Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2020/194

xx xxx 12. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010, pokud xxx x xxxxxxxx režimy xxx osoby xxxxxxx x dani poskytující xxxxxx xxxxxx nepovinným x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

XXXXXXXX XXXXXX,

x ohledem xx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Evropské xxxx,

s xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 904/2010 xx xxx 7. xxxxx 2010 x správní spolupráci x xxxx proti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx (1), x xxxxxxx xx čl. 47l xxxx. x) x x) xxxxxx nařízení,

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Hlava XXX kapitola 6 xxxxxxxx Rady 2006/112/XX (2), xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxx určité xxxxxx, xxxx změněna xxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/2455 (3) x xxxxxxxx Rady (XX) 2019/1995 (4) xx xxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxx. Opatření xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx použijí xxx xxx 1. ledna 2021.

(2)

Xxxxxxxx (XX) x. 904/2010 stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx (XXX). Xxxxxx 47x, 47x, 47x x 47x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx XXX xxxxxxxx 6 xxxxxxxx 2006/112/ES. Xxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx k DPH x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx články xx xxxxxxx ode dne 1. xxxxx 2021.

(3)

Ve xxxxx xxxxxxxx, aby xx informace xxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx výměnu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx jednotný xxxxxx technických x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rámcem.

(4)

Některé xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx například xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotným xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxx kontrolovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx zajištěna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5)

X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěž xxx osoby xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx úrovni xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x XXX. Xxxxxxx státy xxxxx xxx xxxxx dalšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6)

Je xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x žádnému xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx spadají xx zvláštních xxxxxx.

(7)

Xx xxxxx umožnit xxxxxxxx xxxxxx a osobám xxxxxxxx x dani, xxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x platbě xxxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxxxx na xxxxxxxx x XXX, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8)

Xxxx xxxxxxxx by xx xxxx použít xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx 47x, 47c, 47x x 47e xxxxxxxx (EU) x. 904/2010.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 815/2012 (5) xxxxxxx prováděcí pravidla x článkům 44 x 45 nařízení (XX) x. 904/2010 xxxxxxxx xx výměny xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, služby xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2015 xx 31. xxxxxxxx 2020. Xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 815/2012 by xxxxx xxxx xxx zrušeno x účinkem xxx xxx 1. ledna 2021. Xxxx by xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx 10. xxxxx 2024, xxxxx xxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x DPH xxxxxxxx xx poskytování xxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2021 x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx prováděcím xxxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx jsou v xxxxxxx xx stanoviskem Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx spolupráci,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

1)

„xxxxxxx mimo Xxxx“ xxxxxxxx režim xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k dani xxxxxxxxxxx ve Společenství, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx XII xxxxxxxx 6 oddílu 2 xxxxxxxx 2006/112/XX;

2)

„režimem Xxxx“ zvláštní xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxx uskutečněné xxxxxx elektronických xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dodání x xxxxxxx x čl. 14x xxxx. 2 xxxxxxxx 2006/112/ES a xxxxxx poskytované xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx ve Společenství, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x hlavě XII xxxxxxxx 6 xxxxxx 3 směrnice 2006/112/ES;

3)

„xxxxxxxx xxxxxxx“ zvláštní xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx u zboží xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo třetích xxxx podle xxxxx XXX kapitoly 6 xxxxxx 4 směrnice 2006/112/XX;

4)

„xxxxxxxxxx režimy“ režim xxxx Xxxx, xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxx elektronického xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx identifikace, xxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx k xxxx nebo zprostředkovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x jehož xxxxxxxxxxxxxxx uvedená osoba xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (XXX) v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx:

x)

xxxx xxxxxxxxxx nástroj xxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 361 xxxx 369x xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx k XXX xxxxx xxxxxx 365, 369x nebo 369x xxxxxxxx 2006/112/XX, před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich xxxx;

x)

xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Předání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1.   Xxxxxxx stát xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX/XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Unii;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx x identifikaci xxxxx povinné x xxxx využívající xxxxx Xxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx sloužící x identifikaci xxxxxxxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxx přidělené xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

2.   X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxx jednotná elektronická xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx I a x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx se vyplní xxxx sloupce:

x)

xxxxxxx X xxx xxxxx xxxx Xxxx;

x)

xxxxxxx X pro xxxxx Xxxx;

c)

sloupec D xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x souladu x xx. 369x xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxx 2006/112/ES;

d)

xxxxxxx X xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele x xxxxxxx x xx. 369x odst. 2 xxxxxxxx 2006/112/XX.

3.   Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxxxx xxxx CCN/CSI xxxxxx xxxxxxxx elektronické xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX tohoto xxxxxxxx x případě, xx xxxxx povinná x xxxx:

x)

je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx režimů x xxxxxxx s xxxxxxx 363, 369x xxxx čl. 369x xxxx. 1 xxxx 3 směrnice 2006/112/XX;

b)

dobrovolně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zvláštních xxxxxx;

c)

xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxx xxxx dovozního xxxxxx.

4.   Xxxxxxx stát xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX/XXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprávy xxxxxxx v xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx:

x)

xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx registru x xxxxxxx x xx. 369x odst. 2 xxxxxxxx 2006/112/XX;

x)

dobrovolně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zprostředkovatel;

x)

xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxxxxx.

5.   Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx čísla xxx XXX, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx osoby xxxxxxxx x souladu x čl. 369q xxxx. 1 x 3 xxxxxxxx 2006/112/XX, xx xxxxxxx stát xxxxxxxxxxxx automaticky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx centrálního xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, a xx způsobem, xxxxx xxxxxxx, xxx členské xxxxx měly xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx všech identifikačních xxxxx xxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxx členskými xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX osobou xxxxxxxx x xxxx xxxx zprostředkovatelem

1.   Osoba xxxxxxx x xxxx, případně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), předloží xxxxxxxxxxx členskému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX s xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 365, 369g xxxx 369x xxxxxxxx 2006/112/XX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené v xxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx. Sloupec B xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx použije xxx režim mimo Xxxx, xxxxxxx X xxx xxxxx Unie x xxxxxxx X xxx dovozní režim.

2.   X xxxxxxx, xx osoba xxxxxxx k dani xxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxxxx žádné xxxxx xx neposkytne žádné xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx členském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x DPH, xxxxxx xx nulové xxxxxxxx k XXX. Xx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprávě uvedené x xxxxxxx III xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxx 1, 2, 11 a 24 x případě režimu xxxx Xxxx;

x)

kolonky 1, 2, 21 x 24 v případě xxxxxx Xxxx;

x)

xxxxxxx 1, 1x, 2, 11 x 24 x xxxxxxx dovozního xxxxxx.

3.   Xx xxxxx povinné x xxxx, xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxxxx uvedení pouze xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx státu spotřeby, xxxxx xx dodání xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxxx během xxxxxx xxxxxxxxxxx období.

Xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxx k dani xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx x xx. 369x xxxx. 2 xxxx. a) x x) xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx xx týkají xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxx xxxx zboží xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, x xxxxxx členského xxxxx odesláno xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdaňovacího xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx povinná x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x rámci xxxxxx Xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 5

Předání informací xxxxxxxxx x xxxxxxxx x XXX

Informace uvedené x xxxxxxxx k XXX, na xxxxx xx xxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1, předá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx XXX/XXX xxxxxx xxxxxxxx elektronické xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx XXX:

x)

xxxxxxx členskému státu xxxxxxxx uvedenému x xxxxxxxx k DPH;

b)

x xxxxxxx režimu Xxxx xxxxx navíc xxxxxxx x následujících xxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx x XXX:

x)

každému xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zboží;

xx)

každému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx kterého byly xxxxxxxxxx služby.

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx členský xxxx identifikace xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx informace xxxxxxx x části 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovené x xxxxxxx XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx 2, 3 x 4 xxxx xxxxxxxx elektronické zprávy, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx přiznání x XXX xxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx nařízení (XX) x. 815/2012 xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx dne 1. ledna 2021.

Platí xxxx až xx 10. února 2024, xxxxx jde x xxxxxxxx x opravy xxxxxxxx x XXX xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2021 x xx něž se xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxxx (XX) č. 815/2012.

Xxxxxx 8

Xxxxx v xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxxx xx xxx xxx 1. xxxxx 2021.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech.

V Xxxxxxx xxx 12. xxxxx 2020.

Xx Xxxxxx

předsedkyně

Xxxxxx XXX XXX LEYEN


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 268, 12.10.2010, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 2006/112/ES xx xxx 28. xxxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxx daně x přidané hodnoty (Xx. věst. X 347, 11.12.2006, s. 1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/2455 xx xxx 5. prosince 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxx 2009/132/XX, pokud xxx o určité xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx a prodeji xxxxx xx xxxxx (Xx. xxxx. X 348, 29.12.2017, x. 7).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (EU) 2019/1995 xx xxx 21. xxxxxxxxx 2019, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx xxx o ustanovení xxxxxxxx se prodeje xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X 310, 2.12.2019, x. 1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 815/2012 xx xxx 13. xxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení Xxxx (XX) x. 904/2010, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxx xxx neusazené osoby xxxxxxx k xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání xxxx elektronické xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (Xx. věst. X 249, 14.9.2012, x. 3).


XXXXXXX X

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxxxx X

Xxxxxxx X

Xxxxxxx X

Xxxxxxx E

Číslo kolonky

Režim xxxx Xxxx

Xxxxx Unie

Dovozní xxxxx

(xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxx)

Xxxxxxx xxxxx

(xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx)

1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx XXX přidělené xxxxxxxx státem identifikace xxxxx xxxxxx 362 xxxxxxxx 2006/112/XX  (1)

Individuální xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro XXX xxxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 369x xxxxxxxx 2006/112/XX, včetně xxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxx XXX přidělené xxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxx xx. 369q xxxx. 1 xxxx 3 směrnice 2006/112/XX &xxxx;(2)

Xxxxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle čl. 369x odst. 2 xxxxxxxx 2006/112/XX &xxxx;(3))

1x

Xx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přidělené x xxxxxxx s xx. 369q xxxx. 2 směrnice 2006/112/ES

2

Vnitrostátní xxxxxx číslo

Vnitrostátní daňové xxxxx &xxxx;(4)

2x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx DPH, xx-xx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx XXX

3

Xxxxx společnosti

Název xxxxxxxxxxx

Xxxxx společnosti

Název xxxxxxxxxxx

4

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx názvu xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) společnosti, xxxxx se xxxx xx xxxxx společnosti

Obchodní xxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxx se liší xx názvu xxxxxxxxxxx

5

Xxxxx xxxxxxxx adresa společnosti &xxxx;(5)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx &xxxx;(5)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx &xxxx;(5)

Xxxxx xxxxxxxx adresa xxxxxxxxxxx &xxxx;(5)

6

Xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby povinné x dani

Země, x xxx xx xxxxxxx xxxxx podnikání xxxxx xxxxxxx k dani, xxxxx xxxx x Xxxx

Xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxx

Xxxxxxx xxxx, x němž xx xxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx – x xxxxxxx, xx xxxx místo xxxxxxxxx x Xxxx – xxxxxxx xxxx, x xxxx xx zprostředkovatel xxxxxx xxxxxxxxxx, u xxx xxxxx, xx xxx bude xxxxxxxx xxxxxxx režim xxxxxx xxxxx (xxxx) xxxxxxx x dani, xxxxxx xxxxxxxxx

7

X-xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx

X-xxxxxxx xxxxxx xxxxx povinné x dani

E-mailová xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx

X-xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

8

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinné k xxxx, pokud xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx

9

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx osoby

Jméno xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

10

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

11

Xxxxx IBAN xxxx XXXX

Xxxxx XXXX

Xxxxx XXXX  (6)

Číslo XXXX &xxxx;(7)

12

Xxxxx XXX  (8)

Číslo XXX &xxxx;(8)

Xxxxx BIC &xxxx;(6)  (8)

Číslo XXX &xxxx;(7) &xxxx;(8)

13.1

Xxxxxxxxxxxx identifikační xxxxx (xxxxx) xxx XXX xxxx – xxxx-xx x xxxxxxxxx – xxxxxx referenční xxxxx (xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx), x němž má xxxxx xxxxxxx x xxxx stálou provozovnu (xxxxxxxxxx), xxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx), xxxxx xx zboží xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, než je xxxxxxx xxxx identifikace (&xxxx;(9).

Xxxxxxxx xxxx, zda xx xxxxx povinná x xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx &xxxx;(14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxx DPH nebo – pokud není x xxxxxxxxx – xxxxxx registrační číslo (xxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx), x xxxx má xxxxx xxxxxxx x xxxx stálou xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxxx &xxxx;(9)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo (xxxxx) xxx DPH xxxx – xxxxx xxxx x dispozici – xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem (xxxxx), x xxxx má xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxx členského xxxxx identifikace  (9)

14.1

Úplné xxxxxxxx adresy x xxxxxxxx xxxxx stálých xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx odesíláno xxxx přepravováno xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx členských xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx &xxxx;(10)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx názvy stálých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se x jiných členských xxxxxxx než x xxxxxxxx xxxxx identifikace &xxxx;(10)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx názvy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx státech xxx x členském xxxxx xxxxxxxxxxxx &xxxx;(10)

15.1

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxx DPH xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) xxxx neusazené xxxxx povinné x xxxx &xxxx;(11)

16.1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx osoba xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x Unii

Elektronické xxxxxxxxxx, že osoba xxxxxxx x xxxx xxxx usazena x Xxxx

16.2

Xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx povinná x dani xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xx. 14x odst. 2 xxxxxxxx 2006/112/XX&xxxx;(14)

17

Xxxxx xxxxxxxx používání xxxxxx&xxxx;(12)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx režimu &xxxx;(12)

Xxxxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxx &xxxx;(13)

18

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

19

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu identifikace x xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu identifikace x xxxxxxxxxx

Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x registraci

20

Ukazatel xxxx, xxx je xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx XXX &xxxx;(14)

21

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (čísla) xxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 362, 369x xxxx 369x xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx v minulosti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx některý x těchto režimů

Individuální xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxx DPH přidělené xxxxxxxx státem xxxxxxxxxxxx xxxxx článku 362, 369x xxxx 369x xxxxxxxx 2006/112/ES, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx režimů

Individuální xxxxxxxxxxxxx číslo (čísla) xxx XXX přidělené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 362, 369x nebo 369x xxxxxxxx 2006/112/XX, pokud xxxxx povinná x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxx

Xxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem identifikace xxxxx xx. 369x xxxx. 2 směrnice 2006/112/XX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxx: Xxxxxxxxxxx, xxx: xxx xx 3xxxxxx xxxxxxx kód XXX členského státu xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx 5xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx číslice.

(2)  Ve xxxxxxx: XXxxxxxxxxxx, kde: xxx xx 3xxxxxx číselný xxx ISO xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; yyyyyy xx 6xxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxxxxxx x x xx kontrolní xxxxxxx.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxxx: INxxxyyyyyyz, xxx: xxx xx 3místný xxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxx státu identifikace; xxxxxx je 6xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx 2a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx XXX.

(5)&xxxx;&xxxx;Xx xxxxx xxxxx poštovní xxxxxxxxx číslo, pokud xxxxxxxx.

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxx-xx xxxxx povinná x xxxx zastupována xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(7)&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxx povinná x dani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxx XXX xx xxxxxxxxx.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je odesíláno xx přepravováno xxxxx, xxxx, xxxxxx se xxxxxxx 13.1, 13.2 xxx.

(10)&xxxx;&xxxx;Xx-xx stálých provozoven x/xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxx xx kolonky 14.1, 14.2 xxx.

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx členským xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, vyplní xx xxxxxxx 15.1, 15.2 xxx.

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx případech předcházet xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx X, xxxxxxx 19 x x xxxxxxx xxxxxxxxx registrace xxxxx xx. 2 xxxxxxx pododstavce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2019/2026 xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 1. ledna 2021.

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se zaškrtává xxxxxxx ano/ne.


XXXXXXX XX

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx osoby xxxxxxx x dani xxxx jejího xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx identifikace

 

Individuální xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxxxxxx osobě xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přidělené xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxxx xxxx xxxx

Datum, xx kterého xx xxxxx xxxxxx

Xxxxx změny xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani x xxxxxxxx s použitím xxxxxx xxxx:

1)

osoba povinná x dani, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx členskému xxxxx identifikace, že xxxxx xxxxxxx k xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx něž xx vztahuje zvláštní xxxxx;

2)

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinné x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, byly ukončeny;

3)

xxxxx xxxxxxx x xxxx xxx nesplňuje podmínky xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

4)

xxxxx xxxxxxx x dani soustavně xxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xx zvláštního režimu;

5)

xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxx zprostředkovatel jednající xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx opuštění xxxxxx;

6)

xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx statusu xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx:

2)

xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osoby xxxxxxx x dani xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

3)

zprostředkovatel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;

4)

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx režimu;

5)

zprostředkovatel xxxxxxx x xx, aby xxxx dobrovolně xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;

6)

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikaci x novém členském xxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX III

Xxxxxxxx x XXX

Xxxx 1: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxxxx X

Xxxxxxx X

Xxxxxxx X

Číslo kolonky

Režim xxxx Unii

Xxxxx Unie

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx referenční xxxxx  (1)

1

Individuální xxxxxxxxxxxxx číslo xxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace podle xxxxxx 362 xxxxxxxx 2006/112/XX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxx xxxxxx 369x xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxxx xxxx xxxx

Individuální xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro XXX xxxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle čl. 369x xxxx. 1 xxxx 3 směrnice 2006/112/XX

1x

 

 

Xx-xx osoba xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, identifikační xxxxx xxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 369q xxxx. 2 xxxxxxxx 2006/112/ES

2

Zdaňovací xxxxxx  (2)

Zdaňovací xxxxxx  (2)

Xxxxxxxxx xxxxxx  (3)

2x

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx  (4)

Xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx  (4)

Xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx  (5)

3

Měna

Xxxx

Měna

Část 2: Pro xxxxx xxxxxxx stát spotřeby, xx xxxxxx xx XXX xxxxxxx  (6)

 

 

2x Xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx identifikace x stálé xxxxxxxxxx (xxxxxxx provozoven) mimo Xxxx

2x Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx odesláno xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxxx  (7)

 

4.1

Xxx xxxx členského xxxxx xxxxxxxx

Xxx země xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxx členského státu xxxxxxxx

5.1

Xxxxxxxx xxxxx XXX x členském xxxxx xxxxxxxx  (8)

Xxxxxxxx sazba XXX x členském xxxxx xxxxxxxx  (8)

Xxxxxxxx xxxxx XXX v xxxxxxxx xxxxx spotřeby  (8)

6.1

Xxxxxxx xxxxx DPH x xxxxxxxx státě xxxxxxxx  (8)

Snížená xxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx  (8)

Xxxxxxx xxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxx spotřeby  (8)

7.1

Xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx  (8)

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (8)

Xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx  (8)

8.1

Xxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxx  (8)

Xxxx daně xxx xxxxxxxx xxxxx  (8)

Xxxx daně xxx xxxxxxxx xxxxx  (8)

9.1

Základ xxxx pro xxxxxxxx xxxxx  (8)

Xxxxxx xxxx xxx sníženou xxxxx  (8)

Xxxxxx daně xxx xxxxxxxx xxxxx  (8)

10.1

Xxxx xxxx xxx snížené xxxxx  (8)

Xxxx daně xxx snížené xxxxx  (8)

Xxxx daně při xxxxxxx sazbě  (8)

11.1

Xxxxxxx xxxx splatné daně

Xxxxxxx xxxx splatné xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x části 2x a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 2b

Celková xxxx xxxxxxx xxxx

 

 

2x Xxxxxx xxxxxxxxxx ze stálých xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech xxx x členském xxxxx xxxxxxxxxxxx  (9)

 

 

 

2x Dodání xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx  (10)  (11)

 

12.1

 

Xxx země členského xxxxx xxxxxxxx

 

13.1

 

Základní xxxxx XXX x členském xxxxx spotřeby  (8)

 

14.1

 

Xxxxxxx xxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxx spotřeby  (8)

 

15.1

 

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxx – není-li k xxxxxxxxx – daňové xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx:

xxxxx provozovny, xx které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

xxxxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 14x xxxx. 2 směrnice 2006/112/ES, xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x v xxxxxxx, xx osoba xxxxxxx x xxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zboží, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxx daňové xxxxxxxxxxx xxxxx.

 

16.1

 

Xxxxxx xxxx xxx základní sazbu  (8)

 

17.1

 

Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx  (8)

 

18.1

 

Xxxxxx xxxx xxx sníženou xxxxx  (8)

 

19.1

 

Xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx  (8)

 

20.1

 

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 2c a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 2x

 

 

 

2e Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx poskytnuté ze xxxxx stálých provozoven xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

 

21.1

 

Xxxxxxx výše splatné xxxx (xxxxxxx 11.1 + kolonka 11.2 … + xxxxxxx 20.1 + kolonka 20.2 …)

 

Xxxx 3: Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pro xxxxx xx provedena xxxxxx XXX

22.1

Xxxxxxxxx období  (2)

Xxxxxxxxx období  (2)

Xxxxxxxxx xxxxxx  (3)

23.1

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

24.1

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx dodání  (12)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x oprav xxxxxx  (12)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx  (12)

Část 4: Xxxxxxxx xxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxx xxxx spotřeby

25.1

Xxxxxxx výše xxxx včetně oprav xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx 11.1 + xxxxxxx 11.2... + xxxxxxx 24.1 + xxxxxxx 24.2. ...)  (12)

Xxxxxxx výše daně xxxxxx oprav předchozích xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx (kolonka 21.1 + kolonka 21.2... + xxxxxxx 24.1 + kolonka 24.2. ...)  (12)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přiznání xx každý xxxxxxx xxxx (xxxxxxx 11.1 + xxxxxxx 11.2... + kolonka 24.1 + xxxxxxx 24.2. ...)  (12)

Xxxx 5: Xxxxxxx xxxx splatné XXX xx všechny xxxxxxx xxxxx spotřeby

26

Celková xxxx xxxx splatné xx xxxxxxx členské xxxxx spotřeby (kolonka 25.1 + 25.2 ...)  (13)

Xxxxxxx výše xxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (kolonka 25.1 + 25.2 ...)  (13)

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx všechny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx 25.1 + 25.2 ...)  (13)


(1)  Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx/xxxxx xxx XXX/xxxxxx – tj. XX/xxxxxxxxx/X1.xxxx (xxxx /X01.xxxx pro xxxxxxx režim) + xxxxxxxx časové razítko. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx.

(2)  Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: X1.xxxx–X2.xxxx –X3.xxxx – X4.xxxx. Xxxxx má xxx x xxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx kolonky 22.1.1, 22.1.2 xxx.

(3)  Vztahuje xx xx xxxxxxxxxxx čtvrtletím: X01.xxxx – X02.xxxx – X03.xxxx – xxx. Pokud má xxx x části 3 opraveno více xxx jedno zdaňovací xxxxxx, xxxxxxxx kolonky 22.1.1, 22.1.2 atd.

(4)  Xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x XXX xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx: dd.mm.rrrr – xx.xx.xxxx.

(5)  Xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x dani / xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx k DPH xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx: dd.mm.rrrr – xx.xx.xxxx.

(6)  Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx členský xxxx xxxxxxxx.

(7)  Xxxxxx xxxxxx xxxxx usnadněného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným v xx. 14a xxxx. 2 xxxxxxxx 2006/112/XX, xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx x xxxxx x členském státě xxxxxxxxxxxx.

(8)  Xxxxx se x xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx základní sazba, xxxxxxxx kolonky 5.1.2, 7.1.2, 8.1.2, 13.1.2, 16.1.2, 17.1.2 atd. Xxxxx xx použije xxxx xxx xxxxx xxxxxxx sazba, xxxxxxxx xxxxxxx 6.1.2, 9.1.2, 10.1.2, 14.1.2, 18.1.2, 19.1.2 xxx.

(9)  Pokud xxxxxxxx xxxx než jedna xxxxx xxxxxxxxxx, použijte xxxxxxx 12.2 xx 20.2 xxx.

(10)  Pokud xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx odesíláno xxxx přepravováno xxxxx x xxxxx nejsou xxxxxxxx státem xxxxxxxxxxxx, xxxx než jeden, xxxxxxxx xxxxxxx 12.2 xx 20.2 xxx.

(11)  Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 14x xxxx. 2 xxxxxxxx 2006/112/XX, xxx xxxxxxxx xxxx přeprava xxxxxx xxxxx začíná x xxxxx v tomtéž xxxxxxxx státě.

(12)  Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(13)  Záporné xxxxxxx v xxxxxxxxx 25.1, 25.2 xxx. xxxxx xxxx v xxxxx.