Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX RADY (XX) 2020/1354

ze xxx 25. xxxx 2020,

xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx republice xxxxxxxxx dočasná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672 na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situaci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x ohledem xx xxxxxxxx Rady (XX) 2020/672 ze xxx 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxx evropského xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19&xxxx;(1), x xxxxxxx xx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx nařízení,

s ohledem xx návrh Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 11. xxxxx 2020 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx jeho vnitrostátní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x jeho xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x reagovala xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx onemocnění xxx xxxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, že rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx opatření, xxxxx Xxxxxxxxxxx provedlo x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx dopad na xxxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxxxx Komise x xxxx 2020 xxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx výši 6,5 %, xxxx. 131,6 % xxxxxxx domácího xxxxxxxx (XXX). Xxxxx xxxxxxxxx prognózy Xxxxxx x xxxx 2020 xx xxxxxxxxxxx, že xx HDP Xxxxxxxxxxx x roce 2020 xxxxx x 9,8 %.

(3)

Xxxxxxxxx onemocnění COVID-19 x Xxxxxxxxxxx imobilizovalo xxxxxxx část xxxxxxxx xxxx. To v Xxxxxxxxxxx vedlo k xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx veřejných výdajů, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož i x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v návaznosti xx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19, xxx uvádí 4. xx 17. xxx xxxxxxxxxx.

(4)

„Xxxxxxx č. 7/2009 xx xxx 12. února“, xxx xx uveden x xxxxxxx Portugalska xx xxx 11. xxxxx 2020, bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce. X xxxxx tohoto xxxxxxxx xx způsobilým podnikům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 70 % xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx třetiny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zaměstnanců. Xxx xxxxxxxxxxx dvou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx minimální xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxxxxx xxxx. Způsobilé xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxxx značný xxxxxx xxxxxx.

(5)

„Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 10-X/2020 xx dne 26. března“ x „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 27-X/2020 ze dne 19. xxxxxx“, jak xxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxx ze xxx 11. srpna 2020, xxxx základem xxx zavedení řady xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19. K xxxxx xxxxxxxxx patří xxxx x zjednodušená zvláštní xxxxxxx xx zachování xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx dočasného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 4. xxxx xxxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx tohoto xxxxxxxx je způsobilým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 70 % náhrad xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx výše xxxxxx xxxx xxx třetiny xxxxxxxxx xxxxxxx platu xxxxxxxxxxx, x dále xxxx zaměstnavatelé xxxxxxxxxx xx platby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx stanovování xxxx xxxxxx obvyklého hrubého xxxxx platí omezení, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx minimální vnitrostátní xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx x xxxxxx 30 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx měsícem x xxxxxxxxxx xxxx xxxx x měsíčním průměrem xx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pokles xxxxxx xxxxxxx x 40 %. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozšířeno, x xx mimo xxxx xxx, že xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnancům upraven xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hrubého xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx osvobození xx xxxxxx příspěvků na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx představuje xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/672 xxxxxxxxx za veřejné xxxxxx.

(6)

X xxxxxxxxx, xxx xx podniky xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx COVID-19, xxxx xxxxxxxx pomoci x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 4. xxxx 5. bodě xxxxxxxxxx x mají xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vzdělávání v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx a společnosti xxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pracovního procesu x usnadnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx uvedených xx 4. xxxx 5. bodě odůvodnění, xxxxxx buď xxxxxxxxx xx xxxx minimální xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vyplacen x xxxxx xxxxxxx, xxxx příspěvek xx xxxx xxxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx takového xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx šesti xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx nárok xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnance, a xx xx výši 50 %.

(8)

X xxxxxxx x „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 27-X/2020 xx xxx 19. xxxxxx“ x „legislativním xxxxxxxxx x. 58-X/2020 xx xxx 14. xxxxx“ xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příplatek xx xxxxxxxxxxx příjmu pro xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 4. nebo 5. xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou zaměstnanci, xxxxxxx xxxxx xxxx xx únor 2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mzdy. Xxxx xxxxxxxxxxx obdrží xxxxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxx xxxxxx xxxxxx xx únor 2020 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx využíval xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx režimů xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 100 XXX x horní hranice xx 351 EUR.

(9)

„Legislativním xxxxxxxxx x. 10-A/2020 xx xxx 13. xxxxxx“ x „xxxxxxx x. 2/2020 ze xxx 31. xxxxxx“&xxxx;(2), xxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx dne 11. xxxxx 2020, byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx poskytován měsíční xxxxxxxxx xxx ve xxxx přiznaného příjmu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 438,81 XXX, xxxxx xx příjem xxxxx xxx 658,21 XXX, xxxx xx xxxx xxxx třetin xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nejvýše xxxx 438,81 XXX, xxxxx xx xxxxxx xxxxx než 658,21 XXX. V období xx 13. xxxxxx xx 30. xxxxxx 2020 xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxx spodní xxxxxxx 219,41 XXX. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx 30 xxx před xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx srovnání x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx x měsíčním průměrem xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedenému xxxxxx xxxxxxxxxxx pokles xxxxxx xxxxxxx x 40 %.

(10)

„Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 10-X/2020 xx dne 13. března“, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxx ze xxx 11. srpna 2020, byl zaveden xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxx mladší xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 50 % xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obvyklého xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mzda x xxxxx hranici xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx za opatření xxxxxxx xxxxxxx zkrácené xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx poskytuje podporu xxxxxx zaměstnancům, xxxxx xxxxxx x hrazením xxxxxxx na péči x xxxx x xxxx xxxxxxxx škol, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx pokračovat v xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx.

(11)

„Xxxxxxxxx xxxxx x. 3485-X/2020 xx xxx 17. xxxxxx“, „vyhláškou vlády x. 4395/2020 ze xxx 10. dubna“ x „xxxxxxxxx xxxxx x. 5897-X/2020 xx xxx 28. xxxxxx“, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxx 2020, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxx x ohledem na xxxxxxx odborné přípravy. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nekoná.

(12)

„Usnesením Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Azory x. 97/2020 xx xxx 8. xxxxx“, „xxxxxxxxx Xxxx vlády autonomní xxxxxxx Xxxxx x. 120/2020 xx dne 28. xxxxx“, „xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx č. 128/2020 xx xxx 5. května“, „usnesením Xxxx xxxxx autonomní xxxxxxx Xxxxx x. 129/2020 xx dne 5. xxxxxx“, „xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x. 195/2020 ze xxx 15. xxxxxxxx“, „usnesením Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x. 196/2020 xx xxx 15. xxxxxxxx“ a „xxxxxxxxx Rady xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x. 200/2020 ze xxx 17. xxxxxxxx“, xxx jsou uvedeny x žádosti Xxxxxxxxxxx xx dne 11. xxxxx 2020, byla xxxxxxxx řada xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Cílem xxxxxx zvláštních xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx režimů, a xx xxxxxxx zkrácené xxxxxxxx doby a xxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xxx xxxxxxx xx xxxxxx obnovení xxxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xx Azorách x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluv a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(13)

„Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx x. 101/2020 xx xxx 13. xxxxxx“ a „xxxxxxx x. 133-X/2020 xxxxxxxxxxxxx vlády xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx dne 22. xxxxx“, xxx xxxx uvedeny x xxxxxxx Portugalska ze xxx 11. xxxxx 2020, byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x autonomní xxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci celostátních xxxxxx, a xx xxxxxxx zkrácené xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx xx Madeiře v xxxx rozšíření onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a pokračováním x obchodní xxxxxxxx.

(14)

„Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 10-X/2020 xx dne 13. xxxxxx“ x „xxxxxxx x. 2/2020 xx xxx 31. xxxxxx“&xxxx;(3), xxx jsou uvedeny x xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxx 2020, xxx xxxxxxxx příspěvek xxx xxxxxxxxxxx x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx profesní xxxxxxx, xxxxx se nacházejí x preventivní izolaci. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxx právním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nemoci xxxxxxxxxxx x případě xxxxxx onemocněním XXXXX-19. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx portugalského xxxxxxx xxxxx x nemoci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nákazy xxxxxxxxxxx COVID-19 žádná xxxxxx doba. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příspěvek xx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(15)

„Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 10-X/2020 xx dne 13. xxxxxx“, jak xx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxx 11. srpna 2020, byl xxxxxxxx xxxxx osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zdravím, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx rezortních xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Azory a Xxxxxxx. Na tomtéž xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx školách, xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx návrat xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx personálu i xxxxxxxx xx xxxx.

(16)

Xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xxxxxxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxxxxxxxxxx pacientů x pracovníků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x u zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx domů x xxxxxxxx xxxx x xxxx. Náklady testování xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx rozpočtu, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxx.

(17)

X xxxxxxx „xxxxxxx x. 27-A/2020 xx xxx 24. xxxxxxxx“, xxx je xxxxxx v žádosti Xxxxxxxxxxx xx dne 11. srpna 2020, xxxx zavedena xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx boji xxxxx šíření xxxxxxxxxx XXXXX-19. Odměna je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 50 % xxxxxxx hrubé xxxx xxxxxx zaměstnance.

(18)

Portugalsko splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxx x finanční xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx (EU) 2020/672. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx příslušné důkazy, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx výdaje xx 1. února 2020 xxxxxxxx x 5 934 462 488 XXX z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19. Tento xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx uvedenými xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx nárůst, neboť xx spojen s xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podstatné xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx v Portugalsku.

(19)

Komise Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx skutečných x plánovaných xxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby a xxxxxxxxx opatřeními, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx šíření onemocnění XXXXX-19, jak xx xxxxx xxxxxx ze xxx 11. srpna 2020, v xxxxxxx x článkem 6 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

(20)

Měla xx tudíž xxx xxxxxxxxxx finanční xxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19. Komise xx měla přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, velikosti a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx tranší v xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(21)

Xxxx xxxxxxxxxx xx nemělo předjímat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Smlouvy. Xxxxxx nezprošťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx oznamovat Xxxxxx záměry poskytnout xxxxxx podporu xxxxx xxxxxx 108 Smlouvy.

(22)

Portugalsko xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plánovaných xxxxxxxxx xxxxxx, aby mohla Xxxxxx posoudit xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(23)

Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx byly xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Portugalska, xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx již podaly xxxx plánují xxxxx xxxxx členské xxxxx, xxxxxxx xxxx uplatněny xxxxxx rovného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Xxxxxx 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx půjčku x xxxxxxxxx xxxx 5&xxxx;934&xxxx;462&xxxx;488 XXX. Půjčka xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx pro finanční xxxxx poskytnutou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx počínaje prvním xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

3.   Komise xxxxxxxx Portugalsku xxxxxxxx xxxxx Unie v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx může xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx dílčích xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx tranše xxxx xxx delší xxx xxxxxxxxx průměrná splatnost xxxxxxx v odstavci 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dodržena xxxxxxxxx xxxxxxxx splatnost xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx tranše xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx podle xx. 8 xxxx. 2 nařízení (EU) 2020/672 x xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx článku 4 nařízení (EU) 2020/672 za každou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, náklady x xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx x jakéhokoli xxxxxxxxxxx souvisejícího x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx o xxxx x uvolnění xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx tato opatření:

a)

podporu xxxxxxxxx pracovních xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx pracovní xxxx xxxxx článků 298 až 308 „xxxxxx x. 7/2009 xx xxx 12. xxxxx“;

x)

xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podporu xx xxxxxxxxx pracovních xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx běžné pracovní xxxx xxxxx „legislativního xxxxxxxx x. 10-G/2020 xx xxx 26. xxxxxx“ x článku 2 „xxxxxxxxxxxxxx nařízení x. 27-X/2020 xx xxx 19. xxxxxx“;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx, xxxxxxx cílem je xxxxxxxx pracovní xxxxxxx xx xxxx dočasného xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx 7 až 9 „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 10-X/2020 xx dne 26. xxxxxx“;

x)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xx 7 a 10 xx 12 x článku 5 „xxxxxxxxxxxxxx nařízení č. 27-X/2020 xx dne 19. xxxxxx“;

x)

xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx příjmu xxx zaměstnance, xx xxx xx vztahuje xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x), x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx dočasného xxxxxxxxx práce nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx portugalským xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx x zjednodušená xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 podle článku 3 „xxxxxxxxxxxxxx nařízení x. 27-B/2020 xx xxx 19. června“ (xx znění „xxxxxx 58-X/2020 xx xxx 14. xxxxx“);

x)

xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podporu xx xxxxxxxxx pracovních xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 46-X/2020 ze xxx 30. července“;

g)

novou xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx pracovníky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 26 xx 28 „legislativního nařízení x. 10-X/2020 ze xxx 13. xxxxxx“ x xxxxxx 325-X „xxxxxx č. 2/2020 xx xxx 31. xxxxxx“ xx xxxxx xxxxxx 3 „zákona x. 27-X/2020 xx xxx 24. xxxxxxxx“;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxx nemohou xxxxxxxx xxxxx tomu, xx xxxx pečovat x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx 23 „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 10-X/2020 xx xxx 13. xxxxxx“;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx pracovních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxx x. 3485-X/2020 xx xxx 17. xxxxxx“, „vyhlášky vlády x. 4395/2020 ze xxx 10. dubna“ x „xxxxxxxx vlády x. 5897-B/2020 xx xxx 28. května“;

j)

regionální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Azory xxxxx „xxxxxxxx Rady vlády xxxxxxxxx oblasti Azory x. 97/2020 ze xxx 8. xxxxx“, „xxxxxxxx Rady xxxxx xxxxxxxxx oblasti Xxxxx x. 120/2020 ze xxx 28. dubna“, „xxxxxxxx Rady xxxxx xxxxxxxxx oblasti Xxxxx x. 128/2020 ze xxx 5. května“, „xxxxxxxx Xxxx vlády xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x. 129/2020 xx xxx 5. xxxxxx“, „xxxxxxxx Xxxx vlády xxxxxxxxx oblasti Azory x. 195/2020 ze xxx 15. července“, „xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxx oblasti Xxxxx x. 196/2020 ze xxx 15. xxxxxxxx“ x „usnesení Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx č. 200/2020 xx dne 17. xxxxxxxx“;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx vlády xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx x. 101/2020 xx xxx 13. března“ x „xxxxxx x. 133-X/2020 xxxxxxxxxxxxx vlády xxxxxxxxx xxxxxxx Madeira x Xxxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxx začleňování x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 22. xxxxx“;

x)

xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, podle článku 19 „legislativního xxxxxxxx x. 10-X/2020 xx xxx 13. xxxxxx“ x xxxxxx 325-F „xxxxxx x. 2/2020 xx xxx 31. xxxxxx“ xx xxxxx xxxxxx 3 „zákona x. 27-A/2020 xx xxx 24. xxxxxxxx“;

x)

xxxxx x nemoci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nákazy xxxxxxxxxxx XXXXX-19 podle xxxxxx 20 „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 10-X/2020 xx dne 13. xxxxxx“ x článku 325-X „xxxxxx x. 2/2020 xx xxx 31. března“ xx xxxxx článku 3 „xxxxxx č. 27-X/2020 xx xxx 24. xxxxxxxx“;

x)

xxxxx osobních ochranných xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx pracovišti, xxxxxxxxx ve veřejných xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx x x autonomních xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 10-X/2020 xx xxx 13. března“;

o)

kampaň xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 10-X/2020 xx xxx 13. xxxxxx“;

x)

xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx onemocněním XXXXX-19 x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pracovníků xx veřejných xxxxxxxxxxx, xxxxx x u xxxxxxxxxxx pečovatelských xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx;

x)

xxxxx zvláštní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost x xxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xxxxxx 42-A „xxxxxx x. 2/2020 xx xxx 31. xxxxxx“ xx znění xxxxxx 3 „zákona x. 27-X/2020 ze xxx 24. xxxxxxxx“.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx xxxxxxx šest xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných výdajů, x to xx xx doby, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výdaje x xxxx výši provedeny.

Xxxxxx 5

Xxxx rozhodnutí xx určeno Portugalské xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxx xxxxxxxxxx xx vyhlašuje x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X Bruselu dne 25. xxxx 2020.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 159, 20.5.2020, x. 1.

(2)  Ve xxxxx xxxxxx č. 27-X/2020 xx dne 24. xxxxxxxx 2020.

(3)  Ve znění xxxxxx č. 27-X/2020 xx xxx 24. xxxxxxxx 2020.