Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxx XXX x. 74 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro schvalování xxxxxxx kategorie X1 x hlediska xxxxxxx xxxxxxxx xxx osvětlení x světelnou signalizaci [2020/32]

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx po:

doplněk 11 x xxxxx xxxx 01 – xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx: 15. xxxxx 2019

OBSAH

PŘEDPIS

1.   Oblast působnosti

2.   Definice

3.   Žádost o schválení

4.   Schválení

5.   Všeobecné specifikace

6.   Jednotlivé specifikace

7.   Registrace vozidel

8.   Shodnost výroby

9.   Postihy za neshodnost výroby

10.   Změny a rozšíření schválení typu vozidla z hlediska montáže jeho zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

11.   Definitivní ukončení výroby

12.   Přechodná ustanovení

13.   Názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek a názvy a adresy schvalovacích orgánů

Přílohy

Příloha 1   — Sdělení ve věci schválení nebo rozšíření, odmítnutí nebo odnětí schválení nebo definitivního ukončení výroby typu vozidla (mopedu) z hlediska montáže jeho zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci podle předpisu č. 74

Příloha 2   — Uspořádání značek schválení

Příloha 3   — Povrchy světlometů nebo svítilen, vztažná osa a vztažný střed a úhly geometrické viditelnosti

Příloha 4   — Viditelnost červených světel směrem dopředu a viditelnost bílých světel směrem dozadu

Příloha 5   — Kontrola shodnosti výroby

1.   OBLAST PŮSOBNOSTI

Tento předpis se vztahuje na vozidla kategorie L1 (1) z hlediska montáže jejich zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci.

2.   XXXXXXXX

Xxx účely tohoto xxxxxxxx xx použijí xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx XXX č. 48 xxxxxx x xxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.1.

„xxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jsou:

2.1.1.

rozměry x xxxxxx xxxx vozidla;

2.1.2.

xxxxx x xxxxxxxx zařízení;

2.1.3.

xx „xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx“ xx rovněž xxxxxxxxxx:

2.1.3.1.

xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx smyslu xxxx 2.1.1 x 2.1.2, xxxxx xxxxxx xxx, xxx rozdíly byly xxxxxxx xx změnou xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x geometrické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svítilen xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx vozidla;

2.1.3.2.

vozidla, na xxxxx xxxx světlomety xxxx svítilny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx z xxxx 1958 nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxx;

2.2.

„xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx paliva x xxxxxxxx výbavou nářadí;

2.3.

„světlometem xxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx zařízení určené x osvětlení vozovky xxxx x vyzařování xxxxxxxxxx xxxxxxx ostatním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx;

2.3.1.

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx schválení v xxxx, ve xxxxx xx vozidlo xxxxxxxxxxxx; xxxxxx světlomety xxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx vlastnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx při schválení, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx;

2.3.2.

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plochy, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx;

2.3.3.

„skupinovými xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx samostatné xxxxxxx plochy x xxxxxxxxxx zdroje xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx;

2.3.4.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svítilnami“ xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají samostatné xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx světla x xxxxxxxx xxxxxxx;

2.3.5.

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx světla xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. odlišnosti xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx), xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx;

2.3.6.

„xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx rozumí svítilna xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidla při xxxxxxx xxxxxxx;

2.3.7.

„xxxxxxxx“ se xxxxxx zařízení xxxxxxx x označení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx světla xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx x vozidlem, xxxxxxx pozorovatel xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx předpisu xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odrazem;

2.3.8.

„směrovou xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx doleva.

Xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 97;

2.3.9.

„xxxxx obrysovou svítilnou“ xx xxxxxx svítilna xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx zezadu;

2.4.

„xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“„xxxxxxxx pro xxxxxxxxx“, „xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxx odrazky xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vnějšího povrchu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výkrese x xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxx příloha 3);

2.5.

„svítící xxxxxx“ (xxx xxxxxxx 3);

2.5.1.

„xxxxxxx plochou zařízení xxx xxxxxxxxx“ (dálkového xxxxxxxxxx a potkávacího xxxxxxxxxx) se xxxxxx xxxxx průmět celého xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxx krycího xxxx“ do xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx zařízení xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx bodu 2.5.2. Xxxxxxxx plocha xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx odrážeče, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx této xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx světlometu xx svítící xxxxxx xxxxxxx xx straně xxxxxxxxxx rozhraní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na krycím xxxx. Xxxx-xx odrážeč x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx střední xxxxxx xxxxxxxx;

2.5.2.

„xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx světelnou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx“ (přední xxxxxxxx svítilny, xxxxxxx xxxxxxxx, brzdové svítilny x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) se xxxxxx xxxxx průmět xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx vztažné xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx stínítek xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxxx propustit xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx 98 % xxxxxxx svítivosti xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx spodního x horního xxxxxx x bočních okrajů xxxxxxx xxxxxx se xxxxx jen xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx;

2.5.3.

„xxxxxxx plochou xxxxxxx“ (xxx 2.3.7) xx rozumí xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx ose, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rovnoběžnými x touto xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x bočních okrajů xxxxxxxx xx uvažují xxx vodorovné x xxxxxx roviny;

2.6.

„xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxx určitý xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx:

xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vnější xxxxxx xxxxxxx xxxx (x–x), xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (c–d) xx roviny kolmé xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx);

2.7.

„vztažným xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výstupu světla; xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx;

2.8.

„xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx oblast xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svítilny xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx prostorového xxxx je vymezena xxxxxxx koule, xxxxx xxxxx xx shoduje xx vztažným středem xxxxxxxxxx xxxx svítilny x xxxxx rovník xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxx β odpovídají zeměpisné xxxxx x xxxxxx xxxx α xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx x nekonečna xxxxx xxx xxxxxx úhlů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx šíření xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přivrácené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxxxxxx rovnoběžně xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx geometrické viditelnosti xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx při xxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx světlometu xxxx svítilny kterákoli xxxx xxxx/xxxx přivrácené xxxxxx stíněna jakoukoli xxxxx částí vozidla, xxxx xx xxxxxxxx, xx část xxxxxxxxxx xxxx svítilny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stále xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (viz xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxx xxx svislý xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na 5° (xxxxxxxxx xxxx svítilna xxxxxxxxx níže než 750 mm xxx xxxxxxxx), xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx optického xxxxx xxxxxxxx xx 5° xxx xxxxxxxxxx rovinou;

2.9.

„vnějším xxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx vozidla se xxxxxx rovina xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vozidla, xxxxxxx xx nepřihlíží x xxxxxxxxxx zpětných zrcátek, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a odrazek;

2.10.

„celkovou xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dvěma xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2.9;

2.11.

„jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx zařízení xxxx xxxx zařízení, xxxxx má xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vztažné xxx (xxx bod 2.6 xxxxxx xxxxxxxx) x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx svítilnou“ rozumí xxxxxx xxxxxxxx soustava xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, ať xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx namontovány tak, xx průmět jejich xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vztažné xxx xxxxxxx nejméně 60 % xxxxxx nejmenšího xxxxxxxxx opsaného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx směru vztažné xxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svítilen xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx „X“. Xxxx xxxxxxxxx není xxxxx použít u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx světlometů;

2.12.

„barva světla xxxxxxxxxxxx zařízením“: X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx světla uvedené x předpisu XXX x. 48 x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxx.

3.   XXXXXX O XXXXXXXXX

3.1.

Xxxxxx x schválení xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výrobce xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zástupce.

3.2.

K xxxxxxx xx xxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vyhotovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

3.2.1.

xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx uvedené x xxxxxx 2.1.1 xx 2.1.2, xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxx vozidla;

3.2.2.

seznam xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx osvětlení x xxxxxxxxx signalizaci; seznam xxxx xxx každou xxxxxx zahrnovat xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx typu, xxx-xx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx atd.); xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poznámka „xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“;

3.2.3.

xxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxxx xxx osvětlení x xxxxxxxxx signalizaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vozidle;

3.2.4.

xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx (nákresy) xxxxxxxxxxx x každého xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x xxxx 2.5.1, xxxxxx výstupu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx 2.4, vztažnou xxx x vztažný xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2.7. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x osvětlení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

3.2.5.

xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plochy (xxx 2.6).

3.3.

Xxxxxxxxx zkušebně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx předáno xxxxxxxxxx xxxxxxx vybavené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxx 3.2.2 xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

4.   XXXXXXXXX

4.1.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx vozidla předaný xx schválení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx.

4.2.

Xxxxxxx schválenému xxxx xx xxxxxxx číslo xxxxxxxxx. Xxxxx dvě xxxxxxx (v současnosti 01 xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx 01) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx témuž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx neuvedeným xx xxxxxxx xxxxx xxxx 3.2.2, s xxxxxxxx ustanovení xxxx 7 xxxxxx xxxxxxxx.

4.3.

Sdělení x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx schválení xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vozidla x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx sděleno xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle vzoru xxxxxxxxx x příloze 1 xxxxxx xxxxxxxx.

4.4.

Xx xxxxxx vozidle, které xxxxxxxx typu vozidla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx z:

4.4.1.

písmene „X“ x kružnici, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx udělila (2);

4.4.2.

xxxxx tohoto xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx písmeno „X“, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx předepsané x xxxx 4.4.1.

4.5.

Xxxxxxxx-xx vozidlo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx k dohodě x xxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, není xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x bodě 4.4.1 xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xx čísla xxxxxxxx x schválení x další xxxxxxx xxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx udělila xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx svislých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx předepsaného x xxxx 4.4.1.

4.6.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx jasně xxxxxxx x nesmazatelná.

4.7.

Xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x blízkosti štítku xxxx xxxxx na xxxxxx x údaji x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výrobce.

4.8.

X xxxxxxx 2 tohoto xxxxxxxx xxxx uvedeny xxxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxxxx.

5.   XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

5.1.

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx používání a xxx ohledu na xxxxxx, kterým mohou xxx vystavena, zachovala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx, x vozidlo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Zvláště xxxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svítilen.

5.2.

Xxxxxxxxxx xxxx xxx namontovány xxx, xxx bylo xxxxx jejich snadné xxxxxxxx.

5.3.

X xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx těch, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stěnách, xxxx xxx xxxxxxx osa xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx rovnoběžná x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podélné xxxxxxx rovině xxxxxxx x rovnoběžná s xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zařízení. X každém xxxxx xx xxxxxxxxx tolerance ± 3°. Xxxxx xxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx případné xxxxxxxxxxx výrobce xxx xxxxxx.

5.4.

X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ploše, přičemž xxxx podélná xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx a řídítka xxxx xxx x xxxxxx odpovídající xxxxx xxxxx xxxxx.

5.5.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

5.5.1.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx střední xxxxxx xxxxxxx;

5.5.2.

xxxxxxxxxx xxxx svítilny xxxxxxx dvojici x xxxxxx xxxxx funkci xxxx:

5.5.2.1.

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

5.5.2.2.

xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podélné xxxxxxx rovině;

5.5.2.3.

xxxxxxxx shodné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

5.5.2.4.

xxx xxxxxx xxxxxxxxx fotometrické xxxxxxxxxx x

5.5.2.5.

xxx zapínány a xxxxxxxx současně.

5.6.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx, sdružené xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx barvu, xxxxxxxx, seřízení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx požadavky xxx xxxxx světlomet xxxx xxxxxxxx.

5.7.

Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx se měří xx nejvyššího bodu x minimální xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vztažné xxx. X potkávacích světlometů xx minimální xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

Pokud (xxxxxxxxx x xxxxxxxxx) xxxxx xxx vozovkou xxxxxxxxxxx vyhovuje xxxxxxxxxx xxxxxx předpisu, xxxx xxxxx xxxxxxx přesné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx šířky xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx směru xxxxxxx xxx.

Xxxxx umístění x xxxxxxxx šířky jednoznačně xxxxxxxx požadavkům xxxxxx xxxxxxxx, xxxx třeba xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plochy.

5.8.

X xxxxxxx, xx nebyly vydány xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žádný xxxxxxxxx xxxx svítilna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5.9.

Xxxxx červené xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx světlo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx uvedeným dále (xxx výkres v xxxxxxx 4):

5.9.1.

xxxxxxxxxxx červeného xxxxxx xxxxxxx: červené xxxxxx nesmí xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, který se xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1 xxxxxx roviny xxxxxx xx xxxxxxxxxxx 25 x před xxxxxxxx;

5.9.2.

xxxxxxxxxxx xxxxxx světla xxxxxx: xxxx xxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxxxx pro pozorovatele, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx zóny 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx 25 x xx vozidlem;

5.9.3.

zóny 1 x 2 xxxx x hlediska xxxxxxxxxxxx v příslušných xxxxxxxx omezeny xxxxx:

5.9.3.1.

xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umístěnými ve xxxxx 1 x 2,20 m nad xxxxxxxx;

5.9.3.2.

xx šířku dvěma xxxxxxxx xxxxxxxx svírajícími xxxxxxx i xxxxxx xxxx 15° směrem xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vozidla x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x podélnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx celkovou xxxxx xxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxx více, xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx přední rovině x nejzadnější zadní xxxxxx.

5.10.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, aby xxxxxx obrysová svítilna xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx obrysová svítilna x xxxxxxxx zařízení x osvětlení zadní xxxxxxxxxxx tabulky xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jinak než xxxxxxxx.

5.11.

X xxxxxxx, xx xxxxxx vydány xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx takové, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x potkávací xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 5.10. Splnění xxxx xxxxxxxx se xxxx nevyžaduje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx světelná xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x krátkých xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potkávacího a xxxxxxxxx světlometu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5.11.1.

Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, když xxxx xxxxx.

5.12.

Xxxxxxxxx

5.12.1.

Každá kontrolka xxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jízdní xxxxxx.

5.12.2.

Je-li xxxxx předpisem předepsána xxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „činnosti“.

5.13.

Barvy světel (3)

Xxxxx xxxxxx uvedených x xxxxx xxxxxxxx musí xxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

bílá

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx

bílá

Xxxxx xxxxxxx jiná xxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx

 

xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx odrazka

xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

Xxxxxxx svítilna

xxxxxxxx

Xxxxxxx svítilna

xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx svítilna

xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx

Výstražný signál xxxxxxxxx

xxxxxxxx

5.14.

Xxxxx xxxxxxx předané xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx těmito xxxxxxxxxx xxx osvětlení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

5.14.1.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx 6.2);

5.14.2.

zadní xxxxxxxxx svítilnou (xxx 6.10);

5.14.3.

xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxx 6.5);

5.14.4.

xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx trojúhelníkovou (xxx 6.7);

5.14.5.

xxxxxxxxxx odrazkami (xxx 6.6) xxxxx v xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx;

5.14.6.

xxxxxxxx xxxxxxxxx (bod 6.9);

5.14.7.

xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxx 6.11).

5.15.

Xxxxx xxxx xxxx xxx vozidlo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x světelnou xxxxxxxxxxx:

5.15.1.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx 6.1);

5.15.2.

xxxxxx obrysovou svítilnou (xxx 6.3);

5.15.3.

xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx trojúhelníkovou (xxx 6.4);

5.15.4.

xxxxxxxxx svítilnami (xxx 6.8);

5.15.5.

xxxxxxxxxx signálem xxxxxxxxx (xxx 6.12).

5.16.

Montáž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 5.14 a 5.15 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 6 tohoto xxxxxxxx.

5.17.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x světelnou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxx 5.14 a 5.15, xx xxxxxxxx x výjimkou příslušného xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx tabulky, xxxxx xxxx tabulka xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

5.18.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx typ xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 5.16 x 5.17 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

5.19.

Typ xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx změn xxxxxxxx XXX č. 148 x/xxxx x. 149 x/xxxx x. 150 xx považován xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx schválen xxxxx xxxxxxxxxx sérií xxxx příslušných předpisů XXX x. 148 x/xxxx x. 149 x/xxxx č. 150, xxx xx indexy xxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX x. 48) xxxxxxxxxx xx xx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx svítilnu (xxxxxx) xxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx má xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zařízení x označení zařízení.

6.   XXXXXXXXXX SPECIFIKACE

6.1.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

6.1.1.

Xxxxx

Jeden xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

a)

xxxxxxxx OSN x. 113;

x)

xxxxx A xxxx B xxxxxxxx XXX x. 112;

x)

xxxxxxxx XXX x. 1;

d)

xxxxxxxx XXX x. 57;

x)

xxxxxxxx XXX č. 72;

x)

předpisu XXX č. 76;

g)

xxxxx X, XX, XX, XX nebo XX xxxxxxxx OSN x. 149.

6.1.2.

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.1.3.

Xxxxxxxx

6.1.3.1.

Na xxxxx:

6.1.3.1.1.

Xxxxxxxxxx dálkový xxxxxxxxx xxxx být namontován xxx jiný xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx/xx, xxxx xx jeho/její xxxxx straně: xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nad sebou, xxxx xxxxxxx střed xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x podélné xxxxxxx xxxxxx vozidla; jsou-li xxxx světlomety xxxx xxxxxxxx vedle xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

6.1.3.1.2.

Dálkový xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx xxx, xxx jeho xxxxxxx střed xxxxx x podélné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxxx xxxx samostatným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx světlometem, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x který xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

6.1.3.1.3.

Dva xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx svítilnou, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx jejich xxxxxxx xxxxxx ležely symetricky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

6.1.3.2.

Na xxxxx: xx přední xxxxx xxxxxxx. Xxxxx požadavek xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx vyzařované xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx přímo, xxx xxxxxxx xxxx zpětná xxxxxxx x/xxxx jiné xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

6.1.3.3.

V xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx svítící xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdálen od xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx světlometu xxxx xxx 200 mm.

6.1.3.4.

Vzdálenost xxxx svítícími xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx světlometů xxxxx xxx xxxxx xxx 200 xx.

6.1.4.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx pozorování, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se prostoru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x svírajícími xx vztažnou osou xxxxxxxxxx úhel xxxxxxx 5°.

6.1.5.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx. Světlomet (xxxxxxxxxx) xxxx (mohou) xxx pohyblivý (pohyblivé) x úhlem řízení.

6.1.6.

Xxxxx xxx „xxxxxxxx“ („sdružené“) x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx svítilnou.

6.1.7.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx (potkávací xxxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx světly).

6.1.8.

Xxxxxxxxx „zapojení xxxxxx“

Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

6.2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

6.2.1.

Xxxxx

Xxxxx xxxx xxx typu schváleného xxxxx:

x)

xxxxxxxx OSN x. 113;

x)

xxxxx X nebo X xxxxxxxx XXX x. 112;

x)

předpisu XXX x. 1;

x)

xxxxxxxx OSN x. 56;

x)

xxxxxxxx OSN x. 57;

f)

xxxxxxxx XXX x. 72;

g)

xxxxxxxx XXX x. 76;

x)

xxxxxxxx OSN x. 82;

i)

xxxxx A, XX (4), BS, CS, XX xxxx XX xxxxxxxx XXX č. 149.

6.2.2.

Xxxxxxxxxx

Xxxxx zvláštní xxxxxxxxx.

6.2.3.

Umístění

6.2.3.1.

Na xxxxx:

6.2.3.1.1.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx pod něj/ni, xxxx xx xxxx/xxxx xxxxx straně: xxxx-xx xxxx světlomety nebo xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx vztažný xxxxx xxxxxxxxxxx světlometu xxxxx x podélné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; jsou-li xxxx světlomety xxxx xxxxxxxx xxxxx sebe, xxxx xxxxxx vztažné xxxxxx xxxxx symetricky x xxxxxxx střední xxxxxx vozidla.

6.2.3.1.2.

Xxxxxxxxx světlomet, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo svítilnou, xxxx být xxxxxxxxxx xxx, xxx jeho xxxxxxx xxxxx ležel x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud xx však vozidlo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx světlometem, nebo xxxxxxxx světlometem, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx svítilnou x xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ležet xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vozidla.

6.2.3.1.3.

Xxx potkávací xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx jeden xxxx xxx sloučeny x xxxxx předním světlometem xxxx svítilnou, xxxx xxx namontovány xxx, xxx jejich vztažné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x podélné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

6.2.3.2.

Na xxxxx: xxxxxxxxx 500 mm x xxxxxxxxx 1 200 xx xxx vozovkou.

6.2.3.3.

Xx xxxxx: xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx světlo xxxxxxxxxx xxxxxx ani přímo, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx odrážející xxxxxx.

6.2.3.4.

X xxxxxxx dvou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx plochami xxxxx xxx 200 xx.

6.2.4.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxx α a β, xxx je specifikováno x bodě 2.8:

 

α = 15° xxxxxx xxxxxx x 10° xxxxxx xxxx,

 

β = 45° směrem xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

 

β = 45° směrem ven x 10° směrem xxxxxxx pro každou xxxxxxx světlometů.

Xxxxxxxxxx přepážek xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx obtěžovaly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6.2.5.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx (xxxxx) být xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxx.

6.2.6.

Xxxxx xxx xxxxxxxx (sdružené) x xxxxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

6.2.7.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx přepnutí xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx světlo (xxxxxxx xxxxxx).

6.2.8.

Kontrolka

Xxxxxxxxx, nepřerušovaná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

6.3.

Xxxxxx xxxxxxxx svítilna

6.3.1.

Počet

Xxxxx xxxx dvě.

6.3.2.

Uspořádání

Xxxxx zvláštní xxxxxxxxx.

6.3.3.

Xxxxxxxx

6.3.3.1.

Xx xxxxx:

 

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxx namontována xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx/xx, nebo xx jeho/její xxxxx xxxxxx: xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx nebo svítilny xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx střed přední xxxxxxxx xxxxxxxx ležet x podélné střední xxxxxx xxxxxxx; jsou-li xxxx světlomety xxxx xxxxxxxx xxxxx sebe, xxxx jejich xxxxxxx xxxxxx ležet symetricky x podélné střední xxxxxx xxxxxxx.

 

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx tak, aby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x podélné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx svítilnou vedle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ležet symetricky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vozidla.

 

Dvě xxxxxx xxxxxxxx svítilny, x xxxxx jsou xxxxx xxxx obě xxxxxxxx x xxxxx předním xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx rovině xxxxxxx.

6.3.3.2.

Xx xxxxx: xxxxxxx 350 xx x xxxxxxx 1 200 xx nad xxxxxxxx.

6.3.3.3.

Xx délku: xx xxxxxx části vozidla.

6.3.4.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx:15° směrem xxxxxx x xxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx snížit na 5°, xx-xx být xxxxxxxx namontována xx xxxxx xxxxx xxx 750 mm.

Xxxxxxxxx úhel:80° xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx jednotlivou xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 80° xxxxxx xxx a 45° xxxxxx dovnitř xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

6.3.5.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx (mohou) být xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxx řízení.

6.3.6.

Xxxxxxxxx

Xxx nepovinná, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx desky.

6.3.7.

Xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx.

6.4.

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx trojúhelníková

6.4.1.

Počet

Xxxxx.

6.4.2.

Xxxxxxxxxx

Xxxxx zvláštní xxxxxxxxx.

6.4.3.

Xxxxxxxx

Xx xxxxx: xxxxxxx 400 xx x xxxxxxx 1 200 xx xxx vozovkou.

6.4.4.

Xxxxxxxxxxx viditelnost

Xxxxxxxxx xxxx

:

30° xxxxxx doleva x xxxxxxx

Xxxxxx xxxx

:

15° xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx úhel xxx xxxxxxxxxx rovinou xxxx xxx xxxxxx xx 5°, má-li xxx odrážeč xxxxxxxxxx xx výšce menší xxx 750 xx.

6.4.5.

Orientace

Xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx.

6.4.6.

Jiné požadavky

Xxxxx.

6.5.

Xxxxx xxxxxxx jiná než xxxxxxxxxxxxxx

6.5.1.

Xxxxx na každé xxxxxx

Xxxxx nebo xxx.

6.5.2.

Uspořádání

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.5.3.

Xxxxxxxx

6.5.3.1.

Xx xxxx xxxxxxx.

6.5.3.2.

Xx xxxxx: xxxxxxx 300 mm x xxxxxxx 1 000 mm xxx vozovkou.

6.5.3.3.

Xx xxxxx: xxxx xx xxx xxxxxxxx x takové xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx oděvem xxxxxx xxxx spolujezdce.

6.5.4.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

:

30° směrem xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx úhel

:

15° nad x pod vodorovnou xxxxxxx

Xxxxxx úhel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx snížit xx 5°, xx-xx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx menší než 750 xx.

6.5.5.

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxx musí xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vozidla x xxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxxxx xxxxx odrazky xxxxx být xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

6.6.

Xxxxxxxx xxxxxxx

6.6.1.

Xxxxx

Xxxxx odrazky xxxx xxxxxxx odrazek.

6.6.2.

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.6.3.

Xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx odrazek xxxx být zapuštěny xx xxxxxx pedálu.

Xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx viditelné xxx xxx pohledu xxxx xxxxxxxx, tak x xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx odrazek, xxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pedálu, musí xxx kolmá k xxx pedálu.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx používat xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx motoru. Xxxxxxxxx xx na xxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx slouží xxxxx xxxx stupačky xxx řidiče xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxx viditelné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

6.7.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx trojúhelníková

6.7.1.

Počet

Xxxxx nebo xxx.

6.7.2.

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.7.3.

Xxxxxxxx

6.7.3.1.

Xx xxxxx: nejméně 250 xx x xxxxxxx 900 xx xxx xxxxxxxx.

6.7.3.2.

Xx délku: xx xxxxx xxxxx vozidla.

6.7.4.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx úhel:

30° směrem xxxxxx x xxxxxxx xxx jednotlivou xxxxxxx,

 

30° xxxxxx xxx x 10° xxxxxx dovnitř xxx každou xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx úhel

15° xxx x xxx vodorovnou xxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx snížit na 5°, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx menší než 750 xx.

6.7.5.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx dozadu.

6.8.

Xxxxxxx xxxxxxxx

6.8.1.

Xxxxx

Xxx na xxxxx xxxxxx.

6.8.2.

Xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx směrové xxxxxxxx (xxxxxxxxx 11 (5));

Xxx xxxxx směrové xxxxxxxx (xxxxxxxxx 125).

6.8.3.

Umístění

6.8.3.1.

Xx xxxxx:

6.8.3.1.1.

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx být splněny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1)

mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 240 xx;

2)

xxxxxxx svítilny xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx);

3)

xxxx xxxxxxxxx plochami xxxxxxxxx svítilen x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx tato xxxxxxxxx vzdálenost:

Xxxxxxxxx svítivost xxxxxxxxx světla (xx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx)

90

75

175

40

250

20

400

≤ 20

6.8.3.1.2.

X xxxxxxx směrových xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vnitřními xxxxxx obou přivrácených xxxxx xxxxxxx 160 xx.

6.8.3.2.

Xx výšku: xxxxxxx 350 xx x xxxxxxx 1 200 mm xxx xxxxxxxx.

6.8.3.3.

Na xxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vztažným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svítilen x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 300 mm.

6.8.4.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx úhel

:

20° směrem xxxxxxx x 80° xxxxxx ven

Xxxxxx xxxx

:

15° xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 5°, xx-xx xxx svítilna xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 750 xx.

6.8.5.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx řízení.

6.8.6.

Xxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

6.8.7.

Xxxxx xxx „xxxxxxxx“ („sloučené“) s xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx svítilnou.

6.8.8.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Směrové xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx nezávisle xx xxxxxxxxx světlometech xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx směrové xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx vozidla se xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

6.8.9.

Jiné xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx charakteristické xxxxxxxxxx xx xxxxx xx stavu, xxx xxxxxxxxxx systém xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

6.8.9.1.

X xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx svítilny jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx proudem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx být 90 ± 30 period xx xxxxxx.

6.8.9.1.1.

Xxxxxxxxxxx světla xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

6.8.9.1.2.

Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejdéle xx xxxxx xxxxxxx následovat xxxxxxxxxx světla xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxx první zhasnutí xxxxxx.

6.8.9.2.

X xxxxxxx, jehož xxxxxxx svítilny xxxx xxxxxxxx střídavým xxxxxxx, xxxxx xxxx otáčky xxxxxx x xxxxxxx xx 50 xx 100 % xxxxxx xxxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rychlosti xxxxxxx, xxxx frekvence xxxxxxxxxxx xxxxxx být 90 + 30 xxxxxx xx xxxxxx.

6.8.9.2.1.

Xxxxxxxxxxx světla xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx střídavé.

6.8.9.2.2.

Po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx signálu xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx světla xxxxxxx xx xxxxxxxxx svítilen x nejdéle do xxxxx x půl xxxxxxx xxxxx zhasnutí xxxxxx.

6.8.9.3.

X vozidla, xxxxx xxxxxxx svítilny jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou otáčky xxxxxx x rozmezí xx xxxxxxxxxxxx otáček xxxxxxxxxxx výrobcem do 50 % xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxx xx 90 + 30 xx 90 – 45 xxxxxx xx xxxxxx.

6.8.9.3.1.

Přerušování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx střídavé.

6.8.9.3.2.

Po xxxxxxx xxxxxxx světelného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nejdéle xx xxxxx x půl xxxxxxx xxxxx zhasnutí xxxxxx.

6.8.10.

X xxxxxxx poruchy xxxxxxx xx směrových xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx se x xxxxx stavu xxxx od předepsané xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx není vybaveno xxxxxxxxxx.

6.8.11.

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx, xxxxx směrové xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, přerušovaná x/xxxx akustická. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx kontrolka xxxxx, xxxxxxx zapnutá xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

6.9.

Xxxxxxx xxxxxxxx

6.9.1.

Xxxxx

Xxxxx xxxx xxx.

6.9.2.

Uspořádání

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.9.3.

Xxxxxxxx

6.9.3.1.

Xx xxxxx: xxxxxxx 250 xx x xxxxxxx 1 500 xx nad vozovkou.

6.9.3.2.

Xx xxxxx: xx zadní xxxxx xxxxxxx.

6.9.4.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx:

45° xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

 

45° směrem xxx a 10° xxxxxx dovnitř xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx:

15° xxx x xxx vodorovnou xxxxxxx

Xxxxxx xxxx pod xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 5°, xx-xx xxx svítilna xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx 750 xx.

6.9.5.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx.

6.9.6.

Elektrická xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx provozní xxxxx.

6.9.7.

Xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx obrysové xxxxxxxx.

6.9.8.

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx.

6.10.

Xxxxx obrysová xxxxxxxx

6.10.1.

Xxxxx

Jedna xxxx dva.

6.10.2.

Uspořádání

Xxxxx zvláštní xxxxxxxxx.

6.10.3.

Xxxxxxxx

6.10.3.1.

Xx xxxxx: xxxxxxx 250 mm x xxxxxxx 1 500 xx xxx xxxxxxxx.

6.10.3.2.

Na délku: xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

6.10.4.

Xxxxxxxxxxx viditelnost

Xxxxxxxxx xxxx:

80° xxxxxx doleva x xxxxxxx xxx jednotlivou xxxxxxxx

 

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 80° xxxxxx xxx a 45° xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx svítilen.

Svislý xxxx

15° nad x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx však xxx xxxxxx xx 5°, xx-xx xxx svítilna xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx než 750 xx.

6.10.5.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx dozadu.

6.10.6.

Kontrolka

Nepovinná, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přední xxxxxxxx xxxxxxxx.

6.10.7.

Xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx.

6.11.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx zadní xxxxxxxxxxx xxxxxxx

6.11.1.

Xxxxx

Xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx skládat z xxxxxxxx xxxxxxxxx součástí xxxxxxxxxx k osvětlení xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6.11.2.

Uspořádání

)

Takové, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

 

)

6.11.3.

Xxxxxxxx

)

 

)

6.11.3.1.

Xx xxxxx:

)

 

)

6.11.3.2.

Xx xxxxx:

)

 

)

6.11.3.3.

Xx xxxxx:

)

 

)

6.11.4.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

)

 

)

6.11.5.

Xxxxxxxxx

)

6.11.6.

Kontrolka

Xxxxxxxxx: Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx svítilnu.

6.11.7.

Jiné xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx fotometrické xxxxxxxxxx xxxxxxxx zadní xxxxxxxxxxx xxxxxxx měnit xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

6.12.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

6.12.1.

Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svítilen xxxxx xxxxxxxxx bodu 6.8.

6.12.2.

Elektrická xxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

6.12.3.

Kontrolka „xxxxxxxx xxxxxx“

Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx samostatných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 6.8.11.

6.12.4.

Xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 ± 30 xxxxxx xx xxxxxx.

Xx xxxxxxx spínače světelného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nejdéle xx xxxxx x půl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

7.   XXXXXXXXXX VOZIDEL

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx nebrání x xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx požadovaly xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x xxxx 5.15.1, xxxxx x tom x době xxxxx xxxxxxxx o uplatňování xxxxxx předpisu informují xxxxxxxxxxx tajemníka Organizace xxxxxxxxx xxxxxx.

8.   XXXXXXXX VÝROBY

Postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 2 dohody (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

8.1.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx v xxxxxx 5 a 6.

8.2.

Musí xxx xxxxxxx minimální xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 5 xxxxxx xxxxxxxx.

8.3.

Xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx typu, xxxx xxxxxxx ověřit xxxxxx xxxxxxxx shodnosti používané x každém xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx obvykle xxxxxx xx xxx.

9.   XXXXXXX XX NESHODNOST XXXXXX

9.1.

Xxxxxxxxx udělené pro xxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx splněny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

9.2.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx dohody, xxxxx xxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxx schválení, které xxxxx udělila, xxxx x xxx ihned xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx v xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

10.   XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXX ZAŘÍZENÍ XXX XXXXXXXXX X SVĚTELNOU XXXXXXXXXXX

10.1.

Xxxxx změna xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx schválil. Xxxxx xxx xxxx xxx:

10.1.1.

usoudit, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx x xxx xxxxx splňuje xxxxxxxxx, xxxx

10.1.2.

xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx provádění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx protokol.

10.2.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx schválení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxx dohody, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 4.3.

10.3.

Příslušný xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, přidělí tomuto xxxxxxxxx pořadové xxxxx x informuje o xxx ostatní xxxxxx xxxxxx z roku 1958, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpis, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxx předpisu.

11.   XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zcela xxxxxx výrobu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx udělil. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxx x xxxx 1958, xxxxx uplatňují xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx 1 tohoto xxxxxxxx.

12.   XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

12.1.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vstupu xxxxx xxxx 01 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpis, xxxxxx schválení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxx 01.

12.2.

Xx uplynutí 24 xxxxxx xx xxxx xxxxxx x platnost xxxxxxxxx v xxxx 12.1 xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, schválení xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx signalizaci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx znění xxxxx xxxx 01.

12.3.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 12.2 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. X vozidel xxxxxxxxxxxxxx poprvé více xxx čtyři xxxx xx datu vstupu x platnost xxxxxxxx x xxxx 12.1 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx z hlediska xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto předpisu xx xxxxx xxxxx xxxx 01.

13.   XXXXX X ADRESY XXXXXXXXXXX XXXXXXXX ODPOVĚDNÝCH XX PROVÁDĚNÍ SCHVALOVACÍCH XXXXXXX X XXXXX X XXXXXX SCHVALOVACÍCH XXXXXX

Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx sekretariátu Organizace xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx technických xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů, xxxxx udělují xxxxxxxxx x xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx definice x Xxxxxx usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, xxx 2 – http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

(2)  Rozlišovací čísla smluvních xxxxx xxxxxx z xxxx 1958 xxxx xxxxxxx v příloze 3 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6, xxxxxxx 3.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx barev xxxxxx vyzařovaného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx OSN č. 113 s XXX xxxxxx xxxx xxxxx XX xxxxxxxx XXX x. 149 x XXX xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 25 xx/x.

(5)  Mohou být xxxxxxxxx xxxxxxxxx svítilnami xxxxxxxxx 1 a 2 xxxxx xxxxxxxx XXX x. 6 nebo x. 148.

XXXXXXX 1

XXXXXXX

(xxxxxxxxx xxxxxx: X4 (210 × 297 xx))

&xxxx;(1)

xx xxxx&xxxx;(2)

xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxx (mopedu) x xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 74

Xxxxx xxxxxxxxx: …

Xxxxx xxxxxxxxx: …

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx vozidla: …

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxx xxxxxxx: …

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx: …

4.   

Jméno x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx: …

5.   

Zařízení xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx&xxxx;(3),&xxxx;(4)

5.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxx: xxx/xx2

5.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxx světlomet: xxx/xx2

5.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx: xxx/xx2

5.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx trojúhelníková: xxx/xx2

5.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx boční xxxxxxx xxxx xxx trojúhelníkové: xxx/xx2

5.6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx pedálové xxxxxxx: xxx/xx2

5.7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xxxxx odrazka jiná xxx trojúhelníková: xxx/xx2

5.8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx: xxx/xx2

5.9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx svítilna: xxx/xx2

5.10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx obrysová xxxxxxxx: xxx/xx2

5.11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: ano/ne2

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx: …km/h

7.   

Varianty: …

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dne: …

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědná xx xxxxxxxxx schvalovacích xxxxxxx: …

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: …

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx: …

12.   

Schválení uděleno/odmítnuto/rozšířeno/odňato:2

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx (xxxxxx) (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx: …

14.   

Umístění značky xxxxxxxxx xx vozidle: …

15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxx: …

16.   

Datum: …

17.   

Podpis: …


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx kód xxxx, xxxxx schválení xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx se xxxxxxxx.

(3)&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx xxxxxxxx uveďte xx samostatném xxxxxxxxx (xxxxxxx podle bodu 3.2.2 tohoto xxxxxxxx) xxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx schémata xxxxxxx, jak je xxxxxxx x xxxx 3.2.3 tohoto předpisu.


XXXXXXX 2

USPOŘÁDÁNÍ XXXXXX XXXXXXXXX

Xxxx X

(xxx xxx 4.4 xxxxxx xxxxxxxx)

x = min. 8 xx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx dotčený xxx vozidla xxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxx xxx osvětlení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxxx (X4) xxxxx xxxxxxxx x. 74 pod xxxxxx schválení 012439. Xxxxx xxx číslice xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 74 xx xxxxx série xxxx 01.

Xxxx X

(xxx xxx 4.5 xxxxxx xxxxxxxx)

x = min. 8 xx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na mopedu xxxxx, xx xxxxxxx xxx vozidla xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx (X4) xxxxx xxxxxxxx x. 74 x x. 78 (1). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx předpis x. 74 sérii xxxx 01 a xxxxxxx x. 78 xxxxx xxxx 02.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.


XXXXXXX 3

POVRCHY XXXXXXXXXX XXXX SVÍTILEN, XXXXXXX XXX A XXXXXXX XXXXX X ÚHLY XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

* Tato xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

1.

Xxxxxxx xxxxxx

2.

Xxxxxxx osa

3.

Vztažný střed

4.

Úhel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

5.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

6.

Xxxxxxxxxx plocha

7.

Směr xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(xxx xxxx 2.8 a 2.9 xxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxx X

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxx

x x x

x x x

Xxxxxx X

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxx

x x x

x x x


PŘÍLOHA 4

XXXXXXXXXXX ČERVENÝCH XXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX DOZADU

(viz xxx 5.9 xxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxx 1

Xxxxxxxxxxx červeného xxxxxx směrem xxxxxxx

Xxxxxxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx dozadu


XXXXXXX 5

XXXXXXXX SHODNOSTI XXXXXX

x.   Xxxxxxx

x.1   Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 6 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x bodě 5 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxx světlomet xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

x.2   Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo svítilen

x.2.1   Xxxx xxxxxxxxxxx viditelnosti se xxxxxxx podle xxxx 2.8 xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx úhlů xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx výjimkou, xx meze xxxx xxxxx mít přípustnou xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxx ± 3° xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx světelnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 5.3.

x.2.2   Xxxxxxxxxxx červeného světla xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx světla xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx 5.9 xxxxxx xxxxxxxx.

l.3   Elektrická xxxxxxxx x xxxxxxxxx

Elektrická xxxxxxxx xx xxxxxxx zapnutím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx nebo svítilny x xxxxxxxxx musí xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx 5.10 xxxxxx xxxxxxxx x x souladu x jednotlivými xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx vztahují.

x.4   Xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x jejich xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 5.13 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxx světlomet xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.