Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2021/111,

xx dne 22. xxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předložením xxxxxxxxx povolení

EVROPSKÁ KOMISE,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/479 xx xxx 11. března 2015 x xxxxxxxxxx pravidlech xxxxxx&xxxx;(1), a xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Virus XXXXX-19 xx v Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx závažné xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx – zejména x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx – x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx této xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx a bezpečné xxxxxxxx látky xxxxx xxxxxx xxxx.

(2)

Xxxxxx x xxxxx xxx strategie xxx xxxxxxxx látky xxxxxxxxxxx x zabezpečila xxxxxx dostatečného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx Xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx výrobci očkovacích xxxxx, xxx všem xxxxxxxx státům x xxxxxx xxxxxxxxxx zajistila xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XXXXX-19, x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx účinně realizovali, xxxxx výroba xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx členských xxxxx.

(3)

Xxxxxxxx skutečnosti, xx xxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx výrobci xxxxxxxxxx xxxxx již xxxxxxxx, xx nebudou xxxxxxx xxxxx přislíbené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx Xxxx, xxx by mohlo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Kromě xxxx existuje riziko, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxx mimo Xxxx, xxxxxxx xx xxxx, které nejsou xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smluvních závazků xxxxxxxxx farmaceutickým xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxx. Tato xxxxxxxx vážně xxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4)

X xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx skutečností, xx výroba a xxxxxxx očkovacích xxxxx xx xxxxxx rozbíhají, x z toho xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx látek, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v členských xxxxxxx, ale x xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx COVID-19 xxxxxxxxxx x Xxxx.

(5)

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx transparentnost, xx x xxxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxx, xxx vývoz očkovací xxxxx proti XXXXX-19, xx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx dohody x xxxxxx x Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Unii x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie v xxxxx xxxxxx. Komise xx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x nákupu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx x to, xxx xxxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxx, byla x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6)

Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx ohledu xx xxxxxx balení x xxxxxx látky, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7)

Xxxxxxx xxxxxxxx by xxxx udělovat xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx produkty, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx očkovacích xxxxx, které jsou xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx dohod o xxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Komisi x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxxx xxxxxxx xxx tato xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(9)

Xxxxxxx Xxxx xxxx omezovat xxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx, x Xxxx je i xxxxxx xxxx zavázána x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x silně xxxxxxxxx xxxxxx, že veškerá xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nezbytná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx prováděna xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, přiměřený, dočasný x v xxxxxxx xx xxxxxxx XXX.

(10)

Xx xxxxxxx zásady mezinárodní xxxxxxxxxx xx z xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx umožňující xxxxxxxxxxx dodávek x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx naléhavou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx do xxxxxxxx COVAX, x xxxxxxx xx zemí x nízkými x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x očkovacím xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXXX, UNICEF x XXXX x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXXX x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx COVID zakoupených xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxx x xxxx prodaných xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(11)

Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxx x totéž xxxxx xxx jeho xxxxxxx hodnotové řetězce x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxx xx xxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx států Xxxxxxxx zóny xxxxxxx xxxxxxx x zemí xxxxxxxxx Balkánu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Unií. Podmínit xxxxx očkovacích xxxxx xxxxx XXXXX-19 do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx blízkosti x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx (xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx množství xxxxxx xxxxxxxxxx látek) x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytným x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pandemie. Je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12)

Xxxxxx je vhodné x požadavku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x území xxxxxxx x xxxxxxx XX Xxxxxxx, xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řetězcích členských xxxxx, na xxx xxxx xxxxx, xxxx xx dodavatelských řetězcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Unie x xxxxxxx xxxxx Xxxx. Xxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxx území, xxxxx xxxxxx být za xxxxxx obdržení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Toto je xxxxxxx případ Xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;(2). Xxxxxx na xxxxx členských států xxxxxxxx vyloučená x xxxxxxx území Xxxx xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx být xx xxxx povinnosti xxxxxx osvobozena. Xx xx týká území Xüxxxxxx, Xxxxxxxxx, Livigno, Xxxxx a Melilla. Xxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx kontinentálního šelfu xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zóny xxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx právu. Všechna xxxx xxxxx xxxx xxxx obzvláště xxxxxxx xx dodavatelských xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jichž xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(14)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxx x x xxxxxxxxx transparentnosti x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx podávat Xxxxxx zprávy x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zamítnutí xxxxxxx x vývozní xxxxxxxx. Komise xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx důvěrnou xxxxxx.

(15)

Xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx sledování xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x vývozní povolení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxxxxx, kteří s Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx objem xxxxxx očkovacích látek xxxxx XXXXX-19, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx produktů. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení.

(16)

Vzhledem x xxxxxxxxxxx situace xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xx xxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/479.

(17)

Má se xx xx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x platnosti xx 31. března 2021, xxx xxxx x XX xxxxxxxxxx xxxx kapacita pro xxxxxx očkovacích látek xxxxx COVID-19 a xxxx sníženo riziko xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(18)

Xxxx nařízení xx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx dnem xx jeho xxxxxxxxx, X ohledem xx xx. 5 xxxx. 5 xxxxxxxx (EU) 2015/479 by xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx. X xxxxx pokrýt xxxxxx xx 31. xxxxxx 2021 má Komise x xxxxxx navrhnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 6 nařízení (EU) 2015/479,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Článek 1

Xxxxxxx povolení

1.   Pro xxxxx následujícího zboží Xxxx xx smyslu xx. 5 xxxx 23 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 952/2013 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyhotovené v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx X&xxxx;(3):

xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx SARS (xxxx SARS-CoV) xxxx XX 3002&xxxx;20&xxxx;10 xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx látky, včetně xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx buněk používaných xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx udělí xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx kterém xx produkty, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx nařízení, vyrábějí, x xxxxxx xx x xxxxxxx podobě xx elektronicky.

2.   Vývozní povolení xx vydává xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x vývozu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží.

3.   Bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zboží zakázán.

4.   Příslušný xxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dohod o xxxxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx základě xxxxxx solidarity xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxxxx xx xxxxx vývoz:

vývoz xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxxxx, xx Islandské xxxxxxxxx, Xxxxxx&xxxx;(4), Lichtenštejnského xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Republiky Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx San Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx městského xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx XX Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a vývoz xx xxxxx Xüxxxxxx, Xxxxxxxxx, Livigno, Xxxxx x Xxxxxxx, do Xxxxxxxx, Xxxxxx, Jordánska, Xxxxxxxx, Libye, Xxxxxx, Xxxxxxxxx&xxxx;(5), Sýrie, Tuniska, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Izraele, Xxxxxxxxx x xx Ukrajinu,

vývoz xx zemí s xxxxxxx x středními xxxxxx na seznamu XXXXX AMC (6),

vývoz xxxxx xxxxxxxxxxx a/nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXXX, UNICEF x XXXX s xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zúčastněné xxxx XXXXX,

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx členskými xxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx EU x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx opětovně xxxxxxxxx do třetí xxxx,

xxxxx x souvislosti x xxxxxx xx xxxxxxxxx humanitární xxxxxxx,

xxxxx xx zařízení nacházejících xx na kontinentálním xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx, x použitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx referenčního xxxx, jak xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx 2/3 x xxxxxxx B xxxxx XX xxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2015/2447.&xxxx;(7)

Xxxxxx 2

Xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x xxxxxxx povolení se xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx států, v xxxxx xx vyrábějí xxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x musí xxxxxxxxx informace xxxxxxxxx x příloze X x xxxxxxxxxx doplňkové xxxx XXXXX v xxxxxxx XX. Kromě xxxx xxxx obsahovat xxxxxx informace x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xx xxx se xxxxxxxx toto nařízení, xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxx xx 1. prosince 2020, x xxxxxxxxxx xxxxx členských států, xxxxx i informace x xxxxx dávek xxxxxxxxxx látek x xxxxx, xx něž xx xxxxxxxx toto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxx Xxxxx od xxxxxx xxxxxx nařízení x platnost.

2.   Příslušné xxxxxx xxxxxxxxx států vyřizují xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxxxx. Xx výjimečných xxxxxxxxx x v xxxxx odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx prodloužena x xxxxx xxx xxxxxxxx xxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxxxxx žádosti Xxxxxx xx tuto x-xxxxxxxx xxxxxx: XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXX-X4@xx.xxxxxx.xx

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x-xxxxxxxx xxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X případě nesouhlasu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx pracovního xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vývozu, xxx xxxxx se xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx s Unií. Xxxxxxx stát x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxx Komise.

6.   Výrobci xxxxxxxxxx látek, xxxxx xxxxxxxx předběžné dohody x nákupu, poskytnou Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxx xxxxxx: XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXX-X4@xx.xxxxxx.xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx poslední xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Tyto informace xxxxxxxx xxxxx vývozu xxxxxxxxxx látek xxxxx XXXXX-19, konečné xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx produktů. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxx x zamítnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx elektronické dokumenty.

8.   Příslušné xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Oznámení

1.   Členské státy xxxxxxxxxx oznámí Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxx informace:

a)

název x xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx příjemce;

e)

akceptování nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxx komodity;

g)

množství vyjádřené xxxxxx dávek xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx x xxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx očkovacích xxxxx x xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxx od 1. prosince 2020, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx elektronicky xx xxxx adresu: XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXX-X4@xx.xxxxxx.xx

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx o udělených x zamítnutých xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 4

Závěrečná xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx státech.

V Xxxxxxx xxx 22. xxxxx 2021

Xx Xxxxxx

xxxxxxxxxxx

Xxxxxx VON XXX XXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 83, 27.3.2015, x. 34.

(2)  Viz xx. 4 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 952/2013 ze xxx 9. xxxxx 2013, xxxxxx se stanoví xxxxx xxxxx Xxxx (Xx. věst. X 269, 10.10.2013, x. 1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx transakce xxx xx. 269 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 952/2013 xx xxx 9. xxxxx 2013, kterým xx stanoví xxxxx xxxxx Xxxx (Úř. xxxx. X 269, 10.10.2013, x. 1).

(4)  Tímto xxxxxxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx a označení xx x souladu x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX 1244/1999 x xx stanoviskem Xxxxxxxxxxxxx soudního dvora x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxx označení xx xxxxx vykládat xxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx x nejsou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxx.

(6)&xxxx;&xxxx;xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxx/xxxxx-xxxx/92-xxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxx-xxxxx-19-xxxxxxxx-xxxx-xxxxx-xxx

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2015/2447 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2015, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 952/2013, xxxxxx se stanoví xxxxx kodex Xxxx (Xx. věst. X 343, 29.12.2015, s. 558).


PŘÍLOHA X

Xxxx xxxxxxxxx xxx vývozní xxxxxxxx xxxxx článku 1

Členské xxxxx zajistí, xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx povolení. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx platnosti.

EVROPSKÁ XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXXXX-19 (xxxxxxxx XX 2021/111)

1.

Xxxxxxx

(xxxxxxxxx xxxxx XXXX) x xxxxxxxxx xxx XXXXX

2.

Xxxxx xxxxxxxx

3.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

4.

Xxxxxxxxxx orgán

5.

Země určení

6.

Konečný xxxxxxxx

7.

Xxx xxxxxxxx

8.

Xxxxxxxx

9.

Xxxxxxxx

10.

Xxxxx xxxxx

11.

Xxxxx

7.

Xxx xxxxxxxx

8.

Xxxxxxxx

9.

Xxxxxxxx

10.

Xxxxx zboží

11.

Místo

7.

Kód xxxxxxxx

8.

Xxxxxxxx

9.

Xxxxxxxx

10.

Xxxxx xxxxx

11.

Xxxxx

7.

Xxx komodity

8.

Množství

9.

Jednotka

10.

Popis zboží

11.

Místo

12.

Podpis, xxxxx x xxxxx, xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x formuláři xxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy je xxxxxxxxx jinak.

Kolonky 7 xx 11 se xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx žádat x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 1

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxx a xxxxxx vývozce, xxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx XXXX.

Xxxxxxxxx kód XXXXX xxxxx xxxxxxx XX.

Xxxxxxx 2

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx: XXxxxx999999, kde XX xx dvoupísmenný xxx xxxxxxxxxxxxxxx&xxxx;(1) vydávajícího xxxxxxxxx státu, xxxx xx čtyřmístný xxx xxxxxx povolení, 999999 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx XXxxxx, xxx přiděluje xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx 3

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx určit datum xxxxxxxx platnosti xxxxxxxx. Xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxx 6 xxxxx po xxxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxxx.

Xxxxx vydávající xxxxx xxxxxxxxx žádné datum xxxxxxxx platnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxx po vstupu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx 4

Vydávající xxxxx

Xxxxx xxxxx x adresa xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx vývozní povolení xxxxx.

Xxxxxxx 5

Xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zboží, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx x adresa xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx znám v xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx XXXX. Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znám, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 7

Xxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxx;(2), xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx zařazeno xxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 8

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxx 9.

Kolonka 9

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, ve které xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 8. Používanou xxxxxxxxx xx xxxxx dávek xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx 10

Popis xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxx xxxxx identifikovat.

Kolonka 11

Xxxxx

Xxx geonomenklatury xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxx nachází. Xxxxxxx-xx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx kolonka xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx 12

Xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxx vydání xxxxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise (EU) x. 1106/2012 ze xxx 27. xxxxxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 471/2009 x statistice Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se třetími xxxxxx, pokud jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx (Xx. věst. X 328, 28.11.2012, s. 7).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2658/87 ze xxx 23. července 1987 x celní x xxxxxxxxxxx nomenklatuře x o xxxxxxxxx xxxxxx sazebníku (Úř. xxxx. L 256, 7.9.1987, x. 1).


PŘÍLOHA XX

Xxxxxxxxx xxxx XXXXX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx Taric

Astra Xxxxxx AB

4500

Pfizer/BioNTech

4501

Moderna Xxxxxxxxxxx / Xxxxxxx Xxx

4502

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx NV

4503

CureVac XX

4504

Xxxxxx Xxxxxxx / Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx X.X

4505

Xxxxxxx

4506

Xxxxxxx

4999