Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2021/111,

ze xxx 22. xxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmiňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x ohledem na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/479 ze xxx 11. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx pravidlech xxxxxx&xxxx;(1), a xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxx XXXXX-19 xx v Xxxx xxxxxx rychle xxxx, xxx má xxxxxxx xxxxxxxx pro veřejné xxxxxx – xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx – x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozvrat. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x distribuci xxxxxx a bezpečné xxxxxxxx látky xxxxx xxxxxx xxxx.

(2)

Xxxxxx x xxxxx své strategie xxx očkovací xxxxx xxxxxxxxxxx x zabezpečila xxxxxx dostatečného množství xxxxxxxxxx látek v Xxxx a xxxxxxxx xxxxxx členských států Xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx výrobci xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx obyvatelům zajistila xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx proti XXXXX-19, a současně xxxxx x xxxx xxxxx o celosvětovou xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx výroba očkovacích xxxxx x Xxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx na zvýšení xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx již xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx dodat xxxxxxxxxx xxxxxxxx očkovací látky xxxxxx xx Unie, xxx xx mohlo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx potenciální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx farmaceutickým průmyslem x sebou nese xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4)

X xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx a xxxxxxx očkovacích látek xx xxxxxx xxxxxxxxx, x z xxxx xxxxxxxxxxxx jejich dočasným xxxxxxxxxxxx nedostatkem, xx xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytnou xxxxxx transparentnosti, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx se vztahuje xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx provádění očkovacích xxxxxxx x členských xxxxxxx, xxx x xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx COVID-19 xxxxxxxxxx x Unii.

(5)

Aby byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx transparentnost, xx x xxxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxx omezené opatření x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx očkovací xxxxx proti XXXXX-19, xx nějž xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dohody x xxxxxx x Xxxx, xxxxxxxx předchozímu xxxxxxxx, aby byla xxxxxxxxx přiměřenost dodávek x Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx důležité xxxxxxxx, aniž xx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx x xx, aby xxxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx jde o xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6)

Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx toto xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx jejich xxxxxx x xxxxxx látky, xxxxxx bank základních xxxxx x pracovních xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7)

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx udělovat xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx nařízení, xxxxxxxx, xx předpokladu, xx xxxxx vývozu neohrožuje xxxxxxx dodávky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx mezi Xxxx x výrobci xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xx členské xxxxx měly předem xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx tohoto dočasného xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx států.

(9)

Záměrem Unie xxxx xxxxxxxx vývoz xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx, x Xxxx xx x xxxxxx plně xxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx x silně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx prováděna xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxx xx závazky XXX.

(10)

Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodávek x xxxxxxxxxxx s reakcí xx naléhavou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx XXXXX, x xxxxxxx do xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx středními xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x očkovacím xxxxxx, xxxxx očkovacích xxxxx proti XXXXX-19 xxxxxxxxxxx x/xxxx dodávaných xxxxxxxxxxxxxxx XXXXX, XXXXXX x XXXX x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zúčastněné xxxx XXXXX x xxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxx XXXXX zakoupených xxxxxxxxx státy x xxxxx předběžných xxxxx Xxxx x xxxxxx x xxxx prodaných xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx země.

(11)

Jednotný xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úzce integrován xxx rámec xxxxxx Xxxx x totéž xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx sítě. Xxx tomu xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxx zapojeny do xxxxxxx xxxxxxx integrace x Unií. Xxxxxxxx xxxxx očkovacích xxxxx xxxxx COVID-19 xx xxxxxx zemí požadavkem xxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx očkovacích xxxxx x Xxxx (xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx dostatečného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx látky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pandemie. Xx xxxxx vhodné xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12)

Xxxxxx xx xxxxxx x požadavku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zámořské xxxx a území xxxxxxx x xxxxxxx XX Xxxxxxx, xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řetězcích xxxxxxxxx xxxxx, xx něž xxxx vazby, xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx řetězcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

(13)

Toto xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zboží Xxxx x celního území Xxxx. Země, xxxxx xxxx xxxxxxxx uvedeného xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx za xxxxxx obdržení xxxxxxxxxxx xxxxxxx z Unie xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Toto xx xxxxxxx případ Xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;(2). Xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxx xx xx požadavek xxxxxxxxx xxxxxxxx neměl xxxxxxxxx, x xxxxx xx měla xxx xx této povinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx. To xx xxxx xxxxx Xüxxxxxx, Xxxxxxxxx, Livigno, Xxxxx a Xxxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxx xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx jsou xxxx obzvláště xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx součástí, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

(14)

Za xxxxxx pravidelného xxxxxxxxxx xxxxxxx a k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zveřejňovat, přičemž xx měla xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(15)

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx sledování xxxxxxx x posouzeno, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxxxxx, xxxxx x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx členským xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tři měsíce. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx zahrnovat objem xxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxx XXXXX-19, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx popis xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxx x xxxxxxxxx vývozního xxxxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx x naléhavosti situace xxxxxxxxxx xxxxxxx šířením xxxxxxxx COVID-19 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx měla xxx xxxxxxx v souladu x xx. 3 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/479.

(17)

Xx xx xx xx, xx xxxxxxxx xx měla xxxxxx v platnosti xx 31. března 2021, xxx xxxx x XX vybudována xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx očkovacích xxxxx xxxxx COVID-19 x xxxx sníženo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(18)

Xxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx vyhlášení, X ohledem xx xx. 5 odst. 5 xxxxxxxx (XX) 2015/479 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx týdnů. X xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx 2021 xx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 xxxxxxxx (EU) 2015/479,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx následujícího zboží Xxxx xx xxxxxx xx. 5 xxxx 23 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 952/2013 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v příloze X&xxxx;(3):

xxxxxxxx látky xxxxx xxxxxxxxxxx podobným XXXX (xxxx XXXX-XxX) xxxx XX 3002&xxxx;20&xxxx;10 xxx xxxxxx xx jejich xxxxxx. Xxxx se xxxxxxxxx rovněž xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx používaných xxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx látek.

Povolení udělí xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx produkty, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxx xx x xxxxxxx podobě xx xxxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xx vydává při xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxx x nejpozději x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxx platného vývozního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zakázán.

4.   Příslušný xxxxx xxxx vývozní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx a výrobci xxxxxxxxxx látek.

5.   Na základě xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx:

xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx ostrovy, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx&xxxx;(4), Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Norského xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Republiky San Xxxxxx, Srbska, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx uvedených x xxxxxxx XX Smlouvy x fungování Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx Xüxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx, xx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Libye, Xxxxxx, Xxxxxxxxx&xxxx;(5), Xxxxx, Tuniska, Xxxxxxx, Ázerbájdžánu, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x na Xxxxxxxx,

xxxxx xx zemí x xxxxxxx a středními xxxxxx xx seznamu XXXXX AMC (6),

vývoz xxxxx xxxxxxxxxxx x/xxxx dodaného xxxxxxxxxxxxxxx XXXXX, XXXXXX x XXXX x xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx COVAX,

vývoz xxxxx xxxxxxxxxxx členskými xxxxx XX x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx XX x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx,

xxxxx v souvislosti x reakcí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx na kontinentálním xxxxx členského xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x mořském xxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státu, xxx xx xxx zboží xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx referenčního xxxx, xxx je xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx 2/3 v xxxxxxx B xxxxx XX xxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2015/2447.&xxxx;(7)

Článek 2

Postup

1.   Žádost o xxxxxxx povolení xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států, v xxxxx se vyrábějí xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx toto xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x xxxxxxx X x použitelné doplňkové xxxx TARIC v xxxxxxx XX. Kromě xxxx xxxx obsahovat xxxxxx informace x xxxxx xxxxx očkovacích xxxxx x zboží, xx něž xx xxxxxxxx toto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxx xx 1. xxxxxxxx 2020, v xxxxxxxxxx xxxxx členských států, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxx, xx něž xx vztahuje toto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států vyřizují xxxxxxx x vývozní xxxxxxxx xx xxxxxxxx x vydají xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx výjimečných xxxxxxxxx x x xxxxx odůvodněných případech xxxx být uvedená xxxxx prodloužena x xxxxx xxx xxxxxxxx xxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy neprodleně xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx x-xxxxxxxx xxxxxx: SANTE-PHARMACEUTICALS-B4@ec.europa.eu

4.   Příslušný xxxxx xxxxxx xxxx návrh xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx stejnou x-xxxxxxxx xxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx členským xxxxxx xxxx Komise xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx pracovního xxx xx obdržení xxxxxxxx x návrhu rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx. Komise xxxxxxxxx dopad vývozu, xxx který xx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx s Xxxx. Xxxxxxx xxxx o xxxxxxx o povolení xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dohody x nákupu, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx tuto adresu: XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXX-X4@xx.xxxxxx.xx) a xxxxxxxxxx xxxxxxx členských států xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tři xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx objem xxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxx XXXXX-19, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x konečné xxxxxxxx x přesný xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx rozhodnout používat xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 v xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x po xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Oznámení

1.   Členské xxxxx xxxxxxxxxx oznámí Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxx informace:

a)

název x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx příjemce;

e)

akceptování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dávek xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx a xxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx očkovacích látek x xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x Unii xx 1. xxxxxxxx 2020, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx: XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXX-X4@xx.xxxxxx.xx

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxx důvěrnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů.

Xxxxxx 4

Závěrečná ustanovení

Toto xxxxxxxx vstupuje v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 22. xxxxx 2021

Xx Komisi

předsedkyně

Ursula VON XXX LEYEN


(1)  Úř. věst. X 83, 27.3.2015, x. 34.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxx xx. 4 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 952/2013 xx xxx 9. xxxxx 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx (Xx. xxxx. X 269, 10.10.2013, x. 1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx. 269 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 952/2013 xx xxx 9. xxxxx 2013, xxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxx Xxxx (Úř. xxxx. X 269, 10.10.2013, s. 1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx v xxxxxxx x rezolucí Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1244/1999 x xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dvora x vyhlášení xxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxx označení xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx x nejsou jím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx postoje xxxxxxxxx xxxxx x xxxx otázce.

(6)  https://www.gavi.org/news/media-room/92-low-middle-income-economies-eligible-access-covid-19-vaccines-gavi-covax-amc

(7)  Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2015/2447 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2015, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 952/2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx (Xx. xxxx. X 343, 29.12.2015, x. 558).


XXXXXXX X

Xxxx xxxxxxxxx xxx vývozní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx vydaném xxxxxxxxx xxxxx zřejmá xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx je platné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx dne skončení xxxx platnosti.

EVROPSKÁ UNIE

Vývoz xxxxxxxxxx látek xxxxx XXXXX-19 (xxxxxxxx EU 2021/111)

1.

Xxxxxxx

(xxxxxxxxx číslo XXXX) x xxxxxxxxx xxx XXXXX

2.

Xxxxx povolení

3.

Datum xxxxxxxx xxxxxxxxx

4.

Xxxxxxxxxx orgán

5.

Země xxxxxx

6.

Xxxxxxx xxxxxxxx

7.

Xxx xxxxxxxx

8.

Xxxxxxxx

9.

Xxxxxxxx

10.

Xxxxx zboží

11.

Místo

7.

Kód xxxxxxxx

8.

Xxxxxxxx

9.

Xxxxxxxx

10.

Xxxxx zboží

11.

Místo

7.

Kód xxxxxxxx

8.

Xxxxxxxx

9.

Xxxxxxxx

10.

Xxxxx xxxxx

11.

Xxxxx

7.

Xxx komodity

8.

Množství

9.

Jednotka

10.

Popis xxxxx

11.

Xxxxx

12.

Xxxxxx, xxxxx a xxxxx, xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x formuláři xxx vývozní xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx 7 xx 11 se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx produkty.

Kolonka 1

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx povolení xxxxxx, xxxxxxxx číslo XXXX.

Xxxxxxxxx xxx XXXXX xxxxx přílohy XX.

Xxxxxxx 2

Xxxxx povolení

Číslo xxxxxxxx xx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x má xxxxx xxxxxx: XXxxxx999999, kde XX xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;(1) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxxxx xxxxxxxx, 999999 xx šestimístné xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx XXxxxx, xxx přiděluje xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx 3

Datum xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx 6 xxxxx po xxxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxx xx xxxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxxx.

Xxxxxxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx x adresa xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx 5

Xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx země xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 6

Xxxxxxx příjemce

Úplný xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx příjemce zboží, xx-xx xxxx x xxxx vydání, xxxxxxxxx xxxxx XXXX. Xxxx-xx x okamžiku xxxxxx xxxxxxx příjemce znám, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 7

Xxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;(2), xx kterého xx xxxxx x xxxxxx zařazeno xxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 8

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxx 9.

Xxxxxxx 9

Jednotka

Měrná xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 8. Používanou xxxxxxxxx xx počet dávek xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx 10

Popis xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přesný na xx, xxx bylo xxxxx zboží identifikovat.

Kolonka 11

Xxxxx

Xxx geonomenklatury xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx zboží nachází. Xxxxxxx-xx se zboží x xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx kolonka xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 12

Xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx a xxxxx

Xxxxxx x razítko xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 1106/2012 ze xxx 27. listopadu 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 471/2009 x statistice Společenství xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x aktualizaci xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx (Xx. xxxx. L 328, 28.11.2012, s. 7).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (EHS) x. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x statistické xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 256, 7.9.1987, x. 1).


PŘÍLOHA II

Doplňkové kódy XXXXX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx Taric

Astra Xxxxxx AB

4500

Pfizer/BioNTech

4501

Moderna Xxxxxxxxxxx / Moderna Xxx

4502

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx NV

4503

CureVac XX

4504

Xxxxxx Xxxxxxx / Glaxosmithkline Xxxxxxxxxxx X.X

4505

Xxxxxxx

4506

Xxxxxxx

4999