Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXX (XX) 2020/1151

xx xxx 29. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 92/83/XXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx na Smlouvu x fungování Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx 113 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xx postoupení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;(1),

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(2),

x xxxxxxx xx xxxxxxxxx legislativním xxxxxxxx,

xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice Xxxx 92/83/EHS (3) jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx zatěžujícím xxxxxxxx xxxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx následek omezení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nápoji xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxx aktualizovat xxxxxx xx legislativní xxxx Xxxx, xxxxx již xxxxxx v platnosti.

(2)

Aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx stupňů Xxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx měření xxxxxx Xxxxx xxxx být xxxxx x potaz xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxx potíže související x určením x xxxxxxx suchého xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výrobku xx xxxx xxxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxxx potřebou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx daně, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rizikům xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx daňovým xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3)

X xxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx stupňů Plato x piva je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxx 29. července 2020 xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx stupňů Xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, nadále xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uplatňovanou v xxxxxxxxxxx.

(4)

Xxxxx alkoholu x xxxx, x xxxxxxx xxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx pro pivo x nízkým obsahem xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxx xxxxx na xx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x vytváření xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx alkoholu. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx piva x xxxxxx obsahem xxxxxxxx xx xxx být xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx s xxxxxx xxxxxxx alkoholu xxxxxx.

(5)

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sazby x xxxx x xxxx vyráběných v xxxxxxx objemech xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobci. Xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx než x xxxxx x xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx uplatňovat snížené xxxxx u jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nezávislými xxxxxxx. Xxxxxxx státy by xxxx xxx možnost xxxxxx uplatňování xxxxxxxxx xxxxx xx meziprodukty x xx xxxxxxx xxxxxxx nápoje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx obsah xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x druh xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(6)

X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx statusu xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobců ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx uplatňování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx měly xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednotné osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxx výrobu xxxxxx nezávislého xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx stanovenými xx směrnici 92/83/EHS. Xxxx pravomoci xx xxxx xxx vykonávány x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 182/2011&xxxx;(4). Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx malých xxxxxxxxxxx výrobců xxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxx nezávislý xxxxxxx usazen, xxxxxxx, xx vhodné snížit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx bude xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobci povolena xxxxxxx certifikace. Členský xxxx, x xxxx xx malý xxxxxxxxx xxxxxxx usazen, by xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx správného a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx umožnit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ostatními členskými xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx daňového xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx limity u xxxxxxx z jiných xxxxxxxxx států.

(7)

S xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x Republice Xxxxx xx xx xxxx xxx povoleno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxxx x této xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx limit.

(8)

Členské státy xx xxxx xxx xxxxxxxxx uplatňovat xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxxxx jablek, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x bobulovin).

(9)

V xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 92/83/EHS členským xxxxxx povoluje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx vyráběny xxx xxxxxxxx účely. Xxxxx směrnice 92/83/EHS xxxxxxxxxx xxxx dobrovolné xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxx (xxxxxxxxx jablek, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x bobulovin) xxx xxxxxxxxx spotřebu. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx regionálního x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx členské xxxxx měly xxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx uplatnit xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx ovocných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx matolin x xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx, pěstuje x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx právo. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx snížené xxxxx xxxx tato osvobození xx xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zamezení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx daňovým povinnostem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx opatření xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxx, registraci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soulad x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxx. Xxxx xxxxxxx státy xx xxxxxx xxxx xxx zavedeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx a postupy, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výroby x xxxxxxxx, jakož i xxxxxxxx přeshraničních dopadů x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx xxxxxxxx pravidla xxx sankce xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xx xxxxx xxxxxx i xxxxxx na členských xxxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přiměřené a xxxxxxxxxx.

(10)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx spotřební daně x podomácku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pálenicemi, xx xxxx třeba xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x související xxxxxxxx xxxxxxxx se malých xxxxxxxxxxxxx pálenic x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pěstitelské xxxxxxxx pro domácnosti xxxxxxxxx xxxxx, měla xx xx xx xx tato xxxxxxx x nadále xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx jakákoli xxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx daně.

(11)

Je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx kódy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx použité xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx, aby xx určitých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 92/83/XXX, xxxxx xxxx tyto xxxxxxx používány při xxxxxx doplňků stravy.

(13)

Je xxxxxx aktualizovat směrnici 92/83/XXX, pokud xxx x uplatňování xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx tradiční metodou xxxxxxxxxxx destilace x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(14)

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dodržováním předpisů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx právní jistoty xx třeba revidovat xxxxxxxx pro uplatňování xxxxxxxxxx od xxxx x všech xxxxx xxxxxxxxxxxxxx lihu.

(15)

Aby bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxx od daně x plně denaturovaného xxxx, xx nezbytné xxxx vyjasnit xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx denaturovaného xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx plně xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx plně xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x metodou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx členským xxxxxx. X zájmu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx změn xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(16)

Xx xxxxxx stanovení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xx plnou xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx denaturaci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx vykonávány x xxxxxxx s xxxxxxxxx (XX) č. 182/2011.

(17)

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uplatňování osvobození xx xxxx x xxxxxxxx denaturovaného xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uznávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx x čištění xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx výrobního procesu, x že na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vztahuje xxxxxxxxxx xx xxxx. S xxxxx omezit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osvobození xx xxxxxxxx stanovit xxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pro Xxxxxxx království x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jelikož xxxx xxxxxxxxxx od harmonizované xxxxxxxxx daně xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x měla xx xxx zrušena na xxxxxx Xxxx.

(19)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, totiž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, nemůže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx jej, z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx dosaženo na xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx opatření x souladu xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx zásadou proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(20)

Xxxxxxxx 92/83/EHS xx xxxxx měla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx 92/83/EHS xx xxxx xxxxx:

1)

X xx. 3 odst. 1 se doplňují xxxx pododstavce, které xxxxx:

„Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx složky piva, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx druhého pododstavce xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx 29. xxxxxxxx 2020 xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx stupňů Xxxxx x xxxxx složky xxxx, xxx byly xxxxxxx xx kvašení, x této xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2030.“

2)

X xxxxxx 5 xx odstavec 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Členské xxxxx xxxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx sazbu, xx xxxx, xxxxx skutečný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 3,5 % objemových.“

3)

V xx. 8 xxxx 2 se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.

„xxxxxxx vínem“ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx XX 2204&xxxx;10, 2204&xxxx;21&xxxx;06, 2204 21 07, 2204&xxxx;21&xxxx;08, 2204&xxxx;21&xxxx;09, 2204&xxxx;29&xxxx;10 a 2205,“

4)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 9x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx malými nezávislými xxxxxxx xx následujících xxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx více xxx 1&xxxx;000 xx vína xxxxx, xxxx v xxxxxxx Republiky Xxxxx x průměru xxxx xxx 20&xxxx;000 xx xxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxx 50 % xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxxx sazeb xx „xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx“ xxxxxx výrobce xxxx, xxxxx xx xxxxxx x hospodářsky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx výrobci xxxx, xxxxx xxxxxxx provozních xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxx xxx nebo xxxx xxxxxx výrobců vína x xxxxxx společná xxxxx výroba xxxxxxxxxx 1&xxxx;000 xxxx 20&xxxx;000 xx, xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxxxx, xxxxx xxx považováni xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“

5)

X xx. 12 bodě 2 xx xxxxxx nahrazuje xxxxx:

„2.

„xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ rozumějí všechny xxxxxxx kódů KN 2206&xxxx;00&xxxx;31 a 2206 00 39, xxxxx i xxxxxxx xxxx XX 2204&xxxx;10, 2204&xxxx;21&xxxx;06, 2204 21 07, 2204&xxxx;21&xxxx;08, 2204&xxxx;21&xxxx;09, 2204 29 10 a 2205, xxxxx nejsou xxxxxxx výše x xxxxxx 8 x“.

6)

X xxxxxx13 se xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:

„2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx x xxxxxx 13x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx stanoví xxxxxxx sazbu xxxxxxxxx xxxx xx výrobky xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx šumivých xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stejnou daňovou xxxxx xx ostatní xxxxxxxx kvašené xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx kvašené xxxxxx.“

7)

Xxxxxx xx nový článek, xxxxx zní:

„Článek 13x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobců, xx ostatní kvašené xxxxxx vyrobené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxx celkově 15&xxxx;000 hl xxxxxxxx xxxxxx ročně,

snížené sazby xxxxxxx být x xxxx než 50 % nižší než xxxxxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nápojů.

2.   Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx ostatní xxxxxxx xxxxxx získané xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, medového xxxxxxx xx zkvašením xxxxxxx xxxx koncentrované šťávy xxxxxxx z výše xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx kvašených xxxxxx přidán xxxxxxxx xxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přidání xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx nebo rozpouštění xxxxxx x nezbytně xxxxx dávce, pokud xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x 1,2 % xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx charakter původního xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely tohoto xxxxxx xx „xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ rozumí xxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na jakémkoli xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx provozních prostor, xxx xxxx fyzicky xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxx xxxx malých xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 15&xxxx;000 xx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx malého xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx případné xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx stejně x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx území xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se v xxxxxx xxxxxxxxx státech. Xxxxxxx zajistí, aby xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z jiného xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxx vyšší xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“

8)

Xxxxxx 15 xx nahrazuje xxxxx.

„Xxxxxx 15

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 92/84/XXX x xxxxxxxx Xxxx 2008/118/XX&xxxx;(*) xx odkazy xx „xxxx“ použijí xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(*)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 2008/118/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxx úpravě spotřebních xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 92/12/XXX (Xx. xxxx. X 9, 14.1.2009, x. 12).“"

9)

X xx. 18 xxxx. 4 xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy mohou xxxxxxxxxx jedinou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x příloze XXX xxxxx XX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1308/2013 (*).

(*)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1308/2013 xx dne 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx nařízení Rady (XXX) x. 922/72, (XXX) x. 234/79, (XX) č. 1037/2001 x (XX) x. 1234/2007 (Úř. xxxx. X 347, 20.12.2013, x. 671).“"

10)

Xxxxxx xx xxxx článek, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 18a

1.   Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx daně, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx výroby xxxxxxxxx výrobců, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx xx neuplatní x xxxxxxx, xxxxx vyrábějí xxxx xxx xxxxxxx 250 hl xxxxxxxx xxxxxx ročně,

snížené xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx být xxxxx xxx 50 % xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx daně xx xxxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxx xx určité xxxx xxxxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx „xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxx výrobce xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x hospodářsky nezávislý xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx jakýchkoli xxxxxx xxxxxxx, x který xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx-xx však dva xxxx xxxx malých xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx výroba xxxxxxxxxx 250 hl, xxxxx xxx považováni xx jediného xxxxxx xxxxxxxxxxx výrobce.

4.   Členské státy xxxxxxxxx, xxx případné xxxxx xxxxx, které xxxxxxx, platily stejně x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodané na xxxxxx území xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“

11)

X xxxxxx 22 xx

x)

xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxx tímto:

„6.   Bulharská republika xxxx xxxxxxxxxx sníženou xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx není nižší xxx 50 % xxxxxxxx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxxx daně x xxxx, pro líh xxxxxxxx ovocnými pěstitelskými xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 10 hl xxxx x ovoce dodaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxxxx ovocných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx pěstitele xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxx článku.“;

b)

vkládá xx xxxx odstavec, xxxxx xxx:

„6x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx republika x Polská republika xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spotřební xxxx, xxxxx xxxx nižší xxx 50 % xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sazby xxxxxxxxx xxxx z xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pěstitelskými xxxxxxxxxx, xxxxx ročně xxxxxxxx xxxx než 10 xx lihu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ovoce. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 30 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyrobených xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ovoce xxxxx, určených xxxxxxxx xxx jejich xxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„8.   Za xxxxxxxx, jež xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odstavce, xxxxx členské státy xxxxxxxxx xx spotřební xxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spotřební xxxx xx líh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, členy xxxx xxxxxx xxxx xxxx hosty xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x prodeji, který xx:

x)

xxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx registrovaného x xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxx

x)

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx z xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pěstuje x xxxxxx x pozemku, x xxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxx státy omezí xxxxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxxx snížených xxxxx xx nejvýše 50 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx domácnost xxxxxxxxx ovoce xx xxx.

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxx xxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx daňovým xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopadům x xxxxxxx, a

c)

stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uplatňování. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx navíc x xxxxxxxx 6, 6x xxxx 7.“

12)

Xxxxxx 23 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 23

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx pod minimální xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 50 % základní xxxxxxxxxxxx sazby xxxx x xxxx, xxx xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx XX xxxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 110/2008&xxxx;(*), xxxxxxxx x cukrové třtiny, xxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx příloha X bod 13 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jiných těkavých xxxxx xxx ethanolu x xxxxxxxxx je xxxxx nebo xxxxxxxxx 225 g/hl xxxxxxx xxxxxxxx x jehož xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx republika xxxx uplatňovat xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxx xxxxx být xxxxx než 50 % xxxxxxxx vnitrostátní xxxxx daně z xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx x příloze XX xxxx 29 xxxxxxxx (XX) č. 110/2008, xxxxx jsou xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 50 x/x x které x xxxxxxx stavu xxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx – alkohol xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx 1&xxxx;000 xxxxx, x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x příloze XX xxxx 6 xxxxxxxx (XX) x. 110/2008, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x)

xxxxx nesmí být xxxxx xxx 85 % xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx daně z xxxx, xxx xxx x ovoce xxxxxxxxxx x domácnosti xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízeních x obsahu do 130 xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx tradičních xxxxxxxxxxxx zařízeních o xxxxxx xx 40 xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x provozu xxxxxxx xxx xxx xx rok a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx.“

(*)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 110/2008 xx dne 15. xxxxx 2008 x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 1576/89 (Úř. xxxx. X 39, 13.2.2008, x. 16).“"

13)

V oddíle XX xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxx 23x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx podmínek, xxx přijmou pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 4, 9x, 13x x 18x x čl. 22 xxxx. 1, 2 x 3 xxxx xxxxxxxx, členské xxxxx xx xxxxxxxx vydají xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx soulad x xxxxxxxxxxxx kritérii xxxxxxxxxxx v xx. 4 xxxx. 2, xx. 9a xxxx. 2, xx. 13x xxxx. 4, xx. 18x odst. 3 x čl. 22 xxxx. 2 této xxxxxxxx. Správní xxxxxx xxx dopravu xxxxx xxxxx xxxxxxxx XX xxxx V xxxxxxxx 2008/118/XX xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx ohledu xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx přijmou xxx xxxxx zajištění správného x jednoznačného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx veškerých daňových xxxxx, vyhýbání xx xxxxxxx povinnostem xxxx xxxxxxxx daňového režimu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v xx. 4 xxxx. 1, xx. 9x xxxx. 1, xx. 13x xxxx. 1, xx. 18x xxxx. 1 x čl. 22 xxxx. 1 xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx sami xxxxxxxxx xxxx soulad x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 2, xx. 9x xxxx. 2, xx. 13x xxxx. 4, čl. 18x xxxx. 3 x xx. 22 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxx výrobu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx zajištění xxxxxxxxx x jednoznačného xxxxxxxxxxx xxxxxx článku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, vyhýbání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx daňového xxxxxx, uznají xxxxxxxxx xxx xxxxxxx uvedené x xx. 4 xxxx. 1, xx. 9x odst. 1, xx. 13x xxxx. 1, xx. 18x xxxx. 1 a xx. 22 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1;

x)

xxxxxx odkazu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zboží xxxxx xxxxxxxx XX xxxx X směrnice 2008/118/XX a

c)

požadavky xxxxxxxx xx xxxxxxxxx správního xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx XX xxxx X xxxxxxxx 2008/118/ES v xxxxxxx xxxxxxx certifikace.

Tyto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 28a xxxx. 2.“

14)

Článek 26 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 26

Xxxxxx xx kódy XX xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/1602&xxxx;(*), xxxxxx xx xxxx xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87. (**)

(*)  Prováděcí xxxxxxxx Komise (EU) 2018/1602 xx dne 11. xxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 2658/87 o celní x statistické nomenklatuře x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 273, 31.10.2018, x. 1)."

(**)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2658/87 xx xxx 23. xxxxxxxx 1987 x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (Úř. věst. X 256, 7.9.1987, x. 1).“"

15)

Xxxxxx 27 xx mění xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxx:

0) v uvozující xxxx xx xxxxx „Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx“;

x)

xxxxxxx x) x b) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxx-xx xxxx xxxxxxx distribuovány xx xxxxx xxxx, xxxxx xxx plně xxxxxxxxxxx v souladu x požadavky členského xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx spotřebě, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxx písemně xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx 3 a 4 tohoto xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx použijí xxxxxxxx X xxxxxxxx 2008/118/ES;

b)

jsou-li xxxx výrobky xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxx lidskou xxxxxxxx, xxxxx byl daný xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx účel.

Osvobození xx daně se xxxxxxx, když takovýto xxxxxxxxxxxx xxx:

xxx xxxxxxxx xx výrobku, xxxxx xxxx určen x xxxxxx spotřebě,

nebo

se používá x xxxxxx x xxxxxxx výrobního zařízení xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx výrobní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx použijí xxxxxxxx XX xxxxxxxx 2008/118/XX xx přepravu denaturovaného xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx není xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx;“

xx)

xxxxxxx x) se xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/82/XX&xxxx;(*) x 2001/83/XX&xxxx;(**).

(*)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/82/ES xx xxx 6. xxxxxxxxx 2001 o xxxxxx Xxxxxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. věst. X 311, 28.11.2001, x. 1)."

(**)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/83/XX ze dne 6. xxxxxxxxx 2001 x kodexu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků (Xx. xxxx. X 311, 28.11.2001, s. 67).“;"

x)

x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx nové písmeno, xxxxx zní:

„f)

při výrobě xxxxxxx xxxxxx definovaných xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2002/46/XX&xxxx;(*), xxxxx obsahují xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx doplňku xxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,15 xxxxx x xxxxxxx stravy xxxx xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxx 10 xxxxxxx xxxxxxxx.“;

(*)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/46/XX ze xxx 10. xxxxxx 2002 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X 183, 12.7.2002, x. 51).‘;"

c)

odstavce 3, 4 x 5 se xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedené v xxxx. 1 písm. x), xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx používat.

Pokud xx Xxxxxx domnívá, xx xxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx dotčený xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, co xx Komise xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx nezbytné, xxxxx xxxx oznámení xx xxxxxxx měsíce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx akty, kterými xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámené xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx. Xxxx prováděcí xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 28a xxxx. 2.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, xx osvobození xxxxxxxx xxxxxxx od xxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x) xxxxxx článku xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx povinnostem xxxx x zneužití xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx udělit xxxx xx udělené osvobození xxxxxx. Členský xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxx Komisi xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx povinnostem xxxx xxxxxxxx daňového režimu. Xxxxx se Komise xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Poté, xx má Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx oznámení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx členským státům. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx přezkumným postupem xxxxx čl. 28x xxxx. 2 nejpozději xxxxx xxxxxx po xxxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxxx státům. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx povinny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.“

16)

Xxxxxx 28 xx xxxxxxx.

17)

X xxxxxx XXXX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxx:

„Xxxxxx 28a

1.   Komisi je xxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx. Tento xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx nařízení (XX) x. 182/2011.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xx na tento xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

Článek 28x

Xxxxxx xxxxxxx pět xxx předloží Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2024.

Zpráva xxxxxxx:

x)

xxxxxxx uplatňování x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx článků 5 x 9x, xx. 22 xxxx. 8, xxxxxx 23a x xx. 27 odst. 2 xxxx. x);

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx předpisů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou negativní xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx či xxxxx xx hladké xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zdraví, x

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 22 odst. 8, xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

xxxxxxxx, xxxxx xxxx členské xxxxx xxxxxxx pro předcházení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a

požadavků a xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx státy zavedly x zajištění xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x prevence xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx předloží Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 8, xxxxxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx po xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x posouzení uvedenému x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. c) xxxxxx xxxxxx.

Xx zprávě xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.“

Xxxxxx 2

1.   Členské xxxxx xxxxxxx a zveřejní xx 31. xxxxxxxx 2021 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x touto směrnicí. Xxxxxxxxxx xxxxx Komisi xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ode dne 1. xxxxx 2022.

Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Článek 4

Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X Bruselu xxx 29. xxxxxxxx 2020.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. ROTH


(1)  Stanovisko xx xxx 24. xxxxx 2018 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 62, 15.2.2019, x. 108.

(3)  Směrnice Xxxx 92/83/XXX ze xxx 19. října 1992 x harmonizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nápojů (Xx. xxxx. L 316, 31.10.1992, s. 21).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) x. 182/2011 ze xxx 16. února 2011, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x obecné xxxxxx způsobu, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 55, 28.2.2011, x. 13).