Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX ROZHODNUTÍ KOMISE (XX) 2021/63,

ze xxx 22. xxxxx 2021

x xxxxxxxx povolení xxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovanou xxxxxxxx XXX 89034 (XXX-89Ø34-3), sestávají x xx xxxx xxxx x ní xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 1829/2003

(oznámeno pod xxxxxx X(2021) 261)

(Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx)

(Xxxx x xxxxxxxx pro XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x ohledem xx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1829/2003 xx dne 22. xxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx potravinách x krmivech (1), x xxxxxxx xx xx. 11 xxxx. 3 x xx. 23 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/813/XX&xxxx;(2) xxxx povoleno xxxxxx xx xxx potraviny x krmiva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 89034, xxxxxxxxx x xx xxxx jsou z xx vyrobeny. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vztahuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx, které xxxxxxxx geneticky modifikovanou xxxxxxxx XXX 89034 xxxx x ní xxxxxxxxx, xx xxx xxx stejná xxxxxxx xxxx jiná kukuřice, x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2)

Xxx 3. srpna 2018 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx X.X. xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx States, Komisi x xxxxxxx s xxxxxx 11 a 23 xxxxxxxx (ES) x. 1829/2003 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxx xx xxx 27. xxxxx 2018 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Monsanto Xxxxxx N.V. Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx svůj xxxxx xx Bayer Xxxxxxxxxxx XXXX, Xxxxxxx.

(4)

Xxx 7. xxxxxxxxx 2019 xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx potravin (xxxx xxx „xxxx“) x xxxxxxx s xxxxxx 6 x 18 xxxxxxxx (ES) x. 1829/2003 xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;(3). Xxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nejistotě, xxx by xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx modifikované xxxxxxxx XXX 89034, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx 2008&xxxx;(4).

(5)

Xx svém xxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxx otázky a xxxxxxxxxx, které členské xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vnitrostátními orgány xxxxx xx. 6 xxxx. 4 a xx. 18 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) x. 1829/2003.

(6)

Xxxx dospěl xxxxxx x závěru, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx předložil xxxxxxx x který xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, je x souladu xx xxxxxxxxxx použitím xxxxxx xxxxxxxx.

(7)

X ohledem xx xxxx závěry by xxxx být xxxxxxxx xxxxxx na xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx MON 89034, xxxxxxxxx x xx nebo jsou x ní xxxxxxxx, x produkty, xxxxx x ní xxxxxxxxx xxxx xx obsahují, xxx jiná xxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx x krmivech, x xxxxxxxx pěstování, obnoveno.

(8)

Společnost Xxxxx Agriculture BVBA Xxxxxxx informovala dopisem xx xxx 28. xxxxxxxx 2020 Xxxxxx, xx xx xxx 1. xxxxx 2020 xxxx svůj název xx Bayer Xxxxxxxxxxx XX, Belgium.

(9)

Společnost Xxxxx Xxxxxxxxxxx BVBA Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx společnost Xxxxxxxx Xxxxxxx, United Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 28. července 2020 Komisi, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx States, ke xxx 1. srpna 2020 mění xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx Xxxxx CropScience XX, Xxxxxx States.

(10)

V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povolením xxxxx xxxxxxxxxx 2009/813/XX xxx xxxxxxxxx modifikované xxxxxxxx XXX 89034 x souladu x xxxxxxxxx Komise (ES) x. 65/2004&xxxx;(5) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx jednoznačný xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx i xxxxxx.

(11)

Xxx xxxxxxxx, xx xxx se vztahuje xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx nezbytné xxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx ty, které xxxx xxxxxxxxx v xx. 13 xxxx. 1 x xx. 25 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1829/2003 a x xx. 4 xxxx. 6 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1830/2003 (6). Xxx xx xxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kukuřici XXX 89034 xxxx x xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx používat x rámci povolení xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím, xxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx potravinářských xxxxxxxx, xxxxx uvádět, že xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx.

(12)

Xxxxxxx xxxxxxxx by xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x provádění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/770/XX&xxxx;(7).

(13)

Xxxxxxxxxx xxxxx neopravňuje x uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx produktů xx xxx, pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx uvedení xx trh xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx potravin x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx modifikovanou xxxxxxxx MON 89034, xxxxxxxxx z ní xxxx xxxx x xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxxx / životního xxxxxxxxx xxxx zeměpisných xxxxxxx podle čl. 6 xxxx. 5 xxxx. e) x xx. 18 odst. 5 písm. e) xxxxxxxx (XX) x. 1829/2003.

(14)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx produktů, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, by xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxx Společenství xxx geneticky modifikované xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1829/2003.

(15)

Xxxx xxxxxxxxxx má xxx oznámeno prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xx. 9 xxxx. 1 x xx. 15 odst. 2 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1946/2003&xxxx;(8).

(16)

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, zvířata, potraviny x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisko. Přijetí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx považováno xx xxxxxxxx x předseda xxx předložil xxxxxxxxxx xxxxxx k dalšímu xxxxxxxxxx. Odvolací výbor xxxxxxx xxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Geneticky modifikovaný xxxxxxxxxx a jednoznačný xxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx modifikované xxxxxxxx (Zea xxxx X.) XXX 89034, xxxxxxx x xxxxxxx x) přílohy xxxxxx xxxxxxxxxx, se x xxxxxxx x nařízením (XX) x. 65/2004 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx XXX-89Ø34-3.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx povolení

V xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xx obnovuje xxxxxxxx xxx uvádění xxxxxx produktů na xxx:

x)

xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kukuřici XXX-89Ø34-3, sestávají z xx nebo jsou x xx vyrobeny;

b)

krmiv, xxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kukuřici MON-89Ø34-3, xxxxxxxxx z xx xxxx jsou x xx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-89Ø34-3 xxxx x xx xxxxxxxxx, xxx jiná xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x b), x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 13 odst. 1 x čl. 25 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1829/2003 x x čl. 4 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) x. 1830/2003 xx „xxxxx xxxxxxxxx“„xxxxxxxx“.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx štítku x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-89Ø34-3 nebo x xx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx produktů xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. x), musí xxx xxxxxxx xxxxx „xxxx určeno x xxxxxxxxx“.

Článek 4

Xxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxx geneticky modifikované xxxxxxxx XXX-89Ø34-3 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx povolení xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x prováděn plán xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi zprávy x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxx x plánu xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí 2009/770/XX.

Článek 6

Registr Společenství

Informace xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potraviny x krmiva xxxxxxxxx x čl. 28 xxxx. 1 nařízení (XX) č. 1829/2003.

Xxxxxx 7

Držitel xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx XxxxXxxxxxx XX, Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x Unii xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx BV, Xxxxxxx.

Xxxxxx 8

Platnost

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx společnosti Xxxxx Xxxxxxxxxxx XX, Xxxxxxxxxxx 460, 2040 Xxxxxxxx, Belgie.

X Bruselu xxx 22. xxxxx 2021.

Xx Xxxxxx

Xxxxxx XXXXXXXXXX

xxxxxx Xxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 268, 18.10.2003, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/813/ES xx xxx 30. října 2009 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 89034 (XXX-89Ø34-3), sestávají z xx xxxx jsou x ní xxxxxxxx, xx xxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1829/2003 (Xx. xxxx. L 289, 5.11.2009, s. 21).

(3)&xxxx;&xxxx;XXXX XXX Xxxxx (vědecká xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXXX), 2019. Assessment xx genetically xxxxfixx xxxxx MON 89034 xxx renewal xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx (XX) Xx 1829/2003 (xxxxxxxxxxx XXXX-XXX-XX-015). EFSA Xxxxxxx 2019;17(11):5845.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Modified Organisms xx xxxxxxxxxxx (Reference XXXX-XXX-XX-2007-37) for xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx the xxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX89034, for xxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxx and xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx (XX) Xx 1829/2003 xxxx Xxxxxxxx. Xxx XXXX Journal (2008) 909, x. 1–30.

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 65/2004 xx dne 14. ledna 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 10, 16.1.2004, x. 5).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1830/2003 xx xxx 22. xxxx 2003 x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x geneticky xxxxxxxxxxxxxx organismů x x xxxxx xxxxxxxx 2001/18/XX (Xx. xxxx. X 268, 18.10.2003, x. 24).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Komise 2009/770/XX ze xxx 13. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpráv xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo produktů, xxxxx geneticky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/18/ES (Xx. xxxx. X 275, 21.10.2009, x. 9).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1946/2003 ze dne 15. xxxxxxxx 2003 x přeshraničních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organismů (Xx. xxxx. L 287, 5.11.2003, x. 1).


PŘÍLOHA

a)   Žadatel a xxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx

:

Xxxxx CropScience XX

Xxxxxx

:

800 X. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xx. Xxxxx, Xxxxxxxx 63167, Xxxxxxx státy xxxxxxxx

X Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Agriculture XX, Xxxxxxxxxxx 460, 2040 Antverpy, Xxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x xxxxxxxxxxx produktů

1.

potraviny x xxxxxx potravin, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kukuřici (Zea xxxx X.) XXX-89Ø34-3, xxxxxxxxx z xx xxxx xxxx z xx vyrobeny;

2.

krmiva, xxxxx xxxxxxxx geneticky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Zea xxxx X.) XXX-89Ø34-3, xxxxxxxxx x xx nebo xxxx x ní xxxxxxxx;

3.

xxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxx modifikovanou xxxxxxxx (Xxx xxxx X.) XXX-89Ø34-3 nebo x xx sestávají, xxx xxxx xxxxxxx, xxx xx uvedeno x xxxxxx 1 x 2, x výjimkou xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx modifikovaná kukuřice XXX-89Ø34-3 exprimuje xxxx xxx1X.105 x xxx2Xx2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxx z řádu Xxxxxxxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

1.

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 13 xxxx. 1 x xx. 25 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1829/2003 x x xx. 4 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) x. 1830/2003 xx „xxxxx xxxxxxxxx“„xxxxxxxx“.

2.

Xx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX-89Ø34-3 xxxx x xx sestávají, s xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxx. b) xxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx „není xxxxxx x xxxxxxxxx“.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx

1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx MON-89Ø34-3.

2.

Validace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1829/2003, xxxxxxxxxx xx xxxxxx: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

3.

Referenční xxxxxxxx: AOCS 0906-E xxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxx Chemists Xxxxxxx xx adrese: xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxx

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx

XXX-89Ø34-3

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx požadované xx xxxxxxx xxxxxxx XX Cartagenského protokolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

[Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx biologickou bezpečnost, xxxxxx x.: při xxxxxxxx xx zveřejní x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x krmiva].

g)   Podmínky xxxx xxxxxxx pro uvádění xxxxxxxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nimi

nejsou xxxxxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxxxx účinků xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx účinků xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx XXX směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/18/XX&xxxx;(1).

[Xxxxx: xxxx zveřejněný x xxxxxxxx Společenství xxx geneticky modifikované xxxxxxxxx x xxxxxx]

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx spotřebě

nejsou xxxxxxxxx.

Xxxx.:

Xxxxx se xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx dokumenty xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x krmiva.

(1)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/18/XX xx xxx 12. xxxxxx 2001 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí x x zrušení xxxxxxxx Xxxx 90/220/XXX (Xx. xxxx. L 106, 17.4.2001, s. 1).