Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX RADY (XX) 2020/1347

ze xxx 25. xxxx 2020,

xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízení (XX) 2020/672 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19

XXXX EVROPSKÉ XXXX,

x xxxxxxx na Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/672 xx xxx 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dočasnou xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situaci (XXXX) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19&xxxx;(1), x xxxxxxx na čl. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 3. srpna 2020 Španělsko xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 x reagovala xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné.

(2)

Předpokládá xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 a xxxxxxxxx xxxxxxxx, která Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx dopad xx xxxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 2020 mělo Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10,1 % x veřejný xxxx xx xxxx 115,6 % hrubého xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX). Xxxxx předběžné xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 2020 xx xxxxxxxxxxx, xx se HDP Xxxxxxxxx x xxxx 2020 xxxxx o 10,9 %.

(3)

Xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xx Španělsku xxxxxxxxxxxxx značnou xxxx xxxxxxxx síly. To xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx nárůstu xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx podporu x oblasti veřejného xxxxxx, xxx uvádí 4. xx 9. xxx xxxxxxxxxx.

(4)

„Xxxxxxxxx nařízení x xxxx xxxxxx 8/2020“, „královské xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 11/2020“ a „xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 24/2020“, jak xx xxxxx žádost Xxxxxxxxx xx dne 3. xxxxx 2020, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx 70 % základní xxxx pro zaměstnance, xxxxxx xxxx uložena xxxxxx dovolená x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx „XXXX“ („Xxxxxxxxxx de Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Empleo“). Xxxx xxxxxxx je xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;098,09 XXX xxxxxxx a je xxxxx xx zvýšit xx 1&xxxx;254,96 EUR xxxxxxx xxxx 1 411,83 XXX xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx osvobození xx placení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „XXXX“. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxx xxxxx provádění xxxxxxxx (EU) 2020/672 xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx výdajům.

(6)

Pro osoby xxxxxxxxxx výdělečně činné xxxxx xxxxxxx dávku xxx „xxxxxxxx xxxxxxxx“ (xx. xxxxx nebo xxxxxxxx pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být uzavřeny, xxxx x xxxxxxx, xx jsou otevřeny, xxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxx xxx 75 %.

(7)

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „XXXX“, xxx „xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx“, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxx xx xxx činnosti xxxxxx x plánovaných xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 15/2020“ xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx zákona 8/2020“, xxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 3. xxxxx 2020.

(8)

„Xxxxxxxxx nařízení x xxxx zákona 8/2019“, „xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx zákona 12/2019“, „xxxxxxxxx nařízení x xxxx zákona 7/2020“ x „xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 25/2020“, jak je xxxxx žádost Xxxxxxxxx xx xxx 3. xxxxx 2020, zavedly xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xx xxxx 50 %) x xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v odvětví xxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx, při xxxxxxxxx minimální úrovně xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů x počet xxxx, xx které xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, tvoří xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxx přibližně 192 XXX.

(9)

X xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nepřítomné x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 (buď x preventivní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx), x to na xxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 6/2020“ a „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 13/2020“, xxx xx xxxxx žádost Xxxxxxxxx xx xxx 3. xxxxx 2020. Xxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (tj. xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx prvního dne xxxxxxxxxxxxx), přičemž xxxx xxxxx je xxxxxxx xx 75 % xxxxxxxx mzdy.

(10)

Španělsko xxxxxxx xxxxxxxx pro žádost x xxxxxxxx pomoc, xxxxx xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx skutečné x xxxxxxxxx xxxxxxx výdaje xx 1. xxxxx 2020 vzrostly x 23&xxxx;803&xxxx;573&xxxx;600 XXX z xxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxx x cílem xxxxx sociálně-ekonomické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pracovní doby „XXXX“ x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx konkrétně zaměřenými xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxx okamžitého x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příspěvků xx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1&xxxx;660&xxxx;000&xxxx;000 EUR xx zvýšené xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(11)

Xxxxxx Španělsko xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x prudký xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx související s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x podobnými xxxxxxxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zdravím x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxx xx xxxxx xxxxxx ze dne 3. srpna 2020, x xxxxxxx x xxxxxxx 6 nařízení Xxxxxx (XX) 2020/672.

(12)

Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxx x cílem xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx vážného xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxx xx xxxx přijmout xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx spolupráci x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(13)

Xxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xxxxx proběhnout, a xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx záměry poskytnout xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 108 Smlouvy.

(14)

Španělsko xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plánovaných xxxxxxxxx xxxxxx, aby mohla Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x němž Španělsko xxxx výdaje xxxxxxxx.

(15)

Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx byly xxxxx v úvahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx x žádosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx již xxxxxx xxxx xxxxxxx podat xxxxx členské xxxxx, xxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, proporcionality x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx byla xxxxxxxxx výše xxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platnými xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x nařízení Rady (XX) 2020/672,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Článek 1

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Xxxxxx 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výši 21&xxxx;324&xxxx;820&xxxx;449 XXX. Půjčka xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx finanční xxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxx xxxx 18 xxxxxx počínaje xxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx dílčích xxxxxx v rámci xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1. V takových xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dílčích tranší xxxxxxx xxx, xxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxx tranší xxxxxxxx xxxxxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx bude xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx vstupu dohody x xxxxxx xxxxxxx x xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2020/672 v xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx uhradí náklady xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x veškeré poplatky, xxxxxxx x výdaje Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souvisejícího x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx x výši a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x výši xxxxxxx xxxxxx.

Článek 3

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření:

a)

režim xxxxxxxx xxxxxxxx doby „XXXX“ („Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Temporal xx Xxxxxx“) pro xxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zákona 8/2020 xx xxx 17. xxxxxx“ (kapitola XX, články 22 xx 28), „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 18/2020 xx xxx 12. xxxxxx“ x „královského xxxxxxxx x mocí zákona 24/2020 ze dne 26. xxxxxx“ (xxxxxx 1 až 7);

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx „ERTE“, xxxxx „královského xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 8/2020 xx xxx 17. xxxxxx“ (kapitola XX, články 22–28), „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zákona 18/2020 xx xxx 12. xxxxxx“ (xxxxxx 1 xx 4) a „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zákona 24/2020 xx xxx 26. xxxxxx“ (xxxxxxxx X, xxxxxx 4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1);

x)

xxxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxx“ x xxxxxxxxxxx osvobození xx placení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 8/2020 ze dne 17. xxxxxx“ (článek 17), xx znění „xxxxxxxxxxx nařízení x xxxx xxxxxx 11/2020 xx xxx 31. xxxxxx“ (konečné ustanovení 1.8) x „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxx 24/2020 ze xxx 26. června“ (xxxxxx 8, 9 x 10);

x)

xxxxx xxxxxxx xxx „xxxxx sezónní xxxxxxxxxx“ podle „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mocí xxxxxx 15/2020 ze xxx 21. xxxxx“ (xxxxxxx xxxxxxxxxx 8) x xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 8/2020 ze xxx 17. března“ (xxxxxx 24) xxx xxxx pracovníky;

e)

částečné xxxxxxxxxx xx placení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx cestovního ruchu“ xxxxx „královského xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 8/2019 xx xxx 8. xxxxxx“, „královského xxxxxxxx s mocí xxxxxx 12/2019 xx xxx 11. října“, „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zákona 7/2020 xx xxx 12. xxxxxx“ (xxxxxx 13) x „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mocí xxxxxx 25/2020“ (konečné xxxxxxxxxx 4);

x)

xxxxxxxxx příspěvky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zákona 6/2020 xx xxx 10. xxxxxx“ (xxxxxx 5) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxx 13/2020 xx xxx 7. xxxxx“ (xxxxxxx xxxxxxxxxx 1) x „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 27/2020 xx xxx 4. xxxxx“ (xxxxxxx xxxxxxxxxx 10).

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx informuje Xxxxxx do 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx každých šest xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů, x xx až xx xxxx, kdy xxxxx tyto plánované xxxxxxx výdaje x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxx xxxxxxxxxx xx určeno Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

X Bruselu xxx 25. září 2020.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 159, 20.5.2020, x. 1.