Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx Xxxx 98/29/ES

ze xxx 7. května 1998

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vývozních xxxxx xxx operace xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a zejména xx xxxxxx 113 xxxx xxxxxxx,

x ohledem xx xxxxx Xxxxxx,

(1) xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x mezinárodním xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

(2) xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxxx x dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x rozvojovými xxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx hospodářství, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx politiky Xxxxxxxxxxxx;

(3) xxxxxxxx k xxxx, xx rozdíly xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z hlediska xxxxxxxx xxxxxxxx pojistného xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x narušování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podniky xxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

(4) vzhledem x xxxx, že xx vhodné, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zajistí, xx xxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx a že xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

(5) xxxxxxxx x tomu, xx za účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, aby se xxxxxxx oficiální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx 112 Xxxxxxx, x to na xxxxxxx jednotných zásad x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nedílnou xxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxx;

(6) xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx (xxxx xxxxxx řízenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx sazby xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx x pokrytí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx Uruguayského xxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxx (1986 xx 1994) [1], xxxxxxx čl. 3 xxxx. 1 xxxx. a) x x) přílohy, za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

(7) xxxxxxxx x xxxx, xx pojistné, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx účtuje, xx xxxx odpovídat xxxxxxxxxxxxx riziku;

(8) vzhledem x xxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx spolupráci mezi xxxxxxx xxxxxx Společenství, xxx xxxxxxx xxxxxx 130 Xxxxxxx;

(9) xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxxxxx x spolupráce xxxx důležité x xxxxxxxx xxxxxxx konkurenceschopnosti xxxxxxx Společenství na xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx;

(10) xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx kniha Xxxxxx x dotvoření xxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxx Xxxxxxxx rada x xxxxxx 1985, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;

(11) xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx rozhodnutí ze xxx 27. xxxx 1960 [2] Rada xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, úvěrových xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx;

(12) xxxxxxxx x tomu, xx dne 15. xxxxxx 1991 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx jednotný trh 1992 xxxxxxxxxx xx xxxxx 27. března 1992, 11. června 1993 a 9. xxxxx 1994 zprávy xxxxxxxxxx řadu xxxxxx;

(13) xxxxxxxx x xxxx, xx podle xxxxxxxxxx x. 93/112/EHS [3] Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx začlenila xxxxxx OECD x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

(14) xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Rady 70/509/XXX xx xxx 27. xxxxx 1970 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x veřejnoprávními xxxxxxxxxx [4] x xxxxxxxx Xxxx 70/510/XXX ze xxx 27. xxxxx 1970 x xxxxxxxx xxxxxxxx pojistné smlouvy xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [5];

(15) xxxxxxxx x tomu, xx xxxx počáteční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vývozního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Článek 1

Oblast působnosti

Tato xxxxxxxx xx xxxxxxx xx krytí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx tato xxxxxxx poskytována xxxxx xxxx nepřímo xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x zahrnuje xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxx x xxxxxxx xxxx let xxxx xxxxx, tj. xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx splnění xxxxxxx xxxx xxxxx poskytnutých xxxxxxx xxxxxxxxx. Nevztahuje xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx stavebního xxxxxxxx x materiálu, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx obchodní xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Povinnosti xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx každá xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx podporou xxxxxxxxx přímo nebo xxxxxxx xxxxx formou xxxxxxxxx vývozního xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx pravomocí xxxxx poskytující xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"), poskytovala pojistné xxxxx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxx zboží xxxx služeb xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx odběratelským nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx v xxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 46 přílohy xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 4.

Xxxxxx 4

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx členských xxxxx, xxxxxxx předsedá xxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx výboru xxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx zaujme xxxxxxxxxx ve lhůtě, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx většinou xxxxxxxxxx x xx. 148 xxxx. 2 Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx přidělena xxxx stanovená v xxxxxxxx xxxxxx. Předseda xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx opatření, xxxxx xxxx okamžitě xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nejsou x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx Komise xxxxxxxxxx Xxxx. V tomto xxxxxxx:

- Komise odloží xxxxxxx opatření, o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx, xxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

- Xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx odrážce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2001 Xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Vztah x xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 73/391/XXX [6].

Článek 7

Xxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxxxx 70/509/EHS x xxxxxxxx 70/510/EHS.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx právní a xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí xx 1. dubna 1999. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijaté členskými xxxxx xxxx obsahovat xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo musí xxx takový xxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx státy.

Xxxxxx 9

Vstup x xxxxxxxx

Xxxx směrnice vstupuje x platnost dvacátým xxxx po xxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 7. xxxxxx 1998.

Za Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx


[1] Úř. věst. X 336, 23.12.1994, x. 156.

[2] Xx. xxxx. 66, 27.10.1960, x. 1339/60.

[3] Xx. věst. X 44, 22.2.1993, x. 1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozměněné rozhodnutím 97/530/XX (Xx. xxxx. X 216, 8.8.1997, x. 77).

[4] Xx. věst. X 254, 23.11.1970, x. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx 1994.

[5] Xx. xxxx. X 254, 23.11.1970, x. 26. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x přistoupení x xxxx 1994.

[6] Xx. xxxx. X 346, 17.12.1973, x. 1. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx 76/641/XXX (Úř. xxxx. X 223, 16.8.1976, x. 25).


PŘÍLOHA

SPOLEČNÉ ZÁSADY PRO XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX X: XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx 1: Xxxxxx xxxxxx x definice

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) Xxxxxx zásady xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx vztahují na xxxxx dodavatelských úvěrových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x veřejnoprávními xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 4. Xxxxxxxxxx xx xxxx může x každém jednotlivém xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxx xx veškeré xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytl xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx podle xxxx 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vztahují xx xx tento xxxxxx xxxxxx xxxxxx platné xxx veřejnoprávní xxxxxxxx.

X xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx "dlužník" rozumí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedený x xxxx 1 písm. x), nebo xxxxxx xxxxxxx xxx pojištěnou xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) Xxxxx "dodavatelský xxxx" xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxx, xxxxx níž xx xxxxxxxxx(x) xxxxxxxx(x), že xxxxxxx xxxxxxxxxx(xx) x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

x) Ustanovení o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 58 Xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úvěrem nebo xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pojistné xxxxx xxxxxxxxxxx vývozci xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Charakteristika xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) Xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx" xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finančními institucemi x jedním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx(x) instituce xx zaváže(í) xxxxxxxx xxxxxxxxxx(xx) v xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx(x) / xxxxxxxx(x) x xxxxxxxxx(x) / xxxxxxx(xx) xxxxxx xxxxx xxxx věřitelské(ým) xxxxxxxxx(xx).

x) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro případy, xxx se pojistné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ohledu xx xx, kde xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka xxxxxxx xxxx bez xxxxxx xx plnění xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx na pojistné xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxx jsou splatné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik

a) Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 14, 15 a 16.

x) Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dlužníky xxxxxxxx xxxx 17 xx 22 x xxx veřejnoprávní xxxxxxxx xxxx 15 až 22.

x) Xxxxxxx xxxxxx xx vymezeno x xxxx 6 xxxx. x).

x) Xxxxxxx xxxxxx xx vymezeno x xxxx 6 xxxx. x).

5. Postavení xxxxxxxx

x) Xxxxx subjekt, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxx, xxxx správním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xx veřejnoprávního xxxxxxxx. Může xx xxx xxx svrchovaný xxxxxxx, tj. xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, například xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx centrální xxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxx, obecní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxx posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pojistitel x úvahu:

- právní xxxxx dlužníka,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxxx xxxxxx vedeného proti xxxxxxxxxx,

- dlužníkovy xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx; xxx xx xxxx x úvahu x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyrovnat xxx xxxxx i xxxxxxxx zdrojů, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx centrální xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx x místních xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

x) Xxxxx dlužník, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 2: Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

6. Xxxxx xxxxxx

x) Xxxxx xxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxx vyplývající x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výroba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx toto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pojištěním, jak xxxx xxxxxxx x xxxxxx 14 xx 22.

x) Ztráta xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxxxx podle příslušné xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx o půjčce xx xxxx tří xxxxxx xx dni xxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxxx způsobeno xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx x xxxxxx 14 xx 22.

x) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bezpodmínečně, xxxxxxxxx pojistitel xxxxx xxxxx a postupů xxxxxxxxxxx x bodech 32, 33 x 47 písm. x).

7. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxxx xxxxx výrobního xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojistníkem xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxx náklady xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx krytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti xx zbožím xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x souvislosti se xxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; to xxxx xxxxxxxxx, že pojistitel xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x

- částky xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vyplatil xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x xxxx), xxxxxx dluží xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x půjčce, xxxxxx xxxxx narostlého xx xxxx splatnosti (xxxx xx splatnosti).

Pojistné xxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx částky xxxxxx x odškodného, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxx pojistného xxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základ pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx zavázat, xx xxxxxxxx uveden x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx pojistitel xxxxxxxx xxxxxxxx krytí xxxxx xxx 95 %, xxxxxxxxx xxxxx zásad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 32, 33 x 47 xxxx. x).

9. Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 8 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepojištěný xxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx podíl xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Pojistné xxxxx xxxxxxx x cizí xxxx

Xxxxxxxx operace stanoví xxxxxx xxxx financování x jedné xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v každé xxxxxx xxxx.

11. Xxxxxxx xx zahraničí

Smlouvy x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v jednom xxxx xxxx členských xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxx 82/854/XXX ze xxx 10. prosince 1982 o pravidlech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x subdodávkách xx stranami z xxxxxx členských států Xxxxxxxxxx společenství nebo xx xxxxxxx xxxx [1].

12. Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

x) X případě xxxxxxxxxxxxxx úvěru nabývá xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, kdy vstoupí x platnost xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx smlouvě x xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx x xxxxxx.

x) V případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx krytí xxxxxxxxx xxxxx účinku xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx smlouva, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x v obchodní xxxxxxx.

Xxxxxxxx krytí úvěrového xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx smluvních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistníka x xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx předchozí xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x x obchodní xxxxxxx. Xxxxx úvěrového rizika xxxx xxxx nabýt xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dodávky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx služeb.

Oddíl 3: Xxxxxxx ztrát x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx je odpovědný x xxxxxxx, kdy xxx xxxxxx přímo x výlučně připsat xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x bodech 14 až 22.

14. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx neschopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx, xxxx de xxxxx.

15. Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo odmítnutí

Neoprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx xxxx zrušit xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx služby.

17. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

Xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx země, než xx země pojistitele xxxx země xxxxxxxxxx, xxxxxx opatření x xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodní xxxxxxx.

18. Moratorium

Všeobecné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx buď xxxxxx xxxx dlužníka, xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx smlouvou x xxxxxx xxxx xxxxxxxx smlouvou.

19. Zamezení xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx události, xxxxxxxxxxx potíže xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx pojistitele x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodní xxxxxxxx.

20. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx dlužníka

Právní xxxxxxxx xxxxxxx x zemi xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxx vyrovnáním xxxxx, x xx xxx ohledu xx xx, xx xxxxx xxxxxxx směnných kurzů xxx tyto platby xx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x den xxxxxxx prostředků.

21. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx opatření x xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx obchodu xxxx xxxxxxxx státem x xxxxxxx zeměmi, xxxx xxxxxxxxx zákaz xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxx kryty xxxxx xxxxxxxx.

22. Xxxxx moc

Případy xxxxx moci, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nepokoje, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, smršti, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, sopečné xxxxxxx, xxxxxxxxx vlny x xxxxxxx havárie, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kryty jinak.

23. Xxxxxxxxx výluky x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jakékoliv xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příčinami:

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx ve xxxxxxx x půjčce, xxxxxxxx smlouvě xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajícího se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) jakoukoliv xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x dlužníkem xx uzavření xxxxxxx x půjčce nebo xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx splácení xxxxx xxxx xx příčinou xxxx xxxxxxxx;

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx neplněním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, spoludodavatelů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx neplnění není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx událostí xxxxxxxxx x příčinách xxxxxx podle bodů 17 xx 22.

Xxxxx 4: Xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx

24. Xxxxxx xxxx x nároku xx xxxxxxxx xxxxxx

x) Čekací xxxx x nároku xx xxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx realizaci xxxxxxxxxxx xxxxxx, jak je xxxxxxxxx x bodě 6 xxxx. b) x x).

x) Čekací xxxx xx nemusí xxxxxxxxx xx následující xxxxxxx:

- xx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx platební xxxxxxxxxxxx, ať xxx xx xxxx, xxxx xx xxxxx,

- dvoustranné xxxxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxxxxxxxxx dluhu.

25. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx

x) Xxxxxxxxx má xxxxx xx pojistné xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx 24, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pozornost.

b) Pojistitel xx xxxxx x xxxxxxx práv xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo obchodní xxxxxxx.

26. Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx nejen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě pro xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx byly xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx toto xxxxxxxxx vymáhat.

27. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx jsou xxxxxxx ustanovení xxxx 31, xxxxxxxxxx při xxxxxxx pojistného xxxxxx xxxxxxxxx pojistníkovi částku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx částku, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xx základě smlouvy x půjčce nebo xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx obchodní smlouvy.

28. Xxxxxxx pojistného plnění

Pojistné xxxxxx xx vyplaceno xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx událost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oznámena x xxxxx xxxxxxxxxx včas xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nároku na xxxxxxxx plnění.

V případě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx pojistné xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx znaleckého posudku, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.

29. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx škoda, xx kterou xxxx xxxxxxxxx požadovat xxxxxxxx xxxxxx, týká xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx pojistitel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do doby, xxx xxxx nebo xxxxxxxx orgán podle xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx prospěch xxxxxxxxxx.

30. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxxx je pojištěná xxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxx xxxxxxxxx dvoustranné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx pojištěné x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx obchodní xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx pojistiteli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Jestliže xx pojištěná xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohodě x xxxxxxxxxxxxxxxxx dluhu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxx 28, jakmile xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

31. Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx vyplývající x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx schváleny xxxxxxxxxxxx. Dodatečné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xx účelem omezení xxxxxx xxxx xxxxxxx xx ztrátě, xxx xxxxxxxxxx náklady na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx plnění.

Pokud xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx také xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX: XXXXXXXX

32. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx pojistné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vývozního xxxxx:

- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx, riziku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, riziku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx),

- musí xxxxxxxxxx způsobem odrážet xxxxxx x kvalitu xxxxxxxxxxxx pojistného xxxxx,

- xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx krytí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

33. Kvalita pojistného xxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 32 pojistitel xxxxxxxx přihlédne x xxxxxxxx xxxxxxxxxx krytí, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podmínkám xxxxxxxxxxxx kvalitu xxxxxxxxxx xxxxx.

34. Xxxxxxxxx rizika xxxx

Xxxx pojistného xxxxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rizika země.

35. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxx pojistného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxx postavení, jak xx uvedeno x xxxx 5.

36. Xxxx xxxxxx rizika

Při výpočtu xxxxxxxxxx přihlédne xxxxxxxxxx x xxxxxxx době xxxxxx rizika x x xxxxxxx xxxxxxxx x úroku.

37. Vyměřovací xxxxxx

x) Pojistné xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx možno založeno xx minimální srovnávací xxxxxxxx xxxxx. Srovnávací xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx procento referenční xxxxxxx, jako xxxxx xx pojistné xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxx pojištění xxxx záruky; u xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částka jistiny xxxxxx xxxx (xx)xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

x) X případě xxxxxxxxx xxxxxx může xxx vyměřovací základ xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx škodu.

38. Platba xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x den xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx smlouva xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx plného účinku.

b) Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx splátkách xxxx pomocí xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx současné hodnotě xxxxxxxxxx uvedeného xxxx x xxxx 38 xxxx. a).

KAPITOLA III: XXXXXXXXXXX XXXXXXXX PODLE XXXX

39. Stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx země

a) Xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx velikost x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxxx pojistné xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zemi x xx xxxxxxx xxxxx portfolia rizik xxxxx xxxx.

x) Při xxxxxxxxx pojišťovací politiky xxxxx země xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

x) Pojistitel xxxx xxxx zastavit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx určitou zemi xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

40. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx angažovanosti

Celková xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x mezích xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak je xxxxxxxxx x článku 1 směrnice.

41. Xxxxxx xxxx

x) X xxxxxxx xxxx, xxxxx představují xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) X xxxxxx xxxx xxxx pojistitel xxxxxxxx omezení xxx xxxxxxxxxxx politiky.

c) Pojistitel, xxxxx xxxxxxxxx neposkytuje xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx skupinu xxxx, xxxx může výjimečně xxxxxxxxxx pojistné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dvoustranné xxxxxxxx xxxx národního xxxxx xxxx xxxxx je xxx příslušnou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx měny.

d) Xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, například:

- celková xxxxxxxx angažovanost xxxx xxxxxxxxx zemi,

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx také xxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx zpravidla xxxx pojistné xxxxx xxxxx xxxxxxx.

42. Xxxxxxxx xxxxxxxx pojistného xxxxx xxxxx země

V xxxxxx xxxxxxx xxxx pojistitel xxxxx ve xxxxxx x určité xxxx xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxx xxxx převodu xx xxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bankovní xxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxx procenta xxxxxxxxxx xxxxx,

- omezení krytí xxx xxxxxx oblasti xxxxxxxx nebo pro xxxxxx typy projektů.

KAPITOLA XX: XXXXXX XXXXXXXXXX

43. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx X, XX x XXX.

x) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx 73/391/XXX ze xxx 3. xxxxxxxx 1973 x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx postupech x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx záruk x xxxxxxxxxx úvěrů [2].

44. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx typy oznamovacích xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxx,

- oznámení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x

- dodatečné oznámení xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

45. Xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx

x) Na konci xxxxxxx xxxx, nejpozději xxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx každý pojistitel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx rok xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx zahrnuje všechny xxxxxxxxx země a xxxxxxxx pro xxxxxx x těchto xxxx:

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx pojistitel xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x bodě 40,

- xxxxxxx pojistné,

- xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ostatním xxxxxxxxxxxx x Komisi xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx uplatňované pojistné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx povahy x xxxx xxxxxx, xxxxx x podmínek, xxxxx hodlá na xxxxxxxx krytí xxxxx xxxxxxxxxx.

46. Xxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí

a) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jakoukoliv xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx dotčeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx – jak xxxxxxx xxx 5.

x) X xxxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxxxx dlužníka xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojistitelé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx dosáhnout xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nemohou shodnout xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pracovních xxx od xxxxxxx x informaci, předloží xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx danou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 4 xxxx xxxxxxxx.

47. Xxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx této xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky pojistného xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zemi xx xxxx nebo v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, o xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pracovních xxx před xxx, xxx xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx potřebu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x příslušnou xxxxx pojistného, kterou xxxxx uplatňovat.

b) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 45 xxxx. x), x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx před xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

x) Pojistitel, xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx pojistitele xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx a) nebo x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky než xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxx minimálně xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx hodlá xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx, který podle xxxx 41 xxxx. x) hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxx obvykle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx vyrozumí xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx předtím, xxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

48. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ustanovení xxxx přílohy xxx, xx poskytne méně xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx určitou xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx země xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx systému, xx xxx xxxxxxxxxx xx 31. ledna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxx.

x) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx země xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx podle bodu 45 písm. x), xxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Komisi.

c) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 47 xxxx. x) nebo x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx, xx xxxxx oznámení xxxxxxx, xxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxx.

x) Xxxxx pojistitel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádost xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

49. Xxxxxxx xxxxxxx elektronické xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxx vhodnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

[1] Úř. xxxx. X 357, 18.12.1982, x. 20.

[2] Xx. xxxx. X 346, 17.12.1973, x. 1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozměněné xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx 1994.