Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Dohoda

o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy

OBSAH:

Název

1 Nadpisy a definice

2 Udělení práv

3 Určení, oprávnění a zrušení oprávnění

4 Investice

5 Uplatňování právních předpisů

6 Bezpečnost civilního letectví

7 Ochrana civilního letectví

8 Cla, daně a poplatky

9 Statistika

10 Zájmy spotřebitelů

11 Dostupnost letišť a leteckých zařízení a služeb

12 Poplatky za používání letišť a leteckých zařízení a služeb

13 Obchodní rámec

14 Konkurenční prostředí

15 Uspořádání letového provozu

16 Zachování určení a oprávnění

17 Smíšený výbor

18 Životní prostředí

19 Pracovněprávní záležitosti

20 Mezinárodní spolupráce

21 Řešení sporů

22 Změny

23 Vstup v platnost a prozatímní provádění

24 Vypovězení dohody

25 Registrace dohody

26 Vztah k jiným dohodám

XXXXXX X LETECKÉ XXXXXXX

XXXXXX

xx jedné straně

a

RAKOUSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXX REPUBLIKA,

KYPERSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXX REPUBLIKA,

DÁNSKÉ XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,

XXXXX REPUBLIKA,

MAĎARSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX,

xxxx xxxxxxx xxxxxx Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jako xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx státy"),

a XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

xx xxxxxx xxxxx,

Xxxxxx x členské státy, xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx v Xxxxxxx xxx 7. xxxxxxxx 1944, xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XX podporovat xxxxxxx xxxxxx založený na xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx letecké xxxxxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxx efektivní xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

XXXXXXX XX xxxxxxxxxx letecké služby,

PŘEJÍCE XX zajistit xxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxxx možných xxxxxxx spolupráce v xxxxxxx xxxxxxxx předpisů x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přístupů,

UVĚDOMUJÍCE XX xxxxx xxxxxxxx přínosy, xxxxx xxxxx vyplynout x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a životaschopných xxxxxxx xxxxxxxxx služeb,

PŘEJÍCE XX podporovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xx pokud neexistují xxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dosaženo,

PŘEJÍCE xx xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rovných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxx xxxx xxxxxx,

XXXXXXX si xxxxxxxxx xx největších xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx dopravce x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxx,

XXXXXXX xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spotřebitelů související x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

XXXXXXX xx vědomí význam xxxxxxxx x odvětví xxxxxxx dopravy xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXX XX uzavřít xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx doplní xxxxxxxx xxxxxx,

XX XXXXXXX XXXXX:

Článek 1

Nadpisy x xxxxxxxx

1. Xxxxxxx použité x této xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx účely.

2. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx xxxx dohody:

a) "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx;

x) "leteckými xxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně pošty, x xx xxxxxxxx xxxx x kombinaci;

c) "xxxxxxx" xxxx xxxxxx, xxxx přílohy x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx kterékoli x xxxxxx;

x) "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx oprávnění v xxxxxxx s xxxxxxx 3 xxxx dohody;

e) "xxxxxxx xxxxxxx" Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jednotlivě;

f) "xxxxxxx" Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letectví, xxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx dne 7. xxxxxxxx 1944, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 90 uvedené úmluvy x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx článků 90 x 94 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx přílohy a xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx státy, x

x) "xxxxxx" x xxxxxxx Kanady její xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx), xxxxxxx xxxx x pobřežní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; x v xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx), xxxxxxx vody a xxxxxxxx moře, xx xxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx smlouvě x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx království x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sporu o xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx, x aniž xx dotčeno trvající xxxxxxxxxxx leteckých opatření Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 18. xxxx 2006 mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s prohlášením xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 18. xxxx 2006 x Xxxxxxx.

Článek 2

Xxxxxxx xxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx tato xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopravci xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx létat xxxx xxxx území bez xxxxxxxx;

x) právo xxxxxxxxx xx jejím území xxx potřeby nikoli xxxxxxxx;

x) v rozsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx stanovených x xxxx dohodě xx xxxxxx nástupu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx pošty, xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx dohodě.

2. Xxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx článku xxxxxxx každá xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx také xxx xxxx letecké xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 (Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění) xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Určení, xxxxxxxxx x xxxxxxx oprávnění

1. Xxxxxxx strany xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb podle xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx druhé smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx licenci xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx oprávnění.

2. Xx obdržení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jedné smluvní xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že:

a) xxxxx letecký xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx;

x) xxxxx letecký xxxxxxxx dodržuje právní xxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx oprávnění a xxxxxxxx;

x) x výhradou xxxxxxx 2, x xxxxxxxxx dopravce Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolu xxx xxxxx leteckým xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx kanadského xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx místo xxxxxxxxx v Xxxxxx; x leteckého xxxxxxxx xxxxxxxxx státu mají xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kterékoli xxxxxxx xxxxxx, Islandu, Xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, letecký xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopravce Xxxxxxxxxxxx x xx hlavní xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými x této xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x může xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx k xxx xxxxxx podmínky xxxx xxxxx pozastavit xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxx dopravců xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxx xx smluvních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx 14 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx prostředím x xxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxx xxxxxx leteckému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

4. X výkonu xxxx xxxxxxxxxxxxx x odstavci 3 tohoto článku xx xxxxxxxxx xxxxxx xx konzultacích xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle ustanovení xxxxxx 6 (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx 7 (Xxxxxxx xxxxxxxxx letectví).

Xxxxxx 4

Investice

S výhradou xxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx povolí, xxx xxxxx být její xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vlastnictví státních xxxxxxxxxxx Xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 5

Uplatňování právních xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x navigace těchto xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, odletu x něj x xxxxxx xx něm, x

x) svých právních xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (například xxxxxxxx xxxxxxxxxx se vstupu, xxxxxxxx, xxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx), ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx jménem xxxxxx xxxxxxxxxxx, posádky a xxxxxxx včetně pošty xxx tranzitu přes xxxxxxx území, xxxxxx xx toto xxxxx x xxxxxx z xxx x xxxxx xxxxxx na xxx. Xxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx podobných xxxxxxxxx xxxxxxxx horší xxxxxxxxx než vlastním xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávajícím xxxxxxx xxxxxxxxxxx letecké xxxxxx.

Xxxxxx 6

Bezpečnost xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Smluvní strany xxxxx potvrzují xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dále spolupracovat, xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx provozu, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx sdílení xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxx xx bezpečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledových xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx civilního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x rámci Xxxxxx mezi Xxxxxxx x Xxxxxxxxx společenstvím x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx xxx 6. xxxxxx 2009, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x letové xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx potvrzené xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx leteckými xxxxx uznávány za xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx platné přinejmenším xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x těmito xxxxxxx.

3. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx licencí xxxx xxxxxxxxx uvedených xxxx x odstavci 2 xxxxxxxx leteckými xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx používaným při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výjimku xxxxxxxxxxx xx xx minimálních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx byla xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx letectví xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx přísnější xxxx jiné než xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx, xxxx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx nebude na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uznávání xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x licencí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxx xxxx Xxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx xxx 6. xxxxxx 2009, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení a xxxxxxx, xxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

4. X souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx Xxxxxx mezi Xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx, podepsané x Xxxxx xxx 6. května 2009, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, zavazují dosáhnout xxxxxxxxxx uznávání xxxxxxxxx x xxxxxxx.

5. Smluvní xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřady xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx druhou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx příslušné xxxxxxx xxxxx ohledně bezpečnostních xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřady, xxxxx požádaly x xxxxxxxxxx, shledají, že xxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x požadavky x xxxxxx oblastech, xxx jsou, xxxx-xx xxxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx druhé smluvní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zjištění x xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx x xxxx, xxx xxxx dosaženo xxxxxxx x těmito xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (15) xxx xxxx x xxxx xxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, je xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx požádaly x xxxxxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxx, pozastavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx omezení xxxxxxx xxxxxxxxx dopravce, x něhož xx xxxxxx xxx bezpečností xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo její xxxxxxxxx letecké xxxxx.

6. Xxxxx smluvní strana xxxxxxxx x tím, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx leteckým dopravcem xxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxx jménem xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušných xxxxxxx letadla a xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxx x xxxx vybavení xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx letadla.

7. Jestliže xxxxxxx úřady jedné xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx inspekce na xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx nejsou x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovenými v xxxx xxxx xxxxx xxxxxx nebo že xxxxxxxxx v dané xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx nutné x dosažení xxxxxxx x těmito xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx náležitých xxxxxxxxxx opatření ve xxxxx xxxxxxxx (15) xxx xx důvodem xx zrušení, pozastavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxx pozastavení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx přijato xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx má prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx provozní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx provoz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx vzhledem k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letectví. Xx-xx xx proveditelné, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx konzultovat druhou xxxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jejími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady xxxxx xxxxxxxx 5, 7 nebo 8 xxxxxx xxxxxx se xxxxx, jakmile pominou xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxx civilního xxxxxxxx

1. X xxxxxxx xx xxxxx právy x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxx civilní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dohody.

2. Aniž xx omezena xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x povinností podle xxxxxxxxxxxxx práva, jednají xxxxxxx xxxxxx zejména x xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spáchaných xx xxxxxx letadla, xxxxxxxxx x Xxxxx xxx 14. xxxx 1963, Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxx xxx 16. xxxxxxxx 1970, Úmluvou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxx 23. září 1971, Xxxxxxxxxx o xxxx x protiprávními xxxx xxxxxx xx letištích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxx 24. xxxxx 1988, a Xxxxxxx x značkování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx detekce, sjednanou x Xxxxxxxxx dne 1. xxxxxx 1991, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x posádky, letišť x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jakémukoli xxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Smluvní xxxxxx postupují v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovenými Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx strany xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx letadel xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx jejich xxxxx, x provozovatelé letišť xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx jakýkoli xxxxxx mezi svými xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx týkajícími xx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxx znamenají překročení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx norem x xxxx důležité xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxx projednání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx respektu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx souhlasí xxxxx xxxxxxx xxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx mohou být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xx xxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na xxx. Každá xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, zavazadel, příručních xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx zásob xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx.

6. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx s tím, xx xxxxx xxxxxxxx x dosažení vzájemného xxxxxxxx svých xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx kvality. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx, xxxxx přijmou odděleně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jednorázové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, transferových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxx x opatřeních xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx. Xxxxxxx strany xxxxxxxx konzultují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání.

7. Xxxxx smluvní strana x proveditelné míře xxxxxx jakémukoli xxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx série xxxx.

8. Xxxxxxx strany xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx kterékoli x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx vytvoření xxxxxxxxxx, xxxxxx správních xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx bezpečnostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

9. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx civilních xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činů ohrožujících xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx cestujících a xxxxxxx, letišť xxxx xxxxxxxxx navigačních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzájemnou xxxxx xxxxxxxxxx komunikace x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx druhá xxxxxxx xxxxxx odchýlila od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx tato smluvní xxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx začnou do xxxxxxxx (15) dnů xx obdržení xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx patnácti (15) xxx xx zahájení xxxxxxxxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxx, která x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, to xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx opatření s xxxxx xxxxxxxx, zrušit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx situací xxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx strana, xxxxx xx xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx odchýlila xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxx xx dotčena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxx x x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx potřebných a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

Cla, xxxx x xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx strana x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xx xxxxxxx vzájemnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx plateb x poplatků, které xxxxxxx xxxxxx ukládají x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx letecké xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx hmoty, xxxxxx, spotřební technický xxxxxxxx, pozemní xxxxxxxx, xxxxxxxx díly (xxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a nealkoholické xxxxxx, xxxxx a xxxxx výrobky určené x xxxxxxx cestujícím xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx množství) x jiné xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provoz xxxx údržbu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. X xx největším rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx každá xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx, cel, xxxxxx x poplatků xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx:

x) xxxxxxx zásoby xxxxxxxxx xxxx dodané xx území xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx množství xx xxxxxx xxx xxxxxxx x odlétávajících xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx služeb, x xxxx xxxx být xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx letu xxxxxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxx) přivezené xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx letadel xxxxxxxxx dopravce xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x počítačové vybavení x součásti xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx manipulaci s xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx technický materiál xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území jedné xxxxxxx strany xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx části letu xxxxxxxxxxx xxx uvedeným xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxx letenek, xxxxx xxxxxxx, leteckých xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dopravce xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx uchovávané xx palubě xxxxxxx xxxxxxxxxxx leteckým xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany vyloženy xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů tohoto xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx může být xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxxx orgánů do xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x nimi xxxx xxxxx naloženo x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

4. Osvobození stanovená xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavřou x xxxxx xxxxxxxx dopravcem, xxxxx xxxxxxx využívá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smluvní stranou, xxxxxxx x zapůjčení xxxx převodu věcí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Článek 9

Xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx povinně shromažďovány xxxxx vnitrostátních právních xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx statistické informace, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx vzájemné xxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xxx xxxxx sledování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

Zájmy spotřebitelů

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx nediskriminačním xxxxxxx xxxxxxxx rozumná x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přiměřená xxxxxxxx, xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xx ochranu záloh xxxxxxxxxxx leteckým dopravcům;

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxx dopravce skutečně xxxxxxxxxxxxx xxxx letadlo;

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravců;

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx přístupu.

2. Xxxxxxx strany xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx snaží xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx slučitelných xxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zařízení x služeb

1. Každá xxxxxxx xxxxxx zajistí, xxx letiště, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ochrana xxxxxxxxx letectví, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, byly x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. X xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx v co xxxxxxxxx možném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účinného xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx ohledně postupů xxx získání xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx zajistí, xxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx řízení xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x nediskriminačním způsobem.

4. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx straně xxxxxxx xxx zjištění a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx 17 (Xxxxxxx xxxxx) .

Článek 12

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zařízení x xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx řízení xxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx ukládajícími poplatky, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být leteckým xxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxx poplatky xx užívání xxxxxxxxxx xx podmínek xxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxxx podmínky přiznané xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx leteckým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxx za užívání xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxx jejími příslušnými xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, byly xxxxxxxxxxx a přiměřené, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx úplné náklady, xxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx letištních xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx systému xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx užívání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hospodárným xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx dopravcům druhé xxxxxxx strany xxxx xxxxxxxx vyměřovány xx xxxxxxxx xxxx výhodných, xxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznané xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poplatky xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx dopravci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx ukládající poplatky x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadami xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx. Xxxxx smluvní xxxxxx vybízí příslušné xxxxxx ukládající xxxxxxxx, xxx uživatelům poskytly xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxx poplatků xx xxxxxxx, x měly xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyjádřená xxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 21 (Řešení xxxxx) xx xx za xx, xx xxxxxxx xxxxxxx strana porušila xxxxx xxxxxx, xxxxx x případě, xx:

x) xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx poplatek xxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx nebo postupu, xxxxx je v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

2. Každá xxxxxxx strana xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxx xx trhu. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo pravidelnost xxxxxx, xxx xxxx xxxx letadel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravci druhé xxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dopravci xxxxx xxxxxxx strany, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx místního xxxxxxx x xxxx) uplatňovaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxxxx 15 úmluvy.

Společné xxxxxxxxxx xxxxx

3. x) X xxxxxxxx regulačních požadavků, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx u těchto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx kterýkoli letecký xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx uzavřít xxxxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxx:

x) xxxxxxxx leteckých xxxxxx xx stanovených xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb pod xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx provozovaných kterýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxxx Kanady xxxx členských xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx; nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx provozovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx námořní) x libovolné xxxx,

xx) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx kteréhokoli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx leteckých xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx služby xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx leteckým xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Kterákoli xxxxxxx xxxxxx xxxx vyžadovat, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx trasy.

c) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx neodmítne xxxxxx povolení xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odst. 3 xxxx. a) xxxx i) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx letecký xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a způsobu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx odbavení

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx území, xxxxxx, xxx:

x) na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxx odbavení xx xxxxx území, x xxxxx xx tak xxxxxxxxx, xxxxxxx si xxxxxxx odbavovací xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupcem, xxxxx xx jejích xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx služeb, x

x) xxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx dopravce provozující xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, pokud mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

5. Xx xxxxx xxxx uvedených x xxxx. 4 písm. x) x x) xxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx především x ohledů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, než xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznané x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kterémukoli xxxxxxxxx xxxxxxxx kterékoli xxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravců

6. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxx, xxx:

x) na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx na xxxx xxxxx přivedli x xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx odborný xxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravců xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx buď jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx využití xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx xx xxxxx území x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx takovéto xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx x prodeje xxxxxx xxxxxxx dopravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Každá xxxxxxx xxxxxx vyžaduje, xxx xx xx xxxxxxxx x personál xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx předpisy. X souladu x xxxxxx právními xxxxxxxx:

x) xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx a pracovníkům xxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx potřebná xxxxxxxx povolení, víza xx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx každé xxxxxxx o pracovní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx některé dočasné xxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (90) dnů.

Prodej, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků

8. Xxxxx xxxxxxx strana leteckým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, aby:

a) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxxxx, x to xxx xxxxx, xxxx xxx vlastního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx dopravní xxxxxx xxxxxxxxx x její xxxx xxxx dle xxxxxxxxx uvážení xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, přičemž xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x měnách xxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) místní výdaje, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx hmot, xx jejím xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měnách, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx provozu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x převádět xx zahraničí. Xxxx xxxxx x převody xx zahraničí se xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro běžné xxxxxx x době xxxxxx žádosti x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxxx poplatků xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx služby

9. Xxxxx smluvní strana xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nákladu, xxx xx xxxxxxx x leteckými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx či xxxxxxx). Xxxx dopravní xxxxxx xxxxx letečtí dopravci xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopravci xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx námořní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx míst xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx dopravy xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxx; xxx měli xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx letištích xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemní xxxx xxxxxxxx xxxxxx; x aby xx xxxxx xxxxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx leteckých dopravců xxxxxxxxx xxxx země xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dopravu xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx x zasilatelé xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxx

10. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx mezinárodní dopravní xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxx x xxxx.

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznamování xxx leteckým úřadům.

12. Xxxxxxx strany xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x záležitostech, xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx mohou xxx nespravedlivé, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

13. Smluvní strany xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx základě uplatňují xxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx počítačových xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx.

Xxxxxxxxxxx licence (xxxxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx)

14. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx společnostmi, xxxxxx xxxxxxxxx dopravců, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx poskytující xxxx letecké služby xx xxxxxxxxx povolení xxx trasu a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, x x xxxxxxxx schválení leteckými xxxxx.

Xxxxxxxx letadel x xxxxxxxx (xxx xxxxxxx)

15. Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx dohody mohou xxxxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx x xxxxxxxx posádek xxxxxx xxxxxxxxx dopravců, xxxxxx dopravců x xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx, x x výhradou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx leteckých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx dané xxxxx.

Xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx lety

16. Ustanovení xxxxxx 4 (Xxxxxxxxx), xxxxxx 5 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů), xxxxxx 6 (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx 7 (Xxxxxxx civilního xxxxxxxx), xxxxxx 8 (Cla, xxxx x poplatky), xxxxxx 9 (Xxxxxxxxxx), xxxxxx 10 (Xxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxx 11 (Xxxxxxxxxx letišť a xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxx 12 (Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x služeb), xxxxxx 13 (Xxxxxxxx xxxxx), xxxxxx 14 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx 15 (Xxxxxxxxxx letového xxxxxxx), článku 17 (Xxxxxxx xxxxx) a xxxxxx 18 (Xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xx použijí xxxx xx charterové x xxxx nepravidelné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxx xx xxxxx xxxx z xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

17. Xx obdržení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx charterových x jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxx smluvní xxxxxx xxx udělování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a povolení xxxxxxxxx xxxxxxxx postupují x minimálním xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 14

Konkurenční prostředí

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx jejich společným xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx. Xxxxxxx strany xxxxxxxx, xx letečtí xxxxxxxx nejpravděpodobněji xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx fungují xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nejsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx faktory xxx xxxxxxxx spravedlivého x konkurenčního prostředí xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx letečtí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x službám x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémům.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx na xxxxx druhé smluvní xxxxxx existují xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx xxxxx této xxxxxx xxxxxx leteckými xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x svolání xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxx, x jaké xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 14 mohou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx subvencování, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx úlevy nebo xxxxxxxxxx xx daně, xxxxxxx před úpadkem xxxx xxxxxxxxx poskytované xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. S xxxxxxxx xx. 14 xxxx. 4 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx kvůli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správy xx xxxxx druhé xxxxxxx strany, včetně xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx důkazem xx Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx společenstvími x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ která xxxx xxxxxxxxx xxx 17. xxxxxx 1999 v Xxxxx.

5. Xxxxxxxx xx xxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 14 xxxx. 2 přetrvávají x pravděpodobně povedou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx či újmy xxxxxx xxxxxxxxx dopravci xxxx dopravcům, může xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx přijmout xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x kritéria pro xxxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx, xxx je xxxx xxxxxx xxxxxxx stranami xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Každé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx subjekt, xxxxx má prospěch x podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 21 (Xxxxxx xxxxx).

Xxxxxx 15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx strany spolupracují xxx řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohledu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx optimalizovat xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x zvýšit xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxx xxxxxx spolupracovali x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx pokud xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx smluvních xxxxx, xxxxxx dopad xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a případně xxxxxx informace.

Xxxxxx 16

Zachování xxxxxx x oprávnění

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx členského xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x Kanadou, xxxxx xx nahrazována xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx za leteckého xxxxxxxx určeného k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx dopravci Xxxxxx nebo členského xxxxx, xxxxx xx xx xxx vstupu xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xx do vydání xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedené xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x má xx xx xx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxx xxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxx nebrání xxxx, xxx byl x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxx uveden x odstavci 1 xxxx 2 tohoto xxxxxx.

Článek 17

Xxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx smluvních xxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxx").

2. Smíšený xxxxx xxxx letecké xxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x usnadňuje xxxxxxxx xxxx xxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx. X svolání xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rovněž požádat x svolání xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xx xxxxxx konzultací x xxxxxxxxx otázce týkající xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx dohody x xx xxxxxx xxxxxx záležitostí xxxxxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxx. Xxxxxxx zasedání xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dva xxxxxx ode dne xxxxxxxx žádosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Smíšený xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx, o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dohoda.

6. Xxxxxxx xxxxx podporuje spolupráci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x může xxxxxxxx xxxxxxxxx záležitost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx včetně:

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx letecké xxxxxx xxxxx této xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x politik, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx dohody, xxxxxx xxxxxxxxxxxx změn xxxxxx;

x) doporučování xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x tomu, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx stát xxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investicemi, vlastnictvím x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx zpřístupňování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx spolupráci x xxxxxxxxx xxxxxxx výměny xxxxxxxxx o nových xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxx výbor xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx svůj jednací xxx.

9. Všechna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 18

Životní xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx uznávají xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx, xx každá xxxxxxx xxxxxx x xxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx uznávají, xx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letectví xxxx xxx xxxxxxx x přínosy opatření xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvažovány. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx zvažuje xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx životního prostředí, xxxx by vyhodnotit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zmírnění těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx uznávají, xx xx důležité x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxx x zajistit, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx.

5. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx organizací xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

6. Smluvní strany xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účinek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx něž xx vztahuje xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx x nejvyšší xxxxx míře xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx strany xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx účinky xxxx xxxxxx xx pracovní xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínky.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx strana může xxxxxxx x svolání xxxxxxxx smíšeného xxxxxx xxxxx xxxxxx 17 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxxxx článku.

Xxxxxx 20

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx mohou smíšenému xxxxxx xxxxx xxxxxx 17 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx:

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx poli xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx mnohostranných xxxxxxxx;

xx-xx xx xxxxx, xxxxxx návrhů xx xxxxxxxxxxx koordinovaných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 21

Xxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx nejprve vyřešit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx výboru. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx co xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx. 17 xxxx. 4 však nejpozději xx 30 dnů xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx smluvní strany xxxxxxxxxxx jinak.

2. Xxxxx xxxx není xxxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx x formální xxxxxxxxxx, xxxx být se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxx, předloží se xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení soudu xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sporu xxxxxxxxxxx rozhodce. X xxxxx lhůtě 45 xxx oba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx třetího xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stran xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx požádat xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxxx. Xx-xx tento xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx služebně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx je x xxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetího xxxxx, xxxxxxxx rozhodčímu xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

4. Xxxxxxxx xxxx přijme xxxx jednací xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Na žádost xxxxx xxxxxxx strany xxxx rozhodčí soud xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx nařídit, xxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 180 xxx xx obdržení xxxxxxx x rozhodčí xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x odpovědná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nápravná xxxxxxxx ani xxxxxxxxx x druhou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vzájemně xxxxxxxxxxxx řešení xx 30 dnů od xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx, může xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyřešení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxx dohody.

8. Na xxxxxxxxx rozhodčího xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podílejí rovným xxxxx.

9. Xxx účely xxxxxx článku Evropské xxxxxxxxxxxx a členské xxxxx postupují xxxxxxxx.

Xxxxxx 22

Xxxxx

X jakékoli xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzájemnou dohodou xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 17 (Xxxxxxx xxxxx) této xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x platnost x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 23 (Vstup v xxxxxxxx x prozatímní xxxxxxxxx).

Xxxxxx 23

Vstup v xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxx dohoda xxxxxxxx x platnost xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx všechny postupy xxxxxxxx xxx vstup xxxx dohody x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pověřují Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx Generální xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Rady Xxxxxxxx unie diplomatickou xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx členským xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx Kanadě xxxxxxxxxxxx nóty Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx států. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, jímž xx xxxxxxxxx, xx xxxx ukončeny xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prováděním této xxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx prvního xxx xxxxxx následujícího xx xxxx poslední x xxx, kterými xx xxxxxxx strany vzájemně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 24

Xxxxxxxxxx dohody

Kterákoliv xx smluvních stran xxxx kdykoli xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx písemné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podá Mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x sekretariátu Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (1) xxx xxx xxx obdržení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o vypovězení xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx za xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx čtrnáct (14) xxx xxxx, xx xx obdržela Mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx.

Xxxxxx 25

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx x každá xxxx xxxxx se xx vstupu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx a x sekretariátu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů v xxxxxxx x článkem 102 Xxxxxx XXX. Xx potvrzení sekretariáty Xxxxxxxxxxx organizace xxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xx registrace oznámena xxxxx smluvní xxxxxx.

Xxxxxx 26

Vztah x xxxxx dohodám

1. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx organizací xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx záležitostí, na xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí vliv xx tuto xxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xx xxxx xxxxxxxxxxxx provádění podle xx. 23 (Vstup x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) odst. 2 xxxx dohody xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxx xxxxxx. Xx xxxx vstupu x platnost xxxxx xx. 23 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx dohoda xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxx 3 xxxx xxxxxx, kromě ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxx dohody.

NA XXXXX XXXXX připojili xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zástupci k xxxx xxxxxx své xxxxxxx.

X Xxxxxxx dne xxxxxxxxxxx prosince 2009 xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, polském, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, řeckém, slovenském, xxxxxxxxxx, španělském x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx het Xxxxxxxxxx Xxxxxë

Xxxx xx Xxxxxxx xx Belgique

Für xxx Xöxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxx handtekening xxxxxxxx xxxxxxxx het Xxxxxxx Xxxxxx, het Xxxxxx Xxxxxx en xxx Brussels Hoofdstedelijk Xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxx et xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx.

За Република България

Xx Českou xxxxxxxxx

Xå Kongeriget Danmarks xxxxx

Xüx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxx Xx xXxxxxxx

Xxx Xxxxxxx

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Xxx xx Reino xx España

Pour la Xxxxxxxxxx xxxxçxxxx

Xxx la Xxxxxxxxxx italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xāxxā

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xx Xxxxxx-Xxxxx xx Xxxxxxxxxx

X Xxxxxx Köztársaság xxxxxxőx

Xħxx Xxxxx

Xxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx

Xüx xxx Republik Öxxxxxxxxx

X xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxx Portuguesa

Pentru Xxxâxxx

Xx Xxxxxxxxx Slovenijo

Za Slovenskú xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xöx Xxxxxxxxxx Finland

För Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxx the Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx and Xxxxxxxx Xxxxxxx

За Европейската общност

Por xx Xxxxxxxxx Europea

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx Det Xxxxxæxxxx Fællesskab

Für xxx Xxxxxäxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Üxxxxxxx xxxxx

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Xxx xxx European Xxxxxxxxx

Xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xx Comunità xxxxxxx

Xxxxxxx Kopienas xāxxā

Xxxxxxx xxxxxxxxx vardu

az Európai Xöxöxxxx xxxxxxőx

Xħxxx-Xxxxxxxà Xxxxxxx

Xxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

X xxxxxxx Wspólnoty Europejskiej

Pela Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx Comunitatea Xxxxxxxxă

Xx Európske xxxxxxxxxxxx

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx yhteisön xxxxxxxx

Xå Europeiska xxxxxxxxxxxx xäxxxx

Xxx Xxxxxx

Xxxx xx Xxxxxx

PŘÍLOHA 1

XXXXXX XXXX

1. Xxx xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxx druhé smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx dopravní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx Kanady:

místa xxxx – místa x Xxxxxx – xxxxxxxxx místa – xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx členských států – místa xx;

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

xxxxx před – xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx – xxxxx x Xxxxxx x x rámci Xxxxxx – místa xx.

2. Xxxxxxx dopravci xxxxx xxxxxxx strany xxxxx u xxxxxxxxxx xxxx xxxx u xxxxx letů xxxxx xxxxxxxxx uvážení:

a) provozovat xxxx x jednom xx xxxxx xxxx x obou xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx různá xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx místa xxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx i xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxx strany, x to x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx;

x) xxxxxxxx přistání xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx z jakéhokoli xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jiné své xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jakémkoli xxxxx;

x) xxxxxxxxxx místa xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx veřejnosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx přímé xxxxxx;

x) provádět mezipřistání xx jakýchkoli xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx místech x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx přepravu xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx; x

x) xxxxxxxxxx služby prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xx. 13 (Xxxxxxxx xxxxx) xxxx. 3 xxxx xxxxxx

xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a beze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dohody.


PŘÍLOHA 2

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX

XXXXX 1

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

1. Xxx xxxxxx xx xxxxxx 4 (Xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravců xxxxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stran přípustné xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povolují u xxxxxxxxxxxx investic xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xx xx. 3 (Xxxxxx, xxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx) xxxx. 2 písm. x) x xxxxxx 4 (Xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 2 bodu 2 xxxx. x) x x) této xxxxxxx xxxxxxx jinak, x ohledem xx xxxxxxxxxxx x kontrolu xxxxxxxxx xxxxxxxx místo xx. 3 (Určení, xxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx) xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxxx xxxx ustanovení:

"pokud jde x xxxxxxxxx dopravce Xxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vlastněn xxxx skutečně kontrolován xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xx držitelem licence xxxxxxxxxx leteckého xxxxxxxx x xx hlavní xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx; xxxxx jde x xxxxxxxxx dopravce xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx dopravce x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Islandu, Xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, je držitelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx státě".

ODDÍL 2

Xxxxxxxx zpřístupnění přepravních xxxx

1. Při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x bodu 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx provozní xxxxxxxxx, které povoluje xxxxxxx 1 xxx 2.

2. Xxx xxxxxx xx přepravní xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 1 této xxxxxx:

x) x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušníkům xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 25 xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx dopravcích, xxxxxxx xx tato xxxxx:

x) x kombinovaných xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx cestujících x xxxxxxx x služeb xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx – xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx provozovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx místy x Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x členských xxxxxxx; pro xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jakýmikoli místy x členských xxxxxxx x jakýmikoli místy x Kanadě. Xxxxx xxxx x kombinovaných xxxxxx určených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx kterékoli xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x míst xx xxxxxxx xxxxxx a xx tato místa xxxx xxxxxxxx místa xx xxxxx xxxx xxxxxxx strany xx xxxxxx xxxx beze xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx,

xx) u xxxxxx xxxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx dopravce xxxx xxxxxxxxx xxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx územím xxxxx xxxxxxx strany a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx službami xxxx xxxxx xx území xxxxxx smluvních xxxxxx x xxxxx na xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx,

xxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určených x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nákladu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx Kanadou x členskými xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx 1 xxxxxxx 3, x xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx používala xxxx Xxxxxxx a jednotlivými xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx 2 xxxxxxx 3. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výjimkou zeměpisných xxxxxxx, xxxxxxx týkajících xx počtu míst x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a

iv) x xxxxx xxxxx xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx x podbodech x) x xx) x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx x xxxx prozatímního xxxxxxxxx xxxx dohody xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádná xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx x některé xxxxxx, xxxxx byla x dispozici xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx vstupem x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx práva xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx x) a xx).

x) x okamžiku, xxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xxxx smluvních xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhé smluvní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 49 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx leteckých xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxx:

x) u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určených x xxxxxxxx cestujících a xxxxxxx práva páté xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx smluvních stran x xxxxxxxxx xx xxxxx mezilehlých místech x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx státech x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx, xx předpokladu, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služba xxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

xx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x přepravě cestujících x xxxxxxx xxx xxxxxxx dopravce Kanady xxxxx xxxx svobody, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx mezi jakýmikoli xxxxx x členských xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx v Maroku, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a

iii) x xxxxxx xxxxxxxx pouze x přepravě nákladu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxx provozovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx požadavku xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx povolí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátní x mezinárodní letecké xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 17 (Xxxxxxx xxxxx) xxxx. 5 x odst. 6 písm. e) x čl. 17 xxxx. 9 xxxx xxxxxx xx kromě xxxx xxxxxxxxx v xxxx 2 písm. x) x x) xxxxxxx tato xxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx letecké xxxxxxxx xxxx smluvních xxxxx xxxxx páté xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx, bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stran xxxxxx, aby jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx plně xx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany, x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1, x xxxxxxx x xxxxxxx 17 (Xxxxxxx výbor) xxxx. 5 a xxxx. 6 xxxx. x) x xx. 17 xxxx. 9 xxxx xxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, xx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 1.


XXXXXXX 3

XXXXXXXXXXX DOHODY XXXX KANADOU A XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXX 1

Xxxxx xxxxxx 26 xxxx dohody xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx x členskými xxxxx:

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx vládou x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 22. xxxxxx 1993;

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxx x vládou Xxxxxx o letecké xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 13. xxxxxx 1986;

c) Xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x vládou České xxxxxxxxx o letecké xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 13. xxxxxx 1996; xxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxx 28. dubna x 28. xxxxxx 2004;

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxx x leteckých xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 13. xxxxxxxx 1949; Výměna xxx xxxx Kanadou a Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx dne 13. xxxxxxxx 1949, xxxxxxxxx xxx 13. xxxxxxxx 1949; Výměna xxx mezi Kanadou x Xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1949, xxxxxxxxx dne 16. xxxxxx 1958.

e) Finská xxxxxxxxx: Dohoda mezi xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx i xxxx xx, xxxxxxxxx xxx 28. května 1990. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx mění Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x vládou Xxxxxx x leteckých xxxxxxxx xxxx jejich územími x xxxx xx xxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxx 28. xxxxxx 1990, xxxxxxxxx xxx 1. září 1999;

f) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx x letecké xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x vládou Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 15. června 1976. Xxxxxx nót mezi xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx dne 15. xxxxxx 1976, xxxxxxxxx xxx 21. xxxxxxxx 1982;

x) Spolková republika Xxxxxxx: Dohoda o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Kanady x xxxxxx Spolkové republiky Xxxxxxx, xxxxxxxxx dne 26. března 1973; Xxxxxx xxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx dohoda x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Ottawě dne 26. xxxxxx 1973, xxxxxxxxx xx xxxxx 16. xxxxxxxx 1982 x 20. xxxxx 1983;

x) Xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x vládou Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx dopravě, podepsaná xxx 20. srpna 1984; xxxxxx nót xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxx 20. xxxxx 1984, podepsaná xx xxxxx 23. xxxxxx a 19. xxxxxxxx 1995;

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx mezi xxxxxx Kanady a xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dopravě, xxxxxxxxx dne 7. xxxxxxxx 1998;

x) Xxxxx: Xxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dvěma xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 8. xxxxx 1947; výměna xxx (xx xxxxx 19. xxxxx x 31. května 1948) xxxx Kanadou a Xxxxxx, kterou xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zeměmi, xxxxxxxxx dne 31. xxxxxx 1948; xxxxxx xxx mezi Kanadou x Xxxxxx tvořící xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxx dohody x xxxxxxxx xx xxx 8. srpna 1947, podepsaná xxx 9. xxxxxxxx 1951. Xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx a Xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx těmito xxxxx xxxxxx xx xxx 8. xxxxx 1947, xxxxxxxxx xxx 23. xxxxxxxx 1957;

k) Italská xxxxxxxxx: Dohoda xxxx Xxxxxxx x Itálií x leteckých xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 2. xxxxx 1960; xxxxxx xxx xxxx xxxxxx Xxxxxx a vládou Xxxxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx dohoda x xxxxxxxxx službách xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dohodnutém xxxxxx ze xxx 28. dubna 1972, xxxxxxxxx dne 28. xxxxx 1972;

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dopravě, xxxxxxxxx xxx 2. xxxxxx 1989; xxxxxx xxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x vládou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxx nepravidelných (charterových) xxxx, podepsaná xxx 2. června 1989;

m) Xxxxxx xxxxxxxxx: Dohoda x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Kanady x xxxxxx Xxxxxx xxxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 1976; xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dohodu xxxx xxxxxx Kanady a xxxxxx Xxxxxx lidové xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx XX, XI, XXXX a XV xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dne 14. xxxxxx 1976, xxxxxxxxx xxxxx xxx;

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x vládou Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanadským územím x xxxxxxxxxxxx územím, xxxxxxxxx dne 25. xxxxx 1947. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxx Xxxxxx a vládou Xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx 3 x 4 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx podepsané x Lisabonu dne 25. xxxxx 1947, xxxxxxxxx xx xxxxx 24. xxxxx a 30. dubna 1957. Xxxxxx nót xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx mění xxx 7 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx těmito xxxxx zeměmi, xxxxxxxxx xx xxxxx 5. xxxxxx x 31. xxxxxx 1958;

x) Xxxxxxxx: Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx dne 27. xxxxx 1983;

x) Xxxxxxxxx království: Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxx x xxxxxx Španělska x letecké dopravě, xxxxxxxxx xxx 15. xxxx 1988;

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx x leteckých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx 27. xxxxxx 1947; Xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx x Švédskem xxxxxxxxxx xxxxxx o leteckých xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, podepsaná xx xxxxx 27. a 28. xxxxxx 1947. Xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx o leteckých xxxxxxxx x xxxx 1947, podepsaná xxx 16. xxxxxx 1958, x

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxxx xxxx xxxxxx Kanady x vládou Spojeného xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Severního Xxxxx x xxxxxxxxx službách, xxxxxxxxx xxx 22. xxxxxx 1988.

ODDÍL 2

Pro xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx 2 xxxx x xxxxxxx x xxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx iii) x xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

Xxxx 1 xxx xxxxxxx dopravce Kanady

Ve xxxxxxx s provozováním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určených x přepravě cestujících xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy x nákladu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx páté xxxxxxx xxxx využitelná xxx xxx místa, xxxxx budou určena x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výběru, a xx mezilehlá xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x: x)Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxx x)Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx jako xxxxx xx. Xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx jako xxxxx za.

Německo

Přepravní xxxxx xxxx svobody xxxxx xxx vykonávána mezi xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx xx Xxxxxxxx republice Xxxxxxx a xxxx xxxxx ve Spolkové xxxxxxxxx Německo x xxxxx za.

Řecko

Práva páté xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxxx x dvěma xxxxxxx xxxxx x Xxxxx, kromě xxxx x Xxxxxxx x Xxxxxxx. Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx míst x xxxx xx, která xxxxx být obsloužena xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, nepřekročí pět, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx místa.

Irsko

Práva xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx místy x Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a mezi xxxxx v Xxxxx x xxxxx xx. Xxx služby xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx x xxxxx xx třetích xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx místy x Xxxxxx a Xxxxx xxxx Xxxxxxx. Mezilehlá xxxxx x právy xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx.

Xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Varšavou x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxxxxx Kanada x xxxxxx xxxx: Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Stockholm, Vídeň, Xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx využitelná xxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx a mezilehlými xxxxx a xxxx xxxxx x Portugalsku x místy za Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxx páté svobody xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx využitelná: x)xxxx Xxxxxxxx a třemi xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx a místy x Evropě (xxxxx Xxxxxxxx, Dánska, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx SSSR) xx)xxxx Madridem x xxxxxx xxxxxx místem xx Xxxxxxxxx a xxxxx v Xxxxxx x xx Středním xxxxxxx, podle vymezení xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx (ICAO) v xxxxxxxxx 9060-AT/723.Současně xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx páté xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx svobody xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx x: a)Amsterodamem x Xxxxxxxxxx, xxxx x)Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx. Helsinky x Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx místa xx.

Xxxxxxx království

Práva xxxx xxxxxxx jsou využitelná xxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx Xxxxxxxx království a xxxxx xx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxx mezinárodní dopravu xxxx místy xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx místo x Xxxxxx.

Xxxx 2 xxx letecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určených k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxx x služeb xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx letečtí xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx páté svobody xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x dvěma xxxxx za xx Xxxxxxxxx státech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx, X.X.

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxx místu xx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx od x včetně Washingtonu, X.X. Žádná xxxxx xxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx páté xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx republika

Práva xxxx svobody xxxx xxxxxxxxxx xxxx Montrealem x xxxxx xxxxx xx ve Spojených xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx a xxxxxx Xxxxxxxxxxx, X.X. x xxxxxxxx od x xxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx jsou využitelná xxxx Xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx a xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx za. Xxxxxxx xxxx xxx obsloužen xxxxx xxxx xxxxx xx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx využitelná xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxx místem xx xxxxxxx na Floridě. Xxxxxxxxxxxx xxxx přepravní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx ležícími x xxxxxxxxxxxxx části XXX xxxxx míst xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx a Washington.

Řecko

Přepravní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxx Montrealem x Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx amerických, xxxxx určí Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x Kalifornii, Xxxxxx x na Xxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xxxx svobody xxxx xxxxxxxxxx mezi místy x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx v Xxxxxx x xxxxx xx. Xxx xxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právo poskytovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxx x Xxxxxx x místy xx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx obsluhovat xxxxxx xxxxx v Irsku.

Itálie

Přepravní xxxxx xxxx svobody xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx mezilehlými xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx od a xxxxxx Xxxxxxxxxxx, D.C., xxxxxxxx xx a xxxxxx Xxxxxxx) a xxxx Xxxxxxxxxx x/xxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx místa x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx obsluhována jako xxxxx xx.

Xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x Xxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx v Xxxxxx a xxxxx xx.

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxx svobody xxx mezilehlá xxxxx x místa xx xxxx využitelná: x)xxxx Xxxxxxxxxx x třemi xxxxxxx místy v Xxxxxx a Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Filadelfií, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Dallasem/Fort Xxxxxxx x Houstonem, xx)xxxx Xxxxxxxxxx x Mexico Xxxx. Současně xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx práva xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx páté svobody xxxx xxxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x mezi Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxx mezilehlé xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx. Seattle xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx využitelná xxxx xxxxx x Kanadě x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx xx. Pro xxxxxx určené pouze x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx místy x Xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx zemích xxx xxxxxxxxx obsluhovat xxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX 3

Xxx xxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx x případě xxxxxxx, které nejsou xxxxxxxx do xxxxxxxx "xxxxx" x xxxxxx 1 xxxx dohody, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x písmenech d) Xxxxxx království, x) Xxxxxxxxxxx republika, x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x) Spojené xxxxxxxxxx Xxxxx Británie x Xxxxxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx EU x Xxxxxxx x xxxxxxx dopravě, xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx

"X xxxxxxx xx xx. 26 xxxx. 2 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx "platné xxxxxxxxxxx dohody xxxxxxx x příloze 3 xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 2" má xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že příslušná xxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx před příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx 3."

Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx XX x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, jež xx být xxxxxxx xxx xxxxxxx

"Xxxxxxxx společenství x xxxx xxxxxxx xxxxx uvádějí, že xxxxxx mezi Evropským xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx státy xx xxxxx xxxxxx a Xxxxxxx xx straně xxxxx o letecké xxxxxxx, xxxxxxxxx její xxxxxx 8, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx hodnoty (XXX), x xxxxxxxx xxxx x obratu xxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx státům xx zdanění xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx Společenství v xxxxxxx xx směrnicí Xxxx 2003/96/XX."