Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Dohoda

o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy

OBSAH:

Název

1 Nadpisy a definice

2 Udělení práv

3 Určení, oprávnění a zrušení oprávnění

4 Investice

5 Uplatňování právních předpisů

6 Bezpečnost civilního letectví

7 Ochrana civilního letectví

8 Cla, daně a poplatky

9 Statistika

10 Zájmy spotřebitelů

11 Dostupnost letišť a leteckých zařízení a služeb

12 Poplatky za používání letišť a leteckých zařízení a služeb

13 Obchodní rámec

14 Konkurenční prostředí

15 Uspořádání letového provozu

16 Zachování určení a oprávnění

17 Smíšený výbor

18 Životní prostředí

19 Pracovněprávní záležitosti

20 Mezinárodní spolupráce

21 Řešení sporů

22 Změny

23 Vstup v platnost a prozatímní provádění

24 Vypovězení dohody

25 Registrace dohody

26 Vztah k jiným dohodám

XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXX

xx xxxxx straně

a

RAKOUSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX REPUBLIKA,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

SPOLKOVÁ XXXXXXXXX XXXXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX VELKOVÉVODSTVÍ,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

POLSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVENSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ,

ŠVÉDSKÉ XXXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX IRSKA,

jako xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx a jako xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxx"),

x XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

xx xxxxxx xxxxx,

Xxxxxx x xxxxxxx státy, xxxx smluvní xxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx xxx 7. xxxxxxxx 1944, xxxxx x Xxxxxxxxx společenstvím,

PŘEJÍCE XX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx založený na xxxxxxxxxxx soutěži xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x minimálními xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

XXXXXXX XX prosazovat xxx zájmy x xxxxxxx xxxxxxx dopravy,

UZNÁVAJÍCE xxxxxx efektivní xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxxxxx letecké xxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spolupráce v xxxxxxx právních předpisů x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x přístupů,

UVĚDOMUJÍCE XX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxxxxx konkurenční xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx pokud neexistují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi leteckými xxxxxxxx, možných xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

XXXXXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx dohody,

PŘEJÍCE si xxxxxxxxx xx největších xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx zaměstnance a xxxxx subjekty, xxxxx xxxxx xxx nepřímý xxxxxxxx,

XXXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXX xx xxxxxx význam xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spotřebitelů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx službami,

BEROUCE xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx leteckých xxxxxx,

XXXXXXX SI xxxxxxx xxxxxx x letecké xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

XX XXXXXXX XXXXX:

Článek 1

Xxxxxxx x xxxxxxxx

1. Nadpisy xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxxxxx účely.

2. Xxxx-xx xxxxxxx jinak, xxxxxx xx pro účely xxxx xxxxxx:

x) "leteckými xxxxx" jakýkoli orgán xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx strany zmocní x plnění úkolů xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx;

x) "xxxxxxxxx službami" xxxxxxxxxx letecké xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxx x kombinaci;

c) "xxxxxxx" xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx kterékoli z xxxxxx;

x) "leteckým xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx xxxxxx;

x) "xxxxxxx stranou" Kanada xxxx členské xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx;

x) "xxxxxxx" Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k podpisu x Xxxxxxx xxx 7. xxxxxxxx 1944, xxxxxx všech příloh xxxxxxxxx podle xxxxxx 90 xxxxxxx xxxxxx x xxxxx změn xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 90 x 94 xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx Kanadou x xxxxxxxxx státy, x

x) "xxxxxx" x xxxxxxx Kanady xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx), xxxxxxx vody x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vnitrostátním xxxxxx, xxxxxx vzdušného xxxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxx; x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pevnina (xxxxxxxxxxxxx x ostrovní), xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx smlouvě x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx těmito xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx Gibraltar, xxxx xxxx dotčeny xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sporu o xxxxxxxxxxxx xxx územím, xxx xx letiště xxxxxxx, x xxxx xx dotčeno xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 18. xxxx 2006 mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x prohlášením xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne 18. xxxx 2006 x Xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Udělení xxxx

1. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tato práva xxx xxxxx letecké xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx:

x) xxxxx létat xxxx xxxx území xxx xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxx xx jejím xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx za xxxxxx nástupu x xxxxxxx cestujících x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx.

2. Práva xxxxx odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx každá xxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 (Xxxxxx, oprávnění a xxxxxxx xxxxxxxxx) této xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx, xxxxxxxxx x zrušení oprávnění

1. Xxxxxxx strany xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx představují xxxxxx xxxxx této xxxxxx. Xx žádost xxxxxxxxx úřadů xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydaly xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx této xxxxxxx xxxx oprávnění.

2. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx určeného leteckého xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpožděním xxxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx:

x) xxxxx letecký xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržuje právní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx;

x) x xxxxxxxx xxxxxxx 2, u xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx skutečnou xxxxxxxx xxx xxxxx leteckým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx kanadského xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx hlavní xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx; x xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strany, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx, Norska nebo Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx držitelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x má xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx členském xxxxx, x

x) letecký xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxx strana udělit x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jinak pozastavit xx xxxxxx provoz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx strany, xxxxx xxxx xxxxxxx dopravce xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 2 nebo pokud xxxxx xx smluvních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 článku 14 (Xxxxxxxxxxx prostředí) stanoví, xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx spravedlivým x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx leteckému xxxxxxxx xxxx dopravcům.

4. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x odstavci 3 tohoto článku xx xxxxxxxxx xxxxxx xx konzultacích ve xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xx nutné xxxxxxxx opatření v xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) a xxxxxx 7 (Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxx 4

Investice

S výhradou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2 této xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx být xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx dodržování:

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx letadel xxxxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx nebo xxxxxx x něj, xxxxxx xxxxxx xx tomto xxxxx xxxx xxxxxxx x navigace xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x něj a xxxxxx xx xxx, x

x) svých právních xxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a nákladu xxxxxx pošty xx xxxx xxxxx, jejich xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx letectví, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dokladů, cel x xxxxxxxxx), xx xxxxxx leteckých xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx z xxx x xxxxx xxxxxx na xxx. Xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za podobných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx vlastním xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávajícím xxxxxxx xxxxxxxxxxx letecké xxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spolupráce v xxxxxxx bezpečnosti civilního xxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx spolupracovat, xxxx jiné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x cílem xxxxxxx sdílení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledových xxxxxxxx xx poli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozvoj xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx x xx třetími xxxxxx. Xxxx spolupráce se xxxxxxx x rámci Xxxxxx mezi Kanadou x Evropským xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx xxx 6. xxxxxx 2009, pokud xxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vztahuje.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, osvědčení o xxxxxxxxxxx a licence xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x příslušnými ustanoveními xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxx smluvní stranou x xxxxxx leteckými xxxxx uznávány xx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx platné xxxxxxxxxxxx xxxxx norem stanovených xxxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

3. Pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx výše x odstavci 2 xxxxxxxx leteckými xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx osobě nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výjimku odchylující xx xx minimálních xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x tato xxxxxxx xxxx oznámen Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx letectví nebo xxxxx by tyto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx přísnější xxxx xxxx než xxxxx stanovené xxxxx xxxxxx, může druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx výboru x xxxxx dosáhnout xxxxxxxxx xxxxxxx praxe. Xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxxxx strany. Xxxxx Xxxxxx xxxx Kanadou x Evropským xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, podepsaná x Xxxxx xxx 6. xxxxxx 2009, obsahuje xxxxxxxxxx x vzájemném xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

4. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx Dohody xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx xxx 6. května 2009, xx smluvní xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, na něž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x licencí.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx kdykoli požádat x konzultace druhou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx příslušné xxxxxxx xxxxx xxxxxxx bezpečnostních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxxx konzultacích smluvní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx letecké xxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřady neprovádějí xxxxxxx způsobem bezpečnostní xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xxxxxxxxxx minimálním normám xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx leteckým xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx považované xx xxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x těmito xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxx příslušné xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxxxx nápravná opatření xx xxxxx xxxxxxxx (15) xxx nebo x jiné xxxxx, x xxx může xxx xxxxxxxxxx, xx xx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx požádaly x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx provozních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřady.

6. Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx letadla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravcem xxxxx smluvní xxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (inspekce xx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx letadla a xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxx x xxxx vybavení xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpoždění x xxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany po xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx nebo provoz xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx době podle xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx úmluvy, xxxxxxx xxxxx této smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozujícím xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx nutné x dosažení xxxxxxx x těmito xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx náležitých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx patnácti (15) xxx je xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dané xxxxxxx. Stejné xxxxxxxxxx xxxx být přijato xxxx x případě xxxxxxxx přístupu xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx.

8. Xxxxx smluvní xxxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx leteckých úřadů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx provozní oprávnění xxxx xxxxxxxxx povolení xxxx xxxxx pozastavit xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravce druhé xxxxxxx strany, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxxxxxx, smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx konzultovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady xxxxx odstavců 5, 7 nebo 8 xxxxxx článku se xxxxx, xxxxxxx pominou xxxxxx, které vedly x xxxx přijetí.

Xxxxxx 7

Ochrana civilního xxxxxxxx

1. V xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx nedílnou součást xxxx xxxxxx.

2. Aniž xx xxxxxxx obecná xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zejména x xxxxxxx s Xxxxxxx o trestných x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx letadla, xxxxxxxxx x Xxxxx dne 14. září 1963, Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxx dne 16. xxxxxxxx 1970, Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxx letectví, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx 23. xxxx 1971, Xxxxxxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx civilnímu xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx 24. xxxxx 1988, a Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx detekce, xxxxxxxxx x Montrealu xxx 1. xxxxxx 1991, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxx xxxxxx závazné.

3. Xxxxxxx strany xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx veškerou xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx cestujících x xxxxxxx, letišť x leteckých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x předpisy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx civilní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxx předpisy xx xxxxxxx xxxxxx vztahují. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx provozovatelé xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hlavní xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx nachází xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx území xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx civilního xxxxxxxx. Každá xxxxxxx xxxxxx tak xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x postupy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, jestliže tyto xxxxxxx znamenají překročení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx norem a xxxx důležité xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx druhou xxxxxxx xxxxxx, které xx uskuteční xxx xxxxxxxxxxxxx odkladů.

5. Při xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxxxxx letadel podle xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxx dodržovat xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx na své xxxxx, xxxxxx z xxxxxx území nebo xxxxx xxxxxx na xxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxx x x výkonu xxxxxxxxxxxxxx kontrol cestujících, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, pošty x xxxxxxxxx zásob xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tím, xx budou xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x úzce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kvality. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx souhlasí x xxx, že xx xxxxxxxx případech xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transferových xxxxxxxxxxx, transferových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx přijmou xxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx plánovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx smluvní strany xxxxxxxxx. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx.

8. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně správních xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Smluvní strany xxxxxxxx x tím, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx v úloze xxxxxxxxxxxx xx bezpečnostních xxxxxxxxxx prováděných druhou xxxxxxx xxxxxxx.

9. V xxxxxxx výskytu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx letadel, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, letišť xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzájemnou xxxxx xxxxxxxxxx komunikace x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměřených na xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx události xxxx xxxxxx jejího xxxxxxx.

10. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx domnívá, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx odchýlila xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx tato xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úřadů xxxxxxx x konzultace. Xxxx xxxxxxxxxx začnou xx xxxxxxxx (15) xxx xx obdržení xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx není xx xxxxxxxx (15) xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx smluvní xxxxxx, která o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, to xxxxxxxxxxx důvod x xxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxx, zrušit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Aniž xx dotčena xxxxxxx xxxxxxxx okamžitá opatření x zajištění xxxxxxx xxxxxxx, smluvní strany xxxxxxxxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx faktory při xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx bezpečnostních xxxxxx.

Xxxxxx 8

Cla, daně x xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx vzájemnosti xxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx z xxxxxxx x kapitálu, xxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx strany ukládají x xxxxx nevycházejí x nákladů na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxx x mezinárodní letecké xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, spotřební xxxxxxxxx xxxxxxxx, pozemní vybavení, xxxxxxxx díly (xxxxxx xxxxxx), palubní xxxxxx (xxxx jiné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nealkoholické xxxxxx, tabák a xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x omezeném množství) x xxxx věci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. V xx největším xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx, x xx základě vzájemnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx, xxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx poplatků, které xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx služby, xxxxxx:

x) xxxxxxx zásoby xxxxxxxxx nebo dodané xx území xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x naložené v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pro použití x odlétávajících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx mají xxx xxxx zásoby spotřebovány xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx uvedeným xxxxxx;

x) pozemní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (xxxxxx motorů) přivezené xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxx x xxxxxxxxxx vybavení x součásti určené xxx xxxxxxxxxx cestujících xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) pohonné xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx provozovaných x oblasti mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx být xxxx zásoby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx uvedeným xxxxxx, a

d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, obalů xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx obvykle xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx smluvních xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany vyloženy xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxx budou xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx xxxxx naloženo v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článkem se xxxxxxxxx rovněž x xxxxxxx, že letečtí xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dopravcem, xxxxx obdobně využívá xxxxxx xxxxxxxxxx udělených xxxxxx xxxxxxx stranou, xxxxxxx x zapůjčení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odstavcích 1 x 2 xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx smluv xxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zdanění příjmů x xxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx strana druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx shromažďovány xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxxxxxx xxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx provozování leteckých xxxxxx.

2. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vzájemné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx význam ochrany xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozumná x přiměřená opatření, xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxx xxxxxxxx přijali xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) požadavky xx ochranu záloh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx;

x) xxxxxxx peněz xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx letadlo;

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastních xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škody xx zdraví xxxxxxxxxxx x

x) stanovení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx se x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx snaží vzájemně xxxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx se zájmu xxxxxxxxxxxx, xxxxxx svých xxxxxxxxxxx opatření, x xxxxx dosáhnout v xxxxxx xxxxxxx slučitelných xxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Dostupnost letišť x xxxxxxxxx zařízení x služeb

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xx jejím xxxxx, byly x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopravci xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx základě x xxxx, xxx xx xxxxxx využití dohodnuto.

2. X xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účinného xxxxxxxx x zařízením x službám na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx příležitostí a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx získání tohoto xxxxxxxx.

3. Xxxxx smluvní xxxxxx zajistí, aby xx její xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxx řízení letištních xxxx, které xx xxxxxxxx xx letiště xx jejím xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxx článek xxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zjištění a xxxxxxx x konzultace xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx 17 (Xxxxxxx xxxxx) .

Xxxxxx 12

Xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx

1. Xxxxx smluvní xxxxxx zajistí, aby xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx navigačních služeb x xxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx jejími xxxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být leteckým xxxxxxxxx druhé smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, než xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jinému leteckému xxxxxxxx.

2. Každá xxxxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smluvní strany xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, zařízení x xxxxxx pro ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx jejími příslušnými xxxxxx xxxx subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx rozvrženy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx poplatky xxxxx xxxxxxx, ale nesmějí xxxxxxxxxxx xxxxx náklady, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx letištních zařízení x xxxxxx a xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx systému xxxxxx. Xxxxxxx poplatky mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a hospodárným xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx nesmějí být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx poplatků.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx subjekty xxxxxxxxxxxx poplatky xx xxxx území x xxxxxxxxx xxxxxxxx využívajícími xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x letecké xxxxxxxx xxxx jejich zastupující xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxx xxxxxx. Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxx možnost xxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx řešení xxxxx podle xxxxxx 21 (Řešení sporů) xx xx za xx, xx xxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxx článek, xxxxx x xxxxxxx, xx:

x) xxxxxxxxxxx v přiměřené xxxxx poplatek xxxx xxxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx přezkumu xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nápravě xxxxxxxx xxxx postupu, xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

2. Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx podle xxxx dohody, určoval xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx situace xx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx jednostranně xxxxxxx xxxxx dopravy, xxxxxxxxx xxxx pravidelnost xxxxxx, xxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx provozních xxxxx leteckými dopravci xxxxx smluvní xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hluk) uplatňovaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 15 xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

3. x) S xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx u těchto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx letecký xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ujednání x xxxxxxxxxx xx xxxxxx:

x) xxxxxxxx leteckých xxxxxx xx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pod xxxxxxxx označením x xxxx provozovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx členských xxxxx xxxx kterékoli třetí xxxx; xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx provozovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx či xxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxx,

xx) xxxxxx dopravy xxx xxxxxxxxx kteréhokoli xxxxxx xxxxxxxxx dopravce, pokud xxxxx jiný xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x letů provozovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx.

x) Kterákoli xxxxxxx xxxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxx letečtí xxxxxxxx zapojení xx xxxxx x společném xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolení xxx xxxxxx založené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odst. 3 písm. a) xxxx x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx leteckých xxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx všichni letečtí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx označování linek xxxxxxxxx plné informování xxxxxxxxxxx x totožnosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx

4. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dopravu xx xxxxx xxxxx, povolí, xxx:

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, a xxxxx se xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupcem, xxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxx služeb, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxx dopravce provozující xxxxxxx xx stejném xxxxxxx, pokud mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

5. Na xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 4 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxx vztahovat pouze xxxxxxx xx provozní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx uplatňují xxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxx méně xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznané x xxxx uložení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx leteckých xxxxxxxx

6. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxx, xxx:

x) xx xxxxxxx vzájemnosti letečtí xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx něm xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, prodejní, xxxxxxxxx, provozní x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx leteckých dopravců xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx působí xx xxxxx xxxxx x mají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x

x) letečtí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx jejím xxxxx xxxxxxx kanceláře xx xxxxxx xxxxxxxxx x prodeje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx na xxxxxxxx x personál xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pracovníkům xxxxxxxx x odstavci 6 xxxxxx xxxxxx x co xxxxxxxxx xxxxx xxxx potřebná xxxxxxxx povolení, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxx smluvní xxxxxx usnadní a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro pracovníky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx netrvají xxxx xxx xxxxxxxxx (90) xxx.

Xxxxxx, místní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků

8. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx povolí, aby:

a) xx xxxxx území xxxxxxxxx letecké dopravní xxxxxx, x to xxx přímo, xxxx xxx vlastního xxxxxxx xxxxxx leteckých dopravců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx dopravní xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxx dle xxxxxxxxx uvážení xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, přičemž xxxxx osoba xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x měnách xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx hmot, xx xxxxx území xxxxxxx v místní xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx směnitelných xxxxxx, x

x) finanční prostředky xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Tyto xxxxx x převody xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx odkladů podle xxxxx devizového trhu xxxxxxxx xxx běžné xxxxxx x xxxx xxxxxx žádosti x xxxxxx a nevztahují xx na ně xxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

9. Xxxxx smluvní strana xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) kombinované xxxxxx xxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx či xxxxxxx). Xxxx dopravní xxxxxx xxxxx letečtí xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím ujednání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se mohou xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxx nákladní xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemní xx xxxxxxx povrchovou xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx míst xxxx x nich xx xxxxx xxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx, zahrnující x xxxxxxxxxxx případech rovněž xxxxx přepravovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxx; aby měli xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x celnicím xx letištích xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; x aby se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladní xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ujednání x xxxxxx xxxxxxxxxxx dopravci, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx země xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravu, x

x) intermodální xxxxxx, xxx za xxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx informováni x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxx

10. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povolí, xxx xxxxxxxx stanovovali ceny xx základě xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřijímá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zachování xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx nebo x xxxx.

11. Smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx oznamování xxx xxxxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxx strany umožní xxxxxxxx xxxxxx jednat x xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx mimo xxxx xxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, nepřiměřené xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

13. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uplatňují xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxxxx počítačových rezervačních xxxxxxx xx jejich xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) x xxxxx značky (xxxxxxxx)

14. Letečtí dopravci xxxxxxxxx xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx o udělení xxxxxxx xxxx nákupu xxxxxx xx společnostmi, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx letecké xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx, x s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx letadel s xxxxxxxx (xxx xxxxxxx)

15. Xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx dohody xxxxx xxxxxxx dopravci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxx prostřednictvím letadel x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dopravců x xxxxxx zemí, xx xxxxxxxxxxx, xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxx

16. Ustanovení xxxxxx 4 (Investice), xxxxxx 5 (Uplatňování xxxxxxxx předpisů), článku 6 (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx 7 (Xxxxxxx civilního xxxxxxxx), xxxxxx 8 (Xxx, xxxx x xxxxxxxx), xxxxxx 9 (Statistika), xxxxxx 10 (Xxxxx xxxxxxxxxxxx), článku 11 (Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), článku 12 (Xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x služeb), xxxxxx 13 (Xxxxxxxx xxxxx), xxxxxx 14 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx 15 (Xxxxxxxxxx letového xxxxxxx), článku 17 (Xxxxxxx výbor) x xxxxxx 18 (Xxxxxxx xxxxxxxxx) této dohody xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx leteckými dopravci xxxxx xxxxxxx strany xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx strany.

17. Xx xxxxxxxx žádostí x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx udělování požadovaných xxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x minimálním xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je spravedlivé x konkurenční xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx nejpravděpodobněji xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx dále, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x konkurenčního xxxxxxxxx xxxx mimo jiné xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx dopravci xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx subvencí xxxxxxxxxxxx hospodářskou xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k letištním xxxxxxxxx a xxxxxxx x x počítačovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx na xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx existují podmínky, xxxxx xx měly xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x konkurenční xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx může xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxx, xx míra, x xxxx xxxx xxxxxxxx nebo jiný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 14 mohou xxxxxx xxxxxxxxx kapitálové xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, záruky, xxxxxxxxxxx, xxxxxx úlevy xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytované xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X výhradou xx. 14 xxxx. 4 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx kvůli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx článkem xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany, xxxxxx xxxxxxxx xx státní, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxx příslušnými xxxxxx x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx, xxxxxx důkazem xx Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx společenstvími x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx byla xxxxxxxxx xxx 17. xxxxxx 1999 x Xxxxx.

5. Jestliže xx xxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx domnívá, xx xxxxxxxx uvedené x čl. 14 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx či újmy xxxxxx leteckému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx opatření. Xxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx přijmout xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx stanoví postupy x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxx po xxxxxx xxxx ode dne, xxx je tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx opatření xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx, přiměřené x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nutnou xxxx. Xxxx xxx zaměřeno xxxxxxx xx subjekt, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x odstavci 2, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 21 (Řešení xxxxx).

Xxxxxx 15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, snížit xxxxxxx x zvýšit xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx spolupracovali x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx integrovat xxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx informace.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx dopravce Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určení xxxxxxxx státní správou xxxx xxxx podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx dopravci Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxx xxxxx některé xxxxxxx strany x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx do vydání xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xx xx xx xx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxx xxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx nijak nebrání xxxx, xxx xxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x odstavci 1 xxxx 2 tohoto xxxxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx").

2. Smíšený xxxxx určí xxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxx orgány pro xxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx zasedá xxxxx potřeby, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx. O xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx.

4. Xxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx konzultací x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxxxx x za účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx co xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dva xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Smíšený xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx smluvními xxxxxxxx x xxxx posoudit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx fungování nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx včetně:

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxx xxxx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx vliv na xxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx oblastí pro xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a změn xxxxxxx x xxxx, xxx xx smluvními xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x kontrolou a xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxx xxxxxx.

7. Smíšený výbor xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx výměny xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx regulačních xxxxxxxxxxxx.

8. Smíšený xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxxxxx xxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx uznávají xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x provádění politiky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxx dotčena práva x xxxxxxxxxx smluvních xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx opatření k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx za předpokladu, xx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx uznávají, xx při xxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxx xxxx být náklady x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx jedna xx xxxxxxx stran xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx práv xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xx důležité v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx letectví xx životní xxxxxxxxx x xx hospodářství x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zmírňující opatření xxxx xxxx x xxxxxxx s xxxx xxxx dohody.

5. Při xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx životního prostředí xxxx xxx dodržovány xxxxx ochrany životního xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx budou mít xxxxxxxxxxxxx významný xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, na xxx xx vztahuje xxxx xxxxxx, x cílem xxxxxxxxx x nejvyšší xxxxx míře xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Konzultace xxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx lhůtě xxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Pracovněprávní xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx účinky této xxxxxx xx pracovní xxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxx xxxxxxx o svolání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx článku 17 xx xxxxxx projednání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku.

Xxxxxx 20

Mezinárodní spolupráce

Smluvní xxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx článku 17 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx vývoje xxxxxx xxxx smluvními xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postojů x uvedených xxxxxxxxx.

Xxxxxx 21

Řešení xxxxx

1. Xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx dojde x xxxxxxxxxx sporu, který xx xxxx xxxxxxx xxxx uplatňování této xxxxxx, xxxxxx xx xxx nejprve vyřešit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxx konzultace se xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx. 17 xxxx. 4 xxxx nejpozději xx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxx strana xx druhé smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxx žádosti x formální konzultace, xxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx na žádost xxxxxxxxx xxxxxxx strany x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx tří xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x rozhodčí xxxxxx xxxxxxx každá xxxxxxx xxxxxx sporu xxxxxxxxxxx rozhodce. X xxxxx lhůtě 45 xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx smluvními xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx některá xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokud xxxx xx stanovené xxxxx jmenován xxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx požádat xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx rozhodců. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušnost xxxxxxx xx smluvních xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx služebně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetího státu, xxxxxxxx rozhodčímu xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

4. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx xxxxxx xxxxx smluvní strany xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx straně xxxxx nařídit, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx soud xx xxxxxxxxx xxxxx písemné xxxxxxxxxx xx 180 xxx xx obdržení xxxxxxx x rozhodčí xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx byla porušena, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neprovede xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sporu vzájemně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx, může druhá xxxxxxx strana do xxxx vyřešení sporu xxxxxxxxxx uplatňování rovnocenných xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx.

8. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

9. Xxx účely xxxxxx článku Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 22

Xxxxx

X jakékoli xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx smluvní strany xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 17 (Xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxx v článku 23 (Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Článek 23

Vstup x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxx dohoda xxxxxxxx v platnost xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nót, x xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx postupy xxxxxxxx pro xxxxx xxxx dohody x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx sekretariátu Rady Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxx členským xxxxxx x Generální xxxxxxxxxxx Rady Xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx nebo nóty Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx členských států xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, jímž xx potvrzuje, xx xxxx xxxxxxxx potřebné xxxxxxx xxx vstup xxxx dohody x xxxxxxxx.

2. Xxx ohledu xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vzájemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupů pro xxxxxxxxxx provádění xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 24

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx kdykoli xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx straně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx oznámení xx xxxxxxxx podá Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx civilní xxxxxxxx a sekretariátu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx pozbývá platnosti xxxxx (1) xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx čtrnáct (14) xxx poté, xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx civilní xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů.

Xxxxxx 25

Registrace dohody

Tato xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx se xx vstupu x xxxxxxxx registrují u Xxxxxxxxxxx organizace xxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx národů x xxxxxxx s xxxxxxx 102 Xxxxxx XXX. Xx xxxxxxxxx sekretariáty Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxxx spojených národů xx xxxxxxxxxx oznámena xxxxx smluvní straně.

Xxxxxx 26

Xxxxx x xxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx xx smluvní xxxxxx xxxxxx smluvními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx letectví xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx, na xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx, vedou xx xxxxxxxx výboru xxxxxxxxxx s cílem xxxxxxxx, x jakém xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx dohodu x xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 23 (Xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx provádění) xxxx. 2 xxxx xxxxxx xx dvoustranné dohody xxxxxxx v xxxxxxx 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 2 xxxx dohody. Xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 23 xxxx. 1 xxxx dohody xxxxxxxxx tato xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxx 3 xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxx xxxxxx.

XX XXXXX XXXXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zástupci x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2009 xx xxxx xxxxxxxxxxxx x jazyce xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, polském, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, slovenském, xxxxxxxxxx, španělském x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxë

Xxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx

Xüx xxx Xöxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxx handtekening xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx la Région xxxxxxxx, la Xxxxxx xxxxxxxx xx xx Xxxxxx de Bruxelles-Capitale.

За Република България

Xx Xxxxxx xxxxxxxxx

Xå Kongeriget Danmarks xxxxx

Xüx die Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxx Vabariigi nimel

Thar xxxxxx Xx hÉireann

For Xxxxxxx

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Xxx xx Xxxxx xx Xxxxñx

Xxxx xx Xxxxxxxxxx française

Per la Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xāxxā

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx vardu

Pour xx Xxxxxx-Xxxxx xx Xxxxxxxxxx

X Magyar Xöxxxxxxxxx xxxxxxőx

Xħxx Malta

Voor xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx

Xüx xxx Xxxxxxxx Öxxxxxxxxx

X xxxxxxx Rzeczypospolitej Xxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx România

Za Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx puolesta

För Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xöx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx and Xxxxxxxx Xxxxxxx

За Европейската общност

Xxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx Det Xxxxxæxxxx Xæxxxxxxxx

Xüx xxx Xxxxxäxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Üxxxxxxx xxxxx

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Xxx the Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx la Xxxxxxxà xxxxxxx

Xxxxxxx Kopienas xāxxā

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xx Xxxxxxx Xöxöxxxx részéről

Għall-Komunità Xxxxxxx

Xxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

X xxxxxxx Wspólnoty Xxxxxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxă

Xx Európske xxxxxxxxxxxx

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxöx xxxxxxxx

Xå Europeiska xxxxxxxxxxxx xäxxxx

Xxx Xxxxxx

Xxxx xx Xxxxxx

PŘÍLOHA 1

XXXXXX XXXX

1. Xxx xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) této xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx leteckým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx:

xxxxx xxxx – místa x Xxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx – xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx – místa xx;

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství:

místa xxxx – xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx – xxxxx x Xxxxxx x x rámci Xxxxxx – xxxxx xx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) provozovat xxxx v xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx různá xxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx před, xxxxxxxxx místa x xxxxx za i xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx;

x) vynechat přistání xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x jakéhokoli xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxx počtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx;

x) obsluhovat xxxxx xxxx xxxxxxxxx místem xx xxxxx této xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx beze xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxx x propagovat xx xxxx xxxxx xxxxxx;

x) provádět xxxxxxxxxxxx xx jakýchkoli xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx ně;

h) vykonávat xxxxxxxxx dopravu x xxxxxxxxxxx místech x x xxxxxxx xx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stejném letadle xxx xxxxxx na xx, kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx; a

j) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx označování xxxxx x xxxxxxx x xx. 13 (Xxxxxxxx xxxxx) odst. 3 xxxx xxxxxx

xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxx.


XXXXXXX 2

UJEDNÁNÍ X XXXXXXXXXXX PRÁV

ODDÍL 1

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obou smluvní xxxxx

1. Xxx xxxxxx xx xxxxxx 4 (Xxxxxxxxx) xx vlastnictví xxxxxxxxx dopravců xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xx xx. 3 (Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx. 2 xxxx. x) a článek 4 (Xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 xxxx 2 písm. c) x x) xxxx xxxxxxx stanoví jinak, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 3 (Xxxxxx, xxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx) odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxx ustanovení:

"pokud jde x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xx držitelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x má xxxxxx xxxxx podnikání x Xxxxxx; pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx dopravce x podstatné xxxxx xxxxxxxx xxxx skutečně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, Islandu, Xxxxxxxxxxxxxxx, Norska xxxx Xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx a má xxxxxx místo xxxxxxxxx x xxxxxxxx státě".

ODDÍL 2

Xxxxxxxx zpřístupnění xxxxxxxxxxx xxxx

1. Při výkonu xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxxxx oddílu využívají xxxxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxx xxxxx provozní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx 2.

2. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1 této xxxxxx:

x) x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxx smluvních xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 25 xxxxxxx podílu s xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx dopravcích, xxxxxxx se tato xxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x služeb xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx – xxx kanadské xxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravu mezi xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x členských xxxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxx jakýmikoli xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x služeb xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nákladu xxx xxxxxxx dopravce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxx ve xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx místa xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx letu x xxxxxxx veřejnosti xxxx xxxxxx a propagovat xx xxxx xxxxx xxxxxx,

xx) u xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx právo xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx územím xxxxx xxxxxxx strany a xxxxx xx třetích xxxxxx ve spojení xx xxxxxxxx mezi xxxxx xx xxxxx xxxxxx smluvních strany x místy na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pouze k xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx Kanadou x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x oddílu 1 xxxxxxx 3, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx mezi Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx 2 xxxxxxx 3. Xxxxx xxx x práva xxxxxx nad rámec xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, přestanou xx xxxxxxxxxx veškerá xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx míst x stanovených xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a

iv) x zájmu větší xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x ii) x xxxxxxxxx v xxxxxxx, že v xxxx xxxxxxxxxxxx provádění xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx neexistovala xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx bezprostředně xxxx xxxxxxxxxxx prováděním xxxx xxxxxx nebo xxxxx vstupem x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výše x xxxxxxxxx i) x xx).

x) x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx vlastnit a xxxxxxxxxxx xxxxxx až 49 xxxxxxx podílu x hlasovacími právy x xxxxxx leteckých xxxxxxxxxx, použijí se xxxxx xxxx uvedených x xxxx 2 xxxx. a) xxxx xxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx páté xxxxxxx, která xxxx xxx letecké xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stran x xxxxxxxxx xx xxxxx mezilehlých xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x x xxxxxxx leteckých xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx služba xxxxxxxx xxxxx v kterémkoli xxxxxxxx xxxxx,

xx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx mezi jakýmikoli xxxxx x členských xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx a v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

xxx) x xxxxxx určených pouze x xxxxxxxx nákladu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx provozovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx smluvní xxxxxx;

x) v okamžiku, xxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxx smluvních xxxxx povolí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx zakládat na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátní x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 17 (Xxxxxxx xxxxx) odst. 5 a xxxx. 6 písm. e) x xx. 17 xxxx. 9 xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 písm. x) a x) xxxxxxx tato xxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k přepravě xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx letecké dopravce xxxx smluvních xxxxx xxxxx páté xxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxx mohli xxx xxxx ve xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany, x obě xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx uplatňována xxxxxxx 1, x xxxxxxx x xxxxxxx 17 (Xxxxxxx xxxxx) xxxx. 5 x xxxx. 6 xxxx. x) a čl. 17 odst. 9 xxxx xxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran, xxxxx vydají podle xxxxx xxxxxxxxxxx postupů, xx příloha 2 xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx příloha 1.


XXXXXXX 3

XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX A XXXXXXXXX STÁTY EVROPSKÉHO XXXXXXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxx xxxxxx 26 xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xx nahradí xxxx xxxxxxxxxxx dohody mezi Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx mezi vládou Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dopravě, xxxxxxxxx xxx 22. června 1993;

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxx x vládou Xxxxxx o letecké xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 13. xxxxxx 1986;

x) Xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxx x vládou Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, podepsaná xxx 13. března 1996; xxxxxx nót, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xx dne 28. xxxxx x 28. xxxxxx 2004;

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 13. prosince 1949; Xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxx týkající xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podepsané mezi xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx dne 13. prosince 1949, xxxxxxxxx xxx 13. xxxxxxxx 1949; Výměna xxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1949, xxxxxxxxx dne 16. xxxxxx 1958.

x) Xxxxxx xxxxxxxxx: Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Finska x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx územími x xxxx xx, xxxxxxxxx xxx 28. května 1990. Xxxxxx nót xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxx vládou Kanady x xxxxxx Xxxxxx x leteckých službách xxxx xxxxxx územími x mimo xx xxxxxxxx x Helsinkách xxx 28. května 1990, xxxxxxxxx dne 1. září 1999;

f) Xxxxxxxxxxx republika: Xxxxxx x xxxxxxx dopravě xxxx xxxxxx Kanady x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dne 15. xxxxxx 1976. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxx Kanady x xxxxxx Francouzské republiky, xxxxxx se mění xxxxxx x letecké xxxxxxx podepsaná v Xxxxxx xxx 15. xxxxxx 1976, podepsaná xxx 21. prosince 1982;

x) Xxxxxxxx republika Xxxxxxx: Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx Kanady a xxxxxx Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx dne 26. xxxxxx 1973; Xxxxxx nót mezi xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx dohoda x xxxxxxx xxxxxxx podepsaná x Xxxxxx dne 26. xxxxxx 1973, xxxxxxxxx xx dnech 16. prosince 1982 x 20. xxxxx 1983;

x) Řecká republika: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x vládou Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, podepsaná xxx 20. xxxxx 1984; výměna xxx xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx dne 20. xxxxx 1984, xxxxxxxxx xx dnech 23. xxxxxx x 19. xxxxxxxx 1995;

x) Maďarská xxxxxxxxx: Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx republiky x xxxxxxx dopravě, xxxxxxxxx xxx 7. xxxxxxxx 1998;

x) Irsko: Xxxxxx xxxx Kanadou x Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dvěma zeměmi, xxxxxxxxx xxx 8. xxxxx 1947; xxxxxx xxx (xx xxxxx 19. xxxxx a 31. května 1948) xxxx Xxxxxxx x Xxxxxx, kterou xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx službách xxxx xxxxxx xxxxx zeměmi, xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxx 1948; xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx x Irskem xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx příloha xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 8. xxxxx 1947, podepsaná xxx 9. července 1951. Xxxxxx nót xxxx Xxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx těmito dvěma xxxxxx xx xxx 8. xxxxx 1947, xxxxxxxxx dne 23. xxxxxxxx 1957;

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 1960; xxxxxx xxx xxxx xxxxxx Xxxxxx a vládou Xxxxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx dohoda o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v dohodnutém xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1972, xxxxxxxxx xxx 28. xxxxx 1972;

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Kanady a xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x letecké xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 2. xxxxxx 1989; výměna xxx xxxx xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxxx království xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (charterových) xxxx, xxxxxxxxx xxx 2. června 1989;

m) Xxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1976; výměna nót xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx Polské lidové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx IX, XI, XXXX a XX xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1976, xxxxxxxxx téhož dne;

n) Xxxxxxxxxxx republika: Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanadským územím x xxxxxxxxxxxx územím, xxxxxxxxx xxx 25. xxxxx 1947. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxx 3 x 4 přílohy xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx 25. dubna 1947, xxxxxxxxx xx xxxxx 24. xxxxx a 30. xxxxx 1957. Xxxxxx nót xxxx Xxxxxxx x Portugalskem, xxxxxx xx mění xxx 7 přílohy xxxxxx x leteckých xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, podepsaná xx xxxxx 5. xxxxxx a 31. xxxxxx 1958;

x) Xxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x civilní letecké xxxxxxx, xxxxxxxxx dne 27. xxxxx 1983;

x) Xxxxxxxxx království: Xxxxxx xxxx vládou Kanady x xxxxxx Španělska x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 15. xxxx 1988;

q) Xxxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx mezi Xxxxxxx x Švédskem x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanadským xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dne 27. xxxxxx 1947; Výměna xxx xxxx Kanadou x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanadským xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx 27. x 28. xxxxxx 1947. Xxxxxx nót xxxx Xxxxxxx a Švédskem, xxxxxx xx mění xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1947, podepsaná xxx 16. xxxxxx 1958, x

x) Spojené království Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx: Dohoda xxxx xxxxxx Kanady x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Británie x Severního Xxxxx x leteckých xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 22. xxxxxx 1988.

XXXXX 2

Pro xxxxx přílohy 2 xxxxxx 2 jsou x xxxxxxx s xxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxx) x dispozici tato xxxxx:

Xxxx 1 pro xxxxxxx dopravce Kanady

Ve xxxxxxx s provozováním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určených x xxxxxxxx cestujících xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nákladu a xxxxxx xxxxxxxx pouze x přepravě nákladu xxxx xxxxxxx dopravci Xxxxxx xxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx práva

Bulharsko

Práva xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx nebo xxxxx xx Xxxxx.

Xxxxx republika

Práva xxxx svobody xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxx místa xxxx místa xx Xxxxxx x jedním xxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x: x)Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxx x)Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx mezilehlé xxxxx nebo jako xxxxx xx. Xxxxxxxx x Xxxxxx mohou xxx obsloužena xxxx xxxxx xx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx a místy xx Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx a mezi xxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxx xx.

Xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx využitelná xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místa za Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx místy x Xxxxx, kromě xxxx x Turecku a Xxxxxxx. Xxxxxxx počet xxxxxxxxxxx míst x xxxx xx, xxxxx xxxxx xxx obsloužena xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx místy x Xxxxx x mezilehlými xxxxx x xxxx xxxxx x Irsku x místy xx. Xxx xxxxxx určené xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxx x Irsku x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx požadavku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx dvěma xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x Xxxxx xxxx Milánem. Mezilehlá xxxxx s xxxxx xxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx místa xx.

Xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Varšavou x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v Evropě, xxxxx vybere Xxxxxx x xxxxxx xxxx: Xxxxxx, Xxxxx, Praha, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx v Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x mezi xxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx svobody xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx: x)xxxx Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx místy ve Xxxxxxxxx a místy x Xxxxxx (kromě Xxxxxxxx, Dánska, Xxxxxxx, Xxxxxx, Itálie a xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX) xx)xxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Španělsku a xxxxx v Africe x xx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx strany Mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxxx 9060-XX/723.Xxxxxxxx xxxxx xxx uplatňována xxxxxxx xxxxx xxxxx páté xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx x: x)Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, nebo x)Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxx obsloužen xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx. Xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx jako xxxxx xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx místy ve Xxxxxxxx království x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx ve Xxxxxxxx království x xxxxx xx. Pro xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxxx království x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nějaké xxxxx x Xxxxxx.

Xxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Kanadou x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx práva

Belgie

Přepravní xxxxx xxxx svobody xxxx využitelná xxxx Xxxxxxxxxx x dvěma xxxxx xx xx Xxxxxxxxx státech amerických xxxxxxxx xx x xxxxxx Chicaga x xxxxxxx xx x xxxxxx Washingtonu, X.X.

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx vykonávána xx xxxxxx xxxxx xx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x včetně Xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx, X.X. Žádná práva xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx Xxxxxxxx x Ottawa xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx využitelná xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx Montrealem x xxxxx xxxxx xx xx Spojených xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx, D.C. a xxxxxxxx xx x xxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x mezi Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo jako xxxxx xx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx jako místo xx.

Xxxxxxx

Xxxxx páté svobody xxxx využitelná pouze xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxx místem xx xxxxxxx xx Floridě. Xxxxxxxxxxxx xxxx přepravní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxx x xxxxx místy xx ležícími v xxxxxxxxxxxxx části XXX xxxxx xxxx xx xxxxxxx Kalifornie, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Georgie, Xxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx Torontem xx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx Řecká xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx, Texasu x xx Floridě.

Irsko

Práva xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x Kanadě x xxxxxxxxxxx místy x xxxx místy x Xxxxxx a místy xx. Pro xxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx zemích bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v Xxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx využitelná xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx místy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx (xxxxxxx xx x xxxxxx Washingtonu, D.C., xxxxxxxx xx a xxxxxx Xxxxxxx) x xxxx Montrealem a/nebo Xxxxxxxx. Mezilehlá xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxx obsluhována jako xxxxx xx.

Xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx a Xxx Yorkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx za.

Portugalsko

Přepravní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx místy x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx místy x xxxx xxxxx v Xxxxxx a místy xx.

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx využitelná: x)xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx v Xxxxxx a Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Baltimore, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx/Xxxx Xxxxxxx x Houstonem, xx)xxxx Xxxxxxxxxx x Mexico Xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx svobody xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx x Seattlem. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxx xxxx místo xx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místo za.

Spojené xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx využitelná xxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx místy x xxxx místy x Xxxxxx x xxxxx xx. Pro xxxxxx xxxxxx xxxxx x přepravě nákladu xx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx místy v Xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx zemích xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxx království.

ODDÍL 3

Xxx xxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx do definice "xxxxx" x článku 1 této xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx podmínkami nadále xxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxxx x) Xxxxxx království, x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, l) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Británie x Xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx xxxx XX x Kanadou x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx

"X xxxxxxx xx xx. 26 xxxx. 2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx dohody uvedené x příloze 3 xx xxxxxxxxxxx, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2" má xxxxxx účinek jako xxxxxxxxx, xx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platných dvoustranných xxxxx uvedených x xxxxxxx 3."

Prohlášení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx mezi XX x Xxxxxxx o xxxxxxx dopravě, xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx

"Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx uvádějí, že xxxxxx xxxx Evropským xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx státy xx xxxxx straně x Xxxxxxx na xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, konkrétně její xxxxxx 8, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (XXX), s výjimkou xxxx x obratu xxx dovozu, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí Xxxx 2003/96/XX."