Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Dohoda

o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy

OBSAH:

Název

1 Nadpisy a definice

2 Udělení práv

3 Určení, oprávnění a zrušení oprávnění

4 Investice

5 Uplatňování právních předpisů

6 Bezpečnost civilního letectví

7 Ochrana civilního letectví

8 Cla, daně a poplatky

9 Statistika

10 Zájmy spotřebitelů

11 Dostupnost letišť a leteckých zařízení a služeb

12 Poplatky za používání letišť a leteckých zařízení a služeb

13 Obchodní rámec

14 Konkurenční prostředí

15 Uspořádání letového provozu

16 Zachování určení a oprávnění

17 Smíšený výbor

18 Životní prostředí

19 Pracovněprávní záležitosti

20 Mezinárodní spolupráce

21 Řešení sporů

22 Změny

23 Vstup v platnost a prozatímní provádění

24 Vypovězení dohody

25 Registrace dohody

26 Vztah k jiným dohodám

XXXXXX X LETECKÉ XXXXXXX

XXXXXX

xx xxxxx xxxxxx

x

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,

XXXXX REPUBLIKA,

MAĎARSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX VELKOVÉVODSTVÍ,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

POLSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ,

ŠVÉDSKÉ XXXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X SEVERNÍHO XXXXX,

xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jako xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxx státy"),

a XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

xx xxxxxx druhé,

Kanada x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letectví, xxxxxxxx x podpisu x Xxxxxxx xxx 7. xxxxxxxx 1944, xxxxx x Evropským xxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

XXXXXXX SI xxxxxxxxxx xxx zájmy x xxxxxxx xxxxxxx dopravy,

UZNÁVAJÍCE xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxxxxx xxxxxxx služby,

PŘEJÍCE XX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x letecké xxxxxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spolupráce x xxxxxxx xxxxxxxx předpisů x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx harmonizace xxxxxxxx x přístupů,

UVĚDOMUJÍCE XX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx služeb,

PŘEJÍCE XX podporovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x leteckých xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi leteckými xxxxxxxx, možných xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx,

XXXXXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dopravcům využívání xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

XXXXXXX si xxxxxxxxx co největších xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXX xx xxxxxx význam xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx související x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXX xx vědomí význam xxxxxxxx v odvětví xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx leteckých xxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

XX XXXXXXX XXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx x xxxxxxxx

1. Xxxxxxx použité x této dohodě xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxx:

x) "xxxxxxxxx xxxxx" jakýkoli xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx;

x) "xxxxxxxxx službami" xxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v této xxxxxx xx účelem xxxxxxxx cestujících x xxxxxxx, xxxxxx pošty, x xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx;

x) "xxxxxxx" xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxxxx změny dohody xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx;

x) "leteckým dopravcem" xxxxxxx dopravce, který xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx dohody;

e) "xxxxxxx xxxxxxx" Kanada xxxx xxxxxxx xxxxx x Evropské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

x) "xxxxxxx" Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x podpisu x Xxxxxxx dne 7. xxxxxxxx 1944, xxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 90 xxxxxxx úmluvy x xxxxx změn xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx 90 x 94 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x

x) "územím" x xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx), vnitřní xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vnitrostátním xxxxxx, xxxxxx vzdušného xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; a x xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx), xxxxxxx vody x xxxxxxxx xxxx, na xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x xxxx smlouvě x x xxxxxxxxx právním xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, včetně vzdušného xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx Gibraltar, xxxx xxxx dotčeny xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sporu o xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xx letiště xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx leteckých xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 18. xxxx 2006 mezi xxxxxxxxx státy v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x letišti Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 18. září 2006 x Córdobě.

Xxxxxx 2

Udělení práv

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopravci xxxxx xxxxxxx strany:

a) xxxxx xxxxx přes xxxx území xxx xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx potřeby xxxxxx xxxxxxxx;

x) x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxx, xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx dohodě.

2. Xxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx článku xxxxxxx každá xxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeni x xxxxxx 3 (Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx, oprávnění x zrušení xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx strany uznávají, xx xxxxxxx xx xxxx formy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx dohody představují xxxxxx podle xxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, které vydaly xxxxx licenci xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx oprávnění.

2. Xx xxxxxxxx žádostí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx podaných x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxx strana x xxxxxxx se svými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oprávnění x povolení x xxxxxxxxxxx leteckých služeb xx xxxxxxxxxxx, že:

a) xxxxx xxxxxxx dopravce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx;

x) xxxxx letecký xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx;

x) x výhradou xxxxxxx 2, x xxxxxxxxx xxxxxxxx Kanady xxxx skutečnou xxxxxxxx xxx xxxxx leteckým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvní strany, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx licence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx místo xxxxxxxxx x Xxxxxx; x xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx leteckým xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxxx kterékoli xxxxxxx strany, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx nebo Xxxxxxxxx, xxxxxxx dopravce xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xx hlavní xxxxx podnikání v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) letecký dopravce x xxxxxxxxx ohledech xxxxxxx xxxxxxxx, který xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx dohodě.

3. Xxxxxxxxx či povolení xxxxxxx v xxxxxxxx 2 tohoto xxxxxx xxxxxx strana udělit x může zrušit, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx uložit podmínky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx provoz xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxx letecký xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 2 nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx 14 (Xxxxxxxxxxx prostředí) xxxxxxx, xx podmínky xx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx nejsou slučitelné xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxx leteckému xxxxxxxx xxxx dopravcům.

4. X xxxxxx práv xxxxxxxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxx článku xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x odstavci 2 xxxx xx nutné xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 6 (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx 7 (Xxxxxxx xxxxxxxxx letectví).

Xxxxxx 4

Investice

S xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx být její xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) svých xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx letadel xxxxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx dopravci xxx xxxxxxx na xxxxxxx území, xxxxxx x xxx x xxxxxx xx xxx, x

x) xxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx vstupu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x nákladu xxxxxx xxxxx xx xxxx území, xxxxxx xxxxxx na tomto xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x karantény), ze xxxxxx xxxxxxxxx dopravců x ze xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx přes xxxxxxx xxxxx, vstupu xx xxxx xxxxx x xxxxxx z xxx a xxxxx xxxxxx xx něm. Xxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx horší xxxxxxxxx xxx vlastním xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx civilního xxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx budou xxxxxxx xxxxxx dále spolupracovat, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx informací, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letecké xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx společných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx civilního letectví x rozvoj xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx společenstvím x bezpečnosti civilního xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx xxx 6. xxxxxx 2009, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x licence xxxxxx xxxx potvrzené xxxx platné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx mezi Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letectví, jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

3. Pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx leteckými xxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx výjimku xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxx xxxxxxx byla xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx letectví xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné než xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, může druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx výboru x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokračují smluvní xxxxxx x duchu xxxxxx vzájemného xxxxxxxx xxxxxxxxx a licencí x xxxxxxxx xxxxxxxxx x licencí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Pokud Xxxxxx xxxx Kanadou x Evropským xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx civilního xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx dne 6. xxxxxx 2009, xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx, xxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

4. X xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxx Dohody xxxx Xxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx xxx 6. května 2009, xx xxxxxxx strany x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx tato xxxxxx, zavazují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznávání osvědčení x xxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřady xxxxx xxxxxxx požádat x xxxxxxxxxx druhou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo její xxxxxxxxx xxxxxxx úřady, xxxxx požádaly x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx, xxx jsou, xxxx-xx xxxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úmluvy, xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx k tomu, xxx bylo dosaženo xxxxxxx x těmito xxxxxxxxxxx normami. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nepřijmou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (15) xxx nebo x xxxx lhůtě, x xxx xxxx xxx rozhodnuto, je xx xxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřady, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, pozastavení xxxx xxxxxxx provozních oprávnění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jinému xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx leteckého xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo její xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx letadla xxxxxxxxxxx leteckým dopravcem xxxxx xxxxxxx strany xxxx xxxx jménem xxxxx xxx xxxxx xxxxxx na území xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx příslušných xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx letadla x xxxx vybavení xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx letadla.

7. Xxxxxxxx xxxxxxx úřady jedné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx zjistí, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x minimálními xxxxxxx stanovenými x xxxx době xxxxx xxxxxx nebo že xxxxxxxxx x dané xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxxxx souladu x xxxxxx minimálními xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření ve xxxxx patnácti (15) xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx omezení provozních xxxxxxxxx xxxx technických xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx leteckého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx rozhodnutí xxxx být přijato xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx inspekce xx xxxxxxxx.

8. Každá xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx leteckých úřadů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx provozní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx strany, xxxxxxxx xxxxx x závěru, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx přijímající xxxx xxxxxxxx se vynasnaží xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, 7 nebo 8 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, jakmile xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxx civilního xxxxxxxx

1. X xxxxxxx xx svými xxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxx xxxxx potvrzují xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx civilní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx nedílnou xxxxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x povinností xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx x trestných x některých xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x Tokiu dne 14. xxxx 1963, Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, podepsanou x Xxxxx dne 16. xxxxxxxx 1970, Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx 23. xxxx 1971, Xxxxxxxxxx x boji x protiprávními xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx civilnímu xxxxxxxx, sjednaným v Xxxxxxxxx xxx 24. xxxxx 1988, x Xxxxxxx x značkování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx detekce, xxxxxxxxx x Montrealu xxx 1. xxxxxx 1991, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx strany si xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zmocnění xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x posádky, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x předpisy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxxxxxx letadel xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, provozovatelé xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v souladu x těmito xxxxxxxx x ochraně civilního xxxxxxxx. Xxxxx smluvní xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx straně na xxxxxxxx oznámí jakýkoli xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x normami xxxxxxxxxx xx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxxxx znamenají xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx požadavků xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx smluvní xxxxxx může xx xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx druhou xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Při xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx respektu xx xxxxxxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx, xxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx zajistí xxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx x ochraně letadel x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, příručních xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx nástupem xx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tím, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx norem xxxxxxxxxx xx ochrany xxxxxxxx a úzce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx rovněž souhlasí x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxx jednorázové bezpečnostní xxxxxxxx xxx xxxx xxxx územími xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, transferových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx kontroly. Za xxxxx xxxxxx přijmou xxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxx o stávajících xxxx xxxxxxxxxxx opatřeních x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx letectví, spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxx x opatřeních za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx konzultují plánovaná xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx pro provozovatele xxxxxxx xx území xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx správních ujednání.

7. Xxxxx xxxxxxx strana x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx letů.

8. Xxxxxxx strany se xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx bezpečnostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx, pro vzájemnou xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx vstřícně xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhou xxxxxxx xxxxxxx.

9. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx strany xxxxxxxxx vzájemnou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jiných vhodných xxxxxxxx zaměřených xx xxxxxx a bezpečné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

10. Jestliže se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx tato xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úřadů xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (15) xxx xx obdržení takové xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx (15) xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uspokojivé xxxxxx, pro smluvní xxxxxx, která o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx důvod x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx neudělit, xxxxxx xxxx pozastavit xxxxxxxx xxxxxxxxx leteckých dopravců xxxxx smluvní xxxxxx xxxx x těmto xxxxxxxxxx uložit odpovídající xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx článku, může xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx přijmout odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Aniž xx xxxxxxx potřeba xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx bezpečnostních opatření xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx možné nepříznivé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxx a x xxxxxxx, v xxxxx to xxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx potřebných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx daných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxx, daně x poplatky

1. Každá xxxxxxx xxxxxx v xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx všech dovozních xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx a kapitálu, xxx, spotřebních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx strany ukládají x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxx xxxxxxxx, pohonné xxxxx, xxxxxx, spotřební xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vybavení, xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nealkoholické xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x omezeném xxxxxxxx) x jiné xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. X xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx od daní, xxxxx, xxx, plateb x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx služby, xxxxxx:

x) xxxxxxx zásoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx jedné xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx množství xx xxxxxx xxx použití x xxxxxxxxxxxxxx letadlech xxxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx provozovaných x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, i xxxx xxxx xxx xxxx zásoby spotřebovány xxxxx xxxxx letu xxxxxxxxxxx xxx uvedeným xxxxxx;

x) pozemní xxxxxxxx x náhradní xxxx (xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, údržby xx xxxxxx letadel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx provozovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx vybavení x součásti určené xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxxx kontroly;

c) xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území jedné xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany provozovaných x oblasti mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx mají být xxxx xxxxxx spotřebovány xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx uvedeným xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladních xxxxx a dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravcem xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx druhé xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx. X takovém xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxx xxx dohled xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, než xxxxx xxxxx vyvezeny xxxx x nimi xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx.

4. Osvobození xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx uzavřou x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx obdobně xxxxxxx xxxxxx osvobození udělených xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx na území xxxxx smluvní strany.

5. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smluv xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx o zamezení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x kapitálu.

Xxxxxx 9

Statistika

1. Každá xxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx spolupracují xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx sledování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

Zájmy spotřebitelů

1. Xxxxx smluvní strana xxxxxx význam ochrany xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xx nediskriminačním xxxxxxx přijmout xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jiné v xxxxxx xxxxxxxxx:

x) požadavky xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxx leteckým dopravcům;

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x případě xxxxxxxx nástupu na xxxxxx;

x) vracení xxxxx xxxxxxxxxx;

x) zveřejňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastních xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx zdraví cestujících x

x) stanovení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx smíšeného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx dosáhnout x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxxx xxxxxx x leteckých xxxxxxxx x xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx letového xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pozemní xxxxxxxx x další xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, byly x xxxxxxxxx pro použití xxxxxxxxx dopravci xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx základě x xxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. X xxxxxxxx právních, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přiměřená xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupů xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

3. Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x předpisy xxx řízení xxxxxxxxxx xxxx, které se xxxxxxxx xx letiště xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx transparentním, xxxxxxx x nediskriminačním způsobem.

4. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx domnívá, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tento článek xxxxxxxx, může druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zjištění a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx 17 (Xxxxxxx xxxxx) .

Xxxxxx 12

Poplatky za xxxxxxxxx letišť x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx

1. Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx dopravcům xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx spravedlivé a xxxxxxxxx, xxx souvisely x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxx xx xxxxxxx vyměřovány xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxx podmínky přiznané xxxxxxxxxx jinému leteckému xxxxxxxx.

2. Každá xxxxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx dopravcům xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxx xx užívání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, zařízení x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poplatky, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxxxx nespravedlivě xxxxxxxxxxxxx x byly xxxxxxxxxxx rozvrženy mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxx, xxx nesmějí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxx xxxxxxxxx ukládajícím xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x služeb x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx letišť. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx odpisech. Xxxxxxxx x služby, xx xxxxxxx užívání xxxx vybírány xxxxxxxx, xxxx xxx poskytovány xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx méně výhodných, xxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznané jakémukoli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxx subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jejich zastupujícími xxxxxxxx x vybízí xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dopravce xxxx xxxxxx zastupující xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxx xxxxxx. Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxx návrhu xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změn zvážit xxxxxxxxxx vyjádřená xxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx řešení xxxxx xxxxx xxxxxx 21 (Xxxxxx sporů) xx má za xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx porušila xxxxx xxxxxx, pouze x xxxxxxx, že:

a) xxxxxxxxxxx x přiměřené xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, který xx xxxxxxxxx stížnosti druhé xxxxxxx strany, nebo

b) xx xxxxxxx přezkumu xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nápravě xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 13

Obchodní rámec

1. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxx xxxxxxxx dopravcům xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxx služeb podle xxxx dohody.

Kapacita

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxx nabízí xxxxx xxxx dohody, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxx xx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, typ nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx charterových xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dopravci xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx požadavků x důvodů xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx ovzduší x xxxx) uplatňovaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 15 xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

3. x) X xxxxxxxx regulačních požadavků, xxxxx každá xxxxxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx letecký xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x spolupráci xx xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx provozovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx států xxxx kterékoli xxxxx xxxx; nebo x xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povrchové xxxxxxx (xxxxxxx xx námořní) x xxxxxxxxx země,

ii) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravce, xxxxx xxxxx xxxx letecký xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx některé xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní služby xxx xxxxxxxx označením x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx letečtí xxxxxxxx zapojení xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx linek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx.

x) Žádná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx založené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odst. 3 xxxx. a) xxxx x) xxxxxx xxxxxx x důvodu, xx letecký xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx letadlo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxxx leteckých xxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx všichni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o totožnosti xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx cesty.

Pozemní xxxxxxxx

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxxxxxxx dopravu xx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxx:

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, a xxxxx se xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx odbavovací xxxxxx xxxxx nebo zčásti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupcem, xxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx úřadů získal xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stejném xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Na xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 4 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxx vztahovat xxxxx xxxxxxx xx provozní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ohledů na xxxxxxxxxx letiště a xxxx xxxxxxx. Veškerá xxxxxxx xx uplatňují xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx méně xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznané x xxxx xxxxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx letecké xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

6. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx:

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx letečtí xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx na xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, prodejní, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx odborný xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx službami;

b) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx oprávnění xxxxxxxxxx takovéto xxxxxx xxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx, a

c) letečtí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na jejím xxxxx xxxxxxx kanceláře xx účelem xxxxxxxxx x prodeje služeb xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činností.

7. Každá xxxxxxx xxxxxx vyžaduje, xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravců xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 6 tohoto článku x co nejkratší xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx obdobné xxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx některé xxxxxxx xxxxx, xxxxx netrvají xxxx než xxxxxxxxx (90) xxx.

Xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

8. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx leteckým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx:

x) xx xxxxx území xxxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxx, nebo xxx vlastního uvážení xxxxxx leteckých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx dopravní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx může xxxx dopravní služby xxxxxxxxx v měnách xxxxxxxxxxx xxxxxx leteckými xxxxxxxx;

x) místní xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx hmot, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx nebo dle xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx měnách, x

x) xxxxxxxx prostředky xxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Tyto xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx žádosti x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx těchto transakcí xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

9. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dopravcům xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx x nákladu, xxx xx xxxxxxx x leteckými xxxxxxxx xxxxxxxxx povrchovou xxxxxxx (xxxxxxx či xxxxxxx). Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, že budou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx s leteckými xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemní xx námořní xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xx xxxxxxxxxx míst xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; aby xxxx xxxxxxx x celnímu xxxxxxxx a xxxxxxxx xx letištích xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vzdušnou cestou; x aby xx xxxxx rozhodnout provozovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx dodržování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tuto dopravu, xxxx xx zajišťovat xxxxxxxxxxxxxxx ujednání x xxxxxx povrchovými xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx dopravců xxxxxxxxx jiné země xxxxxxxxxxxxx povrchovou xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx dopravy.

Stanovení xxx

10. Xxxxxxx xxxxxx leteckým xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ceny xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx směrem na xxxx xxxxx xxxx x něho.

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx úřadům.

12. Xxxxxxx xxxxxx umožní xxxxxxxx úřadům xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx jiné xxxx, xxxxx xxxxx xxx nespravedlivé, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

13. Xxxxxxx xxxxxx xx spravedlivém x xxxxxxxxxxxxxxxx základě xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (franchising) x xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx)

14. Xxxxxxx dopravci xxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx o udělení xxxxxxx xxxx nákupu xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx dopravce poskytující xxxx xxxxxxx služby xx xxxxxxxxx povolení xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxx leteckými xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (xxx xxxxxxx)

15. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dopravci smluvních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle této xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx letadel x xxxxxxxx posádek xxxxxx leteckých xxxxxxxx, xxxxxx dopravců x xxxxxx zemí, xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxx ujednání xxxxxxx dopravce poskytující xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx leteckých xxxxxxxx provozujících xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby měli xxxxxxxx xxx dané xxxxx.

Xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lety

16. Ustanovení xxxxxx 4 (Investice), xxxxxx 5 (Uplatňování xxxxxxxx předpisů), xxxxxx 6 (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx 7 (Xxxxxxx civilního xxxxxxxx), xxxxxx 8 (Xxx, xxxx a poplatky), xxxxxx 9 (Xxxxxxxxxx), xxxxxx 10 (Xxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxx 11 (Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), článku 12 (Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxx 13 (Xxxxxxxx xxxxx), xxxxxx 14 (Xxxxxxxxxxx prostředí), xxxxxx 15 (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxx 17 (Xxxxxxx xxxxx) a xxxxxx 18 (Xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xx použijí xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxx nepravidelné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx území xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx strany.

17. Xx obdržení žádostí x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx smluvní xxxxxx xxx udělování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 14

Konkurenční xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx uznávají, xx xxxxxx společným xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx strany xxxxxxxx, xx letečtí xxxxxxxx nejpravděpodobněji xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě, xx xxxxxxx xx xxxx komerčním xxxxxxx x xxxxxx subvencováni xxxxxx. Uznávají dále, xx klíčovými faktory xxx dosažení xxxxxxxxxxxxx x konkurenčního xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, za nichž xxxx xxxxxxx dopravci xxxxxxxxxxxxx, odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x počítačovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Jestliže xxxxx xxxxxxx strana xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx existují podmínky, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx předložit připomínky. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x svolání xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx míra, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx ohrozit xxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 14 mohou xxxxxx například xxxxxxxxxx xxxxxx, vzájemné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektem xxxxxx xxxxxx. S výhradou xx. 14 odst. 4 se xxxxx xxxxxxx strana xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx kvůli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tímto článkem xxxxxxx xx příslušné xxxxxxxx státní správy xx xxxxx druhé xxxxxxx strany, včetně xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx strany xxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxx příslušnými orgány x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx Dohoda xxxx xxxxxx Kanady a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx“ xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx 17. xxxxxx 1999 v Xxxxx.

5. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx strana xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výboru xxxxxxx, xx xxxxxxxx uvedené x xx. 14 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx x pravděpodobně povedou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx leteckému dopravci xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx buď xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x kritéria xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, xxxx po xxxxxx xxxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Každé xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xx subjekt, xxxxx má xxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 21 (Xxxxxx xxxxx).

Článek 15

Xxxxxxxxxx letového xxxxxxx

Xxxxxxx strany xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx otázek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx politiky, xxxxx xx týkají uspořádání xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx náklady x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx své poskytovatele xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx spolupracovali x xxxxxxx interoperability x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, snížit xxxxx xxxxxxxx na životní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx informace.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxxx xxxxxx x oprávnění

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Kanady xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx držitelem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správou xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x letecké xxxxxxx x Kanadou, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx dohodou, xx xxxxxxx za leteckého xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx leteckému xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx držitelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřady některé xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedené xxxxxxx nebo oprávnění x xx se xx to, xx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxx.

3. Tento xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx x xxxxxx leteckých xxxxxx určen xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx uveden x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx výbor").

2. Xxxxxxx xxxxx určí xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx orgány xxx xxxx, xx něž xx vztahuje xxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, nejméně xxxx jednou za xxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx požádat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx smluvní strana xxxx rovněž xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru za xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx otázce xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx dohody x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxx. Xxxxxxx zasedání xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Smíšený výbor xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dohoda.

6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x může posoudit xxxxxxxxx záležitost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx této dohody, xxxx xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx tržních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx změn xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx;

x) posuzování xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx doporučování změn xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x změn xxxxxxx x tomu, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx této dohody xxxxx stát nové xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x kontrolou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zpřístupňování xxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxxx 2 této xxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o nových xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

8. Smíšený výbor xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxxxxx xxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Článek 18

Životní xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxx dotčena práva x xxxxxxxxxx smluvních xxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx x podle xxxxxx, xx každá xxxxxxx xxxxxx x xxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx opatření k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx xx předpokladu, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx strany uznávají, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx opatření xx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx jedna xx xxxxxxx xxxxx zvažuje xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nepříznivé dopady xx výkon práv xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx tato opatření xxxxxxx, měla by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx letectví xx xxxxxxx prostředí x xx hospodářství x zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx dohody.

5. Xxx xxxxxxxxxxx opatření na xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxx dodržovány xxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx x letectví xxxxxxx Xxxxxxxxxxx organizací xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx případů, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx konzultace ve xxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx budou mít xxxxxxxxxxxxx významný xxxxxx xx xxxxxxxxxxx letecké xxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx tato xxxxxx, x cílem xxxxxxxxx v nejvyšší xxxxx xxxx slučitelnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx obdržení příslušné xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 19

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, zaměstnanost x xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxx xxxxxx 17 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx záležitostí uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 20

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx mohou smíšenému xxxxxx xxxxx xxxxxx 17 předložit otázky xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx na poli xxxxxxx xxxxxxx a

c) xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxx mnohostranných xxxxxxxx;

xx-xx xx možné, xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postojů x uvedených xxxxxxxxx.

Xxxxxx 21

Xxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dojde k xxxxxxxxxx sporu, který xx týká xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výboru. Xxxx xxxxxxxx konzultace xx xxxxxx xx nejdříve, xxx xxxxxx na xx. 17 xxxx. 4 však xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx tento xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jinak.

2. Xxxxx xxxx xxxx vyřešen xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx smluvních stran xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxx x xxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xx žádost xxxxxxxxx smluvní xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxx uvedeným xxxxxxxx.

3. Do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx každá xxxxxxx strana xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx 45 xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx třetího xxxxxxxx. Xxxxx některá ze xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx stanovené xxxxx jmenován xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strana požádat xxxxxxxx rady Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx civilní xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx rozhodců. Xx-xx tento xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x uvedeného xxxxxx nezpůsobilý. Xxxxx xxxxxxxx je x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetího xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx xxxxxx xxxxx smluvní strany xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx konečného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxx písemné xxxxxxxxxx xx 180 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů.

7. Xxxxx rozhodčí soud xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neprovede xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sporu vzájemně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodčího xxxxx, může druhá xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyplývajících z xxxx dohody.

8. Xx xxxxxxxxx rozhodčího xxxxx xx xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxx rovným xxxxx.

9. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx společně.

Článek 22

Xxxxx

X jakékoli xxxxx xxxx dohody xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 17 (Xxxxxxx výbor) této xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 23 (Vstup v xxxxxxxx x prozatímní xxxxxxxxx).

Xxxxxx 23

Vstup x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx všechny postupy xxxxxxxx xxx vstup xxxx xxxxxx v xxxxxxxx. Provedením této xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Evropské xxxx. Kanada doručí Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady Xxxxxxxx xxxx doručí Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxx členských států xxxxxxxx sdělení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, že xxxx ukončeny xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx.

2. Xxx ohledu xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prováděním xxxx xxxxxx x xxxxxxx x vnitrostátními právními xxxxxxxx smluvních xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx poslední x xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx strany vzájemně xxxxxx dokončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 24

Vypovězení xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx smluvních xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxx dohodu. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx podá Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (1) xxx xxx xxx obdržení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranou, pokud xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx za xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx čtrnáct (14) xxx poté, co xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů.

Xxxxxx 25

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx x každá xxxx xxxxx xx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů x xxxxxxx x článkem 102 Charty XXX. Xx potvrzení xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx oznámena xxxxx smluvní xxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxx x xxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx smluvními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dohody xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx organizací pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx záležitostí, xx xxx xx vztahuje xxxx dohoda, vedou xx xxxxxxxx výboru xxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx mnohostranné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxx by xxxx dohoda měla xxx xx účelem xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 23 (Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx. 2 xxxx dohody xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 3 této dohody xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 2 této xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 23 odst. 1 této xxxxxx xxxxxxxxx tato xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxx 3 xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxx xxxxxx.

XX XXXXX XXXXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

X Bruselu dne xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2009 xx dvou vyhotoveních x jazyce xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, českém, xxxxxxx, xxxxxxxxx, finském, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, polském, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, řeckém, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx het Xxxxxxxxxx Xxxxxë

Xxxx le Xxxxxxx xx Belgique

Für xxx Xöxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx eveneens xxx Xxxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx la Xxxxxx xxxxxxxx, xx Région xxxxxxxx xx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx.

За Република България

Xx Xxxxxx xxxxxxxxx

Xå Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

Xüx die Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxx Na hÉireann

For Xxxxxxx

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Xxx el Reino xx Xxxxñx

Xxxx la Xxxxxxxxxx xxxxçxxxx

Xxx xx Xxxxxxxxxx italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Xxxxxxxxxx xāxxā

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx vardu

Pour xx Xxxxxx-Xxxxx xx Xxxxxxxxxx

X Xxxxxx Xöxxxxxxxxx xxxxxxőx

Xħxx Malta

Voor xxx Xxxxxxxxxx xxx Nederlanden

Für xxx Republik Öxxxxxxxxx

X xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxx Portuguesa

Pentru Xxxâxxx

Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xöx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xöx Konungariket Xxxxxxx

Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Great Xxxxxxx xxx Northern Xxxxxxx

За Европейската общност

Por xx Comunidad Xxxxxxx

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx Det Xxxxxæxxxx Fællesskab

Für die Xxxxxäxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Ühenduse xxxxx

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xx Xxxxxxxà xxxxxxx

Xxxxxxx Kopienas xāxxā

Xxxxxxx xxxxxxxxx vardu

az Xxxxxxx Xöxöxxxx xxxxxxőx

Xħxxx-Xxxxxxxà Xxxxxxx

Xxxx xx Europese Gemeenschap

W xxxxxxx Wspólnoty Xxxxxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxxx Europeia

Pentru Comunitatea Xxxxxxxxă

Xx Xxxxxxxx spoločenstvo

Za Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxöx xxxxxxxx

Xå Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xäxxxx

Xxx Xxxxxx

Xxxx xx Xxxxxx

XXXXXXX 1

XXXXXX XXXX

1. Xxx xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx leteckým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx trasách:

a) xxx xxxxxxx dopravce Kanady:

místa xxxx – místa x Xxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx – xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx států – xxxxx xx;

x) xxx xxxxxxx dopravce Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxx xxxx – xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx – xxxxx x Xxxxxx x v xxxxx Xxxxxx – xxxxx xx.

2. Xxxxxxx dopravci xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx u xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx uvážení:

a) xxxxxxxxxx xxxx x jednom xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jakémkoli xxxxx;

x) obsluhovat místa xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx této xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx beze xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx;

x) provádět xxxxxxxxxxxx xx jakýchkoli xxxxxxx xx území kterékoli xxxxxxx strany x xxxx xx;

x) vykonávat xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx na xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stejném letadle xxx xxxxxx xx xx, kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx; x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx označování xxxxx x xxxxxxx x xx. 13 (Obchodní xxxxx) xxxx. 3 xxxx xxxxxx

xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx jakéhokoli xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dohody.


XXXXXXX 2

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX

XXXXX 1

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obou xxxxxxx xxxxx

1. Bez ohledu xx článek 4 (Xxxxxxxxx) xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dopravců.

2. Xxx xxxxxx na xx. 3 (Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxx 4 (Xxxxxxxxx) této xxxxxx xx xx xxxx, xxx právní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 bodu 2 xxxx. c) x x) xxxx xxxxxxx stanoví xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a kontrolu xxxxxxxxx dopravců xxxxx xx. 3 (Určení, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx) odst. 2 xxxx. c) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

"xxxxx jde x leteckého dopravce Xxxxxx, je tento xxxxxxx dopravce z xxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce x xx hlavní xxxxx podnikání v Xxxxxx; xxxxx jde x leteckého dopravce xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Islandu, Xxxxxxxxxxxxxxx, Norska xxxx Xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx".

XXXXX 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

1. Při xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx x bodu 2 xxxxxx oddílu xxxxxxxxx xxxxxxx dopravci xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx 2.

2. Bez xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze 1 xxxx dohody:

a) x xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx právní předpisy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx až 25 xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx právy v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x služeb xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx – xxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxxx provozovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx letecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx letecké xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx. Kromě xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x služeb xxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx kterékoli xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x míst ve xxxxxxx xxxxxx a xx xxxx místa xxxx xxxxxxxx xxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx nebo beze xxxxx letadla xxxx xxxxx letu x xxxxxxx veřejnosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx přímé xxxxxx,

xx) x xxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxx nákladu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx územím xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx třetích xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxx) u kombinovaných xxxxxx určených k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxx nákladu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxxxx xxxxx, která jsou xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o letecké xxxxxxx xxxx Kanadou x xxxxxxxxx státy xxxxxxxxx xx seznamu x xxxxxx 1 xxxxxxx 3, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ujednáních, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx a jednotlivými xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx 2 xxxxxxx 3. Xxxxx xxx x práva xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx svobody xxxxxxx x tomto xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výjimkou zeměpisných xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx počtu xxxx x xxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxx letů, a

iv) x zájmu xxxxx xxxxxxx xxxx práva xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x xx) x xxxxxxxxx x xxxxxxx, že x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dohody xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, která xxxx x xxxxxxxxx bezprostředně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dohody nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx než xxxxx xxxxxxx výše x xxxxxxxxx i) a xx).

x) x okamžiku, xxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxx smluvních xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx vlastnit x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 49 xxxxxxx podílu x xxxxxxxxxxx právy x xxxxxx leteckých xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) tato xxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx páté xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx letecké dopravce xxxx xxxxxxxxx stran x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx státech a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech, xx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxx kanadských xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx místo x Xxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

xx) u xxxxxxxxxxxxx služeb určených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx páté xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx mezi jakýmikoli xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x jakýmikoli xxxxx v Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx zemích xxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

xxx) u xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nákladu xxx letecké dopravce xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx provozovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx a xxxxx v třetích xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx této xxxxxxx xxxxxx;

x) x okamžiku, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátní x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x souladu x článkem 17 (Xxxxxxx xxxxx) xxxx. 5 a xxxx. 6 xxxx. x) x xx. 17 xxxx. 9 xxxx xxxxxx se kromě xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 písm. x) x b) xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) x kombinovaných služeb xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nákladu xxx xxxxxxx dopravce xxxx smluvních xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx letů;

d) x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx smluvních stran xxxxxx, aby jejich xxxxxxx dopravci xxxxx xxx plně xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany, x xxx smluvní xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1, v xxxxxxx s článkem 17 (Xxxxxxx výbor) xxxx. 5 x xxxx. 6 písm. x) x xx. 17 odst. 9 xxxx dohody x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx smluvních stran, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účinku příloha 1.


XXXXXXX 3

DVOUSTRANNÉ DOHODY XXXX XXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxx xxxxxx 26 této xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx nahradí tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

x) Rakouská republika: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dopravě, xxxxxxxxx xxx 22. xxxxxx 1993;

x) Belgické xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 13. xxxxxx 1986;

c) Xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx vládou Kanady x vládou České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 13. xxxxxx 1996; xxxxxx nót, kterou xx xxxx xxxxxx xxxx, xx dne 28. dubna x 28. června 2004;

d) Xxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx Kanadou x Xxxxxxx o leteckých xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, podepsaná xxx 13. prosince 1949; Xxxxxx xxx xxxx Kanadou a Xxxxxxx týkající se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxx 13. xxxxxxxx 1949, xxxxxxxxx xxx 13. xxxxxxxx 1949; Xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1949, xxxxxxxxx xxx 16. xxxxxx 1958.

e) Xxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Kanady x xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx službách xxxx xxxxxx xxxxxxx i xxxx xx, xxxxxxxxx xxx 28. xxxxxx 1990. Xxxxxx nót xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxx vládou Kanady x xxxxxx Finska x leteckých xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x mimo xx xxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxx 28. xxxxxx 1990, xxxxxxxxx dne 1. září 1999;

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Dohoda x letecké dopravě xxxx xxxxxx Kanady x vládou Francouzské xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dne 15. června 1976. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxx Kanady x xxxxxx Francouzské xxxxxxxxx, xxxxxx se mění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxx 15. xxxxxx 1976, xxxxxxxxx xxx 21. xxxxxxxx 1982;

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx: Dohoda x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Kanady x xxxxxx Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 26. xxxxxx 1973; Xxxxxx nót mezi xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, kterou xx xxxx dohoda x xxxxxxx xxxxxxx podepsaná x Ottawě xxx 26. xxxxxx 1973, xxxxxxxxx xx xxxxx 16. prosince 1982 x 20. ledna 1983;

x) Xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 20. srpna 1984; výměna xxx xxxxxxx dohodu xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx dne 20. xxxxx 1984, podepsaná xx dnech 23. xxxxxx a 19. xxxxxxxx 1995;

x) Maďarská xxxxxxxxx: Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 7. xxxxxxxx 1998;

j) Xxxxx: Xxxxxx mezi Xxxxxxx x Irskem o xxxxxxxxx službách mezi xxxxxx dvěma xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 8. xxxxx 1947; xxxxxx xxx (xx dnech 19. dubna a 31. května 1948) xxxx Xxxxxxx a Xxxxxx, xxxxxx xx xxxx dohoda x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zeměmi, xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxx 1948; xxxxxx xxx mezi Xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou xx xxxx příloha xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 8. xxxxx 1947, xxxxxxxxx xxx 9. xxxxxxxx 1951. Xxxxxx xxx mezi Xxxxxxx x Irskem, xxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 8. srpna 1947, xxxxxxxxx xxx 23. xxxxxxxx 1957;

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx: Dohoda mezi Xxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 1960; xxxxxx xxx xxxx vládou Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx službách xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1972, xxxxxxxxx xxx 28. xxxxx 1972;

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: Dohoda mezi xxxxxx Kanady a xxxxxx Xxxxxxxxxxxx království x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 2. xxxxxx 1989; xxxxxx xxx xxxx vládou Xxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx nepravidelných (xxxxxxxxxxxx) xxxx, podepsaná xxx 2. xxxxxx 1989;

x) Xxxxxx xxxxxxxxx: Dohoda x letecké dopravě xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 14. května 1976; xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx XX, XX, XXXX x XX xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podepsané dne 14. května 1976, xxxxxxxxx xxxxx xxx;

x) Xxxxxxxxxxx republika: Dohoda xxxx vládou Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx x leteckých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx územím x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 25. xxxxx 1947. Xxxxxx xxx mezi xxxxxx Xxxxxx a vládou Xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx body 3 x 4 xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx dne 25. xxxxx 1947, xxxxxxxxx xx xxxxx 24. xxxxx x 30. dubna 1957. Xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxx 7 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxx xxxxxx, podepsaná xx dnech 5. xxxxxx x 31. xxxxxx 1958;

x) Xxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx x civilní xxxxxxx xxxxxxx, podepsaná dne 27. xxxxx 1983;

p) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: Dohoda xxxx vládou Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx x letecké xxxxxxx, xxxxxxxxx dne 15. xxxx 1988;

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx: Dohoda xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx územím x xxxxxxxx územím, xxxxxxxxx xxx 27. xxxxxx 1947; Výměna xxx xxxx Xxxxxxx x Švédskem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxx 27. x 28. xxxxxx 1947. Xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx a Švédskem, xxxxxx xx mění xxxxxx x leteckých xxxxxxxx x roku 1947, podepsaná xxx 16. xxxxxx 1958, x

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Británie x Xxxxxxxxx Irska: Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxx x xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx Velké Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx službách, xxxxxxxxx dne 22. xxxxxx 1988.

XXXXX 2

Pro xxxxx přílohy 2 xxxxxx 2 xxxx x souladu x xxxxx 2 písm. x) xxxxxxxx xxx) x xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

Xxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxx Kanady

Ve xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx členskými xxxxx x nákladu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx práva:

Členský xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx využitelná xxx dvě xxxxx, xxxxx xxxxx určena x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místa do Xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxx místa xxxx xxxxx xx Xxxxxx x jedním xxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice

Dánsko

Práva xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x: x)Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxx x)Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jako xxxxx xx. Xxxxxxxx x Xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx jako xxxxx za.

Německo

Přepravní xxxxx xxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx místy x Xxxxxx x místy xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx a xxxx xxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo x xxxxx xx.

Xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx mezilehlá místa xxxx xxxxx za Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx místy v Xxxxx, kromě xxxx x Xxxxxxx x Xxxxxxx. Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xx, xxxxx xxxxx být obsloužena xxxxxxxx xxxxx páté xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx nejvýše xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx jsou využitelná xxxx xxxxx v Xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx x Xxxxx x místy za. Xxx služby xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx je využitelné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx místy x Xxxxx x xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx místo x Kanadě.

Itálie

Přepravní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx místy x Xxxxxx x Římem xxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx s právy xxxx xxxxxxx xxxxx xxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxx místa xx.

Xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Varšavou x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxx x těchto xxxx: Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx místy x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx x Portugalsku x místy xx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx mezilehlá místa x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx: x)xxxx Xxxxxxxx x třemi xxxxxxx místy ve Xxxxxxxxx a xxxxx x Evropě (kromě Xxxxxxxx, Dánska, Švédska, Xxxxxx, Xxxxxx a xxxxxxxx bývalého SSSR) xx)xxxx Madridem a xxxxxx xxxxxx místem xx Španělsku x xxxxx x Africe x xx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxxx 9060-XX/723.Xxxxxxxx xxxxx xxx uplatňována nejvýše xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx svobody xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx a: x)Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxx x)Xxxxxxxxxxxx x Moskvou.

Amsterodam xxxx být obsloužen xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx. Helsinky x Xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx.

Xxxxxxx království

Práva xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx. Xxx xxxxxx určené pouze x xxxxxxxx xxxxxxx xx využitelné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravu xxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxxx.

Xxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Ve spojení x provozováním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x Kanadou x xxxxxx určených xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx a dvěma xxxxx xx xx Xxxxxxxxx státech amerických xxxxxxxx od a xxxxxx Chicaga x xxxxxxx xx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx, D.C.

Bulharsko

Práva xxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx místu za xx Spojených xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od x xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xx x včetně Xxxxxxxxxxx, X.X. Xxxxx xxxxx xxxx svobody xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud mají Xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx využitelná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx republika

Práva xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx Montrealem x xxxxx xxxxx xx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx amerických xxxxxxx xx a xxxxxx Xxxxxxxxxxx, D.C. a xxxxxxxx od x xxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxx páté xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Montrealem x Xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx. Xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx za. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx xx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxx Montrealem x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx jsou přepravní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx USA xxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Georgie, Kreton, Xxxxx a Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx využitelná xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxx Montrealem x Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx státech amerických, xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxx x Kalifornii, Xxxxxx x xx Xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xxxx svobody xxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx místy x Xxxxxx x xxxxx xx. Pro xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravu xxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx obsluhovat xxxxxx xxxxx x Xxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx států amerických (xxxxxxx od x xxxxxx Washingtonu, D.C., xxxxxxxx od a xxxxxx Xxxxxxx) a xxxx Xxxxxxxxxx x/xxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxx za.

Polsko

Práva xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Montrealem a Xxx Yorkem jako xxxxxxxxxx místem xxxx xxxxxx za.

Portugalsko

Přepravní práva xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxx x Xxxxxx a xxxxxxxxxxx místy x xxxx xxxxx x Xxxxxx a místy xx.

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x místa xx xxxx xxxxxxxxxx: x)xxxx Xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx místy x Xxxxxx a Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Filadelfií, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx/Xxxx Worthem x Houstonem, xx)xxxx Xxxxxxxxxx x Mexico Xxxx. Současně xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx páté xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx a Chicagem x xxxx Xxxxxxxxxx x Seattlem. Chicago xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxx xxxx místo xx. Seattle xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx za.

Spojené xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx místy x xxxx xxxxx x Kanadě x xxxxx za. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nákladu xx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxx mezinárodní dopravu xxxx místy x Xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx obsluhovat xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX 3

Xxx xxxxxx na xxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx x případě xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx definice "xxxxx" v xxxxxx 1 xxxx dohody, x souladu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx d) Xxxxxx xxxxxxxxxx, f) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x) Xxxxxxxxxx království x x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx XX x Xxxxxxx o xxxxxxx dopravě, xxx xx být xxxxxxx xxx xxxxxxx

"X ohledem xx čl. 26 xxxx. 2 Evropské xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx státy potvrzují, xx xxxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze 3 xx pozastavují, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2" xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx příslušná xxxxxxxxxx dohody xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platných xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx 3."

Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx XX x Kanadou x xxxxxxx dopravě, jež xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx

"Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, konkrétně její xxxxxx 8, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (XXX), s xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zdanění leteckého xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx Společenství x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 2003/96/ES."