Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX CENNÉ XXXXXX X XXXX (EU) 2020/1689

xx xxx 16. xxxx 2020,

kterým se xxxxxxxx dočasný xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx snížily xxxxxxx hodnoty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx akciovému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x překročení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souladu s xx. 28 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) x. 236/2012

XXXX ORGÁNŮ XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX CENNÉ XXXXXX X XXXX,

x ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx na Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, zejména na xxxxxxx IX uvedené xxxxxx,

x ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1095/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x xxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x zrušení xxxxxxxxxx Komise 2009/77/ES (1), x zejména na xx. 9 xxxx. 5, xx. 43 xxxx. 1 x xx. 44 xxxx. 1 uvedeného xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 236/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012 x prodeji xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úvěrového xxxxxxx&xxxx;(2), x xxxxxxx xx čl. 28 xxxx. 1 uvedeného xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) x. 918/2012 xx xxx 5. července 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 236/2012 x xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx swapů xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud jde x xxxxxxxx, výpočet xxxxxxx xxxxxxxx pozic, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxxxxx, prahové xxxxxxx xxx oznamovací xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(3), x xxxxxxx xx xxxxxx 24 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX (XX) 2020/525 ze xxx 16. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx krátké pozice, xxxxxxx snížily xxxxxxx xxxxxxx xxx oznamování xxxxxxx krátkých xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxx přijaty k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x podaly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 236/2012&xxxx;(4),

x ohledem xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxx (XX) 2020/1123 ze xxx 10. xxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx čisté krátké xxxxxx, dočasně xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx akciovému xxxxxxxx společností, jejichž xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, a xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) x. 236/2012&xxxx;(5),

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXX

(1)

X xxxxxxx x rozhodnutím (XX) 2020/525 xxxxxxxxx orgán XXXX, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx čisté xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společností, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, xxxxxxxx příslušným orgánům x souladu x xx. 28 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx (XX) č. 236/2012 podrobné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 0,1 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx tuto hranici.

(2)

Opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxx (EU) 2020/525 se xxxxxx xxxxxxxx, xxx příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx okolnosti xx xxxxxxxxxx trzích xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu.

(3)

Rozhodnutím (XX) 2020/1123 obnovil xxxxx XXXX dočasný xxxxxxxxx, neboť bez xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trhů XX xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx x integritu xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4)

X xxxxxxx x čl. 28 odst. 10 xxxxxxxx (XX) č. 236/2012 musí xxxxx XXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a alespoň xxxxxx xx xxx xxxxxx.

(5)

Xxxxx ESMA xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxxx, včetně cen, xxxxxxxxxx, indexů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx selhání, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx 0,1 x 0,2 %. Podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX xxxxxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX RELEVANTNÍ XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX (ČL. 28 XXXX. 2 XXXX. x) NAŘÍZENÍ (EU) x. 236/2012)

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů

(6)

Pandemie XXXXX-19 xx x nadále xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx vyhlídky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x XX x mimo xx. Xxxxx XXXX konstatuje, xx počet xxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 se x xxxxxxxx jurisdikcích x xxxxxxxxxx několika xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx vyvolává obavy xxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxx xxxxx XXXXX-19 x zvyšuje nejistotu xxxxxxxxxx výhledu xx xxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxx xxxx x XX, xxx xxxxxxx xxxxx Eurostoxx 50, x xxxxxx od 20. xxxxx xx 3. xxxx 2020 xxxxxxxx 14 % x porovnání xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 13 % xxxx 20. xxxxxx x 4. xxxxxxx (xxxxxxx 1). Xxxxx x xxxxxxxxxx zlepšení xxxxxx Xxxxxxxxx 50 xxxxxx xxxxxx dosahované x xxxxxx (xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 30 % ve xxxxxxxx s únorem 2020, xxx je xxxxxxx x rozhodnutí (XX) 2020/525), aniž xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx XXXXX-19.

(8)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě XXXXXX&xxxx;(6) xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 2020 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Úroveň xxxxxxxx x září (+15 %) je xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx (+13 %). Xxxxx xxxxx, a xx x xx xxxxx míře, xxx XXX&xxxx;(7) (+18 % x xxxx oproti +9 % x xxxxxx) (xxxxxxx 1 x tabulka 2).

(9)

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx selhání xxxxxx xx 4. xxxxxx xx 3. xxxx v xxxxxxx xx 17 % xx 28 % (xxxxxxx 1). Aby xxxx bylo xxxxx xxxx pochopit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v tomto xxxxxxxx, xxxx být xxxxx posouzeny v xxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky (XXX) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (XXXX). Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx úvěrového xxxxxxx vysoce xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) 2020/525 orgánem XXXX xx xxxxxxx údajů xx 4. června xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx skutečnosti, že xxxxxxx swapů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xx xxxx xxxxxx x volatilní a xxxx považována xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx.

(10)

Xxxxxxxx XXXX x xxxxxxx 600 xxxxxxx XXX, o xxxxxx xxxx rozhodnuto 4. června, xxxx xxxxx k celkovému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX xx xxxx 1,35 xxxxxxx EUR, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxx úvěrového selhání x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx.

(11)

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se státními xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx swapů xxxxxxxxx xxxxxxx ovlivněny xxxxxxx politikou centrálních xxxx. Xxx xx xxxxxx x tabulky 1, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů XX, XX, GB x XX xxxxxxxx pokles xxxxxx červnovým xxxxxxx x průměru x 22 bazických bodů.

(12)

V xxxxxxxx toho xx xxxxx ESMA domnívá, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx politikou xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx úrovni xxxxxx xx finančních xxxxxx XX.

(13)

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx 50 xxxxxxx xxxxx XXXXX EUROPE 800 xxx Xxxxxxxxx xx 20. února 2020 xxxxxxxxx 17 % xx srovnání x xxxxxxxx x 16 % x xxxxxx. Xxxxx STOXX Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx (xxxxx na xxxxxxxx xxxxx) xx xx xxxxx xxxxxx x 37 %, xxxxxxx v červnu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 30 %.

(14)

Xxx je xxxxxxx xx zprávě xxxxxx XXXX x xxxxxxxx, rizicích a xxxxxxxxxxxxxxx x. 2 xx xxxx 2020, xx 2. xxxxxxxxx 2020 se xxxxxxxx xxxxxx diferenciace xxxx xxxxxxxxx, což xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x bankovního sektoru XX xxxxx 36 % resp. 30 %, xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx ledna. Xxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx sektor x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx poměrně xxxxxxxx, xxx výkonnost x období xx 20. xxxxx do 3. xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 20. xxxxx xx 4. xxxxxx xxxxxxxx zhoršení: –38 % oproti –33 % pro xxxxxxxx xxxxxx x –21 % xxxxxx –20 % pro xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxxx&xxxx;(8) xxxxxxx xx v xxxx xxxx xxxxxxxx: –9 % xxxxxx –11 %.

(15)

X oživení xxx x některých xxxxxxxxx došlo v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx uvedeno xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyvolává xxxxxx xxxxxxx xxxxx udržitelnosti xxxxxxx xxxx.

(16)

Xxxxxxxx k xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxx úrovni XX xx xxx, xx x oživení xxx xxxxxxx: Xxxxxxx 5 xxxxxxx, xx snižování xxx xx x xxxx Xxxx rozšířené, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx k xxxxxxx významnému zlepšení x xxxxxxxxx akciových xxxxxx xx 22 xxxxxx EU xxxxxxxxx, xx pokles xx 20. xxxxx do 3. xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx 20. xxxxx xx 4. června. Xxxxx toho xxxxxxx xxxx 25 xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxx x 24. xxxxxxx) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxx 3. xxxx x xxxxxx xx dne 20. xxxxx 2020 xxxxxxx 10 % své xxxxxxx. Ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ceny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 10 % xx 59 % xx xxxxxxxx xx ztrátami hodnoty x xxxxxxx xx 9 % do 48 % zaznamenanými x xxxxxx od xxxxx xx xxxxxx.

(17)

Xxxxxxxxx xxxxx akcií s xxxxxx krátkou xxxxxx xxxx 0,1 x 0,2 % xx x xxxxxx xx 16. xxxxxx xx 11. června 2020 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx do 4. xxxx 2020&xxxx;(9), xxxxxxx xxxxxx činil 13 % celkových xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx 6). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vykazování xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx krátké xxxxxx xxxx 0,1 % xx 0,2 % xxxxxxxxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx lze xxxx, že procentní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 0,1 x 0,2 %, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxx dočasné xxxxx prahové xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x má xxx xxxxxxxxx xxxxxx x současné situaci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(18)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cen x klíčových odvětvích, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxx dopadu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx trhy XX xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx pravděpodobnost, xx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx měsících xxxxxxxxx xxxx zhoršovat xxxxxxxxx xxxxx, což může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx mechanismu xxxxxxxx xxx.

(19)

Xxxxx XXXX xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx okolností popsaných xxxx představuje xxxxx xxxxxxxx řádného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxx xxxxx

(20)

Xxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;(10), xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx – xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx.

(21)

Xxxxxxxx XXXXX-19 má x xxxxxx vážný xxxxx xx xxxxxxx ekonomiku x Unii. Xxx xx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx ESMA x trendech, rizicích x zranitelnostech, bez xxxxxx xx oživení xxxx xxxxxxx tržní xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx XXXX xxxxxxxxxxx „xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x dalších – xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxx x (…) xxxxx vysokých xxxxx x xxxxx xxxxxxx působnosti xxxxxx XXXX“&xxxx;(11). V tomto xxxxxx xxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(22)

Xxxx uvedený oddíl 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx informace x výkonnosti bankovnictví, xxxxxxxxxxxxxx a finančních xxxx.

(23)

Xxxx xxxxxxxx poklesy xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx akcií XX xx všech odvětvích xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mohly xxx xxxxx škodlivé důsledky.

(24)

V xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ESMA xxxxxxx, že xx xxxxxx prodejní tlak x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx akcií xxxxx xxx xxxxxxxx různými xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(25)

Xxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, se xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx, že xxxxxxx instituce, které xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx systematicky důležité, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zranitelné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(26)

Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx významných xxxxxxx krátkých xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx spirálovým xxxxxxxx cen xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx přelévání x xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo v xxxx EU, xxxxx xx pak mohly xxxxxxxx ohrozit finanční xxxxxx jednoho xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(27)

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx odvětvích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx ESMA xxxxxxx, xx xxxxxxxx situace xx trhu nadále xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x Xxxx.

(28)

X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXX navrhované xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxx nebo právnickým xxxxxx, které xxxx xxxxxx krátkou pozici x xxxxxxx xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, než xxxxx xxxxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 236/2012.

(29)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zachovat zlepšující xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx se situaci xxxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xx základních informací, xx pohybů xx xxxx, xxxxx by xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prodejem xx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(30)

Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxx XXXX xxxx toto opatření xxxxxxxx, je xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx hrozby xxxx přeshraniční dopad.

(31)

Jak xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx EU se x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx i celoevropské xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x výrazného xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx.

(32)

Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx většiny xxxxxxxxx xxxxx EU, xxxxxxx různou měrou, xxxx xxxxxxxxxxxx dopady x nadále obzvláště xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů x XX xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx potenciálního efektu xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x případě tlaku xx xxxxxx na xxxxxx.

(33)

Xxxxx ESMA xx xxxxx domnívá, xx xxxx popsané xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, řádného xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxx xx přeshraniční xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx COVID-19 xxxx xx skutečnosti xxxxxxxxxxxx a celosvětový xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXX XXXXXXXXX ORGÁN XXXXXXXX OPATŘENÍ X XXXXXX DANÉ XXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX ORGÁNŮ XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX ODPOVÍDAJÍCÍM XXXXXXXX (XX. 28 XXXX. 2 PÍSM. x) XXXXXXXX (EU) č. 236/2012)

(34)

Xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx XXXX xxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány nepřijaly xxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(35)

Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx popsány x xxxxxxxxxx (EU) 2020/525 x které zůstávají x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxx x xxxx, xxx přijaly vnitrostátní xxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx krátko xx Xxxxxxxxx, Francii, v Xxxxxxxx, Belgii, Řecku x Xxxxxx&xxxx;(12), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 18. května.

(36)

Po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x XX xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (EU) x. 236/2012 a xx xxx přijetí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(37)

X xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zviditelnění xxxxxx xxxxxxx krátkých xxxxx stanovením nižších xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx (XX) 2020/1123.

(38)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx naléhavější x situaci, xxx xxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxx uložených xxxxx xxxxxx 20 nařízení (XX) x. 236/2012 xxxxxxxx a nejistota xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx COVID-19 xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x rovnocenným xxxxxxx xxx nepodléhají xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx XX xxxxxxx xxxxxx určit, zda xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx vést x xxxx popsanému ohrožení xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xx xxxxxx.

(39)

X xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx EU zůstává xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx prahové xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 5 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) č. 236/2012 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx XXXX xx domnívá, xx xxxxxxxxx nižších xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx příslušné vnitrostátní xxxxxx v xxxx XX x orgán XXXX xxxx x xxxxxxxxx xx nejlepší xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x aby se xxx xxxx a xxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXXX (ČL. 28 XXXX. 3 XXXX. x) XXXXXXXX (XX) x. 236/2012)

(40)

Orgán XXXX xxxx xxxx xxxx x xxxxx, xx jaké xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx hrozby.

(41)

Orgán XXXX xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx regulovaných xxxxxx xx 20. xxxxx 2020, xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(42)

Xxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxx a zda xx obnovené xxxxxxxx xxxxxx ESMA xxxx xxxxxx při řešení xxxxxx hrozeb xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx řádného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(43)

Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx trhu způsobený xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trendy xxxxxxx xx finančních xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx krátko v xxxx xxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxxxxx xxxxxxxx na trhu xxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(44)

Xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxx ovlivňuje xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxx Xxxx, může xxx xxxxx xxxxxx xxx akcií xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx prahové hodnoty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 236/2012, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(45)

X výše xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány x xxxxx XXXX xxxx xxx xx nejdříve xxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx signály xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k prodeji x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cen.

(46)

Orgán ESMA xx xx to, xx pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x další xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx monitorovat trh x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx prostředí. Xx xx zdůrazněno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xx spojení x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19. Xxxx xxxxxxx by xxxxx xxxxxxx náhlý x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x neobvyklou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxx, xxxxx xx mohla xxx xxxx xxxxxxxx kumulací xxxxxxxx pozic.

(47)

Orgán ESMA xxxxxxx považuje xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 6 xxxxxxxx (XX) x. 236/2012, xxxxx xx xxxxx 0,5 % upsaného akciového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jelikož xxxxxxx xxxx prahové xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x řešení xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Orgán XXXX xxxxxx xxxxxxxx monitoruje xxxxx xxxxxxxx a x případě potřeby xxxxxx další xxxxxxxx.

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxx Xxxx xxxx xxxx části

(48)

Jak xx xxxxxxx xxxx, výkonnost xxxxx xxxxxxx akciových xxxx v EU xx v období xx června do xxxx 2020 ve xxxxxxxx x 20. xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx od 20. xxxxx 2020 xxx x xxxxx je xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mají i xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxxxxx xxxx XX. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na krátko x budování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jež zase xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx.

(49)

X této souvislosti xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx a xxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řešit případné xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stabilitu Unie xxxx celku.

(50)

Obnovené xxxxxxxx xxxxxx XXXX s xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx řeší tuto xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systému Xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxx, že snižuje xxxxxxx údajů x xxxxxxxx schopnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx fázi.

c)   Zlepšení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů monitorovat xxxxxx

(51)

Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxxxx jakoukoli xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x x vytváření čistých xxxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxx dohledu stanovených x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovených x xxxxxxxx (EU) č. 236/2012&xxxx;(13).

(52)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx vyžadují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxx ESMA, xxxxx xxx o agregované xxxxx xxxxxx pozice x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxx xxxxxx x x ohledem na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx COVID-19 xx xxxxx důležité, xxx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx krátkých xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx 0,2 % upsaného xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 5 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 236/2012.

(53)

Xx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx akcií x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx mezi 0,1 x 0,2 %, xxxxx xx v xxxxxx xx 16. xxxxxx do 11. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xx doby xxxxxx xxxxxxxx až do 4. xxxx 2020&xxxx;(14), x to x xxxxxxx 13 % xx celé xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx závěr, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezi 0,1 a 0,2 %, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx prahové hodnotě xxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx čistých krátkých xxxxx.

(54)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXX proto zachová xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xx x veškerými xxxxxxxxxx hrozbami x xxxxxxxx fázi, aby xxx a xxxxxx XXXX xxxxxxxx včasné xxxxxx rizik ohrožujících xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx stabilitu, xxxxx by xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na trhu.

5.   OPATŘENÍ XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX (XX. 28 XXXX. 3 XXXX. x) XXXXXXXX (XX) č. 236/2012)

(55)

Xx xxxxxx přijetí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 28 xxxxxxxx (XX) č. 236/2012 by xxx xxxxx ESMA vzít x xxxxx, xxx xxxxxxxx vede xx xxxxxx rizika regulatorní xxxxxxxxx.

(56)

Xxxxxxxx x xxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxx ESMA týká xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o všechny xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx, xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prahovou xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxx xxxx z Xxxx i mimo xx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXX ESMA XXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX TRHŮ, XXXX XXXX XXX, XX SNÍŽÍ XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX TRHU, XXXXX XX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX OPATŘENÍ (XX. 28 XXXX. 3 XXXX. x) NAŘÍZENÍ (XX) č. 236/2012)

(57)

Xxxxx XXXX xxxx xxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxx ve xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(58)

Xxxxx XXXX xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxx zvážením přijetí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx XXXX xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx (0,2 % xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečné xxx včasnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(59)

Xxxxxxxx posílené xxxxxxxxxx xxxxxxx hlášení xxxx xxxxx znamenat xxxxx zátěž xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx již nyní xxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (EU) 2020/525 a (EU) 2020/1123, a xxxxxxxxx xx tudíž, že xxxx obnovené xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xx dodržování xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx omezovat schopnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx nebude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(60)

X porovnání x jinými možnými x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx toto xxxxxxxx opatření xxxxxx xxx xxxx na xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx posílená xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx soubor účastníků xxxx xx neměla xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx, x tudíž xxx jejich účast xx xxxx. Zachovaná xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx spojené x xxxxxxx trhu a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nemá xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx xxx o poskytování xxxxxxxxx x snižování xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx důležité v xxxxxxxx xxxxxxx.

(61)

Xxxxx xxx x xxxxxx obnoveného xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx ESMA, že xxxx omezení xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx podskupinu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx poklesu xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxx) x xxxxxx propojení xxxx ekonomikami XX x xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informacích x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům je xxxxxxxx xx xxxxxx XX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odvětvová opatření.

(62)

Pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx, xxxx opatření xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxx zasílání xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx od roku 2012. Xxxxx ESMA xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx zůstává xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x Xxxx, x xxxxxxxxx těch xxxxx, x xxxxx xx xxx xxx nejvýznamnější xxxxx xxxxxxxxxx.

(63)

Xxxxx XXXX xx proto domnívá, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxxxxxx by neměla xxx xxxxxxxxxx účinek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ani xx xxxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x neměla xx xxxxxxxx nejistotu xx xxxxxxxxxx trzích.

(64)

Pokud xxx x dobu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXXX xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx opatření xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx COVID-19. Xxxxx ESMA má x úmyslu se xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlášení, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx zároveň xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx trhy xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx.

(65)

Xx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx data má xxxxx XXXX xx xx, xx toto xxxxxxxxxx obnovit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX X XXXXXXXX (XX. 28 ODST. 4 X 5 NAŘÍZENÍ (XX) č. 236/2012)

(66)

Xxxxx XXXX provedl xxxxxxxxxx x XXXX. XXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx.

(67)

Xxxxx XXXX xxxxxxxxxx x zamýšleném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(68)

Xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu XXXX xx použije xxx xxx 18. xxxx 2020,

XXXXXX TOTO XXXXXXXXXX:

Článek 1

Definice

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se „xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx trh xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 21 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/65/XX&xxxx;(15).

Xxxxxx 2

Dočasné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx pozici xx vztahu k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž akcie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx, xxxx dotčenému xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxx 5 x 9 xxxxxxxx (XX) x. 236/2012, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx prahovou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 0,1 % upsaného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 0,1 %.

Článek 3

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx x xxxxxxx 16 xxxxxxxx (XX) x. 236/2012 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxx 2 xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném trhu, xxxxxxxx se hlavní xxxxxxxx systém xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X souladu x xxxxxxx 17 xxxxxxxx (XX) č. 236/2012 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x činností x xxxxx xxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x článku 2 se nevztahují xx xxxxxx krátkou xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 596/2014&xxxx;(16).

Článek 4

Vstup x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx 18. xxxx 2020. Xxxxxxx xx xxx xxx xxxx vstupu v xxxxxxxx xx dobu xxx měsíců.

X Xxxxxx dne 16. září 2020.

Xx xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx XXXXXXX

xxxxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 331, 15.12.2010, x. 84.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 86, 24.3.2012, s. 1.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 274, 9.10.2012, x. 1.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. L 116, 15.4.2020, x. 5.

(5)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 245, 30.7.2020, x. 17.

(6)&xxxx;&xxxx;XXXXXX xxxx implikovanou xxxxxxxxxx xx základě xxx opcí Eurostoxx 50.

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxx VIX xx xxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxx kupní/prodejní xxxx xxxx xxxxxx S&P 500 (XXX) v xxxxxxx xxxx.

(8)&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dílčí sektory: xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx služby.

(9)  Zprávy o xxxxxxx xxxxxxx krátkých xxxxxxxx z Xxxxxx x xxxxxx xx 31. srpna do 4. září x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(10)&xxxx;&xxxx;xxxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxx/xxxx/xxx.xxx201911~xxxxx0251x.xx.xxxx.

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, xxxxxx 4.

(12)&xxxx;&xxxx;X Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx 18. xxxxxx xxxxxxx.

(13)&xxxx;&xxxx;Xxx článek 5 xxxxxxxx (XX) x. 236/2012.

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozicích x Dánska x xxxxxx od 31. xxxxx xx 4. xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/65/XX xx xxx 15. května 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX x 2011/61/XX (Xx. xxxx. X 173, 12.6.2014, x. 349).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 596/2014 xx xxx 16. dubna 2014 x xxxxxxxxxx xxxx (nařízení x xxxxxxxxxx xxxx) a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/6/ES x xxxxxxx Komise 2003/124/XX, 2003/125/XX x 2004/72/XX (Xx. věst. X 173, 12.6.2014, s. 1).


PŘÍLOHA

V xxxx xxxxxxx xx „rozhodnutí xxxxxx XXXX“ vztahuje k xxxxxxxxxx (XX) 2020/525.

Xxxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xx 20.2.2020 xx 3.9.2020

(x %)

Xxxxxx xxxxxx ke xxx 3.9.2020

Xxxxx xx 20.2.2020 xx 4.6.2020

(x %)

Úroveň xxxxxx ke dni 4.6.2020

XXXXX EUROPE 800 xx. Xxxxxxxxx

–17

116

–16

117

XXXX XXXXX XXXXX

–13

362

–13

364

XXXX XXXXX 50

–14

3&xxxx;304

–13

3&xxxx;323

XX X&xxx;X500

2

3&xxxx;451

–8

3&xxxx;112

XX Nikkei

0

23 466

–3

22 864

Celosvětově

–1

228

–9

211

Evropské banky

–37

93

–30

104

IT xxxxx finančních xxxxxxxxxxx

–30

27

–29

28

XX xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

–48

34

–35

42

XX xxxxx finančních xxxxxxxxxxx

–13

123

–11

126

XX xxxxx finančních společností

–34

118

–28

130

Volatilita

Změny xx 20.2.2020 do 3.9.2020

(x %)

Xxxxxx xxxxxx xx xxx 3.9.2020

Xxxxx xx 20.2.2020 do 4.6.2020

(x %)

Xxxxxx indexu xx dni 4.6.2020

VSTOXX

15

29

13

28

VIX

18

33

9 %

25

Xxxxx xxxxxxxxx selhání

Změny x xxx xx 20.2.2020 do 3.9.2020

Rozpětí xxxxx xxxxxxxxx selhání x xxx xx xxx 3.9.2020

Xxxxx v xxx xx 20.2.2020 xx 4.6.2020

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx ke xxx 4.6.2020

Xxxxxx korporát

5

45

22

62

Evropa vysoký xxxxx

92

290

157

355

Xxxxxx finanční instituce

15

59

29

73

Evropa xxxxxxxx xxxxxxxxx podřízený xxxx

38

124

62

149

10X xxxxxx dluhopisy

Změny x xxx xx 20.2.2020 do 3.9.2020

Xxxxxx xxxxxxxxx v % xx xxx 3.9.2020

Změny x xxx xx 20.2.2020 xx 4.6.2020

Xxxxxx xxxxxxxxx x % xx xxx 4.6.2020

DE10Y

–5

–0,49

15

–0,29

ES10Y

9

0,33

32

0,55

FR10Y

2

–0,19

23

0,01

IT10Y

15

1,06

51

1,42

US10Y

–90

0,62

–67

0,86

GB10Y

–34

0,24

–24

0,34

JP10Y

8

0,04

9

0,05

Poznámka: Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hodnotách.

Zdroje: Xxxxxxxxx EIKON, XXXX.

Xxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx indexů XXXX XXXXX 50 (XXXXXX) a X&xxx;X 500 (XXX), x %.

Xxxxxx: Refinitiv Xxxxxxxxxx, XXXX.

Xxxxxxxx: Xxxx xxxxxxxx. 20.2.2020 = 100.

Xxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, XXXX.

Xxxxxxxx: Xxxx kapitálu. 20.2.2020 = 100.

Zdroje: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, XXXX.

Xxxxxxxx: Xxxx xxxxxxxx. 20.2.2020 = 100.

Xxxxxx: Refinitiv Xxxxxxxxxx, XXXX.

Xxxxxxx 4

Xxxxxx rozpětí xxxxx xxxxxxxxx selhání XX

Xxxxxxxx: xxxxxxx swapů xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xXxxxx Europe), xxxxxxxxxx xxxxxx výnosových xxxxxxxxx (xXxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, v xxx.

Xxxxxx: Refinitiv XXXXX, XXXX.

Xxxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx indexů xxxxx xxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxx xx 20.2.2020 xx 3.9.2020

Xxxxx v procentech xx 20.2.2020 xx 4.6.2020

XXXXX XXXXXX 800 xx. Xxxxxxxxx

–16,67

–15,78

XXXX XXXXX XXXXX

–13,22

–12,72

XXXX STOXX 50

–13,57

–13,07

XX

–30,21

–23,30

XX

–19,22

–14,86

XX

–20,67

–15,69

XX

–39,52

–34,73

XX

–17,81

–13,94

XX

–4,44

–7,32

XX

4,24

–2,48

XX

–13,55

–13,16

XX

–29,45 %

–21,88

XX

–5,35

–8,66

XX

–17,37

–15,91

XX

–21,32

–13,93

XX

–29,24

–26,64

XX

–19,61

–17,16

XX

–24,05

–17,83

XX

–13,00

–12,90

XX

–1,50

–4,44

XX

–22,04

–20,01

XX

5,06

–1,98

XX

–25,92

–21,60

XX

5,53

–1,81

XX

–20,80

–12,92

XX

–11,66

–9,17

XX

–11,80

–10,22

XX

–15,75

–13,47

XX

–20,09

–13,64

XX

–10,73

–11,45

XX

–7,28

–9,47

XX

–13,01

–10,83

XX

–7,05

0,07

Xxxxxx: Xxxxxxxxx XXXXX, XXXX.

Xxxxxxx 6

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 0,1 % a 0,2 % x xxxxxx xx 16. xxxxxx xx 4. xxxx 2020 (1)