Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX (XX) 2021/63,

ze xxx 22. xxxxx 2021

o xxxxxxxx povolení xxx xxxxxxx produktů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovanou xxxxxxxx XXX 89034 (XXX-89Ø34-3), xxxxxxxxx z xx xxxx jsou x xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1829/2003

(xxxxxxxx xxx xxxxxx X(2021) 261)

(Xxxxx xxxxxxxxxx znění xx xxxxxxx)

(Xxxx s xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1829/2003 xx xxx 22. xxxx 2003 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx&xxxx;(1), x xxxxxxx xx čl. 11 xxxx. 3 x čl. 23 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxxxx Komise 2009/813/ES (2) xxxx xxxxxxxx uvádět xx xxx potraviny x krmiva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx MON 89034, xxxxxxxxx z xx xxxx xxxx x xx vyrobeny. Oblast xxxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x krmiv, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovanou xxxxxxxx XXX 89034 xxxx x xx xxxxxxxxx, xx trh xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx.

(2)

Xxx 3. xxxxx 2018 xxxxxxxxxx společnost Xxxxxxxx Xxxxxx X.X. jménem xxxxxxxxxxx Monsanto Xxxxxxx, Xxxxxx States, Xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx 11 a 23 nařízení (XX) x. 1829/2003 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxx xx xxx 27. srpna 2018 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx N.V. Xxxxxx, xx xxxxxxx svou xxxxxx xxxxx x xxxxxxx svůj xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxxx XXXX, Xxxxxxx.

(4)

Xxx 7. xxxxxxxxx 2019 vydal Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxx“) v xxxxxxx x xxxxxx 6 x 18 xxxxxxxx (ES) č. 1829/2003 příznivé xxxxxxxxxx&xxxx;(3). Xxxx xxxxxx k xxxxxx, xx žádost x obnovení neobsahovala xxxxxx x nových xxxxxxxxxxx, xxxxxxx expozici xxxx xxxxxxx nejistotě, xxx by xxxxx xx xxxxx závěrů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx modifikované xxxxxxxx XXX 89034, které xxxx přijal x xxxx 2008&xxxx;(4).

(5)

Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vnitrostátními orgány xxxxx xx. 6 xxxx. 4 x xx. 18 xxxx. 4 nařízení (XX) x. 1829/2003.

(6)

Úřad xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx a který xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx xx xxxx závěry xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx obsahují geneticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx MON 89034, sestávají x xx xxxx xxxx x xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx x ní xxxxxxxxx xxxx ji xxxxxxxx, xxx xxxx použití xxx x xxxxxxxxxxx x krmivech, s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx XXXX Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 28. xxxxxxxx 2020 Komisi, xx ke dni 1. xxxxx 2020 xxxx xxxx xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxxx XX, Xxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx XXXX Belgium, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx dopisem ze xxx 28. července 2020 Xxxxxx, že xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Company, Xxxxxx Xxxxxx, xx xxx 1. xxxxx 2020 xxxx svou xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx Xxxxx XxxxXxxxxxx LP, Xxxxxx Xxxxxx.

(10)

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 2009/813/ES xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 89034 x xxxxxxx x xxxxxxxxx Komise (ES) x. 65/2004&xxxx;(5) přiřazen xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód. Xxxxxxx jednoznačný xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx i xxxxxx.

(11)

Xxx xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx rozhodnutí, se xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xx. 13 odst. 1 x xx. 25 odst. 2 xxxxxxxx (ES) č. 1829/2003 x x xx. 4 xxxx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1830/2003 (6). Xxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxx modifikovanou xxxxxxxx XXX 89034 xxxx x ní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx používat x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx produktů, x xxxxxxxx potravinářských xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, že xxxxxx určeny k xxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxxx xxxxxxxx by xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x provádění x výsledcích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v plánu xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxxxx 2009/770/XX&xxxx;(7).

(13)

Xxxxxxxxxx xxxxx neopravňuje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx trh, xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx s xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x krmiv, které xxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx MON 89034, xxxxxxxxx x ní xxxx xxxx x xx xxxxxxxx, ani xxx ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 6 odst. 5 xxxx. x) x xx. 18 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxx (ES) x. 1829/2003.

(14)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxx xx registru Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx modifikované xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (ES) x. 1829/2003.

(15)

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxx oznámeno xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 1 a xx. 15 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1946/2003&xxxx;(8).

(16)

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, zvířata, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx považováno xx xxxxxxxx a předseda xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovisko,

PŘIJALA TOTO XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxx modifikovaný xxxxxxxxxx a jednoznačný xxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxx mays X.) XXX 89034, xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) č. 65/2004 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxx MON-89Ø34-3.

Článek 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx s podmínkami xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx produktů xx xxx:

x)

xxxxxxxx x složek xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-89Ø34-3, xxxxxxxxx z xx nebo xxxx x xx vyrobeny;

b)

krmiv, xxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-89Ø34-3, xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-89Ø34-3 xxxx x xx sestávají, xxx jiná xxxxxxx, xxx jaká jsou xxxxxxx v xxxxxxxxx x) x b), x výjimkou xxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 13 odst. 1 x xx. 25 xxxx. 2 nařízení (XX) č. 1829/2003 x v xx. 4 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) x. 1830/2003 xx „název xxxxxxxxx“„xxxxxxxx“.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovanou kukuřici XXX-89Ø34-3 xxxx x xx sestávají, s xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x čl. 2 xxxx. a), xxxx xxx uvedena xxxxx „xxxx určeno k xxxxxxxxx“.

Článek 4

Metoda xxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx MON-89Ø34-3 xx xxxxxxx metoda xxxxxxxxx x písmeni x) xxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx byl zaveden x prováděn xxxx xxxxxxxxxxxx účinků na xxxxxxx prostředí xxxxxxxxx x písmeni h) xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2009/770/XX.

Článek 6

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potraviny x krmiva uvedeného x xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1829/2003.

Článek 7

Držitel xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx společnost Xxxxx CropScience XX, Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx XX, Xxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxx

Xxxx rozhodnutí xx určeno společnosti Xxxxx Xxxxxxxxxxx BV, Xxxxxxxxxxx 460, 2040 Xxxxxxxx, Xxxxxx.

X Bruselu xxx 22. ledna 2021.

Za Xxxxxx

Xxxxxx XXXXXXXXXX

xxxxxx Xxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 268, 18.10.2003, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/813/XX xx xxx 30. xxxxx 2009 o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 89034 (XXX-89Ø34-3), xxxxxxxxx z xx nebo xxxx x xx xxxxxxxx, xx xxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1829/2003 (Xx. xxxx. X 289, 5.11.2009, x. 21).

(3)&xxxx;&xxxx;XXXX XXX Panel (xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organismy xxx XXXX), 2019. Assessment xx xxxxxxxxxxx modified xxxxx XXX 89034 xxx renewal xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx (XX) Xx 1829/2003 (xxxxxxxxxxx XXXX-XXX-XX-015). EFSA Journal 2019;17(11):5845.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Opinion xx xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (Reference XXXX-XXX-XX-2007-37) xxx the xxxxxxx on the xxxxxx xx the xxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx MON89034, xxx xxxx xxx feed xxxx, import and xxxxxxxxxx under Regulation (XX) Xx 1829/2003 xxxx Xxxxxxxx. Xxx XXXX Xxxxxxx (2008) 909, s. 1–30.

(5)  Nařízení Xxxxxx (ES) x. 65/2004 xx dne 14. ledna 2004, xxxxxx se zřizuje xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx jednoznačných identifikačních xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 10, 16.1.2004, x. 5).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1830/2003 ze xxx 22. xxxx 2003 x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a krmiv xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx 2001/18/XX (Xx. xxxx. X 268, 18.10.2003, x. 24).

(7)  Rozhodnutí Xxxxxx 2009/770/XX xx xxx 13. října 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záměrného xxxxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx na xxx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/18/XX (Xx. xxxx. X 275, 21.10.2009, x. 9).

(8)  Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 1946/2003 xx dne 15. července 2003 x přeshraničních xxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovaných organismů (Xx. xxxx. X 287, 5.11.2003, x. 1).


PŘÍLOHA

a)   Žadatel a držitel xxxxxxxx:

Xxxxx

:

Xxxxx XxxxXxxxxxx LP

Adresa

:

800 X. Xxxxxxxxx Boulevard, Xx. Xxxxx, Xxxxxxxx 63167, Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

X Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Agriculture XX, Xxxxxxxxxxx 460, 2040 Xxxxxxxx, Belgie.

b)   Určení x specifikace xxxxxxxx

1.

xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxx xxxx L.) XXX-89Ø34-3, xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xx vyrobeny;

2.

krmiva, která xxxxxxxx geneticky modifikovanou xxxxxxxx (Zea mays X.) MON-89Ø34-3, sestávají x xx xxxx xxxx x xx xxxxxxxx;

3.

xxxxxxxx, které obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kukuřici (Xxx xxxx X.) XXX-89Ø34-3 nebo x xx sestávají, xxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 1 a 2, s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-89Ø34-3 exprimuje xxxx xxx1X.105 a cry2Ab2, xxxxx xxxxxxxx poskytují xxxxxxx xxxxx některým xxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

1.

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xx označování xxxxxxxxxxx x čl. 13 xxxx. 1 x xx. 25 odst. 2 xxxxxxxx (ES) x. 1829/2003 a x xx. 4 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) č. 1830/2003 xx „xxxxx xxxxxxxxx“„xxxxxxxx“.

2.

Xx xxxxxx xxxxxxxx x x průvodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-89Ø34-3 nebo x xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx produktů xxxxxxxxx x písm. b) xxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxx x pěstování“.

d)   Metoda xxxxxxx

1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx polymerázové xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx MON-89Ø34-3.

2.

Validace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1829/2003, xxxxxxxxxx xx adrese: xxxx://xxx-xxx.xxx.xx.xxxxxx.xx/XxxxxxXxXxxxxxxx.xxxx

3.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx: AOCS 0906-X xxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx Society xx adrese: https://www.aocs.org/crm

e)   Jednoznačný xxxxxxxxxxxxx kód

MON-89Ø34-3

f)   Informace xxxxxxxxxx xx základě přílohy XX Cartagenského xxxxxxxxx x biologické bezpečnosti x Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

[Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx č.: xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx].

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx uvádění xxxxxxxx na trh, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nimi

nejsou xxxxxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx monitorování účinků xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxx x přílohou XXX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2001/18/XX&xxxx;(1).

[Xxxxx: xxxx zveřejněný x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx geneticky modifikované xxxxxxxxx x xxxxxx]

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx monitorování po xxxxxxx na trh xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx spotřebě

nejsou xxxxxxxxx.

Xxxx.:

Xxxxx xx může xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx úpravy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/18/XX xx dne 12. xxxxxx 2001 x záměrném uvolňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/220/XXX (Xx. xxxx. X 106, 17.4.2001, x. 1).