Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXX (EU) 2020/1474

xx xxx 13. xxxxx 2020,

kterým xx xxxx xxxxxxxx (EU) x. 360/2012, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx vymezené xxxxxxxx pro xxxxxxx x obtížích x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx COVID-19

(Text x xxxxxxxx pro XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

s xxxxxxx xx xxxxxxxx Rady (XX) 2015/1588 ze xxx 13. července 2015 x použití xxxxxx 107 x 108 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxx&xxxx;(1), x xxxxxxx na xx. 2 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 360/2012 (2) xx xx za xx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nesplňuje xxxxxxx xxxxxxxx xx. 107 odst. 1 Xxxxxxx, x xxxxx xx x výhradou xxxxxxxx xxxxxxxx vyňata x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 108 xxxx. 3 Xxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 360/2012 xxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2020.

(3)

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 360/2012 spolu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1407/2013&xxxx;(3) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a právní xxxxxxx.

(4)

Xx prvé, období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 360/2012 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xx druhé, x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 360/2012 x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxx 2011&xxxx;(4), ve sdělení Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti státní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zájmu (5) x xx sdělení Xxxxxx – Xxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx veřejné xxxxxx (2011)&xxxx;(6), nakolik xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx již x červnu 2019. Xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxx (XX) x. 360/2012 xx mělo Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xx nařízení (EU) x. 1407/2013. Xxxx xxxxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 360/2012 xx proto xxxx být xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1407/2013. Xxxx xxxxxxxxxxx by xxxx Komisi umožnit xxxxxx xxxxxxxxxx představu x xxx, jak xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx omezené xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx podniky, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby obecného xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx by xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx částku 500 000 XXX xxxxxxxxxxx podnikům poskytujícím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 360/2012 by proto xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx roky xx 31. xxxxxxxx 2023.

(6)

X xxxxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx politiky přijatou Xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx 2020–2021, je xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xxxx xx omezenou xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 360/2012.

(7)

Xxxxxxxx (XX) x. 360/2012 by xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx (EU) x. 360/2012 se xxxx takto:

a)

V xxxxxx 1 se vkládá xxxx xxxxxxxx 2x, xxxxx zní:

„2a.   Odchylně xx xxxx. 2 xxxx. x) se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xx xxx 31. prosince 2019 xxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x období xx 1. xxxxx 2020 xx 30. xxxxxx 2021.“

x)

X xxxxxx 5 se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto:

„Použije xx xx 31. xxxxxxxx 2023.“

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Bruselu xxx 13. října 2020.

Xx Xxxxxx

Xxxxxx XXX XXX XXXXX

xxxxxxxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 248, 24.9.2015, x. 1.

(2)  Nařízení Xxxxxx (XX) x. 360/2012 xx xxx 25. xxxxx 2012 x xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Smlouvy x fungování Xxxxxxxx xxxx xx podporu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytujícím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X 114, 26.4.2012, x. 8).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1407/2013 ze xxx 18. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Smlouvy x xxxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxx de xxxxxxx (Xx. xxxx. X 352, 24.12.2013, x. 1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxx 2011 x xxxxxxx čl. 106 xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx na státní xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx platby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx určitým xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytováním xxxxxx xxxxxxxx hospodářského xxxxx, X(2011) 9380, (Xx. xxxx. L 7, 11.1.2012, s. 3).

(5)  Úř. xxxx. X 8, 11.1.2012, x. 4.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. C 8, 11.1.2012, s. 15.