Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X RADY (XX) 2020/1694

xx xxx 11. xxxxxxxxx 2020,

kterým xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 168/2013, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X x xxxxxx xxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx XXXXX-19

(Xxxx s xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX PARLAMENT X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx 114 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(1),

x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(2),

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kritických xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx kategorie X x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxx u xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Euro 4, která xxxx xxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 168/2013 (3) xxxxxxxxxxxxxx předtím, xxx xx 1. xxxxx 2021 začne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Euro 5.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 168/2013 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dodávat xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx omezenou část xxxxx xxxxxxx kategorie X, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxx nebo která xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx vozidla xxxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 168/2013 nejsou xxxxxx xxx vypořádání xx x množstvím xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxxx Euro 4, xxxxx xxxxx součástí xxxxx xxxxxxx poté, xx xx začne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx 5.

(4)

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx okolnostem způsobeným xxxxx související x xxxxxxxxxxx XXXXX-19 x xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu xx nutné xxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 168/2013, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření pro xxxxxxx z xxxxxx xxxxx x reakci xx xxxxx xxxxxxxxxxx x onemocněním COVID-19.

(5)

K xxxxxxxxx xxxx, aby xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro vozidla x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, by xxxxxx xxx množství xxxxxxx, x nichž xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx použít, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxxx Xxxx 4, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 15. xxxxxx 2020.

(6)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pravidla týkající xx výběhu xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx rok 2021, xxxxxxxxx x nařízení (XX) x. 168/2013 x reakci na xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19, nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx činnosti, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx na úrovni Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Smlouva x XX“). V xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx článku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx cíle.

(7)

Vzhledem k xxxxxxxxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobenými krizí xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 Xxxxxxxxx x. 1 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx parlamentů v Xxxxxxxx xxxx, připojeného xx Xxxxxxx x XX, Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx x Smlouvě x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii.

(8)

Nařízení (XX) x. 168/2013 xx xxxxx xxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxx.

(9)

Xxxx xxxxxxxx xx xxxx vstoupit x xxxxxxxx co xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

X xxxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x. 168/2013 xx xxxxxx nový článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 44x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vozidla x xxxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx XXXXX-19

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxx 44 x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx odpovídající typu xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxx EU xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1. xxxxx 2021 xxxxx čl. 37 xxxx. 2 xxxx. x), xx 31. xxxxxxxx 2021 xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxx xxxxx překročit xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxx typu dne 1. xxxxx 2021 xxxxx xx. 37 xxxx. 2 písm. x), x která xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 15. xxxxxx 2020.

3.   Výrobce, xxxxx xx xxxxx využít xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx vnitrostátnímu xxxxxx každého xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxx, zaregistrována xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx s uvedením xxxxx xxxxxxx x xxxxxx série, xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx registraci xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx území.

4.   Na prohlášení x xxxxx vozidel xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvede xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx „2021 – xxxxxxx x xxxxxx série“.

5.   Členské státy xxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2021 Xxxxxx x počtu vozidel, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.“

Xxxxxx 2

Xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dnem xx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Toto nařízení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a přímo xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx státech.

V Bruselu xxx 11. xxxxxxxxx 2020.

Xx Xxxxxxxx parlament

předseda

D. X. SASSOLI

Za Radu

předseda

M. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 29. xxxxx 2020 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku).

(2)  Postoj Evropského xxxxxxxxxx ze dne 20. října 2020 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) a xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 3. xxxxxxxxx 2020.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 168/2013 xx xxx 15. ledna 2013 x schvalování xxxxxxxxxxxx nebo tříkolových xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx nad xxxxx x xxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X 60, 2.3.2013, x. 52).