Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX ROZHODNUTÍ XXXX (XX) 2020/1348

xx dne 25. xxxx 2020,

xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podpora xxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/672 na xxxxxxxx xxxxx nezaměstnanosti x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx rozšíření onemocnění XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Rady (XX) 2020/672 xx xxx 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxx evropského xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situaci (SURE) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 (1), a xxxxxxx xx čl. 6 odst. 1 xxxxxxxxx nařízení,

s xxxxxxx xx návrh Evropské xxxxxx,

xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:

(1)

Xxx 6. xxxxx 2020 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x finanční xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx řešení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx onemocnění xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné.

(2)

Předpokládá xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxx opatření, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxx výskyt xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, budou xxx xxxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 2020 xxxx Xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí x veřejný xxxx xx xxxx 7,1 %, xxxx. 88,6 % hrubého xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX). Xxxxx xxxxxxxxx prognózy Xxxxxx x xxxx 2020 xx předpokládá, že xx XXX Chorvatska x roce 2020 xxxxx x 10,8 %.

(3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x Chorvatsku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pracovní xxxx. Xx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx nárůstu xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxxx souvisel s xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx ovlivněných xxxxxxxxxxx XXXXX-19 a pomocí x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxx, xxx uvádí 4. x 5. bod xxxxxxxxxx.

(4)

Xx xxxxxxx „Zákona x xxxx xxxxx“&xxxx;(2), xxx jej xxxxx xxxxxx Chorvatska ze xxx 6. srpna 2020, Chorvatský xxxx xxxxx xxxxxxx&xxxx;(3) xxxxxx xxxxxxxx zajišťující částečné xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxxxxx, xxxxxxx příjmy xxxxxxxx (x 20 % x období xx xxxxxx xx xxxxxx 2020 xxxx x 50 % x xxxxxx 2020), xxx xxxxxxxxx, že xxxxxx pracovní poměr xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx za březen 2020 xx xxxxxxxxx xx 3&xxxx;250 XXX xx zaměstnance xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxxxxx a xxxxxx 2020 xx xxx xxxx měsíční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 4&xxxx;000 HRK xx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx.

(5)

Xx xxxxxxx „Xxxxxx o xxxx xxxxx“ xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx práce rozhodl (4) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx prosince 2020 xxx podniky xxxxxxxxxxxxxx 10 x xxxx zaměstnanců, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx pracovní xxxxx xx zaměstnancem xxxx xxxxxxx. X rámci xxxxxxxx je možné xxxxxxxxxx podporu xx xxxx až 2&xxxx;000 XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx žádost x xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx článek 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx důkazy, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx výdaje od 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx x 1 381 780 800 XXX x důvodu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx COVID-19. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx hodlá xxxxxx 210&xxxx;000&xxxx;000 XXX xx zvýšené částky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx Unie x 151&xxxx;180&xxxx;800 XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nárůst xxxxxxxxxx x plánovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x režimy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx opatřeními, xxx xx uvádí xxxxxx xx xxx 6. srpna 2020, x xxxxxxx x xxxxxxx 6 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/672.

(8)

Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx finanční pomoc x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx socioekonomické xxxxxx xxxxxxx narušení xxxxxxxxx způsobeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxx xx měla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxx spolupráci s xxxxxxxxxxxxxx orgány.

(9)

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx případných řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx proběhnout, x xx zejména na xxxxxxx článků 107 x 108 Xxxxxxx. Xxxxxx nezprošťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 108 Smlouvy.

(10)

Chorvatsko xx mělo Xxxxxx xxxxxxxxxx informovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby mohla Xxxxxx posoudit xxxxxx, x němž Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(11)

Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci byly xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx pomoc xxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/672, xxxxx xxx xxxxxx xxxx plánují xxxxx xxxxx členské xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rovného zacházení, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Článek 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx půjčku v xxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;020&xxxx;600&xxxx;000 XXX. Xxxxxx má xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx finanční xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činí 18 xxxxxx xxxxxxxx prvním xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx Chorvatsku finanční xxxxx Unie x xxxxxxx xxxx tranších. Xxxxxx může být xxxxxxxxx x jedné xxxx více dílčích xxxxxxxx. Xxxxxxxxx dílčích xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx může xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx splatnost xxxxxxx v xxxxxxxx 1. V takových xxxxxxxxx xx splatnost xxxxxxx dílčích tranší xxxxxxx xxx, xxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x půjčce xxxxxxx x čl. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2020/672 x xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx uhradí xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx Xxxx vyplývající x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souvisejícího x xxxxxxx poskytnutou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx článku.

6.   Komise rozhodne x xxxx x xxxxxxxx tranší xxxxxxx, xxxxx i o xxxx dílčích tranší.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření:

a)

program xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxx článků 35 x 36 xxxxxx x xxxx xxxxx, jak je xxxxxx x „xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx dne 20. xxxxxx 2020“ x xxxx xxxxxxxxxx změnách; x

x)

xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx 35 a 36 zákona x xxxx práce, xxx xx xxxxxx x „xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xx xxx 29. xxxxxx 2020“ x jeho následných xxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxxx informuje Xxxxxx do 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx xxxxxxx šest xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů, x to až xx doby, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výdaje x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Článek 5

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx oznámení xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxx rozhodnutí xx zveřejní x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

V Xxxxxxx xxx 25. xxxx 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. 118/18, 32/20.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx přijaté xxx 20. března 2020 a xxxxxxxxx xx xxxxx 25. xxxxxx, 7. xxxxx, 9. xxxxx, 6. xxxxxx, 28. xxxxxx, 18. xxxxxx, 25. xxxxxx, 10. července x 29. xxxxxxxx 2020. Rozhodnutí xxxx x dispozici xx xxxxx://xxx.xxx.xx/x-xxx/xxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx_xxxxxxxx-2020.xxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 29. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxx xxx 10. xxxxxxxx 2020 xx k xxxxxxxxx xx https://www.hzz.hr/o-hzz/upravno-vijece/upravno-vijece_sjednice-2020.php.