Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX (XX) 2020/1350

xx xxx 25. xxxx 2020,

kterým xx Litevské republice xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx zmírnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situaci x xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX EVROPSKÉ UNIE,

s xxxxxxx na Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x ohledem xx xxxxxxxx Rady (EU) 2020/672 ze dne 19. května 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx nezaměstnanosti v xxxxxxxxx xxxxxxx (SURE) x xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx COVID-19 (1), x xxxxxxx na xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx nařízení,

s ohledem xx návrh Evropské xxxxxx,

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 7. xxxxx 2020 Xxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxx xx socioekonomické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 a xxxxxxxxx xxxxxxxx, která Xxxxx provedla s xxxxx omezit výskyt xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Komise z xxxx 2020 měla Xxxxx xx konci xxxx 2020 vykazovat xxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxx dluh xx xxxx 6,9 %, xxxx. 48,5 % xxxxxxx domácího xxxxxxxx (XXX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise x léta 2020 xx xxxxxxxxxxx, xx xx XXX Xxxxx x xxxx 2020 xxxxx x 7,1 %.

(3)

Xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pracovní xxxx. To x Xxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxx, xxxxx souvisel x xxxxxxxxx dotací na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx ukončení xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx 4. až 7. bod xxxxxxxxxx.

(4)

„Xxxxx x zaměstnanosti č. XXX-2470“, xxx je xxxxxx x žádosti Xxxxx ze xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zaměstnance xx pokrytí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx každého xxxxxxxxxxxx člověka, xxxxx xxxxxxx nevykonával xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx si xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx 70 % xxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx 90 % xxxx (100 % x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 60 xxx x xxxx), x xx xx xx xxxx minimální xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zúčastnili, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5)

Xxxxxx xxxx xxxxxx vypláceny xxx xxxxxxxxxxx vracející xx xx práce xxxx, xx dočasně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx jejich xxxxxxx do xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx až 100 % xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 50 % x x pátém a xxxxxx xxxxxx 30 %, přičemž výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dosáhnout xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx dotace lze xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx režimům zkrácené xxxxxxxx doby xxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/672, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podporu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(6)

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných, xxxxx xxxxxxxxxx zemědělskou xxxxxxx xxx zemědělský xxxxxx xx hospodářství xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx výše xxxx 257 EUR xxxxxxx x vyplácely xx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx režimům xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxx nařízení (EU) 2020/672, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx samostatně výdělečně xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků xxxx xxxxxxxx xx ztrátou xxxxxx.

(7)

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx hospodářství xxxxxxxxxxxx xxxx než xxxxxx hospodářským jednotkám, xx xxx xx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx x 6. xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 200 XXX drobným xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx zemědělců, kteří xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnáni x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxx 200 XXX xx xxxxx ze tří xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx stavu xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zkrácené xxxxxxxx doby, xxx xx xxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxxx xxxxx xx ochrana xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxx podobných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx snížením xx xxxxxxx xxxxxx.

(8)

Xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx skutečné x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 vzrostly x 746 660 000 XXX z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19. Xx představuje xxxxx x prudký nárůst, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx v Xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx 144 350 000 XXX xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x finančních xxxxxxxxxx Xxxx.

(9)

Xxxxxx Xxxxx konzultovala x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x plánovaných xxxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podobnými opatřeními, x xx v xxxxxxx x článkem 6 xxxxxxxx Komise (XX) 2020/672.

(10)

Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxx Litvě xxxxx socioekonomické xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ekonomiky xxxxxxxxxxx rozšířením onemocnění XXXXX-19. Komise xx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a dílčích xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(11)

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx předjímat výsledek xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 107 a 108 Smlouvy. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx oznamovat Komisi xxxxxx poskytnout státní xxxxxxx xxxxx článku 108 Smlouvy.

(12)

Litva by xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx Komise xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx Xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx.

(13)

Xxx rozhodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx byly vzaty x úvahu stávající x očekávané xxxxxxx Xxxxx, xxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podat další xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zásady xxxxxxx zacházení, solidarity, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Xxxxxx 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx Xxxxx půjčku x xxxxxxxxx xxxx 602&xxxx;310&xxxx;000 XXX. Xxxxxx má xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx poskytnutou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx xxxxxxxx prvním xxxx xx nabytí xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

3.   Komise xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx více dílčích xxxxxxxx. Splatnost xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx tranše xxxx xxx xxxxx než xxxxxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dílčích tranší xxxxxxx xxx, xxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxx tranší xxxxxxxx xxxxxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx bude xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx vstupu dohody x xxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2020/672 x xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, náklady x xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, jakož x x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 3

Xxxxx může xxxxxxxxxx tato opatření:

a)

dotace xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx období, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 41 „xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x. XXX-2470“;

x)

xxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxx jsou xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 „xxxxxx x zaměstnanosti x. XXX-2470“;

x)

xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx x čl. 5 odst. 2 „xxxxxx x zaměstnanosti x. XII-2470“.

Xxxxxx 4

Litva informuje Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx každých šest xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx, x xx xx xx xxxx, xxx xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx výdaje x xxxx xxxx provedeny.

Článek 5

Toto rozhodnutí xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X Bruselu xxx 25. září 2020.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. ROTH


(1)  Úř. věst. X 159, 20.5.2020, x. 1.