Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ XXXXXX (XX) 2021/25,

xx xxx 13. xxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx nařízení (XX) x. 1126/2008, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1606/2002, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx standard 39 x mezinárodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 4, 7, 9 x 16

(Xxxx s xxxxxxxx xxx EHP)

EVROPSKÁ XXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x ohledem xx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (ES) x. 1606/2002 xx xxx 19. července 2002 o uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů (1), x xxxxxxx xx xx. 3 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1126/2008&xxxx;(2) byly přijaty xxxxxxx xxxxxxxxxxx standardy x xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx ke dni 15. října 2008.

(2)

Dne 22. xxxxxxxx 2014 xxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně hlavních xxxxxxxxx xxxxx“, x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx referenční xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrokové sazby xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a vytvořit xxxxxxxxxxxx, téměř bezrizikové xxxxxxxxxx xxxxxxx sazby.

(3)

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1011&xxxx;(3) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x integrity indexů xxxxxxxxxxx xxxx referenční xxxxxxx xx finančních xxxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx nebo x xxxxxx výkonnosti investičních xxxxx x Xxxx.

(4)

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/34&xxxx;(4) xxxxxxx dočasné a xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx zajišťovacího účetnictví xxxxxxxxxxxxx účetního xxxxxxxxx (XXX) 39 Xxxxxxxx xxxxxxxx: účtování a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX) 9 Finanční xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx důsledků xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx účetní xxxxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5)

Xxx 27. xxxxx 2020 zveřejnila Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx standardy xxxxxxxx „Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxx 2 – Xxxxx XXXX 9, IAS 39, IFRS 7, XXXX 4 x XXXX 16“, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx výkaznictví, xxxxx-xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6)

Xxxx změny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrokové xxxxx x xxxx, xxx zabraňuje xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx ztrátu, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxx nahrazení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(7)

Xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx poradní xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Komise x xxxxxx, že xxxxx XXX 39 Xxxxxxxx nástroje: xxxxxxxx x xxxxxxxxx, IFRS 4 Pojistné xxxxxxx, XXXX 7 Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx, XXXX 9 Finanční nástroje x XXXX 16 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stanovená x xx. 3 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1606/2002.

(8)

Xxxxxxxx (XX) č. 1126/2008 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:

Xxxxxx 1

Příloha xxxxxxxx (XX) x. 1126/2008 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (IAS) 39 Xxxxxxxx nástroje: xxxxxxxx a oceňování xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx standard xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX) 4 Xxxxxxxx xxxxxxx xx mění v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nařízení;

c)

mezinárodní standard xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX) 7 Xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx xx xxxx x souladu x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX) 9 Xxxxxxxx xxxxxxxx se mění x souladu s xxxxxxxx xxxxxx nařízení;

e)

mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX) 16 Xxxxxxxx xx mění v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxx xxxxxxx x článku 1 xxxxxx jednotlivé společnosti xxxxxxxxxx nejpozději xxxxxx xxxx prvního xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx 1. xxxxx 2021 xxxx xx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 3

Xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 13. ledna 2021.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxxxxx

Xxxxxx XXX XXX LEYEN


(1)  Úř. xxxx. X 243, 11.9.2002, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1126/2008 xx dne 3. xxxxxxxxx 2008, kterým xx přijímají xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx standardy x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1606/2002 (Xx. xxxx. L 320, 29.11.2008, s. 1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1011 xx dne 8. xxxxxx 2016 x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx finančních xxxxxxxxxx a finančních xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a o xxxxx xxxxxxx 2008/48/XX x 2014/17/XX x xxxxxxxx (XX) č. 596/2014 (Xx. xxxx. X 171, 29.6.2016, x. 1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/34 xx xxx 15. xxxxx 2020, kterým se xxxx nařízení (XX) x. 1126/2008, kterým xx přijímají xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1606/2002, xxxxx xxx o Xxxxxxxxxxx xxxxxx standard 39 x Mezinárodní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 7 x 9 (Xx. xxxx. L 12, 16.1.2020, s. 5).


XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrokových xxxxx – xxxx 2

Xxxxx XXXX 9, XXX 39, XXXX 7, XXXX 4 x XXXX 16

Xxxxx XXXX 9 Finanční xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5.4.5–5.4.9, xxxxxxxx 6.8.13, 6.9.1–6.9.13, odstavec 7.1.9 a xxxxxxxx 7.2.43–7.2.46. Xxxx xxxxxxxx 6.9.1 xx vkládá xxxxxx x před xxxxxxxx 5.4.5, 6.9.7, 6.9.9, 6.9.11 x 7.2.43 xx xxxxxxxx xxxxx nadpisy.

5.4   OCEŇOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXXXXX

...

Xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

5.4.5

Xxxxxx xxxxxxxx použije xxxxxxxx 5.4.6–5.4.9 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx závazky tehdy x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxxx závazků xxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrokových xxxxx. Xxx xxxxx účel xxxxx „xxxxxxx referenčních xxxxxxxxx sazeb“ odkazuje xx xxxxxxx referenčních xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, jak xx xxxxxxx v xxxxxxxx 6.8.2.

5.4.6

Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx finančních xxxxx xxxx finančních xxxxxxx xx může měnit:

a)

změnou xxxxxxxxx podmínek určených xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (například xxx změně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx);

x)

xxxxxxxx, který xxxxx xxxx v xxxxx – xxxx xxxxxxxx – xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zaúčtování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, beze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (například xx změní xxxxxx xxxxxxx referenční úrokové xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx smluvní xxxxxxxx) x/xxxx

x)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

5.4.7

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx X5.4.5 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx to xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx odstavec 5.4.9). Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx referenčních xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx pro určení xxxxxxxxx peněžních xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obě x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx xx nezbytná jakožto xxxxx xxxxxxxx reformy xxxxxxxxxxxx úrokových xxxxx x

x)

xxxx báze xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (tj. bází xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxx).

5.4.8

Xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx k určení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (tj. xxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxx):

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrokové xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxx finančních aktiv xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrokovou xxxxxx – nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx se změní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx výpočtu – x přidáním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrokovou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sazbou;

b)

změny týkající xx xxxxxx xxxxxx, xxx fixace nebo xxxxx xxx mezi xxxx xxxxxxxxxx plateb, xxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a

c)

přidání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx podmínkám finančního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x písmeni x) x x).

5.4.9

Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx určení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb xxxxxxxxx xxxxx změny finančního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro změny xxxxxxxxxx reformou referenčních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zjednodušení uvedené x xxxxxxxx 5.4.7. Xxxxxx xxxxxxxx následně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dodatečné změny, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx změna xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účetní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx odstavec 5.4.3 xxxx odstavec X5.4.6. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

...

6.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXX XXXXXXX Z XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX ZAJIŠŤOVACÍ XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxx

...

6.8.13

Xxxxxx jednotka přestane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 6.8.7 x 6.8.8:

x)

xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx specifikované xxxxxx xxxxxx za použití xxxxxxxx 6.9.1, nebo

b)

když xx xxxxxxx zajišťovací xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx specifikovaná xxxxxx rizika xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

6.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

6.9.1

Xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 6.8.4–6.8.8 (xxx xxxxxxxx 6.8.9–6.8.13), účetní xxxxxxxx xxxxx formální xxxxxx dříve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxxxxx referenčních xxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxx jsou konzistentní x xxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxxxx 5.4.6–5.4.8. X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxx provedení xxxxx xxxx xxxx z xxxxxx změn:

a)

určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxxx zajištěného xxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxx zajištěné položky, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx peněžních toků xxxx reálné xxxxxxx, xxxxx xx zajišťuje, xxxx

x)

xxxxx popisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6.9.2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odst. 6.9.1. xxxx. c), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx přístupu než xxxxx báze xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx xxxxxxx x odstavci 5.4.6);

b)

původní xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx a

c)

zvolený xxxxxxx xx ekonomicky xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx určení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 5.4.7 x 5.4.8).

6.9.3

Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 6.8.4–6.8.8 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x různou xxxx. Xxxxx xxx uplatnění xxxxxxxx 6.9.1 xxxx xxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svých zajišťovacích xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx může xxx povinnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx. Xxxxx a xxxxx tehdy, xx-xx xxxxxx zajišťovacího xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6.9.7–6.9.12. Xxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxx 6.5.8 (x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxxx 6.5.11 (v xxxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxx), xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zajištěné xxxxxxx nebo zajišťovacího xxxxxxxx.

6.9.4

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vztah xxx xxxxxxxx 6.9.1 xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxx xxxxxxxx referenčních xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zajištěné položky xxxx xxxxxxxxxxxxx nástroje. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxx zajišťovacího xxxxxx, xxx xxxxxx nového xxxxxxxxxxxxx vztahu.

6.9.5

Pokud jsou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx referenčních úrokových xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxxx závazků xxxxxxxx x zajišťovacím xxxxxx (jak je xxxxxxx x odstavcích 5.4.6–5.4.8) xxxx změny xxxxxxxx xx určení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dle xxxxxxxx 6.9.1), účetní xxxxxxxx xxxxxxx použije xxxxxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxxxxx, xxx určila, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx změny za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, účetní jednotka xxxxx formální xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahu, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 6.9.1.

6.9.6

X odstavcích 6.9.7–6.9.13 xxxx stanoveny xxxxxxx pouze z xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx v daných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx vztahy, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx referenčních xxxxxxxxx xxxxx, všechny ostatní xxxxxxxxx zajišťovacího účetnictví x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx kritérií xxx xxxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 6.4.1.

Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztazích

Zajištění xxxxxxxxx xxxx

6.9.7

Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx 6.5.11 xx xx xxxxxx, xxx xxxxxx jednotka xxxxx popis xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. 6.9.1 xxxx. b), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozdílů xx zajištění peněžních xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx určeny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

6.9.8

X ukončeného zajišťovacího xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sazba, xx níž jsou xxxxxxxx zajištěné budoucí xxxxxxx toky, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 6.5.12 x xxxxxx toho, xxx se očekává, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, považuje xxxxxx xxxxxxxxxx x oceňovacím xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx vztah xx založenou xx xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx peněžní toky.

Skupiny xxxxxxx

6.9.9

Xxxx xxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxx 6.9.1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx toků, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x podskupinám xxxxx xxxxxxxxxxx referenční xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxx riziko. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx zajištěna xxxxx změnám v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb, mohou xxx u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnota tak, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazbu xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx jiné xxxxxxx x xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jednotka xxx použití xxxxxxxx 6.9.1 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx položek xxxxxx alternativní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zajištěné xxxxxx. Účetní xxxxxxxx xxxx nadále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zajištěné xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx položek, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx změněny xxx, xxx odkazovaly xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazbu.

6.9.10

Účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxx z podskupin xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 6.6.1, xxx xxxx xxxxxxxxxx zajištěnou xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 6.6.1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zajišťovací xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 6.5.8 a 6.5.11 pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx složek rizika

6.9.11

Alternativní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx mimosmluvně specifikovaná xxxxxx rizika, xxxxx x okamžiku, xxx xx xxxxxx, není xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxx. 6.3.7 písm. x) x odstavec X6.3.8), se považuje xx splňující daný xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx tato xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 24 měsíců. Xxxxxx 24 měsíců xxxxx pro každou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxx a začíná xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx určí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazbu xxxx xxxxxxxxxxx specifikovanou xxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxx 24 měsíců xx xxxxxxxxx xx xxxxxx jednotlivou xxxxx xxxxxx).

6.9.12

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx referenční xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 24 xxxxxx xxx dne, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx rizika, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx referenční xxxxx uplatňovat požadavky xxxxxxxx 6.9.11 x xxx xxx tohoto xxxxxxxxx prospektivně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx specifikovaná xxxxxx xxxxxx.

6.9.13

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxx x odstavci 6.9.1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxxx 6.9.11 x 6.9.12 xx nové xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazba xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (viz xxxx. 6.3.7 xxxx. x) a xxxxxxxx X6.3.8), pokud z xxxxxx reformy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x den, xxx xx xxxxxx, samostatně xxxxxxxxxxxxxxxxx.

7.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXX XXXXXXXXX

...

7.1.9

Xxxxxxxxxx Reforma xxxxxxxxxxxx úrokových xxxxx – xxxx 2, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx IFRS 9, XXX 39, XXXX 7, XXXX 4 x IFRS 16 x xxxxx xxx xxxxx x srpnu 2020, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 5.4.5–5.4.9, 6.8.13, xxx xxxxxxx xxxxx 6.9 x xxxxxxxx 7.2.43–7.2.46. Účetní jednotka xxxxxxx xxxx změny xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx použití xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx období, xxxx xxxxxxxxxx zveřejní.

7.2.   PŘECHODNÁ XXXXXXXXXX

...

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb – xxxx 2

7.2.43

Xxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxxx Reformu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxx 2 retrospektivně x xxxxxxx x XXX 8 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7.2.44–7.2.46.

7.2.44

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zajišťovací xxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxx 6.9.13) xxxxx prospektivně (xx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx určit nový xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx obdobích). Účetní xxxxxxxx obnoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztah xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxx jednotka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx bývala xxxxx zajišťovací xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx, x

x)

xx počátku xxxxxxxx xxxxxx, kdy xxxxxx jednotka xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx použití xxxxxx xxxx), splňoval xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kritéria xxxxxxxxxxxx xxx zajišťovací účetnictví (xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx vzala xxxx xxxxx v úvahu).

7.2.45

Pokud xxx xxxxxxx odstavce 7.2.44 xxxxxx jednotka xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, považuje odkazy x odstavcích 6.9.11 x 6.9.12 na xxx, xxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazba xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx den xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (xx. xxxxxx 24 xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx).

7.2.46

Xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx zahrnuje datum xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxx, x počátečním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zisku (xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxx xxxxxxxxx použití xxxxxx xxxx.

Xxxxx IAS 39 Xxxxxxxx xxxxxxxx: Xxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx 102X.

Xxxxxxxx xx nové odstavce 102X–102X3 a 108H–108K. Xxxx xxxxxxxx 102X xx xxxxxx xxxxxx x před xxxxxxxx 102X, 102X, 102X x 102X1 xx xxxxxxxx dílčí xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

...

Xxxxx xxxxxxx

102X

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 102G xx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxx xxxxxxxxx vyplývající z xxxxxxx referenčních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x)

xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx vztahuje, nastane-li xxxx xxxxxxx xxxxx.

...

102X

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prospektivně xxxxxxxx xxxxxxxx 102X x 102I:

a)

když jsou xxxxx požadované xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx rizika xx použití xxxxxxxx 102X, nebo

b)

když xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztah, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx specifikovaná xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx výjimky vyplývající x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx účetnictví

102P

Jakmile xx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 102X–102X (viz xxxxxxxx102X–102X), xxxxxx jednotka xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxx požadované xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tj. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 5.4.6–5.4.8 standardu XXXX 9. V xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x těchto xxxx:

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx smluvně xxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx rizika;

b)

změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx určené xxxxx xxxxxxxxx toků xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění.

102Q

Účetní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 102X xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx tři xxxxxxxx:

x)

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx požadovanou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrokových xxxxx x využitím xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxx xxxxxxxxxxxxx nástroje (xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx 5.4.6 xxxxxxxxx XXXX 9);

b)

původní xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx x

x)

xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rovnocenný xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx smluvních peněžních xxxx původního zajišťovacího xxxxxxxx (xxx je xxxxxxx x odstavcích 5.4.7 x 5.4.8 xxxxxxxxx XXXX 9).

102X

Xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 102X–102X se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dobu. Proto xxx xxxxxxxxx odstavce 102X xxxx mít xxxxxx jednotka xxxxxxxxx xxxxxx formální xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dobu, xxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxx formální xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxx, xx-xx určení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, použije xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 102X–102X2. Xxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxx 89 (x xxxxxxxxx reálné hodnoty) xxxx xxxxxxxx 96 (x xxxxxxx zajištění xxxxxxxxx toků), xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

102X

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxx 102X do konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, během xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrokových xxxxx x zajištěného rizika, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx zamezilo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx změna formálního xxxxxx zajišťovacího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ani xxxxxx xxxxxx zajišťovacího xxxxxx.

102X

Xxxxx xxxx kromě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb xxxxxxxxx xxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xx xxxxxxx x odstavcích 5.4.6–5.4.8 XXXX 9) nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx odstavce 102P), xxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx, zda mají xxxx dodatečné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx změny nemají xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetnictví, účetní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahu, xxx je uvedeno x odstavci 102X.

102X

X xxxxxxxxxx 102X–102X3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pouze x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx specifikovány. Xxxxxx jednotka xxxxxxx xx zajišťovací vztahy, xxxxx xxxx přímo xxxxxxxxx reformou referenčních xxxxxxxxx xxxxx, všechny xxxxxxx xxxxxxxxx zajišťovacího xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx, včetně kritérií xxx způsobilost xxxxxxxxx x odstavci 88.

Účtování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx

102X

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx zajišťovacího vztahu xx xxxxxxxxxxx bázi xx xxxxxxx xxxx. 88 písm. x) x xxxxx za xxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx jednotka xxx ukončení používání xxxxxxxx 102X dle xxxxxxxx 102X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a zajišťovacího xxxxxxxx xx nulu. Xxxx rozhodnutí je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx zajišťovací xxxxx (xx. na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

102X

Xxx účely xxxxxxx odstavce 97 xx xx chvíli, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zajištěné xxxxxxx xxx odst. 102X xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx ztráta v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx založené na xxxxxxxxxxxx referenční xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

102X

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxx byla referenční xxxxxxx xxxxx, xx xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx budoucí xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb, xx xxx xxxxx použití xxxx. 101 xxxx. x) k xxxxxx xxxx, zda se xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx zajištěné xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx výsledku xxx tento zajišťovací xxxxx xx xxxxxxxxx xx alternativní referenční xxxxxxx xxxxx, na xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx

102X

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odstavec 102X xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, přidělí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x určí xxx každou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sazbu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx reforma xxxxxxxxxxxx úrokových xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx referenční xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx 102P xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxx xxxxxx alternativní xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx bude nadále xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sazbu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby odkazovaly xx alternativní referenční xxxxx, nebo do xxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

102X

Xxxxxx xxxxxxxx jednotlivě posoudí, xxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 78 x 83, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 78 a 83, xxxxxx jednotka xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vztah xxxx celek. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uplatní xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 89 xxxx 96 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se zajišťovacího xxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

102X1

Xxxxxxxxxxxx referenční xxxxx určená xxxx xxxxxxxxxxx specifikovaná xxxx xxxxxx, která x xxxxxxxx, kdy xx xxxxxx, xxxx samostatně xxxxxxxxxxxxxxxxx (viz xxxxxxxx 81 a XX99X), xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx daný xxxxxxxxx x uvedeném xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx očekává, xx xxxx alternativní xxxxxxxxxx sazba xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 24 měsíců. Období 24 měsíců xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazbu samostatně x xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx určí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xx. xxxxxx 24 xxxxxx se xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx).

102X2

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx referenční sazba xxxxxx xxxxxxxxxx identifikovatelná xxxxx 24 měsíců xxx dne, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx specifikovanou xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 102X1 x ode xxx xxxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx veškeré xxxxxxxxxxx vztahy, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jako mimosmluvně xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika.

102Z3

Kromě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 102P xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 102Z1 a 102X2 xx nové xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx je alternativní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx specifikovaná xxxx xxxxxx (viz xxxxxxxx 81 x XX99X), xxxxx x xxxxxx reformy referenčních xxxxxxxxx xxxxx není xxxx xxxx xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXX ÚČINNOSTI X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

...

108X

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – fáze 2, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx IFRS 9, XXX 39, XXXX 7, IFRS 4 x IFRS 16 x xxxxx xxx xxxxx x xxxxx 2020, byly xxxxxxxx xxxxxxxx 102X–102X3 x 108X–108X a xxx xxxxxx odstavec 102X. Xxxxxx jednotka xxxxxxx xxxx změny pro xxxxx xxxxxx počínající xxxx 1. ledna 2021 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x IAS 8, xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavců 108X–108X.

108X

Xxxxxx xxxxxxxx určí xxxx zajišťovací vztah (xxxx. dle xxxxxxxx 102X3) xxxxx xxxxxxxxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vztah x xxxxxxxxxxx obdobích). Xxxxxx xxxxxxxx obnoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztah tehdy x xxxxx xxxxx, xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx podmínky:

a)

účetní jednotka xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx referenčních xxxxxxxxx sazeb x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx, x

x)

xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx poprvé xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x úvahu).

108J

Pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx 108X xxxxxx jednotka xxxxxx xxxxxxxx zajišťovací xxxxx, považuje xxxxxx x xxxxxxxxxx 102Z1 x 102Z2 xx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx referenční sazba xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx odkazy xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (xx. období 24 xxxxxx pro tuto xxxxxxxxxxxx referenční sazbu xxxxxxx xxxx mimosmluvně xxxxxxxxxxxxx xxxx rizika xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx).

108X

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx odrážely xxxx xxxxx. Účetní jednotka xxxx xxxxxxx údaje xx předchozí xxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx období, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnotou a xxxxxx hodnotou na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (případně v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) ročního účetního xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx prvotního xxxxxxx xxxxxx změn.

Změny IFRS 7 Finanční xxxxxxxx: Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 24I–24J x 44GG–44HH a xxxx xxxxxxxx 24X xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

...

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

24X

Xxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxx uživatelům xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopadu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx nástroje a xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx rizik, xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx vyplývajících x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx řídí, x

x)

x xxxx pokroku xxx dokončování přechodu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a x xxx, jak xxxxx xxxxxxx xxxx.

24X

Xx xxxxxx xxxxxxx cílů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 24X účetní xxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx x tom, xxx řídí xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přechodu, xxxx xx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o finančních xxxxxxxxxx, xxxxx teprve xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx alternativní referenční xxxxxxxx sazbu, xx xxxxx xxxxxxxx období x členění podle xxxxxxxxxx referenčních úrokových xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxx;

xx)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závazky x

xxx)

xxxxxxxx, x

x)

xxxxx rizika xxxxxxx x odst. 24X xxxx. x) měla xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jednotky (viz xxxxxxxx 22A), popis xxxxxx xxxx.

...

XXXXX ÚČINNOSTI X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

...

44XX

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxx 2, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX 9, XXX 39, XXXX 7, IFRS 4 a IFRS 16 a který xxx xxxxx x xxxxx 2020, byly xxxxxxx xxxxxxxx 24X–24X x 44XX. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, když xxxxxxx xxxxx XXXX 9, XXX 39, XXXX 4 xxxx XXXX 16.

44XX

Xx vykazovaném období, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx byly xxxxxxxxxx xxx xxxx. 28 písm. x) xxxxxxxxx XXX 8.

Změny XXXX 4 Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 20R–20S x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 50–51. Xxxx xxxxxxxx 20X xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXXXX X XXXXXXXXX

...

Xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

20X

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přechodnou xxxxxxx x XXXX 9 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5.4.6–5.4.9 IFRS 9 xx finanční xxxxxx xxxx finanční závazky xxxxx x xxxxx xxxxx, jestliže xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx peněžních toků xxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx tento xxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb“ xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb xx xxxxx trhu, xxx xx popsána x xxxxxxxx 102X xxxxxxxxx XXX 39.

20S

Pro xxxxx xxxxxxx odstavců 5.4.6–5.4.9 změn standardu XXXX 9 xx xxxxxx xx odstavec X5.4.5 xxxxxxxxx XXXX 9 xxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxxx XX7 standardu IAS 39. Xxxxxx xx xxxxxxxx 5.4.3 x X5.4.6 xxxxxxxxx XXXX 9 se xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx XX8 xxxxxxxxx XXX 39.

...

XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

...

50

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxx 2, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx IFRS 9, XXX 39, XXXX 7, XXXX 4 x IFRS 16 x xxxxx xxx xxxxx x xxxxx 2020, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 20X–20X x odstavec 51. Xxxxxx jednotka použije xxxx xxxxx xxx xxxxx období xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2021 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x IAS 8, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 51.

51

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx za předchozí xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx období xxxxx xxxxx, pokud xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozdíl xxxx předchozí xxxxxx xxxxxxxx x účetní xxxxxxxx na začátku xxxxxxx účetního období, xxx zahrnuje datum xxxxxxxxx použití xxxxxx xxxx, v počátečním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zisku (xxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx datum xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxx XXXX 16 Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 104–106 x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx X1X x C20C–C20D. Xxxx xxxxxxxx 104 xx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx X20X xx vkládá xxxxx xxxxxx.

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX REFERENČNÍCH XXXXXXXXX XXXXX

104

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 105–106 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx leasingu, xxxxx xxxx bázi xxx xxxxxx budoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx 5.4.6 a 5.4.8 standardu XXXX 9). Tyto xxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx na reformu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxxx 6.8.2 xxxxxxxxx XXXX 9.

105

Xxxxxxx xxxxxxx xxx zaúčtování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 42. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahuje xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Pro tento xxxx požaduje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrokových sazeb xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pouze xxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb x

x)

xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx plateb je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (tj. xxxx bezprostředně předcházející xxxxx).

106

Xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx reforma xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nájemce příslušné xxxxxxxxx tohoto standardu, xxx vykázal xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

...

XXXXX ÚČINNOSTI

...

C1B

Dokumentem Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrokových xxxxx – xxxx 2, xxxxxx xxxx změněny xxxxxxxxx XXXX 9, XXX 39, XXXX 7, IFRS 4 x IFRS 16 x xxxxx byl xxxxx x xxxxx 2020, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 104–106 x X20X–X20X. Účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx účetní období xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2021 nebo později. Xxxxxxxx použití je xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx použije xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, tuto skutečnost xxxxxxxx.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

...

Xxxxxxx referenčních xxxxxxxxx xxxxx – xxxx 2

C20C

Účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x XXX 8, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X20X.

X20X

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx povinna xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx změny. Xxxxxx jednotka xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxx, pokud xxx xxx učinit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí. Xxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx období, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx účetního období, xxx zahrnuje datum xxxxxxxxx použití xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zisku (xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálu) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx datum xxxxxxxxx použití těchto xxxx.