Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXXXX RADY XXXXXXXX NA XXXXXXX XXXXX (XXXX XXXXX)

xx xxx 10. xxxx 2019

xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x souvislosti xx zpracováním osobních xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadem XXXXX

XXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/1971 xx xxx 11. xxxxxxxx 2018 x zřízení Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací (XXXXX) x Xxxxxxxx na xxxxxxx BEREC (Xxxx XXXXX), o změně xxxxxxxx (EU) 2015/2120 x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1211/2009 (1), a zejména xx čl. 36 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1725 xx dne 23. xxxxx 2018 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a o xxxxxxx nařízení (XX) x. 45/2001 x xxxxxxxxxx x. 1247/2002/XX (2) (xxxx xxx „nařízení“), x xxxxxxx xxxxxx 25 uvedeného xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Úřad XXXXX xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx služby, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxx úředníků Xxxxxxxx xxxx (3), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxx XXXXX), x. XX/2012/3, xxxxxx xx xxxxxxx obecné xxxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx osobních xxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxx xxxxxxx oznamovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zájmy Xxxx xxxx chování xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx závažné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Unie. Xx upravuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úřadu Xxxxxxxx evropských xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxx XXXXX), č. MC/2018/11, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úřadu XXXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx.

(3)

Úřad XXXXX xxxxxxxx politiku xxx prevenci x xxxxxx x efektivní xxxxxx skutečných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obtěžování xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací (Xxxx BEREC), x. XX/2016/15, xxxxxx xx xxxxxxx politika ochrany xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4)

V xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx XXXXX xxxxxxxxxxx x zpracovává xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx identifikačních xxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x úkolech, xxxxxxxxx x soukromém x xxxxxxxxx chování a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx XXXXX xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(5)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro ochranu xxxxxxxx údajů a xxx zabránění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu x xxx xxxx xxxxxx náhodnému xxxx xxxxxxxxxxxxx předání, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x platnými xxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovenými x záznamech x xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx 31 nařízení. Xx konci lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx informace xxxxxxxx xx dané xxxx, xxxxxx osobních xxxxx, xxxxxxxx, anonymizovány xxxx xxxxxxxxx do historických xxxxxxx.

(6)

X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx XXXXX xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, jak je xxxxxxxxx v xxxxxxxx.

(7)

Může xxx nutné xxxxxx xxxxx subjektů xxxxx xxxxx nařízení x xxxxxxxxx x souvislosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Za xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 25 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxx 14 xx 20, 35 x 36, jakož x xxxxxx 4 x rozsahu, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 14 xx 20. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx může Xxxx XXXXX xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s uvedeným xxxxxxx nařízení.

(8)

Může xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx samotného xxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx fázi xxxxxxxxxxx disciplinárního řízení. Xx určitých xxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxxxx provádět xxxxxxx, například existuje-li xxxxxx, xx dotčená xxxxx xxxxx důkazy xxxx xx xxxx xxxxxxxxx ovlivní případné xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxx, xxx Xxxx XXXXX chránil xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx i xxxxx a svobody xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(9)

Může xxx zapotřebí xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx může Úřad XXXXX x zájmu xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x omezení xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx osobním xxxxxx.

(10)

Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx XXXXX x souvislosti x xxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxxx. V takovém xxxxxxx Xxxx XXXXX x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx oběti, údajného xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x údajům x xxxxxx totožnosti, xxxxx x k jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(11)

Xxxx XXXXX xx měl xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx respektují podstatu xxxxxxxxxx práv x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx XXXXX xx měl xxxx omezení xxxxxxxxx.

(12)

Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx Úřad XXXXX xxxx záznamy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(13)

Xxxxx čl. 25 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) 2018/1725 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(14)

Xxxxx čl. 25 xxxx. 8 nařízení xxxx Xxxx XXXXX xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytnutí informací x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účinek xxxxxxx. Xxxx BEREC xx měl v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posoudit, xxx xx informování x omezení mařilo xxxx účinek.

(15)

Xxxx BEREC xx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uplatňování, přičemž xxxx podmínky xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(16)

X xxxxx nejvyšší možné xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x v souladu x čl. 44 xxxx. 1 nařízení xx xxx xxx xxxxxxxxx pro ochranu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x ověření souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(17)

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dotčeno xxxxxxxx xxxxxxxxx xx. 16 xxxx. 5 v xxxxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxx získány xx subjektu údajů, xxxxx x xx. 17 odst. 4 x souvislosti x xxxxxx subjektu údajů xx xxxxxxx k xxxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxx („XXXX“) xxx xxxxxxxxxxx xxx 27. xxxxxx 2019,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisy týkající xx xxxxxxxx, xx xxxxx Xxxx XXXXX xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 14 xx 20, 35 x 36, xxxxx i xxxxxx 4 xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx článku 25 xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxx

1.   X xxxxxxx x xx. 25 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx Xxxx XXXXX xxxxxx použití xxxxxx 14 xx 20, 35 x 36, xxxxx i článku 4 v xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článcích 14 xx 20, a xx xxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x řízení xxxxxxx xxxxxxxxx zproštění xxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxx XX služebního xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací (Xxxx XXXXX), x. MC/2012/3, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxxxx omezení xxxxx xxxxxxxx x xx. 25 xxxx. 1 písm. c), x), x) xxxxxxxx;

b)

xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx XXXXX xxxxx důvěrně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx závažné xxxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx úřadu Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxx XXXXX), x. XX/2018/11, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx XXXXX xxxxxxxx xx whistleblowingu. Xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxx x čl. 25 xxxx. 1 písm. x) nařízení;

x)

xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx Úřadu XXXXX xxxxx důvěrně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x řízením xxxxxxxxx xx obtěžování, xxx je stanoveno x xxxxxxxxxx řídícího xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxx BEREC), x. XX/2016/15, xxxxxx xx xxxxxxx politika xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x prevence psychického x xxxxxxxxxx obtěžování. Xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxx z xx. 25 odst. 1 xxxx. x) nařízení;

2.   Xxxxxxxxx xxxxx zahrnují identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx údaje, informace x xxxxxxxxx xxxxxxx x úkolech, informace x soukromém x xxxxxxxxx chování a xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx respektuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x přiměřené opatření x demokratické xxxxxxxxxxx.

4.   Před xxxxxxxxxx xxxxxxx se x jednotlivých případech xxxxxxx xxxxxx nezbytnost x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xx xx, xx xx nezbytně nutné x dosažení xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

5.   Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx XXXXX předloží xxxxxx, x xxxx xxxxxx důvody xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 použil, x xxxxxxxx posouzení xxxxxx nezbytnosti x xxxxxxxxxxxx. Xxxx záznamy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx hoc, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 25 xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Rizika x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxx x souladu x článkem 31 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx podle xxxxxx 39 nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx subjektů xxxxx, xxxxxxx osobní xxxxx xxxxx podléhat xxxxxxxx, x xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 4

Doba xxxxxxx x xxxxxx

Úřad BEREC xxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx podléhat xxxxxxxx, xxxx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxx či jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Záruky xxxxxxxx technická x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutích, xxxxxxxxx x prováděcích xxxxxxxxxx Xxxxx XXXXX. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxxxxx definice úloh, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx zabezpečené uložení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx revize xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx. X xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se změní xxxxxxx xxxxxxxxx daného xxxxxxx. Omezení xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxxx pověřence xxx ochranu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx pověřence xxx xxxxxxx osobních xxxxx

1.   Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů Xxxxx XXXXX xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou x souladu x xxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx je xx xxxxxxxxxxx příslušný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxxxx pro xxxxxxx osobních údajů Xxxxx BEREC xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx XXXXX písemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx údajů Xxxxx XXXXX xx postupu xxxxxxxxxx xx omezení, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Informování xxxxxxxx xxxxx x omezeních xxxxxx práv

1.   Xxxx XXXXX xxxxx x xxxxxxxxxxxx x ochraně údajů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx subjektů xxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxx, xxxxx práva mohou xxx omezena, důvody, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2.   Úřad XXXXX navíc bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivé subjekty xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx budoucích xxxxxxxxx xxxxxx práv, xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7, 8 a 9.

Xxxxxx 7

Xxxxx na xxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

1.   Xxxxx Xxxx XXXXX x xxxxxxxxxxx x činnostmi uvedenými x xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 14 až 16 x v xxxxxx 35 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x hlavních xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx zakládá, x x xxxxxx xxxxx xxxxx stížnost x evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxx x soudní xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

2.   Úřad BEREC xxxx xxxxxxx, neprovést xxxx odepřít xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xx to mařilo xxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx 8

Práva xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx zpracování

1.   Xxxxx Úřad XXXXX v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedenými x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx práva xx xxxxxxx k osobním xxxxxx, xxxxxx, výmaz xx omezení xxxxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx x xxxxxxxx 17 až 20 xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údajů ve xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx důvodech, na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a x možnosti podat xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

2.   Xxxx XXXXX xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx odepřít xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxx xx to xxxxxx účinek omezení. Xxxx posouzení se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxx BEREC může xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx směrnice 2002/58/XX (4) xxxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxx 36 xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx Xxxx XXXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx popíše xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x související xxxxxx.

2.   Xxxxx Xxxx XXXXX xxxxx právo na xxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dotčený xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x hlavních xxxxxxxx, xx nichž xx uplatnění omezení xxxxxxx, a x xxxxxxxx podat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx o soudní xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx.

3.   Xxxx XXXXX xxxx odložit, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Toto posouzení xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxx v xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X Rize xxx 10. září 2019.

Xx Xxxxxxxx xx xxxxxxx XXXXX

Xxxxxx XXXXXXX

xxxxxxxx správní xxxx


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 321, 17.12.2018, x. 1.

(2)  Úř. xxxx. X 295, 21.11.2018, x. 39.

(3)  Nařízení Rady (EHS, Xxxxxxx, XXXX) x. 259/68 xx dne 29. února 1968, xxxxxx xx stanoví Xxxxxxxx řád xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zaměstnanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx úředníky Xxxxxx (Xx. xxxx. L 56, 4.3.1968, x. 1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/58/XX xx dne 12. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x odvětví elektronických xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 201, 31.7.2002, x. 37).