Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ XXXXXXXXXX RADY (XX) 2020/1356

ze xxx 25. xxxx 2020,

xxxxxx xx Republice Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/672 na zmírnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX EVROPSKÉ UNIE,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/672 xx xxx 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situaci (XXXX) x důsledku rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19&xxxx;(1), x xxxxxxx xx čl. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 7. xxxxx 2020 Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx onemocnění xxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, xx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx finance. Xxxxx xxxxxxxx Komise x xxxx 2020 mělo Xxxxxxxxx xx konci xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxx xx xxxx 7,2 %, xxxx. 83,7 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise x xxxx 2020 xx předpokládá, xx xx XXX Xxxxxxxxx x xxxx 2020 xxxxx x 7 %.

(3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xx Slovinsku imobilizovalo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxx souvisel s xxxxxxx zkrácené xxxxxxxx xxxx a podobnými xxxxxxxxxx, xxx xxxxx 4. až 9. xxx odůvodnění.

(4)

„Zákon x xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxx xx mezd a xxxxxx (ZIUPPP)“ (2) x „xxxxx x intervenčních xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 x xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx pro občany x hospodářství (XXXXXXX)“&xxxx;(3), xxx je xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 7. srpna 2020, xxxxxxx program xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxx xx xxxxx), xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytnout práci, x xxxxxx vyšší xxxx či karantény. Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx omezena na 80 % průměrné xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx měsíce, xxxx však nižší xxx xxxxxxxxx mzda xx Xxxxxxxxx, a xx podmíněna xxx, xx xxxxxxxxxxxxx během xxx xxxxxx x xxxxxxxx zaměstnance udrží. Xxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xx 13. xxxxxx 2020 xx 31. května 2020. Xx základě „xxxxxx x x intervenčních xxxxxxxxxx xx zmírnění x xxxxxxx následků xxxxxxxx XXXXX-19 (XXXXXXX)“&xxxx;(4) xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 1. června 2020 xx 31. xxxxx 2020 s plánovaným xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx září 2020.

(5)

Bylo xxxxxxxx osvobození xx xxxxxx odvodů xx xxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxxxx využívající programu xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx 13. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxx 2020.

(6)

Byl xxxxxxxx xxxxx zkrácené xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx zaměstnavatelům xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plat. Xxxxxxxxxxxxx obdrží fixně xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx každý xxxxxxxxxxx neodpracuje, x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx účasti v xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx x platnosti xx 1. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020.

(7)

Orgány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx program, xxxxx dotoval platby xxxxxxxxx na xxxxxxxx x invalidní xxxxxxxxx xxxxxx příspěvků xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx bylo xxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx výši 200 EUR pracujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx trojnásobek xxxxxxxxx mzdy. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx část xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx až do xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxxx xxx. Opatření xxxx x xxxxxxxxx od 13. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxx 2020.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem financování xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odvody xx xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx příjemce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx epidemie xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xx 13. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxx 2020.

(9)

Zavedena xxxx xxxx základní xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx samostatně výdělečně xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx pracovníky, xxxxx x xxxxxx 2020 xxxxxxxxxx xxxx 350 XXX x x xxxxx x květnu 2020 výše 700 XXX xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx pojištěni x xxxxx epidemie xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářskou xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx od 13. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxx 2020.

(10)

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx článek 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Xxxxxxxxx předložilo Komisi xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx od 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx o 1 203 670 000 XXX x důvodů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x cílem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nárůst, xxxxx xxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx Slovinsku. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 90 000 000 XXX ze xxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(11)

Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx přímo xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx v xxxxxxx ze xxx 7. srpna 2020, x xxxxxxx s xxxxxxx 6 nařízení Xxxxxx (XX) 2020/672.

(12)

Xxxx xx xxx tudíž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx pomoci Xxxxxxxxx řešit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx narušení xxxxxxxxx způsobené xxxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a dílčích xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(13)

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Smlouvy. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx xxxxxx 108 Xxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxx xx xxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx mohla Xxxxxx xxxxxxxx rozsah, v xxxx Slovinsko tyto xxxxxx xxxxxxxx.

(15)

Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vzaty x xxxxx xxxxxxxxx x očekávané xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx x finanční xxxxx xxxxx nařízení (XX) 2020/672, které xxx xxxxxx nebo xxxxxxx podat xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zásady xxxxxxx zacházení, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x transparentnosti,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 nařízení (XX) 2020/672.

Článek 2

1.   Unie poskytne Xxxxxxxxx půjčku v xxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;113&xxxx;670&xxxx;000 XXX. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx finanční xxxxx Unie x xxxxxxx osmi xxxxxxxx. Xxxxxx může být xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx dílčích xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx se splatnost xxxxxxx dílčích xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx tranše xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 2 xxxxxxxx (EU) 2020/672 v xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souvisejícího x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx o xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 3

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxx mzdy, xxx xx uveden x xxxxxxxx 7 x 8 „zákona o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxx a xxxxxx“ x xxxxxxxx 21 až 32 „xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 x xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx“, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x jak xx xxxxxxxx xxxxxx 24 xx 34 „xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmírnění x xxxxxxx následků xxxxxxxx XXXXX-19“;

x)

xxxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx využívající xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 21 xx 32 „xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 x ke xxxxxxxx xxxxxx následků xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx“;

x)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx zaměstnavatelům xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxx x xxxxxxxx 11 xx 23 „xxxxxx x x intervenčních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx následků epidemie XXXXX-19“;

x)

xxxxxx příspěvků na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pracovníky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 33 „xxxxxx x intervenčních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx“, pro xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zaměstnáni xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x církevní pracovníky, xxx je uvedeno x článku 38 „xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 x xx zmírnění jejích xxxxxxxx pro xxxxxx x hospodářství“;

f)

základní xxxxxxx xxxxxx pro osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v článku 34 „xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 x xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx a hospodářství“.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx informuje Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů, x to xx xx xxxx, kdy xxxxx tyto plánované xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx provedeny.

Článek 5

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxx rozhodnutí nabývá xxxxxx xxxx oznámení xxxxxxxx.

Článek 6

Xxxx xxxxxxxxxx xx zveřejní v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxx xxx 25. xxxx 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. ROTH


(1)  Úř. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Slovinsko x. 36/20.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x. 49/20.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 80/20.