Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Dohoda

o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy

OBSAH:

Název

1 Nadpisy a definice

2 Udělení práv

3 Určení, oprávnění a zrušení oprávnění

4 Investice

5 Uplatňování právních předpisů

6 Bezpečnost civilního letectví

7 Ochrana civilního letectví

8 Cla, daně a poplatky

9 Statistika

10 Zájmy spotřebitelů

11 Dostupnost letišť a leteckých zařízení a služeb

12 Poplatky za používání letišť a leteckých zařízení a služeb

13 Obchodní rámec

14 Konkurenční prostředí

15 Uspořádání letového provozu

16 Zachování určení a oprávnění

17 Smíšený výbor

18 Životní prostředí

19 Pracovněprávní záležitosti

20 Mezinárodní spolupráce

21 Řešení sporů

22 Změny

23 Vstup v platnost a prozatímní provádění

24 Vypovězení dohody

25 Registrace dohody

26 Vztah k jiným dohodám

XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXX

xx xxxxx xxxxxx

x

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

ESTONSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX NĚMECKO,

ŘECKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXXXX REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX,

xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx"),

x XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

xx straně xxxxx,

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letectví, xxxxxxxx x podpisu v Xxxxxxx xxx 7. xxxxxxxx 1944, xxxxx x Evropským společenstvím,

PŘEJÍCE XX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dopravci xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxx,

XXXXXXX SI xxxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx letecké dopravy,

UZNÁVAJÍCE xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx podporu xxxxxxx, xxxxxxxxxx ruchu x xxxxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x letecké xxxxxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spolupráce v xxxxxxx právních předpisů x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přístupů,

UVĚDOMUJÍCE SI xxxxx důležité xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x konkurenceschopných leteckých xxxxxx a životaschopných xxxxxxx xxxxxxxxx služeb,

PŘEJÍCE XX podporovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a uznávajíce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx, možných přínosů xxxxxx xxx dosaženo,

PŘEJÍCE xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dopravcům využívání xxxxxxxxxxxxx a rovných xxxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxx,

XXXXXXX xx xxxxxxxxx xx největších xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx zaměstnance x xxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxx nepřímý xxxxxxxx,

XXXXXXXXXXX xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXX xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx spotřebitelů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x leteckými službami,

BEROUCE xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dopravy xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXX XX uzavřít xxxxxx x letecké xxxxxxx, která doplní xxxxxxxx úmluvu,

SE DOHODLY XXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx a xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx dohodě xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx účely.

2. Není-li xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxx:

x) "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx orgán xxxx osoba, které xxxxxxx xxxxxx zmocní x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx;

x) "xxxxxxxxx službami" xxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx cestujících x xxxxxxx, včetně xxxxx, x xx odděleně xxxx x xxxxxxxxx;

x) "xxxxxxx" xxxx dohoda, xxxx xxxxxxx a xxxxxxx změny xxxxxx xxxx kterékoli x xxxxxx;

x) "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 3 této xxxxxx;

x) "xxxxxxx xxxxxxx" Kanada xxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx společenství xxxxxxxx nebo jednotlivě;

f) "xxxxxxx" Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letectví, xxxxxxxx x xxxxxxx x Chicagu xxx 7. xxxxxxxx 1944, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 90 uvedené xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx 90 x 94 xxxxxx, xxxxx byly xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Kanadou x xxxxxxxxx xxxxx, x

x) "xxxxxx" v xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx), vnitřní xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně vzdušného xxxxxxxx xxx těmito xxxxxxxx; x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx a ostrovní), xxxxxxx vody a xxxxxxxx xxxx, xx xxx xx vztahuje Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx smlouvě x x xxxxxxxxx právním xxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; tato xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxx nad xxxxxx, xxx xx letiště xxxxxxx, a xxxx xx dotčeno xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 18. xxxx 2006 xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 18. xxxx 2006 x Xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxx

1. Xxxxx smluvní strana xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx leteckými xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany:

a) xxxxx xxxxx přes xxxx území xxx xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxx xx jejím území xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohodou xxxxx přistávat na xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xx xxxxxx nástupu a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx pošty, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, x

x) práva xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx odst. 1 xxxx. x) x x) tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx také xxx xxxx letecké xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 (Xxxxxx, oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx, oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx strany xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx formy oprávnění xxxxxx druhou xxxxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxx představují xxxxxx xxxxx této xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jedné xxxxxxx strany letecké xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx vydaly xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx oprávnění, xxxxx xxxxxx této xxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

2. Xx obdržení xxxxxxx xx xxxxxxxx leteckého xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušná xxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx leteckých služeb xx předpokladu, xx:

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx uplatňují xxxxxxx xxxxx smluvní strany xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx;

x) tento letecký xxxxxxxx dodržuje právní xxxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx;

x) x výhradou xxxxxxx 2, u xxxxxxxxx xxxxxxxx Kanady xxxx skutečnou xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvní strany, xxxxxxx dopravce je xxxxxxxxx xxxxxxx kanadského xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx místo xxxxxxxxx x Kanadě; x xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxxx xxxxx mají xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxxx kterékoli xxxxxxx strany, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, letecký xxxxxxxx xx xxxxxxxxx licence xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x má xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx členském xxxxx, x

x) xxxxxxx dopravce x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x xxxx dohodě.

3. Xxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo omezit xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx podmínky xxxx jinak xxxxxxxxxx xx xxxxxx provoz xxxxxxxxx dopravce nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx letecký xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 5 článku 14 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) stanoví, xx podmínky xx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx nejsou slučitelné xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nevýhody či xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo dopravcům.

4. X xxxxxx práv xxxxxxxxxxxxx x odstavci 3 tohoto xxxxxx xx přistoupí xxxxxx xx konzultacích ve xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zabránit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx je xxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxx bezpečnosti xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx letectví) a xxxxxx 7 (Xxxxxxx xxxxxxxxx letectví).

Xxxxxx 4

Investice

S výhradou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxx xxxxxx každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx plně xx vlastnictví státních xxxxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxxx států.

Článek 5

Uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxxx vstupu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx příletu na xxxxxxx území, odletu x xxx x xxxxxx xx xxx, x

x) svých právních xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx (například xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vstupu, xxxxxxxx, tranzitu, ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx), xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx jménem těchto xxxxxxxxxxx, posádky a xxxxxxx včetně pošty xxx xxxxxxxx přes xxxxxxx xxxxx, vstupu xx toto území x xxxxxx z xxx a xxxxx xxxxxx xx xxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx podobných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxx dopravcům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 6

Bezpečnost xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx leteckého provozu, xxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letecké xxxxxxx, xxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx činnostech druhé xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx společných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx společných xxxxxxxx x iniciativ, x xx x xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx v rámci Xxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx dne 6. xxxxxx 2009, pokud xxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx dohoda xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx o letové xxxxxxxxxxxx, osvědčení x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx leteckými xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx mezi Xxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxx letectví, xxxx xxxxxx smluvní xxxxxxx x xxxxxx leteckými xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx, xxxxx byly xxxx xxxxxxxxx xxxx licence xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx by xxxxxxx práva xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedených xxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx úřady xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx dopravci nebo x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx používaným při xxxxxxxxxxx leteckých služeb xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx minimálních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxx xxxxxx uplatňovaly normu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx druhá xxxxxxx xxxxxx požádat x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cílem dosáhnout xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx dosaženo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx potvrzených xxxxxxxxx úřady xxxxx xxxxxxx strany. Pokud Xxxxxx mezi Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx, podepsaná x Xxxxx xxx 6. xxxxxx 2009, xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, použijí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

4. X souladu x příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Praze xxx 6. xxxxxx 2009, xx smluvní xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, zavazují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx.

5. Smluvní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx letecké úřady xxxxx kdykoli požádat x konzultace druhou xxxxxxx stranu xxxx xxxx příslušné xxxxxxx xxxxx ohledně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těmito leteckými xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxxxxxx xxxxxxx úřady, xxxxx požádaly o xxxxxxxxxx, shledají, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx druhé smluvní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění x xxxxx považované za xxxxx x xxxx, xxx xxxx dosaženo xxxxxxx x těmito xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strana xxxx její xxxxxxxxx xxxxxxx úřady nepřijmou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx patnácti (15) xxx nebo x jiné lhůtě, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx pro xxxxxxx xxxxxx nebo její xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx požádaly x xxxxxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxx, pozastavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx omezení xxxxxxx xxxxxxxxx dopravce, x xxxxx xx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxx letadla xxxxxxxxxxx leteckým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxx xxxx xxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx platnosti příslušných xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxx nezpůsobí xxxxxxxxxxx zpoždění v xxxxxxx xxxxxxx.

7. Jestliže xxxxxxx úřady jedné xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nejsou v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx době xxxxx xxxxxx nebo že xxxxxxxxx v xxxx xxxx x účinnému xxxxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, letecké xxxxx této smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxx dopravcem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (15) xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx provozních xxxxxxxxx nebo technických xxxxxxxx xxxx k xxxxxx pozastavení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx rozhodnutí xxxx být xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxx přístupu xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx okamžitá xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx strany, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx je to xxxxxxxx vzhledem k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx letectví. Xx-xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se vynasnaží xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

9. Každé xxxxxxxx přijaté xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx leteckými xxxxx xxxxx odstavců 5, 7 nebo 8 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, jakmile xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxx civilního xxxxxxxx

1. X souladu xx xxxxx xxxxx x povinnostmi xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva smluvní xxxxxx znovu potvrzují xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx civilní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx práv x povinností xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxx x souladu x Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, sjednanou x Tokiu dne 14. září 1963, Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxxx v Xxxxx xxx 16. xxxxxxxx 1970, Úmluvou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Montrealu xxx 23. září 1971, Xxxxxxxxxx x boji x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx na letištích xxxxxxxxxx mezinárodnímu civilnímu xxxxxxxx, xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx dne 24. xxxxx 1988, x Xxxxxxx x značkování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx detekce, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx dne 1. xxxxxx 1991, x veškerými dalšími xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxx civilního xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx strany závazné.

3. Xxxxxxx strany si xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx veškerou xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zmocnění xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx protiprávním xxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ohrožení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Smluvní xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v rozsahu, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx strany xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx provozovatelé xxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x provozovatelé xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu x těmito xxxxxxxx x xxxxxxx civilního xxxxxxxx. Každá xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxx xxxx svými xxxxxxxx x postupy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx překročení xxxx doplnění požadavků xxxxxx norem a xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx požádat x konzultace xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx uskuteční xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Při xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxx smluvní strana x xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xx své xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxx. Každá xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, zavazadel, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tím, xx budou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx ochrany xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx kvality. Xxxxxxx xxxxxx rovněž xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx případech xx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní strany, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nákladu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stávajících xxxx plánovaných xxxxxxxxxx x oblasti ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx kontroly xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx konzultují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smluvní strany xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx konkrétního xxxxxxxx xxxxxxxx letu xxxx xxxxxx xxxxx letů.

8. Xxxxxxx strany se xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx bezpečnostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx. Smluvní strany xxxxxxxx x xxx, xx budou xxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

9. X xxxxxxx výskytu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx cestujících x xxxxxxx, letišť xxxx xxxxxxxxx navigačních zařízení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx komunikace a xxxxxxxx jiných vhodných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx hrozby xxxxxx xxxxxxx.

10. Jestliže xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx tohoto článku, xxxx xxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx požádat x konzultace. Tyto xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (15) dnů xx obdržení xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xx xxxxxxxx (15) xxx od zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, která o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx důvod k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravců xxxxx xxxxxxx strany xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx situací xxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření.

11. Aniž xx dotčena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepříznivé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx provoz xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx, x xxxxx to umožňují xxxxxx xxxxxxxx, zohlední xxxx faktory při xxxxxx potřebných a xxxxxxxxxxxxxx opatření k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxx, xxxx x poplatky

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx, spotřebních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nevycházejí x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x letadla xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx technický xxxxxxxx, pozemní vybavení, xxxxxxxx díly (xxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxx potraviny, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxx určené x prodeji cestujícím xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx údržbu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. X xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx každá xxxxxxx xxxxxx od daní, xxxxx, xxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, x xxxxxxxx poplatků, xxxxx xxxxxxxxx x nákladů xx poskytované služby, xxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx smluvních xxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx letadlech xxxxxxxxx dopravce xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, i xxxx mají xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx části xxxx xxxxxxxxxxx xxx uvedeným xxxxxx;

x) pozemní vybavení x xxxxxxxx xxxx (xxxxxx motorů) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx opravy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx provozovaných x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, jakož x počítačové xxxxxxxx x součásti xxxxxx xxx xxxxxxxxxx cestujících xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx technický xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx jedné xxxxxxx strany pro xxxxxxx v letadlech xxxxxxxxx dopravce xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, i xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx spotřebovány xxxxx části xxxx xxxxxxxxxxx xxx uvedeným xxxxxx, x

x) tiskoviny xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, leteckých xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx reklamních xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx x xxxxxx obvykle xxxxxxxxxx xx palubě xxxxxxx xxxxxxxxxxx leteckým dopravcem xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xx území druhé xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxx, než xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo x nimi bude xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x celními xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rovněž x xxxxxxx, že letečtí xxxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx využívá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranou, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx převodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxx strany.

5. Xxxxx dohodou xx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smluv mezi xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Statistika

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx straně poskytuje xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx povinně xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace, xxxxx mohou být x xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx spolupracují xx xxxxxxxxx vzájemné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 10

Xxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxx význam ochrany xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx na nediskriminačním xxxxxxx přijmout xxxxxxx x přiměřená xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx přijali xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravcům;

b) xxxxxxxxxx týkající se xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx nástupu xx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx letadlo;

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx zdraví xxxxxxxxxxx x

x) stanovení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx se x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vzájemně xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx svých xxxxxxxxxxx opatření, x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

1. Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx letiště, xxxxxx xxxxx, řízení xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx letectví, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na jejím xxxxx, byly x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx dopravci xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxx dohodnuto.

2. X výhradou právních, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx v xx xxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxx přiměřená opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x službám xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Každá smluvní xxxxxx xxxxxxx, xxx xx její xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx transparentním, účinným x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx se jedna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx oznámit xxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx 17 (Xxxxxxx xxxxx) .

Xxxxxx 12

Xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zařízení a xxxxxx

1. Každá smluvní xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x služeb xxxxxx xxxxxxxx provozu jejími xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poplatky, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X žádném xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tyto poplatky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx méně xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxx podmínky přiznané xxxxxxxxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smluvní strany xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení a xxxxxx, zařízení a xxxxxx pro ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx jejími xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx nespravedlivě xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxx xxxxxxxxxxx úplné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x služeb a xxxxxxxx a xxxxxx xxx ochranu civilního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx letišť. Xxxxxxx poplatky mohou xxxxxxxxx přiměřenou xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hospodárným xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vyměřovány xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jakémukoli xxxxxx xxxxxxxxx dopravci x době xxxxxxxx xxxxxx poplatků.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx podporuje xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx území a xxxxxxxxx dopravci využívajícími xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ukládající poplatky x letecké xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výměně xxxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 tohoto xxxxxx. Xxxxx smluvní xxxxxx vybízí xxxxxxxxx xxxxxx ukládající xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx návrhu xx xxxxx poplatků za xxxxxxx, a xxxx xxx možnost před xxxxxxxxxx změn zvážit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

4. Při xxxxxxx xxxxxxx pro řešení xxxxx xxxxx xxxxxx 21 (Xxxxxx xxxxx) xx xx xx xx, že některá xxxxxxx xxxxxx porušila xxxxx xxxxxx, xxxxx x případě, xx:

x) xxxxxxxxxxx x přiměřené xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, který xx xxxxxxxxx stížnosti druhé xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nápravě xxxxxxxx xxxx postupu, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx umožní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx leteckých služeb, xxxxx nabízí xxxxx xxxx xxxxxx, určoval xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxx xx xxxx. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxxxxx xxxxxxx objem dopravy, xxxxxxxxx xxxx pravidelnost xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx letových xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dopravci xxxxx smluvní strany, x xxxxxxxx požadavků x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx místního xxxxxxx x xxxx) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxxx 15 xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

3. x) S xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx uzavřít ujednání x spolupráci xx xxxxxx:

x) nabízení leteckých xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prodeje xxxxxxxxxx xxxxxx pod xxxxxxxx označením x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Kanady xxxx členských xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx; nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx či námořní) x xxxxxxxxx xxxx,

xx) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravce, pokud xxxxx xxxx letecký xxxxxxxx xx leteckých xxxxx některé xxxxxxx xxxxxx získal oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vlastním označením x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravcem xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Kterákoli xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení xxx xxxx trasy.

c) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx označování linek xxxxxxx x xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx označeními xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx označování linek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx cesty.

Pozemní xxxxxxxx

4. Xxxxx smluvní strana xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx území, xxxxxx, xxx:

x) xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, x xxxxx se xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupcem, xxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx získal xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a

b) xxxxxxxxxxx pozemní odbavovací xxxxxx xxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stejném xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xx výkon xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 4 xxxx. x) a x) xxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx letiště x xxxx ochranu. Veškerá xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, než xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravci xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx letecké xxxxxx.

Xxxxxxxx leteckých xxxxxxxx

6. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx:

x) na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx něm xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, řídicí, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx leteckých xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx buď jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří působí xx jejím xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x

x) letečtí xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Každá xxxxxxx strana xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vztahovaly xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X souladu x xxxxxx právními xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx potřebná xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o pracovní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx některé xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (90) xxx.

Xxxxxx, xxxxxx xxxxxx a převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

8. Každá xxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, aby:

a) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx přímo, nebo xxx vlastního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravců xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měnách xxxxxx zemí, přičemž xxxxx xxxxx xxxx xxxx dopravní xxxxxx xxxxxxxxx v měnách xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) místní xxxxxx, xxxxxx výdajů za xxxxx pohonných xxxx, xx jejím xxxxx xxxxxxx x místní xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx směnitelných xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx zahraničí. Xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx omezení xxxx odkladů xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx žádosti x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx na xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx těchto transakcí xxxxxxxx banky.

Intermodální xxxxxx

9. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxx xxxxxxxx dopravcům xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx služby xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx ve spojení x leteckými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxx). Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx letečtí xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx x povrchovými dopravci xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, že budou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx libovolnou xxxxxxx xx xxxxxxx povrchovou xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxx x nich na xxxxx smluvních xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxx přepravovat podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; aby měli xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx letištích xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vzdušnou xxxxxx; x xxx se xxxxx xxxxxxxxxx provozovat xxxxxxx povrchovou nákladní xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dopravu, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx dopravců xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx leteckou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx a zasilatelé xxxxxxxx informováni x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx cen

10. Xxxxxxx xxxxxx leteckým xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx stanovovali xxxx xx základě xxxxx x spravedlivé xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednostranná xxxxxxxx proti zavedení xxxx xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxx x xxxx.

11. Smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx oznamování xxx xxxxxxxx úřadům.

12. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x záležitostech, jako xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx mohou xxx nespravedlivé, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

13. Smluvní strany xx spravedlivém x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na jejich xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) x xxxxx značky (xxxxxxxx)

14. Letečtí dopravci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx nákupu xxxxxx xx společnostmi, xxxxxx leteckých xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx dopravce xxxxxxxxxxx xxxx letecké xxxxxx xx příslušné povolení xxx trasu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxx leteckými xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx (xxx leasing)

15. Xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxx služeb podle xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dopravci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxx prostřednictvím letadel x letových posádek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx zemí, xx xxxxxxxxxxx, že v xxxxx takovýchto xxxxxxxx xxxxxxx dopravce xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letadla xxxxxxxxxx, xxx měli xxxxxxxx pro xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxx

16. Xxxxxxxxxx xxxxxx 4 (Xxxxxxxxx), xxxxxx 5 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx 6 (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), článku 7 (Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx 8 (Cla, xxxx x xxxxxxxx), xxxxxx 9 (Xxxxxxxxxx), xxxxxx 10 (Xxxxx xxxxxxxxxxxx), článku 11 (Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxx 12 (Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxx 13 (Obchodní xxxxx), xxxxxx 14 (Xxxxxxxxxxx prostředí), xxxxxx 15 (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), článku 17 (Xxxxxxx xxxxx) a xxxxxx 18 (Xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxx nepravidelné lety xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravci xxxxx xxxxxxx strany xxxxxx xx xxxxx xxxx z xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

17. Xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx smluvní strany xxx udělování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 14

Xxxxxxxxxxx prostředí

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx jejich xxxxxxxxx xxxxx je spravedlivé x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx jednají x souladu xx xxxxxxxx spravedlivé hospodářské xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx komerčním xxxxxxx x nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Uznávají xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx dosažení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prostředí xxxx xxxx jiné xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx subvencí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž, xxxxxxxxxxx x nediskriminační xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x k počítačovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strana xxxxxx, že xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx existují xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx x konkurenční xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx předložit připomínky. Xxxxx toho může xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx míra, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx ohrozit cíle xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Mezi xxxxxxxxxxx řešené podle xxxxxx 14 xxxxx xxxxxx například xxxxxxxxxx xxxxxx, vzájemné subvencování, xxxxxxx, xxxxxx, vlastnictví, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxx úpadkem xxxx xxxxxxxxx poskytované xxxxxxxxx subjektem státní xxxxxx. X výhradou xx. 14 xxxx. 4 xx jedna xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tímto článkem xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx státní správy xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

4. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx spolupráci mezi xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejímž důkazem xx Xxxxxx mezi xxxxxx Kanady x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ která xxxx xxxxxxxxx dne 17. xxxxxx 1999 v Xxxxx.

5. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 14 xxxx. 2 přetrvávají x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vzniku xxxxxxxxx xxxxxxxx xx újmy xxxxxx leteckému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxx opatření. Kterákoli xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx přijmout xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxx xx jednom xxxx xxx xxx, xxx xx tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Každé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx, přiměřené x xxxx rozsahem x xxxxxxx omezené xx xxxxxxxx nutnou míru. Xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx na subjekt, xxxxx xx xxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 21 (Xxxxxx xxxxx).

Xxxxxx 15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledu a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx náklady x xxxxxx xxxxxxxxxx x kapacitu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx poskytovatele xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx spolupracovali x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obou smluvních xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Kanady xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx země podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x Kanadou, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx leteckého xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxx xxxx dohody v xxxxxxxx xxxxxxxxx licence xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx do vydání xxxxxxxx nové nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx podle této xxxxxx xxxxxxx povolení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xx xx xx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx dohody.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxx nebrání xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx určen nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx výbor").

2. Xxxxxxx xxxxx určí letecké xxxxx a další xxxxxxxxx orgány xxx xxxx, na něž xx xxxxxxxx tato xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi nimi.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx. O xxxxxxx xxxxxxxx může požádat xxxxxxxxx xxxxxxx strana.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rovněž požádat x xxxxxxx zasedání xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vznesených xxxxxx xxxxxxx stranou. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx nejdříve, xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx strany xxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

6. Smíšený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx smluvními stranami x může posoudit xxxxxxxxx záležitost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx tržních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letecké služby xxxxx xxxx xxxxxx;

x) xxxxxx informací, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx změn xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx rozvoj dohody, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x změn xxxxxxx k xxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dohody xxxxx xxxx nové xxxxxxx státy, x

x) xxxxxxxxxxxx otázek souvisejících x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x kontrolou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx postupné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx 2 xxxx xxxxxx.

7. Smíšený výbor xxxxxxx spolupráci x xxxxxxxxx odborné xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx svůj xxxxxxx xxx.

9. Xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx.

Článek 18

Xxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx uznávají xxxxxx ochrany životního xxxxxxxxx xxx tvorbě x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letectví.

2. Aniž xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx smluvních xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxx pravomoci právo xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxx dopadů xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx předpokladu, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx opatření xx ochranu životního xxxxxxxxx pečlivě xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by vyhodnotit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx práv xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx xxxx opatření xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx vhodné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, aby xxxxxxxx zmírňující xxxxxxxx xxxx plně v xxxxxxx s cíli xxxx xxxxxx.

5. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx úmluvy s xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

6. Smluvní xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účinek xx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx, na něž xx vztahuje xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx slučitelnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx začnou xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx dohodou.

Xxxxxx 19

Xxxxxxxxxxxxxx záležitosti

1. Xxxxxxx strany uznávají, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx strana může xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx smíšeného xxxxxx xxxxx článku 17 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

Článek 20

Mezinárodní xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx mohou smíšenému xxxxxx xxxxx článku 17 xxxxxxxxx otázky xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx vývoje xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jinými xxxxxx xx xxxx xxxxxxx dopravy x

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx mnohostranných xxxxxxxx;

xx-xx to možné, xxxxxx návrhů xx xxxxxxxxxxx koordinovaných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 21

Řešení xxxxx

1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxx, xxxxxx se xxx nejprve vyřešit xxxxxxxxxx konzultacemi xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx. 17 odst. 4 xxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx strana xx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx písemnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx tento xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxx xxxx vyřešen xx 60 xxx xx obdržení žádosti x formální xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx. Pokud x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, předloží xx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx tří xxxxxxxx x xxxxxxx x níže xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx o rozhodčí xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx strana xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxx 45 xxx oba rozhodci xxxxxxxxx smluvními xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stran xx xxxxxxxxx xxxxx nejmenuje xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strana požádat xxxxxxxx rady Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro civilní xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx některé xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx je v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx rozhodčímu xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx rozhodčího řízení.

4. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx rozvrh xxxxxx.

5. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodčí soud xxxxx smluvní straně xxxxx xxxxxxx, aby xx konečného rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx uplatňovala xxxxxxx xxxxxxxx opatření.

6. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx písemné xxxxxxxxxx xx 180 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Rozhodčí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxx rozhodčí xxxx xxxxxx, že tato xxxxxx xxxx porušena, x odpovědná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx strana xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uplatňování rovnocenných xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxx dohody.

8. Xx xxxxxxxxx rozhodčího soudu xx smluvní strany xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

9. Pro účely xxxxxx článku Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx postupují xxxxxxxx.

Xxxxxx 22

Xxxxx

X xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 17 (Xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxx x článku 23 (Xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxx 23

Xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Tato xxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxxx xxxxx xx xxxx poslední x xxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro vstup xxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx doručí Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx diplomatickou xxxx Xxxxxxxxxx společenství x jeho xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady Xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx nóty Xxxxxxxxxx společenství x xxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxx sdělení xxxxxxx xxxxxxxxx státu, jímž xx xxxxxxxxx, xx xxxx ukončeny xxxxxxxx xxxxxxx pro vstup xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xx odstavec 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx prvního xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vzájemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx provádění této xxxxxx.

Článek 24

Vypovězení dohody

Kterákoliv xx smluvních xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxx dohodu. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxx (1) xxx xxx dne obdržení xxxxxxxxx xxxxxxxx druhou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx převzetí, xx xx za xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (14) xxx xxxx, xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro civilní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 25

Xxxxxxxxxx dohody

Tato xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx a x sekretariátu Organizace xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 102 Xxxxxx OSN. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx organizace xxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xx registrace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxx x xxxxx xxxxxxx

1. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dohody nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx přijaté Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx mezinárodní mezivládní xxxxxxxxxx, které xx xxxx záležitostí, xx xxx se vztahuje xxxx xxxxxx, vedou xx smíšeném xxxxxx xxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vliv xx xxxx xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 23 (Vstup x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) odst. 2 této dohody xx dvoustranné dohody xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxx dohody. Xx xxxx vstupu x xxxxxxxx xxxxx xx. 23 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tato dohoda xxxxxxxxx ustanovení dvoustranných xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze 2 xxxx xxxxxx.

XX XXXXX XXXXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řádně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2009 xx xxxx vyhotoveních x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, lotyšském, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, portugalském, xxxxxxxxx, řeckém, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx het Xxxxxxxxxx Xxxxxë

Xxxx le Royaume xx Belgique

Für xxx Xöxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxx Gewest, xxx Xxxxxx Gewest xx xxx Brussels Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxx xx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx.

За Република България

Xx Xxxxxx xxxxxxxxx

Xå Kongeriget Xxxxxxxx xxxxx

Xüx die Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxx Na hÉireann

For Xxxxxxx

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Xxx xx Reino xx Xxxxñx

Xxxx la Xxxxxxxxxx xxxxçxxxx

Xxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Xxxxxxxx Republikas xāxxā

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xx Xxxxxx-Xxxxx xx Xxxxxxxxxx

X Xxxxxx Köztársaság xxxxxxőx

Xħxx Malta

Voor xxx Xxxxxxxxxx xxx Nederlanden

Für xxx Republik Österreich

W xxxxxxx Rzeczypospolitej Polskiej

Pela Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxâxxx

Xx Xxxxxxxxx Slovenijo

Za Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx puolesta

För Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xöx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Great Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

За Европейската общност

Xxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx Det Xxxxxæxxxx Xæxxxxxxxx

Xüx die Xxxxxäxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Ühenduse xxxxx

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Xxx the Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xx Xxxxxxxà xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxx vārdā

Europos xxxxxxxxx vardu

az Európai Xöxöxxxx részéről

Għall-Komunità Xxxxxxx

Xxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

X xxxxxxx Wspólnoty Europejskiej

Pela Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxă

Xx Európske xxxxxxxxxxxx

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxöx xxxxxxxx

Xå Europeiska xxxxxxxxxxxx xäxxxx

Xxx Xxxxxx

Xxxx xx Xxxxxx

XXXXXXX 1

SEZNAM TRAS

1. Xxx xxxxx čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx leteckým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx trasách:

a) xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx:

xxxxx xxxx – místa x Xxxxxx – xxxxxxxxx místa – xxxxx v členských xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxx za;

b) xxx letecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxx před – xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx – xxxxx x Xxxxxx x x xxxxx Xxxxxx – místa xx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) provozovat xxxx x xxxxxx xx směrů nebo x xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx za i xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxx místech;

e) xxxxxxxx xxxxxxxx x jakéhokoli xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx své xxxxxxx xxx jakýchkoli xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx provozovaných xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx strany se xxxxxx xxxx beze xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx jako xxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxxx xx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravu x xxxxxxxxxxx místech x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; x

x) xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx linek x xxxxxxx x xx. 13 (Xxxxxxxx xxxxx) xxxx. 3 xxxx xxxxxx

xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxx.


XXXXXXX 2

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX

XXXXX 1

Vlastnictví x xxxxxxxx leteckých xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

1. Bez xxxxxx xx xxxxxx 4 (Xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ostatních xxxxxxxxx stran přípustné xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xx xx. 3 (Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění) xxxx. 2 písm. x) x článek 4 (Investice) xxxx xxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 2 xxxx 2 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxx stanoví xxxxx, x ohledem na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 3 (Určení, xxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx) odst. 2 xxxx. x) použije xxxx xxxxxxxxxx:

"xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, je tento xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx vlastněn xxxx skutečně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kanady, xx držitelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x má xxxxxx xxxxx podnikání v Xxxxxx; xxxxx xxx x leteckého xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x podstatné xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx místo xxxxxxxxx x členském státě".

ODDÍL 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

1. Xxx výkonu xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxx xxxxx provozní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx 2.

2. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1 této xxxxxx:

x) x xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxx smluvních xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní strany xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx až 25 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx:

x) u kombinovaných xxxxxx určených k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx – xxx kanadské letecké xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx místy x Xxxxxx x jakýmikoli xxxxx v členských xxxxxxx; pro xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx letecké xxxxxx xxxx jakýmikoli xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx místy x Kanadě. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cestujících x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nákladu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx zemích a xx xxxx místa xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx této xxxxxxx strany xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx,

xx) x služeb xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nákladu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx spojení xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx,

xxx) x kombinovaných xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cestujících a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pouze k xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx v dvoustranných xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx Kanadou x členskými xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx 1 xxxxxxx 3, a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x jednotlivými xxxxxxxxx xxxxx, uvedená x oddílu 2 xxxxxxx 3. Xxxxx xxx o práva xxxxxx nad xxxxx xxxx xxxx svobody xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx omezení x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x stanovených omezení xxxxxxxxx letů, a

iv) x zájmu xxxxx xxxxxxx xxxx práva xxxxxxx x podbodech x) x xx) x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx v xxxx prozatímního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádná xxxxxxxxxxx dohoda xxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx práva xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prováděním xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jsou xxxx xxxxxxxxx xxx práva xxxxxxx výše v xxxxxxxxx i) x xx).

x) v xxxxxxxx, xxx vnitrostátní právní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 49 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, použijí xx xxxxx xxxx uvedených x bodu 2 xxxx. a) xxxx xxxxx:

x) u kombinovaných xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx páté xxxxxxx, xxxxx jsou xxx letecké dopravce xxxx smluvních stran x dispozici xx xxxxx xxxxxxxxxxx místech x pro kanadské xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx státech a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxx kanadských xxxxxxxxx dopravců xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx a v xxxxxxx leteckých xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx služba xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

xx) u xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx x xxxxxxxx cestujících x nákladu pro xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx svobody, xxxxx jsou k xxxxxxxxx mezi jakýmikoli xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x jakýmikoli xxxxx x Maroku, Xxxxxxxxx, Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

xxx) x xxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní strany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx území druhé xxxxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx této smluvní xxxxxx;

x) x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obou smluvních xxxxx xxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 17 (Xxxxxxx xxxxx) odst. 5 x odst. 6 písm. x) x xx. 17 xxxx. 9 xxxx xxxxxx se xxxxx xxxx uvedených x xxxx 2 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nákladu xxx letecké xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stran xxxxx xxxx svobody, xxxxx jsou k xxxxxxxxx xxx všechna xxxxx xx, xxx xxxxxxx frekvence xxxx;

x) x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, x xxx smluvní xxxxxx povolí, xxx xxxx xxxx uplatňována xxxxxxx 1, v xxxxxxx x článkem 17 (Smíšený xxxxx) xxxx. 5 x xxxx. 6 xxxx. x) x čl. 17 xxxx. 9 xxxx xxxxxx a x xxxxxxx s xxxxxxxxxx smluvních stran, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx příslušných postupů, xx xxxxxxx 2 xxxxxxxx používat x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1.


XXXXXXX 3

XXXXXXXXXXX DOHODY XXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXX 1

Podle xxxxxx 26 xxxx dohody xx neuplatní nebo xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx dohody xxxx Xxxxxxx a členskými xxxxx:

x) Rakouská xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x rakouskou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 22. června 1993;

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, podepsaná xxx 13. xxxxxx 1986;

x) Xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxx x vládou Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, podepsaná dne 13. března 1996; xxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, ze dne 28. dubna x 28. xxxxxx 2004;

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, podepsaná xxx 13. xxxxxxxx 1949; Výměna xxx xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x letecké xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dvěma xxxxxx x Ottawě xxx 13. prosince 1949, xxxxxxxxx xxx 13. xxxxxxxx 1949; Xxxxxx xxx mezi Xxxxxxx x Dánskem, xxxxxx xx mění dohoda x leteckých službách x xxxx 1949, xxxxxxxxx xxx 16. xxxxxx 1958.

x) Xxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx mezi xxxxxx Kanady x xxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxx službách xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx, xxxxxxxxx xxx 28. xxxxxx 1990. Xxxxxx xxx xxxxxxx dohodu, kterou xx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx Kanady x xxxxxx Finska x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich územími x xxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxx 28. května 1990, xxxxxxxxx xxx 1. xxxx 1999;

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Dohoda x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 15. xxxxxx 1976. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se mění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx dne 15. xxxxxx 1976, podepsaná xxx 21. xxxxxxxx 1982;

x) Spolková xxxxxxxxx Xxxxxxx: Dohoda x xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 26. xxxxxx 1973; Xxxxxx xxx mezi xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx, kterou xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxx 26. xxxxxx 1973, xxxxxxxxx xx xxxxx 16. prosince 1982 x 20. xxxxx 1983;

x) Řecká republika: Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dopravě, xxxxxxxxx xxx 20. srpna 1984; xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se mění xxxxxx o letecké xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx dne 20. xxxxx 1984, xxxxxxxxx xx xxxxx 23. xxxxxx a 19. xxxxxxxx 1995;

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx: Dohoda xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Maďarské republiky x xxxxxxx dopravě, xxxxxxxxx xxx 7. xxxxxxxx 1998;

j) Xxxxx: Xxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 8. xxxxx 1947; výměna xxx (xx dnech 19. xxxxx x 31. xxxxxx 1948) xxxx Xxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxx 1948; výměna xxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxx dohody x letectví xx xxx 8. srpna 1947, podepsaná xxx 9. xxxxxxxx 1951. Xxxxxx nót xxxx Xxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxxx x xxxxxxxx xxxx těmito xxxxx xxxxxx ze dne 8. xxxxx 1947, xxxxxxxxx xxx 23. xxxxxxxx 1957;

x) Italská xxxxxxxxx: Dohoda xxxx Xxxxxxx a Xxxxxx x xxxxxxxxx službách, xxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 1960; xxxxxx xxx xxxx xxxxxx Xxxxxx a vládou Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dohodnutém xxxxxx xx xxx 28. dubna 1972, xxxxxxxxx dne 28. xxxxx 1972;

x) Nizozemské xxxxxxxxxx: Dohoda mezi xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx království x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx dne 2. xxxxxx 1989; výměna xxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvořící xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nepravidelných (charterových) xxxx, podepsaná xxx 2. xxxxxx 1989;

m) Xxxxxx republika: Xxxxxx x xxxxxxx dopravě xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 14. května 1976; xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx Xxxxxx lidové xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx IX, XX, XXXX x XX xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1976, xxxxxxxxx xxxxx xxx;

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Dohoda xxxx vládou Kanady x xxxxxx Portugalska x xxxxxxxxx službách xxxx xxxxxxxxx územím x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 25. xxxxx 1947. Výměna xxx mezi xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx body 3 x 4 xxxxxxx xxxxxx o leteckých xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxx zeměmi xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx 25. xxxxx 1947, xxxxxxxxx xx dnech 24. xxxxx x 30. xxxxx 1957. Xxxxxx nót xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxx 7 xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxx xxxxxx, podepsaná xx xxxxx 5. xxxxxx x 31. xxxxxx 1958;

o) Rumunsko: Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx dne 27. října 1983;

p) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx: Dohoda xxxx vládou Kanady x xxxxxx Xxxxxxxxx x letecké dopravě, xxxxxxxxx xxx 15. xxxx 1988;

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx mezi Xxxxxxx x Švédskem x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanadským územím x švédským xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 27. xxxxxx 1947; Xxxxxx xxx mezi Xxxxxxx x Švédskem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, podepsaná ve xxxxx 27. x 28. xxxxxx 1947. Xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxx x leteckých xxxxxxxx x xxxx 1947, xxxxxxxxx xxx 16. xxxxxx 1958, x

x) Xxxxxxx království Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxx x xxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx Xxxxx Británie x Severního Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 22. xxxxxx 1988.

XXXXX 2

Xxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx 2 jsou x xxxxxxx x xxxxx 2 xxxx. x) podbodem xxx) x xxxxxxxxx tato xxxxx:

Xxxx 1 xxx xxxxxxx dopravce Kanady

Ve xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx x xxxxxxxx cestujících xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxx nákladu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx využitelná xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx místa xx Xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nejvýše xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx místa za Xxxxxx x jedním xxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Kodaní a: x)Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxx x)Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxx mezilehlé xxxxx nebo xxxx xxxxx xx. Xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxx obsloužena jako xxxxx za.

Německo

Přepravní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx x místy xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxx xx.

Xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx využitelná xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxx x Turecku x Xxxxxxx. Xxxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx za, xxxxx xxxxx xxx obsloužena xxxxxxxx právy xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx pět, x xxxxx xxxxxxx xxxxx mohou být xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx místy x Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx v Xxxxx x xxxxx xx. Xxx xxxxxx určené xxxxx k přepravě xxxxxxx je využitelné xxxxx poskytovat mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxx x Irsku a xxxxx xx třetích xxxxxx bez požadavku xxxxxxxxxx nějaké xxxxx x Kanadě.

Itálie

Přepravní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx a Xxxxx xxxx Milánem. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx svobody xxxxx xxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxx místa xx.

Xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x dvěma xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxxxxx Kanada x xxxxxx míst: Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx práva páté xxxxxxx xxxx využitelná xxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x mezi xxxxx v Xxxxxxxxxxx x xxxxx za Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx mezilehlá xxxxx x xxxxx za xxxx xxxxxxxxxx: a)mezi Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx místy xx Xxxxxxxxx x xxxxx x Evropě (xxxxx Xxxxxxxx, Dánska, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX) xx)xxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Španělsku a xxxxx x Xxxxxx x xx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxxx 9060-XX/723.Xxxxxxxx xxxxx xxx uplatňována xxxxxxx xxxxx xxxxx páté xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx páté svobody xxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxxx x: a)Amsterodamem x Xxxxxxxxxx, nebo x)Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jako místo xx. Helsinky x Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xx.

Xxxxxxx království

Práva xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx za. Xxx xxxxxx určené xxxxx x přepravě xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx místy xx Xxxxxxxx království a xxxxx xx třetích xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nějaké xxxxx x Xxxxxx.

Xxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx x provozováním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx mezi členskými xxxxx a Kanadou x xxxxxx určených xxxxx x přepravě xxxxxxx mají letečtí xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx tato xxxxx:

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx svobody xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x dvěma xxxxx za ve Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx a xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx Washingtonu, X.X.

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx za xx Spojených xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx Xxxxxxx x severně od x včetně Washingtonu, X.X. Xxxxx práva xxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx, pokud xxxx Xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx terminály. Xxxxx xxxxx xxxx svobody xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx ve Spojených xxxxxxx xxxxxxxxxx severně xx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx, X.X. a xxxxxxxx xx x xxxxxx Chicaga.

Dánsko

Práva xxxx xxxxxxx jsou využitelná xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x mezi Xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx. Xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxx mezilehlé xxxxx nebo xxxx xxxxx xx. Xxxxxxx xxxx být obsloužen xxxxx xxxx místo xx.

Xxxxxxx

Xxxxx páté xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxx Montrealem a xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx na Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Montrealem x dvěma xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxx míst xx xxxxxxx Kalifornie, Colorado, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx svobody xxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx x Chicagem nebo xx Xxxxxxxx xx xxxxxxx místa ve Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx určí Řecká xxxxxxxxx, kromě míst x Xxxxxxxxxx, Xxxxxx x xx Xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx xx. Pro xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxx x Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx využitelná xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx místy x xxxxxxxxxxxxxx části Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx, D.C., xxxxxxxx xx a xxxxxx Xxxxxxx) x xxxx Xxxxxxxxxx x/xxxx Xxxxxxxx. Mezilehlá místa x právy páté xxxxxxx xxxxx být xxxxxx obsluhována xxxx xxxxx za.

Polsko

Práva páté xxxxxxx jsou využitelná xxxx Montrealem x Xxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx místy x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx v Xxxxxx x xxxxx xx.

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx místa x místa za xxxx xxxxxxxxxx: a)mezi Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Filadelfií, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx/Xxxx Worthem x Xxxxxxxxx, xx)xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx nejvýše xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx svobody xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx obslouženo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jako xxxxx xx. Xxxxxxx může xxx obsloužen xxxxx xxxx místo xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx svobody xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx v Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x mezi místy x Xxxxxx x xxxxx za. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x přepravě xxxxxxx xx využitelné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravu xxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx xx třetích xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx místo xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX 3

Xxx xxxxxx xx oddíl 1 xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx "xxxxx" x xxxxxx 1 této xxxxxx, x souladu s xxxxxx xxxxxxxxxx nadále xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx d) Xxxxxx xxxxxxxxxx, x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, l) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Irska.

Prohlášení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx států x xxxxxx xxxx XX x Kanadou x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx být xxxxxxx xxx podpisu

"S ohledem xx xx. 26 xxxx. 2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx potvrzují, xx formulace "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x příloze 3 xx xxxxxxxxxxx, kromě xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 2" xx xxxxxx účinek xxxx xxxxxxxxx, xx příslušná xxxxxxxxxx dohody xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx 3."

Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx XX x Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx

"Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx na xxxxxx xxxxx o letecké xxxxxxx, konkrétně její xxxxxx 8, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x přidané hodnoty (XXX), x výjimkou xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro tuzemské xxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 2003/96/XX."