Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX RADY (XX) 2020/2020

xx xxx 7. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2006/112/XX, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxx x reakci xx xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xxxxxxxxx x daní x přidané xxxxxxx, xxx xx použije xx xxxxxxxx látky xxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x diagnostické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxx na xxxxxx 113 této xxxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxx Evropské xxxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx parlamentu (1),

s xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(2),

x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem,

vzhledem x xxxxx důvodům:

(1)

Dne 30. xxxxx 2020 xxxxxxxxxx Xxxxxxx zdravotnická xxxxxxxxxx (WHO) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx 11. března 2020 xx xxxxxxxx xx pandemii.

(2)

V boji xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx x XXX a skupinou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úsilí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx diagnostických zdravotnických xxxxxxxxxx in vitro, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x xxx xxxxx xxxx.

(3)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x členských xxxxxxx Xxxxxx ve svém xxxxxxx ze dne 17. xxxxxx 2020 xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx onemocnění XXXXX-19. Xxxxx xxxxxxx strategie xx urychlit xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxx xx xxxxxx x bezpečná xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx testování.

(4)

Na xxxxx xxxxxx pandemie xxxxxxx Xxxxxx v oblasti xxxx x přidané xxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx xxxxxxxx. Dne 3. xxxxx 2020 Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) 2020/491&xxxx;(3), xxx členským xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX x od dovozního xxx xxxxxxx důležité xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických prostředků xx vitro pro xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx XXXXX-19. Uvedené rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx domácí xxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx Xxxx 2006/112/ES (4) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx umožňují xxxxxxxx xxxxxx náklady na xxxxxxxx proti onemocnění XXXXX-19 x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx XXX bez xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxx očkovací xxxxx. Xxxxxxx směrnice xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sníženou xxxxx XXX na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXXX-19 nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x nárokem xx odpočet DPH xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x diagnostických xxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxx na poskytování xxxxxx xxxx souvisejících x těmito očkovacími xxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(6)

X xxxx 2018 Komise xxxxxxxxxx návrh na xxxxx xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx xxx x xxxxx XXX (xxxx xxx „xxxxx x xxxx 2018“). Xxxxx Xxxx uvedený xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx možnost xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sazbu XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxx pro xxxxxxxxx xx onemocnění XXXXX-19, jakož x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x těmito xxxxxxxxxx xxxx souvisejí. Xxxxx x roku 2018 xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umožnil xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx DPH xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x dodání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx souvisejících s xxxxxx xxxxxxxxxx látkami x xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx 2018 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx koneční xxxxxxxxxxxx x takové xxxxxx xxxxxxx cíl xxxxxxxx xxxxx.

(7)

Xxxxx vzhledem x xxxx, xx xxxxx z roku 2018 Xxxx stále xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx okamžité xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006/112/ES xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobeným pandemií XXXXX-19. Cílem tohoto xxxxxxxx je zajistit x Unii xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx očkovacích xxxxx proti onemocnění XXXXX-19 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx testování xx onemocnění COVID-19 xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x prostředky.

(8)

Za xxxxx xxxxxx xx členské xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX na xxxxxx diagnostických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx COVID-19 a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx xx předchozím xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x diagnostických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in vitro xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Komisí xxxx xxxxxxxxxx členským xxxxxx, xxxxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx očkovacími xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx DPH xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xx poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx s nárokem xx odpočet XXX xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxx pro testování xx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx x poskytováním xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx by xxxx být xxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx výjimečné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx doby, xx xxxxxx tyto xxxxxxxxx okolnosti xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sazbu XXX xxxx udělit osvobození xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022. Xxxx koncem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sazbu XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x x případě xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x roku 2018 xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx by xxxx xxxxxxx opatření, xxxxxxx xxxxx je přizpůsobit xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19, xxxxx xxxxx.

(10)

Xxxxxxx xxxx xxxx směrnice, xxxxx xxxxxxxx co xxxxxxxx xxxxxx dostupnější xxxxxxx x dodání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxx, xxxxx x x poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx uspokojivě xxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxx xxxx xxx x důvodu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(11)

Xxxxxxxx 2006/112/XX xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem změněna.

(12)

Vzhledem x xxxxxxxx COVID-19 x xxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxx krize x xxxxxxx veřejného zdraví xx vhodné xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 Xxxxxxxxx x. 1 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Evropské xxxx, xxxxxxxxxxx ke Xxxxxxx x EU, Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx unie x Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx.

(13)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19 by tato xxxxxxxx xxxx vstoupit x platnost xxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx unie,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:

Článek 1

Xx xxxxxxxx 2006/112/XX xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 129x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vitro xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xx poskytování xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně s xxxxxxx xx odpočet XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stupni x xxxxxxxxxxx x dodáním xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx jsou ve xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenými xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/79/XX (*) xxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/746 (**) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie.

2.   Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxx x předchozím xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x těmito xxxxxxx xxxx souvisejících.

Osvobození xx xxxx stanovené x xxxxxx pododstavci se xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022.

Xxxxxx 2

1.   Jestliže xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sníženou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx 1,xxxxxx x xxxxxxx předpisy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxx x vyhlášeny x jež xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx obsahovat xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový odkaz xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxx Xxxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 3

Tato směrnice xxxxxxxx v platnost xxxx xx vyhlášení x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Článek 4

Tato směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 7. xxxxxxxx 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. ROTH


(1)  Stanovisko xx xxx 26. xxxxxxxxx 2020 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx)

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 2. xxxxxxxx 2020 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2020/491 xx dne 3. xxxxx 2020 x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxx roku 2020, od xxxxxxxxx xxx x xx XXX xxx xxxxxx (Xx. xxxx. X 103X, 3.4.2020, x. 1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 2006/112/ES xx xxx 28. xxxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (Xx. věst. X 347, 11.12.2006, x. 1).