Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX ROZHODNUTÍ RADY (XX) 2020/1345

xx xxx 25. xxxx 2020,

xxxxxx xx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX UNIE,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x ohledem xx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/672 xx dne 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situaci (SURE) x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 (1), x xxxxxxx na xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx nařízení,

s ohledem xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:

(1)

Xxx 7. xxxxx 2020 Xxxxx republika xxxxxxxx Unii x xxxxxxxx pomoc, xxxxx xx doplnila xxxx xxxxxxxxxxxx úsilí xxx xxxxxx xxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxx pracovníky a xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxxx onemocnění COVID-19 x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx. Podle prognózy Xxxxxx x xxxx 2020 měla Česká xxxxxxxxx ke xxxxx xxxx 2020 vykazovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx výši 6-7 %, xxxx. 38-7 % xxxxxxx domácího xxxxxxxx (XXX). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 2020 xx xxxxxxxxxxx, xx xx HDP Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2020 xxxxx x 7-8 %.

(3)

Xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pracovní xxxx. Xx vedlo x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výdajů Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx s režimem xxxxxxxx pracovní xxxx, xxx. programem „Xxxxxxxxx“ (x režimech X x X), x xxxxxxxxx opatřeními zaměřenými xx xxxxxxxx náklady xxxxx (režim X xxxxxxxx „Xxxxxxxxx“) xxxx x podporou pro xxxxx samostatně výdělečně xxxxx, xxx xx xxxxxxx xx 4. xx 8. xxxx xxxxxxxxxx.

(4)

Xxxxxxxx vlády xx xxx 31. xxxxxx 2020 č. 353, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx právním xxxxxxxx xx § 120 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, jak xx xxxxx žádost Xxxxx republiky ze xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxx program „Xxxxxxxxx“ v xxxx xxxxxxxx A a X. Xxxx opatření xxxx xxxxxx x xxxxxxxx kompenzaci mzdových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nuceni xxxxxxxxxx xxxx výrazně xxxxxx svůj xxxxxx x přímém důsledku xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx (režim X) xxxx nepřímo x xxxxxxxx negativních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pandemie (xxxxx X), xxxxxxxxx pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 80 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx více než 39&xxxx;000 Kč na xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx režimu X xxxx státní xxxxxxxxx 60 % vyplacené xxxxxxx mzdy, xx xxxx xxxx xxx 29&xxxx;000 Kč xx xxxxxxxxxxx měsíčně. Zaměstnanci, xx které xx xxxxx vztahuje, xxxxxxx xxx během zapojení xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxx xx 12. xxxxxx xx 31. xxxxx 2020&xxxx;(2).

(5)

Xx xxxxxxx xxxxxx č. 300/2020 Xx. x xxxxxx x. 187/2006 Xx.&xxxx;(3), xxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, orgány xxxxxxx správy xxxx xxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx „Xxxxxxxxx“. Toto xxxxxxxx snižuje nemzdové xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení) xxxxxx xxxxxxxxxxx (do 50 xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a mzdové xxxxxxx xx úrovni xxxxxxx 90 % x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx 2020 x x březnu 2020. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 90 % xxxxxxxxx xxxxxx xx opatření, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx odpovídá xxxxxxx xx zachování xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 150 % průměrné xxxxx xxxx x Xxxxx republice. Tato xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx června xx xxxxx 2020 xxxx xx jeho xxxx;

(6)

Xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ zavedený xxxxxxx č. 159/2020 Xx.&xxxx;(4), jak xxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ze xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bonus 500 Kč xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výrazně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx míru xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxx správy. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx: xx 12. xxxxxx xx 30. xxxxx 2020 x xx 1. května xx 8. xxxxxx 2020. Tento xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ušlé xxxxxx vlády, xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx nařízení Rady (XX) 2020/672 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

Xx xxxxxxx xxxxxx x. 136/2020 Xx. (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxxx č. 134/2020 Xx. (x xxxxxxx pojistného na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění), xxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, zavedly xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx poskytování podpory xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Stát xxxxxxx xxxxxxxxx platby odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx od xxxxxx xx xxxxx 2020. Xxxx prominutých xxxxxx xx omezena xx xxxxxx stanovenou zákonem;

(8)

A xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 19. března 2020 x. 262, xx xxx 26. xxxxxx č. 311, xx xxx 31. xxxxxx x. 354, xx dne 4. xxxxxx x. 514 x ze dne 18. xxxxxx x. 552, § 14 xxxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx), a § 3 písm. h) xxxxxx x. 47/2002 Xx., x podpoře xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx)“, jak xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ze xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxx. „ošetřovné“. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ušlý xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxxx vykonávání xxxx o xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxx x děti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Denní xxxx xxxxxxx je stanovena xx 424 Xx x xxxxxx 2020 x 500 Xx x období od xxxxx xx xxxxxx 2020. Tato xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx 12. xxxxxx xx 30. června 2020 xxxx xx xxxx xxxx.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx x finanční xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx výdaje xx 1. února 2020 xxxxxxxx x 2 940 446 745 XXX x důvodu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx, neboť xxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxx a pracovní xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pokrýt 940 446 745 XXX xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Unie a xxxxxxxx financováním.

(10)

Komise Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x plánovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx související x režimy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, a xx v xxxxxxx x článkem 6 xxxxxxxx (EU) 2020/672.

(11)

Xxxx xx být tudíž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx řešit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ekonomiky způsobeného xxxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19. Xxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, velikosti x xxxxxxxxxx tranší x dílčích xxxxxx x úzké spolupráci x vnitrostnáními xxxxxx.

(12)

Xxxx xxxxxxxxxx by nemělo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou proběhnout, x to xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 107 a 108 Xxxxxxx. Rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 108 Xxxxxxx.

(13)

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx mohla Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx Xxxxx republika xxxx xxxxxx provedla.

(14)

Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci xxxx xxxxx x úvahu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x žádostí x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/672, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zásady xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, proporcionality x xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXXXX:

Článek 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Xxxxxx 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx poskytne Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 EUR. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pomoc xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxx 18 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx finanční pomoc Xxxx x nejvýše xxxx tranších. Xxxxxx xxxx xxx vyplacena x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx dílčích tranší x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanoví xxx, aby byla xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dodržena maximální xxxxxxxx splatnost xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx dohody o xxxxxx podle čl. 8 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2020/672 x xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxxxx Xxxx podle článku 4 xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, náklady x xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx poskytnutou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx rozhodne o xxxx a uvolnění xxxxxx, jakož x x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 3

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tato xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx „Xxxxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 31. xxxxxx 2020 x. 353, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož právním xxxxxxxx je § 120 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx „Xxxxxxxxx“, xxxxx C, xxxxx xxxxxx x. 300/2020 Xx.;

x)

xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxx xxxxxx x. 159/2020 Xx.;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými podle xxxxxx x. 136/2020 Xx. (v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x zákona x. 134/2020 Sb. (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx);

x)

„xxxxxxxxx“ xxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činné xxxxx usnesení vlády xx xxx 19. xxxxxx 2020 č. 262, xx xxx 26. xxxxxx x. 311, xx xxx 31. xxxxxx x. 354, ze dne 4. xxxxxx x. 514 x xx xxx 18. května x. 552, § 14 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx), x § 3 xxxx. x) xxxxxx x. 47/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (x xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činných).

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 x následně každých xxxx měsíců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx, a to xx xx doby, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x plné xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Toto rozhodnutí xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx oznámení xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxx dne 25. xxxx 2020.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. ROTH


(1)  Úř. věst. X 159, 20.5.2020, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;X žádosti xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxx x 1. xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx 31. xxxxx 2020.

(3)&xxxx;&xxxx;¨Xxxxx x. 300/2020 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jako poplatníky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxx x xxxx 2020 x x xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

(4)  Zákon x. 159/2020 Xx., x kompenzačním bonusu x souvislosti x xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.