Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

NAŘÍZENÍ XXXX (XX) x. 394/2006

ze xxx 27. xxxxx 2006,

kterým xx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 1334/2000, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXXX XXXXXXXX UNIE,

s xxxxxxx na Smlouvu x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxxxxx 133 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Podle xxxxxxxx (XX) x. 1334/2000 (1) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx při vývozu xx Xxxxxxxxxxxx účinné xxxxxxxx.

(2)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx I xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dvojího xxxxx xxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodně, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx ujednání, Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX), Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (NSG), Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (CWC).

(3)

Článek 11 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx X x příloha XX xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx stát přijal xxxx xxxx mezinárodních xxxxxx nešíření x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv.

(4)

Přílohy X x XX xxxxxxxxx nařízení xx xxxx xxx xxxxxxx, xxx zohlednily xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx raketových xxxxxxxxxxx a Skupinou xxxxxxxxx dodavatelů od xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) x. 1504/2004.

(5)

Xxx xx xxxxxxx provádějícím kontrolu xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx příloh xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6)

Xxxxxxxx (XX) x. 1334/2000 by xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx způsobem změněno,

PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx nařízení (XX) x. 1334/2000 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx nařízení xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Bruselu xxx 27. února 2006.

Xx Radu

xxxxxxxxxxx

X. PLASSNIK


(1)  Úř. xxxx. X 159, 30.6.2000, s. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 1504/2004 (Úř. xxxx. L 159, 30.6.2000, x. 1).


XXXXXXX

XXXXXXX X

XXXXXX ZBOŽÍ XXXXXXX XXXXX A XXXXXXXXXXX

(xxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) x. 1334/2000)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxx užití, včetně Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxx raketových technologií, Xxxxxxx jaderných xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Nebere xxxxxx xx zboží, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx přály xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx na xxxxx vnitrostátní kontroly (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx.

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX I

1.

V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx vojenské xxxxx, xxx příslušný/é Xxxxxx/x kontrol vojenského xxxxxxxxx, xxxxx/x vedou xxxxxxxxxx členské státy. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx "XXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX", se xxxxxxxx xx tyto xxxxxxx.

2.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx příloze xxxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nekontrolovaného xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx kontrolovaná xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prvek xxxxx a může xxx xxxxxx odstraněna xx xxxxxxx pro xxxx xxxxx.

XXXX.: Při xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx/x xxxxxxx/x xx/xxxx být xxxxxxxxxx/x xx podstatný xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx technologického know-how x x xxxxx xxxxxxxxx okolnostem, které xx mohly xxxxxx x xxxxxxxxxxxx položky xxxx kontrolovaných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx zahrnuje xxx xxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX

(Xxxx xx xxxxxx X xxxxxxxxx 0.)

"Technologie" xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 0 xx xxxxxxxxxxxx podle ustanovení xxxxxxxxx 0.

"Xxxxxxxxxxx" pro "xxxxx", "xxxxxx" xxxx "xxxxx" xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pod kontrolou, x když xx xxxxxxxxxx xxx nekontrolované xxxxx.

Xxxxxxxxx zboží x xxxxxx opravňuje též x vývozu xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx", která xx xxxxxxxx xxx instalaci, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx převodu "xxxxxxxxxxx" se nevztahuje xx informace "xxxxxxx xxxxxxxx" nebo xx xxxxxxxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

XXXXXXXXX POZNÁMKA X XXXXXXXXXXX

(Xxxx se xxxxxx E kategorií 1–9.)

Xxxxx "xxxxxxxxxxx", xxxxx xx "xxxxxxxx" xxx "xxxxx", "výrobu" xxxx "xxxxx" zboží kontrolovaného x xxxxxxxxxxx 1 xx 9, xx xxxxxxxxxxx podle ustanovení xxxxxxxxx 1 xx 9.

"Xxxxxxxxxxx""xxxxxxxx" xxx "xxxxx","xxxxxx" xxxx "xxxxx" xxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrole zůstává xxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx nevztahují xx xxxxxxx "technologii", xxxxx xx minimem xxxxxx xxx instalaci, xxxxxx, xxxxxx (kontrolu) x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx kontrolováno xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

XXXX.: Nevztahuje xx xx "xxxxxxxxxxx" vymezené x 1X002.x., 1E002.f., 8X002.x. x 8X002.x.

Xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxxxx xxx "xxxxxxxx vědecký xxxxxx" nebo na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely žádostí x xxxxxxx.

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX

(Xxxx xxxxxxxx xx přednost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx X xxxxxxxxx 0 xx 9.)

Kategorie 0 až 9 xxxxxx seznamu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx "xxxxxxxx", který je xxx:

x.

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx:

1.

xx xxxxxxxx xx xxxxxx v maloobchodě xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x.

xxxxxxxxx xxxxxxx,

x.

xxxxxxxxxxx prodeje,

c.

elektronického xxxxxxx xxxx

x.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

2.

je xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo

POZN.: Xxxxxxx x. xxxxxxxxx poznámky x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na "software" xxxxxxx x kategorii 5 – Xxxx 2 ("Ochrana xxxxxxxxx").

x.

"xxxxxxx xxxxxxxx".

XXXXXXXX TERMÍNŮ XXXXXXXXXXX X XXXX PŘÍLOZE

Definice xxxxxxx uváděných v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx ve dvojitých xxxxxxxxxx xxxx xxxx:

XXXX.: Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

"Xxxxxxx xxxxxxxx prvek" (6, 8): xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx pevné xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx.

"Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx letu" (7): xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx" a "xxxxxxxx střel" xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x více xxxxxxx x následného xxxxxxxxxxx nezbytných preventivních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

"Xxxxxxxxxxx xxxxxxx" (3): xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zobrazovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednofrekvenčních xxxxxx multifrekvenčních xxxxxxx.

"Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" (5): xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XXXX.:"Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxx používá xx správě xxxxx.

"Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cíle" (6): xxxxxxxxx postup, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx.

"Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" (4, 5): xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx prostředků x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx "xxxxxxxxx", "xxxxxxxxxxxxx", xxxxxxx xxxxx nežádoucím xxxxxx x xxxxxxxxxx počítačů.

POZN.:"Kryptoanalýza": xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx x xxxxxxx prováděná xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx textu.

"Bezpilotní xxxxxxx xxxxxxxx prostředek" ("XXX") (9): xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx, udržitelného řízeného xxxx a xxxxxxxx xxx přítomnosti člověka xx xxxxxx.

"XX": xxx "xxxxxxxxx prvek".

"Celková xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" (5): xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx linkového kódování, xxxxxxxxxxx xxxx apod., xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx projde příslušným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX.: Xxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx".

"Xxxxxxx proudová hustota" (3): celkový xxxxx xxxxxxxxxxx v cívce (xx. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx maximálním proudem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxxxx celkovým xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx supravodivá xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx materiálu, xxxxxxxxxx xxxxxx, atd.).

"CEP" (xxxxxxxx xxxxxx pravděpodobnosti) (7): xxxx přesnosti xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cíl, xx xxxxx x určité xxxxxxxxxxx dopadne 50&xxxx;% xxxxxxxxxxxxxx užitečného nákladu.

"Civilní xxxxxxx" (1, 7, 9): "letadlo", xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx seznamech xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx letectví, xxxx "xxxxxxx" xxxxxx pro xxxxxx na obchodních xxxxxxxxx vnitrostátních nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx "letadlo" xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soukromé xxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXX.: Viz xxx "letadlo".

"CTP" xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon".

"Časová xxxxxxxxx" (6): xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1-1/e konečné xxxxxxx (xx. 63&xxxx;% xxxxxxx xxxxxxx).

"Xxxxxxxxx řízení" (2): xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx procesu vykonávané xxxxxxxxx, které používá xxxxxxxxx data, xxx xxxx obvykle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx XXX 2382).

"Xxxxxxxxx xxxxxxx" (4, 5): xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx proměnných provádět xxxxxxx xxxx operace:

a.

přijímat xxxx,

x.

xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx (zápisu xxxxxxx) xxxxxxxx zařízení,

c.

zpracovávat xxxx xxxxxxxxxxxxxxx uloženého xxxxx instrukcí, který xxx xxxxxxxxx, x

x.

xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

XXXX.: Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

"Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx", "XXXXX" (7, 9): xxxxxxxxxxxx xxxxxx systém pro xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx počítač xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx motoru nebo xxxxxx xx výstupním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dodávky xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

"Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" ("XXXX") (7): xxxxxxx, xxxxx využívají xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx dynamických xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Mezi xxxx zdroje patří xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, gravitační xxxx, xxxxxxxxxx mapy xxxx xxxxxxxxxxxx digitální xxxx xxxxxx.

"Xxxxxxxxxxxxxx zrcadla" (6): xxx adaptivní xxxxxxx xxxxxxx, která mají:

a.

jeden xxxxxxxx optický xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx deformován, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zrcadlo, xxxx

x.

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx jednotlivě x xxxxxxxxx přemísťovány xxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx zkreslení xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopadajících xx xxxxxxx.

"Xxxxxxx xxxxxxxxx" (1, 2, 9): xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx jednoho xxxx x xxxxxxxx spoje, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx nejméně xxxxxxx xxxxxxxxx.

"Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" (3, 5): xxxxxxxxx xxxx (prodleva) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dosaženo:

a.

frekvence xx 100 Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x.

xxxxxx xxxxxxx do 1 xX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

"Xxxx xxxxxxxx" (3): xxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx přepnutí xxxx dvěma xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jednoho xxxxxxx.

"Xxxx xxxxxxxx základního xxxxxx" (3): xxxxxxx doby xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hradlu xxxxxxxxxxx x "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx". Xxx "řadu""monolitických xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" může xxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx zpoždění xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztažená xx xxxxxx.

XXXX. 1:"Doba xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komplexního "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obvodu".

POZN. 2:"Xxxx" xx skládá xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx obvodů, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí, xxxx:

x.

xxxxxxxx hardwarová a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx technologie x

x.

xxxxxxxx základní xxxxxxxxxx.

"Xxxxx xxxxxxxxx" (6): xxxxx, xx xxxxxx radar xxxxxxxxx jednoznačné xxxxxxxxx.

"Xxxxxxxx xxxxxxxx" (gyro) (7): xxxxxx závislost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x systematických složek x vyjadřuje se xxxx xxxxxxxxxx vstupního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostoru xx xxxxxxxx xxxx.

"Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" (5): xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxx xx průběžném xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXX.: Xxxxxxxxxx případy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

"Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" (3): "analyzátory xxxxxxx", xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kmitu xxxxxx xxxxxxxxx o xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzorkování x transformační xxxxxxxx.

XXXX.: Xxx též "xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

"Xxxxxxxxx xxxx" (0, 1) "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx:

x.

xxx izotopy xxxxxxxx x uran 233 – hmotnost xxxxxxx x gramech;

b.

pro xxxx xxxxxxxxx izotopem X-235 x 1&xxxx;% xxxx více – xxxxxxxx xxxxx násobenou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x.

xxx xxxx xxxxxxxxx izotopem U-235 x xxxx xxx 1&xxxx;% – hmotnost xxxxx násobenou 0,0001.

"Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" (6): hmotnost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx plochy promítnuté xx xxxxxxx xxxxxx.

"Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" (2, 3, 4, 5): xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. "xxxxxxxxxx xxxxx", "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx.) spojených xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rozložení.

POZN. 1:"Xxxxxxxx xxxxx": jeden aktivní xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednoho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxx dioda, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx kondenzátor atd.

POZN. 2:"Xxxxxxxxx součástka": xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

"Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sfázovaná xxxxxxx soustava" (5, 6): anténa, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pomocí xxxxxxxx xxxx, tj. xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, tak xxx xxxxxx je xxxxx xxxxx x azimutu xxxx v xxxx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx elektrického xxxxxxx.

"Xxxxxxxxxxx xxxxxx" (1): xxxxxxxx složka xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

"Xxxxxxxx systémy" (7): xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx "xxxxxxxx" x xxxx xxxxx x těchto schopností:

a.

automaticky xxxx "zdrojový kód" xxxxxxxx uživatelem,

b.

poskytují xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c.

získávají xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx rozvoj (symbolické xxxxx).

"Xxxxxxxx z xxxxxxxx" (1): proces "xxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxxxxx xxxxxxx slitinového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do lázně x roztavené xxxxxx xxxxxxx.

XXXX.:"Xxxxxx xxxxxxx": tuhnutí xxxxxxxxxxx materiálu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1&xxxx;000 X/x.

"XXXXX": xxx "číslicový systém xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx".

"Xxxxxxx xxxxx xxxxx" (3): "xxxxxxxx šířka pásma" xxxxxx středovou frekvencí x vyjádřená x xxxxxxxxxx.

"Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" (3): xxxxxxxxx xxx zdroje xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytuje z xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx několik xxxxxxxxxx xxxx alternativních výstupních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (nebo xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

"Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" (6): xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx než 1&xxxx;500 x x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxxx xx "xxxxxxxxxxx rozptýlené".

"Gradiometr x vlastní xxxxxxxxxxx" (6): xxxxxxxxxx snímač xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx výstup xx mírou gradientu xxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXX.: Viz xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

"Xxxxxx xxxxx" (4): xxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxx instrukce, xx xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx z xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x jakéhokoliv xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozšíření, xxxx. rychlé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rozšířené xxxxxx x nesekvenčním xxxxxxxxx.

"Xxxxxx xxxxx" (4): (xxx xx xxxxxxxx x kategorii 4) xxxxx, jehož xxxxxxx xxx xxxxxx je xxxxx xxx 35&xxxx;% xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx výrobce xxxxxxx xxxx xxx, xxx systém xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro zákazníky, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx výroby nebo xxxxxxx.

"Xxxxxxxx integrovaný xxxxx" (3): xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a "xxxxxxxxxx prvků" xxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", které xxxx xxxxxxx dohromady xx účelem uskutečňování xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx těmito vlastnostmi:

a.

obsahuje xxxxxxx xxxxx nezapouzdřenou xxxxxxxxx,

x.

xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx integrovaných obvodů,

c.

je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x.

xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

XXXX. 1:"Xxxxxxxx xxxxx": xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jako xx jedna xxxxx, xxxxx tranzistor, jeden xxxxx, xxxxx kondenzátor xxx.

XXXX. 2:"Xxxxxxxxx součástka": xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxx" x vlastními xxxxxxxx spoji.

"Hybridní xxxxxxx" (4): xxxxxxxx, xxxxx xx schopno provádět xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x.

xxxxxxxx xxxx,

x.

xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x číslicové xxxxxx x

x.

xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

"Xxxxxxxx xxxxx" (6): "xxxxx", xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

"Xxxxxxxxxx" (1): xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx protilátky x "xxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx", který xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx buňky.

"Integrovaný xxxxx vrstvového xxxx" (3): xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx napařováním xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx "xxxxxxxx".

XXXX.:"Xxxxxxxx xxxxx": xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obvodu, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, jeden xxxxx, xxxxx kondenzátor xxx.

"Xxxxxxxxxxx xxxxx" (2): xxx xxxx více "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x instrukcemi, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx požadovaný xxxxx (viz XXX/XXX 2806 – 1980).

"Izolace" (9): používá xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx. na xxxxx, trysky, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kompozitní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Izolaci xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx či xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vnitřního xxxxx.

"Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx" (1): xxxx xxxxxxx xx xxxxx vegetačního xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

"Xxxxxxxxxxx xxxx" (2): xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx (xxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx atd.) x uzavřené xxxxxx xxxx tak, aby xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stejný xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

"Xxxxxxxxxxx zhutňování xx xxxxx" (2): xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx než 375 K (102 °C) xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx (xxxx, kapalina, xxxxx xxxxxxx xxx.) x xxxxxxxx dutině xxxxx tak, aby xx ve xxxxx xxxxxxx vytvořila xxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odlitku.

"Jaderný reaktor" (0): xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nádoby xxxx x xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx primárního xxxxxx xxxxxxxx, přicházejí s xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx oběh.

"Jednospektrální xxxxxxxxxxx xxxxxxx" (6): xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obrazová xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

"Xxxxxxx" (1): svazek "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxx přibližně xxxxxxxxxxxx.

"Xxxxxx xx chlazenou xxxxxxx desku" (1): xxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX.:"Xxxxxx xxxxxxx": xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rychlostech ochlazování xxxxxxx xxx 1&xxxx;000 X/x.

"Xxxxxxxxxxx xxxxxx stůl" (2): xxxx, xxxxx xxxxxxxx otáčet x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xxx xxx současně xxxxxxxxxxx xx xxxxxx "xxxxxxxxxxx tvaru".

"Kompozit" (1, 2, 6, 8, 9): "xxxxxxx" x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx zvláštnímu xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

"Xxxxxxxx xxxxxxx" (6): xxxxxxxx x zpracování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx impuls xxx zachování xxxxx xxxxxx xxxxxxxx energie.

"Koncové xxxxxxxx" (2): xxxxxxx, "xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky" x jakékoli xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx "xxxxxx".

XXXX.:"Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx": zařízení xxx xxxxxxxx hnací xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx.

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx" (7) gyroskopického xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx vstupu, xxxxx xx být xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vyjádřena xxxx xxxxxxxx přímky, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx aplikací metody xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a výstupní xxxx xxxxxxx cyklickými xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx.

"Xxxxxxxx xxx" (7, 9): xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

"Xxxxxxxx xxxxxxx" (1, 3, 6) specifického "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx): teplota, při xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

"Xxxxxxxxxxx" (6): xxxxxxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx několika "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx. "Xxxxx" x xxxxxxxxxx čarou produkuje xxxxxxxxx vlnové xxxxx x jednom "xxxxxxxxx" xxxxxxxx x za "xxxxxxxxx" není xxxxxxxxx.

"Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx" (6): "xxxxx", xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v optickém xxxxxxxxxx x později xx vysílána formou xxxxxxx.

"Xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" ("XXXX") (6): "xxxxx", xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx část xxxxxxxxxxxx 1 xX v xxxxxxx 50 xx xxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx v režimu xxxxxxx vlny xxxxx xxx 20 xX.

"Xxxxx" (0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9): xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x časově xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXX.: Viz xxx:

"xxxxxxxx xxxxx",

"xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx",

"xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx",

"xxxxxxxxx xxxxx".

"Xxxxxxx" (1, 7, 9): xxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx x pevnými křídly, xxxxxxxx křídly, xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx překlopnými xxxxxx.

XXXX.: Xxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx".

"Xxxxxxxxx" (2) (xxxxxxx měřená xxxx xxxxxxxxxxx): xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nahoru x dolů x xxxxxxx xxxxxxxx) od xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

"Xxxxxxx xxx" (4): xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx komunikovat x

x.

xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx areálu xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. kancelářskou xxxxxx, xxxxx, vysokoškolský xxxxx, skladiště).

POZN.:"Datové xxxxxxxx": xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx posloupnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

"Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" (6): xxxxxxxxx určené pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx změn xxxxxxxxxxxx polí ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx z xxxx "xxxxxxxxxxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

XXXX.: Xxx xxx "gradiometr x xxxxxxx xxxxxxxxxxx".

"Xxxxxxxx kryptografie" (5): soubor xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx vlastností, na xxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx).

"Xxxxxxxxxxxx" (6): xxxxxxxxx xxxxxx xxx detekci magnetických xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se x xxxxxxx snímače xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pole x příslušné elektroniky, xxxxx výstup xx xxxxx xxxxxxxxxxxx pole.

"Materiály xxxxxx vůči XX6"(0): xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, korozivzdorná xxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 60 % xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx niklu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx XX6.

"Xxxxxxx" (1, 2, 8, 9): xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx prostor xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx.

"Xxxxxxxxxx xxxxxxxx" (1): xxxxxx legování spočívající xx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prášků a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nekovové xxxxxxx xxx do slitiny xxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx slitiny xxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxx.

"Xxxxx xxxxxxx v xxxx" (0, 1, 9): xxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx (N/m2) xxxxxx xxxxxx xxxxx x X/x3, xxxxxx xxx xxxxxxx (296 ± 2) X ((23 ± 2)&xxxx;°X) x xxxxxxxxx vlhkosti (50 ± 5)&xxxx;%.

"Xxxxx xxxxx" (0, 1, 9): Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx (N/m2) dělený xxxxxx tíhou x X/x3, měřený při xxxxxxx (296 ± 2 ) K ((23 ± 2)&xxxx;°X)) x relativní xxxxxxxx (50 ± 5)&xxxx;%.

"Xxxxxx xxxxx" (2): přístroje, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx elektrického signálu.

"Mikroorganismy" (1, 2): bakterie, xxxx, mykoplasmata, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx modifikovaném xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx živých kultur, xxxx substrátu obsahujícího xxxx materiál, xxxxx xxx záměrně naočkován xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

"Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" (3): "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX), xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx univerzální xxxxxxx x vnitřní paměti x datech obsažených xx xxxxxxx paměti.

POZN.: Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx paměti.

"Mikroprocesorový xxxxxxxxxx" (3): "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" nebo "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obvod" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotku (XXX), který je xxxxxxx provádět xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx paměti.

POZN. 1:"Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" obvykle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx použít xxx xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxx.

XXXX. 2: Xxxxx xxx x soustavy xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx spojení xxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

"Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" (3): xxxxxxxxx pasivních xxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" nebo xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx:

x.

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nanášení xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx polovodičového xxxxxxxx, xxx. "čipu",

b.

lze xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x.

xxxxxxxxxx xxxxx nebo více xxxxxx xxxxxx.

XXXX.:"Xxxxxxxx prvek": xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx funkční xxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxx, xxxx xx jedna xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odpor, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

"Xxxxxxxxx xxxxxxx" (2): xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx změnit xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx vzhledem x xxxxxxx xxxx xxx.

"Xxxxxxxx xxxxxx" (7): systém, xxxxx integruje xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx (xx. xxxxxxxx) vesmírných xxxxxxxxxx s postupem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx vesmírných prostředků xx xxxxxx opravy xxxxxx xxxxxx xxxxx.

"Xxxxxxxxx xxxxxx" (2): xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xx statistickou xxxxxxxx 95&xxxx;%, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx měřené proměnné. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systematické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx x náhodné xxxxxxxx (xxx ISO 10360-2 xxxx XXX/XXX 2617).

"Neuronový xxxxxxx" (4): xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx chování xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx modulovat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx většího xxxxxxxx xxxxxxxxxx součástí.

"Objektový kód" (9): xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo více xxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxx" (xxxxxxxxxx xxxxxx) přeloženého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

"Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" (2): xxxxxxxxx xxxxxx mezi úhlovou xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx polohou xxxx, xx xxx obrobek xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ze xxx xxxxxxx xxxxxx (xxx XXX/XXX 2617, Xxxxx: "xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx").

"Xxxxxxxxx xxxx" (6): xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vrstvy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx detektorových xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX.: Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx detektorových xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx prvky, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpoždění a xxxxxxxxx.

"Xxxxxxxx uran" (0): xxxx, u xxxx xx obsah xxxxxxx 235 xxxxxx pod xxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxx.

"Xxxxxxxx šířka xxxxx" (3, 5, 7): xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3 xX, xxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

"Xxxxxxx xxxxxxxxxxx" (5): směrování xxxx přepojování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

"Xxxxxxx zesílení" (5): xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zesiluje optické xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojem xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. použitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx zesilovačů s xxxxxxxxx xxxxxx.

"Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" (3): "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" nebo "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obvod", xxxxx xxxxxxxx jednu xxxx xxxx součástí, xxxxx xxxx fungovat xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx vykonávat xxxxx xx více xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx funkcí.

"Optický xxxxxxx" (4): xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo modifikovaný xxx použití světla x xxxxxxxxxx xxx x jehož xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

"Xxxxxxxxxxxx xxxxxx dráhy" (7): xxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od požadované xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx x xxxx) s cílem xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx efektivnosti.

"Pásek" (1): xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", "xxxxxxx", "xxxxxx", "xxxxxxx" xxxx "příze" atd., xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX.:"Xxxxxxx": xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx vláken" (xxxxxxx xxxx xxx 200), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

"Xxxxxxxxxxxxxxx inteligentní xxxxx" (5): xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mikroobvod, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx uživatelem xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

"Xxxxx xxxxxxxxx" (5): xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemůže xxxxxxxx xxxxxxx dodávané xxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

"Xxxx xxxxxx xxxx" (7): xxxx xxxxxxxxxxx řízení proměnných xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" x letové dráhy, xxxxx cílem xx xxxxxxx xxxxxxxx úkolu, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajům xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx "xxxxxxx".

"Xxxxxxx atomizace" (1): xxxxxx rozprášení xxxxxxxxxxx xxxxxx kovové xxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x průměru 500 mikrometrů xxxx xxxx.

"Xxxxxxxxxxx xxxxxx" (1): xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxx".

"Xxxxxxxx" (3): deska xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx nebo bez xxxxxxx propojení, na xxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

XXXX.:"Xxxxxxxxx xxxxxxxxx": xxxxxxxx xxxxxxxx "obvodový xxxxx" s vlastními xxxxxxxx xxxxx.

XXXX.:"Xxxxxxxx xxxxx": xxxxx aktivní xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx elektronického obvodu, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx atd.

"Polotovary x xxxxxxxxxx vláken" (1): xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx do xx xxxxxxxx "xxxxxxx" xxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx".

"Xxxxxxxxx xxxxxxxx" (Xxxxxxx xxxxxxxxx) (4): xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx funkci xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo softwaru xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx v daném xxxx.

"Xxxxxxxx" (Všeobecná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 1–9) – v případě "xxxxxxxxxxx" xxxx "xxxxxxxx" xx týká pouze xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxx "xxxxxxxx", xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kontrolovaných xxxxxxxxxx xxxxxx, funkcí xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx "xxxxxxxx""xxxxxxxxxxx" xxxx "xxxxxxxx" xxxxx xxx společné xxx xxxxx xxxxx xxxxx.

"Xxxxxxxx řízení xxxx" (7): xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx "xxxxxxx", xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx momentu, xx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx směrování xxxxxxx xxxx xxxxxx.

"Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" (7): xxxxxxx klapek x xxxxxxxxxx xxxxxxx náběžných xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx.

"Xxxxxxx" (2, 6): xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx proveditelné elektronickým xxxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxx převoditelný.

"Protimomentové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx směrového xxxxxx" (7): xxxxxxx, xxxxx používají vzduch xxxxx přes xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx sil xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

"Xxxxx" (1): xxxxxx (xxxxxxx 12 xx 120) xxxxxxxxx rovnoběžných "proužků".

POZN.:"Proužek": xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" (xxxxxxx více xxx 200), uspořádaných přibližně xxxxxxxxxx.

"Xxxxxx xxxxxxxxxx" (0, 1): xxxxxxxx použitím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

"Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx": xxxxxxx xxxxxxxx přenosu xxxxxxxxx v bitech, xxx se přímo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX.: Xxx xxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx číslicová xxxxxxxx".

"Xxxxxxxxx xxxxx" (6): "xxxxx", xx kterém xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx srážky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx molekulou.

"Přesnost" (2, 6): (xxxxxxx xx měří ve xxxxx nepřesnosti) maximální xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx udávané hodnoty xx přijaté xxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxx.

"Xxxxxxxxx xxxxx XXX" (3, 5): xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pásem xxxxx platného vydání Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x sekundární xxxxxx.

XXXX.: Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx.

"Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" (2): xxxxxxx xxxxxx využívající xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx je x xxxxxx kontaktu x xxxxxxxx.

"Xxxxxxxx uran" (0): xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

"Xxxxx" (1): xxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxx".

XXXX.:"Xxxxxxx": xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx vláken" (xxxxxxx xxxx než 200), xxxxxxxxxxxx přibližně xxxxxxxxxx.

"Xxxxxxxxxxxx xxx případ války" (1): xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (např. změna xxxxxxx, skladovatelnosti, virulence, xxxxxxxxxx šíření xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx působení xxxxx na lidech xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xx xxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx s "xxxxxxxxxxxxx spektrem" (6): xxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

"Xxxxxxxx xxxxxx" (2): xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx interní xxxxxx xxxxxx (xxx XXX 230/1 1986, xxxxxxxx 5,61).

"Xxxxx" (2, 8): xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x má všechny xxxx xxxxxxxxxx:

x.

xx vícefunkční;

b.

je xxxxxxx nastavovat xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení prostřednictvím xxxxxxxxxx pohybů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x.

xx xxx xxxx více xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smyčce, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, x

x.

xx xxxxxxx "xxxxxxxxxxxx programovatelností" prostřednictvím xxxxxx xxxx/xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx. bez xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX.: Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zařízení:

1.

manipulační xxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx;

2.

xxxxxxxxxxx mechanismy x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx pohybují x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx naprogramovanými xxxxxx. Program xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, např. xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx x volba xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, elektronickými xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3.

xxxxxxxxxx xxxxxxxx manipulační mechanismy x xxxxxxxxxxx posloupností, xxxxxx xxxx automatizovaná xxxxxxxxx xxxxxxxx operující xxxxx mechanicky pevně xxxxxxxxxxxxxxxx pohybů. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, např. xxxxxx xxxx vačkami. Xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx úhlů xxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předlohy (např. xxxxxxxxxx kolíků xxxx xxxxxx xxxxx) xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

4.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx posloupností xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je proměnný, xxx xxxx operací xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx binárních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

5.

xxxxxxxxx xxxxxx označované xxx xxxx xxxxxxxxxxxx manipulační xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx nedílná xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zásobníků a xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxx ukládání xxxx xxxxxxxxx přístup x xxxxxx těchto xxxxxxxxx.

"Xxxxxxx xxxxxxxxx" (1): xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx roztaveného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx kapičky x xxxxxxx 500 xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

"Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" (2): xxxxxxxx přírůstek xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (xxx XXXX X- 89.1.12).

"Xxxxxxxxxxxx" (1): xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

"Xxxxxxxxxxxx spektrum xxxxxx" (6): xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pocházející xx xxxxxxx x poměrně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

"Xxxxxxxxxxxx spektrum" (5): xxxxxxxx, xxx xxxxx xx energie x xxxxxxx úzkém xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx širší xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

"Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" (6): xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mění x pseudonahodilém xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx impulsů o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pásma xxxxxxx xxxx xxxxx.

"Xxxxxx přeladitelnost" (5) (též xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo frekvenční xxxxxxx): xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx", v xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kanálu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

"Xxxxx xxxxxxxxxxxxx kanálu" (4): fyzické xxxxxxxx, xxxxx xxxx tok xxxxxxxxxxxx nebo asynchronních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je xx xxxxx, který xxx integrovat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

"Xxxxx přístupu xx xxxx" (4): xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx přepojovací xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pracuje xx xxxxxxx "xxxxxxxxxx přenosovou xxxxxxxxx", x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vysílání). Xxxxxxxxx na jakýchkoli xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo skupiny xxx (xxxx. IEEE 802), xxxxx jsou xx adresovány. Je xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

"Xxxxxx střely" (1, 3, 6, 7, 9): kompletní xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejméně 500 xx užitečného xxxxxxx xx vzdálenosti xxxxxxx 300 xx.

"Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" (7): xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx "laserové" xxxxxxx x poskytování řídicích xxx o xxxx x xxxxxxx xxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxx.

"Xxxxxx výkonu" (7): xxxxx xxxxxxx vysílaného xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx.

"XXXX": xxx "xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

"Xxxxxxxxxxx xx společném xxxxxx" (5): signalizační xxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx sděluje xxxxxx xxxxxxxxx zpráv signalizační xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx používané xxx xxxxxx xxxx.

"Xxxxxxx teoretický xxxxx" ("XXX") (3, 4): xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (Xxxxx), počítaná xx xxxxxxx seskupení "xxxxxxxxxxx xxxxx" ("XX").

XXXX.: Xxx kategorie 4 Xxxxxxxxx xxxxxxxx.

"Xxxx xxxxxxxxxx" (1): xxxxx x xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx vyrobená xx xxxx nebo xxxx složek, které xxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

"Xxxxxx" (1): materiál xxxxxxx xxxxxxxxxx termoplastických xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx vytvořit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

"Xxxxxxxx" (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, všechny kategorie): xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx "xxxxxxxx" nebo "xxxxxxxxxxxxx", který xx xxxxxxxx na libovolném xxxxxxx xxxxxx informací.

POZN.:"Mikroprogram": xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx iniciováno zavedením xxxx xxxxxxxxxx instrukce xx xxxxxxxxx instrukcí.

"Stabilita" (7): xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1 xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Stabilita xx xxxx vyjádřit xxxx xxxxxx času.

"Státy, xxxxx xxxx (nejsou) xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx chemických xxxxxx" (1): xxxxx, xxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx chemických zbraní x xxxxxx ničení xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) v xxxxxxxx (viz xxx.xxxx.xxx).

"Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" (6): monolitické xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

"Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" (1, 2): xxxxxx xxxxxxx kovů xx xxxxx vhodný pro xxxx, xxx které xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx teploty obvykle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx bodu xxxxxxxxx (xxxx než 20&xxxx;%), umožňující, aby xx xxx zpracování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

"Xxxxxxxxxxx" materiál (1, 3, 6, 8): xxxxxxxx, xx. xxx, xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx veškerý xxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodivosti a xxxxxxxx velmi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bez Xxxxxxxx xxxxxx.

XXXX.:"Xxxxxxxxxxx" stav xxxxxxxxx je xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx funkcí xxxxxxx, x xxxxxxxxx proudovou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx. xxx xxxxxxxxxxxx pole, xxx x xxxxxxx.

"Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" (5): šifrovací xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx i pro xxxxxxxxxxx.

XXXX.:"Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" se xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

"Xxxxxxxxxxxx xxxxx" (měřiče xxxxxxxxx) (7): hodnota na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x okamžiku, xxx xx xxx zrychlení xxxxxxxx.

"Xxxxxxxxx xxxxx" (6): xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxxx daty xxxx x radaru xx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx letové xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx.

"Xxxxxxxxxx počítač" (4): xxxxxxx, xxx uživatel xxxx dynamicky xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

"Xxxxxxxxx" (5): obor, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, prostředky x xxxxxx pro xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahu, zabránění xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úpravě xxxx neoprávněnému použití. "Xxxxxxxxx" xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx" (xxxx. šifrovacích proměnných) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX.:"Xxxxx xxxxxxxx": xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx před xxxxxx osobami xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

"Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx" (2, 3) pro "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx": nejširší xxxxxxxxxx rozmezí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx musí xxx xxxxxxx použít konfigurace xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx".

"Xxxxxxxx xxxxx" (6): energie xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x joulech xxxxxx xxxxx trvání xxxxxxx x sekundách.

"Technologie" (xxxxxxxxx poznámka x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx): xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx pro "vývoj", "xxxxxx" xxxx "xxxxx" xxxxx. Xxxx informace xxxx formu "xxxxxxxxxxx xxx" xxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

XXXX. 1:"Technická xxxxx" xxxx xxx formu xxxxxx, školení, xxxxxxx, xxxxxxxxxx znalostí a xxxxxxxxxxxx služeb x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx "xxxxxxxxxxx xxx".

XXXX. 2:"Xxxxxxxxx xxxx" xxxxx xxx formu xxxxxxxxxx, xxxxx, diagramů, modelů, xxxxxxxxx, tabulek, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx jiných xxxxxxx xxxx zařízeních, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx (ROM).

"Toxiny" (1, 2): xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx jedy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx".

"Xxxxxx xxxxxxx" (6): xxxxxx laserového xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx poloviční xxxxxxxxx xxxx xxxxx (Xxxx Xxxxx Half Xxxxxxxxx (XXXX)).

"Xxxxxxxxxx stát" (7, 9): účastnický stát Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xxx.xxxxxxxxx.xxx).

"Xxxx xxxxxxxxx izotopy 235 xxxx 233" (0): xxxx obsahující xxxxxx 235 xxxx 233 nebo xxx xxxx izotopy x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx izotopů x xxxxxxx 238 je xxxxx xxx poměr xxxxxxx 235 x xxxxxxx 238, xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx 0,71 xxxxxxx).

"Xxxxxx xxxx" (6): xxxxxxxxxx elektrický signál xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx dvěma "xxxxxxxx šumu" vyjádřený xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx S2pp = 8Xx (f2-f1), xxx Xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx), Xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. (xxxxxxxxx)2/Xx) x (f2-f1) definuje xxxxxxxxxx šířku pásma.

"Užití" (xxxxxxxxx poznámka k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx, všechny xxxxxxxxx): xxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx), údržba (xxxxxxxx), xxxxx x celkové xxxxxx x xxxxxx.

"Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx" (6): možnost xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx "xxxxxxxx" xxxxx způsobem než:

a.

fyzickou xxxxxx v xxxxxxxx xxxx propojení, xxxx

x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx parametrů.

"Vakcína" (1): xxxxxx přípravek, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx imunologické reakce x xxxx nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx.

"Xxxxxxx xxxxxxxxx" (1): xxxxxx xxxxxxxxxx proudu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plynu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x průměru 500 xxxxxxxxxx nebo méně.

"Veřejně xxxxxxxx" (všeobecná xxxxxxxx x technologii, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx poznámka x xxxxxxxx): "technologie" xxxx "xxxxxxxx", které xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx jejich xxxxx šíření (xxxxxxx xxxxxxxxxx právy xxxxxxx xxxx, xxx xxxx "xxxxxxxxxxx" xxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxx "xxxxxxx xxxxxxxx").

"Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx" (3, 6): xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a mechanickým xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, x xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kosmických xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 100 km xxxx větších.

"Vícečipový xxxxxxxxxxx xxxxx" (3): xxx xxxx xxxx "monolitických xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx".

"Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx snímače" (6): xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx získávat xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx, xxxxx mají xxxx xxx dvacet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx označují xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

"Xxxxxxxx materiály" (0, 1, 2, 8) xxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx "elementární xxxxxx",

x.

xxxxxxxx "xxxxx" a "xxxxxx",

x.

"xxxxx", xxxxxxx, xxxxx a xxxxx,

x.

xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x.

xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x.

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

"Xxxxxxx xxxxxxxxxx" (9): xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx látkou x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx. Obvykle xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x žáruvzdorných xxxx izolačních xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx (XXXX) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx polymeru x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nanesená xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

"Xxxxxxx dostupné kompenzace" (2): xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stroje.

"Výpočetní xxxxx" ("CE") (4): xxxxxxxx výpočetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx logický xxxxxxxx.

"Xxxxxx" (xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx technologii, všechny xxxxxxxxx): všechny fáze xxxxxx jako xxxx: xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, dílčí x xxxxxxx xxxxxx, kontrola, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

"Xxxxxxx xxxxxxxxxx" (7, 9): xxxxxxxx a xxxxxxxxx pro ně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx "xxxxx" xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxx "xxxxxx".

"Xxxxxxx xxxxxxxx" (1, 7, 9): xxxxxxxx, šablony, přípravky, xxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, upínací přípravky, xxxxxxxxxx mechanismy, zkušební xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx zařízení a xxxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxxx xx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx "vývoj" xxxx xxx jednu nebo xxxx xxxx "xxxxxx".

"Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" (2, 9): xxxxxxx xx xxxx niklu, xxxxxxx xxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx je xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXXX 300 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 922 X (649&xxxx;°X) za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

"Xxxxxxxxxxx" (2): xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx otáčce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx rovině kolmé x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx čela vřetena (xxx XXX 230/1, 1986, odstavec 5.63).

"Vývoj" (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx poznámka x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx kategorie): xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx etapami sériové xxxxxx, xxxx je xxxxx, xxxxxxxx konstrukce, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx prototypů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výroby, návrhová xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, konfigurační xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx.

"Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" (6): dva xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx propojených, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx data x xxxxxxx xxxx.

"Xxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx lehčí xxx xxxxxx" (9): balony x xxxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx lehčím než xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx.

"Xxxxxxxx xxxxxxx výzkum" (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx): xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x základních xxxxxxxxxx xxxx xxxx pozorovatelných xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx praktický xxxxx xxxx cíl.

"Zdrojový kód" (xxxx zdrojový xxxxx) (4, 6, 7, 9): vhodné xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx převedeny programovacím xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ("xxxxxxxxx xxx" (xxxx xxxxxxx xxxxx)).

"Xxxxxxxx xxxxxx" (4): xxxxxxxxxx obrazů xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx algoritmů, xxxx xxxx např. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, selekce, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx Fourierova transformace xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxx, xxxxxxxx charakteristických xxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx.

"Xxxxxxxxxx signálů" (3, 4, 5, 6): xxxxxxxxxx externě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informace xxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxx např. časová xxxxxxxx, filtrace, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, konvoluce xxxx xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

"Xxxxxxxxxx x xxxxxxx čase" (6, 7): zpracování xxx xxxxxxxxxxx systémem xx xxxxxxxxxx uživatelské xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx dostupných xxxxxxxx, xxxxxxx garantovanou citlivost x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx způsobeném xxxxxxxx xxxxx.

"Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx" (4): technika "xxxxxxxxxxxxx" nebo architektury xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dvou xxxx xxxx datových xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxx nebo xxxx sledy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxxxxxxxxxx vícedatových architektur (XXXX), xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x.

xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXXX);

x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx architektur (XXXX), xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx spojeny, xxxxx spojeny nebo xxxxx xxxxxxx, xxxx

x.

xxxxxxxxxxxxxxx xxxx prvků xxxxxxxxxxxx, xxxxxx systolických polí.

POZN.:"Mikroprogram": xxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx vyvoláno xxxxxxxxx xxxxxx odkazového xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

"Xxxxxxxxxxx x taveniny" (1): xxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx naráží na xxxxxxxxx xx chlazený xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx produkt xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXX.:"Xxxxxx xxxxxxx": xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ochlazování xxxxxxx xxx 1&xxxx;000 X/x.

"Xxxxxxxx xxxxxx materiál" (0): xxxxxxxxx-239, xxxx-233, "uran xxxxxxxxx xxxxxxx 235 xxxx 233" x xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXXX SLOVA X XXXXXXX XXXXXXXXX V XXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx definované xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx".

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxxxx

XXXX

Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

XXXX

Xxxxxxxx Xxxx Manufacturers' Xxxxxxxxxxx

XXXX

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx

XXXX

Xxxxxxxx Iron xxx Steel Institute

ALU

aritmeticko-logická xxxxxxxx

XXXX

Xxxxxxxx National Standards Xxxxxxxxx

XXXX

Xxxxxxxx Society xxx Xxxxxxx and Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxx xxxxxxxx provozu

AVLIS

izotopická xxxxxxxx xxxxxxxxx par xx xxxxxxx xxxxxx

XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXX

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Service

CCITT

International Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Committee

CDU

řídicí a xxxxxxxxxxx jednotka

CEP

kružnice xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

XXXX

xxxxxxx rozklad x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

XXXXXX

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx selektivní xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx

XX

xxxxxxxx xxxxx

(XX) (v xxxxxxx xxxxxx)

xxxxxxx xxxx

XXX

xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

XX

xxxxxxxxx xxxxxxx

XX-XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx svazkem

EBU

European Xxxxxxxxxxxx Union

ECM

elektrochemické obrábění

ECR

elektronová xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX

Xxxxxxxxxx Industries Xxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXXX

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Institute

FFT

rychlá Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém

HBT

heterobipolární xxxxxxxxxxx

XXXX

xxxxxxxxx xxxxxx vysoké xxxxxxx

XXXX

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX

Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Organisation

IEC

International Xxxxxxx-xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

XXXX

Xxxxxxxxx of Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

XXXX

xxxxxxxx xxxxx xxxx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

XXXX

Xxxxx-xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXX

xxxxx s inverzní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXX

Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx

XXX

Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx

XXX

xxxxxxxx průmyslová norma

JT

Joule-Thomson

LIDAR

laserový xxxx xxxxxxxx radar

LRU

vyměnitelná xxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx

Xxxx

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx Xxxxxx Macha)

MLIS

izotopická separace xxxxxxx xx použití xxxxxx

XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy

MOCVD

chemická xxxxxxxx v xxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sloučenin

MRI

zobrazování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX

xxxxxxx xxxx provozu xxxx poruchami

Mtops

milion xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx

XXXX

xxxxxxx xxxx provozu mezi xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

XXX

xxxxxxx xxx porušení xxxxxxxxx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxx

xxxxx dílů xx xxxxxx, ppm – odpovídá 1&xxxx;×&xxxx;10–6

XXX

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XX

xxxxxx xxxxxxxxx

XXXXX

Xxxxxxxxx of Xxxxxxxx Composite Materials Xxxxxxxxxxx

XXX

xxxxx xx syntetickou xxxxxxxxx

XX

xxxxxxxxxxx

XXXX

xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXX

Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx xxx Television Xxxxxxxxx

XXX

xxxxxxxxxxx xxxxx

XXXX

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

XXX

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX

XXX

xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

XXX

xxxxxxxxxx přehledový xxxxx

XXXXX

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx počítačových systémů

TIR

celková xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XX

xxxxxxxxxxxx

XXX

xxxxxxx x tahu

VOR

rozsah ultrakrátkých xxx xx xxxxx xxxxxxx

XXX

xxxxxx xx xxxx xxxxx a hliníku

KATEGORIE 0

XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX X PŘÍSLUŠENSTVÍ

0A
Systémy, xxxxxxxx x xxxxxxxx

0X001
"Xxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxxxxx pro xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení a xxxxxxxx:

x.

"xxxxxxx xxxxxxxx", xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxxxx štěpnou xxxxxxxxx xxxxxx;

x.

xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx upravené xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx "xxxxxxxxx reaktoru", xxxxxx xxxx reaktorové xxxxxxx nádoby;

c.

manipulační xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x "xxxxxxxxx xxxxxxxx";

x.

xxxxxxxxx xxxx speciálně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx štěpného xxxxxxx x "jaderném xxxxxxxx", xxxxxx podpěrné xxxx xxxxx konstrukce, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx trubky tyčí;

e.

tlakové xxxxxx xxxxxxxxx konstruované xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x chladicího xxxxx xxxxxxxxxx okruhu x "xxxxxxxx xxxxxxxx" při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 5,1 XXx;

x.

xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nižší xxx 1:500, speciálně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x "jaderném xxxxxxxx";

x.

xxxxxxxx čerpadla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo upravená xxx xxxx chladicího xxxxx xxxxxxxxxx okruhu "xxxxxxxxx xxxxxxxx";

x.

"xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx"‚ xxxxxxxxx konstruované xxxx upravené pro xxxxx v "xxxxxxxx xxxxxxxx", včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx aktivní xxxx, xxxxxxxx trubek xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx;

Xxxxxxxx: X xxxxxxx 0X001.x. xx "xxxxxxxxxx jaderných xxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx reaktorové xxxxxx, xxxxx plní xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx média xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nádoby xxxx uložení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zóny.

i.

tepelné xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx";

x.

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvnitř xxxxxxx zóny "xxxxxxxxx xxxxxxxx".

0X
Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx zařízení

0B001
Provozní xxxxx xxx xxxxxxxx izotopů "xxxxxxxxxx xxxxx", "xxxxxxxxxx xxxxx" a "zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx separaci xxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx", "xxxxxxxxxx xxxxx" x "xxxxxxxxxx xxxxxxxx materiálů":

1.

provozní xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

2.

xxxxxxxx celky pro xxxxxxxx xxxxxxxx difuzí,

3.

provozní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4.

xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx chemickou xxxxxxx,

5.

xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx výměnou,

6.

provozní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx separaci xxxxxxxxx par za xxxxxxx "xxxxxx" (XXXXX),

7.

xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx "xxxxxx" (MLIS),

8.

provozní xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

9.

xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx separaci;

b.

plynové odstředivky x jejich xxxxxxx x xxxxxxxx, speciálně xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx separace xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx: X xxxxxxx 0X001.x se "xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx" xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stárnutím x xxxx xxxxxxxx x xxxx 2&xxxx;050 XXx nebo xxxx,

x.

xxxxxxxxx xxxxxxx x mezí xxxxxxxx x tahu 460 XXx xxxx xxxx, nebo

x.

"xxxxxxxx xxxxxxxxx" s "xxxxxx xxxxxxx" vyšším xxx 3,18 × 106 x x "xxxxxx xxxxxxxx x xxxx" xxxxx xxx 76,2 × 103 x:

1.

xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

2.

xxxxxxxxx xxxxxxxx celky xxxxxx;

3.

xxxxxxxx rotorové xxxxx x xxxxxxxx stěny 12&xxxx;xx nebo xxxxx, xxxxxxx 75&xxxx;xx xx 400&xxxx;xx, xxxxxxxx x "xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx pevnosti k xxxxxxx";

4.

xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx stěny 3&xxxx;xx xxxx xxxxx x o průměru 75&xxxx;xx xx 400&xxxx;xx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx spojení xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, vyrobené x "xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx";

5.

xxxxxxxx x průměru 75&xxxx;xx xx 400 mm xxx xxxxxxxx uvnitř xxxxxxxxxx xxxxx, vyrobené x "xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pevnosti x xxxxxxx";

6.

xxxxx x xxxxx víka x xxxxxxx 75&xxxx;xx až 400&xxxx;xx xxx xxxxxxxx xxxxx rotorových xxxxx, xxxxxxxx x "materiálu x xxxxxxx poměrem xxxxxxxx k xxxxxxx";

7.

xxxxxxxxxx xxxxxxx ložiska xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx magnetu xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XX6" xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx tlumicí xxxxxx x xxxxxxxxxxx spojku x xxxxxxx nástavcem xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

8.

xxxxxxxxx xxxxxxxx ložiska xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čepu x miskou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx;

9.

xxxxxxxxxxx vývěvy xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx obrobený xxxxxxx xxxxxx x v xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx šroubovicové xxxxxx;

10.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx motory xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ve xxxxxxxxxxx rozsahu 600 Xx xx 2&xxxx;000 Xx x výkonovém xxxxxxx 50 XX xx 1&xxxx;000 VA;

11.

tělesa xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx celku rotoru xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 30 mm, s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx z "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XX6" xxxx jimi xxxxxxxx;

12.

xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 12&xxxx;xx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX6 x rotorového xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx trubice, xxxxxxxx x "xxxxxxxxx xxxxxxxx vůči XX6" xxxx xxxx xxxxxxxx;

13.

xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx), speciálně konstruované xxxx upravené pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obohacovací xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které mají xxxxxxx tyto vlastnosti:

a.

vícefázový xxxxxx 600 Hz xx 2 000 Xx,

x.

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 0,1&xxxx;%,

x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 2 % x

x.

xxxxxxxx xxxxx než 80&xxxx;%;

x.

xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx upravené xxx proces xxxxxxxx xxxxxxxx difuzí:

1.

plynové xxxxxxx xxxxxxx zhotovené x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx keramických "xxxxxxxxx xxxxxxxx vůči XX6" x velikostí xxxx xx 10 xx xx 100 xx, x tloušťkou 5&xxxx;xx xxxx xxxxx x x xxxxxxx bariér xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 25&xxxx;xx xxxx xxxx;

2.

xxxxxx plynových xxxxxxxx xxxxxxxxx z "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XX6" xxxx xxxx xxxxxxxx;

3.

xxxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx) xxxx plynová xxxxxxxxx xx sacím objemem XX6 1 x3/xxx xxxx více x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 666,7 xXx, xxxxxxxx z "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XX6" xxxx jimi xxxxxxxx;

4.

xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx plynová xxxxxxxxx xxxxxxx x položce 0X001.x.3., xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx vyrovnávacího xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 1 000 cm3/min;

5.

tepelné xxxxxxxx zhotovené x xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx než 60&xxxx;% xxxxxxxxxxxx niklu xxxx xxxxxxxxx x kombinace xxxxxx xxxx ve xxxxx plátovaných xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx provoz xxx xxxxxx než xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx tlaku xx méně než 10 Xx za xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx 100 kPa;

6.

vlnovcové xxxxxxx xxxxxxxxx z "xxxxxxxxx odolných xxxx XX6" xxxx jimi xxxxxxxx, x průměru xx 40&xxxx;xx xx 1&xxxx;500&xxxx;xx;

x.

xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro proces xxxxxxxxxxxxx separace:

1.

separační trysky xxxxxxxxxxx ze zakřivených xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x poloměrem xxxxxxxxx xxxxxx xxx 1&xxxx;xx, odolné vůči XX6, které xxxx xxxxxx umístěno xxxxxx xxxxx rozdělující xxxx xxxxxxxx tryskou xx xxxx xxxxxx;

2.

xxxxxx trubice xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vstupem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx izotopů uranu, xxxxxxxx z "materiálů xxxxxxxx xxxx XX6" xxxx jimi xxxxxxxx, x xxxxxxx 0,5 xx až 4 xx x s xxxxxxx délky x xxxxxxx 20:1 xxxx xxxxxx x x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

3.

xxxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx radiální nebo xxxxxxx) nebo xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx 2 m3/min xxxx xxxx, vyrobené x "xxxxxxxxx odolných xxxx XX6" xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

4.

xxxxxxx xxxxxxxx vyrobené x "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XX6" nebo jimi xxxxxxxx;

5.

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx separačních xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx trysek, xxxxxxxx x "materiálů xxxxxxxx xxxx XX6" xxxx xxxx chráněné;

6.

vlnovcové xxxxxxx xxxxxxxx z "xxxxxxxxx xxxxxxxx vůči XX6" nebo jimi xxxxxxxx, x xxxxxxx xx 40 mm do 1&xxxx;500&xxxx;xx;

7.

xxxxxxxx xxx xxxxxxxx XX6 x xxxxxxx xxxxx (vodíku xxxx xxxxx) xx xxxxx 1&xxxx;xxx UF6 xxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x kryoseparátory xxxxxxxxxx xxxxxx 153K (–120&xxxx;°X) xxxx xxxxxxx,

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotky xxxxxxxxxx xxxxxx 153K (–120&xxxx;°X) xxxx xxxxxxx,

x.

xxxxxxxxx trysky xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx separaci XX6 x xxxxxxx plynu,

d.

vymrazovací xxxxxxxxxx XX6 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 253&xxxx;X (–&xxxx;20&xxxx;°X) nebo xxxxxxx;

x.

xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx bázi xxxxxxxx xxxxxx:

1.

xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx–xxxxxxxx, x xxxxx setrvání xx xxxxxx 30 xxxxxx nebo xxxx x odolné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx – x fluorouhlíkových xxxxxxxx xxxx xx xxxx – xxxx xxxx xxxxxxxx);

2.

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx–xxxxxxxx, x dobou setrvání xx stupni 30 xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx – x fluorouhlíkových polymerů xxxx xx xxxx – xxxx jimi xxxxxxxx);

3.

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx články xxx redukci uranu x jednoho valenčního xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx vůči koncentrovaným xxxxxxxx kyseliny chlorovodíkové;

4.

zařízení x elektrochemickými xxxxxxxxxx xxxxxx pro získávání X+4 x xxxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyrobeny x xxxxxxxx materiálu (např. xx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx impregnovaného xxxxxxx) xxxx jím xxxxxxxx;

5.

xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, extrakce x xxxxxxx a/nebo xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xx bázi iontové xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx redukci X+6 xxxx X+4 xx X+3;

6.

xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx X+3 xx X+4;

x.

xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro proces xxxxxxxx xx bázi xxxxxxx xxxxxx:

1.

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x rychlou xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pryskyřice, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx omezeny xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pórovité xxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x průměru 0,2&xxxx;xx xxxx menším, odolné xxxx xxxxxxxxxxxxx kyselině xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx nižší xxx 10 xxxxxx x schopné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 373K (100&xxxx;°X) xx 473K (200&xxxx;°X);

2.

xxxxxxx xxxxxx pro iontovou xxxxxx o průměru xxxxxx než 1 000 mm, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (např. xxxxx nebo fluorouhlíkové xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 373K (100&xxxx;°X) až 473K (200&xxxx;°X) x xxxxx xxxxxx xxx 0,7XXx;

3.

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výměny (xxxxxxx pro chemickou xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx redukci) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx používaných x xxxxxxxxx xxx xxxxxx separace xx xxxx xxxxxxx xxxxxx;

x.

xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx proces xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx "laseru" (XXXXX):

1.

xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx terčíku xxxxxx xxx 2,5&xxxx;xX/xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

2.

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx slitinami xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxx x korozi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (např. xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, grafit povlečený xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kelímků;

POZN.: XXX XXX 2X225.

3.

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vyrobené x xxxxxxxxx odolných xxxx xxxx a korozi xxxxxx xxxx taveninou xxxxxxxx uranu nebo xxxxxxxx takovými xxxxxxxxx, xxxx. oxidem yttritým xxxxxxxxx grafit xxxx xxxxxx;

4.

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx) xxx uložení xxxxxx xxx kovového xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x sběrače produktu x zbytků;

5.

"lasery" xxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx xxx xxxxxxxx izotopů xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx prodlouženou xxxx;

XXXX.: XXX TÉŽ 6X005 X 6X205.

x.

xxxxxxxx x xxxxxxxx, speciálně xxxxxxxxxxxx xxxx upravené xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx použití laseru (XXXX) xxxx chemické xxxxxx vyvolané xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx laseru (XXXXXX):

1.

xxxxxxxxxx xxxxxxxx trysky xxx xxxxxxxxx směsi xxxxxxx xxxxx x XX6 xx 150 X&xxxx;(–123&xxxx;°X) xxxx xxxx, xxxxxxxx x "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XX6";

2.

xxxxxxx xxxxxxxx – pentafluoridu xxxxx (XX5) – xxxxxxxxxxx x filtru, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxx x "xxxxxxxxx odolných vůči XX5/XX6";

3.

xxxxxxxxxx vyrobené x "xxxxxxxxx odolných xxxx XX6" nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

4.

xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x UF5 (xxxx) xx UF6 (xxxxxx);

5.

xxxxxxxx pro xxxxxxxx XX6 x nosného xxxxx (xxxx. dusíku xxxx argonu) zahrnující:

a.

kryogenní xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 153&xxxx;X (–120&xxxx;°X) xxxx xxxxxxx,

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotky xxxxxxxxxx xxxxxx 153&xxxx;X (–120&xxxx;°X) xxxx xxxxxxx,

x.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX6 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 253&xxxx;X (–20&xxxx;°X) xxxx xxxxxxx;

6.

"xxxxxx" xxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx xxx xxxxxxxx izotopů xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spektra pro xxxxxx xx prodlouženou xxxx;

XXXX.: VIZ TÉŽ 6X005 A 6A205.

i.

zařízení x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx proces plazmové xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x antény xxx produkci nebo xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx frekvencí xxxxx xxx 30 GHz x průměrným xxxxxxxxx xxxxxxx větším než 50 xX;

2.

xxxxxxxxxxxxxxxx iontové xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx než 100&xxxx;xXx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výkonem xxxxxx xxx 40&xxxx;xX;

3.

xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

4.

xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uranem xxxx xxxxxxxxx slitinami, xxxxxxxxxxx z tavicích xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vůči žáru x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. tantal, grafit xxxxxxxxx oxidem yttritým, xxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx směsí) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kelímků;

POZN.: XXX XXX 2X225.

5.

xxxxxxx sběračů xxxxxxxx x zbytků xxxxxxxx z materiálů xxxxxxxx xxxx žáru x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxx povlečený xxxxxx xxxx xxxxxx;

6.

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (válcové) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x zbytků, xxxxxxxx x vhodného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx oceli);

j.

zařízení a xxxxxxxx, speciálně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1.

xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx x urychlovače, vyrobené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxxx xxxxx 50 mA xxxx xxxxx;

2.

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro pohlcování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ochuzeného uranu, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x kapes, xxxxxxxx x vhodného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx);

3.

xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx) x konstruované pro xxxxxxxx xxxx 0,1&xxxx;Xx xxxx nižší;

4.

pólové nástavce xxxxxxx x průměru xxxxxx než 2&xxxx;x;

5.

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx iontové xxxxxx xx všemi xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x.

xxxxxxxx xxxxxx 20&xxxx;000&xxxx;X xxxx xxxxx,

x.

xxxxxxxx proud 1&xxxx;X nebo xxxxx x

x.

xxxxxxxx stabilita lepší xxx 0,01&xxxx;% v xxxxxxx 8 hodin;

POZN.: XXX XXX 3X227.

6.

xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx) xx xxxxx těmito xxxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;X xxxx xxxxxx x napětí 100&xxxx;X xxxx větším a

b.

proudová xxxx napěťová xxxxxxxxx xxxxx xxx 0,01&xxxx;% x průběhu 8 xxxxx.

XXXX.: XXX XXX 3X226.

0X002
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx celky xxx xxxxxxxxxxx separaci xxxxxxx x položce 0X001, které xxxx xxxxxxxx z "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx UF6" xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pece xxxx xxxxxxx dodávající XX6 do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x.

xxxxxxxxxxxxx nebo vymrazovací xxxxxxxxxx používané pro xxxxxxxx XX6 xxxxxxxxxxx x obohacovacího xxxxxxx xxx xxxxxxxxx přeměnu xxxxxxxx;

x.

xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zajišťující xxxxxxxx XX6 xx xxxxxxxxxx;

x.

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx XX6 z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx komprimací, xxxxxxxxxxxx x přeměnou xxxxxxxx XX6 xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx;

x.

xxxxxxxx xxxxxxx rozdělovačů x xxxxxxx, speciálně konstruované xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s XX6 x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kaskád;

f.

1.

vakuové xxxxxxxxxxx xxxx vakuové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx 5&xxxx;x3/xxx x xxxx xxxx

2.

xxxxxxx xxxxxx, speciálně xxxxxxxxxxxx pro práci x atmosféře xxxxxxxxxx XX6;

x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx XX6, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, speciálně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx kontinuální xxxxx xxxxxx nástřiku, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx UF6, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx hmotnost xxxxx xxx 320,

2.

iontové xxxxxx vyrobené x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx plátováním,

3.

iontové xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a

4.

jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxx.

0X003
Xxxxxxxx celky xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x.

xxxxxxx pro konverzi xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx XX3,

x.

xxxxxxx xxx xxxxxxxx XX3 na XX6,

x.

xxxxxxx xxx konverzi XX3 xx UO2,

d.

systémy xxx konverzi UO2 xx UF4,

e.

systémy xxx xxxxxxxx XX4 xx XX6,

x.

xxxxxxx pro xxxxxxxx XX4 na xxxxxx xxxx,

x.

xxxxxxx xxx konverzi XX6 xx XX2,

x.

xxxxxxx xxx xxxxxxxx UF6 xx XX4,

x.

xxxxxxx pro xxxxxxxx XX2 xx XXx4.

0X004
Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx deuteria x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx sloučenin xxxxxxxx:

1.

xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx–xxxxxxxxx,

2.

xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx čpavek–vodík,

b.

zařízení x xxxxxxxx:

1.

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx – xxxxxxxxx x xxxxxxx xx 6 xx 9x, vyrobené x xxxxxxxxxx uhlíkaté xxxxx (xxxx. ASTM A516), xxxxxxx provozu xxx xxxxx 2MPa nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 6&xxxx;xx xxxx xxxxxx;

2.

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (tj. 0,2 XXx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. xxxxx obsahujícího xxxx xxx 70&xxxx;% X2X) x xxxxxxxx 56m3/s xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx 1,8 XXx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx H2S;

3.

vysokotlaké výměnné xxxxxx xxxxxx–xxxxx x xxxxx 35&xxxx;x xxxx xxxxx x xxxxxxx xx 1,5&xxxx;x do 2,5&xxxx;x, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx 15&xxxx;XXx;

4.

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, včetně stupňovitých xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx–xxxxx;

5.

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx 3 MPa nebo xxxxx, xxx výrobu xxxxx xxxx procesem xxxxxx xxxxxx–xxxxx;

6.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schopné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměr xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 90&xxxx;% xxxx xxxxxxx;

7.

xxxxxxxxxxx hořáky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx vodu xxxxxxxx xxxxxx čpavek–vodík;

8.

kompletní xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx těžké vody, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x reaktoru.

0B005
Provozní xxxxx speciálně konstruované xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxxxxx xxx xx konstruovaná xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx: Provozní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx "jaderného xxxxxxxx" xxxxxxxx takové xxxxxxxx, xxxxx:

x.

xxxxx přichází xx xxxxxxx styku x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx přímo xxxxxxxxxx xx řídí,

b.

utěsňuje jaderný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo těsnění, xxxx

d.

kontroluje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

0X006
Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx palivových xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxxxxx pro xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 0X006 xxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx", včetně xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x zpracovacím xxxxxxxx xxxxxxxxxx jaderného xxxxxxxxx x produktů xxxxxxx x xxxxx tento xxxxxx xxxxx regulují;

b.

stroje xx sekání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx článků, xx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx řezání, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx";

x.

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, prstencové xxxx xxxxxxx nádoby), xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx rozpouštění vyhořelého xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxx odolávat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kapalinám x které xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx;

x.

xxxxxxxxxxx rozpouštědlové xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výměnu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx upravené xxx použití x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxx uranu", "xxxxxxxxxx xxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx štěpných materiálů";

e.

provozní x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx:

1.

xxxxx xxxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx prvky konstrukce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx 0C004) xxxxxxx 2&xxxx;%,

2.

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 175 mm, xxxx

3.

xxxxxxxxx xxxxxxxx 75&xxxx;xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x.

xxxxxxxx řídicí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx přepracování xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx", "xxxxxxxxxx xxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx štěpných xxxxxxxxx".

0X007
Xxxxx xxx xxxxxxxx plutonia x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x.

xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx,

x.

xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

0X
Xxxxxxxxx

0X001
"Xxxxxxxx xxxx" nebo "xxxxxxxx xxxx" xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx, chemické sloučeniny xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jiný materiál xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx uvedených xxxxxx.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 0X001 xxxxxxxxxx:

x.

xxxxx xxxxx nebo xxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx xxxxx", pokud xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx přístrojů;

b.

"ochuzený xxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

1.

xxxxxxx,

2.

xxxxxx,

3.

xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx 100&xxxx;xx,

4.

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nejvýše 100&xxxx;xx;

x.

xxxxxxx obsahující méně xxx 5&xxxx;% xxxxxx;

x.

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx thorium, xxxxx byly xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

0X002
"Xxxxxxxx xxxxxx materiály"

Poznámka: Xxxxxxx 0X002 xxxxxxxxxx čtyři "xxxxxxxxx gramy" xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve snímačích xxxxxx xxxxxxxxx.

0X003
Xxxxxxxxx, těžká xxxx (xxxx xxxxxxxx) x xxxx sloučeniny xxxxxxxx x směsi x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx 1:5&xxxx;000.

0X004
Xxxxxx xxx jaderné xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx 5/106 (5&xxxx;xxx), xxxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx" x o hustotě xxxxx xxx 1,5&xxxx;x/xx3.

XXXX.: XXX TÉŽ 1X107.

Xxxxxxxx 1: Xxxxxxx 0C004 xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx 1&xxxx;xx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x.

xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2: X xxxxxxx 0C004 xx "xxxxxx ekvivalent" (XX) xxxxxxxxx jako suma xxxxx BEz xxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxx XXxxxxx, xxxxxxx uhlík xxxx považován xx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxx:

XXx (xxx) = XX × koncentrace xxxxx Z x xxx,

xxx XX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Formula

x σX, a σX xxxx xxxxxx xxxxxxx záchytů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x prvku X (x xxxxxxxxxx barn); x XX, XX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx boru a xxxxx X.

0X005
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxx plynových xxxxxxxxx bariér, xxxxxx xxxx xxxxxx UF6 (xxxx. nikl nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx 60&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxx více xxxxx, oxid hlinitý x xxxx fluorované xxxxxxxxxxxx polymery), o xxxxxxx 99,9&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 10 mikrometrů, měřeno xxxxx xxxxx (ASTM) X330 x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

0X
Xxxxxxxx

0X001
"Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx "xxxxx", "xxxxxx" xxxx "užití" xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

0X
Xxxxxxxxxxx

0X001
"Xxxxxxxxxxx" xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx "xxxxx", "xxxxxx" xxxx "xxxxx" xxxxx xxxxxxxxx v této xxxxxxxxx.

XXXXXXXXX 1

XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, "XXXXXXXXXXXXXX" X "XXXXXX"

1X
Xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx

1X001
Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x.

xxxxxxx, xxxxxxx, těsnicí xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx konstruované xxx "xxxxxxx" xxxx xxx použití x xxxxxxxxx xxxx kosmonautice, xxxxxxxx x xxxx xxx 50 % xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1X009.x. xxxx 1X009.x.;

x.

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vinylidenfluoridových xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 1X009.x.:

1.

xx xxxxx xxxxx nebo xxxxx x

2.

x xxxxxxxx xxxxx xxx 200&xxxx;μx;

x.

xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx membrány, xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vinyletherovou skupinu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx konstruované xxx "xxxxxxx", pro xxxxxxx x kosmonautice xxxx xxx "xxxxxx střely".

Poznámka: X xxxxxxx 1X001.x. xx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx kompletní xxxxxxxx xxxxxxx a systémy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

1X002
"Xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx z níže xxxxxxxxx:

XXXX: XXX XXX 1X202, 9X010 X 9X110.

x.

xxxxxxxxxx "xxxxxxx" a xxxx vyrobeny x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx 1X010.x., 1X010.x. xxxx 1X010.x. xxxx

x.

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx "xxxxxxx" x xxxx vyrobeny x:

1.

xxxxxxxxxx "vláknitých xxxxxxxxx", xxxxx xxxx

x.

"xxxxx modul" xxxxx xxx 10,15 × 106 m x

x.

"xxxxxx xxxxxxx x xxxx" xxxxx xxx 17,7&xxxx;×&xxxx;104&xxxx;x nebo

2.

materiálů xxxxxxxxx x xxxxxxx 1X010.x.

Xxxxxxxx 1: Xxxxxxx 1X002 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lamináty xxxxxxxx x xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxxx epoxidovými xxxxxxxxxxxx xxx opravy xxxxxxxxxx letadel xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxxx 1&xxxx;x2.

Xxxxxxxx 2: Xxxxxxx 1X002 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, speciálně xxxxxx pro tato xxxxx xxxxxxx xxxxx:

x.

xxxxxxxxx xxxxxxx,

x.

xxxxxxxxxxxx průmysl,

c.

průmysl xxxxxxxxxx xxxxxx,

x.

xxxxxxxxxxxxx výrobky.

1A003
Výrobky x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x 1X008.x.3. xx xxxxx fólií, desek, xxxxx nebo proužků x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

x xxxxxxxx xxxxx xxx 0,254&xxxx;xx xxxx

x.

xxxxxxxx xxxx laminované xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 1X003 nezahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spojů xxx elektroniku.

1A004
Ochranné x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

XXXX.: XXX XXX 2X351 X 2X352.

x.

xxxxxxx masky, xxxxxx xxxxxx x dekontaminační xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx pro ochranu xxxxx xxxxxxxxxxx prostředkům xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx" nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx speciálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x.

xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro ochranu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx radioaktivním xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxx případ xxxxx" xxxx bojovým xxxxxxxxx xxxxxx;

x.

xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx systémy, xxxxxxxxx konstruované nebo xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx biologických xxxxxxxxxx xxxx radioaktivních xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx" xxxx xxxxxxxx chemických xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 1X004 nezahrnuje:

a.

osobní dozimetry xxxxxxxxxxxxxx záření,

b.

vybavení konstrukčně xxxx funkčně xxxxxxx xx ochranu proti xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, jako xx xxxxxxxxx, xxxxx kamene, xxxxxxxxxxx, farmacie, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx životního xxxxxxxxx, odpadové xxxxxxxxxxxx xxxx potravinářský xxxxxxx.

1X005
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx vyráběny xxxxx xxxxxxxxxx norem nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

XXXX.: VIZ XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

XXXX.: Xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" používané xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 1X010.

Xxxxxxxx 1: Xxxxxxx 1A005 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obleky a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx uživatelé xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2: Xxxxxxx 1X005 xxxxxxxxxx neprůstřelné obleky xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nevojenských xxxxxxxxx xxxxxxxx.

1X102
Xxxxxx sycené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uhlík–uhlík xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx 9X004 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v položce 9X104

1X202
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 1X002, xx xxxxx xxxxxx, x xxxxx těmito xxxxxxxxxxx:

XXXX.: XXX XXX 9X010 X 9A110.

a.

vnitřní průměr xx 75 mm xx 400&xxxx;xx x

x.

xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx v xxxxxxx 1X010.x. xxxx 1X010.x. xxxx 1X210.x. xxxx x uhlíkových xxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 1X210.x.

1X225
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vodíkem x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx získání xxxxxx x xxxxx vody xxxx xxx xxxxxx xxxxx vody.

1A226
Speciální xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx pro oddělování xxxxx xxxx od xxxxxxxx x oběma xxxxxx vlastnostmi:

a.

jsou vyrobeny xx síťoviny x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x.

xxxx konstruovány xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kolonách.

1A227
Okna x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (x olovnatého nebo xxxxxxxxx skla), včetně xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx těmito xxxxxxxxxxx:

x.

"xxxxxxx xxxxxx" xxxxx xxx 0,09&xxxx;x2,

x.

xxxxxxx vyšší než 3x/xx3 x

x.

xxxxxxxx xxxxxxx 100&xxxx;xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

X položce 1A227 xx "studenou xxxxxxx" xxxxxx prohlížecí xxxxxx xxxx vystavená x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx radiace.

1B
Zkušební, kontrolní x výrobní xxxxxxxx

1X001
Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1X002 nebo 1X010 x jejich xxxxxxxxx konstruované xxxxxxxx x příslušenství:

POZN.: XXX XXX 1B101 X 1X201.

x.

xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx koordinovány x xxxxxxxxxxxx ve třech xxxx xxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx";

x.

xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, jejichž pohyby xxxxxxxx položení xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx koordinovány a xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx více xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxx konstruovány pro xxxxxx "kompozitních" xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx "xxxxxxxx xxxxx";

Xxxxxxxx: X xxxxxxx 1X001.x. xx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků.

c.

vícesměrové, xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx stavy, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx xxxxx xxxxxxx 1X001.x. xxxxxxxx technika xxxxxxxx též xxxxxxx.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 1B001.c. nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx upravená xxx xxxxxx výztužných xxxxxx:

1.

xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, bitumenových xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) na xxxxxxxx vlákna nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vláken xxxxx xxxxxx,

2.

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx substráty za xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

3.

xxxxxxxx xxx xxxxx spřádání xxxxxxxxxxxxx keramických xxxxxxxxx (xxxx. xxxxx hlinitého),

4.

zařízení xx xxxxxxx prekurzorových xxxxxx obsahujících xxxxxx xxxxxxxx zpracováním xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

x.

xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxx 1X010.x. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;

x.

xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x které xx xxxxxxxxx konstruované xxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx.

1X002
Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx práškových xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx v jednom x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1X002.x.2.

XXXX.: XXX XXX 1X102.

1X003
Xxxxxxxx x xxxxxxx nástroje, xxxxx xxxx přípravky xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxx "xxxxxxx spojování" xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx jejich slitin, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx:

x.

xxxxxxxxxx draků letadel xxxx kosmických xxxxxxxxxx,

x.

"xxxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxxx motorů xxxx

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

1X101
Xxxxxxxx, jiná xxx uvedená x xxxxxxx 1X001, xxx "xxxxxx" xxxxxxxxxxxx struktur x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx součásti x xxxxxxxxxxxxx:

XXXX.: XXX TÉŽ 1X201.

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 1X101 xxxxxxxx xxxxx, xxxx, šablony, xxxxxxx přípravky a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx lepení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx.

x.

xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pohyby xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx více osách x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgány;

b.

stroje xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx určující xxxxxxxx x vrstvení pásků xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx více xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx letadel x "xxxxxxxx střel";

c.

zařízení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro "xxxxxx""xxxxxxxxxx xxxxxxxxx":

1.

xxxxxxxx xxx xxxxxxx polymerních xxxxxx (xxxx. polyakrylonitrilových, xxxxxxxxxxx xxxx polykarbosilanových), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxx xxxxxx;

2.

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx fázi xx xxxxxxx vláknité xxxxxxxxx;

3.

xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx materiálů (xxxx. xxxxx hlinitého);

d.

zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vláken xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x předlisků uvedených x položce 9C110.

Poznámka: Xxxxxxx 1X101.x. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zařízení x xxxxxxx.

1X102
"Xxxxxxx xxxxxxxx" xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx než xx uvedeno x xxxxxxx 1B002, x xxxxxxxx:

XXXX.: XXX XXX 1X115.x.

x.

"xxxxxxx zařízení" xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx "xxxxxx" xxxxxxxxxx xxxx atomizovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1X011.x., 1X011.x., 1X111.x.1., 1X111.x.2. xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x.

xxxxxxxxx konstruované xxxxxxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx x položkách 1X002 xxxx 1X102x.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 1X102 zahrnuje:

a.

plazmové xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx obloukové xxxxxx) sloužící x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prášků xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx argon–voda,

b.

elektrovýbušná zařízení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prášků xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx–xxxx,

x.

xxxxxxxx sloužící pro "xxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozprašováním taveniny x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxx).

1X115
Xxxxxxxx, jiná xxx uvedená x xxxxxxxxx 1X002 nebo 1X102, pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x.

"xxxxxxx xxxxxxxx" xxx "xxxxxx", manipulaci xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx látek xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1X011.x., 1X011.x., 1X111 nebo x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x.

"xxxxxxx zařízení" xxx "xxxxxx", xxxxxxxxxx, míchání, xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx složek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1C011.a.,1C011.b., 1X111 xxxx x Seznamu xxxxxxxxxx materiálu.

Poznámka: Xxxxxxx 1X115.x. nezahrnuje dávkovací xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kontinuálních mísičů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx 1B117, 1X118 x 1X119.

Xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx x zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výrobu xxxxxxxxxx zboží, xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2: Xxxxxxx 1B115 xxxxxxxxxx zařízení xxx "xxxxxx", xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

1X116
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro výrobu xxxxxxxxxxx upravených materiálů xxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxx nebo jiném xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx v teplotním xxxxxxx 1&xxxx;573&xxxx;X (1&xxxx;300&xxxx;°X) xx 3&xxxx;173&xxxx;X (2&xxxx;900&xxxx;°X) xxx xxxxx 130 Pa xx 20&xxxx;xXx.

1X117
Xxxxxxxxx mísiče, xxxxx jsou schopné xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx do 13,326&xxxx;xXx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx součásti xxx xxxx činnosti, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxx xxxxx 110 1 xxxx xxxx a

b.

nejméně xxxxx excentricky xxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx hřídel.

1B118
Kontinuální mísiče, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ve vakuu x rozsahu od xxxx xx 13,326 xXx x regulovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx konstruované součásti, xxxxx mají cokoli x xxxx xxxxxxxxx:

x.

xxxxxxx xxx mísicí/hnětací xxxxxxx xxxx

x.

xxxxxxxxxx rotující hřídel, xxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx ozubení/kolíky xxx xx xxxxxxx x xxxxxx stěn xxxxxx komory.

1B119
Fluidní elektrické xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1X011.x., 1X011.x., 1X111 nebo x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich speciálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1X201
Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, jiné xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx 1X001 nebo 1X101, x xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x.

xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

1.

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx nebo xxxx xxxxx,

2.

xxxx speciálně xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"x

3.

xxxx schopné navíjet xxxxxxx rotory x xxxxxxx 75 mm až 400&xxxx;xx a xxxxx 600&xxxx;xx xxxx větší;

b.

koordinační x programové xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, uvedené x xxxxxxx 1X201.x.;

x.

xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx navíjení xxxxxx xxxxxxx x položce 1X201.x.

1X225
Xxxxxxxxxxxxx xxx výrobu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 250&xxxx;x xxxxxx xx xxxxxx.

1X226
Xxxxxxxxxxxxxxxxx izotopové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdroji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 50&xxxx;xX xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdroji.

Poznámka: Xxxxxxx 1X226 xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxx xxxxxxxxxx stabilní xxxxxxx,

x.

x xxxxxxxxx zdroji x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx zdroji x xxxxxx mimo xxxx xxxx.

1X227
Xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx syntézní xxxx (xxxxx x xxxxx) xxxxxxxxx x vysokotlaké xxxxxxx kolony xxxx xxxxxxx–xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

1X228
Xxxxxxxx xxxxxxxxx destilační xxxxxx xx xxxxx těmito xxxxxxxxxxx:

x.

xxxx konstruovány xxx xxxxxx při vnitřní xxxxxxx 35&xxxx;X (–238&xxxx;°X) xxxx xxxxx;

x.

xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx od 0,5 xx 5&xxxx;XXx;

x.

xxxx xxxxxxxx x:

1.

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 300 x xxxxxx obsahem xxxx, xxxxx austenitické xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXXX (xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx) je 5 xxxx xxxxx, xxxx

2.

xxxxxxxxxxxxxx kryogenních x x vodíkem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x.

xxxxxxx průměr xx 1&xxxx;x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx 5 m xxxx xxxxx.

1X229
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx–xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx "xxxxxxx stykače":

POZN.: Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx upravené pro xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx 0X004.

x.

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx–xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx vlastnostmi:

1.

jsou xxxxxxx xxxxxxx při tlacích 2&xxxx;XXx xxxx xxxxxxx;

2.

xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx xxxxx zrnitosti xxxxx xxxxx XXXX (xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) 5 xxxx xxxxx, a

3.

průměr xx 1,8&xxxx;x nebo xxxxx;

x.

"xxxxxxx xxxxxxx" xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx–xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 1X229.x.

Xxxxxxxxx poznámka:

"Vnitřní xxxxxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxxxx patra x xxxxxxx xxxxxxxxx průměrem 1,8&xxxx;x xxxx xxxxxx, xxxx konstruovány x xxxxxxxxx protiproudového xxxxx x jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx 0,03&xxxx;% xxxx xxxxxx. Xxxxx to být xxxx. xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx patra, kloboučková xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx patra.

1B230
Čerpadla xxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v kapalném xxxxxxxx (XXX2/XX3), se xxxxx těmito vlastnostmi:

a.

jsou xxxxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx);

x.

xxxxx je xxxxx xxx 8,5 m3/h; x

x.

xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx draselného (1&xxxx;% xxxx více) xx xxxxxxxx xxxx 1,5 xx 60&xxxx;XXx xxxx

2.

xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx než 1&xxxx;%) xx provozní xxxx 20 xx 60&xxxx;XXx.

1X231
Xxxxxxxx celky xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx získávání, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx;

x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxx celků xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx:

1.

xxxxxxxx nebo heliové xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx schopné xxxxxxxxx xxxxxxxxx až na xxxxxxx 23&xxxx;X (–250&xxxx;°X) xxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx větší xxx 150 W;

2.

jímací a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx hydridy xxxx.

1X232
Xxxxxxxxxxxxxx xxxx soustrojí turboexpandér – xxxxxxxxx x xxxxx těmito xxxxxxxxxxx:

x.

xxxx xxxxxxxxxxxx xxx provoz x výstupní xxxxxxxx 35&xxxx;X (–238&xxxx;°X) nebo xxxxx x

x.

xxxx xxxxxxxxxxxx xxx průtok plynného xxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;xx/x xxxx xxxxx.

1X233
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx xxxxx xxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x.

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx izotopů xxxxxx:

1.

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx–xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx amalgamy xxxxxx,

2.

xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx lithia,

3.

kyvety xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lithia,

4.

odpařováky xxx xxxxxxxxxxxxx roztoky xxxxxxxxx xxxxxxxx.

1X
Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxx x xxxxxxx:

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx výrazy "xxxx" a "xxxxxxx" x xxxxxxxxx 1X001 xx 1X012 kovy x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxx:

Xxxxx, xxxxx, tyče (xxxxxx xxxxxxxxx tyčí x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx), xxxxxxx, bloky, xxxxxxxxx, brikety, spečence, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx, granule, xxxxxx, xxxxxx, pelety, xxxxxx, xxxxx, housky, xxxxxxx, pláty, xxxxx, xxxxx, špalky.

Polotovary (též xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx):

x.

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyrobené xxxxxxxxxx, xxxxxxx, vytlačováním, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, disky, xxxxx, xxxxxx, fólie x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x lisované plechy, xxxxx, xxxxxxx, xxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx tyčí x xxxxxxxxxxx drátu), xxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxx plechy, pásy, xxxxxxx, trubky (včetně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx), tažený xxxx xxxxxxxxxxxx drát;

b.

litý xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx forem, kokil xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, spékaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zhotovených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxx nejmenovaných xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx formy.

1C001
Materiály xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX.: XXX XXX 1X101.

x.

Xxxxxxxxx xxx absorpci xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 2&xxxx;×&xxxx;108&xxxx;Xx, xxxxx xxxxxxx než 3&xxxx;×&xxxx;1012&xxxx;Xx;

Xxxxxxxx 1: Xxxxxxx 1X001.x. xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x.

xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxx xxxx (xxxxxx jehlanů, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx povrchů);

c.

rovinné xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

1.

xxxx vyrobeny x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx pěnové xxxxxxxxx (xxxxxx nebo xxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx organické xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx vydávají x 5&xxxx;% silnější xxxxxx x šířce xxxxx xxxxx než ±&xxxx;15&xxxx;% xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a které xxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxx 450&xxxx;X (177&xxxx;°X), xxxx

x.

xxxxxxxxx materiály, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x 20&xxxx;% xxxxxxxx xxxxxx v šířce xxxxx xxxxx xxx ±&xxxx;15&xxxx;% střední xxxxxxxxx xxxxxxxxxx energie x xxxxx xxxxxxxx teploty xxxxx než 800&xxxx;X (527&xxxx;°X);

Xxxxxxxxx poznámka:

Absorpční zkušební xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1.c.1. x xxxxxxx 1X001.x. xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx o xxxxxx nejméně 5 xxxxxxxx délek xxxxxxx xxxxxxxxx a měly xx xxx xxxxxxxx x dálkovém xxxx xxxxxxxxxxxx prvku.

2.

pevnost v xxxx xx menší xxx 7&xxxx;×&xxxx;106&xxxx;X/x2 x

3.

xxxxxxx x xxxxx xx menší xxx 14&xxxx;×&xxxx;106&xxxx;X/x2;

x.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx spékaného xxxxxx, xxxxx xxxx:

1.

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 4,4 x

2.

maximální provozní xxxxxxx 548 K (275 °C);

Poznámka 2: Xxxxxxxx 1 x položce 1C001.a. x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x kontrolního xxxxxx magnetické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx absorpci, pokud xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

x.

xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1,5 × 1014 Hz, xxxxx xxxxxxx xxx 3,7&xxxx;×&xxxx;1014&xxxx;Xx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x.

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodivostí" xxxxx xxx 10&xxxx;000&xxxx;X/x (Xxxxxxx xx metr) xxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" nižší xxx 100 Ω/m2, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxxx,

2.

xxxxxxxxxx,

3.

xxxxxxxxxxx,

4.

xxxx(xxxxxxxxxxxxxx) xxxx

5.

xxxx(xxxxxxxxx-xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

"Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" x "povrchová xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXXX X-257 xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

1X002
Xxxxxxx xxxx, práškové xxxxxxx xxxx x legované xxxxxxxxx:

XXXX.: VIZ XXX 1X202.

Xxxxxxxx: Položka 1C002 xxxxxxxxxx xxxxxxx kovů, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

1.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX002 xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx hmotnostních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

2.

Xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx XXXX X-139 nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx normy XXXX X-606 "Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx únavové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx amplitudou" xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx norem. Xxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxx v axiálním xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx napětí (Xx) xxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx napětí xxxxx xxxxxxxxx napětí, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

x.

xxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15&xxxx;% xxxxxxxxxxxx hliníku x nejvýše 38&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx jeden xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

2.

xxxxxxxxx titanu xxxxxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx přídavný xxxxxxxx prvek;

b.

slitiny kovů xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x položce 1X002.x.:

1.

xxxxxxx xxxxx s:

a.

životností xx xxxx pevnosti xxx tečení 10&xxxx;000 xxxxx xxxx xxxx xxx 923&xxxx;X (650&xxxx;°X) x xxxxxx 676 MPa xxxx

x.

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx životností 10&xxxx;000 cyklů nebo xxxx xxx 823&xxxx;X (550&xxxx;°X) a xxxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;095&xxxx;XXx;

2.

xxxxxxx xxxxx x:

x.

xxxxxxxxxx na mezi xxxxxxxx xxx tečení 10&xxxx;000 xxxxx nebo xxxx xxx 1&xxxx;073&xxxx;X (800&xxxx;°X) x xxxxxx 400&xxxx;XXx xxxx

x.

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 10&xxxx;000 cyklů xxxx více xxx 973&xxxx;X (700&xxxx;°X) x xxxxxxxxxx xxxxxx 700&xxxx;XXx;

3.

xxxxxxx xxxxxx s:

a.

životností xx xxxx pevnosti xxx xxxxxx 10&xxxx;000 hodin xxxx xxxx při 723&xxxx;X (450 °C) x xxxxxx 200 MPa xxxx

x.

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx životností 10&xxxx;000 xxxxx xxxx xxxx xxx 723 K (450&xxxx;°X) x xxxxxxxxxx napětí 400&xxxx;XXx;

4.

xxxxxxx hliníku x xxxxxxxx x xxxx:

x.

240&xxxx;XXx xxxx xxxx při 473&xxxx;X (200 °C) xxxx

x.

415&xxxx;XXx xxxx xxxx xxx 298&xxxx;X (25&xxxx;°X);

5.

xxxxxxx hořčíku x:

x.

xxxxxxxx x xxxx 345XXx xxxx větší x

x.

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 1&xxxx;xx/xxx ve xxxxxxxxxxxxx vodném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, měřenou xxxxx normy XXXX X-31 nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx národních xxxxx;

x.

xxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx všemi xxxxxx xxxxxxxxxxx:

1.

xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

X x xxxxxxxxxxxx textu xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx legujících xxxxx.

x.

xxxxxxx xxxxx (Xx-Xx-X, Xx-X-Xx) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. s xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zavedenými xxxxx xxxxxxxxx procesu), xxxxx xxxx xxxxx xxx 100&xxxx;μx v 109 xxxxxx slitiny;

b.

slitiny xxxxx (Xx-Xx-X xxxx Xx-X-Xx, Xx-Xx-X xxxx Xx-X-Xx, Xx-Xx-X nebo Xx-X-Xx);

x.

xxxxxxx xxxxxx (Xx-Xx-X xxxx Xx-X-Xx);

x.

xxxxxxx xxxxxxx (Xx-Xx-X nebo Xx-X-Xx, Xx-Xx-X xxxx Xx-X-Xx, Xx-Xx-X nebo Xx-X-Xx) xxxx

x.

xxxxxxx xxxxxxx (Xx-Xx-X xxxx Mg-X-Al);

2.

jsou vyrobeny x xxxxxxx prostředí xxxxxxxx x těchto xxxxxxx:

x.

"xxxxxxx atomizace",

b.

"plynová xxxxxxxxx",

x.

"xxxxxxx xxxxxxxxx",

x.

"xxxxxx na chlazenou xxxxxxx xxxxx",

x.

"xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx" x "rozmělňování",

f.

"extrakce x xxxxxxxx" x "xxxxxxxxxxxx"xxxx

x.

"xxxxxxxxxx xxxxxxxx"x

3.

xxxx schopné xxxxxxxx materiály xxxxxxx x xxxxxxxxx 1C002.a. xxxx 1X002.x.;

x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vlastnosti:

1.

jsou vyrobeny x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x položce 1X002.x.1.;

2.

xxxx xx xxxxx nerozmělněných xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx tyčí a

3.

jsou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx procesů:

a.

"kalení xx xxxxxxxxx xxxxxxx desku",

b.

"zvlákňování x taveniny"nebo

c.

"extrakce x xxxxxxxx".

1X003
Xxxxxxxxxx xxxx všech xxxx x v xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxx relativní xxxxxxxxxxx 120 000 xxxx xxxxx x tloušťku 0,05&xxxx;xx xxxx xxxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx počáteční xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx plně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x.

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx některou z xxxxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 5&xxxx;×&xxxx;10-4 xxxx

2.

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (x) větší xxx 0,8 xxxx

x.

xxxx x xxxxxxxxx xxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxx, které mají xxxxxxx xxxx vlastnosti:

1.

složení: xxxxxxxxx 75&xxxx;% hmotnostního xxxxxx, kobaltu nebo xxxxx,

2.

xxxxxxxx magnetická indukce (XX) 1,6&xxxx;X nebo xxxxx x

3.

xxxx některou x xxxxxx xxxxxxxxxx;

x.

xxxxxxxx xxxx 0,02 mm nebo xxxxx nebo

b.

elektrická rezistivita 2×10-4Ωxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

"Xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1C003.c. xxxx materiály, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 50&xxxx;xx xxxx xxxxx.

1X004
Xxxxxxx uranu s xxxxxxx nebo slitiny xxxxxxxx s "xxxxxxx" xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx všechny xxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxx větší xxx 17,5 g/cm3,

b.

mez xxxxxxxxx xxxxx xxx 880&xxxx;XXx,

x.

xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx 1 270 MPa x

x.

xxxxxxxxxxx xxxxx než 8&xxxx;%.

1X005
"Xxxxxxxxxxx""xxxxxxxxxx" vodiče x xxxxx větší xxx 100&xxxx;x xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxx 100&xxxx;x:

x.

xxxxxxxxxxxx "supravodivé""kompozitní" xxxxxx xxxxxxxxxx jedno nebo xxxx niob-titanových xxxxxx:

1.

xxxxxxxx x "xxxxxxx", xxxxxx xxx x mědi xxxx xxxxx xx xxxx mědi xxxx

2.

x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 0,28×10-4 mm2 (x xxxxxxxxx vláken xxxxxx 6μx);

x.

"xxxxxxxxxxx""xxxxxxxxxx" vodiče xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxx, xxxxxx xxx xxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxx vlastnosti:

1.

"kritická xxxxxxx" xxx xxxxxx magnetické xxxxxxx vyšší xxx 9,85&xxxx;X (–263,31 °C), xxxxx xxxxx než 24 K (249,16&xxxx;°X),

2.

xxxxxx průřezu xxxxx xxx 0,28×10-4&xxxx;xx2 x

3.

xxxxxxxxx x "xxxxxxxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxx 4,2X (–268,96&xxxx;°X), xxxx-xx vystaveny xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx indukci 12X.

1X006
Xxxxxxxx x xxxxxx:

x.

xxxxxxxxxxx kapaliny xxxxxxxxxx xxxx hlavní xxxxxxx některé z xxxxxx sloučenin nebo xxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají všechny xxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx poznámka:

Pro xxxxx položky 1X006.x.1. xxxxxxxx silikonové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx.

x.

xxx vzplanutí xxxxx xxx 477&xxxx;X (204&xxxx;°X);

x.

xxx xxxxxxx 239&xxxx;X (–34&xxxx;°X) nebo menší;

c.

index xxxxxxxxx 75 xxxx xxxxx a

d.

tepelná stabilita xxx 616&xxxx;X (343&xxxx;°X) xxxx

2.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx xxxxx xxxxxxx 1X006.x.2. obsahují chlorfluoruhlovodíky xxxxxxxx uhlík, xxxxx x xxxxx.

x.

xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 977 K (704&xxxx;°X),

x.

xxx xxxxxxx 219 K (–54 °C) xxxx xxxxx,

x.

xxxxx xxxxxxxxx 80 nebo xxxxx x

x.

xxx xxxx 473&xxxx;X (200&xxxx;°X) xxxx vyšší;

b.

maziva xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx než dvě xxxxxxxx nebo thioetherové xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx

2.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, měřenou xxx xxxxxxx 298K (25&xxxx;°X), nižší xxx 5&xxxx;000&xxxx;xx2/x (5&xxxx;000xX);

x.

xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 99,8&xxxx;%, xxxxx obsahují xxxx xxx 25 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 200μx ve 100xx a xxxxxxxx xxxxxxx x 85&xxxx;% x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

2.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx

3.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

x.

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kapaliny pro xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxx 85&xxxx;% xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx těchto xxxxx nebo xxxxxx xxxxx:

x.

xxxxxxxxx xxxxx perfluorpolyalkylether-triazinů xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

x.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x.

xxxxxxxxxxxxxxx,

2.

xxxxxxx xxx 298&xxxx;X (25&xxxx;°X) 1,5&xxxx;x/xx xxxx xxxxx;

3.

xxxxxxx skupenství xxx 273&xxxx;X (0&xxxx;°X) x

4.

xxxxxxxx 60&xxxx;% hmotnostních xxxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx xxxxx položky 1X006:

x.

xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Cleveland Xxxx Cup xxxxxxxx x normě ASTM X-92 xxxx x xxxxxxxxxxxxxx národních xxxxxxx;

x.

xxx xxxxxxx xx určuje xxxxxxx popsanou v xxxxx XXXX X-97 xxxx x odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxx;

x.

xxxxx xxxxxxxxx xx určuje xxxxxxx xxxxxxxx x normě XXXX X-2270 nebo x odpovídajících národních xxxxxxx;

x.

xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx národních norem:

20 ml xxxxxxxx kapaliny xx xxxxx xx xxxxxx x objemu 46xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 317, xxxxx xxxxxxxx kuličky x xxxxxxxxxx xxxxx X-10, xxxxx 52&xxxx;100 x xxxxxxx bronzu (60&xxxx;% Cu, 39&xxxx;% Xx, 0,75&xxxx;% Xx), xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xx 12,5 mm.

Komora xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x její xxxxxxx xx xxxxx xx 644&xxxx;±&xxxx;6X (371 ± 6 °C) x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxx xx pokládá xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx postupu xxxxxxx všechny xxxx xxxxxxxx:

1.

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx 10mg/mm2 povrchu xxxxxxx,

2.

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 311X (38&xxxx;°X) xx xxxxx xxx 25&xxxx;% x

3.

xxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxx zásaditosti je xxxxx xxx 0,40;

x.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se určuje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx XXXX E-659 xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

1X007
Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, nekompozitní xxxxxxxxx xxxxxxxxx, "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

XXXX.: VIZ XXX 1X107.

x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kromě xxxxxxxx přidávaných xxxxxxx, xxxxx xxx 5 000 ppm, xxxxxxxx xxxxxxxx částic xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxx 5&xxxx;μx a xxxxx xxxxxx více xxx 10&xxxx;% xxxxxx xxxxxxx xxx 10&xxxx;μx;

x.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v surové xxxx xxxxxxxxxxxx formě x xxxxxx titanu x xxxxxxx xxxxxxx 98&xxxx;% xxxxxxxxxx hustoty;

Poznámka: Xxxxxxx 1X007.x. xxxxxxxxxx xxxxxxx.

x.

"xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx typu xxxxxxxx–xxxxxxxx xx skleněnou xxxx xxxxxxxx "matricí" x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x.

Xx-X,

x.

Xx-X,

x.

Xx-Xx-X-X xxxx

x.

Xx-X-X x

2.

xxxx xxxxxx pevnost x tahu vyšší xxx 12,7&xxxx;×&xxxx;103&xxxx;x;

x.

"xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxx keramika–keramika xx xxxxxxxx xxxxxxx fází xxxx xxx ní, xxxxxxxxxx xxxxxxx, whiskery xxxx xxxxxx, xxx "xxxxxxx" xxxxx karbidy xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx boru;

e.

prekurzorové xxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx materiály xxx xxxxxxxx účely) xxx výrobu xxxxxxxx xxxx nebo fází xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1C007.c.:

1.

polydiorganosilany (xxx xxxxxx xxxxxxx křemíku),

2.

polysilazany (xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx),

3.

xxxxxxxxxxxxxxxxx (pro výrobu xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx);

x.

"xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx typu xxxxxxxx–xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx "xxxxxxx" x vyztužené xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

1.

Xx2X3 xxxx

2.

Xx-X-X.

Xxxxxxxx: 1C007.f. xxxxxxxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx než 700 MPa xxx 1&xxxx;273&xxxx;X (1 000 °C) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx 1&xxxx;% xxxxxx xx xxxx xxxxxx při zatížení 100&xxxx;XXx x teplotě 1&xxxx;273&xxxx;X (1&xxxx;000&xxxx;°X) po xxxx 100 xxxxx.

1X008
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látky:

a.

1.

bismaleimidy,

2.

aromatické poly(amidimidy),

3.

aromatické xxxxxxxxx,

4.

xxxxxxxxxx poly(etherimidy), x xxxxx xx teplota xxxxxxxx xxxxxxxx (Tg) xxxxx xxx 513&xxxx;X (240&xxxx;°X);

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 1X008.x. xxxxxxxxxx netavitelné xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

x.

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx normy ISO 75-3 (2004) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx 523X (250&xxxx;°X) při xxxxxxxx 1,82 N/mm2 x xxxxx xxxx xxxxxxx:

1.

x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x.

xxxxxxx, bifenylen xxxx xxxxxxxx xxxx

x.

xxxxxxx, bifenylen xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, terc- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx substituovanou xxxxxxxx x

2.

x některé x xxxxxx xxxxxxx:

x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x.

xxxxxxxx 6-xxxxxxx-2-xxxxxxxx xxxx

x.

xxxxxxxx 4-xxxxxxxxxxxxxxx;

x.

xxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxx):

1.

xxxxxxxxx,

2.

xxxx(xxxxxxxxxxxxxxx) (XXXX),

3.

xxxx(xxxxxxxxxx) (XXX),

4.

xxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) (XXXXXX);

x.

(xxxx)xxxxxxxxxxxx;

x.

xxxx(xxxxxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bifenylen, xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx;

x.

xxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), u xxxxx xx xxxxxxx skelného xxxxxxxx (Xx) vyšší xxx 513 K (240&xxxx;°X).

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx skelného přechodu (Xx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 1X008 xx určuje xxxxxxx popsanou x xxxxx ISO 11357-2 (1999) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

1X009
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxxx vinylidenfluoridu, xxxxx xxxx 75&xxxx;% xxxx xxxx xxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx;

x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10&xxxx;% xxxxxxxxxxxx x xxxx vázaného xxxxxx;

x.

xxxxxxxxxx fosfazenové elastomery xxxxxxxxxx 30&xxxx;% xxxxxxxxxxxx x více xxxxxxxx xxxxxx.

1X010
"Xxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxx xxx xxxxxx x "xxxxxxxxxxxx" strukturách xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx "xxxxxxx", xxxxxxx "matricí" xxxx xxxxxxxxx "xxxxxxx":

XXXX.: XXX TÉŽ 1X210.

x.

xxxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

"xxxxx xxxxx" xxxxx xxx 12,7&xxxx;×&xxxx;106&xxxx;x x

2.

"xxxxxx xxxxxxx x tahu" xxxxx xxx 23,5 × 104 m;

Poznámka: Xxxxxxx 1X010 nezahrnuje xxxxxxxxxxx.

x.

xxxxxxxx "vláknité xxxxxxxxx", xxxxx mají všechny xxxx xxxxxxxxxx:

1.

"xxxxx modul" xxxxx xxx 12,7&xxxx;×&xxxx;106&xxxx;x x

2.

"xxxxxx xxxxxxx x xxxx" vyšší než 23,5&xxxx;×&xxxx;104&xxxx;x;

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 1X010.x. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx laminátů, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx listů xxxxxxx 50&xxxx;xx&xxxx;×&xxxx;90&xxxx;xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx popsaných v xxxxxxx 1X010.x. se xxxxxx podle xxxxx XXX 12 xx 17 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX xxxx xxxxxxxxx x tahu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx například xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX-X-7601, xxxx. 6.6.2, x xxxx xxxxxxxx xx třeba xxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxx.

x.

xxxxxxxxxxx "xxxxxxxx materiály", xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

"xxxxx xxxxx" vyšší xxx 2,54 × 106 m x

2.

xxx xxxx, měknutí, rozkladu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 1 922 K (1&xxxx;649&xxxx;°X);

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 1C010.c. xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oxidu hlinitého xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo rohože x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 3&xxxx;% xxxxxxxxxx xxxx xxxx oxidu xxxxxxxxxxx x měrným modulem xxxxxx xxx 10 × 106 m,

2.

molybdenová xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

3.

xxxxxx xxxxxx,

4.

xxxxxxxxx keramická vlákna, xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx, rozkladu xxxx xxxxxxxxx v inertním xxxxxxxxx je xxxxx xxx 2&xxxx;043&xxxx;X (1&xxxx;770&xxxx;°X).

x.

"xxxxxxxx xxxxxxxxx":

1.

xxxxxxx x některých xxxxxx xxxxx:

x.

xxxx(xxxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxx 1C008.a. xxxx

x.

xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx 1X008.x. až 1X008.x. xxxx

2.

"xxxxxx", xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1X010.x.1.x. nebo 1X010.x.1.x. x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x položkách 1X010.x., 1X010.x. xxxx 1X010.x.;

x.

xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlákna (xxxxxxxx), xxxxx nebo uhlíkem xxxxxxxx vlákna (polotovary) xxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vláken":

1.

vyrobená x "xxxxxxxxxx materiálů" xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1C010.a, 1X010.x. xxxx 1X010.x.;

2.

xxxxxxxx x organických nebo xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxx materiálů":

a.

s "xxxxxx xxxxxxxx v xxxx" xxxxx než 17,7&xxxx;×&xxxx;104&xxxx;x,

x.

x "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxx než 10,15&xxxx;×&xxxx;106&xxxx;x,

x.

xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 1X010.x. xxxx 1X010.x. x

x.

xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x položce 1X008 xxxx 1X009.x., s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Xx) xxxxx xxx 383&xxxx;X (110 °C) xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxxx fenolickými xx epoxidovými xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx skelného xxxxxxxx (Tg) xxxxxx xxxx xxxxx xxx 418 X (145&xxxx;°X).

Xxxxxxxx Xxxxxxx 1C010.e. nezahrnuje:

a.

epoxidovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx "xxxxxxx" x xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" (xxxxxxxx) xxx xxxxxx konstrukcí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;xx&xxxx;×&xxxx;90&xxxx;xx;

x.

xxxxxxxx impregnované xxxxxxxxxxx nebo epoxidovými xxxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx skelného xxxxxxxx (Xx) xxxxx xxx 433&xxxx;X (160&xxxx;°X) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nižší, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Tg) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1X010.x. xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx popsanou x xxxxx ASTM D 3418. Xxxxxxx skelného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx suchou xxxxxxx popsanou x xxxxx ASTM D 4065 při frekvenci 1&xxxx;Xx a xxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (2&xxxx;°X) xx minutu.

1C011
Kovy x xxxxxxxxxx:

XXXX.: VIZ XXX XXXXXX VOJENSKÉHO MATERIÁLU x 1C111.

a.

kovy, xxxxxxx xxxxxxx xxxx menší xxx 60&xxxx;μx, ať xxx xxxxxxxx, atomizované, xxxxxxxxxx, vločkovité xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x materiálu xxxxxxxxxxxxx x 99 % nebo xxxx xx zirkonia, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxx 2&xxxx;% xx 7&xxxx;%) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx: Xxxx xxxx slitiny xxxxxxx x 1CO11.a. xxxxxxxxx xxxxxxxx, x když xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

x.

xxx nebo xxxxxx xxxx x čistotou 85&xxxx;% xxxx xxxxx x s velikostí xxxxxx 60&xxxx;μx nebo xxxx;

Xxxxxxxx: Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x 1XX11.x. podléhají kontrole, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

x.

xxxxxxxx xxxxxx;

x.

xxxxxxxxxxxxx (NQ) (CAS 556-88-7).

1X012
Xxxx materiály:

Technická xxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x.

xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx obsahem xxxxxxxx-238 xxxxxx xxx 50&xxxx;% xxxxxxxxxxxx;

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 1X012.x. xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;x xxxxxxxx xxxx xxxx,

x.

xxxxxxx xxxxxxx tří "xxxxxxxxxxx xxxxx", xxxx-xx obsaženy xx xxxxxxxxx uvnitř xxxxxxxxx.

x.

"xxxxxx separované" xxxxxxxxx-237 x jakékoliv xxxxx.

Xxxxxxxx: 1X012.x. xxxxxxxxxx xxxxxxx x obsahem xxxxxxxx-237 1&xxxx;x xxxx xxxx.

1X101
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx odrazivosti, infračervené, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxx v položce 1X001, xxxxxxxxxx v "xxxxxxxx střelách" xxxxxxxxxxxx "xxxxxx xxxxxx" nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx specifikovaných x xxxxxxx 9X012.

Xxxxxxxx 1: Položka 1C101 xxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx speciálně xxxxxxxxxxxx xxx snížení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x.

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx schopnost x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx spektra.

Poznámka 2: Xxxxxxx 1C101 nezahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxx použité xxx xxxxxxxx regulaci xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxx 1X101 se "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx systémy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx xxxx xxx 300 km.

1C102
Resaturované, xxxxxx xxxxxxx materiály typu xxxxx–xxxxx, konstruované pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 9X004 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 9A104.

1C107
Grafitové x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jiné xxx uvedené x xxxxxxx 1X007:

x.

xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx hustotou, xxxxxxx xxx teplotě 288&xxxx;X (15&xxxx;°X), 1,72 x/xx3 nebo větší x s xxxxxxxxx xxx 100μx nebo xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx na některý x xxxxxx xxxxxxx:

1.

xxxxx x xxxxxxx 120&xxxx;xx xxxx více x xxxxx 50&xxxx;xx nebo xxxx,

2.

xxxxxx x vnitřním xxxxxxxx 65&xxxx;xx xxxx xxxx, tloušťkou stěny 25&xxxx;xx xxxx xxxx x xxxxxx 50&xxxx;xx xxxx xxxx xxxx

3.

xxxxx x rozměrech 120&xxxx;xx × 120 mm × 50&xxxx;xx xxxx větší;

POZN.: Xxx též xxxxxxx 0X004.

x.

xxxxxxxxxxx xxxx vlákny xxxxxxxx grafity xxxxxxxxxx xxx xxxxxx "xxxxxxxx xxxxx" a čelní xxxxx kosmických xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx;

XXXX.: Xxx též xxxxxxx 0X004.

x.

xxxxxxxxx kompozitní xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx menší xxx 6 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 100&xxxx;XXx do 100 GHz) xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx";

x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx keramika xxxxxxxxx xxxxxxxx křemíku, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx".

1X111
Xxxxxxx xxxxx x chemické xxxxxx pohonných xxxxx, xxxx než xxxxxxx x položce 1X011:

x.

xxxxxxx xxxxx:

1.

xxxxxxxx xxxxxxxxx prášek, xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx o jednotném xxxxxxx xxxxxx než 200&xxxx;μx x obsahující xxxxxxx 97&xxxx;% hmotnostních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx 10&xxxx;% celkové xxxxxxxxx xxxxx částice o xxxxxxx xxxxxx xxx 63&xxxx;μx, podle xxxxx XXX 2591:1988 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

Xxxxxxxxx poznámka:

Velikost xxxxxx 63&xxxx;μx (XXX R-565) xxxxxxxx 250&xxxx;xxxx (Xxxxx) xxxx 230 mesh (jiná xxx norma XXXX X-11).

2.

xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu, x xxxxxxxxx částic xxxxx xxx 60&xxxx;μx, xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, vločkovité xxxx mleté formy, xxxxxxxxxx xxxxxxx 97 % xxxxxxxxxxxx jednoho nebo xxxx xxxxxx xxxxx:

x.

xxxxxxxxx,

x.

xxxxxxxx,

x.

xxxxxx xxxx

x.

xxxxxxx kovů xxxxxxxxx x xxxxxx x. xx c.;

Technická poznámka:

Přirozený xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (obvykle 2&xxxx;% xx 7 %) xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx.

3.

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x.

xxxx xxxxxx,

x.

xxxx xxxxxxxx,

x.

xxxx dusičný,

d.

směsi oxidů xxxxxx (MON),

Technická xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx xxxxxx (MON) xxxx roztoky xxxxx xxxxxxxxx (NO) x xxxxx dusičitém ( X2X4/XX2), xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx sloučenin, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx jako XXXx xxxx XXXxx, xxx x x x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx procentní obsah xxxxx dusnatého xx xxxxx (např. XXX3 xxxxxxxx 3 % oxidu xxxxxxxxx, XXX25 25&xxxx;% xxxxx xxxxxxxxx. Horní xxxxxxx je XXX40, 40&xxxx;% hmotnostních).

e.

VIZ XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXX),

x.

XXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X 1C238 xxx sloučeniny složené x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx;

4.

xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je možno xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x.

xxxxxxxxx xxxxx:

1.

xxxxxxxxxxxx x koncovou xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX),

2.

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), jiný xxx xxxxxxx x Xxxxxxx vojenského materiálu,

3.

poly(butadien-kyselina xxxxxxxx) (XXXX),

4.

xxxx(xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx) (XXXX);

x.

xxxx přísady a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

1.

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx deriváty:

2.

triethylenglykol-dinitrát (XXXXX),

3.

2-xxxxxxxxxxxxxxxx,

4.

xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx (XXXXX),

5.

xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx (DEGDN).

6.

Tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x.

xxx Xxxxxx vojenského xxxxxxxxx pro katocen,

b.

ethyl xxxxxxxx,

x.

xxxxxx ferocen,

d.

viz Seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro x-xxxxx xxxxxxxx,

x.

xxxxxx ferrocen,

f.

dicyklopentyl xxxxxxxx,

x.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x.

xxxxxxx ferrocen,

i.

dipropyl xxxxxxxx,

x.

xxxxxxx xxxxxxxx,

x.

xxxxxxx xxxxxxxx,

x.

xxxxxx xxxxxxxxx,

x.

xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx,

x.

xxx Xxxxxx vojenského xxxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x.

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx použitelné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu.

Poznámka: Xxxxx jde x xxxxxxx látky x xxxxxxxx složky xxxxxxxxx xxxxx, které nejsou xxxxxxx x xxxxxxx 1X111, xxx Seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1X116
Xxxxxxxxxxxxxxx ocele xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx niklu, xxxxx xxxxxx obsahem xxxxxx x použitím substitučních xxxxx xxxx precipitačních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), které xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx, měřenou xxx xxxxxxx 293X (20&xxxx;°X), 1 500 XXx xxxx větší, xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxx stěny xxxx xxxxxx xxxxxxx 5 mm.

POZN.: XXX TÉŽ 1X216.

1X117
Xxxxxxx, xxxxxxxx x slitiny xxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx atomizovaných částic x xxxxxxx nejvýše 500&xxxx;μx, x xxxxxxxx xxxxxxx 97 % xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx střel", xx. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x řídicích ploch xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

1X118
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (Xx-XXX) xxxxx má všechny xxxx xxxxxxxxxx:

x.

xx všechny xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxxx 17,0–23,0&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxxx a 4,5–7,0&xxxx;% hmotnostních xxxxx,

2.

xxxxxxxxxx xxxx než 0,10&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

3.

xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxx nejméně 10 % xxxxxx xxxxx austenit (xxxxx xxxxx ASTM X 1181-87 xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) x

x.

xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx:

1.

xxxxxx xxxx xxxx x velikosti xxxxxxx 100&xxxx;xx x xxxxxx xxxxxxx,

2.

xxxxxx x xxxxx 600&xxxx;xx xxxx xxxxx a tloušťce 3&xxxx;xx xxxx xxxxx xxxx

3.

xxxxxx x vnějším xxxxxxx 600 mm nebo xxxxxx x x xxxxxxxx stěny 3&xxxx;xx xxxx menší.

1C202
Slitiny, xxxx xxx uvedené v xxxxxxx 1X002.x.3.xxxx .x.4.:

x.

xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:

1.

"xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxx pevnosti v xxxx 460 XXx xxxx větší xxx 293X (20&xxxx;°X) x

2.

xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx výkovků) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 75&xxxx;xx;

x.

xxxxxxx titanu x oběma xxxxxx xxxxxxxxxxx:

1.

"xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxx xxxxxxxx x xxxx 900 XXx xxxx xxxxx při 293X (20&xxxx;°X) x

2.

xx tvaru xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tvaru (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 75&xxxx;xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx rozumějí xxxxxxx xxxx tepelným xxxxxxxxxxx a xx xxx.

1X210
"Xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 1X010.x., b. xxxx x.:

x.

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx", které xxxx některou x xxxxxx xxxxxxxxxx:

1.

"xxxxx modul" 12,7&xxxx;×&xxxx;106&xxxx;x xxxx xxxxx xxxx

2.

"xxxxx pevnost v xxxx" 235&xxxx;×&xxxx;103&xxxx;x xxxx xxxxx;

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 1X210.x. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxx xxxx xxxxxxx 0,25 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx.

x.

xxxxxx "vláknité xxxxxxxxx", xxxxx xxxx xxx xxxx vlastnosti:

1.

"měrný xxxxx" 3,18&xxxx;×&xxxx;106&xxxx;x nebo xxxxx a

2.

"měrná xxxxxxx x xxxx" 76,2 × 103 m xxxx xxxxx;

x.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx souvislé "příze", "xxxxxx", "kabílky" xxxx "xxxxx" o šířce xxxxxxx 15&xxxx;xx (xxxxxxxx) xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx "vláknitých xxxxxxxxx" uvedených x xxxxxxx 1C210.a. nebo x.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx: X xxxxxxx 1X210 xx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx souvislá "elementární xxxxxx", "xxxxx", "xxxxxx", "xxxxxxx" xxxx "pásky".

1C216
Vysokopevnostní xxxx, jiná xxx xxxxxxx x položce 1X116, ‚schopná dosáhnout‘ xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 2&xxxx;050XXx xxx xxxxxxx 293X (20&xxxx;°X);

Xxxxxxxx: Položka 1C216 xxxxxxxxxxxx tvary, x xxxxxxx jsou všechny xxxxxxxx xxxxxxx 75&xxxx;xx xxxx menší.

Technická xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ocel ‧xxxxxxx xxxxxxxxx‧ xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx tepelným xxxxxxxxxxx i xx xxx.

1X225
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 10 (10X) xxxx xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxx x xx: elementární xxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx, výrobky x xxxx x xxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx: X xxxxxxx 1X225 xxxxx xxxxxxxxxx xxx zahrnují x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx výskyt izotopu xxxx-10 xx xxxxxxxxx 18,5&xxxx;% xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx 20 %).

1C226
Wolfram, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx více xxx 90&xxxx;% xxxxxxxxxxxx wolframu, xxxxx xxxx xxx xxxx vlastnosti:

a.

tvary s xxxxxxx x válcovou xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx 100&xxxx;xx xx 300&xxxx;xx x

x.

xxxxxxxx xxxxx xxx 20 kg.

Poznámka: Xxxxxxx 1X226 nezahrnuje výrobky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

1X227
Xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx méně xxx 1&xxxx;000&xxxx;xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx než xxxxxx x

x.

xxxxxxxx xxxx xxx 10&xxxx;xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

1X228
Xxxxxx, xxxxx má xxx xxxx vlastnosti:

a.

obsahuje xxxx xxx 200&xxxx;xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx než xxxxxx x

x.

xxxxxxxx méně než 10&xxxx;xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

1X229
Xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx vlastnosti:

a.

čistota 99,99 % xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x

x.

xxxxxxxx méně xxx 10&xxxx;xxx xxxxxxxxxxxx stříbra.

1C230
Kovové xxxxxxxx, slitiny xxxxxxxxxx xxxx xxx 50&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, sloučeniny xxxxxxx nebo xxxxxxx x nich x xxxxx xxxx zbytky x xxxxxxxxx x xxxxxx materiálů.

Poznámka: Položka 1X230 xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x.

xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx výrobků xxxx xxxxxxxxxx speciálně xxxxxxxx xxx díly xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x.

xxxxx (silikát berylia x hliníku) ve xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

1X231
Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 60&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 60 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x nich x xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

1X232
Xxxxxx-3 (3Xx), xxxxx obsahující helium-3 x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxx.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 1X232 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přístroje xxxxxxxxxx méně xxx 1&xxxx;x xxxxx-3.

1X233
Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx-6 (6Xx) xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxx přístroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx: elementární xxxxxxx, slitiny, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx lithium, xxxxxxx x xxxx, xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx: Položka 1X233 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx-6 xx xxxxxxxxx 6,5&xxxx;% hmotnostních (xxxxxxx poměr 7,5&xxxx;%).

1X234
Xxxxxxxxx x hmotnostním obsahem xxxxxx xxxxxx xxx 1 xxx hafnia x 500 xxxxx xxxxxxxx, xx formě xxxx, slitin xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxxxxxxxxxx zirkonia, xxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx: Položka 1X234 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx formě xxxxx x tloušťce 0,10 mm xxxx menší.

1C235
Tritium, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx 1:1&xxxx;000 x xxxxxxx xxxx přístroje obsahující xxxxxxxx x těchto xxxxx;

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 1C235 xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx obsahující méně xxx 1,48×103GBq (40 Xx) xxxxxx.

1X236
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxxx xxxxxxx 200 let, x těchto formách:

a.

prvek,

b.

sloučeniny x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 37XXx/xx (1Xx/xx) xxxx větší,

c.

směsi x xxxxxxxx alfa xxxxxxxxx 37&xxxx;XXx/xx (1&xxxx;Xx/xx) xxxx xxxxx,

x.

xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx látek.

Poznámka: 1X236 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přístroje, xxxxxxx xxxx aktivita xx xxxxx než 3,7 GBq (100&xxxx;xXx).

1X237
Xxxxxx-226 (226Xx), xxxxxxx xxxxx-226, sloučeniny xxxxx-226, xxxxx obsahující xxxxxx-226, xxxxxxx x nich x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obsahující xxxxxxxx x xxxxxx látek.

Poznámka: Xxxxxxx 1X237 xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x.

xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx méně než 0,37&xxxx;XXx (10 mCi) xxxxx-226.

1X238
Xxxxxxxxxxxxxxx (XXX3).

1X239
Xxxxxx xxxxxx výbušniny, xxxx xxx uvedené x Seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx směsi xxxxxxxxxx xxxx než 2&xxxx;% xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 1,8&xxxx;x/xx3 a xxxxxxxxx xxxxxxxx vyšší xxx 8&xxxx;000 x/x.

1X240
Xxxxxxxx nikl xxxx porézní kovový xxxx, xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx 0X005:

x.

xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx obě xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxx 99,0&xxxx;% hmotnostních xxxx xxxxx x

2.

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, měřená xxxxx xxxxx XXXX X 330, menší xxx 10&xxxx;μx;

x.

xxxxxxx kovový xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1X240.x.

Xxxxxxxx: 1X240 xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx práškové nikly,

b.

jednotlivé xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx 1&xxxx;000 xx2 xxxx xxxx.

Xxxxxxxxx poznámka:

Položka 1C240.b. xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx zpracovaný xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1X240.x. xx xxxxxx xxxxxxx kovového xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx.

1X350
Xxxxxxxxxx, které xxxxx xxx použity xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x "xxxxx xxxxxxxxxx", které xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx těchto látek:

POZN.: XXX XXX SEZNAM XXXXXXXXXX MATERIÁLU X 1X450.

1.

xxxxxxxxxxxx (111-48-8),

2.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (10025-87-3),

3.

xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx (756-79-6),

4.

XXX XXXXXX XXXXXXXXXX MATERIÁLU PRO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (676-99-3),

5.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (676-97-1),

6.

dimethyl-fosfonát (XXX) (868-85-9),

7.

xxxxxxx xxxxxxxxx (7719-12-2),

8.

xxxxxxxxx-xxxxxx (TMP) (121-45-9),

9.

xxxxxxxxxxxxxx (7719-09-7),

10.

1-xxxxxxxxxxxxxxx-3-xx (3554-74-3),

11.

N,N-(diisopropylamino) xxxxxxxxxxxx (96-79-7),

12.

X,X-(xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxx-1-xxxxx (5842-07-9),

13.

chinuklidin-3-ol (1619-34-7),

14.

xxxxxxx xxxxxxxx (7789-23-3),

15.

2-xxxxxxxxxx-1-xx (107-07-3),

16.

xxxxxxxxxxxx (124-40-3),

17.

xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx (78-38-6),

18.

xxxxxxx-X,X-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (2404-03-7),

19.

xxxxxxx-xxxxxxxx (762-04-9),

20.

dimethylamin-hydrochlorid (506-59-2),

21.

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (1498-40-4),

22.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (1066-50-8),

23.

XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX PRO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (753-98-0),

24.

xxxxxxxxxxx (7664-39-3),

25.

xxxxxx-xxxxxxx(xxxxxxx) xxxxxx (76-89-1),

26.

xxxxxxxxx kyseliny xxxxxxxxxxxxxxx (676-83-5),

27.

X,X-(xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxx –1-xx (96-80-0),

28.

3,3-xxxxxxxxxxxxx-2-xx (464-07-3),

29.

XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX 0-xxxxx-2-(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx (XX) (57856-11-8),

30.

xxxxxxxxxxxxxx (122-52-1),

31.

xxxxxxx arsenitý (7784-34-1),

32.

xxxxxxxx xxxxxxx(xxxxxxx) xxxxxx (76-93-7),

33.

xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx (15715-41-0),

34.

xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx (6163-75-3),

35.

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (430-78-4),

36.

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (753-59-3),

37.

xxxxxxxxxxx-3-xx (3731-38-2),

38.

xxxxxxx xxxxxxxxxx (10026-13-8),

39.

3,3-xxxxxxxxxxxxx-2-xx (75-97-8),

40.

xxxxxx xxxxxxxx (151-50-8),

41.

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (7789-29-9),

42.

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (1341-49-7),

43.

xxxxxxx xxxxx (7681-49-4),

44.

xxxxxxxxxxxxxxx sodný (1333-83-1),

45.

xxxxxx xxxxx (143-33-9),

46.

xxxxxxxxxxxxxx (102-71-6),

47.

xxxxxx xxxxxxxxxx (1314-80-3),

48.

xxxxxxxxxxxxxxx (108-18-9),

49.

2-(xxxxxxxxxxxx) ethan-1-ol (100-37-8),

50.

xxxxxx xxxxx (1313-82-2),

51.

xxxxxxx sirný (10025-67-9),

52.

xxxxxxx xxxxxxx (10545-99-0),

53.

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (637-39-8),

54.

(2-xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx (4261-68-1).

55.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (993-13-5),

56.

xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx (683-08-9),

57.

xxxxxxxxx X,X-xxxxxxxxxxxx kyseliny xxxxxxxxxx (677-43-0),

58.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx (116-17-6),

59.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx (139-87-7),

60.

X,X-xxxxxxxxxxxx kyseliny xxxxxxxxxxxxxx (2465-65-8),

61.

X,X-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dithiofosforečné (298-06-6),

62.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sodný (16893-85-9),

63.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (676-98-2).

Xxxxxxxx 1: Xxxxx xxx o xxxxx xx "xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x zákazu chemických xxxxxx", položka 1X350 xxxxxxxxxx "směsi xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx chemických xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 a .63, ve kterých xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx více xxx 10&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 2: Xxxxx jde x xxxxx xx "xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Úmluvy x xxxxxx chemických xxxxxx", xxxxxxx 1X350 xxxxxxxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x položce 1X350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 x .63, xx xxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx než 30&xxxx;% xxxxxxxxxxxx směsi.

Poznámka 3: Xxxxxxx 1X350 xxxxxxxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, 37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 x .62, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx více xxx 30&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 4: Xxxxxxx 1X350 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx spotřební xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx použití xxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1X351
Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x "xxxxxx":

x.

xxxx, xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx ve xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx", xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx kulturou:

1.

virus Xxxxxxxxxxx,

2.

xxxxx xxxxxxx-xxxxxxx krvácivé xxxxxxx,

3.

xxxxx xxxxxxx Xxxxxx,

4.

xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

5.

xxxxx Xxxxx,

6.

xxxxx Hantaan,

7.

virus Junin,

8.

virus xxxxxxx Xxxxx,

9.

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

10.

xxxxx Xxxxxxx,

11.

xxxxx Xxxxxxx,

12.

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

13.

xxxxx xxxxxxx x Xxxx Xxxxxx,

14.

xxxxx xxxxxxxx encefalitidy, virus xxxxx jaro-letní encefalitidy,

15.

virus xxxxxxx xxxxxxxx,

16.

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx encefalomyelitidy,

17.

virus xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

18.

xxxxx bílých xxxxxxxx,

19.

xxxxx xxxxx xxxxxxx,

20.

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

21.

xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx lesa,

22.

virus xxxxxxx (Xxxxxxx; ill),

23.

virus xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx),

24.

xxxxx xxxxx hemoragické xxxxxxx,

25.

xxxxx Xxxxxxxxx,

26.

xxxxx Powassan,

27.

virus Xxxxx,

28.

xxxxx xxxxxxxxxxxx Xx. Xxxxx,

29.

xxxxx Hendra (Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx),

30.

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx),

31.

xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx syndromem (Xxxx, Xxxxxxx, Puumala, Xxx Xxxxxx),

32.

Xxxxx Xxxxx;

x.

xxxxxxxxx, ať xxx xxxxxxxx, zesílené xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx kultur", xxxx xxxx substrát xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx úmyslně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

1.

Xxxxxxxx xxxxxxxx,

2.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

3.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4.

Xxxxxxxxxx rickettsii;

c.

bakterie, xx již xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx modifikované, xxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx živých xxxxxx", xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

1.

Xxxxxxxx anthracis,

2.

Brucella xxxxxxx,

3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4.

Xxxxxxxx xxxx,

5.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6.

Xxxxxxxxxxx botulinum,

7.

Francisella tularensis,

8.

Burkholderia xxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxx),

9.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx pseudomallei),

10.

Salmonella xxxxx,

11.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

12.

Xxxxxx xxxxxxxx,

13.

Xxxxxxxx xxxxxx,

14.

xxxx Clostridium perfringens xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

15.

xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx, sérotyp 0157 x xxxx xxxxxxxxx produkující xxxxxxxx;

x.

"xxxxxx" x "podjednotky xxxxxx":

1.

xxxxxxxxxx xxxxxx,

2.

xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3.

xxxxxxxxx,

4.

xxxxx,

5.

xxxxxxxxx,

6.

xxxxx xxxxx,

7.

xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

8.

xxxxxxxxxxxx,

9.

xxxxxxxxx,

10.

xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx),

11.

xxxxxxxxxx,

12.

Xxxxx,

13.

Xxxxxxxxx xxxxxx,

14.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx toxin,

15.

T-2 xxxxx,

16.

XX-2 xxxxx,

17.

Xxxxxxxx,

18.

Xxxxxxxxx,

19.

Xxxxxx album Xxxxxx 1 (Viscumin).

Poznámka: Xxxxxxx 1X351.x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx toxiny nebo xxxxxxxxxx xx výrobcích, xxxxx splňují všechna xxxx xxxxxxxx:

1.

xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx pacientům xxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx,

2.

xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

3.

xxxx schváleny xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 1C351 xxxxxxxxxx "xxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxxxx".

1X352
Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x.

xxxx, xx již xxxxxxxx, zesílené nebo xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx", xxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx živou xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx takovou xxxxxxxx:

1.

xxxxx xxxxxxxxx xxxx prasat,

2.

virus xxxx xxxxxxx,

x.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x.

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 92/40/XXX (Xx. xxxx. X 16, 23.1.1992, x. 19) xxxx xxxxx x vysokou patogenitou:

1.

viry xxxx A, xxxxx xxxx XXXX (index xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 1,2 nebo

2.

viry xxxx X, podtypu X5 nebo X7, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázalo přítomnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx;

3.

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

4.

xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

5.

xxxxx xxxxxxxx xxx,

6.

xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx,

7.

xxxxx klasického xxxx xxxxxx,

8.

xxxxx Lyssa,

9.

virus xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

10.

xxxxx moru xxxxxx xxxxxxxxxxx,

11.

xxxxxxx enterovirus xxxx 9 (virus xxxxxxxxxxx choroby xxxxxx),

12.

xxxxx xxxx xxxxx,

13.

xxxxx neštovic xxxx,

14.

xxxxx těšínské xxxxxxx xxxxxx,

15.

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

16.

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skotu,

17.

Virus xxxx koní;

b.

Mycoplasma mycoides, xx již xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx živých kultur", xxxx jako substrát xxxxxxxxxx xxxxx hmotu, xxxxx byla úmyslně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mycoides.

Poznámka: Xxxxxxx 1C352 neobsahuje "xxxxxxx".

1X353
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organismy:

a.

geneticky xxxxxxxxxxxx organismy xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx nukleové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1X351.x. xx x. nebo 1X352 nebo 1C354;

b.

geneticky xxxxxxxxxxxx organismy nebo xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx řetězce nukleové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x "xxxxxx" xxxxxxxxx x xxxxxxx 1X351.x. xxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

1.

Xxxxxxxxx prvky zahrnují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

2.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx související s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxxx 1C351.a. xx x., 1X352 nebo 1X354 označují jakýkoliv xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx:

x.

xxx x sobě xxxx xx výrobcích, jež xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx kterých xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx člověka, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx

x.

xx xxxx xxx, xx x specifikovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxx jakéhokoliv jiného xxxxxxxxx, xx nějž xxxx být xxxxxx xxxx xxxxx začleněn, xxxx způsobovat xxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 1X353 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Enterohaemorrhagic Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx X157 x jiné xxxxxxx produkující xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jejich xxxxxxxxxxx.

1X354
Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x.

xxxx, xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx", nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hmotu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

1.

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2.

xxxxxx vřetenovitosti xxxx xxxxxxxx;

x.

xxxxxxx, xx již xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, buď xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx", xxxx jako xxxxxxxx obsahující xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

1.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pv. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. xxxxx xxxx X, X, X, X, X xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx citri, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. citrumelo,

3.

Xanthomonas xxxxxx xx. Oryzae (Xxxxxxxxxxx campestris pv. Xxxxxx),

4.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx),

5.

Xxxxxxxxx solanacearum xxxxxx 2 a 3 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 x 3 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odrůdy 2 x 3);

x.

xxxxx, ať xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, buď xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx", nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hmotu, která xxxx xxxxxxx naočkována xxxx nakažena xxxxxxx xxxxxxxx:

1.

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

2.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Helminthosporium oryzae),

3.

Microcyclus xxxx (syn. Xxxxxxxxxx xxxx),

4.

Xxxxxxxx xxxxxxxx (syn. Xxxxxxxx xxxxxxxx x. xx. xxxxxxx),

5.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. Puccinia xxxxxxxx),

6.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx pyricularia xxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx).

1X450
Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x "xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx:

XXXX.: XXX XXXXXX 1X350, 1C351.d. X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

x.

xxxxxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxx: X,X-xxxxxxx-X-[2-(xxxxxxxxxxxx) xxxxx]-xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx (78-53-5),

2.

XXXX: 1,1,3,3,3-xxxxxxxxxx-2-(xxxxxxxxxxxxxx) xxxx-1-xx (382-21-8),

3.

XXX XXXXXX VOJENSKÉHO XXXXXXXXX XXX XX: Xxxxxxxxxxx-3-xx-xxxxxxx(xxxxxxx) acetát (6581-06-2),

4.

xxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxx (75-44-5),

5.

chlorkyan (506-77-4),

6.

kyanovodík (74-90-8),

7.

xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (76-06-2);

Xxxxxxxx 1: Pokud jde x xxxxx xx "xxxxx, které nejsou xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxx 1X450 xxxxxxxxxx "xxxxx chemikálií" obsahující xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podpoložkách 1C450.a.1 x .x.2., ve xxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx více xxx 1&xxxx;% xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 2: Xxxxx xxx x xxxxx xx "států, které xxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx", položka 1C450 xxxxxxxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx jednu xxxx xxxx xxxxxxxxxx látek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 1X450.x.1 x .x.2., xx kterých xxxxx xxxxxxx chemikálie xxxxxxx xxxx než 30 % xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 3: Xxxxxxx 1C450 nezahrnuje "xxxxx chemikálií" obsahující xxxxx xxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx 1X450.x.4., .a.5., .x.6. a .x.7., xx kterých žádná xxxxxxx chemikálie netvoří xxxx xxx 30 % xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x.

xxxxxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxxx, xxxx xxx uvedené x Xxxxxxx vojenského xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx 1X350, obsahující xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx vázána xxxxx methylová, xxxxxxxx xxxx n-propylová xxxx xxx-xxxxxxxxx xxxxxxx, avšak xx xxxxx xxxxx xxxxxx;

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 1C450 x. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: O-ethyl-S-fenyl-ethylfosfonodithioát (944-22-9);

2.

X,X-xxxxxxx [xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx] xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

3.

xxxxxxx [xxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx] X,X-xxxxxxx [xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxx nebo xxx)] xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx-X,X-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1C350;

4.

N,N-dialkyl [xxxxxx, ethyl, nebo xxxxxx xxxx isopropyl] xxxxxxxxxx-2-xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx N,N-(diisopropylamino) ethylchlorid xxxx (2-xxxxxxxxxx) diisopropylamin-hydrochlorid xxxxxxx v xxxxxxx 1X350;

5.

X,X- Xxxxxxx [methyl, xxxxx, xxxx xxxxxx (xxxxxx nebo xxx)] xxxxxxxxxx-2-xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soli jiné xxx X,X-(xxxxxxxxxxxxxxxx) ethan –1-xx (96-80-0) x X,X-(xxxxxxxxxxxx) xxxxx-1-xx (100-37-8) xxxxxxx x položce 1X350;

Xxxxxxxx: 1C450.b.5. xxxxxxxxxx:

x.

X,X-(xxxxxxxxxxxxx) xxxxx-1-xx (108-01-0) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x.

xxxxxxxxxxx xxxx N,N-(diethylamino) xxxxx-1-xxx (100-37-8);

6.

X,X-xxxxxxx [methyl, xxxxx xxxx propyl (xxxxxx xxxx iso)] aminoethan-2-thioly x příslušné xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx X,X-xxxxxxxxxxx-(xxxx)-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1X350;

7.

xxx xxxxxxx 1X350 xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (139-87-7);

8.

methyldiethanolamin (105-59-9).

Xxxxxxxx 1: Pokud xxx x xxxxx do "xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx Xxxxxx zákazu x chemických xxxxxx", xxxxxxx 1X450 xxxxxxxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxx nebo více xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 1X450.x.1., .x.2., .x.3., .b.4., .x.5. a .x.6., xx xxxxxxx žádná xxxxxxx chemikálie xxxxxxx xxxx než 10&xxxx;% xxxxxxxxxx směsi.

Poznámka 2: Xxxxx jde x xxxxx xx "xxxxx, xxxxx xxxx stranami Xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxx 1X450 xxxxxxxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx jednu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 1X450.x.1., .x.2., .x.3., .x.4., .x.5. x .x.6., xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx netvoří xxxx xxx 30&xxxx;% hmotnostních xxxxx.

Xxxxxxxx 3: Xxxxxxx 1X450 nezahrnuje "směsi xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx jednu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1X450.x.8., xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 30 % xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 1C450 xxxxxxxxxx xxxxxxx označené xxxx spotřební zboží x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx použití xxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1X
Xxxxxxxx

1X001
"Xxxxxxxx" speciálně xxxxxxxxxxxx xxxx upravený xxx "xxxxx", "výrobu" xxxx "xxxxx" zařízení xxxxxxxxx v xxxxxxxxx 1X001 až 1B003.

1D002
"Software" xxx "vývoj" organické "xxxxxxx", xxxxxx "xxxxxxx" xxxx uhlíkové "xxxxxxx" xxxxxxxx nebo "xxxxxxxxx".

1X101
"Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro "použití" xxxxx uvedeného v xxxxxxxxx 1X101, 1X102, 1X115, 1B117, 1B118 xxxx 1X119.

1X103
"Xxxxxxxx" speciálně xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx rozpoznatelnosti xxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

1X201
"Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx "xxxxx" xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1X201.

1X
Xxxxxxxxxxx

1X001
"Xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx všeobecné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx "xxxxx" xxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx 1X001.x., 1X001.x., 1X002 xx 1X005, 1B xxxx 1X.

1X002
Xxxx "xxxxxxxxxxx":

x.

"xxxxxxxxxxx" xxx "vývoj" nebo "xxxxxx" xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x.

"xxxxxxxxxxx" xxx "vývoj" xxxx "xxxxxx" xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vinyletherový monomer,

c.

"technologie" xxx xxxxxxxxxx nebo "xxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nekompozitních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx všechny xxxx vlastnosti:

a.

mají xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx;

1.

xxxxxxxxxx xxxx komplexní xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

2.

xxxxxxxxxx nitridy xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx),

3.

xxxxxxxxxx xxxx komplexní xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx

4.

xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx křemíku;

b.

celkový obsah xxxxxxxx xxxxxxxx, kromě xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx:

1.

1&xxxx;000&xxxx;xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx

2.

5&xxxx;000&xxxx;xxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednoduchých xxxxxxx; a

c.

některý z xxxxxx materiálů:

1.

oxid zirkoničitý, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx částic xxxxxxx 1&xxxx;μx x xxxxx xx nejvýše 10&xxxx;% částic xxxxxxx xxx 5&xxxx;μx,

2.

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejvýše 5&xxxx;μx x xxxxx xxxx xxxxxxx 10&xxxx;% xxxxxx xxxxxxx xxx 10&xxxx;μx, xxxx

3.

xx všechny tyto xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx, x nichž xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx větší xxx 5,

x.

xxxxxxxx, u xxxxx je xxxxx xxxxx x průměru xxxxx xxx 10&xxxx;x xxxxxxx menších než 2&xxxx;μx, a

c.

kontinuální xxxx xxxxxx vlákna, jejichž xxxxxx je xxxxx xxx 10&xxxx;μx;

2.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 1X002.x.1.;

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 1X002.x.2. xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx" xxx xxxxx xxxx xxxxxx brusiv.

d.

"technologie" xxx "xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x.

"xxxxxxxxxxx" pro instalaci, xxxxxx nebo opravy xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 1X001;

x.

"xxxxxxxxxxx" xxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x položkách 1X002, 1C007.c. xxxx 1X007.x.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 1X002.x. xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx" xxx xxxxxx konstrukcí "civilních xxxxxxx" za použití xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x epoxidových pryskyřic, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

1X101
"Xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx všeobecné poznámky x xxxxxxxxxxx xxx "xxxxxxx" xxxxx uvedeného x položkách 1X102, 1X001, 1X101, 1X102, 1X115 až 1X119, 1X001, 1X101, 1X107, 1X111 xx 1X117, 1X101 xxxx 1X103.

1X102
"Xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx "xxxxx""xxxxxxxx" uvedeného x xxxxxxxxx 1X001, 1X101 xxxx 1X103.

1X103
"Xxxxxxxxxxx" xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro "xxxxxx""xxxxxxxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx "xxxxxxxxx".

1X104
"Xxxxxxxxxxx" pro "xxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1&xxxx;573&xxxx;X (1&xxxx;300&xxxx;°X) xx 3&xxxx;173&xxxx;X (2&xxxx;900&xxxx;°X) xxx xxxxx 130&xxxx;Xx až 20 kPa.

Poznámka: Xxxxxxx 1E104 zahrnuje "xxxxxxxxxxx" xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plynů a xxxxxxx postupy x xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

1X201
"Xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxx poznámky x xxxxxxxxxxx xxx "xxxxx" xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1X002, 1X202, 1A225 xx 1X227, 1X201, 1X225 xx 1X233, 1X002.x.3. xxxx b.4., 1X010.x., 1X202, 1X210, 1X216, 1X225 xx 1X240 xxxx 1X201.

1X202
"Xxxxxxxxxxx" ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx "xxxxx" nebo "xxxxxx" xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1X202 xxxx 1X225 xx 1X227.

1X203
"Xxxxxxxxxxx" xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxxxx k technologii xxx "xxxxx""xxxxxxxx" xxxxxxxxx x xxxxxxx 1X201.

XXXXXXXXX 2

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

2X
Xxxxxxx, zařízení x xxxxxxxx

XXXX.: Pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx Seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2X001
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 2A001 xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobcem x xxxxxxx x normou XXX&xxxx;3290 jako stupeň 5 xxxx xxxxx.

x.

xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx válečky, xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x normou XXX 492 xxxx xxxxx 4 (nebo ANSI/ABMA Xxx 20 xxxxx xxxxxxxxx XXXX-7 nebo XXXX-7, nebo xxxx xxxxxxxxxxxx národní xxxxx) xxxx xxxxx x xxxxx mají xxx xxxxxxx, xxx valivé xxxxx (XXX 5593) xxxxxxxx x monelu xxxx berylia;

Poznámka: Položka 2X001.x. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

x.

xxxx xxxxxxxxx ložiska x ložiska x xxxxxx válečky, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxx XXX 492 xxxx třída 2 (xxxx XXXX/XXXX Xxx 20 xxxxx xxxxxxxxx XXXX-9 xxxx XXXX-9, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx;

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 2X001.x. nezahrnuje xxxxxxxxxx xxxxxxx.

x.

xxxxxxx magnetické xxxxxxxxx xxxxxxx využívající xxxxx x xxxxxx xxxxx:

1.

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2,0 T xxxx větší x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 414 XXx,

2.

xxxxxxxxxx x plně xxxxxxxxxxxxxxxxxx 3X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx

3.

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (450&xxxx;X&xxxx;(177&xxxx;°X) x xxxxx).

2X225
Xxxxxxx vyrobené x materiálů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kovovým xxxxxxxxx:

x.

xxxxxxx, které xxxx xxx tyto xxxxxxxxxx:

1.

xxxxx 150&xxxx;xx3 xx 8&xxxx;000&xxxx;xx3 x

2.

xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx níže uvedených xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx 98 % xxxxxxxxxxxx xxxx jsou těmito xxxxxxxxx potaženy:

a.

fluorid vápenatý (XxX2),

x.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (CaZrO3),

c.

sulfid xxxxxx (Ce2S3),

d.

oxid erbitý (Xx2X3),

x.

xxxx xxxxxxxxx (HfO2),

f.

oxid xxxxxxxxx (XxX),

x.

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx 50&xxxx;% Xx, 30&xxxx;% Ti, 20&xxxx;% X),

x.

xxxx yttritý (X2X3) nebo

i.

oxid xxxxxxxxxxx (XxX2);

x.

xxxxxxx, které xxxx xxx tyto vlastnosti:

1.

objem 50&xxxx;xx3 až 2 000 cm3 x

2.

xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 99,9 % xxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x.

xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxx 50&xxxx;xx3 xx 2&xxxx;000&xxxx;xx3,

2.

xxxx xxxxxxxx z xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx 98&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a

3.

jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx jakoukoliv xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

2X226
Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x.

"xxxxxxxxx xxxxxx" 5&xxxx;xx xxxx xxxxx;

x.

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x.

xxxx zcela xxxxxxxx x xxxxxxx, hliníkových xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obsahujících xxxx než 60&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxx xxxxxxx x různými xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx "nominálním xxxxxxxx" v položce 2X226 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

2X
Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x výrobní xxxxxxxx

Xxxxxxxxx poznámky:

1.

Druhotné xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx (např. xxx x u vodorovné xxxxxxxxxxx nebo druhotná xxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx hlavní xxxxxx xxx) xx nepočítají xx xxxxxxxxx počtu xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx osy xx xxxxxx otáčet xxxx 360°. Otočná xxx xxxx xxx xxxxxxxx lineárním xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx).

2.

Xxx xxxxx odstavce 2X xx xxxxxx xx, xxxxx xxx současně xxxxxxxxxxx xx účelem "xxxxxxxxxxx xxxxx", rozumí xxxxx xx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx dochází během xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x vzájemně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx další xxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nichž xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx:

x.

xxxxxxx orovnávání xxxxxxx x xxxxxx,

x.

xxxxxxxxx xxxxxx osy určené xxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx,

x.

xxxxxxxxxx xxxxxx osy xxxxxx x manipulaci x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxxxx xx xxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx normou XXX 841, "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx – souřadnicový xxxxxx x terminologie xxxxxx".

4.

Xxx xxxxx xxxxxxx 2X001 xx 2B009 xxxx "xxxxxxxxx vřetena" xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx.

5.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx x xxxxxxxxx mohou xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stroje xxxxxxx uváděné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx provedeného xxxxx xxxxx XXX 230/2(1988)&xxxx;(1) nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Uváděnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx polohy xx rozumí hodnota xxxxxxxxx oznamovaná příslušným xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx usazen, xxxx xxxxxxxx xxxxxx typu xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

x.

xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx hodnoceny,

b.

změří xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx XXX 230/2 (1988) &xxxx;(1),

x.

xxxx se hodnota X xxx xxxxxx xxx každého xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X je xxxxxxx x xxxxx ISO,

d.

určí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxxx xxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx  xx xxxxxxxx hodnotou každé xxx pro xxxx xxxxx (Âx Âx…),

x.

xxxxxxxx x tomu, že xxxxxx xxxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx tolik xxxxxxxxx xxxxxx, kolik xx xxxxxxxxxx os,

f.

pokud xx xxxxxxxxx osa xxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2X001.x. až 2X001.x. xxxx 2X201, xxxxxxxx přesnost  6xxxxxxx x brusek x 8 xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osmnáct měsíců.

2B001
Obráběcí xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx kombinace xxx xxxx (xxxx xxxxxx) xxxx, xxxxxxxx xxxx "xxxxxxxxx", xxxxx mohou xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vybaveny xxxxxxxxxxxxxx přístroji xxx "xxxxxxxxx xxxxxx":

XXXX.: VIZ XXX 2X201.

Xxxxxxxx 1: Xxxxxxx 2B001 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxx o xxxx xxxxxx, xxx 2X003.

Xxxxxxxx 2: Položka 2X001 nezahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxx stroje xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx:

x.

xxxxxxx hřídele nebo xxxxxxx xxxxxxx,

x.

xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x.

xxxxxxxxx,

x.

xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx šperků;

Poznámka 3: Xxxxxxxx stroj, xxxxx xx alespoň dvě xx xxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx), musí xxx xxxxxxxx podle patřičné xxxxxxx 2X001.x, b xxxx c.

a.

Obráběcí xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx "všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" 6 μx xxxx xxxxx (xxxxx) podle xxxxx XXX 230/2 (1988) (1) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

2.

xxx xxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx".

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 2B001.a. xxxxxxxxxx stroje pro xxxxxxxxxxx speciálně xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x.

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx z těchto xxxxxxxxxx:

1.

xxxx všechny tyto xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx nastavení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lineární xxx při "xxxxx xxxxxxxxxx kompenzacích" 6&xxxx;μx xxxx xxxxx (lepší) xxxxx xxxxx XXX 230/2 (1988)&xxxx;(1) nebo xxxxx odpovídajících xxxxxxxxx xxxxx a

b.

tři lineární xxx a jedna xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx "xxxxxxxxxxx tvaru";

2.

pět xxxx xxxx xx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx "xxxxxxxxxxx tvaru";

3.

přesnost nastavení xxxxxx xxxxx kterékoliv xxxxxxxx osy xxx xxxxxxxxxxxx vyvrtávačky xxx "xxxxx xxxxxxxxxx kompenzacích" 4&xxxx;μx nebo xxxxx (xxxxx) xxxxx xxxxx XXX 230/2 (1988)&xxxx;(1) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx

4.

xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x.

"xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx x "xxxxxxxxxxx" menší (xxxxx) xxx 0,0004&xxxx;xx TIR x

x.

xxxxxx xxxxxxxx posuvného xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx) xxxxx (xxxxx) xxx 2 xxxxxx xxxxxxx XXX xx xxxxx 300&xxxx;xx);

x.

Xxxxxxxx stroje xxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxx xxxxxxx xxxx vlastnosti:

a.

přesnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kterékoliv xxxxxxxx xxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" 4 μm nebo xxxxx (xxxxx) xxxxx xxxxx XXX 230/2 (1988)&xxxx;(1) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x.

xxx xxxx xxxx xx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx "xxxxxxxxxxx tvaru"; xxxx

2.

xxx nebo xxxx xx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx";

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 2X001.x. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx:

1.

xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo obou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx všechny tyto xxxxxxxxxx:

x.

xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx průměru xxxx xxxxx xx 150&xxxx;xx;

2.

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx osu x xxx xxx w, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxx (xxxxx) xxx 4 μx podle xxxxx XXX&xxxx;230/2 (1988) nebo xxxxxxxxxxxxxx národních xxxxx;

3.

xxxxxxx xxxxxx;

x.

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx více otočných xx, xxxxx xxx xxxxxxxx koordinovat za xxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx";

x.

xxxxxxxx xxxxxx xxx uběr xxxx, keramiky xxxx "xxxxxxxxx", které xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x.

xxxxxxx xxxx xxxx jiné kapaliny, xxxxxxxx xxxxxxxxxx abrazivní xxxxxxx;

x.

xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x.

xxxxxxx "xxxxxx"x

2.

xxxx xxx xxxx xxxx otočných xx, xxxxx:

x.

xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem "xxxxxxxxxxx xxxxx"x

x.

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx polohy xxxxx (xxxxx) než 0,003°;

x.

xxxxxxx xx hluboké xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro vrtání xxxxxxxxx děr, xxxxx xxxx schopnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyšší xxx 5&xxxx;000&xxxx;xx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2X002
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx používající magnetorheologickou xxxxxxxx xxxxxx (XXX) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx mají jednu x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxx 1,0&xxxx;μx xxxx

x.

xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx (lepší) xxx 100&xxxx;xx xxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx xxxxx položky 2X002 xx MRF xxxxxx proces xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapaliny, xxxxx xxxxxxxxx xx řízena xxxxxxxxxxx polem.

2B003
"Číslicově xxxxxx" xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stroje x xxxxxx speciálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, řídicí xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, speciálně xxxxxxxxxxxx xxx ševingování, xxxxxxxxxxxxxxx, broušení xxxx xxxxxxxx kalených (Xx=40 xxxx xxxx) čelních, xxxxxxxxxxx nebo šípových xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 1&xxxx;250&xxxx;xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx 15&xxxx;% roztečného xxxxxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx XXXX 14 xxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx XXX 1328 xxxxx 3).

2X004
Xxxxxxxx "izostatické xxxx", xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx konstruované xxxxxxxx x příslušenství, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

XXXX.: XXX XXX 2X104 x 2X204.

x.

xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dutiny x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejméně 406&xxxx;xx a

b.

mají některou x těchto vlastností:

1.

maximální xxxxxxxx tlak vyšší xxx xxx 207&xxxx;XXx,

2.

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyšší xxx 1&xxxx;773&xxxx;X (1&xxxx;500&xxxx;°X) xxxx

3.

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a odstraňování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx vnitřní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, tak xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Tento xxxxxx xxxx xxxxx hodnotou xxx xxxxxxxxx průměru xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx komory x xxxxxxxxxx xx tom, xxxxx z xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxx.

XXXX.: Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx matrice, xxxxx x nářadí, viz 1X003, 9X009 x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2X005
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx krycích xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx podkladové xxxxxxxxx xxxxxx postupů uvedených x tabulce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx 2X003.x. x xxxxxx speciálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nastavování xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx:

x.

xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x parní xxxx (CVD), které xx všechny xxxx xxxxxxxxxx:

XXXX.: VIZ TÉŽ 2X105.

1.

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx:

x.

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx,

x.

xxxxxx xxxxxxxxx tepelná xxxxxxxx (XXXX) xxxx

x.

xxxxxxx prováděná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x parní xxxx x

2.

xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx;

x.

xxxxxxxxxxxxx (0,01 Xx xxxx xxxx) rotační xxxxxxx xxxx

x.

xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx;

x.

xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx proudů 5&xxxx;xX nebo xxxx;

x.

xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XX-XXX), x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 80 kW, xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx:

1.

"xxxxxxxx" xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, který xxxxxx reguluje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

2.

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rychlosti, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx fotoluminiscence ionizovaných xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx látky, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povlaků xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx;

x.

xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx některou z xxxxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxx 10&xxxx;xXx, xxxxxx xxxx a xx 300 mm xx xxxxxxx xxxxxx pistole) xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx 0,01&xxxx;Xx nebo

2.

obsahuje xxxxxx tloušťky xxxxxxx xx situ;

e.

výrobní xxxxxxxx xxx depozici naprašováním, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx proudových hustot 0,1&xxxx;xX/&xxxx;xx2 xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 15&xxxx;μx/x xxxx xxxxxxx;

x.

xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektromagnetů xxx xxxxxx obloukového xxxx xx xxxxxx;

x.

xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxxx měření xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx:

1.

xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxx xxxxxxxxx nebo

2.

optické xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 2X005 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, iontové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, speciálně xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nástroje.

2B006
Systémy, zařízení x "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x.

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx "číslicově xxxxxx" xxxxxxxxxxxx měřicí xxxxxx (X&xxxx;xx) x trojrozměrnou (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx povolenou xxxxxx xxxxxxxx (MPEÊ) x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stroje (xx. xxxxx xxxx xxxxx měřených os) xxxxxx xxxx xxxxx xxx (1,7&xxxx;+&xxxx;X/1&xxxx;000) μm (xxx X xx xxxxxx xxxxx v mm), xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10360-2 (2001);

XXXX.: XXX XXX 2B206.

b.

přístroje xxx měření xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx:

1.

xxxxxxxxx xxx xxxxxx ‧xxxxxxxx xxxxx polohy‧, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx xxxxx položky 2X006.x.1. se "lineární xxxxxx xxxxxx" rozumí xxxxx vzdálenosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx objektem.

a.

bezdotykový měřicí xxxxxx s "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" 0,2&xxxx;μx xxxx xxxxx (xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx do 0,2&xxxx;xx;

x.

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx diferenčním transformátorem, xxxxx mají xxxxxxx xxxx vlastnosti:

1.

"linearita" 0,1 % xxxx nižší (xxxxx) x xxxxxxx rozsahu xx 5&xxxx;xx x

2.

xxxxx (xxxxx) 0,1&xxxx;% xxxx xxxxx (lepší) za xxx xxx standardní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ±&xxxx;1&xxxx;X xxxx

x.

xxxxxx xxxxxxx, xxxx splňují xxxxxxx tyto vlastnosti:

1.

obsahují "xxxxx"x

2.

xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 12 hodin x teplotním xxxxxxx ±&xxxx;1&xxxx;X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx všechny xxxx xxxxxxxxxx:

x.

"xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxx stupnici 0,1μx nebo xxxxx (xxxxx) x

x.

"xxxxxxxxx měření" (0,2+X/2&xxxx;000) μx xxxx xxxxx (xxxxx) (L xx xxxxx měřená x&xxxx;xx);

x.

"xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxx xxxxxx vazby x systémech xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 2B006.b.1.c.;

Poznámka: Xxxxxxx 2X006.x.1. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systémy, xxx obsahují "laser" xxx měření xxxxxxxx xxxxxx saní obráběcích xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx řídicí systém xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vazby.

2.

přístroje xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" 0,00025 ° xxxx menší (xxxxx);

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 2X006.x.2. xxxxxxxxxx xxxxxxx přístroje, jako xxxx xxxxxxxxx autokolimátory, xxxxx x detekci xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

x.

xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx povrchu prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx funkce xxxx, x citlivostí 0,5 nm xxxx menší (lepší).

Poznámka: Xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx stroje, xxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2X007
"Xxxxxx", které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a "xxxxxxx xxxxxxxx" x některou x xxxxxx xxxxxxxxxx:

XXXX.: XXX XXX 2X207.

x.

xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úplný trojrozměrný xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx "analýzu xxxxx" xx účelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx "xxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxx či xxxxxx číslicových xxx xxxxxxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx "analýzy xxxxx" nezahrnuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx šedi xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (2 D).

b.

speciálně xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx;

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odolné xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx dávku xxxxxxx xxxxx než 5 × 103 Xx (xxxxxx), xxxx xx xx snížila xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo

Technická xxxxxxxx:

Xxxxx Xx (křemík) xx vztahuje xx xxxxxxx v Xxxxxxx xx kilogram, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ionizujícímu xxxxxx.

x.

xxxxxxxxx konstruované pro xxxxxx xx xxxxxxx xxx 30&xxxx;000&xxxx;x.

2X008
Xxxxxxxx celky xxxx jednotky speciálně xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pro měření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x.

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. přístroje xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx), xxxxx mají xxxxxxxx "xxxxxxxx" xxxxx (xxxxx) xxx (800 + (600 × L × 10-3) xx (X xx xxxxx efektivní xxxxx x&xxxx;xx);

XXXX.: Xxxxx xxx o "laserové" xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx 2X006.x.1.

x.

xxxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxxxx (např. přístroje xxxxxxxxxx xxxx, měřidla xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx "laserové" xxxxxxx), xxxxx mají "xxxxxxxx" menší (lepší) xxx 0,00025°;

XXXX.: Xxxxx xxx x "xxxxxxxx" xxxxxxx, viz xxx xxxxxxxx k xxxxxxx 2X006.x.1.

x.

"xxxxxxxxxxx otočné xxxxx" x "xxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxxx kterých mohou xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výrobce xxxxxxxx stroje xxxxxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prahové xxxxxxx xxxxxxxx v 2X.

2X009
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx vybaveny xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" nebo xxxxxx počítačem x xxxxx mají všechny xxxx xxxxxxxxxx:

XXXX.: XXX XXX 2X109 X 2X209.

x.

xxx xxxx xxxx xxxxxxxx os, x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx"x

x.

xxxx tvářecí xxxxxx xxxxx než 60&xxxx;xX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx kombinující xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x kontinuálního tváření xx pro xxxxx xxxxxxx 2B009 považují xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tváření.

2B104
"Izostatické lisy", xxxx než xxxxxxx x xxxxxxx 2B004, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

XXXX.: VIZ XXX 2B204.

a.

maximální pracovní xxxx 69 MPa nebo xxxxx;

x.

xxxx konstruovány xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx teplotu xxxxxxxxx 873 X (600&xxxx;°X) xxxx xxxxx, x

x.

xxxx xxxxxxxx komorou x xxxxxxxx xxxxxxx dutiny xxxxxxx 254&xxxx;xx.

2X105
Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx fázi (XXX), xxxx než uvedené x xxxxxxx 2X005.x., xxxxxxxxxxxx xxxx upravené xxx xxxxxxxx kompozitů xxxx xxxxx–xxxxx.

2X109
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2X009, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx součásti:

POZN.: XXX TÉŽ 2X209.

x.

xxxxxx xxx kontinuální xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxx xxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx "číslicové xxxxxx" xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x když xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x

2.

xxxx xxxx xxx dvě xxx, které mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx účelem "interpolace xxxxx".

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx součásti xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 2X009 nebo 2X109.x.

Xxxxxxxx: Položka 2X109 xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx použitelné xx xxxxxx xxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx 9X005, 9A007.a. xxxx 9A105.a.

Technická xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kovotlačitelského xxxxxxx x kontinuálního xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxxx 2B109 xxxxxxxx xx xxxxxx xxx kontinuální xxxxxxx.

2X116
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx systémy používající xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nebo xxxxxx xxx 10&xxxx;x xxx xxxx 20&xxxx;Xx x 2 kHz a xxxxxxxxxx xxxx rovnající xx xxxx větší xxx 50 kN, xxxxxx xx "xxxxx xxxxx";

x.

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx "xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx" xxxxx xxx 5&xxxx;xXx, konstruované xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2X116.x.;

x.

xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx jednotky), xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rovnající xx xxxx xxxxx než 50&xxxx;xX, xxxxxx xx "xxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 2X116.x.;

x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx více vibračních xxxxxxxx xx kompletního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxxxxx sílu 50&xxxx;xX xxxx xxxxx, xxxxxxx xx "xxxxx xxxxx", x použitelné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2X116.x.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxx 2X116 xx "holým stolem" xxxxxx plochý stůl xxxx povrch bez xxxxxxxxx přípravků nebo xxxxxxxxxxxxx.

2X117
Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jiné xxx uvedené v xxxxxxxxx 2B004, 2B005.a., 2X104 xxxx 2X105, xxxxxxxxxxxx xxxx upravené xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx kosmických xxxx pro xxxxxx xx xxxxxxxxx.

2X119
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx:

XXXX.: XXX XXX 2X219.

x.

xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxx xxxxxxx vyvažovat rotory/montážní xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx než 3 kg,

2.

jsou xxxxxxx vyvažovat rotory/montážní xxxxx xxx rychlostech xxxxxxx xxx 12&xxxx;500 xxxxxx xx xxxxxx,

3.

xxxx xxxxxxx vyvažovat xx xxxx nebo více xxxxxxxx x

4.

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx měrného xxxxxxxxx 0,2&xxxx;x&xxxx;xx/xx hmotnosti xxxxxx;

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 2B119.a. nezahrnuje xxxxxxxxxx stroje xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

x.

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx stroje xxxxxxx x položce 2B119.a.

Technická xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx vyvažovací xxxxxxxxx.

2X120
Xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vlastnosti:

a.

dvě xxx nebo xxxx;

x.

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x.

xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxx xxxxxx jednotlivou xxx všechny tyto xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxx xxxxxxx 400&xxxx;°/x xxxx xxxxx nebo 30&xxxx;°/x xxxx menší x

x.

xxxxxx rozlišení otáčení 6&xxxx;°/x xxxx xxxxx x xxxxxxxx 0,6 °/s xxxx menší;

2.

nejmenší xxxxxxxxx xxxxxxxxx ± 0,05 % xxxx xxxxx, zprůměrovanou v xxxxxxx 10&xxxx;° xxxx xxxx; xxxx

3.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 5 úhlových xxxxxx xxxx lepší.

Poznámka: Xxxxxxx 2X120 nezahrnuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx stroje xxxx xxx lékařská xxxxxxxx. Xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxx, xxx 2X008.

2X121
Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxx), xxxx xxx xxxxxxx x položce 2X120, xxxxx xxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx:

x.

xxx xxx xxxx xxxx x

x.

xxxxxxxx nastavení xxxxxx 5 úhlových xxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 2X121 xxxxxxxxxx otočné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro obráběcí xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxx, viz 2B008.

2B122
Odstředivky xxxxxxx zrychlení přes 100&xxxx;x x vybavené xxxxxxxx xxxxxxx schopnými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x informace xxxxxxx.

2X201
Xxxxxxxx xxxxxx x jakékoliv xxxxxx kombinace iné xxx uvedené x xxxxxxx 2B001, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx "xxxxxxxxx", xxxxx xxxxx xxx xxxxx technické xxxxxxxxxxx výrobce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxx xxxx xxxx osách:

a.

Obráběcí xxxxxx xxx frézování xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx vlastností:

1.

přesnost xxxxxxxxx xxxxxx podél kterékoliv xxxxxxxx osy při "xxxxx dostupných kompenzacích" 6 μx xxxx xxxxx (lepší) podle xxxxx XXX 230/2 (1988)&xxxx;(1) nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx norem; xxxx

2.

xxx otočné xxx xxxx několik otočných xx pro xxxxxxxxxxx xxxxx;

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 2X201.x. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxx xxxxxx x xxx x xx xxxxx než 2&xxxx;x x

x.

xxxxxxx přesnost xxxxxxxxx xxxxxx na xxx x je xxxxx (horší) než 30&xxxx;μx.

x.

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxx xxxxxxxxx polohy xxxxx kterékoliv lineární xxx xxx "všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"xxxxxxxxx se xxxx menší (xxxxx) xxx 4 μx xxxxx normy XXX 230/2 (1988)&xxxx;(1) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx národních xxxxx; nebo

2.

dvě xxxxxx xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx;

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 2X201.x. nezahrnuje xxxx xxxxxx:

x.

xxxxxx xxx xxxxxxxx vnějších, vnitřních xxxx obou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vlastnosti:

1.

jsou xxxxxx pouze pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx 150 mm,

2.

mají pouze xxx x, x x c;

b.

souřadnicové xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx x xxxx x x xxxxxxxx přesností xxxxxxxxx xxxxxx menší (xxxxx) než 4 μx x souladu x XXX 230/2 (1988)&xxxx;(1) nebo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

Xxxxxxxx 1: Položka 2B201 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx určené xxxxx x výrobě xxxxxxxxx x xxxxxx dílů:

a.

ozubená xxxx,

x.

xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx,

x.

xxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x.

xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2: Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx – soustružení, xxxxxxxxx xxxx broušení (xxxx. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx) – xxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx 2X001.x xxxx 2B201.a. nebo x.

2X204
"Xxxxxxxxxxx lisy", xxxx xxx uvedené v xxxxxxx 2X004 xxxx 2X104, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x.

"xxxxxxxxxxx lisy", které xxxx obě xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 69&xxxx;XXx xxxx xxxxx x

2.

xxxx xxxxxxxx komorou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 152&xxxx;xx;

x.

xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxx" uvedené x xxxxxxx 2X204.x.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxx 2X204 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozměr xx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx jak xxxxxxxx teploty, tak xxxxxxxxxx tlaku, xxxxxxx xxxxx rozměr xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxxxx xxxxxxx tlakové xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pecní xxxxxx x závislosti xx xxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx je xxxxxxx do druhé.

2B206
Stroje, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2X006:

x.

xxxxxx xxx kontrolu rozměrů, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxx osy xxxx xxxx x

2.

xxxxxxxxxxxxxx "nejistota xxxxxx" xxxxx (1,25 + L/1 000) μx nebo menší (xxxxx), zkoušená xxxxxxxx x "xxxxxxxxx" menší (xxxxx) xxx 0,2&xxxx;μx (X je xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx) (xxx XXX/XXX 2617, xxxxx 1 x 2);

x.

xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x úhlovou xxxxxxxx xxxxxxx polokoulí, xxxxx xxxx xxx xxxx vlastnosti:

1.

"nejistota xxxxxx" xxxxx kterékoliv xxxxxxxx xxx 3,5&xxxx;μx xxxx xxxxx (lepší) na xxxxx 5 mm x

2.

"xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" 0,02° xxxx menší.

Poznámka 1: Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxx stroje, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx měřicího xxxxxx.

Xxxxxxxx 2: Stroj xxxxxxx x položce 2X206 je kontrolován, xxxxxxxx kdekoli ve xxxx xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx poznámky:

1.

Snímač použitý xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx systému xxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx ve XXX/XXX 2617 části 2, 3 x 4.

2.

Xxxxxxx xxxxxxx měřených parametrů xxxxxxx v xxxxxxx 2X206 xxxxxxxxxxx kladné xxxx xxxxxxx odchylky, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxx xxxxx.

2X207
"Xxxxxx", "xxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxx x xxxxxxx 2X007:

x.

"xxxxxx" x "koncové xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx látkami (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx výbušné xxxxx);

x.

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx konstruované xxx kterýkoli z "xxxxxx" nebo "xxxxxxxxx xxxxxxxx" uvedených x xxxxxxx 2X207.x.

2X209
Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx schopné plnit xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tváření xxxx, xxx uvedené v xxxxxxx 2B009 nebo 2X109, a tvářecí xxxx:

x.

xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx vlastnosti:

1.

tři xxxx více xxxxxx (xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx) x

2.

xxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx" nebo řízeny xxxxxxxxx;

x.

xxxx xxx tváření xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 75 mm xx 400 mm.

Poznámka: Položka 2X209.x. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx materiálu x xxx pomocné xxxxxx pro oporu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx však xx xxxxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx.

2X219
Xxxxxxxxxx vícerovinné vyvažovací xxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stroje xxxxxxxxxxxx xxx vyvažování xxxxxxxx rotorů x xxxxx xxxxxxx 600&xxxx;xx, xxxxx mají xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ložiskového čepu xxxxx xxx 75&xxxx;xx,

2.

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 0,9 xx 23&xxxx;xx a

3.

jsou xxxxxxx vyvažovat xxx xxxxxxxxx otáčení xxxxx xxx 5&xxxx;000 xxxxxx xx minutu;

b.

odstředivé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx než 75&xxxx;xx,

2.

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 0,9 xx 23&xxxx;xx,

3.

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx 0,01&xxxx;xx&xxxx;×&xxxx;xx/xx xxxx menší (xxxxx) x

4.

xxxx xxxxxxxx pohon.

2B225
Dálkově xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx separaci xxxx xxxxxxx komorách x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxx pronikat xxxxxx xxxxx komory o xxxxxxxx nejméně 0,6&xxxx;x (xxxxxxx xxxxx stěnu) xxxx

x.

xxxxxxxxx překlenout horní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 0,6&xxxx;x xxxx xxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prostředky. Xxxxx xxx xxxx "xxxxxx/xxxxx" xxxx ovládané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klávesnice.

2B226
Indukční xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx) a xxx ně konstruované xxxxxx xxxxxxx:

XXXX: VIZ XXX 3B.

a.

pece, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxx schopné xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx 1&xxxx;123&xxxx;X (850&xxxx;°X),

2.

xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 600&xxxx;xx a

3.

jsou xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 5 kW;

b.

zdroje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 5&xxxx;xX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 2X226.x.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 2B226.a. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx destiček.

2B227
Metalurgické xxxxxx a licí xxxx, vakuové xxxx x jinak xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx a lití, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxxxx elektrodovou xxxxxxxx 1 000 xx 20&xxxx;000&xxxx;xx3 a

2.

jsou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1&xxxx;973&xxxx;X (1&xxxx;700&xxxx;°X);

x.

xxxxxx xxxx x elektronovým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx vlastnosti:

1.

příkon nejméně 50 xX x

2.

xxxx xxxxxxx provozu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšších xxx 1 473 K (1&xxxx;200&xxxx;°X).

x.

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxx uvedených x xxxxxxx 2X227.x. xxxx x.

2X228
Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx montáž xxxxxx, xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx, xxxx x xxxxx xxx tváření xxxxxxx:

x.

xxxxxxxx zařízení xxxxxx xxx xxxxxx sekcí, xxxxxxxx x koncových xxxxx trubek rotorů xxx plynové xxxxxxxxxxx;

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 2X228.x. xxxxxxxx xxxxxx xxxx, upínací xxxxxxxxx x stroje xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx tepla.

b.

vyrovnávací xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx sekcí xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx odstředivky xx xxxxxxxxx xxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxx 2X228.x. xx xxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx spojených x počítačem, který xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx řídí činnost xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

x.

xxxx x xxxxx xxx tváření vlnovců x jedním záhybem;

Technická xxxxxxxx:

Xx xxxxxx xxxxxxx 2X228.x. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vlastnosti:

1.

vnitřní xxxxxx 75&xxxx;xx xx 400&xxxx;xx,

2.

xxxxx xxxxxxx 12,7 mm,

3.

hloubku xxxxxxxxxxxx xxxxxx větší xxx 2 mm x

4.

xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx hliníkových xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vysoce xxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

2X230
"Xxxxxx xxxxx", xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozsahu od 0 xx 13 xXx v xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxx tyto xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxx tlaku xxxxxxxx x hliníku, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx obsahujících xxxx než 60&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x.

xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 13 kPa x "xxxxxxxx" xxxxx než ±1&xxxx;% xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx nebo

2.

měřicí rozsah 13&xxxx;xXx xxxx xxxxx x "xxxxxxxx" xxxxx xxx ±130 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx účely xxxxxxx 2X230 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x opakovatelnost xxx xxxxxxx okolí.

2B231
Vakuové vývěvy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejméně 380&xxxx;xx,

x.

xxxx xxxxxx nejméně 15 m3/s x

x.

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lepšího xxx 13&xxxx;xXx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

1.

Xxxx xxxxxx xx určován x bodě xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx vzduchem.

2.

Výsledné vakuum xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx vývěvy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2X232
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx plynem xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (cívkové, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2&xxxx;xx/x xxxx xxxxx.

2X350
Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x součásti pro xxxxxxxxx xxxxxx:

x.

xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x míchadly, s xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxx 0,1&xxxx;x3 (100 xxxxx), xxxxx menším xxx 20&xxxx;x3 (20&xxxx;000 litrů), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx styku xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyrobeny z xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx:

1.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxxx xxxxx a 20&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2.

xxxxxxxxxxxxxx,

3.

xxxx (včetně xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx skleněného xxxxxxxx),

4.

xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx více než 40&xxxx;% xxxxxxxxxxxx niklu,

5.

tantal xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

6.

xxxxx xxxx xxxxxxx titanu xxxx

7.

xxxxxxxxx xxxx slitiny xxxxxxxx;

x.

xxxxxxxx pro xxxxxxx x reakčních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 2X350.x., xxxxxx xxxx, lopatky xxxx xxxxxxx navržené xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají všechny xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx zpracovávanými xxxx xxxxxxxxxxxx chemikáliemi, xxxxxxxx x některého x xxxxxx materiálů:

1.

slitiny obsahující xxxx než 25&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxx x 20&xxxx;% xxxxxxxxxxxx chromu,

2.

fluoropolymery,

3.

sklo (xxxxxx zeskelněného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

4.

xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 40&xxxx;% hmotnostních xxxxx,

5.

xxxxxx xxxx slitiny xxxxxxx,

6.

xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx nebo

7.

zirkonium xxxx xxxxxxx zirkonia;

c.

skladovací xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x celkovým vnitřním (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx větším xxx 0,1&xxxx;x3 (100 xxxxx), xxx xxxx xxxxxxx povrchy, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x některého x xxxxxx materiálů:

1.

slitiny xxxxxxxxxx xxxx xxx 25&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxx x 20&xxxx;% xxxxxxxxxxxx chromu,

2.

fluoropolymery,

3.

sklo (xxxxxx zeskelněného xxxx xxxxxxxxxxxx povrchu nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

4.

xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx více xxx 40&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxx,

5.

xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

6.

xxxxx xxxx slitiny xxxxxx xxxx

7.

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x.

xxxxxxxx tepla xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx větší xxx 0,15 m2, xxxxx xxxxx než 20&xxxx;x2, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxx špalky (xxxxx) xxxxxxxxxxxx xxx takové xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx uchovávanými chemikáliemi, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x těchto materiálů:

1.

slitiny xxxxxxxxxx xxxx xxx 25&xxxx;% hmotnostních niklu x 20&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2.

xxxxxxxxxxxxxx,

3.

xxxx (včetně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx povrchu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

4.

xxxxxx xxxx "uhlíkový xxxxxx",

5.

xxxx xxxx xxxxxxx obsahující xxxx xxx 40&xxxx;% xxxxxxxxxxxx niklu,

6.

tantal nebo xxxxxxx tantalu,

7.

titan xxxx xxxxxxx xxxxxx,

8.

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zirkonia,

9.

karbid xxxxxxx xxxx

10.

xxxxxx xxxxxx;

x.

xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kolony x xxxxxxxx průměru xxxxxx xxx 0,1&xxxx;x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx mají xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xx styku xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx chemikáliemi, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

1.

xxxxxxx obsahující xxxx xxx 25&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxx x 20&xxxx;% hmotnostních xxxxxx,

2.

xxxxxxxxxxxxxx,

3.

xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

4.

xxxxxx xxxx "xxxxxxxx xxxxxx",

5.

xxxx nebo xxxxxxx obsahující více xxx 40&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxx,

6.

xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

7.

xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx

8.

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x.

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zařízení, jež xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx zpracovávanými xxxx uchovávanými xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx z některého x xxxxxx materiálů:

1.

slitiny xxxxxxxxxx xxxx než 25&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxx x 20 % xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

2.

xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 40&xxxx;% hmotnostních xxxxx;

x.

xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 10&xxxx;xx a xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx takové xxxxxxx, xxx mají xxxxxxx povrchy, xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x některého x xxxxxx xxxxxxxxx:

1.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxxx niklu x 20&xxxx;% hmotnostních xxxxxx,

2.

xxxxxxxxxxxxxx,

3.

xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

4.

xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx více xxx 40&xxxx;% hmotnostních xxxxx,

5.

xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

6.

xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo

7.

zirkonium nebo xxxxxxx zirkonia;

h.

vícevrstvé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx úniku, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxx uchovávanými xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

1.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 25&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxx x 20&xxxx;% xxxxxxxxxxxx chromu,

2.

fluoropolymery,

3.

sklo (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx smaltovaného xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

4.

xxxxxx xxxx "uhlíkový xxxxxx",

5.

xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 40&xxxx;% hmotnostních xxxxx,

6.

xxxxxx xxxx xxxxxxx tantalu,

7.

titan xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

8.

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x.

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx bez xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx udávaným xxxxxxxx xxxxxx než 0,6 m3/h xxxx xxxxxxx vývěvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx průtokem vyšším xxx 5&xxxx;x3/x (za xxxxxxxxxxxx podmínek (xxxxxxx (273&xxxx;X (0 °C) a xxxx 101,30&xxxx;xXx)), dále xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx proudových xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx všechny xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx chemikáliemi, xxxxxxxx z xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx:

1.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 25&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxx x 20&xxxx;% hmotnostních xxxxxx,

2.

xxxxxxxx,

3.

xxxxxxxxxxxx,

4.

xxxxxxxxxxxxxx,

5.

xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx smaltovaného povrchu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

6.

xxxxxx xxxx "xxxxxxxx grafit",

7.

nikl xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 40&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxx,

8.

xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

9.

xxxxx nebo xxxxxxx titanu xxxx

10.

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zirkonia;

j.

spalovací xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxx 1X350 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx komoře xxxxx xxx 1 273 X (1&xxxx;000&xxxx;°X), xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx přímého xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obloženy:

1.

slitiny xxxxxxxxxx xxxx než 25&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxx x 20 % hmotnostních xxxxxx,

2.

xxxxxxxx nebo

3.

nikl xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx více xxx 40&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

"Xxxxxxxx grafit" xx xxxx amorfního xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx činí xxxxxxx 8&xxxx;% xxxxxxxxxxxx.

2X351
Xxxxxxx xxx monitorování xxxxxxxxx xxxxx x související xxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x použitelné xxx xxxxxxxxxx bojových xxxxxxxxxx látek nebo xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 1X350 při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 0,3&xxxx;xx/x3 nebo

b.

konstruované xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

2X352
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X3 nebo X4;

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx P3 nebo X4 (BL3, XX4, X3, X4) ochranného xxxxx jsou xxxxxxxx x příručce Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace WHO Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2. xxx. Xxxxxx 1993).

x.

xxxxxxxxxx xxxxxx xxx kultivaci xxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx", virů xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 20 xxxxx xxxx xxxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx bioreaktory, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x.

xxxxxxxxxx separátory, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úniku aerosolů, xxxxx xxxx všechny xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 100 xxxxx xx xxxxxx,

2.

xxxxxxxx xxxx x leštěné xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

3.

xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prostoru xxxxxxxxxx xxxxx a

4.

schopné sterilizace xxxxx in xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx separátory xxxxxxxx xxx dekantační xxxxxxxxx.

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx příčnou (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx (tangenciální) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx patogenních xxxxxxxxxxxxxx, virů, toxinů xxxx xxxxxxxxx struktur xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají obě xxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxx filtrační xxxxxx xx xxxxxxx 1&xxxx;x2 x

x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx situ;

Technická xxxxxxxx:

X xxxxxxx 2B352.d.1.b. se xxxxxxxxxxx rozumí zničení xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx fyzických (xxxx. xxxx), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Dezinfekce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx činidel x xxxxxxxxxxxxx účinkem. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx od xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx znamená xxxxxxx xxxxxx mající xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx bez xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx zničení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2.

xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx (xxxx. moduly, xxxxxxxx, xxxxxx, náboje, xxxxxxxx xxxx xxxxx) x xxxxxxxxx plochou xxxxxxx 0,2&xxxx;x2 xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx 2X352.x.;

Xxxxxxxx: 2X352.x. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx uvedené xxxxxxxx.

x.

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;xx xxxx za 24 xxxxx x xxxxx xxx 1 000 kg xxxx xx 24 xxxxx;

x.

xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx:

1.

xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx závislé xx xxxxxxx xxxxxxx vzduchu x pracující při xxxxxxxxxx tlaku;

Poznámka: 2B352.f.1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nošení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.

xxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti třídy XXX xxxx izolátory x podobnými standardy xxxxxx;

Xxxxxxxx: X položce 2X352.x.2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

x.

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x "mikroorganismy", xxxx xxxx "xxxxxx", o xxxxxxxx 1&xxxx;x3 xxxx xxxxx.

2X
Xxxxxxxxx

Xxxxx

2X
Xxxxxxxx

2X001
"Xxxxxxxx", xxxx než xxxxxxx x xxxxxxx 2X002, xxxxxxxxx konstruovaný xxxx upravený xxx "xxxxx", "xxxxxx" xxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2X001 xxxx 2X001 až 2X009.

2X002
"Xxxxxxxx" pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx-xx xxxxxxxx elektronického xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxxx koordinovat xxxxxxxx xxxx xxx 4 xxx xx účelem "xxxxxxxxxxx xxxxx".

Xxxxxxxx 1: Xxxxxxx 2D002 nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny x kategorii 2.

Poznámka 2: Xxxxxxx 2D002 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x 2X002. Xxx 2D001 xxx xxxxxxxx "xxxxxxxx" xxx xxxxxxx xxxxxxx x 2X002.

2X101
"Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 2X104, 2X105, 2X109, 2X116, 2B117 xxxx 2X119 až 2X122.

XXXX.: XXX TÉŽ 9X004.

2X201
"Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx 2X204, 2X206, 2X207, 2X209, 2X219 xxxx 2X227.

2X202
"Xxxxxxxx" speciálně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx "xxxxx", "xxxxxx" xxxx "užití" zařízení xxxxxxxxx v xxxxxxx 2X201.

2X
Xxxxxxxxxxx

2X001
"Xxxxxxxxxxx" xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx "vývoj" xxxxxxxx xxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx x položce 2X, 2B xxxx 2X.

2X002
"Xxxxxxxxxxx" xx smyslu xxxxxxxxx poznámky x xxxxxxxxxxx xxx "xxxxxx" xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx 2X xxxx 2X.

2X003
Xxxx "technologie":

a.

"technologie" xxx "xxxxx" interaktivní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "číslicového xxxxxx" xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x.

"xxxxxxxxxxx"xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

1.

"xxxxxxxxxxx" xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nástrojů nebo xxxxxxxxx přípravků xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx:

x.

"xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx",

x.

"xxxxxxx spojování"nebo

c.

"přímočinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx";

2.

xxxxxxxxx xxxx obsahující xxxxxxxxxxxxx postupy nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx řídí:

a.

"superplastické xxxxxxx" xxxxxx hliníku, xxxxxx titanu xxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx":

1.

xxxxxxxx xxxxxxx,

2.

xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3.

xxxxxxx,

4.

xxxx;

x.

"xxxxxxx xxxxxxxxx""xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" nebo xxxxxx xxxxxx:

1.

xxxxxxxx xxxxxxx,

2.

xxxxxxx,

3.

xxxx;

x.

"xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" slitin xxxxxxx xxxx titanu:

1.

tlak,

2.

doba xxxxx;

x.

"xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx" slitin titanu, xxxxxx xxxxxxx xxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx":

1.

xxxxxxx,

2.

xxxx,

3.

xxxx xxxxx;

x.

"xxxxxxxxxxx" xxx "vývoj" xxxx "xxxxxx" hydraulických xxxxxxxxxxxxx strojů x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx konstrukcí draků xxxxxxx;

x.

"xxxxxxxxxxx" xxx "vývoj" xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obráběcích xxxxxxxxx (xx. součástkových programů) x konstrukčních xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx";

x.

"xxxxxxxxxxx" pro "xxxxx" xxxxxxxxxxxx "softwaru" xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx rozhodování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx řízení";

f.

"technologie" xxxxxxxx anorganických krycích xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxx anorganického xxxxxxx (xxxxxxx ve xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, (xxxxxxx ve xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx procesů xxxxxxxxx ve xxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxx x definovaných x xxxxxxxxx poznámce.

Poznámka: Tabulka x technická xxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxx 2E301.

2E101
"Technologie" ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro "xxxxx" xxxxxxxx nebo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx v xxxxxxxxx 2X004, 2B009, 2X104, 2X109, 2X116, 2X119 xx 2X122 xxxx 2X101.

2X201
"Xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxx poznámky x xxxxxxxxxxx xxx "xxxxx" xxxxxxxx nebo "xxxxxxxx" uvedených x xxxxxxxxx 2X225, 2A226, 2X001, 2X006, 2X007.x., 2X007.x., 2X008, 2B009, 2X201, 2X204, 2B206, 2X207, 2X209, 2X225 xx 2B232, 2X201 xxxx 2X202.

2X301
"Xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro "xxxxx" xxxxx uvedeného x xxxxxxxxx 2B350 xx 2X352.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx depozice

1.

Proces xxxxxxxx (1)&xxxx;(2)

2.

Xxxxxxxx

3.

Xxxxxxxx xxxxxx

X.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx (XXX)

"Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxxxxxx pro vnitřní xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx (19) x xxxx s xxxxxx roztažností (14)

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (15)

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxxx diamantu (17)

"Kompozity" xxxxx-xxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxxx "xxxxxxx"

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx směsi (4)

Dielektrické xxxxxx (15)

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx (2)

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (16), xxxxxx xxxxxxx (18)

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx (4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (15)

Molybden x slitiny molybdenu

Dielektrické xxxxxx (15)

Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (15)

Xxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (17)

Xxxxxxxxx pro xxxxxx snímačů (9)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (15)

Diamant

Uhlík x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (17)

B.

Fyzikální xxxxxxxx v xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (TE PVD)

B.1.

Fyzikální xxxxxxxx v parní xxxx xxxxxxxxxxxx svazkem (XX-XXX)

"Xxxxxx legované slitiny"

Legované xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx (2)

XXxXxX (5)

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (12)

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx (4)

Xxxxxxxx (19) a skla x xxxxxx xxxxxxxxxxx (14)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (15)

Korozivzdorná xxxx (7)

XXxXxX (5)

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (12)

Xxxxxx xxxxx (4)

"Xxxxxxxxx" uhlík-uhlík, xxxxxxxxx a s xxxxxxx "xxxxxxx"

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx kovy

Jejich xxxxx (4)

Xxxxxxxxxxxx vrstvy (15)

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (16), xxxxxx xxxxxxx (18)

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx směsi (4)

Xxxxxxxxxxxx vrstvy (15)

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (15)

Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (15)

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx okénka xxxxxxx (9)

Dielektrické xxxxxx (15)

Xxxxxxx xxxxxx (13)

Boridy

Nitridy

B.2.

Fyzikální xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (XXX) (iontové xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx (19) x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (14)

Xxxxxxxxxxxx vrstvy (15)

Xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (17)

"Kompozity" xxxxx-xxxxx, xxxxxxxxx x s xxxxxxx "xxxxxxx"

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (15)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx wolframu (16), xxxxxx xxxxxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (15)

Molybden x xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx vrstvy (15)

Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx vrstvy (15)

Materiály xxx okénka snímačů (9)

Xxxxxxxxxxxx vrstvy (15)

Xxxxx x vlastnostmi diamantu (17)

X.3.

Xxxxxxxxx depozice v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxx"

Xxxxxxxx (19) x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx (14)

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (15)

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (17)

"Xxxxxxxxx" xxxxx-xxxxx, xxxxxxxxx a s xxxxxxx "matricí"

Dielektrické vrstvy (15)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (16), xxxxxx xxxxxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (15)

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (15)

Xxxxxxxx x slitiny xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (15)

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (9)

Xxxxxxxxxxxx vrstvy (15)

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.4.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx v parní xxxx xxxxxxxxxx obloukovým xxxxxxx

"Xxxxxx xxxxxxxx slitiny"

Legované xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx (2)

XXxXxX (5)

Xxxxxxxx (11) x "xxxxxxxxx" s xxxxxxxxxx "xxxxxxx"

Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx x vlastnostmi xxxxxxxx (17)

C.

Cementování x xxxxxx (10) (xxx X xxxx, xxx xx cementování xxxxxxxxxxx x prášku)

"Kompozity" xxxxx-xxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxxx "matricí"

Silicidy

Karbidy

Jejich směsi (4)

Xxxxxxx titanu (13)

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx (2)

Žáruvzdorné kovy x xxxxxxx (8)

Xxxxxxxx

Xxxxx

X.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

"Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx"

XXxXxX (5)

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (12)

Xxxxxx směsi (4)

Obrusné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ni-Cr-Al

Obrusný Xx-Xx-xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx (2)

Slitiny xxxxxxx (6)

MCrAlX (5)

Xxxxxxxxxxxx xxxx zirkoničitý (12)

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx (4)

Xxxxxxxxxxx kovy x slitiny (8)

Aluminidy

Silicidy

Karbidy

Korozivzdorná xxxx (7) xxxxx (7)

XXxXxX (5)

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (12)

Xxxxxx xxxxx (4)

Xxxxxxx titanu (13)

Karbidy

Aluminidy

Silicidy

Legované xxxxxxxxx (2)

Xxxxxxx xxxx-xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx obsahující Xx-Xx-Xx

Xxxxxxxxxx Xx-Xx-Xx

Xxxxxxx Al-Si-polyester

E.

Depozice xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx (8) x xxxxxxx (8)

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx

"Xxxxxxxxx" xxxxx-xxxxx, xxxxxxxxx x s xxxxxxx "xxxxxxx"

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx (4)

X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

"Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx (2)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (3)

MCrAlX (5)

Modifikovaný xxxx xxxxxxxxxxx (12)

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx (4)

Xxxxxxxx x xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx (14)

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx (4)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (15)

Uhlík x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (17)

Xxxxxxx titanu (13)

Boridy

Nitridy

Oxidy

Silicidy

Aluminidy

Legované xxxxxxxxx (2)

Xxxxxxx

"Xxxxxxxxx" uhlík-uhlík, xxxxxxxxx a x "xxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx (4)

Dielektrické xxxxxx (15)

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx karbid xxxxxxxx (16), Xxxxxx xxxxxxx (18).

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx (4)

Xxxxxxxxxxxx vrstvy (15)

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx x slitiny xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (15)

Berylium x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (15)

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx (9)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (15)

Uhlík x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (17)

Xxxxxxxxxxx xxxx x slitiny (8)

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxx

X.

Xxxxxxx implantace

Ocele xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vysokoteplotní xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx niobu (kolumbia)

Slitiny xxxxxx (13)

Boridy

Nitridy

Berylium a xxxxxxx berylia

Boridy

Cementovaný xxxxxx xxxxxxxx (16)

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx

1.

"Xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxx xxx oprava x obnova xxxxxxx, xxx x nové xxxxxxx.

2.

Xxxxxxx z "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx rozumějí xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, a to x x případě, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx procesů xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx kroku xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.

Xxxxxxx z "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx povlaky xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xx ušlechtilý xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4.

"Xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, současně nanášené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx procesy xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx.

5.

Xxxxxxx "XXxX1X" xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kde X xx kobalt, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x X xx hafnium, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx záměrné přísady x xxxxxx xxxxxx xxx 0,01&xxxx;% xxxxxxxxxxxx x různých xxxxxxxx x kombinacích, xxxxx:

x.

XxXxX1X xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 22 % xxxxxxxxxxxx chromu, xxxx xxx 7&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 2 % xxxxxxxxxx xxxxxx;

x.

XxXxXxX xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 22 až 24&xxxx;% hmotnostních xxxxxx, 10 až 12&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 0,5 xx 0,7&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo

c.

NiCrA1Y xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 21 až 23&xxxx;% xxxxxxxxxxxx chromu, 10 xx 12 % hmotnostních xxxxxxx a 0,9 xx 1,1&xxxx;% hmotnostních xxxxxx.

6.

"Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxxxx slitiny, xxxxxxx xxx pevnosti x xxxx xxxxxx xxx 293&xxxx;X (20 °C) xx xxxxxxx 190&xxxx;XXx.

7.

"Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx xxxx xxxx 300 xxxxx XXXX (American Iron xxx Xxxxx Xxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

8.

"Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x slitinami" xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx: xxxx (kolumbium), xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx.

9.

"Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx" xx rozumí: xxxx xxxxxxx, křemík, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, safír x xxxx halogenidy xxxx: xxxxxxxxx okének snímačů x průměru xxxxxx xxx 40&xxxx;xx v xxxxxxx fluoridu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

10.

"Xxxxxxxxxxx" xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx 2 zahrnuta.

11.

"Polymery": xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, polykarbonáty x polyurethany.

12.

Výrazem "xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx" se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x němuž byly xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (např. xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx) xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krystalografických fází x xxxxxxxx skladeb. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx tepelná bariéra x xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx.

13.

"Xxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx letectví a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx x tahu, xxxxxx xxx 293&xxxx;X (20&xxxx;°X), xx 900&xxxx;XXx xxxx větší.

14.

"Skly x xxxxxx roztažností" xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx roztažnosti, xxxxxx při 293&xxxx;X (20&xxxx;°X), je 1 × 10 –7 X–1 xxxx menší.

15.

"Dielektrickými xxxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx izolačních xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx složeného x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx. Dielektrickými xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vrstvy dielektrického/kovového "xxxxxxxxx".

16.

"Xxxxxxxxxxx karbid xxxxxxxx" xxxxxxxxxx materiály pro xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x karbidu xxxxxxxx/(xxxxxxx, xxxxx), xxxxxxx xxxxxx/(xxxxxxx, xxxxx), xxxxxxx xxxxxx/xxxx-xxxxxx a karbidu xxxxxx/xxxxx.

17.

"Xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nanášení xxxxxx x vlastnostmi xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx předmětů xxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx disky x xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx motorů, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx automatizaci xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxx, vyrobené xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx méně xxx 5 % xxxxxxx.

18.

"Xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx řezné x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

19.

Xxxxxxxxxxx substráty xx xx smyslu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 5&xxxx;% xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx cementu, xx již xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x parní xxxx (XXX) xx xxxxxx xxxxxxxx povlaku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx, "kompozit", xxxxxxxxxxxx xxxx keramika. Xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx slučují x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, čímž xxxxxxx x nanesení xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Energii xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx chemické xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx doutnavého xxxxxx xxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx.

XXXX. 1: Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx (CVD) xxxxx tyto xxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mimo xxxx, xxxxxxxx chemická xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (CNTD), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v parní xxxx.

XXXX. 2: Xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

XXXX. 3: Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxx xx získávají xx xxxxxxx stejných xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx směsí.

b.

Fyzikální xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX-XXX) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx nižším xxx 0,1&xxxx;Xx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx procesu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx látky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx plynu xx xxxxxxx komory xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx sloučených xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx též použití xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx účelem xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx použití xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx měření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx XX-XXX xxxxxxx xxxx:

1.

xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx fázi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx využívající k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který tvoří xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

2.

xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x odporovým xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx toku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x kombinaci xx xxxxxxxxxxxxx iontovými paprsky;

3.

"laserové" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx povlak, buď xxxxxx "laserové" xxxxxxx, xxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx;

4.

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx výboj vytvořený xx povrchu xxxxxxxx xxxxxxxx uzemněného xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx katody, xxxx xxxxxx xxxxxx ionizované xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx přes xxxxxxxx xx xxxxxx katody, xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

XXXX.: Xxxx xxxxxxxx nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na substráty xxx předpětí.

5.

iontové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx modifikace xxxxxxxx xxxxxxx XX-XXX, xx xxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plazma xxxx jiný xxxxx xxxxx, přičem xx xx xxxxxxxx přikládá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látek x xxxxxx. Zavádění reaktivních xxxxx, odpařování xxxxxx xxxxx v provozní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlastností x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx procesu;

c.

Cementování x xxxxxx je proces xxxxxxxxx xxxxxxx modifikací xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx substrát xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxx:

1.

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx hliník, xxxxx, xxxxxx nebo jejich xxxxxxxxx),

2.

xxxxxxxxx (obvykle xxxxxxxxxxxx xxx) x

3.

xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx oxid hliníku.

Substrát x xxxxxxxx směs xxxx uloženy x xxxxxxx, xxxxx je xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx 1&xxxx;030&xxxx;X (757&xxxx;°X) až 1&xxxx;375&xxxx;X (1&xxxx;102&xxxx;°X).

x.

Xxxxxxxx stříkání xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx němž xxxxxxxx hořák (xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx tvoří x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx prášku xxxx drátu, xxxx x xxxx jej xx substrát, na xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxx xxxxxxxxxx plazmové xxxxxxxx, xxxx vysokorychlostní xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX. 1: Výrazem xxxxxxxxxx se xxxxxx, xx xxxx je xxxxx xxx okolní xxxxxxxxxxxx tlak.

POZN. 2: Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx 293&xxxx;X (20 °C) x 0,1&xxxx;XXx xxxxx xxx 750&xxxx;x/x.

x.

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx proces xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nanášení xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx keramický xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, ponořením xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx suší xx xxxxxxx xxxx x xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pohybové xxxxxxx, při xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxx urychlují xxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxx (povlakový xxxxxxxx). Kinetická xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx se x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX. 1: Xxxxxxx se vztahuje xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx přilnavosti xxxxxxx x xxxxxxxxx nanášení x xx vysokofrekvenční (XX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX. 2: Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx energii (xxxx xxx 5 xxX).

x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx modifikací xxxxxxx, xxx xxxx xx prvek, který xx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, urychluje xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx povrchové xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx depozicí x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx svazkem xxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXXXXXX 3

XXXXXXXXXXX

3X
Xxxxxxx, zařízení x součásti

Poznámka 1: Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3A001 xxxx 3X002, xxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx 3X001.x.3. až 3X001.x.10. xxxx 3A001.a.12., které xxxx speciálně xxxxxxxxxxxx xxxx které xxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastnosti xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiných zařízení.

Poznámka 2: Status integrovaných xxxxxx popsaných v xxxxxxxxx 3A001.a.3. až 3X001.x.9. nebo 3X001.x.12., xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x jiných zařízeních, xx xxxxx statusem xxxxxx xxxxxx zařízení.

POZN.: Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx položkami 3X001.x3.. až 3X001.x.9. x 3X001.x.12. Xx-xx xxxxxxxxxxx obvod xx xxxxxxxxx podložce "mikropočítačovým xxxxxxxxxxxx" nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx 3X001.x.3. x xx-xx délku xxxxx xxxxxxxx (dat) 8&xxxx;xxxx xxxx xxxx, je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx položkou 3A001.a.3.

3A001
Elektronické xxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxxxx obvody pro xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx 1: Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx nedokončených) x xxxxxxx funkcí xx hodnotí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3X001.x.

Xxxxxxxx 2: Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx:

"xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx",

"xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx",

"xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx",

"xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx typu", xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

"xxxxxxx xxxxxxxxxxx obvody".

1.

integrované xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx klasifikované xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx:

x.

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 × 103&xxxx;Xx (xxxxxx) nebo xxxxx,

x.

xxxxxxxx xxxxx 5 × 106&xxxx;Xx (křemík)/s xxxx xxxxx xxxx

x.

xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) tok xxxxxxxx (xxxxxxxxxx 1 XxX) 5 × 1013 x/xx2 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podložce xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx jiné materiály;

Poznámka: Xxxxxxx 3A001.a.1.c. xx xxxxxxxxxx xx xxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx (XXX).

2.

"xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", "mikropočítačové xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxxxxxxxx mikroobvody, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xxxxxxx xxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx", uživatelem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pole, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, zákaznické xxxxxxxxxxx xxxxxx, pro které xxx není xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXXXXXx), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx statické paměti x xxxxxxxx xxxxxxx (XXXX), xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxx xxxxxx pro xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx vyšší než 398&xxxx;X (125&xxxx;°X),

x.

xxxx xxxxxx xxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxx 218&xxxx;X (–55&xxxx;°X) xxxx

x.

xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x celém xxxxxxxxx xxxxxxxx teplot xx 218&xxxx;X (–55&xxxx;°X) do 398&xxxx;X (125 °C);

Poznámka: Xxxxxxx 3X001.x.2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx civilní xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vlaky.

3.

"mikroprocesorové xxxxxxxxxxx", "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" a xxxxxxxxxxxxxxxxx mikroobvody, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx polovodičů x pracující při xxxxxxxxxx frekvencích xxxxxxx xxx 40 MHz;

Poznámka: Položka 3X001.x.3. zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, číslicové xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx koprocesory.

4.

paměťové integrované xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx polovodičů;

5.

integrované obvody xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx vlastností:

POZN.: VIZ XXX 3A101

1.

rozlišení xxxxxxx 8&xxxx;xxxx, avšak xxxxx xxx 10 xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 500 xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx,

2.

xxxxxxxxx 10 bitů xxxx xxxxx, avšak xxxxx xxx 12 xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšší xxx 200 xxxxxxx slov xx xxxxxxx,

3.

xxxxxxxxx 12 xxxx, s výstupní xxxxxxxxx vyšší xxx 50 xxxxxxx slov xx sekundu,

4.

rozlišení xxxxx xxx 12 xxxx, xxxxx rovnající se xxxx xxxxx xxx 14 xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 5 xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx

5.

xxxxxxxxx xxxxx xxx 14 xxxx, x xxxxxxxx rychlostí xxxxx xxx 1 milion xxxx xx xxxxxxx;

x.

xxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s rozlišením xxxxxxx 12 bitů x "xxxxx xxxxxxxx" xxxxx xxx 10&xxxx;xx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

1.

Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 2x.

2.

Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx slově xx roven xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx převodníku, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx nadměrné xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx označovat xxxxxxxx rychlost i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx uvádí v xxxxxxxxxxxx (XXx) xxxx x milionech xxxxxx xx xxxxxxx (XXXX).

4.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx slovo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jednomu xxxxxx xx sekundu.

6.

elektro-optické a "xxxxxxx integrované xxxxxx" xxx "xxxxxxxxxx signálů", xxxxx mají všechny xxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxx xxxx xxxx vnitřních "xxxxxxxxxx" xxxx,

x.

xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a

c.

optické xxxxxxxx;

7.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 30&xxxx;000 (xxxxxxxxxxxx xxxxxx),

x.

xxxxxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxx než 0,1&xxxx;xx xxxx

x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než 133&xxxx;XXx;

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 3X001.x.7. zahrnuje:

jednoduchá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení (XXXX),

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX),

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pole (XXXX),

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx logická xxxx (XXXX),

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XXXX).

XXXX.: Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxx známa xxxx xxxxxxxxxx programovatelná xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

8.

xxxxxxxxx;

9.

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx;

10.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxxxxx xxx není xxxxx xxxxxx nebo není xxxx status xxxxxxxx, xx kterém bude xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxx xxx 1 000 xxxxxx,

x.

xxxxxxxx "dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxx xxx 0,1 ns nebo

c.

pracovní xxxxxxxxx xxxxx xxx 3&xxxx;XXx;

11.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 3A001.a.3. xx 3A001.a.10. a 3X001.x.12., které xxxx xxxxxxxx na jakémkoli xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx některou x těchto vlastností:

a.

ekvivalentní xxxxx xxxxxx xxxxx xxx 3&xxxx;000 (dvouvstupová xxxxxx) xxxx

x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 1,2&xxxx;XXx;

12.

xxxxxxxxx xxx rychlou Fourierovu xxxxxxxxxxxx (XXX), xxxxxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxx X-xxxxxxx komplexní XXX xxxx xxxx xxx (X xxx2 X)/20&xxxx;480&xxxx;xx, xxx X xx xxxxx xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx-xx xx X 1&xxxx;024 xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3X001.x.12. 500 μs.

b.

Mikrovlnná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x milimetrovými xxxxxx:

1.

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx:

Xxxxxxxx 1: Xxxxxxx 3X001.x.1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx provoz x xxxxxxxxxx frekvenčním pásmu, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxx 31,8&xxxx;XXx x

x.

xxxx "přiděleny xxxxx XXX" xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx navigační xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2: Xxxxxxx 3A001.b.1. nezahrnuje xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou "xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx" x které xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx výstupní výkon 50&xxxx;X nebo xxxxx x

b.

jsou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x kterémkoliv xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx všechny tyto xxxxxxxxxx:

1.

xxxx xxx 31,8 GHz, xxxxx nejvýše 43,5&xxxx;XXx x

2.

xxxx "xxxxxxxxx xxxxx ITU" xxx xxxxxxxxxxxxxxxx služby, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx služby.

a.

elektronky x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají tyto xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 31,8 GHz,

2.

mají xxxxx prvek xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx XX xxxxx xxxxx xxx 3 x,

3.

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x "xxxxxxx xxxxxx xxxxx" xxxxx xxx 7&xxxx;% xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 2,5 kW,

4.

elektronky x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

"xxxxxxxx xxxxx xxxxx" xxxxx xxx 1 oktáva a xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx x xX) xxxxxxxx xxxxxxxxx (vyjádřenou v XXx) větší než 0,5,

x.

"xxxxxxxx xxxxx xxxxx" xxxxxxx 1 oktáva x xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx x xX) xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x GHz) xxxxx xxx 1 xxxx

x.

xxxx "xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx";

x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx než 17&xxxx;xX;

x.

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx produkující xxxxxxx emisní xxxxxxxxx xxxxxxx při jmenovitých xxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx xxx 5 A/cm2;

2.

mikrovlnné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (&xxxx;xxXX), xxxxx xxxx některou x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx frekvencích vyšších xxx 3,2 GHz x xxxxxxx 6&xxxx;XXx x x průměrným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než 4&xxxx;X (36&xxxx;xXx) x "xxxxxxx xxxxxx xxxxx" xxxxx xxx 15&xxxx;%;

x.

xxxx xxxxxxxxx xx činnost xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 6&xxxx;XXx x xxxxxxx 16 GHz a x xxxxxxxxx výstupním xxxxxxx xxxxxx než 1&xxxx;X (30&xxxx;xXx) x "xxxxxxx xxxxxx xxxxx" xxxxx xxx 10 %;

c.

jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx frekvencích xxxxxxx xxx 16&xxxx;XXx a xxxxxxx 31,8&xxxx;XXx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyšším než 0,8&xxxx;X (29&xxxx;xXx) s "xxxxxxx xxxxxx xxxxx" xxxxx xxx 10&xxxx;%;

x.

xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vyšších xxx 31,8&xxxx;XXx x xxxxxxx 37,5&xxxx;XXx;

x.

xxxx nastavené xx činnost xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 37,5&xxxx;XXx x xxxxxxx 43,5&xxxx;XXx x s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 0,25&xxxx;X (24&xxxx;xXx) x "xxxxxxx xxxxxx pásma" xxxxx xxx 10 % xxxx

x.

xxxx xxxxxxxxx xx činnost xxx xxxxxxxxxxx vyšších xxx 43,5&xxxx;XXx.

Xxxxxxxx 1: Xxxxxxx 3X001.x.2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 40,5 GHz až 42,5&xxxx;XXx.

Xxxxxxxx 2: Kontrolní xxxxxx mmIC, xxxxx xxxxxxxxx provozní xxxxxxxxx xxxxxxxx frekvence xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pásmu xxxxx 3X001.x.2.x až 3X001.x.2.x. je určen xxxxxxxxx prahem xxxxxxxxxx xxxxxxx výkonu.

Poznámka 3: Xxxxxxxx 1 a 2 xx kategorii 3 znamenají, xx 3X001.x.2 nezahrnuje xxXX, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, např. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, automobily.

3.

Diskrétní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxx xxx provoz xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 3,2&xxxx;XXx x xxxxxxx 6 GHz x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyšší než 60&xxxx;X (47,8&xxxx;xXx);

x.

xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 6&xxxx;XXx x xxxxxxx 31,8&xxxx;XXx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxx xxx 20 W (43&xxxx;xXx);

x.

xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 31,8&xxxx;XXx x xxxxxxx 37,5&xxxx;XXx x mající xxxxxxxx výstupní výkon xxxxx xxx 0,5&xxxx;X (27&xxxx;xXx);

x.

xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 37,5&xxxx;XXx a xxxxxxx 43,5&xxxx;XXx x xxxxxx xxxxxxxx výstupní xxxxx xxxxx xxx 1&xxxx;X (30 dBm) nebo

e.

jsou xxxxxxxxx xx činnost xxx xxxxxxxxxxx vyšších xxx 43,5 GHz.

Poznámka: Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx provozní frekvence xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx více xxx xxxxxx frekvenčním xxxxx xxxxx 3X001.x.3.x až 3X001x.3.x., je určen xxxxxxxxx prahem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

4.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x mikrovlnné xxxxxxxx xxxxx/xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 3,2&xxxx;XXx x nejvýše 6 GHz x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonem vyšším xxx 60 W (47,8&xxxx;xXx) x "frakční šířkou xxxxx" větší xxx 15&xxxx;%;

x.

xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 6 GHz x xxxxxxx 31,8&xxxx;XXx x s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyšším xxx 15 W (42&xxxx;xXx) x "frakční xxxxxx xxxxx" xxxxx xxx 10&xxxx;%;

x.

xxxx nastavené xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx než 31,8&xxxx;XXx x nejvýše 37,5&xxxx;XXx;

x.

xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 37,5 GHz x xxxxxxx 43,5&xxxx;XXx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyšším xxx 1&xxxx;X (30&xxxx;xXx) x "xxxxxxx xxxxxx xxxxx" xxxxx xxx 10&xxxx;%;

x.

xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 43,5 GHz xxxx

x.

xxxx xxxxxxxxx xx činnost xxx xxxxxxxxxxx vyšších xxx 3,2&xxxx;XXx x xxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx wattech) X xxxxx xxx 150 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (x GHz) xx xxxxxx [X&xx;150 X*XXx2/xXXx 2],

2.

xxxxxxx xxxxx xxxxx 5&xxxx;% nebo xxxx a

3.

dvě xxxxxx xxxxx x xxxxx x (v cm) xxxxxxx 15 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x GHz [x≤ 15xx*XXx/ xXXx];

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

3,2 XXx by měla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx provozní xxxxxxxxx (x XXx) xx xxxxxx uvedeném v xxxxxxx 3X001.x.4.x.3 x xxxxxxxxxx, jež mají xxxxxxxxx xxxxxxxx rozsah xxxxxx dolů xx 3,2 GHz x xxxxx [x≤15 cm*GHz/3,2 XXx]

XXXX.: Xxxxxxxxxx xxxxxx xxXX xx měly xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxx 3X001.x.2.

Xxxxxxxx 1: Položka 3X001.x.4 xxxxxxxxxx rozhlasová x televizní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro provoz xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 40,5XXx xx 42,5XXx.

Xxxxxxxx 2: Xxxxxxxxx xxxxxx xxXX, xxxxx jmenovitá xxxxxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxx uvedené xx xxxx než xxxxxx xxxxxxxxxxx pásmu xxxxx 3X001.x.4.x xx 3A001.b.4.e, xx určen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výstupu xxxxxx.

5.

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pásmové propusti xxxx xxxxxxx zdrže, xxxxx xxxx více xxx 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 1,5:1 xxxx xxxxxxxxxx pásmo (xxxx/xxxx) xx méně xxx 10&xxxx;ìx x které xxxx některou x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 0,5&xxxx;% středové xxxxxxxxx xxxx

x.

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx 0,5 % xxxxxxxx xxxxxxxxx;

6.

xxxxxxxxx;

7.

xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx popsaných v xxxxxxxxx 3X002.x., 3A002.e. xxxx 3X002.x. nad xxxxxxxxx mezní xxxxxxx;

8.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonu obsahující xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxx 3X001.x., xxxxx xxxx všechny xxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 3&xxxx;XXx,

x.

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkonu vyšší xxx 80 W/kg a

c.

objem xxxxx xxx 400&xxxx;xx3;

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 3A001.b.8. xxxxxxxxxx xxxxxxxx konstruovaná xxxx xxxxxx pro xxxxxx x kterémkoliv xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx "xxxxxxxxx xxxxx XXX" xxx radiokomunikační služby, xxxxxxx však xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x.

xxxxxxxx x akustickou vlnou x xxxxxxxxx pro xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1.

xxxxxxxx x povrchovou xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlnou (xx. xxxxxxxx xx "xxxxxxxxxx signálů" xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx), které xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 2,5&xxxx;XXx,

x.

xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 1 GHz, xxx nejvýše 2,5&xxxx;XXx, x xxxxxxx x xxxxxx vlastností:

1.

potlačení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx větší xxx 55 dB,

2.

součin xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx (xxxx x ìx a xxxxx xxxxx v XXx) xxxxx než 100,

3.

šířka xxxxx xxxxx než 250&xxxx;XXx xxxx

4.

xxxxxxxxx zpoždění xxxxx xxx 10 μs xxxx

x.

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;XXx x některá x těchto xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxxx x xxxxx xxxxx (xxxx x μx x xxxxx pásma x MHz) větší xxx&xxxx;100,

2.

xxxxxxxxx zpoždění xxxxx xxx 10 μs xxxx

3.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 55 dB x šířka xxxxx xxxxx xxx 50&xxxx;XXx;

2.

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akustickou xxxxx (tj. zařízení xx "xxxxxxxxxx signálů", xxxxx používají elastické xxxx), jež xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx frekvencích větších 1&xxxx;XXx;

3.

xxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxx xx "xxxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxx xxxxxxxxx interakci mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxx xxxxxxxx xx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx speciálně xxxxxxxxxxxxxx xxx činnost při xxxxxxxxx pod "kritickou xxxxxxxx" alespoň xxxxx xx "supravodivých" xxxxxx x xxxxx mají xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx se xxxxxxxx xxxx zpoždění xx xxxxx hradlo (x sekundách) a xxxxxx výkonu na xxxxx xxxxxx (xx xxxxxxx) xxxxxx než 10–14&xxxx;X nebo

2.

frekvenční xxxxxxx xxx xxxxx frekvencích xxxxxxxxxxxxx rezonanční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx X xxxxxxx než 10&xxxx;000;

x.

xxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení:

1.

baterie a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx: Položka 3X001.x1. xxxxxxxxxx xxxxxxx x objemu nejvýše 27&xxxx;xx3 (např. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx baterie X14).

x.

xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx mají "xxxxxxx energie" xxxxx xxx 480 Xx/xx x jsou určeny x provozu x xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxx než 243 K (–30&xxxx;°X) do xxxx xxx 343 K (70 °C);

b.

články x baterie s xxxxxxxx opakovaného xxxxxxxx, xxxxx xxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxx než 150&xxxx;Xx/xx xx 75 xxxxxxx xxxxxx/xxxxxx xxx xxxxxxxxx proudu X/5 xxxxx (xxx X xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ampérhodinách), xxxxxxx-xx x teplotním rozmezí xx xxxx než 253&xxxx;X (–20&xxxx;°X) do xxxx xxx 333&xxxx;X (+60&xxxx;°X);

Xxxxxxxxx poznámka:

"Hustota xxxxxxx" xx získá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xx voltech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v hodinách xx 75&xxxx;% napětí xxxxxxxxxx baterie x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxx) x xx.

x.

xxxxxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx" x radiačně xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx vyšším xxx 160&xxxx;X/x2 xxx xxxxxxxx xxxxxxx 301&xxxx;X (28&xxxx;°X) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx 1&xxxx;xX/x2 a xxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;800&xxxx;X (2&xxxx;527&xxxx;°X);

2.

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kondenzátory:

POZN.: XXX XXX 3X201.x.

x.

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 10 Xx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 5 xX,

2.

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se nebo xxxxx než 250 X/xx x

3.

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 25&xxxx;xX;

x.

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 Hz, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxx napětí xxxxxxxxx xx xxxx větší xxx 5 xX,

2.

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx větší než 50&xxxx;X/xx,

3.

xxxxxxx xxxxxxx rovnající xx xxxx xxxxx xxx 100 J x

4.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 xxxxx xxxxxx/xxxxxx;

3.

"xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxxx x solenoidy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k plnému xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx sekundu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

XXXX.: XXX TÉŽ 3X201.x.

Xxxxxxxx: Položka 3X001.x.3 xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx magnetické xxxxxxxxx (XXX).

x.

xxxxxxx dodaná xxx vybití vyšší xxx 10&xxxx;xX během xxxxx xxxxxxx,

x.

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 250 mm x

x.

xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 8&xxxx;X nebo "xxxxxxxx proudovou xxxxxxx" xx vinutí xxxxx xxx 300 A/ mm2;

f.

snímače xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx hřídele, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxx xxxxx xxx 1:265 000 (xxxxxxxxx 18&xxxx;xxxx) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

2.

xxxxxxxx xxxxx xxx ±2,5 xxxxxx vteřiny.

3A002
Univerzální xxxxxxxxxxxx zařízení:

a.

záznamová xxxxxxxx x xxx ně xxxxxxxxx konstruované xxxxxxxx xxxxx:

1.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxx, xxxxx umožňují xxxxxx xxxxxxxxxxx signálů (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamem (XXXX)), xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxx xxxxx xxxxx xxx 4 MHz xx xxxxx elektronický kanál xxxx xxxxx,

x.

xxxxx xxxxx xxxxx xxx 2&xxxx;XXx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x počet xxxx xxxxx než 42 xxxx xxxx

x.

xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx XXX, menší xxx ±&xxxx;0,1&xxxx;μx;

Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záznamníky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx přístrojové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.

xxxxxxxxx videorekordéry x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx maximální přenosovou xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 360&xxxx;Xxxxx/x;

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 3A002.a.2. xxxxxxxxxx číslicové xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx páskou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXX, IEC, XXXXX, XXX, XXXX xxxx XXXX pro xxxxxxx xxxxxxxxx užití.

3.

číslicové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo techniku xxxxxxx hlav a xxxx některou x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 175&xxxx;Xxxxx/x; xxxx

x.

xxxx "xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 3X002.x.3. xxxxxxxxxx analogové magnetopáskové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx číslicových xxx.

4.

xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx číslicového rozhraní xxxxx xxx 175 Mbit/s, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx páskou x xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záznamníky dat;

5.

digitizéry xxxxxxxx průběhů a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 200 xxxxxxx xxxxxx xx sekundu x rozlišení rovnající xx xxxx větší xxx 10 bitů x

x.

xxxxxxx xxxxxx dat xxxxxxx 2&xxxx;Xxxxx/x;

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx přístroje xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx paralelních xxxxxxx xx rychlost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx jakékoli xxxxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rychlosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

6.

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxx, xxxxx xxxxxxxxx techniku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx vlastnosti:

a.

rychlost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx větší než 100 xxxxxxx vzorků xx xxxxxxx a xxxxxxxxx 8&xxxx;xxxx xxxx xxxx x

x.

xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 1 Gbit/s;

b.

"elektronické xxxxxxx""xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx", které xxxx "dobu přepínání xxxxxxxxx" z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxx 1&xxxx;xx;

x.

xxxxxxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx signálů":

1.

"analyzátory xxxxxxx", xxxxx xxxx xxxxxxx analyzovat xxxxxxxxx xxxxx než 31,8 GHz, xxxxx nepřesahující 37,5 GHz, x xxxxx xxxx xxxxx pásma xxxxxxxxx 3&xxxx;xX (XXX) přesahující 10&xxxx;XXx,

2.

"xxxxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 43,5&xxxx;XXx,

3.

"xxxxxxxxx analyzátory signálů", xxxxxxx "xxxxx xxxxx x reálném xxxx" xx xxxxx než 500&xxxx;xXx;

Xxxxxxxx: Položka 3X002.x.3. xxxxxxxxxx takové "dynamické xxxxxxxxxxx signálů", xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pásmové xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (známé xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx filtry xx xxxxxx oktáv).

d.

generátory xxxxxxx xx bázi frekvenčních xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx frekvence, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx frekvencí xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x které mají xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxx syntetizovaná xxxxxxxxx xxxxx xxx 31,8 GHz x xxxxxxx 43,5 GHz x určená xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 100&xxxx;xx,

2.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx frekvence vyšší xxx 43,5&xxxx;XXx,

3.

"xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" x jedné xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nižší než 1&xxxx;xx nebo

4.

fázový šum x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (SSB) xxxxx xxx –(126 + 20&xxxx;xxx10X –&xxxx;20&xxxx;xxx10x) x xXx/Xx, kde F xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xx x f xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx xxxxx xxxxxxx 3X002,x.1 xx "xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dosahujícím 90&xxxx;% xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx impulsu xxxxxxxxxxx 10&xxxx;% xxxxxxx.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 3X002.x. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx frekvence produkována xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dvou xxxx xxxx xxxxxxxxx řízených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xx odečtením x xxxxxxxxx vynásobením xxxxxxxx.

x.

xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxxx xxx 43,5 GHz;

f.

mikrovlnné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx všechny xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxx syntetizovaná xxxxxxxxx xxxxx než 43,5 GHz x

2.

xxxxxxxxx xxxxx současně xxxxxxxxx x xxxx;

x.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) menší (xxxxx) xxx 1 × 10–11/xxxxx nebo

2.

jsou "vhodné xxx kosmické aplikace".

Poznámka: Xxxxxxx 3X002.x.1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx normály, které xxxxxx "xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

3X003
Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx využívající xxxxxxxx, xxxxx ovládá a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x utěsněném xxxxxxxxx, xxxxxxx dielektrická xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx součástky x xxxxxxxx speciálně xxxxxxxxxx rozstřikovače, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rozpětí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxx xxxx vyrobených součástí.

3A101
Elektronická xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx, jiné xxx xxxxxxx x xxxxxxx 3X001:

x.

xxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxx použitelné x "xxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx specifikace xxx robustní xxxxxxxx;

x.

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx brzdným xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 MeV nebo xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx tyto urychlovače.

Poznámka: Xxxxxxx 3A101.b. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx lékařské xxxxx.

3X201
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 3X001:

x.

xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx:

1.

x.

xxxxxxxx napětí xxxxx xxx 1,4 kV,

b.

uchovaná xxxxxxx xxxxx než 10&xxxx;X,

x.

xxxxxxxx xxxxx xxx 0,5&xxxx;μX x

x.

xxxxxxx induktance xxxxx než 50&xxxx;xX; xxxx

2.

x.

xxxxxxxx xxxxxx větší xxx 750&xxxx;X,

x.

xxxxxxxx xxxxx xxx 0,25&xxxx;μX a

c.

sériová xxxxxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;xX;

x.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx mají všechny xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx větší xxx 2&xxxx;X,

2.

xxxxx délky x vnitřnímu xxxxxxx xxxxx xxx 2,

3.

xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 300&xxxx;xx x

4.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx lepší xxx 1&xxxx;% na xxxxxxxxxx 50&xxxx;% xxxxxxxxx objemu;

Poznámka: Xxxxxxx 3A201.b. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vyvážené "jako xxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX). Výraz "xxxx xxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vymezuje xxxxx xxxxxx dodávek "xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxx systému.

c.

zábleskové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx urychlovače, xxxxx mají xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx:

1.

x.

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx elektronů nejméně 500&xxxx;xxX, xxxxx menší xxx 25&xxxx;XxX x

x.

"xxxxxxxx" (X) 0,25 xxxx xxxxx xxxx

2.

x.

xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 MeV a

b.

"špičkový xxxxx" xxxxx xxx 50&xxxx;XX.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 3A201.c. xxxxxxxxxx urychlovače, které xxxx xxxxxxxxx přístrojů xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx rentgenové xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx poznámky:

1.

"Účinnost" X xx xxxxxxxxxx jako:

Formula X xx maximální xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx menší xxxx xxxxx 1&xxxx;μx, xxx X xx xxxxxxx urychlený xxxxx x coulombech. Xxxxx xxxx xxxxxx pulsu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx 1&xxxx;μx, xxx Q xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náboj x 1 μs. Q xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx t xxx xxxx méně xxx 1&xxxx;μx nebo xxxx xxxxxx xxxxx (X&xxxx;=&xxxx;∫&xxxx;xxx), kde x xx xxxxx xxxxxxx x ampérech x x xx xxxx x xxxxxxxxx.

2.

"Xxxxxxxx xxxxx" = (špičkové xxxxxx xx voltech) x (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ampérech).

3.

Ve strojích xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx pulsu xxxxxxx buď 1&xxxx;μx, xxxx xxxx trvání xxxxx xxxxxx paprsků xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx modulátoru, xx-xx xxxxx xxx 1&xxxx;μx.

4.

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dutinách xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proud xx xxxx trvání xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3X225
Xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx xxx uvedené x položce 0X001.x.13., xxxxx xxxx všechny xxxx vlastnosti:

a.

vícefázový xxxxxx x xxxxxxx nejméně 40&xxxx;X,

x.

xxxx xxxxxxx provozu xx frekvenčním rozsahu 600 až 2&xxxx;000&xxxx;Xx,

x.

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxx 10&xxxx;% x

x.

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxx 0,1&xxxx;%.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 3X225 jsou xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx invertory.

3A226
Zdroje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 0B001.j.6., které xxxx obě tyto xxxxxxxxxx:

x.

&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu 8 xxxxx xxxxxx 100 X xxxx větší x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 500&xxxx;X x

x.

xxxxxxxxx xxxxxx nebo napětí xx dobu 8 xxxxx xxxxx než 0,1&xxxx;%.

3X227
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x vysokým xxxxxxx, xxxx než uvedené x položce 0X001.x.5., xxxxx xxxx obě xxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 8 xxxxx xxxxxx 20&xxxx;xX nebo xxxxx x xxxxxxxxx proudem xxxxxxx 1&xxxx;X x

x.

xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx dobu 8 xxxxx xxxxx než 0,1&xxxx;%.

3X228
Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, též xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

2.

xxxxxxxx anodové xxxxxx 2,5 kV nebo xxxx,

3.

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 100&xxxx;X xxxx xxxx x

4.

xxxxxxx zpoždění 10&xxxx;μx xxxx méně;

Poznámka: Položka 3X228 xxxxxxxx plynové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronky.

b.

spouštěcí xxxxxxxxx, která xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxx xxxxxxxx 15μx xxxx xxxx x

2.

xxxxxxxxx špičkový xxxxx 500A xxxx xxxx;

x.

xxxxxx xxxx montážní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx funkcí, které xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx než 2&xxxx;xX,

2.

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 500&xxxx;X xxxx více x

3.

xxxxxxx xxx 1 μs xxxx méně.

3A229
Odpalovací xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

XXXX.: XXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

x.

xxxxxxx rozbuškové odpalovací xxxxxxx konstruované k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 3X232;

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (pulsovače), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2.

xxxx uzavřeny x xxxxxxxxxxxx obalu,

3.

schopnost předat xxxxxxx x méně xxx 15&xxxx;μx,

4.

xxxxxx xxxxx xxx 100 A,

5.

"náběhový xxx" xxxxxx xxx 10&xxxx;μx xxx xxxxxxxx menším xxx 40&xxxx;Ω,

6.

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 254 mm,

7.

hmotnost xxxxx xxx 25 kg x

8.

xxxx xxxxxx k užití x xxxxxxxxxx teplotním xxxxxxx 223&xxxx;X (–50 °C) xx 373&xxxx;X (100&xxxx;°X) xxxx určeny xxxx xxxxxx pro letecké x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 3X229.x. xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx poznámka:

V xxxxxxx 3X229.x.5. xx "xxxxxxxx xxx" definován xxxx xxxxxx xxxxxxxx od 10&xxxx;% do 90&xxxx;% xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zatížení.

3A230
Vysokorychlostní pulsní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 6&xxxx;X xxx odporovém xxxxxxxx xxxxxx xxx 55&xxxx;Ω, a

b.

"pulsní přechodový xxx" menší xxx 500&xxxx;xx.

Xxxxxxxxx poznámka:

V xxxxxxx 3X230 je "pulsní xxxxxxxxxx xxx" xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 10 % x 90&xxxx;% napěťové xxxxxxxxx.

3X231
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx trubic), xxxxx xxxx obě tyto xxxxxxxxxx

x.

xxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxx vnějšího xxxxxxxxx xxxxxxx x

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zrychlení x xxxxxxxx tritium-deuteriové jaderné xxxxxx.

3X232
Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXX.: XXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

x.

xxxxxxxxxx řízené xxxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxxx xxxxxx (XX),

2.

xxxxxxxxxx můstkový xxxx (EBW),

3.

nárazové xxxxxxxx,

4.

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX);

x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx téměř xxxxxxxx xxxxxxxx výbušného povrchu xxxxxxx než 5&xxxx;000&xxxx;xx2 xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx povrch xx méně xxx 2,5&xxxx;μx.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 3X232 xxxxxxxxxx xxxxxxxx využívající xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx poznámka:

Rozbušky zahrnuté xx xxxxxxx 3A232 xxxxxxxxx xxxxxx elektrické xxxxxx (můstky, xxxxxxxx xxxxx xxxx fólie), xxxxx se, xxxxx xxxx xxxxxx rychlý xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx proudu, explozivně xxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx detonaci xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx PETN (pentaerytritol-tetranitrát). X nárazových rozbuškách xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vodiče xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx nárazu nastartuje xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nárazník xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Výraz výbušná xxxxx může xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (XX), xxx x xxxxxxxxx rozbušku. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

3X233
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx uvedené v xxxxxxx 0X002.x., xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx o 230 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotkách x xxxxx xxxx rozlišovací xxxxxxxxx lepší xxx 2 částice z 230, a xxxxxxx xxxxxx pro tyto xxxxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx hmotnostní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (XXX/XX),

x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výbojem (GDMS),

c.

hmotnostní xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX),

x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektronovým xxxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxxx vyrobenou x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XX6 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pokrytou xxxx xxxxxxxxx,

x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx některou x xxxxxx charakteristik:

1.

komoru zdroje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx schopnou xxxxxxxx na 193 K (–80&xxxx;°X) nebo méně xxxx

2.

xxxxxx xxxxxx vyrobenou x materiálů xxxxxxxx xxxx XX6 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pokrytou xxxx xxxxxxxxù,

x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx iontovým xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

3X
Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

3X001
Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx součástek xxxx materiálů x xxxxxx xxxxxxxxx konstruované xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx:

1.

xxxxxxx xxxxxxxxxx vrstvy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx ±2,5&xxxx;% x xxxxxxx vzdálenosti 75 mm xxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx než xx xxxxxxx;

2.

xxxxxxxx pro xxxxxxxxx depozici x xxxxx xxxx za xxxxxxx organokovových xxxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx růst krystalů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3X003 nebo 3X004;

3.

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x molekulárním svazkem xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx;

x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx než 1&xxxx;XxX,

2.

xxxx xxxxxxxxx konstruovaná x xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx než 2&xxxx;xxX,

3.

xxxx schopná xxxxxxx xxxxxx xxxx

4.

xxxxxxx xxxxxxx 65&xxxx;xxX nebo více x xxxxxxxxx xxxxx 45&xxxx;xX xxxx více xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vysokou energií xx xxxxxxx "xxxxxxxx" x polovodičového xxxxxxxxx;

x.

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plazmou:

1.

zařízení x xxxxxxxx xxxxxx–xxxxxx x xxxxxxx náplně (xxxx-xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx kritických xxxxxxx 180&xxxx;xx xxxx méně x xxxxxxxxx ±5&xxxx;% 3 xxxxx nebo

b.

jsou xxxxxxxxxxxx xxx generování xxxx xxx 0,04 xxxxxx/xx2 s měřitelnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 0,1 μm x xxxxxxx;

2.

xxxxxxxx xxxxxxxxx konstruovaná xxx zařízení xxxxxxx x xxxxxxx 3X001.x., xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx optimalizovaná xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 180&xxxx;xx xxxx xxxx s xxxxxxxxx ±5&xxxx;% 3 sigma xxxx

x.

xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx méně než 0,04 xxxxxx/xx2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 0,1 μm x xxxxxxx;

x.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx (CVD) xxxxxxxx xxxxxxx:

1.

xxxxxxxx s xxxxxxxx kazeta-kazeta x xxxxxxx xxxxxx (xxxx-xxxxx) x navržené podle xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nástrojů s xxxxxxxxxx rozměry 180&xxxx;xx xxxx xxxx,

2.

xxxxxxxx speciálně xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx 3B001.e. x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 180&xxxx;xx xxxxx xxxx;

x.

xxxxxxxxxxxx centrální xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vlastnosti:

1.

prostředky xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx připojit xxxx xxx xxx xxxxxxxx na zpracování xxxxxxxxxx, x

2.

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 3X001.x. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx konstruovány pro xxxxxx xx vakuovém xxxxxxxxx.

x.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x snímací zařízení xx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxx délka světelného xxxxxx xxxxxx xxx 245&xxxx;xx xxxx

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" 180&xxxx;xx nebo xxxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" se vypočítá xxxxx xxxxxx:

Formula

xxx X xxxxxx = 0,45

XXX = xxxxxxxx nejmenšího xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro výrobu xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx součástek xx xxxxxxx vychylovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxx paprsku menší xxx 0,2&xxxx;μx,

x.

xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx prvku xxxxx xxx 1&xxxx;μx xxxx

x.

xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx ±0,20 μm (3 xxxxx);

x.

xxxxx a optické xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx obvody xxxxxxx x xxxxxxx 3X001;

x.

xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx: 3X001.x. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx masky x vrstvou fázového xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx 3X001.

3X002
Xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx polovodičových xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx konstruované xxxxxxxx x příslušenství:

a.

pro xxxxxxxx X-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx frekvencích xxxxxxx xxx 31,8&xxxx;XXx,

x.

xxxxxxxxx,

x.

xxx zkoušení xxxxxxxxxxxx integrovaných obvodů xxxxxxxxx x xxxxxxx 3X001.x.2.

3X
Xxxxxxxxx

3X001
Xxxxxxxxxxxxxx materiály sestávající x "xxxxxxxx" xxxxxxx x více na xxxx xxxxxxxxxxxx epitaxně xxxxxxxxxx xxxxxx z:

a.

křemíku,

b.

germania,

c.

karbidu xxxxxxx nebo

d.

sloučenin xxxxx xxxx xxxxx xxxx XXX/X.

Xxxxxxxxx poznámka:

Sloučeniny xxxx XXX/X xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx monokrystalické xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxx XXXX x XX Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. arsenid xxxxx, xxxxxxx xxxxxx-xxxxxxx, xxxxxx xxxxx).

3X002
Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx) x "podložky" xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rezisty:

a.

pozitivní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx litografii xxxxxxxxx xxxxxxxx (optimalizované) xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx pod 350 nm,

b.

veškeré xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx s elektronovými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x citlivosti 0,01 μcoulomb/mm2 xxxx lepší,

c.

veškeré xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx použití x xxxxxxxxxxxx paprsky x xxxxxxxxxx 2,5&xxxx;xX/xx2 xxxx lepší,

d.

veškeré rezisty xxxxxxxxxxxxxx pro technologie xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

Xxxxxxxxx poznámka:

"Silylační" xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx oxidace povrchu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

3X003
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx (čistotu xxxx) xxxxx xxx 99,999&xxxx;%,

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx čistotu (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxx 99,999&xxxx;%.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 3X003 zahrnuje xxxxx ty sloučeniny, xxxxxxx kovový, xxxxxxxxxx xxxx nekovový xxxxx xx přímo vázán xx xxxxx organické xxxxx xxxxxxxx.

3X004
Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx mají čistotu xxxxx xxx 99,999 %, xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 3C004 xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nejméně 20&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxxxxxx plynů xxxx vodíku.

3D
Software

3D001
"Software" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx "xxxxx" xxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx 3X001.x. až 3X002.x. xxxx 3B.

3D002
"Software" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx "xxxxx" x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx xxxxxxx v položce 3X001.x. - f. xxxx

x.

xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx 3B002.

3D003
"software" xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx "vývoj" xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx anebo vylužovacích xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx topografických xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx "založený xx xxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxxxx 3X003 xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtů pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzikálních xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastností (např. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, difúzních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxxx: Knihovny, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx integrovaných xxxxxx xx xxxxxxxx za "xxxxxxxxxxx".

3X004
"Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 3X003.

3X101
"Xxxxxxxx" speciálně xxxxxxxxxxxx xxxx upravený xxx "xxxxx" xxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 3X101.x.

3X
Xxxxxxxxxxx

3X001
"Xxxxxxxxxxx"xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro "xxxxx " xxxx "xxxxxx" xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3A, 3X xxxx 3X;

Xxxxxxxx 1: Xxxxxxx 3E001 xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx" xxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxx součástí xxxxxxxxx x položce 3X003.

Xxxxxxxx 2: Xxxxxxx 3X001 nezahrnuje "xxxxxxxxxxx" xxx "xxxxx" nebo "xxxxxx" integrovaných xxxxxx xxxxxxxxx v položkách 3X001.x.3. až 3X001.x.12., xxxxx xxxx všechny xxxx vlastnosti:

1.

používají "xxxxxxxxxxx" x rozlišením nejméně 0,5&xxxx;μx x

2.

xxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx "xxxxxxxxxx struktury" xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nejvýše xxxxx kovovými xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx křemíku

3E002
"Technologie" xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx 3X001, xxx "xxxxx" xxxx "xxxxxx""xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", "xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx mikroobvodů, xxxxx xxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon" ("CTP") 530 xxxxxxx teoretických xxxxxxx xx xxxxxxx (Xxxxx) xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx logickou xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx 32&xxxx;xxxx xxxx xxxx;

Xxxxxxxx: Xxxxxxxx 2 xxxxxxx x položky 3X001 platí xxx xxx položku 3X002.

3X003
Xxxx "xxxxxxxxxxx" xxx "xxxxx" xxxx "xxxxxx":

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (HEMT), xxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (HBT), součástky xx bázi kvantových xxx a supermřížek,

Poznámka: Xxxxxxx 3X003.x. nezahrnuje xxxxxxxxxxx pro tranzistory x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX), xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx je 31,8&xxxx;XXx, x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX), které xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nižších xxx 31,8&xxxx;XXx.

x.

"xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x.

xxxxxxxx z diamantových xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x.

xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx (XXX) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx je xxxx křemičitý,

f.

podložek x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 31,8&xxxx;XXx xxxx xxxxx.

3X101
"Xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technologii xxx "xxxxx" zařízení xxxx "xxxxxxxx" uvedených x položkách 3X001.x.1. xxxx 2., 3X101 xxxx 3X101.

3X102
"Xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx všeobecné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx "xxxxx" zařízení xxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx x xxxxxxx 3X101.

3X201
"Xxxxxxxxxxx" ve xxxxxx všeobecné poznámky x xxxxxxxxxxx pro "xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 3X001.x.2., 3X001.x.3., 3X201, 3A225 xx 3A233.

KATEGORIE 4

POČÍTAČE

Poznámka 1: Xxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxxx x "software" xxxxxxxxxxxx telekomunikační funkce xxxx funkce "xxxxxxxx xxxx" xx xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 5 xxxxx 1 (Xxxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxx 2: Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx "hlavní xxxxxx" xxxx xxxxxx jednotky xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 5 xxxxx 1 (Xxxxxxxxxxxxxx).

XXXX.: Xxxxx xxx o režim "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx 5X001.

Xxxxxxxx 3: Xxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxxx x "xxxxxxxx" vykonávající xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx izolaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektromagnetickou xxxxxxxxxxxxx (EMC) je xxxxxx třeba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx 5 xxxxx 2 ("Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx").

4X
Xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx

4X001
Xxxxxxxxxxxx počítače a xxxxxx příslušenství, "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x speciálně xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

XXXX.: XXX XXX 4X101.

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx některou x těchto vlastností:

1.

jsou xxxxxx xxx xxxxx xxx okolní xxxxxxx xxxxx xxx 228&xxxx;X (–45&xxxx;°X) nebo vyšší xxx 358&xxxx;X (85 °C),

Poznámka: Xxxxxxx 4A001.a.1. xx xxxxxxxxxx xx počítače xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

2.

xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x.

xxxxxxx xxxxx

5&xxxx;×&xxxx;103 Xx (xxxxxx),

x.

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dávky

5 × 106 Xx (křemík)/s nebo

c.

narušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dějem

1 × 10–7 xxxxx/xxx/xxx;

x.

xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx funkce, xxxxx xxxxxxxxx meze xxxxxxx x kategorii 5 xxxxx 2 ("Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx")

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 4A001.b. xxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx x xxxxxx příslušenství, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

4X003
"Xxxxxxxxx počítače", "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx 1: Xxxxxxx 4A003 xxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x.

xxxxxxxxxxx pole,

c.

číslicové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x.

xxxxxxx procesory

e.

zařízení xxxxxxxxxxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx",

x.

xxxxxxxx konstruovaná xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx".

Xxxxxxxx 2: Xxxxxxxxx status "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 4X003 xx xxxxx xxxxxxxxxx statusem xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx:

x.

"xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxx xxxxxx příslušenství xxxx xxxxxxxx nutné xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

x.

"xxxxxxxxx xxxxxxxx" nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx xxxxxx" těchto xxxxxx xxxxxxxx nebo systémů; x

POZN. 1: Xxxxxx xxxxxxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx funkce xxxx omezeny xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařízení, xx xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxx, i xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxx prvku".

POZN. 2: Xxxxx xxx x xxxxxx "digitálních počítačů" xxxx xxxxxx příslušenství xxx telekomunikační zařízení, xxx xxxxxxxxx 5 xxxx 1 (Xxxxxxxxxxxxxx).

x.

"Xxxxxxxxxxx" xxx "digitální xxxxxxxx" x jejich příslušenství xx xxxxxxx x xxxxxxx 4E.

a.

konstruované nebo xxxxxxxx pro "xxxxxxxxxx xxxxxxxx";

Xxxxxxxx: Xxx xxxxx xxxxxxx 4A003.a. se "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxx používají:

1.

algoritmy xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x "xxxxxx xxxxxx",

2.

xxxxxx xxxxxxxxx xxxx "digitálních xxxxxxxx", xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může rezervní, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxx xxxxxxx,

3.

xxxxxxxxx dvou xxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx do doby, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selže, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jednotka xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx tak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

4.

xxxxxxxxxxxxx xxxx základních xxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" xxx, aby první xxxxxxxx jednotka rozpoznala xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x převzala xxxx úkoly.

b.

"digitální počítače", xxxxx xxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" ("APP") xxxxxxxxxxx 0,75 xxxxxxxx xxxxxxxxx (XX);

x.

"xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx konstruované nebo xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx agregací xxxxxxxxx xxx, aby "APP" xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx 4X003.x.;

Xxxxxxxx 1: Položka 4X003.x. se vztahuje xxxxx xx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x programovatelná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 4X003.x., jsou-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx "elektronické xxxxxxx". Nevztahuje xx xx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx jako příslušenství xxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxxx 4X003.x.

Xxxxxxxx 2: Xxxxxxx 4A003.c. xxxxxxxxxx "elektronické sestavy" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx výrobků, xxxxxxx xxxxxxxxx konfigurace nepřekračuje xxxx xxxxxxx v xxxxxxx 4A003.b.

d.

nevyužito;

e.

zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 3X001.x.5.;

x.

xxxxxxxxx;

x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx počítačů" xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxx při rychlosti xxx xxxxx xxx 1,25 Gbytů/s.

Poznámka: Xxxxxxx 4X003.x. xxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxxx zařízení (např. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, "řadiče xxxxxxxx do xxxx" xxxx "xxxxxx komunikačních xxxxxx".

4X004
Xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx konstruované příslušenství, "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxxxxx:

x.

"xxxxxxxxxx počítače",

b.

"neuronové počítače",

c.

"optické xxxxxxxx".

4X101
Xxxxxxxxx xxxxxxxx, "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxx číslicové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx uvedené v xxxxxxx 4X001.x.1., určené xxx xxxxx xx xxxxxxxxx podmínkách x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nosných prostředcích xxxxxxxxx x xxxxxxx 9X004 xxxx sondážních xxxxxxxx uvedených v xxxxxxx 9X104.

4X102
"Xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxx 9A004 xxxx sondážních xxxxx xxxxxxxxx x položce 9X104.

Xxxxxxxx: Tato xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx dodáváno xxxxx se "xxxxxxxxx" xxxxxxxx x xxxxxxx 7X103 xxxx 9X103.

4X
Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx

4X
Xxxxxxxxx

Xxxxx

4X
Xxxxxxxx

Xxxxxxxx: Xxxxxx "xxxxxxxx" xxx "vývoj", "výrobu" xxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx "xxxxxxxx" xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

4X001
x.

"Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo upravený xxx "xxxxx", "xxxxxx" xxxx "užití" xxxxxxxx xxxx "softwaru" xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 4X001 xx 4A004, xxxx 4X;

x.

"xxxxxxxx", xxxx xxx xxxxxxx x položce 4X001.x., xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx "xxxxx" xxxx "xxxxxx":

1.

"xxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxx mají xxxxxxxxx "xxxxxxxx výkon" ("XXX") přesahující 0,04 xxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) xxxx

2.

"xxxxxxxxxxxxxx sestav" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx "XXX" xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx 4X001.x.1.;

4X002
"xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na podporu "xxxxxxxxxxx" xxxxxxx v xxxxxxx 4X;

4X003
xxxxxxxxxx "software":

a.

"software" xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx "xxxxxxxx" x překladače speciálně xxxxxx pro xxxxxxxx xx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx dat" ve "xxxxxxxxx kódu";

b.

nevyužito;

c.

"software", xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 5 xxxxx 2 ("Bezpečnost xxxxxxxxx");

Xxxxxxxx: Položka 4X003.x. xxxxxxxxxx "xxxxxxxx", xxxxx xx jeho xxxxxxxx xxx osobní užití.

4E
Technologie

4E001
a.

"Technologie" xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technologii xxx "vývoj""výrobu" xxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 4X xxxx 4X;

x.

"xxxxxxxxxxx", jiná xxx xxxxxxx v xxxxxxx 4X001.x., xxxxxxxxx xxxxxx xxxx upravená pro "xxxxx" xxxx "výrobu":

1.

"digitální xxxxxxxx", xxxxx xxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" ("XXX") xxxxxxxxxxx 0,04 xxxxxxxx xxxxxxxxx (WT) xxxx

2.

"xxxxxxxxxxxxxx sestav" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo upravených xxx xxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx "XXX" xxxxxxxx xxxxxx xxx uvedenou x xxxxxxx 4E001.b.1.

Technická xxxxxxxx ke "složenému xxxxxxxxxxxx výkonu" ("XXX")

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

"XX"

"xxxxxxxxx xxxxx" (xxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxx),

XX

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

XX

xxxxx xxxxxx xxxxx,

x

xxxx xxxxxxxxx,

XXX

xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxxx,

XXX

xxxxxxxx jednotka,

TP

teoretický výkon (xxxxxxx "CE"),

"CTP"

složený xxxxxxxxxx xxxxx (více "XX"),

X

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

XX

xxxxx xxxxx,

X.

xxxxxxxxx xxxxx slova,

*

násobení – xxxx výpočtu x xx vyjadřuje v xxxxxxxxxxxxxx, TP x "XXX" se vyjadřují x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx (Xxxxx) x WL xx xxxxxxxxx v xxxxxx.

Xxxxxxx metod výpočtu "XXX"

"XXX" xx xxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx x Mtops. Xxx xxxxxxx "XXX" xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ("CE") xx xxxxx xxxxxxx xxxx tři kroky:

1.

vypočte xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx X pro xxxxx xxxxxxxxx prvek "XX",

2.

xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (X) se použije x xxxxxxx efektivní xxxxxxxxx xxxxxxxxx R x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu (TP) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ("XX"),

3.

xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ("CE"), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkon ("XXX") xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonů XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx kroků xxxx xxxxxxxxxx v následujících xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1: V xxxxxxx agregace více "XX", které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx paměti, xx xxxxxxx "CTP" xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx: za xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx skupiny "XX", xxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xx xxxxxxxx "CTP" xxxxxx xx použití výpočetní xxxxxx pro xxxxxxx "XX", xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 2:"Výpočetní xxxxx", xxxxx xxxx omezeny xxxxx xx funkce xxxxxx/xxxxxxx x periferní xxxxxx (např. xxxxxx xxxxxxxx disku, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xx xxxxxxx "XXX" xxxxxxxxxx.

XXXXXXXXX XXXXXXXX X "CTP"

V xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychlosti X xxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx":

Xxxx 1: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx X

Xxx xxxxxxxx "XX"

Xxxxxxxx: Xxxxx "CE" xx xxxx vyhodnotit xxxxxxxxx.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychlost, X

xxxxx XX

Formula

xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx:

Formula

xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx operaci xxxxx:

Formula

Xxx xxxxxxxx X&xxxx;&xxx;&xxxx;X

xxxxx XX

Formula

,

Formula

Xxx xxxxxxxx X&xxxx;&xxx;&xxxx;X

Xxx XX, xxx XP (X)

Xxxxxxxxxxx Xxx, Rfp

každý xxxxxxxxxx logický xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx žádnou ze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

Formula

xxx xxxx xx doba xxxxxxx XOR xxxx x xxxxxxx logického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx X & Z

každý xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx

X&xxxx;=&xxxx;X'&xxxx;×&xxxx;XX/64

Xxx R' je xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, WL xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx nastane logická xxxxxxx, x 67 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 64xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx X: Xxx "výpočetní xxxxx" ("XX") s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx (pipeline), xxxxx xxxx schopny xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo logickou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx jsou naplněny xxxx, může být xxxxxxxx specifická xxxxxxxx x xxxxxx pipeline. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx rychlost (X) pro xxxxxx "XX" je xxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo x režimu non-pipeline.

Poznámka X: Xxx "XX", xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx (xxxx. xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx logické xxxxxxx x xxxxxx xxxxx) xx xxxx xxxxxxx x xxxx vztahem:

Formula

"CE", xxxxx xxxxxxxxxx různé xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pokládat xx xxxx samostatných "XX", xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. "XX" xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxx "CE", x xxxxx xxxxx xxxxxxxx sčítání x xxxxxx cyklu x xxxxx xxxxxxx násobení, xxxxxx x xxxxxx xxxxx). Pokud jeden "XX" xx jak xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx hodnota s xxxxxx dobou xxxxxxx.

Xxxxxxxx X: Jestliže "CE" xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (FP), xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx:

Formula

Xxxxxxxx "XX" xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxxx, násobení xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx:

Formula

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx efektivní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nule.

Poznámka X: X jednoduchých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonává xxxxx instrukce xxxxx xxxxxxxx manipulaci x xxxxxxxxx dvěma xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jedna instrukce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxxx ze xxxx xxxx více operandů.

Rychlosti xx třeba počítat xxx xxxxxxx podporované xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xx podporovány) x xxxxxx non–pipeline xx xxxxxxx nejrychlejší výkonné xxxxxxxxx pro každou xxxxx operandu na xxxxxxx:

1.

xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x operace xxxxxxx – registr. Xxxxxxx se extrémně xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx předem xxxxxxx xxxxxxxx xxxx operandech (xxxxxxxxx xxxxxxxx nulou xxxx 1). Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 2;

2.

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx – xxxxx nebo xxxxx – xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle xxxx 3;

3.

paměť – xxxxx.

X každém výše xxxxxxxx případě použijte xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zaručuje.

Krok 2: XX xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx délku xxxxxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx X (xxxx X') xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx délky xxxxx X xxxxx:

XX&xxxx;=&xxxx;X&xxxx;×&xxxx;X

xxx L = (1/3 + WL/96)

Poznámka: Xxxxx xxxxx WL xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. (Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx x různé xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx jednotek xxx zpracování mantisy x exponentu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx řádové čárce xx xxx xxxxx xxxxxxx "CTP" považuje xx xxxxx "XX" x délkou xxxxx XX xxxxxxxxx se xxxxx xxxx v xxxxxx reprezentaci (xxxxxxx 32 xxxx 64).

Xxxx xxxxxxxxx xx neuplatňuje x xxxxxxxxxxxxxxxx logických xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX. V xxxxx případě XX&xxxx;=&xxxx;X.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX xxx:

xxxxx "CE" xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pevnou xxxxxxx xxxxxx XX (Xxx),

xxxxx "XX" provádějící xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX (Xxx),

xxxxx "CE" xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x pevnou xxxxxxx xxxxxx (X),

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx procesor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx operací x

xxxxx xxxxxxxxx logický xxxxxxxx, nepoužívající žádnou xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: "XXX" xxxxxxxx "XX", xxxxxx CPU

Pro XXX s xxxxxx "XX"

"XXX"&xxxx;=&xxxx;XX

(xxx "XX" xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je

TP = max (XXxx;XXxx))

"XXX" xxx xxxxxxxxx více "XX" operujících xxxxxxxx xx xxxxxx takto:

Poznámka 1: V xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nedovolují xxxxxxxx běh xxxxx "XX", xx xxxxx xxxxxx tu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx "XX", xxxxx zajišťuje xxxxxxxx "XXX". Xxxxx xxxx xxxxxxxx "XXX" xxxxxxxxx, xxxxxx se XX xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx "XX" xxxx jeho maximální xxxxxxxxxx xxxxx hodnota.

POZN.: Xx xxxxxx určení xxxxxxx kombinací současně xxxxxxxxxxx "XX" xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx instrukcí, xxxxx iniciuje xxxxxxx xx xxxx "XX" xxxxxxxx nejpomalejším "XX" (xx. tím, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxx nejrychlejším "XX". Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx "XX", xxxxx xxxx xxxxxxx během xxxxxx xxxxx. Posloupnost xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx překrývajících xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2: Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx deska xxxx xxxxxxxxx xxxx "CE".

Poznámka 3: Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx existenci xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx operací xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 4: Hodnoty "XXX" xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx "CE", které xxxx propojeny xxxx xxxxxxx "xxxxxxx xxxx" XXX, rozlehlou xxxx XXX, xxxxxxxxx vstupními x xxxxxxxxxx xxxxx xx zařízeními xxxx xxxxxx xxxxxx/xxxxxxx x xxxxxxxxx telekomunikačním xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

Xxxxxxxx 5: Xxxxxxx "XXX" xx xxxxxx xxxxx agregovat xxx vícenásobné "CE", xxxxx xxxx speciálně xxxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx fungováním x xxxxxxxx paměti, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/"XX", xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx technické xxxxxxxx (xxxxxxxx).

Xxxxxxxx se xxxxxxxxx pro "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx x xxxxxxx 4X003.x.

"XXX"&xxxx;=&xxxx;XX1&xxxx;+&xxxx;X2&xxxx;×&xxxx;XX2&xxxx;+&xxxx;…&xxxx;+&xxxx;Xx&xxxx;×&xxxx;XXx,

xxx TP xxxx řazeny podle xxxxxxx, TP1 xx xxxxxxxx, TP2 druhý xxxxxxxx, …, x XXx xxxxxxxx; Xx xx koeficient určený xxxxx propojení xxxx "XX", a xx xxxxx:

Xxx více "XX" xxxxxxxxxxx současně a xxxxxxxxxxx xxxxx:

X2&xxxx;=&xxxx;X3&xxxx;=&xxxx;X4&xxxx;=&xxxx;…&xxxx;=&xxxx;Xx&xxxx;=&xxxx;0,75.

Xxxxxxxx 1: Xxxxx hodnota xxxxx xxxxxxxxxxx "XXX" xxxxxxxxx 194 Xxxxx, xxx xxx xxxxxxx Xx xxxxxx vzorec:

Formula (x&xxxx;=&xxxx;2, …, x)

xxx x = xxxxx "CE" xxxx xxxxxx "CE" xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xx xxxxxxxxxxx, xx:

1.

XXx xxxxxxx "CE" xxxx skupin "CE" xxxxxxxxxxx 30 Mtops,

2.

"CE" xxxx xxxxxxx "XX" xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx) xxxxxx kanálem x

3.

xxxxx jeden "XX" xxxx jedna skupina "XX" xxxx x xxxx okamžik používat xxxxx.

XXXX.: Xxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 3.

Xxxxxxxx 2:"XX" sdílejí xxxxx, mají-li xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x pevné xxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx rychlou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx paměť. Xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX xxxxx xxxxxx zahrnuty.

Pro xxxx "XX" nebo skupin "XX", které xxxxxxxxx xxxxx x které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx více datovými xxxxxx, xxxxx:

Xx

= 0,75 × xx (i = 2, …, 32) (xxx xxxxxxxx xxxx)

= 0,60 × xx (i = 33, …, 64)

= 0,45 × xx (x = 65, …, 256)

= 0,30 × xx (x &xx; 256)

Xxxxxxx Xx xx zakládá na xxxxx "XX", xxxxxx xx xxxxx uzlových xxxx,

xxx:

xx

=

xxx (Xx/Xx, 1) x

Xx

=

xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx 20 XXxxx/x

Xx

=

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x XXxxxxx/x) xxx xxxxxxx xxxxxx kanály xxxxxxxxx do x-xxxx "XX" nebo skupiny "XX" xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx Xx xxx xxxxxxx "XX" xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx "XX" xx xxxxxxx vlastní xxxxx xxx Xx. Xxxx. při xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx "XX", bude xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx "XX"64, "CE"65 x "XX"66. Xxxxxxx xxxxx Xx xxx tuto xxxxxxx xx xxx 0,60.

Xxxxxxxxxx ("XX" xxxx xxxxxx "XX") xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x nejpomalejšímu, xxx.: x.x.:

xxxx. TP1 ≥ XX2 ≥ … ≥ XXx, x

x xxxxxxx TPi = TPi + 1 xx největší x nejmenší xxxxxxxxx, x.x.:

Xx ≥ Xx + 1

Xxxxxxxx: Faktor xx xx xxxxxxxxx xxx "CE" 2 xx "XX" 12 xxxxx XXx tohoto "XX" nebo skupiny "XX" xx více xxx 50 Mtops, xxx Xx pro "XX"2 xx "XX"12 xx 0,75.

XXXXXXXXX XXXXXXXX X "XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX" ("APP")

"APP" xx xxxxxxxxx xxxxxxxx rychlost, xxx níž "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx 64xxxxxx xxxx xxxxx sčítání x xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

"XXX" xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx teraflopech (XX), x jednotkách 1012 xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx sekundu.

Zkratky používané x této xxxxxxxxx xxxxxxxx

x

xxxxx procesorů v "xxxxxxxxxx xxxxxxxx"

x

xxxxx procesorů (x,...x)

xx

xxxx xxxxx xxxxxxxxx (xx = 1/Fi)

Fi

frekvence xxxxxxxxx

Xx

xxxxxxxx výpočetní xxxxxxxx x pohyblivou xxxxxxx xxxxxx

Xx

xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx metod xxxxxxx "XXX"

1.

Xxx xxxxx xxxxxxxx x stanovte nejvyšší xxxxx 64xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXXx, provedených za xxxxxx u každého xxxxxxxxx x "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

Xxxxxxxx

Při stanovování XXX xxxxxxxxxx xxxxx 64xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a/nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x pohyblivou xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx cyklus procesoru; xxxxxxx vyžadující vícenásobné xxxxx mohou být xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx. X procesorů, jež xxxxxx schopné xxxxxxxx xxxxxxx s operandy x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 64 xxxx x vyšší xx xxxxxxxxx rychlost xxxxxxx X xxxx.

2.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pohyblivou řádovou xxxxxx X xxx xxxxx procesor Xx = FPOi/ti.

3.

Vypočítejte "XXX" xxxx "APP" = X1 x X1 + W2 x X2 + … + Xx x Xx.

4.

X "vektorových xxxxxxxxx" xx Xx = 0,9. U "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx Xx = 0,3.

Xxxxxxxx 1 X xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx složené operace x cyklu, xxxx xx sčítání x xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2 X procesorů s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx efektivní xxxxxxxxx rychlost X xxxxx x těchto xxxxxxxxx: xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxx-xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3 Xxxxxxxxx xxxxxxxx R xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesoru xx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx možné před xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx "XXX". Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací.

Poznámka 4 Xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx/xxxxxxx x xxxxxxxxx funkce (xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx jednotek) xx xx xxxxxxx "XXX" xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 5 Hodnoty "XXX" se nepočítají xxx xxxxxxxxx procesorů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx spojeny "xxxxxxxxx xxxxxx" LAN, xxxxxxxxxx xxxxxx XXX, sdílenými xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxx xxxx řadiči xxxxxx/xxxxxxx x xxxxxxxxx telekomunikačním xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx pomocí "softwaru".

Poznámka 6 Hodnoty "XXX" xx musí počítat xxx:

1.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkonstruované xx xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxxxxx agregace, jež xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, nebo

2.

mnohočetné xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hardware.

Poznámka 7"Xxxxxxxxx xxxxxxxx" je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx čárkou (xxxxxxxxxxxxx xxxx 64xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 8 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx 64 prvků.

KATEGORIE 5

TELEKOMUNIKACE X "BEZPEČNOST INFORMACÍ"

ČÁST 1

XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx 1: Status xxxxxxxx "xxxxxx", zkušebních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx "xxxxxx" x xxxxxx "xxxxxxxx", xxxxx xxxx xxxxxxxxx konstruovány xxx telekomunikační xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx x kategorii 5 xxxxx 1.

Xxxxxxxx 2:"Xxxxxxxxx xxxxxxxx", jejich xxxxxxxxxxxxx nebo "xxxxxxxx", xxxxx jsou xxxxxxxx xxx provoz x xxxxxxx telekomunikačních xxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx konstruované xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx jde x xxxxxxxxxx modely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxx, údržbu, řízení xxxx xxxxxxxx.

5X1
Xxxxxxx, zařízení x xxxxxxxx

5X001
x.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení, která xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1.

xxxx speciálně xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

2.

xxxx xxxxxxxx odolnost xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx iontovému xxxxxx xxxx

3.

xxxx xxxxxxxxx konstruována xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 218&xxxx;X (–55&xxxx;°X) xx 397&xxxx;X (+124&xxxx;°X);

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 5X001.x.3 xx vztahuje xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 5X001.x.2. x 5X001.x.3. nezahrnují xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx palubách kosmických xxxxxx.

x.

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx součásti x xxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx:

1.

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx vlastností:

a.

akusticky xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 20&xxxx;xXx xx 60&xxxx;xXx,

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx nosnou xxxxxxxxx nižší než 30&xxxx;xXx xxxx

x.

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení paprsku;

2.

radiová xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 1,5&xxxx;XXx xx 87,5&xxxx;XXx, xxxxx xxxx xxxxxxxx z těchto xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potlačení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x více xxx 15&xxxx;xX xxxx

x.

xxxx xxxxxxx tyto vlastnosti:

1.

automaticky xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx optimalizace přenosu x

2.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lineárního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx schopen xxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxx xxx výstupním xxxxxx xxxxxxx 1 kW ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1,5&xxxx;XXx xx 30&xxxx;XXx nebo xxxxxxx 250&xxxx;X xx xxxxxxxxxxx rozsahu 30&xxxx;XXx xx 87,5&xxxx;XXx, x "xxxxxxxx xxxxx xxxxx" 1 xxxxxx nebo xxxx x x xxxxxxxxx obsahem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx –80&xxxx;xX;

3.

xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx používají xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxxx techniky "xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx", xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x položce 5X001.x.4, x xxxxx xxxx některou z xxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxx pro xxxxxxxxxxxx jsou programovatelné xxxxxxxxxx nebo

b.

celková xxxxx xxxxx xxxxxxx xx 100 xxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informačního xxxxxx x xxxxxxxxx 50&xxxx;xXx;

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 5A001.b.3.b. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 5A001.b.3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx x výstupním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx 1,0 Wattů.

4.

radiová xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx kódy xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx mají xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxx xxxxx vyšší xxx 500&xxxx;XXx nebo

b.

"frakční xxxxx xxxxx" 20 % x xxxxx

5.

xxxxxxxxx xxxxxx radiopřijímače, xxxxx xxxx všechny xxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxx xxx 1 000 xxxxxx,

x.

"xxxx přepínání xxxxxxxxx" xxxxx než 1&xxxx;xx,

x.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx elektromagnetického spektra x

x.

xxxxxxxxxxxx přijímaných xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 5A001.b.5. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx celulárních xxxxxxxxxxxxxxxxxx systémech.

6.

zařízení, která xxx zajištění ‧xxxxxxxx xxxxxx‧ při xxxxxxxxxxx xxxxxxx než 2&xxxx;400&xxxx;xxxx/x xxxxxxxxx xxxxxx číslicového "xxxxxxxxxx signálů";

Technické poznámky:

1.

Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 5X001.x.6. xxxxxxxx x xxxxxxx řeči.

2.

Pro účely xxxxxxx 5X001.x.6 xx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxx xxxx postup xxxxxxxxx xxxxxx lidského xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x.

xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx 500&xxxx;x, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx schopna xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx 2 × 109 N/m2;

Technická xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxx postup on xxxx xxxx xxx xxxx, při xxxx xx xx vlákno x délce 0,5 xx 3 m, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 2 xx 5 x/x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx asi 150&xxxx;xx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx teplota xx 293&xxxx;X&xxxx;(20&xxxx;°X) x xxxxxxxxx xxxxxxx 40 %. Xxxxxxxxx zkoušku lze xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx pod xxxxx.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 5A001.c.2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kabely x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx.1: Pokud xxx o xxxxxx x optických xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxx užití xxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxx kabely, xxx 8A002.a.3.

Pozn.2: Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx konektory x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx ponorek, viz 8X002.x.

x.

"xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sfázované xxxxxxx xxxxxxxx" pracující xxx 31,8 GHz.

Poznámka: Xxxxxxx 5A001.d. xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx řiditelné xxxxxxxxx xxxxxxx soustavy" xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx normám XXXX xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy (MLS).

e.

radiová xxxxxxxx xxx zaměřování, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx 30 XXx, jakož x xxxxxx speciálně konstruované xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

"xxxxxxxx xxxxx xxxxx" 10 XXx nebo větší x

2.

xxxxxxx nalézt xxx xxxxxxxx (LOB) x xxxxxxxxxxxxxxxxx radiovým xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx než 1 xx,

x.

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x selektivně xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mobilních xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx zkonstruované xxxxx:

1.

xxxxxxxx xxxxxx zařízení pro xxx radiového přístupu (XXX) xxxx

2.

xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx telekomunikačního xxxxxxxxx (xxxx. XXX).

Xxxx.: Xxx xxxxxx zařízení XXXX xxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5X101
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx použitelné xxx "xxxxxx xxxxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxx 5X101 xx "xxxxxxxx xxxxxxxx" rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx raket xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 300 km.

Poznámka: Xxxxxxx 5A101 xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx xxxxxxxx nebo upravené xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x.

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx pozemské xxxx námořní xxxxxxxx,

x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx XXXX nebo služby XXXX xx záchranu xxxxxx (např. integrita xxx, xxxxxxxxxx xxxx).

5X1
Xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

5X001
x.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro "xxxxx", "xxxxxx" xxxx "xxxxx" xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx 5X001, 5X001, 5D001 xxxx 5X001;

Xxxxxxxx: Položka 5X001.x. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

x.

xxxxxxxx x speciálně xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro "vývoj" xxxxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxxxxxxxxx přenosových xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx číslicové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx "celkové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxx xxx 15&xxxx;Xxxxx/x;

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx xxxxxxxxx zařízení xx "xxxxxxx přenosová xxxxxxxxx xxxxxxxx" měřena xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx lince.

2.

zařízení, xxxxx xxxxxxxxx "laser" a xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxx délka xxxxxxx xxxxx xxx 1&xxxx;750&xxxx;xx,

x.

xxxxxxxxx "xxxxxxx zesílení",

c.

používají xxxxxxxx koherentního optického xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx detekce (xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx) xxxx

x.

xxxxxxxxx analogovou techniku x mají xxxxx xxxxx xxxxx xxx 2,5&xxxx;XXx;

Xxxxxxxx: Položka 5B001.b.2.d. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx "xxxxx" xxxxxxxxxx XX systémů.

3.

zařízení, xxxxx xxxxxxxxx "optické xxxxxxxxxxx";

4.

xxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kvadraturní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (QAM) xxx úrovní 256 xxxx

5.

xxxxxxxx, xxxxx používají "xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

5X1
Xxxxxxxxx

Xxxxx

5X1
Xxxxxxxx

5X001
x.

"Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx "xxxxx", "xxxxxx" xxxx "xxxxx" xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 5X001 xxxx 5X001.

x.

"Xxxxxxxx" xxxxxxxxx konstruovaný xxxx upravený xx xxxxxxx "technologie" uvedené x xxxxxxx 5X001.

x.

Xxxxxxxxxx "xxxxxxxx" speciálně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 5X001 xxxx 5B001.

d.

"Software" xxxxxxxxx konstruovaný nebo xxxxxxxx xxx "xxxxx" xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx číslicové xxxxxxxx, konstruovaná xxx xxxxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxx xxx 15 Gbitů/s,

Technická xxxxxxxx:

Xxx xxxxxxxxx zařízení xx "xxxxxxx přenosová xxxxxxxxx xxxxxxxx" měřena xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx.

2.

xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx "xxxxx" x xxxx některou x těchto xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxx xxxxx přenosu větší xxx 1 750 nm nebo

b.

používají xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx 2,5&xxxx;XXx,

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 5D001.d.2.b. nezahrnuje "xxxxxxxx" speciálně xxxxxxxxxxxx xxxx upravený pro "xxxxx" xxxxxxxxxx XX xxxxxxx.

3.

xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx"xxxx

4.

xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx techniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxx úrovní 256.

5X101
"Xxxxxxxx" xxxxxxxxx konstruovaný xxxx upravený xxx "xxxxx" zařízení xxxxxxxxx x xxxxxxx 5X101.

5X1
Xxxxxxxxxxx

5X001
x.

"Xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k technologii xxx "xxxxx""xxxxxx" xxxx "xxxxxxx" (xxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx v xxxxxxxxx 5X001, 5X001 xxxx 5X001.

x.

Xxxxxxxxxx "technologie":

1.

"technologie""potřebná" xxx "xxxxx" nebo "xxxxxx" xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx palubách xxxxxxxxxx xxxxxx,

2.

"xxxxxxxxxxx" xxx "xxxxx" xxxx "užití""laserových" xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x sledovat xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx),

3.

"xxxxxxxxxxx" xxx "xxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stanice, xxxxxxx přijímací xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vícekódový, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxx "xxxxxxxx",

4.

"xxxxxxxxxxx" xxx "vývoj" xxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxxx xxxxxxx "rychlé xxxxxxxxxxxxxxx".

x.

"xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x technologii xxx "xxxxx" nebo "xxxxxx" některého x xxxx uvedených telekomunikačních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, konstruovaná xxx provoz xxx "xxxxxxx přenosové číslicové xxxxxxxxx" xxxxx než 15&xxxx;Xxxxx/x;

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx.

2.

xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx "xxxxx" x xxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxx délku přenosu xxxxx než 1&xxxx;750&xxxx;xx,

x.

xxxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopovaných praseodymem (XXXXX),

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxx koherentního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx též techniky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx),

x.

xxxxxxxxx multiplexní techniky xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx okně xxxx

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxx než 2,5&xxxx;XXx,

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 5X001.x.2.x xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx" xxx "xxxxx" xxxx "xxxxxx" komerčních XX xxxxxxx.

3.

xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx "optické xxxxxxxxxxx",

4.

xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxx xxxxxx 256 xxxx

x.

xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 31,8 GHz xxxx

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 5E001.c.4.b. xxxxxxxxxx "technologie" xxx "xxxxx" nebo "výrobu" xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx "xxxxxxxxx xxxxx ITU" xxx radiokomunikační xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx radiové služby.

5.

zařízení, xxxxx používají "signalizaci xx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx provozu.

5E101
"Technologie" xx xxxxxx xxxxxxxxx poznámky x xxxxxxxxxxx xxx "xxxxx" xxxx "xxxxxx" xxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 5X101.

XXXX 2

"XXXXXXXXXX XXXXXXXXX"

Xxxxxxxx 1: Status xxxxxxxx, "xxxxxxxx", aplikačně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx sestav", xxxxxx, integrovaných xxxxxx, xxxxxxxx xxxx funkcí xxxxxxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxx x xxxxxxxxx 5 xxxxx 2, a xx x xxxxx, pokud xxxx součástmi xxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2: Kategorie 5 – část 2 nezahrnuje výrobky, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 3:

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxx 5X002 x 5X002 xxxxxxxxxx zboží, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x.

xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prodeje xx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx:

1.

xxxxxxx xxxxxx,

2.

xxxxxxxxx xxxxxx,

3.

xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo

4.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x.

xxxxxxxxx funkčnost xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x.

xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x

x.

xxxxxxxxxxx x zboží xxxx x xxxxxxx nutnosti x dispozici a xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx sídlí, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xx výše uvedených xxxxxxxxxx x. xx x.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

X xxxxxxxxx 5 xxxxx 2 xxxxx, xx xxxxxxx xxxx nejsou xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

5X2
Xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx

5X002
x.

Xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxxx x integrované obvody xxxxxxxxxxx "bezpečnost xxxxxxxxx" x xxxx xxxxxxxxx xxx xx konstruované xxxxxxxx:

XXXX.: Xxxxx xxx x kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro globální xxxxxxx družicové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx. XXX xxxx XXXXXXX), viz 7X005

1.

xxxxxxxxxxxx xxxx upravené xxx xxxxxxx "šifrování" x používající číslicové xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx elektronického xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

1.

Xxxxxx autentizace x xxxxxxxxxxxxxx podpisu xxxxxxxx související xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx k šifrování xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, kdy xx šifrování přímo xxxxxxx s ochranou xxxxx, osobních xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo podobných xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx neautorizovanému přístupu.

3.

"Šifrování" xxxxxxxxxx "xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx komprese xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 5X002.x.1. zahrnuje zařízení xxxxxxxxxxxx nebo upravená x "xxxxxxxxx", xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xx šifrování prováděno xxxxxxxxxxx technikami.

a.

"symetrický xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxx nad 56&xxxx;xxxx xxxx

x.

"xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx xxxxxxxxxx xx založena xx:

1.

xxxxxxxx xxxxxx čísel x délce xxx 512&xxxx;xxxx (xxxx. XXX),

2.

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx konečného xxxx x xxxxxxxxx nad 512&xxxx;xxxx (xxxx. Diffie-Hellman xxx X/xX) nebo

3.

diskrétních xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx 5X002.x.1.x.2., xxx 112&xxxx;xxxx (např. Xxxxxx-Xxxxxxx xxx eliptickou křivkou);

2.

konstruované xxxx upravené k xxxxxx kryptoanalytických xxxxxx;

3.

xxxxxxxxx;

4.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxx zdravotní x bezpečnostní normy xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

5.

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx generování xxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx "xxxxxxxxxxxxxx spektra", jiné xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 5A002.a.6., xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx";

6.

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx nebo kódů xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx používající xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx některou x xxxxxx vlastností:

a.

šířku xxxxx xxxxx xxx 500&xxxx;XXx xxxx

x.

"xxxxxxx šířku xxxxx" 20&xxxx;% xxxx xxxxx;

7.

xxxxxxxxx;

8.

xxxxxxxxxxx kabelové xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx upravené xxx detekci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx tímto xxxxxx používají xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxxxxxx;

9.

xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

"Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx distribuce klíče (XXX).

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 5A002 xxxxxxxxxx:

x.

"xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx karty":

1.

jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx b. xx x. xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

2.

xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx dostupná x xx xxxxxxxxx xxxxxx x omezena xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx;

XXXX: Xxxxxxxx xx "xxxxxxxxxxxxxxx inteligentní xxxxx" xxxx funkcí, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx typy televizního xxxxxxxx pro omezený xxxxx xxxxxxxx, bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxx programu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x.

xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx schopnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx:

1.

xxxxxxxxx "softwaru" xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

2.

xxxxxxx:

x.

x informacím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx

x.

x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zašifrované xxxxx xx paměťovém médiu (xxxx. xx spojení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnictví), xx-xx xxxxxxxx médium xxxxxxxx xxxxxxxxxx x prodeji x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

3.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a audiovizuálních xxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

4.

xxxxxxxxx xxxx dešifrování xx ochranu xxxxxxxx, xxxxxxxx návrhů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx integrovaných xxxxxx;

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx a ‧xxxxxxx xxxxxxx‧;

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

‧Xxxxxxxxx xxxxxxxxx‧ x xxxxxxx 5X002 Xxxxxxxx d. xx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx funkce.

e.

přenosné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx účely (xxxx. xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx systémech), xxxxx xxxxxx schopné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx;

x.

xxxxxxxxxx telefonní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx šifrování xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx efektivní xxxxx nezesíleného bezdrátového xxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx terminálem x domácí xxxxxxxx xxxxxxx) podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 400&xxxx;x.

5X2
Xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx zařízení

5B002
a.

Zařízení speciálně xxxxxxxxxxxx xxx:

1.

"xxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxxx 5X002, 5X002, 5X002 xxxx 5X002, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2.

"xxxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x položkách 5X002, 5B002, 5D002 xxxx 5E002, včetně xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, opravárenských xxxx xxxxxxxxx zařízení;

b.

měřicí xxxxxxxx xxxxxxxxx konstruovaná xxx vyhodnocování x xxxxxxxxx funkcí zajišťujících "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx " xxxxxxxxx x xxxxxxx 5X002 xxxx xxxxxxx 5X002.

5X2
Xxxxxxxxx

Xxxxx

5X2
Xxxxxxxx

5X002
x.

"Xxxxxxxx" speciálně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx "xxxxx", "xxxxxx" nebo "xxxxx" zařízení nebo "xxxxxxxx" uvedených x xxxxxxxxx 5A002, 5X002 xxxx 5X002;

x.

"xxxxxxxx" speciálně xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxx "technologie" xxxxxxx x xxxxxxx 5X002;

x.

Xxxxxxxxxx "software":

1.

"software", xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x položce 5X002 xxxx xxxxxxx 5X002,

2.

"xxxxxxxx" xxx xxxxxxxxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx v xxxxxxx 5X002.x.1.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 5D002 xxxxxxxxxx:

x.

"xxxxxxxx" xxxxxxxx xxx "xxxxx" xxxxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxx 5X002 x kontroly vyloučena,

b.

"software" xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxx poznámky x položce 5A002 x kontroly xxxxxxxxx.

5X2
Xxxxxxxxxxx

5X002
"Xxxxxxxxxxx" xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx "vývoj", "xxxxxx" xxxx "xxxxx" zařízení xxxx "xxxxxxxx" uvedených x xxxxxxxxx 5A002, 5X002 xxxx 5X002.

XXXXXXXXX 6

XXXXXXX A XXXXXX

6X
Xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx

6X001
Xxxxxxxx

x.

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx speciálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1.

xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxx, zařízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx: Položka 6X001.x.1 xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxx hloubkoměry xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přesahující ±20° x omezené xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx ryb;

b.

akustické xxxxxx:

1.

xxxxxxxxx xxxxxxx majáky,

2.

bzučáky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

x.

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx konstruované pro xxxxxxxxxxxx mapování xxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx x xxxx xxx 20°,

2.

xxxxxxxxxxxx xxx měření xxxxxxx xxx 600 x xxx xxxxxxxx xxxx x

3.

xxxxxxxxxxxx xxx:

x.

xxxxxxxxx více xxxxxxx, x xxxxx xx kterýkoliv xxxx xxx 1,9° xxxx

x.

xxxxxxxx xxxxx xxxxx než 0,3&xxxx;% xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx provedených x xxxxxx;

x.

xxxxxxx xxx detekci xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxx xxxxxxxxx nižší xxx 10&xxxx;xXx,

2.

xxxxxxx akustického xxxxx vyšší než 224&xxxx;xX (xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 μPa/1 m) xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx frekvencí v xxxxx xx 10 kHz xx 24&xxxx;xXx xxxxxx,

3.

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 235&xxxx;xX (xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 ìPa/1 x) xxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 24&xxxx;xXx x 30&xxxx;xXx,

4.

xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 1° xx xxxxxxxxx ose x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 100&xxxx;xXx,

5.

xxxxxxxxxxxx xxx provozní dosah xxxxxxxxxxxxx rozlišení větší xxx 5&xxxx;120&xxxx;x xxxx

6.

xxxxxxxxxxxx xxx, xxx vydržely xx normálního provozu xxxx x xxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x.

xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x.

xxxxxxxxx projektory, xxxxxx měničů, obsahující xxxxxxxxxxxxxxx, magnetostrikční, elektrostrikční, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x konstruované xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx z těchto xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx 1: Status xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx zařízení xx xxxxx statusem xxxxxx xxxxxx zařízení.

Poznámka 2: Xxxxxxx 6A001.a.1.c xxxxxxxxxx elektronické xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vertikálně, xxxxxxxxxx (xxxx. vzduchové xxxxxxx xxxx xxxxxxx pracující xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx páry) xxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxx) xxxxxx.

1.

‧xxxxxxx akustické xxxxxxx‧ xxxxxxxx vyzařované, xxxxx xxx 0,01&xxxx;xX/&xxxx;xx2/Xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxx 10 kHz,

2.

‧hustota xxxxxxxxx xxxxxxx‧ xxxxxx xxxxxxxxxx, větší než 0,001 xX/&xxxx;xx2/Xx x xxxxxxxxx pracujících při xxxxxxxxxxx pod 10 kHz xxxx

Xxxxxxxxx poznámka:

‧Hustota xxxxxxxxx xxxxxxx‧ se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx frekvence.

3.

potlačení postranních xxxxxx xxxxx než 22 dB;

d.

akustické xxxxxxx, xxxxxxxx a speciálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se pod xxxxx, konstruované xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx než 1&xxxx;000&xxxx;x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;x rms (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), měřeno xxx xxxxxx 1 000 x;

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 6X001.x.1.x xxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx, xxxxx používají xxxxxxxxxx "zpracování signálů" xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx jednotku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx vodou;

b.

zařízení, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx polohy.

2.

pasivní (xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nesouvisející x xxxxxxxxx aktivním xxxxxxxxx) xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx speciálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx vlastností:

Poznámka: Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxx.

1.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pružné snímací xxxxx,

2.

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prvků, xxx s xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx než 20&xxxx;xx, x x mezerou xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 20 mm;

3.

mají xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx prvků:

a.

optická xxxxxx,

x.

‧xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx‧ jiné xxx polyvinyliden fluorid (XXXX) x xxxx xxxxxxxxxx {P(VDF-TrFE) a X(XXX-XXX)} nebo

c.

‧pružná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx‧;

4.

‧xxxxxxxxx xxxxxxxxx‧ xxxxx xxx –180&xxxx;xX x xxxxxxxx hloubce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

5.

xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxx provoz x xxxxxxxxx nad 35 m, x xxxxxxxxxx zrychlení xxxx

6.

xxxx konstruovány pro xxxxxx x hloubkách xxx 1&xxxx;000&xxxx;x;

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

1.

Xxxxxxx xxxxx x ‚xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx filmu’ se xxxxxxxx x polarizovaného xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx rám nebo xxxxx (xxx) x xx x tímto xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx) xxxxxx.

2.

Xxxxxxx xxxxx x ‚xxxxxxxx piezoelektrického kompozita’ xx skládají x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx kombinovaných x elektricky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx transparentní xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3.

‧Xxxxxxxxx xxxxxxxxx‧ xx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 X xxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxx 1 ìPa xxx. Xxxxxxxxx hydrofon x xxxxxxxxxx –160 xX (referenční 1 X/1 μPa) xx x takovém poli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 10–8 X, xxxxxxx xxxxxxxx x citlivostí –180 xX by xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 10–9 V. X xxxx důvodu xx –160 xX xxxxx xxx –180 xX.

x.

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hydrofonů, xxxxx mají xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxx xxxx skupinami hydrofonů xxxx než 12,5 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx tento xxxxxxxx,

2.

xxxx konstruovaná nebo ‧xxxxxxx xxxxxxxxxx‧ xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 35 x,

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx ‧xxxxxxx xxxxxxxxxx‧ x 6X001.x.2.x.1. x 2. znamená, xx xxxxxxxx prostředky, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx vzájemný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jde x tyto xxxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx spoje xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 10&xxxx;% xxxxx drátů, xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3.

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 6X001.x.2.x.,

4.

xxxxxxx vyztužená hadicová xxxx,

5.

xxxxxx seskupeného pole xxxxx xxx 40 mm,

6.

multiplexované xxxxxxx skupin hydrofonů xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxx nad 35 x xxxx xxxxxxxx nastavitelná xxxx xxxxxxxxxxx hloubková xxxxxxx xxxxxxxx pro umožnění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 35 x xxxx

7.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 6A001.a.2.a.;

c.

vyhodnocovací xxxxxxxx xxxxxxxxx konstruovaná xxx pole xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx" x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, včetně spektrální xxxxxxx, číslicového xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx rychlé Xxxxxxxxxx transformace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxx;

x.

xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxx xxxxx xxx ±&xxxx;0,5° x

2.

xxxx konstruovány xxx xxxxxx x xxxxxxxxx nad 35&xxxx;x xxxx mají nastavitelná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx provozu v xxxxxxxxx nad 35&xxxx;x;

x.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 6X001.x.2.x. xxxx

2.

xxxxxxxx multiplexované xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx všechny xxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx 35 m xxxx mají nastavitelná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx provozu x xxxxxxxxx xxx 35&xxxx;x x

x.

xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x.

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx speciálně xxxxxxxxxxxx pro podmořské xxxx závěsné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx" x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx analýzy, číslicového xxxxxxxxxx x tvarování xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx transformace xxxx jiných transformací xx xxxxxxx;

x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx než 500 x.

6X002
Xxxxxxx xxxxxxx

XXXX.: XXX XXX 6A102.

a.

Optické detektory:

Poznámka: Xxxxxxx 6X002.x. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX."Xxxxxxxxx pole" xxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx a jiného xxxxxxxxx, která xxxxxx "xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx", xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 6X002.x.3.x.

1.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxx xxx xxxxxxxx aplikace":

a.

polovodičové xxxxxxxxx "vhodné pro xxxxxxxx xxxxxxxx", které xxxx všechny tyto xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 10 xx, xxxxx nejvýše 300 xx x

2.

xxxxxxxxx xxxxx xxx 0,1&xxxx;% xx xxxxxxxx x maximální xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx 400 nm;

b.

polovodičové detektory "xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxx mají xxxxxxx tyto vlastnosti:

1.

maximální xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx délek nad 900 nm, avšak xxxxxxx 1 200 nm x

2.

"xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxxx 95 xx xxxx xxxx;

x.

xxxxxxxxxxxx detektory "xxxxxx xxx xxxxxxxx aplikace" x xxxxxxxxx citlivostí x rozmezí vlnových xxxxx xxx 1&xxxx;200 xx, avšak nejvýše 30&xxxx;000 xx;

2.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx součásti:

a.

elektronkové xxxxxxxxxx obrazu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 400&xxxx;xx, xxxxx xxxxxxx 1 050 nm;

2.

obsahují xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx zesílení xxxxxxxxxxxxx obrazu s xxxxxxx otvorů (od xxxxxx xx xxxxxx) xxxxxxx 12 μm a

3.

některé xxxx uvedené xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxxx X-20, X-25 xxxx xxxxxxxxxxx alkalické fotokatody xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než 350&xxxx;μX/1x

x.

xxxxxxxxxx XxXx nebo GaInAs xxxx

x.

xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx skupin XXX-X;

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 6X002.x.2.x.3.x. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx citlivostí 10 mA/W xxxx xxxxx.

x.

xxxxxxxxx konstruované xxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (od xxxxxx xx středu) xxxxxxx 12 μm;

2.

fotokatody GaAs xxxx XxXxXx

3.

xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx skupin XXX-X;

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 6A002.a.2.b.3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx polovodičů s xxxxxxxxx radiantovou xxxxxxxxxx 10&xxxx;xX/X xxxx xxxxx.

3.

"xxxxxxxxx xxxx", která xxxxxx "xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx":

XXXX."Xxxxxxxxx xxxx" xxx xxxxxxxxxxxxx na bázi xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx "xxxxxx pro kosmické xxxxxxxx", jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 6X002.x.3.x.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

1.

Xxxxxxxx nebo xxxxxx víceprvková pole xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx "xxxxxxxxx xxxx".

2.

Xxx xxxxx xxxxxxx 6X002.x.3. xx xxxxxx xxxxx ‧xxxxxx xx směr xxxxxxx‧ definován jako xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx polem xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx ‧xxxx snímání‧ je xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx detektoru.

Poznámka 1: Položka 6A002.a.3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx 2: Položka 6A002.a.3. xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxxxx detektory x xxxxxxxxx 16 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx olova;

b.

pyroelektrické xxxxxxxxx používající xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx:

1.

xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

2.

xxxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx x xxxxxxxx,

3.

xxxxxxxxxxx lithný,

4.

poly(vinylidenfluorid) x xxxxxxxx xxxx

5.

xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxx a xxxxxxxx.

x.

"xxxxxxxxx xxxx", xxxxx xxxxxx "xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxxx prvky s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 900 xx, xxxxx xxxxxxx 1&xxxx;050 xx a

2.

"časová xxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxx než 0,5&xxxx;xx;

x.

"xxxxxxxxx pole", xxxxx xxxxxx "vhodná pro xxxxxxxx xxxxxxxx" a xxxxx xxxx všechny xxxx vlastnosti:

1.

jednotlivé prvky x maximální xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 1&xxxx;050 xx, xxxxx nejvýše 1&xxxx;200 xx; a

2.

"časová xxxxxxxxx" xxxxxxxxxx 95 ns xxxx méně;

c.

nelineární (dvourozměrná) "xxxxxxxxx xxxx", xxxxx xxxxxx "vhodná xxx xxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 1&xxxx;200 xx, xxxxx xxxxxxx 30&xxxx;000 xx;

XXXX."Xxxxxxxxx xxxx" pro xxxxxxxxxxxxx xx bázi xxxxxxx x jiného xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx "xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx", xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 6X002.x.3.x.

x.

xxxxxxxx (jednorozměrná) "xxxxxxxxx xxxx", která xxxxxx "xxxxxx pro kosmické xxxxxxxx" x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxxx prvky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vlnových délek xxx 1&xxxx;200 xx, xxxxx nejvýše 2&xxxx;500&xxxx;xx x

2.

xxxx některou x xxxxxx vlastností;

a.

poměr xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx směru snímání x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx směr xxxxxxx xx menší xxx 3,8 nebo

b.

zpracování xxxxxxx x prvku (XXXXXX);

x.

xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) "xxxxxxxxx xxxx", xxxxx xxxxxx "vhodná xxx xxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozmezí xxxxxxxx xxxxx xxx 2&xxxx;500 xx, xxxxx xxxxxxx 30&xxxx;000 xx.

x.

xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx "ohnisková pole", xxxxx nejsou "xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx", xx xxxx ‧xxxxxxxxxxxxxxxxxx‧ xxxxxxxxx x nefiltrovanou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 8 000 xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx 14 000 xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxx xxxxx xxxxxxx 6X002.x.3.x. xx ‧xxxxxxxxxxxxx‧ definován jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx teplotní xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx infračerveného xxxxxx.

x.

"xxxxxxxxxxxxxxx zobrazovací xxxxxxx" x "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" konstruované pro xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx vlastností:

1.

okamžité zorné xxxx (XXXX) xxxx xxx 200 μxxx xxxx

2.

xxxx xxxxxx pro xxxxxx v rozsahu xxxxxxxx xxxxx xxx 400 xx, xxxxx xxxxxxx 30 000 nm x mají xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x

x.

xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx:

1.

xxxx "xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx"xxxx

2.

xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, používají xxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx pole xxxx xxx 2,5 xxxx.

x.

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ‧xxxxxxx xxxxxxxxxx‧ pracující xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx některou x xxxxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxx 6A002.a.2.a. xxxx

2.

"xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx x xxxxxxx 6A002.a.3.

Technická xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ‧xxxxxxx xxxxxxxxxx‧ xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx viditelném xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx nutná xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxx zaznamenat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 6X002.x. xxxxxxxxxx xxxx uvedená xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx XxXx xxxx GaInAs xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přepravy nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x.

xxxxxxxx xxxxxxxx,

x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx průmyslové xxxx,

x.

xxxxxxxx speciálně xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx:

1.

xxxxxxxxxxxx "xxxxxx xxx kosmické xxxxxxxx";

2.

xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx "vhodné xxx xxxxxxxx aplikace" x chladícím xxxxxxx xxx teploty pod 218&xxxx;X (– 55 °C):

a.

pracující x xxxxxxxxx cyklu x xxxxxxx střední xxxx xxxxxxx do xxxxxxx (XXXX) nebo střední xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (MTBF) xx xxxxx než 2&xxxx;500 xxxxx;

x.

Xxxxx-Xxxxxxxxxxx (JT) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 8&xxxx;xx;

3.

xxxxxxx optická xxxxxx xxxxxxxxx vyrobená xxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxx upravená xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x.

"xxxxxxxxx xxxx""xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxx xxxx xxxx xxx 2&xxxx;048 xxxxx xx xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 300&xxxx;xx, avšak xxxxxxx 900&xxxx;xx.

6X003
Xxxxxx

XXXX.: XXX XXX 6A203.

POZN.: Xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro použití xxx xxxxx, xxx 8X002.x. x 8A002.e.

a.

přístrojové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx součásti:

Poznámka: Xxxxxxxxxxx kamery xxxxxxx x položkách 6X003.x.3. xx 6X003.x.5. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx maximální schopnosti xx xxxxxxx výměnných xxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx výrobce xxxxx.

1.

xxxxxxxxxxx xxxxxxx záznamové kamery xxxxxxxxxxx jakýkoli xxxxxx xxxxx od 8&xxxx;xx xx 16&xxxx;xx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx kontinuálně xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx pracovat xxxxxxxxx xxxxx než 13&xxxx;150 xxxxxx xx xxxxxxx;

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 6A003.a.1. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

2.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kamery, v xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 000 000 xxxxxx za sekundu xx xxxx xxxxx xxxxxx 35 mm xxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx rychlostech na xxxxxxx xxxxxxx snímku xxxxx xxxx xxx xxxxxx nižších xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

3.

xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kamery x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 10 mm/μs;

4.

elektronické xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vyšší xxx 1&xxxx;000&xxxx;000 xxxxxx xx sekundu;

5.

elektronické xxxxxx, xxxxx xxxx všechny xxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dosažitelnost času xxxxxx) xxxxxx než 1&xxxx;μx xx xxxxx xxxxx snímek x

x.

xxxxx xxx umožňující xxxxxxxxx xxxxxxxxx snímkování xxxxx xxx 125 úplných xxxxxx xx xxxxxxx;

6.

xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx::

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx 6A003.a. x

x.

xxxxxxxxxx xxxxxxx splňovat vlastnosti xxxxxxx v položkách 6X003.x.3., 6A003.a.4. xxxx 6X003.x.5. x xxxxxxx xx specifikacemi výrobce.

b.

zobrazovací xxxxxx:

Xxxxxxxx: Xxxxxxx 6X003.x. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.

xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx snímače x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx vlnových xxxxx xxx 10&xxxx;xx, xxxxx xxxxxxx 30&xxxx;000, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxx některou z xxxxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxx než 4&xxxx;×&xxxx;106"xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" x jednom xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx,

2.

xxxx xxx 4&xxxx;×&xxxx;106"xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" x jednom xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kamer xxxxxxxxxxxx xxx polovodičová xxxx nebo

3.

více než 12&xxxx;×&xxxx;106"xxxxxxxxx obrazových xxxxx" x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx obsahujících xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x

x.

xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

1.

xxxxxxx zrcadla xxxxxxx x xxxxxxx 6X004.x.;

2.

xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x xxxxxxx 6X004.x. xxxx

3.

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

1.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx počtu "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.

Xxx účely xxxx xxxxxxx xxxx sledovací xxxxx xxxxxx informace xxxxxxxx pro určení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxx. Xxxx zahrnuje: 1) horizontální xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x směru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x; 2) vertikální xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.

xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kamer, xxxxx xxxx všechny xxxx vlastnosti:

a.

maximální citlivost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 10 xx, xxxxx nejvýše 30&xxxx;000&xxxx;xx;

x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pole x xxxx xxx 8&xxxx;192 xxxxx x xxxxxx poli; x

x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx;

3.

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zesilovače xxxxxx xxxxxxx v položce 6X002.x.2.x.;

4.

‧xxxxxxxxxxx kamery‧ xxxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxx xxxxxxxx z těchto xxxxx:

x.

"xxxxxxxxx xxxx" xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 6X002.x.3.x xx 6X002.x.3.x xxxx

x.

"xxxxxxxxx xxxx" xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 6X002.x.3.x

Xxxxxxxx 1:‧Zobrazovací xxxxxx‧ uvedené x xxxxxxx 6X003.x.4 xxxxxxxx xxxxx integrovaného xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx částí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx napájení xxxxxxx xxxxxx analogového xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 2: Xxxxxxx 6X003.x.4.x. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxx" x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, u xxxxx x xxxxx nedochází x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx:

x.

xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poplašné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vniknutí, xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx;

x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxx používaná xxx kontrolu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, zařízeních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxx používaná xxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx materiálů;

d.

zařízení xxxxxxxxx konstruovaná xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx

e.

lékařská xxxxxxxx

Xxxxxxxx 3: Položka 6A003.b.4.b xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je 9 Xx nebo méně;

b.

mají xxxxxxx xxxx vlastnosti:

1.

minimální xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx zorné xxxx (XXXX) xxxxxxx 10 xxxx/xxxxx (xxxxxxxxxxx/xxxxx);

2.

xxxxx s xxxxxx ohniskovou vzdáleností, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odnímatelné;

3.

neobsahují xxxxxxx x ‧xxxxxx xxxxxxxxxx‧; x

4.

xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x.

xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro získání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěného xxxxxxx xxxx xxxx

x.

xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxx x xxx, aby xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx

x.

xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx hmotnosti xxx xxx (celková hmotnost xxxxxxx) a xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xx:

x.

xxxxxxxxx osobního xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx byla určena; xxxx

x.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx; x

2.

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jejím xxxxxxx x xxxxxxx, pro xxxx byla xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

1.

Xxxxxxxx xxxxx xxxx (XXXX) uvedené x xxxxxxx 6X003.x.4 xxxxxxxx 3.x. je nižší xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxxxx XXXX.

Xxxxxxxxxxxx IFOV = xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (XXX)/xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxx = xxxxxxxxxx (XXX)/xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prvků.

2.

‧Přímé xxxxxxxxx‧ x xxxxxxx 6X003.x.4 xxxxxxxx 3.b xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obraz xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx, a obsahující xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.