Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ROZHODNUTÍ XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (XX) 2020/1306

xx xxx 16. xxxx 2020

x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx expozic xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx míry xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx XXXXX-19 (XXX/2020/44)

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX,

x ohledem na Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x ohledem xx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svěřují xxxxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x obezřetnostnímu xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx&xxxx;(1), a xxxxxxx xx xx. 4 xxxx. 1 xxxx. x) uvedeného xxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích xx úvěrové xxxxxxxxx x investiční podniky x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012&xxxx;(2), x xxxxxxx xx xxxxxx 500x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Rámcem Basilej XXX xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx kalibrován xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxx xx riziku. Standard xxxxxxxx xx pákového xxxxxx, xxxxx Basilejský xxxxx pro bankovní xxxxxx (BCBS) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2017 (xxxx jen „xxxxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxx“), xxxxxxx, že x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxx dočasně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxx expozic xxxxxxxx xxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxx byl x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 575/2013. Podle xxxxxx 430 nařízení (EU) x. 575/2013 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx určité xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x podle xxxxxx 451 uvedeného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx páky.

(3)

Nařízení (XX) x. 575/2013 xxxx xxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2019/876 (3) xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx revize xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx zajistily xxxxx podmínky xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx, ale xxxxxxxx xxxx Xxxx, x xxx se zajistilo, xx pákový xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založených xx xxxxxx. Xxxxxxxxx (XX) 2019/876 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxx xxxxx x zpřístupňování xxxxxxxxx x pákovém xxxxxx. Xxxxxxx nařízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx okolností x x xxxxx xxxxxxxx provádění měnových xxxxxxx xxxxxxx vyloučit xxxxxxx expozice xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 28. xxxxxx 2021.

(4)

Xxxxxxxx (EU) x. 575/2013 bylo xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2020/873&xxxx;(4) xxxx xxxx xxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx expozice xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x výpočtu xxxxxxx xxxx xxxxxxx instituce xxxx 28. xxxxxxx 2021, tedy před xxx, xxx se xxxxxx použitelnými xxxxx xxxxxxxxx xx pákový xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/876. Článek 500x xxxxxxxx (EU) x. 575/2013 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x příslušnou xxxxxxxxx xxxxxx rozhodl x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx výjimečné xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx. Článek 500b xxxxxxxx (EU) č. 575/2013 se xxxxxxxxx xx 27. xxxxxx 2020.

(5)

Xxxxxxx xx finanční xxxx od dubna 2020 xxxxxxxxxxxxx, podmínky xxxxxxxxxxx x eurozóně xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19, xxxxx x z xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stupně xxxxxx akomodace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kanálu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odůvodňují xxxxx Xxxx guvernérů Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ECB), xx pro xxxxx xxxxxx 500x nařízení (XX) č. 575/2013 xxxxxxxx xxxxxxxxx okolnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx centrálním bankám Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx 27. xxxxxx 2021.

(6)

Xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx, xxxxx mince a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jurisdikci xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx představující xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx – xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx transmisi x tím x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Tyto expozice xxxxxxxx xxxxxx držené xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zůstatky xx xxxxxx minimálních xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx peněžních prostředků xxxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx minimálních xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx x prováděním měnové xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyloučeny.

(7)

Očekává xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx expozic xxxxx xxxxxx 500x xxxxxxxx (EU) č. 575/2013 do 27. xxxxxx 2021 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx reálné xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx klíčové xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx případné xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nového xxxxxxxxx xx kapitál x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx v Xxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/876 x cílem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 28. xxxxxx 2019. I xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx 28. xxxxxx 2021, vyloučení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bankám x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx data xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx jak xx zohledněním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx xxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poměrů xxxxxxxxx poté, co xx xxxxxx xxxxx xxxxx 28. xxxxxx 2021 xxxxxxxxxx.

(8)

XXX xxxx x souvislosti xx xxxxx úkoly x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 500x xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 500x xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(5),

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Článek 1

Definice

Výrazy použité x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx význam xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 575/2013, xxxxxxx xx použijí rovněž xxxx xxxxxxxx:

1)

„Xxxxxxxxxxxx“ se xxxxxx Eurosystém ve xxxxxx definice xxxxxxx x obecných zásadách Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2015/510 (XXX/2014/60)&xxxx;(6);

2)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx facilita xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x obecných xxxxxxxx (XX) 2015/510 (XXX/2014/60);

3)

„xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx xxxx minimálních xxxxxx xx smyslu xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 1745/2003 (XXX/2003/9)&xxxx;(7);

4)

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx (XX) x. 1745/2003 (ECB/2003/9);

5)

„významným xxxxxxxxxx subjektem v xxxxxxxx xxxxx eurozóny“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nachází x xxxxxxxx státě xxxxxxxx, xx xxxxxx definice xxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 468/2014 (XXX/2014/17)&xxxx;(8).

Xxxxxx 2

Rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností

1.   Pro xxxxx xx. 500x xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 575/2013 x s xxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 XXX xxxxxxxx, xx existují xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x čl. 500b xxxx. 1 písm. x) x b) xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxx měnových politik.

2.   Pokud xxx o expozice xxxxxxx v xx. 500x odst. 1) xxxx. x) xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx, které xx týkají vkladů xxxxxxxx na základě xxxxxxxx facility xxxx xxxxxxxx xx účtech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx držených xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Vstup x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx vstupuje x platnost xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx unie.

Ve Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx 16. xxxx 2020.

Prezidentka ECB

Christine XXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, s. 1.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/876 xx xxx 20. xxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx xxx x xxxxxx poměr, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx x způsobilé xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx riziko, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx informací, x xxxxxxxx (EU) x. 648/2012 (Úř. xxxx. X 150, 7.6.2019, x. 1).

(4)  Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2020/873 xx xxx 24. xxxxxx 2020, kterým xx xxxx nařízení (XX) č. 575/2013 x (EU) 2019/876, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx XXXXX-19 (Xx. věst. X 204, 26.6.2020, x. 4).

(5)&xxxx;&xxxx;xxxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xx/xxxx/2020/xxxx/xxx.xx200917~x3x03398x2.xx.xxxx].

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2015/510 xx xxx 19. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx politiky Xxxxxxxxxxx (ECB/2014/60) (Xx. xxxx. X 91, 2.4.2015, s. 3).

(7)  Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x. 1745/2003 xx xxx 12. xxxx 2003 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX/2003/9) (Xx. xxxx. X 250, 2.10.2003, x. 10).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 468/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxx rámec xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a vnitrostátními xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx mechanismu xxxxxxx (nařízení o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) (XXX/2014/17) (Xx. xxxx. X 141, 14.5.2014, s. 1).