Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX RADY 2009/905/XXX

xx dne 30. xxxxxxxxx 2009

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx forenzních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx laboratorní činnosti

RADA XXXXXXXX XXXX,

x ohledem xx Smlouvu o Evropské xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xx.&xxxx;30&xxxx;xxxx.&xxxx;1&xxxx;xxxx.&xxxx;x) a c) a čl. 34 odst. 2 písm. b) xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (1),

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx xxxx si xxxxxxxxx xx cíl xxxxxxxxxx a rozvíjet Xxxx xxxx prostor svobody, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx věcech.

(2)

Tohoto cíle xx xxx dosaženo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xx xx základě xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxx dodržování xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx státu, xx xxxxx xx Xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx činech x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx postup x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;30&xxxx;xxxx.&xxxx;1&xxxx;xxxx.&xxxx;x) Xxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxxxx xx mělo xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(4)

Intenzivnější xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z jednoho členského xxxxx xxx soudním xxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx zapotřebí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx forenzních služeb.

(5)

Informace xxxxxxxxxxx z forenzního xxxxxx x&xxxx;xxxxxx členském xxxxx xxxxx xxx v současnosti x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx s určitou xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx byly xxxxxxx x&xxxx;xxx byly xxxxxxx xxxxxxxx vyloženy.

(6)

V xxxx 3.4&xxxx;xxxx.&xxxx;x) xxxxxxx xxxxx Rady a Komise, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x&xxxx;xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (2), zdůraznily xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 2008 normy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7)

Xx nanejvýš xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxx o tak xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx údaje.

(8)

Podle xx.&xxxx;7&xxxx;xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxxxx Rady 2008/616/XXX xx xxx 23.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2008 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2008/615/SVV x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupráce, xxxxxxx v boji xxxxx xxxxxxxxx a přeshraniční xxxxxxx xxxxxxxx (3), xxxxxxx členské xxxxx nezbytná xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s mezinárodními normami, xxxx xx například XX XXX/XXX 17025 – „Xxxxxxxxx požadavky xx způsobilost xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ (xxxx xxx „xxxxx EN XXX/XXX 17025“).

(9)

Xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx trestního xxxxxx, xxx mají xxxxxxx xxxxxx xxxx jiné x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údajů x&xxxx;Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb provádějících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx posoudit, zda xxxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx akreditační orgán xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (ES) x.&xxxx;765/2008 xx xxx 9.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a dozor xxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx trh (4), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx takových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů. Xxxxxx 7 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v případech, xxx může být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(12)

Xxxxxxxxxx, xx nebylo xxxxxxxx dohody x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx&xxxx;xxxxxxx vědeckých důkazů, xx xxxxxxxxxx, který xx měl xxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxx přijmout xxxxxx xxxxxxx nástroj xxxxxxxx xx akreditace xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytnou xxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx normou XX ISO/IEC 17025, xxxxx i v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokyny.

(13)

Akreditační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx případně požadovat xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spadajících xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx vybudovat xxxxxxxxx důvěru x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx použitých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jakou xxxxxx použít; xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx svému xxxxx.

(15)

Xxxxx učiněné mimo xxxxxxxxx nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(16)

Xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxx důkazů.

(17)

Tímto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zahájením xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx stanovena x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyhovující normě XX XXX/XXX 17025,

PŘIJALA XXXX RÁMCOVÉ XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Cíl

1.   Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností prováděných xxxxxxxxxxxxxx poskytovateli forenzních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx byly uznávány xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výsledky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx EN XXX/XXX 17025 x xxxxxxxxxx xxxxx členském xxxxx.

2.   Xxx xxxxxxxx tohoto xxxx xx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxx forenzních xxxxxx xxxxxxxxxxx laboratorní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx XX XXX/XXX 17025.

Xxxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx:

x)

xxxxxxx XXX; x

x)

xxxxxxxxxxxxxxxxx údajů.

Xxxxxx 3

Definice

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí:

x)

„xxxxxxxxxxx činností“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, analýzou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazů xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

„xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx výstup a přímo xxxxxxxxxxx interpretace;

x)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ každá xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx příslušného donucovacího xxxx soudního orgánu;

x)

„xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ jediný xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx akreditaci x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) x. 765/2008;

x)

„xxxxxxxx XXX“ xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxxxxx znaků xxxxxxxxxx xxxxx analyzovaného xxxxxx xxxxxx DNA, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx struktury xx různých xxxxxxx XXX (loci);

x)

„xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx prstů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (kódované xxxxxxxx).

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx laboratorní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx normě EN XXX/XXX 17025.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx zajistí, xxx xxxxxxxx akreditovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxxxxx státech xxxx jeho orgány xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a vyšetřování xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx domácích xxxxxxxxxxxxx forenzních služeb xxxxxxxxxxxxx laboratorní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx normy XX XXX/XXX 17025.

2.   Tímto xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx posuzování xxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxx

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx hradí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s vnitrostátními xxxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podpory xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro vnitrostátní x xxxxxxxxxx projekty, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx, šíření know-how x xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx

1.   Pokud jde x xxxxxxx DNA, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxx xxx dosažení xxxxxxx s ustanoveními tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. listopadu 2013.

2.   Pokud xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx členské xxxxx xxxxxxxx kroky xxx xxxxxxxx xxxxxxx s ustanoveními xxxxxx rámcového rozhodnutí xx 30. xxxxxxxxx 2015.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2016 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx a Komisi xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.   Na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 a na základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx členskými xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx xx 1. xxxxxxxx 2018 xxxxxx o provádění x xxxxxxxxx xxxxxx rámcového xxxxxxxxxx.

5.   Xxxx xx xxxxx xxxx 2018 xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx rozhodnutím.

Xxxxxx 8

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým dnem xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

X Xxxxxxx dne 30. listopadu 2009.

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. ASK


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. C 174, 28.7.2009, x. 7.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 198, 12.8.2005, s. 1.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 210, 6.8.2008, x. 12.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 218, 13.8.2008, s. 30.