Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ XXXXXXXXXX RADY (XX) 2020/1345

ze xxx 25. xxxx 2020,

kterým xx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozšíření onemocnění XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx x fungování Evropské xxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/672 ze xxx 19. května 2020 x zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dočasnou xxxxxxx na zmírnění xxxxx nezaměstnanosti x xxxxxxxxx situaci (XXXX) x důsledku rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19&xxxx;(1), x xxxxxxx xx čl. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 7. xxxxx 2020 Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xx doplnila její xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxx pracovníky x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx se, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxx onemocnění x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx na veřejné xxxxxxx. Podle prognózy Xxxxxx z xxxx 2020 měla Česká xxxxxxxxx xx konci xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx 6-7 %, resp. 38-7 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (HDP). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 2020 xx předpokládá, xx xx XXX České xxxxxxxxx v roce 2020 xxxxx x 7-8 %.

(3)

Xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x Xxxxx xxxxxxxxx imobilizovalo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx x xxxxxxx x prudkému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, který xxxxxxxx x režimem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx. programem „Xxxxxxxxx“ (x xxxxxxxx X x B), a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (režim X xxxxxxxx „Xxxxxxxxx“) nebo x xxxxxxxx pro xxxxx samostatně výdělečně xxxxx, xxx xx xxxxxxx xx 4. xx 8. bodě xxxxxxxxxx.

(4)

Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 31. xxxxxx 2020 č. 353, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je § 120 xxxxxx x. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx uvádí xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, zavedla xxxxxxx „Xxxxxxxxx“ x xxxx xxxxxxxx A x X. Tato opatření xxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelům, xxxxx byli xxxxxx xxxxxxxxxx nebo výrazně xxxxxx svůj xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánů veřejné xxxxxx (xxxxx X) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx negativních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pandemie (xxxxx X), například xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx režimu A xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 80 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxx 39&xxxx;000 Xx na xxxxxxxxxxx měsíčně. X xxxxx xxxxxx X xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 60 % xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy, ne xxxx více než 29&xxxx;000 Xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zaměstnanci, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx během xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx režimu xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xx 12. xxxxxx do 31. xxxxx 2020 (2).

(5)

Na základě xxxxxx č. 300/2020 Xx. x xxxxxx x. 187/2006 Xx.&xxxx;(3), xxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx dne 7. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx režim X xxxxxxxx „Xxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx práce (xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatelů na xxxxxxxx zabezpečení) malých xxxxxxxxxxx (xx 50 xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx 90 % x porovnání xx xxxxxx xx konci xxxxxx 2020 x x xxxxxx 2020. Xxxx požadováno xxxxx 90 % xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx podpora xxxxxxxx xxxxxxx xx zachování xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx výpočtu xx xxxxxx xx 150 % xxxxxxxx xxxxx mzdy x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx na celé xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx 2020 xxxx xx jeho xxxx;

(6)

Xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx x. 159/2020 Xx.&xxxx;(4), xxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ze dne 7. srpna 2020, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bonus 500 Kč za xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činným, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výrazně xxxxxx svou hospodářskou xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx opatření orgánů xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx bonusových xxxxxx: xx 12. xxxxxx xx 30. xxxxx 2020 a xx 1. května xx 8. xxxxxx 2020. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx představuje xxxx xxxxxx vlády, xxxxx xxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) 2020/672 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

Xx xxxxxxx xxxxxx x. 136/2020 Xx. (x případě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxxx x. 134/2020 Xx. (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxx xx uvádí xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxx xxxxxx veřejné správy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx poskytování podpory xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Stát xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx odvodů v xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx 2020. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

(8)

X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 19. xxxxxx 2020 x. 262, xx dne 26. xxxxxx x. 311, xx xxx 31. xxxxxx x. 354, xx xxx 4. xxxxxx x. 514 x xx xxx 18. xxxxxx č. 552, § 14 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (x xxxxxxx osob samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx), a § 3 xxxx. x) xxxxxx x. 47/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxx a středního xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (v xxxxxxx xxxxx ostatních xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx)“, xxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxx orgány veřejné xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxx. „xxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx kompenzuje xxxx xxxxxxx osob samostatně xxxxxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxxx vykonávání xxxx o děti xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x děti x zařízení xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx je stanovena xx 424 Kč x březnu 2020 x 500 Xx x období od xxxxx do června 2020. Xxxx podpora xxxx xxx poskytována xx xxxx období xx 12. xxxxxx xx 30. xxxxxx 2020 nebo xx xxxx xxxx.

(9)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x finanční xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx výdaje xx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx o 2 940 446 745 XXX z důvodu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx nárůst, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx významné xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Česká xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 940 446 745 EUR xx zvýšené částky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(10)

Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx nárůst skutečných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx uvádí žádost xx dne 7. xxxxx 2020, x xx x souladu x xxxxxxx 6 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

(11)

Měla xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x cílem xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ekonomiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19. Xxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti, velikosti x uvolňování xxxxxx x xxxxxxx tranší x xxxx spolupráci x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(12)

Xxxx xxxxxxxxxx xx nemělo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního trhu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx základě xxxxxx 107 a 108 Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx xxxxxx 108 Xxxxxxx.

(13)

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných výdajů, xxx xxxxx Komise xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx výdaje xxxxxxxx.

(14)

Xxx xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x úvahu xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxx pomoc xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx již xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx další xxxxxxx xxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxx zásady xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxx 3 xxxxxxxx (EU) 2020/672.

Článek 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x maximální xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 EUR. Půjčka xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx dostupnosti xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činí 18 měsíců xxxxxxxx xxxxxx dnem po xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx finanční pomoc Xxxx x nejvýše xxxx tranších. Xxxxxx xxxx xxx vyplacena x xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx dílčích xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xx vyplacení xxxxx xxxxxx dodržena maximální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxx uvolněna x závislosti xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 2 xxxxxxxx (EU) 2020/672 x platnost.

5.   Česká xxxxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxxxxxxx Xxxx podle článku 4 xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx každou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souvisejícího x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx rozhodne x xxxx a uvolnění xxxxxx, jakož x x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 3

Česká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx „Xxxxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 31. xxxxxx 2020 x. 353, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx § 120 xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx „Antivirus“, xxxxx X, podle xxxxxx x. 300/2020 Xx.;

x)

xxxxxxx „Xxxxxxxxxxxx“ xxxxx xxxxxx x. 159/2020 Xx.;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx odvodů xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 136/2020 Xx. (v xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxxx x. 134/2020 Xx. (x xxxxxxx pojistného xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx);

x)

„xxxxxxxxx“ pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx usnesení xxxxx xx dne 19. xxxxxx 2020 x. 262, xx xxx 26. xxxxxx x. 311, ze dne 31. xxxxxx x. 354, xx dne 4. xxxxxx č. 514 a xx xxx 18. května x. 552, § 14 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech, xx xxxxx pozdějších předpisů (x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zemědělské a xxxxxxxx xxxxxxxxxx), x § 3 písm. x) xxxxxx č. 47/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx 30. března 2021 x xxxxxxxx každých xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xx doby, xxx budou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx výši xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Toto xxxxxxxxxx xx určeno Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dnem oznámení xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

V Xxxxxxx xxx 25. xxxx 2020.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. ROTH


(1)  Úř. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.

(2)  V xxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxx x 1. bodu xxxxxxxxxx, xxxx však xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx 31. srpna 2020.

(3)&xxxx;&xxxx;¨Xxxxx x. 300/2020 Xx., o prominutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx placeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v roce 2020 a x xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

(4)  Zákon x. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeními x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.