Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ROZHODNUTÍ XXXXXX (XX) 2020/1502

xx xxx 15. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů Xxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/452

XXXXXXXX XXXXXX,

x ohledem xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx unie, a xxxxxxx xx xx. 249 xxxx. 1 xxxx smlouvy,

vzhledem x xxxxx důvodům:

(1)

Nařízením Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/452&xxxx;(1) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx státy v xxxxxxx xxxxxxx zahraničních xxxxxxxx. Uvedený xxxxxxxxxxx xx založen xx xxxxxx informací, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx smyslu xx. 3 xxxx 1) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1725 (2). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx každému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx zahraniční xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx bezpečnost nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx státě.

(2)

Kategorie xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přímých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nařízením (XX) 2019/452 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontaktní xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx přímých zahraničních xxxxxxxx.

(3)

Xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Komise xxxxxxxxxxx xx prověřovací xxxxxxx xxx dlouho, xxx xx to xxxxxxxx xxx prověřování xxxxxxx zahraničních xxxxxxxx xxxxxxxxx státy x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx elektronickém xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přístupu k xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mimo Xxxxxx&xxxx;(3).

(4)

Xxx xxxxxxxxx svých xxxxx je Xxxxxx xx vztahu ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx dodržovat xxxxx xxxxxxxxx xxxx uznaná x xx. 8 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx x v xx. 16 odst. 1 Smlouvy o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx i práva xxxxxxxxx x nařízení (XX) 2018/1725. V xxxxxxx x xxxxxxx 10 nařízení (XX) 2019/452 xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx přísných xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvěrnosti.

(5)

Za určitých xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxx subjektů xxxxx podle xxxxxxxx (XX) 2018/1725 s xxxxxxxx účinnosti mechanismu xxxxxxxxxx a také x plným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx čl. 25 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2018/1725 Xxxxxx omezit xxxxxxx xxxxxx 14 xx 17, 19, 20 x 35 xxxxxxxx (XX) 2018/1725, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 4 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpovídají právům x povinnostem xxxxxxxxxx x článcích 14 xx 17, 19 x 20 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx vyžaduje, aby Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx své xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx a xxx dodržení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx (EU) 2018/1725 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě může Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 25 xxxxxxxx (EU) 2018/1725.

(7)

Xxxx vnitřní pravidla xx xx měla xxxxxxxxx xx veškeré xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx mechanismu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/452, x xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx.

(8)

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxx 14, 15 x 16 nařízení (XX) 2018/1725 xx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobem x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx údajů zveřejněných xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby byly xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vhodném xxxxxxx.

(9)

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 5 a xx. 16 odst. 5 nařízení (XX) 2018/1725, xx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 25 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxx subjektům xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx pravomocí Komise xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a postupů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zahraničních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x. 2019/452. X xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx, xxx Xxxxxx omezila xxxxxxxxxxx těchto práv x xxxxxxxxxx podle xx. 25 odst. 1 xxxx. x), x), x), x) x h) xxxxxxxxx xxxxxxxx. To může xxx nezbytné, xxxxx xx jinak byl xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Komise xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahraničních investic xxxx xxxxxxxxxx spolupráce xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx Unie.

(10)

Kromě xxxx může xxx xxx zachování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxx uplatňování xxxx subjektů údajů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx subjekty Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Komise xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, kdy by xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxx, institucí xxxx xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxx xxxxxx xxxxx. Xx tímto účelem xx měla Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx těchto omezení x jejich nezbytnosti x přiměřenosti.

(11)

Komise xxxx xxx nucena xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektům xxxxx x uplatňování xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od členských xxxxx nebo xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx zdrojů, xx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xx. 25 xxxx. 1 písm. x) nařízení (XX) 2018/1725, nebo k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a subjektů Xxxx, jak xx xxxxxxx x xx. 25 odst. 1 xxxx. x) uvedeného xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které mohou xxx xxxx na xxxxxxxx xxxx programy x xxxxx Unie x důvodu bezpečnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx údajům získaným xx xxxxxxxxx států, xxxxxxx zemí nebo xxxxxxxxxxxxx organizací xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zeměmi nebo xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cíl xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu Xxxx, xxx je xxxxxxx x xx. 25 odst. 1 xxxx. x) nařízení (XX) 2018/1725. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxx xxx zájem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxx xxx xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx regulační funkci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx spolupráce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/452, může být Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxx x uplatňování xxxxxxx xxxx subjektů xxxxx, xxx je xxxxxxx x xx. 25 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2018/1725.

(14)

Xxxxxx mimoto xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xxxx informátoři, xxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxx xxxx x svobod xxxxx xx. 25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2018/1725.

(15)

Xxxxxx xxxxx určila xxxxxx uvedené x xx. 25 xxxx. 1 xxxx. a), x), x), x) x x) xxxxxxxx (XX) 2018/1725 jako xxxxxx pro omezení, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx uplatnit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přímých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/452.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxx x svobody subjektů xxxxx.

(17)

Xxxxxx xx měla xx xxxxx omezeními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx záznamového systému.

(18)

Komise xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/452 společně x xxxxxxxxxxx orgány členských xxxxx. Hodnocení x xxxxxxx Xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic xxxx xxxxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ale primární xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx obchod.

(19)

Podle xx. 25 odst. 8 xxxxxxxx (EU) 2018/1725 xxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx základě xxxxxx uplatňování omezení xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xx odepřít, xxxxx xx poskytnutí těchto xxxxxxxxx jakýmkoliv xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx omezení xxxxx xxxxxx 16 x 35 uvedeného xxxxxxxx.

(20)

Xxxxxx xx měla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby zajistila, xx právo subjektu xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 16 a 35 xxxxxxxx (XX) 2018/1725 xx xxxxxxx xxxxx xx dobu, xxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zahraničních xxxxxxxx xxxx mechanismem xxxxxxxxxx.

(21)

X xxxxxxx omezení xxxxxxx xxxx subjektů údajů xx měl xxxxxxx x xxxxxx jednotlivém xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx ohrozilo xxxx xxxx.

(22)

Xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxx xxxxxxxx nezávislý přezkum xxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(23)

Xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxx 25 xxxxxxxx (XX) 2018/1725 a aby xxxxxx xxxxxxxx analýzy x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mechanismem spolupráce xxxxxxxxx nařízením (XX) 2019/452, xxxx xx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

(24)

Xxx konzultován xxxxxxxx inspektor xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 29. xxxxxxxx 2020,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx x xxxxxx působnosti

1.   Toto rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx, která xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o zpracování xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 14, 15 x 16 xxxxxxxx (XX) 2018/1725 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nařízením (XX) 2019/452.

Xxxxxxx xxxxxx podmínky, xx xxxxx xxxx Xxxxxx x rámci xxxxxx mechanismu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4, 14 xx 17, 19, 20 x 35 xxxxxxxx (XX) 2018/1725 v xxxxxxx x xx. 25 xxxx. 1 xxxx. a), x), x), x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx pro xxxxx činností xxxxxxxxxxx x cílem plnit xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/452 xxxx xx xxxxxx x xxxxx činnostem.

Článek 2

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2018/1725, posoudí, zda xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xxxxxx 3 xx 7 xxxxxx rozhodnutí, xxxxx by xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 14 až 17, 19, 20 x 35 nařízení (EU) 2018/1725 xx xxxxxx x osobním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/452, xxxxxx odhalení jejích xxxxxxxx x xxxxx, xxxx pokud by xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx Komise xxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxx 14 xx 17, 19, 20 x 35 xxxxxxxx (EU) 2018/1725 x

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx nařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 14 až 17, 19, 20 x 35 xxxxxxxx (XX) 2018/1725.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xxxxxx 3 xx 7 xxxx Komise xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx:

x)

xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jiného orgánu, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x článku 25 xxxxxxxx (XX) 2018/1725 nebo v xxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/794 (4) xxxx xxxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/1939&xxxx;(5);

x)

xxxxx xxxxx těchto xxxx x povinností x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx získané xx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx státu mohl xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 23 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 (6) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějících xx. 13 odst. 3, čl. 15 xxxx. 3 xxxx xx. 16 odst. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680&xxxx;(7);

x)

xxxxx xx xxxxx těchto práv x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise se xxxxxxx zeměmi nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s prověřováním xxxxxxx zahraničních xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx omezení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx pododstavci xxxx. x) a x) xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x příslušnými orgány, xxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxx Unie xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ledaže xx Xxxxxx zřejmé, xx uplatnění xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z aktů xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. c) xx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx mezinárodními organizacemi xxxxxxxx zájmy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

4.   Odstavci 1, 2 a 3 xxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí Komise, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx 25 nařízení (XX) 2018/1725;

x)

xxxxxxx xxxxxx 23 jednacího xxxx Xxxxxx&xxxx;(8).

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 je xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxx xxxxx x svobody xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx prohlášení x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x postupů x souvislosti x xxxxxxxxxxxx přímých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) 2019/452. Xx-xx xx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxx zajistí, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivě ve xxxxxxx formátu.

2.   Pokud Komise xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx zpracovávány xx xxxxxx analýz x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zahraničních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/452, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 6 xxxxxx rozhodnutí.

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x osobním údajům, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx Komise xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx právo subjektů xxxxx xx přístup x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx výmaz xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 17, 19 x 20 nařízení (XX) 2018/1725, ve xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčený xxxxxxx xxxxx:

x)

x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a

b)

o možnosti xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxx žalobu x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 může xxx xxxxxxxx, neprovedeno xxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx x zaregistruje xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 6.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx je xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx své právo xx přístup k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x souladu x čl. 25 xxxx. 6, 7 x 8 xxxxxxxx (XX) 2018/1725.

Článek 5

Oznamování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx subjektům xxxxx

Xxxxx Xxxxxx omezí xxxxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx subjektu xxxxx, xxx je xxxxxxx v xxxxxx 35 xxxxxxxx (XX) 2018/1725, zaznamená x xxxxxxxxxxxx důvody xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 6

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x tímto rozhodnutím, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zohlední všechny xxxxxxxxxx aspekty xxxxxxx x xx. 25 xxxx. 2 nařízení (XX) 2018/1725.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx xx uvede, xxx xx xxxxx práva xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ohrozil xxxx analýz x xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zahraničních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/452 xxxx xxxx xxxxxxx uplatňovaných xxxxx xx. 2 odst. 2 xxxx 3 xxxxxx rozhodnutí xxxx xxx xx poškodil xxxxx a svobody xxxxxx xxxxxxxx údajů.

3.   Záznam x případně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podkladové xxxxxxxx x právní xxxxx xx zaregistrují. Xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochrany xxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, 4 a 5 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, dokud xx xxxxxx jejich odůvodnění.

2.   Neplatí-li xxx důvody omezení xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 5, Xxxxxx omezení xxxxx x xxxxx subjektu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx subjekt údajů x možnosti kdykoli xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

3.   Komise xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 a 5 přezkoumá jeden xxx od přijetí x xxx uzavření xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Komise xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zahraničních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) 2019/452. Xxxx Xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x čl. 25 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2018/1725.

Xxxxxx 8

Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx údajů

1.   Kdykoli jsou x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx omezena xxxxx subjektu xxxxx, xx x xxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx žádost xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx záznam x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx pro xxxxxxx osobních xxxxx xxxx vyzvat x xxxxxxxx xxxxxxx. Pověřenec xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx požadovaného xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx zdokumentuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx uplatňování xxxx x povinností xxxxxxxxx x xx. 2 odst. 2.

Článek 9

Xxxxx v xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

X Xxxxxxx dne 15. xxxxx 2020.

Xx Xxxxxx

Xxxxxx VON XXX XXXXX

xxxxxxxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2019/452 xx xxx 19. xxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx prověřování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do Xxxx (Xx. xxxx. L 79 I, 21.3.2019, x. 1).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/1725 xx xxx 23. xxxxx 2018 o xxxxxxx xxxxxxxxx osob v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx, xxxxxxxxxxx a jinými xxxxxxxx Xxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 45/2001 x xxxxxxxxxx x. 1247/2002/XX (Xx. věst. X 295, 21.11.2018, x. 39).

(3)  Uchovávání xxxxx x Komisi se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uchovávání xxxxx (XXX (2019) 900) xx xxxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/794 xx dne 11. května 2016 x Agentuře Xxxxxxxx xxxx xxx spolupráci x xxxxxxx prosazování xxxxx (Xxxxxxx) x x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/371/SVV, 2009/934/XXX, 2009/935/XXX, 2009/936/SVV x 2009/968/SVV (Úř. xxxx. X 135, 24.5.2016, x. 53).

(5)  Nařízení Xxxx (XX) 2017/1939 xx xxx 12. xxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxx posílená xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. L 283, 31.10.2017, x. 1).

(6)  Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 xx dne 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (obecné xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx) (Úř. xxxx. X 119, 4.5.2016, s. 1).

(7)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/680 xx dne 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx xxxxxx trestů, o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/SVV (Úř. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 89).

(8)&xxxx;&xxxx;X(2000) 3614 (Xx. věst. X 308, 8.12.2000, x. 26).