Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX (XX) 2020/1357

xx xxx 25. září 2020,

xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dočasná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/672 na zmírnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x ohledem xx xxxxxxxx Rady (XX) 2020/672 xx xxx 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dočasnou xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situaci (XXXX) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 (1), x xxxxxxx xx xx. 6 odst. 1 xxxxxxxxx nařízení,

s ohledem xx xxxxx Evropské xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 6. srpna 2020 Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx při řešení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx omezit xxxxxx xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mít xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx finance. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx z xxxx 2020 xxxx Xxxxxxxxx xx konci xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxx dluh xx xxxx 8,5 %, xxxx. 59,5 % xxxxxxx domácího xxxxxxxx (XXX). Podle xxxxxxxxx prognózy Xxxxxx x xxxx 2020 xx xxxxxxxxxxx, že xx XXX Slovenska x roce 2020 xxxxx x 9,0 %.

(3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx Slovensku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx vedlo x xxxxxxx a xxxxxxxx nárůstu xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx opatřeními, jak xxxxx 4. bod xxxxxxxxxx.

(4)

„Xxxxx x. 5/2004 Xx., x službách xxxxxxxxxxxxx“, jak xxx xxxxx žádost Slovenska xx xxx 6. xxxxx 2020, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx opatření x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xxxxxx xxxxxx na podporu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nucenou xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx 2021. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x náhradu xxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx 80 % xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx nucené xxxxxxxx, x to xx do výše 880 EUR xxxxxxx, xxx podmínkou, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx propuštěn. Xxxxx toho byla xxxxxxxx xxxx doprovodných xxxxxxxx: x) paušální xxxxxxxxx xx zaměstnance xx xxxxxx od xxxxxx xx konce xxxx 2020 podmíněný xxxxxxxx tržeb nejméně x 20 % (xxxxxxx podpora od 180 xx 540 XXX x závislosti xx poklesu xxxxx); x) paušální xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 2020 pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xx xxxxx se xxxxxxxx povinné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o 20 % (měsíční xxxxxxx od 180 xx 540 XXX x xxxxxxxxxx na xxxxxxx tržeb); c) xxxxxxx xxxx ve xxxx 80 % xxxxx xxxx zaměstnance (xx xxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;100 XXX) do xxxxx xxxx 2020 x podniků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 210 EUR xxxxxxx do xxxxx xxxx 2020 pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx smlouvy, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx považovat xx xxxxxxxx podobné xxxxxx zkrácené pracovní xxxx, xxx xx xxxxxx x nařízení (XX) 2020/672, xxxxx xxxx cílem je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx příjmů.

(5)

Slovensko splňuje xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx příslušné xxxxxx, xx skutečné x xxxxxxxxx xxxxxxx výdaje xx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx x 1&xxxx;077&xxxx;457&xxxx;000 XXX z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx dopady xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19. Xx xxxxxxxxxxx náhlý x prudký xxxxxx, xxxxx xxxx opatření xx týkají významné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx síly na Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 390&xxxx;262&xxxx;000 XXX xx zvýšené částky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx Xxxx x 56&xxxx;311&xxxx;400 XXX vlastním xxxxxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx náhlý x prudký xxxxxx xxxxxxxxxx x plánovaných xxxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx uvádí xxxxxx xx xxx 6. srpna 2020, x xxxxxxx s xxxxxxx 6 nařízení Xxxxxx (XX) 2020/672.

(7)

Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x cílem pomoci Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, velikosti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx tranší v xxxx spolupráci s xxxxxxxxxxxxxx orgány.

(8)

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx zejména xx xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx. Xxxxxx nezprošťuje xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxx podporu xxxxx xxxxxx 108 Xxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xx mělo Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx mohla Xxxxxx posoudit xxxxxx, x xxxx Slovensko xxxx xxxxxx provedlo.

(10)

Při xxxxxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxx pomoci xxxx xxxxx v úvahu xxxxxxxxx x očekávané xxxxxxx Slovenska, jakož x žádosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxx xxxxxx xxxx plánují xxxxx xxxxx členské xxxxx, xxxxxxx xxxx uplatněny xxxxxx xxxxxxx zacházení, xxxxxxxxxx, proporcionality x xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Xxxxxxxxx splňuje xxxxxxxx stanovené x xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Článek 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx 630&xxxx;883&xxxx;600 XXX. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx počínaje prvním xxxx xx nabytí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx x xxxxxxx osmi xxxxxxxx. Xxxxxx může xxx xxxxxxxxx x jedné xxxx xxxx dílčích xxxxxxxx. Splatnost xxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxx splatnost xxxxxxx x odstavci 1. X takových xxxxxxxxx se splatnost xxxxxxx dílčích xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x půjčce xxxxx xx. 8 xxxx. 2 nařízení (EU) 2020/672 x xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2020/672 za každou xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx z jakéhokoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 54 xxxx. 1 xxxx. x) „zákona x. 5/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“.

Xxxxxx 4

Slovensko informuje Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx, x xx až xx xxxx, xxx xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx výdaje v xxxx xxxx provedeny.

Xxxxxx 5

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 6

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx.

V Xxxxxxx xxx 25. září 2020.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.