Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ XXXXXXXXXX RADY (XX) 2020/1344

xx dne 25. xxxx 2020,

kterým xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podpora xxxxx nařízení (XX) 2020/672 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Rady (EU) 2020/672 ze xxx 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19&xxxx;(1), x xxxxxxx xx čl. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 6. xxxxx 2020 Xxxx xxxxxxx Xxxx o xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx řešení xxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 a xxxxxxxxx xxxxxxxx, která Xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, budou xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx finance. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 2020 měl Xxxx xx xxxxx xxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx výši 7 %, xxxx. 115,7 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (HDP). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x léta 2020 xx xxxxxxxxxxx, že xx HDP Xxxxx x roce 2020 xxxxx x 7,7 %.

(3)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx Xxxxx imobilizovalo xxxxxxx část xxxxxxxx xxxx. Xx xx Xxxxx vedlo x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výdajů, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx režimem xxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx přerušení xxxxxxxx, xx zvláštním režimem xxx osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxx režimem pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zaměřených xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxx přerušení xxxxxxxx, xx zvláštním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x režimem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x osobám samostatně xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx o režim xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx 4. xx 12. bod odůvodnění.

(4)

„Zákon 27(X)/2020“, xxx xx xxxxxx x žádosti Xxxxx xx xxx 6. xxxxx 2020, xx xxxx základem xxx zavedení řady xxxxxxxxx xxxx nastiňujících xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx dopad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19. Xx xxxxxxx zákona 27(X)/2020 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx poskytována náhrada xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx 15 xxx xxxx xxxx jakéhokoli xxxx xx xxxxxxxxxx postižením x kteří xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedené x nařízení (XX) 2020/672, xxxxxxx poskytuje xxxxxxx příjmu xxxxxxxxxxxx x napomáhá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst tím, xx xxxxxx rodiče, xxxxx xx po xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxx děti, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx úplném xxxxxxxxx xxxxxxxx, x jehož xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy 90 % zaměstnancům podniků, xxxxx xxxx nuceny xxxxxxxx činnost, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníků x zaměstnání. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 60 % platu xxxxxxxxxxx xxxx 60 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx získaných x xxxx 2018 (nebo x roce 2019 xx xxxxxx 7/2020–8/2020) xxxxx toho, která x xxxxxx hodnot xx vyšší. Výše xxxxxxx xx pohybuje xx xxxxxxxxx výše 360 XXX xx xxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;214 XXX měsíčně.

(6)

Režim xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezd xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx x 25 % snížení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, pod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxxx 60 % xxxxx xxxxxxxxxxx nebo 60 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2018 xxxxx toho, xxxxx z těchto xxxxxx xx vyšší. Xxxx náhrady xx xxxxxxxx xx minimální xxxx 360 XXX xx xxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;214 XXX xxxxxxx.

(7)

„Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxx xxxxxxx vykonávat žádnou xxxxxxx.

(8)

„Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx podpořit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx turistické ubytování, xxxxxxx zaměstnavatel xxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxx snížení obratu x xxxx xxx 40 %. Xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(9)

„Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zaměřených xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ruchem xxxx xxxxxxxxx s podniky, xx které se xxxxxxxx xxxxxxx úplné xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnancům x xxxxxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx turistické xxxxxxxxx, xxxxx zcela přerušily xxxxxxx xxxx zaznamenaly xxxxxxx obratu x xxxx xxx 55 %, xxx podmínkou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(10)

„Xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx vykonávajících xxxxxxxx předem xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnancům xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 55 %, pod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(11)

„Xxxxxxxxx rozpočet, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19“, jak xx xxxxxx v žádosti Xxxxx xx xxx 6. xxxxx 2020, xxxxx xxxxxx dotace xxx xxxxx malé x malé xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx zaměstnávají xx 50 xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx provozních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných. Režim xxxxxxxxxxx dotací xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx režimy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxxxx xxxx cílem je xxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činných xxxx xxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx příjmů.

(12)

A konečně „xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnaným x xxxxxxxxx sektoru x xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx jsou klasifikovány xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, umístěny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX-19.

(13)

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx žádost x xxxxxxxx pomoc, xxxxx xxxxxxx xxxxxx 3 nařízení (XX) 2020/672. Kypr xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. února 2020 xxxxxxxx x 479 070 000 XXX x xxxxxx xxxxxxx částky xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx úplném xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx zvláštním xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx zvláštním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, ovlivněných xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x podniky, xx xxxxx se xxxxxxxx povinné úplné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx podniků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxx podpory xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx samostatně výdělečně xxxxxx. To xxxxxxxxxxx xxxxx x prudký xxxxxx, neboť xxxx xxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a pracovní xxxx xx Xxxxx.

(14)

Xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx náhlý x xxxxxx xxxxxx skutečných x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x režimy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx opatřeními, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxx xx xxxxx žádost ze xxx 6. xxxxx 2020, x souladu x xxxxxxx 6 xxxxxxxx (EU) 2020/672.

(15)

Xxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Komise xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tranší x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx orgány.

(16)

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxx proběhnout, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 108 Xxxxxxx.

(17)

Xxxx xx měl Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx plánovaných veřejných xxxxxx, aby mohla Xxxxxx posoudit rozsah, x xxxx Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(18)

Xxx xxxxxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx členské xxxxx, xxxxxxx xxxx uplatněny xxxxxx xxxxxxx zacházení, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Článek 1

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 nařízení (XX) 2020/672.

Článek 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx Xxxxx půjčku ve x maximální výši 479&xxxx;070&xxxx;000 EUR. Xxxxxx xx průměrnou xxxx xxxxxxxxxx nejvýše 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx dostupnosti pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxx 18 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx účinku xxxxxx xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx více xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx tranše xxxx xxx delší xxx xxxxxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. X xxxxxxxx případech xx xxxxxxxxx xxxxxxx dílčích xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxx uvolněna x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2020/672 v xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx uhradí xxxxxxx xxxxxxxxxxx Unie xxxxx xxxxxx 4 nařízení (XX) 2020/672 xx xxxxxx xxxxxx, jakož x veškeré poplatky, xxxxxxx x výdaje Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souvisejícího x xxxxxxx poskytnutou xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx x výši a xxxxxxxx tranší, jakož x x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Kypr xxxx xxxxxxxxxx tato opatření:

a)

zvláštní xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 27(X)/2020 x xxxxxxxxx xxxx 127/148/151/184/192/212/213/235/2020;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při částečném x úplném xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 27(X)/2020 x xxxxxxxxx xxxx 131/148/151/188/212/213/239/2020 x 151/187/212/213/238/243/273/2020;

x)

xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona 27(X)/2020 a správních xxxx 129/148/151/186/213/237/322/2020);

x)

xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxxxx 27(X)/2020 x xxxxxxxxx aktů 269/317/2020;

x)

xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ruch, xxxxxxxxxxx cestovním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přerušení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 27(X)/2020 x xxxxxxxxx xxxx 270/318/2020;

x)

xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podniků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 27(X)/2020 a správních xxxx 272/320/2020;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx velmi xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxx x „Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19“, xxx xxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx nemocenských xxxxx xxxxx xxxxxx 27(X)/2020 x xxxxxxxxx xxx§ 128/148/151/185/212/236/2020.

Článek 4

Kypr informuje Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xx doby, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx výši xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxx xxxxxxxxxx xx určeno Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Toto rozhodnutí xxxx zveřejněno v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxx xxx 25. září 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 159, 20.5.2020, x. 1.