Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX ROZHODNUTÍ XXXX (XX) 2020/1345

xx xxx 25. xxxx 2020,

xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dočasná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/672 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx situaci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX UNIE,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/672 xx xxx 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxx evropského xxxxxxxx xxx dočasnou xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situaci (XXXX) x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 (1), a xxxxxxx xx čl. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx nařízení,

s ohledem xx xxxxx Evropské xxxxxx,

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 7. xxxxx 2020 Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Unii x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dopadu rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx na socioekonomické xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxx pracovníky a xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x mimořádná xxxxxxxx, xxxxx Xxxxx republika xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx výskyt xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx dramatický xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx prognózy Xxxxxx x xxxx 2020 xxxx Xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí x veřejný xxxx xx výši 6-7 %, xxxx. 38-7 % hrubého xxxxxxxx xxxxxxxx (HDP). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise x léta 2020 xx předpokládá, že xx HDP České xxxxxxxxx x xxxx 2020 sníží o 7-8 %.

(3)

Rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pracovní síly. Xx xxxxx k xxxxxxx x prudkému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxx, xxx. xxxxxxxxx „Xxxxxxxxx“ (x režimech A x X), x xxxxxxxxx opatřeními xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (režim X xxxxxxxx „Antivirus“) xxxx x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxx xx 4. xx 8. xxxx xxxxxxxxxx.

(4)

Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 31. xxxxxx 2020 x. 353, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx § 120 xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, jak xx xxxxx žádost Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, zavedla xxxxxxx „Xxxxxxxxx“ x xxxx xxxxxxxx X a X. Xxxx opatření xxxx xxxxxx k xxxxxxxx kompenzaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx X) xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx xxxxxxxx (režim X), například xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx A xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 80 % vyplacené xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxx 39&xxxx;000 Xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxx B xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 60 % xxxxxxxxx xxxxxxx mzdy, ne xxxx xxxx xxx 29&xxxx;000 Xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx zapojení xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxx xx 12. xxxxxx xx 31. xxxxx 2020&xxxx;(2).

(5)

Xx základě xxxxxx x. 300/2020 Xx. x xxxxxx x. 187/2006 Xx.&xxxx;(3), xxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxx xxxxxxx správy dále xxxxxxx xxxxx C xxxxxxxx „Xxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx snižuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení) xxxxxx xxxxxxxxxxx (do 50 xxxxxxxxxxx), které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 90 % x porovnání se xxxxxx na konci xxxxxx 2020 a x xxxxxx 2020. Xxxx xxxxxxxxxx pouze 90 % celkových xxxxxx na xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx podpora odpovídá xxxxxxx xx zachování xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx výpočtu xx xxxxxx xx 150 % xxxxxxxx xxxxx mzdy x Xxxxx republice. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx 2020 xxxx na xxxx xxxx;

(6)

Xxxxxxx „Pětadvacítka“ zavedený xxxxxxx x. 159/2020 Xx.&xxxx;(4), jak xxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ze xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 500 Xx xx xxxxx xxxxxxxxxx den xxxxxxxxxx období osobám xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx, xxxxx xxxx nuceny xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx svou hospodářskou xxxxxxx xxxx míru xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx COVID-19 nebo xxxxxxxxx opatření orgánů xxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx: od 12. xxxxxx xx 30. xxxxx 2020 x xx 1. xxxxxx xx 8. xxxxxx 2020. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx představuje xxxx xxxxxx xxxxx, které xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/672 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7)

Xx xxxxxxx zákona x. 136/2020 Sb. (x případě xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx) x zákona č. 134/2020 Xx. (x xxxxxxx pojistného xx xxxxxxx zdravotní pojištění), xxx xx xxxxx xxxxxx České republiky xx dne 7. xxxxx 2020, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx prominutí odvodů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxx samostatně xxxxxxxxx činnými, které xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Stát xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx od xxxxxx xx xxxxx 2020. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

(8)

X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vlády ze xxx 19. března 2020 č. 262, xx xxx 26. xxxxxx x. 311, xx xxx 31. xxxxxx x. 354, xx xxx 4. xxxxxx č. 514 x xx dne 18. xxxxxx x. 552, § 14 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (x xxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx), x § 3 xxxx. x) xxxxxx č. 47/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx)“, xxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx ze xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxx orgány veřejné xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxx. „xxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob samostatně xxxxxxxxx činných x xxxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx sociální xxxx. Xxxxx výše xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 424 Xx x xxxxxx 2020 x 500 Xx x xxxxxx xx xxxxx xx června 2020. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx poskytována xx celé období xx 12. xxxxxx xx 30. xxxxxx 2020 nebo xx xxxx část.

(9)

Česká republika xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxx 3 nařízení (XX) 2020/672. Xxxxx xxxxxxxxx předložila Komisi xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx x plánované xxxxxxx xxxxxx od 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx o 2 940 446 745 XXX x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x cílem řešit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx nárůst, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx v České xxxxxxxxx. Česká xxxxxxxxx xxxxx pokrýt 940 446 745 XXX xx zvýšené xxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(10)

Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx související x režimy zkrácené xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx žádost xx dne 7. xxxxx 2020, x xx v souladu x xxxxxxx 6 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

(11)

Xxxx xx xxx tudíž xxxxxxxxxx finanční pomoc x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx řešit xxxxxxxxxxxxxxx dopady vážného xxxxxxxx ekonomiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxx xx měla xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x dílčích xxxxxx x úzké xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(12)

Xxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 107 a 108 Xxxxxxx. Rovněž nezprošťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx záměry xxxxxxxxxx xxxxxx podporu xxxxx článku 108 Xxxxxxx.

(13)

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Komisi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx, xxx mohla Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(14)

Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoci xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx nařízení (XX) 2020/672, xxxxx již xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx další xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx rovného xxxxxxxxx, solidarity, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx (EU) 2020/672.

Xxxxxx 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx Xxxxx republice xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 XXX. Xxxxxx xx průměrnou dobu xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx dostupnosti xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18 měsíců xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x jedné nebo xxxx xxxxxxx tranších. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxx xxxxxx může xxx xxxxx xxx maximální xxxxxxxx splatnost xxxxxxx x xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx případech xx xxxxxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxx stanoví xxx, xxx byla xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dodržena maximální xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x odstavci 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x závislosti na xxxxxx xxxxxx x xxxxxx podle xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) 2020/672 x xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx článku 4 xxxxxxxx (XX) 2020/672 xx každou xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx Unie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souvisejícího x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jakož i x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxx republika xxxx xxxxxxxxxx tato xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx „Antivirus“ xxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 31. xxxxxx 2020 x. 353, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxx xx § 120 xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx „Antivirus“, xxxxx C, xxxxx xxxxxx x. 300/2020 Xx.;

x)

xxxxxxx „Pětadvacítka“ xxxxx xxxxxx č. 159/2020 Xx.;

x)

xxxxxxxx prominutí odvodů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xxxxx xxxxxx x. 136/2020 Xx. (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx) a zákona x. 134/2020 Xx. (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx);

x)

„xxxxxxxxx“ pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 19. xxxxxx 2020 x. 262, xx xxx 26. xxxxxx x. 311, ze dne 31. xxxxxx x. 354, xx xxx 4. května č. 514 x xx xxx 18. května x. 552, § 14 xxxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx prvovýrobě), a § 3 xxxx. x) xxxxxx x. 47/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (x xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxx 4

Xxxxx republika xxxxxxxxx Komisi xx 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx měsíců x xxxxxxxxx plánovaných veřejných xxxxxx, a xx xx do xxxx, xxx budou tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x plné xxxx xxxxxxxxx.

Článek 5

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx.

V Bruselu xxx 25. xxxx 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx xx xxx 7. xxxxx 2020, xxxxxxx x 1. xxxx xxxxxxxxxx, byly xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx 31. srpna 2020.

(3)&xxxx;&xxxx;¨Xxxxx x. 300/2020 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx poplatníky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx 2020 x x xxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

(4)  Zákon x. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.