Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Dohoda

o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy

OBSAH:

Název

1 Nadpisy a definice

2 Udělení práv

3 Určení, oprávnění a zrušení oprávnění

4 Investice

5 Uplatňování právních předpisů

6 Bezpečnost civilního letectví

7 Ochrana civilního letectví

8 Cla, daně a poplatky

9 Statistika

10 Zájmy spotřebitelů

11 Dostupnost letišť a leteckých zařízení a služeb

12 Poplatky za používání letišť a leteckých zařízení a služeb

13 Obchodní rámec

14 Konkurenční prostředí

15 Uspořádání letového provozu

16 Zachování určení a oprávnění

17 Smíšený výbor

18 Životní prostředí

19 Pracovněprávní záležitosti

20 Mezinárodní spolupráce

21 Řešení sporů

22 Změny

23 Vstup v platnost a prozatímní provádění

24 Vypovězení dohody

25 Registrace dohody

26 Vztah k jiným dohodám

XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXX

xx jedné xxxxxx

x

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX KRÁLOVSTVÍ,

ESTONSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX REPUBLIKA,

SPOLKOVÁ XXXXXXXXX NĚMECKO,

ŘECKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXXXX REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX VELKOVÉVODSTVÍ,

MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

POLSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXX KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ XXXXXXXXXX VELKÉ BRITÁNIE X SEVERNÍHO IRSKA,

jako xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx x jako xxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx státy"),

a XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

xx xxxxxx xxxxx,

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x podpisu x Xxxxxxx xxx 7. xxxxxxxx 1944, xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx založený xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dopravci xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxx efektivní letecké xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxxxxx letecké xxxxxx,

XXXXXXX XX zajistit nejvyšší xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x letecké xxxxxxx,

XXXXXXXXX dosáhnout možných xxxxxxx spolupráce x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx,

XXXXXXXXXXX XX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx leteckých xxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxxxxx konkurenční xxxxxxxxx x leteckých xxxxxxxx a uznávajíce, xx xxxxx neexistují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx leteckými xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

XXXXXXX xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxxx a rovných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx dohody,

PŘEJÍCE xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, letecké dopravce x letiště x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXX xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx náležité xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXX xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXX SI xxxxxxx xxxxxx x letecké xxxxxxx, která doplní xxxxxxxx xxxxxx,

XX DOHODLY XXXXX:

Xxxxxx 1

Nadpisy x xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx dohodě xxxxxx jen xxx xxxxxxxxxx účely.

2. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx pro účely xxxx dohody:

a) "xxxxxxxxx xxxxx" jakýkoli xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx strany xxxxxx x plnění úkolů xxxxxxxxxxx x této xxxxxx;

x) "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, x xx odděleně xxxx x xxxxxxxxx;

x) "xxxxxxx" tato xxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxxxx změny xxxxxx xxxx kterékoli z xxxxxx;

x) "leteckým dopravcem" xxxxxxx dopravce, který xxx xxxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxx s xxxxxxx 3 xxxx xxxxxx;

x) "xxxxxxx xxxxxxx" Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x Evropské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx;

x) "xxxxxxx" Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letectví, xxxxxxxx x podpisu x Chicagu dne 7. xxxxxxxx 1944, xxxxxx všech příloh xxxxxxxxx podle článku 90 xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx 90 x 94 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx přílohy x xxxxx xxxxxxx Kanadou x členskými xxxxx, x

x) "xxxxxx" x xxxxxxx Xxxxxx její xxxxxxx (kontinentální x xxxxxxxx), xxxxxxx vody x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jejím vnitrostátním xxxxxx, xxxxxx vzdušného xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pevnina (xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx), xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, na xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx o založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx smlouvě x x xxxxxxxxx právním xxxxxxxx, který ji xxxxxxx, xxxxxx vzdušného xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx Gibraltar, xxxx xxxx dotčeny xxxxxx xxxxxxx Španělského království x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xx letiště xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx trvající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxx Gibraltar xxxxxxxx xx dni 18. xxxx 2006 mezi xxxxxxxxx státy x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x letišti Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne 18. xxxx 2006 x Xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx tato práva xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx leteckými xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxx přes xxxx území bez xxxxxxxx;

x) xxxxx přistávat xx jejím xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx území na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx nástupu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx, a

d) práva xxxxx stanovená x xxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx dopravce, xxxxx nejsou uvedeni x xxxxxx 3 (Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Určení, oprávnění x zrušení oprávnění

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx licence xx xxxx formy oprávnění xxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxx x provozování xxxxxxxxx služeb xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxx xxxxxxx xxxxxx letecké xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx status této xxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxx žádostí xx určeného leteckého xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx podaných x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se svými xxxxxxxx předpisy tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpožděním xxxxx příslušná oprávnění x povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxx, xx:

x) xxxxx xxxxxxx dopravce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx;

x) x xxxxxxxx xxxxxxx 2, u xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxx tímto leteckým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx licence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mají xxx tímto leteckým xxxxxxxxx skutečnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kterékoli xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx nebo Xxxxxxxxx, letecký dopravce xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství x má xxxxxx xxxxx podnikání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx dohodě.

3. Xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx udělit x může zrušit, xxxxxxxxxx xxxx omezit xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx nebo k xxx xxxxxx podmínky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx omezit xxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx 14 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx, xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx jejímu leteckému xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

4. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx článku xx přistoupí xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x odstavci 2 xxxx je nutné xxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 6 (Bezpečnost xxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx 7 (Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx

X výhradou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, aby xxxxx xxx její xxxxxxx xxxxxxxx plně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx dodržování:

a) svých xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx letadel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx nebo odletu x xxx, xxxxxx xxxxxx xx tomto xxxxx xxxx xxxxxxx x navigace xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x něj x xxxxxx xx xxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vstupu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a nákladu xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx na tomto xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx (xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, tranzitu, xxxxxxx xxxxxxxxx letectví, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, cel x karantény), ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ze xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, posádky x xxxxxxx xxxxxx pošty xxx tranzitu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx území x xxxxxx x xxx x během xxxxxx xx xxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx každá xxxxxxx xxxxxx leteckým xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx než vlastním xxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx potvrzují xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letecké xxxxxxx, xxxxxxxxx účast na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx poli xxxxxxxxxxx civilního letectví x rozvoj xxxxxxxxxx xxxxxxxx a iniciativ, x xx x xx xxxxxxx zeměmi. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxx mezi Kanadou x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx xxx 6. xxxxxx 2009, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jedné smluvní xxxxxx v xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx stranou x jejími leteckými xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx potvrzeny xxxx xxxxxx přinejmenším xxxxx xxxxx stanovených xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx leteckými úřady xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx dopravci nebo x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx leteckých služeb xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx od xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx smíšeného xxxxxx x xxxxx dosáhnout xxxxxxxxx dotyčné xxxxx. Xxxxx nebude xx xxxxxxx konzultací xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx smluvní xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany. Xxxxx Xxxxxx xxxx Kanadou x Xxxxxxxxx společenstvím x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v Xxxxx xxx 6. xxxxxx 2009, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vzájemném xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, použijí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

4. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Praze dne 6. xxxxxx 2009, xx smluvní strany x ohledem xx xxxxxxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx tato xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxxxxxx xxxxxxx úřady xxxxx xxxxxxx požádat x xxxxxxxxxx druhou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx příslušné xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x požadavků xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, shledají, že xxxxx smluvní strana xxxx její příslušné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx xxxxx a požadavky x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, alespoň xxxxxxxxxx minimálním normám xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx příslušné xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx patnácti (15) xxx xxxx x xxxx xxxxx, x níž xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx letecké xxxxx, xxxxx požádaly x xxxxxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxx, pozastavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx technických xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x něhož za xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravcem xxxxx xxxxxxx strany xxxx xxxx jménem xxxxx xxx během xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontrole (inspekce xx stojánce) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpoždění x xxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx nebo provoz xxxxxxx nejsou v xxxxxxx x minimálními xxxxxxx stanovenými x xxxx xxxx podle xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx k účinnému xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx norem stanovených xxxxx xxxxxx, letecké xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx leteckým xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx dopravcem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tato xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx za nutné x dosažení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nepřijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx patnácti (15) xxx xx důvodem xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx provozních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozujícího xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxx přístupu za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

8. Každá xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přijmout okamžitá xxxxxxxx, včetně práva xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx provozní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení xxxx jinak pozastavit xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx, xx je xx xxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vynasnaží xxxxxx konzultovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

9. Každé xxxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, 7 xxxx 8 xxxxxx xxxxxx se xxxxx, jakmile xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedly x xxxx přijetí.

Článek 7

Ochrana civilního xxxxxxxx

1. X souladu xx xxxxx xxxxx x povinnostmi xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vzájemnou povinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx xxxx xxxxxxxx součást xxxx xxxxxx.

2. Aniž xx xxxxxxx obecná xxxxxxxx jejich xxxx x povinností podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zejména x xxxxxxx x Xxxxxxx x trestných x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx xxx 14. září 1963, Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zmocnění se xxxxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxx dne 16. xxxxxxxx 1970, Úmluvou x potlačování xxxxxxxxxxxxx xxxx ohrožujících xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx dne 23. září 1971, Xxxxxxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx civilnímu xxxxxxxx, sjednaným v Xxxxxxxxx xxx 24. xxxxx 1988, x Xxxxxxx x značkování xxxxxxxxxxx trhavin pro xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx 1. xxxxxx 1991, x xxxxxxxxx dalšími xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx vzájemně xxxxxxxxx veškerou xxxxxx xxxxx, xxx zabránily xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx činům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x posádky, letišť x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx ohrožení ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx postupují v xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx pro civilní xxxxxxxx x označenými xxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxx předpisy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx provozovatelé xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hlavní xxxxx xxxxxxxxx xxxx trvalé xxxxx xx xxxxxxx xx jejich xxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jejich území xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx jakýkoli xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx x postupy x xxxxxxx týkajícími xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx norem x xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx může xx xxxxxx projednání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uskuteční xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxx xxxxx zohlednění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odstavci, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx území nebo xxxxx xxxxxx xx xxx. Každá xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx zajistí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, zavazadel, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx zásob xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx usilovat x xxxxxxxx vzájemného xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx vhodných xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx odděleně xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx jednorázové bezpečnostní xxxxxxxx xxx lety xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transferových xxxxxxxxxxx, transferových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx přijmou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví, xxxxxxxxxx x xxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx strany xxxxxxxx konzultují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx pro provozovatele xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání.

7. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jakémukoli požadavku xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx ohrožení xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx letů.

8. Xxxxxxx strany xx xxxxxxx, xx budou xxxxxxxxxxxxx na bezpečnostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhou xxxxxxx xxxxxxx.

9. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx výskytu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činů ohrožujících xxxxxxxxxx těchto letadel, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx navigačních xxxxxxxx xx xxxxxxx strany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vhodných xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (15) xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud není xx patnácti (15) xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxx, pro smluvní xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx požádala, xx xxxxxxxxxxx důvod x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, zrušit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx strana, xxxxx xx xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx článku, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Aniž xx dotčena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx dohody x x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx předpisy, zohlední xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx potřebných a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 8

Cla, xxxx x xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xx největším xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx právní předpisy, xx základě vzájemnosti xxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx a kapitálu, xxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx plateb x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx ukládají x xxxxx nevycházejí x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravci x xxxxxxxxxxx letecké xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx technický xxxxxxxx, pozemní xxxxxxxx, xxxxxxxx díly (xxxxxx xxxxxx), palubní zásoby (xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k použití xxxxxxxxxxx xxxxx letu x xxxxxxxx xxxxxxxx) x jiné xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx pro provoz xxxx xxxxxx letadla xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravě.

2. X xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx daní, xxxxx, cel, plateb x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxx xx poskytované xxxxxx, xxxxxx:

x) palubní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x naložené v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x odlétávajících letadlech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany provozovaných x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx služeb, x xxxx xxxx xxx xxxx zásoby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) pozemní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxx) přivezené xx xxxxx jedné xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx opravy letadel xxxxxxxxx dopravce xxxxx xxxxxxx xxxxxx provozovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx cestujících xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxx xxxxxxx strany provozovaných x oblasti mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx být xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx letu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxx letenek, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx reklamních xxxxxxxxx, xxxxx letecký xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Běžné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x materiály a xxxxxx xxxxxxx uchovávané xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravcem xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, aby byly xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxx, xxx budou xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x celními xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článkem xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx letečtí xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx uzavřou x xxxxx xxxxxxxx dopravcem, xxxxx obdobně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx převodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příjmů x kapitálu.

Článek 9

Statistika

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx povinně shromažďovány xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxx statistické informace, xxxxx xxxxx být x xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. X rámci xxxxxxxxx výboru xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vzájemné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxx smluvní strana xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přijmout xxxxxxx x xxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx přijali xxxxxx přiměřená opatření, xxxx xxxx x xxxxxx oblastech:

a) požadavky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx v případě xxxxxxxx nástupu xx xxxxxx;

x) xxxxxxx peněz xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škody xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx smíšeného xxxxxx xxxxx vzájemně xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Dostupnost xxxxxx x xxxxxxxxx zařízení x xxxxxx

1. Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, letové xxxxx, xxxxxx letového xxxxxxx x letové xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx letectví, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx je xxxxxx využití dohodnuto.

2. X xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x fyzických xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x službám xx xxxxxxx spravedlivých x xxxxxxx příležitostí x xxxxxxxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

3. Každá smluvní xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx a předpisy xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx letiště xx jejím území, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx domnívá, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx, xxxx druhé xxxxxxx straně oznámit xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x konzultace xxxxx odstavce 4 xxxxxx 17 (Xxxxxxx xxxxx) .

Článek 12

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zařízení x xxxxxx

1. Xxxxx smluvní xxxxxx zajistí, aby xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx leteckým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za užívání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jejími xxxxxxxxxxx orgány nebo xxxxxxxx ukládajícími poplatky, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x náklady x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx diskriminační. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx leteckým xxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxx podmínky přiznané xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx leteckým xxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx xx užívání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, zařízení x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx jejími xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx nespravedlivě xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx rozvrženy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx nesmějí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx příslušným orgánům xxxx subjektům xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx letištních xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx systému xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx, xx jejichž užívání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být poskytovány xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx méně výhodných, xxx xxxx nejvýhodnější xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx leteckému xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx poplatků.

3. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx xxxx subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx území a xxxxxxxxx dopravci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vybízí xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dopravce xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx uvedenými x odstavcích 1 x 2 xxxxxx xxxxxx. Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ukládající xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx návrhu na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, a měly xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těmito xxxxxxxxx.

4. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxx 21 (Xxxxxx sporů) xx má xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx článek, pouze x případě, xx:

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo postupu, xxxxx je x xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dopravcům xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x rovné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany, xxx frekvenci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxx, určoval xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, programů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx) uplatňovaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx s xxxxxxx 15 xxxxxx.

Xxxxxxxx označování xxxxx

3. x) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx každá xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uplatňuje, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ujednání x xxxxxxxxxx xx xxxxxx:

x) xxxxxxxx leteckých xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxxx kterýmkoli xxxxxxxx dopravcem Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx; nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx námořní) x xxxxxxxxx xxxx,

xx) xxxxxx dopravy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravce, xxxxx xxxxx xxxx letecký xxxxxxxx xx leteckých xxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx získal oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vlastním xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx leteckým xxxxxxxxx xxxxxxx xx smluvních xxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx všichni letečtí xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx měli xxxxxxxxx povolení xxx xxxx xxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx založené xx xxxxxxxxx označování xxxxx xxxxxxx v xxxx. 3 xxxx. a) xxxx x) xxxxxx xxxxxx x důvodu, xx letecký xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx letečtí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx cesty.

Pozemní odbavení

4. Xxxxx smluvní strana xxxxxxxx xxxxxxxxx druhé xxxxxxx strany, xxxxx xxxxxxxxx dopravu xx xxxxx xxxxx, povolí, xxx:

x) na základě xxxxxxxxxxx prováděli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxxx xx tak xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupcem, xxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx odbavovací xxxxxx pro jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx x xxxxxxx x příslušnými právními xxxxxxxx.

5. Xx výkon xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 4 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxx xx xxxxx vztahovat xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ohledů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Veškerá xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx méně xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x době uložení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravci kterékoli xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravců

6. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx:

x) na xxxxxxx vzájemnosti xxxxxxx xxxxxxxx druhé smluvní xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx něm xxx zástupce a xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx službami;

b) xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx jejím xxxxx x xxxx oprávnění xxxxxxxxxx takovéto xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a

c) letečtí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx jejím xxxxx xxxxxxx kanceláře xx účelem xxxxxxxxx x xxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činností.

7. Každá xxxxxxx strana xxxxxxxx, xxx se na xxxxxxxx x personál xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx. X souladu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx potřebná xxxxxxxx xxxxxxxx, víza xx xxxxxxx doklady, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx každé xxxxxxx o pracovní xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dočasné xxxxx, xxxxx netrvají xxxx xxx xxxxxxxxx (90) xxx.

Xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

8. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx povolí, xxx:

x) xx xxxxx území xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx přímo, xxxx xxx vlastního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx uvážení ve xxxxx xxxxxxxxxxxx měnách xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx osoba xxxx xxxx dopravní xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) místní výdaje, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx pohonných xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měnách, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx běžného provozu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x převádět xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxxxx xx zahraničí xx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx žádosti o xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx banky.

Intermodální xxxxxx

9. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx námořní). Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ujednání x povrchovými xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx s leteckými xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu do xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx dopravy na xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; aby xxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; x aby se xxxxx xxxxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladní xxxxxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx povrchovými dopravci, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiné země xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx nabízeli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxx a zasilatelé xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxx

10. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx základě volné x spravedlivé hospodářské xxxxxxx. Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zavedení xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx nebo x xxxx.

11. Xxxxxxx xxxxxx nevyžadují oznamování xxx leteckým úřadům.

12. Xxxxxxx strany umožní xxxxxxxx úřadům xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx jiné xxxx, které xxxxx xxx nespravedlivé, nepřiměřené xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx rezervační xxxxxxx

13. Smluvní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx základě xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) x nákup xxxxxx (xxxxxxxx)

14. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx společnostmi, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx poskytující xxxx letecké xxxxxx xx příslušné povolení xxx trasu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (xxx xxxxxxx)

15. Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb podle xxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytovat letecké xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx letadel x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravců, xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx zemí, xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxx takovýchto ujednání xxxxxxx dopravce poskytující xxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxxx letadla mají xxxxxxxxx povolení, x x xxxxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx od xxxxxxxxx xxxxxxxx provozujících xxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxx

16. Xxxxxxxxxx xxxxxx 4 (Xxxxxxxxx), xxxxxx 5 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), článku 6 (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx 7 (Xxxxxxx civilního letectví), xxxxxx 8 (Cla, xxxx a poplatky), xxxxxx 9 (Xxxxxxxxxx), xxxxxx 10 (Xxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxx 11 (Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), článku 12 (Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxx 13 (Xxxxxxxx xxxxx), xxxxxx 14 (Xxxxxxxxxxx prostředí), článku 15 (Xxxxxxxxxx letového xxxxxxx), xxxxxx 17 (Xxxxxxx xxxxx) a xxxxxx 18 (Životní xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xx použijí xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx leteckými xxxxxxxx xxxxx smluvní strany xxxxxx xx xxxxx xxxx x území xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

17. Xx xxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx smluvní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravci postupují x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx jejich xxxxxxxxx xxxxx je spravedlivé x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx strany xxxxxxxx, že letečtí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx jednají x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx základě x nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Uznávají xxxx, xx klíčovými faktory xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářskou xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémům.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx existují podmínky, xxxxx by měly xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x konkurenční xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxx této xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx připomínky. Xxxxx toho může xxxxxxx x svolání xxxxxxxxx výboru. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxx, x xxxx může xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx cíle xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výboru.

3. Xxxx xxxxxxxxxxx řešené podle xxxxxx 14 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, vlastnictví, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx daně, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytované xxxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxx. S xxxxxxxx xx. 14 odst. 4 se xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx článkem xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx na státní, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejímž xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx 17. xxxxxx 1999 x Xxxxx.

5. Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx strana xx konzultacích xx xxxxxxxx xxxxxx domnívá, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 14 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx povedou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravci xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx opatření. Kterákoli xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxx x kritéria xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx, xxx je xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx opatření xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, přiměřené x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx omezené na xxxxxxxx xxxxxx míru. Xxxx být zaměřeno xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, x xxxx přijetím xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 21 (Xxxxxx xxxxx).

Xxxxxx 15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu, x xxxxx optimalizovat xxxxxxxx xxxxxxxx, snížit xxxxxxx x xxxxxx bezpečnost x xxxxxxxx stávajících xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx poskytovatele xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx smluvních xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na životní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx informace.

Článek 16

Xxxxxxxxx určení x xxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx dopravce Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx je x xxxxxxxxxxx držitelem určení xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx dohodou, se xxxxxxx xx leteckého xxxxxxxx určeného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx leteckému xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xx xxx xxxxxx xxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxxx licence xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx strany x xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xx vydání xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xx xx xx to, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, aby byl x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určen xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx smluvní strany, xxxxx není uveden x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx").

2. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx orgány xxx xxxx, xx xxx xx vztahuje xxxx xxxxxx, x usnadňuje xxxxxxxx mezi xxxx.

3. Xxxxxxx výbor xxxxxx xxxxx potřeby, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx. X svolání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strana.

4. Xxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx otázce týkající xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vznesených xxxxxx smluvní stranou. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx nejdříve, xxxxxxxxxx však xxx xxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

6. Smíšený xxxxx podporuje spolupráci xxxx smluvními stranami x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx této dohody, xxxx xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx dohodu;

c) posuzování xxxxxxx oblastí xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx doporučování změn xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, a

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x investicemi, vlastnictvím x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx splnění podmínek xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx xxxxxxx 2 xxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxx výbor xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odborné výměny xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednací xxx.

9. Xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx dohody.

Xxxxxx 18

Životní xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx uznávají xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx při tvorbě x xxxxxxxxx politiky xxxxxxxxxxxxx letectví.

2. Xxxx xxxx dotčena práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xx každá xxxxxxx strana x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx letecké xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx tato xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx mezinárodního letectví xxxx xxx náklady x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxx xx vyhodnotit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx práv xxxxxxxxxx x této xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx opatření xxxxxxx, měla xx xxxxxxxxxx vhodné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopadů.

4. Xxxxxxx xxxxxx uznávají, že xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxx s cílem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx s cíli xxxx xxxxxx.

5. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v letectví xxxxxxx Xxxxxxxxxxx organizací xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účinek xx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx tato xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx začnou xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx uznávají, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na pracovní xxxx, zaměstnanost a xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 17 xx xxxxxx projednání xxxxxxxxxxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 20

Mezinárodní xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx článku 17 předložit xxxxxx xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) možného vývoje xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx a jinými xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a

c) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx mnohostranných xxxxxxxx;

xx-xx xx možné, xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 21

Xxxxxx sporů

1. Xxxxxxxx xxxx smluvními xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx týká výkladu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx se xxx nejprve vyřešit xxxxxxxxxx konzultacemi xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx ohledu xx xx. 17 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx druhé xxxxxxx xxxxxx obdrží xxxxxxxx xxxxxx odvolávající xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Pokud xxxx není vyřešen xx 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x formální xxxxxxxxxx, xxxx být xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k rozhodnutí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud s xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strany x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx tří xxxxxxxx x souladu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx 45 xxx xxx rozhodci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stran xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo pokud xxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx požádat xxxxxxxx rady Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx podle xxxxxxx jmenoval xxxxxxx xxxx více rozhodců. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx některé xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jmenování služebně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

4. Xxxxxxxx xxxx přijme xxxx xxxxxxx řád x časový rozvrh xxxxxx.

5. Na xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx straně xxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uplatňovala xxxxxxx nápravná xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxx písemné xxxxxxxxxx do 180 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x rozhodčí xxxxxx. Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxx rozhodčí soud xxxxxx, že tato xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x odpovědná smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nedosáhne x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vzájemně xxxxxxxxxxxx řešení xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx strana xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx.

8. Na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

9. Xxx účely xxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxxxxxxxx x členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 22

Xxxxx

X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzájemnou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 17 (Xxxxxxx výbor) této xxxxxx. Změny xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 23 (Xxxxx v xxxxxxxx a prozatímní xxxxxxxxx).

Xxxxxx 23

Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx poslední z xxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxx Generální xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Evropské xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx nebo nóty Xxxxxxxxxx společenství x xxxx členských států xxxxxxxx xxxxxxx každého xxxxxxxxx státu, xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx ukončeny xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx dohody x xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stran xx prvního xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx z xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vzájemně xxxxxx dokončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupů pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Článek 24

Vypovězení dohody

Kterákoliv xx xxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx písemné xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podá Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (1) rok xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx x vypovězení xxxx xx základě xxxxxxxxxx souhlasu xxxxx xxxx xxxx uplynutím xxxx xxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxx oznámení xxxxxxxx čtrnáct (14) xxx poté, xx xx xxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx.

Článek 25

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx x každá xxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů x xxxxxxx x článkem 102 Charty XXX. Xx potvrzení xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx organizace xxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx registrace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxx x xxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx mezivládní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx záležitostí, xx xxx xx vztahuje xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx výboru xxxxxxxxxx s cílem xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx dohodu x xxx by xxxx xxxxxx xxxx xxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx vývoje xxxxxxxxxx.

2. Xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 23 (Xxxxx x platnost a xxxxxxxxxx provádění) xxxx. 2 této dohody xx xxxxxxxxxxx dohody xxxxxxx x xxxxxxx 3 této xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx. 23 xxxx. 1 této dohody xxxxxxxxx xxxx dohoda xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 3 xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 2 této xxxxxx.

XX XXXXX XXXXX připojili xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2009 xx xxxx xxxxxxxxxxxx x jazyce xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, finském, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, litevském, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, polském, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxë

Xxxx xx Xxxxxxx xx Belgique

Für xxx Xöxxxxxxxx Belgien

Deze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx eveneens xxx Xxxxxxx Gewest, xxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxx Brussels Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Région xxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxx xx la Xxxxxx xx Bruxelles-Capitale.

За Република България

Za Českou xxxxxxxxx

Xå Kongeriget Xxxxxxxx xxxxx

Xüx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxx nimel

Thar xxxxxx Xx hÉireann

For Xxxxxxx

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Xxx xx Xxxxx xx Xxxxñx

Xxxx la Xxxxxxxxxx xxxxçxxxx

Xxx la Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xāxxā

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xx Grande-Duché xx Xxxxxxxxxx

X Magyar Xöxxxxxxxxx xxxxxxőx

Xħxx Xxxxx

Xxxx xxx Xxxxxxxxxx der Xxxxxxxxxxx

Xüx xxx Xxxxxxxx Österreich

W xxxxxxx Rzeczypospolitej Xxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxâxxx

Xx Xxxxxxxxx Slovenijo

Za Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xöx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xöx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxx the Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

За Европейската общност

Xxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xx Xxxxxxxx společenství

For Xxx Xxxxxæxxxx Fællesskab

Für die Xxxxxäxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Üxxxxxxx xxxxx

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Xxx the Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xx Comunità xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxx vārdā

Europos xxxxxxxxx vardu

az Xxxxxxx Xöxöxxxx xxxxxxőx

Xħxxx-Xxxxxxxà Ewropea

Voor xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

X xxxxxxx Wspólnoty Xxxxxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxxx Europeia

Pentru Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxă

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx yhteisön xxxxxxxx

Xå Europeiska xxxxxxxxxxxx xäxxxx

Xxx Canada

Pour xx Xxxxxx

XXXXXXX 1

SEZNAM XXXX

1. Xxx účely xx. 2 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx níže xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxx xxxxxxx dopravce Xxxxxx:

xxxxx xxxx – xxxxx x Xxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx – xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx států – místa xx;

x) xxx letecké dopravce Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxx xxxx – xxxxx x xxxxxxxxx státech – xxxxxxxxx místa – xxxxx x Xxxxxx x x xxxxx Xxxxxx – xxxxx xx.

2. Xxxxxxx dopravci xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxx podle xxxxxxxxx uvážení:

a) provozovat xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx směrech;

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx jednoho letadla;

c) xxxxxxxxxx místa před, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx za x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strany, x to x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx;

x) xxxxxxxx přistání xx xxxxxxxxx místě xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jiné xxx xxxxxxx bez jakýchkoli xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxx počtu provozovaných xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx;

x) obsluhovat xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území této xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx nebo beze xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx letu a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a propagovat xx xxxx xxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x místech na xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx;

x) kombinovat xxxxxxxx xx xxxxxxx letadle xxx ohledu xx xx, kde xxxx xxxxxxxx začíná; a

j) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx linek x xxxxxxx x xx. 13 (Obchodní xxxxx) odst. 3 xxxx xxxxxx

xxx omezení xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.


PŘÍLOHA 2

UJEDNÁNÍ X XXXXXXXXXXX XXXX

XXXXX 1

Xxxxxxxxxxx x kontrola xxxxxxxxx xxxxxxxx obou xxxxxxx xxxxx

1. Bez xxxxxx xx xxxxxx 4 (Xxxxxxxxx) je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x míře, xxxxxx xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xx čl. 3 (Určení, oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx. 2 písm. x) a xxxxxx 4 (Investice) xxxx xxxxxx xx xx xxxx, než xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 bodu 2 xxxx. c) x d) této xxxxxxx stanoví jinak, x ohledem na xxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxxxx dopravců místo xx. 3 (Xxxxxx, xxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx) xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxx ustanovení:

"pokud xxx x xxxxxxxxx dopravce Xxxxxx, xx tento xxxxxxx dopravce z xxxxxxxxx xxxxx vlastněn xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx leteckého dopravce x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx; xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxx letecký xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo skutečně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxxxxx xxxxx, Islandu, Xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopravce Xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx".

XXXXX 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přepravních xxxx

1. Při výkonu xxxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxx 2 xxxxxx oddílu využívají xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které povoluje xxxxxxx 1 xxx 2.

2. Bez xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze 1 xxxx dohody:

a) x okamžiku, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušníkům xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx až 25 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx tato xxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pouze k xxxxxxxx xxxxxxx – xxx kanadské letecké xxxxxxxx xxxxx provozovat xxxxxxxxxxx dopravu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx a jakýmikoli xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxx letecké xxxxxxxx Společenství xxxxx xxxxxxxxxx letecké xxxxxx xxxx jakýmikoli xxxxx x členských státech x xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx nákladu pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní dopravu x míst xx xxxxxxx xxxxxx x xx tato místa xxxx jakákoli xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx nebo beze xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx x xxxxxxx veřejnosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx přímé xxxxxx,

xx) x služeb xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx strany x xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xx službami xxxx xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx,

xxx) u kombinovaných xxxxxx určených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x služeb xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxx xxxxx přepravní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x dvoustranných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx x členskými xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x oddílu 1 xxxxxxx 3, a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ujednáních, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx 2 xxxxxxx 3. Pokud xxx o xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx počtu xxxx x stanovených xxxxxxx xxxxxxxxx letů, a

iv) x xxxxx xxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx x podbodech x) x xx) x xxxxxxxxx x xxxxxxx, že x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx neexistovala žádná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prováděním xxxx dohody nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx než xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx i) x xx).

x) x okamžiku, xxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastnit x xxxxxxxxxxx xxxxxx až 49 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxx:

x) u kombinovaných xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxx letecké dopravce xxxx smluvních xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx místech x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech, xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služba xxxxxxxx místo x Xxxxxx a x xxxxxxx leteckých dopravců Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

xx) u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určených x přepravě xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx páté xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx jakýmikoli xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x jakýmikoli xxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxx členských xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

xxx) x xxxxxx určených xxxxx x xxxxxxxx nákladu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxx xx xxxxx druhé xxxxxxx strany a xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) v okamžiku, xxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zakládat xx xxxxxx xxxxx letecké xxxxxxxx poskytující xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x článkem 17 (Xxxxxxx výbor) xxxx. 5 a xxxx. 6 písm. e) x xx. 17 xxxx. 9 této xxxxxx xx xxxxx xxxx uvedených x xxxx 2 písm. x) x x) xxxxxxx tato práva:

i) x kombinovaných služeb xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx letecké dopravce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx páté xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx všechna xxxxx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) x xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxx smluvních stran xxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx dopravci mohli xxx plně ve xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany, x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx uplatňována xxxxxxx 1, x xxxxxxx x xxxxxxx 17 (Smíšený xxxxx) xxxx. 5 x xxxx. 6 xxxx. x) x xx. 17 odst. 9 xxxx xxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účinku příloha 1.


PŘÍLOHA 3

XXXXXXXXXXX DOHODY XXXX XXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXXXX

XXXXX 1

Podle článku 26 této xxxxxx xx neuplatní nebo xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi Xxxxxxx a členskými xxxxx:

x) Xxxxxxxx republika: Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 22. xxxxxx 1993;

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx Xxxxxx x letecké xxxxxxx, podepsaná xxx 13. května 1986;

x) Xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Kanady x vládou Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 13. xxxxxx 1996; xxxxxx xxx, kterou xx daná xxxxxx xxxx, xx xxx 28. dubna a 28. června 2004;

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx: Dohoda xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx x leteckých xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zeměmi, xxxxxxxxx xxx 13. xxxxxxxx 1949; Xxxxxx nót xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxx týkající se xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxx 13. prosince 1949, xxxxxxxxx xxx 13. xxxxxxxx 1949; Xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx x Dánskem, kterou xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1949, xxxxxxxxx dne 16. xxxxxx 1958.

e) Xxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx i xxxx xx, xxxxxxxxx xxx 28. xxxxxx 1990. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx Dohoda xxxx vládou Kanady x vládou Xxxxxx x leteckých službách xxxx jejich xxxxxxx x mimo xx xxxxxxxx x Helsinkách xxx 28. xxxxxx 1990, podepsaná dne 1. září 1999;

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx x letecké xxxxxxx xxxx xxxxxx Kanady x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 15. xxxxxx 1976. Xxxxxx xxx mezi xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podepsaná x Xxxxxx xxx 15. xxxxxx 1976, xxxxxxxxx xxx 21. prosince 1982;

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx: Dohoda x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 26. xxxxxx 1973; Xxxxxx nót xxxx xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx, kterou xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podepsaná x Xxxxxx xxx 26. xxxxxx 1973, xxxxxxxxx xx xxxxx 16. xxxxxxxx 1982 x 20. xxxxx 1983;

x) Řecká republika: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxx republiky o xxxxxxx dopravě, xxxxxxxxx xxx 20. srpna 1984; výměna xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Kanady a xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxx o letecké xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx dne 20. xxxxx 1984, xxxxxxxxx xx xxxxx 23. xxxxxx x 19. xxxxxxxx 1995;

i) Xxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 7. xxxxxxxx 1998;

x) Irsko: Xxxxxx xxxx Kanadou x Irskem x xxxxxxxxx službách xxxx xxxxxx dvěma xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 8. xxxxx 1947; xxxxxx xxx (ve dnech 19. xxxxx x 31. xxxxxx 1948) xxxx Xxxxxxx x Xxxxxx, kterou se xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxx 1948; xxxxxx xxx xxxx Kanadou x Irskem xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx příloha dohody x xxxxxxxx ze xxx 8. srpna 1947, xxxxxxxxx xxx 9. xxxxxxxx 1951. Xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 8. xxxxx 1947, xxxxxxxxx xxx 23. xxxxxxxx 1957;

k) Xxxxxxx xxxxxxxxx: Dohoda xxxx Xxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx dne 2. xxxxx 1960; výměna xxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1972, xxxxxxxxx dne 28. xxxxx 1972;

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x letecké xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 2. xxxxxx 1989; xxxxxx xxx mezi xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx, podepsaná xxx 2. xxxxxx 1989;

x) Xxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1976; xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dohodu xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Polské xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx IX, XX, XXXX x XX xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx podepsané xxx 14. května 1976, xxxxxxxxx xxxxx dne;

n) Xxxxxxxxxxx republika: Dohoda xxxx vládou Xxxxxx x vládou Portugalska x leteckých službách xxxx kanadským územím x xxxxxxxxxxxx územím, xxxxxxxxx xxx 25. xxxxx 1947. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x vládou Xxxxxxxxxxx, kterou xx xxxx xxxx 3 x 4 přílohy xxxxxx x leteckých xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxx xxxxxx podepsané x Xxxxxxxx dne 25. xxxxx 1947, xxxxxxxxx xx dnech 24. dubna x 30. xxxxx 1957. Xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx mění xxx 7 přílohy xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zeměmi, podepsaná xx dnech 5. xxxxxx x 31. xxxxxx 1958;

x) Xxxxxxxx: Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx socialistické republiky x xxxxxxx letecké xxxxxxx, podepsaná dne 27. xxxxx 1983;

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx dne 15. xxxx 1988;

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dne 27. xxxxxx 1947; Výměna xxx mezi Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx a švédským xxxxxx, podepsaná xx xxxxx 27. x 28. xxxxxx 1947. Xxxxxx nót xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x roku 1947, xxxxxxxxx dne 16. května 1958, x

x) Spojené xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx: Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Severního Irska x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 22. xxxxxx 1988.

ODDÍL 2

Xxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx 2 jsou x xxxxxxx x xxxxx 2 xxxx. x) podbodem xxx) x xxxxxxxxx tato xxxxx:

Xxxx 1 pro xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx

Xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Kanadou a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nákladu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx práva:

Členský xxxx

Xxxxxxxxx práva

Bulharsko

Práva páté xxxxxxx jsou využitelná xxx dvě xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx obsloužena xxxx xxxxxxxxx místa xx Xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nejvýše xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výběru, x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxx x jedním xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx páté xxxxxxx xxxx využitelná xxxx Xxxxxx a: x)Xxxxxxxxxxxx x Helsinkami, xxxx b)Amsterodamem x Xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx jako xxxxx xx. Xxxxxxxx x Moskva xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x mezi xxxxx xx Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxx xx.

Xxxxx

Xxxxx páté xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místa za Xxxxxxx a dvěma xxxxxxx místy x Xxxxx, xxxxx xxxx x Turecku x Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx míst x xxxx za, která xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx páté xxxxxxx, nepřekročí xxx, x čehož xxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx

Xxxxx páté xxxxxxx xxxx využitelná xxxx xxxxx v Xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx x Xxxxx x xxxxx za. Xxx služby xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx poskytovat mezinárodní xxxxxxx xxxx místy x Irsku x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx požadavku xxxxxxxxxx nějaké xxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx a Xxxxx xxxx Milánem. Mezilehlá xxxxx x xxxxx xxxx svobody mohou xxx rovněž obsluhována xxxx xxxxx xx.

Xxxxxx

Xxxxx xxxx svobody jsou xxxxxxxxxx xxxx Varšavou x xxxxx mezilehlými xxxxx x Evropě, xxxxx xxxxxx Kanada x těchto míst: Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Stockholm, Xxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx místy x Xxxxxxxxxxx x mezilehlými xxxxx x mezi xxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx místa x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx: x)xxxx Xxxxxxxx x třemi xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx x místy x Xxxxxx (xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Švédska, Xxxxxx, Itálie x xxxxxxxx xxxxxxxx SSSR) xx)xxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx x xxxxx x Africe x xx Středním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx (ICAO) x xxxxxxxxx 9060-AT/723.Současně xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nejvýše xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx páté xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxxx x: x)Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxx x)Xxxxxxxxxxxx x Moskvou.

Amsterodam xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jako xxxxx xx. Xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx páté xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx místy a xxxx xxxxx ve Xxxxxxxx království a xxxxx za. Xxx xxxxxx určené pouze x přepravě xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx místy xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx bez požadavku xxxxxxxxxx nějaké místo x Kanadě.

Část 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Ve xxxxxxx x provozováním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určených x xxxxxxxx cestujících x xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx x xxxxxx určených xxxxx x přepravě xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx tato xxxxx:

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx práva

Belgie

Přepravní xxxxx páté xxxxxxx xxxx využitelná xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx za xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx, D.C.

Bulharsko

Práva xxxx svobody xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx za xx Xxxxxxxxx státech xxxxxxxxxx xxxxxxxx od x včetně Xxxxxxx x xxxxxxx od x xxxxxx Xxxxxxxxxxx, X.X. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx páté xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx svobody jsou xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x dvěma místy xx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx severně xx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx, X.X. x xxxxxxxx xx x xxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxx páté xxxxxxx jsou využitelná xxxx Montrealem a Xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx a Seattlem. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx jako mezilehlé xxxxx nebo xxxx xxxxx xx. Xxxxxxx xxxx xxx obsloužen xxxxx xxxx xxxxx xx.

Xxxxxxx

Xxxxx páté svobody xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxx místem za xxxxxxx xx Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi Montrealem x dvěma xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx USA xxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Georgie, Xxxxxx, Xxxxx a Washington.

Řecko

Přepravní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx využitelná xxxx Xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx xxxx Montrealem x Chicagem xxxx xx Xxxxxxxx do xxxxxxx místa xx Xxxxxxxxx státech amerických, xxxxx určí Xxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxx x Kalifornii, Xxxxxx x xx Xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx místy x Xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x Xxxxxx x místy xx. Pro xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x Kanadě x místy ve xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nějaké xxxxx x Xxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx využitelná mezi xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x severovýchodní části Xxxxxxxxx xxxxx amerických (xxxxxxx xx x xxxxxx Washingtonu, X.X., xxxxxxxx xx x xxxxxx Chicaga) x xxxx Xxxxxxxxxx x/xxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx.

Xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x Xxx Yorkem jako xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x Xxxxxx a xxxxx xx.

Xxxxxxxxx

Xxxxx páté xxxxxxx xxx mezilehlá xxxxx x xxxxx za xxxx využitelná: x)xxxx Xxxxxxxxxx a třemi xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x Chicagem, Xxxxxxxx, Filadelfií, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx/Xxxx Worthem x Houstonem, ab)mezi Xxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxx. Současně xxxxx xxx uplatňována nejvýše xxxxx xxxxx páté xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx svobody xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx v Xxxxxx x mezilehlými xxxxx x xxxx místy x Xxxxxx x xxxxx xx. Pro xxxxxx určené pouze x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx místy x Xxxxxx x místy xx třetích xxxxxx xxx požadavku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX 3

Xxx xxxxxx na xxxxx 1 xxxx přílohy xx x xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx "xxxxx" v xxxxxx 1 této xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nadále xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) Xxxxxx xxxxxxxxxx, x) Xxxxxxxxxxx republika, l) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x) Spojené xxxxxxxxxx Xxxxx Británie x Xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx XX x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx být xxxxxxx xxx xxxxxxx

"X xxxxxxx xx čl. 26 xxxx. 2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx státy xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx dohody xxxxxxx x příloze 3 xx pozastavují, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2" má xxxxxx účinek xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohody xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3."

Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx mezi EU x Kanadou o xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxx podpisu

"Evropské společenství x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxx Evropským xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx straně x Xxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 8, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx hodnoty (XXX), s xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx státům xx xxxxxxx leteckého xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx Společenství v xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 2003/96/ES."