Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX (XX) 2020/1356

xx dne 25. září 2020,

xxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podpora xxxxx nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění xxxxx nezaměstnanosti x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozšíření onemocnění XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2020/672 xx dne 19. xxxxxx 2020 x zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na zmírnění xxxxx nezaměstnanosti x xxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 (1), x xxxxxxx na čl. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx nařízení,

s xxxxxxx xx návrh Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:

(1)

Xxx 7. srpna 2020 Slovinsko xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxx vnitrostátní xxxxx při řešení xxxxxx rozšíření onemocnění XXXXX-19 x xxxxxxxxx xx socioekonomické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxx xxxxxxxx, která Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 2020 xxxx Xxxxxxxxx ke konci xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x veřejný dluh xx výši 7,2 %, xxxx. 83,7 % hrubého xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise x léta 2020 xx xxxxxxxxxxx, xx xx XXX Xxxxxxxxx x xxxx 2020 xxxxx o 7 %.

(3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx Xxxxxxxxx imobilizovalo xxxxxxx xxxx pracovní xxxx. Xx vedlo x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxx ve Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx 4. xx 9. xxx xxxxxxxxxx.

(4)

„Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxx (ZIUPPP)“ (2) a „xxxxx x intervenčních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 x xx xxxxxxxx jejích xxxxxxxx pro xxxxxx x hospodářství (XXXXXXX)“&xxxx;(3), xxx xx xxxxx xxxxxx Slovinska ze xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxx xx xxxxx), xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxx, x důvodu xxxxx xxxx či xxxxxxxxx. Xxxxx splatná x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 80 % xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxx minimální xxxx xx Xxxxxxxxx, a xx podmíněna tím, xx zaměstnavatel xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx v xxxxxxxxx od 13. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxx 2020. Xx xxxxxxx „xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke zmírnění x xxxxxxx následků xxxxxxxx XXXXX-19 (ZIUOOPE)“ (4) xxx program x xxxxxxx xxxxxxx prodloužen xx xxxxxx od 1. června 2020 xx 31. srpna 2020 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 2020.

(5)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx byl x xxxxxxxxx xx 13. xxxxxx 2020 do 31. xxxxxx 2020.

(6)

Xxx xxxxxxxx režim xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plný xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx, xxxxx každý xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx účasti v xxxxxxxx a ještě xx xxxx jednoho xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx 1. června 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020.

(7)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dotoval platby xxxxxxxxx xx penzijní x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příspěvků xx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx určitá povolání xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na pracovišti. Xxxxxxxx bylo spojeno x povinností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 200 XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mzdy. Orgány xxxxxxx správy xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx byli nepřetržitě xxxxxxxxxxxx xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx bylo x platnosti od 13. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxx 2020.

(8)

Xxxx zavedeno opatření xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx pokrývá xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx epidemie xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost, xxxx ji xxxxx xxxxxxxxx xxxxx částečně. Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xx 13. xxxxxx 2020 do 31. xxxxxx 2020.

(9)

Xxxxxxxx xxxx xxxx základní xxxxxxx příjmu xxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která x xxxxxx 2020 xxxxxxxxxx xxxx 350 XXX a x xxxxx a xxxxxx 2020 xxxx 700 XXX xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x během xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ji xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Opatření bylo x platnosti xx 13. března 2020 xx 31. xxxxxx 2020.

(10)

Xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx žádost o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx článek 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx a plánované xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx o 1 203 670 000 XXX z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nárůst, neboť xxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx pokrýt 90 000 000 XXX xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(11)

Xxxxxx Xxxxxxxxx konzultovala x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx skutečných x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x režimy xxxxxxxx xxxxxxxx doby x xxxxxxxxx opatřeními, jak xx uvádí x xxxxxxx ze xxx 7. xxxxx 2020, x xxxxxxx x xxxxxxx 6 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2020/672.

(12)

Měla xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxx x xxxxx pomoci Xxxxxxxxx xxxxx socioekonomické xxxxxx xxxxxxx narušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se splatnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x úzké xxxxxxxxxx x vnitrostnáními xxxxxx.

(13)

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 107 a 108 Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 108 Smlouvy.

(14)

Slovinsko by xxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o provádění xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxxx tyto xxxxxx provedlo.

(15)

Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx finanční xxxxxx byly xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx o finanční xxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx další xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zacházení, solidarity, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX ROZHODNUTÍ:

Xxxxxx 1

Slovinsko splňuje xxxxxxxx stanovené x xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Xxxxxx 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 1 113 670 000 XXX. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx pro finanční xxxxx poskytnutou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

3.   Komise xxxxxxxx Slovinsku xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxx osmi tranších. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Splatnost xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx delší xxx xxxxxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx se splatnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx tranše bude xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vstupu xxxxxx x xxxxxx podle xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2020/672 x xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx podle xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2020/672 za xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x jakéhokoli xxxxxxxxxxx souvisejícího x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx rozhodne o xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 3

Xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx tato xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx uveden x xxxxxxxx 7 x 8 „xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxx x xxxxxx“ a xxxxxxxx 21 xx 32 „xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k omezení xxxxxxxx COVID-19 x xx zmírnění jejích xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx“, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx články 24 xx 34 „xxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19“;

x)

xxxxxxxxxx xx xxxxxx odvodů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mzdy, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 21 xx 32 „xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx epidemie COVID-19 x ke xxxxxxxx xxxxxx následků xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx“;

x)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx zaměstnavatelům xxxxxxx zavést xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx v xxxxxxxx 11 až 23 „xxxxxx o x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmírnění x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19“;

x)

xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x invalidní xxxxxxxxx xxx pracovníky x měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v xxxxxx 33 „xxxxxx x intervenčních opatřeních x xxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx“, pro xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx;

x)

xxxxxxxxxxx odvodů xx sociální xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxxxxxxxx x církevní xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx 38 „xxxxxx x intervenčních xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 x xx zmírnění jejích xxxxxxxx xxx občany x xxxxxxxxxxxx“;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx výdělečně činné, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x článku 34 „zákona o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 x ke zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx“.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx do 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx xxxxxxx šest xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx, x xx xx xx xxxx, kdy xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx výši xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Toto rozhodnutí xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

V Xxxxxxx dne 25. xxxx 2020.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 159, 20.5.2020, x. 1.

(2)  Úřední xxxxxxx Xxxxxxxxx Slovinsko x. 36/20.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx věstník Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x. 49/20.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 80/20.