Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX ROZHODNUTÍ XXXX (XX) 2020/1352

ze xxx 25. září 2020,

xxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dočasná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situaci x xxxxxxxx rozšíření onemocnění XXXXX-19

XXXX EVROPSKÉ XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Evropské xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Rady (EU) 2020/672 ze xxx 19. května 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na zmírnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx situaci (SURE) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 (1), a xxxxxxx xx čl. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxxxx,

xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:

(1)

Xxx 7. xxxxx 2020 Xxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx řešení xxxxxx rozšíření onemocnění XXXXX-19 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx provedla x xxxxx xxxxxx výskyt xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 2020 xxxx Xxxxx ke konci xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx výši 6,7 %, resp. 50,7 % hrubého xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 2020 xx xxxxxxxxxxx, xx xx XXX Xxxxx x roce 2020 xxxxx x 6,0 %.

(3)

Xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xx Xxxxx xxxxx x xxxxxxx x prudkému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx týkajícími xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx v pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rodičovských xxxxxxxxx x opatřeními v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx 4. xx 7. xxx xxxxxxxxxx.

(4)

„Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxx (Xxx. 463 xx the Xxxx xx Malta)/L-Att xxxx xx-Xxxxxxxxxxxxx xħxxx-Xxxxxxxxżx ta‘ Xxxxx (Xxx. 463 xxx-Xxġxxxxx ta‘ Xxxxx)“ x „Xxxxxxxxxx Notice Xx. 389 xx 13 Xxxxx 2020/Notifikazzjoni xxx-Xxxxx Xxx 389 xxx-13 ta‘ Xxxxx 2020“, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxx příplatky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xx xxxxxxxx xx zaměstnance x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, s xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Zaměstnanci xx plný úvazek xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zasažených xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxxxx vlády (xxxx. odvětví xxxxxxxxxxxx) xxxx nárok xx xxxxxxx podporu ve xxxx 800 XXX xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v méně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx B xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 160 EUR xxxxxxx. X červenci 2020 byl program xxxxxxxxxx do xxxx 2020 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx přílohách xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxx dříve podporována x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X nebo xxxxxxx X, budou xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx úvazkem xxxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxxxxxx ve výši 600 XXX.

(5)

„Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xx. 331 of 25 March 2020/Xxxxxxxxxxxxxx xxx-Xxxxx Xxx 331 xxx-25 xx‘ Marzu 2020“, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx ze xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx umožňuje xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracujícím x xxxxxxxxx xxxxxxx pobývat xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx zaměstnavatelem. Při xxxxx na plný xxxxxx xxxxx příspěvek xxxx 166,15 XXX xxxxx.

(6)

Xx xxxxxxx „Government Xxxxxx Xx. 330 xx 25 Xxxxx 2020/Xxxxxxxxxxxxxx xxx-Xxxxx Xxx 330 xxx-25 ta‘ Xxxxx 2020“, xxx xx uvedeno x xxxxxxx Malty xx xxx 7. srpna 2020, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx x xxxx starali x xxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx nemůže xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxx pracovním úvazkem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 166,15 XXX.

(7)

„Xxxxxxxxxx Notice Xx. 353 xx 30 Xxxxx 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Xxx 353 xxx-30 xx‘ Xxxxx 2020“, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19, od 27. xxxxxx 2020, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sektoru, které xxxxxxx opustit svůj xxxxx za xxxxxx xxxxx, xxxxxxx jim xxxx xxxxxxxx zůstat xxxx. Způsobilé xxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxx xxxxxx platbu xx výši 166,15 XXX.

(8)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx žádost x xxxxxxxx pomoc, které xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx důkazy, že xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx x 243 632 000 XXX x důvodu zvýšení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x příplatkem XXXXX, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx COVID x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX. Xx xxxxxxxxxxx náhlý x prudký nárůst, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx.

(9)

Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx x ověřila xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x plánovaných xxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeními, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x návaznosti xx šíření onemocnění XXXXX-19, jak xx xxxxx žádost xx xxx 7. xxxxx 2020, x xxxxxxx x článkem 6 xxxxxxxx Komise (XX) 2020/672.

(10)

Xxxx xx být xxxxx poskytnuta xxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxx Maltě xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ekonomiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19. Xxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x úzké xxxxxxxxxx x vnitrostnáními xxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxxxx by nemělo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxx článků 107 x 108 Xxxxxxx. Xxxxxx nezprošťuje xxxxxxx xxxxx povinnosti xxxxxxxxx Xxxxxx záměry xxxxxxxxxx státní podporu xxxxx článku 108 Xxxxxxx.

(12)

Xxxxx xx měla Xxxxxx xxxxxxxxxx informovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxx posoudit xxxxxx, x xxxx Xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx.

(13)

Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Malty, xxxxx i xxxxxxx x finanční xxxxx xxxxx nařízení (EU) 2020/672, které již xxxxxx xxxx plánují xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rovného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Xxxxxx 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx poskytne Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 243&xxxx;632&xxxx;000 XXX. Xxxxxx má xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činí 18 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx nabytí xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

3.   Komise xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxx osmi tranších. Xxxxxx může xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Splatnost dílčích xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx může xxx delší xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tranší xxxxxxx xxx, xxx xxxx xx vyplacení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průměrná splatnost xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx vstupu xxxxxx x půjčce xxxxx xx. 8 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2020/672 x xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx náklady financování Xxxx xxxxx xxxxxx 4 nařízení (EU) 2020/672 za xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx poplatky, xxxxxxx x xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx x jakéhokoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx o xxxx a uvolnění xxxxxx, jakož x x xxxx dílčích xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx tato xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx XXXXX, xxx xxxxx „Xxxxx Xxxxxxxxxx Act (Xxx. 463 xx xxx Laws of Xxxxx)/X-Xxx xxxx xx-Xxxxxxxxxxxxx xħxxx-Xxxxxxxxżx xx‘ Xxxxx (Xxx. 463 tal-Liġijiet xx‘ Xxxxx)“ a „Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xx. 389 of 13 Xxxxx 2020/Xxxxxxxxxxxxxx xxx-Xxxxx Xxx 389 tat-13 xx‘ Xxxxx 2020“;

x)

xxxxxxxxx XXXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jak xxxxx „Xxxxxxxxxx Notice Xx. 331 xx 25 Xxxxx 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Xxx 331 xxx-25 xx‘ Xxxxx 2020“;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX, jak xxxxx“Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xx. 330 xx 25 Xxxxx 2020/Xxxxxxxxxxxxxx tal-Gvern Xxx 330 tal-25 xx‘ Marzu 2020“;

x)

xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx COVID, jak xxxxx „Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xx. 353 xx 30 March 2020/Xxxxxxxxxxxxxx xxx-Xxxxx Xxx 353 xxx-30 ta‘ Xxxxx 2020“.

Xxxxxx 4

Malta xxxxxxxxx Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx xxxxxxx šest xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to až xx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výdaje x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxx dne 25. xxxx 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.