Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X RADY (XX) 2020/697

xx dne 25. xxxxxx 2020,

kterým xx xxxx nařízení (XX) 2017/352, s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušným xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx poplatků xx xxxxxxxxx infrastrukturu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

(Text x xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX PARLAMENT X XXXX EVROPSKÉ UNIE,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx, a zejména xx xx. 100 xxxx. 2 této xxxxxxx,

x ohledem xx xxxxx Evropské komise,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx

v souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1),

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx závažný xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx služby námořní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx od xxxxxxx xxxxxx 2020 x budou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx 2020. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx snížení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lodí.

(2)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/352 (2) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx infrastrukturu. Xxxxxxxx (XX) 2017/352 nestanoví xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3)

X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozšíření onemocnění XXXXX-19 xx vhodné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xx 1. března 2020 do 31. xxxxx 2020, xxxx x pozastavení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxx nařízení xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx organizace xxxxxxxx členskými státy. Xxxxxxx státy by xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přístavu xxxx xxxxxxxxxxx orgány. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poplatků by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, objektivním x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situace xx xxxxxx xxxxxx umožnit xxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánům, xxx xx xxxxxxxxx xx povinnosti stanovené x xxxxxxxx (EU) 2017/352 xxxxxxxxxx uživatele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx jsou xxxx změny účinné.

(5)

Xxxxxxx xxxx tohoto nařízení, xxxxx změny nařízení (XX) 2017/352 x xxxxxx xx naléhavou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx, x xxxxxx jeho xxxxxxx x účinků, xxxx xxx lépe dosaženo xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (dále xxx „Xxxxxxx o XX“). X xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx nezbytné xxx dosažení xxxxxx xxxx.

(6)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx výjimečnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxx, xxx xxxx možné xxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx shledáno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx osmi týdnů xxxxxxx x xxxxxx 4 Xxxxxxxxx x. 1 o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx unii, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x XX, Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou energii.

(7)

Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx rozšíření xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxxxxxxxxxx postupy nezbytné xxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxx znemožnily přijmout xxxx xxxxxxxx včas. X xxxxxx xxxxxx xx xx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za přístavní xxxxxxxxxxxxxx xx období xxxx xxxx vstupem x xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxxxxxxx takový xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxx.

(8)

Xxxxxxxx (EU) 2017/352 xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(9)

Xxxx nařízení by xxxx vstoupit v xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

X článku 21 xxxxxxxx (XX) 2017/352 xx doplňuje xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3.   Xxx ohledu xx xx. 13 odst. 1, 3 x 4 může xxxxxx xxxxx přístavu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx sníží xxxxxxxx xx xxxxxxxxx infrastrukturu xx xxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 xx 31. října 2020, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx poplatků xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za tím xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx infrastrukturu, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx orgán xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo sdružení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx informováni. Xxxxx xxxx měsíců xxxxxxx x xx. 13 odst. 5 xx xxxxxxxxx.“

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Evropské unie.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Bruselu xxx 25. xxxxxx 2020.

Xx Evropský xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. X. XXXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. XXXXXXX-XXXXXXĆ


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx 15. xxxxxx 2020 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 20. xxxxxx 2020.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/352 xx xxx 15. února 2017, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx společná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx transparentnost xxxxxxxx (Úř. xxxx. X 57, 3.3.2017, x. 1).