Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (XX) 2019/904

xx xxx 5. června 2019

x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx

(Xxxx x významem xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX A RADA XXXXXXXX UNIE,

s ohledem xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx, a zejména xx xx. 192 odst. 1 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

s ohledem na xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru (1),

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx (2),

v souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nízká xxxx xxxxxx znamenají, xx xx xxxxx materiál x xxx xxx větší xxxx všudypřítomný v každodenním xxxxxx. Plasty xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úlohu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx stále xxxxxxx xxxxxxxxx xx krátkodobým xxxxxxxx využití, xxxxx xxxxxx určeny x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nákladově xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx a spotřební xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a lineární. X xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Komise xx dne 2. xxxxxxxx 2015 xxxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxx – akční xxxx XX xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx strategii xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Komise xx xxx 16. ledna 2018 xxxxxxxx „Xxxxxxxx strategie pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx x xxxxxx, xx xx nutné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx možné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plastů. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx k vybudování oběhového xxxxxxxxxxxx, v jehož xxxxx xx budou při xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx plně xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx a budou xx xxxxxxx a prosazovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, zdravotní x xxxxxxxxxx dopady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx, xxx xxx vytvořen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx tyto xxxxxx účinně xxxxxx.

(2)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx oběhového xxxxxxxxxxxx, xxxxx spíše než xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a opětovně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a jsou x xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Takové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s odpady xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2008/98/XX (4). Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 12 xxxxxxxxxxx OSN, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx Xxxxxx 2030 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přijaté Xxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxx 25. xxxx 2015. Díky xx možná nejdelšímu xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxx a vzniku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx Unie xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx a životní xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxxx moří xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx celosvětový problém. Xxxxxxxxx znečištění xxxx xxxxxxx xx klíčovým xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 14 xxxxxxxxxxx XXX, který xxxxxxxx chránit a udržitelným xxxxxxxx využívat xxxxxx, xxxx x xxxxxx zdroje xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx musí xxxxx xxxxx úlohu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx problému x xxxxxxxx x xx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Unie x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx skupiny X20, X7 a OSN, x xxxxx xxxxxxxxxx koordinovaná opatření x x xxxxx ohledu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx. Aby xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx rovněž xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx odpadu x Xxxx xxxxxx k nárůstu xxxxxxxxxx xxxx odpadky v jiných xxxxxxx xxxxx.

(4)

V souladu x Xxxxxxx XXX x xxxxxxx právu xx xxx 10. prosince 1982 (XXXXXX) (5), Úmluvou o předcházení xxxxxxxxxxxx moří xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxx 29. xxxxxxxx 1972 (Xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxxx x xxxx úmluvě z roku 1996 (Xxxxxxxxx protokol), xxxxxxxx X Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx moří x xxxx x xxxx 1973 (XXXXXX) ve znění xxxxxxxxx x xxxx 1978 x x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o kontrole xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx hranice xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 22. března 1989 (6) a s právními xxxxxxxx Xxxx o odpadech xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2008/98/XX x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/59/XX (7) jsou členské xxxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx šetrné xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx moří xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx i z pozemních xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx o vodě xxxxxxxxxxx xx směrnicích Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/60/XX (8) x 2008/56/XX (9) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx řešit xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx mořských xxx, a to i jako xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje č. 14, xxxxx xxxxxxxxx OSN.

(5)

Plasty x Xxxx xxxxx 80 xx 85 % xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxx množství xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pláže, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 50 % a výrobky xxxxxxx x xxxxxxxxx 27 % x xxxxxxxxx počtu. Plastové xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx běžně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx se x xxxx xxxxxx odhozené xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx. Plastové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tudíž představují xxxxxxxx xxxxx problém x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, závažné xxxxxx xxx mořské xxxxxxxxxx, biologickou xxxxxxxxxxx x xxx lidské xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(6)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xx směrnicích 2008/98/XX, 2000/59/XX, 2000/60/XX x 2008/56/XX x x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1224/2009 (10) x xxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx Unie x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx recyklační xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/62/XX (11) x xxx v Evropské xxxxxxxxx xxx xxxxxx zajistit xx xxxx 2030, xxx veškeré xxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxx Xxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx recyklovatelné. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx znečišťování moří xxxxxxx a pro jeho xxxxxxxxx xx xxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx omezení xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx použití na xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž x Xxxx.

(7)

Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx, kde xx xx nejvíce xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxx, jakož x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxx x xxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Plastové xxxxxxx xx jedno xxxxxxx, xx něž xx vztahují xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 86 % xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx x Xxxx. Xxxx xxxxxxxx by se xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, neboť xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nacházeny xx xxxxxxx v Unii.

(8)

Xxxxxxxxxxx sice xx oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx však xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a Unie xx proto měla x xxxxxx xxxxxxxx zaujmout xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx měla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k tomu, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx výrobků xxxxxx xxxxxxx.

(9)

Může xxxxxxxx xx xxxxxxxx pozemnímu xxxxxxxxxx a kontaminaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx následnými xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a tyto xxxxxx mohou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10)

Xxxx xxxxxxxx xx charakter xxxxxxxx právní xxxxxx (xxx xxxxxxxxx) xx xxxxxx ke xxxxxxxxx 94/62/XX x 2008/98/XX. V případě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxx oblasti xxx xxxxxxxxxx tato xxxxxxxx. Xxx tomu xx x xxxxxxx omezení xxxxxxx výrobků xx xxx. Zejména xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx spotřeby, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a rozšířenou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx směrnici 94/62/XX x 2008/98/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/40/XX (12).

(11)

Xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx plastů. Xxxxxx xx xxxxxxxxx definují xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx mohly být xxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx i některé xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek“ xxxxx xx. 3 xxxx 40 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1907/2006 (13) xx se tato xxxxxxxx xxxxxx vztahovat, xxxxxxx xx v životním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx měla xxx xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 3 xxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006 xxxxxxxx x xxxx by xxx xxxxxxxx samostatná definice. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx upravených xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx z biologických, fosilních xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxx proto xxxxxxxx touto směrnicí. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx měla xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx bázi xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx xx to, zda xxxx získávány z biomasy xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxx barvy x xxxxxxx, x xxxx polymerní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12)

Za účelem xxxxxxx xxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx výrobek xx jedno xxxxxxx“. Xxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobky, xxxxx jsou vyrobené, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx několika xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx použity ke xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx k tomu, xxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx hygienu x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx spadat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zatímco xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx by x xx xxxx být vyňaty. Xxx další xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx výrobek xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xx jedno xxxxxxx, xx Komise xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx na jedno xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v této xxxxxxxx patří mezi xxxxxx na potraviny, xxx xx mají xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx výrobky xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a saláty xx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx další xxxxxxxx, jako xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx. Mezi xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx nemají xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx za plastové xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, patří xxxxxxxxx xxxxxx xx potraviny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prodávanými xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx přípravu, xxxxxx xxxxxxxxxx potraviny xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nádoby xx xxxxx porci xxxxxxxxx xx xxxx než xxxxxx xxxx.

Xxxx nádoby xx nápoje, xxx xx xxxx považovat xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a nektary, xxxxxxxxx nápoje xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxxxx použití. Tato xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx a kovové nádoby xx xxxxxx, neboť xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x Xxxx. Komise xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, v rámci přezkumu xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

(13)

Xxxxxxxx xxxxxxx xx jedno použití, xx xxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx dostupnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx, do xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(14)

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a očekává xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plastových xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. K obrácení xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cílů snížení xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a setrvalého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx potravin, správné xxxxxxxxxx praxe, xxxxxxx xxxxxxx praxe, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 178/2002 (14), (XX) x. 852/2004 (15) x (XX) x. 1935/2004 (16) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx u těchto xxxxxxxx xxx co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx k výraznému xxxxxxxx xxxxxx rostoucí spotřeby x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx zohledňovat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx i v případě xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx s odpady.

Pokud xx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxx povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx uvádění xx xxx, xxxx by xxxxxxxx, aby xxxx xxxx omezení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx podporovat xxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx použití a recyklaci.

(15)

Pro xxxxxxx plastové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vhodné a udržitelnější xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx uvádění xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx používání xxxxxxxxx snadno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx směřující k udržitelnějším xxxxxxxxx modelům, opětovně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx touto xxxxxxxx by se xxxx vztahovat také xx výrobky x xxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx plastů xxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozložitelný, x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx mikroplasty x xxxxxxxx xxxxxxxxx, není xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ovlivňuje xxxxxxxxx xxxxxxx plastů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx environmentální xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx převaze xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx prostředí a k dostupnosti xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx také xxxxxx xx potraviny x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(16)

Xxxxxx nejčastějším druhem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, které xxxx nacházeny xx xxxxxxx v Unii, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxx plasty. Xx xxxxx snížit obrovský xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobený xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a odhozených xxxxx xx životního xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx, xx inovace a vývoj xxxxxxx xxxxxxxxx schůdné xxxxxxxxxxx x xxxxxxx obsahujícím xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx urychlit. Xxxxxxx xxxxxxx k rozvoji udržitelných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx systémy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tabákové xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx podporovat širokou xxxxx xxxxxxxx s cílem xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(17)

Uzávěry a víčka xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx nápoje, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobky xx jedno použití xx xxxxxxx v Unii. Xxxxxxx xxxxx na xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx výrobky xx xxxxx xxxxxxx, na xxx by tudíž xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xx xx uzávěry a víčka xxxxx na nápoje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx. X xxxxx xx nápoje, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx a vlastnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obalů, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxxxx 94/62/ES.

Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního xxxx xx potřeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx přijatou x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1025/2012 (17), přičemž xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx požadavky. X xxxxxxxxx xxxxxxxx provádění xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx zavčas xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx norma. Xx vypracování xxxxxxxxxxxxx xxxxx by měl xxx xxx xxxxxxxx xxxx, x xx x x xxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx požadavku na xxxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx řetězce. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálů xx xxxx. Xx xxxxx xxxxxx zavést xxxxxxxxx xx povinný xxxxxxxxx xxxxx recyklovaného xxxxxx v nápojových lahvích.

(18)

Xxxxxxxx xxxxxxx by se xxxx vyrábět s ohledem xx xxxxxx celkovou xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků by xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a recyklovatelnost xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx být proveden xxxxx čl. 9 odst. 5 xxxxxxxx 94/62/XX, xx Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx vlastnosti xxxxxxx xxxxxxxxx materiálů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cyklu a zabývat xx především předcházením xxxxxx odpadů a řešeními xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(19)

X xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tamponech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V rámci řízení x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006 xx xxxxxx, xxx Komise xxxxxxxxx xxxxx omezení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(20)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx v životním xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Odstraňování prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxx způsobit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx škody x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, že xx ucpou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxx panuje xxxxxx nedostatek xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxx x xxxxxxxx způsobech xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, které se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx proto xxxx xxx předmětem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Označení xx mělo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s odpady v případě xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx x xxxxxx třeba xx x xxxxxx xxxxxxx vyvarovat, x x xxxxxxxxxxx plastů xx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývajících x xxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx způsobů xxxx odstraňování. Označení xx xxxx xxx xxxxx potřeby xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx použití, xxxx xxxxx na výrobku xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxx zmocněna xx stanovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx zajištěno, že xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx se již xxxxxxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxx nařízení (ES) x. 1224/2009.

(21)

Xx se xxxx xxxxxxxxxx výrobků na xxxxx použití, xxx xxx nejsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx cílem xx předcházet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx x xxxx znečišťování xxxxxxxx. Xxxx náklady xx xxxxxx přesáhnout xxxxxxx, xxxxx jsou nezbytné x xxxxxxxxx efektivnímu xxxxxxxxxxx xxxxxx služeb, x xxxx xx xxx transparentně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(22)

Xxxxxxxx 2008/98/ES stanoví xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozšířené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx by se xxxx vztahovat na xxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavků závisí xx xxxxxxxxxxxx výrobku. X xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxxx x xxxxxxx s hierarchií způsobů xxxxxxxxx s odpady xxxx xxxxxxx sběr xxxxxxxxx x xxxxxxx tabákových xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a balónků. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx těchto xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx ve xxxxxxxx 2008/98/XX, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx použití pokrývali xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx mohly xxxxxx xxxxxxxx náklady xx xxxxxxxxx specifické infrastruktury xxx xxxx odpadu xxxxxxxxx xx spotřebě xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx nádoby xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xx měla xxxxxxxxxxx hlediska xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxx minimalizace xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx měly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx odklízení xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxxx xxxxxxx částek.

(23)

Xxxxx procento xxxxxx pocházejících z vyhozených xxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxxxxx a ztracených xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx požadavky xxxxxxxxx x xxxxxxxx (ES) x. 1224/2009 a ve směrnicích 2000/59/XX x 2008/98/XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k vracení xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení xx pevninu xx xxxxxx sběru a zpracování. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/883 (18) xx systémem, xxxxx xx odstranit xxxxxxxx vedoucí x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx do moře, x xxxxxxxxx právo xx xxxxxxx odpadu. Xxxxxxx xxxxxx xx však xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx rybáře xxxxxxxxx k tomu, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, s cílem xxxxxxx xxxxxxxxxx případnému nárůstu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, který má xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lovných xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx zásadou „xxxxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnost xxxxxxx xx lovná xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx environmentálně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx z odpadních xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx recyklace.

(24)

X xxxxx rozšířené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx týkajícími se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx.

(25)

Xxxxxxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx výrobci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx by být xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(26)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx této xxxxxxxx xxxxx xxx ekonomické x xxxx pobídky, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spotřebitelů a prosazovat xxxxxx xxxxxxxxx chování.

(27)

Xxxxxxxx xxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na plážích x Xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx systémy tříděného xxxxx x xxxxx zapojení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sběru. Xxxxx xx měl xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cíl xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lahví, které xxxx xxxxxxxxxx výrobky xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxx odpadu xxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxx tříděn xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odpadu xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s hierarchií xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx v souladu x xx. 10 xxxx. 2 a odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx 2008/98/XX. Cíl xxx xxxxxxx sběr odpadu xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx státě xxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx použití vznikajícího x xxxxx členském xxxxx. Xxx xxxxxxx množství xxxxxx vzniklého x xxxxxxxx xxxxx by se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx odhozenými xxxxxxx namísto toho, xxx xxxx odstraněny x xxxxx systému xxxxx xxxxxx. Členské xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx dosáhnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíle stanovením xxxx xxx tříděný xxxx nápojových xxxxx, xxxxx xxxx plastovými xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zálohových xxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xx bude xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úroveň xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxx pro xxxxxxxxxxx látky. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx odpady xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 94/62/XX.

(28)

Xx xxxxxx předcházení odhazování xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxx k odkládání xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx moří xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plasty xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxxxx použití a uživatelé xxxxxxx xxxxxxxx obsahujících xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opětovně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx opětovného xxxxxxx, o nejvhodnějších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s odpady xxxx x xxxxxxxxx odstraňování xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a dopadu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx x x xxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx odstraňování xxxxxx xx kanalizační síť. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx přijmout osvětová xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx byly xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytnuty. Informace xx neměly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jedno xxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxxx mít xxxxxxx zvolit si xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx použití. Xxxxxxx xx osvětová xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx plastových xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obsahujících xxxxxx v rámci své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxx.

(29)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdraví. Xxx Soudní dvůr xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx. 288 xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, kterou xxxxxx. Xxxx úvaha xxxxx xxxxxxx tehdy, xxxxx xxx o směrnici, jejímž xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx prostředí.

(30)

Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx se xxxxxxxx 2008/56/XX xxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx moří xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx sledování se xxxxxx mají xxxxxxxx Xxxxxx.

(31)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx sankce xx porušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatých xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uplatňování. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(32)

X xxxxxxx x xxxxx 22 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohody xx dne 13. dubna 2016 x xxxxxxxxxxx tvorby právních xxxxxxxx (19) xx Komise xxxx provést hodnocení xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx shromážděných xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 2008/56/XX nebo 2008/98/XX. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů xxxxxxx xxxxxxxx pro xxx 2030 a následující období, x xxxxxxxxx toho, zda xx vzhledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x Xxxx potřeba upravit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx použití x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx této směrnice xxxxxxxx i na jiné xxxxxxx xx jedno xxxxxxx.

(33)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, pro něž xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx a ověřování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, specifikace xxx označování, které xx xx připojit xx xxxxxxx plastové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx odpadu x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx a informací x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x. 182/2011 (20).

(34)

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státům, aby xx xxxxxxxx, xx xxxxxx ustanovení této xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx a dotčenými hospodářskými xxxxxxxxx, xxxxx-xx splněny xxxxxxx xxxxxxxxx.

(35)

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx úsilím příslušných xxxxxx, výrobců x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx orgány, xxxxxx xxxxxx Unie, by xxxx xxx příkladem.

(36)

Xxxxxxx xxxx této směrnice, xxxxx xxxxxxxxxxx a snižování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z oxo-rozložitelných xxxxxx a lovných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx a podpory xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, výrobků x xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřního trhu, xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii. X xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je nezbytné xxx dosažení těchto xxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxx

Xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx a snižovat xxx, xxxxx x xxxxxxxxxx přechod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx fungování vnitřního xxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxx směrnice xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx použití uvedené x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxx.

2.   Xxxxx je tato xxxxxxxx v rozporu xx xxxxxxxx 94/62/XX nebo 2008/98/XX, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:

1)

„xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 5 nařízení (XX) č. 1907/2006, k němuž xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxx strukturní xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků; xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx polymery;

2)

„plastovým xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx“ výrobek, xxxxx xx xxxxxxx zcela xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx není xxxxxxx, xxxxxxx či uváděn xx trh xxx, xxx mohl být xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vícekrát využit xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tím, xx bude xxxxxx xxxxxxx k opětovnému naplnění xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stejnému xxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxx;

3)

„xxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ plastové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozpad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx;

4)

„xxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx rybolovu xxxx v akvakultuře x xxxxxxxx xxxx nebo chovu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx která xxxxx xx mořské xxxxxxx x xxxxxxx xx s cílem xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

5)

„xxxxxxxx lovným xxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 3 xxxx 1 xxxxxxxx 2008/98/XX, xxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, látek xx xxxxxxxxx, které xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxx byly xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx xxxx opuštěno xxxx xxxxxxxx;

6)

„uvedením na xxx“ xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx státu;

7)

„xxxxxxx xx xxx“ xxxxx xxxxxx xxxxxxx k distribuci, spotřebě xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx;

8)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ harmonizovaná xxxxx xx xxxxxx čl. 2 xxxx 1 písm. x) xxxxxxxx (XX) x. 1025/2012;

9)

„xxxxxxx“ xxxxx xx xxxxxx xx. 3 bodu 1 xxxxxxxx 2008/98/XX;

10)

„systémem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 21 xxxxxxxx 2008/98/ES;

11)

„xxxxxxxx“:

x)

fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx ohledu na xxxxxxx způsob prodeje, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx čl. 2 xxxx 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/83/XX (21), profesionálně xxxxxx, xxxx, prodává xxxx xxxxxx a uvádí xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výrobky xx xxxxx xxxxxxx xxxx naplněné plastové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx či xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xx. 4 xxxx 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1380/2013 (22); nebo

x)

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v členském státě xxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx v jiném xxxxxxxx státě prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx. 2 bodu 7 xxxxxxxx 2011/83/EU profesionálně xxxxxxx xxxxx domácnostem xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx výrobky na xxxxx xxxxxxx, naplněné xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx použití xx xxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx. 4 bodu 28 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1380/2013;

12)

„xxxxxx“ xxxx xx smyslu xx. 3 xxxx 10 xxxxxxxx 2008/98/XX;

13)

„xxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx. 3 bodu 11 směrnice 2008/98/ES;

14)

„xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx ve smyslu xx. 3 bodu 14 xxxxxxxx 2008/98/XX;

15)

„obaly“ xxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx 1 xxxxxxxx 94/62/XX;

16)

„xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plastem“ xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na oxid xxxxxxxx (CO2), xxxxxxx x xxxx, a který xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx normami xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

17)

„xxxxxxxxxx zařízením xxx xxxxxx odpadu“ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx příjem xxxxxx xx xxxxxx xx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx 2000/59/ES;

18)

„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx výrobky xx xxxxxx čl. 2 xxxx 4 xxxxxxxx 2014/40/XX.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx spotřeby plastových xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx v souladu s celkovými xxxx unijní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx předcházením xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx spotřeby. Těmito xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do roku 2026 xxxxxxxxxxx kvantitativního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v části X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s rokem 2022.

Xxxxxxx xxxxx xx 3. xxxxxxxx 2021 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx přijaly xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx popis Komisi x xxxxxxxx jej. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 11 xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Unie xxxxxxxxxxxx tyto xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vypracovaných xxxxxxxxx xx tímto xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx spotřeby, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx v místě prodeje xxxxxxxxx spotřebiteli x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xx xxxxx použití xxxxxxxxx x xxxxx A přílohy, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx neposkytovaly x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a dohody xx xxxxxx xx. 17 xxxx. 3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx uvádění na xxx xxxxxxxx xx xxxxxx 18 směrnice 94/62/XX xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, aby xx xxxxxx výrobky staly xxxxxxxxxx xxxxxxx, k zajištění xxxxxxxxx těchto výrobků xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Opatření xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx v průběhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx i poté, xx xx stanou odhozenými xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce musí xxx xxxxxxxxx a nediskriminační. Xxxxxxx xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxx Komisi x xxxxxxx se směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/1535 (23), xxxxx xx uvedená xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx dosažení xxxxxxx x xxxxxx pododstavcem xxxxxx xxxxxxxx každý xxxxxxx xxxx sleduje xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx na xxx, x xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pokroku x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx x x xx. 13 xxxx. 1 xx účelem stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxx xx 3. xxxxx 2021 přijme xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx metodiku výpočtu x xxxxxxxxx ambiciózního x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 16 odst. 2.

Xxxxxx 5

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx použití xxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx x xxxxxxx x xxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx použití uvedené x xxxxx X přílohy, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx vyrobené z plastu, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx zůstanou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k nádobě.

2.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx víčka x xxxxxxxxx xxxxxxxx nepovažují za xxxxxxxx x xxxxxx.

3.   Do 3. xxxxx 2019 xxxxxx Xxxxxx evropské normalizační xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxx xxxxx xxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pevnost, xxxxxxxxxxxx a bezpečnost uzávěrů xxxxx xx nápoje, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx sycené xxxxxx.

4.   Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx normy xxxxxxx x xxxxxxxx 3 x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx použití xxxxxxx x xxxxxxxx 1, které xxxxxxx xxxx normy xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

5.   Xxxxx jde x xxxxxxxx lahve uvedené x xxxxx X přílohy, xxxxx členský stát xxxxxxx, xxx:

x)

xx xxxx 2025 xxxxxxxx lahve xxxxxxx v části F xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jakožto xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXX lahve“), xxxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx průměr pro xxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; a

b)

xx xxxx 2030 nápojové xxxxx uvedené x xxxxx X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, vypočítáno xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lahve xxxxxxx xx xxx xx xxxxx daného xxxxxxxxx xxxxx.

Xx 1. xxxxx 2022 xxxxxx Komise prováděcí xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro výpočet x xxxxxxxxx xxxx stanovených x xxxxxx pododstavci tohoto xxxxxxxx. Xxxx prováděcí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 16 odst. 2.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx

1.   Členské xxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx D xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx na xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx samotném xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

x)

vhodné xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx vyvarovat; x

x)

xxxxxxxxxx plastů xx xxxxxxx a z toho vyplývající xxxxxxxxxx dopady jeho xxxxxxxxxx mimo místa xxxxxx x xxxxxxxxx odpadu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2.

2.   Komise xx 3. xxxxxxxx 2020 xxxxxx prováděcí xxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx:

x)

xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxx 1, 2 x 3 části D xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx těchto výrobků. Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx nashromáždí xxxx xxxxxxxxxx jednotek, xx xxxxx prodejní xxxxxxxx xx xxxx obale xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx 10 xx2;

x)

xxxxxxx, xx označení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 4 xxxxx X xxxxxxx se xxxxxx xx samotný xxxxxxx; a

x)

zohlední xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupy x xxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx uvedly x xxxx.

Tento xxxxxxxxx xxx se xxxxxx přezkumným postupem xxxxx xx. 16 xxxx. 2.

3.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx tabákových xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx 2014/40/XX.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobce

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxx v souladu x xxxxxx 8 x 8x xxxxxxxx 2008/98/XX xxxxxxxx systémy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobce xxx všechny xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X přílohy, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx použití xxxxxxxxx x xxxxxx I části X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pokrývali náklady xxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 2008/98/XX x 94/62/XX, x xxxxxx-xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxx na osvětová xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 xxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

náklady xx xxxx odpadu x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vyhozeny x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sběru xxxxxx, včetně infrastruktury x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; a

x)

náklady xx xxxxx odpadků xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx odpadků.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v oddílech XX x XXX části X xxxxxxx pokrývali xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x)

náklady na xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx 10 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx vznikajících x xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x

x)

xxxxxxx xx sběr xxxxx x xxxxxxxx zpráv xxxxx xx. 8x xxxx. 1 xxxx. x) směrnice 2008/98/XX.

Pokud xxx o plastové xxxxxxx xx xxxxx použití xxxxxxx v oddíle XXX xxxxx X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx náklady na xxxx xxxxxx z těch xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpadu, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx infrastruktury xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx obvykle xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4.   Xxxx náklady, jež xxxx být pokryty xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v těchto xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx na činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx jejich xxxxxx. Xxxxxxxx výpočtu musí xxx vypracována xxxxxxxx, xxxxx umožňuje, aby xxxx náklady xx xxxxxxxxx odpadků xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx odpadků xxxxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavců 2 a 3.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx vymezí xxxxx x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xx vymezí x xxxxxxx xx xxxxxxxx 94/62/XX.

6.   Každý xxxxxxx xxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx výrobky xx xxxx trh, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx povinností xxxxxxx týkajících se xxxxxxx rozšířené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx.

7.   Xxxxx členský xxxx xxxxxxx, xxx výrobce xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx použití xxxxxxx x xxxxx E přílohy x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zástupce. Xxxxxxxx zástupce xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

8.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx v souladu x xxxxxx 8 x 8x xxxxxxxx 2008/98/XX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, která jsou xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Členské xxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxx xx xxxxxx čl. 3 xxxx 1 směrnice 2008/56/ES, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úroveň sběru xxxxxxxxx lovných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx uváděna na xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i sebraná odpadní xxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxx a podávají zprávu Xxxxxx v souladu x xx. 13 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx pro xxxx.

9.   X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zavedené xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxx článku členské xxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx (EU) 2019/883 nebo xx xxxxxx rovnocenných xxxxxxx xxxxx odpadu, xxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx přepravu x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedená v článku 10 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obsahujících xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx odstavci xxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx z rybářských xxxxxxxx x xxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx.

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v nařízení Xxxx (XX) x. 850/98 (24), požádá Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o vypracování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxxx s cílem podpořit xxxxxxxx k jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxx xxxx

1.   Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxx:

x)

xx xxxx 2025 množství xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx, xxxxx se xxxxx 77 % těchto xxxxxxxxxx výrobků na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx;

x)

xx xxxx 2029 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx, které se xxxxx 90 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx trh v daném xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xx xx xx xx, xx množství xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jedno xxxxxxx uvedených x xxxxx X xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx státě xxxxxxx xx xxx, xx shodný s množstvím xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx odkládání, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx v daném xxxxxxxx státě.

X xxxxxxxx tohoto xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx:

x)

zavést xxxxxxxx xxxxxxx;

b)

xxxxxxxx xxxx xxx tříděný xxxx xxx xxxxxxxxx systémy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobce.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx je dotčen xx. 10 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx 2008/98/ES.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx osvědčených xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v odstavci 1, xxxx jiné i ohledně xxxxxxxxxx systémů. Výsledky xxxx výměny xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxx do 3. července 2020 xxxxxx xxxxxxxxx akt, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx prováděcí akt xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 16 xxxx. 2.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx státy xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxx směrnice, x xxxxxxx opatření x xxxx, xxx spotřebitelům xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení obsahujících xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x:

x)

xxxxxxxxxxx opětovně použitelných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jedno xxxxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxx a o způsobech xxxxxxxxx x xxxxxx z uvedených xxxxxxxxxx výrobků na xxxxx xxxxxxx a lovných xxxxxxxx, xxxxx i o osvědčených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 13 xxxxxxxx 2008/98/XX;

b)

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nevhodného odstraňování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jedno xxxxxxx a lovných zařízení xxxxxxxxxxxx plasty xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; x

x)

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx je xxxxxx čl. 4 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a jejího xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 13 směrnice 2008/56/XX pro xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxx, programů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 11 směrnice 2000/60/ES, xxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 28 a 29 xxxxxxxx 2008/98/XX x xxxxx xxx příjem a zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/883 x xxx xxxx s uvedenými xxxxxxxx a plány v souladu.

Opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx článků 4 xx 9 této směrnice xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Unie, aby xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx podporují, xxx xx xxxx materiály xxxxxx xxx styk x xxxxxxxxxxx pokud možno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx použití

Xxx xxxxxxxx toho, xxx xx xxx xxxxxx xx potraviny považována xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, je spolu x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností, xxxxxx se vzhledem xx svému objemu xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx na xxxxx xxxxx, často xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2020 zveřejní xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státy xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxx xxx xxxxx xxxx směrnice xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx jedno xxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxxxx xxxxxxx a podávání xxxxx

1.   Xxxxx členský xxxx xxxxxx Komisi za xxxxx kalendářní xxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxx o plastových xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1;

b)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1;

x)

údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx sběru, x xxxxx xxxxxxx dosažení xxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 1;

x)

xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxxxx i o každoročně xxxxxxxxx xxxxxxxxx lovných xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx F přílohy x xxxxx doložit xxxxxxxx xxxx stanovených x xx. 6 xxxx. 5; x

f)

xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků na xxxxx použití uvedených x xxxxxx III části X přílohy, xxxxx xxx sebrán x xxxxxxx x xx. 8 xxxx. 3, xx xxxxxxxx jejich obsahu.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 18 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx který xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, který stanoví Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 4 tohoto článku.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx 2022 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) a f), x xxxxx xx prvním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 2023.

2.   X xxxxxx x xxxxxxxxxx, jež xxxxxxx státy xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx připojí zpráva x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx předkládány xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 4.

3.   Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx článkem x xxxxxx o výsledcích svého xxxxxxxx xxxxxxxx. Zpráva xxxxxxx organizaci xxxxx xxxxx a informací, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, metodiku xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zlepšení. Xxxxxx xx vypracuje xx xxxxxx předložení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 12 xxxx. 3x xxxxxxxx 94/62/XX.

4.   Xxxxxx do 3. xxxxx 2021 xxxxxx xxxxxxxxx akty, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx do 3. xxxxxxxx 2020 xxxxxx prováděcí akty, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx předkládání xxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2 xxxxxx článku.

Komise do 1. xxxxx 2022 přijme xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2 tohoto xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx akty xx xxxxxxxxx přezkumným xxxxxxxx xxxxx xx. 16 xxxx. 2. Xxxxxxxx se xxxxxx vypracovaný xxxxx xxxxxx 12 xxxxxxxx 94/62/XX.

Xxxxxx 14

Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této směrnice x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Stanovené sankce xxxx xxx účinné, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Členské xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2021 x xxxxxxxxxx xx xxxxxx i všechny xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxxxxxx x xxxxxxx

1.   Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice xx 3. xxxxxxxx 2027. Hodnocení vychází x xxxxxxxxx dostupných v souladu x xxxxxxx 13. Členské státy Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 tohoto xxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 Evropskému xxxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx připojí xxxxxxxxxxxx xxxxx. V uvedeném návrhu xx podle xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx spotřeby x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx lovných zařízení.

3.   Zpráva xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx použití, x xx x xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx z plastů, xxx xx xxxxxxxxx xxx skleněné x xxxxxx xxxxxx na nápoje;

x)

studii x xxx, xxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závazné xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx lovná xxxxxxxx x xxxxxxx kvantitativní xxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plastových xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v členských xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx používaných x xxxxxxxxxx výrobcích xx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx směrnice, jakož x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx alternativách; xxxx xxxxxxxxx pokud možno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx dopad xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx alternativ xx xxxxxxx xxxxxxxxx; x

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kritérií xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v mořském xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx použití, které xxxxxxxxx plnou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX2), biomasu x xxxx xx dostatečně xxxxxxx xxxx na xx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx život x xxxxxx x xxx nedocházelo x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.   X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s odstavcem 1 Xxxxxx přezkoumá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výrobků xx xxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxx XXX xxxxx X xxxxxxx, a předloží xxxxxx x xxxxxxxx zjištěních. Xx zprávě xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků na xxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxx XXX xxxxx X přílohy xx xxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx odpad xx spotřebě xxxx xxxxxx. Xx zprávě xx podle potřeby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrh.

Xxxxxx 16

Xxxxxx projednávání xx xxxxxx

1.   Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 39 xxxxxxxx 2008/98/XX. Tento xxxxx xx xxxxxxx xx smyslu nařízení (XX) x. 182/2011.

2.   Xxxxxxxx-xx xx xx tento xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

Pokud xxxxx nevydá žádné xxxxxxxxxx, Komise xxxxxxxxxx xxxxxxxxx akt nepřijme x xxxxxxx xx čl. 5 xxxx. 4 xxxxx pododstavec xxxxxxxx (XX) č. 182/2011.

Xxxxxx 17

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 3. xxxxxxxx 2021. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx však xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxx x:

xxxxxxx 5 xx 3. xxxxxxxx 2021,

čl. 6 xxxx. 1 xx 3. xxxxxxxx 2024,

čl. 7 xxxx. 1 xx 3. července 2021,

xxxxxxx 8 do 31. xxxxxxxx 2024, xxx xxxxx xxx x xxxxxxx rozšířené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 4. xxxxxxxxx 2018, a o plastové xxxxxxx xx jedno xxxxxxx uvedené v oddíle XXX xxxxx X xxxxxxx xx 5. ledna 2023.

Předpisy xxxxxxx v tomto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odkaz xx tuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx státy xxxxx Xxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3.   Xx xxxxxxxx, xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x 8 xxxxxxxx, xxxxx členské xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právu xxxxxxxxxx xx. 4 xxxx. 1 a čl. 8 xxxx. 1 x 8, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx III části X přílohy, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx mezi příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxx hospodářskými xxxxxxxxx.

Xxxx dohody xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

dohody xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx věstníku xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx veřejnosti a jsou xxxxxxx Xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dohody xxxx xxxxxxxxxx sledovány, xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx dohody; x

x)

x xxxxxxx neplnění xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx směrnice xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxxx

Xxxx směrnice xx xxxxxx xxxxxxxx státům.

X Xxxxxxx xxx 5. xxxxxx 2019.

Xx Evropský xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. TAJANI

Xx Xxxx

předseda

X. XXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. C 62, 15.2.2019, s. 207.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;461, 21.12.2018, s. 210.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx 27. března 2019 (xxxxx nezveřejněný x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2019.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2008/98/ES xx xxx 19.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2008 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;312, 22.11.2008, s. 3).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. L 179, 23.6.1998, s. 3.

(6)  Úř. věst. X&xxxx;39, 16.2.1993, x.&xxxx;3.

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/59/ES xx xxx 27.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2000 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx nákladu (Úř. xxxx. L 332, 28.12.2000, x.&xxxx;81).

(8)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2000/60/XX ze xxx 23.&xxxx;xxxxx&xxxx;2000, kterou xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vodní politiky (Xx. xxxx. L 327, 22.12.2000, s. 1).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2008/56/ES xx xxx 17.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Společenství x&xxxx;xxxxxxx mořské xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (rámcová směrnice x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx) (Xx. věst. X&xxxx;164, 25.6.2008, x.&xxxx;19).

(10)  Nařízení Xxxx (ES) x.&xxxx;1224/2009 xx dne 20.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Unie x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;847/96, (XX) x.&xxxx;2371/2002, (ES) x.&xxxx;811/2004, (XX) č. 768/2005, (XX) x.&xxxx;2115/2005, (ES) x.&xxxx;2166/2005, (XX) x.&xxxx;388/2006, (XX) č. 509/2007, (ES) x.&xxxx;676/2007, (XX) x.&xxxx;1098/2007, (XX) č. 1300/2008 a (ES) x.&xxxx;1342/2008 a o zrušení nařízení (XXX) č. 2847/93, (XX) x.&xxxx;1627/94 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1966/2006 (Xx. věst. X&xxxx;343, 22.12.2009, x.&xxxx;1).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 94/62/XX xx xxx 20. prosince 1994 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;365, 31.12.1994, x.&xxxx;10).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/40/XX ze xxx 3.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a prodeje xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx výrobků x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2001/37/XX (Xx. xxxx. L 127, 29.4.2014, x.&xxxx;1).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (ES) č. 1907/2006 xx xxx 18.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2006 x&xxxx;xxxxxxxxxx, hodnocení, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXXXX), x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx směrnice 1999/45/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x.&xxxx;793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;1488/94, směrnice Xxxx 76/769/XXX a směrnic Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/XXX, 93/105/XX x&xxxx;2000/21/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;396, 30.12.2006, s. 1).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;178/2002 xx xxx 28.&xxxx;xxxxx&xxxx;2002, xxxxxx se stanoví xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxxxxx úřad xxx bezpečnost xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx postupy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx potravin (Xx. věst. X&xxxx;31, 1.2.2002, x.&xxxx;1).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (ES) č. 852/2004 xx xxx 29. dubna 2004 x&xxxx;xxxxxxx potravin (Úř. xxxx. X&xxxx;139, 30.4.2004, x.&xxxx;1).

(16)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (ES) x.&xxxx;1935/2004 xx xxx 27.&xxxx;xxxxx&xxxx;2004 x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx určených xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnic 80/590/XXX x&xxxx;89/109/XXX (Úř. xxxx. X&xxxx;338, 13.11.2004, s. 4).

(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1025/2012 xx xxx 25. října 2012 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx 89/686/XXX x&xxxx;93/15/XXX a směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 94/9/XX, 94/25/XX, 95/16/XX, 97/23/ES, 98/34/XX, 2004/22/ES, 2007/23/XX, 2009/23/XX a 2009/105/ES, a kterým xx ruší xxxxxxxxxx Xxxx 87/95/XXX x&xxxx;xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx x.&xxxx;1673/2006/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;316, 14.11.2012, x.&xxxx;12).

(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2019/883 xx xxx 17. xxxxx 2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx příjem xxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice 2000/59/XX x&xxxx;xxxx xxxxxxxx 2010/65/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx 2000/59/XX (Xx. xxxx. X 151, 7.6.2019, x. 116).

(19)  Úř. xxxx. X&xxxx;123, 12.5.2016, s. 1.

(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 182/2011 xx xxx 16.&xxxx;xxxxx&xxxx;2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a obecné zásady xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;55, 28.2.2011, s. 13).

(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2011/83/XX xx xxx 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterou xx xxxx xxxxxxxx Rady 93/13/XXX x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 1999/44/XX x&xxxx;xxxxxxx směrnice Xxxx 85/577/XXX a směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 97/7/ES (Xx. xxxx. X&xxxx;304, 22.11.2011, x.&xxxx;64).

(22)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1380/2013 xx xxx 11.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx politice, x&xxxx;xxxxx nařízení Xxxx (XX) x.&xxxx;1954/2003 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1224/2009 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx nařízení Xxxx (ES) č. 2371/2002 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;639/2004 a rozhodnutí Xxxx 2004/585/ES (Úř. xxxx. X&xxxx;354, 28.12.2013, x.&xxxx;22).

(23)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) 2015/1535 xx dne 9.&xxxx;xxxx&xxxx;2015 x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;241, 17.9.2015, x.&xxxx;1).

(24)  Nařízení Xxxx (XX) x.&xxxx;850/98 ze dne 30.&xxxx;xxxxxx&xxxx;1998 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;125, 27.4.1998, s. 1).


PŘÍLOHA

ČÁST X

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx použití, xx xxxxx se xxxxxxxx článek 4 o snížení xxxxxxxx

1)

Xxxxxxxx kelímky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx;

2)

Xxxxxx xx xxxxxxxxx, tj. xxxxxx, jako xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx či xxx něj, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, které:

a)

jsou určeny x&xxxx;xxxxxxxx spotřebě, x&xxxx;xx xxx na xxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx,

x)

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx x

x)

xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx rychlé xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx spotřebě, x&xxxx;xxxxxxxx nádob xx xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX X

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx použití, xx xxxxx se vztahuje xxxxxx&xxxx;5 x&xxxx;xxxxxxx uvádění xxxxxxx xx xxx

1)

Xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx případů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady 90/385/XXX&xxxx;(1) xxxx xxxxxxxx Xxxx 93/42/EHS (2);

2)

Příbory (vidličky, xxxx, lžíce, xxxxxxx xxxxx);

3)

Xxxxxx;

4)

Xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx 90/385/XXX xxxx směrnice 93/42/XXX;

5)

Xxxxxxxx xxxxxxxx;

6)

Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, kromě xxxxxxx xxx průmyslové xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitelům, včetně xxxxxxxxxx těchto xxxxx;

7)

Xxxxxx xx potraviny xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx polystyrenu, xx. xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx či xxx xxx, jež xx xxxxxxxxx k pojmutí xxxxxxxx, které:

a)

jsou xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxx xx xxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx,

x)

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx x

x)

xxxx připraveny xx spotřebě xxx xxxxxxxx další přípravy, xxxx xx vaření xxxx xxxxxxxx,

xxxxxx nádob xx potraviny používaných xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx obsahujících xxxxxxxxx;

8)

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx polystyrenu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a víček;

9)

Nápojové xxxxxxx vyrobené x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně jejich xxxxxxx a víček.

ČÁST X

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, na které xx xxxxxxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;1 xx 4 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx výrobky

Nádoby xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxx xxxxx, xx. nádoby, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, např. xxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx a nápojové xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxx kovové nádoby xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a víčka xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx;

x)

xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a používané xx potraviny pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;2 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;609/2013&xxxx;(3), xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx.

XXXX X

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;7 x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx

1)

Xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx;

2)

Xxxxxxx ubrousky, xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx;

3)

Xxxxxxxx výrobky x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx uváděné xx xxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx;

4)

Xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX X

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xx jedno xxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje čl. 8 xxxx.&xxxx;2 o rozšířené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1)

Xxxxxx xx potraviny, xx. nádoby, xxxx xxxx krabičky x&xxxx;xxxxx xx xxx xxx, xxx se xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, které:

a)

jsou xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx xxx na xxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx,

x)

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx a

c)

jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx ohřívání,

včetně xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx připravená k okamžité xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xx nápoje, xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx obsahujících xxxxxxxxx;

2)

Xxxxx a balení xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx potraviny určené x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxx jakékoli další xxxxxxxx;

3)

Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx až xxx xxxxx, xx. xxxxxx, xxx xx používají x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a víček x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a víček, xxxxx xxxxxx skleněné nebo xxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx;

4)

Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx uzávěrů x&xxxx;xxxxx;

5)

Xxxxx xxxxxxxx nákupní xxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;3 xxxx 1c xxxxxxxx 94/62/XX.

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx výrobky xx xxxxx použití, xx xxxxx xx xxxxxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobce

1)

Vlhčené ubrousky, xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx x&xxxx;xxxx o domácnost;

2)

Balónky, kromě xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxx profesionální xxxxxxx a upotřebení, jež xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobce

Tabákové xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx uváděné xx xxx pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx s tabákovými xxxxxxx.

XXXX F

Plastové výrobky xx jedno xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx článek 9 o tříděném xxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 5 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxx litry, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxx:

x)

xxxxxxxx nebo xxxxxx nádoby xx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx,

x)

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;609/2013, xxxxx xxxx v kapalné xxxxx.

XXXX X

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx&xxxx;10 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1)

Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx. nádoby, xxxx xxxx xxxxxxxx s víkem xx bez xxx, xxx se xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, které:

a)

jsou xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx xxx xx xxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx,

x)

xxxx obvykle xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x

x)

xxxx xxxxxxxxxx xx spotřebě xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxx nebo ohřívání,

včetně xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx nádob xx nápoje, xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2)

Xxxxx a balení zhotovené x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx potraviny určené x&xxxx;xxxxxxxx spotřebě z těchto xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;

3)

Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx až xxx xxxxx, tj. xxxxxx, xxx se používají x&xxxx;xxxxxxx kapalin, xxxx. xxxxxxxx lahve včetně xxxxxx uzávěrů a víček x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxx skleněné xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx;

4)

Xxxxxxxx kelímky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx;

5)

Xxxxxxxx xxxxxxx s filtry x&xxxx;xxxxxx uváděné xx xxx xxx použití x&xxxx;xxxxxxxxx s tabákovými xxxxxxx;

6)

Xxxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobní xxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx;

7)

Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

8)

Xxxxx xxxxxxxx nákupní xxxxx xx smyslu xx.&xxxx;3 xxxx 1c xxxxxxxx 94/62/XX;

9)

Xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a aplikátory tamponů.

(1)  Směrnice Xxxx 90/385/XXX xx xxx 20.&xxxx;xxxxxx&xxxx;1990 o sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx implantabilních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;189, 20.7.1990, s. 17).

(2)  Směrnice Xxxx 93/42/EHS xx xxx 14. června 1993 o zdravotnických xxxxxxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;169, 12.7.1993, x.&xxxx;1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 609/2013 ze xxx 12.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kojence x&xxxx;xxxx xxxx, potravinách xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx a o zrušení směrnice Xxxx 92/52/EHS, xxxxxxx Xxxxxx 96/8/ES, 1999/21/XX, 2006/125/XX x&xxxx;2006/141/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/39/XX a nařízení Xxxxxx (XX) x.&xxxx;41/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;953/2009 (Xx. xxxx. X&xxxx;181, 29.6.2013, s. 35).