Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX ROZHODNUTÍ XXXX (XX) 2020/1357

xx xxx 25. xxxx 2020,

xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpora xxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/672 na zmírnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx situaci v xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX UNIE,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxx Rady (XX) 2020/672 xx xxx 19. xxxxxx 2020 x zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zmírnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19&xxxx;(1), x xxxxxxx na xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx návrh Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 6. xxxxx 2020 Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x reagovala xx socioekonomické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, xx rozšíření xxxxxxxxxx COVID-19 a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx provedlo x xxxxx omezit xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mít xxxxxxxxxx dopad na xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Komise x xxxx 2020 xxxx Xxxxxxxxx ke konci xxxx 2020 vykazovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx 8,5 %, xxxx. 59,5 % hrubého xxxxxxxx xxxxxxxx (HDP). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise x xxxx 2020 xx xxxxxxxxxxx, že xx HDP Slovenska x xxxx 2020 xxxxx x 9,0 %.

(3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx Xxxxxxxxx imobilizovalo xxxxxxx xxxx pracovní xxxx. To xxxxx x náhlému x xxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxx souvisel x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx 4. bod xxxxxxxxxx.

(4)

„Xxxxx x. 5/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“, xxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx dne 6. xxxxx 2020, xxx xxxxxxxx xxx zavedení xxxx opatření x xxxxxx dopadu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, včetně xxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nucenou xxxxxxxxx x xxxxxx od xxxxxx 2020 do xxxxxxxx 2021. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx 80 % xxxxxxx xxxxx mzdy xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, x to xx do xxxx 880 XXX xxxxxxx, xxx podmínkou, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx propuštěn. Xxxxx toho byla xxxxxxxx xxxx doprovodných xxxxxxxx: a) paušální xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx od xxxxxx xx xxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 20 % (xxxxxxx xxxxxxx od 180 xx 540 XXX x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx); x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx konce xxxx 2020 xxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, podmíněný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 20 % (xxxxxxx xxxxxxx od 180 xx 540 EUR x závislosti na xxxxxxx tržeb); x) xxxxxxx xxxx xx xxxx 80 % xxxxx xxxx zaměstnance (xx xxxxxxxxx výše 1&xxxx;100 XXX) xx xxxxx září 2020 x xxxxxxx uzavřených xxxxxxxxx x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 210 XXX xxxxxxx do xxxxx xxxx 2020 pro xxxxxxxxxx pracující xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x jedinou osobou x osoby samostatně xxxxxxxxx činné. Xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zkrácené xxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxxx cílem xx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(5)

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx článek 3 nařízení (XX) 2020/672. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx x 1&xxxx;077&xxxx;457&xxxx;000 XXX x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nárůst, xxxxx xxxx opatření xx xxxxxx významné xxxxx podniků a xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx. Slovensko hodlá xxxxxx 390 262 000 XXX xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx prostřednictvím finančních xxxxxxxxxx Xxxx a 56&xxxx;311&xxxx;400 XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6)

Xxxxxx Xxxxxxxxx konzultovala x xxxxxxx náhlý x prudký nárůst xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxxxxx x režimy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podobnými xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx 6. xxxxx 2020, x xxxxxxx s xxxxxxx 6 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/672.

(7)

Xxxx xx xxx tudíž xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx řešit socioekonomické xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxx spolupráci x xxxxxxxxxxxxxx orgány.

(8)

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxx předjímat xxxxxxxx případných xxxxxx x narušení fungování xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx proběhnout, a xx zejména xx xxxxxxx článků 107 x 108 Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podporu xxxxx xxxxxx 108 Xxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xx xxxx Komisi xxxxxxxxxx informovat o xxxxxxxxx plánovaných xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(10)

Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci byly xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a očekávané xxxxxxx Slovenska, jakož x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx již xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, proporcionality x xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Slovensko splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Xxxxxx 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výši 630&xxxx;883&xxxx;600 XXX. Půjčka má xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx poskytnutou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx počínaje xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx tohoto rozhodnutí.

3.   Komise xxxxxxxx Slovensku finanční xxxxx Xxxx x xxxxxxx osmi tranších. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x jedné xxxx více dílčích xxxxxxxx. Xxxxxxxxx dílčích xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx delší xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dílčích xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splatnost xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx vstupu xxxxxx x půjčce podle xx. 8 xxxx. 2 nařízení (XX) 2020/672 x xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2020/672 za xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx, náklady x xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souvisejícího x xxxxxxx poskytnutou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx a uvolnění xxxxxx, xxxxx i x výši xxxxxxx xxxxxx.

Článek 3

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pracovní xxxx x xxxxxxxxxx opatření xxxxx xx. 54 xxxx. 1 xxxx. x) „xxxxxx č. 5/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx do 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx xxxxxxx šest xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx až xx doby, xxx xxxxx xxxx plánované xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx provedeny.

Xxxxxx 5

Toto rozhodnutí xx určeno Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxx rozhodnutí xx vyhlašuje v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X Bruselu xxx 25. xxxx 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.