Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXX (XX) 2021/991

xx xxx 7. června 2021

x&xxxx;xxxxxx xxx. „xxxxxx xx xxx“ (xxxxxxxxx xxxx) ve francouzských xxxxxxxxxxxxxxxx regionech, kterým xx xxxx rozhodnutí x.&xxxx;940/2014/XX

XXXX XXXXXXXX UNIE,

s ohledem xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, a zejména xx xxxxxx&xxxx;349 této xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx,&xxxx;(1)

x&xxxx;xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx francouzské xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx žádný xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx Francie x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx&xxxx;349 Xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx regiony xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a hospodářskou xxxxxxx.

(2)

Xx xxxxxx přijmout xxxxxxxx opatření zaměřená xxxxxxx na stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxx xxxx v úvahu xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx regionů, xxxx xx xxxxxxxx integritu x&xxxx;xxxxxxxxxx právního xxxx Xxxx, který xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx trpí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx v článku 349 Xxxxxxx: xxxxxxxxx, ostrovní povaha, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx trvalá omezení xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx surovin x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a malý rozsah xxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx exportní xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zvýšením xxxxxxxxxxx nákladů, a tedy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx méně xxxxxxxxxxxxxxxxx v porovnání s rovnocennými xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxx zohlednění nákladů xx dopravu xx xxxxxxxxxxxxx nejvzdálenějších regionů. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx zavést xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx posílí xxxxxx průmysl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(3)

Xx do 30.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2021 xxxxxxxxxx Xxxx x.&xxxx;940/2014/XX&xxxx;(2) xxxxxxxx Xxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osvobození xx daně „xxxxxx xx xxx“ xx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Guadeloupe, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx dovozy xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxxx místní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx náklady by xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx místních xxxxxxxx xxxxxx produktům pocházejícím xxxxxxx. Xxxxxx produktů, xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxx xxxx snížení, xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxx mezi xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx produkty xxxxx xxxxx druhu xxxxxxxx xxxxxxxxx 10, 20 nebo 30 xxxxxxxxxxx xxxx

(4)

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2021 nadále xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v rozhodnutí 940/2014/XX. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zdanění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 940/2014/EU xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místní xxxxxxxx a nenarušil vnější xxxxxx x&xxxx;xxxxxx k nadměrné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů, xxxxx zatěžují xxxxxxx.

(5)

X&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx Francie zaslala Xxxxxx u každého x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx nejvzdálenějších regionů (Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Mayotte a Réunion) xxxx seznamů xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozdíl ve xxxxxxx maximálně x&xxxx;20 xxxx 30 xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx, xxxx nejsou vyráběny xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx nejvzdálenějšího xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx.

(6)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;349 Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx diferencované xxxxxxx xx produkty, x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx existence významného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx dovozu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx členských xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx produkce oproti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odjinud x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx produktů x&xxxx;xxxxxx produkce. Povolený xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx mají xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx xxx 5&xxxx;%, xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 10 %, xxxx xxxxxxxx o další doklady, xxxxx umožní prokázat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx: xxxxxxxxx produkce x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx na pracovní xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaměřené xx xxxxxxxxxxxxx produkce xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx místní xxxxxx (xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx oběhového xxxxxxxxxxxx, zhodnocení biologické xxxxxxxxxxxx a ochrany životního xxxxxxxxx); xxxxxxxxxx produkce xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pocházejících xxxxxxx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx, xxx pokud xx xxxxxxxxxx postavení xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; a produkce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebných x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;349 Xxxxxxx, xxxx xx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxx místní xxxxxxxx xxxxxxxxxx neodůvodněná xxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx integrita x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx, a zejména xxxxxx xxxxxxxx hospodářská xxxxxx xx vnitřním xxxx x&xxxx;xxxxxxxx v oblasti xxxxxx xxxxxxx.

(8)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx malým xxxxxxxx, xxx zároveň xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx daně xxxx xxxx snížení xxxx xxxxx všech xxxxxxxx, xxxxxxx roční xxxxx je roven xxxxxxx 550 000 EUR. Xxxxxxxx, xxxxxxx roční obrat xx xxxxx než xxxx xxxxxxx, by xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx „octroi xx xxx“, xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx náhradou xx xx odečíst xxxxxx této xxxx xx xxxxxx.

(9)

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx Xxxx xxxxxxxx, aby se xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovených v kapitole XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;228/2013&xxxx;(3). Xxxxx uvedeného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxx zemědělských podpor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx režimem xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx vyšším xxxxxxxx subvencovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx „octroi xx xxx“.

(10)

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx regionů, xxxxx xxx xxxx vytyčeny x&xxxx;xxxxxxxxxx x.&xxxx;940/2014/XX, jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx účel daně „xxxxxx xx xxx“. Xxxxxxxxx xxxxxx z této xxxx xx zdrojů xxxxxxxxxxxxx a daňového systému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx regionů x&xxxx;xxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podporu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost.

(11)

Je xxxxx xxxxxx rozhodnutí x.&xxxx;940/2014/XX xxx, aby xx xxxx xxxxxxxxx výjimky, xxxxx xxx byla xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;6 xxxxxx xx 31. prosince 2021. Xxxx lhůta by xxxx Xxxxxxx umožnit xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx.

(12)

Xxxx xxxxxx xxxxxx by xxxx být stanovena xx xxxx xxx, xxxx do 31. prosince 2027. Xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx plněny, xxxx xx Francie xxxxxxxxx Xxxxxx do 30.&xxxx;xxxx&xxxx;2025 xxxxxxxxx zprávu.

(13)

S cílem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx rozhodnutí xxxx použít xxx xxx 1.&xxxx;xxxxx&xxxx;2022, xxxxxxx xxxxxxxxxxx doby platnosti xxxxxxx povolené rozhodnutím x.&xxxx;940/2014/XX xx měla xxxxx účinku dne 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2021.

(14)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx případné xxxxxxx xxxxxx&xxxx;107 x&xxxx;108 Smlouvy,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXXXX:

Článek 1

1.   Odchylně od xxxxxx&xxxx;28, 30 x&xxxx;110 Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xx 31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2027 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx „xxxxxx xx mer“ xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx uveden x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xx Francouzské Guyaně, xx Martiniku, Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx coby xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;349 Xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a sociálního xxxxxxx xxxxxxxxx nejvzdálenějších xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx rámce Xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, a přispívat x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx podmínky obchodu x&xxxx;xxxx, jež xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx snížení xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx x&xxxx;xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na podobné xxxxxxxx, xxxxx nepocházejí x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx:

x)

20 xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxx X;

x)

30 xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx uvedených v příloze X&xxxx;xxxxx X.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx použitá xx xxxxxxxx xxxxxxx v příloze X&xxxx;xxxxxxxxxx xxx odůvodněné xxxxxxxxx náklady, xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nutný x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxx a rozvoji xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností.

3.   Francie xxxxxxx xxxxxxxxxx a snížení xxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xx xxxxxxxx, xxxxxxx roční xxxxx je nejméně 550&xxxx;000&xxxx;XXX. Xxxxxxx subjekty, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx „xxxxxx xx xxx“ xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;2

Xx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx XXX xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;228/2013, xxxxxxx francouzské xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx produkty x&xxxx;xxxxxx produkce.

Článek 3

Francie předloží Xxxxxx xx 30.&xxxx;xxxx&xxxx;2025 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedeného x&xxxx;xxxxxx&xxxx;1. Hodnotící xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II.

Xxxxxx&xxxx;4

X&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;1 rozhodnutí x.&xxxx;940/2014/XX se datum „30.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2021“ xxxxxxxxx datem „31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2021“.

Článek 5

Toto rozhodnutí xx xxxxxxx xxx xxx 1.&xxxx;xxxxx&xxxx;2022, x&xxxx;xxxxxxxx článku 4, xxxxx xx xxxxxxx xxx dne 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2021.

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxxxxx xxx 7. června 2021.

Xx Xxxx

Xxxxxxxx

X. VAN XXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 18.&xxxx;xxxxxx 2021 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx č. 940/2014/EU ze xxx 17. prosince 2014 o režimu xxx. „octroi de xxx“ (xxxxxxxxx daně) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;367, 23.12.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;228/2013 xx xxx 13.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013, xxxxxx se xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nejvzdálenějších xxxxxxx Xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 247/2006 (Xx. věst. X&xxxx;78, 20.3.2013, x.&xxxx;23).


PŘÍLOHA X

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX V ČLÁNKU 1, XX XXXXX SE XXXXXXXX XXXXXXX REŽIM XXXX „XXXXXX XX XXX“ (XXXXXXXXX DANĚ)

A.   

Seznam produktů xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;(1)

1.&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Guadeloupe

0105 11, 0201, 0203, 0207, 0208, 0210&xxxx;12&xxxx;19, 0302, 0304, 0305&xxxx;49&xxxx;80, 0306, 0307&xxxx;91, 0307&xxxx;99, 0403 xxxxx 0403&xxxx;10, 0407, 0408, 0409, 0702, 0704, 0705 19, 0706100010, 0707&xxxx;00&xxxx;05, 0709&xxxx;60&xxxx;10, 0709&xxxx;60&xxxx;99, 0709&xxxx;99&xxxx;90, 0713, 0714, 0804&xxxx;30&xxxx;00, 0805&xxxx;50&xxxx;90, 0807 11, 0807&xxxx;19, 0904 22 00, 0910&xxxx;91, 1106, 1601, 1602, 1604&xxxx;20, 1806&xxxx;31, 1806 32 10, 1806&xxxx;32&xxxx;90, 1806&xxxx;90&xxxx;31, 1806&xxxx;90&xxxx;60, 1901&xxxx;20, 1902&xxxx;11, 1902&xxxx;19, 2103&xxxx;30&xxxx;90, 2103 90 30, 2103&xxxx;90&xxxx;90, 2105, 2106, 2201&xxxx;10&xxxx;90, 2201&xxxx;90, 2202&xxxx;91, 2202&xxxx;99 xxxxx 2202&xxxx;99&xxxx;19, 2207&xxxx;10, 2207&xxxx;20&xxxx;00, 2208&xxxx;40, 2209 00 91, 2309&xxxx;90 xxxxx 2309904189 (2), 2309&xxxx;90&xxxx;51(2), 2309909639 x&xxxx;2309909695(2), 2505, 2517 10, 2523&xxxx;29, 2712&xxxx;10&xxxx;90, 2804, 2806, 2811, 2814, 2828, 2833, 2834, 2836, 2853 00 10, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3208, 3209, 3303 00 90, 3304 99 00, 3305&xxxx;10, 3401, 3402, 3406, 3808, 3820&xxxx;00&xxxx;00, 3917 kromě 3917 10 10, 3919, 3920, 3923, 3925&xxxx;30, 3925 90, 3926&xxxx;90, 4407&xxxx;11, 4407 21 xx 4407&xxxx;29, 4407&xxxx;99, 4418&xxxx;10, 4418&xxxx;20, 4418&xxxx;90, 4818, 4819&xxxx;10&xxxx;00, 4821 10, 4821&xxxx;90, 4910, 4911 10, 6303 12, 6306&xxxx;12, 6306 19, 6306&xxxx;30, 6307&xxxx;90&xxxx;98, 6810 xxxxx 6810&xxxx;11&xxxx;10, 7003&xxxx;12&xxxx;99, 7003&xxxx;19&xxxx;90, 7003&xxxx;20, 7213&xxxx;10, 7213&xxxx;91&xxxx;10, 7214&xxxx;20, 7214&xxxx;99&xxxx;10, 7308&xxxx;90&xxxx;59, 7308&xxxx;90&xxxx;98, 7310 10, 7314 xxxxx 7314 12, 7610&xxxx;10, 7610&xxxx;90&xxxx;90, 7616&xxxx;99&xxxx;90, 8419&xxxx;19, 8903&xxxx;99&xxxx;10, 8907&xxxx;90&xxxx;00, 9001&xxxx;50, 9004&xxxx;10&xxxx;10, 9004 90 10, 9004&xxxx;90&xxxx;90, 9403&xxxx;70&xxxx;00, 9404&xxxx;10, 9404&xxxx;21, 9406&xxxx;00&xxxx;20, 9506&xxxx;99&xxxx;90.

2.&xxxx;&xxxx; Nejvzdálenější xxxxxx Francouzská Xxxxxx

0105&xxxx;11, 0201, 0203, 0204, 0206&xxxx;10&xxxx;95, 0206 10 98, 0206 30, 0206&xxxx;80&xxxx;99, 0207 11, 0207 12, 0207&xxxx;13, 0207 41, 0207&xxxx;43, 0209&xxxx;10&xxxx;90, 0209&xxxx;90, 0210&xxxx;11, 0210&xxxx;12, 0210&xxxx;19, 0210 99, 0302, 0303 59, 0303 89, 0304, 0305&xxxx;31&xxxx;00, 0305&xxxx;39&xxxx;90, 0305&xxxx;44&xxxx;90, 0305&xxxx;49&xxxx;80, 0305&xxxx;52&xxxx;00, 0305&xxxx;53&xxxx;90, 0305&xxxx;54&xxxx;90, 0305&xxxx;59&xxxx;85, 0305&xxxx;64&xxxx;00, 0305 69 80, 0306 17, 0406, 0408&xxxx;99, 0702, 0704&xxxx;90&xxxx;10, 0709&xxxx;60, 0805, 0807, 0810 90 75, 0901 xxxxx 0901&xxxx;10, 0904&xxxx;11, 0904&xxxx;12, 1106&xxxx;20&xxxx;90, 1601, 1602, 1604, 1605, 1806&xxxx;31, 1806 32, 1806 90, 1905, 2005 99 80, 2008 99 xxxxx 2008994819, 2008994899 x&xxxx;2008994980, 2103, 2105, 2106&xxxx;90&xxxx;98, 2201, 2202, 2208&xxxx;40, 2209&xxxx;00&xxxx;91, 2309&xxxx;90 xxxxx 2309903180, 2309&xxxx;90&xxxx;35, 2309904189, 2309&xxxx;90&xxxx;43, 2309&xxxx;90&xxxx;51, 2309909639 x&xxxx;2309909695, 2505&xxxx;10, 2517&xxxx;10, 2523 29 00, 2828&xxxx;90, 3204&xxxx;17&xxxx;00, 3208&xxxx;20&xxxx;90, 3208&xxxx;90, 3209&xxxx;10, 3402, 3809 91, 3824&xxxx;50, 3919, 3920&xxxx;51, 3923 kromě 3923&xxxx;10, 3923&xxxx;40 x&xxxx;3923&xxxx;90, 3925, 3926&xxxx;90, 4818, 4821 10, 4909, 4910, 4911, 6109, 6110&xxxx;30&xxxx;91, 6111&xxxx;20&xxxx;90, 6201&xxxx;19&xxxx;00, 6204&xxxx;42&xxxx;00, 6205, 6206, 6302&xxxx;91&xxxx;00, 6303&xxxx;12, 6303&xxxx;19, 6306 12, 6306&xxxx;19, 6307&xxxx;90&xxxx;98, 6505 00 30, 6802&xxxx;23, 6802&xxxx;29, 6802&xxxx;93, 6802 99, 6810, 6912&xxxx;00, 7006 00 90, 7009, 7210, 7214 20, 7308&xxxx;30, 7308&xxxx;90, 7314, 7604, 7610&xxxx;10, 7610&xxxx;90, 7616&xxxx;99, 7907, 8211, 8421210090, 8537 10, 9001 50, 9004&xxxx;90, 9021&xxxx;21, 9021&xxxx;29, 9404&xxxx;21, 9405 40, 9405 60.

3.   Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Martinik

0105 11, 0105&xxxx;12, 0105&xxxx;15, 0201, 0203, 0207, 0208&xxxx;10, 0210&xxxx;11, 0210&xxxx;12, 0210&xxxx;19, 0210&xxxx;20, 0210&xxxx;99&xxxx;49, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0403 xxxxx 0403 10, 0406&xxxx;10, 0406&xxxx;90&xxxx;50, 0407, 0408, 0409, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0704&xxxx;90, 0705, 0706, 0707, 0709&xxxx;30&xxxx;00, 0709&xxxx;40&xxxx;00, 0709&xxxx;51&xxxx;00, 0709 60, 0709 93 90, 0709&xxxx;99, 0710, 0714, 0801&xxxx;11, 0801&xxxx;13 xx 0801&xxxx;18, 0803, 0804&xxxx;30, 0804&xxxx;40&xxxx;00, 0804&xxxx;50, 0805, 0807, 0809&xxxx;10, 0809 40, 0810&xxxx;30, 0810&xxxx;90, 0813, 0910&xxxx;91, 1106 20, 1601, 1602, 1604&xxxx;20, 1605&xxxx;10, 1605&xxxx;21, 1702, 1704&xxxx;90&xxxx;61, 1704&xxxx;90&xxxx;65, 1704&xxxx;90&xxxx;71, 1806, 1902, 1904&xxxx;10, 1904&xxxx;20, 2005&xxxx;99, 2103 30, 2103 90, 2104&xxxx;10, 2105, 2106, 2201, 2202&xxxx;10, 2202&xxxx;91, 2202&xxxx;99, 2208 40, 2309 xxxxx 2309&xxxx;90&xxxx;96, 2505, 2517&xxxx;10, 2523&xxxx;21, 2523&xxxx;29, 2710, 2711, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2828&xxxx;10, 2828&xxxx;90, 2836, 2853&xxxx;90&xxxx;10, 2903, 2907, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3303, 3305, 3401, 3402, 3406, 3808, 3820, 3824, 3907 61 00, 3919, 3920, 3921&xxxx;11, 3921&xxxx;19, 3923&xxxx;10&xxxx;90, 3923 21, 3923&xxxx;29, 3923&xxxx;30, 3924, 3926, 4012&xxxx;11, 4012&xxxx;12, 4012&xxxx;19, 4401, 4407&xxxx;21 xx 4407&xxxx;29, 4408, 4409, 4415&xxxx;20, 4418 10, 4418&xxxx;20, 4418&xxxx;90, 4421&xxxx;99, 4811, 4818 10, 4818&xxxx;20, 4818&xxxx;30, 4818 90, 4819, 4820, 4821, 4823, 4902, 4909, 4910, 4911&xxxx;10, 6103, 6104, 6105, 6109&xxxx;10, 6109&xxxx;90&xxxx;20, 6109&xxxx;90&xxxx;90, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208, 6306&xxxx;12, 6306 19, 6306&xxxx;30, 6805, 6810, 6902, 6904&xxxx;10, 7003 12, 7003&xxxx;19, 7113 xx 7117, 7213, 7214, 7217, 7225, 7308, 7314, 7610, 7616&xxxx;91, 7616&xxxx;99, 8418&xxxx;69&xxxx;00, 8419 19 00, 8708 99 97, 8716&xxxx;40&xxxx;00, 8901 90 10, 8902, 8903&xxxx;99, 8907 90 00, 9004 10 10, 9004&xxxx;90&xxxx;10, 9004&xxxx;90&xxxx;90, 9021&xxxx;21, 9021&xxxx;29, 9403, 9404&xxxx;10, 9404&xxxx;21, 9405 60, 9406, 9506&xxxx;99&xxxx;90.

4.&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxxxxxx region Xxxxxxx

0105&xxxx;11, 0105&xxxx;12, 0105&xxxx;15, 0201, 0204, 0206, 0207, 0302, 0303, 0304, 0305, 0407, 0702, 0704 90 90, 0705&xxxx;19, 0707&xxxx;00&xxxx;05, 0709&xxxx;30, 0709 60, 0709&xxxx;93&xxxx;10, 0709 99 10, 0714, 0801&xxxx;11, 0801&xxxx;12, 0801&xxxx;19, 0803, 0804 30, 0805&xxxx;10, 0905, 1513 11, 1513&xxxx;19, 1806, 2106 90 92, 2201, 2309&xxxx;90 xxxxx 2309 90 96, 3301&xxxx;29&xxxx;11, 3301&xxxx;29&xxxx;31, 3917, 3923&xxxx;90&xxxx;00, 3924&xxxx;90&xxxx;00, 3925&xxxx;10&xxxx;00, 3926&xxxx;90&xxxx;92, 3926&xxxx;90&xxxx;97, 4401, 4403, 4407, 4409, 4418, 4820, 4821, 4902, 4909, 4910, 4911, 6904&xxxx;10&xxxx;00, 7003, 7005, 7210, 7216 61 90, 7216&xxxx;91&xxxx;10, 7308&xxxx;30, 7308&xxxx;90&xxxx;98, 7312, 7314, 7326&xxxx;90&xxxx;98, 7606, 7610&xxxx;10, 8301&xxxx;40&xxxx;90, 8310, 8421&xxxx;21&xxxx;00, 8716&xxxx;80&xxxx;00, 9021&xxxx;10&xxxx;10, 9406&xxxx;00&xxxx;31, 9406 00 38.

5.   Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx

0105&xxxx;11, 0105&xxxx;12, 0105&xxxx;13, 0105&xxxx;15, 0207, 0208&xxxx;10, 0208&xxxx;90&xxxx;30, 0208&xxxx;90&xxxx;98, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306&xxxx;11, 0306&xxxx;31, 0306&xxxx;91, 0307&xxxx;59, 0403, 0405 xxxxx 0405 10, 0406&xxxx;10, 0406 90, 0407, 0408, 0409, 0601, 0602, 0603, 0604&xxxx;90&xxxx;91, 0604&xxxx;90&xxxx;99, 0703&xxxx;10&xxxx;19, 0703&xxxx;20&xxxx;00, 0709&xxxx;60, 0710, 0711&xxxx;90&xxxx;10, 0801, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0901&xxxx;21, 0901&xxxx;22, 0904, 0909&xxxx;31, 0910&xxxx;11, 0910&xxxx;12, 0910&xxxx;30, 0910&xxxx;91&xxxx;10, 0910&xxxx;91&xxxx;90, 0910&xxxx;99&xxxx;99, 1101 00 15, 1106 20, 1108&xxxx;14, 1302&xxxx;19, 1516&xxxx;20, 1601, 1602, 1604&xxxx;14, 1604&xxxx;19, 1604&xxxx;20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2001, 2002&xxxx;90&xxxx;11, 2004&xxxx;10&xxxx;10, 2004 10 91, 2004&xxxx;90&xxxx;50, 2004&xxxx;90&xxxx;98, 2005&xxxx;10, 2005&xxxx;20, 2005&xxxx;40, 2005&xxxx;59, 2005&xxxx;99&xxxx;10, 2005&xxxx;99&xxxx;30, 2005&xxxx;99&xxxx;50, 2006, 2007 kromě 2007999710, 2008 xxxxx 2008191980, 2008305590, 2008405190, 2008405990, 2008506190, 2008605090, 2008706190, 2008805090, 2008975990, 2008994980 a 2008999990 (3), 2102 30 00, 2103&xxxx;20, 2103 90, 2104, 2105, 2106&xxxx;90, 2201, 2208&xxxx;40, 2309&xxxx;10, 2309 90 xxxxx 2309&xxxx;90&xxxx;35, 2309905190(2) x&xxxx;2309909695, 2501 00 91, 2710&xxxx;19&xxxx;81, 2710&xxxx;19&xxxx;83, 2710&xxxx;19&xxxx;87, 2710 19 91, 2710&xxxx;19&xxxx;99, 2834&xxxx;29&xxxx;80, 3102&xxxx;10&xxxx;90, 3210, 3211, 3212, 3301&xxxx;12, 3301&xxxx;13, 3301 24, 3301&xxxx;29, 3301&xxxx;30, 3401&xxxx;11, 3402, 3808&xxxx;92, 3808&xxxx;99, 3809, 3811&xxxx;90, 3814, 3820, 3824, 3917, 3920 xxxxx 3920&xxxx;10, 3921&xxxx;11, 3921 13, 3921&xxxx;90&xxxx;60, 3921&xxxx;90&xxxx;90, 3923 kromě 3923&xxxx;21, 3925&xxxx;10, 3925&xxxx;20, 3925&xxxx;30, 3925 90 80, 3926 90, 4009, 4010, 4012, 4016, 4407 11, 4407&xxxx;124407&xxxx;19, , 4409 10, 4409&xxxx;21, 4409&xxxx;29, 4415 20, 4418, 4421, 4811, 4818&xxxx;10, 4818&xxxx;20&xxxx;10, 4818&xxxx;20&xxxx;91, 4818 20 99, 4818&xxxx;90&xxxx;10, 4818&xxxx;90&xxxx;90, 4819 10, 4820, 4821, 4823 70, 4823&xxxx;90, 4909, 4910, 4911&xxxx;10, 4911&xxxx;91, 4911&xxxx;99, 6303&xxxx;92&xxxx;90, 6306, 6801, 6811&xxxx;89, 7007&xxxx;29, 7009 xxxxx 7009&xxxx;10, 7216&xxxx;61&xxxx;10, 7306&xxxx;30&xxxx;80, 7306 61 92, 7307&xxxx;99&xxxx;80, 7308 xxxxx 7308&xxxx;90, 7309, 7310 21, 7312 90, 7314, 7326, 7606, 7608, 7610, 7616 91, 7616&xxxx;99&xxxx;90, 8310, 8418 50, 8418&xxxx;69, 8418 91, 8418 99, 8419&xxxx;19, 8419&xxxx;90&xxxx;85, 8421 21 xx 8421&xxxx;29, 8511&xxxx;40&xxxx;00, 8511&xxxx;50&xxxx;00, 8511&xxxx;90&xxxx;00, 8537, 8707, 8708, 8902, 8903&xxxx;99, 9001, 9004&xxxx;10&xxxx;10, 9004&xxxx;90&xxxx;10, 9004 90 90, 9021&xxxx;21&xxxx;90, 9021&xxxx;29, 9401 xxxxx 9401&xxxx;10 x&xxxx;9401&xxxx;20, 9403, 9404&xxxx;10, 9405, 9406, 9506&xxxx;21, 9506 29, 9506&xxxx;99&xxxx;90, 9619.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx produktů uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;1 odst. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společného celního xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxxxxxx region Xxxxxxxxxx

0403&xxxx;10, 0901 21, 0901&xxxx;22, 1006&xxxx;30, 1006&xxxx;40, 1101, 1701, 1905, 2007, 2009 xxxxx 2009119190, 2009119998, 2009199899, 2009491990, 2009493091, 2009499990, 2009611000, 2009719990, 2009791990, 2009799820, 2009891990, 2009896990, 2009897313, 2009897399, 2009897999, 2009899690, 2009899729, 2009899799, 2009899999, 2009902980, 2009904900, 2009905180, 2009905939, 2009905990 x&xxxx;2009909700, 2202&xxxx;10&xxxx;00, 2202 99 19, 2203, 2208&xxxx;70&xxxx;(4), 2208&xxxx;90(4), 3925 10 00, 7009&xxxx;91, 7009 92, 8421&xxxx;21&xxxx;00.

2.&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxxxxxx region Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

0403, 1702, 2007 xxxxx 2007993325 a 2007993525, 2009 xxxxx 2009119998, 2009311999, 2009393919, 2009393999, 2009493091, 2009493099, 2009499990, 2009819990, 2009893690, 2009899799, 2009902980, 2009905990, 2009909700 x&xxxx;2009909880, 2203, 2208 70(4), 4401&xxxx;12&xxxx;00, 4403&xxxx;49, 4407 29, 4407&xxxx;99&xxxx;96, 4409&xxxx;29&xxxx;91, 4409 29 99, 4418&xxxx;10, 4418&xxxx;20, 4418&xxxx;40, 4418&xxxx;50, 4418 60, 4418&xxxx;90, 4418&xxxx;99, 4420&xxxx;10, 9406 10 00, 9406&xxxx;90&xxxx;10, 9406&xxxx;90&xxxx;38.

3.&xxxx;&xxxx; Nejvzdálenější xxxxxx Martinik

0403 10, 0901&xxxx;21, 0901&xxxx;22, 1006&xxxx;30, 1006&xxxx;40, 1101&xxxx;00&xxxx;11, 1101&xxxx;00&xxxx;15, 1701, 1901, 1905, 2006 00 10, 2006&xxxx;00&xxxx;35, 2006&xxxx;00&xxxx;91, 2007 xxxxx 2007&xxxx;10&xxxx;99&xxxx;2007993315 a 2007993929, 2008 xxxxx 2008 20 51, 2008506190, 2008605010, 2008805090, 2008939390, 2008975190, 2008975990, 2008994894, 2008994899, 2008994980 x&xxxx;2008999990, 2009 xxxxx 2009119996, 2009119998, 2009199899, 2009299990, 2009393919, 2009393999, 2009493091, 2009493099, 2009499190, 2009695110, 2009791191, 2009791199, 2009899799&xxxx;(5), 2009899999(5) a 2009905990(5), 2203, 2204&xxxx;21, 2205, 2208&xxxx;70(4), 2208&xxxx;90(4), 2309&xxxx;90&xxxx;96 xxxxx 2309909639, 3917, 3925, 7009 91, 7009&xxxx;92, 7212&xxxx;30, 8421&xxxx;21&xxxx;00.

4.&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx

0401, 0403, 0406, 2105, 2202, 3208, 3209, 3210, 3214&xxxx;10&xxxx;90, 3401, 3402, 9403&xxxx;20&xxxx;80, 9403&xxxx;30, 9403&xxxx;40, 9403&xxxx;50, 9403&xxxx;60, 9404&xxxx;29&xxxx;90.

5.&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Réunion

0905 10, 1512&xxxx;19, 1514&xxxx;19&xxxx;90, 1701, 2002&xxxx;10, 2005 51 00, 2005&xxxx;99&xxxx;80, 2009 xxxxx 2009119996, 2009199899, 2009299990, 2009393119, 2009691910, 2009695110, 2009791990, 2009793090, 2009896990(5), 2009897399, 2009899799(5), 2009899999(5), 2009905180 x&xxxx;2009&xxxx;90&xxxx;59(5), 2202&xxxx;10, 2202&xxxx;99&xxxx;19, 2203, 2204 21 79, 2204 21 80, 2204&xxxx;21&xxxx;83, 2204&xxxx;21&xxxx;84, 2204&xxxx;29&xxxx;83, 2204&xxxx;29&xxxx;84, 2206&xxxx;00&xxxx;59, 2206&xxxx;00&xxxx;89, 2208&xxxx;70(3), 2208 90(3), 2402&xxxx;20, 3208, 3209, 3214 10 90, 3920&xxxx;10, 3923&xxxx;21, 4819&xxxx;20&xxxx;00, 7113, 7114, 7115, 7117, 7308 90, 9404 21 10, 9404&xxxx;21&xxxx;90, 9404&xxxx;29&xxxx;10, 9404&xxxx;29&xxxx;90.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx Xxxx (XXX) x.&xxxx;2658/87 ze dne 23.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1987 x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o společném xxxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;256, 7.9.1987, x.&xxxx;1).

(2)&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx konvenčního xxxxxxxxxxx.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx 2208&xxxx;40.

(5)&xxxx;&xxxx;Xx-xx produkt xxxxxxx Xxxx xxxxx xxx 20.


PŘÍLOHA XX

XXXXXXXXX, KTERÉ XXXX XXX XXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX ZPRÁVĚ XXXXX XXXXXX&xxxx;3

1.&xxxx;&xxxx; Odhad dodatečných xxxxxxx na xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx zprávu, xxx xxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx existují xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx vyráběnými jinde. Xxxxxxxxx xxxxxxx v souhrnné xxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prvky, xxxx-xx xxxxxxxxx k dispozici: xxxxxxx náklady, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx zásoby x&xxxx;xxxxx xxxx rotace), xxxxxxx xxxxxxx s nadměrným vybavením, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx a financováním. Xxxx xxxxx musí xxx poskytnuty xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čtyř xxxxxxx číslic kombinované xxxxxxxxxxxx. Zpráva bude xxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx“ týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ve Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx vydávány.

2.   Xxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Komisi xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, jež nesou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx regionů Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx a Réunionu.

3.   Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx samosprávy:

Francouzské xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1 xxx, že xxxxxxxxx odhad celkové xxxx (v eurech) vybraných xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx daní x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx „xxxxxx xx xxx“.

Xxxxxxx 1

Xxx(1)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Xxxxxxxx(2)

Xxxxxxxxx xxxx(3)

Xxxxxx xxxxxx – xxxxx(4)

Xxxxxx xxxxxx – xxxxxx xxxxxxxx(5)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxx xxxx: xxxxxxx výše (v eurech) xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx rozdílů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx/xxxxxxxxxx xx xxxx). Xx xxxxxx xxxxxxxx xx vypočítá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxx vývozu) xxxxxxxxxx rozdílem ve xxxxxxx. Ukazatel xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u každého xxxxxxxx.

(4)

Xxxxxx xxxxxx – xxxxx: celková xxxx (x&xxxx;xxxxxx) xxxx „octroi xx mer“ xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx produktů.

(5)

Daňové xxxxxx – místní produkce: xxxxxxx xxxx (v eurech) xxxx „octroi xx xxx“ xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tabulku 2 xxx xxxxxx oblast x&xxxx;xxxxxx veškeré údaje xxxxxxxxxx xxxxx rozdílu xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx rozvoj oblastí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx výkonnosti xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx s celkovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx k dispozici, xx xxxxx xxxxx xxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx ekonomickou výkonnost xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 2

Xxx(1)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Xxxxxxxx 2

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxx xx xxxxxx(3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx(3)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x&xxxx;xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje rozdíl xx xxxxxxx(3)

Xxxxx cenové xxxxxxx – xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx hladiny – xxxxxxxxxxxxxx regiony

Poznámky x&xxxx;xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2)

Xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, která považujete xx xxxxxxxxxx.

(3)

„Xxxxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxx xx xxxxxxx“: xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx XXXX xxxx obdobné), x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx produkce) xxxxxxxx z rozdílu xx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxxx xxxxxx:

„Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 x&xxxx;4 za xxxxx xxxxxxx (XX4, XX6, XX8 xxxx případně XXXXX10) x&xxxx;xx každý xxx (xx xxxx 2019 do roku 2024) x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Guyany, Xxxxxxxxx, Mayotte x&xxxx;Xxxxxxxx. Xxxxxx zahrnuje jen xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx rozdíl xx xxxxxxx.“

Xxxxxxx 3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a uplatňované xxxxx.

Xxxxxxx, na xxxx xx xxxxxxxx rozdíl xx xxxxxxx – xxxxx xxxxxxxxxxxx (4, 6, 8 xxxx 10 xxxxxx)

Xxx

Xxxxxx sazba xxxx „octroi xx xxx“(1)

Xxxxxxx xxxxx xxxx „xxxxxx xx mer“(2)

Uplatněný xxxxxx ve zdanění(3)

Poznámky(4)

2019

2020

2021

2022

2023

Poznámky x&xxxx;xxxxxxx:

(1)

Xxxxxx xxxxx daně „xxxxxx xx xxx“: xxxxx xxxx „xxxxxx xx mer“ uplatňovaná xx dovoz.

(2)

Vnitřní sazba xxxx „xxxxxx xx xxx“: xxxxx xxxx „xxxxxx xx xxx“ xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx: xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx sazbou xxxx „xxxxxx de xxx“.

(4)

Xxxxxx poznámky a vysvětlení, xxxxx považujete za xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx 4 Podíl xx xxxx produktů, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxx, na xxxx xx vztahuje xxxxxx xx xxxxxxx – xxx XX (4, 6, 8 xxxx 10 xxxxxx)(1)

Xxx

Xxxxx(2)

Xxxxxx (XXX)(3)

Xxxxxxxx(4)

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xx trhu(5)

Místní xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xx xxxx(5)

2019

2020

2021

2022

2023

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx:

(1)

Xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx sloupcem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx údaje xxxxxxxx.

(2)

Xxxxx: xx xxxxxxx „Xxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx, hl, xxxx xxx.).

(3)

Xxxxxx: x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xx zdanitelnou xxxxxxx.

(4)

Xxxxxxx comments xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxxxx xx xxxx: xxxxx xx trhu xx xxxxxxxx xxx, xx se odečtou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx šetřeních xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx režimu rozdílu xx zdanění x&xxxx;xxxx „xxxxxx xx xxx“, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx únicích xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, hodnotě x&xxxx;xxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx obdržely xx xxxxxxxx, regionálních xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozdílu xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx „xxxxxx xx mer“ (xxxxx pocházejí jak xx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xx zdanění xxxxxxxx, xxx xx xxxx, xxxxx z něj xxxxxxxx xxxxxx).