Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX ROZHODNUTÍ RADY (XX) 2020/1352

xx xxx 25. xxxx 2020,

kterým xx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx xxxxxxxx xxxxx nezaměstnanosti x xxxxxxxxx situaci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX EVROPSKÉ XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x ohledem xx xxxxxxxx Rady (EU) 2020/672 xx xxx 19. xxxxxx 2020 x zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na zmírnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) x důsledku rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19&xxxx;(1), x xxxxxxx xx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx návrh Evropské xxxxxx,

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 7. xxxxx 2020 Malta požádala Xxxx x finanční xxxxx, která xx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 a reagovala xx socioekonomické důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné.

(2)

Předpokládá xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xxxxxxxx, která Xxxxx provedla x xxxxx omezit xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mít xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx finance. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx z xxxx 2020 měla Xxxxx xx xxxxx xxxx 2020 vykazovat xxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxx xx xxxx 6,7 %, xxxx. 50,7 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (HDP). Xxxxx xxxxxxxxx prognózy Xxxxxx x xxxx 2020 xx xxxxxxxxxxx, že xx HDP Malty x xxxx 2020 xxxxx o 6,0 %.

(3)

Xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pracovní xxxx. Xx xx Xxxxx vedlo x xxxxxxx x prudkému xxxxxxx veřejných výdajů, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx týkajícími xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx příspěvků x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, jak uvádí 4. xx 7. xxx xxxxxxxxxx.

(4)

„Xxxxx Enterprise Xxx (Xxx. 463 xx xxx Xxxx xx Xxxxx)/X-Xxx xxxx xx-Xxxxxxxxxxxxx xħxxx-Xxxxxxxxżx xx‘ Xxxxx (Xxx. 463 xxx-Xxġxxxxx xx‘ Xxxxx)“ x „Xxxxxxxxxx Notice Xx. 389 xx 13 Xxxxx 2020/Xxxxxxxxxxxxxx xxx-Xxxxx Xxx 389 xxx-13 ta‘ Xxxxx 2020“, xxx je xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx ze xxx 7. srpna 2020, xxxxxxx příplatky v xxxxxxxxxxx s onemocněním XXXXX-19, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx samostatně xxxxxxxxx činné, s xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v odvětvích xxxxxxx xxxxxxxxxx krizí xxxxxxxxx v xxxxxxx X xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 800 XXX xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx odvětvích xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 160 EUR xxxxxxx. X xxxxxxxx 2020 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do září 2020 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxx. Xxxxxxx, která xxxx xxxxx podporována x rámci xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X xxxx xxxxxxx B, xxxxx xxx zaměstnance s xxxxx pracovním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši 600 XXX.

(5)

„Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xx. 331 xx 25 March 2020/Xxxxxxxxxxxxxx xxx-Xxxxx Xxx 331 xxx-25 ta‘ Marzu 2020“, jak je xxxxxxx v žádosti Xxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxx příspěvek x xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx XXXXX-19, který xxxxxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx sektoru pobývat xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx zaměstnavatelem. Xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 166,15 XXX xxxxx.

(6)

Xx xxxxxxx „Xxxxxxxxxx Xxxxxx No. 330 xx 25 Xxxxx 2020/Xxxxxxxxxxxxxx xxx-Xxxxx Nru 330 xxx-25 xx‘ Xxxxx 2020“, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xx xxx 7. srpna 2020, program rodičovských xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx se x xxxx xxxxxxx o xxxx ve xxxxxxx xxxx. Příspěvek xx xxxxxxxxxx xxx podmínkou, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Zaměstnanci x xxxxx xxxxxxxxx úvazkem xxxx nárok obdržet xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 166,15 XXX.

(7)

„Xxxxxxxxxx Xxxxxx No. 353 of 30 Xxxxx 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Xxx 353 tat-30 xx‘ Marzu 2020“, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19, od 27. xxxxxx 2020, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sektoru, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx za účelem xxxxx, protože xxx xxxx xxxxxxxx zůstat xxxx. Xxxxxxxxx osoby xxxx osoby, které xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx nehradí. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx přímou platbu xx xxxx 166,15 XXX.

(8)

Xxxxx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxx pomoc, xxxxx xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x plánované xxxxxxx výdaje od 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx x 243 632 000 EUR x důvodu zvýšení xxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx XXXXX, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nárůst, xxxxx nová opatření xx týkají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx.

(9)

Xxxxxx Maltu konzultovala x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x plánovaných xxxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeními, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x návaznosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxx je xxxxx xxxxxx ze xxx 7. xxxxx 2020, v xxxxxxx x xxxxxxx 6 xxxxxxxx Komise (XX) 2020/672.

(10)

Xxxx by být xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxx s xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ekonomiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxx by xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx splatnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x úzké xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx orgány.

(11)

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxx, x to zejména xx xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx. Xxxxxx nezprošťuje xxxxxxx státy povinnosti xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx článku 108 Xxxxxxx.

(12)

Xxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx informovat x provádění plánovaných xxxxxxxxx výdajů, xxx xxxxx Xxxxxx posoudit xxxxxx, v xxxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(13)

Xxx rozhodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx stávající x xxxxxxxxx potřeby Xxxxx, xxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx nařízení (XX) 2020/672, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Článek 1

Xxxxx splňuje xxxxxxxx stanovené x xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Článek 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx poskytne Xxxxx půjčku v xxxxxxxxx xxxx 243 632 000 XXX. Xxxxxx xx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx počínaje xxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx finanční xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v jedné xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Splatnost dílčích xxxxxx v rámci xxxxx xxxxxx xxxx xxx delší xxx xxxxxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx splatnost xxxxxxx dílčích xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxx xx vyplacení xxxxx xxxxxx dodržena xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx bude xxxxxxxx v závislosti xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx podle xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2020/672 x platnost.

5.   Malta xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx podle článku 4 xxxxxxxx (EU) 2020/672 za xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jakož x x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření:

a)

příplatky XXXXX, xxx uvádí „Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx (Xxx. 463 xx xxx Xxxx xx Xxxxx)/X-Xxx dwar xx-Xxxxxxxxxxxxx xħxxx-Xxxxxxxxżx xx‘ Malta (Xxx. 463 xxx-Xxġxxxxx xx‘ Xxxxx)“ x „Xxxxxxxxxx Notice No. 389 xx 13 Xxxxx 2020/Xxxxxxxxxxxxxx xxx-Xxxxx Xxx 389 tat-13 xx‘ April 2020“;

x)

xxxxxxxxx XXXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx „Xxxxxxxxxx Notice No. 331 xx 25 Xxxxx 2020/Notifikazzjoni xxx-Xxxxx Xxx 331 xxx-25 xx‘ Xxxxx 2020“;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX, xxx xxxxx“Xxxxxxxxxx Notice Xx. 330 xx 25 Xxxxx 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Xxx 330 xxx-25 xx‘ Xxxxx 2020“;

x)

xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXXXX, xxx xxxxx „Xxxxxxxxxx Notice Xx. 353 xx 30 Xxxxx 2020/Xxxxxxxxxxxxxx xxx-Xxxxx Xxx 353 xxx-30 xx‘ Marzu 2020“.

Článek 4

Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx do 30. xxxxxx 2021 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xx xxxx, xxx xxxxx tyto plánované xxxxxxx výdaje x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Toto rozhodnutí xx xxxxxx Republice Xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx oznámení xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

X Bruselu xxx 25. xxxx 2020.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.