Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ XXXX (XX) 2020/1344

xx xxx 25. xxxx 2020,

xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2020/672 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Rady (XX) 2020/672 ze dne 19. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro dočasnou xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx nezaměstnanosti x xxxxxxxxx xxxxxxx (SURE) x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 (1), x xxxxxxx xx xx. 6 odst. 1 xxxxxxxxx nařízení,

s ohledem xx xxxxx Evropské xxxxxx,

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx 6. xxxxx 2020 Kypr xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx xx, xx rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxx, budou xxx xxxxxxxxxx dopad na xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx 2020 měl Xxxx na xxxxx xxxx 2020 vykazovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx 7 %, resp. 115,7 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX). Xxxxx xxxxxxxxx prognózy Xxxxxx x léta 2020 xx xxxxxxxxxxx, že xx XXX Xxxxx x xxxx 2020 xxxxx x 7,7 %.

(3)

Xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxx xxxx. Xx na Xxxxx vedlo x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx veřejných výdajů, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, s xxxxxx podporujícími xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx přerušení xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx turistický xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx spojených x xxxxxxx, xx které xx vztahuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podniků xxxxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx činnosti a x režimem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx velmi xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx dávek, xxx xxxxx 4. až 12. xxx xxxxxxxxxx.

(4)

„Xxxxx 27(X)/2020“, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx ze dne 6. srpna 2020, xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx aktů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx dopad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xx základě zákona 27(X)/2020 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx rámci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx 15 xxx nebo xxxx jakéhokoli xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kteří xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx režim zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx režimy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2020/672, protože xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zaměstnancům x xxxxxxxx zachování xxxxxxxxxx xxxx tím, xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxx uzavření xxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxx, xxxx xxxxxxxx ukončit pracovní xxxxx.

(5)

Xxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx úplném přerušení xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx poskytována xxxxxxx mzdy 90 % xxxxxxxxxxxx podniků, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx setrvání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 60 % xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 60 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2018 (xxxx x xxxx 2019 xx xxxxxx 7/2020–8/2020) xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx hodnot xx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xx pohybuje xx xxxxxxxxx výše 360 XXX xx xxxxxxxxx výše 1 214 XXX xxxxxxx.

(6)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxxx mezd zaměstnancům xxxxxxx, u xxxxx xxxxx xxxxxxx x 25 % xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 60 % xxxxx xxxxxxxxxxx nebo 60 % jednotek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxx x xxxx 2018 xxxxx toho, xxxxx z xxxxxx xxxxxx je vyšší. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 360 XXX xx maximální xxxx 1&xxxx;214 XXX xxxxxxx.

(7)

„Xxxxxxxx xxxxx pro osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné“ xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podle vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxx.

(8)

„Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxx podpořit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ubytování, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 40 %. Účast x xxxxx xxxxxx xx podmíněna xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(9)

„Xxxxxxxx xxxxx na podporu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ruch, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx s podniky, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x hotelovém průmyslu x xxxxxxx podnicích xxxxxxxxxxxxx turistické ubytování, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 55 %, pod xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(10)

„Xxxxxxxx režim na xxxxxxx podniků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx náhrady xxxx zaměstnancům xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejméně o 55 %, xxx xxxxxxxxx setrvání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(11)

„Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx rámec xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx podpořit xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x rozšířením onemocnění XXXXX-19“, xxx xx xxxxxx v xxxxxxx Xxxxx xx xxx 6. xxxxx 2020, xxxxx zavádí dotace xxx xxxxx malé x xxxx podniky x xxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 50 xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx část xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osob x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx dotace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podporu provozních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných. Režim xxxxxxxxxxx dotací xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxxxx xxxx cílem xx xxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činných nebo xxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(12)

X xxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx mezd xxxxxx zaměstnaným x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pod podmínkou, xx xxxx klasifikovány xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, umístěny xx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX-19.

(13)

Xxxx splňuje xxxxxxxx xxx žádost x finanční xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672. Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxx x 479 070 000 XXX x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx režimem xxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxx xxx hotelové xxxxxxxx a turistické xxxxxxxxx, se zvláštním xxxxxxx xx podporu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ruch, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti, xx xxxxxxxxx režimem xx xxxxxxx podniků vykonávajících xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx malým x xxxxx podnikům x xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx. Xx představuje xxxxx x prudký xxxxxx, neboť tato xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x pracovní xxxx xx Xxxxx.

(14)

Xxxxxx Xxxx konzultovala a xxxxxxx xxxxx a xxxxxx nárůst xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x režimy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx opatřeními, xxxxx x xxxxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x návaznosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxx je xxxxx xxxxxx xx xxx 6. srpna 2020, x souladu x xxxxxxx 6 xxxxxxxx (EU) 2020/672.

(15)

Xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vážného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozšířením xxxxxxxxxx COVID-19. Xxxxxx xx měla xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx, velikosti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(16)

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x narušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 107 x 108 Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx oznamovat Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 108 Xxxxxxx.

(17)

Xxxx xx měl Xxxxxx xxxxxxxxxx informovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx mohla Xxxxxx posoudit xxxxxx, x němž Xxxx xxxx výdaje provedl.

(18)

Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x úvahu xxxxxxxxx x očekávané xxxxxxx Kypru, xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2020/672, xxxxx již podaly xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx členské státy, xxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Kypr xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) 2020/672.

Xxxxxx 2

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx Xxxxx půjčku ve x xxxxxxxxx výši 479&xxxx;070&xxxx;000 EUR. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nejvýše 15 xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pomoc poskytnutou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 18 měsíců xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx poskytne Kypru xxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxx osmi xxxxxxxx. Tranše může xxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo více xxxxxxx tranších. Xxxxxxxxx xxxxxxx tranší x xxxxx první xxxxxx xxxx být xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dílčích xxxxxx stanoví xxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx tranše xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx na vstupu xxxxxx o půjčce xxxxx xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2020/672 x xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx uhradí xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx podle xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2020/672 za xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x výdaje Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx článku.

6.   Komise xxxxxxxx x výši x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x o xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 3

Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxx dovolené pro xxxxxx podle xxxxxx 27(X)/2020 x xxxxxxxxx xxxx 127/148/151/184/192/212/213/235/2020;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 27(X)/2020 x xxxxxxxxx xxxx 131/148/151/188/212/213/239/2020 x 151/187/212/213/238/243/273/2020;

x)

xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 27(X)/2020 a správních xxxx 129/148/151/186/213/237/322/2020);

d)

zvláštní režim xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxxxx 27(I)/2020 x xxxxxxxxx xxxx 269/317/2020;

x)

xxxxxxxx režim xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ruchem xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 27(I)/2020 x xxxxxxxxx xxxx 270/318/2020;

x)

xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 27(X)/2020 x správních xxxx 272/320/2020;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx v „Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx opatření xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19“, xxx část xxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxx osob samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x jedním xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 27(X)/2020 x xxxxxxxxx akt§ 128/148/151/185/212/236/2020.

Xxxxxx 4

Kypr xxxxxxxxx Xxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 x xxxxxxxx každých xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xx xxxx, xxx xxxxx xxxx plánované xxxxxxx xxxxxx x xxxx výši xxxxxxxxx.

Článek 5

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx oznámení xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxx xxxxxxxxxx xxxx zveřejněno x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X Bruselu xxx 25. xxxx 2020.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. ROTH


(1)  Úř. věst. X 159, 20.5.2020, x. 1.