Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX (XX) 2020/1350

ze dne 25. září 2020,

kterým xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672 na zmírnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozšíření onemocnění XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/672 xx dne 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dočasnou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nezaměstnanosti v xxxxxxxxx situaci (SURE) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19&xxxx;(1), a xxxxxxx xx čl. 6 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x ohledem xx návrh Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxx 7. srpna 2020 Xxxxx požádala Xxxx x finanční xxxxx, která xx xxxxxxxx její vnitrostátní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 a reagovala xx socioekonomické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxx s xxxxx omezit xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 2020 xxxx Xxxxx xx xxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dluh xx výši 6,9 %, xxxx. 48,5 % hrubého xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX). Podle xxxxxxxxx prognózy Komise x léta 2020 xx xxxxxxxxxxx, že xx HDP Xxxxx x xxxx 2020 xxxxx x 7,1 %.

(3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxx xxxx. Xx v Xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výdajů, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dotací xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx nevykonávali xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zemědělství, xxx xxxxx 4. xx 7. xxx xxxxxxxxxx.

(4)

„Xxxxx x zaměstnanosti x. XXX-2470“, xxx je xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx ze dne 7. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro zaměstnance xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx člověka, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxx vybrat mezi xxxxxxxx, xxxxx pokryjí 70 % mzdy, x xx xx xxxx xxxxxxxxx 1,5násobku xxxxxxxxx xxxx, xxxx 90 % mzdy (100 % v xxxxxxx zaměstnanců xx xxxx 60 let x více), a xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx ponechat xxxxxxx 50 % xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx výplata xxxxxx.

(5)

Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx práce xxxx, xx dočasně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xx dobu šesti xxxxxx po jejich xxxxxxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxx vyplacených x prvním a xxxxxx měsíci xx xxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxx xx 100 % zaměstnancovy xxxx, xx xxxxxx x čtvrtém xxxxxx 50 % a x xxxxx x xxxxxx xxxxxx 30 %, xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx minimální mzdy. Xxxx dotace xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zkrácené xxxxxxxx doby xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxxxxx cílem xx poskytnout xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zachovat xxxxxxxxx xxxxxxxx poměry

(6)

Orgány xxxxxx xxxxxxx příspěvky pro xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vykonávají zemědělskou xxxxxxx pro zemědělský xxxxxx xx hospodářství xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx činí 257 EUR xxxxxxx x vyplácely xx xx xxxx karantény x xx dobu xxxxxxxxxxxxx dvou xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxx xxxxx nařízení (XX) 2020/672, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků před xxxxxxxx či ztrátou xxxxxx.

(7)

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx či hospodářství xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx hospodářským xxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x 6. xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v jednorázové xxxxxxx xxxxxx 200 XXX drobným zemědělcům, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxx zemědělců, kteří xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x zemědělství zaměstnáni x xxxxxxxxxx si xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, spočívá xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 200 EUR xx xxxxx xx tří xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx stavu nouze. Xxxx opatření xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx režimu zkrácené xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx (EU) 2020/672, xxxxx jeho xxxxx xx xxxxxxx osob xxxxxxxxxx výdělečně činných xxxx podobných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xx xxxxxxx příjmů.

(8)

Litva xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x finanční xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx příslušné xxxxxx, xx skutečné x plánované xxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx x 746 660 000 XXX z xxxxxx vnitrostátních opatření xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx onemocnění COVID-19. Xx představuje xxxxx x xxxxxx nárůst, xxxxx nová opatření xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podniků x xxxxxxxx xxxx v Xxxxx. Xxxxx hodlá xxxxxx 144 350 000 XXX xx xxxxxxx částky xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(9)

Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nárůst xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s režimy xxxxxxxx xxxxxxxx doby x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxx 6 xxxxxxxx Komise (XX) 2020/672.

(10)

Xxxx xx xxx tudíž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx pomoci Xxxxx xxxxx socioekonomické xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a uvolňování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx x vnitrostátními xxxxxx.

(11)

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx, která mohou xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Smlouvy. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 108 Smlouvy.

(12)

Litva xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx, xxx mohla Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx Litva tyto xxxxxx provedla.

(13)

Při rozhodování x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxx vzaty x úvahu stávající x xxxxxxxxx potřeby Xxxxx, xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx nařízení (XX) 2020/672, které xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podat xxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a transparentnosti,

PŘIJALA XXXX ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Litva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 3 nařízení (XX) 2020/672.

Článek 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx Xxxxx půjčku x xxxxxxxxx výši 602 310 000 XXX. Půjčka xx xxxxxxxxx xxxx splatnosti xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx počínaje xxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx Litvě finanční xxxxx Xxxx x xxxxxxx osmi tranších. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x jedné xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Splatnost xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx tranše může xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průměrná splatnost xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx tranše xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vstupu dohody x xxxxxx podle xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2020/672 v xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx x jakéhokoli xxxxxxxxxxx souvisejícího x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx o xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i x xxxx dílčích xxxxxx.

Xxxxxx 3

Litva xxxx xxxxxxxxxx tato opatření:

a)

dotace xx xxxx zaměstnanců xxxxx xxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx ukončení xxxxxx období, jak xxxx xxxxxxx x xxxxxx 41 „xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx č. XXX-2470“;

x)

xxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxx xxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 „zákona x zaměstnanosti x. XXX-2470“;

x)

xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xx. 5 odst. 2 „xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x. XII-2470“.

Článek 4

Xxxxx informuje Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx xxxxxxx šest xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů, x xx až xx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výdaje x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Článek 5

Xxxx rozhodnutí xx určeno Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx rozhodnutí nabývá xxxxxx dnem oznámení xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

X Xxxxxxx dne 25. xxxx 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. ROTH


(1)  Úř. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.