Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (EU) 2020/187

xx xxx 3. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2020/8)

(přepracované xxxxx) (XXX/2020/8)

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX,

s ohledem xx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxx xx xx. 127 odst. 2 xxxxx odrážku xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x Xxxxxxxx centrální xxxxx, a xxxxxxx xx xxxxx pododstavec xxxxxx 12.1 xx xxxxxxx x čl. 3.1 první xxxxxxxx x xxxxxxx 18.1 xxxxxx statutu,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Rozhodnutí XXX/2014/40 (1) xxxx xxxxxxxxxx zásadním xxxxxxxx xxxxxxx (2). Xxxxxxxx x tomu, xx xx x něm xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxx právní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxxx XXX/2014/40 xxx zaveden xxxxx xxxxxxx nákupu xxxxxxx xxxxxxxxx (third xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx – CBPP3). CBPP3 xx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nákupu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trzích x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxx programme – XXX) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX). Xxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxxxxxx měnové xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hospodářství eurozóny, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx domácnosti x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx míry xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k hodnotám xxx 2 %, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, což xx x souladu s xxxxxxxxx cílem XXX xxxxxxxx cenovou stabilitu.

(3)

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) 2017/2199 (XXX/2017/37) (3) xxxx zpřesněna xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxx x xxxxxx v rámci xxxxxxxx XXXX3. Xx 1. xxxxx 2019 xx již neměly xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx conditional pass-through xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx programu XXXX3 x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4)

Xxxx xxxxxxxxx xxx 13. xxxxxxxx 2018 xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx programu XXX xx třeba xx 1. xxxxx 2019 xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx konkrétně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxx APP x 31. prosinci 2018. Xxxx guvernérů xxxxxxxxx svůj xxxxx xxxxxx x plném xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx splatných xxxxxxx papírů zakoupených x rámci xxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxx xx chvíle, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úrokové xxxxx XXX x x xxxxxx xxxxxxx tak xxxxxx, xxx to xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx měnové xxxxxxxxx.

(5)

Xxxx xxxxxxxxx dne 12. xxxx 2019 rozhodla xx 1. xxxxxxxxx 2019 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxxx probíhat xxx xxxxxx, jak bude xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopad xxxxx xxxx měnové xxxxxxxx, x že xxxxxx xxxxxx před tím, xxx Rada xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX. Xxxx guvernérů dále xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx XXX po xxxxx dobu od xxxxxx, xxx začne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX, x x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x udržení příznivých xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx delší xxxxx xxxxxxxxxxxx eurozóny, přetrvávající xxxxxx zpomalení xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, který nadále xxxxxxxxxxx střednědobého xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x závěru, xx xx zapotřebí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x trvalé xxxxxxxxxxx xxxx inflace xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xx xx dlouhodobější úrokové xxxxx xxxxx xxxx xxx politika xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6)

Xxxx součást xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx XXX, je program XXXX3 přiměřeným xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx výhled xxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx těch, xxxxx xxxx rozhodné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podnikům x domácnostem xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxx tak přispívají x xxxxxxx míry xxxxxxx ve střednědobém xxxxxxxxx xxx 2 %, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx sazby ECB xxxx blízko své xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Eurosystému xxxxxxx programy nákupu xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx potenciál xxxxxxxxx xx xxxxxx ekonomiky xx xxxxxx.

(7)

Xxxxxxx CBPP3 xxxxxxxx řadu xxxxx x cílem zajistit, xxx zamýšlené xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxx x aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v koncepci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx.

(8)

Program XXXX3 je xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx centrálních bank Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Eurosystému x xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxx tržního xxxxxxxxxxxx x xxxxxx soutěží.

(9)

Jako xxxxxxx xxxxxxxx měnové xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxx nákupy xxxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxx bankami Eurosystému x xxxxx xxxxxxxx XXXX3 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Zavedení x xxxxxx xxxxxxx nákupu xxxxxxx dluhopisů

Xxxxxxxxxx tímto xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX3), v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 3. Xxxxxxxxx banky Eurosystému xxxxx v xxxxx xxxxxxxx CBPP3 přímo xxxxxxxxx způsobilé xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 4.

Xxxxxx 2

Definice

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1)

„xxxxxxx xxxxxxxxx“ má stejný xxxxxx xxxx úvěrová xxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 4 odst. 1 bodu 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013 (4); a

2)

xxxxx xxxxxxx“ xxxx stejný xxxxxx xxxx „xxxxx xxxxxxx“ xx smyslu xx. 2 bodu 62 xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2015/510 (XXX/2014/60) (5).

Xxxxxx 3

Kritéria xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů

1.   Kryté xxxxxxxxx xxxx způsobilé x xxxxxxx nákupu v xxxxx XXXX3, pokud xxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Eurosystému xxxxx části xxxxxx xxxxxxxx zásad (XX) 2015/510 (ECB/2014/60), splňují xxxxxxxx xxx to, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, jak xx uvedeno x xx. 138 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx (XX) 2015/510 (ECB/2014/60), jsou xxxxxx xxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

2.   Xxxxx cédulas xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxx XXXX3, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro operace xxxxxx politiky x xxxxxxx s částí xxxxxxx obecných xxxxx (XX) 2015/510 (ECB/2014/60), xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

3.   Kryté dluhopisy x multi xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx způsobilé k xxxxxx xxxxxxx v xxxxx XXXX3 xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

a)

Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx rating xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxx úvěrové xxxxxxx 3 harmonizované ratingové xxxxxxxx Eurosystému, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ratingu, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx akceptovaná x xxxxx Eurosystému xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika.

x)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (ISIN), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Eurosystému xxxxx nabýt x xxxxx prvního (6) (XXXX1) x xxxxxxx (7) (CBPP2) xxxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxxxxx a programu XXXX3, jakož x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx překročit 70 % xxxxxx xxxx xxxxx.

x)

Xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

x)

Xxxxxxxxx vydané xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx operací Eurosystému, xxxxxxx být xx xxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXXX3.

e)

Xxxxx xxxxxxxxx, které xx Xxxxx a x Xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx kvality 3, xxxx xxx minimální xxxxxx aktiv xx xxxxxx xxxxxxxxxxx dosažitelného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pro danou xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx rating xx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nástroje xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx úvěrové xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (x xxxxxxx s xx. 8 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx XXX/2014/31 (8)), xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x určitým mezinárodním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx Eurosystému mohou xxxxx x rámci xxxxxxxx XXXX1, XXXX2, XXXX3, jakož i xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 30 % xxxxxx xxxx xxxxx; kromě xxxx xxxx xxxxx dluhopisy x zájmu vyrovnání xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prvky:

i)

měsíční xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx portfolia xxxxxx údajů xx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx krytých xxxxxxxxx x informací o xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxx xxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

xx)

minimální závazné xxxxxxxxxxxx ve výši 25 %; podklady xxx výpočet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx protistranám xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx;

xxx)

x xxxxxxx pohledávek x jiných xxxxxx xxx v xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnuto xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX- xxxx xxxxxx, xxxx případně xxxxxxx 95 % xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx;

xx)

xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x eurozóně.

f)

Kryté xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x nákupům x rámci programu XXXX3, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

x)

Xxxxxxxx jsou nákupy xxxxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xx záporným xxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx („xxxxx xx worst“)), xxxxx xx rovná xxxxx xxxxxxxx facility xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx (nebo xxxxxxxxx xxxxxx výnosem) xxx xxxxxx xxxxxxxx facility xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu.

x)

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx:

x)

xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx obchodní xxxxxxxx; xxxx

xx)

xx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx prodej xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxx krize xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně společností xxx správu aktiv xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x souladu s xxxxxxx 26 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 806/2014 (9) xxxx vnitrostátními xxxxxxxx předpisy, xxxxxxx xx provádí xxxxxx 42 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/59/XX (10).

x)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nákupů x rámci programu XXXX3, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx splatnosti xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx závisí xxxxxxxxx xx peněžních xxxxxx x aktiv x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Způsobilé xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx přímé xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx XXXX3 a xxx půjčky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx držené Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx programu XXXX3 jsou:

x)

xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx politiky Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 55 xxxxxxxx zásad (XX) 2015/510 (ECB/2014/60);

b)

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Eurosystému xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx svých investičních xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx protistran xxxx xxxxxxxx působících xx xxxxxx krytých dluhopisů.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx

1.   Xxxxxxxxxx ECB/2014/40 xx xxxxxxx.

2.   Odkazy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsaženou x xxxxxxx II.

Xxxxxx 6

Závěrečné ustanovení

Toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx čtvrtým dnem xx zveřejnění v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xx Xxxxxxxxxx nad Xxxxxxx dne 3. xxxxx 2020.

Xxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxx XXXXXXX


(1)  Rozhodnutí XXX/2014/40 ze xxx 15. října 2014 o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nákupu xxxxxxx dluhopisů (Xx. xxxx. L 335, 22.11.2014, x. 22).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx X.

(3)  Rozhodnutí Evropské centrální xxxxx (XX) 2017/2199 xx xxx 20. xxxxxxxxx 2017, kterým xx mění rozhodnutí XXX/2014/40 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nákupu xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2017/37) (Xx. xxxx. X 312, 28.11.2017, s. 92).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 575/2013 ze xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (Úř. xxxx. X 176, 27.6.2013, s. 1).

(5)  Obecné xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2015/510 xx dne 19. xxxxxxxx 2014 x provádění xxxxx xxxxxx politiky Xxxxxxxxxxx (XXX/2014/60) (Úř. věst. X 91, 2.4.2015, x. 3).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx XXX/2009/16 xx xxx 2. července 2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 175, 4.7.2009, x. 18).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx XXX/2011/17 xx xxx 3. listopadu 2011 o xxxxxxxxx xxxxxxx programu xxxxxx xxxxxxx dluhopisů (Úř. xxxx. X 297, 16.11.2011, s. 70).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx XXX/2014/31 xx xxx 9. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx dočasných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně obecných xxxxx ECB/2007/9 (Xx. xxxx. L 240, 13.8.2014, x. 28).

(9)  Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 806/2014 ze xxx 15. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxx jednotná xxxxxxxx x jednotný xxxxxx xxx řešení xxxxx xxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 (Xx. xxxx. X 225, 30.7.2014, x. 1).

(10)  Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/59/XX xx xxx 15. xxxxxx 2014, xxxxxx xx stanoví rámec xxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podniků a xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Rady 82/891/XXX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2001/24/XX, 2002/47/XX, 2004/25/XX, 2005/56/ES, 2007/36/XX, 2011/35/XX, 2012/30/XX x 2013/36/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1093/2010 x (XX) č. 648/2012 (Xx. xxxx. X 173, 12.6.2014, x. 190).

PŘÍLOHA X

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx ECB/2014/40 xx xxx 15. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 335, 22.11.2014, x. 22)

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2017/101 xx dne 11. xxxxx 2017, xxxxxx xx mění xxxxxxxxxx XXX/2014/40 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2017/2) (Xx. xxxx. X 16, 20.1.2017, x. 53)

Xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2017/1360 xx xxx 18. xxxxxx 2017, xxxxxx xx mění rozhodnutí XXX/2014/40 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nákupu xxxxxxx dluhopisů (XXX/2017/14) (Xx. věst. X 190, 21.7.2017, s. 22)

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (EU) 2017/2199 xx xxx 20. xxxxxxxxx 2017, xxxxxx xx mění xxxxxxxxxx XXX/2014/40 x provádění xxxxxxx xxxxxxxx nákupu xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2017/37) (Xx. xxxx. X 312, 28.11.2017, x. 92)


XXXXXXX XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx XXX/2014/40

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 1

Xxxxxx 1

Xxxxxx 2

Článek 2

Xxxxxx 3

Xxxxxx 3

Xxxxxx 4

Xxxxxx 5

Xxxxxx 4

Článek 6