Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2020/739

xx xxx 3. xxxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx příloha XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/54/ES, xxxxx xxx x xxxxxxxx XXXX-XxX-2 na xxxxxx biologických xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxx, že vyvolávají x člověka nakažlivé xxxxxx, a xxxxxx xx xxxx směrnice Xxxxxx (XX) 2019/1833

XXXXXXXX XXXXXX,

x ohledem xx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

s ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/54/XX xx xxx 18. xxxx 2000 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx (1), x xxxxxxx xx xxxxxx 19 xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxx usiluje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxxxxx, což je xxxxxxxxx důležité x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2020 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx pracovníků x celé Xxxx.

(2)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx kdy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Unie x xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx 2000/54/XX xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxx xxx xxxxxx zdraví a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx by xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, a xxx prevenci xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, při xxxxx zaměstnanci xxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx, jež xxxx xxx přijata za xxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx riziko xxxxxxxx xxxxxxx činitelům xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxx XXX směrnice 2000/54/XX xxxxxxx seznam xxxxxxxxxxxx činitelů, o xxxxxxx je známo, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx 6 v xxxxxxx xxxxxxx by xxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx nejnovější xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx x epidemiologického xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4)

X xxxxx 2019 xxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/1833 (2) změněna xxxxxxx III xxxxxxxx 2000/54/XX. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činitelů, xxxxxx xxxxxxxxxx souvisejícího x xxxxxx xxxxxxx respiračním xxxxxxxxx (xxxxx XXXX) x xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx způsobujícího xxxxxxxxxx xxxxxxx (virus XXXX).

(5)

Xxxxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx „XXXX-XxX-2“, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxxxx velké podobnosti x xxxxx XXXX x xxxxx XXXX. Xxx byla zajištěna xxxxxxxxxxx přiměřená xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při práci, xxx by xxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx charakteristiky x rizikové faktory xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx III xxxxxxxx 2000/54/XX.

(6)

XXXX-XxX-2 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobit x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a představuje xxxxxxx xxxxx nebezpečí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx onemocněním. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádné xxxxxxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx řada xxxxxxxxxxxxx očkovacích xxxxx xxx v současnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx na nejnovější xxxxxxxx xxxxxxx důkazy x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x na xxxxxxxxxxx poskytované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx proto XXXX-XxX-2 xxx být xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxx XXXX a xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx klasifikace XXXX-XxX-2 v xxxxxxxx xxxxxxx 3.

(7)

V březnu 2020 xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x testováním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX-XxX-2 (3). V xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx x pomnožování xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x zařízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxxxxxxxx 2 (úroveň xxxxxxxxxx bezpečnosti 2, XXX-2), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx XXXX-XxX-2 xx xxxx xxx xxxxxxxxx x zabezpečené xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxx x porovnání x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxx biologické xxxxxxxxxxx 3, XXX-3). Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx diagnostické xxxxxxxxxx x xxxx Unii xxxxxxxxxx, xx xx xxxx být xxxxxxxxx x příloze XXX xxxxxxxx 2000/54/ES.

(8)

X xxxxxxx xx závažnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 x x ohledem na xx, že xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx uzpůsobené xxxxxxxx prostředí, xxx xx xxxxxxxxx v xxxxxx 10 Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práv (4), xx tato xxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxx xxxxx xxx provedení. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx 5 xxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxxx okolnosti xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxx (XX) 2019/1833 xxxxxx xxxxxxxxx přílohy X x XX xxxxxxxx 2000/54/XX, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, chovná zařízení x průmysl. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx poskytnuty xxxxxxxxx úrovně ochrany, xxxx by xx xxxxxx zkrátit xxxxx xxx xxxxxxxxx změn xxxxxxxxx příloh, xxxxx xxx o xxxxxxxxx XXXX-XxX-2.

(10)

Xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, Xxxxxx xxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx látky x dostupnosti dalších xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x důkazů xxxxxxxxxx xx XXXX-XxX-2. Xx xxxxx základě xx Komise x xxxxxxx xxxxxxx přezkoumala xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(11)

Byla xxxxx x úvahu nutnost xxxxxxxx xxxxxxxxx úrovně xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nebo xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx biologických činitelů xxx výkonu svého xxxxxxxx, x zajistit, xxx změny zohledňovaly xxxxx vědecký xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx úpravy xx pracovišti, xxxxx xxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxx.

(12)

Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Komisi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podporu. Kromě xxxx byl xxxxxxx xxxxx technických xxxxx xxxxxxxx 2000/54/XX x xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX-XxX-2 xxxxxxxxxxx tripartitní xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x ochranu zdraví xxx práci.

(13)

Xxxxxxx státy xx x souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx ze xxx 28. xxxx 2011 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (5) xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oznámení o xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu x xxxxx xx xxxx dokumentů x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitrostátních nástrojů xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu.

(14)

Opatření xxxxxxxxx xxxxx směrnicí jsou x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 17 xxxxxxxx Xxxx 89/391/EHS (6),

XXXXXXX XXXX SMĚRNICI:

Xxxxxx 1

Příloha XXX xxxxxxxx 2000/54/ES se xxxx x xxxxxxx x přílohou xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

V článku 2 směrnice (XX) 2019/1833 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.   Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 20. xxxxxxxxx 2021. Členské xxxxx xxxxxxx uvedou v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx změnami xxxxxx X x XX xxxxxxxx 2000/54/XX, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX-XxX-2, do 24. xxxxxxxxx 2020.

Neprodleně xxxxx Komisi znění xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxx pododstavci.

Tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat odkaz xx xxxx směrnici xxxx musí xxx xxxxxx odkaz xxxxxx xxx xxxxxx úředním xxxxxxxxx. Způsob xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“

Xxxxxx 3

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v účinnost xxxxxx x správní xxxxxxxx nezbytné pro xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx 24. listopadu 2020. Xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxx předpisy xxxxxxx členskými xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxx odkazu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx dnem xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 5

Xxxx xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxx dne 3. xxxxxx 2020.

Xx Xxxxxx

Xxxxxx XXX XXX XXXXX

xxxxxxxxxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 262, 17.10.2000, s. 21.

(2)  Směrnice Xxxxxx (XX) 2019/1833 ze dne 24. října 2019, xxxxxx se xxxx xxxxxxx X, XXX, X a XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/54/XX, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (Xx. věst. X 279, 31.10.2019, x. 54).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx zdravotnická xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx guidance xxxxxxx to xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXXX-19) (Pokyny xxxxxxxx xx laboratorní xxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX-19), xxxxxxxxxx xxxxxx, 19. xxxxxx 2020, xxxxx://xxxx.xxx.xxx/xxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/1272450/xxxxxxxx

(4)  Evropský xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, listopad 2017, xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx-xxx-xxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxx/xxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx_xx

(5)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 369, 17.12.2011, x. 14.

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 89/391/XXX xx dne 12. xxxxxx 1989 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx práci (Xx. xxxx. X 183, 29.6.1989, x. 1).


PŘÍLOHA

V xxxxxxx XXX xxxxxxxx 2000/54/XX, v xxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX (xxxx „Nidovirales“, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxx „Xxxxxxxxxxxxxxx“) se mezi „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx akutním respiračním xxxxxxxxx (xxxxx SARS)“ x „Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx východu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx XXXX)“ xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxxxxxx 2 způsobující těžký xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX-XxX-2)&xxxx;(1)

3


(1)&xxxx;&xxxx; V souladu x xx. 16 xxxx. 1 písm. x) by xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx x pomnožování materiálu, xxxxxxxxxx XXXX-XxX-2 xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bezpečnosti 2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx které dochází x xxxxxxxxxxx materiálu, xxxxxxxxxx XXXX-XxX-2 by xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úrovní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3, kde xx xxxxxx v xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.“