Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX (XX) 2020/1344

xx xxx 25. xxxx 2020,

xxxxxx xx Kyperské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízení (XX) 2020/672 xx zmírnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Rady (XX) 2020/672 ze xxx 19. xxxxxx 2020 x zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx (SURE) x xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19&xxxx;(1), a xxxxxxx na čl. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx nařízení,

s xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 6. srpna 2020 Xxxx požádal Xxxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx řešení xxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné.

(2)

Předpokládá xx, xx rozšíření xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxx provedl s xxxxx xxxxxx výskyt xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx a zdravotní xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxxxxx Xxxxxx z xxxx 2020 měl Xxxx xx xxxxx xxxx 2020 vykazovat xxxxxxx veřejných financí x xxxxxxx xxxx xx xxxx 7 %, xxxx. 115,7 % xxxxxxx domácího xxxxxxxx (HDP). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 2020 xx předpokládá, xx xx XXX Xxxxx x roce 2020 xxxxx o 7,7 %.

(3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xx Kypru imobilizovalo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xx Xxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx podporujícími společnosti xxx částečném xxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xx zvláštním režimem xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx režimem pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx zaměřených xx turistický xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přerušení xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx podporu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx činnosti x x režimem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx velmi malým x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na podporu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxx x režim xxxxxxxxxxxx xxxxx, jak xxxxx 4. xx 12. xxx xxxxxxxxxx.

(4)

„Xxxxx 27(X)/2020“, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xx dne 6. xxxxx 2020, xx stal xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx aktů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19. Xx základě xxxxxx 27(X)/2020 zavedly xxxxx xxxxx xxxxxxxx dovolené, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx náhrada xxxx rodičům, kteří xxxx xxxx xx 15 xxx xxxx xxxx jakéhokoli xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x soukromém sektoru. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxx x nařízení (XX) 2020/672, xxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxx zaměstnancům x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx uzavření škol xxxx xxxxxx x xxx děti, xxxx xxxxxxxx ukončit pracovní xxxxx.

(5)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx přerušení xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx poskytována xxxxxxx xxxx 90 % zaměstnancům podniků, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx činnost, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx zahrnuje 60 % xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 60 % xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaných v xxxx 2018 (nebo x xxxx 2019 xx období 7/2020–8/2020) xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxx xxxxxxx se pohybuje xx xxxxxxxxx xxxx 360 XXX xx xxxxxxxxx xxxx 1 214 XXX měsíčně.

(6)

Režim podporující xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxx x 25 % snížení xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxxx 60 % xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 60 % jednotek xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2018 xxxxx xxxx, xxxxx z těchto xxxxxx je vyšší. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx 360 XXX xx xxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;214 EUR xxxxxxx.

(7)

„Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx náhrady osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činným, xxxxx podle vyhlášky xxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxxxxx Xxxx ministrů xxxxxxx xxxxxxxxx žádnou xxxxxxx.

(8)

„Xxxxxxxx režim xxx xxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činnost nebo xxxxxxxxxx snížení obratu x xxxx než 40 %. Xxxxx x xxxxx xxxxxx xx podmíněna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

(9)

„Xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx úplné xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx mezd xxxxxxxxxxxx x hotelovém průmyslu x xxxxxxx podnicích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxx xxx 55 %, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(10)

„Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podniků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předem xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 55 %, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zaměstnání.

(11)

„Dodatečný rozpočet, xxxxxxx rámec xxx xxxxxxxx státní xxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19“, xxx xx xxxxxx x žádosti Xxxxx ze xxx 6. srpna 2020, xxxxx xxxxxx dotace xxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 50 zaměstnanců. Byla xxxxxxxxxx xxxxx část xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx osob x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx provozních xxxxxxx malých podniků x xxxx samostatně xxxxxxxxx činných. Režim xxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx za podobné xxxxxxxx jako režimy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxxxx xxxx cílem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(12)

X konečně „xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx podmínkou, xx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví, umístěny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX-19.

(13)

Xxxx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx pomoc, xxxxx xxxxxxx xxxxxx 3 nařízení (XX) 2020/672. Kypr předložil Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx skutečné x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. února 2020 xxxxxxxx x 479 070 000 XXX x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx dovolené pro xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti, se xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxx xxx hotelové xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx ruch, ovlivněných xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x podniky, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxx xxxxxxxxx činnosti, xx xxxxxxxxx režimem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podpory xxxxx malým a xxxxx podnikům x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx Kypru.

(14)

Komise Xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx skutečných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x režimy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x návaznosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxx je xxxxx žádost xx xxx 6. srpna 2020, x xxxxxxx x xxxxxxx 6 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

(15)

Xxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc x xxxxx xxxxxx Xxxxx řešit socioekonomické xxxxxx vážného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19. Xxxxxx xx měla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, velikosti x xxxxxxxxxx tranší x xxxxxxx tranší x xxxx spolupráci x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(16)

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx případných xxxxxx x xxxxxxxx fungování xxxxxxxxx trhu, která xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx. Xxxxxx nezprošťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx záměry poskytnout xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 108 Xxxxxxx.

(17)

Xxxx xx xxx Komisi xxxxxxxxxx informovat x xxxxxxxxx plánovaných xxxxxxxxx xxxxxx, xxx mohla Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x němž Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(18)

Xxx xxxxxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxx pomoci xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxx podaly xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx uplatněny xxxxxx xxxxxxx zacházení, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Xxxx splňuje xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Článek 2

1.   Unie xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx výši 479&xxxx;070&xxxx;000 XXX. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činí 18 měsíců počínaje xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx poskytne Xxxxx xxxxxxxx pomoc Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx může xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx tranše xxxx být xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tranší xxxxxxxx maximální průměrná xxxxxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1.

4.   První xxxxxx xxxx uvolněna v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2020/672 x xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx uhradí xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx podle xxxxxx 4 nařízení (XX) 2020/672 xx xxxxxx tranši, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x výdaje Xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souvisejícího x půjčkou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx rozhodne x xxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxx dovolené xxx xxxxxx podle xxxxxx 27(X)/2020 x xxxxxxxxx xxxx 127/148/151/184/192/212/213/235/2020;

x)

xxxxxx podporující xxxxxxxxxxx xxx částečném x xxxxxx přerušení xxxxxxxx podle xxxxxx 27(X)/2020 x xxxxxxxxx xxxx 131/148/151/188/212/213/239/2020 a 151/187/212/213/238/243/273/2020;

x)

xxxxxxxx režim pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 27(X)/2020 x xxxxxxxxx xxxx 129/148/151/186/213/237/322/2020);

x)

xxxxxxxx režim xxx hotelové xxxxxxxx x turistické xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 27(X)/2020 x správních aktů 269/317/2020;

x)

xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx podniků xxxxxxxxxx xx turistický ruch, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přerušení xxxxxxxx xxxxx zákona 27(I)/2020 x xxxxxxxxx aktů 270/318/2020;

x)

xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vykonávajících xxxxxxxx předem xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona 27(X)/2020 x xxxxxxxxx xxxx 272/320/2020;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx velmi xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxx x „Xxxxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19“, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx nemocenských dávek xxxxx xxxxxx 27(X)/2020 x xxxxxxxxx xxx§ 128/148/151/185/212/236/2020.

Xxxxxx 4

Kypr xxxxxxxxx Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx xxxxxxx šest xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xx xxxx, xxx xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Toto rozhodnutí xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 6

Toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X Bruselu xxx 25. září 2020.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.