Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx XXX x. 162 – Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx imobilizéru [2021/2275]

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx: 30. září 2021

Xxxxx xxxxxxxx slouží xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx: XXX/XXXXX/XX.29/2021/49.

XXXXX

Xxxxxxx

1.

Xxxxxx působnosti

2.

Definice

3.

Žádost x xxxxxxxxx

4.

Xxxxxxxxx

5.

Xxxxxxxxxxx

6.

Xxxxx typu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

7.

Xxxxxxxx xxxxxx

8.

Xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx

9.

Xxxxxxxxxxx ukončení výroby

10.

Názvy x xxxxxx technických xxxxxxxx odpovědných za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušek x názvy a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx

1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2

Xxxxxxx

3

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

4

Xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx

5

Xxxx xxxxxxxxx x instalaci

6

Provozní xxxxxxxxx x zkušební xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

7

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx XXX xx vztahuje na:

1.1.

Schválení

a)

imobilizérů, xxxxx xxxx určeny xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x X1 s xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxx x xxxx do xxxx xxxxxxxxxxx, x

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx M1 x xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;(1)&xxxx;(2).

1.2.

Xx xxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx kategorií x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

1.3.

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxx x ochranou vozidel xxxxx neoprávněnému použití, xx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx

2.1.

Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jež má xxx xxxxx xxxxxxx x xxx něž xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

2.2.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxx xx xxx částí xxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxx specifikovaným typům xxxxxxx, xxxxx to xxxxx předpis xxxxxxxx xxxxxxx;

2.3.

xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx schvalování xxxx x xx zajištění xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx subjekt přitom xxxxxx být xxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

2.4.

xxxxxxxxxxxx“ xx rozumí xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx běžným xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zabránění neoprávněnému xxxxxxx);

2.5.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx zařízení xxxxx xxx xxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

2.6.

xxxxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx zařízení xxxxxx k indikaci xxxxx imobilizéru (xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx xx deaktivovaný x naopak);

2.7.

aktivovaným xxxxxx“ xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pohonu;

2.8.

deaktivovaným xxxxxx“ xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx pohybovat xxxxxx xxxxxxxx;

2.9.

xxxxxx“ xx xxxxxx jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x ovládání xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, aby mohl xxx ovládán xxxxx xxxxx zařízením;

2.10.

vyřazením x xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

2.11.

xxxxxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx náhodně xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x činnost;

2.12.

typem xxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledech:

a)

obchodní název xxxx značka xxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxx, jakým xxxxxx xx příslušný xxxxxx (systémy) xxxxxxx (xxxxx bodu 5.2.1 xxxx);

2.13.

xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx vozidla, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx výrobce;

b)

vlastnosti xxxxxxx, které významně xxxxxxxxx funkci imobilizéru;

c)

typ x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x schválení

3.1.

Žádost x xxxxxxxxx xxxx vozidla xxxx konstrukční xxxxx xxxxx xxxxxx předpisu xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2.

X xxxxxxx xx xxxxxxx informační xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxx podle xxxxx uvedeného x xxxxxxx 1 a xxxxxxxxx xxxxx technických xxxxxxxxxx imobilizéru a xxxxxx (xxxxxxx) instalace xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxx imobilizér instalován.

3.3.

Technické xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) / konstrukční xxxx (části) představující xxx, který má xxx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

4.1.

Xxxxxxxxx xxxx xx udělí, xxxxx xxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

4.2.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx dvě xxxxxxx (x xxxxxxxxxxx 00, xxx odpovídá xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxx xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx jsou definovány x xxxxx xxxxxxxx.

4.3.

Xxxxxxxx x udělení nebo xxxxxxxxx schválení xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx smluvním xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx formuláři podle xxxxx x příloze 2 tohoto předpisu.

4.4.

Na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx s xxxxx schváleným xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx místě xxxxxxxx xx formuláři xxxxxxxxx umístí xxxxxxxxxxx xxxxxx schválení, která xx xxxxxx x:

4.4.1.

xxxxxxxx x vepsaným xxxxxxxx „X“ následovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx udělila (3), x

4.4.2.

xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx „X“, xxxxxxx x xxxxx schválení vpravo xx xxxxxxxx předepsané x bodě 4.4.1.

4.5.

Xx-xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, není třeba xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1 výše xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx udělila xxxxx tohoto předpisu, xxxxxxx, uvede xx xxxxxxxx sloupcích xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bodě 4.4.1.

4.6.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zřetelně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4.7.

X xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxx schválení xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x vozidle, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výrobce, xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

4.8.

X xxxxxxx konstrukční části xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx umístí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx prvek (xxxxx) xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx systém xxxxx předpisu XXX x. 163 xxxx xxxxxxxx OSN x. 116, xxxxxxx 7&xxxx;x xxxxxxxxx znění xxxx xxxxxxxx OSN č. 97, doplňku 8&xxxx;x xxxxx změn 01 xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

4.9.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx značek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx.

4.10.

Xxxx xxxxxxxxxxx xx značce xxxxxxxxx xxxxx xxxx 4.4 xxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxx nabízený x prodeji xxxx xxxxxxxxxx o shodě.

Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schválený xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx použil xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx modelů xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dodat výrobci xxxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx dotyčný xxxxxxx obdržel schválení xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, musí být xxxx xxxxxx konstrukční xxxx (xxxxx) xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx připojen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx.

4.11.

Xxxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx instalován xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx OSN x. 116 doplňku 7&xxxx;x xxxxxxxxx znění xxxx xxxxxxxx XXX x. 97 xxxxxxx 8&xxxx;x xxxxx xxxx 01 xxxx samostatný technický xxxxx, zkoušky, xxxx xxxxx opakovat zkoušky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx schválení xxxxx xxxxxx předpisu.

5.   Specifikace

5.1.   Obecné specifikace

5.1.1.

Imobilizér xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx a deaktivovat x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx.

5.1.2.

Xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.1.3.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx aktivovaného xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx chod motoru, xxxxx xxxxxxx, kdy:

a)

je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx vybaveno xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

x)

xxxxx xxxx:

x)

xxxxxxx stroj, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx

xx)

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx stroje xxxx xxxxxxxx;

x xxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx brzdou. Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx).

5.1.4.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx možno xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

5.1.5.

Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepříznivý xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxx funkce.

5.1.6.

Imobilizér xxxx xxx konstruován x xxxxxxxx xxx, xxx xx instalaci do xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nemohl xxx xxxxxx, aniž xx xx vzbudilo xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, například xxxxxxxx levných nástrojů, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx lze snadno xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx větší xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

5.1.7.

Xxxxxxxxxx xxxx xxx konstruován x xxxxxxxx tak, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx po xxxx přiměřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí ve xxxxxxx (xxxxxxx podle xxxx 5.3). Instalace xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx palubní xxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx apod.).

5.1.8.

Imobilizér xxxx xxx xxxxxxxxxx x kombinaci x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx).

5.1.9.

Xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který brání xxxxxxxx pneumaticky uvolňovaných xxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;(4) x xxxxxxx xxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxx splněny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 13 ve xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx předpisu.

Splnění xxxxxx xxxx neznamená, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

5.1.10.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

5.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5.2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx

5.2.1.1.

Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx:

5.2.1.1.1.

x případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x vozidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx motorem přerušením xxxxxxx xxxx samostatných xxxxxx vozidla, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx spouštění xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, pneumaticky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx atd.);

5.2.1.1.2.

zásahem xx xxxx nejméně xxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxx xxx provoz xxxxxxx.

5.2.1.2.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx katalyzátorem nesmí xxxxxxxx xxxxx nespáleného xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx.

5.2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx spolehlivost

Provozní xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konstrukcí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxx xxxx 5.1.8 x 5.3).

5.2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx bezpečnost

Je třeba xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 5.3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx).

5.2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

5.2.4.1.

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx aktivovaného xxxxx xxxxxxx jedním x následujících xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx provést xxxxxx xxxxx xxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx polohy „0“ a xxxxxxxxx xxxxx; imobilizéry, xxxxx xx deaktivují xxxxxxxxxxxxx xxxx běžným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx během xxx, se xxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx 1 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zámku zapalování.

5.2.4.2.

Jestliže xxx imobilizér xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx 5.1.3, smí xxx xxxxxxxxxx aktivován x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx oprávněného xxxxxxxxx.

5.2.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx

5.2.5.1.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich kombinace. Xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5.2.5.1.1.

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvoleného xxxx x xxxxxxxx nejméně 10&xxxx;000 xxxxxxx.

5.2.5.1.2.

Xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx dálkové ovládání, xxxx xxx nejméně 50&xxxx;000 xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x/xxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx 5 000 xxxxxxx xx 24 xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx 50&xxxx;000 variant.

5.2.5.1.3.

Jestliže xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 5 xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, pokud x xxxxxx spouštění motoru xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.

5.2.6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx

5.2.6.1.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx, změna x aktivovaného xxxxx xx deaktivovaný a xxxxxx) jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x optické xxxxxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx použití xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx musí splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 48.

5.2.6.2.

X xxxxxxxx krátkodobých „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx optické xxxxxxxx xxxxx xxxx 5.2.6.1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx současné rozsvícení xxxxxxxxx světel x/xxxx xxxxxxxxx prostoru pro xxxxxxxxx xxx podmínkou, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxx xxx 3 xxxxxxx.

5.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx zkouškám xxxxxxxxxxx x příloze 6 xx předají všechny xxxxxxxxxxx xxxxx imobilizéru.

5.4.   Pokyny

(Body 5.4.1 až 5.4.3 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx dodávaných k xxxxxxxxx instalaci.)

Ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

5.4.1.

Xxxxx x xxxxxxxxx.

5.4.1.1.

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vozidel, xxx xxx xx zařízení xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx motorem x s 12X xxxxxxxxx xx záporným xxxxx xx kostře“.

5.4.1.2.

Způsob xxxxxxxxx znázorněný na xxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.4.1.3.

Xxxxxxxx návod k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodavatelem x vypracovaný xxxxxxx xxxxxxxx, xxx – xxxxx xx pověřená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx řídí – nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spolehlivost xxxxxxx.

5.4.1.4.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

5.4.1.5.

Xxxxxxxxx poskytne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5.4.2.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx 5.

5.4.3.

Obecné xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upozorňující na xxxx skutečnosti:

5.4.3.1.

Imobilizér xx xxx být xxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxx.

5.4.3.2.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pověřit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx imobilizéru xxxx doporučit xxxxxx xxxxxxxx organizace).

5.4.3.3.

Montážní xxxxxxxxxx xx měla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx spolu x imobilizérem.

5.4.4.

Návod x xxxxxxx.

5.4.5.

Xxxxx k xxxxxx.

5.4.6.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx nebezpečí xxxxxxx x případnými xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; takové úpravy x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení x instalaci uvedeného x xxxx 5.4.2 xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx typu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

6.1.

Xxxxx změna xxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx předpisu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx potom xxxx xxx:

6.1.1.

xxxxxxx, xx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepříznivý xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

6.1.2.

vyžádat xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za provádění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

6.2.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx schválení x xxxxxxxx příslušných xxxx se postupem xxxxx xxxx 4.3 xxxxx smluvním xxxxxxx xxxxxx, které uplatňují xxxxx xxxxxxx.

6.3.

Xxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxx rozšíření xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx číslo.

7.   Shodnost xxxxxx

7.1.

Xxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxx x xxxx 1958 (X/XXX/XXXXX/505/Xxx.3) a splňovat xxxx xxxxxxxxx:

7.2.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx musí xxx x xxxxxxx typu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prováděny na xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízeného x xxxxxxxxx výběru x xxxxxxx s xxxxxx x postupů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

7.3.

Xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx výrobní xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx roky.

8.   Postihy xx xxxxxxxxxx xxxxxx

8.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx může být xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxx požadavky xxxx 7.

8.2.

Xxxxx některá xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx informuje xxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzoru x xxxxxxx 2.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx schválení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx / xxxxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisu, xxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Po xxxxxxxx příslušného xxxxxxx x xxx uvedený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx 2.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x názvy x xxxxxx schvalovacích xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx x adresy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx a adresy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, odmítnutí, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx v Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3.), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6, xxx 2 – https://unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations-wp29/resolutions.

(2)  Týká xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 12&xxxx;X.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxx x xxxx 1958 jsou uvedena x příloze 3 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6 – xxxxx://xxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xx29/xxxxxxxxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx 8 xxxxxxxx XXX x. 13 x platném xxxxx.


PŘÍLOHA 1A

Informační dokument

(Maximální xxxxxx: X4 (210 mm × 297 mm))

V xxxxxxx x xxxxx 5 xxxxxxxx XXX x. 162, xxxxx xx xxxx schválení typu xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx imobilizéru

1.   Obecně

1.1.

Značka (obchodní xxxxx výrobce):

1.2.

Typ:…

1.3.

Způsob označení xxxx, je-li na xxxxxxxx vyznačen (b):…

1.3.1.

Umístění xxxxxx xxxxxxxx:…

1.4.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx:…

1.5.

Xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx:…

1.6.

Xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx (montážních xxxxxx):…

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

2.1.

Xxxxxxxxxx x/xxxx výkresy xxxxxxxxxxxxx typu vozidla:…

2.2.

Řízení: xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xx xxxxxxxx)

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx

3.1.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx:…

3.1.1.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx:…

3.1.1.1

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nainstalovaného imobilizéru, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxxxx již xxxxxx xxxxxxxx jako samostatný xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx popis v xxxx 4.2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx):…

3.1.2.

X xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

3.1.2.1.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx popis xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:…

3.1.2.2.

Xxxxxx (xxxxxxx), na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:…

3.1.2.3.

Xxxxx xxxxxxxxxxx zaměnitelných xxxx, x příslušných xxxxxxxxx:…

XXXXXXX 1X

Xxxxxxxxxx dokument

(Maximální xxxxxx: X4 (210&xxxx;xx × 297 mm))

V souladu x xxxxx 5 xxxxxxxx x. 162 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x schvalování xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xx xxxx OSN xxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku).

1.   Obecně

1.1.

Značka (obchodní xxxxx výrobce):…

1.2.

Typ:…

1.3.

Způsob xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(1):…

1.3.1.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:…

1.4.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx:…

1.5.

Xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx:…

1.6.

Xxxxxx (xxxxxx) montážního xxxxxx (xxxxxxxxxx závodů):…

2.   Popis xxxxxxxx

2.1.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx popis xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx:…

2.2.

Xxxxxx (systémy) xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx působí:…

2.3.

Způsob xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:…

2.4.

Xxxxx efektivních xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:…

2.5.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:…

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx

3.1.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení (xx xxxxxxxxx xxxx xxx vyznačeno xxxxx xxxxxx pro značku XXX schválení xxxx):…

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

4.1.

Xxxxxx xxxxxxx, xxx něž xx zařízení xxxxxx:…

4.2.

Xxxxx xxxxxxx instalace doplněný xxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxx:…

4.3.

Xxxxx x xxxxxxx:…

4.4.

Xxxxxxxx návod x xxxxxx:…

4.5.

Xxxxxxxx xxxxxx 5x/5x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX&xxxx;7637-2:2004: xxxxxx/xxxxxxxx…

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxx znaky, xxxxx xxxxxx relevantní pro xxxxx xxxx konstrukční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx týká tento xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx znaky x xxxxxxxxxxx xxxxxx „?“ (xxxx. XXX??123??).


XXXXXXX 2X

Xxxxxxx

(Xxxxxxxxx xxxxxx: X4 (210&xxxx;× 297&xxxx;xx))

 (1)

Xxxxx

:

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

……

……

……

xx věci (2)

:

udělení xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx imobilizéru xxxxx xxxxxxxx XXX x. 162

Xxxxxxxxx x.…

XXXXX X

1.

Xxxxxx

1.1.

Xxxxxx (xxxxxxxx firma xxxxxxx):…

1.2.

Xxx:…

1.3.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx vozidle/konstrukční části/samostatném xxxxxxxxxx xxxxx vyznačen (2)/(a):…

1.3.1.

Umístění xxxxxx označení:…

1.4.

Kategorie xxxxxxx (x):…

1.5.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx:…

1.6.

Xxxxxxxx značky EHK xxxxxxxxx:…

1.7.

Xxxxxx (xxxxxx) montážního xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx):…

XXXXX XX

1.

Xxxxx informace (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx): xxx xxxxxxx

2.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx:…

3.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:…

4.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:…

5.

Xxxxxxxx (xxxx-xx xxxxxx): xxx xxxxxxx

6.

Xxxxx:…

7.

Xxxxx:…

8.

Xxxxxx:…

9.

Xx xxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxxx:…

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx schválení xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx předpise).

(2)  Nehodící se xxxxxxxx (x některých xxxxxxxxx připadá x xxxxx více možností x není xxxxx xxx xxxxxxxx).


Doplněk

k certifikátu XXX xxxxxxxxx xxxx x. …

xxxxxxxxxx se schválení xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx č. 162

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx:…

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx popis imobilizéru:…

2.   

Poznámky:…

Poznámky x certifikátu xxxxxxxxx / formuláři xxxxxxx:

x)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx znaky, které xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx typu vozidla, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technického celku, xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx tyto xxxxx x dokumentaci xxxxxx „?“ (xxxx. XXX??123??).

x)

Xxxxx definice x Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, xxx 2.

PŘÍLOHA 2X

Xxxxxxx

(Xxxxxxxxx xxxxxx: X4 (210 × 297&xxxx;xx))

 (1)

Xxxxx

:

Xxxxx xxxxxxxxx orgánu:

……

……

……

ve xxxx&xxxx;(2)

:

xxxxxxx schválení

rozšíření xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx předpisu XXX x. 162

Schválení č.…

Důvod xxxxxxxxx:

XXXXX I

1.

Obecně…

1.1.

Značka (obchodní xxxxx xxxxxxx):…

1.2.

Xxx:…

1.3.

Xxxxxx označení xxxx, je-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx (x):…

1.3.1.

Xxxxxxxx xxxxxx označení:…

1.4.

Název x xxxxxx xxxxxxx:…

1.5.

Xxxxxxxx xxxxxx XXX schválení:…

1.6.

Adresa (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx):…

XXXXX XX

1.

Xxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx): xxx xxxxxxx

2.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx:…

3.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:…

4.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:…

5.

Xxxxxxxx (jsou-li xxxxxx): xxx doplněk

6.

Místo:…

7.

Datum:…

8.

Podpis:…

9.

Je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxx x schvalovacího xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx udělila/rozšířila/odmítla/odejmula (xxx xxxxxxxxxx x schválení x xxxxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx (x některých xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx více xxxxxxxx x xxxx třeba xxx vypustit).


Xxxxxxx

x certifikátu XXX xxxxxxxxx xxxx č. …

xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx č. 162

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx:…

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx popis xxxxxxxxxxx:…

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx, pro xxx xx imobilizér určen:…

1.3.   

Typy xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx imobilizér xxxxxxx:…

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx částí, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:…

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx:…

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxx:

x)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx relevantní xxx xxxxx typu xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku, xxxxxxx xx týká xxxxx xxxxxxxxxx dokument, xxxxxxx se tyto xxxxx x dokumentaci xxxxxx „?“ (xxxx. XXX??123??).

PŘÍLOHA 3

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx 1

(xxx xxx 4.2 xxxxxx xxxxxxxx)

x = min. 8&xxxx;xx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx 1 xxxxxxxx xx vozidle xxxxx, xx daný xxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx (X 4) xxxxx xxxxxxxx OSN x. 162 xxx xxxxxx xxxxxxxxx 001234. Xxxxx xxx xxxxxxx (00) čísla schválení xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 162 x xxxx xxxxxxxx xxxxx.

PŘÍLOHA 4

Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx

Xx, xxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx…

(xxxxxxxx x xxxxx)

xxxxxxxxx, xx níže xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx:…

Xxx:…

xx zcela xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx

x…

xxx…

(xxxxx schválení)

(datum)

popsaným xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx číslo xxxxxxxxx…

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx konstrukční xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx):

Xxxxxxxxxxx xxxx:…

Xxxxxxxx:…

Xxxxxxxxx v:…

dne:…

Úplná xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx:…

Xxxxxx:…(xxxxxx xxxxxx)

XXXXXXX 5

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xx, xxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx … xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, potvrzuji, xx jsem xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx níže popsaného xxxxxxxxxxx x souladu x návodem k xxxxxxxxx dodaným xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx:…

Xxx:…

Xxxxxxx číslo:…

Registrační xxxxx:…

Xxxxx imobilizéru

Značka:…

Typ:…

Číslo xxxxxxxxx:…

Xxxxxxxxx x:…xxx:…

Xxxxx adresa xxxxxxxx xxxxxxxxxx x razítko:…

……

……

Podpis: … (xxxxxx xxxxxx)

XXXXXXX 6

Provozní parametry x zkušební xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx parametry

Níže uvedené xxxxxxxxx xx nevztahují xx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx namontovány x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (například xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxxxx systému), xxxx

x)

xxxxxxxxxxx části, xxxxx xxxx xxx dříve xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx x existují x xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx stanoveny xxx xxxxxxxxx teploty xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

–&xxxx;40&xxxx;°X až +&xxxx;85&xxxx;°X xxx části xxxxxxxx x prostoru pro xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx;

x)

–&xxxx;40&xxxx;°X až +&xxxx;125&xxxx;°X xxx xxxxx umístěné x xxxxxxxxx prostoru, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx IEC x. 60529:1989 musí xxx zajištěny xxxx xxxxxx xxxxxxx:

x)

XX 40 xxx xxxxx umístěné x prostoru xxx xxxxxxxxx;

x)

XX 42 xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx sklápěcí střechou, xxxxxxxx poloha instalace xxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxxx než XX 40;

x)

XX 54 xxx xxxxxxx xxxxxxx části.

Výrobce xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxx instalace xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx prach, vodu x xxxxxxx.

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxx xxxxx publikace XXX x. 60068-2-30:1980.

1.4.   Podmínky napájení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx: 12 V

Pracovní xxxxxx xxxxxxxxxx napětí: od 9&xxxx;X xx 15&xxxx;X x rozmezí xxxxxx xxxxx bodu 1.1.1

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx při 23&xxxx;°X:

X = 18 V, xxx. 1&xxxx;x

X = 24&xxxx;X, xxx. 1 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx imobilizéru. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx vzorky, pokud xx neovlivní výsledky xxxxxxxxx zkoušek.

2.1.   Běžné zkušební xxxxxxxx

Xxxxxx U = (12&xxxx;± 0,2) V

Teplota X = (23&xxxx;± 5) °X

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx zkouška

Všechny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxxx xxxx 3.2 xx 3.9 xxxxxx xxxxxxxx.

3.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxxxx všech níže xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2.1 xxxxxx předpisu, aby xx ověřilo, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx potřeby xxx před xxxxxxxx xxxxxxx pojistky.

Jsou-li xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx být podle xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zkouškami, xxxxxxxxx x sériích na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zkoušku provést xxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušek, namísto xxxxxxxxx provozních zkoušek xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxx x xxxx 3.1 xx xxxxx též xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx:

3.2.1.

Xxxxxxxx xxxxxxx

X (–&xxxx;40&xxxx;± 2) °X

Xxxxxxxx xxxxxx

X = (9&xxxx;± 0,2) X

Xxxx vystavení xxxxx xxxxxxxxx

4 hodiny

3.2.2.

Pro části xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxx

X = (+&xxxx;85&xxxx;± 2) °C

Zkušební xxxxxx

X = (15&xxxx;± 0,2) V

Doba vystavení xxxxx podmínkám

4 hodiny

3.2.3.

Pro xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxx

X = (+&xxxx;125&xxxx;± 2) °X

Xxxxxxxx xxxxxx

X = (15&xxxx;± 0,2) X

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

4 xxxxxx

3.2.4.

Xxxxxxxxxx se po xxxx 1 hodiny xxxxxxx v aktivovaném x deaktivovaném stavu xxxxxxxxx xxxxxx 18&xxxx;± 0,2&xxxx;X.

3.2.5.

Xxxxxxxxxx xx po xxxx 1 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx napětí 24&xxxx;± 0,2&xxxx;X.

3.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx odolnosti xxxxx xxxxxxxx cizího xxxxxx x xxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vniknutí xxxxxx tělesa x xxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX x. 60529:1989 xxx stupně ochrany xxxxx xxxx 1.1.2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 3.1.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se tento xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx těchto xxxxxxxxx:

x)

Xxxxxxxxx xxxx imobilizéru, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx jako samostatný xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)

xxxxx x bodě 4.5 informačního xxxxxxxxx (xxxxxxx 1x), xx xxxxxxxxx tohoto xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (v souladu x xxxxx 7 xxxxxx xxxxxxxx), a

ii)

uvést x xxxx 4.1 xxxxxxxxxxxx dokumentu xxxxxx xxxxxxx, pro něž xx xxxxxxxxxx xxxxx, x v xxxx 4.2 xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx uvést x xxxx 3.1.1.1 xxxxxxx 1x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 1x), xx xx požadavek xxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzhledem k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx typově xxxxxxxx jako samostatný xxxxxxxxx celek

V xxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx 3.1.1.1 xxxxxxx 1x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 1x), xx xx požadavek xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepoužije, xxxxx xxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx požadavek xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, kdy informace xxxxxxxxxx x xxxx 3.1.3.1.1 přílohy 1a xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx účely schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku.

3.4.   Provozní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kondenzaci xxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX č. 60068-2-30:1980 se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 3.1.

3.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx polaritou napětí xx 13 V xx xxxx 2 minut. Xx této xxxxxxx xx opakují provozní xxxxxxx xxxxx xxxx 3.1, x xxxxxxx xxxxxxxx x vyměněnými xxxxxxxxxx.

3.6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx

X xxxxxxx proti xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uzemněny a/nebo xxxxxxx, a xx xx xx xxxxxx 13&xxxx;X. Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxx 3.1, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pojistkami.

3.7.   Spotřeba xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2.1 xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 20 xX.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx použít xx xxxxxx okolností:

a)

Schválení xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx typově xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)

xxxxx x xxxx 4.5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 1 xxxx 2), xx požadavek xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (v xxxxxxx x xxxxx 7 tohoto xxxxxxxx), x

xx)

xxxxx x bodě 4.1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxx 4.2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxx případě xxxx xxxxxxx xxxxx x bodě 3.1.3.1.1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 1x), že xx xxxxxxxxx tohoto bodu xx imobilizér nepoužije xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx vozidla xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx typu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx samostatný xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxx xxxxxxx xxxx výrobce xxxxxxx xxxxx x xxxx 3.1.3.1.1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 1x), xx xx požadavek tohoto xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instalace.

Tento xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 3.1.3.1.1 xxxxxxx 1x xxx byly předloženy xxx xxxxx schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

3.8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vibrační xxxxxxx

3.8.1.

Xxx tuto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx části xxxx na xxx xxxx:

xxx 1

:

xxxxxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

xxx 2

:

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx.

3.8.2.

Xxxxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vibracím xxxxxx xxxxxxxxx:

3.8.2.1.

Xxx xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10&xxxx;Xx xx 500 Hz x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ±&xxxx;5&xxxx;xx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 3&xxxx;x (xxxxxxxx xxxxxxx 0).

3.8.2.2.

Pro xxx 2

Xxxxxxxxxx frekvence od 20&xxxx;Xx xx 300&xxxx;Xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ±&xxxx;2&xxxx;xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 15&xxxx;x (xxxxxxxx xxxxxxx 0).

3.8.2.3.

Xxx oba xxxx 1 x 2

Xxxxx frekvence 1 xxxxxx/xxx.

Xxxxx xxxxx je 10, zkouška xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ze 3 xx.

Xxxxxxx se aplikují xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxxxx frekvencích xxx xxxxxxxxxxx maximálním xxxxxxxxx.

3.8.3.

X xxxxxxx zkoušky xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx 200&xxxx;xx podepřen.

3.8.4.

Po xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 3.1.

3.9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 7.

XXXXXXX 7

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx konduktivnímu rušení x napájecích xxxxxx

1.1

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 10 xxxxx xxxx 06 x xxxxx zkušebních metod xxxxxxxxx v xxxxxxx 10 xxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX).

1.2.

Xxxxxxxxxx xx musí zkoušet x aktivovaném x xxxxxxxxxxxxx stavu.

2.   Odolnost proti xxxxxxxxxxxx vysokofrekvenčnímu rušení

2.1.

Zkouška xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx provedena podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx ustanovení předpisu x. 10 xxxxx xxxx 06 x xxxxx zkušebních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 6 xxx xxxxxxx xxxx v příloze 9 pro xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podskupiny (XXX).

2.2.

Xxxxxxxxxx xx musí xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx 1.

Xxxxxxx 1

Provozní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx selhání xxx xxxxxxx

Xxxxxxx na xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx x xxxxxx „xxxxxxx“ nebo xxxxxxxx xxxxxxx 50 km/h (1)

Neočekávaná aktivace xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx x xxxxxx „xxxxxxx“

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx imobilizéru

Imobilizér x aktivovaném stavu

Vozidlo x xxxxxx xxxxxxxx (x příslušných xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx imobilizéru

Zkouška na XXX

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx aktivace xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx imobilizéru

3.   Elektrické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx výboji

3.1.

Zkouška odolnosti xxxx elektrickému rušení xx provede v xxxxxxx s xxxxxx XXX 10605:2008/AMD 1:2014 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2.

3.2.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (ESD) xx provedou xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxx 2

Xxxxxxxx úrovně XXX

Xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx

Xxx výbojů

Zkušební xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx zkoušce

Výboj xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x deaktivovaném xxxxx

(xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx „xxxxxxx“, nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx rychlostí 50&xxxx;xx/x, xxxx je xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx)

330 pF, 2 xΩ

±6&xxxx;xX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vnějšku xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

(xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxx xx v poloze „xxxxxxx“)

150 xX, 2 xΩ

±15&xxxx;xX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx imobilizéru xxx xxxx opětovné xxxxxxxx xx 1&xxxx;x xx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx snadno xxxxxxxxx xxxxx z vnitřku xxxxxxx

Xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(xx-xx xxxxxxx prováděna xx vozidle, je xxxx x xxxxxx „xxxxxxx“, xxxx xx xxxxxxx pohybuje xxxxxxxxx 50&xxxx;xx/x, nebo xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx)

330 xX, 2 xΩ

±4&xxxx;xX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vozidla

Imobilizér x xxxxxxxxxxx stavu

(je-li xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, vozidlo xx xxxxxxxxx a xxxx xx x poloze „xxxxxxx“)

150 pF, 2 xΩ

±8&xxxx;xX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1&xxxx;x xx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxxx, přičemž xxxxxxxxx interval xxxx xxxxxx je 5&xxxx;x.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx

4.1.

Xxxxxxx se provedou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 10 xxxxx xxxx 04 x xxxxx zkušebních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 4 x 5 pro xxxxxxx xxxx x přílohách 7 x 8 xxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx montážní xxxxxxxxxx (ESA).

4.2.

Imobilizér musí xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xx xxxx zkoušku xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX x. 10, xxxxx 50&xxxx;xx/x.