Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1671/2000

xx xxx 20. xxxxxxxx 2000,

kterým xx xxxx xxxxxxxx (XXX) x. 918/83, xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxx xx Xxxxxx

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx na xxxxxx 26 této xxxxxxx,

x xxxxxxx xx návrh Xxxxxx,

x ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu [1],

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [2],

xxxxxxxx x těmto xxxxxxx:

(1) Xxxxxx 26 xxxxxxxx Xxxx 92/12/EHS xx xxx 25. xxxxx 1992 x xxxxxx xxxxxx, držení, xxxxxx x xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx [3] xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx množstevní xxxxx 15 xxxxx xxx pivo xxxxxxxxx x xxxxxx členských xxxxxxx a osvobozené xx finských xxxx, xxx je xxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx x Švédska.

(2) Finsko xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Článek 45 nařízení Xxxx (XXX) č. 918/83 xx dne 28. xxxxxx 1983 o xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx [4] xxxxxxx, xx xxxxx dovážené x xxxxxxxx zavazadlech xxxxxxxxxxx xx třetích xxxx, xxxxx xx xxxxx x dovozy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx.

(4) V xxxxxxx x xxxxxxx 47 xxxxxxxx (XXX) č. 918/83 xxxxx úhrnná xxxxxxx zboží, které xx osvobozeno xx xxx, xxxxxxxxxx 175 xxx xx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx s xx. 47 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxx snížit xx 90 xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx patnácti xxx.

(5) Finsko požádalo x odchylku xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx omezení xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx třetích xxxx.

(6) S ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx a hospodářské xxxxxx xxxxxxxx maloobchodníků xxxxxxxxxx v příhraničních xxxxxxxxx x na xxxxxxx ztrátu xxxxxx xxxxxxxxxx bezcelním xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxx než 6 xxxxx xxxx.

(7) Je xxxxxxxx xxxx odchylku xxxxxx omezit xxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zacházení xxx xxxxxxx cestující xx Xxxxxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxx xxxx do Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xx xxxxxxxx (XXX) č. 918/83 xx vkládá xxxx xxxxxx, který zní:

"Článek 47x

Xxxxxxxx xx hodnot xxxxxxxxxxx x xxxxxx 47 se Xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005 povoluje uplatňovat xxx bezcelní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxx než 6 xxxxx."

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxx 1. listopadu 2000.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x celém xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech.

X Xxxxxxx xxx 20. července 2000.

Za Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. Parly


[1] Stanovisko ze xxx 14. xxxxxx 2000 (dosud xxxxxxxxxxxx x Úředním věstníku).

[2] Stanovisko xx xxx 24. května 2000 (xxxxx nezveřejněné x Xxxxxxx xxxxxxxx).

[3] Xx. věst. X 76, 23.3.1992, x. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnicí 96/99/XX (Xx. věst. X 8, 11.1.1997, x. 12).

[4] Xx. věst. X 105, 23.4.1983, x. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxxx (XX) č. 355/94 (Xx. xxxx. X 46, 18.2.1994, x. 5).