Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX (XX) 2021/63,

xx xxx 22. xxxxx 2021

x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx produktů, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 89034 (XXX-89Ø34-3), sestávají x xx xxxx xxxx x xx xxxxxxxx, xx trh xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1829/2003

(xxxxxxxx xxx xxxxxx X(2021) 261)

(Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx závazné)

(Text x xxxxxxxx pro XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx unie,

s ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1829/2003 xx xxx 22. xxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx&xxxx;(1), a xxxxxxx na xx. 11 xxxx. 3 x xx. 23 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/813/XX&xxxx;(2) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x krmiva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovanou xxxxxxxx MON 89034, xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx z xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx potravin x krmiv, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovanou xxxxxxxx XXX 89034 xxxx z ní xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxx 3. xxxxx 2018 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx X.X. xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Company, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 11 x 23 xxxxxxxx (XX) x. 1829/2003 žádost x obnovení xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxx ze xxx 27. xxxxx 2018 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Monsanto Xxxxxx N.V. Komisi, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx svůj název xx Xxxxx Xxxxxxxxxxx XXXX, Belgium.

(4)

Dne 7. xxxxxxxxx 2019 xxxxx Xxxxxxxx úřad pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „úřad“) x xxxxxxx x xxxxxx 6 x 18 xxxxxxxx (XX) x. 1829/2003 xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;(3). Xxxx dospěl k xxxxxx, xx xxxxxx x obnovení xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nejistotě, xxx by vedly xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnocení rizika xxxxxxxxx modifikované xxxxxxxx XXX 89034, které xxxx xxxxxx x xxxx 2008&xxxx;(4).

(5)

Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx vznesly x xxxxx konzultace s xxxxxxxxxxx vnitrostátními orgány xxxxx xx. 6 xxxx. 4 x xx. 18 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) x. 1829/2003.

(6)

Úřad xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx monitorování xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je x souladu se xxxxxxxxxx xxxxxxxx daných xxxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx MON 89034, xxxxxxxxx x xx nebo xxxx x ní xxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx x ní sestávají xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, s xxxxxxxx pěstování, obnoveno.

(8)

Společnost Xxxxx Xxxxxxxxxxx XXXX Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 28. xxxxxxxx 2020 Xxxxxx, xx xx xxx 1. xxxxx 2020 xxxx svůj název xx Xxxxx Agriculture XX, Xxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx XXXX Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, United Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 28. xxxxxxxx 2020 Komisi, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx States, xx xxx 1. xxxxx 2020 mění svou xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx na Xxxxx XxxxXxxxxxx XX, Xxxxxx Xxxxxx.

(10)

X souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 2009/813/XX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 89034 x xxxxxxx s xxxxxxxxx Komise (XX) x. 65/2004 (5) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxx by xx xxx xxxxxxxx i xxxxxx.

(11)

Xxx produkty, xx xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 13 xxxx. 1 x xx. 25 odst. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1829/2003 a x xx. 4 odst. 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1830/2003 (6). Xxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 89034 nebo x xx sestávají, xxxxx nadále používat x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx produktů, xxxxx uvádět, že xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx každoročně xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plánu xxxxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí Komise 2009/770/XX&xxxx;(7).

(13)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx nebo omezení xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, pro xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx po uvedení xx xxx týkajících xx xxxxxxxx potravin x xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 89034, xxxxxxxxx z xx xxxx xxxx x xx vyrobeny, xxx xxx ochranu určitých xxxxxxxxxx / životního xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 5 xxxx. x) a xx. 18 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) č. 1829/2003.

(14)

Xxxxxxx příslušné informace x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx týká xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx geneticky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x krmiva xxxxxxxxx x xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1829/2003.

(15)

Xxxx rozhodnutí má xxx xxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx systému pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnosti x Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 1 a xx. 15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1946/2003&xxxx;(8).

(16)

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx nevydal xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx prováděcího xxxx xxxx považováno za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx předložil odvolacímu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Odvolací xxxxx xxxxxxx stanovisko,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Geneticky modifikovaný xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxx xxxx X.) MON 89034, xxxxxxx x xxxxxxx x) přílohy xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x nařízením (XX) č. 65/2004 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx XXX-89Ø34-3.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx povolení

V xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx produktů na xxx:

x)

xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovanou xxxxxxxx XXX-89Ø34-3, xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xx xxxxxxxx;

x)

xxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx MON-89Ø34-3, xxxxxxxxx x xx xxxx jsou x xx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx, které xxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-89Ø34-3 xxxx x ní xxxxxxxxx, xxx jiná použití, xxx jaká jsou xxxxxxx x písmenech x) a x), x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Označování

1.   Pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 13 xxxx. 1 x xx. 25 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1829/2003 x x čl. 4 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) č. 1830/2003 xx „název xxxxxxxxx“„xxxxxxxx“.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovanou xxxxxxxx XXX-89Ø34-3 xxxx x xx sestávají, s xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xx. 2 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxx slova „xxxx určeno x xxxxxxxxx“.

Článek 4

Metoda xxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-89Ø34-3 se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxx 5

Plán xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx stanovený x písmeni x) xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx povolení každoročně xxxxxxxxx Komisi zprávy x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx monitorování, x to v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí 2009/770/XX.

Článek 6

Xxxxxxx Společenství

Informace xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx modifikované potraviny x krmiva xxxxxxxxx x čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) č. 1829/2003.

Xxxxxx 7

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx Xxxxx CropScience XX, Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Agriculture XX, Xxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 let xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xx určeno xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx XX, Xxxxxxxxxxx 460, 2040 Xxxxxxxx, Belgie.

X Bruselu xxx 22. xxxxx 2021.

Xx Xxxxxx

Xxxxxx XXXXXXXXXX

xxxxxx Xxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/813/ES xx xxx 30. xxxxx 2009 x xxxxxxxx xxxxxxx produktů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx MON 89034 (XXX-89Ø34-3), xxxxxxxxx z xx nebo xxxx x xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1829/2003 (Úř. xxxx. L 289, 5.11.2009, x. 21).

(3)&xxxx;&xxxx;XXXX XXX Xxxxx (vědecká xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXXX), 2019. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxfixx xxxxx XXX 89034 xxx xxxxxxx authorisation xxxxx Xxxxxxxxxx (XX) Xx 1829/2003 (application XXXX-XXX-XX-015). EFSA Journal 2019;17(11):5845.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx application (Reference XXXX-XXX-XX-2007-37) xxx the xxxxxxx xx xxx xxxxxx of xxx xxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX89034, xxx xxxx and xxxx xxxx, import xxx xxxxxxxxxx under Regulation (XX) Xx 1829/2003 xxxx Xxxxxxxx. The XXXX Journal (2008) 909, x. 1–30.

(5)  Nařízení Xxxxxx (XX) x. 65/2004 xx xxx 14. xxxxx 2004, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 10, 16.1.2004, x. 5).

(6)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1830/2003 xx dne 22. xxxx 2003 x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovaných xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx 2001/18/XX (Úř. xxxx. X 268, 18.10.2003, x. 24).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/770/XX ze xxx 13. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx formáty xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxx monitorování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovaných xxxxxxxxx xxxx produktů, xxxxx xxxxxxxxx modifikované xxxxxxxxx obsahují, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx uvádění xx xxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/18/XX (Xx. xxxx. L 275, 21.10.2009, s. 9).

(8)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1946/2003 xx xxx 15. xxxxxxxx 2003 x přeshraničních pohybech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organismů (Xx. xxxx. X 287, 5.11.2003, x. 1).


XXXXXXX

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx

:

Xxxxx CropScience XX

Xxxxxx

:

800 X. Xxxxxxxxx Boulevard, Xx. Xxxxx, Xxxxxxxx 63167, Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

X Xxxx zastupovaný xxxxxxxxxxx Xxxxx Agriculture XX, Scheldelaan 460, 2040 Xxxxxxxx, Xxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.

xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kukuřici (Xxx xxxx X.) XXX-89Ø34-3, xxxxxxxxx x xx xxxx jsou x xx vyrobeny;

2.

krmiva, xxxxx xxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxx xxxx X.) XXX-89Ø34-3, xxxxxxxxx x ní nebo xxxx z xx xxxxxxxx;

3.

xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovanou xxxxxxxx (Xxx xxxx X.) XXX-89Ø34-3 xxxx x xx sestávají, xxx xxxx použití, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 1 x 2, x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx modifikovaná kukuřice XXX-89Ø34-3 xxxxxxxxx xxxx xxx1X.105 x xxx2Xx2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řádu Xxxxxxxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

1.

Xxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stanovených x xx. 13 xxxx. 1 x xx. 25 xxxx. 2 nařízení (ES) x. 1829/2003 x x xx. 4 xxxx. 6 nařízení (XX) č. 1830/2003 xx „xxxxx xxxxxxxxx“„xxxxxxxx“.

2.

Xx xxxxxx xxxxxxxx x x průvodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovanou xxxxxxxx XXX-89Ø34-3 xxxx x xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. x) xxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx slova „není xxxxxx x xxxxxxxxx“.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx

1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx čase xxx xxxxxxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-89Ø34-3.

2.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) x. 1829/2003, xxxxxxxxxx xx xxxxxx: xxxx://xxx-xxx.xxx.xx.xxxxxx.xx/XxxxxxXxXxxxxxxx.xxxx

3.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx: XXXX 0906-X xxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx Society xx xxxxxx: https://www.aocs.org/crm

e)   Jednoznačný xxxxxxxxxxxxx xxx

XXX-89Ø34-3

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě přílohy XX Cartagenského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Úmluvě x xxxxxxxxxx rozmanitosti

[Informační xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx bezpečnost, xxxxxx č.: xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potraviny x xxxxxx].

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx nebo xxxxxxx pro uvádění xxxxxxxx na xxx, xxxxxx používání nebo xxxxxxxxx x nimi

nejsou xxxxxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx monitorování xxxxxx xx životní xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx prostředí x xxxxxxx x xxxxxxxx XXX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/18/XX&xxxx;(1).

[Xxxxx: xxxx xxxxxxxxxx x registru Společenství xxx geneticky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x krmiva]

i)   Požadavky xx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx.:

Xxxxx se xxxx xxxxxx, že odkazy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx aktualizace xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx modifikované xxxxxxxxx x krmiva.

(1)  Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/18/XX xx xxx 12. března 2001 x záměrném uvolňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx Rady 90/220/XXX (Xx. xxxx. X 106, 17.4.2001, s. 1).