Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXX ROZHODNUTÍ XXXX 2009/905/XXX

xx xxx 30. xxxxxxxxx 2009

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx forenzních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x ohledem xx Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xx.&xxxx;30&xxxx;xxxx.&xxxx;1&xxxx;xxxx.&xxxx;x) x&xxxx;x) x&xxxx;xx.&xxxx;34&xxxx;xxxx.&xxxx;2&xxxx;xxxx.&xxxx;x) xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Španělského xxxxxxxxxx (1),

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx cíl xxxxxxxxxx a rozvíjet Xxxx xxxx prostor xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx; vysokou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postup xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxxx a justiční xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx.

(2)

Xxxxxx cíle xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx členských států xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx Unie xxxxxxxx a které xxxx xxxxxxxx xxxxxx společné.

(3)

Výměna xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx činech a trestné xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx odhalování x&xxxx;xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx postup v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;30&xxxx;xxxx.&xxxx;1&xxxx;xxxx.&xxxx;x) Smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací o forenzních xxxxxxxx a častější xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx členského xxxxx při soudním xxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(5)

Informace xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx být x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx členském xxxxx xxxxxxx s určitou xxxxx xxxxxxxxx co xx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx řešena, xxxx xxxxxx byly xxxxxxx a jak xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6)

X xxxx 3.4 písm. h) xxxxxxx xxxxx Rady x&xxxx;Xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx Xxxxxxx program x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (2), xxxxxxxxxx xxxxxxx státy potřebu xxxxxxxx xx xxxx 2008 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx zavést společné xxxxx pro poskytovatele xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxx x&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jako xxxx profily XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(8)

Xxxxx xx.&xxxx;7&xxxx;xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxxxx Xxxx 2008/616/SVV xx xxx 23. června 2008 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2008/615/XXX x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx proti xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (3), xxxxxxx členské xxxxx nezbytná opatření x&xxxx;xxxxxxxxx integrity profilů XXX xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s mezinárodními normami, xxxx xx xxxxxxxxx XX XXX/XXX 17025 – „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx způsobilost xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ (xxxx xxx „norma XX XXX/XXX 17025“).

(9)

Profily XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx pouze pro xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx totožnosti xxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxxx xxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx výměny xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;Xxxx xx xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx provádějících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx akreditační xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx pravomoc xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (ES) x.&xxxx;765/2008 xx xxx 9.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2008, xxxxxx xx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx a dozor nad trhem xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxx (4), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů. Článek 7 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v případech, xxx může být xxxxxxxxxx vyžadována od xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(12)

Xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx; xx proto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti. Xxxxxxxxxx poskytuje nezbytnou xxxxxx toho, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx probíhají x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx XX XXX/XXX 17025, xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx s odpovídajícími xxxxxxxx xxxxxx.

(13)

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx případně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spadajících xx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx neuvádí, xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(15)

Xxxxx učiněné xxxx xxxxxxxxx nespadají xx xxxxxxx působnosti tohoto xxxxxxxxx rozhodnutí. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sběr xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx události či xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx forenzní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(16)

Xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důkazů.

(17)

Tímto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx platnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx provádění, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisy, x&xxxx;xx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx forenzních xxxxxx nebyl akreditován xxxx xxxxxxxxxx normě XX XXX/XXX 17025,

XXXXXXX XXXX XXXXXXX ROZHODNUTÍ:

Xxxxxx 1

Xxx

1.   Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovateli forenzních xxxxxx x xxxxxx členském xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trestným xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx laboratorních xxxxxxxx prováděných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxx normy EN XXX/XXX 17025 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxx xxxxxxxx tohoto xxxx xx zajistí, aby xxxx poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxxxxxx orgánem jako xxxxxxxxxx normě EN XXX/XXX 17025.

Xxxxxx 2

Xxxxxx působnosti

Xxxx xxxxxxx rozhodnutí se xxxxxxxx xx laboratorní xxxxxxxx xxxxxxxx xx:

x)

xxxxxxx XXX; x

b)

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí:

x)

„xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stop z předmětů, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx forenzních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx forenzních xxxxxx;

x)

„xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx výstup a přímo xxxxxxxxxxx interpretace;

x)

„poskytovatelem forenzních xxxxxx“ každá xxxxxxx xxxx soukromá xxxxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratoří xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)

„xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánem“ jediný xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx státem delegované xxxxxxxxx provádí akreditaci x xxxxxxx s nařízením (XX) x. 765/2008;

x)

„xxxxxxxx XXX“ písmenný xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzorku xxxxxx DNA, tj. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx struktury xx různých místech XXX (xxxx);

x)

„xxxxxxxxxxxxxxxxx údaji“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx otisků xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxxx

Členské xxxxx xxxxxxx, xxx byli xxxxxx poskytovatelé forenzních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx normě EN XXX/XXX 17025.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Každý xxxxxxx stát xxxxxxx, xxx výsledky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx laboratorní xxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činům, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uznávány xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx normy XX XXX/XXX 17025.

2.   Xxxxx xxxxxxxx rozhodnutím nejsou xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxx

1.   Každý xxxxxxx xxxx hradí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Komise xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx-xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Provádění

1.   Pokud xxx x xxxxxxx DNA, xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxx pro dosažení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx rozhodnutí xx 30. xxxxxxxxx 2013.

2.   Pokud xxx o daktyloskopické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx souladu s ustanoveními xxxxxx rámcového xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2015.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 30. května 2016 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx a Komisi xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx provádějí xxxxxxxxxx, xxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.   Xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutých xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxxx Xxxx xx 1. xxxxxxxx 2018 xxxxxx o provádění a používání xxxxxx rámcového xxxxxxxxxx.

5.   Xxxx xx konce roku 2018 xxxxxxx, do xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Vstup x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xx vyhlášení v Úředním xxxxxxxx Evropské xxxx.

X Xxxxxxx xxx 30. listopadu 2009.

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. ASK


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 174, 28.7.2009, x. 7.

(2)  Úř. věst. X 198, 12.8.2005, s. 1.

(3)  Úř. xxxx. X 210, 6.8.2008, x. 12.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 218, 13.8.2008, s. 30.