Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (EU) 2020/187

xx xxx 3. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx třetího xxxxxxxx nákupu krytých xxxxxxxxx (XXX/2020/8)

(xxxxxxxxxxxx xxxxx) (XXX/2020/8)

XXXX GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ XXXXXXXXX XXXXX,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxx na xx. 127 odst. 2 xxxxx odrážku xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx statut Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x Xxxxxxxx centrální xxxxx, x xxxxxxx xx druhý xxxxxxxxxxx xxxxxx 12.1 ve xxxxxxx x čl. 3.1 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 18.1 xxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxxx XXX/2014/40 (1) xxxx xxxxxxxxxx zásadním xxxxxxxx xxxxxxx (2). Xxxxxxxx x tomu, xx xx x xxx xxxxx provést další xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx právní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx XXX/2014/40 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxxxxx (third xxxxxxx xxxx xxxxxxxx programme – CBPP3). XXXX3 xx xxxxx x xxxxxxxxx nákupu xxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podnikového xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx – XXX) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). Xxxxx xxxxxxxx APP xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx domácnosti x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve střednědobém xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx 2 %, xxx xxxxxx této xxxxxx, což je x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx stabilitu.

(3)

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2017/2199 (XXX/2017/37) (3) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxx xxxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxx k xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx CBPP3. Od 1. xxxxx 2019 xx xxx xxxxxx xxx kryté xxxxxxxxx xxxx conditional pass-through xxxxxxxxx pro xxxxx x rámci programu XXXX3 s xxxxxxx xx xxxxxx složitější xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx splatnosti xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4)

Xxxx guvernérů xxx 13. xxxxxxxx 2018 xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx třeba xx 1. ledna 2019 xxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx jeho xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX x 31. prosinci 2018. Rada guvernérů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx splátky xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zakoupených x xxxxx xxxxxxxx XXX xx delší xxxx od chvíle, xxx xxxxx zvyšovat xxxxxxxx xxxxxxx sazby XXX a v xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a výrazné xxxx měnové xxxxxxxxx.

(5)

Xxxx xxxxxxxxx xxx 12. xxxx 2019 rozhodla xx 1. listopadu 2019 znovu xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, jak xxxx xxxxxxxx, xxx podpořily xxxxxxxxxx xxxxx sazeb xxxx měnové xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx před xxx, xxx Xxxx guvernérů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ECB. Xxxx guvernérů dále xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozsahu reinvestovat xxxxxxx jistiny xx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx APP po xxxxx xxxx xx xxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ECB, x x každém případě xxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x udržení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. S ohledem xx delší útlum xxxxxxxxxxxx eurozóny, přetrvávající xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Rady xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx guvernérů x závěru, xx xx zapotřebí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx návrat x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx inflace xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx guvernérů. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx je přiměřeným xxxxxxxxx, neboť xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx úrokových xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx náklady na xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6)

Jako xxxxxxx xxxxxxxx nákupu aktiv, xxxxx tvoří program XXX, xx xxxxxxx XXXX3 přiměřeným xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a finanční xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nefinančním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x x konečném xxxxxxxx tak přispívají x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx střednědobém xxxxxxxxx xxx 2 %, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx, kde základní xxxxxxx sazby XXX xxxx xxxxxx své xxxxxx hranice, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx reálné xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(7)

Program XXXX3 xxxxxxxx řadu záruk x cílem xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx přiměřené jeho xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x koncepci xxxxxx programu náležitě xxxxxxxxxx a omezena xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(8)

Xxxxxxx XXXX3 xx zcela x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxx x nenarušuje xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(9)

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx přímé xxxxxx xxxxxxxxxxx krytých dluhopisů xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXXX3 prováděny xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Zavedení a xxxxxx přímého nákupu xxxxxxx dluhopisů

Eurosystém tímto xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX3), x jehož xxxxx xxxxxxxxx banky Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilé xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 3. Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXXX3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na primárním x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti protistran xxxxxxxxxx x xxxxxx 4.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

1)

„xxxxxxx xxxxxxxxx“ xx stejný xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve smyslu xx. 4 xxxx. 1 xxxx 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 575/2013 (4); x

2)

multi xxxxxxx“ mají stejný xxxxxx xxxx „xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xx. 2 xxxx 62 xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) 2015/510 (XXX/2014/60) (5).

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů

1.   Xxxxx xxxxxxxxx xxxx způsobilé x xxxxxxx xxxxxx v xxxxx XXXX3, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (XX) 2015/510 (XXX/2014/60), splňují xxxxxxxx xxx to, xxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekty, xxxxx xx xxxxxx, jak xx uvedeno v xx. 138 xxxx. 3 xxxx. b) xxxxxxxx zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v eurozóně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

2.   Xxxxx cédulas xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v rámci XXXX3, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (XX) 2015/510 (XXX/2014/60), xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

3.   Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx v xxxxx CBPP3 za xxxxxxxxxxx, xx splňují xxxx xxxxxxxxx:

x)

Xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxx xxxxxxx kvality 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, x xxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxxx ratingu, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Eurosystému xxx xxxxxxxxx úvěrového xxxxxx.

b)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem xxxxxxx xxxxxx (XXXX), které xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx (6) (XXXX1) x xxxxxxx (7) (XXXX2) xxxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX3, xxxxx x xxxx xxxx programy, xxxxx xxxxxxxxx 70 % objemu dané xxxxx.

x)

Xxxx xxx denominovány x eurech a xxxxxx a vypořádávány x xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Eurosystému, xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXXX3.

x)

Xxxxx xxxxxxxxx, které xx Xxxxx x x Xxxxx x současné xxxx xxxxxxxxxx ratingu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx instituce. Xxxxx rating se xxxxxxxx xx xxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xx obchodovatelné xxxxxxx nástroje xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práh úvěrové xxxxxxx stanovený Eurosystémem (x xxxxxxx s xx. 8 xxxx. 2 obecných zásad Xxxxxxxx centrální xxxxx XXX/2014/31 (8)), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx krytých dluhopisů x xxxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxxxxx číslem xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx CBPP1, XXXX2, XXXX3, xxxxx i xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 30 % xxxxxx xxxx xxxxx; xxxxx toho xxxx kryté xxxxxxxxx x zájmu xxxxxxxxx xxxxx zahrnovat xxxxxxx xxxx xxxxx:

i)

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx krycího portfolia xxxxxx údajů xx xxxxxx xxxxx, xxxxx x strukturálních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx národní centrální xxxxx xxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx poskytne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

xx)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx 25 %; podklady xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne protistranám xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx;

xxx)

x případě xxxxxxxxxx x xxxxxx měnách xxx x eurech xx v xxxxxx xxxxxxxxx programu zahrnuto xxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx s ratingem XXX- xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx nejméně 95 % aktiv xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx;

xx)

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx jsou xx dlužníky xx xxxxxx x xxxxxxxx.

x)

Xxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx k nákupům x rámci xxxxxxxx XXXX3, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti uvedená xxxx.

x)

Xxxxxxxx xxxx nákupy xxxxxxxxxxx krytých dluhopisů xx záporným výnosem xx splatnosti (xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx („xxxxx xx worst“)), xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx nominálních xxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxx výnosem xx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povoleny x xxxxxxxxx xxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx subjekt x soukromém xxxx xxxxxxxx vlastnictví, xxxxx:

x)

má xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx obchodní xxxxxxxx; xxxx

xx)

xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a/nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx krize xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 806/2014 (9) xxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx xxxxxxx xxxxxx 42 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/59/XX (10).

x)

Xxxxx dluhopisy xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x rámci xxxxxxxx XXXX3, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pass-through, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx splatnosti xxxxxxxxx x k přechodu xx xxxxxxxx strukturu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx peněžních tocích x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXXX3 a xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Eurosystémem x portfoliu xxxxxxxx XXXX3 xxxx:

a)

xxxxxxxx, které xxxxxxx kritéria způsobilosti xxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 55 obecných xxxxx (XX) 2015/510 (XXX/2014/60);

x)

jakékoli xxxx protistrany, xxxxx xxxxxxxxx banky Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx protistran xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx krytých xxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx

1.   Xxxxxxxxxx XXX/2014/40 xx zrušuje.

2.   Odkazy na xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx za odkazy xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsaženou x xxxxxxx XX.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx vstupuje v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxx 3. xxxxx 2020.

Prezidentka XXX

Christine XXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx ECB/2014/40 xx xxx 15. xxxxx 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dluhopisů (Úř. xxxx. X 335, 22.11.2014, x. 22).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxx příloha X.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (EU) 2017/2199 xx dne 20. xxxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx XXX/2014/40 x xxxxxxxxx xxxxxxx programu nákupu xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2017/37) (Xx. xxxx. X 312, 28.11.2017, x. 92).

(4)  Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012 (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2015/510 xx xxx 19. xxxxxxxx 2014 x provádění xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Eurosystému (XXX/2014/60) (Xx. věst. X 91, 2.4.2015, x. 3).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx XXX/2009/16 xx xxx 2. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxx nákupu xxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 175, 4.7.2009, x. 18).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx ECB/2011/17 ze xxx 3. xxxxxxxxx 2011 o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dluhopisů (Xx. xxxx. X 297, 16.11.2011, x. 70).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx XXX/2014/31 xx xxx 9. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx refinančních xxxxxxx Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx obecných xxxxx XXX/2007/9 (Xx. xxxx. L 240, 13.8.2014, s. 28).

(9)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 806/2014 xx xxx 15. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx postup xxx řešení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x Jednotného xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x mění xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 (Xx. xxxx. X 225, 30.7.2014, x. 1).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2014/59/XX xx xxx 15. xxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx krize xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podniků x xxxxxx xx mění xxxxxxxx Rady 82/891/EHS, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2001/24/XX, 2002/47/XX, 2004/25/ES, 2005/56/XX, 2007/36/XX, 2011/35/XX, 2012/30/XX x 2013/36/EU x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1093/2010 a (XX) x. 648/2012 (Xx. xxxx. X 173, 12.6.2014, x. 190).

PŘÍLOHA I

Zrušené xxxxxxxxxx x seznam xxxx xxxxxxxxxx změn

Rozhodnutí ECB/2014/40 xx dne 15. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dluhopisů (Xx. xxxx. L 335, 22.11.2014, x. 22)

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (EU) 2017/101 xx xxx 11. xxxxx 2017, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx XXX/2014/40 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nákupu xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2017/2) (Xx. xxxx. L 16, 20.1.2017, x. 53)

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2017/1360 xx xxx 18. xxxxxx 2017, xxxxxx xx mění rozhodnutí XXX/2014/40 o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nákupu xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2017/14) (Xx. věst. X 190, 21.7.2017, s. 22)

Xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2017/2199 xx xxx 20. xxxxxxxxx 2017, xxxxxx xx mění xxxxxxxxxx XXX/2014/40 o xxxxxxxxx xxxxxxx programu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2017/37) (Xx. xxxx. X 312, 28.11.2017, x. 92)


XXXXXXX XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx XXX/2014/40

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 1

Článek 1

Xxxxxx 2

Xxxxxx 2

Xxxxxx 3

Xxxxxx 3

Xxxxxx 4

Článek 5

Xxxxxx 4

Xxxxxx 6