Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (XX) 2020/1306

xx xxx 16. xxxx 2020

x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bankám z xxxxxxx míry xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx XXXXX-19 (ECB/2020/44)

RADA XXXXXXXXX EVROPSKÉ XXXXXXXXX XXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx nařízení Rady (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Evropské xxxxxxxxx xxxxx svěřují zvláštní xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad úvěrovými xxxxxxxxxxx&xxxx;(1), x xxxxxxx xx xx. 4 xxxx. 1 písm. x) uvedeného nařízení,

s xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. června 2013 x obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxx (XX) č. 648/2012&xxxx;(2), x xxxxxxx xx xxxxxx 500b xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxx Xxxxxxx XXX xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x je xxxxxxxxxx xxx, xxx věrohodným xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Basilejský xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxxxxxxx x prosinci 2017 (xxxx xxx „xxxxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxx“), xxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx měnových politik xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení dočasně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx banky z xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxx xxx x právních xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 575/2013. Podle xxxxxx 430 xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 xxxx xxxxxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx x xxxxx xxxxxx 451 uvedeného xxxxxxxx jsou instituce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx určité xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx pákového xxxxxx x jejich řízení xxxxxx nadměrné xxxx.

(3)

Xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/876&xxxx;(3) xxxx jiné s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úrovni xxx xxxxxxxxx usazené x Xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx Xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx poměr xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx (XX) 2019/876 xxx xxxxxxx požadavek na xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx expozice vůči xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx instituce. Tyto xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx pravomoci k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx centrálním xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx stanou xxxxxxxxxxxx xx 28. xxxxxx 2021.

(4)

Xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 bylo xxxx dále xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2020/873&xxxx;(4) xxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx celkové xxxx xxxxxxx instituce xxxx 28. xxxxxxx 2021, xxxx před xxx, xxx xx xxxxxx použitelnými xxxxx xxxxxxxxx xx pákový xxxxx, které byly xxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/876. Xxxxxx 500x xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx výjimečné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s cílem xxxxxxxx xxxxxxxxx měnových xxxxxxx. Článek 500x xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxxxxxxx xx 27. xxxxxx 2020.

(5)

Xxxxxxx se finanční xxxx od dubna 2020 xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx výnosů x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx akcií přísnější xxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx x x toho xxxxxxxxxxx x trvalá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x zranitelnost xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx guvernérů Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ECB), xx xxx xxxxx xxxxxx 500x xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 xxxxxxxx výjimečné okolnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx expozic xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx z výpočtu xxxxxxx xxxx expozic xxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx 27. června 2021.

(6)

Xxxx expozice, které xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx mince a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx představující pohledávky xxxx xxxxxxxxx bance – xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx – pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxxx měnové xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx minimálních xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesouvisejí x xxxxxxxxxx měnové xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx x celkové xxxx xxxxxxx vyloučeny.

(7)

Očekává xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx míry xxxxxxx xxxxx xxxxxx 500b xxxxxxxx (EU) x. 575/2013 do 27. xxxxxx 2021 by xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxx xxxx snížit případné xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx požadavku xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx x Xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nařízení (XX) x. 575/2013 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/876 x xxxxx zohlednit xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx kapacity xxx xxxxxxxx ztrát, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx od 28. xxxxxx 2019. X xxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx uplatňovat xx xx 28. xxxxxx 2021, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx data xx xxxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx komunikace finančních xxxxxxxxx. Instituce xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx poměru xxx xx zohledněním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx xxx. Tyto xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx potenciálních xxxxxxxxx pákových xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx 28. xxxxxx 2021 xxxxxxxxxx.

(8)

XXX xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxx úkoly x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu x xx. 500x xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vyloučení xxxxx xx. 500x xxxx. 1 uvedeného xxxxxxxx&xxxx;(5),

XXXXXXX TOTO ROZHODNUTÍ:

Xxxxxx 1

Definice

Výrazy xxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxx stejný význam xxxx výrazy xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 575/2013, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1)

„Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx definice xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) 2015/510 (ECB/2014/60) (6);

2)

„vkladovou xxxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx definice uvedené x xxxxxxxx zásadách (XX) 2015/510 (XXX/2014/60);

3)

„xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 1745/2003 (XXX/2003/9)&xxxx;(7);

4)

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx minimálních xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) x. 1745/2003 (ECB/2003/9);

5)

„významným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx smyslu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 468/2014 (XXX/2014/17)&xxxx;(8).

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností

1.   Pro xxxxx čl. 500x xxxx. 2 nařízení (XX) x. 575/2013 x s xxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 ECB xxxxxxxx, xx existují výjimečné xxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xx. 500b xxxx. 1 písm. x) x b) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx míry xxxxxxx x xxxxx usnadnit xxxxxxxxx xxxxxxxx politik.

2.   Pokud xxx x expozice xxxxxxx v xx. 500x xxxx. 1) xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 575/2013, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx ty xxxxxxxx xxxx centrálním xxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekty x členském xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx unie.

Ve Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx dne 16. xxxx 2020.

Xxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxx XXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, x. 63.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, s. 1.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/876 xx xxx 20. xxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx stabilního xxxxxxxxxxx, požadavky xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, úvěrové riziko xxxxxxxxxxx, tržní riziko, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, expozice vůči xxxxxxxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zpráv x zpřístupňování informací, x xxxxxxxx (EU) x. 648/2012 (Xx. xxxx. L 150, 7.6.2019, s. 1).

(4)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2020/873 xx xxx 24. xxxxxx 2020, kterým xx xxxx nařízení (XX) č. 575/2013 x (EU) 2019/876, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx XXXXX-19 (Xx. xxxx. X 204, 26.6.2020, x. 4).

(5)&xxxx;&xxxx;xxxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xx/xxxx/2020/xxxx/xxx.xx200917~x3x03398x2.xx.xxxx].

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) 2015/510 ze xxx 19. prosince 2014 o xxxxxxxxx xxxxx měnové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (XXX/2014/60) (Xx. xxxx. X 91, 2.4.2015, x. 3).

(7)  Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 1745/2003 xx xxx 12. xxxx 2003 x xxxxxxxxxxx minimálních xxxxxx (XXX/2003/9) (Xx. xxxx. X 250, 2.10.2003, x. 10).

(8)  Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x. 468/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky x vnitrostátními příslušnými xxxxxx x vnitrostátními xxxxxxxxxx orgány v xxxxx xxxxxxxxxx mechanismu xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) (XXX/2014/17) (Xx. xxxx. L 141, 14.5.2014, x. 1).