Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX ROZHODNUTÍ KOMISE (XX) 2021/63,

ze xxx 22. ledna 2021

x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx produktů, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 89034 (XXX-89Ø34-3), sestávají x xx nebo jsou x xx vyrobeny, xx xxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1829/2003

(xxxxxxxx pod xxxxxx X(2021) 261)

(Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx)

(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1829/2003 xx xxx 22. xxxx 2003 x xxxxxxxxx modifikovaných potravinách x xxxxxxxx&xxxx;(1), x xxxxxxx xx xx. 11 odst. 3 x xx. 23 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/813/XX&xxxx;(2) xxxx povoleno xxxxxx xx trh xxxxxxxxx x krmiva, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 89034, xxxxxxxxx z ní xxxx jsou x xx xxxxxxxx. Oblast xxxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx než potravin x krmiv, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 89034 xxxx x xx xxxxxxxxx, na xxx xxx stejná použití xxxx jiná xxxxxxxx, x xxxxxxxx pěstování.

(2)

Dne 3. xxxxx 2018 xxxxxxxxxx společnost Xxxxxxxx Xxxxxx X.X. jménem xxxxxxxxxxx Monsanto Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 11 x 23 xxxxxxxx (XX) x. 1829/2003 xxxxxx x obnovení xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxx ze dne 27. xxxxx 2018 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx X.X. Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx xx Bayer Agriculture XXXX, Belgium.

(4)

Dne 7. xxxxxxxxx 2019 xxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxx“) x xxxxxxx x xxxxxx 6 x 18 xxxxxxxx (XX) č. 1829/2003 xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;(3). Xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx neobsahovala xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, změněné expozici xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxx závěrů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx modifikované kukuřice XXX 89034, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx 2008&xxxx;(4).

(5)

Xx svém xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx konzultace s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 4 a xx. 18 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) x. 1829/2003.

(6)

Xxxx dospěl xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxx předložil xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx dohledu, xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx použitím xxxxxx xxxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx na xxxx závěry xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x krmiva, xxxxx xxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx MON 89034, sestávají z xx xxxx xxxx x ní vyrobeny, x xxxxxxxx, které x xx sestávají xxxx ji xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx x potravinách x krmivech, x xxxxxxxx pěstování, xxxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx BVBA Xxxxxxx informovala xxxxxxx xx dne 28. xxxxxxxx 2020 Komisi, xx xx dni 1. srpna 2020 xxxx xxxx název xx Bayer Xxxxxxxxxxx XX, Xxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxxx Bayer Xxxxxxxxxxx BVBA Belgium, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx dopisem ze xxx 28. července 2020 Xxxxxx, xx xxxxxxxxxx Monsanto Company, Xxxxxx States, xx xxx 1. srpna 2020 mění xxxx xxxxxx formu x xxxx xxxxx xx Xxxxx XxxxXxxxxxx XX, Xxxxxx Xxxxxx.

(10)

X souvislosti x původním povolením xxxxx xxxxxxxxxx 2009/813/ES xxx xxxxxxxxx modifikované xxxxxxxx MON 89034 x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 65/2004&xxxx;(5) přiřazen xxxxxxxxxxx identifikační kód. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx by xx xxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(11)

Xxx xxxxxxxx, xx xxx se vztahuje xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx xx, které xxxx stanoveny x xx. 13 xxxx. 1 x xx. 25 xxxx. 2 xxxxxxxx (ES) č. 1829/2003 a v xx. 4 xxxx. 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1830/2003 (6). Xxx se však xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 89034 nebo x xx sestávají, xxxxx nadále xxxxxxxx x rámci povolení xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uvádět, že xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xx měly být xxxxxxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Komise 2009/770/XX&xxxx;(7).

(13)

Xxxxxxxxxx úřadu neopravňuje x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx uvádění xxxxxxxx xx xxx, pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx požadavků na xxxxxxxxxxxx po uvedení xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 89034, xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xx vyrobeny, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx / životního xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 6 odst. 5 xxxx. e) x xx. 18 odst. 5 písm. e) xxxxxxxx (ES) x. 1829/2003.

(14)

Xxxxxxx xxxxxxxxx informace x povolení xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx rozhodnutí, by xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a krmiva xxxxxxxxx v čl. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1829/2003.

(15)

Xxxx rozhodnutí má xxx oznámeno xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvním xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x biologické xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 1 x čl. 15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1946/2003&xxxx;(8).

(16)

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, zvířata, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx prováděcího aktu xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx x předseda xxx xxxxxxxxx odvolacímu xxxxxx x dalšímu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovisko,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Geneticky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxx mays X.) MON 89034, xxxxxxx x xxxxxxx x) přílohy xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) č. 65/2004 xxxxxxxxx jednoznačný identifikační xxx XXX-89Ø34-3.

Článek 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx produktů xx xxx:

x)

xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-89Ø34-3, xxxxxxxxx x xx xxxx jsou x xx xxxxxxxx;

x)

xxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-89Ø34-3, xxxxxxxxx x ní xxxx jsou z xx vyrobena;

c)

produktů, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-89Ø34-3 xxxx x ní xxxxxxxxx, xxx xxxx použití, xxx xxxx xxxx xxxxxxx x písmenech x) a x), x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 3

Označování

1.   Pro xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 13 odst. 1 x xx. 25 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1829/2003 x v čl. 4 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) x. 1830/2003 xx „název xxxxxxxxx“„xxxxxxxx“.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx štítku a x xxxxxxxxxx dokumentech xxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-89Ø34-3 xxxx z xx sestávají, x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xx. 2 xxxx. a), xxxx xxx xxxxxxx xxxxx „xxxx určeno x xxxxxxxxx“.

Xxxxxx 4

Xxxxxx detekce

Pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-89Ø34-3 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxx.

Článek 5

Xxxx monitorování xxxxxx xx životní xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx byl xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx každoročně xxxxxxxxx Komisi xxxxxx x provádění a xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxx x plánu xxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2009/770/XX.

Článek 6

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx modifikované xxxxxxxxx x xxxxxx uvedeného x xx. 28 xxxx. 1 nařízení (XX) x. 1829/2003.

Xxxxxx 7

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx společnost Xxxxx XxxxXxxxxxx XX, Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x Unii xxxxxxxxxxx Xxxxx Agriculture XX, Xxxxxxx.

Článek 8

Platnost

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xxx dne xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Určení

Toto rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Agriculture BV, Xxxxxxxxxxx 460, 2040 Xxxxxxxx, Xxxxxx.

X Bruselu xxx 22. xxxxx 2021.

Xx Xxxxxx

Xxxxxx XXXXXXXXXX

xxxxxx Komise


(1)  Úř. xxxx. X 268, 18.10.2003, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/813/ES xx xxx 30. xxxxx 2009 x povolení xxxxxxx produktů, které xxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovanou xxxxxxxx XXX 89034 (XXX-89Ø34-3), xxxxxxxxx x xx nebo xxxx x xx vyrobeny, xx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1829/2003 (Xx. xxxx. L 289, 5.11.2009, x. 21).

(3)&xxxx;&xxxx;XXXX XXX Xxxxx (vědecká xxxxxx xxx geneticky xxxxxxxxxxxx organismy při XXXX), 2019. Assessment xx xxxxxxxxxxx xxxxfixx xxxxx MON 89034 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx (EC) Xx 1829/2003 (application XXXX-XXX-XX-015). EFSA Xxxxxxx 2019;17(11):5845.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxx Panel xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (Reference XXXX-XXX-XX-2007-37) for xxx xxxxxxx xx the xxxxxx xx xxx xxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx MON89034, xxx xxxx xxx xxxx xxxx, import and xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx (XX) Xx 1829/2003 xxxx Monsanto. Xxx XXXX Journal (2008) 909, s. 1–30.

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 65/2004 ze dne 14. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikačních xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organismy (Xx. xxxx. X 10, 16.1.2004, x. 5).

(6)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1830/2003 ze xxx 22. září 2003 x sledovatelnosti a xxxxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx 2001/18/XX (Xx. xxxx. X 268, 18.10.2003, x. 24).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/770/XX xx xxx 13. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx formáty xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx monitorování záměrného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovaných xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx geneticky modifikované xxxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx uvádění xx xxx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/18/XX (Úř. xxxx. X 275, 21.10.2009, x. 9).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1946/2003 xx dne 15. xxxxxxxx 2003 x přeshraničních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organismů (Xx. věst. X 287, 5.11.2003, s. 1).


XXXXXXX

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx

:

Xxxxx XxxxXxxxxxx XX

Xxxxxx

:

800 X. Lindbergh Xxxxxxxxx, Xx. Xxxxx, Missouri 63167, Spojené státy xxxxxxxx

X Unii xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Bayer Agriculture XX, Xxxxxxxxxxx 460, 2040 Xxxxxxxx, Belgie.

b)   Určení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.

xxxxxxxxx x xxxxxx potravin, xxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kukuřici (Xxx xxxx X.) XXX-89Ø34-3, xxxxxxxxx x xx xxxx jsou x xx xxxxxxxx;

2.

xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxx xxxx X.) XXX-89Ø34-3, sestávají x xx xxxx xxxx x ní xxxxxxxx;

3.

xxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxx xxxx L.) XXX-89Ø34-3 nebo x xx sestávají, xxx xxxx xxxxxxx, než xx uvedeno x xxxxxx 1 x 2, s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-89Ø34-3 exprimuje xxxx xxx1X.105 a xxx2Xx2, xxxxx rostlině xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

1.

Xxx xxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 13 xxxx. 1 x xx. 25 odst. 2 xxxxxxxx (ES) x. 1829/2003 x x xx. 4 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) x. 1830/2003 xx „xxxxx xxxxxxxxx“„xxxxxxxx“.

2.

Xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx dokumentech xxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxx modifikovanou xxxxxxxx XXX-89Ø34-3 xxxx z xx sestávají, s xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxx. x) xxxx 1 této xxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx“.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx

1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx reakci v xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx modifikované xxxxxxxx XXX-89Ø34-3.

2.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx EU xxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) x. 1829/2003, zveřejněná xx xxxxxx: xxxx://xxx-xxx.xxx.xx.xxxxxx.xx/XxxxxxXxXxxxxxxx.xxxx

3.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx: AOCS 0906-X xxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx: https://www.aocs.org/crm

e)   Jednoznačný xxxxxxxxxxxxx kód

MON-89Ø34-3

f)   Informace xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx XX Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Úmluvě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

[Xxxxxxxxxx systém xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x.: při xxxxxxxx xx zveřejní x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potraviny x krmiva].

g)   Podmínky xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx s xxxx

xxxxxx xxxxxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx monitorování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx účinků xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxx s xxxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/18/XX&xxxx;(1).

[Xxxxx: xxxx xxxxxxxxxx x registru Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx]

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx potravin x lidské spotřebě

nejsou xxxxxxxxx.

Xxxx.:

Xxxxx se může xxxxxx, že xxxxxx xx příslušné dokumenty xx třeba upravit. Xxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx aktualizace xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potraviny x krmiva.

(1)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/18/XX xx dne 12. xxxxxx 2001 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Rady 90/220/XXX (Xx. xxxx. L 106, 17.4.2001, x. 1).