Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ XXXXXX V PŘENESENÉ XXXXXXXXX (XX) 2023/590

ze xxx 12.&xxxx;xxxxx 2023,

xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX)&xxxx;2019/2035, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX)&xxxx;2016/429, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xx zařízení, x&xxxx;xxxxx xxxx chována xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx suchozemských xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vajec

(Text x&xxxx;xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) 2016/429 xx xxx 9.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2016 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx („xxxxxx rámec pro xxxxxx zvířat“) (1), x&xxxx;xxxxxxx xx xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;5, xx.&xxxx;87 xxxx.&xxxx;3, xx.&xxxx;94 xxxx.&xxxx;3, xx.&xxxx;97 odst. 2, xx.&xxxx;101 xxxx.&xxxx;3, čl. 106 xxxx.&xxxx;1, xx.&xxxx;118 odst. 1 x&xxxx;2, čl. 119 xxxx.&xxxx;1, xx.&xxxx;122 odst. 2, čl. 271 xxxx.&xxxx;2 a čl. 279 odst. 2 xxxxxxxxx nařízení,

vzhledem x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx znění xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX)&xxxx;2019/2035&xxxx;(2) xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;x&xxxx;1. xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx pro zařízení, x&xxxx;xxxxx xxxx chována xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx, xx 2. xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;x&xxxx;11. xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o líhně xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx několik xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx: x&xxxx;xx.&xxxx;1 odst. 3, xxxxx jde o líhně xxxxx chovaných x&xxxx;xxxxxx; x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x), xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx; v čl. 1 xxxx.&xxxx;6 písm. x), xxxxx xxx o požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušného xxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx; x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;9, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; x&xxxx;xxxxx XX xxxxx X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxx;7 xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx na udělení xxxxxxxxx xxxxx, z nichž xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přemísťována xx xxxxxx členského xxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxx;18 xxxxx x&xxxx;xxxxxx věta, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a líhně; x&xxxx;xxxxx XX xxxxx XXX xxxxx kapitoly 2, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxx; x&xxxx;xxxxxx&xxxx;33 xxxxx, xxxxxx věta a písmeno x), xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx líhní; x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxx 3 xxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx I části 3 xxxx 1 xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a) x&xxxx;x), xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx izolace x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx líhní; x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxx 3 xxxx 2 xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx b), xxxxx xxx o požadavky xxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxx; v příloze X&xxxx;xxxxx 3 xxxx 3 xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a), x) x&xxxx;x), xxxxx xxx o požadavky xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xx líhní; x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxx 3 xxxx 5 xxxxxx a písm. x) xxxxxx i), xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx dohledu ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx; x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxx 4 xxxx 1 písm. x) xxxxxx ii), xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx izolace x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx chována xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxx 4 xxx 2 písm. x), xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se zařízení, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; v příloze X&xxxx;xxxxx 4 xxx 3 xxxx. x) xxxxxx xxx) x&xxxx;xxx 3 xxxx. x), pokud xxx o požadavky xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xx zařízení, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx II xxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontroly x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxx 1 xxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx II xxxxx 2 xxxxx, xxxxx xxx o program xxxxxx xxx nákazami x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx je xxxxxxx drůbež; x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxx 2 xxx 2.4 xxxx. x) xxxxxx a podbod xx), xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx ohledně vzorkování; x&xxxx;xxxxxxx XX části 2 bod 2.5 xxxx. b) první xxxx a podbody i) x&xxxx;xx), pokud jde x&xxxx;xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx vzorků.

(2)

Lotyšské xxxxx nařízení v přenesené xxxxxxxxx (XX)&xxxx;2019/2035 xx xxxxx mělo být xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Článek 1

(Netýká se xxxxxxx xxxxx.)

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx nařízení je xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 12.&xxxx;xxxxx 2023.

Za Xxxxxx

xxxxxxxxxxx

Xxxxxx VON XXX XXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX)&xxxx;2019/2035 ze xxx 28.&xxxx;xxxxxx 2019, xxxxxx xx doplňuje nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX)&xxxx;2016/429, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x&xxxx;xxxxxxxxxx vajec (Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 115).