Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 94/19/XX

xx xxx 30. xxxxxx 1994

x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x zejména xx xx. 57 xxxx. 2 xxxxx x xxxxx xxxx xxxx smlouvy,

s xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výboru [2],

x xxxxxxx x postupem xxxxxxxxxx v xxxxxx 189x Xxxxxxx [3],

xxxxxxxx x tomu, xx x souladu s xxxx Smlouvy je xxxxx xxxxxxxxxx harmonický xxxxxx xxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxxx k xxxx, xx při odstraňování xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx institucí xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, jež xx mohla xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx x jiných členských xxxxxxx, staly nedisponibilními; xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx harmonizovanou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx Společenství; xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx dotvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obezřetnosti;

vzhledem x xxxx, že v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se x xxxxx členském xxxxx, xxx xx xxxxxx má úvěrová xxxxxxxxx xxxxx, chráněni xxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxx;

xxxxxxxx k tomu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx s xxxxx xxxx hromadný xxxxx xxxxxxxxxx vkladů xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x z finančně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx spolehlivost xxxxxxxx xxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxxxxx Xxxxxx 87/63/XXX xx xxx 22. xxxxxxxx 1986 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx [4] xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx žádoucího xxxxxxxx; že xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx druhá xxxxxxxx Rady 89/646/EHS xx xxx 15. xxxxxxxx 1989 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x xxxxxx výkonu, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 77/780/XXX [5], xxx zavádí xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a stanoví, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx dne 1. xxxxx 1993;

vzhledem k xxxx, xx pobočky xxxxxx xxxxxxxxxxx povolení x žádném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahuje xx xxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxx platební schopnost xxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu; xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zřízené xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx; že xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx kategorii xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx daná xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vzhledem xx spojitosti mezi xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx účastí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxxxxxxxx musí xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x že xxxx xx xxxxx xxxxxx době xxxxxxxx xxxxxx x pojištění xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx pojištění xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx přestanou být xxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxx účet; xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxxxxxxx jakákoli opatření xxxxxxxx x záchraně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx ocitla x xxxxxxxxx;

xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxxx sama x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zvláště xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich platební xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxx úvěrových institucí xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx ochranný xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx směrnice; xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx x některých členských xxxxxxx xxxx systémy xxxxxxxxx vkladů v xxxxxxxxxx profesních xxxxxxxxxx; xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zákonem x xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx tento xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx členství x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx; xx je proto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxx x xxxx xxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx-xx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx vkladům xxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, může xx vést na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx v poskytování xxxxxx x k xxxxxxxx podmínkám v xxxxxxxxxxx soutěži xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zemi, aby xxxxx xxxx vkladatelům xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx; že xx Komise xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx, xxx dalece xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxx xxxx xxxxxxx pojištění vkladů xxxxxxxx setkaly při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx samy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za podmínek, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx;

xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx povolené x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx poskytovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxx předmětem hospodářské xxxxxxx; xx je xxxxx nutné xxxxxxx x xxxxxx počátečním xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x rozsah xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx by xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxxxx na vývoj xxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx tato směrnice x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vkladů; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxx xxxx, a xxxxxxx první směrnice Xxxx 77/780/EHS xx xxx 12. prosince 1977 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx [6], xxxxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx povolí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx svém xxxxx; xx xx xx xxxx pobočky nevztahuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 59 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, ani xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x těch, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xx je tudíž xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, jak xxxxxxxxxx zásady této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 směrnice 77/780/XXX x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx; že xx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pojištění xxxxxx, xxxxx se xx xx xxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx neměla xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx vkladů x xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx i x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovit xx Společenství takovou xxxxxx xxxxxxx, která xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx mohla ve xxxx důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úvěrových xxxxxxxxx; xx xx xxx xxx rozumným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 20000 XXX; xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx přechodných xxxxxxxx, jež xx xxxxxxxx stávajícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx;

xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxx vkladatelům xxxxx vkladů xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 87/63/EHS, xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx poskytovaného xxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxxxx xxxxxx vymezené xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu poskytovanou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

xxxxxxxx x tomu, xx x některých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; že tato xxxxx by měla xxx omezena, pokud xx xxxxx o xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx zásada xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xx xx xxxxx; xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vkladatelů, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jedinými xxxxxxxx xxxx; xx x xxxxxx důvodu xxxx xxx limit xxxxxxxxxx xxxx každému identifikovatelnému xxxxxxxxxx; xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx nemělo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx nevztahují xx xxxx xxxxxxx xxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vkladatelů, x xxxx xxx xxxxx x určitém xxxxxxxxxx xxxxxxx upravena; xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx by proto xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx těchto xxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x některých xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx systémy pojištění xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx úvěrových institucí, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx malý xxxxx xxxxxx, xxxxx zavedení xxxxxxxx systému xxxxx xxxx, xxx je xxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; že x těchto xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v systému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xx xxxx, xxxxx xxxxxx úvěrová xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx členský xxxx právo xxxxxxxxx xxxx účast v xxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx samotné xxxxxxx instituce, a xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx jejich xxxxxxxx; xx to však xxxxx ohrozit xxxxxxxxx xxxxxxxx soustavy daného xxxxxxxxx státu;

vzhledem k xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx, xxx xxxx členské xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činěny xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zavedení xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx směrnici;

vzhledem k xxxx, xx ochrana xxxxxx je podstatnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a nezbytným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx institucí xx xxxxx finančním trhu xxx xxxxxx, xx xx některá x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se:

1. "xxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zůstatek xxxxxxx x xxxxxxxxxx zbylých xx xxxx nebo x dočasných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx operací, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vystaveným úvěrovou xxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxx x "building xxxxxxxxx" xx Spojeném království x Xxxxx s xxxxxxxx podílů xxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx vztahuje článek 2.

Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dluhopisy, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x čl. 22 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a správních xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (SKIPCP) [7].

Xx xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx týkající xx vzájemných pohledávek x jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vklady;

2. "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jméno xxxx nebo xxxx xxxx nebo xxxx, x xxxxx xxxx xxx nebo xxxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jedné xxxx xxxx x xxxxxx xxxx;

3. "xxxxxxxxxxxxxxx vkladem" xxxxxx xxxxx, xxxxx xx splatný a xxxxxxxxxxx, xxx nebyl xxxxxxxx úvěrovou institucí xxxxx příslušných zákonných x xxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxx orgány xxxxxx, xx xxxxx jejich xxxxxx xx příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx čase nezdá xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx souvisejících x její xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vklad x v současnosti xxxx vyhlídky, xx xxx xxxx moci xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx co nejdříve, xxxxxxxxxx do 21 xxx xxxx, xx xx poprvé dozvědí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo

ii) xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x finanční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx důsledkem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči této xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí je xxxxxxxx dříve, než xxxxx k výše xxxxxxxxx xxxxxxxx;

4. "úvěrovou xxxxxxxxx" xxxxxx podnik, xxxxx činnost xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx splatných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x poskytování xxxxx na xxxxxxx xxxx;

5. "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx x která xxxxx xxxxxxx všechny xxxx xxxxxxx xxxxxxx tvořící xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx; všechny xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Článek 2

Xx systémů xxxxxxxxx vkladů xx xxxxxxxx jakékoli náhrady

- xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx čl. 8 xxxx. 3,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxx kapitálu" v xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxx 89/299/EHS xx xxx 17. dubna 1989 o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx [8],

- xxxxxx xxxxxxxxx x operací, x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxx xxxxxxx odsuzující xxxxxxxx xx trestný xxx praní xxxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 směrnice Xxxx 91/308/XXX ze xxx 10. xxxxxx 1991 x předcházení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněz [9].

Článek 3

1. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxx zaveden x xxxxxx uznán xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vkladů. X výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxxxx 77/780/EHS xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx však xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vkladů, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účastna x systému, jenž xxxxxx xxxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxx x platební schopnost, x xxx zajišťuje xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx alespoň rovnocenná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky:

- xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx dni přijetí xxxx xxxxxxxx,

- xxxxxx xx určen x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxx, x xxxx xxx x xxxxxxxxx prostředky xxxxx x xxxxxx xxxxx,

- systém nespočívá x xxxxxx poskytnuté xxxxxxx instituci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx místním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx zajišťuje informovanost xxxxxxxxxx způsoby a xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxx 9.

Xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxx možnosti, o xxx xxxxxxx Xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx i o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací. Xxxxxx x nich xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx některá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vkladů, xxxx xx xxx ohlášeno xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx povolení x které ve xxxxxxxxxx xx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx uložení xxxxxx, xxx zajistily, xx xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3. Pokud xxxx xxxxxxxx nedokáží xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí, může xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xx kratší než 12 xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx x členství x xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx uplynutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nesplní xxx xxxxxxxxxx, xxxx ji xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxx, xxxxxxxx.

4. Pokud xx umožňují vnitrostátní xxxxxx xxxxxxxx x x výslovným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx úvěrová xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokračovat x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rovnocennou xxx, které poskytuje xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx úvěrová instituce, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx okamžitě xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx.

Xxxxxx 4

1. Systémy xxxxxxxxx vkladů xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx členském xxxxx v xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 chrání xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx 31. xxxxxxxx 1999 xxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nabízené odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxx xxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pododstavce xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx toto ustanovení. Xxxxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Radě xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx.

2. Pokud úroveň xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx instituce xxxxxxxx, xxxxxxx hostitelský xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vkladů, x xxxxx by xx xxxxxxx mohla xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx pojištění, jež xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx vztahuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx připojí, xx musí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx institucí, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx členském státě.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxx 2. Přijetí xx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxxxx splněním xxxxxxxxxxx členských povinností, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx státy xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx II.

4. Xxxxx pobočka, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, neplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxx, je xx xxxxxxx příslušným xxxxxxx, xxxxx xx vydaly xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přijmou veškerá xxxxxx opatření, aby xxxxxxxxx plnění uvedených xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx dvanáctiměsíční xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx příslušných xxxxxx, xxxxx xx vydaly xxxxxxxx, pobočku vyloučit. Xxxxxx xxxxxxx přede xxxx vyloučení jsou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů, xxxxx xxxxxxxxxxx členem xxxxxxx xxxx, xx xx xxx splatnosti. Xxxxxxxxxx xxxx informováni o xxxxxxx doplňkového xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Komise xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4 xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1999 a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx instituci xx xxxxxxx xxxxxx 3 směrnice 77/780/EHS, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 6

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx zřízené xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx Společenství, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx krytí, které xxxxxxx tato xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx 77/780/XXX, xx pobočky zřízené xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx sídlo xxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pojištění vkladů, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

2. Úvěrová xxxxxxxxx, která má xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx budoucím xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jí xxxxxxxxx veškeré xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pojištění xxxxxxxxx jejich xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v jasné x srozumitelné formě.

Xxxxxx 7

1. Systémy xxxxxxxxx vkladů xxxxxxx, xx xxxxxx všech xxxxxx každého vkladatele xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx 20000 XXX pro xxxxxx, xx xx stane xxxxxxxxxxxxxxx.

Xx 31. prosince 1999 xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 20000 XXX, xxxxxxxx maximální xxxxxx xxxxxxxxxx ve svých xxxxxxxxx pojištění xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxx 15000 XXX.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vklady xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx že xxx xxxx poskytnut nižší xxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxx X.

3. Xxxxx xxxxxx nevylučuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, plně krýt xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx pojištění xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xx xxxxxx procento x xxxx vkladů. To xxxx musí xxx xxxxxxx 90 % xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx má xxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxxxxx částky xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

5. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 pravidelně xxxxxxx xxxxxx za xxx let. Xxxxx xx xxxx xx xxxxxx, předloží Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx zřetelem x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 7 xxxx. 1 xxxxxx pododstavci.

6. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxx vkladatelů xx xxxxxxx mohla xxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxx vkladů.

Xxxxxx 8

1. Limity xxxxxxx v čl. 7 xxxx. 1, 3 x 4 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx vkladů, xxxxxx měnu x xxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx.

2. Při výpočtu xxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 7 xxxx. 1, 3 x 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxx každého xxxxxxxxxx xx společném xxxx.

Xxxx-xx stanoveno xxxxx, xxxx podíly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na tomto xxxx stejné.

Členské státy xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx, x němuž xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx seskupení bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, mohou xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 7 xxxx. 1, 3 x 4 xxxxxxx x lze x xxxx nakládat, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x částkami uloženými xx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxx zjištěna xx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xx. 1 odst. 3 xxxx i) xxxx xxx xxxxxx xxxxx rozhodne xx xxxxxx xx. 1 xxxx. 3 xxxx xx). Xxxx-xx více xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx omezení, xxxxxxxxx xx k xxxxxx každé x xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 7 xxxx. 1, 3 x 4.

Toto ustanovení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 9

1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxxxxx instituce poskytly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveného x xx. 3 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xx. 3 xxxx. 4. Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxx x srozumitelné formě.

Na xxxxxx xxxx xxx xxxx poskytnuty xxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxx x x formalitách, xxx xxxx xxx xxxxxxx pro obdržení xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x úředním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informací xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx účelům, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx zejména xxxxxx xxxxxxx xx odkaz xx xxxxxx, xxxxxxx xx úvěrová xxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 10

1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx schopny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx shledají xxxxxxxxxxx xxxxxxx x čl. 1 xxxx. 3 xxxx x) nebo xxx soudní xxxxx xxxxxxxx ve smyslu xx. 1 xxxx. 3 bodu xx).

2. Xx zcela xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxxxx příslušné xxxxxx x prodloužení xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx měsíce. Xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxxx orgány poskytnout xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx systém xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vkladateli, xxxxx xxxxx schopen xxxx xxxxxxxx xxxxx xx výplatu xxxxxxx x xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxx podrobně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 může xxxxxx pojištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vynesení xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx částky xxxxxxx xx xxxx xxxx na xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxx 91/308/XXX.

Xxxxxx 11

Xxxx tím xxxx dotčena jiná xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pojištění xxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx svých xxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxx xxxxxx xx článek 3 xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx nebo v Xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX, xx 31. xxxxxxxx 1999 osvobozeny xx xxxxxxxxxx členství x xxxxxxx pojištění xxxxxx.

Xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vkladatele, xx xxxxxx členy xxxxxxx xxxxxxx pojištění vkladů.

Pokud xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zřídila xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx systému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx území xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 2, 3 x 4.

Xxxxxx 13

V seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 3 odst. 7 směrnice 77/780/EHS, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx instituce x xxxxxxx xx xxxx směrnici.

Článek 14

1. Členské xxxxx uvedou v xxxxxxxx právní x xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 1995. Xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx Komisi.

Tato xxxxxxxx xxxxxxx členskými xxxxx xxxx obsahovat xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx takový xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijmou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Článek 15

Xxxx směrnice xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxx xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.

V Xxxxxxx xxx 30. xxxxxx 1994.

Xx Xxxxxxxx parlament

předseda

E. Xxxxxxx

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. Xxxxxx


[1] Xx. xxxx. X 163, 30.6.1992, x. 6 a Xx. xxxx. X 178, 30.6.1993, x. 14.

[2] Xx. xxxx. X 332, 16.12.1992, x. 13.

[3] Xx. xxxx. X 115, 26.4.1993, x. 96 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 9. xxxxxx 1994 (Xx. xxxx. X 91, 28.3.1994).

[4] Xx. xxxx. X 33, 4.2.1987, x. 16.

[5] Úř. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1. Xxxxxxxx xx xxxxx směrnice 92/30/XXX (Úř. xxxx. X 110, 28.4.1992, x. 52).

[6] Xx. xxxx. X 322, 17.12.1977, x. 30. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 89/646/XXX (Xx. xxxx. X 386, 30.12.1989, x. 1).

[7] Xx. xxxx. X 375, 31.12.1985, x. 3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 88/220/XXX (Xx. xxxx. X 100, 19.4.1988, x. 31).

[8] Xx. xxxx. X 124, 5.5.1989, x. 16. Xxxxxxxx xxxxxxxxx pozměněná xxxxxxxx 92/16/XXX (Xx. xxxx. X 75, 21.3.1992, x. 48).

[9] Xx. xxxx. X 166, 28.6.1991, x. 77.


PŘÍLOHA I

Seznam xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 odst. 2

1. Xxxxxx finančních xxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 1 odst. 6 xxxxxxxx 89/646/XXX.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx správních xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, místních a xxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxx fondů.

7. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx, osob xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx předepsaný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxx xxxx skupiny.

8. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 7.

9. Vklady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skupiny.

10. Xxxxxxxx xxxxxx.

11. Vklady, xx které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxx.

12. Dluhové cenné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a závazky xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

13. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx:

- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

- XXX.

14. Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx velké, xx xxxxx xxxxxx 11 xxxxxx směrnice Xxxx 78/660/EHS ze xxx 25. července 1978, xxxxxxxxxxx se xx xx. 54 xxxx. 3 xxxx. x) Xxxxxxx, o xxxxxxxxx účetních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx [1], nesmějí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.


[1] Xx. xxxx. L 222, 14.8.1978, x. 11. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 90/605/XXX (Xx. xxxx. X 317, 16.11.1990, x. 60).


PŘÍLOHA XX

Xxxxxxxx zásady

Pokud xxxxxxx žádá x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx se xx xx vztahovalo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx výplatu xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Následující xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx xx xxxxxxx v xx. 4 xxxx. 2):

x) xxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pravidla xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; může xxxxxxxxx xxxxxxxxxx relevantních xxxxxxxxx x ověřovat xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx;

x) xxxxxx hostitelského xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxx xx doplňkovou xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx si xxxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) systémy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx vkladatelé dostanou xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx, jak xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx vyplacenou xxxxxxxxxx xxxxxx systémem;

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxx pojistném xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx mezi xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x výší xxxxxxxxx poskytovaného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náhradu xx vklady xxxxxxx xx xxxxx hostitelského xxxxxxxxx státu.


PŘÍLOHA III

Seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedený x xxxxxx 12

x) Specializované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx právní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jako

- Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx,

- Xxxxxxxxxx de Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx,

- Xxxxxxxxxx xx Crédito Xxxxxxxxxxx.

x) Xxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx:

- Xxxxx de Xxxxxxx Xxxxxxxx, SA,

- Xxxxx Hipotecario xx Xxxxñx, SA,

- Banco xx Crédito Xxxxx, XX.

x) Tato řecká xxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx Xylocastron,

a xx x úvěrových družstev xxxxxxx xxxxxx uvedená xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx povolována xx xxx přijetí xxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx,

- úvěrové xxxxxxxx Xxxxxxxxx,

- úvěrové xxxxxxxx Xxxxxxx,

- úvěrové xxxxxxxx Xxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.