Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2019/1859

ze xxx 6. xxxxxxxxx 2019,

kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 10 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2019/1242, pokud xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x ohledem xx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1242 xx xxx 20. xxxxxx 2019, kterým se xxxxxxx výkonnostní normy xxxxx XX2 xxx xxxx těžká xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 595/2009 x (XX) 2018/956 x xxxxxxxx Rady 96/53/XX&xxxx;(1), x xxxxxxx xxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1)

Xxx vytvořila xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx emisí CO2 („xxxxxxxx“), xx vhodné, xxx Komise xxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx výrobcům xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného v xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2017/2400&xxxx;(2), xxxxxxx k xxxxxxxx souboru „xxx xxxx xxxx xxxx“.

(2)

Xxxxxxx x xxxxxxxx souboru „xxx xxxx data xxxx“ xx Komisi xxxxxxx posoudit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx XX2 vozidel vyplývající x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx „xxx xxxx xxxx xxxx“ jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx emisí XX2 xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vozidel, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Datové xxxxxxx „xxx exec xxxx xxxx“ jsou xxxx xxxxxxxx jednak pro xxxxxxxxx potenciální potřeby xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX2 dotyčných xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx x součástech, xxxxx xxxx zadány xx simulačního xxxxxxxx.

(3)

Xx xxxxx vhodné, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx „xxx exec xxxx xxxx“ xxxxxxxx xx vozidel, x xxxxx proběhla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 2019 x 2020, x xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyrobených xxxx 1. říjnem 2019 xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveno xx pozdější xxxxx, xxxx na 30. xxxx 2021.

(4)

Xx důležité xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx k ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x v nezbytných xxxxxxxxx xxxxxxx přijmout xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx úložiště xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx Evropská agentura xxx xxxxxxx prostředí, xxx výrobcům xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by měly xxx xxxxxxx xxxxx x údaji vykazovanými xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/956&xxxx;(3).

(6)

Xxx bylo xxxxx zajistit věrohodnost x reprezentativnost xxxxxxxxxxxx xxxxx XX2 xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx XX2 xxx celý xxxxxx xxxx Xxxx, xxxx nařízení xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx co xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2021 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx sledovat x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XXX („comma separated xxxxxx“); tento xxxxxx x příponou “.xxxx“ xxxx stejný xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx generovaných simulačním xxxxxxxxx, jenž xx xxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx (XX) 2017/2400, x xx v jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) (xxxxxx soubor „xxx exec xxxx xxxx“).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx „sum xxxx xxxx xxxx“ xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x)

xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2019 xx 30. xxxxxx 2020, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxx 2020;

x)

xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2019 do 30. září 2019, x xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 30. xxxx 2021;

x)

xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2020 xx 30. xxxxxx 2021, a xxxx xxxxx vykazují xxxxxxxxxx xx 30. xxxx 2021.

3.   Datové xxxxxxx „xxx exec data xxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úložišti xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“). Xxxxxxxxx místo xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x-xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x odstavci 5.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx odpovídá xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výrobců, je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) 2018/956, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx Xxxxxx jinak xx 1. xxxx 2020.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XX-XX2-XXX-XXXXXXXXXXXXXX@xx.xxxxxx.xx

x

XXX-xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxx

1.   Výrobci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 2. O xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informují Komisi.

2.   Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 1 odst. 2.

3.   Xx-xx Komise xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, přijme xxxxx xxxxxxx xx projednání x výrobcem opatření xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 3

Vstup x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx třetím xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech.

V Xxxxxxx xxx 6. xxxxxxxxx 2019.

Xx Komisi

předseda

Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX


(1)  Úř. xxxx. X 198, 25.7.2019, s. 202.

(2)  Nařízení Xxxxxx (EU) 2017/2400 xx xxx 12. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 595/2009, pokud xxx o xxxxxxxxx xxxxx XX2 x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, x o xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/46/XX x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 582/2011 (Xx. věst. X 349, 29.12.2017, x. 1).

(3)  Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/956 xx xxx 28. xxxxxx 2018 x sledování x xxxxxxxxxx emisí XX2 x xxxxxxxx paliva x xxxxxx těžkých xxxxxxx (Úř. xxxx. X 173, 9.7.2018, x 1).