Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Předpis OSN x. 14 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx [2019/2141]

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx:

Xxxxx změn 09 - xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx: 29. xxxxxxxx 2018

OBSAH

PŘEDPIS

1.   Oblast působnosti

2.   Definice

3.   Žádost o schválení

4.   Schválení

5.   Specifikace

6.   Zkoušky

7.   Kontrola v průběhu statických zkoušek kotevních úchytů bezpečnostního pásu a po nich

8.   Změny a rozšíření schválení typu vozidla

9.   Shodnost výroby

10.   Postihy za neshodnost výroby

11.   Návod k obsluze

12.   Definitivní ukončení výroby

13.   Názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek anázvy a adresy schvalovacích orgánů

14.   Přechodná ustanovení

PŘÍLOHY

1.   Sdělení

2.   Uspořádání značky schválení

3.   Umístění účinných kotevních úchytů pásu

4.   Postup stanovení bodu „H“ a skutečného úhlu trupu pro místak sezení v motorových vozidlech

5.   Tažné zařízení

6.   Minimální počet bodů kotevních úchytů a umístění spodních kotevních úchytů

7.   Dynamická zkouška jako alternativa pro statickou zkoušku pevnosti kotevních úchytů bezpečnostního pásu

8.   Specifikace figuríny

1.   OBLAST PŮSOBNOSTI

Tento předpis se vztahuje na:

vozidla kategorií M a N (1) s ohledem na jejich kotevní úchyty bezpečnostních pásů určených pro dospělé cestující na sedadlech směřujících dopředu, dozadu nebo bočně.

2.   XXXXXXXX

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se

2.1.

schválením xxxxxxx“ xxxxxx schválení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx bezpečnostních xxxx;

2.2.

xxxxx xxxxxxx“ rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx neliší x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx rozměry, xxxxx a materiály xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásu, x xx-xx pevnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dynamickou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx každé xxxxxxxxxxx části zádržného xxxxxxx, zejména funkce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx bezpečnostního pásu;

2.3.

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx“ xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo ostatních xxxxx vozidla, k xxxx mají být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

2.4.

xxxxxxx kotevním xxxxxxx xxxx“ xxxxxx xxx, xxxxx je x xxxxxxx s bodem 5.4 xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx úhlu xxxxx xxxxx bezpečnostního xxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, tj. xxx, v xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx stejné xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxx, ale xxxxxx xxx xxxxxxxxx kotevním xxxxxxx pásu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx připevnění xx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.4.1.

Xxxxxxxxx x xxxxxxx:

2.4.1.1.

xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo sedadla, xxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx popruh xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx; x

2.4.1.2.

xxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx přímo k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx průvlaku xxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxx kotevní úchyt xxxx průsečík xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx;

2.5.

podlahou“ rozumí xxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx výztuhy, x xxxx jsou xxx podlahou, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx;

2.6.

xxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx, x poskytuje xxxxx x sezení xxxxx xxxxxxx osobě; tento xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, tak x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající jednomu xxxxx x xxxxxx;

2.6.1.

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ rozumí xxxxx sedadlo, xxx „xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx X“ xxxxxx sedadla xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx procházející xxxxx X xxxxxx nebo xx x této xxxxxx;

2.6.2.

xxxxxxxx směřujícím xxxxxxx“ xxxxxx sedadlo, xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx vozidlo xxxxxxxx, x které xxxxxxx x xxxxxx části xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxx souměrnosti xxxxxxx svírá xx xxxxxxx rovinou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx +10° nebo –10°;

2.6.3.

xxxxxxxx směřujícím dozadu“ xxxxxx sedadlo, xxxxx xxx xxxxxxxx, když xx xxxxxxx xxxxxxxx, x které xxxxxxx x xxxxx části xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx souměrnosti xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rovinou souměrnosti xxxxxxx xxxx menší xxx+10° nebo –10°;

2.6.4.

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, když xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx, xx svislá xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úhel 90° (±10°);

2.7.

skupinou xxxxxxx“ xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx uspořádaná xxxxx xxxx (xx. x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zadními xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxx xx krajními předními xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx), poskytující xxxxx x xxxxxx jedné xxxx více dospělým xxxxxx;

2.8.

xxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxx konstrukce x čalouněním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x sezení pro xxxxxxx xxxxx;

2.9.

xxxxx xxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxx sedadel, xxxxx se neliší x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx:

2.9.1.

tvar, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sedadla,

2.9.2.

xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2.9.3.

typ x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx sedadla x xxxxxxxxxxx částí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

2.10.

ukotvením xxxxxxx“ rozumí xxxxxx, xxxxxx xx zajištěno xxxxxxxxxx soupravy xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx příslušných xxxxx nosné xxxxxxxxxx xxxxxxx;

2.11.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ rozumí xxxxxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sedící xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx zejména xxxxxxxxx:

2.11.1.

podélný xxxxx,

2.11.2.

xxxxxx xxxxx,

2.11.3.

xxxxxx xxxxx;

2.12.

xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxx zařízení, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx jeho xxxx xxxxxxxx xxxx otočit xxx pevné xxxxxxxxx xxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx prostoru za xxxxx xxxxxxxx;

2.13.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx části x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zahrnuje x zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x sedadlo xxxx xxxxxxx;

2.14.

xxxxxxxxxx oblastí“ rozumí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od sebe 400 mm, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx X a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxxxx x. 21. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 21 x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx 840 xx;

2.15.

xxxxxx omezovače xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxxxxxxx xxxx a/nebo xxxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx úrovně xxxxxxxxx xxx působících xx hrudník xxxxxxxxxxx x xxxxxxx kolize.

3.   XXXXXX O XXXXXXXXX

3.1.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx úchyty xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxx xxxx xxxxx pověřený xxxxxxxx.

3.2.

X xxxxxxx musí xxx přiloženy níže xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx náležitosti:

3.2.1.

výkresy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vhodném měřítku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostního xxxx, xxxxxxxx kotevních úchytů xxxx (v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx kotevních úchytů xxxxxxxxxxxxxx pásu;

3.2.2.

specifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx negativně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásu;

3.2.3.

technický xxxxx xxxxxxxxx úchytů xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

3.2.4.

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásu, xxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

3.2.4.1.

xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

3.2.4.2.

xxxxxxx sedadel, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx měřítku x xxxxxxxxxx podrobné.

3.2.5.

xxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zkoušce xxxxxxxxx úchytů xxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 16 x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx alternativní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.3.

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx předloží xxxxxxxx xxxxxxx představující xxx xxxxxxx, xxxxx xx technická xxxxxxxx xxxxxxxxxxx schvalovací xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx považované xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

4.   XXXXXXXXX

4.1.

Xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx takového xxxx xxxxxxx xx xxxxx.

4.2.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xx přidělí číslo xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx číslice (xxxx 08, xxx odpovídá xxxxx změn 08) xxxxxxx sérii změn, xxxxx xxxxxxxx poslední xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x době xxxxxx schválení. Xxxxxx xxxxxxx strana nesmí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx je definován x xxxx 2.2 xxxx.

4.3.

Xxxxxxxxx xxxx rozšíření xxxx odmítnutí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisu xx xxxxxxxx xxxxxxx dohody x roku 1958, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx vzoru x příloze 1 xxxxxx xxxxxxxx.

4.4.

Na xxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx vozidla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisu, xx viditelně x xx snadno xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx schválení umístí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x:

4.4.1.

xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx „X“ následovaným xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx schválení udělila (2);

4.4.2.

čísla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx kružnice xxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1;

4.4.3.

xxxxxxx „x“ xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 7.

4.5.

X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vozidla podle xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze dohody x xxxx, xxxxx xxxxxxx schválení podle xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx předepsaný x xxxx 4.4.1 xxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx předpisů, podle xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zemi, xxxxx udělila schválení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx vpravo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 4.4.1.

4.6.

Značka xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

4.7.

Značka xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx štítku x xxxxx o xxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx na xxx.

4.8.

X xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxxxx.

5.   SPECIFIKACE

5.1.

Definice (xxx xxxxxxx 3)

5.1.1.

Xxx X xx xxxxxxx bod xxxxx xxxxxxxx v bodě 2.3 xxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx, který xxxx být xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

5.1.1.1.

Xxx X xx vztažný xxx xxxxxxxxxxxx bodu X xxxxx xxxxxxxx x bodě 5.1.1, xxxxx se xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

5.1.1.2.

Xxx X je vztažný xxx sezení xxxxxxxxxx x bodě 2.4 xxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx.

5.1.2.

Xxxxxxxxxxxx referenční systém xx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2 x xxxxxxx 4 tohoto xxxxxxxx.

5.1.3.

Xxxx L1 a X2 xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úchyty xxxx.

5.1.4.

Xxx C je xxx xxxxxxxx 450 xx svisle xxx xxxxx X. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx X xxxxxxxxxx x xxxx 5.1.6 xxxx xxxxxx xxx 280 xx x výrobce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX = 260 mm +0,8 X xxxxxxx x bodě 5.4.3.3, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx body C x X 500 xx.

5.1.5.

Xxxx α1 x α2 jsou xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x procházejícími xxxxx X a xxxx X1 a X2.

Xxxxx xx xxxxxxx seřiditelné, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx splněn xxxxxx xxx body H xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx jízdu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

5.1.6.

X xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx horních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pásů xx xxxxxxx xxxxxx X, xxxxx xx xxxxxxxxxx s podélnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx definována xxxxx:

5.1.6.1.

xx-xx xxxxx x xxxxxx dostatečně určeno xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx P xxxxxxx xxxxxx xxxxxx sedadla.

5.1.6.2.

Není-li xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

5.1.6.2.1.

xx xxxxxxx X xxx xxxxxxx xxxxxx svislá xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rovině xxxxx xxxxxxx, když xx volant, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

5.1.6.2.2.

Xxxxxx X xxx xxxxxxx xxxxxxxx krajního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx souměrná x rovinou P xxxxxx.

5.1.6.2.3.

Xxxxxx P xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x sezení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx X xxxx podélnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rovinou P:

A

je xxxxx nebo větší xxx 200 xx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx cestující;

A

je rovno xxxx xxxxx xxx 300 mm, xx-xx xxxxxxxx sedadlo xxxxxx xxx xxxx než xxx cestující.

5.2.

Všeobecné specifikace

5.2.1.

Kotevní xxxxxx bezpečnostního pásu xxxx xxx navrženy, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx, xxx:

5.2.1.1.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostního xxxx. Xxxxxxx úchyty xxxx xxxxxxxx předních xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pásy x navíječem x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásu, pokud xxxxxxx nedodá xxxxxxx xxxxxxxx jinými xxxx xxxxxxxxxxxxxx pásů x xxxxxxxx. Xxxxxxxx jsou xxxxxxx úchyty xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx bezpečnostních xxxx, xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 4.3 xxxx;

5.2.1.2.

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx;

5.2.1.3.

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx míru xxxxxxxxx poškození popruhu xxxxxx s ostrými xxxxxx xxxxxx nosné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx;

5.2.1.4.

xxxxxxxxxx, aby vozidlo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

5.2.1.5.

x xxxxxxxxx úchytů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisu xxx xxxxxxx úchyty x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

5.3.

Xxxxxx minimálního xxxxx xxxxxxxxx úchytů xxxxxxxxxxxxxx xxxx

5.3.1.

Xxxxx vozidlo xxxxxxxxx X x X (x xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxx X2 xxxx X3, xxxxx patří xx tříd X xxxx A1), musí xxx xxxxxxxx kotevními xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásu, xxxxx vyhovují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kategorií M2 xxxx X3, xxxxx xxxxx xx tříd X xxxx A1, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásu, xxxx xxxx kotevní úchyty xxxxxxxxx požadavkům tohoto xxxxxxxx.

5.3.1.1.

Xxxxxxx úchyty xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx schválené xxxx pás xxxx X (x navíječem/navíječi xxxx xxx něho/nich) xxxxx xxxxxxxx č. 16 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisu x. 14, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx úchyty xxxxxxxxxxx pro upevnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (sestavy) xxxx x požadavků xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

5.3.2.

Xxxxxxxxx xxxxx kotevních xxxxxx bezpečnostního pásu xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx 6.

5.3.3.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx kategorie X1 xxxxxxxxxx v xxxxxxx 6 x xxxxxxxx symbolem Ø xxxxxxxx dva spodní xxxxxxx úchyty, xxxxxxxx-xx xxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxx postranní xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiným xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx sedadlem x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxx postranní xxxxxx xx xxxxx dveřmi xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx rovinou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx linií xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx bodu R x xxxxx xx xxxxxxx podélné xxxxxx xxxxxxx, větší xxx 500 xx.

5.3.4.

Xxx xxxxxx xxxxxxxx místa x xxxxxx znázorněná v xxxxxxx 6 a xxxxxxxx xxxxxxxx * xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dva spodní xxxxxxx úchyty, je-li xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxxxx x. 21; je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oblasti, xxxx vyžadovány tři xxxxxxx úchyty.

Co xx xxxx kotevních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx považuje xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx se zkušebním xxxxxxxxxx podle metody xxxxxxx x příloze 1 předpisu č. 21.

5.3.5.

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx třemi xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx některá x xxxxxxxxxxxxx podmínek:

5.3.5.1.

přímo xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx vozidla, xxxxx xxxxxxxx xxxx 3.5 xxxxxxx 1 k xxxxxxxx x. 80, xxxx

5.3.5.2.

xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx do ní xxxxxx xxxxxx nebo

5.3.5.3.

části xxxxxxx x této xxxxxxxxxx oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 6 k xxxxxxxx x. 80.

5.3.5.4.

Xxxx 5.3.5.1 xx 5.3.5.3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

5.3.6.

X případě xxxxxxx xxxx xxxx x sezení, xxxxx xxxx určena x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx 5.3.1 xx 5.3.4, xx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásu. Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx kotevními xxxxxx xxx xxxxxx sedadla, xxxx tyto kotevní xxxxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxx předpisu. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxx xxx xxxxxxxxx postiženou xxxxx anebo s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx 8 xxxxxxxx x. 107 xx xxxxx xxxxx xxxx 02 xxxxxx požadavkům xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.3.7.

X xxxxxxx podlaží xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x na xxxxxx xxxxxx xxxxx x sezení.

5.3.8.

V xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx jiné xxxxxxxxx xxx použití xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx 5.3.1 použijí xxxxx xx ty xxxxxxxxx, xxxxx jsou určené xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx vozidlo jede xx silnici, v xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

5.4.

Xxxxxxxx kotevních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásu (viz xxxxxxx 1 v xxxxxxx 3)

5.4.1.

Xxxxxxxxx ustanovení

5.4.1.1.

Kotevní xxxxxx kteréhokoliv bezpečnostního xxxx mohou xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.4.1.2.

Xxxxx kotevního úchytu xxxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx konců xxxx xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxx xx předpokladu, že xxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx.

5.4.2.

Xxxxxxxx spodního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pásu

5.4.2.1.

Přední xxxxxxx vozidel kategorie X1

U motorových xxxxxxx kategorie M1 xxxx mít úhel α1 (xx opačné xxxxxx, než je xxxxx) xxxxxxxx 30° xx 80° a xxxx α2 (xx xxxxxx xxxxx) musí xxx velikost 45° xx 80°. Xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx pro všechny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxx jeden x xxxx α1 a α2 xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx úchyt xxxxxxxxxx xx xxxxxxx) xx xxxxx obvyklých xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx 60° ± 10°. U xxxxxxxxxxxxx sedadel xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx než 20° (xxx xxxxxxx 1 x xxxxxxx 3) xxxx xxx xxxx α1 menší xxx xxxxxxxxx výše uvedená xxxxxxx (30°) za xxxxxxxx, že xxxx xxxxx než 20° x žádné x xxxxxxxxx xxxxx používání.

5.4.2.2.

Zadní xxxxxxx vozidel xxxxxxxxx X1

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx xxx xxxx α1 x α2 xxxxxxxx 30° xx 80° x všech xxxxxxx sedadel. Jsou-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx cestovní xxxxxx.

5.4.2.3.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx X1

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxx M1 xxxx xxx úhly α1 x α2 velikost 30° xx 80° xxx všechny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx předních sedadel xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahující 3,5 xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx α1 a α2 xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx mít hodnotu 60° ± 10° (xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na sedadle).

5.4.2.4.

Zadní xxxxxxx x zvláštní xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx vozidel kategorií xxxxxx než X1

X xxxxxxx kategorií xxxxxx xxx M1 x xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx a xxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s úhlem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 20° (xxx xxxxxxx 1 x xxxxxxx 3) x

x)

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxx xxxx α1 x α2 xxxxxxxx 20° xx 80° xx xxxxx obvyklých xxxxx xxxxxxxxx. Pokud v xxxxxxx xxxxxxxx sedadel xxxxxxx x maximální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx α1 x α2 xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxx používání, xxxx xxx hodnotu 60° ± 10° (xxxx. xxxxxxx úchyt xxxxxxxxxx xx xxxxxxx).

X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx X2 a X3 musí xxx xxxx α1 x α2 xxxxxxxx 45° xx 90° xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

5.4.2.5.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rovnoběžnými xx střední xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pásu X1 a X2 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásu, xxxxx být xxxxx xxx 350 xx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rovinou xxxxxxx, x xxxxx xxxxx prochází xxxxxx xx dvou xxxxxxxx xxxxxxxx kotevních xxxxxx xxxx L1 x X2 xxxxx bezpečnostního xxxx, xxxxx než 350 xx. X xxxxxxx xxxxx jednoho xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx v zadní xxxx sedadel vozidel xxxxxxxxx X1 x X1 nesmí xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxx vzdálenost xxxxx než 240 xx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx střední xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Podélná xxxxxxx xxxxxx sedadla xxxx xxxxxxxxx mezi body X1 x X2 x xxxx xxx xx těchto xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 120 xx.

5.4.3.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx 3)

5.4.3.1.

Je-li xxxxxx průvlak xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ovlivňuje xxxxxxxx xxxxxxx účinného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, musí xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx polohy xxxxxxxxx úchytu, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx bodem X1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx:

XX

:

xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx od X x dlouhý 530 mm;

ZX

:

úsek kolmý xx xxxxxxxx střední xxxxxx vozidla xxxxxx xx bodu X xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 120 mm;

XJ1

:

úsek xxxxx xx xxxxxx definovanou xxxxx XX x XX xxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxx X x dlouhý 60 xx.

Xxx J2 xx xxxxx xxxxxxxxxx x bodu J1 xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx rovině xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (popsána x bodě 5.1.2) xxxxxxxx umístěné xx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxx dvoudveřové xxxxxxxxxx xxx přístup k xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx x horní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx „X“, musí být xxxxxx konstruován xxx, xxx neznemožňoval xxxxx xx vozidla xxxx xxxxxx x xxx.

5.4.3.2.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx FN, xxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx 65° x xxxxx xxxxx. V xxxxxxx zadních sedadel xxxx xxx xxxx xxxxxx xx 60°. Xxxxxx XX xxxx xxx umístěna xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx X x aby xxxxxxx XX = 315 xx +1,8 X. Avšak xx-xx X ≤ 200 xx, xxx XX = 675 xx.

5.4.3.3.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx FK, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx střední xxxxxx xxxxxxx x xxxxx s linií xxxxx xxxx 120° x xxxx B xxx, xx XX = 260 xx + S. Xxx xxxxxxx X ≥ 280 xx může xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx XX = 260 mm +0,8 X.

5.4.3.4.

Xxxxxxx S xxxxx být xxxxx xxx 140 xx.

5.4.3.5.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx střední xxxxxx xxxxxxx x procházející xxxxx X, jak xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 3.

5.4.3.6.

Xxxxx účinný xxxxxxx úchyt pásu xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rovinou xxxxxxxxxxxx xxxxx X xxxxxxxxxxx x xxxx 5.1.4.

5.4.3.6.1.

Xxx ohledu xx xxxxxxxxx xxxx 5.4.3.6 xxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxx úchyt xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx u vozidel xxxxxxxxx X2 x X3 nastavitelný pod xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx poloha xxxxxxxx xxxxxxx kotevního xxxxxx pásu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyžadovanou x xxxx 5.4.3.6. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jasně ukazovat, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx dospělou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxx kotevní xxxxx xxxx být konstruován xxx, aby xxxx xxxxx seřídit xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx uživateli při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxx xxxxxxx úchyt xxxx xxx navržen xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nechtěnému pohybu xxxxxxxxx xxxxxx směrem xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx účinnost xxxxxxxx xxx obvyklém xxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx uvést xxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x omezení xxx xxxxxx použití cestujícími xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx výšky xxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxx konstrukcí vozidla xxxx sedadla, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx výšky x xxxxxx ramene:

e)

musí xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx předpisu x. 14 xx xxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxx, x přesto splněny xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x) x x) xxxx;

x)

xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxx dohromady x xxxxxxx zařízením x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx č. 16; xxxxxxxxx obsažené v xxxxxxxxx x) x x) musí xxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 8.3 xxxxxxxx x. 16.

5.4.3.7.

Xxxxx x hornímu xxxxxxxxx úchytu xxxxxxxxx x bodě 5.4.3.1 xxxxx xxx umístěny xxxxx xxxxx účinné xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podmínek:

5.4.3.7.1.

Doplňkové xxxxxxx xxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxx 5.4.3.1 xx 5.4.3.6.

5.4.3.7.2.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx požadavky xxxx 5.4.3.5 a 5.4.3.6 x xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx obrázku 1 x xxxxxxx 3 xxxxxx předpisu svislým xxxxxxxxx xxxx oblasti x 80 mm xxxxxx xxxx xxxx.

5.4.3.7.3.

Xxxxxxx xxxxx je xxxxx (xxxxxx xxxx určeny) xxx upínací xxx, xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 5.4.3.6, leží xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přímkou x xx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxx):

5.4.3.7.3.1.

x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx dvěma xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx J1 x X2 xxxxxxxxxxxx x xxxx 5.4.3.1, xxxxxxx xxxxxxxxx řezy xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 2 x příloze 3 tohoto xxxxxxxx;

5.4.3.7.3.2.

x xxxxxxx dvou kotevních xxxxxx uvnitř xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úhlů xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx vzdálen xxxxxxx 50 xx od xxxxxxx kotevního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vzhledem x xxxxxx P xxxxxxxxxx x bodě 5.1.6 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

5.5.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

5.5.1.

Xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxx opatřený xxxxxxx x xxxxxxxxx 7/16 xxxxx (20 UNF 2X).

5.5.2.

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx připevněny xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.5.1 xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx ostatní xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxx xx požadavky xxxx 5.5.1 nevztahují xx doplňkové xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx bodu 5.4.3.7.3.

5.5.3.

Musí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pás xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6.   XXXXXXX

6.1.

Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

6.1.1.

X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 6.2 a xx xxxxxx xxxxxxx:

6.1.1.1.

se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx nosné xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx úplně xxxxxxxxxx xxxxxxx;

6.1.1.2.

xxxxxxx xxxxx xxx omezeny xx xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx podmínky, že:

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx konstrukční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x

x)

xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo skupin xxxxxxx;

6.1.1.3.

xxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x nemusí xxx xxxxxxx;

6.1.1.4.

může být xxxxxxxxxx jakýkoli xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x který xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nosné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6.1.2.

Xxxxxxx xxxx xxx instalována x xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx technickou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušek xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx pevnost xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx být zaznamenána x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx pokynu xxxxxxx nebo, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx pokyn, x xxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxx opěradla xx nejbližšímu 25° x xxxxxxx xxxxxxxxx X1 a X1 x xxxx 15° x xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.2.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostního xxxx

6.2.1.

Xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx při zkoušce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úchytů bezpečnostního xxxx x xxxxxx xxxxxxx ukotvení, xxx xxxxxxxx zmenšení běžné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

6.2.2.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx vyhovující, xxxxxxxx xxxxxxxx žádný xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx šířku nosné xxxxxxxxxx x jestliže xx vozidlo xxxx xxxxx konstrukce blokována xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 500 xx xx xxxxxxxxxx kotevního xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 300 xx od xxxxxx xxxxxxxxx úchytu.

6.2.3.

Xxxxxxxxxx xx, aby xxxx xxxxx konstrukce xxxxxxx xx opěry xxxxxxxx xxxxxxxxx x linii x xxxxx xxx xxxx, xxxx-xx xx xxxxx, x xxxxx x body xxxxxxxxxx xxxxxx.

6.2.4.

Xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 6.2.1 xx 6.2.3 tohoto předpisu, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxxx.

6.3.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxx úchyty xxxxxxxxxxxxxx xxxx

6.3.1.

Všechny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vést x selhání, xxxx xx provést další xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.3.2.

Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx x xxxx 10° ± 5° nad xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x podélné xxxxxxx rovině vozidla.

Xxxxxxx xx předběžné xxxxxxxx xx xxxx 10 xxxxxxx x xxxxxxxxx ± 30 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; toto xxxxxxxx se xxxxx xx 100 procent xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6.3.3.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx co xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 60 sekund.

Xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx, xxx xxxx zatížení xxxxxxxx xx 4 xxxxxx.

Xxxxxxx úchyty xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx odolávat xxxxxxxxxxx zatížení xx xxxx xxxxxxx 0,2 xxxxxxx.

6.3.4.

Xxxxx zařízení používaná xxx zkouškách popsaných x bodě 6.4 xxxx xxxx xxxxxxxxxx x příloze 5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 5 na xxxxxxx 1 jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx, xxxx xx xx xxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxx sedadla, zatímco xx xxxxx nich xxxxx obepnut popruh xxxx. Xxxxxxxx znázorněné x příloze 5 xx xxxxxxx 2 xx xx xxx xxxxxx, xxxxxx pásu xx upevněn xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxx operace xx xxxxxxxxx předběžné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostního xxxx vyšší než xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx zkušebního xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx rozměru 254 mm xxxx 406 mm použité xx xxxxxx místě x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kotevními xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx tak, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx mělo xxxxxxxxxx dopad xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

6.3.5.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx:

6.3.5.1.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 6.4.1, xxx níž xx na xx xxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo průvlakem xxxxxxx u horního xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx toho xxxxxxxx xx počet xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx 5.3, xxxx xxx xxxx kotevní xxxxxx podrobeny xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 6.4.5, xxx xxxxx xxxx zátěže xxxxxxxxx xx kotevní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx.

6.3.5.1.1.

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx vnějšímu spodnímu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx-xx navíječ xxxxxxxxx x hornímu xxxxxxxxx úchytu xxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxx úchyty xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 6.4.3.

6.3.5.1.2.

Xx xxxx uvedeném xxxxxxx lze zkoušky xxxxxxxxxx x bodech 6.4.1 a 6.4.3 xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx výrobce xxxxxxxx.

6.3.5.2.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxx zkoušce xxxxxxxxxx x xxxx 6.4.2, při níž xx na xx xxxxxx přenášejí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tříbodového xxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 6.4.3, při xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx oba xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx reprodukuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xx xx žádost xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx různých xxxxxxxxxxxx.

6.3.5.3.

Když xxxxxxx dodá xxx xxxxxxx x bezpečnostními xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na žádost xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx, při xxx xxxx zátěže xxxxxxxxx xx tyto úchyty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx reprodukujícího xxxxxxxxx xxxx pásů, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx k těmto xxxxxxxx úchytům.

6.3.6.

Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx sedadla a xxxxxxxx sedadla horní xxxxxxx úchyty xxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušce xxxxxxxxxx x xxxx 6.4.3, xxx níž jsou xxxxxx přenášeny na xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx břišního xxxx.

6.3.7.

Xx-xx xxxxxxx konstruováno xxx, že připouští xxxxx jiných xxxxxxxx, xxxxx nedovolují přímé xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx úchytům xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx atd. xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zmíněných x xxxx 5.3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásu připojeny xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx úchytům xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 6.4.

6.3.8.

Xxxx se xxxx jiná xxxxxxxx xxxxxx, než která xx xxxxxxxxxx v xxxx 6.3, musí xx xxxx prokázat, xx je xxxxxxxxxx.

6.4.

Zvláštní xxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxx úchyty xxxxxxxxxxxxxx xxxx

6.4.1.

Xxxxxxx v sestavě xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx úchytu bezpečnostního xxxx

6.4.1.1.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostního pásu xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kladka xxxx xxxxxxx lanka nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

6.4.1.2.

Xxxxxxxx xxxxx 1 350 xxX ± 20 xxX xxxx být xxxxxxxxxx xx tažné zařízení (xxx xxxxxxx 2 x xxxxxxx 5) xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx téhož xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx části trupu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásu. X případě xxxxxxx xxxxxx kategorií xxx X1 a X1 xxxx zkušební xxxxx 675 ± 20 xxX; to neplatí x vozidel xxxxxxxxx X3 x X3, x nichž zkušební xxxxx xxxx 450 ± 20 daN.

6.4.1.3.

Současně xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 350 xxX ± 20 xxX xx xxxxx xxxxxxxx (viz obrázek 1 v xxxxxxx 5) připevněné xx xxxxx spodním kotevním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx vozidel xxxxxx kategorií xxx X1 x X1 xxxx xxxxxxxx xxxxx 675 ± 20 xxX; xx xxxxxxx x xxxxxxx kategorií X3 x X3, x nichž xxxxxxxx xxxxx xxxx 450 ± 20 daN.

6.4.2.

Zkouška x sestavě xxxxxxxxxxx xxxx bez navíječe xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostního pásu

6.4.2.1.

Zkušební xxxxx 1 350 daN ± 20 xxX xxxx xxx xxxxxxxxxx xx tažné xxxxxxxx (xxx xxxxxxx 2 x xxxxxxx 5) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx úchytu x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx téhož xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx vybaven xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx dodán xx výrobce. X xxxxxxx vozidel xxxxxx xxxxxxxxx než X1 x X1 xxxx xxxxxxxx xxxxx 675 ± 20 xxX; xx neplatí u xxxxxxx xxxxxxxxx X3 x N3, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 450 ± 20 daN.

6.4.2.2.

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 350 xxX ± 20 daN xx xxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxx 1 x příloze 5) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx úchytům xxxxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kategorií xxx X1 x X1 xxxx xxxxxxxx xxxxx 675 ± 20 daN; xx xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx X3 x X3, x xxxxx xxxxxxxx zátěž xxxx 450 ± 20 xxX.

6.4.3.

Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxx 2 225 xxX ± 20 daN musí xxx aplikována xx xxxxx xxxxxxxx (viz xxxxxxx 5, xxxxxxx 1) xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. X případě vozidel xxxxxx xxxxxxxxx xxx X1 a N1 xxxx xxxxxxxx xxxxx 1 110 ± 20 xxX; xx neplatí x vozidel kategorií X3 x X3, x nichž xxxxxxxx xxxxx xxxx 740 ± 20 daN.

6.4.4.

Xxxxxxx xxxxxxxxx úchytů bezpečnostního xxxx, které jsou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx konstrukci xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

6.4.4.1.

Xxxxxxx popsaná x bodech 6.4.1, 6.4.2 a 6.4.3 xxxx být xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxx xxx současném xxxxxxxx xxxx xxxxxxx níže xx každé xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

6.4.4.2.

Xxxxxx uvedené x xxxxxx 6.4.1, 6.4.2 x 6.4.3 xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx 20násobku hmotnosti xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hmotnosti daného xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx aplikovány xxxxx, x xxxxxxxxx zátěže xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X2 xxxx být xxxx xxxx rovna 10xxxxxxx xxxxxxxxx celého xxxxxxx; x kategorií X3 x N3 je xxxxx 6,6násobku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

6.4.5.

Zkouška v xxxxxxx speciálního xxxx xxxx

6.4.5.1.

Xxxxxxxx xxxxx 1 350 xxX ± 20 xxX xxxx být xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx (xxx obrázek 2 x xxxxxxx 5) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx horní xxxxx xxxxx.

6.4.5.2.

Xxxxxxxx musí být xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 350 daN ± 20 xxX na xxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxx 3 x xxxxxxx 5) xxxxxxxxxx xx dvěma spodním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

6.4.5.3.

X případě vozidel xxxxxx kategorií než X1 a N1 xx xxxx zkušební xxxxx 675 ± 20 xxX, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X3 a X3, x kterých xx xxxxxxxx xxxxx 450 ± 20 daN.

6.4.6.

Xxxxxxx x xxxxxxx sedadel xxxxxxxxxxx dozadu

6.4.6.1.

Xxxx kotevních xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx předepsanými x xxxxxxxxxxx bodech 6.4.1, 6.4.2 xxxx 6.4.3. X xxxxxx případě xxxx zkušební xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kategorií X3 xxxx X3.

6.4.6.2.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx místu x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx 6.3.

6.4.7.

Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

6.4.7.1.

Xxxx xxxxxxxxx úchytů xx zkoušejí silami xxxxxxxxxxxx x xxxx 6.4.3 pro xxxxxxx xxxxxxxxx M3.

6.4.7.2.

Zkušební xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx, x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 6.3. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zkouší xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 6.4.8.

6.4.7.3.

Tažné zařízení xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 5 xx xxxxxxx 1x.

6.4.8.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx směřujících xxxxxxx

6.4.8.1.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx bočně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se zkouší xxxxxx předepsanými x xxxx 6.4.3 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X3.

6.4.8.2.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx směřovat xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx x postupem xxxxxxxxxxx x xxxx 6.3. Pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx sedadla xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx současně xxx každé xxxxx x sezení xx xxxxxxx.

6.4.8.3.

Xxx působení xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 6.4.3 a 6.4.4 xxxx xxx co xxxxxxxx xxxx X x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rovinou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X xxxxxxx místa x sezení.

6.5.

V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 1 xxxxxxx 7 xxx xxxxxxx dynamickou xxxxxxx x přílohy 7 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 6.3 a 6.4, a xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

7.   XXXXXXXX X PRŮBĚHU XXXXXXXXXX ZKOUŠEK XXXXXXXXX XXXXXX BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU X PO XXXX

7.1.

Všechny xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 6.3 x 6.4. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx roztržení xxxx zlomení jakéhokoliv xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. X průběhu xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx minimální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kotevních xxxxxx pásu uvedených x bodě 5.4.2.5 x xxxxxxxxx xxxx 5.4.3.6 xxx horní xxxxxx kotevní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

7.1.1.

Xx-xx u xxxxxxx kategorie X1 x celkové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2,5 xxxx xxxxx kotevní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx X x xxxxx X xxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxx 1 v xxxxxxx 3 tohoto xxxxxxxx).

X jiných než xxxx zmíněných xxxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásu při xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rovinu xxxxxxxxx x 10° ve xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx X xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx posun bodu xxxxxxx účinného kotevního xxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxx omezení, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx cestujícímu xxxxxxx žádné xxxxxxxxx. Xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 94 xxxx zkouška se xxxxxx x odpovídajícím xxxxxxxx.

7.2.

X xxxxxxx, xxx xxxx tato zařízení xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx pro xxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx opustit vozidlo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx odstranění xxxxxx xxxx.

7.3.

Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úchytů a xxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zkouškách.

7.4.

Xxxxxxxx je xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jednomu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X3 a xxxxxxxxx M2 s xxxxxxxxx hmotností xxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, které xxxxxxx požadavky xxxxxxxx x. 80, xxxxxx xxxxxxx požadavkům bodu 7.1, xxxxx xxx x soulad s xxxxx 5.4.3.6.

8.   XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX TYPU XXXXXXX

8.1.

Každá xxxxx xxxx vozidla xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx schválil. Xxxxx orgán xxx xxxx xxx:

8.1.1.

xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nepříznivý xxxxxx, a že xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx stále xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

8.1.2.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

8.2.

Xxxxxxxxx xxxx odmítnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx smluvním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předpis xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 4.3.

8.3.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pořadové xxxxx a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx 1958 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

9.   XXXXXXXX XXXXXX

Postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výroby xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 dohody (X/XXX/XXXXX/505/Xxx.3), xxxxxxx musí xxx xxxxxxx tyto požadavky:

9.1.

Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx schválení, xxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxx vozidla schváleným x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxx ovlivňují xxxxxxxxxx kotevních úchytů xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

9.2.

Za xxxxxx xxxxxxx shody podle xxxx 9.1 xxxx xxxx xxx podroben xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyráběných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

9.3.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se zpravidla xxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx podrobena xxxxxxxx xxxxxxxx popsaným x bodě 6 xxxx xxxxxxxx technickou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

10.   XXXXXXX ZA XXXXXXXXXX XXXXXX

10.1.

Xxxxxxxxx udělené xxx xxxx typ xxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisu xxxx být xxxxxx, xxxxxxxx není splněn xxxxxxxxx stanovený x xxxx 9.1 výše xxxx pokud xxxx xxxxxxx úchyty xxxxxxxxxxxxxx xxxx neprošly kontrolami xxxxxxxxxxxx x bodě 9 xxxx.

10.2.

Xxxxxxxx smluvní xxxxxx dohody xxxxxxxxxxx xxxxx předpis odejme xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předpis xxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

11.   XXXXX X XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx výrobci vozidel, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, uvedli x xxxxxx k xxxxxxx vozidla xxxxx xxxx xxxxxxxxx:

11.1.

xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x

11.2.

xxx xxxx typy xxxx xxxx kotevní xxxxxx xxxxxx (viz příloha 1, xxxxxxx 5).

12.   XXXXXXXXXXX UKONČENÍ XXXXXX

Jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výrobu typu xxxxxxxxx úchytů bezpečnostního xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tento orgán x této skutečnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx 1958 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vzoru x xxxxxxx 1 tohoto xxxxxxxx.

13.   XXXXX A ADRESY XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX SCHVALOVACÍCH XXXXXXX A XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx dohody x xxxx 1958, xxxxx uplatňují xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědných xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx x adresy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xx zasílají xxxxxxxxx potvrzující xxxxxxx, xxxxxxxxx, odmítnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

14.   XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

14.1.

Počínaje xxxxxxx xxxxx vstupu xxxxx xxxx 06 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx stran uplatňujících xxxxx xxxxxxx udělit xxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx 06.

14.2.

Xx uplynutí dvou xxx od vstupu xxxxx změn 06 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx uplatňující xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx EHK xxxxx tehdy, pokud xxxx splněny požadavky xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx změn 06.

14.3.

Xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx 06 xxxxxx předpisu v xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx v souladu xx sérií xxxx 06 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel, xxxxx xxxxxx xxxxxxx sérií xxxx 06 xxxxxx xxxxxxxx, zůstávají xxxxxx x xxxxxxx strany xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

14.4.

X xxxxxxx, která xxxxxx dotčena xxxxxxxxxxxx xxxx 7.1.1 xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 04 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

14.5.

U xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxx xxxx 05 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx schválení v xxxxxxxxx, pokud byla xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx změn 05 xx xx xxxxxx xxxxxxx 3.

14.6.

Počínaje xxxxxxx xxxxx vstupu x xxxxxxxx xxxxxxx 5 x xxxxx xxxx 05 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxx schválení podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx doplňku 5 x xxxxx xxxx 05.

14.7.

X xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx doplňkem 5 x xxxxx xxxx 05 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x platnosti, xxxxx byla xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx změn 05 xx do jejího xxxxxxx 3.

14.8.

Xxxxxxxx 20. xxxxxx 2005 xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxxx xxxxx předpis schválení xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 pouze xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 5 k xxxxx xxxx 05.

14.9.

Počínaje 20. xxxxxx 2007 xxxxx xxxxxxx xxxxxx uplatňující xxxxx předpis odmítnout xxxxx schválení pro xxxxxxx xxxxxxxxx X1, xxxxx xxxxxx udělena x xxxxxxx s xxxxxxxx 5 x xxxxx změn 05 xxxxxx předpisu.

14.10.

Xxxxxxxx 16. xxxxxxxxx 2006 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx předpis xxxxxxxxx xxx vozidla xxxxxxxxx X xxxxx tehdy, xxxxx xxx vozidla xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 5 k xxxxx xxxx 05.

14.11.

Xxxxxxxx 16. xxxxxxxxx 2008 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uznat schválení xxx xxxxxxx kategorie X, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx 5 x xxxxx xxxx 05 xxxxxx xxxxxxxx.

14.12.

Počínaje xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 07 xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx neodmítne xxxxxx schválení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxx 07.

14.13.

Xx uplynutí 24 xxxxxx xx vstupu xxxxx xxxx 07 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpis, xxxxxxxxx pouze tehdy, xxxx-xx xxxxxxx požadavky xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx série xxxx 07.

14.14.

Xx xxxxxxxx 36 xxxxxx xx vstupu xxxxx xxxx 07 x xxxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx tento předpis, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx udělena x xxxxxxx xx xxxxx xxxx 07 xxxxxx předpisu.

14.15.

Bez ohledu xx xxxxxxxxxx xxxx 14.13 x 14.14 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx sérií xxxx 07, nadále xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

14.16.

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxx x xxxx přistoupení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx smluvní xxxxxx xxx účely svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nadále xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx být xxxx xxxxxxxxx autobusů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

14.17.

Xxxxxxxx xxxxxxx datem xxxxxx xxxxxxx 2 k xxxxx xxxx 07 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxx tento předpis xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx předpisu xx xxxxx xxxxxxx 2 x xxxxx xxxx 07.

14.18.

Xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx vstupu xxxxxxx 2 k xxxxx xxxx 07 x platnost xxxx xxxxxxx strany uplatňující xxxxx xxxxxxx udělit xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 2 k xxxxx xxxx 07.

14.19.

Smluvní xxxxxx, které uplatňují xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx udělit rozšíření xxxxxxxxx, x xx xxx v případě, xx xxxxxx dodržena xxxxxxxxxx doplňku 2 x xxxxx xxxx 07 xxxxxx xxxxxxxx.

14.20.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 08 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx stran xxxxxxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx 08.

14.21.

Smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxxxxx, xxxxx platila x době xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14.22.

Po xxxxxx xxxxx xxxx 08 xxxxxx předpisu v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které uplatňují xxxxx předpis, povinny xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxx.

14.23.

Xxxxxxxx xxxxxxx datem xxxxxx série xxxx 09 tohoto předpisu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uplatňujících tento xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX xxxxx tohoto xxxxxxxx ve znění xxxxx xxxx 09.

14.24.

Počínaje 1. zářím 2019 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, povinny xxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX xxxxx předchozí série xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx po 1. xxxx 2019.

14.25.

Xx 1. září 2025 xxxx smluvní xxxxxx, xxxxx uplatňují xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX podle xxxxxxxxx série xxxx, xxx xxxx poprvé xxxxxx před 1. xxxxx 2019.

14.26.

Počínaje 1. xxxxx 2025 nejsou xxxxxxx strany, xxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

14.27.

Xxx xxxxxx xx xxxx uvedená xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx poslední série xxxx v xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX, xxx xxxx udělena v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx/xxxx povinny xxxxx xxxxx schválení xxxx XXX xxxxxxx x souladu xx xxxxx xxxx 09.

14.28.

Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx 14.26 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx předpis XXX, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX xxxxxx podle předchozí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX xxx xxxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 09.

14.29.

Xxxxxxx strany, které xxxxxxxxx xxxxx předpis, xxxxx odmítnout udělit xxxxxxxxx xxxx XXX xxxxx jakékoli předchozí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx definice v Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3), xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6, bod 2.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohody x xxxx 1958 xxxx xxxxxxx v xxxxxxx 3 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.X.3), dokument XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6 - xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx29/xx29xxx/xx29xxx/xx29xxxxxxxxxxx.xxxx

XXXXXXX 1

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX


PŘÍLOHA 2

USPOŘÁDÁNÍ ZNAČKY XXXXXXXXX

XXXX A

(viz xxx 4.4 xxxxxx xxxxxxxx)

x = minimálně 8 xx

Xxxx xxxxxxx značka xxxxxxxxx umístěná xx xxxxxxx ukazuje, že xxxxxxx typ xxxxxxx xxx z hlediska xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostního xxxx schválen v Xxxxxxxxxx (E 4) xxxxx xxxxxxxx XXX x. 14 xxx xxxxxx 092439. První xxx číslice xxxxx xxxxxxxxx poukazují xx xx, xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx XXX x. 14 obsahoval xxxxx xxxx 09.

Vzor X

(xxx bod 4.5 xxxxxx předpisu)

a = xxxxxxxxx 8 xx

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na vozidle xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx (X4) podle xxxxxxxx XXX x. 14 x 24 (1). (V xxxxxxx druhého xxxxxxxx xx opravený xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1,30 x–1). Čísla schválení xxxxxxxxx xx to, xx ve xxxxx, xxx xxxx tato xxxxxxxxx udělena, xxxxxxx XXX x. 14 xxxxxxxxx xxxxx změn 09 x xxxxxxx XXX č. 24 xxx xx stavu xxxxx xxxx 03.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.


PŘÍLOHA 3

UMÍSTĚNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXX ÚCHYTŮ PÁSU

(Výkres xxxxxxx jeden xxxxxxx, xxx xx horní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x bočnímu panelu xxxxxxxxx xxxxxxx)

1.

Xxxxxxxxx 240 xx xxx středová xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x N1.


PŘÍLOHA 4

Postup xxxxxxxxx xxxx „X“ x xxxxxxxxxx xxxx trupu xxx místa x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;(1)

Xxxxxxx 1 – Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx xxxx „X“ (1)

Xxxxxxx 2 – Trojrozměrný referenční xxxxxx (1)

Xxxxxxx 3 – Xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx míst x xxxxxx (1)


(1)  Postup xx xxxxxx x xxxxxxx 1 Úplného xxxxxxxx x konstrukci xxxxxxx (R.E.3), (xxxxxxxx XXX/XXXXX/XX.29/78/Xxx.6).


XXXXXXX 5

TAŽNÉ XXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx (xx)

Xxxxxxx rozměry xxxx x xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx tažné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dvou hran x/xxxx několika šroubů, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx popruhu x xxxxxxx xxxxxx zkoušky.

Všechny xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx


PŘÍLOHA 6

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx kotevních úchytů x xxxxxxxx spodních xxxxxxxxx úchytů

Kategorie xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxx

X1

3

3

3

3

2

X2 ≤ 3,5 xxx

3

3

3

3

2

X2 > 3,5 xxx

3

3 xxxx 2

3 xxxx 2

3 nebo 2

2

X3

3

3 xxxx 2

3 xxxx 2

3 xxxx 2

2

2

X1

3

3 nebo 2 Ø

3 xxxx 2 *

2

2

X2 & X3

3

2

3 xxxx 2 *

2

2

Vysvětlivky xxxxxxx:

2

:

Xxx xxxxxx kotevní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásu xxxx X nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx typů Xx, Xx3, Xx4 x nebo Br4Nm, xxxxxxxx-xx xx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (R.E.3), příloha 13, xxxxxxx 1.

3

:

Xxx xxxxxx kotevní xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tříbodového xxxxxxxxxxxxxx pásu xxxx X xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx Xx, Xx4 m neboAr4Nm, xxxxxxxx-xx xx Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (R.E.3), xxxxxxx 13, xxxxxxx 1.

Ø

:

Xxxxxxxx xx xxx 5.3.3 (xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx úchyty, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x boční stěnou xxxxxxx nachází průchod).

*

:

Odkazuje xx xxx 5.3.4 (xxxx přípustné xxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xx čelní xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx).

:

Xxxxxxxx xx xxx 5.3.5 (xxxx přípustné xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx).

:

Xxxxxxxx xx xxx 5.3.7 (xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx).


DODATEK

UMÍSTĚNÍ SPODNÍCH XXXXXXXXX XXXXXX – POUZE XXXXXXXXX NA XXXX

Xxxxxxx

X1

Xxxx xxx X1

Xxxxxx*

xxxxxx xxxxx (α2)

45° – 80°

30° – 80°

xxxxxx xxxxxx, xxx xx spona (α1)

30° – 80°

30° – 80°

xxxxxxxxxx xxxx

50° – 70°

50° – 70°

xxxxxx – xxxxxx xxxxx (α2)

45° – 80°

20° – 80°

xxxxxx – xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx (α1)

30° – 80°

20° – 80°

xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx &xx; 20°

45° – 80° (α2)*

20° – 80° (α1)*

20° – 80°

Xxxxx ≠

30° – 80°

20° – 80° Ψ

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx bezpečnostního xxxx.

Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx: xxx xxxxxxxxx xx úhly pro xxxxxx a xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

:

xxxxxx x xxxxxxx,

*

:

xxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxx, xxx xxx 5.4.2.1,

Ψ

:

45° – 90° x xxxxxxx xx xxxxxxxxx X2 a X3.


XXXXXXX 7

XXXXXXXXX ZKOUŠKA XXXX ALTERNATIVA XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX BEZPEČNOSTNÍHO XXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXX PŮSOBNOSTI

Tato příloha xxxxxxxx dynamickou zkoušku xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostního xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 6.3 x 6.4 xxxxxx předpisu.

Tato možnost xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx výrobce xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx x sezení xxxxxxxx 3xxxxxxxx bezpečnostními xxxx x xxxxxxxxx zatížení xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, u xxxxxxx xx horní kotevní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na konstrukci xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX

2.1.

X dynamické xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx okolní xxxxxxx. Xx však xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx nezbytné xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxx xxxxxxxx minimální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kotevních xxxxxx uvedené x xxxx 5.4.2.5 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx horní xxxxxxx úchyty uvedené x xxxx 5.4.3.6 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx doplněné o xxxxxxxxxxx bod 2.1.1.

2.1.1.

Xx-xx x vozidel kategorie X1 o celkové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2,5 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx posunut před xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx X x xxxxx X xxxxxx xxxxxxx (viz obrázek 1 v xxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx).

X xxxxxx než xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx kotevní xxxxx bezpečnostního pásu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x 10° xx směru xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx R xxxxxxx.

2.2.

X xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x zajišťovací xxxxxxxx, xxx umožňují xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx stále xxxxx xxxxxxxxxxx.

2.3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx každý bezpečnostní xxx xxxx xxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx uvažované místo x sezení xx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx k sezení, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

3.1.

Xxxxxxxxx podmínky

Na xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxx 6.1 xxxxxx xxxxxxxx.

3.2.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx

3.2.1.

Xxxx

Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx tak, aby xx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xx fázi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 5° xx xxxxxx xxxxxx x 2° ve xxxxxxxxx xxxxxx.

3.2.2.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx nosné xxxxxxxxxx vozidla, která xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx ukotvení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásu, musí xxx upevněna xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v bodě 6.2 xxxxxx xxxxxxxx.

3.2.3.

Xxxxxxx xxxxxxx

3.2.3.1.

Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zatížení) xxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vozidla.

Prostředí vozidla xxxx xxxxxxxxx sedadlem (xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) může xxx xxxxxxxxxxx na zkušebních xxxxxx. Xx-xx vozidlo xxxxxxxx xxxxxx airbagem, xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

3.2.3.2.

Xx xxxxxx xxxxxxx vozidla x xx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědné xx xxxxxxx je přípustné, xxx některé xxxxxxxxxxx xxxxx zádržných xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx bezpečnostních xxxx x zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxx nahrazeny konstrukčními xxxxxx o stejné xxxx nižší tuhosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx rozměry xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx alespoň xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x kotevní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásu.

3.2.3.3.

Sedadla xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx 6.1.2 tohoto xxxxxxxx x poloze xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zkušebna xxxxxxxxx xx zkoušky xxxxxxx xxxx xxxxxx poskytující xxxxxxx příznivé xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

3.2.4.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x hmotnost jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxx 8, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.3.

Xxxxxxx

3.3.1.

Xxxx xxxx být xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx dosáhly xxxxxxxxx 50 xx/x. Xxxxxxxxx sání xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze 8 předpisu x. 16.

3.3.2.

X xxxxxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. s xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3.3.3.

Xxxxxxxxxxx xx, xx posunutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nepřekročí xxxx xxxxxx x xxxxxx 2.1 a 2.1.1 xxxx xxxxxxx.

XXXXXXX 8

XXXXXXXXXXX FIGURÍNY (1)

Xxxxxxxx

97,5 ± 5 xx

Xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx poloze

965 xx

Xxxxx xxxxx (xxxxx)

415 mm

Obvod xxxxx (vsedě)

1 200 mm

Obvod xxxx (xxxxx)

1&xxxx;080 xx

Xxxxxxx xxxxxxxx

265 mm

Obvod xxxxxxxx

1&xxxx;130 xx

Xxxxx xxxxx

680 xx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

± 5 xxxxxxx

Xxxxxxxx: Na xxxx uvedeném obrázku xx xxxxx vysvětlující xxxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konstrukčních pravidlech (Xxxxxxxxxx Xxxxxx Rule – XXX) 4/03 x xx Federální xxxxx xxxxxxxxxxx motorových xxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Standard – FMVSS) x. 208 xx považují xx xxxxxxxxxx.