Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X XXXX (EU) 2019/1937

xx dne 23. xxxxx 2019

x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,

s xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx na xxxxxx 16, čl. 43 xxxx. 2, xxxxxx 50, xx. 53 xxxx. 1, xxxxxx 91, 100 x 114, čl. 168 odst. 4, xxxxxx 169, xx. 192 odst. 1 x xx. 325 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx a na Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx na článek 31 xxxx smlouvy,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx (1),

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (2),

po xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x článku 31 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx atomovou xxxxxxx xx xxx 30. xxxxxxxxx 2018,

x souladu x řádným legislativním xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx veřejnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x prací, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejného zájmu x xxxx souvislosti. Xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx práva Xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx veřejný xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx „oznamovatelé“ x xxx hrají xxxxxxxx xxxxx xxx odhalování xxxxxx xxxxxxxx x xxx jejich předcházení, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx společnosti. Potenciální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx oznámení xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx důležitost xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx oznamovatelů.

(2)

Xx xxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx x zveřejnění xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jedním x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxx. Vnitrostátním x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x účinnému xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x stíhání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx, a xxx xxxxxxxx transparentnost x xxxxxxxxxxx.

(3)

X xxxxxxxx oblastech xxxxxxxx může porušování xxxxx Xxxx – xxx xxxxxx xx xx, xxx je xxxxxxxxxxxx právo xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, – xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tím, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx společnosti. Xxxxxxxx byly x xxxxxx oblastech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x oznamovatelé xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, důvěrných x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx poskytnuta xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx v Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je mezi xxxxxxxxx xxxxx roztříštěná x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx politiky je xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členském xxxxx má negativní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx nejen x tomto členském xxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x Xxxx xxxx celku.

(5)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx posílit xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prosazování, x xx kterých může xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xx xxxxx oblasti x cílem zajistit xxxxxxxx x komplexní xxxxx xxxxxxx oznamovatelů xx xxxxxxxxxxxx úrovni.

(6)

Ochrana xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx x lepšímu xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx. Je xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx rozpočtu Xxxx xxx x x odhalování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zadavateli x xxxxxxxxxxx s pořízením xxxxx, stavebních xxxxx, xxxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Porušování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zvyšuje xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx investorů a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx podniky x Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(7)

V oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x externích xxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákazu xxxxxxxxx xxxxxxxx, jak Xxxxxx uvedla xx xxxx xxxxxxx ze xxx 8. xxxxxxxx 2010 xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxx režimů x xxxxxxx finančních xxxxxx“. Xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x obezřetnostním xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podniky xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX (4) xxxxxxx oznamovatelů, která xx xxxxxxx i x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013 (5).

(8)

Xxxxx jde o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx trh, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podniky xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ze strany xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a nedovolených xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx či xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x nebezpečné xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahujícími xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x přílohách X x XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/1020 (6), i xx xxxxxx k požadavkům xx obecnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/95/XX (7). Ochrana xxxxxxxxxxxx podle této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odklánění xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxx obranné xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx oznamování xxxxxxxx xxxxx Unie, jako xxxx xxxxxxx s xxxxxxx, pozměněná označení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxx, kdy xxxxxxxx xxxxx znamená xxxxxx z legálního xxxx xx xxx xxxxxxxxx. Ochrana xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxxx nedovolené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9)

Xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie x xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx takovéhoto porušování, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx lidí, xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx aktech Unie x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 376/2014 (8) x x xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2013/54/XX (9) a 2009/16/XX (10), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx oznamování. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx oznámí své xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx. „spravedlivé xxxxxxxxxx“), xxxx odvetnými opatřeními. Xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx x těchto xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(10)

Pokud jde x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, předcházení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx identifikace x xxxxxx i nadále xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření, xxx Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx 18. xxxxx 2018 xxxxxxxx „Xxxxxxxx XX xx xxxxxxxx dodržování právních xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx oblasti“. Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx oznamovatelů x oblasti ochrany xxxxxxxxx prostředí xxxxx x xxxxxxx odvětvovém xxxx, totiž xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/30/XX (11), xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účinného prosazování xxxxxx Unie x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxx x možným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx států. Xxxxxxxx xxxx ochrany xx xxxxxxxx i v xxxxxxxxx, kdy škody xx životním prostředí xxxxx způsobit nebezpečné xxxxxxx.

(11)

Xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx od porušování xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice Xxxx 2009/71/Xxxxxxx (12), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 8b xxxx. 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx dozorový xxxxx zavedl xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prioritu x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxxx zásad x xxxxxxx x xxxx xxxxxx bezpečnostní otázky.

(12)

Zavedení xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxx. Různá xxxxxx xxxxxxxx, která xxxx x těchto oblastech xxxxxxxxx, xxxx vzájemně xxxxxxxxx. Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 178/2002 (13) xxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx založena xxxxxxx xxxxxxxx Unie x xxxxxxxxx států xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx, přičemž xx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoká xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zájmů xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx nařízení xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podniků nemohou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx Unie xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429 (14), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx zvířata xxxx xx xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvířat xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx během přepravy x xxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 98/58/XX (15) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2010/63/EU (16), xxxxx i xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005 (17) a (XX) x. 1099/2009 (18).

(13)

Xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx rizik xxx xxxxxxx zdraví x xxxxxxx spotřebitelů xxxxxxxxxxxxx x případů porušování xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx skryty, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jejich snižování xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx spojena x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(14)

Respektování xxxxxxxx x ochrana xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zakotveny xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 7 a 8 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské unie (xxxx jen „Listina“), xxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejnit xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx poškodit xxxxxxx xxxxx. Oznamovatelé xxxxx xxxxxx xxxxxx odhalovat xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1148 (19) x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hlášení xxxxxxxxx (včetně těch, xxx xxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx údajů) x xxxxxxxxxxxx požadavky vztahující xx na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x mnoha xxxxxxxxx (xxxxxxxxx v xxxxxxx energetiky, zdravotnictví, xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (například xxxxxx xxxxx computingu) x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, elektřiny a xxxxx. Oznamování xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx klíčových xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx digitálních xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(15)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, která xxxxxxx x bojem xxxxx podvodům, korupci x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poškozujícím xxxxxx Xxxx, x výběrem xxxxxx Unie x x finančními xxxxxxxxxx xxxx aktivy Xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx pro plnění xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „Smlouva x Xxxxxxxx“). Neexistence účinného xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx finančních zájmů Xxxx, včetně předcházení xxxxxxxx a korupci xx vnitrostátní xxxxxx, xxxx ke snížení xxxxxx Unie x xxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx Xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx důvěru xxxxxx x opatření Unie. Xxxxxx 325 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“) požaduje, xxx Xxxx a členské xxxxx bojovaly proti xxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poškozujícím xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Unie v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX, Xxxxxxx) č. 2988/95 (20) x nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX, Euratom) x. 883/2013 (21). Xxxxxxxx (XX, Euratom) x. 2988/95 je xxx xxxxxxxxxxxxx typy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/1371 (22) x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxxxx 1995 (23), xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx X.3 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx protokolů k xxxx xxxxxx ze xxx 27. září 1996 (24), 29. xxxxxxxxx 1996 (25) x 19. xxxxxx 1997 (26). Uvedené xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx není xxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2017/1371.

(16)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x pro porušení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xx. 26 xxxx. 2 Smlouvy o xxxxxxxxx EU. Xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx unie (xxxx xxx „Soudní dvůr“) xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx x vytvoření xxxx xxxxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stávajících xxxx xxxxxxxxxxxx překážek xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

(17)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx pokud xxx x státní xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxx a umožnila xx rovné xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx. Co xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která se xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx odhalování xxxxxxx porušení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx shovívavosti xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx 4x nařízení Xxxxxx (XX) č. 773/2004 (27), xxxxx x xxx xxxxxxxx zavedení xxxxxxxxxx nástroje xxx xxxxxxxxxxxx Komisí. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx podpory xx xxxxxx xxxxxx 101, 102, 106, 107 a 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX a xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(18)

Porušení xxxxx x xxxxxxx xxxx z příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daňové xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx mařen xxxxxxx xxxx účel xxxxxxxxxxx práva v xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx negativní xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Tato xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozsáhlým xxxxxxx xxxxxx, u podniků xxxxxxxxx rovné xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx i pro xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx zůstat xxxxxxxxxx, x cílem xxxxxxx xxxxxxxxx příslušných orgánů xxxxxxx řádné xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x které xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx pravidel státní xxxxxxx. Ochrana xxxxxxxxxxxx xxxxx této směrnice xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxx a vytvořit x Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud jde x daň x xxxxxx právnických xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxx určování mechanismů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx povinnostem xxxxx xxxxxxxxxx, x pomohla xx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxx neharmonizuje xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxx a xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx vymáhání xxxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx oznámené informace.

(19)

Ustanovení xx. 2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx věcnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx aktů Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx, xx pokud xxxx xxxx Xxxx vymezují xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice x xxxxxxx xxxx. Odkaz xx akty xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx odkaz xxxxxxxxxx xxxxxxx vnitrostátní xx unijní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatření x přenesené pravomoci xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx aktů. Xxxxx xx xxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxx toho xxx xxx xxxxxx jako xxxxxxxxx odkaz, xxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx právní xxxx Xxxx xxxxxx. Xxxxx xx tedy xxx Unie xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx je xxx Xxxx uvedený x příloze xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx aktu.

(20)

Xxxxxx akty Xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 596/2014 (28) a xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2015/2392, xxxxxxx xx xxxxxxx uvedeného xxxxxxxx (29), xxx xxxxxxxx podrobná xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx stanovená xx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx Xxxx, včetně xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxx v xxxxx XX přílohy xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx měla být xxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx význam pro xxxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx x současnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx oznamování. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xx xx tato směrnice xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx upraveny x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxx doplnit, xxx xxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx normami. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx dále upřesnit xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kanálů pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatřeními, která xx xxx xxxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx. Xxxxxx 28 odst. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 (30) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxxxx stanovit x xxxxxxx, xx xxxxxx xx uvedené xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx směrnicí by xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kanály xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx směrnici xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) x. 1286/2014.

(21)

Xxxxx xxxxxxxx xx neměla xxx xxxxxxx ochrana, xxxxx je přiznána xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci xxx xxxxxx 11 xxxxxxxx Rady 89/391/XXX (31) xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx ani jejich xxxxxxxxx xxxxx xxx xx újmu jejich xxxxxxx nebo xxxxxx, xxx zaměstnavatelé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx rizik xxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se na xxxxxxxxx orgán, považují-li xxxxxxxxxxxxxxx přijatá xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(22)

Xxxxxxx státy by xx mohly xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx stížností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx spory xxxx oznamující osobou x xxxxx zaměstnancem, xxx provádět xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx postupů.

(23)

Xxxxx směrnicí xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx přiznávaná xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávních jednání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx poškozují xxxxx Unie, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx povinností, které xx mohlo vážně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22x, 22x x 22x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx řádu ostatních xxxxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (EHS, Xxxxxxx, XXXX) x. 259/68 (32). Xxxx xxxxxxxx by xx xxxx použít x xxxxxxx, že xxxxxxxx x jiní xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx v pracovním xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx subjekty Unie.

(24)

Národní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x judikaturou Xxxxxxxx xxxxx xx xx tato xxxxxxxx xxxxxx vztahovat xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx v oblasti xxxxxx xxxx bezpečnosti, xxxxx xx na xx xxxxxxxx xxxxxx 346 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozšířit xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx směrnice xx xxxxx oblasti či xxxx, které xxxxxxxxx xx její věcné xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx podstatných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(25)

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jež xxxx xxx podle xxxxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dotčeném xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx přístupem. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající z xxxxxxxxxx Xxxx 2013/488/XX (33) xxxx xxxxxxxxxx Komise (XX, Xxxxxxx) 2015/444 (34).

(26)

Xxxxx xxxxxxxx xx neměla xxx dotčena ochrana xxxxxxx xxxxxx komunikací xxxx právníky a xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx unijního práva, x souladu x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx neměla xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxx terapeutů x xxxxxx xxxxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx vnitrostátního a xxxxxxxx práva.

(27)

Xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx poskytovatelé xxxxxxxxx xxxx xx měli xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx, xx oznámení xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx pro odhalení xxxxxxxx spadajícího xx xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx xx tato xxxxxxxx měla xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyloučení xxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx, x případě xxxxxxxx důvěrnosti, xxxxxx xx jí být xxxxxxx vnitrostátní pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pokud jde x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení xx xxxx dotčených xxxx na xxxxxxxx. Xxx by nemělo xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva, zejména xxxxxxxx důkazního xxxxxxx xx vnitrostátním xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx řízení xx věcech pracovních.

(29)

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx vyjednávání x jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx by neměla xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice.

(30)

Tato xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx souhlas, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány pověřenými xx vnitrostátní xxxxxx, xxxx jsou například xxxxx xxxxxx, x xxxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zajistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx jsou xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx stanovených x xxxx směrnici.

(31)

Osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx souvisejícími x xxxxx, xxxxxxxxx xxx právo xx xxxxxxx projevu. Právo xx xxxxxxx projevu x xxxxxxxxx zakotvené x xxxxxx 11 Xxxxxxx x x xxxxxx 10 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx zahrnuje právo xxxxxxxx x rozšiřovat xxxxxxxxx a svobodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx lidská xxxxx xxxxxxxx xx práva xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx xx tomto xxxxxxx vypracovala Xxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxx 30. xxxxx 2014.

(32)

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx, měly xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x informacím, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxx oznámení, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx záležitosti xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx nezbytným xxxxxxxxx opatřením před xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx oznámeními, jež xxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx požadavek xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx chybou. Xxxxxxx xx oznamující xxxxx xxxx xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx směrnice x případě, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, by neměly xxx xxxxxxxxx, pokud xxx o rozhodnutí, xxx xx této xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx ochrana.

(33)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zpravidla xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx důvody učinit xxxxxxxx externě. Z xxxxxxxxxxx xxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx oznamovatelů xx tendenci xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxxx, že informace xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx přispět x xxxxxxxx x účinnému xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nejvhodnější xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx případu. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx je transparentnost x xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků, x xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx mezi zájmem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx zájmů, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx straně xxxxx, a to x xxxxxxx x xxxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx lidská xxxxx.

(34)

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxx Xxxx, měly xx mít členské xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxx mají xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x veřejném xxxxxxx x příslušné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x podnikat x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nicméně xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx podmínky, by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(35)

Xxxx xxxxxxxx by měla xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů Unie xxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxx subjektům Unie, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx.

(36)

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud oznámené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v souvislosti x prací, například xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx důvodem xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxx osob xx xxxxxx ekonomická zranitelnost xxxxxxxx ze vztahu x xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx, například x xxxxxxx xxxxxxx stěžovatelů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatřeními xxxxx.

(37)

Účinné xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx přiznána co xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxx ohledu na xx, xxx xx xxxxx x xxxxxx Xxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxx souvisejících x xxxxx, nehledě xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx oznámení xx xx veřejném zájmu, x xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx postiženy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Členské xxxxx by xxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxxx stanovena x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nikoli pouze x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx celé xxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, v xxx xxxxx x xxxxxxxx.

(38)

Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx“ ve xxxxxx xx. 45 xxxx. 1 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxx xxx vykládá Xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, které po xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx osobu xxx jejím xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Ochrana xx tedy xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poměru, včetně xxxxxxxxxx xx částečný xxxxxx x xxxxxxxxxx x pracovní smlouvou xx dobu určitou, xxxxx x osobám, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x agenturou xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx často xxxxxxx uplatňovat standardní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx službách, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(39)

Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xx kategorie xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx „pracovníky“ ve xxxxxx čl. 45 xxxx. 1 Smlouvy x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx a x xxxxxxxxxxx x činnostmi xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx mnohem xxxxx xxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, dovozu xx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx výrobků; x při vynakládání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxx poskytující xxx xxxxxx privilegované xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, jichž xxxx svědky. Tyto xxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx, zhotovitelů, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx mít xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ukončení xxxx xxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx příležitostí, xxxxxx xxxxxx, nátlaku, xxxxxxxxxxxx nebo obtěžování, xxxxxxxx xx černou xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pověsti. Xxxxxxxxx opatřeními xxxxx xxx postiženi i xxxxxxxxx x osoby x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dobré xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxx xxxx osobám, jejichž xxxxxxxx xxxxx skončil, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx organizaci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přijímacího xxxxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kteří xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(40)

Xxxxxx xxxxxxx oznamovatelů xxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nejsou na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx ekonomicky závislé, xxxxxxx xxxxx být xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx neplaceným xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx referencí xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx kariérních xxxxxxxx.

(41)

Xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx přijata nejen xxxxx vůči samotným xxxxxxxxxxx xxxxxx, nýbrž xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nepřímo, xxxxxx opatření vůči xxxxxxxxxxxxx, spolupracovníkům či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x pracovním xxxxxx xx zaměstnavatelem xxxxxxxxxx xxxxx xx jejím xxxxxxxxxx xxxx příjemcem xxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx ochrana, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací xxxx zástupci zaměstnanců xxxxxxxx ve xxx xxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice x xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xx xxxx postavení xxxxxxxxxxx, x x případě, xxx poskytli poradenství x xxxxxxx oznamující xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx opatřením xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx právnímu subjektu, xxxxx oznamující osoba xxxxxxx, xxx který xxxxxxx xxxx s xxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zařazení xx černou listinu xxxx bojkotování xxxxxxx.

(42)

Účinné xxxxxxxxxx xxxxxxx poškození xxxxxxxxx zájmu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, konkrétně xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx.

(43)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva Unie xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxx přiznána xxxxxx, xxxxx poskytnou xxxxxxxxx xxxxxxxx x odhalení xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx došlo, porušení, x xxxx dosud xxxxxxx, xxx xx xxxxx pravděpodobné, xx x xxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxxx považovat xx porušení, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx porušení. X xxxxx důvodů je xxxxxxx odůvodněná xxxx x xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či podezření. Xxxxxxx xx xx xxxxxxxx neměla xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx, které xxx jsou zcela xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx zvěsti x xxxxxx x xxxxxxxx.

(44)

Xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx zacházení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, měla xx mezi oznámením x nepříznivým xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xx nepřímo, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Účinná xxxxxxx oznamujících xxxx xxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx širokou xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx opomenutí, k xxxxx dojde x xxxxxxxxx kontextu x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx újmu. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx přijímali xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se zaměstnáním, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(45)

Xxxxxxx před odvetnými xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx sdělovacích xxxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx informace o xxxxxxx xx xxxxxxxxx x rámci organizace (xxxxxxx oznamování) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx), x xxxxxx, xxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx veřejnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx platforem nebo xxxxxxxxxx médií xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, voleným xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx organizacím).

(46)

Xxxxxxxxxxxx xxxx důležitým zdrojem xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zajištění xxxxxx xxxxxxx oznamovatelů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jistotu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sdělovacích prostředků. X xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx význam xxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx xxx“, kterou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech.

(47)

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx význam xx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx prošetřit x mají xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx. X zásadě xx xxxxx oznamující xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx nejprve xxxxxxx interní xxxxxx xxx oznamování x xxxxxxx xxxxxxxx svému xxxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx. Xx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x že xxxxxxx xxxxxxxx nehrozí. X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx subjekty x xxxxxxxxx a veřejném xxxxxxx xxxx zavést xxxxxx xxxxxxx postupy xxx přijímání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx se týká x případů, xxx xxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx právo. Xxxx zásada by xxxx přispět k xxxxxxxx xxxxxxx dobré xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, kdy xx oznamovatelé považují xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx přispívají x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx.

(48)

Xx xx týká xxxxxxxx subjektů v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kanály xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx úměrná xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx veřejný xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podniky x 50 či xxxx xxxxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx DPH. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx by xxxxxxx xxxxx mohly xxxxxx vyžadovat od xxxxxxx podniků, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx interní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx značným xxxxxxx, xxx xxxxx vyplývat x jejich xxxxxxxx.

(49)

Xxxxx xxxxxxxx xx neměla xxx dotčena možnost xxxxxxxxx států xxxxxxx xxxxxx subjekty v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx než 50 xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, x xx x stanovením xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx požadavky xxxxxx důvěrnost x xxxxxxxxx následných xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(50)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx vztahovat xx soukromé xxxxxxx, xxxxx mají povinnost xxxxxx xxxxxxx kanály xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx I.B x XX přílohy.

(51)

Mělo xx xxx xxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx sektoru, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx kanály xxx xxxxxxxxxx, xx xxxx mít xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx tyto xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx odvetnými xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

(52)

Aby xxxx zajištěno zejména xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx sektoru, xxxx by se xxxxxxxxx zavést xxxxxxx xxxxxx xxx oznamování xxxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(53)

Xx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je xx xxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxx v xxxxxxxxx x veřejném xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro oznamování, xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx kanály pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx činit oznámení xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (schránek) xxx podávání stížností xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxx, ať již xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx činit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx linky nebo xxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx či obojí. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx činit oznámení xxxxxxxxxxxxxxx osobní schůzky x přiměřené lhůtě.

(54)

K xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx veřejném sektoru xx xxxxx xxx xxxxxxxxx rovněž třetí xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, ochrany xxxxx x xxxxxxxxx. Těmito xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platformy pro xxxxxxxxxx, xxxxxxx poradci, xxxxxxxx, xxxxxxxx odborových xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(55)

Xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx by měly xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx umožňovat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx), xxxxx x xxxxxx rozsahu x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx skupiny x xxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxx v xxxxxxxxxxx x daným xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(56)

Xxxxx nejvhodnějších xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, jež xx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, závisí xx struktuře xxxxxxxx, xxxxxx funkce by xxxx měla být xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx nezávislost x xxxxxxxxxxx střetu xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx jednat x xxxxx funkci, xxxxxx zastává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xx, xxx xxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx integritu, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, finanční xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(57)

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zásadní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x účinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x snižuje pravděpodobnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informací. Xxxxxxxxxx osoba xx xxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Následná xxxxxxxx by xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx postoupení xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx či x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x veškerá xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, postoupení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dalšího šetření, xxxxx tyto informace xxxxxxxx xxxxxxx šetření xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx práv xxxxxxx osoby. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx informací, xxxx xx však xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(58)

Přiměřená xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnuto, xxxx xx x xxx xxx oznamující xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xx xxx informována xxxxxxxx xxxxx zpětné xxxxx.

(59)

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx porušení xxxxx Xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx přijmout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx, jak x xxx xxxxxxxx xxxxx. Právní subjekty x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx postupy pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx povinny xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, jakož x x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx oznamování xxxxxxxxxx xxxxxxx, informace. Je xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx byly xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx nejširším xxxxxxx i xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx přicházejí do xxxxx xx subjektem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx partneři. Xxxx xxxxxxxxx by mohly xxx xxxxxxxxx vyvěšeny xx xxxxxxxxxx xxxxx, x němuž mají xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxx x mohly být xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(60)

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx, xxxxx mají x xxxxxxxxx, dotčeným xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zjednat nápravu.

(61)

Xxxx xx xxxx, xx xxxxxxx kanály neexistují, xxxx že xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx výsledkům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx řešení xxxxxxxx.

(62)

X jiných případech xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx tomu tak xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx oznamující osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odvetnými xxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx lepší xxxxxxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx měly xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx tehdy, xxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx účinnost úkonů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx mohla xxx xxxxx ohrožena, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx pravidel hospodářské xxxxxxx; nebo tehdy, xxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ve xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx vnitrostátní xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánům, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx pracovních xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(63)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx oznamování je xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odrazují. Proto xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vhodné xxxxxxx kanály pro xxxxxxxxxx, přijímat x xxxxxx xxxx následná xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(64)

Xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx státech, aby xxxxxx xxxxxx příslušné x přijímání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx vhodných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oblastech nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, donucovací xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ochránci xxxx.

(65)

Xxxxxxx příjemci xxxxxxxx xx orgány xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pravomoci pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx – včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tvrzení xxxxxxxxx x oznámení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zpětnému xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nápravných xxxxxxxx v xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx tyto xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznámení jinému xxxxxx, který xx xxx oznámené porušení xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx následná opatření xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx zavést xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx zavést xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v této xxxxxxxx. Zavedením xxxxxx xxxxxxxxx kanálů xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxx Xxxxxx, pokud jde x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx by xxxxxx xxx dotčena xxx výlučná xxxxxxxx Xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podpory xxxxxxx xxxxx čl. 107 xxxx. 3 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx 101 x 102 Xxxxxxx x fungování XX, členské xxxxx xx, aniž jsou xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx určit jako xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxx 35 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2003 (35).

(66)

Xxxxxxxxx orgány xx xxxxxx měly xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vazbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přijatých xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx důkazů xx x xxxxxx důvodů xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x veškerých xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx výsledku xxxxxxx xx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx unijní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zveřejňování xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx se mělo xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právu.

(67)

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx problém, xxxxx xx předmětem xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zbytečnému zveřejnění xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxx vazby xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx měsíce, xxxx xx však prodloužit xx xxxx měsíců, xx-xx xx nezbytné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x složitosti xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx zdlouhavé xxxxxxx.

(68)

Xxxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx oblastech, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nařízení (XX) x. 596/2014 a xxxxxxxxx směrnice (XX) 2015/2392, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 376/2014, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx ropy x xxxxxxx plynu v xxxx, xxxx xxxxxxxx 2013/30/XX, xxx xxxxxxx xxxxxxxx interních a xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zavedení takovýchto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx pokud xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktech Xxxx.

(69)

Komise, xxxxx x některé xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx Unie, například Xxxxxxxx xxxx pro xxx xxxxx podvodům (XXXX), Evropská xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXX), Xxxxxxxx agentura xxx bezpečnost xxxxxxxx (XXXX), Xxxxxxxx orgán xxx xxxxx xxxxxx x trhy (XXXX) x Evropská xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx zajišťují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx neměly xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x postupy, pokud xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xx xxxx být xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx x xxxxx xxxx Xxxx xxxxxx společné xxxxxxxxx normy ochrany.

(70)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx následná xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx omezení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x důsledku xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx, opakujících xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povinnostech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby xx řádném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx méně závažné x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by rovněž xxxx mít xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx smysluplné xxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx řízení xxxxxxxx, xxxxx nové xxxxxx xx skutkové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přednostně xxxxxxxx oznámeními x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(71)

Xxxxxxx-xx tak xxxxxx xx vnitrostátní xxxxx, xxxx by xxxxxxxxx xxxxxx postoupit xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x porušeních orgánům, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx Xxxx, xxxxxx – pro účely xxxx směrnice – XXXXx x Xxxxx xxxxxxxxxx veřejného žalobce, xxxx by tím xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx.

(72)

X xxxx oblastí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx pravidel Xxxx x přeshraničním xxxxxxxx. Xxxxxxxx sahají od xxxxxxx xxxxxxx pomoci x spolupráce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím Komise (XX) 2015/1918 (36), v xxxxxxxxx přeshraničních porušení xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxx odhalování podvodů x xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 882/2004 (37), xxxx xxxxxx xxxxxxxx varování xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 178/2002 (38), a síť xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2006/2004 (39) xx po xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správu v xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxxxxxxxx Komise xx xxx 18. xxxxx 2018 (40), Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zřízenou xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1/2003 a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx podle směrnice Xxxx 2011/16/XX (41). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx opatření v xxxxxxxxxx na oznámení x xxxxxxxxxx spadajících xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Orgány xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx spolupracovat xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx porušení x xxxxxxxxxxxxx rozměrem x xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx mechanismy spolupráce xxxxxxxxxx.

(73)

Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpovědnými za xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx uživatelsky přívětivé xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx zachování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx kanály xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kanálů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x veřejností, jako xxxx xxxxx veřejné xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(74)

Xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vyřizování xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx vyškoleni xxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s oznamující xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx v xxxxxx xx oznámení vhodná xxxxxxxx xxxxxxxx.

(75)

Xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, by xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx toho, xxx, xxx x kdy xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx by xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx postupech x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vyřizování xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx měly xxx transparentní, xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxx oznamování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx od xxx.

(76)

Xxxxxxx státy xx xxxx zajistit, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx postupy ochrany xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx oznámení xxxx. Xxxx postupy xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx všech xxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxx a třetích xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(77)

Xx nutné, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx vyřizování xxxxxxxx, x jeho xxxxxxxxxx, kteří mají xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnutým oznamující xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx jak xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(78)

Pravidelný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x výměna xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxx postupy xxxx přiměřené, x xxxxxx tudíž xxxxx xxxxx.

(79)

Xxxxx, xxxxx zveřejní xxxxxxxxx, by xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx porušení řešeno, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx žádná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx posouzena xxxxx xxxxxxxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx porušování xxxxx Unie. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pravidel, xxxxx xxxx porušena. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této směrnice xx xxxxx xxx xxxxxxx rozhodnutí orgánů x xxx, xx xxxxxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení.

(80)

Osoby, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx v případech, xxx xxxx oprávněné xxxxxx domnívat xx, xx xxxxxxxx bezprostřední xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx újma, xxxxxx zásahu do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(81)

Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přímo, xx xxxx mít xxxxxx xxxxx na xxxxxxx x případech, kdy xxxx oprávněné důvody xxxxxxxx xx, xx x případě externího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řešení xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daného xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx by xxxxx xxx zatajeny xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx by xxxxxxxxx orgán xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx porušení xx xx xx porušení xxxxxxx.

(82)

Xxxxxxxxx utajení totožnosti xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podníceného xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ex-ante k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxx xx mělo xxx možné pouze xxxxx, pokud se xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx požadavek xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/13/XX (42). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx by xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx svou xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(83)

Veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle této xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx mělo být x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 (43) a se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/680 (44). Jakákoli xxxxxx xxxx předávání xxxxxxxxx xxxxxx, institucemi x xxxxxx xxxxxxxx Unie xx měly být x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/1725 (45). Xxxxxxxxxx pozornost xx třeba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxxx v článku 5 xxxxxxxx (XX) 2016/679, xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2016/680 x xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) 2018/1725, x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x článku 25 xxxxxxxx (XX) 2016/679, xxxxxx 20 xxxxxxxx (XX) 2016/680 x xxxxxxxx 27 x 85 nařízení (EU) 2018/1725.

(84)

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx práva Xxxx x oblastech xxxxxxxxxxx xx její xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx Xxxx x členských xxxxx xx xxxxxx xx. 23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2016/679, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x politik Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx poškození xxxxxxxxx zájmu. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, zejména oznamujících xxxx, xxx je xxxxxxxxx x čl. 23 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2016/679. Členské xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, že tato xx směrnice xxxxxx, x xx případně x xxx, že xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx některých xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 23 odst. 1 písm. e) x i) a xx. 23 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2016/679 v xxxxxxx x na dobu, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx oznámení, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(85)

Xxxxxx xxxxxxx utajení xxxxxxxxxx oznamujících osob xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx oznámení xxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xx. 3 xxxx 7 xxxxxxxx (XX) 2016/680. Členské xxxxx xx xxxx zajistit xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx případně xxx, xx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx omezí xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčených xxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 13 xxxx. 3 xxxx. x) x e), xx. 15 odst. 1 písm. a) x x), čl. 16 xxxx. 4 xxxx. x) x x) x xx. 31 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) 2016/680 x xxxxxxx a xx dobu, které xxxx xxxxxxxx k xxxx, aby se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx oznámení, zabránění, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx, xxxxxxx šetření, nebo xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxx xx xxxx pokusy řešily.

(86)

Členské xxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx každého oznámení, xxxxx x xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx oznámení xxxxx xxx tam, kde xx xx vhodné, xxxxxxx xxxx důkazy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(87)

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx formou odvetných xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x nimiž je xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x prací.

(88)

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zabráněno x xxxxxx-xx potrestána, xxxxxxxx xx potenciální xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx důležitý xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxx posílen xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a sankcích xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(89)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří si xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx od oznámení xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx zajistit, xxx relevantní x xxxxxx xxxxxxxxx o xxx byly xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxx x snadno xxxxxxxxx široké veřejnosti. Xxxx by xxx xxxxxxxx individuální, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx poskytováno xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx kanál xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx „xxxxxx xx xxxxx xxxxxx“). Přístup x xxxxxx poradenství xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vhodných xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxx případy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx poradenství x xxxxxxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx orgán. Xxxxxxx státy xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznamujícím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvěrné xxxxxx získaných xxxxxxxxx, xxxx xx členské xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx organizace nebyly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx podjatosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich přístupu x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(90)

Xxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxxxxxxxx osobám poskytnout xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx účinného xxxxxxxx xxxxxx osob k xxxxxxx. Zejména by xxxx xxxxxxxxxx důkazy xxxx xxxx dokumenty xxxxxxxxxx x tomu, xxx se x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx potvrdilo provedení xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx mít xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx přezkumu, xxx xx na soudech, xxx xx xxxxxxx xxxxx konkrétních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(91)

Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x odepření xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx oznamujících osob xx xx, že xxxxxxxx informace x xxxxxxxx nebo je xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xx oblasti působnost xxxxxx doložek xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Jsou-li xxxx xxxxxxxx splněny, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx, trestní, správní xxxx pracovněprávní povahy. Xx xxxxxx, aby xxxxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, ohledně nichž xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nezbytné x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx osoba xxxxxxxx, xxxx xx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx měla.

(92)

Xxxxxxxx oznamující xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx dokumentům, xxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx, oprávněně, měly xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obsah xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tak x x případech, xxx xxxxxx kopie xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxx organizace. Oznamující xxxxx by xxxx xxx vyloučeny x xxxxxxxxxxxx i x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxx vyvolává xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxx případy, xxx xxxxxxxxxx xxxxx získaly xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxx práce xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx fotografií xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxx nemají xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx informacím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx trestní xxxxxxxxxxx x nadále xxxxx xxxxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx, xxxx by xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle čl. 21 xxxx. 7 xxxx směrnice. Podobně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, jež xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx nezbytná pro xxxxxxxx porušení xxxxx xxxx směrnice, xx xx měla nadále xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právem. Xxxxxxxxxxx oznamujících osob xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace x x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx případu, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opomenutí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zveřejněním xxxxxxxxx.

(93)

Xxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxxxxxxx vysvětlena xxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx, než xx xxxxxxxx, x pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž subjekty, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx moc x xxxxxxxxxx k doložení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prima xxxxx prokáže, že xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx x utrpěla xxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx přijala xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x která xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx prokázat, xx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx informací.

(94)

Kromě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx prostředkům nápravy x xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx měl xxx x xxxxxx případě xxxxx xxxxxx utrpěných xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, jejichž cílem xx návrat xx xxxxxxxx xxxxx, například x případě xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx přeložení xx xxxxx xxxxxx, xxxx neposkytnutí vzdělávání xx nepovýšení, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx smlouvy; xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx finančních ztrát, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, avšak rovněž xx xxxxxx xxxxxx x budoucnu, xx xxxxxxx spojené xx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx výdaje na xxxxxx ochranu x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, x za xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(95)

Xxxxxxxx xx druhy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxx xxxx xxxxx, měly xx xxxxxxxx skutečnou x xxxxxxx náhradu xxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxx souvislosti jsou xxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práv, xxxxxxx xxxxxx x. 7, podle xxx „Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právo xxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx x musí xxx být xxxx xxxxxxxxx výpovědní xxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x nestrannému řešení xxxxx a v xxxxxxx neoprávněného xxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx, xxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx“. Prostředky xxxxxxx xxxxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx xx neměly xxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx újmy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx místo x xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx organizací, a xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odrazující xxxxxx.

(96)

Xxx oznamující osoby xxxx xxxxxxxxxx význam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx může xxx zdlouhavé. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx x předběžná xxxxxxxx stanovená xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokusů x odvetná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx, nebo k xxxxxxxxx xxxxxxx formám xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx uplynutí dlouhé xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx jednotlivce xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx oznamovatele xxxxx odrazovat.

(97)

Významný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxx, například x xxxxx soudních xxxxxx xx věci xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x ochrany osobních xxxxx. V xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx měly xxx xxxxxxx dovolávat xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že oznámení x xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx případech xx osoba podávající xxxxx na zahájení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx břemeno, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx.

(98)

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/943 (46) stanoví xxxxxxxx xxx zajištění dostatečné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství. Xxxxxxx rovněž xxxxxxx, xx získání, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx xx má xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx mít xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, i xxxxx jde x xxxxxxxxxxx občanské xxxxxxxxxxxx, xxxxx splňují-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnicí, xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx odhalení xxxxxxxx spadajícího xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxx splněny, zpřístupnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx „povolené“ xxxxxx Xxxx ve xxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) 2016/943. Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx považovat xx xxxxxxxx xx doplňující xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, postupy x prostředky xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (XX) 2016/943 by xx měly x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx orgány, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tajemství, xx xxxx xxxxxxxx, xxx xx nepoužila xxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx vhodná xxxxxxxx opatření.

(99)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx oznamující xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx byla vůči xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudní xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx může xxx přiznána xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nemusí xxx schopné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx nezaměstnané xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1919 (47), x xxxxxxxx podpora xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxx, může xxx x určitých případech xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx ochranu.

(100)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx její dobré xxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxxx postupu xx xxxxxxx xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx obhajobu x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x články 47 x 48 Xxxxxxx. Xxxxxxx státy xx měly chránit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a zajistit xxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx být vyslechnut x práva xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostředek xxxxx xxxxxxxxxx týkajícímu xx této osoby xxxxx platných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení.

(101)

X xxxxx xxxxx, která x xxxxxxxx oznámení či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informací utrpí xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x prostředky xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zavádějící xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x vědomě, xxxx by xxx xxxxxxx osoba xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(102)

Xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Sankce xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Sankce xxxxx xxxxxx, které oznámí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x porušení, xxxxx xx prokážou xxxx xxxxxx nepravdivé, xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx věrohodnosti xxxxxxx. Přiměřenost těchto xxxxxx by xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xx potenciální oznamovatele xxxxxxxxxx xxxxxx.

(103)

Xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx orgány, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx práva přiznaná xxxxx směrnicí, xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým příslušné xxxxxx rozhodnout xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx či protože xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx rozhodnou, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx přezkumu xxxxx xxxxxx 47 Xxxxxxx.

(104)

Xxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx státy xx xxxx xxx možnost xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx na oznamující xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nekolidují s xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu xx xxxxxx za žádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx úrovně xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx něž xx tato směrnice xxxxxxxx, xxx nyní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(105)

X xxxxxxx s xx. 26 xxxx. 2 Smlouvy x xxxxxxxxx XX musí xxxxxxx trh zahrnovat xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx. Vnitřní trh xx xxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve formě xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx a životního xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nezbytných k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxx xxxxxx 114 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX. Xxxxx xxxxxx 114 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx oblasti, xxxxx xxxx založeny xx xxxxxx 16, xx. 43 xxxx. 2, xxxxxx 50, čl. 53 xxxx. 1, xxxxxxxx 91 x 100, čl. 168 xxxx. 4, článku 169, čl. 192 xxxx. 1 x xx. 325 xxxx. 4 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX x xxxxxx 31 Xxxxxxx x Euratomu, xxxxx xxx o přijímání xxxxxxxx Xxxx.

(106)

Xxxxx působnost xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx opodstatněné x xxxxxxxx. Xxxx xxxxx působnost xx xxxxx xxx rozšířena xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxx, xxxxx xx to xxxxx xxxx xxxxxxxx x posílení jejich xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(107)

Xxxxx-xx xxxxxxxxx budoucí xxxxxx xxxx významné pro xxxxxx xxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx vhodných xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxx tato xxxxxxxx. Bude-li xx xxxxx, měla xx xxx věcná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozměněna.

(108)

Xxxxxxx xxxx xxxx směrnice, xxxxx xxxxxxxx prosazování x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x případě xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxx, prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx dosaženo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx jich xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx k xxxx, že xxxxx xxxxxxxx Unie může xxxxxxxx soudržnost x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může Xxxx přijmout xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxx.

(109)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Listině, zejména x xxxxx xxxxxx 11. Xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx provedena x xxxxxxx s xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zajištěním xxxxxx xxxxxxxxxx xx. xxxxxxx xxxxxxx x informací, xxxxx na ochranu xxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx úroveň ochrany xxxxxxxxxxxx, práva xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdraví, práva xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx právní ochranu x práva xx xxxxxxxx.

(110)

X xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 nařízení (XX) x. 45/2001 byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI, XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx 1

Xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zlepšit xxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva Xxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxx xxxxxxxxx

1.   Tato xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx porušení xxxxx Unie:

x)

xxxxxxxx spadající xx xxxxxxx působnosti xxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek;

xx)

xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxx)

bezpečnost x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxxx xxxxxxx;

v)

xxxxxxx životního xxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxx ochrana a xxxxxxx bezpečnost;

xxx)

xxxxxxxxxx potravin x xxxxx, xxxxxx x xxxxx životní xxxxxxxx xxxxxx;

xxxx)

veřejné xxxxxx;

xx)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx sítí a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie xxxxx xxxxxx 325 Xxxxxxx o fungování XX a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx;

x)

xxxxxxxx týkající xx vnitřního trhu xxxxx čl. 26 xxxx. 2 Smlouvy x fungování EU, xxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x jednáními, která xxxxxxxx pravidla týkající xx xxxx z xxxxxx právnických xxxx, xxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výhody, xxxxx maří předmět xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

2.   Touto směrnicí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle vnitrostátního xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx, jež xxxxxxxxxx odstavec 1.

Xxxxxx 3

Vztah x xxxxx xxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.   Xxxxx xxxx x odvětvových xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx II xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx této xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx není daná xxxxxxxxxx povinně xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxx Unie.

2.   Xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pravomoc xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zájmy. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxx se na xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx.

3.   Xxxxx směrnicí xxxx dotčeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se:

x)

ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

b)

ochrany xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

c)

tajných xxxxx soudců; nebo

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4.   Xxxxx směrnicí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx konzultace x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx neoprávněnému xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx partnerů x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kolektivní xxxxxxx. Xxx není xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxx xxxxxxxxx

1.   Xxxx xxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x soukromém xxxx xxxxxxxx sektoru, xxxxx získaly xxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx:

a)

osob, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 45 xxxx. 1 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxxx státních xxxxxxxxxxx;

x)

xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx článku 49 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX;

x)

xxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxx xx správního, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx členů, xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x podle pokynů xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o porušení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx poměru, který xxxxxxx skončil.

3.   Tato xxxxxxxx xx xxxxxxxx rovněž xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx poměr xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx byly informace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přijímacího xxxxxx xx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4.   Xxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxxxxx xxxx uvedená x kapitole XX xx xxxxxxxx xxxxxxxx x na

x)

xxxxxxxxxxxx;

b)

třetí xxxxx xxxxxxx s oznamujícími xxxxxxx, jež xx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x

x)

xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx něž pracují xxxx xxxx x xxxx xxxxx spojeny x pracovním kontextu.

Xxxxxx 5

Definice

Pro účely xxxx směrnice se xxxxxx:

1)

„xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jež:

x)

xx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx Unie x xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx působnosti uvedené x článku 2; xxxx

xx)

xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxx x oblastech xxxxxxxxxxx xx věcné xxxxxxxxxx xxxxxxx x článku 2;

2)

„xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx“ xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx možných xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx velmi xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx oznamující xxxxx pracuje nebo xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x kontaktu xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx x utajení xxxxxxxx xxxxxxxx;

3)

„xxxxxxxxx“ či „xxxxxxxxxxx“ xxxxx xx xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx;

4)

„interním xxxxxxxxx“ xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

5)

„xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx;

6)

„zveřejněním“ xx „xxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

7)

„xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, jež získala x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx;

8)

„xxxxxxxxxxxxx“ fyzická xxxxx, xxxxx pomáhá oznamující xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontextu x xxxxx xxxxx xx měla být xxxxxxx;

9)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xx minulé pracovní xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx soukromém xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx informace x xxxxxxxx x x xxxxxxx rámci xx xxxx osoby xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznámí;

10)

„dotčenou xxxxxx“ xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x níž xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx;

11)

„odvetnými xxxxxxxxxx“ jakékoli xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, k xxxxx dochází x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo může xxxxxxxx neoprávněnou xxxx;

12)

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ jakákoli opatření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jakýmkoli příslušným xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx oznámeného xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako je xxxxxxx šetření, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx;

13)

„xxxxxxx xxxxxx“ poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x plánovaných xx xxxxxxxxx opatřeních a x důvodech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

14)

„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zpětnou xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx povinností stanovených x této směrnici, xxxxxxx co xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob

1.   Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx:

x)

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xx oznámené informace x xxxxxxxx xxxx x xxxx oznámení xxxxxxxx a že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxx směrnice; x

x)

xxxxxx xxxxxxxx buď interně x xxxxxxx x xxxxxxx 7 nebo xxxxxxx x xxxxxxx x článkem 10, xxxx učinily xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 15.

2.   Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anonymní xxxxxxxxxx xxxxx práva Xxxx, xxxxx směrnicí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnout, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x soukromém xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx anonymní xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx následná xxxxxxxx xx xxxxxx.

3.   Osoby, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x porušení xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx poskytovanou xxxxx xxxxxxxx XX, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

4.   Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, institucím xxxx xxxxx subjektům Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx směrnici xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx učinila xxxxxxxx externě.

XXXXXXXX II

INTERNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXX OPATŘENÍ

Článek 7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx zásada x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 10 x 15, mohou xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx interních xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanovených x xxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx vybízejí x xxxxxxxx xxxxxxxx spíše xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kanálů xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx porušení xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx oznamující xxxxx domnívá, že xxxxxxx odvetná opatření.

3.   Příslušné xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx kanálů xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 jsou xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx sektoru podle xx. 9 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 4 xxxx. x) a článku 13.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právní subjekty x xxxxxxxxx x xxxxxxxx sektoru xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx interní xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx konzultaci x xx xxxxxx xx sociálními xxxxxxxx, xx-xx tak xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu.

2.   Xxxxxx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku umožňují xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace o xxxxxxxx. Oznamování informací x xxxxxxxx mohou xxxxxxxxx x jiným xxxxxx, xxxxxxxx v xx. 4 xxxx. 1 písm. b), x) a x) x xxxx. 2, xxxxx jsou x xxxxx subjektem x xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x prací.

3.   Xxxxxxxx 1 xx použije xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s 50 xx více xxxxxxxxxxx.

4.   Xxxx stanovený x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktů Xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.X x II xxxxxxx.

5.   Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx provozovány xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx sektoru xxxxxxxxx kanál pro xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx záruky a xxxxxxxxx uvedené x xx. 9 xxxx. 1.

6.   Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx sektoru x 50 xx 249 xxxxxxxxxxx xxxxx sdílet xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvěrnost, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxx těmto xxxxxxxxx xxxxx směrnicí.

7.   Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxxx subjektů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zejména xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x kapitolou XX xxxxxxx x právní xxxxxxxx v soukromém xxxxxxx x xxxx xxx 50 zaměstnanci.

8.   Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx xxxxxxx subjektům x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx interních xxxxxx xxx oznamování. Xxxx xxxxxxxx obsahuje důvody xxx rozhodnutí x xxxxxxxx použitá při xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

9.   Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně veškerých xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx 10 000 xxxxxxxxx, xxxx s xxxx xxx 50 xxxxxxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx 50 xxxxxxxxxxx.

Členské xxxxx mohou x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx obce xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx interní xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx externích xxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxx na xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Postupy xxx xxxxxxx oznamování porušení x pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx 8 xxxxxxxx:

x)

kanály xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou navrženy, xxxxxxxx x provozovány xxxxxxxxx způsobem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxx oznamující xxxxx xx lhůtě xxxxx xxx od xxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxx nestranné osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx přijímají x xxxxx budou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx žádat x xxxxx xxxxxxxxx x poskytovat jí xxxxxxx vazbu;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řádnou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x);

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx přijatá x xxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx lhůtu xxx poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx nepřesahuje tři xxxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, pokud nebylo xxxxxxxxx oznamující xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx srozumitelné x snadno xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům podle xxxxxx 10 a xxxxxxxx orgánům, institucím xxxx jiným xxxxxxxxx Xxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx oznamování xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

KAPITOLA XXX

XXXXXXX OZNAMOVÁNÍ X NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ

Článek 10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxx čl. 15 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxxx oznamují informace x porušení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x postupů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 11 a 12 xxxx, co xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kanálů xxx xxxxxxxxxx, xxxx přímo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Povinnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xx oznámení

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x poskytnou xxx xxxxxxxxxxxx zdroje.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx:

x)

xxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nezávislé x samostatné xxxxxxx xxxxxx pro oznamování;

b)

xxxxxxxxxx, x v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby;

x)

x xxxxxxxxxx na oznámení x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

d)

poskytly xxxxxxxxxx osobě zpětnou xxxxx v přiměřené xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx konečný výsledek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x postupy stanovenými xxxxx vnitrostátního xxxxx;

f)

případně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx Xxxx xx účelem xxxxxxx vyšetřování, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vnitrostátního xxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx po xxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxxx, že oznámené xxxxxxxx xx zjevně xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx následná xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tím xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx poskytovaná xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxx xxxxxxxxx orgány oznamující xxxxx xxx xxxxxxxxxx x jeho důvody.

4.   Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx se příslušné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx, která neobsahují xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx důvody.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgány mohou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx dotčena lhůta xxxxxxx v xxxx. 2 písm. x).

6.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x bezpečným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx x xxxxx předání bezodkladně xxxxxxxxxx oznamující osobu.

Xxxxxx 12

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx oznamování

1.   Externí xxxxxx pro xxxxxxxxxx xx považují xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx všechna xxxx kritéria:

x)

xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx přístupu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 18 pro případ xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oznamování xxxxxxx a xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx telefonicky xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systémů xxxxxxxxx zpráv x xx žádost xxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím osobní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxxxxxx orgány zajistí, xx v případě, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím jiných xxxxxx xxx kanálů xxx oznamování uvedených x odstavcích 1 x 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nesmí xxxx xxxxxxxxxx zveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x bezodkladně xxxx xxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxx xxxxxx pracovníky xxxxxxxxx za vyřizování xxxxxxxx, x zejména xx:

x)

xxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx osobám, které xxxxxxx xxxxx,

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x návaznosti na xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx kontaktu x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx vyžádání xxxxxxx informací.

5.   Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx oznámení poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x následných opatření

Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx svých internetových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx identifikovatelném x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

podmínky xxxxxx xx ochranu podle xxxx xxxxxxxx;

x)

kontaktní údaje xxx xxxxxxx kanály xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 12, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx na tyto xxxxxx, x xxxxxxxx xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x objasnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lhůtu xxx xxxxxxxxxx zpětné vazby xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;

x)

režim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx oznámení, x xxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x relevantními xxxxxxxxxxxx článku 17 xxxx směrnice, článků 5 a 13 xxxxxxxx (EU) 2016/679, xxxxxx 13 xxxxxxxx (XX) 2016/680 x xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) 2018/1725;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx nápravy x xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx důvěrného xxxxxxxxxxx xxx osoby, xxxxx xxxxxxx oznámení;

g)

xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx podmínky, xx xxxxx jsou xxxxx podávající oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 21 odst. 2; x

h)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informačního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v xx. 20 xxxx. 3.

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Členské státy xxxxxxx, aby příslušné xxxxxx xxx postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx přezkoumávaly. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx x xxx xxx postupy upraví.

XXXXXXXX IV

ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Článek 15

Xxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx, xxxxx činí xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx podmínek:

a)

osoba nejprve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x kapitolami XX x XXX, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x čl. 9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx čl. 11 odst. 2 xxxx. x) přijato xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x)

xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xx:

x)

xxxxxxxx může představovat xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx tomu x případě naléhavé xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx

xx)

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx riziko xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx takovým, xx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx se xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXXXXXX X

XXXXXXXXXX X XXXXXXXX X EXTERNÍM XXXXXXXXXX

Xxxxxx 16

Povinnost zachovávat xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sdělena xxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kromě xxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření. Xxxxx xx vztahuje x xx jakékoli xxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xx xxxxx xxx přímo či xxxxxxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx či vnitrostátního xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a vnitrostátních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx totožnosti xxxx xxx, xxx x xxxx dojde, xxxxxx xx xxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetřování xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx informování xxxxxxxxxxxx xxxx jim příslušné xxxxxx zašlou xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx důvody xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvěrných xxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx orgány, xxxxx obdrží xxxxxxxxx x porušení, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx účely xxx xxxxxx xxxxxxxx opatření.

Xxxxxx 17

Zpracovávání xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xx předávání osobních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) 2016/679 x xxxxxxxx (XX) 2016/680. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx subjektů Xxxx xx uskuteční x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) 2018/1725.

Xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx daného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx náhodou, xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx právní subjekty x xxxxxxxxx x xxxxxxxx sektoru x xxxxxxxxx xxxxxx vedly xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx v souladu x požadavky xx xxxxxxxxx důvěrnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx 16. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx po dobu, xxxxx xx xxxxxxxx x přiměřená pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx touto směrnicí xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx telefonní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx systém xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jedním x xxxxxx způsobů:

a)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x dohledatelné podobě, xxxx

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hovoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx sektoru x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xx xxx oznámení xxxxxxx telefonní linka xxx xxxxxxx hovorů xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zdokumentovat xxxxxx xxxxxxxx zápisu xxxxxx xxxxxxxxx pracovníky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx subjekty x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zápis xxxxxx xxxxxxxxxxxx, opravit x odsouhlasit svým xxxxxxxx.

4.   Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x veřejném xxxxxxx xxxx příslušných xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 2 x xx. 12 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x veřejném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx souhlasu oznamující xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx subjekty x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o schůzce xxxxxxxxxxxxx jedním x xxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v trvalé x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxx

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx zápisu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x veřejném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx svým xxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 19

Xxxxx odvetných xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx formu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x článku 4, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx:

x)

xxxxxxxxx zproštění xxxxxx služby, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxx, změny xxxxx xxxxxx práce, xxxxxxx xxxx, změny xxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxx, zastrašování, xxxxxxxxxx xxxx ostrakizace;

h)

diskriminace, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx měl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxx předčasné ukončení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx;

x)

xxxx, xxxxxx xxxxx pověsti xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx příjmů;

l)

zařazení na xxxxxx listinu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx sektoru či xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 20

Xxxxxxxx opatření

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

a)

komplexním x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poradenství, jež xxxx snadno přístupné xxxxxxxxxx x bezplatné x xxxxxx xx xxxxxxx a prostředků xxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx práv dotčené xxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx příslušných orgánů x xxxxxxxxxx relevantního xxxxxx podílejícího xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx skutečnosti, xx mají xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, je-li xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; x

x)

xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx (XX) 2016/1919 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/52/XX (48) x právní xxxxxx x xxxxxxx řízeních x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x vnitrostátním právem.

2.   Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx podpory, pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx soudního xxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx.

Xxxxxx 21

Xxxxxxxx na xxxxxxx před odvetnými xxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxxx opatření, jimiž xxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxx x článku 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx opatření xxxxxxxx zejména opatření xxxxxxx x odstavcích 2 až 8 xxxxxx xxxxxx.

2.   Aniž xx xxxxxx xx. 3 xxxx. 2 x 3, nemá xx xx xx, xx xxxxx oznamující informace x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxx x touto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xx toto oznámení xxxx zveřejnění žádnou xxxxxxxxxxx xx předpokladu, xx měly xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx těchto informací xxxx nezbytné pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx směrnice.

3.   Oznamující xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x nim, xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nezakládají samostatný xxxxxxx čin. V xxxxxxx, xx získání xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxx zakládají xxxxxxxxxx xxxxxxx čin, xx trestní odpovědnost x nadále xxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxx.

4.   Jakákoli xxxx odpovědnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx či xxxxxxxxx, xxx nesouvisejí x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx právem.

5.   X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx týkajících xx újmy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx prokáže, xx učinila xxxxxxxx xx zveřejnění a xxxxxxx xxxx, xx xx za to, xx tato xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatření xx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx případech xx na xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx důvodech.

6.   Xxxxx xxxxxxx x článku 4 xxxx podle xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx předběžných xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx řízení, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7.   X xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x pomluvou, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, porušením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zpřístupněním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxx, veřejného nebo xxxxxxxxxxxx pracovního xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x článku 4 xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx v souladu x touto směrnicí xxxxxx odpovědnost. Xxxx xxxxx mají právo xxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxx xx zveřejnění xx účelem zamítnutí xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx odhalení porušení xxxxx této xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx spadajících do xxxxxxx působnosti této xxxxxxxx, xxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, považuje se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 3 xxxx. 2 směrnice (XX) 2016/943.

8.   Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 4, které xxxxxxx xxxx, xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 22

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx v souladu x Listinou xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx účinnou právní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx práva xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx dotčených osob xxxx xxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx stanovená x článcích 12, 17 a 18 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 23

Sankce

1.   Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, přiměřené a xxxxxxxxxx xxxxxx vztahující xx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx

x)

xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx oznámení;

b)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 4;

x)

xxxxxxx obtěžující xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx v článku 4;

x)

xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxx článku 16.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vůči oznamujícím xxxxxx, x xxxxx xx prokázáno, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nepravdivé informace. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 24

Xxxxxxxxx xxxxx xx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Členské xxxxx xxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v této xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poměru, x xx ani xxxxxxxxxx rozhodčí xxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 25

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x zákazu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxx xx dotčen xxxxxx 22 a xx. 23 odst. 2.

2.   Provádění xxxx směrnice xxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx důvodem pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx poskytují v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Provedení a xxxxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxx státy xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do 17. xxxxxxxx 2021.

2.   Odchylně xx odstavce 1, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x 50 xx 249 xxxxxxxxxxx, členské xxxxx xx 17. prosince 2023 xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx předpisy nezbytné xxx dosažení souladu x povinností xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xx. 8 odst. 3.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 a 2 xxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx odkaz xx tuto xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxx učiněn xxx xxxxxx úředním xxxxxxxxx. Xxxxxx odkazu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Znění xxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 27

Podávání zpráv, xxxxxxxxx a xxxxxxx

1.   Členské xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provádění a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xx 17. prosince 2023 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx směrnice.

2.   Aniž xxxx dotčeny xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Unie, xxxxxxx xxxxx předloží Komisi xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx oznámení xxxxxxxxx x xxxxxxxx III, xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx šetření x řízení zahájených x důsledku těchto xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx; x

c)

je-li xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx finanční xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xx oznámených xxxxxxx porušení.

3.   Xxxxxx do 17. prosince 2025 x xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx předložené xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutým xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 podá Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx posouzen xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx směrnici. Xx xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dalších xxxxxxxx, xxxxxx případných xxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx akty Xxxx xx oblasti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek.

Xxxxx xxxxxxxxx uvedeného v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jak členské xxxxx využívají stávající xxxxxxxxxx spolupráce x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následná xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice, x obecněji, xxx xxxxxxxxxxxx v případech xxxxxxxx x přeshraničním xxxxxxxx.

4.   Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 3 xxxxxxxx x xxxxxxx, aby xxxx snadno xxxxxxxxx.

Xxxxxx 28

Vstup x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 29

Xxxxxx

Xxxx směrnice xx xxxxxx členským xxxxxx.

Xx Štrasburku dne 23. xxxxx 2019.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. X. XXXXXXX

Xx Radu

předsedkyně

X. XXXXXXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 405, 9.11.2018, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 62, 15.2.2019, x. 155.

(3)  Postoj Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 16. xxxxx 2019 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) a xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 7. xxxxx 2019.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými institucemi x xxxxxxxxxxxx podniky, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES a 2006/49/XX (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 338).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (EU) x. 575/2013 ze xxx 26. června 2013 x obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx nařízení (EU) x. 648/2012 (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, s. 1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/1020 xx xxx 20. června 2019 x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx 2004/42/XX x xxxxxxxx (XX) x. 765/2008 a (EU) x. 305/2011 (Xx. xxxx. X 169, 25.6.2019, s. 1).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/95/XX xx xxx 3. xxxxxxxx 2001 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. věst. L 11, 15.1.2002, x. 4).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 376/2014 xx xxx 3. xxxxx 2014 o hlášení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 996/2010 x zrušení směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/42/XX, nařízení Xxxxxx (XX) č. 1321/2007 x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1330/2007 (Úř. xxxx. X 122, 24.4.2014, x. 18).

(9)  Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/54/EU xx dne 20. xxxxxxxxx 2013 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Úmluvou x xxxxx xx moři x roku 2006 x xxxxxx prosazování (Xx. xxxx. L 329, 10.12.2013, s. 1).

(10)  Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/16/ES xx xxx 23. xxxxx 2009 o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. věst. X 131, 28.5.2009, x. 57).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/30/XX xx dne 12. xxxxxx 2013 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx plynu x xxxx x o xxxxx xxxxxxxx 2004/35/ES (Xx. věst. X 178, 28.6.2013, x. 66).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 2009/71/Xxxxxxx xx xxx 25. xxxxxx 2009, kterou xx stanoví xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 172, 2.7.2009, s. 18).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 178/2002 xx xxx 28. xxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zásady x xxxxxxxxx potravinového xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 31, 1.2.2002, x. 1).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xx dne 9. xxxxxx 2016 x nákazách zvířat x o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx zvířat („právní xxxxx xxx zdraví xxxxxx“) (Úř. věst. X 84, 31.3.2016, x. 1).

(15)  Směrnice Xxxx 98/58/XX xx xxx 20. xxxxxxxx 1998 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx hospodářské xxxxx (Xx. xxxx. L 221, 8.8.1998, s. 23).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/63/XX xx xxx 22. xxxx 2010 o xxxxxxx zvířat xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx účely (Xx. věst. X 276, 20.10.2010, x. 33).

(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005 xx xxx 22. prosince 2004 o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x souvisejících xxxxxxxx x o změně xxxxxxx 64/432/XXX x 93/119/XX x nařízení (XX) č. 1255/97 (Xx. věst. X 3, 5.1.2005, s. 1).

(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009 ze xxx 24. xxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 303, 18.11.2009, s. 1).

(19)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/1148 ze dne 6. xxxxxxxx 2016 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sítí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Unii (Úř. xxxx. X 194, 19.7.2016, x. 1).

(20)  Nařízení Xxxx (XX, Xxxxxxx) x. 2988/95 xx xxx 18. xxxxxxxx 1995 x xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů Xxxxxxxxxx společenství (Úř. xxxx. X 312, 23.12.1995, x. 1).

(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU, Xxxxxxx) x. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) x. 1074/1999 (Úř. Xxxx. X 248, 18.9.2013, s. 1).

(22)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/1371 xx xxx 5. xxxxxxxx 2017 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx poškozujícím finanční xxxxx Xxxx (Xx. xxxx. X 198, 28.7.2017, x. 29).

(23)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. C 316, 27.11.1995, s. 49.

(24)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 313, 23.10.1996, x. 2.

(25)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 151, 20.5.1997, x. 2.

(26)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. C 221, 19.7.1997, x. 1.

(27)  Nařízení Xxxxxx (ES) x. 773/2004 ze xxx 7. xxxxx 2004 x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx podle xxxxxx 81 x 82 Xxxxxxx x XX (Úř. xxxx. X 123, 27.4.2004, x. 18).

(28)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) x. 596/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxx xxxx (nařízení o xxxxxxxxxx xxxx) a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2003/6/ES x xxxxxxx Xxxxxx 2003/124/XX, 2003/125/XX x 2004/72/XX (Xx. xxxx. X 173, 12.6.2014, x. 1).

(29)  Prováděcí xxxxxxxx Komise (XX) 2015/2392 ze xxx 17. xxxxxxxx 2015 x nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 596/2014, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx skutečných xxxx možných porušení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 332, 18.12.2015, x. 126).

(30)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 352, 9.12.2014, s. 1).

(31)  Směrnice Rady 89/391/XXX xx xxx 12. xxxxxx 1989 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví zaměstnanců xxx xxxxx (Xx. xxxx. L 183, 29.6.1989, s. 1).

(32)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 56, 4.3.1968, x. 1.

(33)&xxxx;&xxxx;2013/488/XX: Xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 23. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací XX (Úř. xxxx. X 274, 15.10.2013, x. 1).

(34)  Rozhodnutí Komise (XX, Xxxxxxx) 2015/444 xx xxx 13. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxx informací XX (Xx. věst. X 72, 17.3.2015, s. 53).

(35)  Nařízení Xxxx (ES) x. 1/2003 ze xxx 16. xxxxxxxx 2002 x provádění xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxxxx v článcích 81 x 82 Xxxxxxx (Xx. xxxx. X 1, 4.1.2003, x. 1).

(36)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise (XX) 2015/1918 ze xxx 22. října 2015, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx správní xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxx „systém XXX“) podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 882/2004 o úředních xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx x pravidel o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx životních xxxxxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X 280, 24.10.2015, x. 31).

(37)  Nařízení Xxxxxxxxxx Parlamentu x Rady (ES) x. 882/2004 ze xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx a potravin x pravidel x xxxxxx zvířat x xxxxxxx xxxxxxxxx podmínkách xxxxxx (Úř. věst. X 165, 30.4.2004, x. 1).

(38)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 178/2002 xx xxx 28. xxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx potravin (Xx. věst. X 31, 1.2.2002, x. 1).

(39)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rady (XX) x. 2006/2004 ze xxx 27. xxxxx 2004 x spolupráci xxxx xxxxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx spotřebitele („xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx“) (Xx. xxxx. X 364, 9.12.2004, x. 1).

(40)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Komise xx xxx 18. ledna 2018 o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx předpisů a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí (Xx. xxxx. X 19, 19.1.2018, s. 3).

(41)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX xx xxx 15. xxxxx 2011 o xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x x zrušení směrnice 77/799/XXX (Xx. xxxx. X 64, 11.3.2011, x. 1).

(42)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2012/13/XX xx xxx 22. xxxxxx 2012 x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení (Xx. xxxx. X 142, 1.6.2012, x. 1).

(43)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním osobních xxxxx a x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/ES (xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 1).

(44)  Směrnice Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/680 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx příslušnými xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady 2008/977/SVV (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, x. 89).

(45)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/1725 ze dne 23. xxxxx 2018 x xxxxxxx fyzických xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgány, institucemi x jinými xxxxxxxx Xxxx a x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 45/2001 x xxxxxxxxxx x. 1247/2002/XX (Xx. xxxx. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(46)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/943 xx xxx 8. xxxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx-xxx a obchodních xxxxxxxxx (obchodního xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, využitím x xxxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 157, 15.6.2016, x. 1).

(47)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1919 xx xxx 26. xxxxx 2016 x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx řízení xxxxxxxxxx se evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 297 4.11.2016, x. 1).

(48)  Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/52/XX xx xxx 21. xxxxxx 2008 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X 136, 24.5.2008, s. 3).


PŘÍLOHA

Část I

A.   Ustanovení čl. 2 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) – zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx:

1.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/23/EU ze xxx 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X 94, 28.3.2014, x. 1);

xx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/24/XX ze dne 26. února 2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2004/18/XX (Xx. xxxx. L 94, 28.3.2014, x. 65);

xxx)

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/25/XX xx dne 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx 2004/17/XX (Xx. xxxx. X 94, 28.3.2014, s. 243);

xx)

xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2009/81/XX xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx některých xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a služby xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxx x bezpečnosti x x xxxxx xxxxxxx 2004/17/XX a 2004/18/XX (Xx. věst. X 216, 20.8.2009, x. 76).

2.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx Xxxx 92/13/EHS xx dne 25. xxxxx 1992 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx uplatňování xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vodního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, dopravy a xxxxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 76, 23.3.1992, x. 14);

xx)

xxxxxxxx Xxxx 89/665/XXX xx xxx 21. prosince 1989 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přezkumného xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x stavební xxxxx (Úř. xxxx. X 395, 30.12.1989, x. 33).

B.   Ustanovení xx. 2 xxxx. 1 xxxx. a) bodu xx) – xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx peněz a xxxxxxxxxxx terorismu:

Pravidla, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx rámec x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx trzích xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Unie, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x zajištění, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxxxxxxx xxxxxx x činností xxxxxxxxx x příloze X směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o obezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičními xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx směrnic 2006/48/XX x 2006/49/ES (Úř. xxxx. L 176, 27.6.2013, x. 338), xxx xxxx stanovena:

i)

směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/110/XX xx xxx 16. září 2009 x přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, x xxxxx výkonu a x xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx směrnic 2005/60/XX a 2006/48/ES x o xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/XX (Xx. xxxx. X 267, 10.10.2009, s. 7);

ii)

směrnicí Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2011/61/XX xx xxx 8. xxxxxx 2011 x správcích xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (XX) č. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010 (Xx. xxxx. X 174, 1.7.2011, x. 1);

xxx)

xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 236/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012 x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx selhání (Xx. xxxx. X 86, 24.3.2012, s. 1);

xx)

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 345/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu (Xx. xxxx. X 115, 25.4.2013, x. 1);

x)

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 346/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního podnikání (Xx. věst. L 115, 25.4.2013, x. 18);

xx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2014/17/EU xx dne 4. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x bydlení x x změně xxxxxxx 2008/48/XX x 2013/36/XX a xxxxxxxx (XX) x. 1093/2010 (Xx. xxxx. X 60, 28.2.2014, x. 34);

xxx)

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 537/2014 xx xxx 16. dubna 2014 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2005/909/XX (Xx. věst. X 158, 27.5.2014, x. 77);

viii)

nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 600/2014 xx xxx 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x x změně xxxxxxxx (XX) č. 648/2012 (Xx. xxxx. X 173, 12.6.2014, x. 84);

ix)

směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vnitřním xxxx, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2002/65/ES, 2009/110/XX x 2013/36/XX x nařízení (XX) x. 1093/2010 x xxxxxxx xxxxxxxx 2007/64/XX (Xx. věst. L 337, 23.12.2015, x. 35);

x)

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/25/XX xx dne 21. xxxxx 2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. L 142, 30.4.2004, x. 12);

xx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/36/XX xx xxx 11. xxxxxxxx 2007 x výkonu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 184, 14.7.2007, x. 17);

xii)

směrnicí Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2004/109/XX xx xxx 15. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jejichž xxxxx papíry xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, x x xxxxx xxxxxxxx 2001/34/XX (Xx. xxxx. L 390, 31.12.2004, x. 38);

xiii)

nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 x XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistranách a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. věst. X 201, 27.7.2012, x. 1);

xxx)

xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/1011 ze xxx 8. června 2016 x indexech, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojích x xxxxxxxxxx smlouvách xxxx x měření výkonnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx, a x změně směrnic 2008/48/XX x 2014/17/XX x nařízení (XX) x. 596/2014 (Xx. xxxx. X 171, 29.6.2016, x. 1);

xv)

směrnicí Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/138/XX xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x přístupu x pojišťovací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výkonu (Xxxxxxxxxxx XX) (Xx. věst. X 335, 17.12.2009, x. 1);

xxx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/59/XX ze xxx 15. xxxxxx 2014, xxxxxx xx stanoví xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a řešení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kterou xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 82/891/XXX, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/24/XX, 2002/47/ES, 2004/25/XX, 2005/56/XX, 2007/36/XX, 2011/35/XX, 2012/30/XX x 2013/36/XX x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 x (EU) x. 648/2012 (Úř. xxxx. X 173, 12.6.2014, x. 190);

xxxx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2002/87/XX xx dne 16. prosince 2002 x doplňkovém dozoru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a investičními xxxxxxx xx finančním xxxxxxxxxxxx x o xxxxx směrnice Xxxx 73/239/XXX, 79/267/XXX, 92/49/XXX, 92/96/XXX, 93/6/XXX x 93/22/XXX a směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 98/78/ES x 2000/12/XX (Úř. xxxx. X 35, 11.2.2003, x. 1);

xxxxx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/49/XX xx xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx pojištění xxxxxx (Úř. věst. X 173, 12.6.2014, x. 149);

xxx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 97/9/XX ze xxx 3. března 1997 x systémech xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 84, 26.3.1997, x. 22);

xx)

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích xx úvěrové instituce x xxxxxxxxxx podniky x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 1).

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx čl. 2 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxx) – xxxxxxxxxx x soulad výrobků x xxxxxxxx:

1.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x Unii x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/95/XX xx xxx 3. xxxxxxxx 2001 x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxx (Xx. věst. L 11, 15.1.2002, x. 4);

xx)

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx jiných vyráběných xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx lidského xxxxxx a rostlinných x živočišných xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx budoucí xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x přílohách X x II xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2019/1020 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x dozoru xxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x předpisy x x změně xxxxxxxx 2004/42/XX a xxxxxxxx (ES) x. 765/2008 a (EU) x. (XX) x. 305/2011 (Xx. xxxx. X 169, 25.6.2019, x. 1);

xxx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2007/46/XX xx xxx 5. září 2007, xxxxxx xx stanoví xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxx směrnice) (Xx. xxxx. L 263, 9.10.2007, s. 1).

2.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a nebezpečných xxxxxxx xx xxx x jejich xxxxxxxxx, xxx jsou stanovena:

i)

směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/43/XX ze xxx 6. xxxxxx 2009 o zjednodušení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obranné xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 146, 10.6.2009, x. 1);

xx)

xxxxxxxx Xxxx 91/477/XXX xx xxx 18. xxxxxx 1991 o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X 256, 13.9.1991, x. 51);

iii)

nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 98/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013 o xxxxxxx prekurzorů xxxxxxxx xx xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 39, 9.2.2013, x. 1).

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx. 2 xxxx. 1 písm. x) bodu xx) – xxxxxxxxxx dopravy:

1.

Požadavky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dopravy, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2016/798 xx dne 11. xxxxxx 2016 x bezpečnosti xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 138, 26.5.2016, x. 102).

2.

Xxxxxxxxx xx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 996/2010 xx dne 20. xxxxx 2010 x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a incidentů x xxxxxxxx xxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx 94/56/ES (Xx. xxxx. L 295, 12.11.2010, x. 35).

3.

Požadavky xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/96/XX xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 o xxxxxx xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 319, 29.11.2008, x. 59);

xx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2004/54/XX xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx tunely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítě (Xx. xxxx. X 167, 30.4.2004, x. 39);

xxx)

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1071/2009 xx xxx 21. října 2009, xxxxxx se zavádějí xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx závazných xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v silniční xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/26/ES (Xx. xxxx. X 300, 14.11.2009, x. 51).

4.

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jak jsou xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 391/2009 xx xxx 23. xxxxx 2009, xxxxxx se xxxxxxx společná pravidla x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X 131, 28.5.2009, x. 11);

xx)

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 392/2009 xx xxx 23. xxxxx 2009 x odpovědnosti xxxxxxxx k cestujícím xx xxxx x xxxxxxx nehod (Xx. xxxx. L 131, 28.5.2009, s. 24);

xxx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/90/XX xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x lodní xxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx Rady 96/98/XX (Xx. xxxx. X 257, 28.8.2014, x. 146);

xx)

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/18/XX xx xxx 23. xxxxx 2009, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx námořní xxxxxxx x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxx 1999/35/XX a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/59/XX (Úř. xxxx. X 131, 28.5.2009, x. 114);

x)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2008/106/XX ze xxx 19. listopadu 2008 o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx námořníků (Xx. věst. L 323, 3.12.2008, x. 33);

xx)

xxxxxxxx Xxxx 98/41/XX xx dne 18. xxxxxx 1998 x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx lodí xxxxxxxxxxxxx dopravu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx (Xx. xxxx. X 188, 2.7.1998, x. 35);

xxx)

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/96/XX xx xxx 4. xxxxxxxx 2001, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xx. věst. X 13, 16.1.2002, x. 9).

5.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2008/68/XX ze dne 24. xxxx 2008 x pozemní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X 260, 30.9.2008, x. 13).

E.   Ustanovení xx. 2 odst. 1 písm. x) xxxx v) – xxxxxxx životního xxxxxxxxx:

1.

Xxxxxxx xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak jsou xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/99/XX ze dne 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 328, 6.12.2008, x. 28), xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx 2008/99/XX.

2.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/87/XX xx xxx 13. xxxxx 2003 x xxxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Rady 96/61/XX (Xx. xxxx. X 275, 25.10.2003, x. 32);

ii)

směrnicí Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2009/28/XX ze xxx 23. xxxxx 2009 x xxxxxxx využívání xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2001/77/XX x 2003/30/XX (Úř. xxxx. L 140, 5.6.2009, x. 16);

xxx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2012/27/XX xx xxx 25. xxxxx 2012 x energetické xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 2009/125/ES x 2010/30/XX x x xxxxxxx xxxxxxx 2004/8/ES x 2006/32/ES (Xx. xxxx. L 315, 14.11.2012, x. 1);

xx)

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 525/2013 xx dne 21. května 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a Unie xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x x zrušení xxxxxxxxxx x. 280/2004/XX (Xx. xxxx. L 165, 18.6.2013, x. 13);

x)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2018/2001 xx xxx 11. xxxxxxxx 2018 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdrojů (Xx. xxxx. L 328, 21.12.2018, s. 82).

3.

Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxx s odpady, xxx jsou stanovena:

i)

směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/98/ES xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X 312, 22.11.2008, x. 3);

ii)

nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1257/2013 xx dne 20. xxxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1013/2006 x směrnice 2009/16/XX (Xx. xxxx. X 330, 10.12.2013, x. 1);

xxx)

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 649/2012 xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 o xxxxxx a dovozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X 201, 27.7.2012, x. 60).

4.

Xxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x znečištění xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 1999/94/XX xx xxx 13. xxxxxxxx 1999 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x emisích CO2 xxx prodeji xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 12, 18.1.2000, x. 16);

xx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x. 2001/81/XX xx xxx 23. xxxxx 2001 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 309, 27.11.2001, s. 22);

xxx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/49/XX ze xxx 25. xxxxxx 2002 x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 189, 18.7.2002, x. 12);

xx)

xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 782/2003 xx xxx 14. dubna 2003 x zákazu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx plavidlech (Úř. xxxx. X 115, 9.5.2003, x. 1);

x)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/35/XX xx xxx 21. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx životním xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 143, 30.4.2004, x. 56);

xx)

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2005/35/XX xx xxx 7. xxxx 2005 x znečištění x xxxx x x xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx jednání (Úř. xxxx. X 255, 30.9.2005, x. 11);

vii)

nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 166/2006 ze dne 18. xxxxx 2006, xxxxxx xx zřizuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxx 91/689/EHS a 96/61/XX (Úř. věst. X 33, 4.2.2006, x. 1);

xxxx)

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2009/33/XX xx xxx 23. xxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel (Xx. xxxx. X 120, 15.5.2009, s. 5);

ix)

nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 443/2009 ze xxx 23. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx nové osobní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu Společenství xx xxxxxxxxx xxxxx XX2 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 140, 5.6.2009, x. 1);

x)

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1005/2009 ze xxx 16. září 2009 x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vrstvu (Xx. xxxx. L 286, 31.10.2009, x. 1);

xx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/126/ES xx xxx 21. xxxxx 2009 o xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx par xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx vozidel xx čerpacích xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 285, 31.10.2009, x. 36);

xxx)

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 510/2011 ze xxx 11. xxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx výkonnostní emisní xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci integrovaného xxxxxxxx Xxxx ke xxxxxxxxx emisí XX2 x lehkých xxxxxxx (Xx. xxxx. X 145, 31.5.2011, x. 1);

xxxx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2014/94/XX xx xxx 22. xxxxx 2014 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X 307, 28.10.2014, x. 1);

xxx)

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/757 xx xxx 29. xxxxx 2015 o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx oxidu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxx 2009/16/XX (Xx. věst. X 123, 19.5.2015, x. 55);

xx)

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2193 xx dne 25. xxxxxxxxx 2015 x omezení emisí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 313, 28.11.2015, x. 1).

5.

Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx vody x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx stanovena:

i)

směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/60/XX xx dne 23. října 2007 x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. L 288, 6.11.2007, x. 27);

xx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/105/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx environmentální xxxxxxx x oblasti xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx zrušení směrnic Xxxx 82/176/EHS, 83/513/XXX, 84/156/XXX, 84/491/XXX a 86/280/XXX x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/60/ES (Xx. věst. X 348, 24.12.2008, x. 84);

xxx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/92/XX xx xxx 13. xxxxxxxx 2011 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a soukromých xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 26, 28.1.2012, x. 1).

6.

Pravidla xxxxxxxx xx ochrany xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx stanovena:

i)

nařízením Xxxx (ES) č. 1936/2001 ze xxx 27. září 2001, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx populací xxxxxx stěhovavých xxx (Xx. xxxx. X 263, 3.10.2001, s. 1);

xx)

xxxxxxxxx Rady (ES) x. 812/2004 ze xxx 26. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx opatření týkající xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 88/98 (Úř. xxxx. L 150, 30.4.2004, x. 12);

xxx)

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1007/2009 xx dne 16. xxxx 2009 x obchodování s xxxxxxxx x tuleňů (Xx. věst. L 286, 31.10.2009, x. 36);

xx)

xxxxxxxxx Xxxx (ES) x. 734/2008 xx xxx 15. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx moři xxxx nepříznivým dopadem xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx při xxx (Úř. xxxx. X 201, 30.7.2008, x. 8);

x)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/147/XX ze xxx 30. listopadu 2009 x ochraně xxxxx xxxxxxxx ptáků (Xx. xxxx. L 20, 26.1.2010, s. 7);

vi)

nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 995/2010 xx xxx 20. xxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 295, 12.11.2010, x. 23);

xxx)

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1143/2014 xx xxx 22. xxxxx 2014 x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X 317, 4.11.2014, s. 35).

7.

Pravidla xxxxxxxx se chemických xxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1907/2006 xx xxx 18. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx, hodnocení, xxxxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx 1999/45/ES x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 793/93, nařízení Xxxxxx (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/XXX x xxxxxxx Xxxxxx 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/XX x 2000/21/XX (Xx. věst. X 396, 30.12.2006, x. 1).

8.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx produktů, xxx xxxx stanovena xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/848 xx xxx 30. xxxxxx 2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 834/2007 (Xx. xxxx. L 150, 14.6.2018, x. 1).

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx. 2 odst. 1 písm. x) xxxx xx) – xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx bezpečnosti, xxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx Xxxx 2009/71/Xxxxxxx xx xxx 25. června 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. X 172, 2.7.2009, x. 18);

xx)

xxxxxxxx Xxxx 2013/51/Xxxxxxx ze xxx 22. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx obyvatelstva, xxxxx jde o xxxxxxxxxxxx látky xx xxxx určené x xxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. L 296, 7.11.2013, x. 12);

xxx)

xxxxxxxx Xxxx 2013/59/Xxxxxxx ze xxx 5. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx 89/618/Xxxxxxx, 90/641/Xxxxxxx, 96/29/Xxxxxxx, 97/43/Xxxxxxx x 2003/122/Xxxxxxx (Úř. xxxx. L 13, 17.1.2014, x. 1);

iv)

směrnicí Xxxx 2011/70/Xxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 2011, kterou xx xxxxxxx rámec Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. L 199, 2.8.2011, s. 48);

x)

xxxxxxxx Xxxx 2006/117/Euratom xx xxx 20. xxxxxxxxx 2006 x dozoru xxx xxxxxxxxx radioaktivního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 337, 5.12.2006, x. 21);

xx)

xxxxxxxxx Xxxx (Euratom) 2016/52 xx xxx 15. xxxxx 2016, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx radioaktivní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx) x. 3954/87 x xxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx) x. 944/89 x (Euratom) x. 770/90 (Xx. xxxx. X 13, 20.1.2016, s. 2);

vii)

nařízením Xxxx (Euratom) x. 1493/93 xx xxx 8. xxxxxx 1993 x xxxxxxxx radioaktivních xxxxx xxxx členskými xxxxx (Xx. xxxx. X 148, 19.6.1993, x. 1).

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. a) bodu xxx) – xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

1.

Xxxxxxxxxxx x krmivové xxxxx Xxxx xxxxxxxx obecnými xxxxxxxx a požadavky xxxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 178/2002 xx xxx 28. xxxxx 2002, kterým xx xxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, zřizuje xx Evropský xxxx xxx xxxxxxxxxx potravin x xxxxxxx postupy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. X 31, 1.2.2002, x. 1).

2.

Xxxxxx xxxxxx, xxx xx upraveno:

i)

nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xx xxx 9. xxxxxx 2016 o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxx xxxxxx („xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx zvířat“) (Xx. věst. X 84, 31.3.2016, x. 1);

xx)

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1069/2009 ze xxx 21. xxxxx 2009 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx x xxxxxx spotřebě, x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1774/2002 (xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) (Xx. věst. X 300, 14.11.2009, x. 1).

3.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625 ze xxx 15. xxxxxx 2017 x úředních xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděných x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (XX) č. 1069/2009, (XX) č. 1107/2009, (XX) x. 1151/2012, (XX) x. 652/2014, (XX) 2016/429 x (XX) 2016/2031, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1/2005 a (XX) x. 1099/2009 a xxxxxxx Xxxx 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/XX, 2008/119/XX x 2008/120/ES a x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 854/2004 x (XX) x. 882/2004, směrnice Xxxx 89/608/XXX, 89/662/XXX, 90/425/XXX, 91/496/XXX, 96/23/XX, 96/93/XX x 97/78/XX x xxxxxxxxxx Rady 92/438/XXX (nařízení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 95, 7.4.2017, s. 1).

4.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx Rady 98/58/XX xx xxx 20. xxxxxxxx 1998 o xxxxxxx zvířat chovaných xxx hospodářské účely (Xx. věst. X 221, 8.8.1998, x. 23);

xx)

xxxxxxxxx Rady (XX) x. 1/2005 xx xxx 22. xxxxxxxx 2004 o xxxxxxx xxxxxx xxxxx přepravy x souvisejících xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx 64/432/XXX a 93/119/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1255/97 (Xx. xxxx. L 3, 5.1.2005, x. 1);

xxx)

xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009 xx xxx 24. xxxx 2009 x ochraně xxxxxx xxx usmrcování (Xx. xxxx. X 303, 18.11.2009, s. 1);

xx)

xxxxxxxx Rady 1999/22/XX xx dne 29. xxxxxx 1999 x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx X 94, 9.4.1999, x. 24);

x)

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2010/63/XX ze dne 22. xxxx 2010 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X 276, 20.10.2010, x. 33).

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x) bodu xxxx) – veřejné xxxxxx:

1.

Xxxxxxxx ke stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti xxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx upravena:

i)

směrnicí Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2002/98/XX xx xxx 27. ledna 2003, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro odběr, xxxxxxxxx, zpracování, skladování x distribuci xxxxxx xxxx a krevních xxxxxx a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2001/83/XX (Úř. věst. X 33, 8.2.2003, x. 30);

xx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2004/23/XX xx xxx 31. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, odběr, xxxxxxxxxxx, zpracování, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx (Xx. xxxx. X 102, 7.4.2004, x. 48);

xxx)

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2010/53/XX xx xxx 7. xxxxxxxx 2010 x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxx x transplantaci (Xx. xxxx. L 207, 6.8.2010, s. 14).

2.

Xxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 141/2000 xx xxx 16. xxxxxxxx 1999 x xxxxxxxx přípravcích xxx xxxxxx onemocnění (Xx. xxxx. X 18, 22.1.2000, x. 1);

xx)

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/83/ES xx xxx 6. xxxxxxxxx 2001 o xxxxxx Xxxxxxxxxxxx týkajícím xx humánních xxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 311, 28.11.2001, x. 67);

xxx)

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/6 xx xxx 11. xxxxxxxx 2018 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravcích x x xxxxxxx směrnice 2001/82/XX (Xx. xxxx. X 4, 7.1.2019, x. 43);

xx)

xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 726/2004 xx dne 31. xxxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx registraci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků a xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx Evropská xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 136, 30.4.2004, s. 1);

x)

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1901/2006 xx xxx 12. prosince 2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro pediatrické xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 1768/92, xxxxxxxx 2001/20/XX, směrnice 2001/83/XX x nařízení (XX) x. 726/2004 (Úř. xxxx. L 378, 27.12.2006, x. 1);

xx)

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1394/2007 xx dne 13. xxxxxxxxx 2007 x xxxxxxxx přípravcích xxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx 2001/83/XX x xxxxxxxx (XX) x. 726/2004 (Xx. xxxx. X 324, 10.12.2007, x. 121);

xxx)

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 536/2014 xx dne 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxx hodnoceních xxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků x x xxxxxxx směrnice 2001/20/XX (Xx. xxxx. X 158, 27.5.2014, x. 1).

3.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/24/XX ze dne 9. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v přeshraniční xxxxxxxxx xxxx (Xx. xxxx. X 88, 4.4.2011, x. 45).

4.

Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx upraveno xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/40/XX xx xxx 3. xxxxx 2014 x sbližování xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx úpravy x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx směrnice 2001/37/XX (Úř. xxxx. X 127, 29.4.2014, x. 1).

I.   Ustanovení čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx) – xxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 98/6/XX ze xxx 16. xxxxx 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 80, 18.3.1998, s. 27);

xx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/770 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (Úř. xxxx. X 136, 22.5.2019, x. 1);

xxx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2019/771 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx smluv x prodeji xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XX) 2017/2394 x xxxxxxxx 2009/22/XX x x zrušení xxxxxxxx 1999/44/XX (Xx. xxxx. X 136, 22.5.2019, x. 28);

iv)

směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 1999/44/XX ze xxx 25. xxxxxx 1999 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx spotřebního xxxxx x záruk na xxxx xxxxx (Xx. xxxx. X 171, 7.7.1999, s. 12);

v)

směrnicí Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2002/65/ES xx xxx 23. xxxx 2002 x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxxx xx trh xx dálku a x xxxxx směrnice Xxxx 90/619/EHS x xxxxxxx 97/7/XX x 98/27/XX (Úř. xxxx. X 271, 9.10.2002, x. 16);

vi)

směrnicí Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/29/XX xx dne 11. května 2005 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spotřebitelům xx xxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2006/2004 (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) (Úř. xxxx. L 149, 11.6.2005, s. 22);

xxx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2008/48/ES xx xxx 23. dubna 2008 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx úvěru x o zrušení xxxxxxxx Xxxx 87/102/XXX (Xx. věst. X 133, 22.5.2008, x. 66);

xxxx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/83/XX xx xxx 25. xxxxx 2011 o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx směrnice Xxxx 93/13/XXX a xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/44/XX x xxxxxxx směrnice Xxxx 85/577/EHS x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 97/7/XX (Xx. xxxx. X 304, 22.11.2011, x. 64);

xx)

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/92/XX xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x přístupu x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. L 257, 28.8.2014, x. 214).

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx. 2 odst. 1 písm. a) xxxx x) – xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx systémů:

i)

směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/58/XX xx xxx 12. xxxxxxxx 2002 x zpracování osobních xxxxx x ochraně xxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích) (Úř. xxxx. X 201, 31.7.2002, x. 37);

xx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx dne 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) (Xx. xxxx. X 119, 4.5.2016, s. 1);

xxx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/1148 xx xxx 6. xxxxxxxx 2016 x xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx systémů x Xxxx (Úř. věst. X 194, 19.7.2016, x. 1).

Xxxx II

Ustanovení xx. 3 xxxx. 1 se xxxxxxxx xx tyto xxxxxx xxxxxxxx Unie:

A.   Ustanovení xx. 2 odst. 1 xxxx. x) bodu xx) – finanční xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx a předcházení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1.

Xxxxxxxx xxxxxx:

x)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX xx xxx 13. července 2009 o koordinaci xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kolektivního investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Úř. xxxx. X 302, 17.11.2009, x. 32);

xx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/2341 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016 x xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX) x xxxxxxx xxx xxxx (Úř. věst. X 354, 23.12.2016, x. 37);

xxx)

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/43/XX xx xxx 17. xxxxxx 2006 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrek, x xxxxx směrnic Xxxx 78/660/XXX a 83/349/XXX x x zrušení xxxxxxxx Rady 84/253/EHS (Xx. věst. X 157, 9.6.2006, x. 87);

xx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 596/2014 ze xxx 16. dubna 2014 o xxxxxxxxxx xxxx (nařízení x xxxxxxxxxx xxxx) x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/6/XX x xxxxxxx Xxxxxx 2003/124/XX, 2003/125/XX x 2004/72/ES (Xx. xxxx. X 173, 12.6.2014, x. 1);

x)

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x změně směrnice 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Úř. věst. X 176, 27.6.2013, x. 338);

xx)

xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/65/XX ze dne 15. xxxxxx 2014 x trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2002/92/XX x 2011/61/XX (Úř. xxxx. X 173, 12.6.2014, x. 349);

vii)

nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 909/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x Evropské xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx 98/26/XX x 2014/65/XX a xxxxxxxx (XX) x. 236/2012 (Xx. xxxx. X 257, 28.8.2014, s. 1);

xxxx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx složkou (Xx. xxxx. L 352, 9.12.2014, s. 1);

xx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2365 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (Úř. xxxx. L 337, 23.12.2015, x. 1);

x)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/97 xx dne 20. xxxxx 2016 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 26, 2.2.2016, s. 19);

xx)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2017/1129 xx xxx 14. xxxxxx 2017 o xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx uveřejněn při xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxx směrnice 2003/71/XX (Úř. xxxx. X 168, 30.6.2017, x. 12).

2.

Xxxxxxxxxxx praní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz nebo xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 x o zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/ES x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 73);

ii)

nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/847 ze xxx 20. května 2015 x informacích xxxxxxxxxxxxxxx převody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1781/2006 (Xx. xxxx. X 141, 5.6.2015, x. 1).

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx. 2 odst. 1 xxxx. a) xxxx xx) – xxxxxxxxxx dopravy:

i)

nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 376/2014 xx dne 3. xxxxx 2014 o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, analýze xxxxxx hlášení a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 996/2010 x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/42/XX, xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 1321/2007 x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1330/2007 (Xx. xxxx. X 122, 24.4.2014, x. 18);

ii)

směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/54/XX xx xxx 20. xxxxxxxxx 2013 x některých xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx o xxxxx xx moři x xxxx 2006 a xxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 329, 10.12.2013, s. 1);

iii)

směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/16/XX ze xxx 23. xxxxx 2009 o státní xxxxxxxxx inspekci (Xx. xxxx. X 131, 28.5.2009, x. 57).

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx. 2 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) – xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/30/XX ze xxx 12. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odvětví xxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxx x x xxxxx xxxxxxxx 2004/35/XX (Úř. xxxx. L 178, 28.6.2013, s. 66).