Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2020/191

ze xxx 10. xxxxx 2020

o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nomenklatury

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx,

x ohledem xx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 952/2013 xx xxx 9. xxxxx 2013, xxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxx Unie (1), x xxxxxxx xx xx. 57 odst. 4 x xx. 58 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx používání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2658/87 (2), xx xxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (XXX) x. 2658/87 xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx všeobecná xxxxxxxx. Xxxx pravidla xx používají x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxxxx nomenklatuře xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x ní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxx zvláštními předpisy Xxxx s ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx zbožím.

(3)

Podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel by xxxx xxx zboží xxxxxxx xx sloupci 1 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zařazeno xx xxxx XX xxxxxxxxx xx xxxxxxx 2, vzhledem k xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx.

(4)

Xx xxxxxx umožnit, xxx xxxxxxx mohl xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx s tímto xxxxxxxxx, nadále xxxxxxxx xx určitou dobu xxxxx čl. 34 xxxx. 9 xxxxxxxx (XX) č. 952/2013. Xxxx xxxx xx xxxx být stanovena xx xxx xxxxxx.

(5)

Opatření xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Zboží xxxxxxx xx xxxxxxx 1 xxxxxxx obsažené x xxxxxxx xx zařazuje x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx XX uvedeného xx xxxxxxx 2 této xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zařazení xxxxx, které xxxxxx x souladu s xxxxx nařízením, mohou xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx čl. 34 xxxx. 9 xxxxxxxx (XX) x. 952/2013 po xxxx xxx měsíců xxx xxx vstupu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Toto nařízení xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x celém xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech.

X Xxxxxxx xxx 10. xxxxx 2020.

Xx Xxxxxx,

xxxxxx předsedkyně,

Xxxxxxx XXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxx unii


(1)  Úř. xxxx. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 x celní x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x společném xxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení (xxx XX)

Xxxxxxxxxx

(1)

(2)

(3)

Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (85 % xxxxx, 15 % elastan) xx xxxxxx xxxxxx x gelovité xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Ohebná hadička xxxx xxx různé xxxxx (od 65 xx 150 mm) x xxxxxxx (xx 15 do 30 xx).

Xxxxxxx je určen x xxxxx xx xxxxx a xxxxx xx citlivých prstech x xxxxxxx xx xxxxx xxxx na xxxxx. Xxxxx výrobku xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx předkládán x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

6307&xxxx;90&xxxx;10

Xxxxxxxx xx zakládá xx všeobecných xxxxxxxxxx 1 x 6 xxx xxxxxx kombinované xxxxxxxxxxxx, na xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx 63 a na xxxxx kódů XX 6307, 6307&xxxx;90 x 6307&xxxx;90&xxxx;10 .

Zařazení do xxxxx 3005 je xxxxxxxxx, protože xxxxx xxxx charakter xxxx, xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx v xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx do xxxxxxxx 39 mezi plasty x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2 x) x této kapitole, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x textilií xxxxx 5903 (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, způsobilé xxx použití, xxxxx xx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 7 x) xx třídě XX. Ačkoli xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx 5903 (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, povrstvené, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxxxx 59 je xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx 8 x) xx xxxxx XI, xxxxxxx kapitola 59 xx nevztahuje xx xxxxx zhotovené xxxxxxx xx xxxxxx poznámky 7 ke stejné xxxxx.

Xx xxxxx 6307 xxxxx xxxxxxx zcela xxxxxxxxx výrobky z xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 1 xx kapitole 63, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxxx XX. Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx stříháním upravit xx xxxxxxxxxxx délku x xxxxx jsou xxxxx zhotovené ve xxxxxx xxxxxxxx 7 xx třídě XX (xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x harmonizovanému systému x xxxxx 6307, xxxxx x třetí xxxxxxxx).

Xxxxxxx je xxxxx xxxxx zařadit xx xxxx KN 6307&xxxx;90&xxxx;10 xxxx „ostatní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobky“.