Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ XXXXXXXXX XXXXX (XX) 2020/1306

xx xxx 16. xxxx 2020

x xxxxxxxx vyloučení xxxxxxxxx expozic vůči xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx COVID-19 (XXX/2020/44)

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 xx dne 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svěřují zvláštní xxxxx týkající xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;(1), x xxxxxxx xx čl. 4 xxxx. 1 písm. x) uvedeného xxxxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. června 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx instituce x xxxxxxxxxx podniky x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 648/2012&xxxx;(2), a zejména xx xxxxxx 500b xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxx Xxxxxxx XXX byl xxxxxxx xxxxxxxxxx, transparentní xxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xx riziku x xx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (XXXX) zveřejnil x xxxxxxxx 2017 (xxxx xxx „xxxxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxx“), stanoví, že x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušná jurisdikce xx xxxxxxxxxxx makroekonomických xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx BCBS x xxxxxxx poměru xxx x právních předpisech Xxxx poprvé xxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 575/2013. Xxxxx xxxxxx 430 xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 jsou xxxxxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx a podle xxxxxx 451 xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou instituce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jejich řízení xxxxxx nadměrné páky.

(3)

Nařízení (XX) x. 575/2013 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/876&xxxx;(3) xxxx xxxx s xxxxx zohlednit xxxxxx xxxxxxxxx BCBS x xxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx usazené v Xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx Xxxx, a xxx se zajistilo, xx xxxxxx poměr xxxxxxx účinným doplňkem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založených xx riziku. Nařízením (XX) 2019/876 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zpřístupňování xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zavedlo xxxxxxx xx výjimečných xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dočasně vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx celkové míry xxxxxxx instituce. Xxxx xxxxx rámce xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx některých expozic xxxx xxxxxxxxxx bankám x celkové míry xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 28. xxxxxx 2021.

(4)

Nařízení (XX) x. 575/2013 xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2020/873&xxxx;(4) mimo jiné xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx centrálním bankám x xxxxxxx xxxxxxx xxxx expozic xxxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxx 2021, xxxx před xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/876. Xxxxxx 500x xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx míry expozic xxxxxxx expozice xxxx xxxxxxxxx xxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx instituce po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou xxxxxxx x xxxxxxx prohlásil, xx existují xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx 500x xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 se xxxxxxxxx xx 27. xxxxxx 2020.

(5)

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx 2020 xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx začátku xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx x x toho xxxxxxxxxxx x trvalá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odůvodňují závěr Xxxx xxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky (ECB), xx xxx xxxxx xxxxxx 500x xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 xxxxxxxx výjimečné okolnosti, xxxxx odůvodňují xxxxxxx xxxxxxxxx některých expozic xxxx xxxxxxxxxx bankám Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxx měnových xxxxxxx, x xx xx 27. xxxxxx 2021.

(6)

Xxxx expozice, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx mince x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jurisdikci xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx představující xxxxxxxxxx xxxx centrální xxxxx – xxxxxx rezerv xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx – xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx expozice xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx účtech xxxxxxxxxxx xxxxxx x Eurosystému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx povinnosti minimálních xxxxxx. Xxxxxxxx představující xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesouvisejí x xxxxxxxxxx měnové xxxxxxxx, xx neměly xxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyloučeny.

(7)

Očekává xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 500x xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 do 27. xxxxxx 2021 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxx x nadále xxxxx xxxxx úlohu xxx financování xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx zachovány xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx případné xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx kapitál x xxxxxxxxx závazky, který xxx x Unii xxxxxxx x xxxxx xxxxx nařízení (XX) x. 575/2013 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/876 x cílem zohlednit xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx požadavek xx xxxxxxxxx xx 28. xxxxxx 2019. X xxxx se xxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxxxx xx do 28. xxxxxx 2021, vyloučení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx data xx xxxxx být xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zveřejňovat xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx jak xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tak i xxx xxx. Tyto xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx potenciálních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx 28. xxxxxx 2021 xxxxxxxxxx.

(8)

XXX byla x xxxxxxxxxxx xx xxxxx úkoly v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu x xx. 500x xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výjimečných okolností, xxxxx odůvodňují xxxxxxxxx xxxxx xx. 500x xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(5),

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Definice

Výrazy použité x xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (EU) x. 575/2013, přičemž xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1)

„Xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx definice xxxxxxx x obecných zásadách Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) 2015/510 (XXX/2014/60)&xxxx;(6);

2)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/510 (XXX/2014/60);

3)

„xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx xxxx minimálních xxxxxx xx smyslu xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) (7);

4)

„povinností minimálních xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx minimálních rezerv xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) x. 1745/2003 (XXX/2003/9);

5)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx subjekt, který xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx eurozóny, xx smyslu definice xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x. 468/2014 (XXX/2014/17)&xxxx;(8).

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností

1.   Pro xxxxx čl. 500x xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 x s xxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 ECB xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x čl. 500b xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx politik.

2.   Pokud xxx x expozice xxxxxxx x xx. 500x xxxx. 1) xxxx. b) xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx na xx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků držených xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv.

3.   Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx dohlíženými xxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx rozhodnutí vstupuje x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Ve Frankfurtu xxx Xxxxxxx xxx 16. xxxx 2020.

Xxxxxxxxxxx ECB

Christine XXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, x. 63.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, s. 1.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/876 ze xxx 20. května 2019, xxxxxx xx mění xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, tržní xxxxxx, xxxxxxxx xxxx ústředním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, požadavky xx xxxxxxxx xxxxx x zpřístupňování informací, x xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (Úř. xxxx. X 150, 7.6.2019, x. 1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2020/873 xx xxx 24. xxxxxx 2020, kterým xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 x (EU) 2019/876, xxxxx xxx x xxxxxxx úpravy x xxxxxx na pandemii XXXXX-19 (Úř. xxxx. X 204, 26.6.2020, x. 4).

(5)&xxxx;&xxxx;xxxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xx/xxxx/2020/xxxx/xxx.xx200917~x3x03398x2.xx.xxxx].

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx zásady Xxxxxxxx centrální banky (XX) 2015/510 xx xxx 19. prosince 2014 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (ECB/2014/60) (Xx. xxxx. X 91, 2.4.2015, x. 3).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x. 1745/2003 xx xxx 12. xxxx 2003 x xxxxxxxxxxx minimálních xxxxxx (XXX/2003/9) (Xx. věst. X 250, 2.10.2003, x. 10).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x. 468/2014 ze xxx 16. xxxxx 2014, kterým xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a vnitrostátními xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jednotného mechanismu xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx mechanismu xxxxxxx) (XXX/2014/17) (Xx. xxxx. X 141, 14.5.2014, x. 1).