Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X XXXX (EU) 2019/2177

xx dne 18. xxxxxxxx 2019,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2009/138/ES x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výkonu (Xxxxxxxxxxx XX), směrnice 2014/65/EU x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxx (EU) 2015/849 x xxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(Text x xxxxxxxx pro EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX A XXXX XXXXXXXX UNIE,

x ohledem xx Smlouvu o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xx. 53 xxxx. 1 x xxxxxx 62 xxxx smlouvy,

x ohledem xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xx postoupení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx, (1)

x ohledem na xxxxxxxxxx Evropského hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxx (2),

x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx k xxxxx důvodům:

(1)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX (4) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, aby xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx získat xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx konsolidovaných xxxxxxxxxx informací v xxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/65/XX xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s kapitálovými x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v celé Xxxx. Xxxxxxxx 2014/65/EU xxxxxx xxxxxxxxxxx kanály xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx třetím xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zprávy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ukládá xxxxxxxxx xxx povolení xxxx xxxxxxxxx mechanismy xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2)

Kvalita údajů x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, má xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx hlavního cíle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 600/2014 (5), jímž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů. Přesné xxxxxxxx xxxxx poskytují xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx informace x relevantních obchodech. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, výhody xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úspor x xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x postupech xxxxxxx na kvalitu xxxxx x xxxxxxxxxxx x na činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx pravomoci xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxx a vykonávání dohledu xxx nimi, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx orgán xxx xxxxx xxxxxx x xxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (6) (xxxx jen „XXXX“), xxxxx xx xxxxxxxx schválených xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx schválených systémů xxx xxxxxxxxxxxx informací, xx xxx xx xxxxxxxx výjimka xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 600/2014.

(3)

X xxxxxxxxx konzistentního xxxxxxx těchto xxxxxxxxx xx vhodné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2014/65/XX xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx hlášení xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx (EU) x. 600/2014.

(4)

Xxxxxx xxxxxxxxx, které xx týkají udělování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nimi x xxxxx xx xxxxxxxx schválených xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx obchodů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx uveřejňování xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 600/2014, xx ESMA xx v souladu x xxxxx xxxxxx orgánu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx údajů, udělování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx XXXX xxxxxxx xxxxxxx jiné xxxxx, které ESMA xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 600/2014, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, pravomoci xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

(5)

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/138/XX (7) xxxxxxx, že x xxxxxxx x rizikově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx okolností xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzorce xxxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxxx 2009/138/XX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx toho, xxx xxxx xxxxxx specifická xxx xxxxxxxxxx země xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(7)

X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxx x počáteční xxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x spolupráce xxxx orgány xxxxxxx x Xxxxxxxxx orgánem xxxxxxx (Evropským xxxxxxx xxx pojišťovnictví x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění), xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1094/2010 (8) (xxxx jen „ XXXXX “). Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx oznamování x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojišťovací xxxxxxxx xxxx xxxxxxx situace, xxxxx i xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx spolupráci, pokud xx xxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Významnost xxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx by měla xxx posuzována x xxxxxxxx hrubého ročního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx x porovnání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pojišťovny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx dopadu xx ochranu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxx pobočky xxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxx služeb. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx nástrojem k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx spolupráce mezi xxxxxx xxxxxxx, a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxx a vymáhání xxxx xxxxxxxxx i xxxxxx x pravomoci xxxxxx xxxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx.

(8)

Pokud jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx x vyžadují xxxxx spolupráci xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxxx existuje xxxxxx, xx xx xx pojistitel xxxx xxxxxxxx xx finančních xxxxxxxx x újmě xxxxxxxxxx x třetích xxxxx, měl xx XXXXX xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxx k xxxx, xx Xxxxxxxx výbor xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx a zaměstnaneckým penzijním xxxxxxxxxx (XXXXXX) byl xxxxxxxx orgánem EIOPA, xxxx xx xxx xxxxxx na výbor XXXXXX xx xxxxxxxx 2009/138/XX xxxxxxx.

(10)

X ohledem xx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 (9) xxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx), zřízený xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX“), novou úlohu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančního systému x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 (10).

(11)

Xxxxxxxx 2009/138/XX, 2014/65/XX x (EU) 2015/849 xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxx směrnice 2014/65/XX

Xxxxxxxx 2014/65/EU se xxxx takto:

1)

Xxxxxx 1 xx xxxx takto:

a)

xxxxxxxx 1 xx nahrazuje tímto:

„1.   Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx poskytující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx v Xxxx.“;

x)

x odstavci 2 xx xxxxxxx písmeno d).

2)

X xxxxxx 4 xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx:

x)

xxxx 36 a 37 se xxxxxxxxx tímto:

„36)

„xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 2 odst. 1 xxxx 36x nařízení (XX) x. 600/2014 xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx subjektu, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx rozhodování vedení xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx činnost xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx xx x této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx-xx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx řídící x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přiděleny xxxxxx orgánům xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx odpovědné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souladu xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

37)

„xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, xxxxxxxxxxxx xxxx, či xxxxxxxxxxxxx xxxxxx hlášení xxxxx xx smyslu čl. 2 odst. 1 xxxx 36x xxxxxxxx (XX) x. 600/2014 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx subjektu, xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx provádějí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx zákazníkům;“;

b)

xxxx 52, 53, 54, 55 xxxx. x) a 63 xx xxxxxxx.

3)

V xxxxxx 22 xx vkládá xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx pověřeny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx čl. 2 xxxx. 1 xxxx 34 nařízení (XX) x. 600/2014, xx xxx xx vztahuje xxxxxxx podle xx. 2 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx obchodů xx xxxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx 36 nařízení (XX) x. 600/2014, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx mohly posoudit xxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xxxx xxxxxxx, xxx xxxx přijata vhodná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx schválené xxxxxxx xxx uveřejňování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.“

4)

Xxxxx X se xxxxxxx.

5)

Xxxxxx 70 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 3 se xxxx takto:

i)

x písmenu x) se xxxxxxx xxxx xxxxxx) xx xxxx),

xx)

x xxxxxxx b) xx xxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxx:

„xxa)

xx. 27x xxxx. 1, 2 x 3, čl. 27x odst. 1 xx 5 x čl. 27x xxxx. 1 xx 4, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx uveřejňování xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 2 odst.3“;

b)

x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxxx 5 xxxx xx. 6 xxxx. 2 nebo xxxxxx 34, 35, 39 xxxx 44 xxxx xxxxxxxx nebo

x)

xx. 7 xxxx. 1 xxxxx xxxx nařízení (EU) x. 600/2014 xxxx xx. 11 xxxx. 1 uvedeného xxxxxxxx, x pokud xx xx schválený xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx schválený xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 3 uvedeného xxxxxxxx, xxxxxx 27x xxxxxxxxx xxxxxxxx.“;

x)

x xxxxxxxx 6 xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém nebo xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s články 8 a 43 xxxx xxxxxxxx, x pokud xx xx schválený xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výjimka xxxxx xx. 2 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) x. 600/2014, xxxxxx xxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx s článkem 27x xxxxxxxxx xxxxxxxx;“.

6)

X xxxxxx 71 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxx xxxxx:

„6.   V xxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo správní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx instituce v xxxxxxxxxxx s investičními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podniků xx třetích zemí xxxxxxxxxx v souladu x xxxxx směrnicí, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx povolení xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 600/2014 x xx nějž xx vztahuje xxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx ESMA xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

7)

X xx. 77 xxxx. 1 xxxxxx pododstavci xx návětí xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2006/43/XX (*1), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, nebo x rámci schváleného xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 600/2014 x xx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 2 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx uvedený x xxxxxx 34 xxxxxxxx 2013/34/XX xxxx x xxxxxx 73 xxxxxxxx Xxxx 2009/65/XX xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx, byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělit příslušným xxxxxxx každou skutečnost xxxx rozhodnutí týkající xx daného xxxxxxx, xxx zjistí xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x jež by xxxxx:

(*1)  Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/43/ES xx dne 17. xxxxxx 2006 x xxxxxxxx auditu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxx Rady 78/660/EHS x 83/349/XXX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/253/XXX (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).“"

8)

Článek 89 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„2.   Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 3, xx. 4 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx. 2, xx. 13 xxxx. 1, xx. 16 xxxx. 12, xx. 23 xxxx. 4, čl. 24 xxxx. 13, xx. 25 xxxx. 8, xx. 27 xxxx. 9, xx. 28 odst. 3, xx. 30 xxxx. 5, xx. 31 xxxx. 4, xx. 32 xxxx. 4, xx. 33 xxxx. 8, xx. 52 xxxx. 4, xx. 54 xxxx. 4, xx. 58 xxxx. 6 x xx. 79 xxxx. 8 xx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx 2. xxxxxxxx 2014.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 3, čl. 4 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. 2, čl. 13 xxxx. 1, xx. 16 xxxx. 12, xx. 23 xxxx. 4, xx. 24 xxxx. 13, čl. 25 xxxx. 8, xx. 27 odst. 9, xx. 28 odst. 3, xx. 30 xxxx. 5, čl. 31 xxxx. 4, xx. 32 odst. 4, xx. 33 xxxx. 8, xx. 52 xxxx. 4, xx. 54 odst. 4, čl. 58 xxxx. 6 x xx. 79 xxxx. 8 xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci x xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx x pozdějšímu xxx, který je x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se platnosti xxx xxxxxxxx xxxx x přenesené pravomoci.“;

b)

xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„5.   Xxx x přenesené pravomoci xxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 3, xx. 4 odst. 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx. 2, čl. 13 xxxx. 1, xx. 16 xxxx. 12, xx. 23 xxxx. 4, xx. 24 xxxx. 13, xx. 25 odst. 8, čl. 27 xxxx. 9, xx. 28 odst. 3, xx. 30 xxxx. 5, xx. 31 xxxx. 4, xx. 32 odst. 4, xx. 33 xxxx. 8, xx. 52 xxxx. 4, čl. 54 odst. 4, xx. 58 xxxx. 6 nebo xx. 79 odst. 8 xxxxxxx x platnost xxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx nevysloví xxxxxxx xx xxxxx xxx měsíců xxx xxx, xxx xxx xxx xxxxx akt xxxxxxx, xxxx pokud Xxxxxxxx parlament x Xxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X podnětu Evropského xxxxxxxxxx xxxx Rady xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x tři xxxxxx.“

9)

X xxxxxx 90 se xxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3.

10)

X xx. 93 xxxx. 1 xx xxxxx pododstavec xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxxx xxxxx xxxx předpisy xxxxxxx xxx xxx 3. xxxxx 2018.“

11)

X xxxxxxx X xx zrušuje xxxxx X.

Xxxxxx 2

Xxxxx xxxxxxxx 2009/138/XX

Xxxxxxxx 2009/138/ES se xxxx takto:

1)

X xx. 77x xxxx. 4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tímto:

„Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxx xxxx xxxx xxxx uplatněním 65% xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a dvojnásobkem xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx kladný x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx vyšší xxx 85 xxxxxxxxx xxxx.“

2)

X xxxxxx 112 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

„3a.   V xxxxxxx s xx. 35 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) č. 1094/2010 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx změny xxxxxxxxx xxxxxx. Na žádost xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx EIOPA xx xxxxxx x xxxxxxxxxx o žádosti xxxxxxxxxx podle čl. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o pomoc.“

3)

X xxxxx X kapitole VIII se xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx:

„Xxxxx 2X

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 152x

Xxxxxxxxxx

1.   Pokud xx xxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyplývá, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě a xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxxx orgán dohledu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXX x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx oznámení podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXXX x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vznikající rizika xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx pojišťovna xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxx xx xxxxxxx volného xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, jež xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx xxxx rovněž xxxxxxx xxxxxx dohledu příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx postoupit xxxxxx XXXXX x požádat xxx x pomoc x xxxxxxx, že xxxxx nalézt dvoustranné xxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx posouzení.

4.   Oznámeními xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx dotčen xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů dohledu xxxxxxxxxx x hostitelského xxxxxxxxx státu stanovený xxxxx xxxxxxxx.

Článek 152b

Xxxxxxxxx xxx spolupráci

1.   EIOPA může x případě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepříznivých xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx více xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x koordinovat xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx posílit xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány dohledu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x úmyslu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxx nebo svobody xxxxxxxxx x xxxxx:

x)

xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx,

x)

orgán xxxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 152x xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx rizika, xxxx

x)

xxxx záležitost xxxxxxxxxx xxxxxx EIOPA xxxxx xx. 152a xxxx. 2.

2.   Xxxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx dotyčných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.   Zřízením xxxxxxxxx xxx spolupráci xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxx.

4.   Aniž xx xxxxxx xxxxxx 35 xxxxxxxx (XX) č. 1094/2010, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx XXXXX xxxxxxx xxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx řádné xxxxxxxxx platformy pro xxxxxxxxxx.“

4)

Xxxxxx 231 se xxxx takto:

x)

x xxxxxxxx 1 xx xxxxx pododstavec nahrazuje xxxxx:

„Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členy xxxxxxx xxxxxx dohledu včetně xxxxxx EIOPA x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na žádost xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxx XXXXX v souvislosti x xxxxxxxxxxx o žádosti xxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1094/2010 technickou pomoc xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx.“;

x)

x xxxx. 3 třetím xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxx nahrazuje tímto:

„Xxxxx XXXXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 19 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) č. 1094/2010, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dohledu xxx xxxxxxxx.“

5)

X xx. 237 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxx nahrazuje tímto:

„Xxxxx XXXXX nepřijme xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pododstavce xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 19 xxxx. 3 xxxxxxxx (EU) x. 1094/2010, přijme xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx nad skupinou.“

6)

X xx. 248 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/849

Xxxxxxxx (XX) 2015/849 xx xxxx xxxxx:

1)

Xxxxxx 6 se xxxx xxxxx:

a)

xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx tímto:

„3.   Komise zprávu xxxxxxxx x odstavci 1 zpřístupní členským xxxxxx x povinným xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx identifikovat, chápat, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x aby umožnila xxxxxx zúčastněným xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1093/2010 (*2) (xxxx jen „EBA“), x xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xxxxxxx xxxx porozumět. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx nejpozději šest xxxxxx poté, xx xx xxxx k xxxxxxxxx členským státům, xxxxx bez xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(*2)  Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx dne 24. listopadu 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx), x změně rozhodnutí x. 716/2009/XX x x xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).“;"

b)

v xxxxxxxx 5 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tímto:

„XXX xxxx vydá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dva xxxx.“

2)

Xxxxxx 7 xx xxxx takto:

x)

v odstavci 2 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Název xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznámí Xxxxxx, xxxxxx XXX x xxxxxxxx členským státům.“;

x)

v xxxxxxxx 5 se xxxxx xxxx nahrazuje xxxxx:

„5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Komisi, xxxxxx XXX x ostatním xxxxxxxx státům. “

3)

V xxxxxx 17 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„Evropské xxxxxx dohledu x xxxx XXX xxxxxx xx 26. xxxxxx 2017 xxxxxx pokyny xxx příslušné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a finanční xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 16 xxxxxxxx (XX) č. 1093/2010, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx zohlednit, x xxxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxx, v případech, xxx xxxx vhodná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx xxxxxxx. Xx 1. xxxxx 2020 vydává XXX xxxx xxxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxx.“

4)

X xx. 18 xxxx. 4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

„4.   Xxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxx XXX xxxxxx xx 26. xxxxxx 2017 xxxxxx xxxxxx pro příslušné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx instituce x xxxxxxx x xxxxxxx 16 xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010, pokud xxx x xxxxxxxx faktory, které xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, jež xxxx xxx xxxxxxx, v případech, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hloubkové xxxxxxxx klienta. Xx 1. xxxxx 2020 xxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx vhodné.“

5)

V článku 41 xx xxxxxxxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.   Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 (*3)x (XX) 2018/1725 (*4).

(*3)  Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o ochraně fyzických xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1)."

(*4)  Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2018/1725 xx dne 23. xxxxx 2018 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxx a x volném pohybu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 45/2001 a rozhodnutí x. 1247/2002/XX (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).“"

6)

Xxxxxx 45 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 4 se xxxxxxxxx xxxxx:

„4.   Xxxxxxx xxxxx x XXX xx vzájemně xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxx xxxxx třetí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxxx podle odstavce 1. X takových případech xxx usilovat o xxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx posuzování xxxx, které třetí xxxx nedovolují xxxxxxx xxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx členské státy x XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx bránit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 6 se xxxxxxxxx xxxxx:

„6.   XXX vypracuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 5 x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx právo xxxxx xxxx nedovoluje provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3.

XXX předloží xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx 26. prosince 2016.“;

x)

xxxxxxxx 10 xx nahrazuje xxxxx:

„10.   XXX xxxxxxxxx xxxxxx regulačních xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx okolností, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 9, a funkce, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plnit.

XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx 26. xxxxxx 2017.“

7)

Xxxxxx 48 xx xxxx takto:

a)

x xxxx. 1x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx nahrazuje xxxxx:

„Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx EBA.“;

x)

x xxxxxxxx 10 xx xxxxx xxxx nahrazuje xxxxx:

„10.   Xxxxxxxx xxxxxx dohledu a xxxx EBA xxxxxx xx 26. xxxxxx 2017 xxxxxx pokyny xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 16 nařízení (XX) č. 1093/2010, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx posouzení xxxxx. Xx 1. xxxxx 2020 xxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxx.“

8)

X kapitole VI xxxxxx 3 xxxxxxxxx XX xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX

;

9)

Xxxxxx 50 xx xxxxxxxxx tímto:

Xxxxxx 50

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx EBA xxxxxxx xxxxxxxx informace umožňující xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx směrnice.“

10)

Článek 62 xx xxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxx 1 se nahrazuje xxxxx:

„1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx informovaly XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uložených v souladu x xxxxxx 58 x 59 xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx opravného xxxxxxxxxx proti xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“;

x)

xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„3.   XXX spravuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odkazy xx xxxxxxxxxx provedená xxxxxxxxxxx orgány, xxxxx xxx x správní xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 60 xxxxxxxx institucím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx členské xxxxx správní sankce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.“

Xxxxxx 4

Provedení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xx 30. xxxxxx 2021 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s touto xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx sdělí Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xx 30. června 2020 xxxxxxx x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxxx 1 této xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx Komisi xxxxx hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xx 1. ledna 2022 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x 3 xx 30. xxxxxx 2021. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 2 bodu 1 nejpozději xx 1. xxxxxxxx 2020.

4.   Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 musí obsahovat xxxxx xx tuto xxxxxxxx nebo xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.

Xxxxxx 5

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 6

Určení

Xxxx směrnice xx určena xxxxxxxx xxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx dne 18. xxxxxxxx 2019.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

předseda

X. X. XXXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. XXXXXXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. C 251, 18.7.2018, x. 2.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 227, 28.6.2018, s. 63.

(3)  Postoj Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 16. xxxxx 2019 (dosud xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 2. xxxxxxxx 2019.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2014/65/XX xx dne 15. xxxxxx 2014 o xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x x změně xxxxxxx 2002/92/XX x 2011/61/XX (Xx. xxxx. X 173, 12.6.2014, x. 349).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 600/2014 ze xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (Úř. xxxx. X 173, 12.6.2014, x. 84).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu x Rady (XX) x. 1095/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxx), x změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a x xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/77/XX (Xx. xxxx. X 331, 15.12.2010, x. 84).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/138/XX xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti a xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx&xxxx;XX) (Xx. xxxx. X 335, 17.12.2009, x. 1).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1094/2010, ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x zřízení Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x zaměstnanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx), o xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Komise 2009/79/XX (Xx. xxxx. X 331, 15.12.2010, s. 48).

(9)  Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1093/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x o xxxxxxx rozhodnutí Komise 2009/78/XX (Úř. xxxx. X 331, 15.12.2010, x. 12).

(10)  Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. května 2015 o předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Komise 2006/70/XX (Xx. věst. X 141, 5.6.2015, x. 73).