Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXX V PŘENESENÉ XXXXXXXXX (XX) 2021/1717

ze xxx 9.&xxxx;xxxxxxxx 2021,

xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/45/XX, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xXxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nedostatků x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx XXX xxxxxxx směrnice

(Text s významem xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

s ohledem na xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/45/EU xx xxx 3.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx motorových xxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice 2009/40/XX&xxxx;(1), a zejména xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxx směrnice,

vzhledem x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx 2014/45/XX se xxxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 25&xxxx;xx/x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 uvedené xxxxxxxx. Xxxx kategorie xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2002/24/XX&xxxx;(2), 2003/37/XX&xxxx;(3) x&xxxx;2007/46/XX&xxxx;(4).

(2)

Xxxxxxxx 2002/24/XX, 2003/37/XX a 2007/46/ES xxxx xxxxxxx nařízeními Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;168/2013&xxxx;(5), (XX) x.&xxxx;167/2013&xxxx;(6) x&xxxx;(XX) 2018/858 (7).

(3)

Vzhledem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx 2002/24/ES x&xxxx;2003/37/XX by xxxxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/45/XX xxxx xxx xxxxxxxx. Těmito změnami xxxxxx xxxxxxx rozsah x&xxxx;xxxxxxxxx prohlídek.

(4)

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) 2015/758&xxxx;(8) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx některé nové xxxx vozidel xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xXxxx xxxxxxxxxxxx linku xxxxxxxxx xxxxxx 112 x&xxxx;xxxxxxxxx od 31.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2018.

(5)

Xxxxxxx xxxxxx xXxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 112 je xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx přesnost i kvalitu xxxxxxxxxxx souboru údajů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx zaručit xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx eCall xxxxxxxxxxxxx xxxxx tísňového volání 112. Xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx eCall x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/45/XX. Do tabulky 3 x&xxxx;xxxxxxx I uvedené xxxxxxxx xx xxx xxx doplněn xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxxx 2014/45/XX xx proto měla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxxx 2014/45/EU xx xxxx xxxxx:

1)

Xxxxxx&xxxx;2 xx xxxx takto:

a)

odstavec 1 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

„1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xx použije xx xxxxxxx následujících xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx rychlostí xxxxx xxx 25&xxxx;xx/x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 167/2013 (*1), (EU) 168/2013 (*2) x&xxxx;(XX) 2018/858 (*3):

(*1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;167/2013 xx dne 5.&xxxx;xxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx a dozoru xxx trhem x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 1)."

(*2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;168/2013 xx dne 15.&xxxx;xxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxx dvoukolových xxxx tříkolových xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx a dozoru xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 52)."

(*3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/858 xx xxx 30. května 2018 x&xxxx;xxxxxxxxxxx motorových xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, konstrukčních xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxx trhem s nimi, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;715/2007 a č. 595/2009 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2007/46/XX (Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1)“;"

xx)

xxxxx x&xxxx;xxxxx odrážka xx xxxxxxxxx tímto:

„—

od 1. ledna 2022 xxxxxxxxxx a tříkolová xxxxxxx – kategorie vozidel X3x, X4x, X5x x&xxxx;X7x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 125&xxxx;xx3, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X1x, T2b, X3x, X4.1x, T4.2b x&xxxx;X4.3x, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rychlostí xxxxx než 40&xxxx;xx/x.“;

x)

x&xxxx;xxxxxxxx 2 xx sedmá xxxxxxx nahrazuje tímto:

„—

kategorie xxxxxxx L3e, X4x, X5x x&xxxx;X7x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorem se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 125&xxxx;xx3, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx alternativní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx bezpečnosti silničního xxxxxxx pro xxxx xxxx xxxxxxxxx vozidla, x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx silničního provozu xx xxxxxxxxxx pět xxx. Členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.“;

2)

Xxxxxx&xxxx;5 xx xxxx xxxxx:

x)

x&xxxx;xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X1x, T2b, T3b, X4.1x, X4.2x x&xxxx;X4.3x, xxxxx xx používají xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx komerční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx registrace xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx každé dva xxxx.“;

x)

xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vhodné xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxx L3e, X4x, X5x x&xxxx;X7x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyšším xxx 125 cm3 podrobeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx.“;

3)

Xxxxxxx I a III xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx 27. září 2022. Neprodleně xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxxx s články 1 x&xxxx;2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ode xxx 27. září 2022.

Předpisy xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 20.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2023.

Xxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx státy musí xxxxxxxxx odkaz na xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx odkazu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx hlavních ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxx v platnost

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx

Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 9.&xxxx;xxxxxxxx 2021.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxxxxx

Xxxxxx XXX XXX XXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2009/40/ES xx xxx 6.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxxx prohlídkách xxxxxxxxxx xxxxxxx a jejich přípojných xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;141, 6.6.2009, s. 12).

(2)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2002/24/XX xx dne 18.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2002 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a tříkolových motorových xxxxxxx, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 92/61/XXX (Úř. xxxx. X&xxxx;124, 9.5.2002, s. 1).

(3)  Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2003/37/XX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2003 x&xxxx;xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx přípojných xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i jejich xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx částí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 74/150/XXX (Xx. xxxx. X&xxxx;171, 9.7.2003, x.&xxxx;1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2007/46/ES ze xxx 5.&xxxx;xxxx&xxxx;2007, kterou xx xxxxxxx rámec xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx přípojných xxxxxxx, jakož i systémů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků určených xxx xxxx vozidla (Xx. xxxx. L 263, 9.10.2007, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;168/2013 ze xxx 15.&xxxx;xxxxx 2013 o schvalování xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;60, 2.3.2013, x. 52).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č. 167/2013 xx dne 5.&xxxx;xxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx a dozoru xxx trhem x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;60, 2.3.2013, s. 1).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2018/858 xx xxx 30. května 2018 x&xxxx;xxxxxxxxxxx motorových xxxxxxx a jejich přípojných xxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a samostatných xxxxxxxxxxx xxxxx určených xxx xxxx vozidla x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;715/2007 a č. 595/2009 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice 2007/46/ES (Xx. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1).

(8)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/758 xx xxx 29.&xxxx;xxxxx&xxxx;2015 o požadavcích xx schválení xxxx xxx zavedení palubního xxxxxxx xXxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tísňového xxxxxx 112 x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx 2007/46/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;123, 19.5.2015, x.&xxxx;77).

XXXXXXX

Xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;XXX xx xxxx xxxxx:

1)

x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 3 se x&xxxx;xxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx nedostatek

„7.13

Systém xXxxx (xx-xx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx XX týkajícími xx xxxxxxxxxxx xxxx)

7.13.1

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx

Xxxxxxxx xxxxxxxx doplněná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx to umožňují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x)

Xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

X

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

X

x)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X

7.13.2

Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx doplněná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x&xxxx;xxxx zpřístupněna xxxxxxxx xxxx

x)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X

x)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx systému xXxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X

x)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řídicí xxxxxxxx xxxxxxx eCall

X

d)

Selhání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

X

x)

Xxxxxxx xxxxxxx XXX

X

x)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

X

x)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx proudu nepřipojen xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X

x)

Xxxxxx xxxxxxx závadu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhraní xxxxxxx

X

7.13.3

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx doplněná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údajů

X

b)

Zvukové xxxxxxxx nefungují xxxxxxx

X“

2)

x&xxxx;xxxxxxx XXX se bod 4 x&xxxx;xxxxxxx I mění xxxxx:

x)

xxxxx xx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxxxx xxxxxxx odvozená xx xxxxxxx xxxxxxxxx X, T1b, T2b, X3x, T4.1b, T4.2b x&xxxx;X4.3x“;

x)

xxxxxx na vozidla „X5“ xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx tyto xxxxxxxxx:

„X1x, X2x, T3b, X4.1x, X4.2x x&xxxx;X4.3x (X) x&xxxx;X1x, X2x, X3x, X4.1x, X4.2x x&xxxx;X4.3x (X)“