Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX (XX) 2020/1350

xx xxx 25. xxxx 2020,

kterým xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dočasná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/672 na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx situaci x xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x ohledem xx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2020/672 xx xxx 19. xxxxxx 2020 x zřízení evropského xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nezaměstnanosti x xxxxxxxxx situaci (SURE) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19&xxxx;(1), x xxxxxxx xx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx návrh Evropské xxxxxx,

xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:

(1)

Xxx 7. srpna 2020 Litva xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxx xx socioekonomické důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, xx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxx opatření, která Xxxxx provedla s xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, budou xxx xxxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Komise z xxxx 2020 měla Xxxxx xx konci xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx x veřejný dluh xx výši 6,9 %, xxxx. 48,5 % hrubého domácího xxxxxxxx (XXX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 2020 xx xxxxxxxxxxx, xx xx XXX Litvy x xxxx 2020 xxxxx o 7,1 %.

(3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x Litvě imobilizovalo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx x Xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx veřejných výdajů, xxxxx souvisel x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx během xxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, x xx ukončení xxxxxx xxxxxx a s xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx 4. xx 7. bod xxxxxxxxxx.

(4)

„Xxxxx x zaměstnanosti x. XXX-2470“, xxx xx xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx xx xxx 7. srpna 2020, xxxxxx program xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx předpokládané xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx člověka, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx, xxxxx pokryjí 70 % mzdy, x xx xx xxxx xxxxxxxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx 90 % mzdy (100 % x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx 60 xxx x xxxx), a xx xx xx xxxx minimální xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxxx xxxxxxxx zúčastnili, xx xxxxxx ponechat xxxxxxx 50 % xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5)

Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vracející xx do práce xxxx, co xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx, x to až xx dobu xxxxx xxxxxx po jejich xxxxxxx do xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx měsíci po xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx 100 % xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x čtvrtém měsíci 50 % a x pátém x xxxxxx měsíci 30 %, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x závislosti na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxxx minimální mzdy. Xxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xx opatření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx jejich xxxxx xx xxxxxxxxxx podporu xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx zachovat stávající xxxxxxxx poměry

(6)

Orgány rovněž xxxxxxx příspěvky xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vykonávají zemědělskou xxxxxxx xxx zemědělský xxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx 257 EUR xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxx považovat xx xxxxxxxx podobné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, neboť xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků před xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(7)

Xxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x 6. xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jednorázové xxxxxxx xxxxxx 200 XXX xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V případě xxxxxxxx zemědělců, xxxxx xxxx xxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nevydělali si xxxx xxx minimální xxxx, spočívá xxxxxxxx xx xxxxxxx částky 200 XXX xx xxxxx xx xxx xxxxxx karantény a xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx opatření lze xxxxxxxxx xx opatření xxxxxxx režimu zkrácené xxxxxxxx xxxx, xxx xx uveden x xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně činných xxxx podobných kategorií xxxxxxxxxx xxxx snížením xx xxxxxxx xxxxxx.

(8)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx 3 nařízení (XX) 2020/672. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x plánované veřejné xxxxxx od 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx x 746 660 000 XXX x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x cílem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dopady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx x prudký xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podniků a xxxxxxxx xxxx x Xxxxx. Litva xxxxx xxxxxx 144 350 000 XXX xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostředků Xxxx.

(9)

Xxxxxx Xxxxx konzultovala x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby x podobnými xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx s článkem 6 nařízení Komise (XX) 2020/672.

(10)

Xxxx xx xxx xxxxx poskytnuta xxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dopady xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx XXXXX-19. Komise xx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx splatnosti, xxxxxxxxx x uvolňování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(11)

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx. Rovněž xxxxxxxxxxx členské státy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 108 Smlouvy.

(12)

Litva xx xxxx Komisi pravidelně xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx Xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx.

(13)

Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x úvahu xxxxxxxxx x očekávané xxxxxxx Xxxxx, xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx další xxxxxxx státy, xxxxxxx xxxx uplatněny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Xxxxxx 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 602&xxxx;310&xxxx;000 XXX. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx xxxxxxxx prvním xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

3.   Komise xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x jedné xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Splatnost dílčích xxxxxx v rámci xxxxx tranše xxxx xxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xx splatnost xxxxxxx dílčích tranší xxxxxxx tak, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dodržena xxxxxxxxx xxxxxxxx splatnost xxxxxxx x odstavci 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx dohody x xxxxxx podle xx. 8 odst. 2 nařízení (XX) 2020/672 v platnost.

5.   Litva xxxxxx náklady xxxxxxxxxxx Xxxx podle xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxx poplatky, xxxxxxx x xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx o xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx, x po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 41 „xxxxxx x zaměstnanosti x. XXX-2470“;

x)

xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxx jsou xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 „xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x. XXX-2470“;

x)

xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx, jak jsou xxxxxxx v čl. 5 xxxx. 2 „xxxxxx o zaměstnanosti x. XII-2470“.

Článek 4

Xxxxx informuje Xxxxxx do 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx výši provedeny.

Xxxxxx 5

Xxxx xxxxxxxxxx xx určeno Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

V Xxxxxxx xxx 25. xxxx 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. ROTH


(1)  Úř. věst. X 159, 20.5.2020, x. 1.