Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX KOMISE (XX) 2021/63,

xx xxx 22. xxxxx 2021

x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx produktů, které xxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 89034 (XXX-89Ø34-3), xxxxxxxxx z xx xxxx jsou x ní xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1829/2003

(xxxxxxxx pod xxxxxx X(2021) 261)

(Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx)

(Xxxx s xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1829/2003 xx dne 22. xxxx 2003 x xxxxxxxxx modifikovaných xxxxxxxxxxx x krmivech (1), a xxxxxxx na xx. 11 xxxx. 3 x xx. 23 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxxxx Komise 2009/813/XX&xxxx;(2) xxxx povoleno xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovanou xxxxxxxx XXX 89034, xxxxxxxxx x xx xxxx jsou z xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx uvedení jiných xxxxxxxx než xxxxxxxx x krmiv, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 89034 xxxx z xx xxxxxxxxx, na trh xxx xxxxxx použití xxxx xxxx kukuřice, x výjimkou xxxxxxxxx.

(2)

Xxx 3. xxxxx 2018 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx X.X. xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Company, Xxxxxx Xxxxxx, Komisi x xxxxxxx s xxxxxx 11 a 23 nařízení (XX) x. 1829/2003 žádost x obnovení uvedeného xxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxx xx xxx 27. xxxxx 2018 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx N.V. Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxxx XXXX, Xxxxxxx.

(4)

Xxx 7. xxxxxxxxx 2019 xxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxx“) x xxxxxxx s xxxxxx 6 x 18 xxxxxxxx (XX) x. 1829/2003 xxxxxxxx stanovisko (3). Xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx x obnovení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 89034, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx 2008&xxxx;(4).

(5)

Xx xxxx xxxxxxxxxx úřad zohlednil xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx vznesly v xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány xxxxx xx. 6 xxxx. 4 x xx. 18 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) x. 1829/2003.

(6)

Xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx dohledu, je x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx použitím xxxxxx xxxxxxxx.

(7)

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxx by xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 89034, xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx obsahují, xxx xxxx xxxxxxx xxx v potravinách x krmivech, x xxxxxxxx pěstování, xxxxxxxx.

(8)

Xxxxxxxxxx Xxxxx Agriculture BVBA Xxxxxxx informovala xxxxxxx xx xxx 28. xxxxxxxx 2020 Komisi, xx xx xxx 1. xxxxx 2020 xxxx xxxx xxxxx xx Bayer Xxxxxxxxxxx XX, Xxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx XXXX Belgium, xxxxxxxxxxx společnost Monsanto Xxxxxxx, United States, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 28. xxxxxxxx 2020 Komisi, že xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, ke xxx 1. srpna 2020 xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx na Xxxxx XxxxXxxxxxx LP, Xxxxxx Xxxxxx.

(10)

X souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 2009/813/XX xxx xxxxxxxxx modifikované xxxxxxxx MON 89034 x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 65/2004&xxxx;(5) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační kód. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx by se xxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(11)

Xxx produkty, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx jiné zvláštní xxxxxxxxx na označování xxx ty, které xxxx stanoveny x xx. 13 xxxx. 1 x xx. 25 xxxx. 2 xxxxxxxx (ES) č. 1829/2003 x x xx. 4 xxxx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1830/2003&xxxx;(6). Xxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kukuřici XXX 89034 nebo x xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rámci povolení xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uvádět, xx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxxx povolení by xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x provádění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx výsledky xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x souladu x požadavky xxxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxxxx 2009/770/XX&xxxx;(7).

(13)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx uvádění xxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx MON 89034, xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xx vyrobeny, xxx xxx ochranu určitých xxxxxxxxxx / životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 6 xxxx. 5 xxxx. e) a xx. 18 odst. 5 xxxx. x) xxxxxxxx (ES) x. 1829/2003.

(14)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, by xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxxx modifikované xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1829/2003.

(15)

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvním xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x biologické xxxxxxxxxxx x Úmluvě x xxxxxxxxxx rozmanitosti podle xx. 9 xxxx. 1 x xx. 15 odst. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1946/2003&xxxx;(8).

(16)

Xxxxx výbor xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktu xxxx považováno xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXXXX:

Článek 1

Geneticky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx modifikované xxxxxxxx (Xxx mays X.) XXX 89034, xxxxxxx x xxxxxxx x) přílohy tohoto xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx (XX) x. 65/2004 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx XXX-89Ø34-3.

Článek 2

Xxxxxxxx povolení

V xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxx:

x)

xxxxxxxx a složek xxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-89Ø34-3, xxxxxxxxx x xx xxxx jsou x ní xxxxxxxx;

x)

xxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-89Ø34-3, xxxxxxxxx z xx xxxx xxxx x xx vyrobena;

c)

produktů, které xxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovanou xxxxxxxx MON-89Ø34-3 xxxx x ní sestávají, xxx jiná xxxxxxx, xxx jaká xxxx xxxxxxx x písmenech x) a x), x xxxxxxxx pěstování.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 13 odst. 1 x čl. 25 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1829/2003 x x čl. 4 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) č. 1830/2003 xx „xxxxx xxxxxxxxx“„xxxxxxxx“.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx x x xxxxxxxxxx dokumentech xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-89Ø34-3 xxxx x xx sestávají, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. x), musí xxx xxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx“.

Xxxxxx 4

Xxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-89Ø34-3 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx plán xxxxxxxxxxxx účinků xx xxxxxxx prostředí xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx x formátem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2009/770/XX.

Článek 6

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zanesou xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedeného x xx. 28 xxxx. 1 nařízení (XX) x. 1829/2003.

Xxxxxx 7

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx společnost Xxxxx XxxxXxxxxxx LP, Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x Xxxx společností Xxxxx Agriculture XX, Xxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xxx dne jeho xxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xx určeno xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx BV, Xxxxxxxxxxx 460, 2040 Xxxxxxxx, Belgie.

X Xxxxxxx xxx 22. xxxxx 2021.

Za Xxxxxx

Xxxxxx KYRIAKIDES

členka Xxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/813/XX ze xxx 30. října 2009 x povolení xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx geneticky modifikovanou xxxxxxxx XXX 89034 (XXX-89Ø34-3), xxxxxxxxx z xx nebo jsou x xx xxxxxxxx, xx xxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1829/2003 (Úř. xxxx. X 289, 5.11.2009, s. 21).

(3)&xxxx;&xxxx;XXXX XXX Xxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organismy při XXXX), 2019. Xxxxxxxxxx xx genetically xxxxfixx xxxxx MON 89034 xxx renewal xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx (EC) Xx 1829/2003 (xxxxxxxxxxx XXXX-XXX-XX-015). XXXX Xxxxxxx 2019;17(11):5845.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Modified Organisms xx xxxxxxxxxxx (Reference XXXX-XXX-XX-2007-37) for the xxxxxxx xx xxx xxxxxx of xxx xxxxxx-xxxxxxxxx genetically xxxxxxxx xxxxx XXX89034, xxx xxxx and xxxx xxxx, xxxxxx and xxxxxxxxxx under Xxxxxxxxxx (XX) Xx 1829/2003 xxxx Xxxxxxxx. Xxx XXXX Xxxxxxx (2008) 909, x. 1–30.

(5)  Nařízení Xxxxxx (ES) č. 65/2004 ze xxx 14. xxxxx 2004, xxxxxx xx zřizuje xxxxxx tvorby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 10, 16.1.2004, x. 5).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1830/2003 xx xxx 22. xxxx 2003 x sledovatelnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x geneticky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx 2001/18/XX (Úř. věst. X 268, 18.10.2003, x. 24).

(7)  Rozhodnutí Xxxxxx 2009/770/XX xx xxx 13. října 2009, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx geneticky modifikovaných xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx modifikované xxxxxxxxx obsahují, xx xxxxxxxxx prostředí xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/18/XX (Xx. xxxx. L 275, 21.10.2009, x. 9).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 1946/2003 xx xxx 15. července 2003 x xxxxxxxxxxxxxx pohybech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organismů (Xx. xxxx. X 287, 5.11.2003, s. 1).


XXXXXXX

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x držitel xxxxxxxx:

Xxxxx

:

Xxxxx XxxxXxxxxxx LP

Adresa

:

800 X. Xxxxxxxxx Boulevard, Xx. Louis, Xxxxxxxx 63167, Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

X Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Bayer Agriculture XX, Xxxxxxxxxxx 460, 2040 Xxxxxxxx, Xxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.

xxxxxxxxx x složky potravin, xxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxx xxxx L.) MON-89Ø34-3, xxxxxxxxx x xx xxxx jsou x xx xxxxxxxx;

2.

xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Zea xxxx X.) XXX-89Ø34-3, xxxxxxxxx x ní xxxx xxxx x ní xxxxxxxx;

3.

xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxx xxxx X.) XXX-89Ø34-3 xxxx x xx sestávají, xxx xxxx xxxxxxx, než xx uvedeno x xxxxxx 1 x 2, s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kukuřice XXX-89Ø34-3 xxxxxxxxx xxxx xxx1X.105 x cry2Ab2, xxxxx rostlině xxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxx x řádu Xxxxxxxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

1.

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xx označování stanovených x xx. 13 xxxx. 1 x xx. 25 odst. 2 xxxxxxxx (ES) x. 1829/2003 a x xx. 4 xxxx. 6 nařízení (XX) x. 1830/2003 xx „název organismu“„kukuřice“.

2.

Na xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které obsahují xxxxxxxxx modifikovanou kukuřici XXX-89Ø34-3 xxxx x xx sestávají, x xxxxxxxx produktů xxxxxxxxx x xxxx. x) xxxx 1 xxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxx „není xxxxxx k xxxxxxxxx“.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx

1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx metoda xxxxxxxx na polymerázové xxxxxxxx reakci x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-89Ø34-3.

2.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx EU zřízenou xxxxx nařízení (ES) x. 1829/2003, xxxxxxxxxx xx adrese: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

3.

Referenční xxxxxxxx: XXXX 0906-X xxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx Society xx xxxxxx: xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxx

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx

XXX-89Ø34-3

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx požadované xx xxxxxxx přílohy XX Cartagenského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx o xxxxxxxxxx rozmanitosti

[Informační systém xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x.: xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x registru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx].

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx nebo xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xx trh, xxxxxx používání xxxx xxxxxxxxx x nimi

nejsou xxxxxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx životní prostředí

Plán xxxxxxxxxxxx účinků xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s přílohou XXX směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2001/18/XX&xxxx;(1).

[Xxxxx: xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx geneticky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx]

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx potravin x xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx.:

Xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx příslušné xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx aktualizace xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/18/XX xx dne 12. xxxxxx 2001 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organismů xx xxxxxxxxx prostředí x x xxxxxxx xxxxxxxx Rady 90/220/XXX (Xx. věst. X 106, 17.4.2001, x. 1).