Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXX (EU) 2021/991

xx dne 7.&xxxx;xxxxxx 2021

x&xxxx;xxxxxx xxx. „octroi xx xxx“ (xxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterým xx xxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;940/2014/XX

XXXX EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx článek 349 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xx postoupení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,&xxxx;(1)

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx na francouzské xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx žádný xxxxxx xxxxxxx xxxx místními xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx pocházejícími x&xxxx;xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Podle xxxxxx&xxxx;349 Xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx regiony zavést xxxxxxxxx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2)

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměřená xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx regionech. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx v úvahu xxxxxxxx charakter x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx narušila integritu x&xxxx;xxxxxxxxxx právního xxxx Xxxx, který xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx nevýhody, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;349 Smlouvy: xxxxxxxxx, xxxxxxxx povaha, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx povrch a podnebí x&xxxx;xxxxxx závislost na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx omezení xxxx xxx francouzské xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx závislost xx xxxxxxxx xxxxxxx a energie, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a malý xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx rozvinutou xxxxxxxx xxxxxxxx atd. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nevýhody xx projevují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a tedy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx méně xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxxx zachování xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx posílí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(3)

Xx xx 30.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2021 rozhodnutí Xxxx x.&xxxx;940/2014/XX&xxxx;(2) xxxxxxxx Francii, xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx uplatňovala xxxxxxxxxx xx xxxx „xxxxxx xx xxx“ či xxxx snížení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx produkce x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Guadeloupe, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Martiniku, Mayotte x&xxxx;Xxxxxxxx, jelikož xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx produktů, xxx xxxxx platí xxxx uvedené osvobození xx xxxx nebo xxxx snížení, je xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx ve xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a ostatními xxxxxxxx xxxxx xxxxx druhu xxxxxxxx xxxxxxxxx 10, 20 nebo 30 xxxxxxxxxxx xxxx

(4)

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx od 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2021 nadále xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úpravě xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 940/2014/XX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, režim zdanění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 940/2014/EU xxxxxxx xxxxxxxx a v určitých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podniky.

(5)

V této xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx regionů (Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx a Réunion) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;20 xxxx 30 procentních xxxx podle toho, xxx xxxxxxxx xxxx, xxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxx. Opatření se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Martin.

(6)

Toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;349 Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx diferencované xxxxxxx xx produkty, x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx existence xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx může xxxxxxx zachování místní xxxxxxxx, a zatřetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx oproti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odjinud x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx zdanění xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů.

(7)

V případech, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 5&xxxx;%, xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 10 %, xxxx xxxxxxxx o další xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx okolnosti xxxx xxxxxx část: xxxxxxxxx xxxxxxxx s vysokým xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, vznikající xxxxxxxx xxxx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx produkce xxx místní xxxxxx (xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx biologické xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx životního xxxxxxxxx); xxxxxxxxxx produkce xxxx produkce x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx hodnotou; xxxxxxxx, x&xxxx;xxx xx narušení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odjinud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, jen pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trhu x&xxxx;xxxxxx xxxx velikosti xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výrobků a osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;349 Xxxxxxx, xxxx xx xxxx překročena xxxxxxxx míra a aniž xx xxxx místní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx, x&xxxx;xxxxxxx nebude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vnitřním xxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx státní xxxxxxx.

(8)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx a ulehčit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx podpořit xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx roční xxxxx xx xxxxx xxxxxxx 550 000 EUR. Subjekty, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx „octroi xx xxx“, xxx ani xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx náhradou xx to odečíst xxxxxx xxxx daně xx xxxxxx.

(9)

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx Xxxx xxxxxxxx, aby se xxxxxx ve zdanění xxxxxxxxxxxx na potravinové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v kapitole XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;228/2013&xxxx;(3). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zabránit xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podpor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx režimem xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx omezen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx „xxxxxx xx mer“.

(10)

Cíle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx vytyčeny x&xxxx;xxxxxxxxxx x.&xxxx;940/2014/XX, xxxx xxxxxxxxx díky požadavkům xx xxxx xxxx „xxxxxx xx xxx“. Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xx zdrojů xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx použití x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx hospodářského x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx zahrnuje podporu xxxxxxxx xxxxxxxx, představuje xxxxxxxx povinnost.

(11)

Je xxxxx xxxxxx rozhodnutí x.&xxxx;940/2014/XX xxx, aby xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx byla xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx o 6 xxxxxx xx 31. prosince 2021. Xxxx lhůta xx xxxx Xxxxxxx umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření.

(12)

Doba xxxxxx režimu by xxxx být xxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxxx xx 31. prosince 2027. Xxx Komise xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxx, měla xx Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx 30.&xxxx;xxxx&xxxx;2025 xxxxxxxxx xxxxxx.

(13)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ode xxx 1.&xxxx;xxxxx&xxxx;2022, zatímco xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím x.&xxxx;940/2014/XX xx xxxx xxxxx účinku xxx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2021.

(14)

Xxxxx rozhodnutím není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;107 x&xxxx;108 Xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx&xxxx;1

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;28, 30 a 110 Xxxxxxx xx Francii xxxxxxxx xx 31. prosince 2027 uplatňovat xxxxxxxxxx xx xxxx „xxxxxx de xxx“ xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx Guadeloupe, xx Francouzské Xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;349 Smlouvy. Xxxx xxxxxxxxxx a snížení xxxx xxx xxxxxxxx strategie xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nejvzdálenějších regionů, xx zohledněním xxxxx Xxxx xxx tuto xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx podmínky obchodu x&xxxx;xxxx, xxx xx xxxx v rozporu xx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úplného xxxxxxxxxx od xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx k tomu, xx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx:

x)

20 xxxxxxxxxxx bodů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze X&xxxx;xxxxx X;

x)

30 xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxx X.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxxx ani odůvodněné xxxxxxxxx xxxxxxx, ani xxxxxxxxx podíl, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností.

3.   Francie xxxxxxx xxxxxxxxxx a snížení xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx nejméně 550&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx roční obrat xx nižší xxx xxxx hranice, dani „xxxxxx de xxx“ xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;2

Xx produkty, xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zásobování xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx III xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;228/2013, xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxx zdanění xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxxx xxxxxxxx Komisi xx 30.&xxxx;xxxx&xxxx;2025 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx dále xxxxxx xxxxxxxx odůvodňující uplatňování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II.

Xxxxxx&xxxx;4

X&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxxxx x.&xxxx;940/2014/XX xx datum „30.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2021“ xxxxxxxxx xxxxx „31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2021“.

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxx ode xxx 1.&xxxx;xxxxx&xxxx;2022, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;4, xxxxx se xxxxxxx xxx xxx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2021.

Článek 6

Toto rozhodnutí xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxxxxx dne 7.&xxxx;xxxxxx 2021.

Xx Xxxx

Xxxxxxxx

X. VAN XXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx dne 18.&xxxx;xxxxxx 2021 (dosud xxxxxxxxxxxx v Úředním věstníku).

(2)  Rozhodnutí Xxxx č. 940/2014/EU xx xxx 17.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 o režimu xxx. „xxxxxx xx xxx“ (xxxxxxxxx daně) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;367, 23.12.2014, x.&xxxx;1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;228/2013 xx dne 13.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013, kterým xx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx zemědělství xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx a zrušuje xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;247/2006 (Xx. xxxx. X&xxxx;78, 20.3.2013, x.&xxxx;23).


PŘÍLOHA X

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX V ČLÁNKU 1, XX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX „XXXXXX XX XXX“ (XXXXXXXXX DANĚ)

A.   

Seznam xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 1 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxx nomenklatury společného xxxxxxx sazebníku (1)

1.&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxxxxxx region Xxxxxxxxxx

0105&xxxx;11, 0201, 0203, 0207, 0208, 0210 12 19, 0302, 0304, 0305 49 80, 0306, 0307&xxxx;91, 0307&xxxx;99, 0403 xxxxx 0403&xxxx;10, 0407, 0408, 0409, 0702, 0704, 0705&xxxx;19, 0706100010, 0707&xxxx;00&xxxx;05, 0709&xxxx;60&xxxx;10, 0709 60 99, 0709&xxxx;99&xxxx;90, 0713, 0714, 0804&xxxx;30&xxxx;00, 0805&xxxx;50&xxxx;90, 0807&xxxx;11, 0807&xxxx;19, 0904&xxxx;22&xxxx;00, 0910 91, 1106, 1601, 1602, 1604&xxxx;20, 1806 31, 1806&xxxx;32&xxxx;10, 1806&xxxx;32&xxxx;90, 1806&xxxx;90&xxxx;31, 1806&xxxx;90&xxxx;60, 1901&xxxx;20, 1902 11, 1902&xxxx;19, 2103&xxxx;30&xxxx;90, 2103 90 30, 2103&xxxx;90&xxxx;90, 2105, 2106, 2201&xxxx;10&xxxx;90, 2201&xxxx;90, 2202 91, 2202&xxxx;99 xxxxx 2202&xxxx;99&xxxx;19, 2207 10, 2207&xxxx;20&xxxx;00, 2208 40, 2209&xxxx;00&xxxx;91, 2309&xxxx;90 xxxxx 2309904189&xxxx;(2), 2309&xxxx;90&xxxx;51(2), 2309909639 a 2309909695(2), 2505, 2517&xxxx;10, 2523 29, 2712&xxxx;10&xxxx;90, 2804, 2806, 2811, 2814, 2828, 2833, 2834, 2836, 2853 00 10, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3208, 3209, 3303 00 90, 3304&xxxx;99&xxxx;00, 3305&xxxx;10, 3401, 3402, 3406, 3808, 3820&xxxx;00&xxxx;00, 3917 kromě 3917&xxxx;10&xxxx;10, 3919, 3920, 3923, 3925&xxxx;30, 3925&xxxx;90, 3926 90, 4407&xxxx;11, 4407&xxxx;21 až 4407&xxxx;29, 4407&xxxx;99, 4418&xxxx;10, 4418&xxxx;20, 4418&xxxx;90, 4818, 4819&xxxx;10&xxxx;00, 4821&xxxx;10, 4821 90, 4910, 4911&xxxx;10, 6303&xxxx;12, 6306&xxxx;12, 6306&xxxx;19, 6306&xxxx;30, 6307&xxxx;90&xxxx;98, 6810 xxxxx 6810&xxxx;11&xxxx;10, 7003&xxxx;12&xxxx;99, 7003&xxxx;19&xxxx;90, 7003&xxxx;20, 7213&xxxx;10, 7213&xxxx;91&xxxx;10, 7214&xxxx;20, 7214&xxxx;99&xxxx;10, 7308 90 59, 7308&xxxx;90&xxxx;98, 7310&xxxx;10, 7314 xxxxx 7314&xxxx;12, 7610&xxxx;10, 7610&xxxx;90&xxxx;90, 7616&xxxx;99&xxxx;90, 8419 19, 8903&xxxx;99&xxxx;10, 8907 90 00, 9001&xxxx;50, 9004&xxxx;10&xxxx;10, 9004&xxxx;90&xxxx;10, 9004&xxxx;90&xxxx;90, 9403&xxxx;70&xxxx;00, 9404 10, 9404 21, 9406&xxxx;00&xxxx;20, 9506 99 90.

2.   Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx Guyana

0105 11, 0201, 0203, 0204, 0206&xxxx;10&xxxx;95, 0206&xxxx;10&xxxx;98, 0206&xxxx;30, 0206&xxxx;80&xxxx;99, 0207&xxxx;11, 0207&xxxx;12, 0207&xxxx;13, 0207&xxxx;41, 0207&xxxx;43, 0209&xxxx;10&xxxx;90, 0209&xxxx;90, 0210 11, 0210&xxxx;12, 0210 19, 0210 99, 0302, 0303&xxxx;59, 0303 89, 0304, 0305&xxxx;31&xxxx;00, 0305 39 90, 0305&xxxx;44&xxxx;90, 0305&xxxx;49&xxxx;80, 0305&xxxx;52&xxxx;00, 0305&xxxx;53&xxxx;90, 0305&xxxx;54&xxxx;90, 0305 59 85, 0305&xxxx;64&xxxx;00, 0305&xxxx;69&xxxx;80, 0306&xxxx;17, 0406, 0408&xxxx;99, 0702, 0704&xxxx;90&xxxx;10, 0709&xxxx;60, 0805, 0807, 0810&xxxx;90&xxxx;75, 0901 xxxxx 0901&xxxx;10, 0904&xxxx;11, 0904&xxxx;12, 1106&xxxx;20&xxxx;90, 1601, 1602, 1604, 1605, 1806&xxxx;31, 1806 32, 1806&xxxx;90, 1905, 2005 99 80, 2008 99 xxxxx 2008994819, 2008994899 x&xxxx;2008994980, 2103, 2105, 2106&xxxx;90&xxxx;98, 2201, 2202, 2208&xxxx;40, 2209&xxxx;00&xxxx;91, 2309 90 xxxxx 2309903180, 2309 90 35, 2309904189, 2309&xxxx;90&xxxx;43, 2309&xxxx;90&xxxx;51, 2309909639 a 2309909695, 2505&xxxx;10, 2517&xxxx;10, 2523&xxxx;29&xxxx;00, 2828&xxxx;90, 3204&xxxx;17&xxxx;00, 3208 20 90, 3208 90, 3209&xxxx;10, 3402, 3809 91, 3824&xxxx;50, 3919, 3920&xxxx;51, 3923 xxxxx 3923&xxxx;10, 3923&xxxx;40 x&xxxx;3923&xxxx;90, 3925, 3926&xxxx;90, 4818, 4821&xxxx;10, 4909, 4910, 4911, 6109, 6110 30 91, 6111 20 90, 6201&xxxx;19&xxxx;00, 6204 42 00, 6205, 6206, 6302 91 00, 6303 12, 6303&xxxx;19, 6306&xxxx;12, 6306&xxxx;19, 6307&xxxx;90&xxxx;98, 6505 00 30, 6802&xxxx;23, 6802&xxxx;29, 6802&xxxx;93, 6802&xxxx;99, 6810, 6912 00, 7006 00 90, 7009, 7210, 7214&xxxx;20, 7308&xxxx;30, 7308 90, 7314, 7604, 7610&xxxx;10, 7610&xxxx;90, 7616&xxxx;99, 7907, 8211, 8421210090, 8537 10, 9001 50, 9004&xxxx;90, 9021&xxxx;21, 9021&xxxx;29, 9404&xxxx;21, 9405 40, 9405&xxxx;60.

3.&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx

0105&xxxx;11, 0105&xxxx;12, 0105 15, 0201, 0203, 0207, 0208&xxxx;10, 0210&xxxx;11, 0210&xxxx;12, 0210 19, 0210&xxxx;20, 0210&xxxx;99&xxxx;49, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0403 xxxxx 0403&xxxx;10, 0406&xxxx;10, 0406&xxxx;90&xxxx;50, 0407, 0408, 0409, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0704&xxxx;90, 0705, 0706, 0707, 0709&xxxx;30&xxxx;00, 0709&xxxx;40&xxxx;00, 0709&xxxx;51&xxxx;00, 0709&xxxx;60, 0709&xxxx;93&xxxx;90, 0709&xxxx;99, 0710, 0714, 0801&xxxx;11, 0801&xxxx;13 až 0801&xxxx;18, 0803, 0804&xxxx;30, 0804&xxxx;40&xxxx;00, 0804&xxxx;50, 0805, 0807, 0809&xxxx;10, 0809&xxxx;40, 0810&xxxx;30, 0810&xxxx;90, 0813, 0910&xxxx;91, 1106&xxxx;20, 1601, 1602, 1604&xxxx;20, 1605 10, 1605&xxxx;21, 1702, 1704&xxxx;90&xxxx;61, 1704&xxxx;90&xxxx;65, 1704&xxxx;90&xxxx;71, 1806, 1902, 1904&xxxx;10, 1904 20, 2005&xxxx;99, 2103 30, 2103&xxxx;90, 2104&xxxx;10, 2105, 2106, 2201, 2202 10, 2202&xxxx;91, 2202&xxxx;99, 2208&xxxx;40, 2309 xxxxx 2309&xxxx;90&xxxx;96, 2505, 2517&xxxx;10, 2523&xxxx;21, 2523&xxxx;29, 2710, 2711, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2828&xxxx;10, 2828 90, 2836, 2853 90 10, 2903, 2907, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3303, 3305, 3401, 3402, 3406, 3808, 3820, 3824, 3907&xxxx;61&xxxx;00, 3919, 3920, 3921 11, 3921&xxxx;19, 3923&xxxx;10&xxxx;90, 3923&xxxx;21, 3923&xxxx;29, 3923&xxxx;30, 3924, 3926, 4012&xxxx;11, 4012&xxxx;12, 4012&xxxx;19, 4401, 4407 21 xx 4407&xxxx;29, 4408, 4409, 4415&xxxx;20, 4418&xxxx;10, 4418&xxxx;20, 4418 90, 4421 99, 4811, 4818&xxxx;10, 4818&xxxx;20, 4818&xxxx;30, 4818&xxxx;90, 4819, 4820, 4821, 4823, 4902, 4909, 4910, 4911&xxxx;10, 6103, 6104, 6105, 6109&xxxx;10, 6109 90 20, 6109&xxxx;90&xxxx;90, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208, 6306&xxxx;12, 6306&xxxx;19, 6306&xxxx;30, 6805, 6810, 6902, 6904&xxxx;10, 7003 12, 7003 19, 7113 až 7117, 7213, 7214, 7217, 7225, 7308, 7314, 7610, 7616 91, 7616 99, 8418&xxxx;69&xxxx;00, 8419 19 00, 8708&xxxx;99&xxxx;97, 8716&xxxx;40&xxxx;00, 8901&xxxx;90&xxxx;10, 8902, 8903&xxxx;99, 8907&xxxx;90&xxxx;00, 9004 10 10, 9004&xxxx;90&xxxx;10, 9004 90 90, 9021&xxxx;21, 9021&xxxx;29, 9403, 9404&xxxx;10, 9404&xxxx;21, 9405&xxxx;60, 9406, 9506&xxxx;99&xxxx;90.

4.&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxxxxxx region Xxxxxxx

0105&xxxx;11, 0105 12, 0105&xxxx;15, 0201, 0204, 0206, 0207, 0302, 0303, 0304, 0305, 0407, 0702, 0704&xxxx;90&xxxx;90, 0705&xxxx;19, 0707&xxxx;00&xxxx;05, 0709&xxxx;30, 0709&xxxx;60, 0709&xxxx;93&xxxx;10, 0709 99 10, 0714, 0801&xxxx;11, 0801&xxxx;12, 0801&xxxx;19, 0803, 0804 30, 0805&xxxx;10, 0905, 1513&xxxx;11, 1513&xxxx;19, 1806, 2106 90 92, 2201, 2309&xxxx;90 xxxxx 2309&xxxx;90&xxxx;96, 3301&xxxx;29&xxxx;11, 3301 29 31, 3917, 3923&xxxx;90&xxxx;00, 3924 90 00, 3925&xxxx;10&xxxx;00, 3926&xxxx;90&xxxx;92, 3926&xxxx;90&xxxx;97, 4401, 4403, 4407, 4409, 4418, 4820, 4821, 4902, 4909, 4910, 4911, 6904 10 00, 7003, 7005, 7210, 7216&xxxx;61&xxxx;90, 7216&xxxx;91&xxxx;10, 7308&xxxx;30, 7308&xxxx;90&xxxx;98, 7312, 7314, 7326&xxxx;90&xxxx;98, 7606, 7610&xxxx;10, 8301&xxxx;40&xxxx;90, 8310, 8421&xxxx;21&xxxx;00, 8716 80 00, 9021&xxxx;10&xxxx;10, 9406&xxxx;00&xxxx;31, 9406&xxxx;00&xxxx;38.

5.&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx

0105&xxxx;11, 0105&xxxx;12, 0105 13, 0105 15, 0207, 0208 10, 0208 90 30, 0208&xxxx;90&xxxx;98, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306 11, 0306&xxxx;31, 0306&xxxx;91, 0307 59, 0403, 0405 xxxxx 0405&xxxx;10, 0406&xxxx;10, 0406&xxxx;90, 0407, 0408, 0409, 0601, 0602, 0603, 0604 90 91, 0604&xxxx;90&xxxx;99, 0703&xxxx;10&xxxx;19, 0703 20 00, 0709&xxxx;60, 0710, 0711&xxxx;90&xxxx;10, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0901&xxxx;21, 0901&xxxx;22, 0904, 0909&xxxx;31, 0910&xxxx;11, 0910&xxxx;12, 0910&xxxx;30, 0910&xxxx;91&xxxx;10, 0910 91 90, 0910&xxxx;99&xxxx;99, 1101&xxxx;00&xxxx;15, 1106&xxxx;20, 1108&xxxx;14, 1302&xxxx;19, 1516 20, 1601, 1602, 1604&xxxx;14, 1604&xxxx;19, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002&xxxx;90&xxxx;11, 2004 10 10, 2004&xxxx;10&xxxx;91, 2004&xxxx;90&xxxx;50, 2004&xxxx;90&xxxx;98, 2005&xxxx;10, 2005&xxxx;20, 2005&xxxx;40, 2005&xxxx;59, 2005&xxxx;99&xxxx;10, 2005 99 30, 2005&xxxx;99&xxxx;50, 2006, 2007 xxxxx 2007999710, 2008 kromě 2008191980, 2008305590, 2008405190, 2008405990, 2008506190, 2008605090, 2008706190, 2008805090, 2008975990, 2008994980 x&xxxx;2008999990&xxxx;(3), 2102&xxxx;30&xxxx;00, 2103&xxxx;20, 2103 90, 2104, 2105, 2106 90, 2201, 2208&xxxx;40, 2309 10, 2309&xxxx;90 xxxxx 2309&xxxx;90&xxxx;35, 2309905190(2) x&xxxx;2309909695, 2501&xxxx;00&xxxx;91, 2710&xxxx;19&xxxx;81, 2710&xxxx;19&xxxx;83, 2710 19 87, 2710&xxxx;19&xxxx;91, 2710&xxxx;19&xxxx;99, 2834 29 80, 3102&xxxx;10&xxxx;90, 3210, 3211, 3212, 3301&xxxx;12, 3301&xxxx;13, 3301 24, 3301&xxxx;29, 3301&xxxx;30, 3401&xxxx;11, 3402, 3808&xxxx;92, 3808&xxxx;99, 3809, 3811&xxxx;90, 3814, 3820, 3824, 3917, 3920 xxxxx 3920 10, 3921&xxxx;11, 3921&xxxx;13, 3921&xxxx;90&xxxx;60, 3921&xxxx;90&xxxx;90, 3923 xxxxx 3923&xxxx;21, 3925 10, 3925&xxxx;20, 3925&xxxx;30, 3925&xxxx;90&xxxx;80, 3926&xxxx;90, 4009, 4010, 4012, 4016, 4407&xxxx;11, 4407&xxxx;124407&xxxx;19, , 4409&xxxx;10, 4409 21, 4409&xxxx;29, 4415&xxxx;20, 4418, 4421, 4811, 4818&xxxx;10, 4818&xxxx;20&xxxx;10, 4818&xxxx;20&xxxx;91, 4818&xxxx;20&xxxx;99, 4818&xxxx;90&xxxx;10, 4818&xxxx;90&xxxx;90, 4819 10, 4820, 4821, 4823&xxxx;70, 4823&xxxx;90, 4909, 4910, 4911&xxxx;10, 4911&xxxx;91, 4911&xxxx;99, 6303&xxxx;92&xxxx;90, 6306, 6801, 6811&xxxx;89, 7007&xxxx;29, 7009 xxxxx 7009&xxxx;10, 7216&xxxx;61&xxxx;10, 7306&xxxx;30&xxxx;80, 7306&xxxx;61&xxxx;92, 7307&xxxx;99&xxxx;80, 7308 xxxxx 7308&xxxx;90, 7309, 7310&xxxx;21, 7312 90, 7314, 7326, 7606, 7608, 7610, 7616&xxxx;91, 7616&xxxx;99&xxxx;90, 8310, 8418&xxxx;50, 8418&xxxx;69, 8418&xxxx;91, 8418&xxxx;99, 8419&xxxx;19, 8419&xxxx;90&xxxx;85, 8421&xxxx;21 xx 8421&xxxx;29, 8511&xxxx;40&xxxx;00, 8511&xxxx;50&xxxx;00, 8511&xxxx;90&xxxx;00, 8537, 8707, 8708, 8902, 8903&xxxx;99, 9001, 9004&xxxx;10&xxxx;10, 9004&xxxx;90&xxxx;10, 9004&xxxx;90&xxxx;90, 9021 21 90, 9021&xxxx;29, 9401 kromě 9401&xxxx;10 x&xxxx;9401&xxxx;20, 9403, 9404&xxxx;10, 9405, 9406, 9506&xxxx;21, 9506 29, 9506&xxxx;99&xxxx;90, 9619.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx produktů xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx

0403&xxxx;10, 0901&xxxx;21, 0901&xxxx;22, 1006&xxxx;30, 1006&xxxx;40, 1101, 1701, 1905, 2007, 2009 xxxxx 2009119190, 2009119998, 2009199899, 2009491990, 2009493091, 2009499990, 2009611000, 2009719990, 2009791990, 2009799820, 2009891990, 2009896990, 2009897313, 2009897399, 2009897999, 2009899690, 2009899729, 2009899799, 2009899999, 2009902980, 2009904900, 2009905180, 2009905939, 2009905990 x&xxxx;2009909700, 2202&xxxx;10&xxxx;00, 2202 99 19, 2203, 2208&xxxx;70&xxxx;(4), 2208&xxxx;90(4), 3925 10 00, 7009&xxxx;91, 7009&xxxx;92, 8421&xxxx;21&xxxx;00.

2.&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxxxxxx region Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

0403, 1702, 2007 xxxxx 2007993325 x&xxxx;2007993525, 2009 xxxxx 2009119998, 2009311999, 2009393919, 2009393999, 2009493091, 2009493099, 2009499990, 2009819990, 2009893690, 2009899799, 2009902980, 2009905990, 2009909700 x&xxxx;2009909880, 2203, 2208&xxxx;70(4), 4401&xxxx;12&xxxx;00, 4403&xxxx;49, 4407 29, 4407&xxxx;99&xxxx;96, 4409 29 91, 4409&xxxx;29&xxxx;99, 4418&xxxx;10, 4418 20, 4418&xxxx;40, 4418&xxxx;50, 4418&xxxx;60, 4418 90, 4418&xxxx;99, 4420 10, 9406 10 00, 9406&xxxx;90&xxxx;10, 9406&xxxx;90&xxxx;38.

3.&xxxx;&xxxx; Nejvzdálenější xxxxxx Martinik

0403 10, 0901 21, 0901&xxxx;22, 1006&xxxx;30, 1006 40, 1101&xxxx;00&xxxx;11, 1101&xxxx;00&xxxx;15, 1701, 1901, 1905, 2006&xxxx;00&xxxx;10, 2006&xxxx;00&xxxx;35, 2006&xxxx;00&xxxx;91, 2007 xxxxx 2007 10 99 2007993315 x&xxxx;2007993929, 2008 kromě 2008&xxxx;20&xxxx;51, 2008506190, 2008605010, 2008805090, 2008939390, 2008975190, 2008975990, 2008994894, 2008994899, 2008994980 x&xxxx;2008999990, 2009 kromě 2009119996, 2009119998, 2009199899, 2009299990, 2009393919, 2009393999, 2009493091, 2009493099, 2009499190, 2009695110, 2009791191, 2009791199, 2009899799&xxxx;(5), 2009899999(5) x&xxxx;2009905990(5), 2203, 2204&xxxx;21, 2205, 2208&xxxx;70(4), 2208&xxxx;90(4), 2309&xxxx;90&xxxx;96 xxxxx 2309909639, 3917, 3925, 7009&xxxx;91, 7009&xxxx;92, 7212&xxxx;30, 8421 21 00.

4.   Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx

0401, 0403, 0406, 2105, 2202, 3208, 3209, 3210, 3214&xxxx;10&xxxx;90, 3401, 3402, 9403&xxxx;20&xxxx;80, 9403&xxxx;30, 9403&xxxx;40, 9403&xxxx;50, 9403 60, 9404 29 90.

5.   Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx

0905&xxxx;10, 1512&xxxx;19, 1514 19 90, 1701, 2002&xxxx;10, 2005&xxxx;51&xxxx;00, 2005&xxxx;99&xxxx;80, 2009 xxxxx 2009119996, 2009199899, 2009299990, 2009393119, 2009691910, 2009695110, 2009791990, 2009793090, 2009896990(5), 2009897399, 2009899799(5), 2009899999(5), 2009905180 x&xxxx;2009&xxxx;90&xxxx;59(5), 2202 10, 2202 99 19, 2203, 2204&xxxx;21&xxxx;79, 2204 21 80, 2204&xxxx;21&xxxx;83, 2204&xxxx;21&xxxx;84, 2204 29 83, 2204&xxxx;29&xxxx;84, 2206&xxxx;00&xxxx;59, 2206 00 89, 2208&xxxx;70(3), 2208 90(3), 2402 20, 3208, 3209, 3214 10 90, 3920&xxxx;10, 3923&xxxx;21, 4819&xxxx;20&xxxx;00, 7113, 7114, 7115, 7117, 7308 90, 9404&xxxx;21&xxxx;10, 9404&xxxx;21&xxxx;90, 9404 29 10, 9404&xxxx;29&xxxx;90.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx Xxxx (XXX) x.&xxxx;2658/87 xx xxx 23.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1987 x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o společném celním xxxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  S výjimkou xxxxxxxx konvenčního xxxxxxxxxxx.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx produktů.

(4)  Pouze produkty xx xxxx rumu xxxxxxx 2208&xxxx;40.

(5)&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxx xxx 20.


XXXXXXX II

INFORMACE, KTERÉ XXXX XXX XXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX&xxxx;3

1.&xxxx;&xxxx; Odhad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx produkci:

Francouzské xxxxxx předají Komisi xxxxxxxxx zprávu, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxxx, xxxxx zvyšují xxxxxxxxxx xxxx místní xxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinde. Xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx k dispozici: xxxxxxx xxxxxxx, náklady xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx náklady související x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx každou xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx harmonizovaného xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx bude xxxxxx obsahovat „xxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pravidelně xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx; Xxxx dotace:

Francouzské xxxxxx xxxxxx Komisi xxxxxx xxxxx ostatních podpůrných x&xxxx;xxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx náklady xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tabulku 1 tím, xx xxxxxxxxx odhad xxxxxxx xxxx (x&xxxx;xxxxxx) xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx uplatnění rozdílu xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx „xxxxxx de xxx“.

Xxxxxxx 1

Xxx(1)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Xxxxxxxx(2)

Xxxxxxxxx xxxx(3)

Xxxxxx xxxxxx – xxxxx(4)

Xxxxxx příjmy – xxxxxx xxxxxxxx(5)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx roky.

(2)

Uveďte xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, která považujete xx xxxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxx daně: xxxxxxx xxxx (x&xxxx;xxxxxx) xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx místní xxxxxxxx (xxxxxxx/xxxxxxxxxx od xxxx). Xx xxxxxx xxxxxxxx xx vypočítá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx sečtením xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx.

(4)

Xxxxxx příjmy – xxxxx: celková výše (x&xxxx;xxxxxx) daně „xxxxxx xx mer“ vybrané x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxxxx xxxxxx – místní xxxxxxxx: xxxxxxx xxxx (v eurech) xxxx „xxxxxx xx xxx“ xxxxxxx z místní xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xx celkovou xxxxxxxxxxxx výkonnost:

Francouzské orgány xxxxxx xxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx oblastí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx z rozdílu ve xxxxxxx v porovnání s celkovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nejsou x&xxxx;xxxxxxxxx, xx třeba uvést xxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx ekonomickou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 2

Xxx(1)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Xxxxxxxx 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxx xx xxxxxx(3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx(3)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx(3)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxx regiony

Poznámky x&xxxx;xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxx nemusí být xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx považujete xx xxxxxxxxxx.

(3)

„Xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxx ve xxxxxxx“: xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx XXXX xxxx obdobné), x&xxxx;xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx (objemem xxxxxxxx) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx ve xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxxx xxxxxx:

„Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tabulky 3 x&xxxx;4 za xxxxx xxxxxxx (XX4, XX6, XX8 xxxx xxxxxxxx XXXXX10) x&xxxx;xx každý xxx (xx xxxx 2019 xx xxxx 2024) u každého z regionů Xxxxxxxxxx, Francouzské Guyany, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx. Xxxxxx zahrnuje xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxx xx xxxxxxx.“

Xxxxxxx 3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx, xx xxxx xx vztahuje rozdíl xx xxxxxxx – xxxxx xxxxxxxxxxxx (4, 6, 8 xxxx 10 číslic)

Rok

Vnější xxxxx xxxx „octroi xx xxx“(1)

Xxxxxxx xxxxx xxxx „xxxxxx de xxx“(2)

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx(3)

Xxxxxxxx(4)

2019

2020

2021

2022

2023

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx:

(1)

Xxxxxx xxxxx xxxx „xxxxxx de xxx“: xxxxx xxxx „xxxxxx xx xxx“ xxxxxxxxxxx xx dovoz.

(2)

Vnitřní sazba xxxx „octroi xx xxx“: xxxxx xxxx „xxxxxx de xxx“ xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx: xxxxxx mezi xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx „octroi de xxx“.

(4)

Xxxxxx poznámky x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx považujete xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 4 Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxx, xx nějž xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx – xxx XX (4, 6, 8 xxxx 10 xxxxxx)(1)

Xxx

Xxxxx(2)

Xxxxxx (XXX)(3)

Xxxxxxxx(4)

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx na xxxx(5)

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx na xxxx(5)

2019

2020

2021

2022

2023

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx:

(1)

Xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx shodný xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx bylo xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2)

Xxxxx: xx sloupci „Xxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx, hl, xxxx xxx.).

(3)

Xxxxxx: u dovozů se xxxxxxx se zdanitelnou xxxxxxx.

(4)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx deemed xxxxxxxx.

(5)

Xxxxx xx trhu: xxxxx xx xxxx xx vypočítá tím, xx se xxxxxxx xxxxxx místní produkce.

6.   Xxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnou xxxxxxxxx o veškerých šetřeních xxxxxxxxxxxxxxxxx nesrovnalostí xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx „xxxxxx xx xxx“, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx únicích xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx případu, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx informovat x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx, regionálních xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimu xxxxxxx xx xxxxxxx u daně „xxxxxx de mer“ (xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, na xxx xx xxxxxx xx zdanění vztahuje, xxx xx xxxx, xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxx).