Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX KOMISE (XX) 2021/18,

ze dne 8. ledna 2021,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí (EU) 2020/1809 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřeních x xxxxxxxxxxx x ohnisky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x určitých xxxxxxxxx státech

(oznámeno xxx xxxxxx C(2021) 154)

(Xxxx x významem xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxx 89/662/XXX xx dne 11. xxxxxxxx 1989 x xxxxxxxxxxxxx kontrolách x xxxxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxxx x xxxxx dotvoření xxxxxxxxx xxxx&xxxx;(1), a xxxxxxx xx čl. 9 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxx,

x ohledem xx směrnici Xxxx 90/425/XXX xx xxx 26. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx živými xxxxxxx x xxxxxxxx uvnitř Xxxx x xxxxx xxxxxxxxx vnitřního trhu (2), x zejména xx xx. 10 odst. 4 xxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 2005/94/ES ze xxx 20. prosince 2005 x opatřeních Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ptáků a x zrušení xxxxxxxx 92/40/XXX&xxxx;(3), x xxxxxxx xx xx. 63 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/1809&xxxx;(4) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx ohniska vysoce xxxxxxxxx xxxxxxxxx ptáků (XXXX) v hospodářstvích x xxxxxx drůbeže xxxx jiných ptáků xxxxxxxxx x xxxxxx x určitých členských xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pásem x xxxxx xxxxxx uvedenými xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx směrnicí 2005/94/XX.

(2)

Xxxxxxxxx rozhodnutí (XX) 2020/1809 xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx vymezená xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x uvedená x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx 2005/94/XX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx pásma x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (EU) 2020/1809 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komise (XX) 2020/2238&xxxx;(5), x xxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podtypu X5X8 x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zajetí xx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zohlednit.

(4)

Od data xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) 2020/2238 xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx X5X8 v xxxxxxxxxxxxxx x chovem xxxxxxx xxxx jiných xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxx, Nordwestmecklenburg a Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx.

(5)

Xxxxx xxxx oznámilo Xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx X5X8 x xxxxxxxxxxxxxx x chovem drůbeže xxxx jiných ptáků xxxxxxxxx x xxxxxx x Dolnoslezském, Xxxxxxxxx-xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx H5N8 x xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ptáků chovaných x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Landes, Vendée, Xxxx-Xèxxxx x Hautes Xxxxxxxx.

(7)

Xxxxxx rovněž xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxx H5N8 x hospodářství x xxxxxx drůbeže xxxx xxxxxx ptáků xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx Viborg.

(8)

Švédsko xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx HPAI x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx chovaných v xxxxxx x obci Xxöxx.

(9)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx nové xxxxxxx XXXX v hospodářství x xxxxxx xxxxxxx xxxx jiných xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x provincii Severní Xxxxxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxx rovněž xxxxxxxx Xxxxxx ohniska XXXX xxxxxxx X5X8 v xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx chovaných v xxxxxx x xxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxx.

(11)

Xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxx, Francii, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Nizozemsku, Xxxxxx x Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) 2020/1809, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přijaly nezbytná xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2005/94/ES, xxxxxx xxxxxxxx ochranných pásem x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ohnisek.

(12)

Kromě xxxx xx ohniska x Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se Slovenskem. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x souladu se xxxxxxxx 2005/94/XX xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jelikož pásmo xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zasahuje xx na xxxxx Xxxxxxxxx.

(13)

Xxxxx xxxx příslušný xxxxx Xxxxxxxxxx informoval Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x oblastech xxxxxxxxx xxxx ochranná xxxxx a xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí (XX) 2020/1809.

(14)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Dánskem, Francií, Xxxxxxxx, Maďarskem, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxx ochranných xxxxx x xxxxx dozoru, xxxxx vymezily xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx, jsou v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxx ohniska XXXX xxxxxxxxx.

(15)

Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvnitř Xxxx x kladení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx třetích xxxx, xx nutné xx xxxxxx Xxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Maďarskem, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedenými xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx 2005/94/XX.

(16)

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx dozoru uvedená xxx Dánsko, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí (XX) 2020/1809 xx xxxxx xxxx být xxxxxxx.

(17)

Xxxxx by xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) 2020/1809 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx Maďarsko x xxxxx dozoru xxx Xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (EU) 2020/1809 xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Unie xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pásma x xxxxx xxxxxx xxxxx vymezená xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, Francie, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Nizozemska, Xxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx 2005/94/XX x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají xxx x xxxxxx xxxxxxx uplatňována, a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxx x ochranných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx uvedených xx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) 2020/1809 xx xxxxx mělo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(20)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx, pokud jde x xxxxxx XXXX, xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) 2020/1809 xxxxxxxxxxxxxxx tohoto rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(21)

Xxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx, zvířata, potraviny x xxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (EU) 2020/1809 xx xxxxxxxxx zněním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

Xxxxxx 2

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X Bruselu xxx 8. ledna 2021.

Xx Xxxxxx

Xxxxxx XXXXXXXXXX

xxxxxx Xxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 395, 30.12.1989, x. 13.

(2)  Úř. xxxx. X 224, 18.8.1990, x. 29.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 010, 14.1.2006, s. 16.

(4)  Prováděcí xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/1809 xx xxx 30. listopadu 2020 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ohnisky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx členských xxxxxxx (Xx. věst. X 402, 1.12.2020, x. 144).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/2238 xx dne 22. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí (XX) 2020/1809 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx influenzy xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. L 436, 28.12.2020, s. 4).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

ČÁST X

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 1:

Členský xxxx: Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 29 odst. 1 xxxxxxxx 2005/94/XX

Xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx Menen, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx contained xxxxxx x circle xx x radius xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx XXX84 dec. xxxxxxxxxxx long 3,126743 - xxx 50,820040

17.12.2020

Xxxxxxx xxxx: Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 29 xxxx. 1 xxxxxxxx 2005/94/ES

Općina Xxxxxxxxxxx Xxxxx, naselja Xxxxxxxxxxx Xxxxx i Xxxxxxxxx, xxćxxx Novigrad Xxxxxxxxx, naselja Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Vlaislav x Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxćxxx Xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx x Koprivničko- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxxx X46.122115; X16.9561216666667.

21.01.2021

Xxxxxxx stát: Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 29 xxxx. 1 směrnice 2005/94/XX

Xxx parts xx Xxxxxx municipality (XXXX xxxx 01791), that xxx contained within x xxxxxx of xxxxxx 3 xxxxxxxxx, xxxxxxxx on XXX xxxxxxxxxxx N 56,53345686;X 9,47466315

1.02.2021

Xxxxxxx stát: Francie

Oblast xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 29 xxxx. 1 směrnice 2005/94/XX

Xxx communes xxxxxxxxx xxxx le xxxxxxxxxxx xx HAUTE-CORSE (2X)

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX-XX-XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXX

XXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX-XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX-XX-XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXX'XXXXXX-XX-XXXXX

XXXX'XXXXXXXX

XXXXX-XX-XXXXXXX

XXXXXXXXX

10.12.2020

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx département xx XXXXXXXX (78)

XXXXX-XXX-X'XXXXX

10.12.2020

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx le xxxxxxxxxxx de Xxxxx xx Xxx (2X)

XXX

XXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX-XXXXXX

XXXXXXX-XXXXXXXXX

9.12.2020

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dans xx département de Xxxxxx (40)

ANGRESSE

BENESSE-MAREMNE

CAPBRETON

JOSSE

LABENNE

ORX

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

SAUBION

SAUBRIGUES

SAUBUSSE

2.01.2021

AMOU

BAIGTS

BASTENNES

BERGOUEY

BRASSEMPOUY

CANDRESSE

CASTEL-SARRAZIN

CAUPENNE

DOAZIT

DONZACQ

DUMES

GARREY

GAUJACQ

GIBRET

GOOS

HAGETMAU

HINX

HORSARRIEU

LARBEY

MAYLIS

MIMBASTE

MISSON

MONTFORT-EN-CHALOSSE

NARROSSE

POUILLON

POYARTIN

SAINT-AUBIN

SAINT-CRICQ-CHALOSSE

SAINTE-COLOMBE

SAUGNAC-ET-CAMBRAN

SERRESLOUS-ET-ARRIBANS

SORT-EN-CHALOSSE

26.01.2021

Les xxxxxxxx xxxxxxxxx dans xx xxxxxxxxxxx: Xxxxxx (85)

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXX-XXXXXXX-XXX-XXXXX

XXXXXXX

4.01.2021

Xxx xxxxxxxx suivantes dans xx xxxxxxxxxxx: Xxxx Xèxxxx (79)

BOISME (north xxxx xx xxx 135 xxxxxxxxxxxx road)

BRESSUIRE (xxxxx of the 938 Xxx departmental xxxx)

6.01.2021

Xxx communes xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx: Xxxx (32)

XXXXXX-XXXXXXXX

18.01.2021

Xxx communes xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx: Xxxxxx-Xxxxxxxx (65)

AURIEBAT

CAUSSADE-RIVIERE

ESTIRAC

LABATUT-RIVIERE

18.01.2021

Členský xxxx: Xxxxxxx

Xxxxxx zahrnující:

Datum xxxxxxxx platnosti xxxxx xx. 29 xxxx. 1 směrnice 2005/94/XX

XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx Xxxxx-Xxxßx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxöxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx Xäxxxxxxx, Xxxxx, Xxxß Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxüxx, Lübbinchen, Xxxxxx und Xxxxxxxxxöxxxx

20.01.2021

XXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xäxx - Ortsteile Xxüxxxx, Xäxx-Xxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

7.01.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxx – Ortsteile Xxxxxxxäxx, Xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx xxx Xöxxxx,

Xxxxxxxx Xxxxxxx – im Xxxxxxxx Xxxxxxx die Meierei Xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxxxx und Xxxß Xxxxxx

19.01.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx,

17509 Xxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx Gustebin, Konerow, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx

17509 Xxxxxx

Xxxxxxxxx Xxäxxxxx xxx Vierow xxx Xxxxxxxx 17509 Xxüxxxx

20.01.2021

XXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx Cloppenburg

In Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Straße / Xöxxxxxxxxxxx Ring xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxßxx Höltinghauser Xxxx, Xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxxx bis Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xöxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxx Boelckestraße, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx Steinweg, xxxxxx xx südlicher Richtung xxx xxxxxxx xxx xxx Felsenweg, xxxxxx xöxxxxxx xxx Zum Xxxxxxx Xxxxx xxx öxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx. Dem Xxxxxxxxx xx xöxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx zur Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxxxxßx xx öxxxxxxx Xxxxxxxx folgend bis xxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xöxxxxxxx Xxxxxxxx folgend xxx xxx Kiwittstraße, xxxxxxx xxxxxx xxx zum Xxxxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxx xx xöxxxxxxxx Richtung xxxxxxx bis Xxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxx zur Straße Xx xxx Fischteichen xxx dieser folgend xxx xxx B213. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx bis Xxxxxxxxxxxßx, dieser xx xüxxxxxx Xxxxxxxx folgend, xxx der Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxßx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx Eisenbahnstraße, xxxxxx xüxxxxx der Bahnlinie xxxxxxx xxx Deukastraße xxx Xxxxxxxxxßx. Dieser xxxxxxx xx xüxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx dieser xxx Xxxxxxxxxßx und Xxxxxxxxxxxxx Xxxxßx xxx zur Xxxxxxxx Industriezubringer / Xxxxxxxx. Xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Straße / Xöxxxxxxxxxxx Xxxxßx xöxxxxxx xxxxxxxxxx folgend xxx xxx B72. Xxxxxxx xxxxxx nördlich xxx xxx Abfahrt Xxxxxxxxxxx / Bethen xxx xx xöxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx Bethen Kreuzung Xxxxxxxxx Xxxxßx / Xöxxxxxxxxxxx Xxxx.

13.01.2021

Xxxxxxxxx Cloppenburg

In xxx Gemeinde Emstek xx xxx Kreisgrenze xxx Landkreis Xxxxxxxxx xxx Bundesautobahn 29 xx südlicher Richtung xxx xxx Abfahrt Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxßx 213 xxxxxxx xxx Xxxxxxxöxxx Xxxxßx, xxxx nördlich xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx Kanalweg xxxxxxx, xxxxxx xöxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx und diesem xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx. Xxxxxxx diesem xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxöxxxxxx dem Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Steinweg xxxxxxx. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx bis xxx Xxxxxxxxxxxßx und xxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxßx und xxxxxx xxx Xxxxxx-Xxxxxxxx-Xxxxßx, diese xöxxxxxx xxx Flugplatzweg, xxxxxxx diesem xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx Esch xxx xöxxxxxx xxxxxxx der Xxxxxxxöxxx Straße bis Xxxöxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx Garreler Xxxxßx xxx xxxxxx xöxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxx Falkenberger Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxx xöxxxxxx xxxxxxx bis xxx Schmählstraße, entlang xxxxxx xxx Falkenberger Xxxxßx bis Xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bis Xx xxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Zum Xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xöxxxxxx xxx Xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xöxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxßx, entlang dieser xx westliche Richtung xxx Xxxxxxxxxxx Weg xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx Xxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxx xöxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxßx. Xxxxxxx xxxxxx in xxxxöxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxx xüxxxxx xxxxxxx bis xxx Xxxxxxxxxxxxx zur Xxxxxxxxxxxxxx 29.

27.01.2021

Landkreis Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xx Süden der Xxxxxxxxxxxx der Xxxxx-/Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx und xxx Straße Xxxxx

Xxx Xxxxßx Xxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Henstedter Xxx, Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxäxxx xxx die Xxxxxxxxxßx

Xxx xxxx dem Xüxxxxxx Xxxx xxxxxx Xxxxxxxx XXX X 1 (Xxxß Xxxxxxx)

Üxxx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxßx xx Xxxß Ippener

Harpstedter Straße, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxßx (X 776) xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx, die xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xüxxx

Xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx die Xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Prinzhöfte xxx xxx Straße Xxxxxxxxöxxxx Xxxxßx

Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx, gedachte Xxxxxxxxxxxxxx üxxx xxx Xxxxxxxxxx zum Wunderburger Xxx

Xxx xxx X 9 xxx zur Xxxxßx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zur XXX X1

XXX A 1 Xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxäxx

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxäxx xxx zur Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx/Xöxxxxxxx

Üxxx den Xxxxxxxx Mühlbach xxx xxx X 213

X 213 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx

Üxxx Wirtschaftsweg xx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx auf xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxäxxxx Xxx., Xxxxxxxx, B 213/Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxx Sethe

Auf xxx Trahe, Sethe, Xx Segelflugplatz entlang xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxüxxxxxxxxxxxx üxxx die Xxxxxxxxxxxx Str. xxx xxx Kreisgrenze

Südwärts Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx der Kreisgrenze xxxxxxx bis zur Xxxxßxxxxxxxxxx Xxxxx xxx Xx Xxxxxxxxxxx

14.01.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx ist xx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx Kreisgrenze Xxxxxxxxxxx/ Oldenburg und xxx Korsorsstraße xx Xxxxxxx XX

Xxx Xxxxxxxxxxxßx Xxxxxxxx Achternmeer folgen xxx Stromtrasse querend

Von xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xüxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx) bis zur Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxßxxx der Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zum Ausgangspunkt xxx Xxxxxxxxxxxxx in Xxxxxxx II

Die Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx verläuft xxxxxxxxxxxx xxx genannten Xxxxßxx xxxxxxx xx xxx Straßenmitte, xx xxxx xxx nachfolgend xxxxxxxxx Schutzmaßnahmen für xxx Sperrgebiet xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Gebietes xxxxxxxxx.

19.01.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx/ Xxxxxxxxx xx xxx Xxxxx xxx Xöxx xxx Xxxxßx Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx

Xxxxxx üxxx xxx Sager Xxxxxxx Richtung BAB 29 auf Xxxxxxxx Xxxxßx (L871)

Der X871 Xxxxxxxx Xxxxxx bis Xxxxüxxxxx Xxxxxxxxßx xxxxxx

Üxxx Xxxxxxxxßx, Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx Gasanlage und Xxxxxxxxxx xxx XXX 29

Xxx BAB 29 Xxxxxxxx Xxxxxxüxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxxxx an xxx Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxßxxx xxx Kreisgrenze Xxxxxxxxx/ Xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxx xxxxxxx zum Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx

Xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx verläuft xxxxxxxxxxxx der xxxxxxxxx Xxxxßxx jeweils xx xxx Straßenmitte, xx xxxx die nachfolgend xxxxxxxxx Xxxxxxxxßxxxxxx für xxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx des Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

19.01.2021

Xxxxxxxxx Oldenburg

Ausgangspunkt des Xxxxxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx üxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxßx (X235) xxx BAB 29 xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxx X346 (Xüxxxxxxxxxx Straße)

Von xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx üxxx xxx Xxxxüxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxßx xxx Xxxxüxxxxx Barneführerholzweg

Über Barneführerholzweg xxx Heideweg xxx Xxxxxxxxx Xxxxßx (L871) xx Sandhatten

Der X871 xxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx folgen

Weiter xxx Xxxxxxxxxx südlich xxx Querung xxx Xxxxßx Xxx Xxxxxxxxxxxxx (X871) xx Xöxxxx

Xxx xxxx üxxx die Xxxxßxx Xxxxxxx und Xxx Xxxxxxöxx xx Xxxxx xxx Hegeler Xxxxxx auf Xxxxxxx-Xxxx-Xxxxßx xx Xxxxxxxxxx

Üxxx Xxxxxxxxxxx Xxx die BAB 29 querend und Xxxxxxxxßx xxx Xxxxxüxxxxxxx

Xxxxxx üxxx die Xxxxßx Xxxx xxx Schlotweg xxxxxx xxx Windmühlenweg xxx K241 (Xxxxxxxxxxxx Xxxxßx)

Xxx K241 Xxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxüxxxxx Xxxxxxxxxxßx xxxxxx

Xxxxxx über Xxxxxxxxxxßx, An xxx Xäxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Straße (X847) xx Xxxxxx

X847 xxx Xxxxxxxx Oldenburger Xxxxßx xx Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx xüxxxxx Xxxxxxxx Tüdick xxx Xxxxxxxxxxxxx des Xxxxxxxxxxxxx

Xxx Xxxxxx des Xxxxxxxxxxxxx xxxxäxxx xxxxxxxxxxxx der xxxxxxxxx Xxxxßxx xxxxxxx xx xxx Straßenmitte, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxßxxxxxx xüx xxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx liegenden Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx betreffen.

27.01.2021

Landkreis Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xx Westen der Xxxxxxxxxxxx der Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx/ Xxxxxxxxx xx xxx Lethe auf Xöxx xxx Straße Xx xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx üxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxßx xxx die Halenhorster Xxxxßx (X241)

Xxx X241 xxxx Bissel xxx Xxxxüxxxxx Am Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxßx (X871) xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxüxxxxx Ringstraße

Über Xxxxxxxxßx, Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx auf XXX 29

Xxx XXX 29 Xxxxxxxx Xxxxxxüxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx / Cloppenburg an xxx Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxßxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx/ Xxxxxxxxxxx xx der Xxxxx entlang xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx Halenhorst

Die Xxxxxx xxx Sperrbezirkes xxxxäxxx xxxxxxxxxxxx der genannten Xxxxßxx xxxxxxx xx xxx Xxxxßxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxßxxxxxx für xxx Sperrgebiet xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx des Xxxxxxxx xxxxxxxxx

27.01.2021

XXXXXXX

Xxxxxxxxx Leipzig

Gemeinde Xxxxxx: Xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx Nordsachsen xöxxxxxx des Ziegelteichs xxx öxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx Xxxxßx xxxx Xxxxxxxxxxxx folgend, xxx Xxx dem Xxxxxxx xxx xüxxxxxxx Xxxxxxxxßx xxxxxxx xüxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xxx der X8313, xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, den Ort Xxxxxxxxx östlich xxxxxxxxx xxx xxx „Xxxx Xxxxxxxxßx“, dieser Xxxxxxxx Xöxxxxüxx xxxxxxx, Xöxxxxüxx xxxxx östlich xxxxxxxxx xxx Xxxxßxxxxxxxxx Richtung X14 xxxxxxx, dann Xxxxxxxx Xxxxxx und xxxxx xöxxxxxx an Xxöxxxx xxxxxx Richtung Xöxxxxxxxx auf die Xxxxßx „Xx Xxxx“, xxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxßx Xxxxxxxx Xöxxxxxxxx xxxxxxx und xxx Xxx xxxxx nördlich xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx „Xxxxxxxxxxx Wassers“ xxxx Osten xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xüxxxxx umfassend xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxßx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, diesen Xxx xöxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

22.01.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx: xxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Grenze xxx Xxxxxxxxx Leipzig; xxx nördlichen Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xäxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx; xxx öxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx-Xxxx-Xxxxxxxx xxx Steinberg xxxxx der Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Wiederoda xxx Xxxxxxx xxx xüxxxxxx Xxxxxxxxxx.

Xxx Gemeinde Xüxxxx xxx xxx Xxxxxxxx Grauschwitz

22.01.2021

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Landkreis Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx-Xxxx - Xxxxxxxxxxxxxx xüxxxxx xxx Xüxxxxxxxßx

Xxxxxxxx Kronprinzenkoog - Xxxxxxxxxxxxxx xüxxxxx xxx Xxxxßx Süderquerweg

Gemeinde Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxxx südlich xxx Straße Öxxüxxxxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxßx Xxxxxxxxxxxx Strot

Gemeinde Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx - das Xxxxxxxxxxxxxx xüxxxxx der Xxxxßx Öxxüxxxxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxßx Fahrstedterwesterdeich

Gemeinde Xxxxxxxxxxxxx - das Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxßx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7.01.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx: xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxx: das Xxxxxxxxxxxxxx xöxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx/Xxxxxxxxxxxxx xx dem Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xx. Michaelisdonn/ Xxxxxxxxxxxxx/Xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxßx (X 173) xxx öxxxxxx der Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxßx (X 173) sowie öxxxxxx xxx Xxxxßx Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxüxxxxx Xxxxxxxxxxx, diesem xxxxxxx xxx zum xäxxxxxx Feldweg xxxxxx Xxxxxxxx Brustwehrstrom /Gemeindegrenze Xxxxx/Xxxxxxxxxx (54.027926, 9.065093).

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx: das Xxxxxxxxxxxxxx xxxxöxxxxxx xxx Gemeindegrenze Xxxxx/Xxxxxxxxxx (54.027926, 9.065093) xxx xxx Xxxxüxxxxx xx xxx Xxxxxxxüxxxxx Xxxxßx, südlich xxx Xxxxxxxüxxxxx Xxxxßx bis xxx Einmündung xx xxx Xxxxßx Xxxxxxxüxxxx, öxxxxxx der Xxxxßx Xxxxxxxüxxxx bis xxx Xxxxüxxxxx xx den Xxxxxxxx der Xxxxxxxx Xxxxxxxüxxxx.

Xxxxxxxx Elpersbüttel: xxx Xxxxxxxxxxxxxx öxxxxxx der Xxxxßx Xxxxxxxx bis xxx Einmündung xx xxx Xxxxßx Elpersbüttlerdonn, xüxxxxx xxx Xxxxßx Xxxxxxxüxxxxxxxxx bis zur Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Windbergen: xxx gesamte Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxx: das Xxxxxxxxxxxxxx xüxxxxx xxx Straße Xxxxxxxxxx Xxx (X 22) xxx xxx Xxxxüxxxxx Xxxxxxx, westlich xxx Straßen Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx und Xxxxxxxxxßx bis xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xx. Xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xx. Xxxxxxxxxxxxx: das xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx von xxx Xxxxxxxxxxxxxx Frestedt xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxßx xxx Xxxxüxxxxx Xxxxxx Xxxxßx; xöxxxxxx der Xxxxßx Xxxxxx Xxx xxx xxx Einmündung xx xxx Xxxxßx Xxxxx, xöxxxxxx der Xxxxxxxxxxxxxxx xxx Gemeinde Xx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx Xxxxüxxxxx in xxx Xxxxxx Xxxxßx (L 142), xöxxxxxx der Xxxxxx Xxxxßx (X 142) xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx St. Michaelisdonn / Xxxxxxxxxxxxx.

20.01.2021

Xxxxxxx xxxx: Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 29 odst. 1 xxxxxxxx 2005/94/ES

Komárom-Esztergom xxxxx:

Xxx xx Bábolna xxxxxüxxxxx xöxxxxxxxxxxx xxxüxxxxxxxx a 47.686220 xx x 17.987319, xxxxxxxx a 47.690195 és a 17.995825 GPS-koordináták által xxxxxxxxxxxxx pont xöxüxx 3 km xxxxxx xöxöx belül eső xxxüxxxxx

7.02.2021

Xxxxxxx xxxx: Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 29 xxxx. 1 směrnice 2005/94/XX

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx Hacketstown xxxxx xxx Rathnagrew xxxxx xxx heading xxxxx along xxx X721. Turning xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx R721 xxx xxx X3205. Xxxxxxxxxx north xxxx xxxxx the L3205 xxxx xxx xxxxxxxx xx Garryhoe. Crossing Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx turning xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx of Askakeagh. Xxxxxxx west then xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx townlands xx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx. Turning east xxxx contouring xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx L7132 xxxxxxx xxx townsland xx Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx and xxxxxxxxx xxx X7135. Turning xxxx xxxx xxx X3260-117 through xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx X7258 xxx heading xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx of Xxxxxxxxxxx xxxxx and Xxxxxxxxxx xxxxx.

6.01.2021

Xxxxxxx xxxx: Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxx xx. 29 xxxx. 1 xxxxxxxx 2005/94/XX

Xxxxxxxx: Noord-Brabant

1.

Vanaf Xxxxxxxx A58 / Xxxxxxxxxxxx, Schoolstraat xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx in Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx oostelijke xxxxxxxx overgaand xx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx in xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx.

4.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx oostelijke xxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxxxx.

5.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx.

6.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx richting xxxxxxxxx xx Xx Xxxx xxx xxx Logtsebaan.

7.

Logtsebaan xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxx.

8.

Xxxxxxxxxxxx volgen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx.

9.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx richting xxx aan Xxxxxxxxxxxxxxxx.

10.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zuidelijke xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx.

11.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx in 00stelijke xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxx (water)

12.

Beerze volgen xx xxxxxxxxxx richting xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx.

13.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx in westelijke xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx de la Xxxxxxxx.

14.

Xxxxxxxx xx la Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tot xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

15.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx richting xxx xxx Heikant.

16.

Heikant volgen xx xxxxxxxxxx richting xxxxxxxxx in Putstraat xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx.

17.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx in zuidelijke xxxxxxxx tot xxx Xxxxxxxxxxxxxx.

18.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx in xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx.

19.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aan Xxxxxx.

20.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx overgaand xx Xxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx.

21.

Xxxxxxxxxxxxx volgen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tot xxx Xxxxxxxxx.

22.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx westelijke xxxxxxxx xxx xxx Kanaaldijk.

23.

Kanaaldijk xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxxxxx.

24.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx.

25.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx oostelijke xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx.

26.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx noordelijke xxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxxxxxx.

27.

Xxxxxxxxxxxx volgen in xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Pijnendijk.

28.

Pijnendijk volgen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx.

29.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx oostelijke xxxxxxxx xxx aan X58.

30.

X58 volgen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tot xxx Schoolstraat.

27.01.2021

Členský xxxx: Xxxxxx

Xxxxxx zahrnující:

Datum xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 29 odst. 1 xxxxxxxx 2005/94/ES

W xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, w powiecie xxxxxxxńxxxx:

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x Przemęt położone x xxxxxxxxx 3 xx wokół ogniska x xxxxłxxęxxxxx GPS: X 52.0492 X 16.1558

23.12.2020

Xxęść gminy Xxxxxxx x xxxxxxxx wolsztyńskim xxłxżxxx x promieniu 3 km xxxxł xxxxxxx x współrzędnych XXX: X 52.16083 X 16.01134

6.01.2021

Xxęść gminy Xxxxxxx x powiecie xxxxxxxńxxxx położona x xxxxxxxxx 3 xx xxxxł xxxxxxx x xxxxłxxęxxxxx XXX: N 52.1623 E 16.0228

13.01.2021

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, w xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxłxxxxxx:

Xxęśxx gmin Xxxxxxxxx x Xxxxxżxxxx x xxxxxxxx siedleckim xxxx xxęść xxxxx Bielany x xxxxxxxx xxxxłxxxxxx xxłxżxxx x xxxxxxxxx 3 xx xxxxł xxxxxxx x współrzędnych XXX: X 52.2787 X 22.3408

27.12.2020

W xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xłxxxxxx:

Xxęśxx xxxx Xxxxxxxxx x Dębnica Xxxxxxxxx x powiecie słupskim xxłxżxxx x xxxxxxxxx 3 xx xxxxł xxxxxxx x współrzędnych XXX: N 54.3578 X 17.0528

1.01.2021

X województwie xxxxxxxxxxxxx, x powiatach xxxxxxxxxx x xxxxxxxńxxxx:

Xxęśxx xxxx Wielichowo i Xxxxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxx oraz xxęśxx xxxx Xxxxxxxx i Xxxxxęx w xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx xxłxżxxx x xxxxxxxxx 3 xx xxxxł ogniska o xxxxłxxęxxxxx XXX: X 52.0978 X 16.295

1.01.2021

Xxęśxx xxxx Siedlec x Xxxxxxxx w powiecie xxxxxxxńxxxx xxxx xxęść xxxxx Rakoniewice w xxxxxxxx xxxxxxxxxx położone x promieniu 3 xx xxxxł ogniska x xxxxłxxęxxxxx GPS: X 52.1556 X 16.05

7.01.2021

Xxęśxx gmin Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxęść xxxxx Wolsztyn w xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx xxłxżxxx x xxxxxxxxx 3 xx wokół xxxxxxx x współrzędnych GPS: X 52.09083 E 16.27916

4.01.2021

X województwie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx x x województwie łxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxxx mazowieckim: xxęść gminy Xxxxxxxx x xxxxxxxx gostynińskim xxłxżxxx w xxxxxxxxx 3 xx xxxxł xxxxxxx x xxxxłxxęxxxxx XXX: X 52.35512 X 19.44334

31.12.2021

W xxxxxxxxxxxx łxxxxxx: xxęść gminy Xxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxłxżxxx x xxxxxxxxx 3 xx xxxxł xxxxxxx o xxxxłxxęxxxxx GPS: N 52.35512 X 19.44334

31.12.2021

X xxxxxxxxxxxx warmińsko-mazurskim, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xłxxxxxx:

Xxęśxx xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x część gminy Xxxxxx x xxxxxxxx xłxxxxxx xxłxżxxx x xxxxxxxxx 3 km xxxxł xxxxxxx o xxxxłxxęxxxxx XXX: X 53.4372 E 19.7969

4.01.2021

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxęśxx xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x powiecie xxxxxxxxxx x promieniu 3 xx wokół xxxxxxx x xxxxłxxęxxxxx GPS: X 52.1275 X 16.3625

9.01.2021

X województwie xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx gostynińskim:

Część xxxxx Gostynin x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx xxłxżxxx x xxxxxxxxx 3 xx xxxxł xxxxxxx x xxxxłxxęxxxxx XXX: X 52.39154 X 19.35376

6.01.2021

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x powiatach xxxxxxxńxxxx x xxxxxxxxxxxx:

Xxęść gminy Xxxxxxx x powiecie xxxxxxxxxxxx x część xxxxx Xxąxxxń x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxłxżxxx x xxxxxxxxx 3 xx wokół ogniska x xxxxłxxęxxxxx XXX: X 52.17632 X 15.92335

8.01.2021

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx szamotulskim:

Części xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxłx x xxxxxxxx szamotulskim w xxxxxxxxx 3 xx xxxxł xxxxxxx o xxxxłxxęxxxxx GPS: X 52.5231 E 16.3775

8.01.2021

X xxxxxxxxxxxx zachodniopomorskim, x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx:

Xxęśxx gmin Xxxxxx i Xęxxxxx x xxxxxxxx koszalińskim x xxxxxxxxx 3 xx wokół xxxxxxx x współrzędnych GPS: X 54.2519 X 16.0344

21.01.2021

X xxxxxxxxxxxx dolnośląskim, x powiecie kłodzkim:

Część xxxxx Xłxxxxx w xxxxxxxx xłxxxxxx położone x xxxxxxxxx 3 xx xxxxł ogniska x współrzędnych GPS: X 50.4239 E 16.5967

9.01.2021

Xxęść xxxxx Kłodzko x xxxxxxxx kłodzkim xxłxżxxx x promieniu 3 xx wokół xxxxxxx o xxxxłxxęxxxxx XXX: X 50.4036 X 16.5704

21.01.2021

X xxxxxxxxxxxx xxxxxńxxx-xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx:

Xxęść gminy Pisz x xxxxxxxx xxxxxx xxłxżxxx w xxxxxxxxx 3 xx xxxxł xxxxxxx o współrzędnych XXX: X 53.5906 X 21.8419

13.01.2021

X województwie xxxxxxxxx, x xxxxxxxx łęxxxńxxxx:

Xxęść xxxxx Ludwin x xxxxxxxx łęxxxńxxxx xxłxżxxx w xxxxxxxxx 3 xx xxxxł xxxxxxx x xxxxłxxęxxxxx XXX: X 51.3657 X 23.0049

21.01.2021

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx:

Xxęśxx xxxx Wohyń x Xxxxxń Podlaski w xxxxxxxx xxxxxńxxxx xxxx xxęść xxxxx Drelów x xxxxxxxx xxxxxxxx x promieniu 3 xx wokół xxxxxxx x współrzędnych GPS: X 51.8089 X 22.7603

28.01.2021

Xxxxxxx xxxx: Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxx čl. 29 xxxx. 1 xxxxxxxx 2005/94/XX

Xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx Xxöxx (XXXX xxxx 01200) contained within x xxxxxx of x radius xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx WGS84 xxx. xxxxxxxxxxx N55.34.25 xxx X13.37.39

28.01.2021

XXXX X

Xxxxx xxxxxx xxxxx článku 1:

Xxxxxxx xxxx: Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx platnosti podle xxxxxx 31 xxxxxxxx 2005/94/XX

Xxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Wervik xxx Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx of xxx xxxxxxxxxxxxx of Izegem, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Roeselare xxxxxxxxx within a xxxxxx of a xxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx, xxxxxxxx on XXX84 dec. xxxxxxxxxxx xxxx 3.126743 xxx 50.820040 xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx

26.12.2020

Xxxxx parts of xxx xxxxxxxxxxxxx of Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx contained xxxxxx x circle xx a radius xx three kilometers, xxxxxxxx xx WGS84 xxx. xxxxxxxxxxx xxxx 3.126743 - xxx 50.820040

xx 18.12.2020 xx 26.12.2020

Xxxxxxx xxxx: Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 31 xxxxxxxx 2005/94/XX

Xxćxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx x Jeduševac, xxćxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx x Novigrad Xxxxxxxxx, xxćxxx Xxxxxxx, xxxxxxx Hlebine x Xxxxxxxxxxx- križevačkoj xxxxxxxx xxxx xx nalaze xx xxxxxxxx x xxxxxx kruga radijusa xxx xxxxxxxxx sa xxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxxx X46.122115; X16.9561216666667.

xx 22.01.2021 xx 31.01.2021

Xxćxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Draganovec, Herešin, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx i Xxxxxxxxx, xxćxxx Hlebine, xxxxxxx Gabajeva Xxxxx, xxćxxx Drnje, xxxxxxx Xxxxx, općina Xxxxx, xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx - Xxxxx x Xxxxx, xxćxxx Koprivnički Xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx, xxćxxx Xxxx, xxxxxxx Ždala, Xxxx, Xxxxxxxx, Novačka x Xxxxxx, općina Xxxxx, naselja Xxxxx Xxxxxxxx, Miholjanec, Xxxxxxxxx x Xxxxx, xxćxxx Xxxxxxxx xxxxxxx Sigetec, Xxxxxxxxx i Xxxxxxxxx, xxćxxx Đxxđxxxx, xxxxxxx Đxxđxxxx, xxćxxx Novigrad Xxxxxxxxx, xxxxxxx Borovljani, Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxćxxx Sokolovac, xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, xxćxxx Xxxx Virje, xxxxxxx Xxxx Virje u Xxxxxxxxxxx- križevačkoj xxxxxxxx x xxćxxx Kapela, xxxxxxx Gornji Xxxxx, Xxxxx Mosti x Xxxxxxx Xxxxx u Xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx koji xx xxxxxx na xxxxxxxx u obliku xxxxx radijusa xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxxx X46.122115; X16.9561216666667.

31.01.2021

Xxxxxxx xxxx: Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 31 xxxxxxxx 2005/94/XX

Xxx xxxxx of Vejle xxxxxxxxxxxx (XXXX code 01630), Hendensted municipality (XXXX xxxx 01766) xxxxxx the area xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx zone and xxxxxx xxx circle xx radius 10 xxxxxxxxxx, centred xx XXX xxxxxxxxxxx coordinates X55.80446; X9.39902

11.01.2021

Xxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX code 01630), xxxx are contained xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx 3 xxxxxxxxx, xxxxxxx xx XXX coordinates X55.80446; X9.39902

xx 3.01.2021 do 11.01.2021

Xxx xxxxx xx Xxxxxx municipality (XXXX xxxx 01791), beyond xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx and xxxxxx xxx circle xx xxxxxx 10 kilometres, xxxxxxx on XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx N 56,53345686;X 9,47466315

10.02.2021

The parts xx Xxxxxx municipality (XXXX xxxx 01791), xxxx xxx contained xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx 3 xxxxxxxxx, centered on XXX xxxxxxxxxxx X 56,53345686;X 9,47466315

xx 2.02.2021 xx 10.02.2021

Xxxxxxx xxxx: Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 31 směrnice 2005/94/XX

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dans xx xxxxxxxxxxx xx XXXXX-XXXXX (2X)

Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx:

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX-XX-XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXX

XXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX-XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX-XX-XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXX'XXXXXX-XX-XXXXX

XXXX'XXXXXXXX

XXXXX-XX-XXXXXXX

XXXXXXXXX

19.12.2020

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX-XX-XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXX

XXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX-XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX-XX-XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXX'XXXXXX-XX-XXXXX

XXXX'XXXXXXXX

XXXXX-XX-XXXXXXX

XXXXXXXXX

xx 11.12.2020 xx 19.12.2020

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx XXXXXXXX (78)

XXXXXX

XXXX-X'XXXX

XXXXXXXX

XXX

XX CELLE-SAINT-CLOUD

CHAMBOURCY

CHATEAUFORT

CHAVENAY

LE CHESNAY

LES XXXXXX-XXXX-XXXX

XXXXXXX-XXX-XXXXX

XXXXXXXXX

X'XXXXX-XX-XXXXX

XXXXXXXX-XX-XXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXX-XX-XXXXX

XXX XXXXX-XX-XXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXX-XXX-XXXXXXX

XXXXXX-XXXXX

XXXXX-XX-XXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX-XX-XXXXXXXXXX

XXXXX-XX-XXX

XX PECQ

PLAISIR

LE XXXX-XXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXX-XXX-XX-XXXXXXXX

XXXXXXX-XX-XXXXX

XXXXXXX

XXXXXX-XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XX VESINET

VILLEPREUX

VIROFLAY

VOISINS-LE-BRETONNEUX

20.12.2020

SAINT-CYR-L'ECOLE

od 11.12.2020 xx 20.12.2020

Xxx communes xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx Corse xx Sud (2X)

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXXX-XXXXXXXXX

XXXXXXX-XXXXXXXXXXXX

XXXXXX-XXXXXXXX

XXXXX

XXXX

XXXXXXXXXXX

XXXX-X\'XXXXXX

XXXX\'XXXXXX-X\'XXXXXX

XXXXXX

XXXXX-XX-XXXXXXX

XXXXXXXXX

18.12.2020

XXX

XXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX-XXXXXX

XXXXXXX-XXXXXXXXX

xx 10.12.2020 do 18.12.2020

Les xxxxxxxx suivantes dans xx xxxxxxxxxxx Nord (59)

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXX-XX-XXXXXXX

XXXXX

XXXXXXX-XXX

26.12.2020

Xxx communes suivantes xxxx xx xxxxxxxxxxx: Xxxxxx (40)

XXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXX

XXXXXX

XXXXXXX

XXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXX

XXX

XXXX-XX-XXXXX

XXXXX-XXXXX-XX-XXXXXXXX

XXXXX-XXXXXXXXXX

XXXXX-XXXXXXX-X'XXXXX

XXXXX-XXXXXXX-XX-XXXXX

XXXXX-XXX-XXX-XXXXX

XXXXX-XXXXX-XX-XXXXX

XXXXX-XXXXXX-XX-XXXX

XXXXX-XXXXXX-XX-XXXXXXXX

XXXXX-XXXX-XXX-XXX

XXXXXXXXX

XXXXX

XXXXXX-XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX-XXX-XXXXX

XXXXX

11.01.2021

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXX

XXXX

XXXXXXX-XXX-XXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX-XXXXXXXX

XXXXXXXXX-XXXXXXXX

XXXXXX-XXXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX-XXXXXXX

XXXX

XXXXXXX-XXX-XXXXX

XXXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXX-XXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXX

XXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX-XXX-X'XXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX-XXX-XXXXX

XXXXX-XXXXX-XX-XXXX

XXXXX-XXXXXX-X'XXXXXXX

XXXXX-XXXX-XX-XXXX

XXXXX-XXXXXXXX

XXXXX-XXXXX

XXXXX-XXXXXXX-XX-XXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXX-XXXXXX

XXXXXXXX

XXXXX-X'XXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXX-X'XXXXXXX

XXXXXX-XXXXXX

XXXXXX

5.02.2021

XXXXXXXX

XXXXXXX-XXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX

XXXXXXX

XXX

XXXXXXX-XXXX-XX-XXXXXX

XXXXX-XXXXXX-XX-XXXXXXX

XXXXX-XXXX-XX-XXXXXXX

XXXXX-XXXXXXX-XX-XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

xx 3.01.2021 xx 11.01.2021

AMOU

BAIGTS

BASTENNES

BERGOUEY

BRASSEMPOUY

CANDRESSE

CASTEL-SARRAZIN

CAUPENNE

DOAZIT

DONZACQ

DUMES

GARREY

GAUJACQ

GIBRET

GOOS

HAGETMAU

HINX

HORSARRIEU

LARBEY

MAYLIS

MIMBASTE

MISSON

MONTFORT-EN-CHALOSSE

NARROSSE

POUILLON

POYARTIN

SAINT-AUBIN

SAINT-CRICQ-CHALOSSE

SAINTE-COLOMBE

SAUGNAC-ET-CAMBRAN

SERRESLOUS-ET-ARRIBANS

SORT-EN-CHALOSSE

od 27.01.2021 xx 5.02.2021

Les xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx: Vendée (85)

BOURNEAU

BREUIL-BARRET

CHEFFOIS

FOUSSAIS-PAYRE

LA XXXXXXXX-XXX-XXX

XX XXXXXXXXXXXXX

XX XXXXXXXX

XXXX-XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX-XXXXX-XXXXXXX

XXX-XX-XXXXX

XXXXX-XXX-XXX-XXXX

XXXXX-XXXXXXX-XX-XXXXX

XXXXX-XXXXXXX-XX-XXXXXX

XXXXX-XXXXXX-XX-XXXXXX

XXXXX-XXXXXXX-XX-XXXXXX

XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX

13.01.2021

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXX-XXXXXXX-XXX-XXXXX

XXXXXXX

xx 5.01.2021 do 13.01.2021

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx département: Xxxx Xèxxxx (79)

XXXXXX (xxxxx xxx xx xxx 135 xxxxxxxxxxxx xxxx)

XXXXXXXXX (xxxxx xx xxx 938 Ter xxxxxxxxxxxx xxxx)

XXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXX

XXXX-X'XXXXXXX

XXXX

XX XXXXXXXX-XXXXX-XXXXXXX

15.01.2021

XXXXXX (xxxxx xxxx of xxx 135 xxxxxxxxxxxx xxxx)

XXXXXXXXX (xxxxx of xxx 938 Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

xx 7.01.2021 xx 15.01.2021

Xxx xxxxxxxx suivantes xxxx xx xxxxxxxxxxx: Xxxx (32)

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XX-XXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXX-XXXXXXX

XXXXXXXX-XXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXX-XXXXX-XXXXXXX

XXXXX-XXXXXX

27.01.2021

XXXXXX-XXXXXXXX

xx 19.01.2021 xx 27.01.2021

Les communes xxxxxxxxx xxxx le xxxxxxxxxxx: Xxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx (64)

BASSILLON-VAUZE

BETRACQ

CORBERE-ABERES

CROUSEILLES

LABATUT

LASSERRE

MONCAUP

MONPEZAT

MONSEGUR

SEMEACQ-BLACHON

27.01.2021

BAIGTS-DE-BEARN

BELLOCQ

BERENX

BIRON

BONNUT

CASTETIS

L'HOPITAL-D'ORION

LAA-MONDRANS

LAHONTAN

LANNEPLAA

ORTHEZ

OZENX-MONTESTRUCQ

PUYOO

RAMOUS

SAINT-BOES

SAINT-GIRONS-EN-BEARN

SALIES-DE-BEARN

SALLES-MONGISCARD

SALLESPISSE

5.02.2021

Les xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx: Hautes-Pyrénées (65)

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXX

XXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX-XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX-XXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXX-XX-XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

27.01.2021

XXXXXXXX

XXXXXXXX-XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX-XXXXXXX

xx 19.01.2021 do 27.01.2021

Xxxxxxx xxxx: Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxx článku 31 xxxxxxxx 2005/94/ES

BRANDENBURG

Landkreis Oder-Spree

Gemeinde Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xüxxxxx xxx X43 und xxx xxxxxxx Ortslage Xxxxxxxx, Henzendorf, Xxxxx, Xöxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx und Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Neißemünde xxx xxx Gemarkungen Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Ratzdorf xxx Xxxxxxxx

30.01.2021

Xxxxxxxxx Ostprignitz-Ruppin

Gemeinde Wittstock/Dosse - Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Schweinrich, Xxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx Flecken Zechlin

7.01.2021

Landkreis Xxxxx-Xxxßx

Xxxxxxxx Schenkendöbern xxx xxx Gemarkungen Atterwasch, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxß Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxx xxx den Xxxxxxxxxxx Xxxxx und Xxxöxxöxx

Xxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx Xäxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx Drewitz xxx Xäxxxxxxxxx

30.01.2021

Xxxxxxxxx Xxxxx-Xxxßx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxöxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx Bärenklau, Xxxxx, Xxxß Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxüxx, Lübbinchen, Pinnow xxx Xxxxxxxxxöxxxx

xx 20.01.2021 xx 30.01.2021

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landkreis Xxxxxxxxxxx-Xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Schaalsee – Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx: Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xüxxx, Bockstanz

Gemeinde Xxxxxxxöxx – Ortsteile xxx Xxxxxxxxx: Xxxx, Piesack

28.01.2021

Landkreis Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxx - Ortschaften Xxxxx, Granzow, Peetsch, Xxxxxx, Fleether Xüxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxxx Schwarz - Ortschaften Schwarz, Xxxxxxxx

Xxxxxxxx Lärz - Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Neu Xxxxx, Xäxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xüxxx

Xxxxxxxx Buchholz - Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxx - Ortschaften Xxxxxxx, Xxxxxxx

Xxxxxxxx Xüxxüxxxx - Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxx

Xxxxxxxx Xxxx - Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxx

Xxxxxxxx Xxxxx - Ortschaft Xxxxx

7.01.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xäxx - Xxxxxxxxx Xxüxxxx, Xäxx-Xxxxxx

Xxxxxxxx Mirow - Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

7.01.2021

Xxxxxxxxx Nordwestmecklenburg

Stadt Xxxxxxxxx – Ortsteile Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xüxxxx, Xxxxx Xxxxxxx,

Xxxxxxxx Wedendorfersee- Xxxxxxxxx, Xöxxxxxxxxx, Groß Xxxxxxx, Benzin, Xxxxx Xxxxxxx, Wedendorf

Gemeinde Xxxxxöxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Passow, Passow Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxöxxx

Xxxxxxxx Xxxxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxüxxx, Xxxxxx, Xxx Dragun,

Gemeinde Brüsewitz - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Brüsewitz

Gemeinde Lützow

Gemeinde Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Klein Xxxxxx,

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx xxx Neuendorf,

Gemeinde Xxxxxx - Xxxxxxxxx Xxx Steinbeck, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Stöllnitz, Xxxöxxxxxx

Xxxxxxxx Xöxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xöxxxxxxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxx, Bestenrade xxx Xxxxxxxxxx,

Xxxxxxxx Xxxxx - Ortsteile Dorf Xxxxx, Xxxxx, xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx am Xxxxxxxxxxx xx Rehna,

Gemeinde Xxxxxxx

28.01.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx Gadebusch – Xxxxxxxxx Wakenstädt, Xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx xxx Xöxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxx – xx Xxxxxxxx Pokrent xxx Meierei Xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxx - Ortsteile Xxxxxxxx xxx Xxxß Xxxxxx

xx 20.01.2021 do 28.01.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx,

17509 Xxüxxxx xxx xxx XX Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, XxxxxXxxxxxxx

17493 Xxxxxxxxxx OT Xxxxxxxxxxxxxxx und XxxxxxxxxxxxxxxXxx 1/2/3

17509 Xxxxxxxxx

17509 Xxxxxx xxx xxx XX Xxxxxxxxx, Xüxxxxxxxxx,Xäxxxxxx

17509 Xxxxxxx xxx xxx OT Xxxxxxxxxxxxxx, XxxxxxxXxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx,

17440 Kröslin xxx xxx XX Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx

17509 Xxxxxxx xxx xxx OT Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx

17509 Neu Xxxxxxxxxxx mit dem XX Xxxxxxxxxxxxx

17509 Xxxxxxx xxx xxx XX Xxxxxxx Siedlung, Xxxxxx, Xxxxxx, Nonnendorf, Xxxß Xxxxxxxx

XX Xxxxxxxxx xxx Xxxxx 17438 Xxxxxxx

17449 Xxxxxxüxxx

29.01.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx,

17509 Xxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx

17509 Xxxxxx

Xxxxxxxxx Kräpelin xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxx 17509 Xxüxxxx

xx 21.01.2021 xx 29.01.2021

XXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx der Xxxxxxxx Xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx ist xxx Xxxxxxxxxxx xx der Xüxxxxxxxxxxxxxßx X401 xxxxxüxxx xxx Xxxxxxx. Xxx Xxxxxxx xx xöxxxxxxxx Xxxxxxxx folgend bis xxx Xxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxxx xxxx Osten, xx Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx und xxxxxxxx xxxx Xxxxx folgend xxx xxx Xxüxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xöxxxxxx xxxxxxx xxx zum Reiherweg. Xxx Reiherweg xxxxxxx xxxx Xxxxx xxx xxx Bachmannsweg X321, xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx bis xxx Xxxxßx Xx xxx Xxxxx. Der Xxxxßx Xx xxx Xxxxx öxxxxxx xxxxxxx xxx xxx Vegesacker Xxxxßx, xxxxx üxxxxxxxxxx im xxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx bis xxx Xxxxxxx. Dem Xxxxxxx xxxx Xxxxxx folgend, xx xxxxxxxx Verlauf xxx Straße Xxxxxxx Xäxxxxxxx xxxxxxx bis xxx Xxxxxxxxxxxßx K142, xxxxxx xüxxxxx xxxxxxx xxx xxx Scharreler Xxxx X141. Xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx nach Norden xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxx X828. Xxx Xxxxxxxxxx Xxxx X828 xxxx Osten xxxxxxx, im xxxxxxxx Xxxxxxx xxx Friedrichsfehner Xxxxßx, xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx Xüxxx xxxxxxx xxxxxxx der Xxxxxxxxxxx xxx Stadt Xxxxxxxxx xxx xxx Kreuzung Xüxxxxxxxxxxxxxßx X401. Xxxxx xxxxxxxxßxxx entlang der Xxxxxxxxxxx xxx Ausgangspunkt Xxxxxxx.

Xxx Grenze xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxäxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxßxx xxxxxxx in der Xxxxßxxxxxxx, xx xxxx xxx nachfolgend xxxxxxxxx Xxxxxxxxßxxxxxx xüx das Xxxxxxxxxxxxxxxxxx die zentrumsseitig xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

28.01.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xx Xxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx in Xxxxxxx, im xxxxxxxx Xxxxxxx xxx Augustendorfer Xxx, xx xxx Xxxxxxxx der xxxx-öxxxxxxxx Xxxxxxxxxx folgend, xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Molbergen-Friesoythe xxxxxxx xxxxxx in xxxx-öxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx zur Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx-Xxxxxx xx xxx Xxüxxxxxxxx Xxxxxxxxx, von xxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Garrel-Friesoythe bis xxx Xxüxxxxxxxx Weg, xxxxxx folgend xxx xxx Xxxxxxxxßx, xöxxxxxx xxx zum Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Graben XX hin, xxxxxx xx xxxx-öxxxxxxxx Richtung xxxxxxx bis zur Xxüxxx Xxxxßx, xxxxxxx xxxxxx in öxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx zum Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx zum Wachberg, xxxxxxx Hüllen, Falkenstraße, Xxxxxxxxx Straße, Xxxxxxxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx, Teichstraße, Xöxxxxx Straße, Xxxxxxxxxxxx Xxxxßx, Hinterm Xxxxx, Xxx Xxxxxx, Xöxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxßx – xx Weiteren Xxxxxxxxxxx Xxxxßx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxßx bis zur Xxxxx, xxx Kreisgrenze xxxxxxx xxx zur Xxxxxxxxxx Xxxxxx/Xxüxxxxxx dort xxxxxxx xxx Xxüxxxxxx xxx Xx Xxxxxxxxxxx – xx Weiteren Xxxxxxxxx Xxxxßx, xxx xüxxxxx folgend bis Xüxxxüxxxxxx Xxxxßx xxxxxxx Xxxxx Xxx, süd-westlich Xxxxxx-Xxxxx-Xxx, Sperber Xxx, Xxxxxxxxxxxxxx 1, Xxxxxxxx Xxxxßx/Xxxxxxxxxxßx 72, Xxxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxßx xxx Grenzweg, Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx Xxxxßx in südlicher Xxxxxxxx, Xüxxxxxx Xxxxßx – xx Weiteren Xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxx Brink – xx Weiteren Xxxxxxxxäxx, Holtkamp, Xxx Xxxxxxx Mühle, Xxxxxxx Xxx, Brouksträke, Wißmühlener Xxxxßx, Xxxxxxxx Xxxxßx/Xxxxxxxxxßx xx nord-westlicher Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxßx, Xxxxx, Xüxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxßx, Xxxxxxxxßx – im Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, Heidlage xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xöxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xüxxxxx, xxxxxx xxxxxxx Holtestraße, Xxxxxxüxxxx Xxxxßx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxßx, Xxxxxxxx Xxxx/Xxxxxxxxxßx 213, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Weg, Xxxxxxx, Westerfeld, Xxxxxxxxxxxxxx xxx Vahrener Weg, Xxxxxxxx Xxx, Xxx Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx-öxxxxxxxx Xxxxxxxx, Cloppenburger Straße xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx – im Weiteren Xxxxxxxx Xxxxßx, Molberger Xxxxßx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

22.01.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xx Bethen Kreuzung Xxxxxxxxx Straße / Xöxxxxxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxßxx Xöxxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxx und Xxxxxxxx bis Roggenkamp xxx xxxxxx xxxxxxx xxx Garreler Xxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xöxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxßx, entlang xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx, diesen xx xüxxxxxxx Xxxxxxxx und xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx, xxxxxx xöxxxxxx xxx Xxx Xxxxxxx Xxxxx xxx öxxxxxx xxx xxx Wiesenweg. Xxx Xxxxxxxxx in xöxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxxxxxßx xx öxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx zum Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx nördliche Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxßx, xxxxxxx dieser xxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxx xx xöxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxx Baumweg, xxxxxxx diesem xxx xxxxxxx Baumweg xxx xxx Straße Xx xxx Xxxxxxxxxxxx und xxxxxx folgend xxx xxx B213. Entlang xxxxxx in xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxßx, xxxxxx xx südliche Xxxxxxxx xxxxxxx, vor xxx Xxxxxxxxx der Xxxxxxxxxxxxxxxßx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxßx, xxxxxx xüxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxßx xxx Xxxxxxxxxßx. Xxxxxx xxxxxxx xx xüxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, entlang xxxxxx xxx Xxxxxxxxxßx xxx Cloppenburger Xxxxßx xxx zur Kreuzung Xxxxxxxxxxxxxxxxxx / Xxxxxxxx. Xxxx xxx Cloppenburger Xxxxßx / Höltinghauser Xxxxßx xöxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx X72. Xxxxxxx xxxxxx xöxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx / Xxxxxx und xx xöxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxßx / Xöxxxxxxxxxxx Xxxx.

xx 14.01.2021 do 22.01.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx an xxx Xxxxxxxxxxx zum Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx 29 xx xüxxxxxxx Richtung xxx xxx Abfahrt Xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxßx 213 folgend xxx Kellerhöher Straße, xxxx nördlich xxxxxxx xxx Xxxxxx Tannen, xxxxxx westlich bis Xxxxxxxx folgend, xxxxxx xöxxxxxx xxx Heidegrund xxx diesem westlich xxx Xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxöxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx zur Xxxxxxxxxxxßx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx Varrelbuscher Xxxxßx xxx xxxxxx xxx Xxxxxx-Xxxxxxxx-Xxxxßx, xxxxx xöxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxx xxx nördlich xxxxxxx xxx Wittenhöher Xxxxßx xxx Anhöhe. Xxxxxx xxxxxxxx folgend xxx Xxxxxxxx Straße xxx xxxxxx xöxxxxxx xxx xxx Lindenallee. Xxxxxxx dieser xxx xxx Falkenberger Graben, xxx Wasserverlauf nördlich xxxxxxx bis xxx Xxxxäxxxxxxßx, xxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxßx xxx Bergaue, dem Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx Xx xxx Xxxx, xxxxxxx dieser xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xöxxxxxx xxx Am Steinkamp xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xöxxxxxx folgend xxx Xxxxxxxx Xxxxßx, xxxxxxx dieser xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxx xxx xxxxxx folgend xxx xxx Lahe. Dem Xxxxxxxxxxxxx nördlich xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxßx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxöxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxx xüxxxxx xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx zur Xxxxxxxxxxxxxx 29.

xx 28.01.2021 do 5.02.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xx der Xxxxxxxx Xxxxxx xx xxx Kreisgrenze xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx der Xxüxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Im Xxxxxxxxxxx und xxxxxx xüxxxxx xxxxxxx bis Xüxxxüxxxxxx Straße, entlang xxxxxx xxx Xxxxx Xxx und diesem xxxxxxxx folgend xxx Xxxxxx-Xxxxx-Xxx. Xxxxxxx diesem xxx Xxxxxxxxxx und xxxxxx xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxx in xüxxxxxx Xxxxxxxx bis Xxxxxxx 63 – Xxxxxxxxxxx. Xxx Bundesstraße 72 - Emsteker Xxxxßx xxxxxxxx folgend xxx Xxxxxxx-Xxxxx, xxxxxxx xxxxxx üxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx zur Xxxxxxxxxxxxxxxßx zum Xxxxxxxx, xxx Grenzweg xxxxxxxx xxxxxxx bis Desumer Xxxxßx, entlang xxxxxx xx xüxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xüxxxxxx Xxxxßx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx Schierlingsdamm xxx Xxxxx Xxxxx. Entlang xxxxxx südlich xxx Xxxxxxxxxx Xxxxßx und xxxxxx südlich Brouksträke xxx Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx Xxx Xxxxxxx Xüxxx und Xxxxxxx Xxx in xüxxxxxx Richtung xxx xxxxxx Xxxxxxxxäxx westlich xxx Xxßxüxxxxxx Xxxxßx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Elstener Xxxxßx xxx Xxxxxxxxxßx xx xöxxxxxxx Xxxxxxxx bis Xxxxxxxxxx, entlang xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxßx xxx Xxxxx. Xxxxxx xxx Xüxxxxxx südlich folgend xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxßx in nördliche Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxßx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx zur Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx / Cloppenburg. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xx nördliche Xxxxxxxx xxxxxxx xxx Xüxxxxx xxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxßx bis Xxxxxxüxxxx Xxxxßx xxx diese xöxxxxxx xxx Stapelfelder Xxxxxxxxxßx. Xxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxx / Xxxxxxxxxßx 213 xxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx. Üxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx Weg xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxx und Xx Xxxxxxxxxx westlich xxxxxxx xxx xxx Waldrand, xxx folgend xöxxxxxx xxx zum Xxxxxxxx Xxx, üxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Zum Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx öxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxßx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Bergfeld, xxxxxx xxxxxxx und Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxßx xxx Molberger Xxxxßx bis Kleine Xxxxxx. Xxxxxxx dieser xxx Xxxxxxxxxxxxxx Weg, xx xxx Xxxxxxxx xxx nord-östlichen Abzweigung xxxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxßx xxx Xxxxxxxxßx. Xxxxxx nördlich xxxxxxx bis Xxx Xxxxxxxxxx und dieser xxx Xx Xxxxxxxxxx, xxxxxx folgend bis Xxxxxxxxüxxx Straße xxx xxxxxx westlich bis xxx Markhauser Moorgraben. Xxx Xxxxxxxxxxxxx xöxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxüxxx Xxxxßx, xxxxx öxxxxxx xxx Xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx bis Xxxxxxxxxxxx Xxxxßx xxx xöxxxxxx xxxxxxx üxxx Xxx Xxxxxxxxxxxx Xxx bis Xxüxxx Xxxxßx. Xxxxx xx nordwestliche Richtung xxx Am Xxxxxxxxxx, xxxxxxx dieser xxx Xxxxxxxxxxxxßx xxx Oldenburger Xxxx und weiter xxxxöxxxxxx xxx Xöxxxxx Xxxxßx. Diese xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx Straße xxx xxxxöxxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxxxxxxx, dieser xxxxxxx xxx über Xx (Xx) xxx Xxxxxx xxx Altenoyther Xxxxßx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxöxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx üxxx xxxxxx xxx Xxxx-Xxxx-Xxx xxx Xxxxxxxxxßx, xxxxxx öxxxxxx folgend xxx xxx Xxxxxxxxxxx. Xxx Kreisgrenze in xüxxxxxx Xxxxxxxx folgend xxx xxx Ausgangspunkt Xxüxxxxxx.

5.02.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx an xxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx die Xxxxxxxxxxxxxx 29 xx xüxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxx westlich der Xxxxxxxxxxßx 213 xxxxxxx xxx Xxxxxxxöxxx Straße, xxxx xöxxxxxx folgend xxx Bether Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xöxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxöxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Steinweg xxxxxxx. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxx Boelckestraße xxx xxxxxx xxxxxxx xxx Varrelbuscher Xxxxßx xxx xxxxxx xxx Xxxxxx-Xxxxxxxx-Xxxxßx, diese xöxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx westliche Xxxxxxxx xxx Neuer Xxxx und nördlich xxxxxxx xxx Xxxxxxxöxxx Xxxxßx xxx Xxxöxx. Xxxxxx xxxxxxxx folgend xxx Xxxxxxxx Xxxxßx xxx dieser xöxxxxxx xxx zur Lindenallee. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxx Graben, xxx Xxxxxxxxxxxxx xöxxxxxx xxxxxxx bis xxx Xxxxäxxxxxxßx, xxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Straße xxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxßx xx xxxxöxxxxxxx Xxxxxxxx üxxx Xxxxxxxxx xxx Xxüxxx Xxxxßx. Xxxxxx in xxxxxxxxx Xxxxxxxx folgend bis xxx Bergaue, xxx Xxxxxxxxxxxxx nördlich xxxxxxx xxx Zu xxx Xxxx, xxxxxxx dieser xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Zum Xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx nördlich xxx Xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx und xxxxxx nördlich folgend xxx Garreler Straße, xxxxxxx dieser in xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxx und xxxxxx xxxxxxx bis xxx Xxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxx xöxxxxxx xxxxxxx xxx Korsorsstraße. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxöxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxx südlich xxxxxxx xxx zum Xxxxxxxxxxxxx zur Bundesautobahn 29.

xx 25.01.2021 xx 2.02.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx Hadeln:

Von xxx Elbe xxx xxxxxxx xx. 600m xxxxxxxx xxx Medemmündung xxx Norderteiler Xxxxx, Xxxxxxxxxx, xxx Xxxxßx xxxxxxx üxxx den Xxxxx auf die Xxxxxxxxxßx, der Straße xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxx; xx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxäxxx xxx xxx Eisenbahnbrücke xxx Xöxx xxx Xxxxxxxxxxxßx, Xxxxxxxxxx xxx weiter xxx xxx Bahnlinie Xxxxxxxx-XX xx Xxxxxxxx XX. Ab xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxx der X144 „Xx Xxxxxxx“ Xxxxxxxx Xxxxxxxüxxxx üxxx xxx Bahnhofstraße Xxxxxxxx Xxxxxxx. Xx xxx Üxxxxxxx xxx X73 xxx Bundesstraße folgend Xxxxxxxx Xxxxx bis Xxxxxöxxxx; xxxxxx auf xxx X111 (zunächst Xxxxxöxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Itzwörden) bis xxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx

8.01.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx der Xxxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxx im nord-westlichen Xxxxxxxxxxx. Xx Beginnt xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx der Xxxxxxxxxxx xxx der Bundesstraße X 322 xxx xxxxäxxx von xxxx xxx xxxxxxx xxx X 322 in xüxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxüxxxxx xxx Xxxxxxxxxxßx B 439, xxx xxxx xxxxxx xüxxxxx xxxxxxx xxx X 439 bis xxx Xxxxxxxxxxxx mit xxx Xxxxxxxxxxßx B 51. Xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxäxxx xxxxxx in südliche Xxxxxxxx xxxxxxx xxx X 51 bis xxx Xxxxüxxxxx xxx Xxxxxxxxxxßx X 340, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx Richtung xxxxxxx xxx L 340 xxx zur Kreuzung xxx X 340 xxx dem Xüxxxxxx Xxxx. Xxx dort xxxxäxxx xxx Xxxxxx xxx Beobachtungsgebietes xxxxxx xxxxxxx xxx Xüxxxxxx Xxxxx in xüx-xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxx mit xxx Xxxxxxxxxxßx X 776, xxx dort xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx Grenze xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx in xöxxxxxxx, xxäxxx nord-östliche Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx xxx X 322.

23.01.2021

Xxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxx xöxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxäxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx Oldenburger Xxxxxxxxßx xx öxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxx Schnittpunkt xxx xxx Rudolf-Königer-Straße, xxxxxxx xxxxxx xx öxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxx Bismarckplatz xxx xxx xxxxxx xx xüxöxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxßx xxxxxxx, xxx xxx Xxxxxxxx-xxxßx weiter xx xxx Xüxxxxxxxxxxxxßx üxxxxxxxxx xx südliche Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xxx Xüxxxxxxxxxxxxßx xxx xxx Xxxxßx Xx Stadion, xxxx xxxxxxx der Xxxxßx Xx Stadion bis xxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx Xxxx, xxx Xxxxxxxxx Damm xxxxxxx xx xüxöxxxxxxx Xxxxxxxx folgend xxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx A28, xx xüxöxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx X28 bis xx Xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx Stadtgrenze xxx xxxxxxx xüxxxxxx Stadtgebiet xxxxxxxxx

23.01.2021

Xxxxxxxxx Oldenburg

Im xxxxxxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxßxxxxxxxx xxxxx das Xxxxxxxxxxxxxxxxxx nachfolgenden Verlauf:

Ausgangspunkt xxx an der Xxxxxxxxxxx zum Landkreis Xxxxxxxxxxx xxx Heumoor xxxxxxx der Xxxxßx „Xx xxx Xxxxx“,

xxxxxx xxx dem Xüxxxxxxxx, xxx BAB X 29 xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxöxx,

xxx Stromtrasse xx xüxöxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx zur X 870 Richtung Xxxx xxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxßx,

xx Xxxxx Ortsrand xx xxx Xxxxßx Xxxxxxxxxxx bis xxx xäxxxxxx Xxxxxxxx,

Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx bis xxx Xxxxßx Sager Xxxx (X 871),

hier xxx Xxxxxxxx Großenkneten xxxxxxx xxx zum Xxxxxxxxxx,

xxx Rickensand xxx xxx Xxxxßx Wachtberg Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx.

xxx xxxx xxxxxxx der Stromtrasse xx südlicher Xxxxxxxx xxx zum Umspannwerk Xxxxxxxx

xxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxßx (X 239) xx Xxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxx Dünhoop.

über Xüxxxxx xxx der Xxxxxxxxxxxx Xxxxßx xx öxxxxxxxx Xxxxxxxx bis Xüxxxxxxxxx,

xxxxxxx Rüspelbusch xxx Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxßx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxäxx (X880),

xxxxxx xxx XXX X 1 xxxxxxx Xxxxxxxx Osnabrück xxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx der Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xx der Lethe xx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxäxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxßxx jeweils xx xxx Straßenmitte, xx dass xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Schutzmaßnahmen xüx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx liegenden Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

22.01.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xüxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx X 341 xxx X 6/Xxxxxxxxxxxx Xxx. xx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx X 6 xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Reckum xxx die X 225

Xx Xxxxxxxx Kreuzungsbereich xxx Verbindung xxx Xxxxxxäxxx Xxxxßx xxxxxxx xxx xxx Hubertusweg xx Wildeshausen

Weiter xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxüxxxx, xxxxxxx der Xxxxx xxxxxxxxäxxx Xxxxxxxx Xöxxxxxxx üxxx die X1 xxx zum Xxxxxx xxx Xxxxx

Xxx xxxx xxx der Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx/Xx xxx Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Dötlingen

Krummer Weg, Xxx Xxxxx xxx xxx Kreuzungspunkt Xxxxxxxxxxäxxx

Xx Xxxxxxxxxx auf die Xxxxxxxxxxxxx Xxx./X 237, Xxxx, Xx der Xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx Str/K 237 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xx Xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxßx/X 872, Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxßx xxx xxx Rittrumer Xüxxxxxx

Xxxxxxxxäxxx, Flusskreuz in Xxxxxxxx Nuttel xxx xxx Straße Xxxxxxx Xxxx

Xx Xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxx Dingstede bis xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxx Xxxxßx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bis Kreuzung Xxx xxx Xxxxx/Xxxx Xxxxxxxxßx auf xxx Xxxxßx Tange

Am Xxxxxxx, Xxxxxxxxßx, Xxxxxxxxxßx, der Xxxxx über Xxüxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx Landkreis Xxxxxxxxx/Xxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxx dort der Xxxxxxxxxxx xxxxxx bis xxx Straße Zum Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

Xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zur Stromtrasse xxxxxx bis xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx die xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx X 341 xxxxxxxx xxxxxx xxxx

23.01.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ist xx Xüxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx-/Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx der Xxxxßx Xxxxx

Xxx Xxxxßx Xxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxx bis Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Weg, Buswendeplatz

Ostwärts xxx xxx Xxxxxxxxxßx

Xxx xxxx dem Xüxxxxxx Xxxx xxxxxx Xxxxxxxx XXX X 1 (Xxxß Xxxxxxx)

Üxxx die Xxxxxxxx xxx Harpstedter Xxxxßx xx Xxxß Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxßx, Delmenhorster Xxxxxxxxßx (X 776) xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx am Xxxxxxxx Staatsforst Hasbruch xxx Xxxxx xüxxx

Xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx Xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx und Xxxxxxöxxx auf xxx Xxxxßx Xxxxxxxxöxxxx Straße

Am Xxxxxxxx, Kreuzung Oldenburger Xxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx üxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xxx

Xxx xxx K 9 xxx zur Straße Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx folgen xxx xxx BAB X1

XXX X 1 Xxxxxxxx Xxxxxx xxx zur Xxxxxxxäxx

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxäxx xxx zur Gemeindegrenze Xxxxxxxxx/Xöxxxxxxx

Üxxx xxx Xxxxxxxx Xüxxxxxx bis xxx X 213

X 213 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx

Üxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx Bassumer Xxxxxxx

Xxxxxäxxxx Xxx., Heidloge, X 213/Xxxxxxxxxxxx Landstr. Xxxxxxxx Xxxxx

Xxx der Xxxxx, Xxxxx, Xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx des Standortübungsplatzes üxxx die Xxxxxxxxxxxx Xxx. bis zur Xxxxxxxxxxx

Xüxxäxxx Richtung Ausgangspunkt xxx Xxxxxxxxxxxxx xx xxx Kreisgrenze entlang xxx xxx Straßenkreuzung Xxxxx xxx Xx Xxxxxxxxxxx

xx 15.01.2021 do 23.01.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx gesamte Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx und Xxxxx der Gemeinde Xxxßxxxxxxxx. Xxxxx wird xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in xxx Gemeinde Großenkneten xäxxx beschrieben.

Verlauf Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxßxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx ist der Xxxxxxxxxxxx der Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx/ Großenkneten xxx Xxxxxx am Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxüxxxx Xxxx

Xxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxßxxxxxxxx xxx xxx Bahntrasse xxxxxx

Xxxxxxxxßxxx üxxx die Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Cloppenburg bis X871 (Döhler Straße) xxxxxxx in Xxxßxxxxxxxx

Xxx Xöxxxx Straße xxx Xxxxüxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxßx xxxxxx

Xxxxxx üxxx Moorbeker Xxxxßx, Xxxxxxx Xxxxßx, Xxxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Straße

Wildeshauser Xxxxßx xx öxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Rüspelbusch

Entlang Rüspelbusch xxx Xxxxxxxx auf xxx Xxxxxxxx Straße Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxäxx (X880) xxx XXX A 1

Xxxxxx xxx XXX X 1 xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxüxx bis xxx Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx entlang xxx Kreisgrenze xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx / Xxxßxxxxxxxx xx xxx Lethe

Abschließend xxx Xxxxxxxxxxxxxx Wardenburg / Xxxßxxxxxxxx öxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxäxxx hinsichtlich xxx xxxxxxxxx Xxxxßxx jeweils xx xxx Straßenmitte, xx dass die xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Schutzmaßnahmen xüx xxx Beobachtungsgebiet xxx zentrumsseitig liegenden Xxxxxxxx xxxxxxxxx des Xxxxxxxx betreffen.

5.02.2021

Landkreis Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx ist xx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx/ Xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxßx xx Xxxxxxx XX

Xxx Xxxxxxxxxxxßx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx folgen xxx Stromtrasse xxxxxxx

Xxx xxxx xxx Stromtrasse xüxxxxx Xxxxxxxx Beverbruch (Xxxxxxxxxxx) xxx zur Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxßxxx der Xxxxxxxxxxx im Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Ausgangspunkt xxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx XX

Xxx Xxxxxx xxx Sperrbezirkes verläuft xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxßxx jeweils in xxx Straßenmitte, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Schutzmaßnahmen für xxx Sperrgebiet die xxxxxxxxxxxxxx liegenden Betriebe xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

xx 20.01.2021 xx 28.01.2021

Xxxxxxxxx Oldenburg

Ausgangspunkt xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx/ Xxxxxxxxx an der Xxxxx xxx Höhe xxx Xxxxßx Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx

Xxxxxx üxxx xxx Sager Xxxxxxx Richtung BAB 29 auf Xxxxxxxx Xxxxßx (X871)

Xxx X871 Xxxxxxxx Garrel bis Xxxxüxxxxx Xxxxxxxxßx folgen

Über Xxxxxxxxßx, Wirtschaftsweg xx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx BAB 29

Xxx BAB 29 Xxxxxxxx Osnabrück xxx xxx Kreisgrenze Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxxxx an xxx Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxßxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx/ Xxxxxxxxxxx an xxx Xxxxx entlang xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xx Bissel

Die Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxäxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxßxx xxxxxxx xx xxx Xxxxßxxxxxxx, xx xxxx xxx nachfolgend xxxxxxxxx Xxxxxxxxßxxxxxx xüx xxx Sperrgebiet xxx xxxxxxxxxxxxxx liegenden Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

xx 20.01.2021 xx 28.01.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx des Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx die Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx / Xöxxx (Höhe Xxxxxxxxx).

Xxx Xxxxxxxxxxx folgend Xxxxxxxx Xxxxxx bis xxx Xüxxxxxxxxx. Am Xüxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx zur Stadt Xxxxxxxxx.

Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx des Xüxxxxxxxxxx xx östlicher Richtung xxxxxx xxxxxxx xxx xxx Sprungweg. Xxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx öxxxxxxxx Xxxxxxxx bis xxx Übergang xx xxx Xxxxßxxxxx folgend. Xxx Xxxxßxxxxx dann xxxxxx folgend in öxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxx Übergang xx xxx Hatter Landstraße.

Der Xxxxxx Xxxxxxxxßx in xöxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxßx / Xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxxßx xxxxxxxxx. Xxx Straßenverlauf xxx Xxxxxx Xxxxßx (X868) xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx Abzweigung Xxxxxx Xxxxßx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx rechten Xxxxx xx xüxxxxxxx Richtung xxxxxx nach Xxxxxxxxx xxxxxxx bis zur Xxxxxxxx im Xxxxxx Xxxxx. Xx der Xxxxxxxx Xx Tiefen Xxxxx xxxx links xx östliche Xxxxxxxx xxxxxxxxx. Dem Xxxxßxxxxxxxxx Xx Xxxxxx Grund xxxxxxx bis xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxßx.

Xxx Dorfstraße xx xüxxxxxxx Richtung xxxxxx folgend bis xxx Üxxxxxxx xx xxx Munderloher Xxxxßx. Xxx Straßenverlauf xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxßx üxxx xxx A 28 xxxxxx weiter xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx xx den Strootweg. Xxx Xxxxxxx des Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx Übergang xx xxx Xxxxxxx-Xxxxxx-Xxx. Xxx Hermann-Krause-Weg xx xüxxxxxxx Xxxxxxxx weiter xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx. Xxx linken Xxxxxxxxxxx xx xüxxxxxxx Xxxxxxxx weiter folgend xxx zum Üxxxxxxx xx xxx Bergstraße. Xxx Xxxxxxxxßx xxxxxx xx xüxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxßx / Alter Xxxxxxx xxxxxxx. Xxx Xxxxßxxxxxxxxx Alter Xxxxxxx xxxxxx folgend Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx südlicher Xxxxxxxx xxx xxx Üxxxxxxx xxx die Xxxxxx Xxxxßx xxxxxxx.

Xxx Xxxxßxxxxxxxxx der Xxxxxx Xxxxßx xxxxxx xxxxxxx xx xüxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx. Die Xxxxxx Xxxxßx xxxx üxxx xx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxßx. Dem xxxxxxxx Xxxxxxx xxx Dingsteder Xxxxßx xxx zur Xxxxxxxxxx Twiestweg xxx xxx linken Xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx Xxxxxxxxx weiter xxxxxxx xxx zur Xxxxxxxx xxx xxx Braker Xxxx. Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx Sand xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xüxxxxxxxxxxx Richtung xxxxxx folgend. Abbiegend xxx den xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx der xxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxx Sand. Xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx folgend xxx xxx Wildeshauser Xxxxßx. Xx xxx Xxxxxxxxxxxx Straße xxxx xxxxx xx südlicher Xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx Xxxxßxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxßx xxxxx dem Üxxxxxxx in xxx Xxxxxxxxxxx Straße xxxxxx xxxxxxx. Xxx Kirchhatter Xxxxßx weiter folgend xx xüxxxxxxx Xxxxxxxx xxx zum Übergang xx die Hauptstraße, Xxxxxxxx Neerstedt. Xxx Xxxxßxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxßx xxx xxx Xxxxxxxxxx xxx xxx rechten Xxxxx in die Xxxxxxxxxxx Xxxxßx xxxxxx xxxxxxx. Die Abzweigung Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx üxxx xxx Geveshauser Xxxxxxxx xxx zum Übergang xxx den Xxxxxxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxxxxx in xüxxxxxxx Richtung xxxxxx xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dem Verlauf xxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Richtung Amelhauser Xxxxßx / K 242. Xxx der Xxxxxxxxxx Xxxxßx xxxxxx Xxxxxxxx Norden folgend xxx zur xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx Xxxxxxx Bullernriede xxxx xxxxxx abbiegend xx xxx Xxxxxxxxxx Xx der Xxxxxxxxxxx. Xx der Possenkuhle xxxxxx xxxxxxx bis xxx rechten Xxxxxxxxxx Xx Xxäxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxxxx Am Xxäxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx. Xx Xxxxxxxxxxx xxxxxx folgend xxx xxx Übergang xxx xxx Xxxxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxxxxx nach links xx xüxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx folgend xxx Xxxxxxxx mit xxx Xxxxxxx Xöxx. Xxx Xxxxxxx Höhe weiter xxxxxxx xxx zum Üxxxxxxx xxx die Xxxxxxx Xxxxßx. Der Xxxxxxx Xxxxßx nach xxxxx abbiegend bis xxx Xxxxxxx Xxxx xxxxxxx.

Xxx Hageler Xxxx xxx zur Wildeshauser Xxxxßx folgend. Links xxxxxxxxx xx die Xxxxxxxxxxxx Xxxxßx xxx Xxxxxxx bis zur xäxxxxxx Xxxxxxxxxx auf xxx rechten Xxxxx xx den Rüspelbusch xxxxxxx. Xxx Xxxxxxx Xüxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx Abzweigung Sehresch. Xxx Xxxxxxx Sehresch xxxxxxx xxx xxx Üxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxßx. Der Xxxxxxxx Straße xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xüxxxxxxx Xxxxxxxx folgend xxx xxx Üxxxxüxxxxx xxx A1. Dem Xxxxxxx xxx A1 xx xüxxxxx-xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx zur Xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Dem Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx weiter xxxxxxx bis xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx Beobachtungsgebiets.

5.02.2021

Landkreis Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx in Wardenburg xxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx über xxx Xxxxxxxx Xxxxßx (K235) xxx BAB 29 xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxx K346 (Bümmersteder Xxxxßx)

Xxx xxxx Richtung Xxxxxxxxxxx üxxx den Xxxxüxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxßx xxx Xxxxüxxxxx Xxxxxxüxxxxxxxxxxx

Üxxx Barneführerholzweg xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxßx (X871) xx Xxxxxxxxxx

Xxx X871 xxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx folgen

Weiter xxx Xxxxxxxxxx xüxxxxx xxx Xxxxxxx der Xxxxßx Xxx Xxxxxxxxxxxxx (L871) xx Xöxxxx

Xxx dort üxxx die Straßen Xxxxxxx xxx Xxx Xxxxxxöxx am Xxxxx xxx Xxxxxxx Waldes xxx Xxxxxxx-Xxxx-Xxxxßx xx Xxxxxxxxxx

Üxxx Xxxxxxxxxxx Xxx xxx XXX 29 xxxxxxx xxx Burgstraße xxx Xxxxxüxxxxxxx

Xxxxxx über xxx Xxxxßx Xxxx xxx Schlotweg xxxxxx xxx Xxxxxüxxxxxxx xxx X241 (Xxxxxxxxxxxx Straße)

Der X241 Xxxxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxüxxxxx Xxxxxxxxxxßx xxxxxx

Xxxxxx üxxx Eichenstraße, Xx xxx Bäke xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxßx (L847) xx Littel

L847 bis Xxxxxxxx Oldenburger Straße xx Wardenburg xxxxxx

Xxx xxxx xüxxxxx Xxxxxxxx Xüxxxx xxx Ausgangspunkt xxx Xxxxxxxxxxxxx

Xxx Xxxxxx xxx Sperrbezirkes xxxxäxxx xxxxxxxxxxxx xxx genannten Xxxxßxx jeweils in xxx Xxxxßxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxßxxxxxx xüx xxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx liegenden Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Gebietes xxxxxxxxx.

xx 28.01.2021 xx 5.02.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx des Xxxxxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxx xxx Schnittpunkt xxx Xxxxxxxxxxx Cloppenburg/ Xxxxxxxxx an xxx Xxxxx xxx Höhe xxx Straße Xx xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx üxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxßx xxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxßx (X241)

Xxx X241 nach Xxxxxx bis Einmündung Xx Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxßx (L871) westlich Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxüxxxxx Xxxxxxxxßx

Üxxx Xxxxxxxxßx, Xxxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx BAB 29

Xxx XXX 29 Xxxxxxxx Xxxxxxüxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx / Xxxxxxxxxxx an xxx Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxßxxx der Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx/ Cloppenburg xx der Xxxxx xxxxxxx zum Xxxxxxxxxxxxx xxx Sperrbezirkes xx Xxxxxxxxxx

Xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx verläuft hinsichtlich xxx genannten Xxxxßxx xxxxxxx xx xxx Xxxxßxxxxxxx, xx xxxx xxx nachfolgend genannten Xxxxxxxxßxxxxxx xüx xxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx 28.01.2021 do 5.02.2021

Xxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx Xxxxx:

„Xxxxöxxxxxx Xxxxßx” xx xxx Landkreisgrenze Xxxxx / Xxxxxxxx üxxx xxx Xxxxßx „Xöxxx-Xxx“ bis xxx Xxxxßx „Xüxxxxxxxx-Xxxx“ Höhe Xxxxxxxxxx 34 (Xxxxxxxxxxßx 111), xxx xxxx xxxx gedachte Xxxxx xxx Wohngebäude „Xxxxxxxx-Xxxx 25“ xxx weiter üxxx xxx private Xxxxxxxxßxxxxxxxxßx xxx öxxxxxxxxxxx Xxxxßx „Xxxxxxxx-Xxxx“, xxßxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxßxx „Xxxxxxxx-Xxxx“ und „Deichstraße“ xxx xxx Deichüberfahrt xx Xöxx xxx Xxxxxxxx „Xxxxxxxxxßx / Xxxxxxxxxxxßx / Xxxxxx Xxx“ xxx xxx xxxx üxxx xxx Xxx in Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxßx „Xxxx“ xxx zum xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx das xüxxxxxx Xxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxx)

8.01.2021

Xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx des Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Grenze xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xöxx des Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx Kreyenbrück.

Dem Osternburger Xxxxx xx xöxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx der XXX 28 (zwischen xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx/Xxxxxxxxüxx) xxxxxxx.

Xxx X28 xx öxxxxxxxx Xxxxxxxx (Fahrtrichtung Xxxxxx) bis xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxx / Xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx Osternburg xxx xxx Xüxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Fahrtrichtung xxx Xxxxxxxx Bremer Xxxxxxxxßx.

Xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxßx xxxx xxxxx xx süd-östlicher Xxxxxxxx xxx zur Xxxxx-/ Xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx Xxxxx-/ Xxxxxxxxxxx xxxxxxx bis xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx.

5.02.2021

XXXXXXX

Xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx auf xxx Gebiet xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx der Xxxxxxxx Xxxxßx östlich xxx Xxxxxxxxx, dieser Xxxxßx folgend xxx xxxxx Xxxxxxxxx xöxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xöxxxxxx umfahrend Richtung Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xöxxxxxx umfahrend xxxxxx xxx an xxx Xxxxxxxxx von Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Straße Xxxxxxxx Xöxxxxx, dem Xxxxßxxxxxxxxx Richtung Körlitz xxxxxxx, vor Xöxxxxx xxxx Süden xxxxxxxxx xxx dabei Xöxxxxx xxxxxxxx xxx xüxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxßx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx auf dem Xxxxxx der Gemeinde Xxxxxx Richtung Xxxxxxxx xxxxxxx, dabei Xxxxxxxx öxxxxxx xxßxx vor xxxxxxx xxxxxx entlang xxx Xxxxxxx des Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xüxxxxx xx Xxxx xxxxxx, dabei xöxxxxxx xxx Dammühlenwegs auf xxx Weg zur X11, xxx X11/Xxxxxxxx Xxxxßx entlang Xxxxxxxx Xxxxxxüxx, xx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xx das Xxxxxxx xxx Xxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx Richtung Süden xxxxxxx xxx der Xxxxxxxx, xxx xxx Xöxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx üxxx xxx Fluß xxx xxx Westseite Richtung Xxxxxxxxxxx, xx Rothersdorf xüxxxxx vorbei und xxxxx xxx Xxxxxxx xxx Xxxxßx „Xxx Xxxxxxxxxxx“ Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxx xxx Xxxxxx xxx Gemeinde Xxxxxxx/Xxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx der Xxxxxxxxxxxxxxxßx xxx K8364, xxxxxx xxxxxxx Richung Xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Trebsen, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxäxx, xxx Ort östlich xxx xüxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxßx X8365/Xxxxxxxxxäxxxx Xxxxßx, xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx folgend xxx xxx Gebiet xxx Gemeinde Xxxxxx xxx xxx Kreuzung xxx der Xxxxßx X107x, xxxxxx Xxxxßx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxx xxx nächsten Xxxxxxx xxxxxxx, dann xxx Xxxxxxx xxx Xxxxßx B107 xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx der Xxxxßx X11, dieser xxxx Osten über xxx Xxxxx xxxxxxx xxx xx der Xxxxxxxx xxx Mulde Xxxxxxxx Süden xxx Xxxxxxxxxxxx folgend xxx xxx Xöxx Xöxxxx, xxx Xxxxßx „Xxx Xäxxx“ Xxxxxxxx Höfgen xxxxxxx, Xöxxxx xöxxxxxx xxxxxxxxx zur Straße „Xxxxxxxx“ Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Abzweig xxx Xxxxxxxxxxxxxxxßx nach Xöxxxxxx, xxxxxx durch xxx Xxxx xxxxxxx xxx zu ihrer Xxxxüxxxxx xx xxx X8330, xxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, an xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx Süden, dabei xöxxxxxx am Naherholungsgebiet Xxüxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx Thümmlitzsees, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxäxxx xxxxxxx bis xxx X8335/Xxxxxxxxxxxx Xxxxßx, xxxxxx Xxxxxxxx Xöxxxxx xxxxxxx xxx xxx Höhe xxx Xxxxxxxxxxxx, dann xxx Xxxxxxxxxx entlang Xxxxxxxx Xüxxx, xxxxx xxx öxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx weiter an xxx Waldgrenze zur X8338, dieser Xxxxßx Xxxxxxxx Böhlen xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx Richtung Xxxxxxxxx xxxxxxx, xöxxxxxx xxx Seidewitz Xxxxxxxx Xxxxx xx die Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx

31.01.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx Grimma: Beginnend xxx der Xxxxxxxxxxxxxxx xx Nordsachsen xöxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx öxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx Fremdiswalde, xxx Xxxxßx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxx xxx Xxxxxxx xxx xüxxxxxxx Ortsstraße folgend xüxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xxx xxx K8313, xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxx Cannewitz öxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx „Xxxx Dorfstraße“, xxxxxx Xxxxxxxx Xöxxxxüxx xxxxxxx, Xöxxxxüxx dabei öxxxxxx umfahrend dem Xxxxßxxxxxxxxx Richtung X14 xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xöxxxxxx xx Prösitz xxxxxx Richtung Xöxxxxxxxx xxx xxx Straße „Xx Xxxx“, xxx Xxxxxxx dieser Xxxxßx Xxxxxxxx Köllmichen folgend xxx xxx Xxx xxxxx xöxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx „Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx“ nach Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xüxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxßx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxx Xxx xöxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

xx 22.01.2021 xx 31.01.2021

Landkreis Mittelsachsen

Stadt Xxxxxxx mit xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xöxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Fischendorf, Xöxxxxx, Xxxßxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Korpitzsch, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Zennewitz, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx,

Xxxxxxxx Xxxßxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx Strocken

31.01.2021

Landkreis Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxx,

Xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx Ortsteil Xxxxxxxx,

Xxxßx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx Haida,

Gemeinde Xüxxxx mit den Xxxxxxxxxx Ablaß, Baderitz, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Lichteneichen, Xüxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Pommlitz, Xxxxxxx, Querbitzsch, Xxxxx, Xxxxxxxx, Seelitz, Xxxxxxx xxx Zävertitz

31.01.2021

Landkreis Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx: xxx der xxxxxxxxxx Begrenzung Horstsee, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx; xxx xöxxxxxxxx Begrenzung Zeisigteich, Xäxxxxxxxxxxx, Steinbruch; xxx öxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Mulde-Elbe-Radroute xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Umfassung xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx als südliche Xxxxxxxxxx.

Xxx Xxxxxxxx Mügeln xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

xx 22.01.2021 xx 31.01.2021

XXXXXXXXX-XXXXXXXX

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxxx xöxxxxxx xxx Xüxxxxxxxßx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx - Gemeindegebiet südlich xxx Xxxxxxxxx xx Xöxx xxx Krabbenlochs, xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxßx, xüxxxxx xxx Straßen Xüxxxxxxxx, Xxxßxxxxx xxx Xxxxxxxxßx

Xxxxxxxx Kronprinzenkoog - Xxxxxxxxxxxxxx nördlich der Xxxxßx Xüxxxxxxxxxx xxx xüxxxxx xxx Friedrichsköger Xxxxßx, östlich xxx Xxxxxxxxxxxxxßx xxx xüxxxxx xxx Straße Mühlenweg (X144)

Xxxxxxxx Trennewurth - Xxxxxxxxxxxxxx südlich xxx Xxxxßx Trennewurther Xxxxxxxxxx xxxx. der xöxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxx Xxxxßxx Xx de Xxxxx und Dorfstraße

Gemeinde Xxxxx

Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx Marnerdeich

Gemeinde Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx - Gemeindegebiet xöxxxxxx der Straße Öxxüxxxxxxx, östlich der Xxxxßx Fahrstedterwesterdeich

Gemeinde Schmedeswurth - Xxxxxxxxxxxxxx öxxxxxx xxx Xxxxßx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxx öxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxßx X 173 (Kannemoor) xxx xxxx. des Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xüxxxxx xxx xxxxxxxx xxx Xxxxßx Xöxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xxx Straße Xöxxxxxxx

Xxxxxxxx Ramhusen

Gemeinde Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxxx xöxxxxxx xxx Xxxxßx Öxxüxxxxxxx, öxxxxxx der Xxxxßx Xxxxxxxxxxxx Strot

Gemeinde Xxxxx - Gemeindegebiet südlich xxx L 144, xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxßx

Xxxxxxxx Xxxxxx - das Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxßx

Xxxxxxxx Xxxxxxx - xxx Xxxxxxxxxxxxxx westlich xxx Bebauung xx xxx L 138

Xxxxx Xxxxxxüxxxx - Gemeindegebiet xxxxxxxx xxx Fritz-Staiger-Straße, xxxxxxxxxxxx xxx Ostermoorer Xxxxßx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxßx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx XXX

8.01.2021

Xxxxxxxxx Dithmarschen

Gemeinde Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx-Xxxx - Xxxxxxxxxxxxxx xüxxxxx xxx Xüxxxxxxxßx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxxx südlich xxx Xxxxßx Süderquerweg

Gemeinde Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxxx xüxxxxx xxx Straße Öxxüxxxxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxßx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx Diekhusen-Fahrstedt - das Xxxxxxxxxxxxxx xüxxxxx der Xxxxßx Öxxüxxxxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxßx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx - xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx der Xxxxßx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 7.01.2021 xx 8.01.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxüxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xxx Stadt Xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxöxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx im Xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx Gemeinden Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Buchholz, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxßxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xx. Xxxxxxxxxxxxx xxx Süderhastedt, xxxxxx xxx nicht xx Xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx, Helse, Xxxxxxxxxxxxxxx, Ramhusen, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx Volsemenhusen, xxx Xxxxx Marne xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxüxxxx: xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxßx Xxxxxxx, xöxxxxxxxxxx der B 5, östlich xxx Xxxxßxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Straße.

29.01.2021

Landkreis Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx: xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxx: xxx Xxxxxxxxxxxxxx nördlich xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx/Xxxxxxxxxxxxx xx xxx Gemeindegrenzpunkt Xx. Xxxxxxxxxxxxx/ Volsemenhusen/Barlt xxx xxx Dorfstraße (X 173) und öxxxxxx xxx Bebauung xxx Xxxxxxxxßx (L 173) xxxxx öxxxxxx xxx Xxxxßx Xxxxxxxx xxx xxx Einmündung Xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx bis xxx xäxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Richtung Xxxxxxxxxxxxxx /Xxxxxxxxxxxxxx Barlt/Busenwurth (54.027926, 9.065093).

Xxxxxxxx Busenwurth: xxx Xxxxxxxxxxxxxx nordöstlich xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx/Xxxxxxxxxx (54.027926, 9.065093) bis xxx Xxxxüxxxxx xx xxx Xxxxxxxüxxxxx Straße, xüxxxxx xxx Xxxxxxxüxxxxx Xxxxßx xxx xxx Xxxxüxxxxx xx die Xxxxßx Xxxxxxxüxxxx, öxxxxxx xxx Xxxxßx Xxxxxxxüxxxx xxx xxx Xxxxüxxxxx in xxx Grenzweg xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxüxxxx.

Xxxxxxxx Elpersbüttel: xxx Xxxxxxxxxxxxxx öxxxxxx xxx Xxxxßx Xxxxxxxx xxx zur Xxxxüxxxxx xx die Xxxxßx Xxxxxxxüxxxxxxxxx, xüxxxxx xxx Xxxxßx Elpersbüttlerdonn xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Windbergen.

Gemeinde Xxxxxxxxxx: das xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Frestedt: xxx Xxxxxxxxxxxxxx xüxxxxx xxx Xxxxßx Xxxxxxxxxx Weg (X 22) xxx xxx Xxxxüxxxxx Loheweg, xxxxxxxx der Straßen Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxßx bis xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xx. Xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xx. Xxxxxxxxxxxxx: xxx xxxxxxx Gemeindegebiet xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx der Xxxxxxxxxßx bis Xxxxüxxxxx Xxxxxx Xxxxßx; xöxxxxxx xxx Xxxxßx Xxxxxx Xxx xxx xxx Xxxxüxxxxx xx xxx Xxxxßx Xxxxx, xöxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx der Xxxxxxxx St. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Westen xxx xxx Xxxxüxxxxx in xxx Xxxxxx Xxxxßx (X 142), nördlich xxx Xxxxxx Xxxxßx (X 142) entlang xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xx. Xxxxxxxxxxxxx / Xxxxxxxxxxxxx.

xx 20.01.2021 xx 29.01.2021

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Lauenburg

NSG Goldenseeufer, Xxxxxxxx xxx Umgebung xxxxxxxxxxx des Xxxxx xöxxxxxx des Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Gemeinde Xxxxxxxx

XXX Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx Großzecher Küchensee, Xxxxxxx, Seedorfer Xüxxxxxxx xxx Xxxxxxxx- xxx Xxxxxxxxxxxxx öxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx einer Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xöxxxxxx xxx Kittlitzer Xxxxx xxx Landzunge xxxxxüxxx xxx Fährkaten xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

28.01.2021

Xxxxxxx xxxx: Xxxxxxxx

Xxxxxx zahrnující:

Datum ukončení xxxxxxxxx podle článku 31 směrnice 2005/94/XX

Xxxxxxx-Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx, Bábolna, Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Mocsa, Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxüxxxxx közigazgatási xxxüxxxxxxxx x 47.686220 xx x 17.987319, valamint x 47.690195 xx x 17.995825 GPS-koordináták xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xöxüxx 10 xx xxxxxx xöx xxxxx xxxxxxxx területen xxxüx xx x védőkörzeten xxxüx xxő xxxüxxxxx

16.02.2021

Xxx xx Bábolna települések xöxxxxxxxxxxx területeinek x 47.686220 xx x 17.987319, xxxxxxxx a 47.690195 xx x 17.995825 GPS-koordináták xxxxx xxxxxxxxxxxxx pont xöxüxx 3 xx xxxxxx xöxöx xxxüx eső xxxüxxxxx

xx 8.02.2021 xx 16.02.2021

Xxőx-Xxxxx-Xxxxxx xxxxx:

Xőxx, Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx települések xöxxxxxxxxxxx xxxüxxxxxxxx x 47.686220 xx a 17.987319, xxxxxxxx a 47.690195 xx x 17.995825 XXX-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx körüli 10 xx sugarú xöxöx belül eső xxxüxxxxx

16.02.2021

Xxxxxxx xxxx: Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 31 xxxxxxxx 2005/94/XX

Xxxxxxxxx at Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx east xxxxx xxx R727. Turning xxxxx xxxx the X2008 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx Carrarea. Crossing Xxxxxxxx bridge xxx xxxxxxxxx the L3252 xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxx X7252. Xxxxxxxxxx xxxx on xxx 7252 xxxxxxx the xxxxxxxxx of Kilquiggan. Xxxxxxx xxxxx east xxxx the L7248 xxxx xxxxx xxxx xxx X7249. Continuing xxxx xx the X7249. Turning xxxxx xxxx xx xxx X7246-30. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx on xxx X7244 xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Continuing east xx xxx X7844 xxxx turning south xxxx xxx X7744. Xxxxxxx north xxxx xx the X3215 xxx xxxxxxx through xxx xxxxxxxxxx of Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx and Kilpipe. Xxxxxxx xxxx xx xxx X6198-27. Xxxxxxx xxxxx xx xxx X6199. Turning xxxxx xxxx xx xxx X6699. Xxxxxxx xxx X753 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx the L2140-65. Xxxxxxxxx xxx X2140-64 xxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx of Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx X2140-35 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx east xx xxx X2140. Xxxxxxxxxx on the X2140 xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx the Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx west xx xxx X6126-30. Continuing xxxxx xxxx xx xxx X6126. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx on xxx L6082. Xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx south xxxx through xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx. Continuing north xxxx on xxx X4264. Xxxxxxx south xxxx xx the X8296-38. Xxxxxxxxxx south xxxx xx the X8267 through xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx L7266. Turning xxxxx xxxx on xxx L7770 xxxxxxx xxx townsland of Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxx X3260. Xxxxxxx xxxxx xx xxx L7270-21 xxx xxxxxxxxx the X7270-21 xxxxx xx xxxxx xxx X7269. Xxxxxxx xxxxx xx xxx X7269 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx of Killalish Xxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx X6005. Xxxxxxx south xx xxx X6004 xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx Beg. Xxxxxxx xxxx on the X2013 through the xxxxxxxxx xx Knockevagh. Xxxxxxx south xx xxx X2001-34 Xxxxxxxxxx xxxxx on the X2034. Continuing xxxxx xx xxx L2003-23 xxxxx it xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

15.01.2021

Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx X721. Xxxxxxx xxxx at xxx xxxxxxxx xx xxx X721 xxx xxx X3205. Continuing xxxxx xxxx xxxxx xxx X3205 xxxx the xxxxxxxx of Xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx then turning xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx east through xxx townsland xx Xxxxxxxxx. Turning west xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Askanagap. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx Coolballintaggart xxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx then contouring xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx the X7132 xxxxxxx the xxxxxxxxx of Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx the X7135. Xxxxxxx xxxx onto xxx L3260-117 xxxxxxx xxx townsland xx Xxxxxxxxxxx. Turning xxxxx xxxx L7258 and xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Kilcarney Xxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx the xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

xx 7.01.2021 xx 15.01.2021

Xxxxxxx xxxx: Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxx xxxxxx 31 xxxxxxxx 2005/94/XX

Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx

1.

Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx met Xxxxx, Xxxxx volgen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xx Noorderleeg tot xxx Xxxxxx.

2.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx richting xxx xxx Wijbenga Xxxxx.

3.

Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx.

4.

Xxxxxxxxx xxxxxx in xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxxxxx volgen in xxxxxxxxxx xxxxxxxx tot xxx Xx Xxxxxxxxxxxx.

5.

Xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx in xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xx Stringen xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx.

6.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx in xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx.

7.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx richting xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx-Xx(xxxxx).

8.

Xxxxxxxx-Xx volgen xx zuidelijke xxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxxx Xxxxxxx X.X. Gerbrandyweg.

9.

Professor Xxxxxxx P.S. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx oostelijke xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

10.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx volgen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx overgaand xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Franklinstraat xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxx spoorlijn Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx.

11.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxx.

12.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tot xxx Middelzeelaan.

13.

Middelzeelaan xxxxxx xx zuidelijke xxxxxxxx xxx aan Xxx Xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx).

14.

Xxx Harinxmakanaal xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tot xxx Xx Swefte(water)

15.

De Swefte xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tot xxx Xxxxxxxxx.

16.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx richting xxx xxx Hegedyk.

17.

Hegedyk xxxxxx xx noordelijke xxxxxxxx xxx xxx Smidshoeke

18.

Smidshoeke xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx overgaand xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx in Xxx Xxxxxxxxxx overgaand xx Xxxxxxxxxxxxx tot xxx Westergoawei.

19.

Westergoawei xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxxxxxxx.

20.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx(xxxxx).

21.

Xxxxxxxxxxxxx(xxxxx) volgen in xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tot xxx Xxx Harinxmakanaal.

22.

Van Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx richting tot xxx Xxx Xxxxxxxxx.

23.

Xxx Xxxxxxxxx xxxxxx in xxxxxxxxxxx richting xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx tot xxx Burgermeester X. Xxxxxxxxxxx.

24.

Xxxxxxxxxxxxx X. Xxxxxxxxxxx xxxxxx in noordelijke xxxxxxxx tot aan Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx.

25.

Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx noordelijke richting xxx aan A31

26.

A31 xxxxxx xx westelijke xxxxxxxx tot xxx Xxxxxxxxxxxxx.

27.

Xxxxxxxxxxxxx volgen in xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx.

28.

Xxxxxxxxx volgen xx oostelijke xxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxxxx.

29.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx aan Xxxxxx.

7.01.2021

1.

Xxxxx Xxxxxxxx Zuiderweg / Oosteinde , Xxxxxxxxx xxxxxx in xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx-Xxxx xxx xxx Xxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx in oostelijke xxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxx.

4.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Waling Dijkstrastraat.

5.

Waling Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Stienzer Xxxxxxx xxx xxx Middelseewei.

6.

Middelseewei xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx.

7.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx richting xxx xxx Ingelumerdyk.

8.

Ingelumerdyk xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Bitgumerdyk.

9.

Bitgumerdyk xxxxxx in xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx in Xxxxxxxxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxxxxxxx.

10.

Xxxxxxxxxxxxx volgen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx overgaand xx Xxxxxxxx Xxxxx xxx xxx Botgorre(water).

11.

Botgorre xxxxxx xx westelijke xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxx(xxxxx).

12.

Xxxxxxxxxx Wijd xxxxxx xx noordelijke xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx(xxxxx).

13.

Xxxxxxx volgen xx xxxxxxxxxxx richting xxx xxx Xxxxxx Peal.

14.

Moaije Xxxx volgen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx.

15.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx richting xxx xxx Xxxxxxxxx.

xx 30.12.2020 xx 7.01.2021

1.

Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxx/ Xxxxxxxxxxxxxx(X361), Xxxxxxxxxxxxxx volgen xx xxxxxxxxxx richting tot xxx Xxxxxxx(xxxxx).

2.

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aan Xx Xxxxxx(xxxxx)

3.

Xx Raskes xxxxxx xx oostelijke xxxxxxxx xxxxxxxxx in Slenk (xxxxx) tot aan Xxxxxxxxx(xxxxx).

4.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx (xxxxx).

5.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx.

6.

Xxxxxxxxxx xxxxxx in xxxxxxxxxx xxxxxxxx tot xxx Xxxxxxxxxx.

7.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aan Xxxx Xxxxxxxx.

8.

Xxxx Xxxxxxxx volgen xx oostelijke xxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxxxxxxxxx.

9.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx in Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xx Xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx-Xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxx-Xxxxxxxxx.

10.

Xxxxxx-Xxxxxxxxx volgen xx oostelijke xxxxxxxx xxx aan Hoekje.

11.

Hoekje xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx in Xxxxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxxxxxxxxxx.

12.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx richting xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx.

13.

Xxxxxxxxxxxxxxx volgen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx

14.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx.

15.

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tot xxx Xxxxxxxxxxxxxx.

16.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx overgaand xx Xxxxxxx xxxxxxxxx xx Bovenweg xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx tot xxx Kaleweg.

17.

Kaleweg xxxxxx xx westelijke xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx.

18.

Xxxxxxx xxxxxx xx zuidelijke xxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxxxxxxxx.

19.

Xxxxxxxxxxxxxx volgen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tot xxx Xxxxxxx.

20.

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxxx.

21.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx.

22.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tot xxx Xxxxxxxxx.

23.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxx.

24.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zuidelijke xxxxxxxx overgaand xx Xx Trij Xxxxxx xxx xxx Xxxxxxx.

25.

Xxxxxxx xxxxxx xx noordelijke xxxxxxxx tot xxx Xxxxxxxxxxxx.

26.

Xxxxxxxxxxxx volgen in xxxxxxxxxx richting tot xxx Suversloane.

27.

Stuversloane xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxx.

28.

Xxxxxxxx xxxxxx in xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aan Xxxxxxx.

29.

Xxxxxxx volgen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx.

30.

Xxxxxxx xxxxxx xx westelijke xxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxxxxx.

31.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx overgaand xx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Sumarderwei xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxx.

32.

Xxxx volgen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxx Prinses Xxxxxxxxxxxxxx.

33.

Xxxxxxx Margrietkanaal xxxxxx xx xxxxxxxxxx richting xxx xxx Xxxxxxxx Xx (X356).

34.

Xxxxxxxx XX xxxxxx xx noordelijke xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx.

35.

Xxxxxxx volgen in xxxxxxxxxxx richting xxx xxx Xx Xxx.

36.

Xx Xxx xxxxxx in xxxxxxxxxx richting xxx xxx Xxxxxxxxxxxx.

37.

Xxxxxxxxxxxx volgen xx noordelijke xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Butefjild xxx aan Burgermeester Xxxxxxxx.

38.

Xxxxxxxxxxxxx Nautaweg xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

39.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx overgaand xx Xxxxxx xxx aan Xxxxxxxx.

40.

Xxxxxxxx volgen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx.

41.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx oostelijke xxxxxxxx xxx xxx Haadwei.

42.

Haadwei xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx-Xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx-Xxxxx xxx aan Xxxxxxxxxxxxxx (X361).

14.01.2021

1.

Xxxxx kruising Xxxxxxxx/ Foarwei, Xxxxxxx xxxxxx in xxxxxxxxxx xxxxxxxx tot aan Xxxxxxxxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxxxxxxxx volgen xx xxxxxxxxxxx richting xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxx xxx aan Xxxxx Xxxxxxxxxxx.

3.

Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx.

4.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tot xxx Xxxxxxxxxxx.

5.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx.

6.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx richting xxx aan Xx Xxxxxxx.

7.

Xx Xxxxxxx volgen xx xxxxxxxxxxx richting xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xxx Lauwersmeerweg.

8.

Lauwersmeerweg xxxxxx xx noordelijke xxxxxxxx tot xxx Xxxxxxx Xxx.

9.

Xxxxxxx Xxx xxxxxx in xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxx.

10.

Xxxxxxxx volgen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tot xxx Xxxxxxxxxxxxxxx.

11.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Steenharst xxx aan Strobosser xxxxxxxxx(xxxxx).

12.

Xxxxxxxxxx trekvaart volgen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx.

13.

Xxxxxxxxx xxxxxx in xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxxx.

14.

Xxxxxxxxx xxxxxx in xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx.

15.

Xxxxxxxxxx volgen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx.

16.

Xxxxxxx Margrietkanaal volgen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxx Xxxxx(xxxxx).

17.

Xxxxxxxx Xxxxx volgen xx xxxxxxxxxx richting xxx xxx Xxxxxxxx.

18.

Xxxxxxxx xxxxxx xx noordelijke xxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxx.

19.

Xxxxxxxx volgen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Ikewei xxx xxx Xxxxxxxx (Oost).

20.

Wyldpaed (Xxxx) xxxxxx in xxxxxxxxxxx richting tot xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx.

21.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tot xxx Xxxxxxxx.

22.

Xxxxxxxx volgen xx noordelijke xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx.

xx 6.01.2021 do 14.01.2021

Province: Xxxxx-Xxxxxxx

1.

Xxxxx Xxxxxxxx X58/ Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx xx noordelijke xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Ringbaan Xxxx overgaand in Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx Burgermeester Bechtweg.

2.

Burgermeester Xxxxxxxx volgen xx xxxxxxxxxx richting xxx xxx Quirijnstokstraat.

3.

Quirijnstokstraat volgen xx oostelijke richting xxx aan Xxxxxxxxxxxxx.

4.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aan Xxxx.

5.

Xxxx volgen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx.

6.

Xxxxxxxxxx volgen xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx.

7.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxx

8.

Xxxxxxxxx Tilburgt-Vught xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxxxxxxxx.

9.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx in xxxxxxxxxx richting xxx xxx Rijksweg X65.

10.

Xxxxxxxx X65 xxxxxx xx xxxxxxxxxx richting xxx xxx Xxxx Xxxx.

11.

Xxxx Xxxx xxxxxx zuidelijke xxxxxxxx xxx xxx Xxxx Xxxx.

12.

Xxxx Xxxx xxxxxx xx zuidelijke xxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxxxx.

13.

Xxxxxxxxxx volgen xx xxxxxxxxxx richting xxx xxx Helvoirtseweg.

14.

Helvoirtseweg xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Roonsestraat.

15.

Roonsestraat xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tot xxx Xxxxxxxxxxx.

16.

Xxxxxxxxxxx volgen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxx.

17.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx richting xxxxxxxxx in Heesakker xxx aan Belversestraat.

18.

Belversestraat xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx overgaand xx Xxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx.

19.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx overgaand xx Xxx Xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxx.

20.

Xxxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx richting xxx xxx Xxxxxxxxxxxx.

21.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx westelijke xxxxxxxx tot xxx Xxxxxxxxxxx.

22.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx in xxxxxxxxxx xxxxxxxx tot xxx Xxxxxxxxxx.

23.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx richting xxx aan Xxxxxxxx.

24.

Xxxxxxxx xxxxxx in oostelijke xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tot aan Xxxxxxx.

25.

Xxxxxxx xxxxxx in xxxxxxxxxx richting xxx xxx Xxxxx.

26.

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Eindhovensedijk.

27.

Eindhovensedijk xxxxxx xx zuidelijke xxxxxxxx tot aan Xxxxxxxxxxx.

28.

Xxxxxxxxxxx volgen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tot xxx Xxxxxxxxxxxxx.

29.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxx xxxxx Oirschot Eersel.

30.

Zandweg xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xx westelijke xxxxxxxx tot xxx Xxxxxxxxxxxxxx.

31.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx richting xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx.

32.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aan Merenweg.

33.

Merenweg xxxxxx in xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxxxxxxxx tot xxx Xxxxxxxxxxxxxx.

34.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx noordelijke richting xxxxxxxxx in Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx.

35.

Xxxxxxxxx van Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx richting xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx.

36.

Xxxxxxxxxxxxxxxx volgen xx xxxxxxxxxx richting xxx aan Xxxxxxxxxx.

37.

Xxxxxxxxxx xxxxxx in xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xx Hoeve xxx xxx De Xxxxxxxxxxxx.

38.

Xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx in xxxxxxxxxxx richting xxx xxx Xxxxxxx.

39.

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Netelsedijk.

40.

Netelsedijk xxxxxx in westelijke xxxxxxxx tot aan Xxxxxxxxxx.

41.

Xxxxxxxxxx xxxxxx in xxxxxxxxxxx xxxxxxxx overgaand xx Wellenseind xxxxxxxxx xx Xxxx Mierdseweg xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx.

42.

Xxxxx Hendriklaan volgen xx xxxxxxxxxx richting xxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx in xxxxxxxxxx xxxxxxxx tot xxx xxxxx België Xxxxxxxxx.

43.

Xxxxx Xxxxxë Nederland xxxxxx xx xxxxxxxxxxx richting xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx.

44.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx in xxxxxxxxxxx xxxxxxxx overgaand xx Xxxxxxxx tot xxx X58.

5.02.2021

1.

Xxxxx Xxxxxxxx A58 / Schoolstraat, Schoolstraat xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx overgaand xx Xxxxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxxxxxxxx.

2.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx overgaand xx Xxxxxxxxxxxxx tot xxx Heiligenboom.

3.

Heiligenboom xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx.

4.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx oostelijke xxxxxxxx tot xxx Xxxxxxxxxx.

5.

Xxxxxxxxxx volgen in xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx.

6.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx zuidelijke richting xxxxxxxxx in Xx Xxxx xxx aan Xxxxxxxxxx.

7.

Xxxxxxxxxx xxxxxx in xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Heibloemdijk.

8.

Heibloemdijk volgen xx zuidelijke richting xxx xxx Broekstraat.

9.

Broekstraat xxxxxx in xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx.

10.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxxxxxxxx.

11.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx in 00xxxxxxxx xxxxxxxx tot xxx Xxxxxx (xxxxx)

12.

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx.

13.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx richting xxx xxx Xxxxxxxx xx xx Courtweg.

14.

Jonkheer de xx Courtweg xxxxxx xx zuidelijke xxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

15.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx westelijke richting xxx aan Heikant.

16.

Heikant xxxxxx in xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxxxxxxxxx.

17.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx.

18.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx westelijke richting xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxx aan Xxxxxxxxxx.

19.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tot xxx Xxxxxx.

20.

Xxxxxx volgen in xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx.

21.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aan Vossenhol.

22.

Vossenhol xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx.

23.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx richting xxx xxx Xxxxxxxxxxx.

24.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx.

25.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tot aan Xxxxxxxxxxxxxx.

26.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx richting tot xxx Heuvelstraat.

27.

Heuvelstraat xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx.

28.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tot aan Xxxxxxxxx.

29.

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx X58.

30.

X58 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxx.

xx 28.01.2021 xx 5.02.2021

Členský xxxx: Polsko

Oblast xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxxx xxxxxx 31 směrnice 2005/94/XX

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx x xxxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x powiecie xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx oraz Xxxxxęx x powiecie xxxxxxxńxxxx, Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx grodziskim xxxx Xłxxx w powiecie xxxxxxxxxx xxłxżxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx w xxxxxxxxx 10 km xxxxł xxxxxxx x xxxxłxxęxxxxx XXX: N 52.0492 X 16.1558

1.01.2021

Xxxxxxx xxxx Wolsztyn x Xxxxxęx x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx położone x xxxxxxxxx 3 xx xxxxł xxxxxxx x xxxxłxxęxxxxx XXX: X 52.0492 X 16.1558

od 24.12.2020 xx 1.01.2021

W xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, w xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxłxxxxxx:

Xxęśxx xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x Suchożebry x xxxxxxxx siedleckim oraz xxęśxx xxxx Xxxxxxx, Xxxxx x Sokołów Xxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxłxxxxxx xxłxżxxx xxxx xxxxxxxx zapowietrzonym w xxxxxxxxx 10 xx xxxxł ogniska o xxxxłxxęxxxxx XXX: X 52.2787 X 22.3408

5.01.2021

Xxęśxx xxxx Paprotnia x Xxxxxżxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx oraz część xxxxx Bielany w xxxxxxxx xxxxłxxxxxx położone x promieniu 3 xx xxxxł ogniska x xxxxłxxęxxxxx XXX: X 52.2787 E 22.3408

xx 28.12.2020 xx 5.01.2021

X xxxxxxxxxxxx pomorskim, x xxxxxxxxx: słupskim, xxxxxxxxx oraz w xxxxxxxx miejskim Xłxxxx:

Xxęśxx xxxx Xxxxxxxxx, Kępice, Xęxxxxx Kaszubska x Xłxxxx x powiecie xłxxxxxx, część gminy Xxxxxxxxxxx x powiecie xxxxxxxxx x xxęść xxxxxxx xxxxxxxxxx Xłxxxx xxłxżxxx poza xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 10 xx xxxxł xxxxxxx x xxxxłxxęxxxxx XXX: X 54.3578 X 17.0528

10.01.2021

Xxęśxx xxxx Xxxxxxxxx x Dębnica Xxxxxxxxx x powiecie xłxxxxxx położone x xxxxxxxxx 3 xx xxxxł ogniska x xxxxłxxęxxxxx XXX: N 54.3578 X 17.0528

xx 2.01.2021 xx 10.01.2021

X xxxxxxxxxxxx wielkopolskim, x xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx, wolsztyńskim x nowotomyskim:

Części xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx i Xxxxxxxxx x powiecie xxxxxxxxxx xxxx xxęśxx xxxx Wolsztyn i Xxxxxęx x powiecie xxxxxxxńxxxx xxłxżxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx w xxxxxxxxx 10 xx xxxxł ogniska o xxxxłxxęxxxxx XXX: N 52.0978 X 16.295

10.01.2021

Części xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxęśxx xxxx Wolsztyn i Xxxxxęx w xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx xxłxżxxx w xxxxxxxxx 3 xx xxxxł xxxxxxx x xxxxłxxęxxxxx XXX: X 52.0978 X 16.295

xx 2.01.2021 do 10.01.2021

Xxęśxx xxxx Xxxxxxx oraz Xxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx, xxęśxx gmin Xxąxxxx xxxx Nowy Xxxxśx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxęść xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx grodziskim położone xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x promieniu 10 xx xxxxł xxxxxxx x xxxxłxxęxxxxx XXX: X 52.1556 X 16.05

16.01.2021

Xxęśxx xxxx Xxxxxxx x Wolsztyn x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx oraz xxęść xxxxx Xxxxxxxxxxx x powiecie xxxxxxxxxx xxłxżxxx x promieniu 3 xx xxxxł xxxxxxx o współrzędnych XXX: X 52.1556 X 16.05

xx 8.01.2021 xx 16.01.2021

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx x x xxxxxxxxxxxx łxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: części xxxx Xxxxxxxx x Szczawin Xxśxxxxxx w powiecie xxxxxxxńxxxx xxłxżxxx poza xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 10 km xxxxł ogniska x xxxxłxxęxxxxx X 52.35512 X 19.44334

9.01.2021

W województwie łxxxxxx: części xxxx Xxxxx, Łxxxęxx, Xxxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxłxżxxx xxxx obszarem zapowietrzonym x xxxxxxxxx 10 xx wokół ogniska x xxxxłxxęxxxxx X 52.35512 X 19.44334

9.01.2021

X xxxxxxxxxxxx mazowieckim: część xxxxx Gostynin w xxxxxxxx gostynińskim położona x promieniu 3 xx xxxxł xxxxxxx x xxxxłxxęxxxxx X 52.35512 E 19.44334

xx 1.01.2021 do 9.01.2021

W xxxxxxxxxxxx łódzkim: xxęść xxxxx Strzelce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx położona x xxxxxxxxx 3 xx wokół xxxxxxx x xxxxłxxęxxxxx X 52.35512 E 19.44334

od 1.01.2021 do 9.01.2021

X xxxxxxxxxxxx xxxxxńxxx-xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx, iławskim, xxxxxxxxxx x działdowskim:

Części xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx nowomiejskim, xxęść xxxxx Lubawa x xxxxxxxx xłxxxxxx, xxęść xxxxx Xąxxxxxx x powiecie ostródzkim, xxęśxx xxxx Xxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxłxxxxxxx położone xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x promieniu 10 xx xxxxł ogniska x współrzędnych XXX: X 53.4372 X 19.7969

13.01.2021

Xxęśxx gmin Grodziczno x xxxxxxxx nowomiejskim x xxęść gminy Xxxxxx x xxxxxxxx xłxxxxxx xxłxżxxx x xxxxxxxxx 3 km xxxxł ogniska x xxxxłxxęxxxxx XXX: X 53.4372 X 19.7969

od 5.01.2021 xx 13.01.2021

X xxxxxxxxxxxx wielkopolskim, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nowotomyskim, xxxxxxxńxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx:

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: xxęśxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx w xxxxxxxx wolsztyńskim, xxęść xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, część xxxxx Xxąxxxń w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxęśxx xxxx Xxxxxxxx i Xxxxxxx

xxłxżxxx xxxx obszarem zapowietrzonym x promieniu 10 xx xxxxł xxxxxxx x xxxxłxxęxxxxx XXX: X 52.16083 E 16.01134

15.01.2021

Xxęść xxxxx Xxxxxxx x powiecie xxxxxxxńxxxx xxłxżxxx w xxxxxxxxx 3 km wokół xxxxxxx x xxxxłxxęxxxxx XXX: N 52.16083 X 16.01134

od 7.01.2021 xx 15.01.2021

W xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x powiatach: xxxxxxxxxx, kościańskim x xxxxxxxńxxxx:

Xxęśxx xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Wielkopolski, Xxxxxxxxx x powiecie xxxxxxxxxx, części xxxx Xxxxxxxx i Xxxxxęx x powiecie xxxxxxxńxxxx, xxęść xxxxx Śmigiel x xxxxxxxx kościańskim xxłxżxxx poza xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 10 km wokół xxxxxxx x współrzędnych XXX: N 52.1275 X 16.3625

18.01.2021

Części xxxx Xxxxxxxxxx i Xxxxxxxxx x xxxxxxxx grodziskim x xxxxxxxxx 3 xx xxxxł xxxxxxx x współrzędnych XXX: X 52.1275 X 16.3625

xx 10.01.2021 xx 18.01.2021

X województwie xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxńxxxx:

Xxęśxx gmin Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx i Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxęśxx gminy Xxxxxxxx x Xxxxxęx x xxxxxxxx wolsztyńskim xxłxżxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x promieniu 10 xx xxxxł xxxxxxx x współrzędnych XXX: N 52.09083 X 16.27916

13.01.2021

Xxęśxx xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx grodziskim, xxęść xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx xxłxżxxx w promieniu 3 km xxxxł xxxxxxx o współrzędnych XXX: X 52.09083 X 16.27916

xx 5.01.2021 xx 13.01.2021

W xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x powiecie xxxxxxxńxxxx, x łxxxxxx x powiecie kutnowskim x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – pomorskim x xxxxxxxx xłxxłxxxxxx:

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxęść xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx,

x xxxxxxxxxxxx łxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxęśxx xxxx Łxxxęxx x Strzelce x powiecie xxxxxxxxxx;

x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx: xxęśxx gmin Xxxxxń Kujawski x Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xłxxłxxxxxx

xxłxżxxx poza xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx w xxxxxxxxx 10 xx wokół xxxxxxx o współrzędnych XXX: N 52.39154 X 19.35376

15.01.2021

Xxęść xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx xxłxżxxx w xxxxxxxxx

3 xx wokół xxxxxxx x xxxxłxxęxxxxx XXX: X 52.39154 X 19.35376

od 7.01.2021 xx 15.01.2021

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxńxxxx, nowotomyskim x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x powiatach świebodzińskim x xxxxxxxxxxxxxx:

x województwie xxxxxxxxxxxxx: części xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx, xxęść xx. Xxąxxxń x powiecie xxxxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxxxx lubuskim: xxęść xxxxx Zbąszynek w xxxxxxxx śxxxxxxxxńxxxx x xxęśxx gmin Xxxxxxxx x Xxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxłxżxxx xxxx xxxxxxxx zapowietrzonym x promieniu 10 xx xxxxł xxxxxxx x współrzędnych XXX: X 52.17632 X 15.92335

17.01.2021

Xxęść xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x część xxxxx Xxąxxxń x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx położone x xxxxxxxxx 3 xx xxxxł xxxxxxx o xxxxłxxęxxxxx GPS: X 52.17632 X 15.92335

xx 9.01.2021 xx 17.01.2021

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx:

Xxęśxx xxxx Pniewy, Xxxxxxxx, Xxźxxxxx, Ostroróg x Xxxxxxxłx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx nowotomyskim, xxęśxx xxxx Xxxxxx i Xxxxxxxxx Xxxxxxx w xxxxxxxx xxęxxxxxxxxxxx położone xxxx obszarem xxxxxxxxxxxxxx x promieniu 10 xx xxxxł ogniska x xxxxłxxęxxxxx XXX: X 52.5231 E 16.3775

17.01.2021

Xxęśxx xxxx Pniewy, Xxxxxxxx x Szamotuły x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3 xx xxxxł ogniska x xxxxłxxęxxxxx GPS: X 52.5231 E 16.3775

xx 9.01.2021 do 17.01.2021

X województwie xxxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxńxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx:

Xxęśxx xxxx Xxxxxx, Będzino, Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx xxxx xxęść miasta Xxxxxxxx xxłxżxxx xxxx xxxxxxxx zapowietrzonym x xxxxxxxxx 10 km xxxxł xxxxxxx o xxxxłxxęxxxxx GPS: N 54.2519 X 16.0344

30.01.2021

Xxęśxx xxxx Mielno x Xęxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx x xxxxxxxxx 3 xx xxxxł xxxxxxx x xxxxłxxęxxxxx XXX: N 54.2519 X 16.0344

od 22.01.2021 xx 30.01.2021

X województwie xxxxxśxąxxxx, x powiatach xłxxxxxx i xąxxxxxxxxx:

Xxęśxx xxxx Xłxxxxx, Bystrzyca Xłxxxxx, Polanica Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxx Ruda w xxxxxxxx kłodzkim, xxęść xxxxx Bardo w xxxxxxxx xąxxxxxxxxx xxłxżxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 10 xx xxxxł xxxxxxx x xxxxłxxęxxxxx XXX: X 50.4239 X 16.5967

18.01.2021

Xxęść xxxxx Kłodzko x powiecie xłxxxxxx xxłxżxxx x xxxxxxxxx 3 km xxxxł xxxxxxx x xxxxłxxęxxxxx XXX: X 50.4239 X 16.5967

xx 10.01.2021 xx 18.01.2021

X xxxxxxxxxxxx xxxxxńxxx-xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx:

Xxęśxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx-Xxxx x Biała Xxxxx w xxxxxxxx xxxxxx xxłxżxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx w xxxxxxxxx 10 xx xxxxł ogniska x xxxxłxxęxxxxx XXX: X 53.5906 X 21.8419

22.01.2021

Xxęść xxxxx Xxxx w xxxxxxxx piskim położone x xxxxxxxxx 3 xx wokół xxxxxxx x współrzędnych XXX: X 53.5906 X 21.8419

xx 14.01.2021 xx 22.01.2021

X xxxxxxxxxxxx wielkopolskim, x xxxxxxxxx xxxxxxxńxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx:

Xxęśxx xxxx Xxxxxxx i Xxxxxxxx x powiecie xxxxxxxńxxxx, xxęść xxxxx Xxxxxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxęśxx xxxx Xxąxxxń x Xxxx Xxxxśx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxłxżxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 10 xx xxxxł xxxxxxx o xxxxłxxęxxxxx XXX: X 52.1623 X 16.0228

22.01.2021

X xxxxxxxxxxxx wielkopolskim, x xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx:

Xxęść gminy Xxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxxxńxxxx położona x xxxxxxxxx 3 xx xxxxł xxxxxxx o xxxxłxxęxxxxx XXX: X 52.1623 X 16.0228

xx 14.01.2021 xx 22.01.2021

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx łęxxxńxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, włodawskim:

Części xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Łęxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx łęxxxńxxxx, xxęść xxxxx Ostrów Xxxxxxxx x powiecie lubartowskim, xxęść xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxęść gminy Xxxxxxxx x powiecie włodawskim xxłxżxxx xxxx obszarem xxxxxxxxxxxxxx x promieniu 10 xx xxxxł xxxxxxx x xxxxłxxęxxxxx XXX: N 51.3657 X 23.0049

30.01.2021

X województwie xxxxxxxxx, w powiecie łęxxxńxxxx:

Xxęść xxxxx Xxxxxx x powiecie łęxxxńxxxx xxłxżxxx w xxxxxxxxx 3 xx xxxxł xxxxxxx x xxxxłxxęxxxxx XXX: X 51.3657 X 23.0049

od 22.01.2021 xx 30.01.2021

X województwie xxxxxśxąxxxx, x powiecie xłxxxxxx:

Xxęśxx gmin Kłodzko, Xxxxxxxxx Xłxxxxx, Radków, Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xłxxxxxx xxłxżxxx xxxx xxxxxxxx zapowietrzonym x xxxxxxxxx 10 xx xxxxł xxxxxxx o xxxxłxxęxxxxx XXX: X 50.4036 E 16.5704

30.01.2021

X xxxxxxxxxxxx X województwie xxxxxśxąxxxx, x xxxxxxxx xłxxxxxx:

Xxęść gminy Xłxxxxx x xxxxxxxx xłxxxxxx xxłxżxxx x xxxxxxxxx 3 xx xxxxł xxxxxxx x współrzędnych XXX: X 50.4036 X 16.5704

xx 22.01.2021 xx 30.01.2021

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, w xxxxxxxxx xxxxxńxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

Xxęśxx xxxx Xąxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Podlaski, Xxxxń i Xxxxxxxxx Xxxxxxxx w xxxxxxxx xxxxxńxxxx, xxęść gminy Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx oraz część xxxxx Xxxxxxx powiecie xxxxxxxxxxx położone poza xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx w xxxxxxxxx 10 xx xxxxł xxxxxxx o xxxxłxxęxxxxx XXX: N 51.8089 X 22.7603

6.02.2021

Części xxxx Wohyń x Xxxxxń Xxxxxxxx x xxxxxxxx radzyńskim xxxx xxęść gminy Drelów x xxxxxxxx bialskim x promieniu 3 xx xxxxł ogniska x współrzędnych XXX: X 51.8089 E 22.7603

xx 29.01.2021 xx 6.02.2021

Xxxxxxx xxxx: Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 31 xxxxxxxx 2005/94/XX

Xxxxxxx region

City Xxxxxxx xxxx xx Xxxx Xxxxx, part xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx

16.02.2021

Xxxxxxx stát: Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 31 xxxxxxxx 2005/94/XX

Xxx xxxx xx the xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx Sjöbo (XXXX xxxx 01200) xxxxxxxxx xxxxxx the xxxx described in xxx xxxxxxxxxx zone xxx xxxxxx the xxxxxx xx a xxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx XXX84 xxx. xxxxxxxxxxx X55.34.25 xxx X13.37.39

06.02.2021

Xxxxx xxxxx of the xxxxxxxxxxxx of Xxöxx (XXXX xxxx 01200) xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx on XXX84 dec. xxxxxxxxxxx X55.34.25 xxx X13.37.39

xx 29.01.2021 do 06.02.2021