Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ KOMISE X&xxxx;XXXXXXXXX XXXXXXXXX (EU) 2022/1636

xx xxx 5.&xxxx;xxxxxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2020/262 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx podléhajícího xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx ztrát x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx zboží

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxx Rady (XX) 2020/262 ze xxx 19.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2019, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;10, xx.&xxxx;29 odst. 1 x&xxxx;xx.&xxxx;43 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxx čl. 6 xxxx.&xxxx;7 směrnice (XX) 2020/262 se xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxx dojde xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, v němž xxxxxx nepřekračuje společný xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx stát xxxx rozumný důvod x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Podle xx.&xxxx;45 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx částečné xxxxxx v důsledku xxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxx dojde xxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx spotřebě, xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx nemá vybrat xxxxxxxxx xxx, jestliže xxxx ztráty nepřekročí xxxxxxxx společný práh xxxxxxxx ztráty, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k podezření xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx ztrátami x&xxxx;xxxx Xxxx, xxx by xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxx xx společný xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx 0&xxxx;%.

(2)

Xxx se xxxxxxx xxxxx podléhajícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/262 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyměňovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2020/263&xxxx;(2). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx používání záložních xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx odeslání xxxxxxxx. Xxxxxxxxx a obsah uvedených xxxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3)

Xxxxxxxx (XX) 2020/262 xxxxxxxx používání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřební dani, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xx dopravováno xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyžaduje xxxxxxxxx záložních xxxxxxx. Xxxxxxxxx a obsah uvedených xxxxxxx by xxxx xxxxxxxx jednotné dokončení xxxxxxxxxx formalit x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4)

Xxx xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx snadná srozumitelnost xxxxxxx vyměňovaných prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 20 xx 25 směrnice (XX) 2020/262 x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpracovány, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx elektronického xxxxxxxxx dokladu, o změně xxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a obsahu dokladů xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxx ztrát x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx uplatňována xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uskutečňují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx EU, xxxx jsou tabákové xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx států, které xxxx činnosti sledují. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx usnadnění xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx měla xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2022/1637 (3) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nařízeními Xxxxxx (XXX) x.&xxxx;3649/92&xxxx;(4) x&xxxx;(XX) x.&xxxx;684/2009&xxxx;(5), xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

Xxxxx článku 54 xxxxxxxx (XX) 2020/262 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani xx xxxxxxx formalit xxxxxxxxx v článcích 33, 34 x&xxxx;35 směrnice Xxxx 2008/118/XX&xxxx;(6) xx 31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2023. Xxxxxxxx (EHS) x.&xxxx;3649/92 by xx xxxx mělo do xxxxxxxxx xxxx používat xx dopravu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8)

Xxxxx xx.&xxxx;55 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2020/262 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu s článkem 6, xxxxxx 20 xx 22, 25 až 29 x&xxxx;36 xx 40 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;45 xxxxxxx xxxxxxxx xx 13.&xxxx;xxxxx&xxxx;2023. Xxxx nařízení xx xx tedy xxxx xxxxxx xx uvedeného xxx,

XXXXXXX TOTO NAŘÍZENÍ:

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx výrobky

Společný xxxx xxxxxxxx ztráty xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;7 x&xxxx;xx.&xxxx;45 xxxx.&xxxx;2 směrnice (EU) 2020/262 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/64/XX&xxxx;(7) se xxxxxxx xx 0&xxxx;%.

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 20 xx 25 x&xxxx;xxxxxx 36 x&xxxx;37 směrnice (XX) 2020/262 musí xxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx X&xxxx;xxxxxx nařízení. Jsou-li xxx vyplnění některých xxxxxxxx xxxxx v daných xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx, použijí xx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX.

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;20 odst. 2 směrnice (XX) 2020/262 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterému xxx přidělen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx.&xxxx;20 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ustanoveních xxxxxxx 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 4

Návrh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správní doklad

Návrh xxxxxxxxxxxxxx elektronického správního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;36 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2020/262 a zjednodušený xxxxxxxxxxxx správní xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx.&xxxx;36 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx nařízení.

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladu

Zprávy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx správního dokladu xxxxx xx.&xxxx;20 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx (XX) 2020/262 xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 6

Zprávy o změně místa xxxxxx při dopravě xxxxx podléhajícího xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx o změně místa xxxxxx podle čl. 20 xxxx.&xxxx;7 x&xxxx;xx.&xxxx;36 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) 2020/262 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3 x&xxxx;4 xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx o rozdělení dopravy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v režimu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx o rozdělení xxxxxxx energetických produktů x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx daně xxxxx článku 23 xxxxxxxx (XX) 2020/262 xxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 4 a 5 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx o ukončení dopravy xxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřební xxxx

Xxxxxxxx o přijetí zboží xxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;1 xxxx xx.&xxxx;37 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2020/262 x&xxxx;xxxxxxxx o vývozu xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;25 xxxxxxx směrnice musí xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxx 6 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx nařízení.

Článek 9

Záložní xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 26 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) a čl. 38 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2020/262 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené xx xxxxxxxxx A a B tabulky 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx nařízení. Xxxxxx xxxxx, datové xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx podskupiny, xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx uvedenými ve xxxxxxxxx A a B tabulky 1 xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx a o rozdělení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;26 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;38 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2020/262, se xxxxxx xx formě datových xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx podskupin, jak xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx A a B tabulky 3 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxx nařízení, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx A a B tabulky 5 xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxx datové prvky, xxxxxx xxxxxxx a datové xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx a písmeny xxxxxxxxx xx sloupcích X&xxxx;x&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxxx X, xxxx případně ve xxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx 5 xxxxxxx I.

3.   Záložní xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;2 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx&xxxx;39 směrnice (XX) 2020/262 ponesou xxxxxxxx „Xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx podléhajícího xxxxxxxxx xxxx“, nebo xxxxxxxx „Xxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxx xxx dopravu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx“. Údaje xx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx skupin x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, jak je xxxxxxx ve sloupcích X&xxxx;x&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx 6 xxxxxxx X. Všechny xxxxxx xxxxx, xxxxxx skupiny x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx 6 xxxxxxx X.

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxxx

Xxxxxxxx (EHS) x.&xxxx;3649/92 x&xxxx;(XX) č. 684/2009 se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx od 13.&xxxx;xxxxx&xxxx;2023.

Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx (XXX) č. 3649/92 xxxxxxx xx 31. prosince 2023 xx xxxxxxx zboží xxxxxxxxx xxxx 13. xxxxxx 2023.

Článek 11

Vstup v platnost x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxx vyhlášení v Úředním xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxx 13.&xxxx;xxxxx&xxxx;2023.

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx v celém xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx státech.

V Bruselu xxx 5. července 2022.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxxxxx

Xxxxxx XXX DER XXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;58, 27.2.2020, s. 4.

(2)  Rozhodnutí Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2020/263 xx xxx 15. ledna 2020 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani (xxxxxxxxxxxx znění) (Úř. věst. L 58, 27.2.2020, x.&xxxx;43).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2022/1637 xx xxx 5. července 2022, xxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) 2020/262, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx spotřební dani x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx podléhajícího spotřební xxxx po xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx formulář xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (viz xxxxxx 57 x&xxxx;xxxxx xxxxx Xxxxxxxx věstníku).

(4)  Nařízení Xxxxxx (XXX) x.&xxxx;3649/92 xx xxx 17. prosince 1992 o zjednodušeném xxxxxxxxx dokladu xxx xxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani, xxxxx xxxx propuštěny xxx xxxxxx xxxxxxxx v odesílajícím xxxxxxxx xxxxx, uvnitř Xxxxxxxxxxxx (Úř. věst. L 369, 18.12.1992, x.&xxxx;17).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise (ES) x.&xxxx;684/2009 ze xxx 24.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2008/118/XX, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx postupy pro xxxxxxxx zboží podléhajícího xxxxxxxxx dani x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxxx daně (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;197, 29.7.2009, x.&xxxx;24).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 2008/118/XX xx xxx 16.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2008 x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a o zrušení xxxxxxxx 92/12/EHS (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;9, 14.1.2009, s. 12).

(7)  Směrnice Xxxx 2011/64/XX ze xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. věst. L 176, 5.7.2011, x.&xxxx;24).


PŘÍLOHA X

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podléhajícího spotřební xxxx x&xxxx;xxxxxx s podmíněným xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani, které xxx xxxx propuštěno xx spotřebě xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx tam xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXXX

1.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(1) xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s články 20 xx 25 x&xxxx;xxxxxx 36 x&xxxx;37 xxxxxxxx (XX) 2020/262 xxxx xxxxxxxxxxxxx do datových xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx do xxxxxxxx podskupin, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 1 až 6 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 1 xx 6 obsahují xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxx A: xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx skupině x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pořadové číslo xxxxxx (xxx)xxxxxxx, xxxxx xx součástí (např. xx-xx číslo xxxxxx xxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxx xx 1.1 x&xxxx;xxxxx datová podskupina xxxx xxxxxxxxxx xx 1.1.1);

x)

xxxxxxx B: xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kódu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx (xxx)xxxxxxx;

x)

xxxxxxx X: xxxxxxxx datové (xxx)xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxx X: xxxxxxx xxx xxxxxx datovou (xxx)xxxxxxx xxxx každý datový xxxxx, xxx xxxxx, xxx je vyplnění xxxxxxxxxxx údaje:

i)

povinné (required = „X“), což xxxxxxx, xx xxxx xxxx být xxxxxxxxx. Xx-xx datová (pod)skupina xxxxxxxxx (optional = „X“) xxxx podmíněná (xxxxxxxxxxx = „X“), xxxxx xxx xxxxxx xxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxx „R“, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx, xx údaje x&xxxx;xxxx (xxx)xxxxxxx xxxx xxx vyplněny, xxxx xx-xx xxxxxxxxxxx určitá xxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx (xxxxxxxx = „X“), což znamená, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx) xxxxxxxxx s výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxxxx stát xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx datové (xxx)xxxxxxx xxxx datové xxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx = „X“), xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx (xxx)xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxx)xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx;

xx)

xxxxxxx (dependent = „X“), což xxxxxxx, xx xxxxxxx této xxxxxx (xxx)xxxxxxx nebo xxxxxxxx prvku xxxxxx xx podmínce, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jak xx xxxxxxx ve xxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;X;

x)

xxxxxxx E uvádí podmínku xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytnout;

f)

sloupec X&xxxx;xxxxx vysvětlivky x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx;

x)

xxxxxxx X&xxxx;xxxxx:

x)

x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx)xxxxxx xxxxx, xx nímž xxxxxxxxx xxxx „x“, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx (xxx)xxxxxxx xx zprávě uvedena (xxxxxxxxxx&xxxx;= 1);

xx)

x&xxxx;xxxxxxx datového xxxxx, kromě datových xxxxx uvádějících čas x/xxxx datum, xxxxxxxx xxxxxxxxx typ a délku xxxxx. Xxxx xxx xxxx typy xxxxx xxxx „a“ xxx xxxxxxxxxxx, „n“ xxx xxxxxxxxx x&xxxx;„xx“ xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx kódem xxxxx povolenou xxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx obsahovat počet xxxxx stanovený identifikátorem. Xxxxxxxxx xxxxx v označení xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx délku xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;

xxx)

„xxxx“ (xxxxx), „xxxx“ (xxx) xxxx „xxxxXxxx“ (xxxxx/xxx) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x/xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxx xxxxx xxxxx XXX 8601.

2.

X&xxxx;xxxxxxxxx 1 xx 6 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x)

„x-XX“ (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx): elektronický xxxxxxx xxxxxx;

x)

„x-XXX“ (electronic xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx): xxxxxxxxxxxx elektronický xxxxxxx xxxxxx;

x)

„XXX“ (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx): správní xxxxxxxxxx xxx;

x)

„XXXX“ (Xxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxx): Xxxxxx na xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Rady (XX) č. 389/2012 (2);

e)

„Dovozní JSD“: xxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxxx;

x)

„Xxx XX“: xxx xxxxxxxxxxx nomenklatury.

Návrh (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx správního dokladu x&xxxx;(xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx správní xxxxxx

X

X

X

X

X

X

X

XXXXXXX

X

x

Xxxx zprávy

R

Možné xxxxxxx xxxx:

1

=

xxxxxxxxxx předložení (xxxxxxx xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx s výjimkou xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx celním xxxxxxx)

2

=

xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx v režimu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx daně

3

=

předložení x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx spotřebě)

Tento druh xxxxxx se nesmí xxxxxxx x&xxxx;x-XX/x-XXX, xxxxxxx xxx xxxxxxxx ARC, xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1.

x1

x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

„X“ xxx xxxxxxxxxx e-AD/e-SAD xxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;9 xxxx.&xxxx;1

Xxxxx hodnoty:

0

=

ne

1

=

ano

Standardně je xxxxxxxxx xxxxxxx „xx“.

Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;x-XX/x-XXX, xxxxxxx xxx přidělen XXX, xxx v záložním xxxxxxx uvedeném v čl. 9 xxxx.&xxxx;1.

x1

1

XXXXXXX ZBOŽÍ XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

X

x

Xxxxxx kód xxxxx xxxxxx

X

Xxxxxx xxxxx xxxxxx dopravy x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx hodnot:

1

=

daňový xxxxx (xx.&xxxx;16 odst. 1 xxxx. x) xxx x) směrnice 2020/262)

2

=

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (čl. 16 odst. 1 xxxx. a) xxx xx) xxxxxxxx 2020/262)

3

=

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjemce (xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxx xx) x&xxxx;xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;3 směrnice 2020/262)

4

=

xxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx 2020/262)

5

=

příjemce xxxxxxxxxx xx spotřební daně (xx.&xxxx;16 odst. 1 xxxx. x) bod xx) xxxxxxxx 2020/262)

6

=

xxxxx (xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 písm. a) xxx iii) a v) xxxxxxxx 2020/262)

8

=

xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx příjemce; xxxxxx&xxxx;22 směrnice 2020/262)

9

=

xxxxx xxxxxx – certifikovaný xxxxxxxx (xx.&xxxx;33 odst. 1 xxxxxxxx 2020/262)

10

=

xxxxx určení – xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx.&xxxx;33 odst. 1 x&xxxx;xx.&xxxx;35 xxxx.&xxxx;8 směrnice 2020/262)

11

=

xxxxx určení-návrat xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x..2

x

Xxxx xxxxxxx

X

Xxxxxx běžnou xxxx xxxxxxxxx xxx dopravu xxx zohlednění druhu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (X) xxxx xxxxx (X) xxxxxxxxxxxxx dvojmístným xxxxxx (xxxxxxxx: X12 xxxx X04). Xxxxxxx „X“ xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx 24. Xxxxxxx „X“ xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx možným hodnotám xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kódu xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 12.

xx3

x

Xxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx první xxxxxxx a použijte xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

1

=

xxxxxxxxxx

2

=

xxxxxxxx

3

=

xxxxxxxx xxxxx

4

=

xxxx xxxxxxx

x1

x

XXX

X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x-XX/x-XXX

Xxx příloha XX, xxxxxx xxxx 2.

an21

e

Datum x&xxxx;xxx ověření e-AD/e-SAD

R

Poskytnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx e-AD/e-SAD

Uvedený xxx xx xxxxxx xxx.

xxxxXxxx

x

Xxxxxxxx číslo

R

Poskytnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx e-AD/e-SAD x&xxxx;xxx xxxxx změně xxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx o 1 x&xxxx;xxxxxx xxxxxx e-AD/e-SAD, xxxxx xxxxxxxxx orgány členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx změně xxxxx xxxxxx.

x..2

x

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxx

X

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx určení x&xxxx;xxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxx je xxxxxx xxx.

xxxxXxxx

2

XXXXXXX Odesílatel

R

a

Číslo xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

X

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx SEED xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odesílatele.

an13

b

Jméno xxxxxxxx

X

xx..182

x

Xxxxx xxxxx

X

xx..65

x

Xxxxx domu

O

an..11

e

PSČ

R

an..10

f

Město

R

an..50

g

NAD_LNG

R

Pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v příloze XX, seznam xxxx 1.

x2

3

XXXXXXX Xxxxx odeslání

C

„R“, xx-xx xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 9d „1“ nebo „3“

x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X

„X“, xx-xx xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 9d „1“

Uveďte xxxxxx xxxxxxxxxxx číslo XXXX daňového xxxxxx xxxxxxxx.

xx13

x

Xxxxx xxxxxxxx

X

X&xxxx;xxxxxxxxx 3b, 3x, 3x x&xxxx;3x:

„X“, xx-xx xxxxxx xxx xxxxxx v kolonce 9d „3“

xx..182

x

Xxxxx ulice

C

an..65

d

Číslo xxxx

X

xx..11

x

XXX

X

xx..10

x

Xxxxx

X

xx..50

x

XXX_XXX

X

„X“, xx-xx xxxxxxx odpovídající xxxxxxx pole

Pro definici xxxxxx používaného pro xxxx xxxxxxx skupinu xxxxxx kód jazyka xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 1.

x2

4

XXXX xxxxxxxx – dovoz

C

„R“, xx-xx xxxxxx kód xxxxxx v kolonce 9x „2“

x

Xxxxxxxxxx xxxxx úřadu

R

Uveďte xxx celního xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx XX, seznam xxxx 4.

xx8

5

XXXXXXX Xxxxxxxx

X

„X“ kromě xxxx zprávy „2 – xxxxxxxxxx při xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx celním xxxxxxx“ xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 8

(Xxx xxxxxx xxxx xxxxx určení v kolonce 1x)

x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X

„X“ xxx xxxxxx kódy xxxxx xxxxxx 1, 2, 3, 4, 9, 10 x&xxxx;11

„X“ xxx xxxxxx xxx místa xxxxxx 6

Xxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxx kód xxxxx určení 5

(Xxx xxxxxx xxxx místa xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1a)

Pro xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx:

1, 2, 3, 4, 9 a 10: xxxxxx xxxxxx registrační xxxxx XXXX oprávněného xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx příjemce, xxxxxxx registrovaného příjemce, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx certifikovaného příjemce,

6: xxxxxx daňové identifikační xxxxx xxxxx zastupující xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx vývozu,

11: xxxxxx platné registrační xxxxx XXXX xxxxxxxx, xxxxx xx původním xxxxxxxxxxxxxx odesílatelem xxxx xxxxxxx certifikovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

xx..16

x

Xxxxx xxxxxxxx

X

xx..182

x

Xxxxx xxxxx

X

xx..65

x

Xxxxx xxxx

X

xx..11

x

XXX

X

xx..10

x

Xxxxx

X

xx..50

x

XXX_XXX

X

Xxx definici xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx skupinu xxxxxx xxx xxxxxx uvedený x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 1.

x2

x

Xxxxx XXXX

X

„X“ xxx xxxxxx kód xxxxx xxxxxx 6

xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx typový xxx xxxxx xxxxxx 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 a 11

(Viz xxxxxx xxxx místa xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1x)

Xxxxxx xxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxxx za podání xxxxxxxxx celního xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;21 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 2020/262.

xx..17

6

XXXXXXX XXXXXXXX Xxxxxxxx

X

„X“ xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 5

(Viz xxxxxx xxxx místa xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1a)

a

Kód xxxxxxxxx státu

R

Uveďte xxxxxxx xxxx xxxxxx a použijte xxx země v příloze XX, xxxxxx kódů 3.

x2

x

Xxxxxxxx číslo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx spotřební xxxx

X

„X“, je-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v osvědčení x&xxxx;xxxxxxxxxx xx spotřební xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2022/1637

xx..255

7

XXXXXXX Xxxxx xxxxxx

X

„X“ xxx typové xxxx xxxxx xxxxxx 1, 4, 9 x&xxxx;10

„X“ xxx typové xxxx xxxxx xxxxxx 2, 3 x&xxxx;5

(Xxx typové xxxx xxxxx určení x&xxxx;xxxxxxx 1x)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 2 datová xxxxxxx:

xx „X“ xxx x-XX, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx uvést xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXXX,

xxxxxxx xxx xxxxx x-XX.

x

Xxxxxxxxxxxx subjektu

C

„R“ xxx xxxxxx kódy xxxxx určení 1, 9 a 10

„O“ xxx xxxxxx kódy xxxxx xxxxxx 2, 3 x&xxxx;5

(Xxx xxxxxx kódy xxxxx určení x&xxxx;xxxxxxx 1x)

Xxx xxxxxx kódy xxxxx xxxxxx:

1: xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx,

2, 3, 5, 9 x&xxxx;10: xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xx..16

x

Xxxxx xxxxxxxx

X

„X“ xxx xxxxxx xxxx xxxxx určení 1, 2, 3, 5, 9 x&xxxx;10

„X“ xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 4

(Xxx typové xxxx xxxxx určení x&xxxx;xxxxxxx 1x)

xx..182

x

Xxxxx xxxxx

X

X&xxxx;xxxxxxxxx 7x, 7x x&xxxx;7x:

„X“ xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2, 3, 4, 5, 9 x&xxxx;10

„X“ pro xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 1

(Xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1x)

xx..65

x

Xxxxx xxxx

X

xx..11

x

XXX

X

xx..10

x

Xxxxx

X

xx..50

x

XXX_XXX

X

„X“, xx-xx použito xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pole

Pro xxxxxxxx xxxxxx používaného xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kód xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II, xxxxxx xxxx 1.

x2

8

XXXX Xxxxx dodání – xxxxx xxxx

X

„X“ x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 6)

(Xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1x)

x

Xxxxxxxxxx xxxxx úřadu

R

Uveďte xxx xxxxx xxxxxx, na xxxxxx bude xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx II, xxxxxx xxxx 4.

xx8

9

x-XX/x-XXX

X

x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X

Xxxxxxxxx pořadové číslo xxxxxxxxx xxx x-XX/x-XXX xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zásilky v záznamech xxxxxxxxxxx.

xx..22

x

Xxxxx xxxxxxx

X

Xxxxxx číslo xxxxxxx vztahující xx xx xxxxx. Není-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx číslo dodacího xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dokladu.

an..35

c

Datum xxxxxxx

X

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že tento xxxx bude xxxxxxx („X“)

Xxxxx dokladu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 9x.

Xxxx

x

Xxxxxx xxx xxxxxx

X

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

1

=

xxxxx – daňový xxxxx (x&xxxx;xxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx 2020/262)

2

=

xxxxx – dovoz (v situacích xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. b) xxxxxxxx 2020/262)

3

=

xxxxx – xxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 2020/262)

x1

x

Xxxxx xxxxxxxx

X

Xxxxx, xxx xx doprava xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;19 odst. 1 xxxx čl. 33 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx 2020/262. Toto xxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxx 7 xxx po xxxx xxxxxxxxxx návrhu x-XX/x-XXX. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx v článku 26 xxxx v článku 38 xxxxxxxx 2020/262 xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx

x

Xxx odeslání

O

Členský xxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnout, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx („R“)

Čas, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 nebo čl. 33 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx 2020/262. Xxxxxxx čas je xxxxxx čas.

Time

g

Předcházející XXX

X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány členského xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx e-AD x&xxxx;xx ověření xxxxxx x&xxxx;„xxxxxxxxx dopravy“ (tabulka 5)

Xx třeba uvést xxx XXX xxxxxxxxxxx x-XX.

xx21

9.1

XXXXXXX XXX

X

„X“, je-li xxxxxx kód xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 9d „2“ (xxxxx)

9X

x

Xxxxx dovozního XXX

X

Xxxxx XXX xxxxxxxx buď xxxxxxxxxx v okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxx x-XX, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx e-AD

Uveďte xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použitého xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zboží xx xxxxxxx oběhu, xxxx. čísla použitých XXX.

xx..21

10

XXXX Příslušný xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx

X

x

Xxxxxxxxxx číslo xxxxx

X

Xxxxxx kód xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v členském xxxxx odeslání xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx odeslání. Xxx xxxxxxx XX, xxxxxx kódů 4.

an8

11

ZAJIŠTĚNÍ XXXXXXX

X

x

Xxxxxx xxx xxxxxxxx

X

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx v příloze XX, seznam xxxx 5.

x..4

12

XXXXXXX Ručitel

C

„R“, použije-li xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ručitele: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 xxxx 1234

(Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II, xxxxxx xxxx 5)

Označte xxxxxxxx x/xxxx vlastníka xxxxx, poskytují-li zajištění.

2X

a

Číslo xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

X

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx povinný („X“)

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXXX nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dopravce xxxx vlastníka xxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřební xxxx.

xx13

x

XXX

X

xx..14

x

Xxxxx xxxxxxxx

X

X&xxxx;xxxxxxxxx 12x, d, x&xxxx;x&xxxx;x:

„X“, xx-xx uvedeno xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx daně, xxxxx „X“

xx..182

x

Xxxxx ulice

C

an..65

e

Číslo xxxx

X

xx..11

x

XXX

X

xx..10

x

Xxxxx

X

xx..50

x

XXX_XXX

X

„X“, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx textové xxxx

Xxx xxxxxxxx jazyka používaného xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx uveďte xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx kódů 1.

x2

13

XXXXXXX

X

x

Xxx xxxxxxx dopravy

R

Uveďte xxxxxx xxxxxxx v okamžiku xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 6.

Je-li xxxxxx kód xxxxxxxx „Xxxxx xx.&xxxx;17 odst. 2 x&xxxx;xxxx.&xxxx;5 xxxx. b) xxxxxxxx (XX) 2020/262 xx zajištění neposkytuje“, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být „Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“ nebo „Xxxxxxx xxxxxxx“.

x..2

x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

„X“, xx-xx kód způsobu xxxxxxx „xxxx“

X&xxxx;xxxxxxxxx případech „X“

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

xx..350

x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx_XXX

X

„X“, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxx jazyka používaného xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx uveďte xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx kódů 1.

x2

14

XXXXXXX Xxxxxxxxxxxx dopravy

C

„R“ xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1x „3“ nebo „4“

x

XXX

X

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx („X“)

xx..14

x

Xxxxx subjektu

R

an..182

c

Název xxxxx

X

xx..65

x

Xxxxx xxxx

X

xx..11

x

XXX

X

xx..10

x

Xxxxx

X

xx..50

x

XXX_XXX

X

Xxx xxxxxxxx jazyka xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx skupinu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 1.

x2

15

XXXXXXX První xxxxxxxx

X

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx („X“)

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

x

XXX

X

xx..14

x

Xxxxx xxxxxxxx

X

xx..182

x

Xxxxx ulice

R

an..65

d

Číslo xxxx

X

xx..11

x

XXX

X

xx..10

x

Xxxxx

X

xx..50

x

XXX_XXX

X

Xxx xxxxxxxx jazyka používaného xxx tuto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx uvedený x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 1.

x2

16

XXXXX O DOPRAVĚ

R

99X

a

Kód xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X

Xxxxxx kód/kódy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 13x.

Xxx xxxxxxx II, seznam xxxx 7.

x..2

x

Xxxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx

X

„X“, xx-xx kód xxxxxxxxxx prostředku xxxx xxx 5

(Xxx xxxxxxx 16x)

Xx-xx xxx dopravního xxxxxxxxxx xxxx xxx 5, uveďte xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

xx..35

x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

X

„X“, xxxx-xx xxxxxxx celní xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže byly xxxxxxx na dopravním xxxxxxxxxx.

xx..35

x

Xxxxx o závěrách

O

Uveďte všechny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (např. xxx xxxxxxxxx xxxxx).

xx..350

x

Xxxxx o závěrách_LNG

C

„R“, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxx definici xxxxxx používaného xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II, xxxxxx xxxx 1.

x2

x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx, např. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx.

xx..350

x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx_XXX

X

„X“, xx-xx použito xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx uveďte xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, seznam xxxx 1.

x2

17

Xxxx x-XX/x-XXX

X

Xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx, xxxx být xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

999x

x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

X

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx 1.

x..3

x

Xxx výrobku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani

R

Uveďte platný xxx xxxxxxx podléhajícího xxxxxxxxx dani, viz xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 10.

Xx-xx xxxxxx xxx ručitele „Xxxxx xx.&xxxx;17 xxxx.&xxxx;2 a odst. 5 xxxx. x) směrnice (XX) 2020/262 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“, kód xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřební xxxx musí xxx xxx energetického výrobku.

Podle xx.&xxxx;27 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 92/83/XXX xx kód xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx X600 použije xxxxx xx x-XXX.

xx4

x

Xxx KN

R

Uveďte xxx XX xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx větší xxx xxxx.

x8

x

Xxxxxxxx

X

Xxxxxx množství (v příslušných xxxxxxx jednotkách xxx xxx xxxxxxx – xxx xxxxxxx II, xxxxxxx kódů 10 x&xxxx;11).

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;18 odst. 3 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx.&xxxx;35 odst. 8 xxxxxxxx 2020/262 xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx určené xxxxxxxxxx osvobozené xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;11 xxxxxxxx 2020/262 xxxxx být množství xxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxxxx v osvědčení x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxx než nula.

n..15,3

e

Hrubá xxxxxxxx

X

Xxxxxx xxxxxx hmotnost xxxxxxx (xxxxx podléhající xxxxxxxxx dani včetně xxxxx).

Xxxxxxx xxxxxx datového xxxxx musí xxx xxxxx xxx nula.

Hrubá xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx čisté hmotnosti xxxx musí být xxxxx.

x..16,6

x

Xxxxx xxxxxxxx

X

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podléhajícího spotřební xxxx xxx xxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx nápojů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx než xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx hmotnosti xxxx xxxx být xxxxx.

x..16,6

x

Xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;% xxxxxxxxxx

X

„X“, xxxxxxx-xx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx obsah xxxxxxxx (xxxxxxxx procento xxx xxxxxxx 20&xxxx;°X) xxxxx xxxxxxx II, xxxxxx xxxx 10.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx než xxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxx xxx 0,5 x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx 100.

x..5,2

x

Xxxxxx Xxxxx

X

„X“, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zdaňuje xxxx xxxxx xxxxxx Plato

U piva xxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx členský xxxx xxxxxxxx a/nebo xxxxxxx xxxx určení xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxx příloha XX, xxxxxxx kódů 10 x&xxxx;13.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prvku musí xxx xxxxx xxx xxxx.

x..5,2

x

Xxxxxx xxxxxxx

X

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxx značení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

xx..350

x

Xxxxxx xxxxxxx_XXX

X

„X“, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxx jazyka xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx uveďte xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 1.

x2

x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X

„X“, xx-xx xxxxxxx xxxxxx značení

Uveďte „1“, xxxxxxxx zboží xxxx xxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxx, xxxx „0“, xxxxxxxx je xxxxx nemá.

n1

l

Označení xxxxxx

X

Xxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx:

1.

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx k chráněnému xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX xxxx XXXX) a roku xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx 24 a 31 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/273 (3). Osvědčení xxxx mít xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 9 xxxxx X&xxxx;xxxxxxx XXX xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/273. Xxxxx xx xxxxxxx XXXX xxxx XXXX, xx xxxxxxxx zněním xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx) XXXX xxxx CHZO x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx), xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;119 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;1308/2013 (4);

2.

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx označením x/xxxx xxxxx xxxxx/xxxxxx výrobku, xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx&xxxx;10 x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;6, xxxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx (XX) 2019/787 (5)). Osvědčení xxxx xxx xxxx xxxxx: „Xxxxx se xxxxxxxxx, xx xxxxxxx výrobek xx xxxxxx na xxx a označen x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XX) 2019/787.“;

3.

x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx certifikovanými xxxxxx nezávislými xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sazba xxxxxxxxx xxxx v členském xxxxx xxxxxx, uveďte xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx povoleného x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2021/2266 (6);

4.

x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislými xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sazba xxxxxxxxx xxxx v členském xxxxx určení, uveďte xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;4, xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;5 odst. 2 prováděcího xxxxxxxx (EU) 2021/2266.

an..350

m

Označení xxxxxx_XXX

X

„X“, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx textové pole

Pro xxxxxxxx xxxxxx používaného xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx uveďte xxx xxxxxx uvedený v příloze XX, xxxxxx kódů 1.

x2

x

Xxxxxxxx výrobce

O

U alkoholických xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobci, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daně x&xxxx;xxxxxxxx státě určení, xxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 5 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxxxxx nařízení (XX) 2021/2266.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx než nula.

n..15

o

Hustota

C

„R“, xxxxxxx-xx se xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 15&xxxx;°X xxxxx xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 10.

Xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxx než xxxx.

x..5,2

x

Xxxxxxxx xxxxx

X

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnout, xx xxxxx údaj xxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobků.

Při xxxxxxx nebalených xxx xxxxxxxxx v bodech 1 xx 9, 15 x&xxxx;16 xxxxx II xxxxxxx VII xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1308/2013 xxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;120 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx název x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;10 nařízení (XX) 2019/787.

xx..350

x

Xxxxxxxx název_LNG

C

„R“, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxx definici jazyka xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx jazyka xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 1.

x2

x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

X

„X“, má-li zboží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxx, že x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx není třeba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx dokladu uvedeném x&xxxx;xxxxxxx 9x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx.

xx..350

x

Xxxxxxxx xxxxxx výrobků_LNG

C

„R“, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 1.

a2

t

Doba xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx

X

X&xxxx;xxxxxxx musí xxxx xxxxx xxxx stáří xxxxxxxxx xxxx zrání xxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx popisu, obchodní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxx xx uvedeno v čl. 13 xxxx.&xxxx;6 nařízení (XX) 2019/787.

xx..350

x

Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx_XXX

X

„X“, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx tuto xxxxxxx skupinu xxxxxx xxx jazyka xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II, seznam xxxx 1.

x2

17.1

XXXXX

X

99x

x

Xxx xxxxx xxxxx

X

Xxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, seznam xxxx 8.

an2

b

Počet xxxxx

X

„X“, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx „xxxxxxxxxxx“

Xxxxxx počet xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx II, xxxxxx xxxx 8.

Je-li „xxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xx „0“, xxx by xxxxxxxxx alespoň xxxxx XXXX se stejnými „xxxxxxxxxx označeními xxxxx“ x&xxxx;„xxxxxx xxxxx“ o hodnotě xxxxx xxx „0“.

n..15

c

Totožnost xxxxx závěry

D

„R“, jsou-li xxxxxxx xxxxx závěry

Uveďte xxxxxxxxxxxx celních xxxxx, xxxx-xx xx obalech xxxxxxx.

xx..35

x

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

X

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (např. xxx xxxxxxxxx xxxxx).

xx..350

x

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx_XXX

X

„X“, xx-xx použito xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pole

Pro definici xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx datovou xxxxxxx xxxxxx kód xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II, xxxxxx xxxx 1.

x2

x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

X

„X“, je-li xxxxx xxxxx 0

„O“ x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx..999

17.2

XXXXXXXX XXXXXXX

X

„X“ x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XXX xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1308/2013

x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku

R

U vinařských xxxxxxx xxxxxxxxxx v části XXX xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1308/2013 uveďte jednu x&xxxx;xxxxxx xxxxxx:

1

=

xxxx xxx XXXX/XXXX,

2

=

xxxxxxxx xxxx xxx XXXX/XXXX,

3

=

xxxx x&xxxx;XXXX xxxx XXXX,

4

=

xxxxxxxx víno,

5

=

jiné.

n1

b

Kód vinařské xxxxxxx

X

„X“ pro volně xxxxxx vinařské xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 60&xxxx;xxxxx)

Xxxxxx vinařskou xxxxxx, ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx VII xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1308/2013.

x..2

x

Xxxxx xxxx xxxxxx

X

„X“, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobku x&xxxx;xxxxxxx 17.2x „4“ (xxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx „kód země“ xxxxx xxxxxxx XX, xxxxxxx kódů 3, xxxx než xxx xxxxxxxxx státu EU xxxx území, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/262.

a2

d

Další xxxxxxxxx

X

xx..350

x

Xxxxx xxxxxxxxx_XXX

X

„X“, xx-xx xxxxxxx odpovídající textové xxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro tuto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx jazyka xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II, xxxxxx xxxx 1.

x2

17.2.1

Xxx OPERACE XXX XXXXXXXXXX XXXX

X

„X“ xxx volně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (jmenovitý xxxxx xxxxx xxx 60&xxxx;xxxxx)

99x

x

Xxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx

X

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx „kódů xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx“ xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 2.1 písm. x) xxxx xx) xxxxx B přílohy X&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/273.

x..2

18

XXXXXX Xxxxxxxxx

X

9x

x

Xxxxxxx popis xxxxxxx

X

„X“, xxxx-xx použito xxxxxx pole 18x xxxx 18e

Uveďte xxxxx xxxxxxxxxx osvědčení, xxxxx xx vztahuje k dopravovanému xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 17&xxxx;x.

xx..350

x

Xxxxxxx xxxxx dokladu_LNG

C

„R“, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx datovou skupinu xxxxxx xxx jazyka xxxxxxx v příloze XX, xxxxxx kódů 1.

x2

x

Xxxxx xx xxxxxx

X

„X“, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx 18x xxxx 18x

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

xx..350

x

Xxxxx xx xxxxxx_XXX

X

„X“, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxx jazyka používaného xxx xxxx datovou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx kódů 1.

x2

x

Xxx xxxxxxx

X

„X“, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx 18x nebo 18x

Xxxxxx xxx xxxx dokladu xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/323, seznam xxxx 15 (7).

xx..4

x

Xxxxxxxxx xxxxxxx

X

„X“, xx-xx xxxxxx typ xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 18x

xx..35

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx správního xxxxxxx (xxxxxxxxxx se xx x-XXX)

X

X

X

X

X

X

X

1

XXXXXXX

X

x

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odeslání xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx

Xxxxxxx čas xx místní xxx.

xxxxXxxx

2

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX e-AD

R

a

ARC

R

Uveďte XXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

xx21

3

XXXXXXX

X

x

Xxxxx xxxxxxx

X

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x-XX x&xxxx;xxxxxxxx kódy v příloze XX, xxxxxx xxxx 9.

x1

x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

„X“, xx-xx xxx důvodu xxxxxxx 0

„X“, xx-xx kód xxxxxxx 1, 2, 3 xxxx 4

(Xxx xxxxxxx 3x)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxx x-XX.

xx..350

x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx_XXX

X

„X“, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx textové xxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx uveďte xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, seznam kódů 1.

x2

Xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx

X

X

X

X

X

X

X

1

XXXXXXX

X

x

Xxxxx x&xxxx;xxx ověření xxxxx místa xxxxxx

X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odeslání xx xxxxxxx návrhu zprávy x&xxxx;xxxxx xxxxx určení

Uvedený xxx xx xxxxxx xxx.

xxxxXxxx

2

Xxxxxxxxxxx x-XX/x-XXX

X

x

Xxxxxxxx číslo

C

Poskytnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx místa xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx x-XX/x-XXX xxxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;1 xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

x..2

x

XXX

X

Xxxxxx ARC xxxxxxx e-AD/e-SAD, xxxxx xxxxx určení xx xxxxxxx.

xx21

x

Xxxx dopravy

D

„R“, xxxxxxxx xx xxx změně xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx zohlednění xxxxx dopravy x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (X) xxxx xxxxx (X) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx číslem (xxxxxxxx: X12 xxxx D04). Xxxxxxx „H“ xx xxxx být xxxxx xxxx xxxxx 24. Xxxxxxx „D“ xx xxxx xxx menší xxxx xxxxx možným xxxxxxxx maximální xxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx kódů 12.

xx3

x

Xxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx

X

„X“, jestliže xx xxx xxxxx xxxxx určení mění xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx z následujících hodnot:

1

=

odesílatel,

2

=

příjemce,

3

=

vlastník xxxxx,

4

=

xxxx subjekt.

n1

e

Číslo faktury

D

„R“, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx faktury xxxxxxxxxx xx xx zboží. Xxxx-xx faktura xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

xx..35

X

Xxxxx xxxxxxx

X

Xxxxxxx xxxx odeslání xxxx rozhodnout, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx („X“), jestliže xx xxx xxxxx xxxxx určení mění xxxxx faktury

Datum dokladu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 2x.

xxxx

x

Xxx xxxxxxx xxxxxxx

X

„X“, xxxxxxxx xx xxx změně xxxxx xxxxxx mění xxxxxx xxxxxxx

„X“, xx-xx xxxxxx kód xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxx „Podle xx.&xxxx;17 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;xxxx.&xxxx;5 xxxx. b) xxxxxxxx (XX) 2020/262 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“

„X“ x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx způsob xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx kódy x&xxxx;xxxxxxx XX, seznam xxxx 6.

Xx-xx xxxxxx kód xxxxxxxx v kolonce 7x (xx-xx uveden) nebo x&xxxx;xxxxxxxxx x-XX (kolonka 11x xxxxxxx 1) xxxx případně x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx o „změně xxxxx xxxxxx“ (kolonka 7x) xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxx „Xxxxx xx.&xxxx;17 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;xxxx.&xxxx;5 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2020/262 xx zajištění xxxxxxxxxxx“, kód xxxxxxx xxxxxxx xxxx být „Xxxxx xxxxxxxxx zařízení“ xxxx „Námořní xxxxxxx“.

x..2

x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

„X“, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx „xxxx“

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

xx..350

x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx_XXX

X

„X“, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx uveďte xxx jazyka xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 1.

x2

3

XXXXXXX Xxxxx xxxxxx

X

x

Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx

X

Xxxxxx xxxx místo xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

1

=

xxxxxx xxxxx (čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) xxx x) xxxxxxxx 2020/262),

2

=

registrovaný xxxxxxxx (xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxx xx) xxxxxxxx 2020/262),

3

=

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) xxx xx) x&xxxx;xx.&xxxx;18 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx 2020/262),

4

=

přímé xxxxxx (xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx 2020/262),

6

=

xxxxx (xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxx xxx) a v) xxxxxxxx 2020/262),

9

=

xxxxx xxxxxx – certifikovaný příjemce (xx.&xxxx;33 odst. 1 směrnice 2020/262),

10

=

xxxxx xxxxxx – xxxxxxx certifikovaný xxxxxxxx (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;35 xxxx.&xxxx;8 xxxxxxxx 2020/262),

11

=

xxxxx xxxxxx – xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x..2

4

XXXXXXX Xxxx xxxxxxxx

X

„X“, xxxxxxxx xx xxx xxxxx místa xxxxxx xxxx xxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X

„X“ xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1, 2, 3, 4, 9, 10 x&xxxx;11

„X“ xxx xxxxxx xxx xxxxx určení 6

(Xxx xxxxxx xxxx místa xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3x)

Xxx xxxxxx xxxx místa xxxxxx:

1, 2, 3, 4, 9 a 10: xxxxxx platné registrační xxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx příjemce, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce,

6: xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zastupující xxxxxxxxxxx v úřadu xxxxxx,

11: xxxxxx xxxxxx registrační xxxxx SEED xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx certifikovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

xx..16

x

Xxxxx subjektu

R

an..182

c

Název xxxxx

X

xx..65

x

Xxxxx xxxx

X

xx..11

x

XXX

X

xx..10

x

Xxxxx

X

xx..50

x

XXX_XXX

X

Xxx definici jazyka xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 1.

a2

h

Číslo XXXX

X

„X“ xxx typový kód xxxxx určení 6

Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx typový xxx místa xxxxxx 1, 2, 3, 4, 9, 10 x&xxxx;11

(Xxx xxxxxx kódy xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3x)

Xxxxxx xxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vývozního celního xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v čl. 21 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 2020/262.

xx..17

5

XXXXXXX Xxxxx xxxxxx

X

„X“ xxx xxxxxx xxxx místa určení 1, 4, 9 x&xxxx;10

„X“ xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2 x&xxxx;3 (Viz xxxxxx xxxx místa xxxxxx v kolonce 3x)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dodání xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxx xxx xxxxx určení 2 xxxxxx xxxxxxx:

xx „O“ xx úspěšném xxxxxxx xxxxxx xxxxx místa xxxxxx, xxxxxxx členský xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx uvést xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXXX,

xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

x

Xxxxxxxxxxxx subjektu

C

„R“ xxx xxxxxx xxxx místa xxxxxx 1, 9 x&xxxx;10

„X“ xxx xxxxxx xxxx xxxxx určení 2 x&xxxx;3

(Xxx typové xxxx xxxxx určení x&xxxx;xxxxxxx 3a)

Pro xxxxxx xxx místa xxxxxx:

1: xxxxxx xxxxxx registrační xxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx v místě určení,

2, 3, 9 x&xxxx;10: xxxxxx xxxxxx identifikační xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xx..16

x

Xxxxx subjektu

C

„R“ xxx typové kódy xxxxx xxxxxx 1, 2, 3, 9 x&xxxx;10

„X“ xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 4

(Xxx xxxxxx kódy xxxxx určení x&xxxx;xxxxxxx 3x)

xx..182

x

Xxxxx xxxxx

X

X&xxxx;xxxxxxxxx 5x, 5x x&xxxx;5x:

„X“ xxx xxxxxx xxxx místa xxxxxx 2, 3, 4, 9 x&xxxx;10

„X“ xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 1

(Viz xxxxxx kódy místa xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3x)

xx..65

x

Xxxxx xxxx

X

xx..11

x

XXX

X

xx..10

x

Xxxxx

X

xx..50

x

XXX_XXX

X

„X“, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx používaného xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v příloze XX, seznam xxxx 1.

x2

6

XXXX Xxxxx xxxxxx – xxxxx xxxx

X

„X“ x&xxxx;xxxxxxx vývozu (xxxxxx xxx místa xxxxxx 6)

(Xxx typové xxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3x)

x

Xxxxxxxxxx číslo xxxxx

X

Xxxxxx xxx úřadu xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx prohlášení xxxxx xx.&xxxx;221 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2015/2447 (8). Xxx xxxxxxx XX, seznam xxxx 4.

Zadejte xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxx úřadů xx xxxxxx úřadu vývozu.

an8

7

ZAJIŠTĚNÍ XXXXXXX

X

„X“ xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx daně.

Tato datová xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx dopravu xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

x

Xxxxxx xxx ručitele

R

Označte xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx kódů 5.

Xx-xx xxxxxx kód ručitele „Xxxxx čl. 17 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;xxxx.&xxxx;5 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2020/262 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x-XX (kolonka 17x xxxxxxx 1), xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;„xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx“ (xxxxxxx 7d xxxxxxx 6) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x..4

7.1

XXXXXXX Xxxxxxx

X

„X“, xxxxxxx-xx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx typových xxxx xxxxxxxx:

2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 xxxx 1234

(Xxx xxxxxx xxx ručitele v

příloze XX, xxxxxx xxxx 5)

Xxxxxxx xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxx, poskytují-li xxxxxxxxx.

2X

x

Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx

X

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx povinný („X“)

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx SEED nebo xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxx vlastníka xxxxx podléhajícího xxxxxxxxx xxxx.

xx13

x

XXX

X

xx..14

x

Xxxxx subjektu

C

V kolonkách 7x, x, x&xxxx;x&xxxx;x:

„X“, je-li xxxxxxx číslo xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx „X“

xx..182

x

Xxxxx xxxxx

X

xx..65

x

Xxxxx domu

O

an..11

f

PSČ

C

an..10

g

Město

C

an..50

h

NAD_LNG

C

„R“, xx-xx xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx uvedený x&xxxx;xxxxxxx II, xxxxxx xxxx 1.

x2

8

XXXXXXX Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X

„X“ x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopravy, xxxxxxxx xxxxxxx v kolonce 2d xx „3“ xxxx „4“

x

XXX

X

Xxxxxxx stát xxxxxxxx xxxx rozhodnout, xx xxxxx xxxx bude xxxxxxx („X“)

xx..14

x

Xxxxx subjektu

R

an..182

c

Název xxxxx

X

xx..65

x

Xxxxx xxxx

X

xx..11

x

XXX

X

xx..10

x

Xxxxx

X

xx..50

x

XXX_XXX

X

Xxx xxxxxxxx xxxxxx používaného pro xxxx xxxxxxx skupinu xxxxxx kód jazyka xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 1.

x2

9

XXXXXXX Xxxx xxxxxxxx

X

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnout, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx („X“), xxxxxxxx xx při xxxxx místa xxxxxx xxxx dopravce

Identifikace nového xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x

XXX

X

xx..14

x

Xxxxx subjektu

R

an..182

c

Název ulice

R

an..65

d

Číslo xxxx

X

xx..11

x

XXX

X

xx..10

x

Xxxxx

X

xx..50

x

XXX_XXX

X

Xxx definici xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx skupinu xxxxxx xxx xxxxxx uvedený x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 1.

x2

10

XXXXX X&xxxx;XXXXXXX

X

„X“, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx určení xxxxxxx údaje o dopravě

99x

a

Kód xxxxxxxxxx prostředku

R

Uveďte xxx/xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxx uvedený x&xxxx;xxxxxxx 2&xxxx;x, viz příloha XX, xxxxxx xxxx 7.

x..2

x

Xxxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx

X

„X“, xx-xx xxx dopravního xxxxxxxxxx xxxx xxx 5

(Xxx xxxxxxx 10x)

Xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 5, xxxxxx registrační xxxxx xxxxxxxxxx prostředku/dopravních xxxxxxxxxx.

xx..35

x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

X

„X“, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx celních xxxxx, xxxxxxxx byly použity xx dopravním xxxxxxxxxx.

xx..35

x

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

X

Xxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxxx xxxxx).

xx..350

x

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx_XXX

X

„X“, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxx xxxxxx, xxx příloha XX, xxxxxx xxxx 1.

x2

x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxx dalších dopravců, xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

xx..350

x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx_XXX

X

„X“, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx datovou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx kódů 1.

x2

Xxxxx xxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxx

X

X

X

X

X

X

X

1

XXXXXXXX X&xxxx;XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

X

x

Xxxx xxxxxxxx

X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (v případě xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dopravy)

Uveďte xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

1

=

xxxxx xxxxx xxxxxx

2

=

xxxxxxxxx dopravy

n1

b

Datum x&xxxx;xxx oznámení

R

Poskytnou xxxxxxxxx xxxxxx členského státu xxxxxx (v případě oznámení x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx.

xxxxXxxx

x

XXX

X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány členského xxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx místa xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxx XXX x&xxxx;x-XX nebo x-XXX (x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx změny xxxxx xxxxxx), xx který xx xxxxxxxx oznámení.

an21

d

Pořadové xxxxx

X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx oznámení o změně xxxxx xxxxxx) nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxx číslo x-XX xxxx x-XXX (x&xxxx;xxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx).

Xxx xxxxxx xxxxxxx e-AD xxxx x-XXX (u druhého xxxxx v případě změny xxxxx určení) xxxxxxxx 1 a potom xxxxxxxx x&xxxx;1 xxx každé xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

x..2

2

XXXXXXXXXX XXX

X

„X“, xx-xx xxxx oznámení x&xxxx;xxxxxxx 1x„2“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

9x

x

XXX

X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx odeslání.

an21

Rozdělení xxxxxxx (xxxxxxxxxx xx xx x-XXX)

X

X

X

X

X

X

X

1

x-XX Rozdělení dopravy

R

a

Předcházející XXX

X

Xxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxxxxxx správního dokladu, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx k rozdělení.

Viz xxxxxxx II, xxxxxx xxxx 2.

xx21

2

Xxxxxxx stát Xxxxxxxxx dopravy

R

a

Kód xxxxxxxxx xxxxx

X

Xxxxxx členský xxxx, xx jehož xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dopravy, x&xxxx;xxxxxxxx xxx členského xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 3.

x2

3

x-XX Podrobnosti x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx

X

X&xxxx;xxxxxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x-XX xxxxx nebo xxxx xxxxxx doklady.

9x

a

Místní xxxxxxxxxx číslo

R

Jedinečné xxxxxxxx xxxxx přidělené xxx x-XX xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zásilky x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

xx..22

x

Xxxx dopravy

D

„R“, xxxxxxxx xx při xxxxxxxxx dopravy mění xxxx dopravy

Uveďte xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (X) nebo xxxxx (X) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx číslem (příklady: X12 nebo X04). Xxxxxxx „H“ xx xxxx xxx menší xxxx xxxxx 24. Xxxxxxx „D“ by xxxx být menší xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx maximální xxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, seznam xxxx 12.

xx3

x

Xxxxx xxxxxxxx dopravy

D

„R“, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopravy

Označte xxxxx xxxxxxxxxx xx sjednání xxxxx xxxxxxx a použijte xxxxx z následujících xxxxxx:

1

=

xxxxxxxxxx

2

=

xxxxxxxx

3

=

xxxxxxxx xxxxx

4

=

xxxx subjekt

n1

3.1

ZMĚNĚNÉ Xxxxx xxxxxx

X

x

Xxxxxx xxx místa xxxxxx

X

Xxxxxx místo xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx hodnot:

1

=

daňový xxxxx (xx.&xxxx;16 odst. 1 xxxx. x) bod x) xxxxxxxx 2020/262)

2

=

xxxxxxxxxxxx příjemce (xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxx xx) xxxxxxxx 2020/262)

3

=

xxxxxxx registrovaný xxxxxxxx (xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) xxx xx) x&xxxx;xx.&xxxx;18 odst. 3 xxxxxxxx 2020/262)

4

=

přímé xxxxxx (xx.&xxxx;16 odst. 4 xxxxxxxx 2020/262)

6

=

xxxxx (xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) xxx xxx) x&xxxx;x) směrnice 2020/262)

8

=

xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx&xxxx;22 xxxxxxxx 2020/262)

x..2

3.2

XXXXXXX Nový xxxxxxxx

X

„X“, xx-xx typový xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx 8

(Viz xxxxxx xxxx místa xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3.1x)

Xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx:

1, 2, 3, 4 x&xxxx;6: Změna xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx mění xxxx xxxxxxx skupinu xx „X“.

x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X

„X“ pro xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1, 2, 3 a 4

„O“ pro xxxxxx kód místa xxxxxx 6

Tento xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 8

(Viz xxxxxx xxxx místa xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3.1x)

Xxx xxxxxx kód xxxxx xxxxxx:

1, 2, 3 x&xxxx;4: xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx příjemce,

6: xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx.

xx..16

x

Xxxxx subjektu

R

an..182

c

Název xxxxx

X

xx..65

x

Xxxxx xxxx

X

xx..11

x

XXX

X

xx..10

x

Xxxxx

X

xx..50

x

XXX_XXX

X

Xxx xxxxxxxx xxxxxx používaného xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx kódů 1.

x2

x

Xxxxx XXXX

X

„X“ xxx xxxxxx xxx místa určení 6

Xxxxx datový xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx místa xxxxxx 1, 2, 3, 4 x&xxxx;8

(Xxx xxxxxx kódy xxxxx xxxxxx v kolonce 3.1x)

Xxxxxx xxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;21 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 2020/262.

xx..17

3.3

XXXXXXX Místo dodání

C

„R“ xxx typové xxxx xxxxx xxxxxx 1 x&xxxx;4

„X“ xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2 a 3

(Viz xxxxxx xxxx xxxxx určení x&xxxx;xxxxxxx 3.1a)

a

Identifikace xxxxxxxx

X

„X“ xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 1

„X“ xxx typové xxxx xxxxx xxxxxx 2 x&xxxx;3

(Xxx xxxxxx xxxx xxxxx určení v kolonce 3.1x)

Xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx:

1: xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx číslo XXXX daňového skladu x&xxxx;xxxxx xxxxxx,

2 a 3: xxxxxx daňové identifikační xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xx..16

x

Xxxxx subjektu

C

„R“ xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1, 2 x&xxxx;3

„X“ xxx xxxxxx xxx místa xxxxxx 4

(Viz xxxxxx xxxx xxxxx určení x&xxxx;xxxxxxx 3.1x)

xx..182

x

Xxxxx xxxxx

X

X&xxxx;xxxxxxxxx 3.3x, 3.3x a 3.3f:

„R“ xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2, 3 x&xxxx;4

„X“ xxx xxxxxx xxx místa xxxxxx 1

(Xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3.1a)

an..65

d

Číslo xxxx

X

xx..11

x

XXX

X

xx..10

x

Xxxxx

X

xx..50

x

XXX_XXX

X

„X“, xx-xx použito xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxx definici xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx datovou skupinu xxxxxx kód xxxxxx xxxxxxx v příloze XX, xxxxxx kódů 1.

x2

3.4

XXXX Xxxxx xxxxxx – xxxxx xxxx

X

„X“ v případě xxxxxx (typový xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6)

(Xxx typové kódy xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3.1x)

x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

X

Xxxxxx xxx xxxxx vývozu, xx kterém bude xxxxxx xxxxxxx prohlášení x&xxxx;xxxxxxx s nařízením Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/2446 (9).

Xxx xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 4.

an8

3.5

SUBJEKT Xxxx sjednavatel xxxxxxx

X

„X“ x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3x xx „3“ xxxx „4“

x

XXX

X

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx („R“)

an..14

b

Jméno xxxxxxxx

X

xx..182

x

Xxxxx xxxxx

X

xx..65

x

Xxxxx domu

O

an..11

e

PSČ

R

an..10

f

Město

R

an..50

g

NAD_LNG

R

Pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx tuto datovou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v příloze XX, seznam xxxx 1.

x2

3.6

XXXXXXX Xxxx xxxxxxxx

X

Xxxxxxx xxxx odeslání xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx povinný („X“), xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx dopravy xxxx dopravce

Identifikace xxxxx, xxxxx uskutečňuje xxxxx xxxxxxx.

x

XXX

X

xx..14

x

Xxxxx xxxxxxxx

X

xx..182

x

Xxxxx xxxxx

X

xx..65

x

Xxxxx xxxx

X

xx..11

x

XXX

X

xx..10

x

Xxxxx

X

xx..50

x

XXX_XXX

X

Xxx definici jazyka xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx uveďte xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 1.

x2

3.7

XXXXX O DOPRAVĚ

D

„R“, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxx o dopravě

99X

a

Kód dopravního xxxxxxxxxx

X

Xxxxxx xxx/xxxx dopravního xxxxxxxxxx. Viz příloha XX, xxxxxx xxxx 7.

x..2

x

Xxxxxxxxx dopravních prostředků

C

„R“, xx-xx xxx dopravního xxxxxxxxxx xxxx xxx 5

(Xxx xxxxxxx 3.7a)

Je-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 5, xxxxxx xxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx prostředku/dopravních xxxxxxxxxx.

xx..35

x

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

X

„X“, xxxx-xx xxxxxxx celní xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

xx..35

x

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

X

Xxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx celních xxxxx (xxxx. typ xxxxxxxxx xxxxx).

xx..350

x

Xxxxx o závěrách_LNG

C

„R“, xx-xx xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxx

Xxx definici xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx tuto xxxxxxx skupinu uveďte xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II, seznam xxxx 1.

x2

x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx. totožnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dalších xxxxxxxxxx prostředků.

an..350

g

Doplňující xxxxxxxxx_XXX

X

„X“, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pole

Pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx datovou xxxxxxx xxxxxx xxx jazyka xxxxxxx v příloze II, xxxxxx xxxx 1.

a2

3.8

Tělo x-XX

X

Xxx xxxxx výrobek, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx datová skupina.

999x

a

Jedinečné xxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx

X

Xxxxxx xxxxxxxxx referenční číslo xxxxxxxx výrobku x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x-XX. Jedinečné xxxxxxxxxx xxxxx oznámení xxxx xxx pro xxxxx „x-XX xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx.

x..3

x

Xxx výrobku xxxxxxxxxxxxx spotřební xxxx

X

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx příloha XX, xxxxxx xxxx 10.

an..4

c

Kód XX

X

Xxxxxx kód XX xxxxxx v den oznámení xxxxxxxxx dopravy.

Hodnota xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx.

x8

x

Xxxxxxxx

X

Xxxxxx množství (v příslušných xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxx výrobku – xxx příloha II, xxxxxxx xxxx 10 x&xxxx;11).

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příjemci xxxxx čl. 18 odst. 3 xxxxxxxx 2020/262 nesmí xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od spotřební xxxx podle xxxxxx&xxxx;11 xxxxxxxx 2020/262 xxxxx xxx množství xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx o osvobození xx spotřební xxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx větší xxx nula.

n..15,3

e

Hrubá xxxxxxxx

X

Xxxxxx xxxxxx hmotnost xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx).

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx.

Xxxxx hmotnost xxxx xxx xxxxx xxxxx hmotnosti nebo xxxx xxx xxxxx.

x..16,6

x

Xxxxx xxxxxxxx

X

Xxxxxx hmotnost xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx obalu.

Hodnota xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx rovna čisté xxxxxxxxx xxxx musí xxx vyšší.

n..16,6

i

Daňové xxxxxxx

X

Xxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

xx..350

x

Xxxxxx xxxxxxx_XXX

X

„X“, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxx definici xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx datovou xxxxxxx xxxxxx xxx jazyka xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 1.

x2

x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X

„X“, xx-xx xxxxxxx daňové xxxxxxx

Xxxxxx „1“, xxxxxxxx xxxxx nese xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx „0“, jestliže xx xxxxx nemá.

n1

o

Hustota

C

„R“, xxxxxxx-xx se xxx xxxx zboží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx případně xxxxxxx xxx xxxxxxx 15&xxxx;°X xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II, xxxxxx xxxx 10.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx než xxxx.

x..5,2

x

Xxxxxxxx název

O

Členský xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx údaj xxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zboží za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

xx..350

x

Xxxxxxxx xxxxx_XXX

X

„X“, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx uveďte xxx jazyka xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 1.

x2

x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

X

„X“, xx-xx zboží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zboží, xx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx.

xx..350

x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx_XXX

X

„X“, xx-xx použito xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx datovou xxxxxxx xxxxxx kód jazyka xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 1.

x2

3.8.1

XXXXX

X

99x

x

Xxx xxxxx obalů

R

Uveďte xxxx xxxxx a použijte xxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxx II, xxxxxx xxxx 8.

an2

b

Počet xxxxx

X

„X“, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx „počitatelné“

Uveďte xxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx II, xxxxxx kódů 8.

Xx-xx „xxxxx xxxxx“ nastaven xx „0“, xxx xx existovat xxxxxxx xxxxx XXXX se xxxxxxxx „xxxxxxxxxx označeními xxxxx“ x&xxxx;„xxxxxx obalů“ x&xxxx;xxxxxxx větší než „0“.

x..15

x

Xxxxxxxxx celní xxxxxx

X

„X“, xxxx-xx použity celní xxxxxx

Xxxxxx identifikaci celních xxxxx, jsou-li xx xxxxxxx xxxxxxx.

xx..35

x

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

X

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se těchto xxxxxxx závěr (xxxx. xxx xxxxxxxxx xxxxx).

xx..350

x

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx_XXX

X

„X“, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx používaného xxx tuto datovou xxxxxxx xxxxxx kód xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, seznam kódů 1.

x2

x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

X

„X“, xx-xx xxxxx xxxxx 0

„X“ v ostatních xxxxxxxxx

xx..999

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx

X

X

X

X

X

X

X

1

XXXXXXX

X

x

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxx oznámení x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxx xxxxx

X

Xxxxxxxxx příslušné xxxxxx členského státu xxxxxx/xxxxxx xx ověření xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxxx o vývozu xxxxx

Xxxxxxx čas je xxxxxx xxx.

xxxxXxxx

2

XXXXXXX ZBOŽÍ XXXXXXXXXXXXX SPOTŘEBNÍ DANI

R

a

ARC

R

Uveďte XXX xxxxxxxxx x-XX/x-XXX. Xxx příloha XX, xxxxxx xxxx 2.

xx21

x

Xxxxxxxx xxxxx

X

Xxxxxx pořadové xxxxx x-XX/x-XXX.

Xxx xxxxxx ověření x-XX/x-XXX nastavte 1 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx o 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx určení.

n..2

3

SUBJEKT Xxxxxxxx

X

„X“ xxxxx případů, xxx xx xxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx „2 – předložení xxx vývozu s místním xxxxxx xxxxxxx“

x

Xxxxxxxxxxxx subjektu

C

„R“ xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1, 2, 3, 4, 9, 10 x&xxxx;11

„X“ xxx typový kód xxxxx určení 6

Nepoužije xx xxx xxxxxx xxx místa xxxxxx 5

(Xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v kolonce 1x tabulky 1)

Pro xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx:

1, 2, 3, 4, 9 x&xxxx;10 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx SEED xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příjemce, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6: xxxxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx,

11: xxxxxx xxxxxx registrační xxxxx XXXX xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odesílatelem nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

xx..16

x

Xxxxx subjektu

R

an..182

c

Název xxxxx

X

xx..65

x

Xxxxx xxxx

X

xx..11

x

XXX

X

xx..10

x

Xxxxx

X

xx..50

x

XXX_XXX

X

Xxx xxxxxxxx jazyka xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx uvedený x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 1.

a2

h

Číslo EORI

C

„O“ xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 6

Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pro typový xxx xxxxx xxxxxx 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 x&xxxx;10

(Xxx typové xxxx xxxxx určení x&xxxx;xxxxxxx 1x tabulky 1)

Xxxxxx xxxxx EORI xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vývozního celního xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;21 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 2020/262.

an..17

4

SUBJEKT Xxxxx xxxxxx

X

„X“ pro xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 x&xxxx;4

„X“ pro xxxxxx xxxx místa xxxxxx 2, 3, 5, 9 x&xxxx;10

(Xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx 1)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X

„X“ xxx typový xxx xxxxx xxxxxx 1

„X“ pro xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2, 3 a 5

(Viz xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1x xxxxxxx 1)

Xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx:

1: xxxxxx xxxxxx registrační xxxxx SEED xxxxxxxx xxxxxx v místě určení,

2, 3, 5, 9 x&xxxx;10: xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

xx..16

x

Xxxxx xxxxxxxx

X

„X“ pro xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1, 2, 3, 5, 9 x&xxxx;10

„X“ xxx xxxxxx xxx xxxxx určení 4

(Xxx xxxxxx kódy místa xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1a xxxxxxx 1)

xx..182

x

Xxxxx ulice

C

V kolonkách 4x, 4x a 4f:

„R“ xxx xxxxxx kódy xxxxx xxxxxx 2, 3, 4, 5, 9 x&xxxx;10

„X“ xxx xxxxxx kód xxxxx xxxxxx 1

(Viz xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1x tabulky 1)

xx..65

x

Xxxxx xxxx

X

xx..11

x

XXX

X

xx..10

x

Xxxxx

X

xx..50

x

XXX_XXX

X

„X“, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx jazyka xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 1.

a2

5

ÚŘAD místa xxxxxx

X

„X“ xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 x&xxxx;11

(Xxx typové xxxx místa xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1x xxxxxxx 1)

x

Xxxxxxxxxx číslo xxxxx

X

Xxxxxx xxx xxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx podléhajícího xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx. Viz xxxxxxx XX, xxxxxx kódů 4.

xx8

6

XXXXXXXX x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxx xxxxx

X

x

Xxxxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

X

Xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 19 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 4 xxxxxxxx 2020/262.

Xxxx

x

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx

X

Xxxxx xxxxxxx xxxx:

1

=

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

2

=

Xxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx

3

=

Xxxxxxx xxxxxxxxx

4

=

Xxxxxxx xxxxxxxx odmítnuto

21

=

Výstup xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

22

=

Xxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx

23

=

Xxxxxx xxxxxxxx

x..2

x

Xxxxxxxxxx informace

O

Uveďte xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

xx..350

x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx_XXX

X

„X“, je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx textové xxxx

Xxx xxxxxxxx jazyka xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx skupinu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 1.

x2

7

XXXX XXXXXXXX x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxx zboží

C

„R“, xx-xx xxxxxxx xxxx obecného xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 1 a 21

(Viz xxxxxxx 6x)

999X

x

Xxxxxxxxx referenční xxxxx oznámení

R

Uveďte jedinečné xxxxxxxxxx xxxxx příslušného x-XX/x-XXX (xxxxxxx 17x xxxxxxx 1) vztahujícího xx xx xxxxxx xxxxx podléhající xxxxxxxxx xxxx jako x&xxxx;xxxxxxxxxx x-XX/x-XXX, xxx xxxxx xx xxxxxxx jiný xxx než 1 x&xxxx;21.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxx xxx xxxx.

x..3

x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X

„X“, je-li x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nedostatečné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx hodnoty xxxx:

X

=

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X

=

xxxxxxxx množství

a1

c

Vysledované xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx

X

„X“, xx-xx uveden xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 7x

Xxxxxx xxxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxxxxx měrných xxxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx – xxx xxxxxxx xxxx 10 x&xxxx;11).

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxx než xxxx.

x..15,3

x

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřební xxxx

X

Xxxxxx platný kód xxxxxxx podléhajícího xxxxxxxxx xxxx, viz příloha XX, xxxxxx kódů 10.

xx4

x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

X

„X“, je-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 4

(Xxx xxxxxxx 6x)

Xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (v příslušných xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx – xxx xxxxxxx XX, xxxxxxx kódů 10 x&xxxx;11).

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx než xxxx.

x..15,3

7.1

XXXXX, XXXX NEVYHOVUJE

D

„R“ pro xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx, pro xxxxx xx použije kód xxxxxxxx závěru xxxxxxx 2, 3, 4, 22 xxxx 23

(Xxx xxxxxxx 6b)

9X

a

Důvod, xxxx xxxxxxxxxx

X

Xxxxx xxxxxxx xxxx:

0

=

Xxxx

1

=

Xxxxxxxx xxxxxxxx

2

=

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

3

=

Xxxxxxxxx xxxxx

4

=

Xxxxxxxx xxxxxx

5

=

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx XXX („Xxxxxx Control Xxxxxx“, systém pro xxxxxxxx vývozu)

7

=

Množství xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

x1

x

Xxxxxxxxxx informace

C

„R“, xx-xx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, 0

„X“ xxx xxxxxxx xxxx důvodu, xxxx nevyhovuje, 1, 2, 3, 4, 5 xxxx 7

(Xxx xxxxxxx 7.1a)

Uveďte xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx spotřební xxxx.

xx..350

x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx_XXX

X

„X“, xx-xx použito xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx používaného xxx xxxx datovou xxxxxxx uveďte kód xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX, xxxxxx xxxx 1.

x2.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přílohy x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 26, 27, 38 a 37 xxxxxxxx (XX) 2020/262, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obdobně x&xxxx;xx xxxx xxxxxxxxx.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;389/2012 xx dne 2.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2012 x&xxxx;xxxxxxx spolupráci x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;2073/2004 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;121, 8.5.2012, x.&xxxx;1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/273 ze xxx 11. prosince 2017, kterým xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1308/2013, pokud xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxx výsadbu révy, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a výstupů, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1306/2013, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx kontroly x&xxxx;xxxxxx, mění xx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;555/2008, (ES) x.&xxxx;606/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;607/2009 x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Komise (XX) č. 436/2009 a nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/560 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;58, 28.2.2018, x.&xxxx;1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1308/2013 xx xxx 17.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2013, xxxxxx se xxxxxxx společná xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x.&xxxx;922/72, (XXX) x.&xxxx;234/79, (XX) x.&xxxx;1037/2001 x&xxxx;(XX) č. 1234/2007 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;347, 20.12.2013, x.&xxxx;671).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2019/787 xx xxx 17.&xxxx;xxxxx&xxxx;2019 o definici, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx a při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lihovin, xxxxxxxxx xxxx a destilátů xxxxxxxxxxxx původu xxx xxxxxx alkoholických xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;110/2008 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;130, 17.5.2019, x.&xxxx;1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2021/2266 xx xxx 17.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2021, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 92/83/EHS, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx daně (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;455, 20.12.2021, s. 26).

(7)  Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/323 xx xxx 24.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx s podmíněným osvobozením xx spotřební xxxx xxxxx nařízení Rady (XX) č. 389/2012 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;66, 11.3.2016, x.&xxxx;1).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/2447 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k některým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;952/2013, xxxxxx xx xxxxxxx celní xxxxx Xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;343, 29.12.2015, x.&xxxx;558).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/2446 xx dne 28. července 2015, xxxxxx se doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;952/2013, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;343, 29.12.2015, x.&xxxx;1).


XXXXXXX XX

Xxxxxxx kódů

1.   KÓDY XXXXXX

Xxx

Xxxxx

xx

xxxxxxxxxxx

xx

xxxxxxxxxxx (latinka)

hr

chorvatština

cs

čeština

da

dánština

nl

nizozemština

en

angličtina

et

estonština

fi

finština

fr

francouzština

ga

irština

gr

řečtina (xxxxxxx)

xx

xxxxxxx

xx

xxxxxxx

xx

xxxxxxxxxx

xx

xxxxxxxxx

xx

xxxxxxxxx

xx

xxxxxxxxxx

xx

xxxxxxxxx

xx

xxxxxxxx

xx

xxxxxxxxxxxxx

xx

xxxxxxxxxx

xx

xxxxxxxxxxx

xx

xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx)

xx

xxxxxxxxxxx

xx

xxxxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXX XXXXXXXXX XXX

Xxxx

Xxxxx

Xxx xxxx

Xxxxxxx

1

Xxx

xxxxxxxxx 2

05

2

Xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx xxx e-AD/e-SAD xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx 2

XX

3

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxx 15 (xxxxxxx a velká xxxxxxx)

7X19XXX17XXX8X4

4

Xxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx 1

P

5

Kontrolní xxxx

xxxxxxxxx 1

9

X&xxxx;xxxx 1 xxxx xxxxxxx poslední xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx.

X&xxxx;xxxx 2 je xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx 3.

X&xxxx;xxxx 3 je třeba xxxxxxx xxxxxxxxx identifikátor xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx EMCS. X&xxxx;xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx, rozhodují xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx XXXX však xxxx xxx jedinečné xxxxx.

X&xxxx;xxxx 4 je xxxxxx identifikátor xxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx „X“ a u dopravy zboží x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxx 5 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx XXX, xxxxx xxxxxx zjistit xxxxx xxx xxxxxxxx XXX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXX XXXX

Xxxx musí xxx xxxxxx s kódy xxxxxxxxxxx v klasifikaci xxxx x&xxxx;xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx I prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2020/1470&xxxx;(1), xxxxx:

Xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx EL xxxxxxx XX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX (XXX)

XXX xx skládá z identifikátoru xxxx xxxx členského xxxxx, xx němž xxxxxxxxx šestimístné alfanumerické xxxxxxx xxxxx, například XX0830XX.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX KÓD RUČITELE

Kód

Popis

1

Odesílatel

2

Dopravce

3

Vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřební xxxx

4

Xxxxxxxx

5

Xxxxx xx.&xxxx;17 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;xxxx.&xxxx;5 xxxx. b) xxxxxxxx (EU) 2020/262 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx odesílatelem a dopravcem

13

Společné xxxxxxxxx odesílatelem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřební xxxx

14

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

23

Xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani

24

Společné zajištění xxxxxxxxx a příjemcem

34

Společné zajištění xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a příjemcem

123

Společné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

124

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dopravcem a příjemcem

134

Společné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vlastníkem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

234

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani x&xxxx;xxxxxxxxx

1234

Xxxxxxxx xxxxxxxxx odesílatelem, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřební xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX XXXXXXX XXXXXXX

Xxx

Xxxxx

0

Xxxx

1

Xxxxxxx xxxxxxx

2

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

3

Xxxxxxxx xxxxxxx

4

Xxxxxxx xxxxxxx

5

Xxxxxxxx xxxxxxx

7

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

8

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX XXXXXXXXXX PROSTŘEDKU

Kód

Popis

1

Kontejner

2

Vozidlo

3

Návěs

4

Tahač

5

Pevné přepravní xxxxxxxx

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXX XXXXX

Xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx XX doporučení x.&xxxx;21 xxxxxxxxx Xxxxxxx XXX pro usnadňování xxxxxxx a elektronické xxxxxxxxxxx&xxxx;(2).

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXX XXXXXX ZRUŠENÍ

Kód

Popis

0

Jiný

1

Překlep

2

Přerušená xxxxxxxx xxxxxxxxx

3

Xxxxxxxxxx e-AD

4

Doprava xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX DANI

EPC

KAT

UNIT

Popis

A

P

D

T200

T

4

Cigarety xxxxx xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxx 2011/64/XX (3), a produkty, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxx xxxxxxxx

X

X

X

X300

X

4

Xxxxxxxx a doutníčky podle xxxxxx&xxxx;4 xxxxxxxx 2011/64/EU

N

N

N

T400

T

1

Jemně xxxxxx tabák x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx 2011/64/XX

X

X

X

X500

X

1

Xxxxx xx kouření xxxxx čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 2011/64/XX, jiný xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ke xxxxxxx xxxx xxx jemně xxxxxx xxxxx k ruční xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxx xxxxxxxx

X

X

X

X000

X

3

Xxxx podle článku 2

směrnice 92/83/XXX

X

X

X

X200

X

3

Xxxxx xxxx a nešumivé xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxx, xxx jsou xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1 a čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 92/83/XXX

X

X

X

X300

X

3

Xxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx než xxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;2 a čl. 12 xxxx.&xxxx;2 směrnice 92/83/XXX

X

X

X

X000

X

3

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx 92/83/XXX

X

X

X

X200

X

3

Xxxxxxxx xxxxx čl. 20 první, xxxxx a třetí xxxxxxx xxxxxxxx 92/83/XXX

X

X

X

X300

X

3

Xxx podle xx.&xxxx;20 první xxxxxxx xxxxxxxx 92/83/XXX xxxx XX 2207 x&xxxx;2208 , jiný xxx xxxxxxxx

(X200)

X

X

X

X400

X

3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx líh xxxxx článku 20 xxxxxxxx 92/83/XXX, který byl xxxxxxxxxxx, nesplňuje xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx (X200)

X

X

X

X500

X

3

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx lihu xxxxx xx.&xxxx;20 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 92/83/EHS xxxxxx xxxx KN než 2207 a 2208

A

N

N

S600

S

3

Plně xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx článku 20 xxxxxxxx 92/83/EHS, xxxxx xxx denaturován a splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx uvedené x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxx směrnice

A

N

N

E200

E

2

Rostlinné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxx kódů XX 1507 xx 1518 , pokud jsou xxxx xxxxxxx určeny x&xxxx;xxxxxxx jako xxxxxx xxxx xxxxxxx hmota (xx.&xxxx;20 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxx 2003/96/XX (4))

X

X

X

X300

X

2

Xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx) – xxxxxxx xxxx XX

2707&xxxx;10 , 2707&xxxx;20 , 2707&xxxx;30 x

2707&xxxx;50 (xx.&xxxx;20 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx

2003/96/XX)

X

X

X

X410

X

2

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx XX

2710&xxxx;12&xxxx;31 , 2710&xxxx;12&xxxx;51 a 2710 12 59 (xx.&xxxx;20 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx 2003/96/XX)

X

X

X

X420

X

2

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XX 2710&xxxx;12&xxxx;31 , 2710&xxxx;12&xxxx;41 , 2710&xxxx;12&xxxx;45 x&xxxx;2710&xxxx;12&xxxx;49 (xx.&xxxx;20 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2003/96/XX)

X

X

X

X430

X

2

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx XX 2710 19 43 , 2710&xxxx;19&xxxx;46 , 2710&xxxx;19&xxxx;47 , 2710 19 48 , 2710&xxxx;20&xxxx;11 , 2710&xxxx;20&xxxx;15 , 2710&xxxx;20&xxxx;17 x&xxxx;2710&xxxx;20&xxxx;19 (xx.&xxxx;20 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx 2003/96/ES)

N

N

A

E440

E

2

Plynový xxxx xxxxxxx xxxx XX

2710&xxxx;19&xxxx;43 , 2710&xxxx;19&xxxx;46 , 2710&xxxx;19&xxxx;47 , 2710&xxxx;19&xxxx;48 , 2710&xxxx;20&xxxx;11 , 2710 20 15 , 2710&xxxx;20&xxxx;17 a 2710 20 19 (xx.&xxxx;20 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx 2003/96/XX)

X

X

X

X450

X

2

Xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxx KN 2710&xxxx;19&xxxx;21 x&xxxx;xxxxxxxxx petrolej (xxxxxxx) xxxx KN 2710 19 25 (xx.&xxxx;20 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) směrnice 2003/96/XX)

X

X

X

X460

X

2

Xxxxxxxx (xxxxxxx) značený xxxx XX 2710&xxxx;19&xxxx;25 (xx.&xxxx;20 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx 2003/96/XX)

X

X

X

X470

X

1

Xxxxx topný xxxx kódů XX

2710&xxxx;19&xxxx;62 , 2710&xxxx;19&xxxx;64 , 2710&xxxx;19&xxxx;68 , 2710&xxxx;20&xxxx;31 , 2710&xxxx;20&xxxx;35 x&xxxx;2710&xxxx;20&xxxx;39 (xx.&xxxx;20 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2003/96/XX)

X

X

X

X480

X

2

Xxxxxxx xxxx KN

2710 12 21 , 2710&xxxx;12&xxxx;25 , 2710&xxxx;19&xxxx;29 x&xxxx;2710&xxxx;20&xxxx;90 (xxxxx pro xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxx 210&xxxx;°X předestiluje méně xxx 90 % objemu (xxxxxx xxxxx) a při 250&xxxx;°X xxxxxxxxxxxx 65&xxxx;% xxxxxx xxxx xxxx (xxxxxx ztrát) podle xxxxxx ISO 3405 (xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX D 86)) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zboží (xx.&xxxx;20 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx 2003/96/XX)

X

X

X

X490

X

2

Xxxxxxx xxxx KN

2710 12 11 , 2710&xxxx;12&xxxx;15 , 2710&xxxx;12&xxxx;70 ,

2710&xxxx;12&xxxx;90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 ,

2710&xxxx;19&xxxx;31 , 2710&xxxx;19&xxxx;35 , 2710&xxxx;19&xxxx;51

x&xxxx;2710&xxxx;19&xxxx;55 (xx.&xxxx;20 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx 2003/96/XX)

X

X

X

X500

X

1

Xxxxxxxxxx xxxxx plyny x&xxxx;xxxx plynné uhlovodíky (XXX) xxxx XX 2711&xxxx;12&xxxx;11 až 2711&xxxx;19&xxxx;00 (xx.&xxxx;20 odst. 1 xxxx. x) směrnice 2003/96/ES)

N

N

N

E600

E

1

Nasycené xxxxxxxxx uhlovodíky kódu XX 2901&xxxx;10 (xx.&xxxx;20 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx 2003/96/ES)

N

N

N

E700

E

2

Cyklické xxxxxxxxxx xxxx KN 2902&xxxx;20 , 2902 30 , 2902&xxxx;41 ,

2902&xxxx;42 , 2902&xxxx;43 x&xxxx;2902&xxxx;44 (xx.&xxxx;20 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx 2003/96/XX)

X

X

X

X800

X

2

Xxxxxxx xxxx XX

2905&xxxx;11&xxxx;00 (xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx)), xxxxx xxxxxx syntetického xxxxxx, xxxxx

xxxx určeny x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx pohonná xxxxx (xx.&xxxx;20 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx 2003/96/XX)

X

X

X

X910

X

2

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kyselin xxxxxxxxxx 96,5&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx (FAMAE) xxxx XX

3826&xxxx;00&xxxx;10 (xx.&xxxx;20 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx 2003/96/XX)

X

X

X

X920

X

2

Xxxxxxxx kódů XX

3824&xxxx;99&xxxx;86 , 3824&xxxx;99&xxxx;92 (xxx

xxxxxxxxxxxxx přípravků obsahujících

jako xxxxxxx xxxxxx xxxxx

x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxx a podobné xxxxxxx),

3824&xxxx;99&xxxx;93 , 3824&xxxx;99&xxxx;96 (bez

antikorozních xxxxxxxxx obsahujících

jako xxxxxxx xxxxxx xxxxx

x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx) x

3826&xxxx;00&xxxx;90 , pokud jsou xxxxxx k použití xxxx

xxxxxx xxxx xxxxxxx hmota (xx.&xxxx;20 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx 2003/96/XX)

X

X

X

X930

X

2

Xxxxxxx xxxxxxxx xx kódů XX

3811&xxxx;11 , 3811&xxxx;19&xxxx;00 x&xxxx;3811&xxxx;90&xxxx;00

X

X

X

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx: Kódy XX xxxxxxx v tabulce xxx xxxxxxxxxxx produkty xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;2031/2001 (Úř. věst. L 279, 23.10.2001, s. 1) x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/1925 (Úř. věst. L 282, 31.10.2017, s. 1), xxx xx stanoveno xx xxxxxxxx 2003/96/XX a v prováděcím xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/552 (Úř. věst. L 91, 9.4.2018, s. 27).

Xxxxx sloupců xxxxxxx:

XXX

Xxx výrobku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani

KAT

Kategorie výrobku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dani

UNIT

Měrná xxxxxxxx (xx xxxxxxx 11)

X:

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx uveden (Xxx/Xx)

X:

Xxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx (Ano/Ne)

D:

Hustota xxx xxxxxxx 15&xxxx;°X musí xxx uvedena (Xxx/Xx)

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXX XXXXXXXX

Xxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx

1

xx

2

xxxx (xxxxxxx 15&xxxx;°X)

3

xxxx (teplota 20&xxxx;°X)

4

1&xxxx;000 položek

12.   MAXIMÁLNÍ XXXX XXXXXXX XXXXX ZPŮSOBU XXXXXXX

Xxx způsobu xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

0

X45

1

X45

2

X35

3

X35

4

X20

5

X30

7

X15

8

X35

Xxxxxxxx 1:

Xxxxxxx „0“ xxxxxxxx multimodální xxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx skupinových xxxxxxx, vývozu, rozdělení xxxxxxx x&xxxx;xxxxx místa xxxxxx.

Xxxxxxxx 2:

X&xxxx;xxxxxxx vývozu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z celního xxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx 3:

X&xxxx;xxxxxxx zboží, xxxxx již xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (x-XXX), se x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 30 dní.

13.   Vnitrostátní xxxxxx – xxxxxx Xxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxx sazby/sazeb xxx xxxx xx stupních Xxxxx

XX – Rakousko

Ano

BE – Xxxxxx

Xxx

XX – Xxxxxxxxx

Xxx

XX – Xxxxx

Xxx

XX – Xxxxxxx

Xxx

XX – Xxxxx

Xxx

XX – Xxxxxxxxx

Xxx

XX – Xxxxxx

Xxx

XX – Xxxxxxxxxxx

Xxx

XX – Xxxxx

Xxx

XX – Xxxxxxxxxx

Xxx

XX – Xxxxxx

Xxx

XX – Portugalsko

Ano

RO – Xxxxxxxx

Xxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/1470 xx xxx 12.&xxxx;xxxxx&xxxx;2020 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a o geografickém členění xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Úř. věst. L 334, 13.10.2020, x.&xxxx;2).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX. XXXXXXXXXXXXXX No. 21, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, adopted by xxx Xxxxxx Nations Xxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Electronic Xxxxxxxx (XX/XXXXXX) (Xxxxxxxxxx x.&xxxx;21, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx XXX pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx obchodování (XX/XXXXXX)). XXX/XXXXX/309. Xxxxxx, xxxxxx 2002.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 2011/64/XX ze xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx daně x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. věst. L 176, 5.7.2011, x.&xxxx;24).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 2003/96/XX xx xxx 27.&xxxx;xxxxx&xxxx;2003, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx rámcových xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx o zdanění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (Úř. věst. L 283, 31.10.2003, x.&xxxx;51).