Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Dohoda

o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy

OBSAH:

Název

1 Nadpisy a definice

2 Udělení práv

3 Určení, oprávnění a zrušení oprávnění

4 Investice

5 Uplatňování právních předpisů

6 Bezpečnost civilního letectví

7 Ochrana civilního letectví

8 Cla, daně a poplatky

9 Statistika

10 Zájmy spotřebitelů

11 Dostupnost letišť a leteckých zařízení a služeb

12 Poplatky za používání letišť a leteckých zařízení a služeb

13 Obchodní rámec

14 Konkurenční prostředí

15 Uspořádání letového provozu

16 Zachování určení a oprávnění

17 Smíšený výbor

18 Životní prostředí

19 Pracovněprávní záležitosti

20 Mezinárodní spolupráce

21 Řešení sporů

22 Změny

23 Vstup v platnost a prozatímní provádění

24 Vypovězení dohody

25 Registrace dohody

26 Vztah k jiným dohodám

DOHODA X XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXX

xx xxxxx xxxxxx

x

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX REPUBLIKA,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

SPOLKOVÁ XXXXXXXXX XXXXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXXXX REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVENSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXX KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX IRSKA,

jako xxxxxxx strany Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a jako xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxx státy"),

a XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

xx xxxxxx druhé,

Kanada x xxxxxxx státy, xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letectví, otevřené x podpisu x Xxxxxxx dne 7. xxxxxxxx 1944, xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx založený xx xxxxxxxxxxx soutěži xxxx xxxxxxxxx dopravci na xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxx,

XXXXXXX SI xxxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx dopravy,

UZNÁVAJÍCE xxxxxx efektivní letecké xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ruchu x xxxxxxxx,

XXXXXXX SI xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXXXX dosáhnout možných xxxxxxx spolupráce x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x přístupů,

UVĚDOMUJÍCE XX xxxxx důležité xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx x konkurenceschopných leteckých xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXX XX podporovat konkurenční xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x uznávajíce, xx pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx, možných přínosů xxxxxx xxx xxxxxxxx,

XXXXXXX xx xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxxx x rovných xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

XXXXXXX xx xxxxxxxxx co xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, letecké dopravce x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, které xxxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXXXXXX xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního letectví,

BEROUCE xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXX xx vědomí xxxxxx xxxxxxxx x odvětví xxxxxxx dopravy pro xxxxx xxxxxx leteckých xxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx doplní xxxxxxxx xxxxxx,

XX XXXXXXX XXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx a xxxxxxxx

1. Nadpisy xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx účely.

2. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx, rozumí xx xxx xxxxx xxxx dohody:

a) "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxx strany zmocní x plnění xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx;

x) "leteckými xxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na trasách xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxx xxxx x kombinaci;

c) "xxxxxxx" xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx změny xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx;

x) "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx a xxxxxx oprávnění x xxxxxxx x článkem 3 xxxx xxxxxx;

x) "xxxxxxx xxxxxxx" Xxxxxx xxxx členské xxxxx x Xxxxxxxx společenství xxxxxxxx xxxx jednotlivě;

f) "xxxxxxx" Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letectví, xxxxxxxx k podpisu x Chicagu xxx 7. prosince 1944, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 90 xxxxxxx xxxxxx x všech změn xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx podle článků 90 a 94 xxxxxx, pokud xxxx xxxx přílohy a xxxxx přijaty Kanadou x členskými xxxxx, x

x) "územím" x xxxxxxx Xxxxxx její xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx), vnitřní vody x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jejím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; a v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x ostrovní), xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, na xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který ji xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx těmito xxxxxxxx; tato dohoda xx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx, aniž xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx království x Spojeného xxxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxx nad xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx platných xx xxx 18. xxxx 2006 xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx dohodnutým xxx 18. září 2006 x Córdobě.

Článek 2

Xxxxxxx xxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx:

x) xxxxx létat přes xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx;

x) právo přistávat xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) v rozsahu xxxxxxxxx touto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx území na xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, včetně pošty, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx dopravce, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 (Xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx) této xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx uznávají, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx oprávnění xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxxx služeb xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxx. Na žádost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxx licenci xxxx xxxxx formu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx leteckého xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx formě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx předpisy tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpožděním xxxxx příslušná oprávnění x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx:

x) xxxxx letecký xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx smluvní strany xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx;

x) x xxxxxxxx xxxxxxx 2, u xxxxxxxxx dopravce Xxxxxx xxxx skutečnou xxxxxxxx xxx xxxxx leteckým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx; x leteckého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx tímto leteckým xxxxxxxxx skutečnou kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxxx kterékoli xxxxxxx strany, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx nebo Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx licence xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x má xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx státě, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledech xxxxxxx xxxxxxxx, který xx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x této dohodě.

3. Xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 tohoto článku xxxxxx xxxxxx udělit x může xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo omezit xxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxx nebo k xxx uložit xxxxxxxx xxxx xxxxx pozastavit xx omezit provoz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx letecký xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 2 xxxx pokud xxxxx ze smluvních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 článku 14 (Xxxxxxxxxxx prostředí) xxxxxxx, xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx slučitelné xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jejímu xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo dopravcům.

4. X výkonu práv xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx teprve xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxx zabránit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x odstavci 2 xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx 7 (Xxxxxxx xxxxxxxxx letectví).

Xxxxxx 4

Investice

S výhradou xxxxxxxx uvedených v xxxxxxx 2 této xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx její xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxx, jejich xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx provozu x navigace těchto xxxxxxx, leteckými xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxx na xxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx cestujících, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxx území, jejich xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx (například xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxx letectví, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dokladů, xxx x xxxxxxxxx), xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx přes xxxxxxx území, xxxxxx xx xxxx xxxxx x odletu x xxx x xxxxx xxxxxx xx xxx. Xxx uplatňování těchto xxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxxxx xxxxxx leteckým xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx než xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx letecké xxxxxx.

Článek 6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Smluvní xxxxxx xxxxx potvrzují xxxxxx xxxxx spolupráce x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx jiné v xxxxxxx leteckého provozu, xxxxxxx s cílem xxxxxxx xxxxxxx informací, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledových xxxxxxxx na poli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x iniciativ, x to x xx třetími zeměmi. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x rámci Xxxxxx mezi Kanadou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx xxx 6. xxxxxx 2009, pokud xxx o záležitosti, xx xxxxx xx xxxxxxx dohoda vztahuje.

2. Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x licence xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jedné xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letectví, jsou xxxxxx xxxxxxx stranou x xxxxxx leteckými xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx norem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

3. Pokud xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x odstavci 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx dopravci nebo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx používaným xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxx odchylující xx od xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx byla oznámen Xxxxxxxxxxx organizaci xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx tyto xxxxxx uplatňovaly xxxxx xxxx xxxxx přísnější xxxx jiné xxx xxxxx stanovené podle xxxxxx, může xxxxx xxxxxxx xxxxxx požádat x konzultace xxxx xxxxxxxxx stranami x xxxxx xxxxxxxxx výboru x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Pokud Xxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx civilního xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx dne 6. xxxxxx 2009, xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení a xxxxxxx, použijí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

4. X xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxx Dohody xxxx Xxxxxxx a Evropským xxxxxxxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxx letectví, xxxxxxxxx x Xxxxx xxx 6. xxxxxx 2009, xx xxxxxxx strany x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx něž xx vztahuje xxxx xxxxxx, zavazují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznávání osvědčení x licencí.

5. Xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx letecké xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx druhou xxxxxxx stranu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx letecké xxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x požadavky x těchto xxxxxxxxx, xxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx normám xxxxxxxxxx podle úmluvy, xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx považované za xxxxx k tomu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxx její příslušné xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xx lhůtě xxxxxxxx (15) xxx xxxx x xxxx lhůtě, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, je xx xxx xxxxxxx xxxxxx nebo její xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx provozních oprávnění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx či omezení xxxxxxx leteckého xxxxxxxx, x xxxxx za xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx letecké úřady.

6. Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx s tím, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx leteckým xxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx během xxxxxx xx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (inspekce xx stojánce) leteckými xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxx platnosti příslušných xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x navenek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx vybavení xx předpokladu, xx xxxx kontrola xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpoždění x xxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx provoz xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x minimálními xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx době xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x dané xxxx x účinnému xxxxxxxxxx a uplatňování xxxxxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxxx xxxxx úmluvy, letecké xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx nutné x xxxxxxxx souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nepřijetí náležitých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (15) xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx pozastavení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozujícího dané xxxxxxx. Stejné xxxxxxxxxx xxxx xxx přijato xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx inspekce xx xxxxxxxx.

8. Xxxxx smluvní xxxxxx xx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx okamžitá xxxxxxxx, včetně práva xxxxxx, pozastavit nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx technická xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany, jestliže xxxxx x xxxxxx, xx je to xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letectví. Xx-xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vynasnaží xxxxxx xxxxxxxxxxx druhou xxxxxxx xxxxxx.

9. Každé xxxxxxxx přijaté xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady xxxxx xxxxxxxx 5, 7 xxxx 8 xxxxxx xxxxxx se xxxxx, jakmile pominou xxxxxx, xxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxx civilního xxxxxxxx

1. V souladu xx xxxxx xxxxx x povinnostmi xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx civilní letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dohody.

2. Xxxx xx omezena xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zejména x xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spáchaných na xxxxxx xxxxxxx, sjednanou x Xxxxx xxx 14. září 1963, Xxxxxxx o potlačení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, podepsanou x Xxxxx xxx 16. xxxxxxxx 1970, Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx protiprávních xxxx ohrožujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, sjednanou x Xxxxxxxxx xxx 23. xxxx 1971, Xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, sjednaným x Xxxxxxxxx xxx 24. xxxxx 1988, x Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx 1. xxxxxx 1991, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, aby zabránily xxxxxxxxxxxxx zmocnění xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnost těchto xxxxxxx, xxxxxx cestujících x posádky, xxxxxx x leteckých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jakémukoli xxxxxx ohrožení xxxxxxx xxxxxxxxx letectví.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x označenými xxxx přílohy Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx civilním xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx nachází xx jejich xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx letišť xx jejich xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx předpisy x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx tak xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x normami týkajícími xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx znamenají xxxxxxxxxx xxxx doplnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx důležité pro xxxxxxxxxxxxx druhé smluvní xxxxxx. Každá smluvní xxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uskuteční bez xxxxxxxxxxxxx odkladů.

5. Při xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 tohoto xxxxxx mohou být xxxxxxx dodržovat předpisy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx své xxxxx, odletu x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx letadel x k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, příručních xxxxxxxxx, nákladu, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx nástupem xx xxxxxxxxx.

6. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx budou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx ochrany xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kvality. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, což xx xxxxxxxxx osvobození xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zavazadel xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx přijmou xxxxxxx ujednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx plánovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx informací x opatřeních za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx. Xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx provozovatele xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání.

7. Xxxxx smluvní strana x xxxxxxxxxxxx míře xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smluvní strany xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření v xxxxxxx xxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxx letu xxxx xxxxxx xxxxx letů.

8. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, že budou xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávaných xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx prostřednictvím vytvoření xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranou.

9. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se civilních xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, letišť xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx události xxxx xxxxxx jejího xxxxxxx.

10. Jestliže se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx domnívá, že xx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (15) xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx není xx xxxxxxxx (15) xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx smluvní xxxxxx, která x xxxxxxxxxx požádala, to xxxxxxxxxxx důvod k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx neudělit, zrušit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx leteckých xxxxxxxx xxxxx smluvní strany xxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V případě xxxxxxxxxxx situací nebo x cílem předejít xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx článku, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx domnívá, xx xx druhá smluvní xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx přijmout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Aniž xx xxxxxxx potřeba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx bezpečnostních opatření xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepříznivé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx služeb podle xxxx xxxxxx x x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxx, daně x xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx umožňují xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxx všech xxxxxxxxx xxxxxxx, daní z xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxxxxxxxx daní x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x které xxxxxxxxxxx x nákladů na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx o letadla xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravci x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, spotřební xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx díly (xxxxxx xxxxxx), palubní xxxxxx (xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx určené x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x použití xxxxxxxxxxx xxxxx letu x xxxxxxxx xxxxxxxx) x jiné xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx údržbu letadla xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravě.

2. X xx xxxxxxxxx rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx od xxxx, xxxxx, xxx, xxxxxx x xxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxxxx článku, x xxxxxxxx poplatků, které xxxxxxxxx x xxxxxxx xx poskytované služby, xxxxxx:

x) palubní zásoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx jedné xx xxxxxxxxx xxxxx x naložené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x odlétávajících letadlech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx vybavení x xxxxxxxx díly (xxxxxx motorů) přivezené xx území xxxxx xxxxxxx strany xx xxxxxx xxxxxxx, údržby xx xxxxxx letadel xxxxxxxxx dopravce druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) pohonné xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dodané xx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxx xxxxxxx x letadlech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxx xxxx zásoby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x

x) tiskoviny xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx letecký dopravce xxxxxxxxxxx zdarma.

3. Běžné xxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx leteckým dopravcem xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx může být xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxx dohled xxxxxxxxx xxxxxx do xxxx, xxx budou xxxxx vyvezeny xxxx x xxxx bude xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

4. Osvobození xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rovněž v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavřou x xxxxx xxxxxxxx dopravcem, xxxxx obdobně využívá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x zapůjčení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příjmů x xxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Statistika

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx shromažďovány xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx také další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být x přiměřených důvodů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. V xxxxx xxxxxxxxx výboru smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx výměny xxxxxxxxxxxxx informací pro xxxxx sledování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přijmout xxxxxxx x přiměřená xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravcům;

b) xxxxxxxxxx týkající se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nástupu xx xxxxxx;

x) vracení peněz xxxxxxxxxx;

x) zveřejňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastních xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) stanovení xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx strany se x rámci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xx zájmu xxxxxxxxxxxx, xxxxxx svých xxxxxxxxxxx opatření, x xxxxx dosáhnout x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxxx xxxxxx x leteckých xxxxxxxx x služeb

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, řízení letového xxxxxxx x letové xxxxxxxxx služby, xxxxxxx xxxxxxxxx letectví, xxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, byly x xxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx strany xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx, xxx je xxxxxx využití xxxxxxxxx.

2. X výhradou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x fyzických xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přiměřená opatření x xxxxxxxxx účinného xxxxxxxx x zařízením x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xx její xxxxxxx, xxxxxx x předpisy xxx řízení xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx letiště xx jejím xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx způsobem.

4. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx straně xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx x konzultace xxxxx odstavce 4 xxxxxx 17 (Smíšený xxxxx) .

Xxxxxx 12

Xxxxxxxx za xxxxxxxxx letišť x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

1. Každá smluvní xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx užívání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x služeb xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx souvisely x xxxxxxx x xxxxxx nespravedlivě xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx užívání vyměřovány xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx podmínky přiznané xxxxxxxxxx xxxxxx leteckému xxxxxxxx.

2. Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx užívání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x přiměřené, xxx nebyly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxx, ale nesmějí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ukládajícím xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxxx letištních zařízení x xxxxxx a xxxxxxxx x služeb xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx systému letišť. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přiměřenou xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vybírány xxxxxxxx, xxxx xxx poskytovány xxxxxxxxxx x hospodárným xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx nesmějí být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx méně xxxxxxxxx, xxx jsou nejvýhodnější xxxxxxxx přiznané xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx poplatků.

3. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx dopravci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx ukládající poplatky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx nezbytných pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxx v souladu xx zásadami xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ukládající xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx poskytly xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřená xxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 21 (Xxxxxx sporů) xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx článek, pouze x xxxxxxx, xx:

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx poplatek nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx stížnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Článek 13

Xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

2. Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní strany, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx jednostranně xxxxxxx objem xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx letadel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx oznamování xxxxxxxx xxxx, programů charterových xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx leteckými xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx technických, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx) uplatňovaných xx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 15 úmluvy.

Společné označování xxxxx

3. a) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxx uplatňuje, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x spolupráci xx xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxx provozovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povrchové xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxx) x xxxxxxxxx země,

ii) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx kteréhokoli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx provozovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smluvních xxxxx.

x) Xxxxxxxxx smluvní xxxxxx může vyžadovat, xxx xxxxxxx letečtí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení pro xxxx xxxxx.

x) Žádná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx označování linek xxxxxxx x xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx xxxxxx x důvodu, xx letecký xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx leteckých dopravců.

d) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx letečtí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ujednání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx linek xxxxxxxxx xxxx informování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx území, xxxxxx, xxx:

x) xx základě xxxxxxxxxxx prováděli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx území, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, nechali si xxxxxxx odbavovací xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupcem, xxxxx od jejích xxxxxxxxxxx xxxxx získal xxxxxxxxx k poskytování xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx pozemní odbavovací xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stejném xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x souladu x příslušnými právními xxxxxxxx.

5. Xx výkon xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 4 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx vycházející xxxxxxxxx x ohledů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Veškerá xxxxxxx xx uplatňují xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznané x xxxx uložení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravci xxxxxxxxx xxxx, který vykonává xxxxxxx mezinárodní letecké xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

6. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx:

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx letečtí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx něm xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x jejich xxxxxxxx;

x) xxxx požadavky na xxxxxxxx byly podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravců xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří působí xx xxxxx území x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx druhé smluvní xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x prodeje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravců xxxxx xxxxxxx xxxxxx vztahovaly xxxx právní xxxxxxxx. X souladu s xxxxxx právními předpisy:

a) xxxxx smluvní strana xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxxx článku x xx nejkratší xxxxx xxxx potřebná xxxxxxxx xxxxxxxx, víza xx obdobné xxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx usnadní x xxxxxxx schválení každé xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx některé dočasné xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (90) xxx.

Xxxxxx, xxxxxx xxxxxx a převod xxxxxxxxxx prostředků

8. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx leteckým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx povolí, xxx:

x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxxxx, x to xxx xxxxx, nebo xxx vlastního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx uvážení ve xxxxx xxxxxxxxxxxx měnách xxxxxx xxxx, přičemž xxxxx xxxxx může xxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxx x měnách xxxxxxxxxxx xxxxxx leteckými xxxxxxxx;

x) místní xxxxxx, xxxxxx xxxxxx za xxxxx pohonných xxxx, xx jejím xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx dle xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měnách, x

x) finanční prostředky xxxxxxx x xxxxx xxxxx běžného xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx a převody xx zahraničí xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx devizového xxxx xxxxxxxx xxx běžné xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx banky.

Intermodální xxxxxx

9. Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx leteckým dopravcům xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx služby xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a nákladu, xxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx či xxxxxxx). Xxxx dopravní xxxxxx xxxxx xxxxxxx dopravci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ujednání x povrchovými dopravci xxxx se mohou xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx ve xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xx xxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx dopravy xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxx z xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxx celním xxxxxxxx; aby xxxx xxxxxxx x celnímu xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vzdušnou cestou; x xxx se xxxxx xxxxxxxxxx provozovat xxxxxxx povrchovou nákladní xxxxxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dopravu, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ujednání x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx leteckých xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravu, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx, že jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dopravy.

Stanovení cen

10. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx volné x spravedlivé xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Žádná smluvní xxxxxx nepřijímá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti zavedení xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx nebo x xxxx.

11. Smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednat x záležitostech, jako xxxx mimo xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

13. Smluvní strany xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx.

Xxxxxxxxxxx licence (xxxxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx)

14. Letečtí dopravci xxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx se společnostmi, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx poskytující xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx letadel s xxxxxxxx (xxx xxxxxxx)

15. Xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx letecké xxxxxx podle xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx x letových posádek xxxxxx xxxxxxxxx dopravců, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zemí, xx xxxxxxxxxxx, že x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení, x x výhradou schválení xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letadla xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxx

16. Xxxxxxxxxx xxxxxx 4 (Xxxxxxxxx), xxxxxx 5 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů), článku 6 (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx 7 (Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx 8 (Xxx, xxxx a poplatky), xxxxxx 9 (Xxxxxxxxxx), xxxxxx 10 (Xxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxx 11 (Xxxxxxxxxx letišť a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), článku 12 (Xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxx 13 (Xxxxxxxx xxxxx), xxxxxx 14 (Xxxxxxxxxxx prostředí), článku 15 (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), článku 17 (Xxxxxxx výbor) x xxxxxx 18 (Xxxxxxx xxxxxxxxx) této xxxxxx xx xxxxxxx také xx charterové a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxx na xxxxx xxxx x území xxxxx smluvní strany.

17. Xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx dopravci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx procesním xxxxxxxxx.

Článek 14

Xxxxxxxxxxx prostředí

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx letečtí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx jednají x souladu se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xxxxxxx xx xxxx komerčním základě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx spravedlivého x xxxxxxxxxxxxx prostředí xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, odstranění subvencí xxxxxxxxxxxx hospodářskou xxxxxx, xxxxxxxxxxx x nediskriminační xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémům.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx na xxxxx druhé smluvní xxxxxx xxxxxxxx podmínky, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x konkurenční xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx xxxxx xxxx dohody xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx toho xxxx xxxxxxx o svolání xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx souhlasí x xxx, xx míra, x xxxx může xxxxxxxx nebo jiný xxxxx xxxxxxx cíle xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výboru.

3. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 14 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kapitálové xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, vlastnictví, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od daně, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytované xxxxxxxxx subjektem xxxxxx xxxxxx. S výhradou xx. 14 xxxx. 4 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx článkem xxxxxxx xx příslušné xxxxxxxx xxxxxx správy xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejímž důkazem xx Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ která byla xxxxxxxxx xxx 17. xxxxxx 1999 v Xxxxx.

5. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 14 xxxx. 2 přetrvávají x pravděpodobně xxxxxxx xx xxxxxx podstatné xxxxxxxx xx újmy xxxxxx leteckému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx buď xxxx, xx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxx po jednom xxxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx stranami xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx míru. Xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx smluvní strany xxxxxxxx opatření podle xxxxxx 21 (Xxxxxx xxxxx).

Xxxxxx 15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx otázek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiky, které xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu, x xxxxx optimalizovat xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x zvýšit xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stávajících xxxxxxx. Xxxxxxx strany xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx informace.

Xxxxxx 16

Zachování xxxxxx x oprávnění

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Kanady xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxx držitelem určení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx země podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxx, xxxxx xx nahrazována xxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xx leteckého xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx dopravci Xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, který xx xx dni xxxxxx xxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxx úřady xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx x uvedené xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xx xx to, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

3. Tento xxxxxx xxxxx nebrání xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx letecký dopravce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 tohoto xxxxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx výbor").

2. Xxxxxxx xxxxx xxxx letecké xxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xx xxx xx vztahuje tato xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

3. Xxxxxxx výbor xxxxxx xxxxx potřeby, xxxxxxx xxxx jednou za xxx. X svolání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx strana xxxx rovněž xxxxxxx x svolání zasedání xxxxxxxxx výboru xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx otázce xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxxxx x xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx vznesených xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx zasedání se xxxxxx co xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx strany xxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Smíšený xxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dohoda.

6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x může posoudit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx fungování xxxx xxxxxxxxx xxxx dohody, xxxx xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxx xxxx dohody;

b) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx vliv xx xxxx dohodu;

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx doporučování xxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx této dohody xxxxx stát nové xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x investicemi, vlastnictvím x kontrolou a xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx zpřístupňování xxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxxx 2 xxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

8. Smíšený výbor xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednací xxx.

9. Všechna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxxxx prostředí

1. Xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tvorbě x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letectví.

2. Aniž xxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx x podle xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pravomoci xxxxx xxxxxxxx x uplatňovat xxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx předpokladu, xx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnosti.

3. Xxxxxxx strany xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x přínosy opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvažovány. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxx by xxxxxxxxxx xxxxx nepříznivé xxxxxx xx výkon xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, x pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xx důležité v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx účinky xxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx.

5. Při xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x letectví xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx civilní xxxxxxxx x uvedené x xxxxxxxxx úmluvy s xxxxxxxx případů, ve xxxxxxx xxxx oznámeny xxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxx xx snaží x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx plánovaných xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx významný účinek xx mezinárodní letecké xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx začnou xx 30 xxx xx xxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx lhůtě xxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxx.

Článek 19

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx strany uznávají, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx strana může xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx smíšeného výboru xxxxx článku 17 xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 20

Mezinárodní xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx smíšenému xxxxxx xxxxx článku 17 xxxxxxxxx otázky xxxxxxxx xx:

x) letecké xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) možného xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx x jinými xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xx-xx xx xxxxx, xxxxxx návrhů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 21

Řešení xxxxx

1. Xxxxxxxx mezi smluvními xxxxxxxx dojde x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxx xxxx uplatňování této xxxxxx, xxxxxx xx xxx nejprve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výboru. Xxxx xxxxxxxx konzultace se xxxxxx xx nejdříve, xxx xxxxxx xx xx. 17 odst. 4 xxxx nejpozději xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx druhé smluvní xxxxxx obdrží písemnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx tento xxxxxx, xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxx xxxx vyřešen xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strany x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení soudu xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxx uvedeným xxxxxxxx.

3. Do 30 xxx od obdržení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx každá xxxxxxx strana sporu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx lhůtě 45 xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stran xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rady Mezinárodní xxxxxxxxxx xxx civilní xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx tento xxxxxxxx xxxxxx příslušnost xxxxxxx xx xxxxxxxxx stran, xxxxxxx jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxx místopředseda, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nezpůsobilý. Xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Na xxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxx rozhodčí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxx do 180 xxx xx obdržení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxx rozhodčí xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx porušena, x odpovědná smluvní xxxxxx xxxxxxxxx nápravná xxxxxxxx xxx nedosáhne x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sporu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovnocenných xxxxx vyplývajících x xxxx dohody.

8. Na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podílejí xxxxxx xxxxx.

9. Pro xxxxx xxxxxx článku Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 22

Xxxxx

X jakékoli xxxxx této xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxxx 17 (Xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxx. Xxxxx vstupují x platnost x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 23 (Xxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxx 23

Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Tato xxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxxx měsíc xx xxxx poslední x xxxxxxxxxxxxxx nót, v xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx postupy xxxxxxxx xxx vstup xxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx státy Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxx xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady Xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx států. Xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx každého xxxxxxxxx státu, jímž xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx potřebné xxxxxxx xxx xxxxx xxxx dohody x xxxxxxxx.

2. Xxx ohledu xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx souhlasí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stran xx xxxxxxx xxx xxxxxx následujícího po xxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx strany vzájemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupů pro xxxxxxxxxx provádění xxxx xxxxxx.

Článek 24

Xxxxxxxxxx dohody

Kterákoliv xx smluvních xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx tuto xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx xxx civilní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxx (1) rok xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x vypovězení xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx převzetí, má xx xx to, xx xxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx (14) xxx poté, co xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 25

Registrace dohody

Tato xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx se xx xxxxxx x xxxxxxxx registrují x Xxxxxxxxxxx organizace pro xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 102 Xxxxxx XXX. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xx xxxxxxxxxx oznámena xxxxx smluvní xxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxx k xxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx smluvními stranami xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx letectví xxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx výboru xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xx xxxx dohodu x xxx xx xxxx dohoda xxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vývoje xxxxxxxxxx.

2. Xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 23 (Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx. 2 této xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxx xxxxxx. Xx xxxx vstupu x platnost xxxxx xx. 23 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dohoda xxxxxxxxx ustanovení dvoustranných xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 3 této xxxxxx, xxxxx ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxx 2 této dohody.

NA XXXXX XXXXX připojili xxxx podepsaní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx dohodě své xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2009 xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, německém, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, portugalském, xxxxxxxxx, xxxxxx, slovenském, xxxxxxxxxx, španělském x xxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxë

Xxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx

Xüx xxx Xöxxxxxxxx Belgien

Deze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx eveneens het Xxxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx engage xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx, la Xxxxxx xxxxxxxx xx xx Xxxxxx xx Bruxelles-Capitale.

За Република България

Xx Xxxxxx xxxxxxxxx

Xå Kongeriget Xxxxxxxx xxxxx

Xüx die Bundesrepublik Xxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxx Xx hÉireann

For Xxxxxxx

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Xxx xx Xxxxx xx Xxxxñx

Xxxx la Xxxxxxxxxx xxxxçxxxx

Xxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Xxxxxxxxxx xāxxā

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xx Xxxxxx-Xxxxx xx Xxxxxxxxxx

X Xxxxxx Köztársaság xxxxxxőx

Xħxx Malta

Voor het Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx

Xüx xxx Xxxxxxxx Öxxxxxxxxx

X xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxx Portuguesa

Pentru România

Za Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xx Slovenskú xxxxxxxxx

Xxxxxx tasavallan puolesta

För Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xöx Konungariket Xxxxxxx

Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx and Xxxxxxxx Xxxxxxx

За Европейската общност

Por xx Comunidad Xxxxxxx

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx Xxx Xxxxxæxxxx Xæxxxxxxxx

Xüx xxx Xxxxxäxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Üxxxxxxx xxxxx

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xx Xxxxxxxà xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxx xāxxā

Xxxxxxx xxxxxxxxx vardu

az Xxxxxxx Xöxöxxxx xxxxxxőx

Xħxxx-Xxxxxxxà Xxxxxxx

Xxxx xx Xxxxxxxx Gemeenschap

W xxxxxxx Wspólnoty Europejskiej

Pela Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxă

Xx Xxxxxxxx spoločenstvo

Za Xxxxxxxx skupnost

Euroopan xxxxxxöx xxxxxxxx

Xå Europeiska xxxxxxxxxxxx xäxxxx

Xxx Canada

Pour le Xxxxxx

XXXXXXX 1

XXXXXX XXXX

1. Xxx xxxxx čl. 2 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx trasách:

a) xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx:

xxxxx xxxx – xxxxx x Kanadě – xxxxxxxxx místa – xxxxx x členských xxxxxxx a v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxx xx;

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxx před – místa x xxxxxxxxx státech – xxxxxxxxx xxxxx – xxxxx v Xxxxxx x x xxxxx Xxxxxx – místa xx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx u jakéhokoli xxxx xxxx x xxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) provozovat xxxx v xxxxxx xx směrů xxxx x xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx čísla xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx letadla;

c) xxxxxxxxxx místa xxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx za x xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx;

x) vynechat xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místech;

e) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx letadla na xxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx strany xx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxx a xxxxxxxxxx xx jako xxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jakýchkoli xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxxx xx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravu v xxxxxxxxxxx místech x x xxxxxxx na xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx letadle xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxxxx začíná; x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xx. 13 (Xxxxxxxx xxxxx) odst. 3 xxxx dohody

bez xxxxxxx xxxxx nebo zeměpisného xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva xx výkon xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.


XXXXXXX 2

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX

XXXXX 1

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

1. Xxx ohledu xx xxxxxx 4 (Xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxxx stran přípustné xx základě xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx povolují x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Bez xxxxxx xx xx. 3 (Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx. 2 xxxx. x) x článek 4 (Investice) xxxx xxxxxx xx do xxxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 xxxx 2 písm. x) x x) této xxxxxxx stanoví xxxxx, x ohledem na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místo xx. 3 (Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxxx xxxx ustanovení:

"pokud jde x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx dopravce z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx skutečně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníky Xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx; xxxxx xxx x xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxxxx dopravce x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx, Norska xxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx a má xxxxxx místo podnikání x členském státě".

ODDÍL 2

Xxxxxxxx zpřístupnění xxxxxxxxxxx xxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedených x bodu 2 xxxxxx xxxxxx využívají xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx 2.

2. Xxx xxxxxx xx přepravní práva xxxxxxx v xxxxxxx 1 xxxx xxxxxx:

x) x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stran xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx až 25 xxxxxxx podílu x xxxxxxxxxxx právy x xxxxxx xxxxxxxxx dopravcích, xxxxxxx xx tato xxxxx:

x) u kombinovaných xxxxxx určených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx – xxx kanadské xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx místy v Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx; pro xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxx letecké xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx místy x členských xxxxxxx x jakýmikoli xxxxx x Kanadě. Kromě xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx dopravce kterékoli xxxxxxx xxxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx místa xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx této xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx veřejnosti tyto xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx přímé xxxxxx,

xx) u služeb xxxxxxxx pouze x xxxxxxxx nákladu xxx xxxxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxx xxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx třetích xxxxxx ve spojení xx xxxxxxxx mezi xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x místy xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nákladu xxx xxxxxxx xxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx v dvoustranných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx Kanadou x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx 1 xxxxxxx 3, x xxxxxxxxx xxxxx stanovená x ujednáních, xxxxx xx používala xxxx Xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, uvedená x oddílu 2 xxxxxxx 3. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxx rámec xxxx páté xxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx veškerá xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letů, x

xx) x xxxxx větší xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x podbodech x) x xx) x xxxxxxxxx x xxxxxxx, že v xxxx prozatímního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx, x v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla x dispozici bezprostředně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx vstupem x xxxxxxxx, xxxx méně xxxxxxxxx než práva xxxxxxx výše x xxxxxxxxx x) x xx).

x) x okamžiku, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx povolí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastnit x xxxxxxxxxxx celkem xx 49 xxxxxxx xxxxxx x hlasovacími xxxxx x xxxxxx leteckých xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx. a) tato xxxxx:

x) u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx páté xxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxx xxxxx x dispozici na xxxxx mezilehlých xxxxxxx x xxx kanadské xxxxxxx dopravce mezi xxxxxxxxxx místy v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx, xx předpokladu, xx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravců xxxxxx xxxxxxxx místo v Xxxxxx a x xxxxxxx leteckých xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

xx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx mezi jakýmikoli xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x jakýmikoli xxxxx x Maroku, Xxxxxxxxx, Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

xxx) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x přepravě xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx provozovat mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx x třetích xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx smluvní xxxxxx;

x) x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx obou smluvních xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zakládat na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátní x mezinárodní xxxxxxx xxxxxx, v souladu x xxxxxxx 17 (Xxxxxxx xxxxx) xxxx. 5 a xxxx. 6 xxxx. x) x xx. 17 xxxx. 9 xxxx xxxxxx xx kromě xxxx uvedených x xxxx 2 xxxx. x) a b) xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx smluvních xxxxx xxxxx páté xxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxx všechna xxxxx za, xxx xxxxxxx frekvence xxxx;

x) x okamžiku, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx státních příslušníků xxxxx smluvní xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx plně xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1, v xxxxxxx x článkem 17 (Smíšený xxxxx) xxxx. 5 a xxxx. 6 xxxx. x) x xx. 17 odst. 9 xxxx dohody a x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydají podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1.


XXXXXXX 3

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxx článku 26 této xxxxxx xx neuplatní xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dohody xxxx Xxxxxxx a členskými xxxxx:

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x rakouskou xxxxxxxxx vládou o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 22. xxxxxx 1993;

x) Belgické xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx dne 13. xxxxxx 1986;

c) Xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o letecké xxxxxxx, xxxxxxxxx dne 13. března 1996; xxxxxx nót, xxxxxx xx daná dohoda xxxx, ze dne 28. xxxxx a 28. června 2004;

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zeměmi, xxxxxxxxx xxx 13. xxxxxxxx 1949; Výměna xxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxx 13. xxxxxxxx 1949, xxxxxxxxx xxx 13. xxxxxxxx 1949; Výměna xxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx, kterou xx mění dohoda x leteckých službách x xxxx 1949, xxxxxxxxx xxx 16. xxxxxx 1958.

x) Xxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxx službách mezi xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx, xxxxxxxxx xxx 28. xxxxxx 1990. Výměna xxx xxxxxxx xxxxxx, kterou xx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx Kanady x vládou Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich územími x xxxx xx xxxxxxxx v Helsinkách xxx 28. xxxxxx 1990, xxxxxxxxx xxx 1. září 1999;

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Dohoda x letecké xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podepsaná xxx 15. xxxxxx 1976. Xxxxxx nót mezi xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx podepsaná x Xxxxxx dne 15. xxxxxx 1976, xxxxxxxxx xxx 21. prosince 1982;

x) Spolková xxxxxxxxx Xxxxxxx: Dohoda x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx, podepsaná xxx 26. xxxxxx 1973; Xxxxxx nót mezi xxxxxx Kanady x xxxxxx Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx dohoda x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxx 26. března 1973, xxxxxxxxx xx xxxxx 16. prosince 1982 x 20. xxxxx 1983;

x) Řecká xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx dopravě, podepsaná xxx 20. srpna 1984; xxxxxx xxx xxxxxxx dohodu xxxx xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx Řecké xxxxxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx dne 20. xxxxx 1984, xxxxxxxxx xx xxxxx 23. xxxxxx x 19. xxxxxxxx 1995;

i) Maďarská xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 7. xxxxxxxx 1998;

x) Irsko: Xxxxxx mezi Xxxxxxx x Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dne 8. xxxxx 1947; xxxxxx xxx (xx xxxxx 19. dubna a 31. xxxxxx 1948) xxxx Kanadou x Xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxx 1948; xxxxxx xxx mezi Kanadou x Irskem tvořící xxxxxx, kterou se xxxx xxxxxxx dohody x xxxxxxxx xx xxx 8. xxxxx 1947, podepsaná dne 9. xxxxxxxx 1951. Xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx a Xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxxx x letectví xxxx xxxxxx dvěma xxxxxx xx xxx 8. xxxxx 1947, xxxxxxxxx xxx 23. xxxxxxxx 1957;

x) Italská xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxx x leteckých xxxxxxxx, xxxxxxxxx dne 2. xxxxx 1960; výměna xxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x vládou Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx službách způsobem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1972, xxxxxxxxx xxx 28. xxxxx 1972;

x) Nizozemské xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x letecké dopravě, xxxxxxxxx xxx 2. xxxxxx 1989; výměna xxx mezi xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvořící xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx, podepsaná dne 2. xxxxxx 1989;

m) Xxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx x letecké xxxxxxx xxxx vládou Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 14. května 1976; xxxxxx nót xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxx XX, XI, XXXX x XX xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. května 1976, xxxxxxxxx xxxxx dne;

n) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Portugalska x xxxxxxxxx službách xxxx kanadským xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 25. xxxxx 1947. Výměna xxx mezi vládou Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx 3 x 4 přílohy xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi těmito xxxxx zeměmi podepsané x Xxxxxxxx xxx 25. xxxxx 1947, xxxxxxxxx xx xxxxx 24. xxxxx a 30. xxxxx 1957. Xxxxxx xxx mezi Xxxxxxx x Portugalskem, xxxxxx se xxxx xxx 7 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx těmito xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx 5. xxxxxx x 31. xxxxxx 1958;

x) Xxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, podepsaná xxx 27. xxxxx 1983;

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: Dohoda xxxx vládou Xxxxxx x xxxxxx Španělska x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx dne 15. xxxx 1988;

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx mezi Xxxxxxx a Xxxxxxxx x leteckých službách xxxx kanadským xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 27. xxxxxx 1947; Xxxxxx xxx xxxx Kanadou x Švédskem doplňující xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, podepsaná xx xxxxx 27. x 28. xxxxxx 1947. Xxxxxx xxx mezi Xxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxx x leteckých xxxxxxxx x xxxx 1947, xxxxxxxxx xxx 16. xxxxxx 1958, x

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Irska: Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxx x vládou Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx službách, xxxxxxxxx xxx 22. xxxxxx 1988.

XXXXX 2

Xxx xxxxx přílohy 2 xxxxxx 2 jsou x xxxxxxx x xxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxx) x dispozici xxxx xxxxx:

Xxxx 1 pro xxxxxxx dopravce Xxxxxx

Xx xxxxxxx x provozováním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určených x xxxxxxxx cestujících xxxx Xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x nákladu a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x přepravě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxx xxx místa, xxxxx xxxxx určena x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místa xx Xxxxx nebo xxxxx xx Xxxxx.

Xxxxx republika

Práva xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nejvýše pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místa za Xxxxxx x jedním xxxxxx místem x Xxxxx republice

Dánsko

Práva xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx Kodaní a: x)Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxx x)Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx za. Xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx místy v Xxxxxx x místy xx Xxxxxxxx republice Xxxxxxx x mezi xxxxx ve Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxx xx.

Xxxxx

Xxxxx páté xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx mezilehlá xxxxx xxxx xxxxx za Xxxxxxx a dvěma xxxxxxx xxxxx v Xxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxxxx x Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx právy xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, x čehož xxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx místa.

Irsko

Práva páté xxxxxxx xxxx využitelná xxxx místy v Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a mezi xxxxx x Irsku x xxxxx xx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx je využitelné xxxxx poskytovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx místy x Xxxxx a xxxxx xx třetích xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nějaké místo x Xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx svobody xxxx xxxxxxxxxx mezi dvěma xxxxxxxxxxx místy x Xxxxxx a Xxxxx xxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x právy xxxx xxxxxxx xxxxx xxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx za.

Polsko

Práva xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx mezi Varšavou x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxx: Xxxxxx, Xxxxx, Praha, Xxxxxxx, Stockholm, Xxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx místy v Xxxxxxxxxxx x mezilehlými xxxxx x xxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx svobody xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx: a)mezi Xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx místy xx Xxxxxxxxx a xxxxx x Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX) xx)xxxx Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Španělsku a xxxxx v Xxxxxx x xx Xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxxx 9060-AT/723.Současně xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx páté xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx páté svobody xxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxxx x: x)Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxx x)Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxx jako místo xx. Xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx místa xx.

Xxxxxxx království

Práva xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx místy x xxxx xxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx. Pro xxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxx xx využitelné právo xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx místy ve Xxxxxxxx království x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx bez požadavku xxxxxxxxxx xxxxxx místo x Xxxxxx.

Xxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Ve spojení x xxxxxxxxxxxx kombinovaných xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Společenství tato xxxxx:

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx práva

Belgie

Přepravní xxxxx páté svobody xxxx využitelná xxxx Xxxxxxxxxx x dvěma xxxxx za ve Xxxxxxxxx xxxxxxx amerických xxxxxxxx xx a xxxxxx Xxxxxxx a xxxxxxx xx x xxxxxx Washingtonu, X.X.

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx místu xx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od x xxxxxx Xxxxxxx x severně xx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx, X.X. Žádná xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx terminály. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x dvěma xxxxx xx xx Spojených xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx, X.X. x xxxxxxxx od x xxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx x mezi Xxxxxxxxxx x Seattlem. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx jako xxxxx za. Xxxxxxx xxxx xxx obsloužen xxxxx xxxx xxxxx xx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxx místem xx xxxxxxx xx Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx jsou přepravní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxx x xxxxx místy xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx části XXX xxxxx xxxx xx xxxxxxx Kalifornie, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx x Washington.

Řecko

Přepravní xxxxx páté xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx a Bostonem xxxx mezi Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx nebo xx Xxxxxxxx xx xxxxxxx místa ve Xxxxxxxxx xxxxxxx amerických, xxxxx určí Xxxxx xxxxxxxxx, kromě míst x Xxxxxxxxxx, Texasu x xx Xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx mezi xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx místy x xxxx místy x Xxxxxx x xxxxx xx. Xxx xxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxx nákladu xx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxx x Xxxxxx x místy ve xxxxxxx zemích xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v Xxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx svobody xxxx využitelná xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x severovýchodní xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx amerických (xxxxxxx xx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx, X.X., xxxxxxxx xx a xxxxxx Xxxxxxx) x xxxx Xxxxxxxxxx a/nebo Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx místa x xxxxx páté xxxxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx za.

Polsko

Práva xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Montrealem x Xxx Xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx místy x Xxxxxx a xxxxx xx.

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx mezilehlá xxxxx x xxxxx xx xxxx využitelná: x)xxxx Xxxxxxxxxx x třemi xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Filadelfií, Baltimore, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx/Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx, xx)xxxx Xxxxxxxxxx x Mexico Xxxx. Současně mohou xxx uplatňována xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx využitelná xxxx Xxxxxxxxxx x Chicagem x xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx. Chicago xxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jako xxxxx xx. Xxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx využitelná xxxx xxxxx v Xxxxxx x mezilehlými místy x xxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx za. Pro xxxxxx určené xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx využitelné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx zemích xxx požadavku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX 3

Xxx xxxxxx na xxxxx 1 této xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do definice "xxxxx" x článku 1 xxxx dohody, x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) Xxxxxx království, x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx xxxx XX x Kanadou x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx

"X xxxxxxx xx čl. 26 xxxx. 2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxx potvrzují, xx formulace "platné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze 3 xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxx 2" xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohody xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxx 3."

Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx států k xxxxxx xxxx XX x Kanadou x xxxxxxx dopravě, jež xx xxx učiněno xxx xxxxxxx

"Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx členské xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx mezi Evropským xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx a Xxxxxxx na straně xxxxx x letecké xxxxxxx, xxxxxxxxx její xxxxxx 8, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x přidané xxxxxxx (XXX), x výjimkou xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx státům xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí Xxxx 2003/96/XX."