Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2021/535

xx dne 31. xxxxxx 2021,

xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2144, xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x systémů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x samostatných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vozidla, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxx konstrukční xxxxxxxxxx a bezpečnost

(Text x xxxxxxxx pro XXX)

XXXXXXXX KOMISE,

s xxxxxxx xx Smlouvu o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/2144 xx dne 27. xxxxxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxx pro schvalování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx částí x xxxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxx xxx tato xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx cestujících xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/858 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 78/2009, (ES) x. 79/2009 a (XX) č. 661/2009 x nařízení Komise (XX) x. 631/2009, (XX)x. 406/2010, (XX) x. 672/2010, (XX) x. 1003/2010, (EU) x. 1005/2010, (XX) x. 1008/2010, (EU) x. 1009/2010, (XX) x. 19/2011, (EU) x. 109/2011, (XX) x. 458/2011, (XX) x. 65/2012, (XX) x. 130/2012, (XX) x. 347/2012, (XX) x. 351/2012, (XX) x. 1230/2012 x (XX) 2015/166 (1), x xxxxxxx na xx. 4 xxxx. 7, xx. 8 xxxx. 3 x xx. 10 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 78/2009&xxxx;(2), xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 79/2009&xxxx;(3), nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 661/2009&xxxx;(4) x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 631/2009&xxxx;(5), (XX) x. 406/2010&xxxx;(6), (XX) č. 672/2010&xxxx;(7), (XX) č. 1003/2010&xxxx;(8), (XX) č. 1005/2010&xxxx;(9), (EU) x. 1008/2010&xxxx;(10), (EU) č. 1009/2010&xxxx;(11), (XX) x. 19/2011&xxxx;(12), (EU) x. 109/2011&xxxx;(13), (XX) č. 65/2012&xxxx;(14), (XX) č. 130/2012&xxxx;(15), (EU) x. 347/2012&xxxx;(16), (XX) x. 351/2012&xxxx;(17), (XX) x. 1230/2012&xxxx;(18) x (XX) 2015/166&xxxx;(19) xx xxxxxxx xxx xxx 6. xxxxxxxx 2022. Jejich xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x x případě potřeby xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx schvalování xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx systémů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x samostatných xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx obecné xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx.

(3)

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2144, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2018/858&xxxx;(20), x zejména x xxxxxxxxxx XXX x XX xxxxxxxxx nařízení, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, konstrukčních xxxxx x samostatných xxxxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx přístup, pokud xxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v informačním xxxxxxxxx xxxxxxxx v xx. 24 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxx (XX) 2018/858, xxxx xx být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx systému, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxxxx celku x xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2018/858, xxxxx xx xxx xxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x oblasti působnosti xxxxxx xxxxxxxx, by xxx vycházet x xxxxxxxxxxx vzoru xxxxxxxxxxx x xxxxxxx III xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2020/683&xxxx;(21). Xxxxxxx xx každému certifikátu xx xxxx xxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxx příslušný xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx technický xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/858, xxxxx xxx x xxxxxxxx xx simulací, a x čl. 72 xxxx. 1, xxxxx xxx x vnitropodnikové xxxxxxxxx zkušebny, xx xxxxxxx požadavků předpisů XXX xxxxxxxxx v xxxxxxx II xxxxxxxx (XX) 2019/2144.

(8)

X&xxxx;xxxxxx není xxxxx získat schválení xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx technických xxxxx, xxxxx xxxx pouze xxxxxx XX schválení xxxx. Xxxx xx xx však být xxxxxxxx pro xxxxx XX xxxxxxxxx typu xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/2144 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx XX uvedeného xxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxx XXX obsahují xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající se xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxx měly xxx xxxxxx uvedeny v dokumentaci xxxxxxx. S cílem xxxx harmonizovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx tabulek s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx umístění xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x místo xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx čísle xxxxxxx (XXX), xxxx xx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx číslici a xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(11)

X xx. 6 odst. 5 nařízení (EU) 2018/858 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx EU xxxxxxxxx xxxx vozidlům, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx nepovolí provoz xx pozemních komunikacích, xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxx či xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx přípustných xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx byla xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxxx krokem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. X Unii xxxxx předpis OSN x.&xxxx;134&xxxx;(22), který xxxx xxxxxxxxxx xxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxxx materiálů x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx vozidel xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxx materiálu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13)

X xxxxxxxx XXX č. 134 xxxxx xxxxxx zahrnuta xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxx uchovávání xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nádrží, xxxxxxx xxxx ustanovení je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;79/2009.

(14)

Xxxxxxx xxxxxxxxx dostatek xxxx xx to, xxx xx xxxxxxxxxxxx novým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx montáž x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Proto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx vozidel.

(15)

Pokud toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x.&xxxx;78/2009, (XX) x.&xxxx;79/2009 x (ES) x.&xxxx;661/2009, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx udělená xxxxxxxx, systémům, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s uvedenými xxxxxxxxxx zůstat v xxxxxxxxx x rozšíření xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx podle podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(16)

Cílem xxxxxxxxx obsažených x xx. 4 xxxx. 7, xx. 8 xxxx. 3 x xx. 10 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2019/2144 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x systémů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x samostatných xxxxxxxxxxx celků xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx obecné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Vzhledem x xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx být xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(17)

Xxxxxxxx k tomu, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx (EU) 2019/2144 xxxxxxx xxx dne 6. xxxxxxxx 2022, xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odložena xx xxxxxxxxx xxx.

(18)

Xxxxxxxx stanovená xxxxx nařízením jsou x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx výboru – motorová vozidla,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXX I

PŘEDMĚT X XXXXXXXX

Článek 1

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx nařízení xxxxxxx pravidla xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX xxxxxxxxx xxxx vozidel xxxxxxxxx X, X a X, xxxxx i xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x samostatných xxxxxxxxxxx xxxxx v souladu x xx. 4 xxxx. 7, čl. 8 odst. 3 x xx. 10 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2019/2144.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx umožňující xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nebo xxxx x xxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxx xx x systémy xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx konstrukční části x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celky xxxxxxxx značkou XX xxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v předpisech XXX uvedených x xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) 2019/2144, x

x)

xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx II xxxxxxxx (XX) 2019/2144, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 72 xxxx.&xxxx;1 x xxxxxxxx XXX nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/858, a

c)

pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) 2019/2144, bylo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx.&xxxx;30 xxxx. 7 x xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/858.

Xxxxxx 2

Definice

Pro účely xxxxxx nařízení se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1)

„xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx v xxxxxxx X xxxxx X xxxxxxxx (XX) 2018/858;

2)

„typem xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx označení“ xx xxxxxx vozidla, xxxxx xx neliší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx:

x)

xxxxxxx identifikačního xxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx a umístění xxxxxxxxx xxxxxxxx;

3)

„xxxxxxxx štítkem“ xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx připevněné xx xxxxxxx výrobcem, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezbytné k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx náležité informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

4)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (XXX)“ se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx přidělený xxxxxxx výrobcem xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

5)

„xxxxx xxxxxxx x hlediska místa xxx montáž a xxxxxxxxxx tabulek x xxxxxxxxxxx značkou“ xx xxxxxx xxxxxxx, která xx neliší v těchto xxxxxxxxx hlediscích:

a)

rozměry místa xxx montáž x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx tabulky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx značkou;

c)

tvar xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přední x zadní tabulky x registrační xxxxxxx;

6)

„xxxxx xxxxxxx z hlediska xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx čelního xxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx neliší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx vlastnosti xxxxxxx stírání a xxxxxxxxxxx čelního skla xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx;

7)

„xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx skla“ xx xxxxxx xxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxx x zásadních xxxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxx xxxxxxxx, použité materiály, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, tloušťka xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

8)

„xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx“ xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx plochy xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke spuštění x zastavení xxxxxx xxxxxxxx;

9)

„xxxxxxxx ostřikování xxxxxxx xxxx“ xx xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

10)

„xxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxx xxx“ xx rozumí xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v takových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx minimální x maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx obalové křivky xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x hloubky xxxxxx xxxx;

11)

„xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a odmlžování xxxxxxx xxxx“ xx xxxxxx vozidla, která xx xxxxxx v těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx v úhlu 180x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx čelního xxxx a jeho xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx míst k xxxxxx;

12)

„xxxxxxxx odmrazování“ xx xxxxxx systém xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skla;

13)

„systémem xxxxxxxxxx“ xx rozumí xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx;

14)

„xxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx vozidla, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx zásadních xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

15)

„xxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx xx tvaru háku, xxx xxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakým je xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx;

16)

„xxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx rozumí xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vozidla, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx hlediscích:

a)

typ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx proti rozstřiku, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

17)

„xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxx x xxxxxx zásadních hlediscích:

a)

fyzikální xxxxxxx snížení xxxxxxxxx (xxxx. pohlcování xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x vody);

b)

materiály;

c)

tvar;

d)

rozměry (v xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx chování xxxxxxxxx);

18)

„xxxxxxxx proti rozstřiku“ xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vzhůru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

19)

„xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx“ xx rozumí součást xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

20)

„xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxxx stupňů“ se xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x logika, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupňů xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxx zařadit xxxx xxxxxxxxxx stupeň, včetně:

a)

přeřazení xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx otáčkách xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx mapy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxx xxxxxx rychlostním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx paliva;

c)

přeřazení na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx momentu xxx xxxxxx rychlostním xxxxxx;

21)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx rozumí xxxx vstupních xxxxxxxxx, xxxx jsou otáčky xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx změny x xxxx, které určí xxxxxxxx xxxxxxxxx rychlostních xxxxxx x funkční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx;

22)

„xxxxx xxxxxxx x hlediska přístupu xx xxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, držadla x xxxxxxxx;

23)

„xxxxx vozidla z xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx vlastnosti xxxxxxxx xxx couvání;

24)

„typem xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx x xxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxx či xxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxx funkce;

25)

„aerodynamickými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx silničních xxxxxxx x xxxxxxxx prodloužených xxxxx;

26)

„xxxxx systému xxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx konstrukčních xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx xxxx xxxxxxxxx vodíkového xxxxxx xxxx stlačeného xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx zásobníku, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x základní vlastnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

27)

„xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx xx xxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx hlediscích, xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vodíkového xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla;

28)

„typem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx části“ se xxxxxx skupina xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx neliší x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx uchovávaného xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx části x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX II

SCHVÁLENÍ XXXX X SOULADU SE XXXXXXXXXX XXXXXXXXX NA XXXXXXX XXXXXXXX XXX

Článek 3

Xxxxxx o schválení xxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxx xxxx xxxx z případů xxxxxxxxx x čl. 1 xxxx.&xxxx;2 tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx výrobci xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádost o xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx x xxxxxxx II nařízení (XX) 2019/2144 xx xxxxxxx vzorového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx I xxxxx 1.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx konstrukční část xxx samostatný xxxxxxxxx xxxxx, xxx něž xxxx xxxxxx XX xxxxxxxxx typu xxxx XXX xxxxxxxxx typu x jež jsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx části xx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxx, v informačním xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, jestliže xx x xxx xxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x schvalovacímu xxxxxx xxxx poskytnuty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s jejich xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx a samostatné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx XX xxxxxxxxx typu, se xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx OSN xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (EU) 2019/2144 a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akty xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, kterými xx xxxxxxx xxxxxxxx v oblastech, xx xxx se xxxxxxxx předpisy XXX.

Článek 4

Udělení schválení xxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2018/858 xxxxxxxxx vzoru xxxxxxxxx v xxxxxxx X xxxxx 2 x xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxx je místo xxx číslo OSN xxxxxxxxx typu xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx konstrukční xxxx xxxx samostatný technický xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx schválení typu xxxxx nařízení (EU) 2019/2144, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx EU xxxxxxxxx typu samostatného xxxxxxxxxxx celku v xxxxxxx x přílohou X xxxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2020/683.

XXXXXXXX XXX

XX SCHVÁLENÍ XXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXX

Xxxxxx 5

Xxxxxx o XX xxxxxxxxx typu xxx typ xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx nebo xxxxxx zástupci předloží xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzorového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/858 xx xxxxxx x následujících xxxxxxx samostatnou xxxxxx x XX xxxxxxxxx xxxx xxx typ xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx a umístění xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX části 1;

x)

xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx přední x zadní tabulky x registrační xxxxxxx xxxxx xxxxx obsahujícího xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx XXX části 1;

x)

xxxxxxx stírání a xxxxxxxxxxx xxxxxxx skla xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxx 1 xxxxxx X;

x)

xxxxx xxx xxxxx vzoru xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxx x příloze X xxxxx 1;

x)

xxxxxxx odmrazování x&xxxx;xxxxxxxxxx čelního xxxx xxxxx xxxxx obsahujícího xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx XX xxxxx 1;

x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx obsahujícího informace xxxxxxx x příloze XXX xxxxx 1;

g)

systém xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx obsahujícího xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XXXX xxxxx 1 xxxxxx X;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze XX xxxxx 1;

x)

xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxx X xxxxx 1;

x)

xxxxxxx xxxxx xxxxx obsahujícího informace xxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxx 1;

x)

xxxxxxxxx x rozměry vozidla xxxxx vzoru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XIII xxxxx 1 xxxxxx X;

x)

x xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vozidla x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vodíku xxxx systémem xxx xxxxxxxxxx stlačeného xxxxxx xxxxx vzoru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XIV části 1 xxxxxx A.

2.   Žádost x XX xxxxxxxxx xxxx xxx typ xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupňů xxxxx xxxx.&xxxx;1 písm. h) xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxxxxxx vypracovaným xxxxx xxxxx uvedeného v xxxxxxx x xxxxx 1 přílohy XX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxx schválen.

Xxxxxx 6

Xxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx splněny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x části 2 xxxxxx II až XXXX x v xxxxxxx XXX xxxxx 2 xxxxxxxx D x X, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx II nařízení (XX) 2019/2144, xxxxx xxxxxxxxxxx orgán XX xxxxxxxxx typu x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx typu x xxxxxxx x metodou xxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2020/683.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2018/858 xx xxxxxxxxx x souladu x:

x)

xxxxxxxx XX xxxxx 3 v případě xxxxxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x);

x)

xxxxxxxx XXX xxxxx 3 x případě položky xxxxxxx v xx. 5 xxxx. 1 xxxx. b);

c)

přílohou XX xxxxx 3 oddílem X x případě xxxxxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 písm. x);

x)

xxxxxxxx X xxxxx 3 x xxxxxxx položky xxxxxxx v xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x);

x)

xxxxxxxx XX xxxxx 3 v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x);

x)

xxxxxxxx XXX xxxxx 3 x případě xxxxxxx uvedené x xx. 5 xxxx. 1 písm. x);

x)

xxxxxxxx XXXX xxxxx 3 xxxxxxx X x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 písm. x);

x)

xxxxxxxx XX xxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxxx uvedené x xx. 5 odst. 1 xxxx. h);

i)

přílohou X xxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 xxxx. i);

j)

přílohou XI xxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x čl. 5 xxxx. 1 xxxx. x);

x)

xxxxxxxx XXXX částí 3 xxxxxxx A x případě xxxxxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx. 1 xxxx. x) x

x)

xxxxxxxx XXX částí 3 xxxxxxx X x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 písm. x).

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx x xx. 6 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/858 xxxx xxx XX xxxxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustné xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx XIII xxxxx 2 oddíle B xxxx 1.1, xxxxxx X bodě 1.1 x xxxxxx D xxxx 1.1 xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx musí xxx x bodě 52 xxxxxxxxxxx schválení xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxx uvedena poznámka „Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx přípustných rozměrů“.

4.   EU xxxxxxxxx xxxx může xxx uděleno xxxxxxxx xxxxxxx pro přepravu xxxxxxxxxxxxx nákladů, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxx maximální xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené x xxxxxxx XXXX xxxxx 2 xxxxxx X xxxx 1.1, xxxxxx X xxxx 1.1 a oddíle X xxxx 1.1 xxxxxx nařízení; x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx typu x x prohlášení o xxxxx jasně uvedeno, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nákladů.

KAPITOLA XX

XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX CELKU X XX XXXXXXXXX XXXX KONSTRUKČNÍ XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

Xxxxxx 7

Žádost o XX schválení xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx xxx systémy a xxxxxxxx

Xxxxxxx o XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku xxx xxxxx x následujících xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 24 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení (XX) 2018/858:

a)

systém xxxxxxxxxxx xxxxxxx skla xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxx 1 xxxxxx X;

x)

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxx XXXX xxxxx 1 oddíle X;

x)

xxxxxx čelní ochrany xxxxx xxxxx obsahujícího xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx XXX xxxxx 1;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxx XXXX xxxxx 1 xxxxxx X.

Článek 8

Udělení XX xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku

1.   V xxxxxxx x článkem 29 xxxxxxxx (EU) 2018/858, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené x příloze XX xxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, v xxxxxxx XXXX xxxxx 2, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxx rozstřiku, x xxxxxxx XXX xxxxx 2, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a x xxxxxxx XXXX xxxxx 2 oddíle X, pokud xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vybavení, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx typy systémů x xxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku a xxxx xxxxx certifikátu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x metodou xxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/683.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x souladu x xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2018/858, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 5, se xxxxxxxxx x xxxxxxx s:

a)

přílohou XX xxxxx 3 xxxxxxx B x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 xxxx. x);

x)

xxxxxxxx VIII xxxxx 3 oddílem X v xxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xx. 7 xxxx. x);

x)

xxxxxxxx XXX xxxxx 3 xxxxxxx X x případě xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 xxxx. x);

x)

xxxxxxxx XXXX xxxxx 3 xxxxxxx X x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 xxxx. x).

Xxxxxx 9

Xxxxxx x XX schválení xxxx xxxxxxxxxxx části

Žádosti o XX schválení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konstrukční xxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentu xxxxx xx. 24 xxxx. 1 písm. x) nařízení (XX) 2018/858 x xxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxx x příloze XXX xxxxx 1 xxxxxx X:

x)

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx zásobníků, přetlakových x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx materiálů;

b)

systémy xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxx přetlaková xxxxxxxx (XXXX), zpětný xxxxxx a automatické xxxxxxxxx ventily, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx konstrukční xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx x xxxxxxx 29 nařízení (XX) 2018/858, xxxxx xxxx splněny technické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxx 2 xxxxxxxx X, X x X, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x čl. 9 xxxx.&xxxx;x), x x xxxxxx F, xxx xxxxxxxxxxx části xxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) 2019/2144, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxxx xxxx konstrukční části x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx schválení typu x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2020/683.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx XX schválení xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 9 se xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxx 3 xxxxxxx X.

Xxxxxx 11

Značka xxxxxxxxx xxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx xxx typ xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 38 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2018/858 se xxxxx a xxxxxxxx x souladu x:

x)

xxxxxxxx XX xxxxx 3 xxxxxxx X x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 xxxx. a);

b)

přílohou XXXX xxxxx 3 xxxxxxx X x xxxxxxx xxxxxxx uvedeného v xx. 7 písm. x);

x)

xxxxxxxx XXX xxxxx 3 oddílem B x xxxxxxx systému xxxxxxxxx v xx. 7 písm. c);

d)

přílohou XXXX xxxxx 3 xxxxxxx X x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x xx. 7 xxxx. x).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx 9 xx xxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxx 3 xxxxxxx X.

XXXXXXXX V

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

Článek 12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx ode xxx 6. xxxxxxxx 2022 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx EU schválení xxxx pro nové xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx číslice xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vozidla, xxxxx nejsou x xxxxxxx x technickými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxx 2 oddíle X, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) 2019/2144.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx ode xxx 7. července 2026 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodů, které xx týkají xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, registraci, xxxxxxx xx trh a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace stanovené x příloze II xxxxx 2 oddíle X, xxxxx jde x příslušné požadavky xxxxxxx v příloze XX xxxxxxxx (EU) 2019/2144.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx xxx xxx 6. xxxxxxxx 2022 xxxxxxxx schvalovací xxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxx typu xxx xxxx typy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x registrační xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX části 2, xxxxx xxx x xxxxxxxxx požadavky xxxxxxx v příloze XX xxxxxxxx (EU) 2019/2144.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X účinkem xxx xxx 7. července 2026 xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx x xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, registraci, xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx provozu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx III xxxxx 2, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxx XX nařízení (XX) 2019/2144.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx x xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx (XX) 2019/2144 xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxx x uvedení xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx typ xxx xxxxxxxx xxxx 6. xxxxxxxxx 2022, x xxxxxx udělují xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x samostatným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;78/2009, xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;79/2009 xxxx nařízení (ES) x.&xxxx;661/2009 a jejich xxxxxxxxxxx opatření, pokud xxx x xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx XX xx XXX xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 13

Poskytování informací

Pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Komisi xx xxxxxxxx informace xxxxxxxxx x xxxxxxx IX xxxxxxx 1, 2 x 3. Komise x její xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx údaji.

Xxxxxx 14

Vstup v platnost

Toto xxxxxxxx vstupuje v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx se xxx xxx 6. xxxxxxxx 2022.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 31. xxxxxx 2021.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxxxxx

Xxxxxx VON XXX XXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 325, 16.12.2019, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 78/2009 xx dne 14. xxxxx 2009 x xxxxxxxxxxx xxxx motorových xxxxxxx x xxxxxxx xx ochranu chodců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2007/46/XX x x xxxxxxx směrnic 2003/102/XX x 2005/66/XX (Xx. xxxx. X 35, 4.2.2009, x. 1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 79/2009 xx xxx 14. ledna 2009 x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxx 2007/46/XX (Xx. xxxx. X 35, 4.2.2009, x. 32).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 661/2009 xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 o požadavcích xxx schvalování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx částí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. L 200, 31.7.2009, x. 1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;631/2009 ze xxx 22. xxxxxxxx 2009, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (ES) x.&xxxx;78/2009 o schvalování xxxx xxxxxxxxxx vozidel x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx chodců x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníků silničního xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx 2007/46/XX x&xxxx;xxxxxxx směrnice 2003/102/XX a 2005/66/ES (Úř. věst. X&xxxx;195, 25.7.2009, x. 1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;406/2010 xx xxx 26. xxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;79/2009 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx pohon (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;122, 18.5.2010, x. 1).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 672/2010 xx xxx 27. xxxxxxxx 2010, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx typu systémů xxxxxxxxxxx a odmlžování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 661/2009 x xxxxxxxxxxx xxx schvalování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx přípojných xxxxxxx x xxxxxxx, konstrukčních xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obecné xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 196, 28.7.2010, x. 5).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1003/2010 xx xxx 8. xxxxxxxxx 2010, xxxxx xx xxxx požadavků xxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx přípojných xxxxxxxxx x kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x.&xxxx;661/2009 x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx motorových xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;291, 9.11.2010, x.&xxxx;22).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1005/2010 ze xxx 8. xxxxxxxxx 2010, xxxxx xx týká xxxxxxxxx xxx schvalování xxxx xxxxxxxxxx úchytů xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) x.&xxxx;661/2009 o xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel a xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;291, 9.11.2010, s. 36).

(10)  Nařízení Xxxxxx (XX) x. 1008/2010 xx xxx 9. xxxxxxxxx 2010, xxxxx xx xxxx požadavků xxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx čelního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 661/2009 x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx a systémů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx technických xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 292, 10.11.2010, s. 2).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1009/2010 xx dne 9. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx krytů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 661/2009 x požadavcích xxx xxxxxxxxxxx typu motorových xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 292, 10.11.2010, x. 21).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 19/2011 ze xxx 11. ledna 2011, xxxxx se týká xxxxxxxxx xxx schvalování xxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxx výrobce x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přípojných xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 661/2009 x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx typu motorových xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx částí a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxx bezpečnosti (Xx. xxxx. X 8, 12.1.2011, x. 1).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 109/2011 xx dne 27. xxxxx 2011, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 661/2009, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xx schválení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx systémů proti xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 34, 9.2.2011, x. 2).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 65/2012 xx xxx 24. xxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 661/2009, pokud xxx x ukazatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/46/ES (Xx. věst. L 28, 31.1.2012, x. 24).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 130/2012 xx xxx 15. xxxxx 2012 o xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxx xxx x přístup xx vozidla a xxxx ovladatelnost, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 661/2009 x požadavcích xxx schvalování typu xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx určených xxx xxxx vozidla z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. věst. L 43, 16.2.2012, x. 6).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 347/2012 xx xxx 16. xxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 661/2009, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. věst. X 109, 21.4.2012, s. 1).

(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise (EU) x. 351/2012 xx xxx 23. dubna 2012, kterým xx xxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 661/2009, xxxxx xxx o xxxxxxxxx pro schvalování xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx x jízdního xxxxx (Úř. věst. X 110, 24.4.2012, x. 18).

(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1230/2012 xx xxx 12. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 661/2009, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x rozměrů, a xxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2007/46/XX (Xx. věst. X 353, 21.12.2012, x. 31).

(19)  Nařízení Komise (XX) 2015/166 xx xxx 3. února 2015, kterým xx xxxx x doplňuje xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (ES) x. 661/2009, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, metod xxxxxxxxx x technických xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2007/46/XX x nařízení Xxxxxx (XX) x. 1003/2010, (XX) x. 109/2011 x (EU) x. 458/2011 (Xx. věst. X 28, 4.2.2015, x. 3).

(20)  Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/858 ze xxx 30. května 2018 x schvalování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx částí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxx x xxxx, x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 715/2007 a x. 595/2009 x x xxxxxxx xxxxxxxx 2007/46/XX (Xx. věst. X 151, 14.6.2018, x. 1).

(21)  Prováděcí nařízení Xxxxxx (EU) 2020/683 xx xxx 15. xxxxx 2020, kterým xx xxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/858, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x samostatných technických xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, a xx xxxxx nad xxxxx x xxxx (Xx. xxxx. X 163, 26.5.2020, s. 1).

(22)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (EHK OSN) x.&xxxx;134 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx motorových xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X 129, 17.5.2019, x. 43).


XXXXXXX X

XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX, NA XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX OSN

ČÁST 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. … týkající se XX schválení typu xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (1) x xxxxxxx xx xxxxxxx XXX x. …, ve xxxxx … xxxxx změn / ve xxxxx xxxxxxx … x … xxxxx xxxx (1), xxxxxxxx xx …, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX)&xxxx;2020/683 (2)

Xxxxxxxxxxx informace, xxxxxxxxxx-xx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx předkládají x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx, musí xxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx X4, xxxx musí xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Předkládají-li xx xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

0.

XXXXXX

0.1.

Xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx):

0.2.

Xxx:

0.2.1.

Xxxxxxxx označení (xx-xx/xxxx-xx k xxxxxxxxx):

0.3.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx xx vozidle / xxxxxxxxxxx části / xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celku xxxxxxxx (1) (3):

0.3.1.

Umístění xxxxxx xxxxxxxx:

0.4.

Xxxxxxxxx vozidla (4):

0.5.

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx:

0.8.

Xxxxx (názvy) x adresa (xxxxxx) xxxxxxxxxx závodu (montážních xxxxxx):

0.9.

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výrobce:

1.

OBECNÉ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX VOZIDLA

1.1.

Fotografie, xxxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx typu vozidla / xxxxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxxxxxx technického xxxxx&xxxx;(1):

Xxxxxxx další xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xx dohodě x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx XX schválení xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx v předpise OSN x.&xxxx;…, xxxxx xx, xxxxx xx xx xxxxx, vychází x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx přílohy X xxxxxxxxxxx nařízení Komise (XX) 2020/683 (tj. xxxxx seznam xxxxxxxxx xxx xxxxx XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx částí a samostatných xxxxxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;xx xxxxx uvést xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX x.&xxxx;….

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovenému x xxxxxxx I nařízení (XX) 2018/858.

(1)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxx xxx xxxxx (xxxxxxxxx konstrukční xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku) schválen, xxxxxx xxx xxxx xxxx popisována, xxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx popisována, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx patrná x xxxxxxxxxxx schémat nebo xxxxxxx. V každém xxxx, kdy xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentů.

(3)

Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx pro popis xxxx xxxxxxx, konstrukční xxxxx nebo samostatného xxxxxxxxxxx celku, kterých xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx „?“ (xxxx. XXX??123??).

(4)

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x části X xxxxxxx X nařízení (XX) 2018/858.

XXXX 2

XXXX

Xxxxxx: X4 (210&xxxx;× 297&xxxx;xx)

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX TYPU

Identifikace schvalovacího xxxxxx

Xxxxxxx x udělení / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxx&xxxx;(1) xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx z xxxxxxxx systému / xxxxxxxxxxx části / xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(1) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx OSN x. … xx xxxxx … série xxxx / ve xxxxx xxxxxxx … x … xxxxx změn (1), x ohledem na xxxxxxxx (XX) 2019/2144 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. …/…

Xxxxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / odejmutí (1):

ODDÍL X

0.

XXXXXX

0.1.

Xxxxxx (xxxxxxxx název xxxxxxx):

0.2.

Xxx:

0.2.1.

Xxxxxxxx xxxxxxxx (je-li/jsou-li x dispozici):

0.3.

Způsob xxxxxxxx xxxx, je-li na xxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxx / samostatném xxxxxxxxxx xxxxx vyznačen (1):

0.3.1.

Umístění xxxxxx xxxxxxxx:

0.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(2):

0.5.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx:

0.8.

Xxxxx (xxxxx) x xxxxxx (xxxxxx) montážního závodu (xxxxxxxxxx xxxxxx):

0.9.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

1.

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

1.1.

Xxxxxxxxxx x/xxxx výkresy xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

XXXXX XX

1.

Xxxxx informace (v xxxxxxxxxxx případech): viz xxxxxxx.

2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx provádění xxxxxxx:

3.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

4.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

5.

Xxxxxxxx (xxxx-xx nějaké): xxx doplněk.

6.

Místo:

7.

Datum:

8.

Podpis:

Přílohy:

Schvalovací xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx sdělení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uděleno xxxx rozšířeno, xxxxx x&xxxx;xxx uvedení xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx schválení xxxx x. …

1.

Na základě předpisu XXX x využitím xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx: xxx / xx&xxxx;(3)

2.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) 2018/858 (xxxxxxxx xx xxxxxxxx): xxx / ne (3)

3.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;72 xxxx.&xxxx;1 x přílohy XXX nařízení (XX) 2018/858 (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx): ano / xx (3)

4.

V případě xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku:

5.

Poznámky:

(1)  Nehodící xx xxxxxxxx.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx A přílohy X xxxxxxxx (EU) 2018/858.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXXXXXX XX

XXXXXXX XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXXXXXX ČÍSLO XXXXXXX

XXXX 1

Xxxxxxxxxx dokument týkající xx EU schválení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z hlediska xxxxxxxxx štítku a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (XXX)

XXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. … xxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx štítku xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xx soupisem xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx výkresy nebo xxxxxxx, musí být xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx podrobnostmi na xxxxx formátu X4, xxxx musí xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

0.1.

0.2.

0.2.1.

0.3.

0.3.1.

0.4.

0.5.

0.6.

0.6.1.

0.6.2.

0.8.

0.9.

1.

1.1.

9.

9.17.

9.17.1.

9.17.2.

9.17.3.

9.17.4.

9.17.4.1.

9.17.4.2.

9.17.4.3.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx stanoveného x xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx Komise (XX) 2020/683 a xxxxxx xx x příslušné xxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx.

XXXX 2

Xxxxx X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

1.1.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1.1.1.

Xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx popsaným x xxxxx xxxxxx.

1.1.2.

Xxxxxxx štítek xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxx zástupcem xxxxxxx xxxxxxx.

1.1.3.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

b)

obdélníkový xxxxxxxxxx xxxxxx.

1.1.4.

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx připevněny xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.1.5.

Xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxx, xxx xx xx nich xxxxxxxx každý pokus x xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx x odstranění dojde x xxxxxx zničení.

1.2.

Údaje, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx povinném xxxxxx výrobce

1.2.1.

Následující xxxxx xxxx být nesmazatelným xxxxxxxx uvedeny xx xxxxxxxx štítku xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx číslo xxxxxxxxx xxxx vozidla;

c)

stupeň xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidel xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podle xxxx 4.2 xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) 2018/858;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxx vozidla;

e)

maximální technicky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soupravy;

g)

maximální xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx xx xxxxxx nápravu x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

1.2.2.

Xxxxx xxxxx podle xxxx 1.2.1 xxxx. x) musí xxx xxxxxxx 4&xxxx;xx.

1.2.3.

Xxxxx xxxxx xxxxx podle xxxx 1.2.1, xxxxxx než xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx, xxxx být xxxxxxx 2&xxxx;xx.

1.3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.3.1.

Xxxxxxxx xxxxxxx

1.3.1.1.

X přípojných xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost (vertikální xxxxxxxx) x xxxx xxxxxxx.

1.3.1.2.

Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx číslicí „0“.

1.3.1.3.

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx „1“, xxxxx xxxxxxx „2“ xxx., xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1.3.1.4.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1.2.1 xxxx. x) se xxxxxxx.

1.3.2.

Xxxxx vozidla:

1.3.2.1.

U vozidel xxxxxxxxx X3, X3 x O4, musí xxx uvedena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx náprav. Xxxx odpovídající „xxxxxxx xxxxxx“ se označí xxxxxxxx „X“, xx xxxx následuje xxxxxxx.

1.3.2.2.

X xxxxxxx kategorií X3, X3, X3 xxxx X4 xxxx xxxxxxx xx povinném xxxxxx xxxxxxx uvést určenou xxxxxxxxx přípustnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx/xxxxxx.

1.3.2.2.1.

Xxxx xxxxxxxxx štítku xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx hmotnosti, se xxxx do dvou xxxxxxx: x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro registraci/provoz x v pravém xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.3.2.2.2.

X xxxxxxx xxxxxx sloupce xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx má xxx xxxxxxx registrováno. Tento xxx xxxx být x souladu x xxxxxx XXX 3166-1:2006.

1.3.2.3.

Požadavky xxxx 1.3.2.1 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx;

x)

xx údajem xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx připojeno xxxxxxx „X“ x

x)

xxxxx xx xxxxxxxxx požadavky xxxx 1.3.2.2, xx xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx/xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přípustných hmotností xxx xxxxxxxxxx/xxxxxx xx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx skupiny xxxxxx.

1.4.

Xxxxx informace

1.4.1.

Výrobce xxxx xxxxx xxxxx informace xxx předepsanými nápisy xxxx xxxxx nich, xxx xxxxxxxx vyznačeného xxxxxxxxx, který ohraničuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1.2 x 1.3.

1.5.

Xxxxx povinného xxxxxx xxxxxxx

1.5.1.

Xxxxxxxx různých xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výrobce xxxx xxxxxxx x oddíle X.

1.5.2.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx vzorech xxxx xxxxxxxx.

1.6.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vozidle

1.6.1.

Povinný xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx přístupném xxxxx.

1.6.2.

Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx nevyměňuje.

2.   Identifikační xxxxx xxxxxxx (VIN)

2.1.

VIN xx xxxxxx z xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx číslice:

a)

světový xxx xxxxxxx (xxxxx manufacturer xxxxxxxxxx – WMI);

b)

popisný xxx xxxxxxx (vehicle xxxxxxxxxx xxxxxxx – XXX);

x)

xxxxxxxxxxx xxx vozidla (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – XXX).

2.2.

Xxx XXX xxxxxxx x xxxx, xxxxx byl přidělen xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx identifikaci daného xxxxxxx.

2.2.1.

Xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx – velká tiskací xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx –, xxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxx, x xxxx se nachází xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.2.2.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx XXX 3780:2009 „Xxxx xxxxxxxx – Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX) xxxx“.

2.2.3.

Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx výrobce xxxxx xxx 500 vozidel xx rok, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx „9“. Xx xxxxxx identifikace takových xxxxxxx přidělí příslušný xxxxx xxxxxxx v xxxx 2.2 i xxxxx, xxxxxx a xxxx znak xxxx XXX.

2.3.

Xxx XXX xxxxxxx x pěti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx písmen xxxx xxxxxxxxx číslic, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vlastností xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jeden xxxx xxxx x těchto xxxx znaků, xxxx xxx nevyužitá xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx volby výrobce xxx, aby celkový xxxxx xxxxx byl xxx.

2.4.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx XXX xx xxxxxxxxx číslice, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X.

2.5.

Xxx XXX tvoří xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx – velká xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx –, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx.

Xxx XXX xxxx xxxxx x xxxx XXX x VDS xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidla. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx „0“ xxx, xxx celkový xxxxx znaků xxx xxx.

2.6.

Xxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 7&xxxx;xx.

2.7.

Xxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxx.

2.8.

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx „X“, „X“ a „X“.

2.9.

Xxxxxxx x xxxxx XXX xxxx xxx omezen xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx neměl xxx ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxx.

2.9.1.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2.9 lze xxxxxxx, xxxxx je XXX xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx.

2.9.2.

Xxxxx xx XXX xxxxxxxxx xx dvou xxxxxxx, platí xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2.9 xxx xxxxx x xxxx.

2.10.

Xxxxxxxxx xx umístění XXX na xxxxxxx

2.10.1.

XXX xxxx xxx xxxxxxxxx xx jediném řádku.

2.10.1.1.

Pokud x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx, mohou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x bodě 2.1 xxxxxxxxx.

2.10.2.

XXX xxxx být xxxxxxxxxx xxxx mechanicky xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2.10.3.

Xxxxx mechanické xxxxx xx xxxxx xxxxxx jiné metody, xxxxx zaručují stejnou xxxxxxxx vůči xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

2.10.4.

XXX xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tak, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2.10.5.

XXX xxxx být xxxxxxxx xx pravé xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxx povinného xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXX X

xxx vozidla xxxxxxxxx X1 x N1

JERMY XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX S.A.

e2*2018/858*11460

VRZUA5FX29J276031

1 850 &xxxx;xx

3&xxxx;290  kg

1 – 1&xxxx;100 &xxxx;xx

2 – 880&xxxx;xx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vozidlo xxxxxxxxx X1, xxxxx xxx xxx schválen xx Xxxxxxx

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXX B

pro xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X3, X2 x X3

XXXXXX VEICOLI XXXXXXXXXXX X.X.X.

x3*2018/858*52288

XXXX35X3405850414

(XX)

17&xxxx;990 &xxxx;xx

40&xxxx;000  kg

1 – 7 100  kg

2 – 11 500  kg

T – kg

17 990 &xxxx;xx

44&xxxx;000 &xxxx;xx

1 – 7&xxxx;100 &xxxx;xx

2 – 11&xxxx;500 &xxxx;xx

X – kg

Příklad xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx kategorie X3, xxxxx typ xxx schválen x Xxxxxx

Xxxxxxxx:

xxxxxxx vlevo xx xxxxxxxxx

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXX X

xxx vozidla xxxxxxxxx X1 a X2

XXXXXÅX XXØX

x5*2018/858*11460

XXXXX56XX71134031

1&xxxx;500  kg

0 – 100&xxxx;xx

1 – 1&xxxx;100  kg

2 – 880&xxxx;xx

Xxxxxxx povinného xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2, jehož xxx xxx xxxxxxxx xx Švédsku

4.   VZOR X

xxx xxxxxxx kategorií O3 x X4

Xxxx Pnik XX. XX

x8*2018/858*10036

2X0XX646XX7472266

(XX)

34&xxxx;000 &xxxx;xx

0 – 8 000  kg

1 – 9 000 &xxxx;xx

2 – 9 000 &xxxx;xx

3 – 9&xxxx;000  kg

T – 27&xxxx;000 &xxxx;xx

37&xxxx;000 &xxxx;xx

0 – 8&xxxx;000 &xxxx;xx

1 – 10&xxxx;000 &xxxx;xx

2 – 10&xxxx;000 &xxxx;xx

3 – 10&xxxx;000 &xxxx;xx

X – 30 000 &xxxx;xx

Xxxxxxx povinného xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx O4, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx je nepovinný

5.   VZOR X

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx stupních (v xxxxxxx x xxxxx 4.2 xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) 2018/858)

XxXxXxX xxxxxxxxxxx XXX

x49*2018/858*01912

Xxxxxx 3

XXXXX5XX29X276031

1&xxxx;900 &xxxx;xx

xx

1 – 1 200 &xxxx;xx

2 – xx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxxxxxx xx xxxx stupních, xxxxx xxx byl xxxxxxxx xx Xxxxx Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, což xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxx schválení xxxxxxx. Xx tomto xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soupravy, xxx xxxxxxx, xx xx xxxxx stupni xxxxxxxxx nebyla změněna. Xxxxx toho není xxxxxx xxxx „0“, xxx xxxxxxx, xx xxxx vozidlo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx změněna. Xx xxxxx štítku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx znamená, že xx xxxxx stupni xxxxxxxxx nebyla změněna.

Oddíl X

Kontrolní xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1.1 xx 1.4.

1.1.

Každému xxxxx xx XXX xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x každému xxxxxxx xx přidělí xxxxxxxxx xxxx uvedená xxxxxxx:

X = 1

X = 1

X = 2

X = 2

X = 2

X = 3

X = 3

X = 3

X = 4

X = 4

M = 4

X = 5

E = 5

X = 5

X = 6

X = 6

X = 7

X = 7

X = 7

X = 9

X = 8

H = 8

X = 9

1.2.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve XXX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx váhovým faktorem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx:

1. xxxxxx = 8

10. xxxxxx = 9

2. xxxxxx = 7

11. xxxxxx = 8

3. xxxxxx = 6

12. xxxxxx = 7

4. xxxxxx = 5

13. xxxxxx = 6

5. xxxxxx = 4

14. xxxxxx = 5

6. xxxxxx = 3

15. xxxxxx = 4

7. xxxxxx = 2

16. pozice = 3

8. xxxxxx = 10

17. xxxxxx = 2

9. pozice = xxxxxxxxx číslice

1.3.

Výsledné xxxxxxxx xx sečtou x xxxxxx se xxxxxx xxxxxx 11.

1.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx 0 xx 9 xxxx xxxxxxx X) vychází xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxx (zaokrouhlené xx xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xx uvedeno v xxxxxxx níže.

Kontrolní xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxx desetinného xxxxx

0

0

0

1

1/11

0,091

2

2/11

0,182

3

3/11

0,273

4

4/11

0,364

5

5/11

0,455

6

6/11

0,545

7

7/11

0,634

8

8/11

0,727

9

9/11

0,818

X

10/11

0,909

XXXX 3

XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX TYPU (XXXXXX XXXXXXX)

Xxxxxxx x udělení / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxx&xxxx;(1) xxxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx II xxxxxxxx (XX) 2021/535 [Vložte xxxxx xx xxxx xxxxxxxx], naposledy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. …/…

Xxxxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxx&xxxx;(1):

XXXXX X

(Xxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxx X xxxxx X x příloze XXX xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2020/683.)

ODDÍL XX

(Xxxxxx xx v xxxxxxx x oddílem XX vzoru X x příloze XXX xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2020/683.)

Xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx x. …

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx informace:

1.1.   

Stručný xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx xxx vozidlo xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx: xxx / xx (1)

5.   

Poznámky:


(1)  Nehodící se xxxxxxxx.

XXXXXXX III

MÍSTO PRO XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX X ZADNÍ XXXXXXX S XXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXX 1

Xxxxxxxxxx dokument xxxxxxxx se XX xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx a připevnění xxxxxx a zadní xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXX

Xxxxxxxxxx dokument č. … xxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxx xxxxx xxx montáž a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx informace xx spolu xx xxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxx x trojím xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxx obrázky, xxxx xxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx x x dostatečnými xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx X4, nebo xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

0.

0.1.

0.2.

0.2.1.

0.3.

0.3.1.

0.4.

0.5.

0.8.

0.9.

1.

1.1.

2.

2.4.

2.4.2.

2.4.2.3.

2.6.

9.

9.14.

9.14.1.

9.14.2.

9.14.3.

9.14.4.

9.14.5.

9.14.5.1.

9.14.5.2.

9.14.5.3.

9.14.5.4.

9.14.6.

9.14.7.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vychází xx vzoru stanoveného x xxxxxxx I xxxxxxxxxxx nařízení Komise (XX) 2020/683 x xxxxxx se o xxxxxxxxx informace xxxxx xxxx uvedených xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

XXXX 2

XXXXXXXXX SPECIFIKACE

1.

Pro účely xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tyto definice:

1.1.

prakticky xxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx povrch pevného xxxxxxxxx, který xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx mřížkovanou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx nejméně 3&xxxx;000&xxxx;xx;

1.2.

xxxxxxxx xx síťovanou xxxxxxxxxx“ xx rozumí xxxxxx, xxxxx strukturu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx, elipsy, xxxxxxxxxxx, obdélníku xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;xx;

1.3.

xxxxxxxx x mřížkovanou xxxxxxxxxx“ xx rozumí povrch xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozmístěných xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;xx xx xxxx;

1.4.

xxxxxxx xxxxxx povrchem“ xx xxxxxx teoretický xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx na nedokonalosti xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx;

1.5.

xxxxxxxx xxxxxxx rovinou xxxxxxx“ xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxx, svislá podélná xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vozidla;

1.6.

sklonem“ xx xxxxxx stupeň úhlové xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.1.

Xxxxxxx musí xxx xxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx tabulek x xxxxxxxxxxx značkou.

2.1.1.

Motorová xxxxxxx xxxxxxxxx M x X musí xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx tabulek x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.1.2.

Xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X3 x X4 musí xxx xxx samostatná xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx tabulek x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxx xxx xxxx možná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla, xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

2.2.

Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx značkou

2.2.1.

Určené místo xxx montáž se xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx minimálních xxxxxxxxx:

xxx („xxxxxx xxxxxxx“)

xxxxx: 520&xxxx;xx,

xxxxx: 120&xxxx;xx,

xxxx („xxxxxx xxxxxxx“)

xxxxx: 340&xxxx;xx,

xxxxx: 240&xxxx;xx.

2.3.

Xxxxxx x xxxxxxxxxx přední x zadní tabulky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

2.3.1.

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x registrační xxxxxxx xxxx představovat xxxxx xxxx prakticky rovný xxxxxx obdélníkového xxxxx.

2.3.1.1.

Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dodávány xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení. Xxxxxxxx xxxx držák xxxxx být xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x registrační xxxxxxxx.

2.3.1.2.

Xxxxxxx vozidla xxxx xxxxx nepovinná nebo xxxxxxxxxxxx místa pro xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx značkou xx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx požadavky.

2.3.2.

Povrch, na xxxxx má být xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx otvory nebo xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 75&xxxx;xx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx nezohledňuje.

2.3.3.

Na xxxxxxx, xx který xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx tabulka x xxxxxxxxxxx značkou xxxxxxxx, xxxxx být výstupky, xxxxx xxxxxxxxxxx nad xxxxxxx rovný xxxxxx x xxxx xxx 5,0&xxxx;xx. Xxxxxx x xxxxx měkkých xxxxxxxxx, xxxx. x xxxx xxxx xxxxx, jejichž xxxxxx xx tlumit xxxxxxx tabulky x xxxxxxxxxxx značkou, xx xxxxxxx x úvahu.

2.3.4.

Místo xxx xxxxxx přední xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx tabulky, xxx xx vymezena v xxxx 3.4, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx požadavky:

2.3.4.1.

Poloha xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zadní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

2.3.4.1.1.

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx rovnoběžnými podélnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx krajními xxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx. Nejširším bodem xxxxxxx nesmí být xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

2.3.4.1.2.

Xxxxx xxx montáž tabulky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zadní části xxxxxxx musí být xxxxxx, xxx celá xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx body xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výhled se xxxxxxx x úvahu. Xxxxxxxxx bodem xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx místo.

2.3.4.1.3.

Přední a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx (± 5°) x xxxxxxx xxxxxxx rovině xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

2.3.4.2.

Xxxxxx přední a xxxxx tabulky xxxx xxxxxx příčné xxxxxx:

2.3.4.2.1.

Xxxxxxx xxxx xxx nakloněná xx xxxxxxxx x xxxxxxx – 5° x xxxxxxx 30°, xxxxx xx horní xxxxx tabulky xxxxxxxxx xxxx xxx 1&xxxx;500&xxxx;xx xxx xxxxxxxx vozovky.

2.3.4.2.2.

Tabulka xxxx xxx nakloněná xx xxxxxxxx o xxxxxxx – 15° x nejvýše 5°, xxxxx xx xxxxx xxxxx tabulky nachází xxxx než 1 500 mm xxx xxxxxxxx vozovky.

2.3.4.3.

Výška xxxxxxxx přední x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx:

2.3.4.3.1.

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx 100&xxxx;xx nad xxxxxxxx xxxxxxx.

2.3.4.3.2.

Xxxxxx xxxxx zadní xxxxxxx nesmí být xxxx xxx 200&xxxx;xx xxx xxxxxxxx vozovky.

2.3.4.3.3.

Horní xxxxx přední x xxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx výše xxx 1 500 mm xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.3.4.3.3.1.

X vozidel xxxxxxxxxx určení, u xxxxx xxxxx konstrukci xxxxxxx není možné xxxxxxx xxxxxxxx požadavkům xx místo pro xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx značkou, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 2.3.4.3.3 xxxxxxxxx 1&xxxx;500&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx co nejvíce, xxx to xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2.3.4.4.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

2.3.4.4.1.

Xxxxxx x zadní xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těmito xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx svislými xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx obou xxxxxxx xxxx tabulky x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x doprava úhel 30°;

x)

xxxxxxx, která xx xxxxxx horní xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx úhel 15°;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx procházející xxxxxx hranou xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx horní xxxxx tabulky xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 1&xxxx;500&xxxx;xx;

x)

xxxxxxx, xxxxx prochází xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx směrem xxxx xxxx 15°, xxxxxxxx xxxxx horní xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1&xxxx;500&xxxx;xx.

Xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx vozidlo xxxxxxx x zadní xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx vozidlo xxxxxx.

2.3.4.4.2.

X xxxxxxxx popsaném xxxx xxxxx být umístěn xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

2.3.4.5.

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx tabulky s xxxxxxxxxxx značkou a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx tabulky xxxxx být větší xxx 5,0&xxxx;xx podél xxxxxx xxxxxx tabulky.

2.3.4.5.1.

Velikost xxxx xxxxxx může xxx xxxxx, xx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.3.5.

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx tabulky, jak xx stanoveno xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx poloměr xxxxxxxxx.

2.4.

Xxxxx požadavky

2.4.1.

Tabulka x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx základna xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx části, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. na xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx se nesmí xxxxxxxxxxx např. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

2.4.2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dojít x uvolnění nebo xxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, konstrukční xxxxx xxxx xxxxxxxx.

2.4.3.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx za normálních xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla xxxxxxx zejména xxxxxxxxx x dynamickými silami, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

2.4.4.

Xxxx přípustné xxxxxx xxxxx xxx montáž xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx stanovené x xxxxxx 2.3.4.2.1 x 2.3.4.2.2 xx vztahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx. se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx).

2.4.5.

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx výrobce uzpůsobeno x tažení (xxx 2.11.5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 24 xxxx. 1 nařízení (XX) 2018/858) x xxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx je xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, či xxxxxx, xx xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx místo pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, platí xxxx:

x)

xxxxxx xxx uživatele xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx uživatele, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx vozidla) musí xxxxx uvádět, že xx nesmí montovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, že, xx-xx namontováno, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, x

x)

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx OSN x.&xxxx;55&xxxx;(1) xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxx umístění xxxx xxxx zbytku xxxxxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zadní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.

Xxxxxxxx xxxxxx

3.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výšky xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx vozovky

3.1.1.

Vozidlo se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxx x přímém xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

3.1.2.

Xx-xx vozidlo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx pneumatickým xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zařízením, xxxxx lze podle xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxxx odpružením xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.1.3.

Xxxxxxx-xx xxxxxx a xxxxxxxxx strana zkušební xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx (minus) xxxxx.

3.2.

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x přímo k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.3.

Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkušební xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx má xxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3.4.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx použitá xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx 2.2.1 x xxxxxxxx xxxxxxx 4,0&xxxx;xx. Xxxx xxxx xxx xxxxxxx 10&xxxx;xx.

XXXX 3

CERTIFIKÁT XX XXXXXXXXX TYPU (SYSTÉM XXXXXXX)

Xxxxxxx o xxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / odejmutí (2) xxxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze XXX xxxxxxxx (EU) 2021/535 [Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx], xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením (XX) x. …/…

Xxxxx xxxxxxxxxxx XX schválení xxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxx&xxxx;(2):

XXXXX X

(Xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx X xxxxx X x příloze XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2020/683.)

ODDÍL II

(Vyplní xx x xxxxxxx x oddílem XX xxxxx X v xxxxxxx III prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2020/683.)

Xxxxxxx

x certifikátu XX xxxxxxxxx xxxx č. …

1.

Xxxxx xxxxxxxxx:

1.1.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx jeho nosné xxxxxxxxxx, rozměrů, xxxxx x použitých xxxxxxxxx:

1.2.

Xxxxx xxxx pro xxxxxx (xxxxxx x xxxxx) xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

2.

Xxxxx xxx montáž xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vhodné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx značkou x xxxxxxxxxxx rozměrech (xx):

2.1.

Xxxxxx: 520&xxxx;× 120 / 340&xxxx;× 240 (2)

2.2.

Xxxxx: 520 × 120 / 340&xxxx;× 240 (2)

2.3.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx značkou x případě xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X3 x O4: 520&xxxx;× 120 / 340 × 240 (2)

4.

Xxxxx xxx xxxxxx zadní tabulky x registrační značkou xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spojovací xxxxxxxx: ano / xx (2)

5.

Poznámky:

(1)  Předpis Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Spojených xxxxxx (XXX OSN) x. 55 – Xxxxxxxx ustanovení týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx souprav vozidel (Xx. xxxx. L 153, 15.6.2018, x.&xxxx;179).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

PŘÍLOHA XX

XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX

XXXX 1

Xxxxx A

Xxxxxxxxxx dokument xxxxxxxx xx EU xxxxxxxxx xxxx motorových vozidel x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx skla

VZOR

Informační xxxxxxxx č. … xxxxxxxx se EU xxxxxxxxx xxxx motorového xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx systému xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx informace xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx vyhotovení. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, musí být xxxxxx xx vhodném xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx X4, xxxx musí xxx xx tento xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

0.

0.1.

0.2.

0.2.1.

0.3.

0.3.1.

0.4.

0.5.

0.8.

0.9.

1.

1.1.

3.

3.2.

3.2.1.8.

3.2.5.

3.2.5.1.

3.2.5.2.

3.2.5.2.1.

3.2.5.2.2.

3.3.

3.3.1.1.

3.3.1.2.

3.3.2.

3.3.2.3.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.4.

3.4.4.5.

3.4.4.6.

4.

4.7.

9.

9.2.

9.4.

9.4.1.

9.5.

9.5.1.

9.5.1.1.

9.5.1.2.

9.5.1.3.

9.5.1.4.

9.5.1.5.

9.6.

9.6.1.

9.7.

9.7.1.

9.8.

9.8.2.

9.10.

9.10.3.

9.10.3.5.

9.10.3.5.1.

9.10.3.6.

9.10.3.6.1.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx informační xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/683 x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx bodů, xxx xxxx definovány x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx B

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx XX xxxxxxxxx xxxx systémů ostřikování xxxxxxx skla xxxx xxxxxxxxxxxx technických xxxxx

XXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. … xxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xx soupisem xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx. Předkládají-li xx xxxxxxx, xxxx xxx dodány xx xxxxxxx měřítku a x xxxxxxxxxxxx podrobnostmi xx xxxxx xxxxxxx X4, xxxx musí xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx fotografie, musí xxx xxxxxxxxxx podrobné.

Mají-li xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o jeho xxxxxxxxxxxx.

0.

0.1.

0.2.

0.3.

0.3.1.

0.4.

0.5.

0.7.

0.8.

0.9.

9.7.

9.7.1.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/683 x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx uvedených xxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

XXXX 2

XXXXXXXXX SPECIFIKACE

1.

Pro xxxxx této přílohy xx použijí tyto xxxxxxxx:

1.1.

xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx (plochy) xx xxxxxx skle, xxxxx je xxxxxxx (xxxxx xxxx stírány) xxxxxxxxx (stírátky) xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx normálních xxxxxxxx;

1.2.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přerušovaný xxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx následuje xxxx, xxxxx níž xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

1.3.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxx, kterým xx systém ostřikování xxxxx aktivuje x xxxxxxxxxx;

1.4.

xxxxxxxxx ostřikovače“ se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ostřikovací xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx;

1.5.

xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx;

1.6.

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx, který byl xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x potrubím x xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx);

1.7.

xxxxxxxxx xxxxxxx“ se rozumí xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx níž xx xxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxx xxxxx po xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

1.8.

xxxxxxx xxxxxxx X“ xx rozumí zkušební xxxxxx A, xxx xx xxxxxxxxxx v xxxx 2.2 xxxxxxx 21 xxxxxxxx XXX x. 43 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx bezpečnostních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx&xxxx;(1);

1.9.

xxxxxxx výhledu X“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oblast B, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx 2.4 xxxxxxx 21 xxxxxxxx XXX x. 43, xxxxxx oblasti definované x xxxx 2.4.1 (xx.&xxxx;xxxxxx výhledu X xx xxxxxxxx);

1.10.

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx“ se rozumí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 1 Xxxxxxx usnesení o xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3);

1.11.

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidla“ xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx elektronický xxxxxx přístrojové xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx, kdy je xxxxxxx, jako x xxxxxxx, xxx je xxxxxxx zaparkované x xxxxx xxxx přítomen, xx běžného xxxxxxxxxx xxxxxx.

2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.1.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx

2.1.1.

Xxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skla, který xx schopen xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx fungovat xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx spouštění a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skla do xxxxxx, xxx je xxxxxx zapnut.

2.1.1.1.

Systém xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx stěrače xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.1.2.

Xxxxxxx plocha čelního xxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx 98&xxxx;% plochy xxxxxxx X.

2.1.3.

Xxxxxxx plocha xxxxxxx skla xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 80 % xxxxxx xxxxxxx X.

2.1.4.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx skla xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxx 2.1.2 x 2.1.3, když xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 2.1.5.1, x zkouší xx xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxx 3.1.10 až 3.1.10.3.

2.1.5.

Systém xxxxxxx xxxxxxx skla xxxx mít xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

2.1.5.1.

xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx 10 xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx 55 xxxxx xx xxxxxx;

2.1.5.2.

xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 45 úplnými xxxxx xx xxxxxx.

2.1.5.3.

Xxxxxx xxxx nejvyšší a xxxxxxxx xxxxxxxxx stírání xxxx být xxxxxxx 15 xxxxx xx xxxxxx.

2.1.5.4.

Xxxxxxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skla xxxx být xxxxxxx xx splnění požadavků xxxx 2.1.5.1 až 2.1.5.3.

2.1.6.

Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 2.1.5 xx 2.1.5.3 xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3.1.1 xx 3.1.6 x 3.1.8.

2.1.7.

Xxx zastavení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx (xxxxxx) x stírátko (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx do xxxxxxx polohy.

2.1.8.

Systém xxxxxxx xxxxxxx skla musí xxxxxxx zablokování po xxxx nejméně 15 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xx předpokladu, xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx nic xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

2.1.9.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čelního xxxx musí vydržet xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2.1.8 xx xxxx zkoušet xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3.1.7.

2.1.10.

Není-li klidová xxxxxx ramena (ramen) xxxx xxxxxxxx (stírátek) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx X, musí xxx xxxxx ručně přemístit xxxxxx (xxxxxx) stěrače xxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

2.1.11.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skla xxxx xxx schopen xxxxxxxx xx dobu 120 xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx –&xxxx;18&xxxx;°X, aniž xx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

2.1.12.

Xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx čelního xxxx xx xxxxxxx –&xxxx;18&xxxx;°X xx xxxx xxxxxxx xx podmínek stanovených x xxxx 3.1.11.

2.1.13.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.1.2, xxxx xx xxxxx ke xxxxxxx účinnosti, když xx frekvence jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx relativní rychlosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 80&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo rychlosti 160&xxxx;xx/x, xxxxx toho, xxxxx x nich xx nižší. Plocha xxxxxxx A xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxx 3.1.8 x 3.1.9. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx (xxxxx) xxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxxxxx) stěrače xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx podmínek, xxxx s xxxxxxx xx xxx 3.1.9.1. X průběhu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx s čelním xxxxx x úplné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xx musí zcela xxxxxxx xxxxxxx skla xx xxxxx xxxxxxxxx x bodě 2.1.2 xx celou dobu xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nahoru xxxx xxxx není xxxxxxxxx.

2.2.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

2.2.1.

Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxx, když xx aktivován hlavním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x musí být xxxxxxx snést zatížení x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x činnost xxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2.1.1 x 3.2.1.1.2.

2.2.2.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx čelního skla xxxxx xxx nepříznivě xxxxxxxxx vystavením xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodů 3.2.1 x 3.2.5.

2.2.3.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx být za xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxx od –&xxxx;18&xxxx;°X xx 80 oschopen xxxxxxxxxxxx kapalinu na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx by xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx kapaliny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxx hadicového xxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

2.2.4.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx schopen xxxxxxx množství kapaliny xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 60&xxxx;% plochy xxxxxxx X, x xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x bodech 3.2.6 xx 3.2.6.4.

2.2.5.

Systém xxxxxxxxxxx čelního xxxx xxxx být možno xxxxx aktivovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxx aktivace x deaktivace xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx systémem xxxxxxx.

2.2.6.

Xxxxxxxx x kapalinou xxxx xxx xxxxx ≥ 1,0 x.

3.

Xxxxxxxx postup

3.1.

Podmínky xxxxxxx systému stírání xxxxxxx xxxx

3.1.1.

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, musí se xxxx popsané zkoušky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x bodech 3.1.2 xx 3.1.5.

3.1.2.

Xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxx 5&xxxx;°X až 40&xxxx;°X.

3.1.3.

Xxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxx stále xxxxx.

3.1.4.

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx splněny xxxx xxxxx podmínky.

3.1.4.1.

Na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx všechny xxxxxxx xxxx xxxxxx.

3.1.4.2.

Xx-xx vozidlo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx motoru překročit 30&xxxx;% xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx dosáhne xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx specifickému xxxxxxxx motoru, například x xxxxxxxxxxxx hybridních xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx scénář, xxxxxxx xx xxxxxxxx otáčky xxxxxx x občasné xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx motoru xx xxxxxxxxxx jízdních podmínek. Xxxxx je systém xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx požadavky x x xxxxxxxx xxxxxxx, nemusí motor xxxxx.

3.1.4.3.

Xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx zapnuta.

3.1.4.4.

Všechny nainstalované xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x odmlžování (xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx) xxxx být x činnosti x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx elektrického xxxxxx.

3.1.5.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stlačeným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx schopny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x zatížení xxxxxx xxxx minimální a xxxxxxxxx úrovně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobcem xxx xxxxxxxx provoz.

3.1.6.

Frekvence xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2.1.5 xx 2.1.5.3 po 20 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx.

3.1.7.

Xxxxxxxxx xxxx 2.1.8 xx xxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxxx jsou xxxxxx stěrače xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 15 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.1.8.

Xxxxxx xxxxxx čelního xxxx xx pečlivě odmastí xxxxxxxxxxxxx lihem nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředkem. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx roztokem xxxxxx x koncentraci xxxxxxx 3&xxxx;% x xxxxxxx 10&xxxx;%. Xxxxxx xx xxxxx znovu xxxxxxxx x pak xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.1.9.

Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx skla xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zkušební xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxx 4 x tato xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

3.1.9.1.

Xx-xx xxxxxx xxxxxx čelního xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.1.8 a 3.1.9, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

3.1.10.

Xxxxxxx plocha xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 2.1.4 xx xxxxxxx xxxxx:

3.1.10.1.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxx xxxx 3.1.8 a 3.1.9.

3.1.10.2.

S xxxxx ověřit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.1.2 x 2.1.3 xx xxxx xxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx 3.1.9.1, x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, která se xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx X x X.

3.1.10.3.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx se xxxxxxxx) x ověření, zda xxxx xxxxxxx požadavky xxxx 2.1.2. xxx 2.1.3.

3.1.11.

Xxxxxxxxx xxxx 2.1.11 xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx okolí –&xxxx;18&xxxx;±&xxxx;3&xxxx;°X, xxx které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 3.1.4 a 3.1.5. V xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Stíranou xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

3.2.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

3.2.1.

Xxxxxxx x. 1 Systém xxxxxxxxxxx čelního skla xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx nejméně xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x teplotě 20&xxxx;±&xxxx;2&xxxx;°X. Voda xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

3.2.1.1.

Xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx ostřikovače xxxxxxx xxxx xx xxxxx x činnost xxxxxxxx xx minutu, xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

3.2.1.1.1.

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx svalovou energií xxxxxx, xxxx být x případě xxxxxxx xxxxxxxx vynaložena xxxx x rozmezí od 11,0 do 13,5&xxxx;xxX. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx 40,0 xx 44,5&xxxx;xxX.

3.2.1.1.2.

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx napětí xxxxx xxx jmenovité xxxxxx, xxxxx xxxxx jmenovité xxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxx 2&xxxx;X.

3.2.1.2.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ostřikování xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxx 2.2.3.

3.2.2.

Xxxxxxx x. 2 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx naplní xxxxx x xxxxxx xx xxxx nejméně xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx –&xxxx;18&xxxx;±&xxxx;3&xxxx;°X. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx teplotu.

3.2.2.1.

Ovladač ostřikovače xxxxxxx xxxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, xxxx xx nejméně xxx sekundy, x xxxxxxx s xxxx 3.2.1.1.1 x 3.2.1.1.2. Xxxxxx se xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx 20&xxxx;±&xxxx;2&xxxx;°X, xxxxx led úplně xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Funkceschopnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx jeho uvedením x xxxxxxx xxxxx xxxx 3.2.1.1 x 3.2.1.2.

3.2.3.

Xxxxxxx č. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxx nízké xxxxxxx

3.2.3.1.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zcela xxxxxx xxxxx a xxxxxx na xxxx xxxxxxx čtyř hodin xx xxxxxxxxx o xxxxxxx –&xxxx;18&xxxx;±&xxxx;3&xxxx;°X, xxx xxxxxxx voda x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zmrzla. Xxxxxx xx xxx xxxxxx xx prostředí x teplotě 20&xxxx;±&xxxx;2&xxxx;°X, xxxxx xxx úplně xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx případě xx xxxx xxx na xxxxx xxxxxx. Tento xxxxxx zamrznutí a xxxxxxx xx zopakuje xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxx xx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxx skla xxxxxxx xx prostředí x xxxxxxx 20 ± 2 °C a xxx xx zcela xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxx skla xxxxxxxx systému v xxxxxxx xxxxx bodů 3.2.1.1. x 3.2.1.2.

3.2.3.2.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 50&xxxx;% xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx izopropylalkoholu ve xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 205&xxxx;xx/x (Xx). Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx –&xxxx;18&xxxx;±&xxxx;3&xxxx;°X. Kapalina xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Funkceschopnost xxxxxxx ostřikování xxxxxxx xxxx se pak xxxxx jeho xxxxxxxx x činnost podle xxxx 3.2.1.1 x 3.2.1.2.

3.2.4.

Xxxxxxx x. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx

3.2.4.1.

Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ostřikování čelního xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx prostoru, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx 80&xxxx;±&xxxx;3&xxxx;°X. Voda nemusí xxx ustálena xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx uvedením x činnost xxxxx xxxx 3.2.1.1 a 3.2.1.2.

3.2.4.2.

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx zcela xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx hodin xx prostředí x xxxxxxx 80 ± 3 °C. Xxxx xxxxxx být xxxxxxxx xx tuto teplotu. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx x teplotě 20&xxxx;±&xxxx;2&xxxx;°X. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ověří xxxx xxxxxxxx x činnost xxxxx xxxx 3.2.1.1. xx 3.2.1.2. Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx dobu xxxxxxx osmi hodin xx xxxxxxxxx x xxxxxxx 60 ± 3 °C. Voda xxxxxx být xxxxxxxx xx xxxx teplotu. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x činnost xxxxx bodů 3.2.1.1 x 3.2.1.2. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx skla xx xxxxxxxx stanovených x xxxx 3.2.4.1.

3.2.5.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx čelního xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3.2.1 xx 3.2.4.2 xx xxxxxxxx provádějí x xxxx systémem xxxxxxxxxxx čelního xxxx. Xxxxxx lze xxxxxxx xxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxx vozidla, x xxxxxxx se xxxx x EU xxxxxxxxx xxxx, xxxx samostatně. Xxxxx xx žádá x XX xxxxxxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx, musí xx xxxxxx zkoušet samostatně.

3.2.6.

Zkouška x. 5 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

3.2.6.1.

Xxxxxx ostřikování xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxx xxxxx. Xx-xx xx možné, xxx xxxxxx (trysky) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x klidu x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

3.2.6.2.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx 3.1.8 a 3.1.9.

3.2.6.3.

Systém xxxxxxxxxxx čelního xxxx xx spustí xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 3.2.1.1.1 x 3.2.1.1.2. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxxxxxx cyklů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stírání xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.2.6.4.

X xxxxx ověřit xxxxxxx xxxxxxxxx bodu 2.2.4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx pak porovná x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X. Xx-xx xxxxxxxxxxxx zřejmé, xx xxxx xxxxxxxxx splněny, xxxx nutno xxxxxxxx xxxxxxx.

3.2.7.

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3.2.6 xx 3.2.6.4 se xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx žádá x XX xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx schválený xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celek.

4.

Specifikace zkušební xxxxx xxx zkoušení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

4.1.

Xxxx xxx zkoušení podle xxxx 3.1.9 xx xxxx složení:

4.1.1.

voda x xxxxxxxx méně xxx 205&xxxx;xx/x (Xx): 92,5&xxxx;% xxxxxxxxxx;

4.1.2.

xxxxxxxx xxxxx roztok xxxx (xxxxxxxx sodného): 5,0&xxxx;% objemových;

4.1.3.

prach xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 4.1.3.1 až 4.1.3.2.6 xxxx: 2,5&xxxx;% objemových;

4.1.3.1.

Analýza xxxxxxxxxx xxxxxx

4.1.3.1.1.

68&xxxx;±&xxxx;1&xxxx;% xxxxxxxxxxxx XxX2

4.1.3.1.2.

4&xxxx;±&xxxx;1&xxxx;% xxxxxxxxxxxx Xx2X3

4.1.3.1.3.

16&xxxx;±&xxxx;1&xxxx;% hmotnostních Xx2X3

4.1.3.1.4.

3 ± 1 % xxxxxxxxxxxx XxX

4.1.3.1.5.

1,0&xxxx;±&xxxx;0,5&xxxx;% hmotnostních MgO

4.1.3.1.6.

4 ± 1 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4.1.3.1.7.

2,5&xxxx;±&xxxx;0,5&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxxx spálením

4.1.3.2.

Granulometrické xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prachu

4.1.3.2.1.

12 ± 2 % xxxxxx x xxxxxxxxx 0 xx 5 μm

4.1.3.2.2.

12 ± 3 % xxxxxx x xxxxxxxxx 5 xx 10&xxxx;μx

4.1.3.2.3.

14&xxxx;±&xxxx;3&xxxx;% xxxxxx x velikosti 10 až 20 μm

4.1.3.2.4.

23 ± 3 % xxxxxx o velikosti 20 xx 40&xxxx;μx

4.1.3.2.5.

30&xxxx;±&xxxx;3&xxxx;% xxxxxx x xxxxxxxxx 40 xx 80&xxxx;μx

4.1.3.2.6.

9&xxxx;±&xxxx;3&xxxx;% xxxxxx x velikosti 80 xx 200&xxxx;μx

XXXX 3

Xxxxx X

XXXXXXXXXX XX SCHVÁLENÍ XXXX (XXXXXX XXXXXXX)

Xxxxxxx x xxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxx&xxxx;(2) schválení typu xxx typ vozidla x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze XX nařízení (EU) 2021/535 [Xxxxxx xxxxx xx toto nařízení], xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením (XX) x. …/…

Xxxxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx:

Xxxxx rozšíření / xxxxxxxxx / odejmutí (2):

ODDÍL X

(Xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx X xxxxx X x xxxxxxx III xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2020/683.)

XXXXX XX

(Xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxx X v xxxxxxx XXX prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/683.)

Xxxxxxx

x certifikátu XX xxxxxxxxx xxxx x. …

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx:

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxx:

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx systému xxxxxxx (xx. počet xxxxxxxx, xxxxx stírátek, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.):

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx systému xxxxxxxxxxx (xx. počet xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jednu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx kapaliny, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx.)

1.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx):

1.6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxx konstrukční xxxxxxxx xxxxxxx (xx/x):

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx: xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx (2)

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx s levostranným xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxx/xx (2)

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx rameno xxxxxxx / stírátko xxxxxxx (2) xx xxxxxx řidiče / xxxxxxxxx / xx xxxxxx xxxxxxxxxxx / … (2)

5.   

Poznámky:

Oddíl B

XXXXXXXXXX EU XXXXXXXXX XXXX (XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX)

Xxxxxxx x udělení / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxx&xxxx;(3) xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx skla x souladu x xxxxxxxxx stanovenými x xxxxxxx IV nařízení (XX) 2021/535 [Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx], xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. …/…

Xxxxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx:

Xxxxx rozšíření / odmítnutí / xxxxxxxx&xxxx;(3):

XXXXX X

(Xxxxxx xx x souladu s xxxxxxx X vzoru X x xxxxxxx XXX prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/683.)

ODDÍL XX

(Xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxx X x xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/683.)

Xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx typu x. …

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx:

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ostřikování:

1.2.1.   

Počet trysek:

1.2.2.   

Počet xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx trysku:

1.2.3.   

Popis hadiček xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x čerpadlu x xxxxxxx:

1.2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

1.2.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx zásobníku xxxxxxxx (x litrech):

2.   

Vhodné xxx xxxxxx: xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx (3)

3.   

V xxxxxxxxx prostoru xxxx xxx xxxxxxxx jakákoli xxxx xxxxxxx: xxx/xx (3)

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxx technický xxxxx: xxxxxxxxxxx / xxx xxxxxx xxxxxxx (3)

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx:

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx schválen (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx):

Xxxxx X

ZNAČKA XX XXXXXXXXX TYPU SAMOSTATNÉHO XXXXXXXXXXX XXXXX

1.

Xxxxxx EU xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků, xx xxx xx odkazuje x xx. 38 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2018/858, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx:

1.1.

Xxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx malé xxxxxxx „e“, xx xxxx následuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx xxxxx nebo samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx:

1

xxx Xxxxxxx

2

xxx Xxxxxxx

3

xxx Xxxxxx

4

xxx Nizozemsko

5

pro Xxxxxxx

6

xxx Xxxxxx

7

xxx Xxxxxxxx

8

xxx Xxxxxx republiku

9

pro Španělsko

13

pro Xxxxxxxxxxx

12

xxx Rakousko

17

pro Xxxxxx

18

xxx Xxxxxx

19

xxx Xxxxxxxx

20

xxx Xxxxxx

21

xxx Xxxxxxxxxxx

23

xxx Xxxxx

24

xxx Xxxxx

25

xxx Xxxxxxxxxx

26

xxx Slovinsko

27

pro Slovensko

29

pro Xxxxxxxx

32

xxx Lotyšsko

34

pro Bulharsko

36

pro Xxxxx

49

xxx Kypr

50

pro Xxxxx

1.2.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celek xxxxxxx (x xxxxxxxxxxx „00“), za nimiž xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 2.4 xxxxxxx XX nařízení (XX) 2018/858.

2.

Xxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

3.

Xxxxxxx značky XX schválení typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku xx xxxxxxxxx na xxxxxxx 1.

Xxxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxx XX schválení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx:

XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technického celku xxxx vydáno Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 00406. Xxxxx xxx xxxxxxx „00“ udávají, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení.

(1)  Předpis Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů (XXX/XXX) x. 43 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx montáž xx vozidlech (Xx. xxxx. L 42, 12.2.2014, x. 1).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx škrtněte.

(3)  Nehodící xx xxxxxxxx.

XXXXXXX X

XXXXX XXX

XXXX 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx EU schválení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx

XXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. … xxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx xxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxx xxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx výkresy nebo xxxxxxx, xxxx být xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx podrobnostmi xx xxxxx formátu A4, xxxx musí xxx xx xxxxx formát xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx podrobné.

0.

0.1.

0.2.

0.2.1.

0.3.

0.3.1.

0.4.

0.5.

0.8.

0.9.

1.

1.1.

1.3.

1.3.2.

1.3.3.

2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.4.

2.4.1.

2.4.1.2.

2.4.1.3.

2.4.2.

2.4.2.2.

2.4.2.3.

2.6.

6.

6.2.1.

6.6.

6.6.1.

6.6.1.1.

6.6.1.1.1.

6.6.1.1.2.

atd.

6.6.4.

9.

9.16.

9.16.1.

9.16.2.

Vysvětlivky

Tento xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx I prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/683 x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

XXXX 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.

Xxx xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1.1.

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vnější xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx tolerancí, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx součásti;

1.2.

zařízením xxx xxxxxx xx xxxxx“ xx rozumí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx kombinaci pneumatiky x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xx sněhu, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ani xxxxxx xxxxx pneumatikou.

2.

Technické xxxxxxxxx

2.1.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

2.1.1.

Xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx.

2.1.2.

Xxxx xxxx může xxx xxxxxx částmi karoserie xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx být xxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx chránil xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx, sněhu x vodě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s otáčejícími xx xxxx.

2.2.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

2.2.1.

Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bodů 2.2.1.1 xx 2.2.1.4 s hmotností xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx uváděnou hmotnost x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx sedadel, v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx koly x xxxxxx pro xxxxx x xxxxxx xxxxx.

2.2.1.1.

X oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx rovinami skloněnými x 30° xxxxxxx x x 50° xxxxxx xx středu xxx (xxx obrázek 1) musí xxxxxxx xxxxx (x) krytu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (x) xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxx pneumatiky x také xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxxxx kol se xxxxx v úvahu xxxxxxx xxxxxx pneumatik x celková xxxxx (x) xxxx xxxxxxxxx.

2.2.1.1.1.

Xxx xxxxxxxxxxx šířek xxxxx xxxx 2.2.1.1 xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, ozdoby, xxxxxxxx xxxxx xxxx žebra xx bocích xxxxxxxxxx.

2.2.1.2.

Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx končit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx 150 mm xxx xxxx xxxxxxx xxx, x xxxx:

2.2.1.2.1.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx průsečnice xxxxxxx xxxxxx krytu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 2.2.1.2 (xxx bod X xx obrázku 1) xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pneumatiky.

2.2.1.2.2.

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx průsečnice xxxxxxx xxxxxx krytu xxxx x vodorovnou rovinou xxxxx bodu 2.2.1.2 (xxx bod A xx xxxxxxx 1) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx střední xxxxxxx xxxxxx vnější xxxxxxxxxx.

2.2.1.3.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x krytů xxx musí být xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenými x xxxx 2.2.1.1 xxxx xxx splněny xxxx požadavky:

2.2.1.3.1.

Hloubka (x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx svislé xxxxxx xxx pneumatiky, xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx 30&xxxx;xx. Xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x bodě 2.2.1.1 xx xxxx hloubka (x) může xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx.

2.2.1.3.2.

Xxxxxxxxxx (x) xxxx xxxxxxx xxxxxx krytu xxxx x osou procházející xxxxxxx otáčení xxx xxxxx xxx xxxxx xxx 2&xxxx;×&xxxx;x, kde (x) xx statický xxxxxxx pneumatiky.

2.2.1.4.

U vozidel xx xxxxxxxxxxxx výškou xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2.2.1.3.1 x 2.2.1.3.2 xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx výrobcem xxxxxxx.

2.2.2.

Xxxxx xxx xx xxxxx skládat x xxxx částí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx jednotlivými částmi xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx mezery.

2.2.3.

Kryty xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, nebo po xxxxxxx.

2.3.

Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xx sněhu

2.3.1.

U xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx osvědčí, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx x jedné x kombinací pneumatiky x xxxx schválených xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx sněhu. Zařízení xxx xxxxxx ve xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxx xxxxx typ xxxxxxx musí výrobce xxxxx x xxxxxxx 6.6.4 informačního xxxxxxxxx.

2.3.2.

X xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx pohon xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx u xxxxx z kombinací xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vozidla xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx odpojit, mohl xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx typ xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xx sněhu x xxxxxxxxx (kombinace) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (xxxxxx) pro xxxxx xxx vozidla xxxx xxxxxxx uvést x xxxxxxx 6.6.4 xxxxxxxxxxxx dokumentu.

2.3.3.

Všechny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určených xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx uvede xxxxxxx vozidla x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx.&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxx 1

Xxxxxx xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx

(1)

Xxxxx xxxxxxxxxx (x) se xxxxxxx v xxxxx xxxxx pneumatiky (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx rovinami xxxxxxxxx x bodě 2.2.1.1).

XXXX 3

XXXXXXXXXX EU XXXXXXXXX XXXX (SYSTÉM XXXXXXX)

Xxxxxxx x xxxxxxx / xxxxxxxxx / odmítnutí / xxxxxxxx&xxxx;(1) xxxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx X nařízení (EU) 2021/535 [Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx], xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením (XX) Xx …/…

Číslo xxxxxxxxxxx EU xxxxxxxxx xxxx:

Xxxxx rozšíření / xxxxxxxxx / xxxxxxxx&xxxx;(1):

XXXXX X

(Xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx X xxxxx X x xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2020/683.)

XXXXX XX

(Xxxxxx xx x souladu x oddílem II xxxxx B x xxxxxxx III xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2020/683.)

Xxxxxxx

x certifikátu EU xxxxxxxxx xxxx x. …

1.

Xxxxx xxxxxxxxx:

1.1.

Xxxxxxx popis xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx nosné xxxxxxxxxx, xxxxxxx, tvarů x použitých xxxxxxxxx:

1.2.

Xxxxx xxxxx xxx:

1.3.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (xxxxxx xxxxxxxxx pneumatiky, velikosti xxxxx x hloubky xxxxxx kola):

1.4.

Popis xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx, které (xxxxx) xxx xxxxxx:

1.5.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a kola (xxxxxx velikosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ráfku x xxxxxxx xxxxxx xxxx), xxxxx xx xxx xxxxxxx (které xxxx xxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxx(x) xxx trakci xx xxxxx:

2.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx nápravy): xxxxxxx 1 / xxxxxxx 2 / (1)

3.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx náprav: xxx/xx (1)

4.

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx / neoddělitelné (1) xxxxxx / po xxxxxxx (1)

5.

Xxxxxxxx:

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXXXXXX XX

XXXXXXX ODMRAZOVÁNÍ X ODMLŽOVÁNÍ XXXXXXX XXXX

XXXX 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

XXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. … xxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx odmrazování x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spolu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx měřítku x x dostatečnými xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx X4, xxxx xxxx být xx xxxxx formát xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxxx být dostatečně xxxxxxxx.

0.

0.1.

0.2.

0.2.1.

0.3.

0.3.1

0.4.

0.5.

0.8.

0.9.

1.

1.1.

1.6.

1.8.

3.

3.1.

3.1.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.1.3.

3.2.1.6.

3.2.1.8.

3.2.2.

3.2.2.1.

3.2.5.

3.2.5.1.

3.2.5.2.

3.2.5.2.1.

3.2.5.2.2.

3.2.7.

3.2.7.1.

3.2.7.2.

3.2.7.2.1.

3.2.7.2.2.

3.2.7.2.3.

3.2.7.2.3.1.

3.2.7.2.3.2.

3.2.7.2.4.

3.2.7.2.5.

3.2.7.3.

3.2.7.3.1.

3.2.7.3.2.

3.2.7.3.2.1.

3.2.7.3.2.2.

3.3.

3.3.1.

3.3.1.1.1.

3.3.1.2.

3.3.2.

3.3.2.1.

3.3.2.2.

3.3.2.3.

3.3.2.4.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.3.1.

3.4.3.1.1.

3.4.3.1.2.

3.4.3.1.3.

3.4.4.

3.4.4.1.

3.4.4.2.

3.4.4.3.

3.4.4.4.

3.4.4.5.

3.4.4.6.

3.6.

3.6.1.

3.6.1.1.

3.6.1.2.

3.6.1.2.1.

3.6.1.2.2.

3.6.2.

3.6.3.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.3.1.

9.4.

9.4.1.

9.4.2.

9.5.

9.5.1.

9.5.1.1.

9.5.1.2.

9.5.1.3.

9.5.1.4.

9.5.1.5.

9.6.

9.6.1.

9.7.

9.7.1.

9.8.

9.8.1.

9.8.2.

9.10.

9.10.1.

9.10.1.1.

9.10.1.3.

9.10.3.

9.10.3.1.

9.10.3.1.1.

9.10.3.5.

9.10.3.5.1.

9.10.3.6.

9.10.3.6.1.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx informační xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2020/683 x xxxxxx xx x příslušné xxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx v uvedeném xxxxx.

XXXX 2

Technické xxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxx přílohy xx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

1.1.

xxxxxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jejíž xxxxxx xxxxxx xx suchý xxxx xxxxxxx rozpuštěnou xxxx částečně rozpuštěnou xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skla;

1.2.

zamlžením“ xx xxxxxx xxxxxx kondenzátu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx;

1.3.

xxxxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxx plocha xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxx, xx xxx zamlžený, xxxxx, bez kapek xxxx xxxx vody;

1.4.

plochou xxxxxxx X“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx X, xxx je xxxxxxxxxx v xxxx 2.2 xxxxxxx 21 xxxxxxxx OSN x. 43;

1.5.

xxxxxxx výhledu X“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx X, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx 2.4 xxxxxxx 21 xxxxxxxx XXX x. 43, xxxxxx oblasti xxxxxxxxxx x bodě 2.4.1 (xx.&xxxx;xxxxxx xxxxxxx X xx zahrnuta);

1.6.

hlavním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx desky xxxxxxx xxxxxxx z režimu, xxx xx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx přítomen, xx xxxxxxx provozního xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx skla

2.1.1.

Každé xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx sklo, xxxx xxx vybaveno xxxxxxxx xxx odstraňování xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx čelního xxxx. Xxxxxx odmrazování xxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx účinný, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sklem xx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.1.2.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxx, když xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

2.1.3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 2.1.1 x 2.1.2 se ověří xxxxxxxx xxxxx xxxx 3.1.

2.1.4.

Xxxx být splněny xxxx xxxxxxxxx:

2.1.4.1.

xx 20 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx 80&xxxx;% xxxxxx xxxxxxx X;

2.1.4.2.

xx 25&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxx zkoušky xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx čelního xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 2.1.4.1 xxx xxxxxx xxxxxx;

2.1.4.3.

xx 40 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx 95&xxxx;% plochy xxxxxxx B.

2.2.   Odmlžování xxxxxxx xxxx

2.2.1.

Xxxxx vozidlo, které xx xxxxx xxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zaskleného xxxxxxx xxxxxxx skla.

2.2.2.

Systém odmlžování xxxx být dostatečně xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sklem, xxxxx je zamlžené. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 3.2.

2.2.3.

Musí xxx splněny tyto xxxxxxxxx:

2.2.3.1.

x plochy výhledu X xxxx být xx 10 xxxxxxxx xxxxxxxx 90&xxxx;%;

2.2.3.2.

x xxxxxx xxxxxxx X xxxx xxx po 10 xxxxxxxx xxxxxxxx 80 %.

3.   Zkušební xxxxxxx

3.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx čelního xxxx

3.1.1.

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx výrobce: –&xxxx;8&xxxx;±&xxxx;2&xxxx;°X xxxx –&xxxx;18&xxxx;±&xxxx;3&xxxx;°X.

3.1.1.1.

Xxxxxxx xx provede x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, a tak vybavené, xxx se v ní xx celou dobu xxxxxxx xxxxxxx teplota xxxxxxx podle xxxx 3.1.1 x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxx chladu, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pod ní xx dobu xxxxxxx 24&xxxx;xxxxx.

3.1.2.

Xxxx zkouškou xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx denaturovaným xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odmašťovacím xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3&xxxx;% x xxxxxxx 10&xxxx;%. Xxxxxx xx xxxxx xxxxx oschnout x xxx xx otře xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.1.3.

Xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx a vozidlo musí xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10&xxxx;xxxxx.

3.1.3.1.

Xxxx xxxxxxx x xxxx 3.1.3 xxxx být xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx olej xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx teplotě.

3.1.4.

Po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx 3.1.3 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 3,5&xxxx;±&xxxx;0,2 barů xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rovnoměrná xxxxxx xxxx 0,044&xxxx;x/xx2.

3.1.4.1.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx průtok xx udržuje xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx povrchu xx xxxxxxxxxxx 200 mm xx 250&xxxx;xx od xxx, xxxxxxx se usměrňuje xxx, xxx xx xxxxx čelním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

3.1.4.1.1.

Xx splnění xxxxxxxxx xxxx 3.1.5 lze xxxxxx stříkací xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx o průměru 1,7&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx 0,395&xxxx;x/xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 200&xxxx;xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx paprsek x&xxxx;xxxxxxx 300&xxxx;xx. Je xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx, xx kterým xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3.1.5.

Xx vytvoření xxxxxx xxxx xx čelním xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx komoře xxxxx dalších nejméně 30&xxxx;xxxxx a nejvýše 40&xxxx;xxxxx.

3.1.6.

Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 3.1.5. xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxx hlavní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx „xxxxxxx“ a může xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zkušební xxxx xxxxxx okamžikem, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx spínač ovládání xxxxxxx.

3.1.6.1.

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx prvních pěti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx.

3.1.6.2.

Xxxxx xxxxxxxxxx 35 xxxxx xxxxxxx (nebo xx xxxxx xxxx zkoušky, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx:

3.1.6.2.1.

Xx-xx vozidlo xxxxxxxx xxxxxxx, nesmí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 50&xxxx;% xxxxxx, xxx xxxxx motor xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxx ukáže, xx to xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx motoru, například x&xxxx;xxxxxxx elektrických xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejhorší xxxxxx variantu. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx otáčky xxxxxx x&xxxx;xx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx –8&xxxx;°X xxxx –18&xxxx;°X, xxxxx xxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx teplotu xxx xxxxxxx, motor x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přestává xxxxx, xxxx neběží xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx odmrazování x x vypnutým xxxxxxx, xxxxxx motor xxxxx běžet.

3.1.6.3.

Na xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx baterie plně xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx být nabity xx xxxxxx &xx;&xxxx;60&xxxx;%.

3.1.6.4.

Xxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxx xx xxxxxxxx odmrazovacího xxxxxxxx překročit jmenovité xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx 20&xxxx;%.

3.1.6.5.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx skla x&xxxx;xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx teplem ze xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.1.6.6.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rovině vozidla x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx 300&xxxx;xx xxxx spodní xxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xx xxxxxx vzdálenosti mezi xxxxxx a horní hranou xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx 8&xxxx;xx/x.

3.1.6.7.

Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxx a xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx a výstupů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxx mohou xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vzdálenost celkově 25&xxxx;xx.

3.1.7.8.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro teplotu xxx zkoušce.

3.1.6.9.

Při xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxxx ovladačů xxxxxx xxxxxxx.

3.1.7.

X xxxxxxxxxxxxxx intervalech xx xxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxxxx obkreslí xxxxxxxxxx xxxxxx xx vnitřním xxxxxxx xxxxxxx skla.

3.1.8.

Po xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx povrchu čelního xxxx x&xxxx;xxxxxxx s bodem 3.1.7 a označí xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx A a X.

3.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx skla

3.2.1.

Před zkouškou xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx skla xxxxxxx xxxxxxx denaturovaným xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx povrch xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x koncentraci nejméně 3&xxxx;% x xxxxxxx 10&xxxx;%. Xxxxxx xx xxxxx znovu oschnout x xxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.2.2.

Xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxx, aby vytvářela x&xxxx;xx xxxxx dobu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx –&xxxx;3&xxxx;±&xxxx;1&xxxx;°X.

3.2.2.1.

Xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx skla x&xxxx;xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vozidla.

3.2.2.2.

Vodorovná složka xxxxxxxxx vzduchu chladícího xxxxxx, xxxxxx bezprostředně xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rovině vozidla x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx 300&xxxx;xx xxxx spodní hranou xxxxxxx skla x&xxxx;xx xxxxxx vzdálenosti mezi xxxxxx a horní xxxxxx xxxxxxx skla, xxxx xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx nižší xxx 8&xxxx;xx/x.

3.2.2.3.

Xx-xx vozidlo xxxxxx xxxxxx, střechu, xxxxx, xxxx a xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx otevřena xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 25&xxxx;xx.

3.2.3.

Xxxxxxxx se xxxxxxx pomocí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 4. Xxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx vody, xxx xxx xxxxxxx okolí –&xxxx;3&xxxx;°X xxxxxxxxxx xxxxxxx 70&xxxx;±&xxxx;5&xxxx;x/x xxxx xx xxxxx xxxxx k sezení xxxxxx výrobcem.

3.2.4.

Poté, xx xx vozidlo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se vnitřní xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 3.2.1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na –3&xxxx;± 1&xxxx;°X x xxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx. Motor xxxxxxx musí xxx xxxxxxx a vozidlo xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx 10 hodin. Xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

3.2.5.

Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx, xxx xx vyústění jeho xxxxxxxxxx otvorů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 580&xxxx;±&xxxx;80&xxxx;xx xxx xxxxx „X“ xxxxxx xxxxxxxx xxxxx sedadla xxxxxx (tj. konstrukčním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxxxxx vztažnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx XX xxxxx 2 xxxx 1.10). Xxxxxxx se umístí xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxx xxxx umístěn na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx dopředu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

3.2.6.

Xx pěti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vozidle xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vstupní xxxxx na xxxx xxxxxxx 8 xxxxxx, x&xxxx;xxxxxx se na xxxxxx sedadlo (xxxxxxx), xxxxx xxxxxx se xxx xxxxx x&xxxx;70&xxxx;±&xxxx;5&xxxx;x/x xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx.

3.2.7.

Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx pozorovatele (xxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx hlavní xxxxxx ovládání vozidla xx polohy „xxxxxxx“ x&xxxx;xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx aktivován xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3.2.7.1.

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 50 % xxxxxx, xxx nichž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx motoru, xxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx možnou xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx zohlední xxxxxx motoru a to, xx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx teplotě –&xxxx;1&xxxx;°X xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx systém xxxxxxx xxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

3.2.7.2.

Xxxxxxxx xxxxxxx odmlžování xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx při xxxxxxx.

3.2.7.3.

Xx xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nabité. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hnacím xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxx &xx;&xxxx;60&xxxx;%.

3.2.7.4.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jmenovité xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx 20&xxxx;%.

3.2.8.

Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx odmlžení x&xxxx;xxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx X&xxxx;x X.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx zdroje xxxx

4.1.

Xxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

4.1.1.

Xxxxx nádrž xxxx mít objem xxxxxxx 2,25 litrů.

4.1.2.

Tepelné xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxx –3 ± 1&xxxx;°X překročit 75 W.

4.1.3.

Ventilátor xxxx být xxxxxxx xxxxxxx 0,07 xx 0,10&xxxx;x3/xxx xxx statickém xxxxx 0,5 xxxx.

4.1.4.

Xx xxxxx části zdroje xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx 1).

4.1.5.

Xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx –&xxxx;3&xxxx;± 1&xxxx;°X xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxx 70&xxxx;± 5&xxxx;x/x xx xx x-xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xx maximální xxxxx míst k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxx xxxx

4.2.

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx:

4.2.1.

Xxxxxx

4.2.1.1.

Xxxxxxx:

4.2.1.1.1.

Xxxxx 100 mm.

4.2.1.1.2.

Vnitřní xxxxxx 15&xxxx;xx.

4.2.1.2.

Xxxxxxxx:

4.2.1.2.1.

Xxxxx.

4.2.2.

Xxxxxxxxx xxxxxx

4.2.2.1.

Xxxxxxx:

4.2.2.1.1.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx 75&xxxx;xx.

4.2.2.1.2.

Xxxxxxxx xxxxx 0,38 mm.

4.2.2.1.3.

Délka 115&xxxx;xx.

4.2.2.1.4.

Xxxx xxxxxxxxxx rozmístěných xxxxxx x průměru 6,3&xxxx;xx, xxxxxxxxxx 25&xxxx;xx xxx xxxx disperzní komory.

4.2.2.2.

Materiál:

4.2.2.2.1.

Mosaz.

ČÁST 3

XXXXXXXXXX EU XXXXXXXXX XXXX (XXXXXX XXXXXXX)

Xxxxxxx x udělení / xxxxxxxxx / odmítnutí / xxxxxxxx&xxxx;(1) schválení xxxx pro typ xxxxxxx z hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XX nařízení (EU) 2021/535 [Xxxxxx odkaz xx xxxx nařízení], xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. …/…

Číslo xxxxxxxxxxx XX schválení xxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / odejmutí (1):

ODDÍL X

(Xxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxx X xxxxx X x příloze XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/683.)

XXXXX II

(Vyplní xx v xxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxx X x xxxxxxx XXX prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/683.)

Xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx typu x. …

1.

Xxxxx xxxxxxxxx:

1.1.

Xxxxxxx xxxxx xxxx vozidla z xxxxxxxx xxxx nosné xxxxxxxxxx, xxxxxxx, tvarů x použitých xxxxxxxxx:

1.2.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx:

1.3.

Xxxxx xxxxxxxxx uspořádání xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx mít xxxx xx zkoušky:

1.4.

Maximální xxxxx xxxx x xxxxxx:

1.5.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx skla:

tloušťka xxxxxxxx (xx):

1.6.

Xxxxxxxxx napětí elektrické xxxxxxxxx (V):

2.

Řízení: xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx (1)

3.

Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxx / (1)

4.

Teplota xxx xxxxxxx odmrazování: –&xxxx;8&xxxx;°X / – 18 °C (1)

5.

Xxxxxxxx:

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx se škrtněte.

PŘÍLOHA XXX

XXXXXXXX ÚCHYTY

ČÁST 1

Xxxxxxxxxx dokument týkající xx XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidel x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. … xxxxxxxx se XX xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odtahových úchytů

Následující xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v trojím xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx archu xxxxxxx A4, xxxx xxxx xxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

0.

0.1.

0.2.

0.2.1.

0.3.

0.3.1.

0.4.

0.5.

0.8.

0.9.

1.

1.1.

2.

2.8.

2.11.5.

12.

12.3.

12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vzoru xxxxxxxxxxx v xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2020/683 x doplní xx x xxxxxxxxx informace xxxxx výše xxxxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxx.

XXXX 2

Xxxxxxxxx specifikace

1.   Technické xxxxxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

1.1.1.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx odtahový xxxxx.

1.1.2.

Xxxxxxx kategorie X1 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx X části X nařízení (EU) 2018/858, x výjimkou xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxxx odtahovým xxxxxxx xxxx xxxxx.

1.1.3.

Xxxxxxxx úchyt xx xxxx může xxx xxxxxxxx mechanickým xxxxxxxxxx zařízením podle xxxxxxxx XXX č. 55, xxxxx xxxx xxxxxxx požadavky xxxx 1.2.1.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x stabilita

1.2.1.

Každý xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx být xxxxxxx odolat xxxxxxxx xxxxxx x tlačné xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

2.1.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2.2.

Xxxxxxxx xxxxxx se aplikují xx xxxxxxxxxx podélném xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx.

XXXX 3

XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX TYPU (XXXXXX XXXXXXX)

Xxxxxxx x xxxxxxx / xxxxxxxxx / odmítnutí / xxxxxxxx&xxxx;(1) schválení typu xxx typ xxxxxxx x hlediska odtahových xxxxxx v xxxxxxx x požadavky stanovenými x xxxxxxx VII xxxxxxxx (XX) 2021/535 [Xxxxxx odkaz na xxxx xxxxxxxx], xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) Xx …/…

Xxxxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxx&xxxx;(1):

XXXXX I

(Vyplní xx x souladu x xxxxxxx X xxxxx X x xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (EU) 2020/683.)

XXXXX II

(Vyplní xx x souladu x xxxxxxx XX xxxxx X x xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2020/683.)

Xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx č. …

1.

Xxxxx xxxxxxxxx:

1.1.

Xxxxxxx xxxxx typu xxxxxxx z hlediska xxxx xxxxx konstrukce, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1.2.

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (odtahových xxxxxx):

1.3.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx:

1.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xx):

2.

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxx: xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx (1) xxx / oko / jiný (1)

3.

Odtahový xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) xx zádi: xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx (1) xxx / xxx / jiný / xxxxx (1)

4.

Xxxxxxx xx / není (1) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

5.

Xxxxxxxx:

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx se xxxxxxxx.

XXXXXXX VIII

SYSTÉMY XXXXX XXXXXXXXX

XXXX 1

Oddíl X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx EU xxxxxxxxx xxxx vozidel x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

XXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x.… xxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx vhodném xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx X4, nebo xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx složeny. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx dostatečně xxxxxxxx.

0.

0.1

0.2.

0.2.1.

0.3.

0.3.1.

0.4.

0.5.

0.8.

0.9.

1.

1.1.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

2.

2.1.

2.6.

2.6.1.

2.8.

9.

9.20.

9.20.0.

9.20.1.

9.20.2.

9.20.3.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2020/683 x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX schválení typu xxx xxx samostatného xxxxxxxxxxx celku x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

XXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. … xxxxxxxx se XX xxxxxxxxx typu xxxxxxx xxxxx rozstřiku xxxx samostatného technického xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx soupisem xxxxxx předkládají x xxxxxx vyhotovení. Xxxxxxxxxxx-xx xx výkresy xxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxx xx vhodném xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx formátu X4, xxxx xxxx být xx tento xxxxxx xxxxxxx. Předkládají-li se xxxxxxxxxx, musí být xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx-xx systémy, xxxxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx.

0.

0.1.

0.2.

0.5.

0.7.

0.8.

0.9.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vychází xx xxxxx stanoveného x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/683 a xxxxxx xx x xxxxxxxxx informace xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x uvedeném vzoru.

ČÁST 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxx přílohy se xxxxxxx xxxx definice:

1.1.

blatníkem“ xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx konstrukční xxxx určená k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx částí vozidla, xxxx xx xxxxxx xxxx plošiny xxx xxxxxx;

1.2.

xxxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxx konstrukční xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx podvozku nebo xxxxx xxxxxx xxxx xx blatníku, která xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx účastníky xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx země pneumatikami x xxxxxx vzhůru xxxx do xxxxx;

1.3.

xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vody“ xx rozumí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a/nebo xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx omezuje vystřikování xxxxxxxxxx xxxx;

1.4.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxx blatníku x/xxxx xxxxxxx krytu x/xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx;

1.5.

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx konstrukční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx blatníku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

1.6.

xxxxxxxx xxxx“ se rozumí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

1.7.

xxxxxxxxxxx nápravou“ xx xxxxxx náprava xxxxxx okolo xxxxxx xxx, xx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

1.8.

xxxxxxxxxxxx xxxx“ se xxxxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx a xxxxx xxxxx rejdovat v xxxx xx 20° xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

1.9.

xxxxxxxxxxxx nápravou“ xx xxxxxx xxxxxxx, jak xx definována x xxxxxxx XXXX xxxxx 2 oddíle A xxxx 1.9;

1.10.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx vozidlo x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx definováno x příloze XXXX xxxxx 2 oddíle X xxxx 1.3;

1.11.

xxxxxxxx“ xx xxxxxx část xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x bodě 2.8 nařízení XXX x. 30&xxxx;(1) nebo xxxxxxxx nařízení OSN x. 54&xxxx;(2);

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx proti xxxxxxxxx

2.1.

Xxxxxx ustanovení

Zařízení proti xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx použití xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Kromě xxxx xxxxx xxx xxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx jejich správnou xxxxxx xxxx vlastnosti.

2.2.

Zkouška, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx

X závislosti na xxxx xxxxxxxxxx principu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podrobují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 3.1 x 3.2, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx požadavkům, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 3.1.5 x 3.2.5.

2.3.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx zkoušek pro xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx si xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

2.4.

Xxxxxxx

Xxxxx vzorek xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x označením xxxx, xxxxxxx xx xxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxx značku EU xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2.5.

X xxxxxxx x xxxxx 3 xxxxxxx X xx xx xxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxx symbol „X“, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx energii, xxxx xxxxxx „X“, xxxxx označuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx funkce xx zařízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškám xxxxxxxx x xxxxxx 3.1 x 3.2, xxxxxxx xxxxxxxx zkoušek xxxx odpovídat požadavkům, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (3.1.5 x 3.2.5) xxxxxxx.

3.1.

Xxxxxxx xxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx

3.1.1.

Xxxxxxxx metody

Účelem xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx schopnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stříkanou xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx reprodukovat xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x vozovky xxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx.

3.1.2.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx je znázorněna xx obrázku 8 x dodatku.

3.1.3.

Zkušební podmínky

3.1.3.1.

Zkoušky xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x klidným xxxxxxxx.

3.1.3.2.

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vzorků xxxx xxx 21 (± 3) °X.

3.1.3.3.

Xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.1.3.4.

Xxxxxxxx vzorky xxxx být xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.1.4.

Xxxxxx

3.1.4.1.

Xxxxxx zkoušeného zařízení xxxxxx 500 (+0/–5) xx x xxxxxx 750&xxxx;xx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx ověří, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x zda xxxxx xxxxxxxx nemůže xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx.

3.1.4.2.

Xxxxxx se xxxxxxx xx 0,675 (+/–&xxxx;0,01) x/x a xx xxxxxx xx xxxxx x vodorovné xxxxxxxxxxx 500 (+/–&xxxx;2) xx xxxxxxxx nejméně 90 xxxxx x xxxxxxx 120 litrů xxxx (obrázek 8 x dodatku).

3.1.4.3.

Voda xx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxx do jímky. Xxxxxxxx se procentuální xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx srovnání s xxxxxxxxx rozprášené vody.

3.1.4.4.

Zkouška xx v xxxxxxx x body 3.1.4.2 x 3.1.4.3 xxxxxxx xx vzorku xxxxxxx. Xx série xxxx xxxxxxx se vypočte xxxxxxxx procentuální podíl.

3.1.5.

Výsledky

3.1.5.1.

Průměrný xxxxxxxxxxxx podíl vypočtený x xxxx 3.1.4.4 xxxx xxxxx 70&xxxx;% xxxx xxxx.

3.1.5.2.

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx největší a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx vody liší xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 5&xxxx;%, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx opakovat.

Jestliže xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx zkoušek xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zachycené xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 5&xxxx;% a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 3.1.5.1, schválení xxxx xx odmítne.

3.1.5.3.

Musí xxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxx xxx, pak xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3.1.4.1 xx 3.1.4.4 musí xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx dosaženo xxxxxxxxxx x nejnižšího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zachycené xxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 3.1.5.2.

Xx průměrný xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podíl xxxx xxxxx 70 % xxxx více.

3.2.

Zkouška zařízení xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vzduchu x xxxx

3.2.1.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx určeného x zadržování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx/xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým by xxx xxxxxxxx vystaven, xxxxx xx týká xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx vozidle.

3.2.2.

Přístroje x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx znázorněna xx xxxxxxx 9 x xxxxxxx.

3.2.3.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

3.2.3.1.

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx.

3.2.3.2.

Xxxxxxx okolí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 21 (±&xxxx;3)&xxxx;°X.

3.2.3.3.

Xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3.2.3.4.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx zkoušku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.2.4.

Xxxxxx

3.2.4.1.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxx upevní xxxxxx o rozměrech 305&xxxx;× 100&xxxx;xx. Xxxxx xx, zda mezi xxxxxxx x horní xxxxxxxxxx deskou xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx 1&xxxx;± 0,005 xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

3.2.4.2.

Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx:

(x)

xxxx (x xxxxxxxxxxxx): 5&xxxx;xxxx + 10&xxxx;% / – 0&xxxx;%

(x)

xxxxxx: 1 litr/minutu ± 5 sekund

(c)

rozprašování: xxxxxxx, 50&xxxx;± 5&xxxx;xx x xxxxxxx a xx vzdálenosti 200&xxxx;± 5&xxxx;xx xx vzorku, xxxxxx má 5&xxxx;± 0,1&xxxx;xx x průměru.

3.2.4.3.

Voda xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx, kdy přestane xxxxxxxxxx vodní xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx čas. Xxxx xx xxxxx stékat xx xxxxxx xx xxxxx xx dobu 60 xxxxxx x xxxxx se objem xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx vody, xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Vypočítá xx procentuální podíl xxxxxx zachycené xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3.2.4.4.

Xxxxxxx xx provede xxxxxxx x vypočte xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx množství vody. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ověří, xxx xxxx jímka, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx suché.

3.2.5.

Výsledky

3.2.5.1.

Průměrný xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x bodem 3.2.4.4 musí činit 85&xxxx;% xxxx xxxx.

3.2.5.2.

Xxxxxxxx xx během xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vody xxxx od průměrného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 5 %, xxxx xx xxxxx xxxx zkoušek opakovat. Xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 5&xxxx;% x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 3.2.5.1, xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx.

3.2.5.3.

Xxxx-xx získané xxxxxxxx xxxxxxxxx svislou xxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxx podle bodů 3.2.4.1 xx 3.2.4.4 xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vody; xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 3.2.5.2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3.2.5.1 platí pro xxxxxxx výsledků xxxxx xxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jeho systémů xxxxx xxxxxxxxx

4.1.

Xxxxxxx xxxxxxxxx X x O, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx X nařízení (XX) 2018/858, musí xxx xxxxxxxxxxxx x/xxxx vybavena xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podvozek/kabina xx xxxx xxxxxxxxx uplatňují xxxxx xx xxxx xxxxxxx kabinou.

Podle xxxxxxx xxxxxxx se v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1, N2 s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hmotností xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 7,5 tuny a X1 x O2 xxxxx namísto xxxxxxxxx xxxx přílohy xxxxxx xxxxxxxxx stanovené x xxxxxxx X xxxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1. V xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X části 1.

4.2.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx v čl. 2 odst. 19, xxxxxx povinné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx X, X1 x X2 x xxxxxxxxx přípustnou xxxxxxxxx naloženého vozidla xxxxxxxxxxxxx 7,5 xxxx, xxxxxxx x uspořádání xxxxxxxx/xxxxxx, vozidla xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx. Xxxxx xxxx jsou xxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

4.3.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx předloží vozidlo xxxxxxxxxxxxx xxx vozidla, xxxxx xx být xxxxxxxx, vybavené xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx

4.4.

Xxxxxxx

4.4.1.

Xxxxxxxxxxx nápravy

Je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zdvihatelnými xxxxxxxxx, xxxx systém proti xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx tato xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx kola, x xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxx x vozovkou.

4.4.2.

Samořízené xxxxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx se samořízená xxxxxxx „otočného“ xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx samořízenou xxxxxxxx, xxxx systém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx xx neřízená xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx řízená kola.

4.5.

Poloha xxxxxxxx bočního xxxxx

Xxxxxxxxxx „c“ mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pneumatiky x blízkosti země, x vnitřním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx 100 mm (xxxxxxx 1x a 1x x xxxxxxx).

4.6.

Xxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx souladu x tímto xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx kola xxxx xxx x xxxxxx pro xxxxx x xxxxxx xxxxx x pneumatiky xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

X xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx vodorovné x xxxx xxx xxxxxxxxx xx normální xxxx.

4.7.

Xxxxxxx xxxxx rozstřiku

4.7.1.

Systémy xxxxx rozstřiku musí xxxxxxxx xxxxxxxxx bodu 4.8 nebo xxxx 4.10.

4.7.2.

Xxxxxx proti rozstřiku xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx kryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spodní xxxxx ložné xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bodu 4.8 xx xxxx 4.10, xxxx požadavky xxxx 4.9.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

4.8.

Xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx proti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x řízenými nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx

4.8.1.

Xxxxxxxx

4.8.1.1.

Xxxxxxxx musí xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, před a xx pneumatikou/pneumatikami, xxxxx xxxxxxxx:

x)

x případě jednotlivé xxxx vícenásobné nápravy xxxx xxxxxx xxxxx (X) dosahovat vepředu xx x xxxx X–X, kde úhel θ (xxxxx) xx xxxxxxxxx 45° xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx 2 x xxxxxxx) xxxx xxxxx xxxx xxx, xxx nebyl xxxx xxx 100&xxxx;xx xxx xxxxxxxxxx čárou xxxxxxxxxxxx středem kola;

b)

v xxxxxxx vícenásobných xxxxxx xx xxxx θ xxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx nejzadnější xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „x“ (xxxxxxx 1x x xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx postačovat ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx „x“ xxxx xxxx xxxxx xxxx pneumatik „x“ x xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx se xxxxx v xxxxx xxxxxx případy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxx xxxxxxx výrobcem. Xxxxxxx „b“ x „x“ xx xxxx xx výši xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x úvahu xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx. xx xxxxxxx stěnách xxxxxxxxxx.

4.8.1.2.

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx, které splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3.1. Xxxx xxxxxxxx musí xxxx xxxxxxx xxxxxx blatníku xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx s vodorovnou xxxxxxx úhel xxxxxxx 30° (xxxxxxx 3 x xxxxxxx).

4.8.1.3.

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x více xxxxx, xxxxx x xxxx xxx otvory xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx požadavek xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx (xxx x xxxxxxx, kdy xx vozidlo xxxxxxxx, xxx i xxxxx xx xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx jdoucí ven xx xxxxxx kola xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx rozstřiku, x to xx xxxx xxxxx jízdního xxxxxxx pneumatiky x x rámci rozsahu xxxxxxxx.

4.8.2.

Xxxxxx xxxxx kryty

4.8.2.1.

V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx bočního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdálenosti x poloměry, měřené xx středu kola, x xxxxxxxx nejspodnějších xxxxxx, které mohou xxx zaoblené (xxxxxxx 2 v dodatku).

Pneumatické xxxxxxxxx:

x)

Xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx: xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx) (xxx X)

x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx k xxxx vozidla) (xxx X)

Xx ≤ 1,5&xxxx;X

x)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:

xx xxxxxxxx xxxxxx (xxx X)

x xxxxxxx okraji (xxx A)

Rv ≤ 1,25&xxxx;X

Xxxxxxxxxx odpružení:

a)

obecný xxxxxx } Rv ≤ 1,8&xxxx;X

x)

xxxxxxxx kola x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hmotností xxxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxx 7,5&xxxx;x }Xx ≤ 1,5&xxxx;X

xxx X je xxxxxxx pneumatiky xxxxxxxxxxx xx vozidle a Xx xx radiální xxxxxxxxxx spodního okraje xxxxxxxx xxxxxxx krytu.

4.8.2.2.

V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 4.8.2.1 xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx procházejícími xxxx xxxxx xxxxx x poslední xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx boční xxxx xxxx být xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému proti xxxxxxxxx (obrázek 4 x xxxxxxx).

4.8.2.3.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a nejspodnějším xxxxx systému xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx) xxxxxx x kterémkoli xxxxxxx kolmém na xxxxxxx (xxx xxxxxxx 1x x 2 xxxxxxx) musí být xxxxxxx 45&xxxx;xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx procházející xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx touto xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.8.2.4.

Xx xxxxxxxx bočních xxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx částmi xxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx rozstřik x xxxxxxxxx xxxxxxx.

4.8.2.5.

Xxxxxxxxx xxxx 4.8.2.3 x 4.8.2.4 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx boční kryt xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxx pohybovat.

4.8.2.6.

Návěsové tahače x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx točnice (xxxxx definice x xxxx 6.20 xxxxx XXX 612:1978) xxxxxx xxxx xxxxx xxx 1&xxxx;100&xxxx;xx, xxxxx být xxxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx osvobozeny od xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 4.8.1.1 xxxx. x) x xxxxxx 4.8.1.3 x 4.8.2.4. X xxxxx ohledu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx kryty xxxxxxxx xxxxxx těsně xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx musí nicméně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 4.8.1.1 xxxx. x) x xxxx 4.8.1.3 x 4.8.2.4 x xxxxxxxxx, které xxxx xxxx xxx 60° xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x prvním xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4.8.3.

Xxxxxxxx

4.8.3.1.

Xxxxx zástěrky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx „x“ xxxxx xxxx 4.8.1.1 písm. x) xxxxx xxxxxxx, xxx xx jakákoli xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxx xxxxxxx musí xxx xxxxx této části xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pneumatiky.

Šířka xxxxx zástěrky xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x prvním odstavci x tolerancí ± 10&xxxx;xx xx xxxxx xxxxxx.

4.8.3.2.

Xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4.8.3.3.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx okraje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 200 mm (xxxxxxx 3 x dodatku).

U xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxx vzdálenost xxxxxxxx okraje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xx xxxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kola xxxx xxxxxxx, se tato xxxxxxxxxx zvětší xx 300&xxxx;xx.

Xxxxxxxxx xxxxx spodního xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zvětšena xx 300&xxxx;xx, xxxxx to xxxxxxx považuje xx xxxxxxxxx správné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

4.8.3.4.

Xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx okraje xxxxxxxxxx vzdálena ve xxxxxxxxxx směru xxxx xxx 300&xxxx;xx.

4.8.3.5.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxx „d“ xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx 250&xxxx;xx, xx možno xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx „x“ xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 250&xxxx;xx xxxx větší (xxxxxxx 4 v xxxxxxx), xxxx xxx xxxxxxxx xx každým xxxxx.

4.8.3.6.

Xxxxxxx xxxx 3 N xx 100&xxxx;xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx se 50&xxxx;xx xxx spodním xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx nesmí xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 100&xxxx;xx.

4.8.3.7.

Xxxx přední xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být opatřena xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 3.1.

4.8.3.8.

Xxxx spodním xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x zástěrkami xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.8.3.9.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxx v xxxx 4.8.3), nepožaduje xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

4.9.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx rozstřiku, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x náprav x neřízenými xxxx xxxxxxxxxxxx koly (viz xxx 5.2)

4.9.1.

Xxxxxxxx

4.9.1.1.

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx bezprostředně xxx pneumatikou/pneumatikami. Xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x vodorovné xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx (xxxxxxx 5 v xxxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxx zástěrkou; v xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx rovnocenné xxxxxxxxxxx xxxxx).

4.9.1.2.

Xxxx xxxxxxx plocha xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozstřiku, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3.1.

4.9.2.

Xxxxxx xxxxx kryty

4.9.2.1.

U xxxxxxxxxxxx xxxx vícenásobných xxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxx mezi sousedními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 250&xxxx;xx, xxxx vnější xxxxx xxxx krýt xxxxxx sahající xx xxxxxx x horní xxxxx blatníku xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k hornímu xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) x ležící xxxx xxxxxxx rovinou xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx pneumatiky x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx (obrázek 5x x xxxxxxx).

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx vnější xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx.

4.9.2.2.

Xxxx vnějším xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx blatníku xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.9.2.3.

Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx namontovány xxxxxxxx (xxx xxx 4.8.3.5), xxxx xxx vnější xxxxx kryt xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx okraje xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přednímu xxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx (obrázek 5x x xxxxxxx).

4.9.2.4.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx vnějšího xxxxxxx xxxxx, xxxxx výška xxxxx být menší xxx 100 mm, xxxx xxx opatřena xxxxxxxxx xxxxx rozstřiku xxxx xxxxxxxx pohlcujícího xxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxx 3.1.

4.9.3.

Zástěrky xxxx xxxxx ke xxxxxx xxxxx blatníku x xxxxxxxx požadavky bodů 4.8.3.1 xx 4.8.3.9.

4.10

Požadavky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx opatřeny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

4.10.1.

Xxxxxxxx

4.10.1.1.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.8.1.1 xxxx. x).

4.10.1.2.

X xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx pneumatikami sousedních xxxxxx xxxxx xxx 300&xxxx;xx, musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.8.1.1 písm. x).

4.10.1.3.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx větší xxx 300&xxxx;xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx odpovídat xxxxx znázorněnému na xxxxxxx 7.

4.10.2.

Vnější boční xxxxx

4.10.2.1.

Xxxxxx okraje xxxxxxxx xxxxxxx krytů xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx, které splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

4.10.2.2.

X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 300 mm, xxxx xxx xxxxxx okraj xxxxxxxx proti xxxxxxxxx, xxxxx je upevněno xx vnějším xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx (xxxxxxx 6 x 7 v xxxxxxx):

x)

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx: od xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxxxx) (xxx X xxx xxxx 30°) x zadnímu xxxxxx (směrem x xxxx xxxxxxx) (bod X ve vzdálenosti 100&xxxx;xx)

Xx ≤ 1,05&xxxx;X

x)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx: xx xxxxxxxx xxxxxx (xxx C xxx xxxx 20°) x xxxxxxx xxxxxx (xxx X ve xxxxxxxxxxx 100&xxxx;xx)

Xx ≤ 1,00&xxxx;X

xxx

X

=

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx;

Xx

=

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vnějšího xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx.

4.10.2.3.

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx mezi pneumatikami xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 300&xxxx;xx, xxxx vnější boční xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle bodu 4.10.1.3 a xxxx xxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxx výše xxx 100 mm xxx xxxxxxxxxx čárou xxxxxxxxxxxx xxxxxx kol (xxxxxxx 7 v xxxxxxx).

4.10.2.4.

Xxxxxxx xxxxxxxx bočního xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 45&xxxx;xx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx čárou procházející xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krytu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.10.2.5.

Xx xxxxxxx xxxxxx krytu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a blatníky xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx rozstřik.

4.10.3.

Zástěrky

4.10.3.1.

Zástěrky xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxx 4.8.3 (xxxxxxx 3 x dodatku);

b)

body 4.8.3.1, 4.8.3.2, 4.8.3.5, 4.8.3.8 x 4.10.3.2 (obrázek 6 x xxxxxxx).

4.10.3.2.

Xxxxxxxx xxxxx xxxx 4.10.3.1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx proti rozstřiku, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x bodě 4 xxxxxxx.

4.10.3.2.1.

Xxxxxx okraj xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx povrchu vozovky xxxx xxx 200&xxxx;xx. Xxxxxxxxx výška xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx vozovky xxxx xxx zvětšena na 300&xxxx;xx, xxxxx to xxxxxxx považuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

4.10.3.2.2.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx nejméně 100&xxxx;xx xxxxxxx.

4.10.3.2.3.

Xxxx xxxxxx xxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx bodu 4.10.3.1 xxxx. x) účinkem xxxx 3 N na 100&xxxx;xx šířky zástěrky, xxxxxx x xxxxx xxxxx zástěrky se xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx x jeho pracovní xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 50&xxxx;xx xxx spodním xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ohnout xxxxxx x více xxx 100&xxxx;xx.

4.10.3.3.

Xxxxxxxx nesmí xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vodorovném xxxxx xxxx xxx 200 mm.

4.11.

U xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nemusí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nejzadnější xxxxxxxx, xxxxxxxx celou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx lokální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rozstřiku x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx Xxxxxxxx hospodářské xxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (XXX/XXX) x. 30 – Jednotná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx motorová xxxxxxx a jejich xxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X 307, 23.11.2011, x. 1).

(2)  Předpis Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (XXX/XXX) č. 54 – Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx užitková vozidla x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 183, 11.7.2008, x. 41).

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx 1a

Šířka (x) xxxxxxxx (x) a xxxxxx bočního xxxxx (x)

Xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx 4.8.1.1 xxxx.&xxxx;x) xxxxx 2 xxxx přílohy.

Obrázek 1x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxx x vnějšího xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx:

1.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušné xxxx 4.8.2, 4.8.2.3, 4.8.1.1 x xxx 4.8.1.1 xxxx. x) xxxxx 2 této xxxxxxx.

2.

X: rozsah blatníku.

Obrázek 3

Xxxxxx blatníku x xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 4.8.1.2, 4.8.3 x 4.8.3.3 xxxxx 2 xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozstřiku (xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxx vícenásobné nápravy

Obrázek 5

Xxxxxx znázorňující sestavu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (zařízení pohlcující xxxxxxx) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

(xxxx 4.7.2 x 4.9 xxxxx 2 xxxx xxxxxxx)

Xxxxxxx 6

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx proti rozstřiku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vody, u xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx neřízenými xxxx

Xxxxxxxx:

1.

Xxxxx odkazují xx xxxxxxxxx xxxx části 2 xxxx přílohy.

2.

T: xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx 7

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx sestavu systému xxxxx rozstřiku zahrnující xxxxxxxx xxxxx rozstřiku (xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx kryt) pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 300&xxxx;xx

Xxxxxxxx:

1.

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx body xxxxx 2 xxxx xxxxxxx.

2.

X: xxxxxx blatníku

Obrázek 8

Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(xxx 3.1.2 xxxxx 2 této přílohy)

Poznámka:

A

=

dodávka xxxx x čerpadla

B

=

odtok xx xxxxx

X

=

xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx 500 (+&xxxx;5/–&xxxx;0) xx x xxxxx 75 (+&xxxx;2/–&xxxx;0) xx

X

=

xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 54&xxxx;xx, xxxxxxxxx xxxxx 1,2 (+/– 0,12) xx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx xxxx 0,4 x 0,8&xxxx;μx

X

=

12 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx otvorů s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx. Jejich xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x vnější xxxxxx xxxxxxx, xx 1,68 (+&xxxx;0,010/–&xxxx;0) xx

X

=

xxxxxxxx vzorek x šířce 500 (+&xxxx;0/–&xxxx;5) xx

X

=

xxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx.

Xxxxxxx 9

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx separátoru xxxxxxx x vody

(bod 3.2.2 části 2 xxxx přílohy)

ČÁST 3

Oddíl X

CERTIFIKÁT XX XXXXXXXXX XXXX (SYSTÉM XXXXXXX)

Xxxxxxx o xxxxxxx / rozšíření / xxxxxxxxx / odejmutí (&xxxx;(1)) xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozstřiku x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v příloze XXXX xxxxxxxx (XX) 2021/535 [Xxxxxx odkaz xx toto xxxxxxxx], xxxxxxxxx pozměněného xxxxxxxxx (XX) Xx …/…

Xxxxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / odejmutí (&xxxx;(1)):

XXXXX I

(Vyplní se x xxxxxxx x xxxxxxx X vzoru X x xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2020/683.)

ODDÍL XX

(Xxxxxx se x xxxxxxx x oddílem XX vzoru X x příloze XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/683.)

Xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx XX schválení xxxx x. …

1.

Xxxxx xxxxxxxxx

1.1.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx/xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx):

5.

Xxxxxxxx (xxxx-xx xxxxxx):

Xxxxx X

CERTIFIKÁT XX XXXXXXXXX XXXX (SAMOSTATNÝ XXXXXXXXX XXXXX)

Xxxxxxx o xxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxx (&xxxx;(2)) xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozstřiku x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XXXX xxxxxxxx (EU) 2021/535 [Vložte xxxxx xx toto nařízení], xxxxxxxxx pozměněného xxxxxxxxx (XX) Xx …/…

Xxxxx xxxxxxxxxxx EU xxxxxxxxx xxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxx (&xxxx;(2)):

XXXXX I

(Vyplní xx x xxxxxxx s xxxxxxx X vzoru X x příloze XXX xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2020/683.)

XXXXX XX

(Xxxxxx xx x xxxxxxx s oddílem XX xxxxx C x xxxxxxx III xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/683.)

Xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx XX schválení typu x. …

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx; Další xxxxxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx; Princip xxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxx energie / xxxxxxxx xxxxxxx x vody 2:

1.2.&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx popis, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx/xxxxx):

5.&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxx (xxxx-xx xxxxxx):

Xxxxx X

XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX Z HLEDISKA XXXXXXX XXXXX ROZSTŘIKU

1.

Značka XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků, xx niž xx xxxxxxxx v xx. 38 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) 2018/858, xx skládá x xxxxxx xxxxx:

1.1.

Xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx „e“, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx XX schválení typu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx:

1

xxx Xxxxxxx

2

xxx Xxxxxxx

3

xxx Xxxxxx

4

xxx Xxxxxxxxxx

5

xxx Xxxxxxx

6

xxx Belgii

7

pro Xxxxxxxx

8

xxx Českou xxxxxxxxx

9

xxx Xxxxxxxxx

12

xxx Rakousko

13

pro Xxxxxxxxxxx

17

xxx Xxxxxx

18

xxx Dánsko

19

pro Xxxxxxxx

20

xxx Xxxxxx

21

xxx Xxxxxxxxxxx

23

xxx Xxxxx

24

xxx Xxxxx

25

xxx Chorvatsko

26

pro Xxxxxxxxx

27

xxx Xxxxxxxxx

29

xxx Xxxxxxxx

32

xxx Xxxxxxxx

34

xxx Xxxxxxxxx

36

xxx Xxxxx

49

xxx Xxxx

50

xxx Xxxxx

1.2.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx číslice xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxxxxx požadavky, jež xxxxx samostatný technický xxxxx splňuje (x xxxxxxxxxxx „00“), za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v bodě 2.4 přílohy IV xxxxxxxx (XX) 2018/858.

2.

Systém xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx značkou EU xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x jasně x xxxxxx čitelná, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

3.

Xxxxxxx xxxxxx EU xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx obrázku 1.

Xxxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxx XX schválení typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx:

XX xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxx Xxxxxxxxxxx pod xxxxxx 00406. První xxx xxxxxxx „00“ xxxxxxx, xx tento xxxxxxxxxx technický xxxxx xxx schválen xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx „X“ xxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx se xxxxxxxx.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

PŘÍLOHA XX

XXXXXXXXX RYCHLOSTNÍCH XXXXXX

XXXX 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx vozidla z xxxxxxxx ukazatelů rychlostních xxxxxx

XXXX

Xxxxxxxxxx dokument x. … xxxxxxxx xx XX schválení xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přicházejí-li v xxxxx, xx spolu xx soupisem xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxx obrázky, xxxx být xxxxxx xx xxxxxxx měřítku x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx X4, xxxx xxxx xxx xx xxxxx formát xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxxx 3 xxxxxx 0, 3 x 4 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/1151&xxxx;(1)

0.

0.1.

0.2.

0.2.1.

0.3.

0.3.1.

0.4.

0.5.

0.8.

0.9.

4.

4.11.

4.11.1.

4.11.2.

4.11.3.

4.11.4.

4.11.5.

4.11.6.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx dokument xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxx v příloze X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/683 x xxxxxx se x příslušné xxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 175, 7.7.2017, x. 1.

Xxxxxxx

XXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupňů

(Výrobce):

(Adresa xxxxxxx):

xxxxxxxxx, xx

xxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze x tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx […] [xxxxxx xxxxxxxx] xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X […… xxxxx]

Xxx […….xxxxx]

[xxxxxx] [funkce]

Přílohy:

Seznam xxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx certifikát

ČÁST 2

Technické xxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1.1.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx převodovka, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx okamžitým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx fyzického xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; toto xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx předem xxxxxx určitý způsob xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při řízení, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx přeřazení xxxxxxxxxxxx xxxxxx dochází xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx režimů;

1.2.

provozním xxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dvěma xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

1.3.

xxxxxxxxx xxxxxxx“ xx rozumí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxxx stupně na xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxx;

1.4.

xxxxxxxxxx emisemi“ xx xxxxxx emise x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) x.&xxxx;715/2007.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx

2.1.

Xxxxxxxxx stanovené x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ovládanou xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2610&xxxx;xx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx x souladu x xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;715/2007.

2.2.

Xxxxxxxxx uvedené x bodě 2.1 xx xxxxxxxxx xx „xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx xx.&xxxx;3 xxxx 2 písm. c) xxxxxxxx (XX) č. 715/2007.

2.3.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxx xxxx vozidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rychlostních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx body xxxxxx xxxxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx určené xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x posledním xxxxxxxx bodu 7.1, xxxx

x)

xxxxxxxxx technické zkušebně, xxxxx je odpovědná xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, který xx být schválen, xxx účely xxxxxxx xxxxxxx v xxxx 7.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx manuálně xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx alespoň jeden xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx za manuálně xxxxxxxxx, když řazení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx případů, kdy xx xxxx xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx podmínek za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx optimalizace provozu xxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxx vzhledu ukazatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx

4.1.

Xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx poskytováno prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo vyšší/nižší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rychlostní xxxxxx, na xxxxx xx řidič xxx xxxxxxxx. Tuto xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že tyto xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost.

4.2.

Ukazatel xxxxxxxxxxxx stupňů xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx kterékoli xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou předepsané xxxx xxxxxxxxx bezpečný xxxxxx vozidla. Bez xxxxxx xx xxx 4.3 xxxx být xxxxxx koncipován xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4.3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx x souladu x bodem 5.1.2 xxxxxxxx OSN x.&xxxx;121&xxxx;(1). Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupňů xxxx mít takovou xxxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx jinou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kterými xx xxxxxxx xxxxxxxx.

4.4.

X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx odlišné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx pro řidiče xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

4.5.

Xx výjimečných xxxxxxxxx xxxx xxx indikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx potlačena xxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx situaci se xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx dojít x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx systému trakce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx informací xx xxxxxxx xxx xxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Jakmile xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rychlostních xxxxxx xxxxxxx xx 10 xxxxxx, nebo – xx-xx xx odůvodněno xxxxxxxxxx technickými xxxxxx xxxx důvody xxxxxxx xxxxxxx – do xxxx xxxxx xxx 10 xxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xx ukazatele rychlostních xxxxxx (xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)

5.1.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupňů musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x navrhovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxx nižší xxx u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodech 5.2 a 5.3.

5.2.

Ukazatel xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx podporoval xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx minimalizace xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Pokud xx však xxxxx xxxx xxxxx uvedenými xx xxxxxxxxx rychlostních xxxxxx, xxxxx docházet x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx emisí z xxxxxx xxxxxx počátečnímu xxxxx. Xxxxx toho xxxx jízda xxxxx xxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx znečišťujících xxxxx, xxxx xxxx katalyzátory, xx studeném xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x tato xxxxxxxx xxx začala xxxx xxxxxxxx. Pro xxxxx xxxx xxxxxxx vozidel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx je xxxxxx xxxx strategie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupňů xx xxxxxxxxxx xxxxx vozidla x výfuku, alespoň xxx xxxxxxxx rychlosti xxxxxxx, x také xxxxxxxx doby xxxxxxxx xxx zahřátí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

5.3.

Xxxxxxxxxxxx indikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, např. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx motorovou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

6.1.

Xxxxxxx xxxxxxxx schvalovacímu xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx:

x)

„xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“, xxxxxx xxx zúčastněným xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx žádost;

b)

„rozšířená xxxxxxxxxxx“, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

6.1.1.

Xxxxxxxx dokumentace xxxx obsahovat tyto xxxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ukazatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx typu xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxx souladu x xxxxxxxxx xxxx 5;

x)

xxxxx xx xxxxx dat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx modelování xxx, xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx), které xxxxxxxxxx prokazují, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 5;

x)

xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x „oddíle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupňů“ xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

6.1.2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rychlostních xxxxxx, zejména jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx.

6.1.3.

Xxx xxxxxx xx ustanovení xxxxxx 13 xxxxxx nařízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxxx jen xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxx být xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxx být ponechána x xxxxxxx. V xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx schvalovací xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxxxxx xxxx být k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx kontrole x xxxxxxxx schválení xxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx schválení.

7.   Dopad xxxxxxx xxxxxx rychlostí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupňů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x postupem xxxxxxxxxx x xxxxxx 7.1 xx 7.5.

7.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxx rychlostních stupňů xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx rychlostní xxxxxx.

Xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx rychlostních xxxxxx xxxxxxxx přeřazení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rychlostního xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 8. Při xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rychlostních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx ukazatel xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxx ukazatel xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stupně x (x = 1, 2, …, #x) xx xxxxxx x+1, stanovenou xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx #x xxxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupňů xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx pokyny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupňů x přeřazení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx maximální xxxxxxxxx, zatímco xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx se x xxxxx neberou.

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx hodnota X0 XXX xxxxxxx xxxx 0&xxxx;xx/x x xxxxxxx X#x XXX xx stanoví xxxx 140&xxxx;xx/x, xxxx jako xxxxxxxxx rychlost vozidla, xxxxx toho, xxxxx x obou xxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 140 km/h, xxxx jet xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx rychlostnímu xxxxxxx xx obrázku X.1.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doporučený ukazatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výrobce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rozšířené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x bodem 6.1.

7.2.

Standardní xxxxxx xxxxxx rychlostí

Vn xxx označuje xxxxxxxx, xxx xxxxx lze xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx n+1 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoveného při xxxxxxx xxxxx 1. xxxx&xxxx;(2) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rychlosti, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx stupeň:

V0 xxx = 0&xxxx;xx/x;

X1 xxx = 15&xxxx;xx/x;

X2 std = 35&xxxx;xx/x;

X3 xxx = 50&xxxx;xx/x;

X4 xxx = 70&xxxx;xx/x;

X5 xxx = 90&xxxx;xx/x;

X6 xxx = 110&xxxx;xx/x;

X7 xxx = 130&xxxx;xx/x;

X8 std = X#x XXX;

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxx jet xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x bez xxxxxxxxx motoru x Xx max xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxx xxxxxxx xxx xx zařazeným rychlostním xxxxxxx x, xxxx xx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx je xxxxxxx Xx xxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx Xx+1 xxx, xxx xx xxxxxxx Xx xxx xxxxxxx xxxx Xx+1 xxx. Xxxxx xx xxxxxxx Xx xxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx Xx max, xxx se xxxxxxx Xx std xxxxxxx xxxx Xx max (x = 1, 2,…, #x-1).

Xxxxx xx xxxxxxx X#x std xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx než V#g XXX, xxxxxxx xx X#x xxx xxxx X#x XXX.

7.3.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vozidla na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jízdě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXx i označuje xxxxxxxx xxxxxx x xx/x (kilogramech za xxxxxx) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla vi = x * 5&xxxx;xx/x – 2,5&xxxx;xx/x (xxx x xx xxxxxx celé číslo) xxx zařazení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. Výrobce xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro každý xxxxxxxxx xxxxxx x (x = 1, 2, …, #g) x vn min ≤ xx ≤ xx xxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx definována xxxxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxx fyzické xxxxxxx, xxxx xxx vhodného xxxxxxxxxxx modelu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

7.4.

Xxxxxxxxx rychlostí xxxxxxx

Xxx pravděpodobnost Xx, xx xxxxxxx jede xxxxxxxxx x, xxx xx – 2,5&xxxx;xx/x &xx; x ≤ xx + 2,5&xxxx;xx/x (x = 1, …, 28), xx xxxxx toto rozložení:

i

Pi

1

4,610535879

2

5,083909299

3

4,86818148

4

5,128313511

5

5,233189418

6

5,548597362

7

5,768706442

8

5,881761847

9

6,105763476

10

6,098904359

11

5,533164348

12

4,761325003

13

4,077325232

14

3,533825909

15

2,968643201

16

2,61326375

17

2,275220718

18

2,014651418

19

1,873070659

20

1,838715054

21

1,982122053

22

2,124757402

23

2,226658166

24

2,137249569

25

1,76902642

26

1,665033625

27

1,671035353

28

0,607049046

Pokud xxxxxxxxx rychlost xxxxxxx xxxxxxxx kroku x x i &xx; 28, xxxx být xxxxxxx Pi+1 až X28 xxxxxxxxxx x Xx.

7.5.

Xxxxxx xxxxxxx spotřeby xxxxxx

XXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vozidla x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx doporučeními xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

XXXXX x = XXx x, xxx Xx-1 XXX ≤ xx &xx; Vn XXX (xxx x = 1, …, #x) x FCGSI i = 0, xxxxx xx ≥ V#g XXX

XXxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vozidla x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řazení xxxxxxxxx:

XXxxx x = XXx x, kde Xx-1 xxx ≤ xx &xx; Xx xxx (xxx x = 1, …, #x) x XXxxx i = 0, xxxxx xx ≥ V#g XXX

Xxxxxxxxx xxxxxx spotřeby xxxxxxxxx hmot v xxxxxxx, že xx xxxxx řídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rychlostních stupňů xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx:

XXxxx. Xxxx = (1 – XXXXX / XXxxx) * 100&xxxx;%

7.6.

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx informace:

a)

hodnoty Xx XXX xxxxxxxxx xxxxx xxxx 7.1;

b)

hodnoty FCni xxxxxxxxxx křivky spotřeby xxxxxx, xxxxx sdělí xxxxxxx podle bodu 7.3;

x)

xxxxxxx XXXXX, FCstd x FCrel. Save xxxxxxxxx xxxxx xxxx 7.5.

8.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx profilu xxxxxxx podle xxxx 7.1

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxx

(x/x2)

(xx/x)

(x)

1

Xxxxxxxx

0

0

20

2

Xxxxxxxxx

1,1

0–31,68

28

3

0,7

31,68–49,32

35

4

0,64

49,32–79,27

48

5

0,49

79,27–109,26

65

6

0,3

109,26–128,70

83

7

0,19

128,70–140,33

100

8

Xxxxxxxxxx rychlost

0

140,33

105

9

Zpomalení

– 0,69

140,33–80,71

129

10

– 1,04

80,71–50,76

137

11

– 1,39

50,76–0

147

12

Volnoběh

0

0

150

Povolené xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x bodě 6.1.3.4 xxxxxxx 4x xxxxxxxx XXX x. 83&xxxx;(3).

Xxxxxxx I.1

Grafické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxx x xxxx 7.1; xxxx xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx profilu.

Následující xxxxxxx uvádí popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 140&xxxx;xx/x, xxxx jet xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx (s) Xxxxxxxx (km/h)

Čas (s) Xxxxxxxx (xx/x)

0

0,00

1

0,00

2

0,00

3

0,00

4

0,00

5

0,00

6

0,00

7

0,00

8

0,00

9

0,00

10

0,00

11

0,00

12

0,00

13

0,00

14

0,00

15

0,00

16

0,00

17

0,00

18

0,00

19

0,00

20

0,00

21

3,96

22

7,92

23

11,88

24

15,84

25

19,80

26

23,76

27

27,72

28

31,68

29

34,20

30

36,72

31

39,24

32

41,76

33

44,28

34

46,80

35

49,32

36

51,62

37

53,93

38

56,23

39

58,54

40

60,84

41

63,14

42

65,45

43

67,75

44

70,06

45

72,36

46

74,66

47

76,97

48

79,27

49

81,04

50

82,80

51

84,56

52

86,33

53

88,09

54

89,86

55

91,62

56

93,38

57

95,15

58

96,91

59

98,68

60

100,44

61

102,20

62

103,97

63

105,73

64

107,50

65

109,26

66

110,34

67

111,42

68

112,50

69

113,58

70

114,66

71

115,74

72

116,82

73

117,90

74

118,98

75

120,06

76

121,14

77

122,22

78

123,30

79

124,38

80

125,46

81

126,54

82

127,62

83

128,70

84

129,38

85

130,07

86

130,75

87

131,44

88

132,12

89

132,80

90

133,49

91

134,17

92

134,86

93

135,54

94

136,22

95

136,91

96

137,59

97

138,28

98

138,96

99

139,64

100

140,33

101

140,33

102

140,33

103

140,33

104

140,33

105

140,33

106

137,84

107

135,36

108

132,88

109

130,39

110

127,91

111

125,42

112

122,94

113

120,46

114

117,97

115

115,49

116

113,00

117

110,52

118

108,04

119

105,55

120

103,07

121

100,58

122

98,10

123

95,62

124

93,13

125

90,65

126

88,16

127

85,68

128

83,20

129

80,71

130

76,97

131

73,22

132

69,48

133

65,74

134

61,99

135

58,25

136

54,50

137

50,76

138

45,76

139

40,75

140

35,75

141

30,74

142

25,74

143

20,74

144

15,73

145

10,73

146

5,72

147

0,72

148

0,00

149

0,00

150

0,00

XXXX 3

XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX (XXXXXX XXXXXXX)

Xxxxxxx x xxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxx&xxxx;(4) xxxxxxxxx typu xxx typ vozidla x hlediska ukazatele xxxxxxxxxxxx stupňů x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) 2021/535 [Xxxxxx odkaz xx toto xxxxxxxx], xxxxxxxxx pozměněného xxxxxxxxx (XX) č. …/…

Xxxxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxx&xxxx;(4):

XXXXX X

(Xxxxxx se x xxxxxxx x oddílem X xxxxx X x xxxxxxx III xxxxxxxxxxx nařízení Komise (XX) 2020/683.)

ODDÍL XX

(Xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxx X x xxxxxxx III xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/683.)

Xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx x. …

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx informace

1.1.

Stručný xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx nosné xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

2.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxx / xx (4)

3.

Vozidlo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konvenční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx: xxx / xx (4)

4.

Xxxxxxx vybavené automatickou xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx: xxx / xx (4)

5.

Xxxxxxxx (xxxx-xx xxxxxx):

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx Xxxxxxxx hospodářské xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX OSN) x. 121 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ručních xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 5, 8.1.2016, x. 9).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx xxxxxxx 4x předpisu XXX č. 83.

(3)  Předpis Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX/XXX) x.&xxxx;83 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vozidel z xxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx požadavků xx xxxxxxxx xxxxxx [2015/1038] (Xx. věst. X 172, 3.7.2015, x. 1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

PŘÍLOHA X

PŘÍSTUP DO XXXXXXX

XXXX 1

Informační xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxx

XXXX

Xxxxxxxxxx dokument č. … xxxxxxxx se XX schválení xxxx xxx xxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxxx xx vozidla

Následující xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx obsahu předkládají x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx měřítku x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx X4, xxxx xxxx xxx xx tento xxxxxx xxxxxxx. Předkládají-li xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

0.

0.1.

0.2.

0.2.1.

0.3.

0.3.1.

0.4.

0.5.

0.8.

0.9.

1.

1.1.

2.

2.6.

9.

9.3.

9.3.1.

9.3.4.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx I xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2020/683 a xxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

XXXX 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1.1.

xxxxxxxx x vstupu“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx, xxxxx x nich je xxxx), xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx prostoru pro xxxxxxxxx.

2.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

2.1.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx naprosto xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x něj x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx cestující xxxx xxx konstruovány xxxxxxx způsobem, xxx xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

3.1.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx přístupové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx x jiné xxxxx kola, s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy x xxxxxxxxxxxxx důvodů xxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přístupové xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx.

3.2.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx se určí xxx přímo od xxxxxxx vozovky, xxxx xx vodorovné xxxxxx xxxxxxxxxxxx středem, vzhledem x podélnému xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a výstupu xx/xx dveří xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 7,5 tuny x x xxxxxxx xxxxxxxxx N3

4.1.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (obrázek 1)

4.1.1.

Xxxxxxxxxx X od xxxxxxx vozovky x xxxxx ploše nejníže xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx a rovinném xxxxxxx, nesmí být xxxxx xxx 600&xxxx;xx.

4.1.1.1.

X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxxxx X zvětšena xx xx 700 mm.

4.1.2.

Vzdálenost X xxxx horními xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 400&xxxx;xx. Svislá xxxxxxxxxx mezi dvěma xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx x 50 mm. Xxxxxxxxx xxxxxxxx se svislé xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx položeným schůdkem x podlahou x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

4.1.2.1.

X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx odchylka xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bodu 4.1.2 xxxxxxx až xx 100&xxxx;xx.

4.1.3.

Xxxxxx xx xxxxx dodržet xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxx (X): 80&xxxx;xx;

x)

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (E) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx): 150&xxxx;xx;

x)

xxxxx xxxxxxx (X): 300 mm;

d)

šířka xxxxxxxxxx schůdku (X): 200&xxxx;xx;

x)

xxxxx xxxxxxx (S): 120&xxxx;xx;

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (X): 0 mm;

g)

podélný xxxxxx (J) xxxx xxxxx za sebou xxxxxxxxxxxxx schůdky x xxxx xxxx schůdků xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx u xxxxxx xx kabiny: 200&xxxx;xx.

4.1.3.1.

X terénních xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx (X) xxxxxxxxx x xxxx 4.1.3 xxxx. x) snížena na 200&xxxx;xx.

4.1.4.

X xxxxxxxxx vozidel xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xx nutné x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X takovém xxxxxxx musí být xxxxxxx příčky (R) xxxxxxx 20 mm.

4.1.4.1.

Příčky kruhového xxxxxxx nejsou xxxxxxxxx.

4.1.5.

Xxxxxx xxxxxxxxxx schůdku xxxx xxx xxx vystupování x prostoru xxx xxxxxxxxx snadno xxxxxxxxxxxxx.

4.1.6.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx schůdky xxxx xxx xxxxxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlivům x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.2.

Xxxxxxx x xxxxxxxx xx prostoru xxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx 1)

4.2.1.

X usnadnění xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx vozidle xxxxx xxxx více xxxxxxxx xxxxx, držadel xxxx xxxxxx rovnocenných přidržovacích xxxxxxxx.

4.2.1.1.

Xxxxxxx madla, držadla xxxx rovnocenná přidržovací xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx uchopit a xxx nebránila přístupu xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

4.2.1.2.

X xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxx, držadla xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx 100 mm.

4.2.1.3.

U vstupu xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s více xxx dvěma schůdky xxxx xxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx, xxx se xxxxx mohla xxxxxxxxxx xxxxxxx oběma xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx, nebo xxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx.

4.2.1.4.

X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

4.2.1.5.

Xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

4.2.2.

Xxxxx (X) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x provozním xxxxx xx vodorovném x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx být xxxxx xxx 1 850 mm.

4.2.2.1.

U xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx (N) uvedená x xxxx 4.2.2 xxxxxxxx xx xx 1&xxxx;950&xxxx;xx.

4.2.2.2.

Xx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx pro cestující xxxxxxxx xx povrchu xxxxxxx xxxxx než „X“, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx za „X“.

4.2.2.3.

Xxxxx xxxx nejmenší xxxxxxxxxx (X) horního xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výšky xxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx:

x)

x xxxxx, xxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxxxx přidržovacích zařízení (X): 650&xxxx;xx;

x)

x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (X): 550 mm.

4.2.3.

Je xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxx xxx xxxxxxxx (K): xxxxxxx 16&xxxx;xx, xxxxxxx 38&xxxx;xx;

x)

xxxxx (X): xxxxxxx 150&xxxx;xx;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (X): xxxxxxx 40&xxxx;xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

5.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x výstupu xx/xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x vozidel xxxxxxxxx jiných xxx X2 x maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 7,5 xxxx nebo xxxxxxxxx X3

5.1.

Stupačky x xxxxxxxxxx schůdky

5.1.1.

Vozidla kategorií X1 x X1 x xxxxxx X2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 7,5&xxxx;xxxx xxxx xxx jednu xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x vstupu xx xxxxxxxx pro cestující xxxxx xxx 600&xxxx;xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx stavu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

5.1.1.1.

X xxxxxxxxx vozidel xxxx xxx výška xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx specifikovaná v xxxx 5.1.1 xxxxxxxx xx na 700&xxxx;xx.

5.1.1.2.

Xxxxxxx xxxxxxxx x přístupové xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mimoto xxxx mít stupačky x přístupové schůdky, xxxxx jsou xxx xxxxx vystaveny xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx odtok xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX 3

XXXXXXXXXX XX SCHVÁLENÍ XXXX (XXXXXX XXXXXXX)

Xxxxxxx o xxxxxxx / rozšíření / odmítnutí / xxxxxxxx&xxxx;(1) xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx X nařízení (XX) 2021/535 [Xxxxxx odkaz xx toto xxxxxxxx], xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. …/…

Číslo xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx:

Xxxxx rozšíření / xxxxxxxxx / xxxxxxxx&xxxx;(1):

XXXXX X

(Xxxxxx se x xxxxxxx s xxxxxxx X xxxxx B x xxxxxxx III xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/683.)

XXXXX II

(Vyplní xx x souladu x xxxxxxx II xxxxx B x xxxxxxx XXX prováděcího xxxxxxxx Komise (XX) 2020/683.)

Xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx typu x. …

1.

Xxxxx informace:

1.1.

Stručný popis xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.2.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 / X1 / X2 x xxxxxxxxx hmotností xxxxxxxxxxxxx 7,5 xxxx&xxxx;(1) xx / xxxx&xxxx;(1) xxxxxxx stupačkami nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.3.

Xxxxxxx vozidlo xxx / xx&xxxx;(1)

5.

Xxxxxxxx:

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXXXXXX XI

COUVÁNÍ

ČÁST 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx typu xxx motorová vozidla x hlediska couvání

VZOR

Informační xxxxxxxx x. … xxxxxxxx se EU xxxxxxxxx typu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx v xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx obrázky, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x s dostatečnými xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx X4, xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx fotografie, xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

0.

0.1.

0.2.

0.2.1.

0.3.

0.3.1.

0.5.

0.8.

0.9.

1.

1.1.

4.

4.6.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx informační xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/683 x xxxxxx xx x příslušné informace xxxxx výše xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx.

XXXX 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1.1.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vybavena xxxxxxxxx xxx zpětný xxxx, které xxx xxxxxx ovládat x xxxxx xxxxxx.

1.2.

Xxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx chodu zvolen, x okamžikem, xxx xx xxxxxxxx aktivován, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX 3

XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX (SYSTÉM XXXXXXX)

Xxxxxxx x xxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / odejmutí (1) xxxxxxxxx typu pro xxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v příloze XX xxxxxxxx (XX) 2021/535, naposledy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. …/…

Xxxxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx typu:

Důvod rozšíření / xxxxxxxxx / xxxxxxxx&xxxx;(1):

XXXXX X

(Xxxxxx se x xxxxxxx s xxxxxxx I xxxxx X x xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/683.)

XXXXX XX

(Xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxx X x xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/683.)

Xxxxxxx

x certifikátu XX schválení typu x. …

1.

Xxxxx xxxxxxxxx:

1.1.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x hlediska jeho xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.2.

Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx: xxxxxxxxxx / xxxx prostředek (1)

1.3.

Stručný xxxxx xxxxxxxx pro zpětný xxxx, není-li zpětný xxxx funkcí xxxxxxxxxx:

5.

Xxxxxxxx:

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXXXXXX XII

SYSTÉMY XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX X1 A X1

XXXX 1

Informační xxxxxxxx xxxxxxxx se XX xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx technický xxxxx x hlediska systémů xxxxx xxxxxxx

XXXX

Xxxxxxxxxx dokument x. … xxxxxxxx xx EU schválení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x trojím vyhotovení. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx obrázky, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x x dostatečnými podrobnostmi xx xxxxx xxxxxxx X4, xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx složeny. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx podrobné.

0.

0.1.

0.2.

0.2.1.

0.5.

0.7.

0.8.

0.9.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Vysvětlivka

Tento xxxxxxxxxx xxxxxxxx vychází xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2020/683 x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx jsou definovány x xxxxxxxx vzoru.

ČÁST 2

Xxxxx A

Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx

1.

Xxx xxxxx xxxx přílohy xx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

1.1.

„xxxxx systému xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxx xxxxxx systému xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rovinou, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 60° a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx systému xxxxx xxxxxxx (viz xxxxxxx 1);

Xxxxxxx 1

Určení rohu xxxxxxx xxxxx ochrany

1.2.

základními xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vozidla“ xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx všechny body xxxxxxxxxxx zamýšleného typu xxxxxxx, x nichž xx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx;

1.3.

xxxxx výškou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svislá xxxxxxxxxx vozovky xx xxxxx vztažné čáry xxxxxxx xxxxx ochrany x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

1.4.

xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx“ se xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ochrany. Xxxx xxxx xx geometrické xxxxx xxxxxxxxxx bodů xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 700&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx rovinou vozidla x skloněným x xxxx 25° xxxxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx podél xxxxxx xxxxxxx tak, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxx 2);

Xxxxxxx 2

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx čáry systému xxxxx ochrany

1.5.

třetinou xxxxxxx xxxxx ochrany“ xx xxxxxx třetina xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, vyměřená xxxxxxx xxxxxx podél xxxxxxxx vodorovného xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

1.6.

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx x jakékoli xxxxxx xxxxxx xxxxxx vzdálenost xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx systému xxxxx xxxxxxx u xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

1.7.

xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxx, xxxxx vymezuje xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx systémem xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xx geometrické xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx čelní xxxxxxx xx 700&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravítkem udržovaným x xxxxxx rovnoběžné xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx 20° xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx předku xxxxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ochrany (xxx xxxxxxx 3).

Xxxxx xx to xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x částmi konstrukce xxx systémem čelní xxxxxxx;

Xxxxxxx 3

Xxxxxx horní xxxxxxx čáry xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

1.8.

xxxxxxx ovinutí“ xxxxxxxxxxx místo xxxx xxxxxx xx předním xxxxxx povrchu xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jedním xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vozidla x xxxxxxxxx příčně xxxxx xxxxxxxx horního povrchu xxxx xxxxxxx čelní xxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxx dobu xxxxxx napjatá, xxxxxxx xxxxx konec se xxxxxx vztažné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx čelní xxxxxxx (xxx např. xxxxxxx 4). Vozidlo xx x xxxxxxxx jízdní xxxxxx.

Xxxxxxx 4

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

2.

Xxxxxx xxxxxxxxxx

2.1.

Xxxxxxxxx zkušebně odpovědné xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx schválení typu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx typu xxxxxxx xxxxx ochrany, který xx xxx schválen. Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nutné, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx být zřetelně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Výrobce xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx.

2.2.

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx ochrany, xxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxxxx pro použití xxx xxxx typů xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx N1, musí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zvlášť xxx xxxxx xxx xxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pro xxx je xxxxxx xxxxx ochrany xxxxx, xxxx typy systému xxxxx ochrany xx xxxxxxxxxx podobné.

2.3.

Zkouška xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx systémem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx typu, xxx xxxx xx určen, xxxx na zkušebním xxxx, xxxxx co xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozměry xxxxx xxxxx vozidla xxxx, xxx xxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Jestliže se xxx použití xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zkoušek xxxxxxx xxxxxx čelní xxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx opakována xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx typu xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx prováděných xx xxxxxxxx čelní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx X.

2.4.

Xxxxxxxx xxxxx typů xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x certifikátu XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx čelní ochrany xxxxxxxxx x xxxxx xxxx sloupky X xxxx jakákoli xxxxx xxxxxxxxx systému čelní xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx na xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vnějšího xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx ochrany, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx může významně xxxxxxxx výsledky zkoušek, xx xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx 33 xxxxxxxx (XX) 2018/858, x vyžaduje xxxxx xxxx EU xxxxxxxxx typu z xxxxxxxx xxxxxxx čelní xxxxxxx.

2.5.

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené v xxxxx 2 xxxxxxx XXX xxxxxx nařízení, xxxxx xxx účely xxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx:

„X“, xxxxx xx xxxxxx čelní ochrany xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx kategorií X1 xxxx X1 , která splňují xxxxxxxxx xxxx 2 xxxxxxx X xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;78/2009 nebo xxxx 3.1 xxxxxxx X xxxxxxxx 2003/102/XX,

„X“, xxxxx xx xxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx X1 , xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 3 xxxxxxx X xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;78/2009, xxxx 3.2 xxxxxxx X xxxxxxxx 2003/102/XX nebo xxxxxxxx XXX x. 127 (1), xxxx

„X“, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx X1 , xxxxx nesplňují xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;78/2009, xxxxxxxx 2003/102/XX xxx předpisu OSN x. 127.

3.

Zvláštní xxxxxxxxx

3.1.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx vozidla xxxxxxxxx X1 xxxx X1 x systémy čelní xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx montáž na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorií X1 xxxx X1.

3.1.1.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx čelní xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx koule x xxxxxxx 100&xxxx;xx, měly xxxxxxx xxxxxxxxx ≥ 5,0&xxxx;xx.

3.1.2.

Xxxxxxx hmotnost systému xxxxx ochrany včetně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx 1,2&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxx xx určen, přičemž xxxx xxxxxxxx smí xxx xxxxxxx 18&xxxx;xx.

3.1.3.

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx namontovaného xx xxxxxxx xxxxx být xxxx xxx 50&xxxx;xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx náběžné xxxxx xxxxxx vymezené x xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX x.&xxxx;127.

3.1.4.

Xxxxxx čelní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx je namontován. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 75 % xxxxx vozidla, musí xxx xxxxx systému xxxxx ochrany zahnuty xxxxxx dovnitř x xxxxxxxx povrchu, aby xx minimalizovalo xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx karoserie xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx nedoje ke xxxxxxxx xxxx jím x xxxxx x xxxxxxx 100&xxxx;xx a xx xxxxxx mezi xxxxxx systému čelní xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xxx 20&xxxx;xx.

3.1.5.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx bodu 3.1.4 xxxxx být xxxxxx xxxx konstrukčními částmi xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx než 80&xxxx;xx. Na xxxxxxxxxxxxxxx x povrchu xxxxxxxxx xxx systémem xxxxx xxxxxxx (xxxx otvory x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx sání xxxxxxx xxxx.) xx nebere xxxxx.

3.1.6.

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nárazníku xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nejpřednější xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx než 50&xxxx;xx.

3.1.7.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nárazníku. Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx systému xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x žádné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.1.8.

Xxxxxx čelní xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx součásti xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (k xxxxxxx sklu) xxxx xxx 50&xxxx;xx od xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kapoty xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ochrany.

3.1.9.

Shoda x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nesmí být xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3.1.10.

Xxxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kterékoli xxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxx jakýchkoli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provedených x souladu x xxxxxxxxx XXX č. 127 (xxxx.&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vybaven xxxxxxxx xxxxx ochrany, xxx xxxxx C xxxx 1 x 3.1).

Oddíl X

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx

1.1.

X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3.

1.1.1.

Xxxxxxx xxxx být xx xxx normální xxxxxx xxxxxx x xxx se xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

1.1.2.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx předem xxxxx aktivují x/xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx prokázat, xx zařízení xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx se předpokládá.

1.1.3.

Pro xxxxxx konstrukční část xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx polohu a xxxxx xx xxxx xxx jeden xxxxx xxxx nebo xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro ochranu xxxxxx, xxxx vozidlo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx částmi x xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx

2.1.

Xxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxx 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 x 2.1.4.

2.1.1.

Xxxxxxx součásti xxxxxxxxxx xxxxxxx x kapoty x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nebo xx čelním sklem, xxxxx se mohou xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x nechráněným xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx chování a xxxxxxxxx všech spolupůsobících xxxxxxxxxxxxx částí vozidla.

2.1.2.

Subsystém xxxxxxx xx bezpečně xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2.1.3.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nechráněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx řádně aktivují x/xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx během xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o schválení xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxxx.

2.1.4.

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vozidla, která xx xxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxx má xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, musí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx tvaru xxxx xxxxxx.

Xxxxx X

Předpisy xxx zkoušku xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx čelní xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vybavení

1.1.

Systém xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X xxxxxx 3 až 3.1.10.

1.2.

Xxxxxxx xxxx být xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a buď xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podpěry, xxxx se xxxxxxx xx rovinný xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx upevňovacích xxxxx.

1.3.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ochraně chodců x xxxxxx nechráněných xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx předem řádně xxxxxxxx a/nebo xxxxxxxxx x činnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Žadatel xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx zamýšleno.

1.4.

Všechny xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxx např. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx tvaru xxxx polohy, kterou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx tyto xxxxxxx xx nejvhodnější.

2.   Systém čelní xxxxxxx xxxx samostatný xxxxxxxxx xxxxx

2.1.

Xxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx systém čelní xxxxxxx, xxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x oddíle X bodech 3 xx 3.1.10, když xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku xxxxxxxx.

2.2.

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx se xxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx typu, xxx xxxx xx xxxxx, nebo xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx představuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx nějž xx systém xxxxx xxxxxxx určen. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dostane xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx namontovaným xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1.

3.   Požadované xxxxxxxxx

3.1.

Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx už xxxx součástí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx systémem xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku, xxxx xxx poskytnuty xxxxxxxxx x vozidle nebo xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx schválen.

3.2.

Ke xxxx xxxxxxxx čelní xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx technické xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx instalaci xx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx části xxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxx ochrany

1.   Zvláštní xxxxxxxxx

1.1.

Xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx nárazu 40 km/h.

1.2.

U xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx montáž xx vozidla, která xxxxxxx požadavky xxxx 2 přílohy I xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;78/2009 xxxx bodu 3.1 xxxxxxx X směrnice 2003/102/XX, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vnitřních postranních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 40&xxxx;xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx vazu xxxxx xxxxxxxxxx 13 mm. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx momentů x xxxxx xxxxx přesáhnout 380 Xx.

1.3.

X systému xxxxx ochrany schváleného xxx montáž xx xxxxxxx, která splňují xxxxxxxxx xxxx 3 xxxxxxx I nařízení (XX) č. 78/2009, bodu 3.2 xxxxxxx X xxxxxxxx 2003/102/ES xxxx xxxxxxxx XXX č. 127, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dynamického xxxxxxxx xxxxxxxxx postranních xxxxxxxxx xxxx přesáhnout 22&xxxx;xx x maximální xxxxxxxxx xxxxxxxx předního xxxxxxxxxx vazu x xxxxxxx kříženého xxxx xxxxx přesáhnout 13 mm. Xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx momentů x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 340 Xx.

1.4.

X xxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;78/2009, xxxxxxxx 2003/102/ES xxx xxxxxxxxx OSN x.&xxxx;127, mohou být xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1.2 x 1.3 xxxxxxxxx těmito požadavky xx xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx natažení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolenních xxxx xxxxx xxxxxxxxxx 40&xxxx;xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vazu xxxxx xxxxxxxxxx 13&xxxx;xx. Xxxxxxxxx hodnota dynamických xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nesmí xxxxxxxxxx 380 Xx, xxxx

xx xxxxxxx se provede xxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxx namontovaného systému xxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx místech xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx maximálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vazů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vazu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx. X každém jednotlivém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vybaveného xxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxx 90&xxxx;% xxxxxxx zaznamenané x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ochrany.

2.   Obecně

2.1.

Dolní xxxx xxxxxx nohy xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx „volného xxxx“, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx 1.8 xxxxxxx 5 předpisu XXX č. 127. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx „xxxxxxx xxxx“ x xxxxxx vzdálenosti, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dotykem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx systémem xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2.2.

Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx nárazové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx hydraulicky nebo xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx použitá xxxx xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 přílohy 6 xxxxxxxx XXX x.&xxxx;127.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx zkoušky

3.1.

Provedou se xxxxxxx xxx zkoušky xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nohy xx xxxxxxx čelní ochrany xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx horní x xxxxx vztažnou xxxxx xxxxxxx čelní ochrany. Xxxxxxxx body xxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx prvky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkušebnou xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.2.

Xx xxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxx vztažné xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx než 425&xxxx;xx, se xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v xxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx dolní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rovná xxxxxxx 425&xxxx;xx, nebo xx xxxxx než 425&xxxx;xx x menší 500&xxxx;xx, xx výrobce xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx, xxxx zkoušky xxxxxxxxx x xxxxxx E.

4.1.

Stav xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s ustanoveními xxxxxx C. Stabilizovaná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 20°&xxxx;±&xxxx;4&xxxx;°X.

4.2.

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nárazové xxxxxx je popsána x příloze 4 xxxxxxxx OSN č. 127.

4.3.

Nárazové xxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx se x xxx xxxxxxxx x souladu s xxxx 1.2 x 1.3 xxxxxxx 5 xxxxxxxx OSN x.&xxxx;127.

4.4.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx s body 1.6 až 1.14 xxxxxxx 5 xxxxxxxx XXX x.&xxxx;127.

4.5.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tělesa xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx nesmí xxxxxxxx xxxxxx dotknout xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není součástí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx

1.1.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nárazu 40&xxxx;xx/x.

1.2.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x závislosti xx xxxx nesmí xxxxxxxxx 7,5&xxxx;xX a xxxxxxx moment xxxxxxxx xx nárazové xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 510&xxxx;Xx.

1.3.

X xxxxxxx čelní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx na vozidla, xxxxx nejsou x xxxxxxx x nařízením (XX) x.&xxxx;78/2009, xxxxxxxx 2003/102/XX ani xxxxxxxxx XXX č. 127, xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx stanovené v xxxx 1.2 nahrazeny xxxxxx požadavky xx xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxx nárazových xxx x závislosti xx čase nesmí xxxxxxxxx 9,4 kN x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx těleso xxxxx překročit 640&xxxx;Xx xxxx

xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ochrany x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx dvojice zkoušek xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xx schvalovacím xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx součtu xxxxxxxxxx sil a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X každém xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx x vozidla xxxxxxxxxx xxxxxxxx čelní xxxxxxx xxxxx překročit 90 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

2.1.

Xxxxx xxxx makety nohy xxxxxxx xxxx nárazové xxxxxx xxx zkoušky xxxxxxx xx systému xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx systém xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx výstředná xxxxxxxx, které umožňují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx lišty xxxxx pohybu v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx libovolné xxxx xxx.

2.2.

Xxxxx xxxx xxxxxx nohy použitá xxxx nárazové těleso xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pružinou nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x prokazatelně xxxxxxxx výsledky. Horní xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx 2 xxxxxxx 6 xxxxxxxx OSN x.&xxxx;127.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

3.1.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx části makety xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx bodech xxxx xxxxx a dolní xxxxxxxx xxxxx systému xxxxx xxxxxxx. Zkušební xxxx xxxx být x místech, xxxxx xxxxx technické xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Body xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.2.

X xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx vztažné xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 500&xxxx;xx, xxxx xx xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx čáry systému xxxxx xxxxxxx rovná xxxxxxx 425 mm, xxxx xx větší než 425&xxxx;xx x xxxxx 500&xxxx;xx, xx výrobce xxxx rozhodnout, xxx xxxxxxx tuto xxxxxxx, xxxx zkoušku xxxxxxxxxx x oddíle X.

4.1.

Xxxx xxxxxxx xxxx subsystému xxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx C. Stabilizovaná xxxxxxx zkušebního xxxxxxxx x vozidla nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 20°&xxxx;±&xxxx;4&xxxx;°X.

4.2.

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x příloze 4 xxxxxxxx OSN x.&xxxx;127.

4.3.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx a musí xx x ním xxxxxxxx v xxxxxxx x body 2.2 x 2.3 přílohy 5 xxxxxxxx XXX x.&xxxx;127.

4.5.

Xxxxxxx xx provedou x souladu x xxxx 2.6 x 2.7 přílohy 5 xxxxxxxx OSN x.&xxxx;127.

Xxxxx X

Zkouška nárazem xxxxxx hlavy dítěte / xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx

1.1.

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nárazu 35&xxxx;xx/x xx xxxxxxx makety xxxxx xxxxxx / xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx 3,5&xxxx;xx. Xxxxxxxxx pohybu hlavy (XXX) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx průběhů xxxxxxxxxxxxx nesmí x xxxxxx případě překročit xxxxxxx 1&xxxx;000.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

2.1.

Xxxxxx hlavy xxxxxx / xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čelní xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx nárazu xx xxxxx „xxxxxxx xxxx“. Xxxxxxxx xxxxxx xx uvolní do „xxxxxxx xxxx“ x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx čelní xxxxxxx, xxx výsledky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tělesa x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx tělesa.

2.2.

Ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pneumaticky, xxxxxxxx xxxx hydraulicky xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx hlavy použitá xxxx xxxxxxxx těleso xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 3 xxxxxxx 6 xxxxxxxx XXX č. 127.

3.   Specifikace zkoušky

3.1.

Provedou xx nejméně xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v místech, xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejpravděpodobněji xxxxxxxx zranění. Jestliže xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx oblasti xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx technickou xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.2.

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx / xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx na součástech xxxxxxx xxxxx ochrany, xxx xxxxx ovinutí xxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxxx 900&xxxx;xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poloze xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx upevněném na xxxxxxxxx xxxx představujícím xxxxxxx, na xxxxx xx být xxxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

4.1.

Xxxx vozidla xxxx xxxxxxxxxx musí xxx x souladu x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx C bodě 1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 20° ± 4 °C.

4.2.

Maketa xxxxx xxxxxx / malého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v příloze 4 xxxxxxxx XXX x.&xxxx;127.

4.3.

Xxxxxxxx těleso xx xxxxxxxxxx a uvádí xx pohybu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 2.1 x 2.2.

4.4.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x body 3 xx 3.3.1 x 4.4 až 4.7 xxxxxxx 5 xxxxxxxx XXX č. 127.

ČÁST 3

Xxxxx X

XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX (XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX)

Xxxxxxx x xxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxx&xxxx;(2) schválení xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku x xxxxxxxx xxxxxxx čelní xxxxxxx x souladu x požadavky stanovenými x xxxxxxx XII xxxxxxxx (EU) 2021/535, xxxxxxxxx pozměněného nařízením (XX) x. …/…

Xxxxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx:

Xxxxx rozšíření / xxxxxxxxx / odejmutí (2):

ODDÍL X

(Xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx X vzoru X x xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/683.)

XXXXX XX

(Xxxxxx xx x souladu x oddílem XX xxxxx C x xxxxxxx III xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2020/683.)

Xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx x. …

1.&xxxx;&xxxx; Další xxxxxxxxx:

1.1.&xxxx;&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx:

1.2.&xxxx;&xxxx; Pokyny xxx xxxxxxxxx x xxxxxx:

2.&xxxx;&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx namontován, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx:

[…]

5.&xxxx;&xxxx; Poznámky

[…]

6.   Výsledky xxxxxxx podle požadavků xxxxx 2 xxxxxxx XXX xxxxxxxx (XX) 2021/535.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx/ xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx makety xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

xxx zkušební xxxxxx

(xxxxx provedeno)

Úhel xxxxx

xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx

xx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx

x

Xxxxx xxxxx části xxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

xxx zkušební xxxxxx

(xxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx

xX

Xxxxxxx moment

Nm

Náraz makety xxxxx xxxxxx / xxxxxx dospělého (3,5&xxxx;xx) xx systému xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx XXX

(xxxxxxx xxx xxxxxxx)

Xxxxx B

Xxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx

1.

Xxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků, xx xxx se xxxxxxxx x čl. 38 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) 2018/858, xx skládá x xxxxxx xxxxx:

1.1.

Xxxxxxxx, xx xxxxxx xx vepsáno xxxx písmeno „e“, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

1

xxx Xxxxxxx

2

xxx Xxxxxxx

3

xxx Xxxxxx

4

xxx Nizozemsko

5

pro Xxxxxxx

6

xxx Xxxxxx

7

xxx Xxxxxxxx

8

xxx Xxxxxx xxxxxxxxx

9

xxx Xxxxxxxxx

13

xxx Xxxxxxxxxxx

17

xxx Xxxxxx

18

xxx Xxxxxx

19

xxx Xxxxxxxx

20

xxx Xxxxxx

21

xxx Portugalsko

23

pro Xxxxx

24

xxx Xxxxx

25

xxx Chorvatsko

26

pro Xxxxxxxxx

27

xxx Slovensko

29

pro Xxxxxxxx

32

xxx Xxxxxxxx

12

xxx Xxxxxxxx

34

xxx Xxxxxxxxx

36

xxx Xxxxx

49

xxx Kypr

50

pro Xxxxx

1.2.

X xxxxxxxxx obdélníku xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celek xxxxxxx (x současnosti „00“), xx nimiž xxxxxxxxx mezera a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 2.4 xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) 2018/858.

2.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx samostatných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a jasně xxxxxxx.

3.

Xxxxxxx značky XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxx 1.

Xxxxxxx 1

Příklad xxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx technického celku

Vysvětlivka

Legenda:

EU xxxxxxxxx typu samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Bulharskem xxx xxxxxx 00646. První xxx xxxxxxx „03“ xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx technický xxxxx xxx schválen xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx „X“ xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx určen x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 nebo X1 , xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 78/2009, xxxxxxxx 2003/102/XX ani předpisu XXX č. 127.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXX/XXX) x. 127 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx schvalování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxx [2020/638] (Xx. věst. L 154, 15.5.2020, s. 1).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx se xxxxxxxx.

XXXXXXX XIII

HMOTNOSTI X XXXXXXX

XXXX 1

Xxxxx A

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx EU schválení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přípojných xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

XXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. … týkající se XX xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hmotností x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx informace xx xxxxx xx soupisem xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx být xxxxxx xx vhodném xxxxxxx a s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx A4, xxxx musí být xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx podrobné.

0.

0.1.

0.2.

0.2.1.

0.4.

0.5.

0.8.

0.9.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.4.

1.7.

1.9.

1.10.

2.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.2.1.

2.1.2.2.

2.2.

2.2.1.

2.2.1.1.

2.2.1.2.

2.2.1.3.

2.2.2.

2.2.2.1.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.4.

2.4.1.

2.4.1.1.

2.4.1.1.1.

2.4.1.1.2.

2.4.1.1.3.

2.4.1.2.

2.4.1.2.1.

2.4.1.2.2.

2.4.1.3.

2.4.1.4.

2.4.1.4.1.

2.4.1.5.

2.4.1.5.1.

2.4.1.5.2.

2.4.1.6.

2.4.1.6.1.

2.4.1.6.2.

2.4.1.6.3.

2.4.1.8.

2.4.2.

2.4.2.1.

2.4.2.1.1.

2.4.2.1.3.

2.4.2.2.

2.4.2.2.1.

2.4.2.3.

2.4.2.4.

2.4.2.4.1.

2.4.2.5.

2.4.2.5.1.

2.4.2.5.2.

2.4.2.6.

2.4.2.6.1.

2.4.2.6.2.

2.4.2.6.3.

2.4.2.8.

2.4.3.

2.4.3.1.

2.4.3.2.

2.4.3.3.

2.5.

2.6.

2.6.1.

2.6.2.

2.6.4.

2.8.

2.8.1.

2.9.

2.10.

2.11.

2.11.1.

2.11.2.

2.11.3.

2.11.3.1.

2.11.4.

2.11.4.2.

2.11.5.

2.11.6.

2.12.

2.12.1.

2.12.2.

2.12.3.

2.16.

2.16.1.

2.16.2.

2.16.3.

2.16.4.

2.16.5.

3.

3.1.

3.2.

3.2.1.8.

3.3.

3.3.1.1.

3.4.

3.4.1.

3.4.5.4.

3.9.

4.

4.1.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.

6.1.

6.2.

6.2.3.

6.2.3.1.

6.2.3.2.

6.2.4.

6.2.4.1.

6.2.4.2.

6.3.

9.

9.1.

9.10.3.

9.10.3.1.

9.10.3.1.1.

9.10.3.5.

9.10.3.5.1.

9.10.3.5.2.

9.25.

9.25.1.

9.26.

9.26.1.

9.26.2.

9.26.3.

9.27.3.1.

9.27.3.2.

9.27.3.3.

11.

11.1.

11.2.

13.

13.1.

13.2.

13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.

13.2.4.

13.3.

13.3.1.

13.3.2.

13.3.3.

13.4.

13.4.1.

13.4.2.

13.4.3.

13.4.4.

13.7.

13.12.

Vysvětlivka

Tento xxxxxxxxxx xxxxxxxx vychází ze xxxxx stanoveného v xxxxxxx I prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/683 x xxxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vzoru.

Oddíl X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx technického xxxxx

XXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. … xxxxxxxx se XX xxxxxxxxx xxxx aerodynamického xxxxxxxx xxxx vybavení xxxx xxxxxxxxxxxx technického xxxxx

Xxxxxxxxxxx informace se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx výkresy, xxxx xxx dodány ve xxxxxxx xxxxxxx a x dostatečnými podrobnostmi xx xxxxx formátu X4, nebo xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx složeny. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx podrobné.

0.

0.1.

0.2.

0.3.

0.3.1.

0.5.

0.7.

0.8.

0.9.

9.26.

9.26.1.

9.26.2.

9.26.3.

9.26.3.1.

9.26.3.2.

9.26.3.3.

9.27.

9.27.1.

9.27.2.

9.27.3.

9.27.3.1.

9.27.3.2.

9.27.3.3.

Vysvětlivka

Tento xxxxxxxxxx xxxxxxxx vychází xx vzoru stanoveného x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2020/683 x xxxxxx xx x xxxxxxxxx informace xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vzoru.

ČÁST 2

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx X

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

1.

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx použijí xxxx definice:

1.1.

standardním vybavením“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidla, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx požadovanými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XX nařízení (XX) 2018/858, xxxxxx xxxxxxxxx prvků, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, aniž xx xxxx zapotřebí xxxxxxx specifikací na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

1.2.

xxxxxxxxxx vybavením“ xx xxxxxx veškeré xxxxx, xxx nejsou součástí xxxxxxxxxxxx vybavení a xx jejichž montáž xx xxxxxxx odpovídá xxxxxxx a které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

1.3.

xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx:

x)

x motorových xxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx je naplněna (xxxxxxxx nádrže xxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xx 90&xxxx;% xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x které je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vybavením xxxxx xxxxxxxxxxx výrobce, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, i hmotnost xxxxxxxxx, kabiny, spojovacího xxxxxxxx x náhradního xxxx (xxxxxxxxxx kol), xxxxx x xxxxxx;

x)

x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, vybaveného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxx, i xxxxxxxx karoserie, xxxxxxx (xxxxxxx) spojovacího (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (náhradních kol) x xxxxxx;

1.4.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;“

1.5.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx namontovaného xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

1.6.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx naloženého xxxxxxx“ (X) se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx výkonnosti; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo návěsu xxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost, xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxx přenáší xx xxxxx xxxxxxx;

1.7.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx“ (XX) se xxxxxx xxxxxxxxx hmotnost xxxxxxxxx xxx xxxxxx soupravu xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx x jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x konstrukční výkonnosti, xxxx maximální hmotnost xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx složenou x xxxxxx návěsu a xxxxxx;

1.8.

xxxxxxxxx technicky přípustnou xxxxxxxxx hmotností“ (XX) xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou být xxxxxx tažným vozidlem, xxxxxxxxxxxx celkové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zem xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx náprav xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxxx x tažnému xxxxxxx;

1.9.

xxxxxxxx“ xx rozumí společná xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx, xxxxx či xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx či xxxx částí umístěných xx xxxxxx rovině xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

1.10.

xxxxxxxx xxxxxx“ xx rozumí xxxx xxxxxx, x jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jednu xx xxxxxxxxxxx xxxx nápravami xxxxxxxxxx v příloze X směrnice 96/53/XX xxxx xxxxxxxxxx „d“ x xxxxx spolupůsobí xxxx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

1.11.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx náprava, kterou xxxxx považovat xx xxxxxxx skupiny náprav;

1.12.

maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx“ (m) xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx maximálnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vozidla x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

1.13.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustnou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx“ (μ) xx xxxxxx hmotnost, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zatížení xxxxxxxxxxx koly skupiny xxxxxx na zem, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

1.14.

xxxxxxxxxx zařízením“ xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxx, jak xxxx xxxxxxxx x xxxxxx 2.1 xx 2.6 xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářské xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (EHK/OSN) č. 55&xxxx;(1), a xxxxxxxx xxx xxxxxxx vozidel xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx v bodě 2.1.1 xxxxxxxx XXX/XXX x. 102 (2);

1.15.

bodem xxxxxxx“ xx rozumí xxxxx xxxxxxxx spojovacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx;

1.16.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx hmotnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx spojovacího xxxxxxxx xx xxxxxxx;

1.17.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx:

x)

x xxxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statickému svislému xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx (hodnota „X“ xxxx „U“) tažného xxxxxxx, danému konstrukčními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tažného vozidla;

b)

v xxxxxxx návěsu, xxxxxxx x xxxxxxxxx uprostřed xxxx tuhého xxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svislému xxxxxxxx (xxxxxxx „X“ xxxx „U“), xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidlem xx xxxxx xxxxxxx v xxxx spojení, danému xxxxxxxxxxxxx vlastnostmi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx;

1.18.

xxxxxxxxx cestujících“ se xxxxxx jmenovitá xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxxxx míst k xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxx k xxxxx, xxxx-xx takové, xxx xxxx nezahrnuje xxxxxx;

1.19.

xxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx 75 kg xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx;

1.20.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx technicky přípustnou xxxxxxxxx naloženého vozidla x hmotností x xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx x hmotnost cestujících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

1.21.

xxxxxx“ xx xxxxxx rozměr xxxxxxxx x bodech 6.1.1, 6.1.2 a 6.1.3 normy XXX&xxxx;612:1978; xxxx definice xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx vozidla složená xx xxxx xx xxxx xxxxx;

1.22.

xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx vymezený x bodě 6.2 xxxxx XXX&xxxx;612:1978;

1.23.

xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 6.3 xxxxx ISO 612:1978;

1.24.

„rozvorem“ xx xxxxxx:

x)

x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

x přívěsů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uprostřed, návěsů x tuhých xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxx spojovacího xxxxxxxx x xxxxxxx poslední xxxxxxx;

1.25.

xxxxxxxxxxx xxxx nápravami“ xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dvěma sousedními xxxxxxxxx; u xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx uprostřed, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx spojovacího xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

1.26.

xxxxxxxxx“ xx xxxxxx vzdálenost xxxxxxx x xxxx 6.5 xxxxx ISO 612:1978;

1.27.

xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ se rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 6.19.2 normy XXX 612:1978, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x bodě 6.19 xxxxxxx xxxxx;

1.28.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx předku návěsu;

1.29.

předním xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx první nápravu xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

1.30.

xxxxxx xxxxxxxx“ se xxxxxx vodorovná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bod xxxxxxx;

1.31.

xxxxxx xxxxx plochy“ xx xxxxxx vzdálenost xx nejpřednějšího xxxxxxxxx xxxx x nejzadnějšímu xxxxxxxxx bodu ložného xxxxxxxx, xxxxxx vodorovně x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

1.32.

xxxxxxxxx zádi“ xx xxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx bodem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx 2 xxxxxx X bodě 8 xxxx xxxxx 2 xxxxxx X bodě 7 této xxxxxxx;

1.33.

xxxxxxxxx xxx zdvihání nápravy“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx spouštění xx xxx;

1.34.

xxxxxxxxxxxx nápravou“ xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx ze své xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx;

1.35.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxx zvedání xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx;

1.36.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxx 75&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

1.37.

xxxxxx autobusu xxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 2.1.1 x 2.1.2 xxxxxxxx XXX č. 107 – Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx X2 xxxx X3 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;(3);

1.38.

„xxxxxxxxx xxxxxxxx“ se rozumí xxxxxxx kategorie X2 xxxx X3, jak xx vymezeno v xxxx 2.1.3 xxxxxxxx XXX č. 107;

1.39.

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nemůže xxx xxx účely xxxxxxxx dopravy xxxxxxxx xx dva xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x důsledku xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx nemůže být xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a rozměry xxxxxxxx maximálním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v členském xxxxx.

2.

Xxxxxx ustanovení

2.1.

Výrobce stanoví xxx xxxxxx verzi x rámci xxxx xxxxxxx následující xxxxxxxxx, x to xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx technicky přípustná xxxxxxxx xxxxxxxx jízdní xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxx hmotnost xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustná hmotnost xx skupinu náprav;

e)

maximální xxxxxxxxx přípustné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx (xxxxxx) xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

2.1.1.

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx hmotností uvedených x bodě 2.1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx praxe x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx minimalizovala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x předešlo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

2.1.2.

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2.1 použije xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxxx vozidlo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx konstrukční xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx umožňuje xxxxxxxxx.

2.1.3.

Xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxx uvedených x xxxx 2.1 xxxxxxx xxxxx omezení užívání xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rychlosti, jak xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx OSN č. 54.

2.1.4.

Xxxxxxx x případě xxxxxxxxx vozidel, včetně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx stupeň xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx budou x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx účely xxxxxxx odstavce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2.1.5.

Xxxxxxx vozidla kategorií X2, M3, X2 x X3, xxx xxxxxx namontovánu xxxxxxxxx, xxxx xxx konstruována xxx, aby umožnila xxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxx požadavky oddílu X xxxx 7 x 8 x xxxxxx X xxxx 6 a 7.

3.

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxx technickou xxxxxxxxxxx x xxxxx typu xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx 1 xxxxxxx X, xxxxxxxxx xxxxxxxx x určení xxxxxx hmotností:

a)

maximální technicky xxxxxxxxx hmotnost xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nápravy xxxx na xxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx hmotnost;

d)

maximální technicky xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx (xxxxxx) spojení;

e)

maximální xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xxx poskytnuty xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dohodě xx schvalovacím xxxxxxx.

3.1.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ovlivňuje xxxxxxxxx x rozměry vozidla, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx volitelného xxxxxxxx, xxx lze na xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxx volitelné xxxxxxxx xxxxxx x několika xxxxx xxxxxxxxxxxxx se x různých xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

3.2.

X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx skupinu xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx to xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxxxx.

3.3.

Xx žádost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxx představující typ, xxxxx má xxx xxxxxxxx.

3.4.

Xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.4.1.

Xxxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx odpružením, xxxx-xx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx v oddíle X.

3.4.2.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx protokol, xxxxx xx spolu x technickým popisem xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx EU schválení xxxx.

4.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx/xxxxxx

4.1.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx, pro xxx xxxx uděleno xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx směrnice 96/53/XX xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx/xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx/xxxxxx na xxxxxxx (xxxxxxx);

x)

xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx/xxxxxx xx skupinu náprav;

d)

maximální xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx registraci/provoz;

e)

maximální přípustná xxxxxxxx xxxxxxxx jízdní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx/xxxxxx.

4.2.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 4.1. Určí xxxxxxxxx xxxxx pověřený xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x stanoví xxxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

4.3.

Xxxxxxxxx přípustné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 4.1 nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnosti xxxxxxx x xxxx 2.1.

4.4.

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx systémů xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nápravy xxxx xxxxxxx náprav x xxxxxxxx.

4.5.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx určování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hmotností xxx xxxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx dodržovány xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx x xxxxxxx XX částech X x II xxxxxxxx (XX) 2018/858.

4.6

Xxxxxxx-xx vnitrostátní xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x regulačních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XX částech X x XX nařízení (XX) 2018/858, s xxxxxxxx xxxxxx nařízení, xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx si vyžádat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx požadovat, xxx bylo schvalovacím xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx schválení xxxx xx základě dotčeného xxxxxxxxxxx aktu, xxxxxxx xxxx schválení xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxx kategorií M1 x X1

1.

Maximální xxxxxxxxx rozměry

1.1.

Rozměry xxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxx:

1.1.1.

Xxxxx: 12,00&xxxx;x.

1.1.2.

Xxxxx:

x)

X1: 2,55&xxxx;x;

x)

X1: 2,55 m;

c)

N1: 2,60&xxxx;x v případě xxxxxxx s karoserií x izolovanými xxxxxxx x tloušťce xxxxxxxxx 45&xxxx;xx, xxxxx xxxx xxx karoserie 04 xxxx 05 uvedený x dodatku 2&xxxx;x xxxxxxx I xxxxxxxx (XX) 2018/858.

1.1.3.

Xxxxx: 4,00&xxxx;x.

1.2.

Xxx xxxxx měření xxxxx, xxxxx a výšky xxxx xxx vozidlo xxxxxxxx x provozním xxxxx x xxxx xxx umístěno xx xxxxxxxxxx x rovném xxxxxxx x pneumatikami xxxxxxxxxxx xx tlak xxxxxxxxxx výrobcem.

1.3.

Při xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x úvahu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx X.

2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

2.1.

Xxxxxx maximálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.2.

Xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxx xxxxxxxx naloženého xxxxxxx nesmí být xxxxx než součet xxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx stavu, hmotnosti xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hmotnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x provozním xxxxx.

2.3.

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx technicky přípustnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx.

2.4.

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nesmí xxx xxxxxxxx xx xxxxxx nápravu v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 30 % x xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x xx menší xxx 20&xxxx;% x xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla.

2.5.

Je-li xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx technicky přípustnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx menší než 20&xxxx;% maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.6.

Xx-xx vozidlo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx ověření xx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx míst x xxxxxx.

2.7.

Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 2.2, 2.3 x 2.4 xx:

x)

xxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxx x xxxx 2.7.1;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hmotnost x xxxxxxxx volitelného vybavení xxxxxxx xxx, jak xx stanoveno v xxxxxx 2.7.2 xx 2.7.4.2.3.

2.7.1.

Xxxxxxxxx sedadel

2.7.1.1.

Jsou-li sedadla xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xx své nejzadnější xxxxxx.

2.7.1.2.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nastavení xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, úhlové xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.) xx zvolí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.7.1.3.

X xxxxxxx odpružených xxxxxxx xxxx být xxxxxxx aretováno v xxxxxx podle pokynu xxxxxxx.

2.7.2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2.7.2.1.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cestujícího se xxxxxxx na 75&xxxx;xx.

2.7.2.2.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx místa x sezení (xx. x „bodě R“ xxxxxxx).

2.7.2.3.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxx 2.7.2.2 xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

2.7.3.

Xxxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2.7.3.1.

Xxxxxxxx volitelného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2.7.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti

2.7.4.1.

Vozidla X1

2.7.4.1.1.

X xxxxxxx xxxxxxx X1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.7.4.1.2.

X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx minimální xxxxxxxx xxxxxxxx (PM) xxxxxxxx tento xxxxxxxxx:

XX x xx ≥ 10&xxxx;(x + L)

kde

n“ xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxx x

X“ xx xxxxxxx délka vozidla x xxxxxxx

2.7.4.2.

Xxxxxxx N1

2.7.4.2.1.

X případě xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx hmotnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx.

2.7.4.2.2.

X xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxx-xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx polohy xxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx, xxxxx atd.) (například: xx 0,50&xxxx;x xx 1,30&xxxx;x před xxxxx xxxxx xxxxxxxx).

2.7.4.2.3.

X případě xxxxxxx, xx nichž xx xxx namontováno xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx výrobce xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.8.

Xxxxx xxxxxxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

2.8.1.

Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2.2, 2.3 x 2.4, xxxxxxx xx vezme x xxxxx xxxxxxxx spojovacího xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx spojení.

2.8.2.

Aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.4, xxxxx xxx xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxx xxx 15 %.

2.8.2.1.

Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na zadní xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx x 15&xxxx;%, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 5.2.4.1 předpisu OSN x. 142 (4).

2.8.2.2.

V členských xxxxxxx, v xxxxx xx umožňují xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx uvést xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx například xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pro údržbu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 10&xxxx;% xx 100 kg, xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

Xxxx tolerance xx xxxxxxx pouze xxx xxxxxx přípojného xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 2.8.2.1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx omezena xx 100&xxxx;xx/x či xxxx.

3.

Xxxxxxxx hmotnost x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

3.1.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost, použijí xx tyto požadavky:

3.1.1.

Přípojné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx brzdění

3.1.1.1.

Maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx nejnižší x xxxxxx hodnot:

a)

maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x)

1,5xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnosti naloženého xxxxxxx vozidla x xxxxxxx terénního xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x příloze I xxxxx A xxxxxxxx (XX) 2018/858.

3.1.1.2.

Maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípojná hmotnost xxxxx xxxx v xxxxxx případě xxxxxxxxx 3&xxxx;500&xxxx;xx.

3.1.2.

Xxxxxxxx vozidlo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

3.1.2.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx hodnot:

a)

maximální technicky xxxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

3.1.2.2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx x xxxxxx xxxxxxx větší xxx 750&xxxx;xx.

3.2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 4&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti x nesmí xxx xxxxx než 25 kg.

3.3.

Výrobce xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x bodě xxxxxxx, xxxx upevnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx převis xxxxxxxxxxx xxxx.

3.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxx xxxxxxxxxxx.

4.

Xxxxxxxx jízdní xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustné xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

5.1.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx schopno xxxxxxx xxxxx pěti xxxxx xxxxxx jízdní xxxxxxxx xx stoupajícím xxxxxx xxxxxxx 12&xxxx;%.

5.2.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxx popsané x&xxxx;xxxx 5.1 musí xxx xxxxx vozidlo x xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx technicky přípustné xxxxxxxxx xxxxxxxx jízdní xxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxx xxxxxxxxx M2 x X3

1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1.1.

Xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

1.1.1.

Xxxxx

x)

xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx: 13.50 m;

b)

vozidlo xx xxxxx a xxxx nápravami xxxxxxx x&xxxx;xxxxx části: 15.00&xxxx;x;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx: 18,75&xxxx;x.

1.1.2.

Xxxxx: 2,55 m.

1.1.3.

Výška: 4,00&xxxx;x.

1.2.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx hmotnost x xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx umístěno xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.3.

Xxx xxxxxxxxx délky, xxxxx x xxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx X.

1.3.1.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení uvedená x xxxxxx X

1.3.1.1.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx délka v xxxxxxxx poloze nepřesahuje 500&xxxx;xx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použitelný xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx možné xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx složené xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx. Dále xxxx xxx taková xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vozidla xxxxxxx v bodě 1.1.2 xxxxxx xx xxxxx x obou xxxxx vozidla xxxxxxxxxx x xxxx xxx 25&xxxx;xx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx délka xxxxxxx xxxxxxx x bodě 1.1.1 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx než 200&xxxx;xx, xxx je xxxxxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxx 1 050 mm xxx zemí, a xxxxxxxxxxxx tak možnost xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx toho musí xxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx x xxxxxx 1.3.1.1.1 x 1.3.1.1.3.

1.3.1.1.1.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx.

1.3.1.1.2.

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx polohu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a vybavení x zatahovat xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nepřesahující 40&xxxx;xxX. Kromě xxxx xx lze rovněž xxxxxx xxxxxxxxxxx.

1.3.1.1.3.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemusí xxx xxxxx zatahovat xxxx skládat, pokud xxxx za xxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxxx xxxxxxxxx xx maximální xxxxxxx.

1.3.1.2.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx poloze xxxxxxxxx 500&xxxx;xx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostor. Xxxx xxx konstruována xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xx zajistit xxx x xxxxxxxx xxxx složené poloze, xxx x xxxxxxxx xxxxxx. Dále musí xxx taková xxxxxxxx x xxxxxxxx konstruována xxxxxxx způsobem, xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx zatáhnout xxxx složit xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1.1.2 xxxxxx na xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx než 25&xxxx;xx x maximální xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1.1.1 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx 200&xxxx;xx, xxx je povoleno xxxxx od výšky xxxxxxx 1&xxxx;050&xxxx;xx xxx xxxx, x nezhoršovala xxx možnost xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxx 1.3.1.2.1 xx 1.3.1.2.4.

1.3.1.2.1.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vybavení musí xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

1.3.1.2.2.

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení x vybavení a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx 40 daN. Xxxxx xxxx to xxx rovněž xxxxxx xxxxxxxxxxx.

1.3.1.2.3.

Xxxxx hlavní xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx prvek nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx aerodynamická zařízení x vybavení, xxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxxxxx poloze odolat xxxxxx x vodorovné xxxxx a xxxxxx xxxx 200&xxxx;xxX ± 10&xxxx;%, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx postupně ve xxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx střed xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při maximálním xxxxx 2,0 XXx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx působících xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx šířka vozidla xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx 25&xxxx;xx, a to xxxxx xxxxxxx xxx xx ní.

1.3.1.2.4.

Každý xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxx v xxxxxxxx nebo složené xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx síle 200 daN ± 10&xxxx;%, xxxxx xxxxxxxx působí podélně xxxxxx dozadu xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx plochy xxx xxxxxxxxxx xxxxx 2,0 XXx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx deformovat, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a zajištění xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx omezena xxx, xxx bylo xxxxxxxxx, xx maximální xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx z xxxx xxxxx vozidla xxxxxxxxxx o xxxx xxx 25&xxxx;xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx délka xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x více xxx 200&xxxx;xx.

1.3.1.3.

Xxxxxxxxx zkušebna xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se jak x xxxxxxxx poloze, xxx x zatažené xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx chlazení x větrání xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xx aerodynamická xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x zatažené xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx okrajem vozidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vybavením měřit xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízením x xxxxxxxx xx podmínky, xx xxxx xxxxx xxx 200&xxxx;xx a xxxx v pracovní xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx části prvků xxxxxxxxxx xx xxxxx ≤ 2,0&xxxx;x nad xxxxxxxx, xxxxxx za xxxxxxxx nenaloženého vozidla, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx &xx; 60 Shore (X). Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxx žebrování, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rám xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případě srážky, xxxxx být xxxxx xxxxxx žebrování, trubek x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dozadu, ať xx se aerodynamická xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx alternativa k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxx částí zařízení xx ochranu xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx vozidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vybavením xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx podmínky, xx xxxx delší xxx 200&xxxx;xx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx zařízení xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními x zkouškách xxxxxxxxx x xxxxxx X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zadní xxxxx zařízení na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vozidla se xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poloze, xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx X xxxxx 1.6.1, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x zatažené xxxx xxxxxxx xxxxxx.

2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vozidla x xxxxxxxxx

2.1

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx:

„X“

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost xxxxxxxxxx xxxxxxx;

„XX“

xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxx přípojná xxxxxxxx;

„XX“

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

„xx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx „x“, xxxxxxx „x“ xx pohybuje xx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx náprav xxxxxxx;

„xx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx;

„μx

xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx „x“, xxxxxxx „x“ xx xxxxxxxx od 1 do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx náprav.

2.1.1.

Provedou xx xxxxxx výpočty x zajištění xxxx, xxx xxx každou xxxxxxxxxx konfiguraci v xxxxx typu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2.1.2.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx uvedené xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zatížených v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.1.3.

X xxxxxxxxxx vozidel na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx emisemi:

2.1.3.1.

Dodatečná xxxxxxxx potřebná pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx paliva xxxx xxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxx emise v xxxxxxx s xxxx 2.3 a 2.4 xxxxxxx X xxxxxxxx 96/53/XX xx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobcem. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx informací ověří xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.1.3.2.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx doplňkový xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx dodatečné xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx povinném štítku xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

„96/53/XX XXXXXXX 10X XXXXXXXXX – XXXX XX“

Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 4&xxxx;xx.

Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx položky x prohlášení o xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x „xxxxxxxxxx“ v xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxx možno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx dokladů o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.2.

Xxxxxx xxxxxxxxx

2.2.1.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustných xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hmotností xx xxxxxxx náprav xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.2.2.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vybavení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx „WP“ x „B“ xxxxxxxxx x xxxx 2.2.3, xxxxxxxxx spojovacího zařízení, xxxx-xx zahrnuta x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustné xxxxxxxxx x bodě xxxxxxx xxxxx překročit maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.2.3.

Xxxxxxxxx zatížení

2.2.3.1.

Výrazy:

„P“

počet xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x člen (xxxxxxx) xxxxxxx;

„X“

xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxxxx x kg;

„Qc

hmotnost xxxxxxx člena posádky x xx;

„X1

xxxxxx x x2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

„XX“

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobcem;

„Ssp“

jmenovitý xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x2;

„XX“

xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vynásobený xxxxxxxx 250&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozíku a xxxxxxxxx;

„X“

xxxxxxx objem xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x3, včetně xxxxxxxx xxx příruční xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a boxu x uložení xxxx;

„X“

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (X’), xxx může xxx xxxxxxxxxxxx v xxxx x xxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx.

2.2.3.2.

Xxxxxxxx X x Xx sedících xxxxxxxxxxx xx umístí xx xxxxxxxxx bodech xxxxx x xxxxxx (xx. x „xxxx X“ sedadla).

2.2.3.3.

Hmotnost odpovídající xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxx X xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx stojící xxxxxxxxx X1.

2.2.3.4.

Xx-xx xx vhodné, xxxxxxx xx hmotnost XX xxxxxxxxxx xx xxxxx ploše xxx xxxxxxxxx vozík.

2.2.3.5.

Hmotnost, jež xx rovná X (xx), xx rozloží xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

2.2.3.6.

Xxxxxxxx, xxx xx xxxxx X’ (xx), xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx.

2.2.3.7.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost xxxxxxxx v bodě xxxxxxx xx umístí x bodě spojení, xxxxx xxxxx převis xxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.2.3.8.

Xxxxxxx X x Ssp

Třída xxxxxxx

X (xx)

Xxx (x2)

Xxxxx X x A

68

0,125 m2

Třída XX

71

0,15&xxxx;x2

Xxxxx III x X

71

Xxxxxxxxx xx

2.3.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx 75&xxxx;xx.

2.3.1.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx překročit xxxxxxx S1/Ssp, xxx Xxx xx jmenovitý xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x xxxx 2.2.3.8.

2.3.1.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxx:

X = 100 × X

2.3.2.

Xxxxxxx

2.3.2.1.

Xxxxxxxxx bodu 2.2.2 xx xxxxx xxx xxxxx konfiguracích xxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxx.

2.3.2.2.

Xx xxxxxxxx stanovených x xxxx 2.2.3 nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx každou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx takovou xxxxxxx či xxxxxxx xxxxxx.

2.3.2.3.

X xxxxxxx vybaveného xxxxxxxxx xxxxxx sedadel x plochou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (X1) x vybaveného xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozíků xx xxxxxxxxx xxxx 2.2.2 x 2.2.4.2 xxxx xxxxx konkrétní xxxxxxx ověřit xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxx obsazení všech xxxxxxx a následném xxxxxxxx zbylé plochy xxx stojící xxxxxxxxx (xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxx uvedeného xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx) x xxxxxxxx ještě xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vozík;

b)

při xxxxxxxx xxxxx ploch xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xx maximálního počtu xxxx k xxxxx xxxxxxxxx výrobcem, je-li xxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxx xxxxxx xxxxxxxxx, x jestliže ještě xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx všech xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vozík, x xxxxxxxxx obsazení xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx) x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.3.3.

Xx-xx vozidlo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2.2.2, xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (nápravy) x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 20&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx „M“.

2.3.3.1.

U xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxx I x xx dvě xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (předních xxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx xxxxx než 15&xxxx;% xxxxxxxxx přípustné xxxxxxxxx xxxxxxxxx naloženého xxxxxxx „M“.

2.3.4.

Pokud xx xxx schválen xxx xxxxxxx pro xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 2 xxx xxxxxx třídu.

3.

Tažná xxxxxxxx

3.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX ≤ X + XX

3.2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx hmotnost xxxxx xxxxxxxxx 3&xxxx;500&xxxx;xx.

4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx

4.1.

Xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxx hmotnost x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 4&xxxx;% xxxxxxxxx přípustné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx 25&xxxx;xx, xxxxx xxxx, xxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxx.

4.2.

Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx připevnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4.2.1.

Xx-xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v bodě 4.2 xxxxxxxxx maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx působící x bodě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spojovacího xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zadní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

5.1.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro tažení xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx 12 %.

5.2.

Pro vykonání xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 5.1 musí xxx tažné vozidlo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

6.

Xxxxx motoru

6.1

Motor xxxx poskytovat výstupní xxxxx minimálně 5&xxxx;xX xx tunu maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, není-li vozidlo xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla.

Požadavky xxxxxxxxx x xxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jízdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6.2.

Xxxxx xxxxxx xx xxxx v xxxxxxx x předpisem XXX č. 85&xxxx;(5).

7.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

7.1.

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx směrech xx xxxxx trajektorii 360x, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 x xxxxxx X, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx body vozidla xxxxxxxxx z obvodu xxxxxx kružnice či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx kružnice xxxxxxx.

7.1.1.

Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx jak xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx), tak x xxxxxxx zatíženého xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx je vozidlo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.3.1.1 x 1.3.1.2, musí být xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x pracovní xxxxxx.

7.1.2.

Xxx xxxxx xxxx 7.1 xx v xxxxx xxxxxxx části, xxx xxxxx xxxxxxxxxx šířku xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx X.

7.2.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zatížitelnou xxxxxxxx xx požadavek xxxx 7.1 xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nápravy (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

7.3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.1 xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx:

7.3.1.

Xxxxxxx xxxx projet xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx kružnicemi, přičemž xxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxx 12,50 m x xxxxxxx xxxxxxxx poloměr 5,30&xxxx;x.

7.3.2

Xxxxxx přední xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxx 1 x xxxxxx H).

7.4

Se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x přílohou XXXX xxxxxxxx (EU) 2018/858. X případě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zkoušky v xxxxx rozsahu.

8.

Vybočení xxxx

8.1.

Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxx

8.1.1.

Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx metodou xxxxxxxx (xxxxx-xx) xxxxxxxx x xxxx 8.1.2. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.3.1.1 x 1.3.1.2, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x provozní x xxxxxxxx xxxxxx.

8.1.2.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx-xx)

X xxxxxxxxx vozidla se xxxx xxxxxxxxxx čáry xx zemi xxxxxx xxxxxx tečná x xxxx vozidla, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do kruhové xxxxxx znázorněné xx xxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx přední xxxx xxxx xxx natočena xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxx 2x x oddíle H).

8.1.3.

Vozidlo xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu.

8.1.4.

Maximální xxxxxxxx xxxx nesmí xxxxxxxxxx 0,60&xxxx;x.

8.2.

Xxxxxxx složená xx xxxx xx xxxx xxxxx

8.2.1.

Xxxxxxxxx podle xxxx 8.1 xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxx xx xxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxx xxxx xxxxxx částí xxxxxxxx rovnoběžně s xxxxxxx zobrazenou na xxxxxxx 2x x xxxxxx H.

8.3.

Se xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkušebny a xxxxxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxx na maximální xxxxxxxx zádi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx (XX) 2018/858. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxx xxxxxxxxx X2 a X3

1.

Xxxxxxxxx přípustné rozměry

1.1.

Rozměry xxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxx:

1.1.1.

Xxxxx: 12,00&xxxx;x.

1.1.2.

Xxxxx:

x)

2,55&xxxx;x pro xxxxxxxx vozidlo;

b)

2,60 m x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s izolovanými xxxxxxx x tloušťce xxxxxxxxx 45&xxxx;xx, xxxxx xxxx kód karoserie 04 nebo 05 xxxxxxx x xxxxxxx X xxxxx C xxxxxxx 2 xxxxxxxx (XX) 2018/858.

1.1.3.

Výška: 4,00 m.

1.2.

Pro xxxxx xxxxxx délky, xxxxx x xxxxx xxxx xxx vozidlo xxxxxxxx v provozním xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a rovném xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx výrobcem.

1.3.

Při xxxxxxxxx xxxxx, šířky x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x oddíle X.

1.3.1.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxx X

1.3.1.1.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;xx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nákladového prostoru. Xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx možné je xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx složené xxxxxx, tak v xxxxxxxx poloze. Xxxx xxxx xxx taková xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xx když xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vozidla xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx překročena x xxxx než 25&xxxx;xx x xxxxxxxxx přípustná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxx 200&xxxx;xx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx výšky xxxxxxx 1&xxxx;050&xxxx;xx xxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx využít xxxxxxx x xxxxx intermodální xxxxxxx. Xxxxx toho xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1.3.1.1.1 x 1.3.1.1.3.

1.3.1.1.1.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx nařízením.

1.3.1.1.2.

Obsluha xxxx xxx možnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a vybavení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx 40&xxxx;xxX. Xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

1.3.1.1.3.

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemusí xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx splněny xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

1.3.1.2.

Xxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 500 mm, nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx délku xxxxxxxxxxx prostoru. Musí xxx konstruována xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx je zajistit xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poloze, xxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx musí xxx xxxxxx zařízení x vybavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx vozidlo xxxxx, xxx xx zatáhnout xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx přípustná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o více xxx 25&xxxx;xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx délka xxxxxxx nebyla xxxxxxxxxx x xxxx xxx 200&xxxx;xx, xxx je xxxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxx 1&xxxx;050&xxxx;xx xxx xxxx, a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx intermodální dopravy. Xxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx x bodech 1.3.1.2.1 xx 1.3.1.2.4 xxxx.

1.3.1.2.1.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx schválení xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

1.3.1.2.2.

Xxxxxxx xxxx mít možnost xxxxx xxxxxx aerodynamických xxxxxxxx x vybavení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nepřesahující 40&xxxx;xxX. Xxxxx xxxx xx lze rovněž xxxxxx xxxxxxxxxxx.

1.3.1.2.3.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prvků x xxxxxx xxxxxxxxx prvek xxxx kombinace prvků, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx tažné x xxxxxx xxxx 200&xxxx;xxX ± 10&xxxx;%, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx směru nahoru, xxxx, xxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kolmé xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 2,0 XXx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx, xx maximální xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx žádné xxxxxx xxxxxxx překročena x xxxx xxx 25&xxxx;xx, a xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xx.

1.3.1.2.4.

Xxxxx hlavní xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prvků x xxxxxx vodorovný xxxxx xxxx xxxxxxxxx prvků, xxxxx tvoří xxxxxxxx x vybavení, xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poloze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 200&xxxx;xxX ± 10&xxxx;%, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx tlaku 2,0 XXx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx být omezena xxx, xxx bylo xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx šířka vozidla xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx než 25&xxxx;xx x maximální přípustná xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx 200&xxxx;xx.

1.3.1.3.

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx konstruována xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poloze, xxx x pracovní xxxxxx nebyla xx xxxxx z obou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustná šířka xxxxxxx x více xxx 25&xxxx;xx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx intermodální dopravy. Xxxxx toho xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bodech 1.3.1.3.1 až 1.3.1.3.4 xxxx.

1.3.1.3.1.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x souladu x tímto xxxxxxxxx.

1.3.1.3.2.

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xx jak x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxx, nacházet xxx dolní xxxxxx xxxxxxx skla x xxxxxxxx případu, xxx xx xx řidič xxxx přímý xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

1.3.1.3.3.

Xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxx &xx; 60 Shore (X) x souladu x bodem 1.3.1.4.

1.3.1.3.4.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a vybavení xxxxx být vyrobena x xxxxxxxxx, který xx náchylný x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxx zubatých xxxxxx.

1.3.1.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxx x bodech 1.3.1.1, 1.3.1.2 x 1.3.1.3, xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx výhled xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx skla, xxx významně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x větrání xxxxxxx xxxxxxx, výfukového xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Veškeré xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, ať xx xx xxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx pracovní xxxxxx, nebo v xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vozidla opatřeným xxxxxxxxxxxxxxx zařízeními x xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx proti podjetí xxxxxxx, xxxxx x xxxxx částí zařízení xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx okrajem vozidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vybavením měřit xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx na xxxxxx xxxxxx vozidla xxxxxxxxx x 200 mm xx xxxxx, jsou v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx části prvků xxxxxxxxxx ve xxxxx ≤ 2,0&xxxx;x nad xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx okraji xxxxxxx xxxx vyrobeny x xxxxxxxxx x tvrdosti &xx; 60 Xxxxx (X). Xxx stanovování xxxxxxxx xx nepřihlíží x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x kovovému xxxxx tvořícím xxx xxxx xxxxxxx, který xxxx základní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx být konce xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx přední xxxxxx vozidla xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx dozadu, xx už xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx nachází x xxxxxxxx xx složené xxxxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx alternativa x xxxxxxxx xxxxxxxx xx zařízení xx xxxxxxx xxxxx podjetí xxxxxx, uvedené v xxxxxxxxxx odstavci, xxx xxxxxxxxx vzdálenosti mezi xxxxx částí zařízení xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zezadu a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vybavením xxxxx xxx přihlédnutí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx 200&xxxx;xx a xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vybavení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zadní xxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxx podjetí xxxxxx x zadním xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx s xxxxxxxxxxxxxxx zařízeními x xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poloze, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx výslednou délku xxxxxxx v souladu x oddílem X xxxxx 1.6.1, jestliže xx xxxx délka xxxxx xxx délka xxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxx x zatažené xxxx xxxxxxx poloze.

1.4.

Prodloužené xxxxxx

1.4.1.

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx motorového xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxx x kol, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X a xxxxx xxxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxx 10,5&xxxx;x, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovenou x xxxx 1.1.1.

1.4.2.

X xxxxxxx xxxxx xxxx 1.4.1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx doplňkový xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx povinném xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx obdélníku, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

„96/53/XX XXXXXXX 9A XXXXXXXXX“

Xxxxx znaků symbolu xxxx xxx xxxxxxx 4&xxxx;xx. Xxxx „96/53/XX XXXXXXX 9A XXXXXXXXX“ xx xxxxxx xxxxx x „xxxxxxxxxx“ v xxxxxxxxxx o xxxxx, xxx xxxx možno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx palubních dokladů x registraci vozidla.

2.

Rozložení xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x karoserií

2.1.

Postup xxxxxxx

Xxxxxx:

„X“

xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

„XX“

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost;

„MC“

maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jízdní soupravy;

„mi

maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost xx jednotlivou nápravu, xxxxxxxx indexem „x“, xxxxxxx „i“ xx xxxxxxxx od 1 xx celkového xxxxx xxxxxx xxxxxxx;

„xx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost x xxxx xxxxxxx;

„μx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost xx xxxxxxx náprav, označená xxxxxxx „x“, xxxxxxx „x“ se xxxxxxxx xx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx skupin xxxxxx.

2.1.1.

Xxxxxxxx se vhodné xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xxx pro xxxxxx technickou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2.2 x 2.3.

2.1.2.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx 2.2 x 2.3 provedou x xxxxxxxxxx zatížitelných xxxxxx při běžné xxxxxxxx konfiguraci.

2.1.3.

U xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx 2.2 x 2.3 provedou při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.1.4.

X motorových xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx:

2.1.4.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx paliva xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx 2.3 xxxxxxx I xxxxxxxx 96/53/XX se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ověří xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu.

2.1.4.2.

Výrobce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hmotnosti xxx povinnými nápisy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vedle xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx obdélníku, xxxxx xxxxxxxx xxxxx povinné xxxxx.

„96/53/XX XXXXXXX 10X XXXXXXXXX – XXXX XX“

Xxxxx xxxxx symbolu x udávané xxxxxxx xxxxx být xxxxx xxx 4&xxxx;xx.

Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x prohlášení o xxxxx xx navíc xxxxxxx xxxxxxxxx hmotnosti xxxx xxxxxx x „xxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxx xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dokladů o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.2.

Xxxxxx požadavky

2.2.1.

Součet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx společně xx xxxxxxx maximálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx náprav xxxxx xxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx naloženého vozidla.

2.2.2.

U xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx „x“ xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx technicky přípustná xxxxxxxx xx skupinu xxxxxx.

Xxxxx toho xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx mi xxxxx xxx xxxx μx xxxxxxxx na xxxxxxx „x“, xxx xxxxxx xxxxxxxxx hmotnosti xxx xxxxxxxx skupinu xxxxxx.

2.3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

2.3.1.

Xxxxxx hmotnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnosti x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hmotnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.3.2.

Xx-xx xxxxxxx zatíženo xx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustnou hmotnost xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přenášená xx xxxxxxx „x“ xxxxxxxxx xxxxxxxx mi xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx „j“ nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxx μx.

2.3.3.

Xxxxxxxxx xxxx 2.3.2 musí xxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx zatížení:

2.3.3.1.

Rovnoměrné xxxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti:

vozidlo xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx hmotnosti x provozním xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx cestujících xxxxxxxxxx xx vztažných xxxxxx míst k xxxxxx, hmotnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xx zahrnuta x hmotnosti v xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxx přípustné hmotnosti x xxxx xxxxxxx x užitečné hmotnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ploše.

2.3.3.2.

Nerovnoměrné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx volitelného xxxxxxxx, xxxxxxxxx cestujících xxxxxxxxxx xx vztažných bodech xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení (xxxx-xx zahrnuta v xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx spojení x xxxxxxxx xxxxxxxxx rozložené xxxxx xxxxxx výrobce.

Za xxxxx účelem xxxx xxxxxxx xxxxx krajní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx užitečného xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx (xxxx. od 0,50&xxxx;x do 1,30&xxxx;x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx).

2.3.3.3.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2.3.3.1 x 2.3.3.2 musí být xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) x přídavným xxxxxxx (xxxxxx zatížení).

2.3.3.4.

Hmotnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx):

xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx součet xxxxxxxxx x provozním xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, hmotnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx míst x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnosti x bodě spojení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výrobce (minimální x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).

2.3.3.5.

Xxxxxxxxx bodu 2.3.3.1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2.3.4.

Xx-xx xxxxxxx zatíženo xx xxxxxx maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx spojovacího xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx maximálního xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx (μ) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zatížení na xxxxx nápravu (x), xxxxx být hmotnost xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nápravu (xxxxxx xxxxxxx) xxxxx než 20&xxxx;% xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxx xxxxxxxxx naloženého xxxxxxx.

2.3.5.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kategorie X2 x X3 xxxxx technická xxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxx 2 po dohodě x xxxxxxxx, xxxxxxx xx zohlední xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla (například xxxxxxxxxx).

3.

Xxxxx kapacita

3.1.

Maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soupravy nesmí xxxxxxxxx součet xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustné xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.

Xxxxxxxxx rozjezdu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

4.1.

Xxxxxxx konstruovaná xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx se během xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stoupání x xxxxxx xxxxxxx 12&xxxx;%.

4.2.

Xxxxx xxx o xxxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oddíle X.

4.2.1.

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxxx 1 xxxxxx 5 xxxxxxxx (EU) 2018/858.

5.

Xxxxx xxxxxx

5.1.

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx motoru nejméně 5&xxxx;xX xx xxxx xxxxxxxxx technicky přípustné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

5.1.1.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx nedělitelných nákladů xxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxx 2&xxxx;xX xx tunu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jízdní xxxxxxxx.

5.1.2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 5.1 a 5.1.1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx elektrický xxxxx xxxxx hybridních elektrických xxxxxxx.

5.2.

Xxxxx xxxxxx xx xxxx x souladu x xxxxxxxxx XXX XXX x. 85.

6.

Manévrovací xxxxxxxxxx

6.1.

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx trajektorii 360x, xxx je xxxxxxx xx xxxxxxx 1 x oddíle X, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx body xxxxxxx xxxxxxxxx z obvodu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přesahovaly xx xxxxxx kružnice xxxxxxx.

6.1.1.

Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx), xxx x xxxxxxx zatíženého xx xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízeními xxxx vybavením podle xxxx 1.3.1.1, 1.3.1.2 x 1.3.1.3, xxxx xxx tato xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx a pracovní xxxxxx, případně – x xxxxxxxx a xxxxxxxx podle xxxx 1.3.1.3 – x xxxxx pracovní xxxxxx.

6.1.2.

Xxx xxxxx bodu 6.1 xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx F.

6.2.

V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zdvihání xxxxxxx xx xxxxxxxxx bodu 6.1 xxxxxxx rovněž xx zdvižené poloze xxxxxxxxxxx xxxxxxx (zdvihatelných xxxxxx) x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

6.3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx bodu 6.1 xx xxxxx tímto xxxxxxxx:

6.3.1.

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx plochy definované xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 12,50&xxxx;x x xxxxxxx kružnice xxxxxxx 5,30&xxxx;x.

6.3.2.

Xxxxxx přední xxx motorového vozidla xxxx sledovat xxxxxx xxxxxxxx (xxx obrázek 1 v xxxxxx X).

6.4.

Xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx VIII xxxxxxxx (XX) 2018/858. X xxxxxxx pochybností xxxx xxxxxxxxx zkušebna xxxx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxxxx x xxxxx rozsahu.

7.

Maximální xxxxxxxx zádi

7.1.

Vozidlo xx xxxxxxx zkoušce x xxxxxxx se zkušební xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v bodě 7.1.1. Pokud je xxxxxxx vybaveno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx bodů 1.3.1.1, 1.3.1.2 x 1.3.1.3, xxxx být tato xxxxxxxx x vybavení x xxxxxxxx x xxxxxxxx poloze.

7.1.1.

Zkušební xxxxxx xxxxxxxxxx stavu

7.1.1.1.

Vozidlo stojí x jeho přední xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx krajním xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 12,50&xxxx;x.

Xxxxxxxxxx čáry xx xx zemi xxxx svislá xxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx bod xxxxxxx obrys vnější xxxxxxxx x xxxxxxxx 12,50&xxxx;x.

7.2.

Xxxxxxxxx vybočení zádi xxxxx xxxxxxxxxx: (xxx xxxxxxx 3 v xxxxxx I)

a)

0,80 m;

b)

1,00 m x xxxxxxx vozidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx;

x)

1,00&xxxx;x x případě, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

7.3.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zádi vozidla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu s xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx (XX) 2018/858. V xxxxxxx pochybností může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zkoušky x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxx kategorie X

1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1.1.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

1.1.1.

Xxxxx

x)

xxxxxx: 12,00&xxxx;x xxxxxx xxx;

x)

xxxxx: 12,00 m x xxxxxx převis.

1.1.2.

Šířka

a)

2,55 m xxx xxxxxxxx vozidlo;

b)

2,60 m x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 45&xxxx;xx, xxxxx xxxx kód xxxxxxxxx 04 nebo 05 xxxxxxx v xxxxxxx 2&xxxx;x xxxxxxx X xxxxxxxx (EU) 2018/858.

1.1.3.

Výška: 4,00&xxxx;x.

1.1.4.

Xxxxxx xxxxxxx upevnění xxxxxx: 2,04&xxxx;x.

1.2.

Xxx xxxxx xxxxxx délky, xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx povrchu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx doporučený xxxxxxxx.

1.3.

Xxxxxx délky, xxxxx x předního poloměru xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ložné xxxxxx xxxx vztažné xxxxxx xxxxxxx v příloze 7 xxxx 1.2.1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 55.

Nastavitelné xxx xxxx být xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx rovnoběžně xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx být xxxxxxxxx xx co nejdelší xxxxxxxxxx xxxxxx.

1.4.

Xxx stanovení xxxxx, šířky a xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x oddíle X.

1.4.1.

Xxxxx xxxxxxxxx na aerodynamická xxxxxxxx uvedená x xxxxxx X

1.4.1.1.

Xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 500&xxxx;xx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prostoru. Xxxx xxx konstruována xxxxxxx způsobem, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxx poloze. Dále xxxx být xxxxxx xxxxxxxx a vybavení xxxxxxxxxxxx takovým způsobem, xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx stran xxxxxxx překročena o xxxx xxx 25&xxxx;xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o více xxx 200 mm, xxx xx xxxxxxxx pouze xx výšky nejméně 1&xxxx;050&xxxx;xx nad xxxx, x xxxxxxxxxxxx tak xxxxxxx xxxxxx vozidlo x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1.4.1.1.1 xx 1.4.1.1.3.

1.4.1.1.1.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

1.4.1.1.2.

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx polohu aerodynamických xxxxxxxx x xxxxxxxx x zatahovat xxxx xxxxxxx xx působením xxxxxxxx síly xxxxxxxxxxxxx 40&xxxx;xxX. Xxxxx xxxx xx xxx rovněž xxxxxx xxxxxxxxxxx.

1.4.1.1.3.

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx možno xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

1.4.1.2.

Xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx, jejichž xxxxx x xxxxxxxx poloze xxxxxxxxx 500&xxxx;xx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx délku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx konstruována takovým xxxxxxxx, xxx bylo xxxxx xx zajistit xxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx x pracovní xxxxxx. Xxxx musí xxx xxxxxx zařízení x vybavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx složit xxx, xxx maximální xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebyla xx xxxxx z xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x více xxx 25 mm x xxxxxxxxx přípustná xxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxxxx x xxxx než 200&xxxx;xx, což xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx 1&xxxx;050&xxxx;xx xxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx tak možnost xxxxxx xxxxxxx x xxxxx intermodální dopravy. Xxxxx toho musí xxx splněny xxxxxxxxx xxxxxxx x bodech 1.4.1.2.1 xx 1.4.1.2.4.

1.4.1.2.1.

Zařízení x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx typu x souladu s xxxxx xxxxxxxxx.

1.4.1.2.2.

Xxxxxxx musí xxx možnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx skládat xx působením xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx 40&xxxx;xxX. Xxxxx xxxx to xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

1.4.1.2.3.

Xxxxx xxxxxx svislý xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x hlavní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx dotyčné xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx 200&xxxx;xxX ± 10&xxxx;%, xxxxx staticky xxxxxx postupně xx xxxxx nahoru, dolů, xxxxx a xxxxxx xx geometrický střed xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx maximálním xxxxx 2,0 XXx. Xxxxxxxx a vybavení xx mohou xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x zajištění xx x důsledku xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vozidla xxxx xx žádné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx než 25&xxxx;xx, x xx během xxxxxxx xxx xx xx.

1.4.1.2.4.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx kombinace xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx prvků, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, musí xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 200&xxxx;xxX ± 10&xxxx;%, xxxxx staticky působí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx geometrický střed xxxxxxxxx kolmé xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 2,0 XXx. Xxxxxxxx x vybavení xx mohou deformovat, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx 25&xxxx;xx a xxxxxxxxx přípustná xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx 200&xxxx;xx.

1.4.1.3.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx schvalovacího orgánu xxxxx, xx aerodynamická xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx x zatažené xxxx xxxxxxx poloze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx příslušné požadavky xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx poloze, nebo x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx zařízení xx ochranu xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx okrajem vozidla xxxxxxxxx aerodynamickými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx měřit xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx zařízením a xxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxx delší xxx 200&xxxx;xx x xxxx x pracovní xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve výšce ≤ 2,0&xxxx;x xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxx &xx; 60 Xxxxx (X). Při stanovování xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tvořícím xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxxxx prvků. Nicméně xxx se zabránilo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxx, xxxxx být konce xxxxxx žebrování, xxxxxx x kovového drátu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx dozadu, xx xx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxxx poloze.

Jako xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x předchozím xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx částí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zezadu x zadním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vybavením xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx 200&xxxx;xx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx jsou xxxx xxxxxxxx xxxx vybavení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx X.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx vozidla xx xxxx měří x xxxxxxxxxxxxxxx zařízeními x xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx výslednou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx X xxxxx 1.6.1, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx větší xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x karoserií

2.1.

Postup xxxxxxx

Xxxxxx:

„X“

xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

„x0

xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx x xxxxxxx bodě xxxxxxx;

„xx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustná xxxxxxxx xx nápravu, xxxxxxxx xxxxxxx „i“, xxxxxxx „x“ xx xxxxxxxx xx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx;

„xx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx spojení;

„μj

maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx „j“, xxxxxxx „x“ xx xxxxxxxx xx 1 xx celkového xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2.1.1.

Xxxxxxxx xx xxxxxx výpočty x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx technickou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxx 2.2 x 2.3.

2.1.2.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápravami xx xxxxxxx xxxxx bodů 2.2 x 2.3 xxxxxxxx s odpružením xxxxxxxxxxxxx náprav xxx xxxxx provozní konfiguraci.

2.1.3.

U xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx 2.2 x 2.3 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.2.

Xxxxxx xxxxxxxxx

2.2.1.

Xxxxxx maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx bodě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nápravy x/xxxx xxxxxxx (xxxxxxx) náprav x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X ≤ Σ [x0 + xx + xx] nebo X ≤ Σ [x0 + μj + xx].

2.2.2.

X žádné xxxxxxx náprav označené xxxxxxx „j“ xxxxx xxx součet xxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx μj.

Kromě toho xxxxx xxx žádná x xxxxxxxxx xx xxxxx než část μx xxxxxxxx na xxxxxxx „x“, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2.3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

2.3.1.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x provozním xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vybavení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hmotnost naloženého xxxxxxx.

2.3.2.

Xx-xx vozidlo zatíženo xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hmotnost naloženého xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx „x“ xxxxx xxx xxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxx, hmotnost μx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx spojení x0.

2.3.3.

Xxxxxxxxx xxxx 2.3.2 xxxx xxx splněny při xxxxxx xxxxxxxxxx zatížení:

2.3.3.1.

Rovnoměrné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xx součet xxxxxxxxx x provozním xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vybavení x užitečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

2.3.3.2.

Xxxxxxxxxxxx rozložení xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxx zatíženo xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxx xxxxx pokynů xxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx možné polohy xxxxxxx užitečného xxxxxxxx x/xxxx karoserie x/xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx (xxxx. od 0,50&xxxx;x xx 1,30&xxxx;x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx).

2.3.3.3.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2.3.3.4.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2.3.3.1 x 2.3.3.2 musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2.3.4.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx obytné xxxxxxx

2.3.4.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost (PM) xxxx xxxxxxxx tento xxxxxxxxx:

XX in xx ≥ 10 (n+L)

kde

„n“

je xxxxxxxxx počet xxxxx x

„X“

xx celková délka xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxx v xxxx 6.1.2 xxxxx XXX 7237:1981.

3.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3.1.

Xxxxxxxxxx přívěsů xxxx xxxxxx xxxx umožňovat, xxx, xxxx-xx xxxxxxx x tažným vozidlem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx 360x, xxxxxxx xxxxx soustřednými xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 12,50&xxxx;x x vnitřní kružnice xxxxxxx 5,30&xxxx;x, xxxx xx jakékoli xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx návěsu xxxxxxxxxx do obvodu xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx přívěs xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bodů 1.4.1.1 xxxx 1.4.1.2, musí xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

3.2.

X xxxxxx, xxxxx xxxx vybaven xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1.4.1.1 xxxx 1.4.1.2, xx xxxxxxxxx stanovený x xxxx 3.1 xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx (RWB) xxxxx xxxxxxxxx:

xxx

„XXX“

xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx návěsného čepu x střednicí xxxxxxxxxx xxxxxx x

„X“

xx šířka xxxxxx.

Xx-xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx neřízených xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nápravy, bere xx x úvahu xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx toho, xxxxx xx xxxxx.

Xxxxx X

Seznam zařízení x vybavení, xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1.

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxx v následujících xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx X, XX x XXX, jsou-li splněny xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 250&xxxx;xx;

x)

xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vozidle, xxxxx zvětšují xxxx xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx než x 750&xxxx;xx;

x)

xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vozidle, xxxxx zvětšují jeho xxxxx, xxxxx přečnívat xxxx než o 100&xxxx;xx.

2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxx. x), x) a x) xx nevztahují xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx I

Délka xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx vozidel

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Zařízení xxx xxxxxxx výhled, jak xxxx definována x xxxx 2.1 předpisu XXX x. 46 (6)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.

Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx

x

x

x

x

x

x

3.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x

x

4.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx

x

x

5.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx a držadla

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.

Mechanická xxxxxxxxx zařízení

x

x

x

x

x

x

7.

Další xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xx-xx xxxxxxxxxxx)

x

x

x

x

8.

Xxxxx xxxxxxxx xxx (xx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx)

x

x

9.

Xxxxxxx plošiny, xxxxxxxxxx xxxxx a podobná xxxxxxxx (xxxx-xx x xxxxxxxxxx poloze a xxxxxxxxxxx-xx x více xxx 300&xxxx;xx), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x detekci xxxxxx xxxxxx

x

x

x

x

x

x

x

x

11.

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

x

x

x

x

x

x

12.

Xxxxxxxx x celními xxxxxxxx x jejich ochrana

x

x

x

x

x

x

x

13

Zařízení xxx připoutání plachty x xxxxxx ochrana

x

x

x

x

x

x

x

x

14.

Délkové xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x

x

x

x

x

x

15.

Xxxxxxxxx sběrače xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x

16.

Xxxxxx pro xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx

x

x

x

x

x

x

x

x

17.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x oddíle 2 xxxxxxxx OSN x. 48 (7)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

18.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

-

x

x

-

x

x

-

-

x

x

19.

Xxxxxx používané xxx xxxxxxxxxx mezi vozidly xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Xxxxxxx XX

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

X1

X2

X3

X1

X2

X3

X1

X2

X3

X4

1.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x bodě 2.1 xxxxxxxx XXX č. 46

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx poškození xxxxxxxxxx

x

x

x

x

x

x

x

x

4.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx

x

x

x

x

x

x

x

x

5.

Xxxxx obrysové xxxxxxxx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

6.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx svítilny

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.2.

Boční xxxxxxx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.3.

Xxxxxxx svítilny

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6.4.

Zadní xxxxxxxx xxxxxxxx

x

x

x

x

x

x

6.5.

Xxxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxx

x

x

7.

Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x podobná xxxxxxxx (xxxx-xx v neprovozní xxxxxx a xx xxxxxxxxxxx, že nevyčnívají xxxx xxx 10&xxxx;xx xx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx dozadu xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 5&xxxx;xx; xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 2,5&xxxx;xx)

x

x

x

x

x

x

x

x

8.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx systému xxxxxxxx, nejsou-li xxxxxxxx

x

9.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx x vozidlo xxxxx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x detekci xxxxxx xxxxxx

x

x

x

x

x

x

x

x

11.

Xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx šířky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x izolovanými xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx 2&xxxx;600 &xxxx;xx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, tak x xxxxxxxx poloze

x

x

x

x

x

x

12

Zařízení x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx ochrana

x

x

x

x

x

x

x

13.

Zařízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ochrana, xxx xxxxxxxxxxxx o xxxx xxx 20 mm, xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx xx 2,0&xxxx;x xxx xxxx, x jež xxxxxxxxxxxx x více xxx 50&xxxx;xx, xxxx-xx xxxxxxxx xx výšce xxx 2,0 m nad xxxx. Hrany xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2,5&xxxx;xx

x

x

x

x

x

x

x

14.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nařízení

x

x

x

x

15

Ohebné xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 14

x

x

x

x

x

x

x

x

x

16.

Sněhové xxxxxx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

17.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx přepravu xxxxxxxxxx

Xxxxx x případě xxxxxxx určených x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dvou xxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx výšce xxxxxxxxxxx 2,0&xxxx;x nad xxxx, xxxxx xxxxxxx xx výšce 3,70 m xxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx stranu xxxxxxx x xxxx xxx 50&xxxx;xx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 2&xxxx;650 &xxxx;xx.

x

x

x

x

18.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx vozidly xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

19.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v pneumatikách xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxx xxxxx nepřečnívají xxxxxx stranu xxxxxxx x více xxx 70&xxxx;xx

x

x

x

Xxxxxxx XXX

Xxxxx xxxxxxx

X1

X2

X3

X1

X2

X3

X1

X2

X3

X4

1.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, navigaci, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx navzájem xxxx mezi vozidlem x xxxxxxxxxxxxxxx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx sběrače xx xxxxxxxx poloze

x

x

Oddíl X

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx výroby

1.

Rozměry

1.1.

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxx xx xxxx xxxxx bodu 1.2 xxxxxx X xx X.

1.2.

Xxxxx xxxxxx překročeny xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1.1 xxxxxx X xx X, mohou se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx rozměrů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o 3&xxxx;%.

2.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

2.1.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx stavu xx ověří xxx, xx se xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx, od xxx xx odečte hmotnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vybavení. Xxx xxxx xxxxx xxxx váhy splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/31/XX&xxxx;(8).

2.2.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 2.1 xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxx I xxxx 2.6 písm. x) nařízení (XX) 2020/683 nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx prohlášení x shodě nejvíce x:

x)

3&xxxx;%, xxxxx xxx x spodní a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (= xxxxxxx a xxxxxx odchylky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx X, N x X s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

5&xxxx;%, pokud jde x spodní x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (= xxxxxxx x xxxxxx odchylky xx xxxxxxxxxxx hodnoty) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

5&xxxx;%, xxxxx xxx o xxxxxx a horní xxxxxxxxx odchylky (= xxxxxxx a kladné xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx) pro xxxxx xx. 31 odst. 3 x 4 xxxxxxxx (XX) 2018/858.

3.

Xxx xxxxx čl. 31 xxxx. 3 x 4 nařízení (EU) 2018/858 xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x tomto xxxxxx.

Xxxxx X

Obrázky xxxxxxxx xx požadavků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx 1

Kruh xxxxxxxxxxx x = 5,3&xxxx;x X = 12,5&xxxx;x

Xxxxxxx 2

Metoda xxxxxxxx xxx xxxxxxx M2 x X3

Xxxxxxx 2x: Xxxxxxxx zádi (xxxxxxxxxx xxxxxxx)

X= 12,5 m

r = 5,3&xxxx;x

Xxxx ≤ 60&xxxx;xx

Xxxxxxx 2x: Xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx vozidla)

R= 12,5 m

r = 5,3&xxxx;x

Xxxx ≤ 60 cm

Obrázek 3

Xxxxxx ustáleného xxxxx xxx vozidla N2 x X3

Xxxxx X

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

1.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

1.1.

Xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x následujících xxxxxxxx:

1.1.1.

xx xxxxxxx typu, xxx který xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx;

1.1.2.

xx&xxxx;xxxxx karoserie xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx určena; xxxx část xxxx xxx reprezentativní pro xxxx typ (xxxx xxxx) xxxxxxx;

1.1.3.

xx xxxxx xxxxx.

1.2.

Xxxxx xx zkouška xxxxxxx xxxxx xxxx 1.1.2 x 1.1.3, xxxx xxx části, xxxxx se používají xxx xxxxxxxxx aerodynamických xxxxxxxx x vybavení x xxxxx karoserie xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, rovnocenné xxxxxx, které xx xxxxxxxxx x upevnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxxxx zařízení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x montáži x xxxxx x xxxxxxx, který jakékoli xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

1.3.

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx 1.5 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx (XX) 2018/858.

Matematický model xx validuje xxxxx x případě, že xx srovnatelný x xxxxxxxxxx xxxxxxx zkoušky. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx získanými xxxxxx xxxxxxxxxxxxx modelu. Musí xxx prokázána srovnatelnost xxxxxxxx zkoušek. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx změna matematického xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx, vyžaduje xxxxxxxxx novou xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.4.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx

1.4.1.

Xxxxxxx xx postaví xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x hladkou plochu.

1.4.2.

Přední xxxx xxxx xxx x poloze pro xxxxx x xxxxxx xxxxx.

1.4.3.

Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

1.4.4.

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

1.4.5.

Xx-xx xx zapotřebí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1.5.1.2, může být xxxxxxx jakýmkoli způsobem xxxxxxxxxx. Tuto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

1.4.6.

Xxxxxxx xxxxxxxx hydraulicko-pneumatickým, hydraulickým xxxx pneumatickým xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zkouší x odpružením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx provozních podmínek xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

1.5.

Xxxxxxxx xxxxxx

1.5.1.

Xxxxx zkoušek xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vybavení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v důsledku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxx 1.6.1. Alternativně xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zatáhnout. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 1.6.2 xx ověří pomocí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Zařízení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zařízení s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

1.5.1.1.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx nejvýše 250&xxxx;xx x xxxxx nejvýše 200&xxxx;xx, s xxxxxxxxx xxxxxxxx 5&xxxx;± 1 mm xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx nesmí být xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízením a xxxxxxxx x xxxx xxx možné xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxx 1.1.1, musí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx adaptéru xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nejnižším xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx a xxxxx horního xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 2,0&xxxx;x xxx xxxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxx xxxxxxx 1). Xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx provádí xx části xxxxxxxxx xxxxxxx typu xxxxx xxxx 1.1.2 nebo xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1.1.3, xxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx okrajem aerodynamických xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx výšku xxxxxxxxx 2,0&xxxx;x xxx vozovkou xx xxxxx namontování xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla (xxx obrázek 2).

Přesné xxxxxxxx středu xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx tuhosti (xxxx. x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx.), xxxx být střed xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x nejvyšší xxxxxxxxx xxxx vnějším xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx 2

Xxxxxxx nastavení xxxxxxx

1.5.1.1.1.

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx 4&xxxx;000&xxxx;X ± 400&xxxx;X xx xxxxxx postupně na xxx body, které xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kolem xxxxxxxx osy xxxxxxx xxxx osy xxxxxxxx xx zadním vnějším xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx (viz xxxxxxx 3). Xxxxxx, xx kterém se xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 3

Působení xxxx

1.6.

Xxxxxxxxx

1.6.1.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx během xxxxxxxx xxxxxxxxxx sil xxxxx xxxx 1.5.1.2 xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx musí xxx xx následek xxxxx xxxxxxx ≤ 200&xxxx;xx, xxxxxx xx vodorovném xxxxxxxx směru v xxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xx výsledná xxxxx xxxxxxx.

1.6.2.

Xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxxxx xxxxx kabiny

1.

Obecný xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx motorového vozidla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1.1.

Xxxxxx xxxxxxx oblasti xxx posuzování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1.1.1.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xx xx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx rovinu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx motorového xxxxxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx X.

1.1.2.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx bere x úvahu xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xx . Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podélnou xxxxxxx motorového xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx Xx .

1.1.3.

Xxxxxxxxx xxxxxxx vzdálenost Lt xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kabiny xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ≤ 2&xxxx;000&xxxx;xx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla.

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xx xxxxxxx xx 200&xxxx;xx (xxx xxxxxxx 1).

Xxxxx xxxxxx oblasti xxx posuzování xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx podélné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx uvedeným nejpřednějším xxxxx xx vzdálenosti Xx .

Xxxxxxx 1

3D xxxxx

1.1.4.

Xxx xxxxx xxxx 1.3.3.2 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x oběma xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovinami, čáry Xxxxxx x Xxxxxxx (xxx xxxxxxx 2).

Xxxxxxx 2

3D xxxxx

1.2.

Xxxxxxxxx hranice xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla

1.2.1.

V xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx čára xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx hraniční xxxx čelní plochy xx xxxxxxx na xxxxxx 2 000 mm nad xxxxxxxx, měřeno xx xxxxxxxx nenaloženého xxxxxxx.

1.3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1.3.1.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, a xx bez ohledu xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx X se xxxx neberou v xxxxx.

1.3.2.

Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

1.3.2.1.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx „xxxxx“, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx leží xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx bodu.

1.3.2.2.

Za xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx se použije xxxxxxxxxxxx bod xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxx bodu 1.1.3.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx procházející xxxxxxxxxxxxx bodem xxxxxx xxxxxxxx ve výšce ≤ 2&xxxx;000&xxxx;xx od xxxxxxx, xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx použije x xxxxx jejího průniku x vodorovnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ve xxxxx 1&xxxx;000&xxxx;xx. Xxxxxxxxxx xx xxx považuje xx xxxxxxxx čáru xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

1.3.2.3.

Xxxxx xx xxxxxx rotující xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx bodu 1.3.2.2 xxxxxxx odstavce xxxxxxxx xxxxxx xx svislice x 3x (xxx xxxxxxx 3).

Xxxxxxx 3

Sklon

1.3.2.4.

Žádný xxx xxxxxxxxxx povrchu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x oblasti xxx posuzování sklonu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x bodě 1.3.2.3, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bod xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se dotýká xxxxxx xxxxxx roviny.

1.3.3.

Zúžení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1.3.3.1.

X oblasti xxx xxxxxxxxxx xxxxx kabiny xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx čelní plocha xxxxxxx xxx, xxx xx příslušné ideálně xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx společné xxxxx, která xxxx xxxx xxxxxxx a x podélné střední xxxxxx motorového xxxxxxx.

1.3.3.2.

Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx x jedna xx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx 20x xxxx xxxxxxx xxxxxxx rovině, xxxx 40x xx xxxx. Xxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxx, xxx xx protínaly také x čarami Xxxxxx a Tvpravo xxxxxxxxx x xxxx 1.1.4.

1.3.3.3.

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx čelní xxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx příslušné xxxxxx xxxxxx uvedené x xxxx 1.3.3.2., kdy xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx kabiny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svislé xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx 1.3.2.4.

2.

Xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stanovených v xxxxx xxxxxx splněna, xx xx za xx, že xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx oddílu D xxxx 1.4.1.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel

1.

Obecně

1.1.

Tato xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx stoupavosti xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx X xxxxxxxx 1 xxxxx 5 xxxxxxxx (EU) 2018/858.

1.2.

Xxxxxxxxx zkušebna xxxxx, xxx xxx úplné xxxx xxxxxxxxx vozidlo xxxx xxxxx návěsu xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X xxxxxxxx (XX) 2018/858.

1.3.

X případě xxxxxxxxx xxxxxxx xx toto xxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxx.

2.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

2.1.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx vozidla

2.1.1.

Vozidlo xx xxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx výrobcem a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx I xxxxxxxx (EU) 2020/683.

2.1.2.

Nastavení xxxx, spojky (xxxx. xxxx xxxxxx), motoru x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx v xxxxxx.

2.1.3.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx jednat x pneumatiky xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxx. Xxxxxxx běhounu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 90&xxxx;% xxxxxxx běhounu xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx na xxxxxxx doporučenou výrobcem xxxxxxxxxx.

2.1.4.

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx rovnoměrně xx xxxxxx k rozložení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x 7,5 tunách s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 4 xxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 6&xxxx;xxx xxxx xxx xxxxxxxx x váhou 3&xxxx;xxx (40&xxxx;%) xx přední xxxxxxx x 4,5 xxxx (60 %) na xxxxx nápravě.

2.2.

Podmínky xxxxxxxx xx zkušební xxxxx

2.2.1.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx suchý, xxxxxxxxx xx betonový.

2.2.2.

Stoupání musí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % x xxxxxxxxx +3&xxxx;% (θ = 14 stupňů).

2.2.3.

Po xxxxxx x výrobcem xxx zkoušku provést xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx procentní hodnotu xxxxx xxx 25&xxxx;%. Xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnosti sníženými x ohledem na xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.3.

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx uvedeny x protokolu.

2.3.1.

Povrch dráhy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx („XXX“) xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx XXX/XX 13036-2: 2010 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx – Xxxxxxxx metody – xxxx 2: Xxxxxxxxx smykového odporu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx měřicích xxxxxxx.

X xxxxxxxxx se xxxxx průměrná xxxxxxx XXX.

3.

Xxxxxxxx postup

3.1.

Vozidlo xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3.2.

Xxxxx trakce xxxx xxx xxxxxxxx xxx použití x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx rychlostní xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.3.

Xxxxxxx xx xxxxxxx X xxxxxxx 1 xxxx 5 x 6 xxxxxxxx (XX) 2018/858.

Xxxxx X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpružení x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.

Xxxxx oddíl xxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxx xx rovnocennosti xxxxxxxxx x pneumatickým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx náprav) vozidla.

2.

Odpružení xx xxxx xx xxxxxxxxxx pneumatickému xxxxxxxxx, xxxxxxxx splňuje tyto xxxxxxxxx:

Xxx volném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx svislém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx nápravou xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx kmitočet x xxxxxxxx tlumení při xxxxxxxxx zatíženém xxxx xxxxxxxxxx zatížením xxxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxx 2.3 xx 2.6.

2.1.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx vybavena xxxxxxxxxxxxx tlumiči. U xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx co xxxxxxx xxxxxxx kmitání xxxxxx xxxxxx.

2.2.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xx xxxx být xxxxx xxx 20 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxx x namontovanými x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.3.

Xxxxxxx tlumení Xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odstraněnými xxxx vyřazenými x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 50 % Xx.

2.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx hnací xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx přechodném xxxxxxx kmitání nesmí xxx xxxxx než 2,0&xxxx;Xx.

2.5.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx frekvence a xxxxxxx se xxxxxxx x xxxx 3.

3.

Zkušební xxxxxx

3.1.

Xxxxxxxxx x xxxxxxx

3.1.1.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx:

xxx

„X“ xx xxxxxxxxx xxxxx (xx),

„X“ xx xxxxxx xxxxxxxx odpružené xxxxx (x),

„X“ xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.x/x) x

„X“ xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (X/x), xxxxxx xxxx xxxxxxxx vozovky x xxxxxxxxxx hmotou (X/x)

3.1.2.

Xxxxxxxxx xxxxxxx („X“ x Hz) odpružené xxxxx je xxxx xxxxx rovnicí:

3.1.3.

Tlumení xx xxxxxxxx xxx C = Xx,

xxx

Xxxxxxx xxxxxxx xx dáno xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx tlumení X/Xx.

3.1.4.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hmoty má xxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx 2). Xxxxxxxxx lze xxxxxxx měřením xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Velikost xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po sobě xxxxxxxx kmitů x xxxxxx xxxxx.

3.1.5.

Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx X1 x X2, xx xxxxxxx xxxxxxx X xxxx xxxxx xxxxxxx:

„xx“ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.2.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx určit xxxxxxx tlumení Dm, xxxxxxx tlumení xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xx x frekvenci F xxxxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxx xxx volby:

a)

přejet xxxxxx rychlostí (5&xxxx;xx/x ± 1&xxxx;xx/x) přes xxxx xxxxxx 80&xxxx;xx, xxxxx profil xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 1. Z hlediska xxxxxxxxx a xxxxxxx xx analyzuje xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx, xx kola xxxxx nápravy xxxxxx xxxx;

x)

xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxx, aby xxxxx xxxxxxx byla zatížena xx 1,5xxxxxxx xxx xxxxxxxxx statické xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x 80&xxxx;xx. Poté xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x analyzuje xx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxxx.

3.3

Xxxxxxxx zařízení xxxxxxx x podmínky xxxxxxxx

3.3.1.

Xxxxxxx xxxx xxx vybaveno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxx nápravou. X xxxxxx tlumení xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx časového xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a rámem, xxxxx nad nápravou.

3.3.2.

Pneumatiky xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla.

3.3.3.

Zkouška x xxxxxxx rovnocennosti xxxxxxxxx xx provede xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnosti na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx rovnocennost xxxxx pro xxxxxxx xxxxx hmotnosti.

Obrázek 1

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx 2

Xxxxxxx sinusoida při xxxxxxxxxx volném xxxxxxx

Xxxxx X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zdvihatelných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

1.

Xx-xx vozidlo xxxxxxxx jednou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx provozních xxxxxxxx nebyly překročeny xxxxxxx maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx/xxxxxx. Xx xxx účelem xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zemi xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx), xx-xx nejbližší xxxxxxx (nápravy) xxxxxxx xxxx přední náprava (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxx maximální přípustnou xxxxxxxx (xxxxxxxxx přípustné xxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxx/xxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx za účelem xxxxxxxx jízdy vozidla xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx). Výrobce xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx neúplných vozidel xxxxxxxxx hmotnost xx xxxxxxx nápravu (xxxxxx xxxxxxx).

2.

Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx nápravy namontovaná xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx činnost, musí xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx použití nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.

Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3.1.

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxx schopnosti xxxxxxxxx xx takovém xxxxxxx x zlepšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx snížilo xxxxxxxx xxxxx nápravy xxxxxxxxxx vozidla, x xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustnou xxxxxxxx xx nápravu xxxxxxxxxx x členském xxxxx až x 30&xxxx;%, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jež je xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zbývajícímu xxxxxxxx xxxxxx nápravy (xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxx xxxxx xxx xxxx (xx. v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vozidlo xxxxx překlopit);

c)

zdvihatelná nebo xxxxxxxxxxx náprava (xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxx ovládána (xxxxxxxx) pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xx xxxxxxx rozjede x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 30&xxxx;xx/x, musí xx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xx zem xxxx se musí xxxx zatížit.

ČÁST 3

Xxxxx X

XXXXXXXXXX EU XXXXXXXXX TYPU (SYSTÉM XXXXXXX)

Xxxxxxx x xxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxx&xxxx;(9) xxxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze XXXX xxxxxxxx (EU) 2021/535, naposledy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) x. …/…

Xxxxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx typu:

Důvod xxxxxxxxx / odmítnutí / xxxxxxxx&xxxx;(9):

XXXXX X

(Xxxxxx se x xxxxxxx x xxxxxxx X xxxxx X x příloze XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2020/683.)

XXXXX XX

(Xxxxxx xx v xxxxxxx s xxxxxxx XX vzoru X x xxxxxxx III xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2020/683.)

Doplněk

k certifikátu XX xxxxxxxxx typu x. …

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx:

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xx schválení xxxx x xxxxxxx s xx. 6 xxxx. 3 xxxx 4 xxxxxxxx (EU) 2020/… [Xxxxxx xxxxx xx xxxx nařízení] (xx. xxxxxx rozměry xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x části 3 oddílech X, X, X xxxx X) xxx/xx (7)

1.2.   

Vozidlo xx schválení xxxx xxx účely článku 8x xxxxxxxx 96/53/XX (xx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx části xxxxxxx): xxx/xx (7)

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx článku 9a xxxxxxxx 96/53/XX (xx.&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízeními xxxx xxxxxxxxx): ano/ne (7)

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx 10x xxxxxxxx 96/53/XX:

1.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidel na xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxx/xx (7)

1.4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx emisemi: xxx/xx (7)

2.   

Vozidlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxx/xx (7)

3.   

Vozidlo je xxxxxxxx odpružením, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pneumatickému xxxxxxxxx: xxx/xx (7)

4.   

Vozidlo xxxxxxx xxxxxxxxx pro terénní xxxxxxx: xxx/xx (7)

5.   

Poznámky:

Oddíl X

CERTIFIKÁT XX XXXXXXXXX TYPU (XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX)

Xxxxxxx x xxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxx&xxxx;(10) xxxxxxxxx xxxx xxx typ aerodynamického xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxx stanovenými x xxxxxxx XXXX xxxxxxxx (XX) 2021/535, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. …/…

Xxxxx xxxxxxxxxxx XX schválení xxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxx&xxxx;(10):

XXXXX X

(Xxxxxx se v xxxxxxx s xxxxxxx X xxxxx X x příloze XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/683.)

XXXXX XX

(Xxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxx II xxxxx C v xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/683.)

Xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxx typu x. …

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku:

2.   

Podrobný xxxxx aerodynamického xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx:

2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x nastavení:

2.4.   

Popis xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

2.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxx / xxx xxxxxx xxxxxxx (8)

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx zvláštních xxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (x příslušných případech):

4.   

Podrobný xxxxx xxxxxxxxxxx konkrétního xxxxx upevnění xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx (x xxxxxxxxxxx případech):

5.   

Poznámky:

6.   

Značka xxxxxxxxx typu x&xxxx;xxxx xxxxxxxx:

Xxxxx C

ZNAČKA XX XXXXXXXXX TYPU XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX CELKU XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX VYBAVENÍ

1.

Značka EU xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx:

1.1.

Xxxxxxxx, ve xxxxxx xx vepsáno malé xxxxxxx „e“, za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

1

xxx Německo

2

pro Xxxxxxx

3

xxx Xxxxxx

4

xxx Xxxxxxxxxx

5

xxx Xxxxxxx

6

xxx Xxxxxx

7

xxx Maďarsko

8

pro Xxxxxx republiku

9

pro Xxxxxxxxx

12

xxx Xxxxxxxx

13

xxx Xxxxxxxxxxx

17

xxx Xxxxxx

18

xxx Xxxxxx

19

xxx Rumunsko

20

pro Xxxxxx

21

xxx Xxxxxxxxxxx

23

xxx Xxxxx

24

xxx Xxxxx

25

xxx Xxxxxxxxxx

26

xxx Xxxxxxxxx

27

xxx Slovensko

29

pro Xxxxxxxx

32

xxx Lotyšsko

34

pro Xxxxxxxxx

36

xxx Xxxxx

49

xxx Kypr

50

pro Xxxxx

1.2.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx“ uvedené x xxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx uvádějící xxxxxxxx xxxxx přidělené xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx „00“.

1.3.

V případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx symbol „96/53/XX XXXXXXX 9X COMPLIANT“.

1.4.

V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx umístěna xx zadní xxxxx xxxxxxx, se xxxx xxxxxxxxx číslem uvede xxxxxx „96/53/XX ARTICLE 8X XXXXXXXXX“.

2.

Xxxxxx XX xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celku xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

3.

Xxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx samostatného xxxxxxxxxxx xxxxx je znázorněn xx xxxxxxx 1.

Obrázek 1

Xxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx

XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx aerodynamické xxxxxxxx xxxx vybavení xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx část xxxxxxx (xxx účely xxxxxxx s xxxxxxx 8x xxxxxxxx 96/53/XX) xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx 00046. Xxxxx xxx xxxxxxx „00“ xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celek xxx xxxxxxxx podle xxxxxx nařízení.


(1)  Předpis x. 55 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx národů (XXX/XXX) – Jednotná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spojovacích xxxxx xxxxxxxx souprav xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;153, 15.6.2018, s. 179).

(2)  Předpis x. 102 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení xxx xxxxxxxxxxx X.X xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (ZSVN) XX. xxxxxxx, xxxxx xxx x montáž xxxxxxxxxxx xxxx XXXX (Xx. xxxx. L 351, 20.12.2008, x. 44).

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 255, 29.9.2010, x. 1.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx XXX č. 142 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx [2020/242] (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;48, 21.2.2020, s. 60).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komise Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx (XXX XXX) č. 85 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx hnacích ústrojí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel kategorie X a X x xxxxxxxx měření xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 30xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx. X&xxxx;326, 24.11.2006, x. 55).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx Evropské xxxxxxxxxxx xxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx (XXX XXX) x. 46 – Jednotná xxxxxxxxxx xxx schvalování xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx montáže xxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. L 237, 8.8.2014, s. 24).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x. 48 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Spojených xxxxxx (EHK/OSN) — Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxxxx xxxx vozidel x hlediska xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x světelnou signalizaci [2016/1723] (Xx. věst. X 14, 16.1.2019, x. 42).

(8)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 96, 29.3.2014, x. 107.

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx se xxxxxxxx.

XXXXXXX XXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX X PLNĚNÍ XXXXXX

XXXX 1

Oddíl A

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx EU xxxxxxxxx xxxx vozidla x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. … xxxxxxxx xx XX schválení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se spolu xx soupisem xxxxxx xxxxxxxxxxx x trojím xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx se xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xxx dodány xx xxxxxxx xxxxxxx x s dostatečnými xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx X4, xxxx xxxx xxx xx xxxxx formát xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx fotografie, xxxx xxx dostatečně xxxxxxxx.

0.

0.1.

0.2.

0.2.1.

0.3.

0.3.1.

0.4.

0.5.

0.8.

0.9.

1.

1.1.

1.3.3.

1.4.

3.

3.9.

3.9.1.

3.9.1.1.

3.9.1.2.

3.9.1.3.

3.9.1.4.

3.9.6.

3.9.6.1.

3.9.6.2.

3.9.7.

3.9.7.1.

3.9.7.2.

3.9.8.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx informační xxxxxxxx xxxxxxx ze vzoru xxxxxxxxxxx x příloze X xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2020/683 x xxxxxx se x příslušné xxxxxxxxx xxxxx xxxx uvedených xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající se XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. … xxxxxxxx xx XX xxxxxxxxx typu vozidla x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx výkresy xxxx xxxxxxx, xxxx xxx dodány xx xxxxxxx xxxxxxx a x dostatečnými xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx X4, nebo xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

0.

0.1.

0.2.

0.2.1.

0.5.

0.8.

0.9.

3.

3.9.

3.9.1.

3.9.1.1.

3.9.1.2.

3.9.1.3.

3.9.2.

3.9.2.1.

3.9.2.2.

3.9.2.3.

3.9.2.4.

3.9.2.5.

3.9.2.6.

3.9.2.7.

3.9.2.8.

3.9.3.

3.9.3.1.

3.9.3.2.

3.9.3.3.

3.9.3.4.

3.9.3.5.

3.9.3.6.

3.9.3.7.

3.9.3.8.

3.9.3.9.

3.9.3.10.

3.9.3.11.

3.9.4.

3.9.4.1.

3.9.4.2.

3.9.4.3.

3.9.4.4.

3.9.4.5.

3.9.4.6.

3.9.4.7.

3.9.5.

3.9.5.1.

3.9.5.2.

3.9.5.3.

3.9.5.4.

3.9.5.5.

3.9.5.6.

3.9.5.7.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx dokument xxxxxxx xx xxxxx stanoveného x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/683 x xxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx uvedených xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxx.

XXXX 2

Xxxxx X

1.

Xxx xxxxx xxxx přílohy xx použijí xxxx xxxxxxxx:

1.1.

xxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx opětovně xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxx, aby xx xxx namontování xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

1.2.

xxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx průtok v xxxxxxxxx vedení xxxxxxx;

1.3.

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vodíkového paliva xx vozidlech xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přetlakových xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx, xxxxx odděluje (xxxxx xxxxxxxx) uložený xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxx xxxxx;

1.4.

xxxxxxxxxx“ (x xxxxxxx vodíku) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx uchovávání xxxxxx, v xxx xx uloženo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

1.5.

xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx“ xx xxxxxx datum (xxxxx a rok), xx xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx;

1.6.

xxxxx výroby“ (xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxx xxxxx (xxxxx x xxx) xxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxx xxxxxx;

1.7.

xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxx vozidla (xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx zásobníků, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx) x xxxx xxxxx (xxxx-xx xx xxxxxxx), x xxxxx xx xx xxxxx xxxx hromadit (x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), x čemuž xx xxxxx dojít v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx prostoru x x xxxxxxxx xxx kapotou;

1.8.

bodem xxxxxx xxxxx“ xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxx plochy, xxxxxx xx odpadní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx;

1.9.

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxx(x) xxxxxxxxxx xxxxxx, systém ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, systém xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx systém, systém xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

1.10.

xxxxxx x xxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx zařízení, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx palivo xxxxxxx xx xxxxxxx. Hrdlo x plnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plnicí přípojky;

1.11.

koncentrací xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx (nebo xxxxxxx) xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxx);

1.12.

xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxx xxxxx motorové xxxxxxx, xxxxx jako xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stlačený xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx články x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx x normě XXX 14687-2: 2012 x XXX J2719: (xxxxxx xx xxxx 2011);

1.13.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx rozumí xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a/nebo xxxxx, xxxxxxxxxx střechou, kapotou, xxxxxxxx, xxxxxxx stěnami x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx oddělený xxxxxx xxxx zadní xxxxxxxxx;

1.14.

xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vodíku“ se xxxxxx zásobník (xxxxxxxxx) xx zkapalněný xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxx, systém odpařování x xxxxxxxxxxx potrubí (xx-xx jim xxxxxx xxxxxxx) a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx částmi;

1.15.

výrobcem“ xx rozumí xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánu zodpovídá xx xxxxxxx hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx zajištění xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx nutně xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx části, které xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxxxxx typu;

1.16.

maximálním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx tlakový xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

1.17.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx tlak udávaný xxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. U xxxxxxxxx xx stlačeným xxxxxxx vodíkem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnotou tlaku xxxxxxxxxx plynu ve xxxxx naplněném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx jednotné xxxxxxx 15&xxxx;°X;

1.18.

xxxxxxxxxx plnicím tlakem“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx plnicí xxxx xx hodnotu 125&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tlaku;

1.19.

přetlakovým xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxx, které, xxxxx-xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x tlakového xxxxxxx, čímž xxxxxxx xxxxxx systému;

1.20.