Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 574/72

xx dne 21. xxxxxx 1972,

kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení (XXX) č. 1408/71 x uplatňování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx v rámci Xxxxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx xx xxxxxx 2, 7 a 51 xxxx smlouvy,

s xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) x. 1408/71 xx dne 14. xxxxxx 1971 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx [1], x xxxxxxx xx xxxxxx 97 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x ohledem xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx po konzultaci xx Správní xxxxxx xxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx pracovníků,

s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Hospodářského x xxxxxxxxxx výboru,

vzhledem x xxxx, xx nařízení x. 3 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pracovníky [2] xxxx xxxxxxxxx nařízením (XXX) x. 1408/71, xxxxx xxxxxx 99 xxxx nahradil xxxxxxxx x. 4, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 3 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pracovníky [3], xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx základním xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx získaným při xxxxxxxxxxx znění těchto xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxx let;

vzhledem k xxxx, xx xx xxxxxxx nezbytné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx, dotyčné xxxxx za účelem xxxxxxx dávek, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXX I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx:

x) "nařízením" se xxxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 1408/71,

b) "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxx nařízení,

c) xxxx xxxxxxxx v článku 1 nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 2

Tištěné xxxxxxx xxxxxxxxx — Xxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisech — Xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, potvrzení, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x ostatních xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx státy xxxx xxxxxx příslušné úřady xxxxx xxxxxxxxx dohodou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pro vzájemné xxxxxx.

2. Ve prospěch xxxxxxxxxxx úřadů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx komise xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spadajících xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx návody, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx práv splnit.

Před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poradní výbor.

Xxxxxx 3

Xxxxxx xxxxx — Komunikace xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x institucemi

1. Xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxx spolu navzájem.

2. Xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx x každá xxxxx mající xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx obrátit xx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu, buď xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 4

Přílohy

1. Xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxx I.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze 2.

3. Xxxxxxxxx bydliště x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxx v xxxxxxx 3.

4. Xxxxxx místa xxxxxx xx základě xx. 3 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx nařízení xxxx xxxxxxx v xxxxxxx 4.

5. Ustanovení xxxxxxx x xxxxxx 5, xx. 53 xxxx. 3, článku 104, xx. 105 xxxx. 2, článcích 116 x 120 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 5.

6. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vybraný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vyplácení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x souladu x xx. 53 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vymezen x xxxxxxx 6.

7. Xxxxx x xxxxx xxxx uvedených x xx. 55 odst. 1 prováděcího nařízení xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 7.

8. Členské xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 8.

9. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx při xxxxxxx průměrných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 94 xxxx. 3 xxxx. x) x čl. 95 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx uvedeny x příloze 9.

10. Xxxxxxxxx nebo subjekty xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xx. 6 odst. 1, čl. 11 xxxx. 1, čl. 13 xxxx. 2 x xxxx. 3, xx. 14 xxxx. 1, 2 x 3, xx. 38 xxxx. 1, xx. 70 xxxx. 1, xx. 80 odst. 2, článku 81, xx. 82 xxxx. 2, xx. 85 xxxx. 2, xx. 89 odst. 1, xx. 91 odst. 2, xx. 102 xxxx. 2, xx xxxxx 110 x xx. 113 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 10.

HLAVA II

PROVEDENÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxx článků 6 x 7 xxxxxxxx

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx ujednání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x článku 6 xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xx. 7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 5 xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx 9 xxxxxxxx

Článek 6

Přístup x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Splňuje-li xxxxxxx osoba, x xxxxxxxxxxxx x článku 9 x xx. 15 xxxx. 3 xxxxxxxx, xxxxxxxx vyžadované xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo volitelnému xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxx xxxxxx invalidity, xxxxx x xxxxx (xxxxxxx) xx xxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx systémů xx xxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx, xxxx-xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

2. K uplatnění xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx musí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx pojištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávají xx žádost xxxxxxx xxxxx instituce, které xxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx získala.

Provedení xxxxxx 12 xxxxxxxx

Xxxxxx 7

Obecná xxxxxxxxx xxxxxxxx k ustanovení x zákazu xxxxxxx xxxxx — Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx (xxxxxxx)

1. Xxxxx má xxxxx, xxxxx xx nárok xx dávky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx členského státu, xxxxxx nárok xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxx xxxx dalších xxxxxxxxx xxxxx, použijí xx xxxx xxxxxxxx:

x) xx-xx xxxxxxxxxxx čl. 12 xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxx, xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxxx x xxxxxx větší, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxx;

x) v xxxxxxx xxxxx x invaliditě, xxxxx xxxx xxx xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx čl. 46 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx tato instituce x xxxxx všechny xxxxx odlišného druhu x xxxxxxxx příjem xxxx odměnu, xxxxx xx xxxxx způsobit xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx výpočet teoretické xxxx xxxxxxx x xx. 46 odst. 2 písm. x) xxxxxxxx, xxx výhradně xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx částky xxxxxxx x xx. 46 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx. X xxxxx se však xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, příjmu xxxx xxxxxx, která xx xxxx v xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx;

x) x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, stáří xxxx xxx xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xx. 46 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx uvedená xxxxxxxxx x případech, xx xxxxx xx xxxxxxxx xx. 46 xxxx. 3 nařízení, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx druhu x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, které xx xxxxx způsobit xxxxxxx nebo zastavení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce, xx xxx výpočet částky xxxxxxx v xx. 46 odst. 1 xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x uplatňování čl. 46 xxxx. 3 xxxxxxxx. V xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx část celkové xxxxxx těchto dávek, xxxxxx nebo odměny, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx. 46 xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx. 46 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxx účely xx. 12 xxxx. 2, 3 x 4 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx instituce xx žádost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx použitelná x případě xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států

Má-li xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxx xxxx více xxxxxxxxx států, poskytují xx tyto xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx toho xxxxxxxxx xxxxx, na jehož xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx pokud x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx žádného x těchto xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx použitelná x případě souběhu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxx x úmrtí xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxxxx nárok xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Pokud xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx více xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x úmrtí xxxxx xxxx území xxxxxxxxx státu x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx získaný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxx, xxxxxxx nárok xxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaniká.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxxxx xxxxxxx postupně právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx-xx za xxxxxx období rodinné xxxxx xxxx přídavky xxxxx osobám pro xxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 73 xxxx. 1 nebo 2 xxxx xx. 74 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxx x podle právních xxxxxxxx země xxxxxxxx xxxxxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxxxx souběhu xxxxxx xx rodinné xxxxx xxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bydliště xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx xxxxx xx rodinné dávky xxxx přídavky podle xx. 73 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx xx. 74 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxx vezme x xxxxx, xxxx xx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx podléhal xxxxxxxx xxxxxxx předpisům dvou xxxxxxxxx států během xxxxxx oddělujícího xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx pravidla:

a) xxxxxxx dávky xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx tento xxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Pokud xxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx dávky xxxx xxxxxxxx, přiznají xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx podléhal právním xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx států, x xxxxxx k době xxxxxxxxx dotyčnými právními xxxxxxxx;

x) xxxxx byly xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sebou xxxxxxx xxxxxxxxx vyúčtování;

c) xxx xxxxx xxxxxx x) x x), xxxxx xxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, které jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx dávek xxxx xxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jimž pracovník xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx přepočet v xxxxxxx s xx. 15 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxx xxxxxx xx xxxxxxx x), x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 8 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx první xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx po xxxx xxxxxx.

3. Přemístí-li rodinní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podléhajícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezaměstnané osoby xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxx členského xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx kalendářního xxxxxx, instituce xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx počátku xxxxxx měsíce xxxxxxxxx x xxxxxx poskytování xx celý xxxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX O XXXXXX XXXXXXXXXXXX PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Provedení xxxxxx 13 až 16 nařízení

Článek 11

Xxxxxxxxx x případě xxxxxxx

1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 14 xxxx. 1 xxxx. x) x 2 xxxx. a) nařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx, pracovníkovi na xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx uvedeným právním xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 14 xxxx. 1 xxxx. x) bodu xx) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Zvláštní ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx. 14 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xx pracovníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx německém území, xxxxxxxxxx německé xxxxxx xxxxxxxx, použijí se xxxx právní xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx svého bydliště xx xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx po stanovenou xxxx xx základě xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx státu xxx Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx systému pojištění xxx případ invalidity, xxxxx, xxxx xxxxx (xxxxxxx), xxxxx být xx stejnou xxxx xxxxxxx doplňkové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Xöxxxxxxxxxxxxxxx).

Xxxxxx 13

Xxxxx práva xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx misích xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 16 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxx dne, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx úřadě, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxx pracovník uplatní xxxxx xxx právo xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxx xxxxx účinnosti prvním xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, uvědomí instituci xxxxxxx příslušným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, a xxxxxxxx x tom xxxxxxx xxxxx zaměstnavatele. Pokud xx to xxxxx, xxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxx xxxxxxxxxx téhož xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx potvrzení xxxxxxxxx, xx xxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxx mise xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x osobní xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

4. Xxxxx si xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se, xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Příslušný úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxx práva xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství

1. Xxxxx xxxxx stanovené x xx. 16 xxxx. 3 nařízení musí xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxx. Xxxx zmocněný x xxxxxxxx takové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxx předpisy si xxxxxxx zaměstnanec xxxxx. Xxxxx xx to xxxxx, xxxxx uvedená xxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxx ostatním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx právním předpisům xxxxxxxxx členského xxxxx xx dobu, xx xx xxxxxxxxx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Pokud je xx xxxxx, určí xxxxxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pomocné xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xx pomocný xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx než Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se, jako xx xxx xxxxxxxxx x místě, kde xx německá xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX O XXXXXXX KATEGORIÍCH XXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX

Xxxxxx 15

1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 18 xxxx. 1, xxxxxx 38, čl. 45 xxxx. 1 x 2, v xxxxxx 64 a xx. 67 odst. 1 a 2 xxxxxxxx se sčítání xxx xxxxxxxxx provádí x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx:

x) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členského státu xx xxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx x doplnění xxx pojištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx se tyto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx dávky xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx dvou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 46 xxxx. 2 nařízení, xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx samostatné xxxxxxx xxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx čl. 45 xxxx. 2 x čl. 46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx.

x) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx získaná podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx x dobou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, bere xx x úvahu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, než xxxx za takovou xxxxxxxxxx, získaná podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx překrývá x dobou xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx v xxxxx jen xxxx xxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx pojištění xx xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx bere x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx naposledy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx; pokud pojištěná xxxxx xxxxxx povinně xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx členského státu xxxx uvedenou xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx uvedenou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxx xxxxxx xxxxxxx pojištěna xx xxxxxxx xxxx.

x) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx období, xx kterém byly xxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx podle právních xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, předpokládá se, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dobami xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, a xxxxx xx v xxxxx, xx-xx xx xxxxxxx.

x) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x úvahu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx období, xxxxxxxxx uplatňující uvedené xxxxxx xxxxxxxx

x) bere x úvahu doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

xx) prodlouží xxxx xxxxxx o dobu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x uvedeném xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, pokud doby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx odklad xxxxxx, x xxxx xxxx být doby xxxxxxxxx získány.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxx x úvahu xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx státu, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxx pojištění, xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxx účely sčítání.

3. Xxxxx jsou doby xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xx přepočet xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxx xxxxxx pravidel:

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) odpovídá xxxxx xxx xxxx hodinám x opačně;

ii) xxxx xxx xxxxxxxx jednomu xxxxx x opačně;

iii) xxxxxx šest xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx;

xx) tři xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx čtvrtletí a xxxxxx;

x) xxx xxxxxxxx xxxxx xx měsíce x opačně xx xxxxx x měsíce xxxxxxxxx xx xxx;

xx) xxx celkový součet xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxx nebo padesát xxx xxxxx nebo xxxxxxx měsíců nebo xxxxx čtvrtletí;

b) xxxxx xxxxxxxxx podléhá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx;

xx) xxx dnů xxxxxxxx jednomu xxxxx x xxxxxx;

xxx) xxxxxx xxx dny odpovídají xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx;

xx) xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx;

x) xxx přepočet týdnů xx xxxxxx x xxxxxx xx týdny x xxxxxx přepočtou xx dny;

vi) xxx xxxxxxx xxxxxx dob xxxxxxxxx získaných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx uplatnění předchozích xxxxxxxx vést x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx než dvě xxx šedesát xxxxx xxx xxxx padesát xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx čtvrtletí.

KAPITOLA 2

NEMOC A XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx 18 xxxxxxxx

Xxxxxx 16

Xxxxxxxxx dob xxxxxxxxx

1. K xxxxxxxxx xxxxxx 18 nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx potvrzení o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx naposledy xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx předpisům xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx uvedené xxxxxxxxx, vyžádá xx xx xxxxxxxxx úřad xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Odstavce 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx vzít v xxxxx xxxx pojištění xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kteréhokoli xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx 19 xxxxxxxx

Xxxxxx 17

Věcné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx stát

1. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx 19 xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sebe x xxx rodinné xxxxxxxxxxx x instituce xxxxx xxxxxxxx předložením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Potvrzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně xx xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx instituce xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxx instituci xxxxx xxxxxxxx oznámeno xxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxx xx xxxx xxx měsíců xxx xxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

3. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, platí xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 po xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx práce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituci xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxxx xxxxxxxxxx instituci x každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

5. Xxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx, na jehož xxxxx xx xxxxxxxx.

6. X xxxxxxx hospitalizace xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx instituci xx xxx dnů xxx xxx, xxx xx x ní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx propuštění x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx však xxxx nezbytné, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx paušální xxxxxxx instituci místa xxxxxxxx.

7. Instituce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx věcných xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 24 odst. 2 xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx této informace xx vznesení xxxxxxxxxx xxxxxxx; není-li v xxxx xxxxx žádná xxxxxxx vznesena, xxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxx xxxxx dávky xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx poskytnuty x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx instituce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxx. Oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bydliště.

8. Xxxxxxxxx xxxx xxxx rodinní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx situace, xxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x jakékoli xxxxx xxxxx bydliště xxxx xxxxxx uvedeného pracovníka xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx instituce xxxxxx uvědomí xxxxxxxxx xxxxx bydliště x xxxxxxxx pojištění xxxx x zániku xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx kdykoli xxxxxxx xxxxxxxxxx instituci x informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

9. Xxx xxxx více xxxxxxxxx států nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx obdržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 18

Peněžité dávky x xxxxxxx bydliště x xxxxx členském xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx stát

1. X xxxxxxxx peněžitých xxxxx xx xxxxxxx xx. 19 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obrátit xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxx právní předpisy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ošetřujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx-xx ošetřující xxxxxx v zemi xxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx instituci xxxxx xxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařsky xxxxxxxx x xxxxxxxx potvrzení xxxxxxx v odstavci 1. Toto xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je neprodleně xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxx, xxx xx nepoužije xxxxxxxx 2, nechá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pracovníka xx nejdříve x x xxxxxx xxxxxxx xx xxx dnů xxx xxx, xxx xx na xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Instituce xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do práce, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx vyhrazuje právo xxxxxx pracovníka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, protože xxxxxxxxx xxxxxxxx formální xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx země xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx, že xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx pracovníkovi xxx rozhodnutí a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxx pracovník xxxxx xxxxxxxx do xxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxx instituci, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx dávky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bydliště xx účet xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxx, data xxxxxx x xxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu.

9. Xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxx xx xxxxx xx obdržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx článku 20 xxxxxxxx

Xxxxxx 19

Zvláštní ustanovení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxx příhraničních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx přístroje vydávány x laboratorní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tom xxxxxxxx státě, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx článku 22 xxxxxxxx

Článek 20

Věcné xxxxx x xxxxxxx pobytu x jiném členském xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx — Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxx věcných xxxxx xxx xxxx a xxx své rodinné xxxxxxxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedený x xx. 14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx i) nebo xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 11 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. U pracovníka, xxxxx předloží toto xxxxxxxxx, xxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx.

2. X pobírání xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopravě xxxxxxx x xx. 14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx zaměstnání xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, než xx xxxxxxxxx stát, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxxx vydané zaměstnavatelem xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx během xxxx předcházejících kalendářních xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx znát xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pracovník xxxxxxx název x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa pobytu. Xx xx za xx, že xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nároku xx xxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx instituci místa xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx ošetřen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx byl pojištěn x xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx místa xxxxxx xx do xxx xxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx informaci, xxx dotyčná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx nároku na xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx neobdrží xxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx. Je-li xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, x instituce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dávek.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx potvrzení stanovených x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxx uvedení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na věcné xxxxx jsou splněny. Xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxx být poskytovány xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu.V xxx xxxxxxx se xxxxxxxx 1, 2, 3 a 4 xxxxxxxxx.

6. Ustanovení xx. 17 xxxx. 6, 7 x 9 xxxxxxxxxxx nařízení xx xxxxxxx obdobně.

7. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xxxx 2 xx xxxxxxxxx podle xx. 36 odst. 1 xxxxxxxx.

Xxxxxx 21

Xxxxx dávky x případě xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx — Xxxxxxxxxx jiní xxx xxxxxxx x xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx nařízení

1. X xxxxxxxx věcných xxxxx xx základě xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) nařízení, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x článku 20 xxxxxxxxxxx nařízení, xxxxxxxx xxxxxxxxx instituci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že má xxxxx na xxxxx xxxxx. Potvrzení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx předtím, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx členského xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxx xxx věcné dávky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx uvedené potvrzení, xxxxxx xx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Ustanovení xx. 17 xxxx. 6, 7 x 9 xxxxxxxxxxx nařízení se xxxxxxx obdobně.

Xxxxxx 22

Věcné xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx vrátí xx xxxx xxxxxxxx, x xxx pracovníky oprávněné xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx

1. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x) bodu x) xxxxxxxx předloží xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxx, xx xx nárok xxxxxx pobírat uvedené xxxxx. Potvrzení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx mohou být xxxxx xxxxx nadále xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vydáno xx jeho xxxxxxx, xxxxxx-xx xxx z xxxxxx vyšší moci xxxxxx předem.

2. Ustanovení xx. 17 odst. 6, 7 a 9 prováděcího nařízení xx xxxxxxx obdobně.

3. Xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx xxxxxxx na poskytování xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx.

Xxxxxx 23

Věcné xxxxx xxx xxxxxxx příslušníky

Články 21 xxxx 22 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx věcných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 23 xxxx. 3 xxxxxxxx.

Xxxxxx 24

Xxxxxxxx xxxxx xxx pracovníky v xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx příslušný xxxx

Xxxxxx 18 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx použije xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xx. 22 xxxx. 1 písm. x) xxxx xx) xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx předložit potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxxxxxxxx xxx žádnou xxxxxxxx xxxxxxx, povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 18 xxxx. 1 prováděcího xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx čl. 23 xxxx. 3 xxxxxxxx

Xxxxxx 25

Xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx x úvahu xxx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxx

1. X xxxxxxxx xxxxx podle xx. 23 xxxx. 3 xxxxxxxx předloží pracovník xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xx stát, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx dvanáct xxxxxx xxx xxx xxxxxx. Xxxx být obnoveno; x xxx případě xxxxx ode xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx povinen xxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxxxx každou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx potvrzení. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ode xxx xxxx xxxxxxxx.

3. Namísto xxxxxxxxx stanoveného x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, než je xxxx, xx kterém xx uvedená xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xx. 25 xxxx. 1 nařízení

Xxxxxx 26

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx odcházejí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx zaměstnání

1. X xxxxxxxx peněžitých x věcných dávek xx základě xx. 25 odst. 1 xxxxxxxx xxx xxxx x své rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx, potvrzení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, x které xxxx požádat před xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx instituce xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx, xx příslušné instituce.

Potvrzení xxxx xxxxxxxxxx existenci xxxxxx xx uvedené xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xx. 69 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxxxxxx x čl. 69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx, x uvádět výši xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx období x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxxxxxx místa, xxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx, xxxxxxx xx kopii xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 83 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx instituci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 69 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x upřesní xxxxx, xx xxxxxxx xxxx splněny, x xxxxx, xx xxxxxxx xx nezaměstnaná xxxxx xxxxx xx dávky x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxxxxx x xx. 69 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx splněny. Xxxxxx-xx podmínky xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxx instituce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx místa, xxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx, do tří xxx uvedenou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xx. 17 xxxx. 6 x 7 xxxxxxxxxxx nařízení se xxxxxxx obdobně.

Provedení xx. 25 odst. 3 xxxxxxxx

Xxxxxx 27

Xxxxx dávky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx 17 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx poskytování xxxxxxx xxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx nezaměstnaných xxxx, xxxxx tito xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bydliště xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 69 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 26 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx nařízení. Xxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 69 xxxx. 1 xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx 26 xxxxxxxx

Xxxxxx 28

Věcné xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x jejich xxxxxxx příslušníky

1. X xxxxxxxx věcných xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx má xxxxxxxx, na xxxxxxx xx. 26 xxxx. 1 xxxxxxxx, se xxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx příslušníky. Xxxxxxxxx xxxxxx instituce tohoto xxxxxx členského xxxxx, xxxxx je příslušná xxx xxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx místa bydliště xxxxxxx instituci, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

Provedení xxxxxx 28 nařízení

Článek 29

Xxxxx xxxxx xxx důchodce x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jehož xxxxxxxx xxxxxxxx mají xx xxxxx xxxxx

1. K xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 28 xxxx. 1 nařízení xx území členského xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxx xxx xxxxxxx příslušníky xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovit xxxxx xx věcné xxxxx, xxxxxxx důchodce xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx. Xx xxxxxxxx potvrzení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxx zaregistrovat xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dočasně. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx instituci xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx věcných xxxxx xxxxxxx, dokud xxxxxxxxx místa bydliště xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle uvedeného xxxxxxxx.

4. Při každé xxxxxxx x věcné xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx instituci xxxxx xxxxxxxx stvrzenkou nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx poslední xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx stále xxxxx xx důchod.

5. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx jejich xxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx odnětí xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro důchod xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx důchodce.

6. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx výplaty xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedeném x xx. 28 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx 29 xxxxxxxx

Xxxxxx 30

Věcné xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx bydliště x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx. 29 xxxx. 1 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedenou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, spolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx má xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Potvrzení, xxxxx xxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx důchodce, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx instituci xxxxx xxxxxxxx jeho rodiny xxxxxxxx jeho zrušení. Xxxxx xx však xxxxxxx potvrzení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx rok.

2. Stanoví-li xxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx předložen doklad x xxxxxx xx xxxxxx, předloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx instituci místa xxxxxxxx potvrzení xxxxxxx x odstavci 1.

3. Xxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxx uvědomí xxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pozastavení xxxx xxxxxx důchodu x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx důchodce. Xxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx dávky, xxxxxxx x xxxxx změně xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx 31 xxxxxxxx

Xxxxxx 31

Věcné xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxx xx kterém xxxx xxxxxxxx

1. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 31 xxxxxxxx xxxxxxxx důchodce xxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxxxxxx osvědčující, xx xx nárok xx xxxxxxx xxxxx. Potvrzení, xxxxx vydává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx opuštěním xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx bydliště, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxx. Nepředloží-li xxxxxxxx xxxxxxx potvrzení, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx čl. 17 odst. 6, 7 x 9 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx. V xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Odstavce 1 x 2 xx xxxxxxx obdobně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 31 xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx. 35 xxxx. 1 xxxxxxxx

Článek 32

Xxxxxxxxx, na xxxxx se mohou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx

1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 35 odst. 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxx x zemi xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo pojištění x xxxxxxxxx vztahujícího xx na xxxxxxx x ocelářském xxxxxxxx xxxxx xxxxxx poskytovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx instituci xx xxxxx členského xxxxx, xx kterém xxxxxxxx xxxx mají xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx 3 prováděcího xxxxxxxx, x když je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spravující xxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx x ocelářském xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx provozech xxxxxxxxxx, xxxx tito xxxxxxxxxx a jejich xxxxxxx příslušníci xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx systému, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx nebo xxx mají xxxxxxxx, xxxxx spravuje xxxxxx xxx dělníky v xxxxxxxxxx průmyslu. Ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobu upozorní, xx xxxxxx-xx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx dávky; xxxxx ji xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x adrese xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx. 35 xxxx. 3 xxxxxxxx

Xxxxxx 33

Xxxxxxxxxx k xxxx, ve xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx čl. 35 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu vyzvaná x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx instituci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx posledně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx již xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Článek 34

Xxxxxxx výdajů xxxxxxxxx během xxxxxx x xxxxxx členském xxxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu

1. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx, xxx xx příslušný stát, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené x xx. 20 odst. 1, 2 x 5 x v xxxxxxxx 21, 23 x 31 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pobytu.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX 3

XXXXXXXXXX, XXXXX X XXXXX (DŮCHODY)

Podávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx x dávky

Článek 35

Xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx pojištěn výhradně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxx XXX nařízení x x případě xxxxxxxx v xx. 40 xxxx. 2 xxxxxxxx

1. X xxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxx 37, 38 x 39 xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 40 xxxx. 2, xx. 42 xxxx. 1 x čl. 42 xxxx. 2 nařízení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx členského xxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxx podléhal x xxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx poté xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx podána; xxxx xxxxx xx považuje xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx datum xxxxxx xxxxxxx x důchod xxx, xx xxxxxxx xxxx poskytování těchto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. X případě xxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 1 písm. x) nařízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxx naposledy xxxxxxxx, výši x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx před zhoršením xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 41 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx 2 se nepoužije x xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 1 písm. x) nařízení. X xxx případě xx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 36

Xxxxxxx x xxxxx ve xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx (s xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx) x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx neuvedených x xxxxxx 35 prováděcího xxxxxxxx

1. X pobírání xxxxx na xxxxxxx xxxxxx 40 až 51 nařízení, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x článku 35 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podá xxxxxxx osoba žádost xxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxx uplatňovanými uvedenou xxxxxxxxx. Nezískal-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx žádost instituci xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx předpisům xxxxxxx xxxxxxxxx podléhal, xxxxxxx xxxxxxx datum, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Pokud xx xxxxxxx bydliště xx území členského xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xx žadatel xxxxxxxx xx území xxxxx, který není xxxxxxxx xxxxxx, podá xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pracovník xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx státním příslušníkem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxx.

4. Xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souběžné přiznání xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dotčených xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx žadatel xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx. 44 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx žádá x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx které xx měl xxxxx.

Článek 37

Xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x článku 36 xxxxxxxxxxx nařízení

Podávání xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 36 prováděcího nařízení xxxxxxx těmto pravidlům:

a) xxxxxx musí být xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x musí být xxxxxxx xx formuláři xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy

i) xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx uvedeném x xx. 36 odst. 1;

xx) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx pracovník naposledy xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 36 xxxx. 2 x 3;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žadatelem xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x žádosti xxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx území má xxxxxxx bydliště;

c) xxxxxxx xxxx uvést, pokud xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx úmrtí (důchody) xxxxx členských xxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojištěn, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxx které xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o zaměstnání, xxxxx má x xxxxxx;

x) žádá-li x xxxxxxx s čl. 44 xxxx. 2 xxxxxxxx žadatel x xxxxxx xxxxxxxxxxx jakýchkoli xxxxx xx xxxxx, xx xxxxx by xxx nárok xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členských xxxxx, xxxx upřesnit, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxx xxxx.

Xxxxxx 38

Potvrzení týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx

1. X pobírání xxxxx xxxxx xx. 39 odst. 4 xxxx xx. 47 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se rodinných xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxx xxxx, kteří xxxx bydliště xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx ve xxxxxx xx sídlo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx určená xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xxxx bydliště. Xxxxxxxxxx xx. 25 odst. 2 xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přiznání xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejnovějších xxxxxx x osobním stavu xxxx rodinných příslušníků, x výjimkou xxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx ve xxxxxx xx xxxxxxx uvedená xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dotyčnou xxxxxxxxx, xxx rodinní xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx, že rodinní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nesplňují, xxxx xxxxxxx xxxxxxx odkázáni xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx posílá xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 39

Zpracování xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výhradně xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX nařízení

1. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xx. 37 xxxx. 1 xxxxxxxx, vyžádá xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx, xx instituce, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěn, potvrzení x dobách pojištění xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx posledně xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx v xxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského státu xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

3. X xxxxxxx uvedeném x čl. 39 xxxx. 3 nařízení xxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx spis instituci, x které xxx xxxxxxxxx naposledy xxxxxxxx.

4. Xxxxxx 41 xx 50 xxxxxxxxxxx nařízení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1, 2 a 3.

Xxxxxx 40

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx určení xxxxxx invalidity přihlíží xxxxxxxxx členského státu x xxxxxxxx a xxxxxxxxx zprávám x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx právo xxxxxx žadatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xx. 40 xxxx. 3 xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx o dávky x xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 36 prováděcího xxxxxxxx

Článek 41

Určení instituce xxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx

1. Xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 36 prováděcího xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně uvědomí x žádostech x xxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tak, aby xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx x bez xxxxxxxx.

Xxxxxx 42

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

1. Xxx zpracování xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx formulář, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx předání xxxxxxxxxx dokladů.

Článek 43

Postupy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 42 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pojištění xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx uvedeného xxxxxxxxx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx případ xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxx) kteréhokoli xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx je xxxxxxx xxxxx jedna xxxxx xxxxxxxxx, vyplní tato xxxxxxxxx xxxxxxx formulář x zároveň xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx získané xxxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxx xxxxx, kterou xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx doby xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x souladu x čl. 46 xxxx. 2 xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx a xx-xx xxxxx výši xxxxx odpovídající těmto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx uvedený v xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) a b); xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) jsou xxxxxxxxx provádějící xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

3. Xxxx-xx dotčeny xxx nebo xxxx xxxxxxxxx, vyplní každá x těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx s přihlédnutím xxxxx x dobám xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xx-xx možné xxxx xxxxx odpovídající xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx provádějící xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx.

Xx xxxxxxxx všech formulářů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx instituce provádějící xxxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx do xxx xxxxxxx teoretickou x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx s xx. 46 xxxx. 2 xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti.

4. Jakmile xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx 3 zjistí, xx xx xxxxx xxxxxx xx. 40 odst. 2 xxxx čl. 48 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx, xxxxxxx x tom xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

5. X případě zmíněném x xx. 37 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žadatel xxxxxxxx, xxx u xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 42 xxxx. 1 prováděcího xxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx uplatňovaných xxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 44

Instituce xxxxxxxx x přijetí rozhodnutí x stupni invalidity

1. X xxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 40 xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx žadatele. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx je schopna xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 45 xxxxxxxx, xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Neprodleně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dotčeným xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 45 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxx (xxxx než týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně instituci xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jí uplatňovanými xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Případně xxxx xxx případ za xxxxxxxx xxxxxxxx vrácen xxxxxxxxx instituci v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poprvé xxxxxxxx.

Xxxxxx 45

Xxxxxxxxxx výplaty x xxxxxx xxxxx

1. Xxxxxx-xx instituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti, že xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx nutné přihlížet x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx základě xxxxxxxx 1, xxx x informací poskytnutých xxxxxxxxx provádějící zpracování xxxxxxx xxxxx čl. 43 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývá, xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx uplatňující xxxxxxx xxxxxx předpisy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx provádějící xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje x její povinnosti xxx xxxxxx.

3. Xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxxx na xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx členského xxxxx x přihlédnutím xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxx prozatímní výplatu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Instituce, xxxxx má xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, 2 nebo 3, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvědomí xxxxxxxx, xxxxxxx jej xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx němu nelze xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 žádná xxxxxxxxxx xxxxx, ale x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx čl. 46 odst. 2 xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx provádějící xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejíž výše xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxxxxxx přiznána xxxxx xx. 46 xxxx. 2 xxxxxxxx.

6. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx příslušné xxxxx xxxxxx členských xxxxx xx xxxxx dohodnout xx xxxxxxxxxxx jiných xxxxx prozatímní výplaty xxxxx x případech, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx uzavřené x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 46

Výpočet dávek x xxxxxxx souběhu xxx xxxxxxxxx

1. Pro xxxxxxx teoretické a xxxxxxxx výše xxxxx x xxxxxxx s xx. 46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) nařízení xx xxxxxxx pravidla xxxxxxxxx v čl. 15 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx takto xxxxxxxx xx zvyšuje x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx pokračujícího pojištění, xxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxx kterých xxxx xxxx xxxx pojištění xxxxxxx.

2. Xxx xxxxx xx. 46 xxxx. 3 xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dobrovolného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojištění.

3. Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx připojištění uvedeného x čl. 15 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx. 15 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

Článek 47

Xxxxxxx výpočet xxxx dávek náležejících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 46 xxxx. 3 xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxx v xx. 46 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytnout.

Xxxxxx 48

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx institucí, x přihlédnutím případně x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 47 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx instituci provádějící xxxxxxxxxx xxxxxxx. Každé xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Po xxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxx je instituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxx x xxxx jazyce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx připojí xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx běží xxxxxx xxx dne obdržení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxx odeslání xxxxxxxx xxxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx provádějící xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxxx x xxxxxxx x ní kopii xxxxxxxxxx ostatních institucí.

Článek 49

Xxxxxxxx dávek

1. Xxx xxxxx čl. 49 xxxx. 2 x 3 x xx. 51 odst. 2 nařízení xx xxxxxx 45 x 47 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Přepočet, xxxxxx xxxx pozastavení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídající rozhodnutí xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, u které xxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxx prostředky a xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dotyčnou xxxxxx.

Xxxxxx 50

Opatření k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1. x) x) Xxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx příslušná x xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx členského státu xx použití xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx téhož xxxxxxxxx státu (xxxx xxxxxxxxxx) veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx xx totožnosti xxxxxxxxxx, xxxxx nástupu xx xxxxxxxxxx x xxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxx a číslo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

xx) Navíc příslušná xxxxxxxxx uvedená v xxxx x), je-li xx možné, předá xxxxxxxx určenému xxxxx xxxx i) xxxxxxx xxxxx informace, xxxxx xxxxx usnadnit a xxxxxxxx xxxxxxx přiznání xxxxxxx.

xxx) Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxxx subjektu určenému xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

xx) Xxx xxxxx bodů x), xx) a xxx) xx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxx orgány xx xxxxxx pracovníka xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sestaví xxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxx xxxxx rok xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx kontroly x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 51

1. Xxxxx xxxxx přijímající xxxxx, xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nezpůsobilosti,

c) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx skončení profesní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) dávky xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xx bydliště xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dávky, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx instituce správní xxxxxxxx x lékařské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx příjemce postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx posledně xxxxxxxx xxxxxxxxx. Instituci příslušné xxx vyplácení xxxxx xxxx zůstává zachováno xxxxx xxxxxxx prohlídku xxxxxxxx lékařem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx-xx xx, že xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxx xx prostředky xxxxxxxxxxx předepsanou mez x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pobytu nebo xxxxxxxx xxxxxx instituci xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x kontrolu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zpráva xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, výši příjmu xxxx prostředků, které xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx ukončené xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx stejné xxxxxxx pracovníku xx xxxxxx úrovni, jako xx xxxxxxx xxxxx, x povolání, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, které určí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx odborného xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 52

Xxxxx xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dávek, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx získá xxxxx xx xxxxx x má xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, než xx xxxxxxxxx stát, xxxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 53

Metoda vyplácení xxxxx

1. Pokud instituce xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x členském xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxx, které xxxx bydliště na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, dávky xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyplácení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx styčného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxx xx dávky xxxxxxxx stanoveným x xxxxxx 54 xx 58 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx majícím xxxxx xx dávky xxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx pro vyplácení, xxxxx má instituce xxxxxxxxx xxxxx použít, xx uveden v xxxxxxx 6.

2. Xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx mohou dohodnout xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dávek x xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx dotyčnými xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxxxxx nařízení x xxxxxxxx xxxx použitelná x xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5.

Xxxxxx 54

Sdělení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dávky xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx bydliště, xxxx instituci místa xxxxxxxx (xxxxx xxxx xxx "vyplácející subjekt") xxxxxxxx rozvrh xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doručen xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 55

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zaplatí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx členského xxxxx, xx jehož území xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 54 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx uskutečňuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx instituce xxxxxxxxx xxx vyplácení xxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx vyplácející xxxxxxx, ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx příslušná xxx xxxxxxxxx dávky xxxxxxxx zašle xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, připíše xx xxxxxxxx vyplácejícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxxxx sídlo.

3. Názvy x xxxxx bank xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 7.

Článek 56

Xxxxxxx splatných xxxxxx vyplácejícím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx x rozvrhu xxxxxxxxxx x xxxxxx 54 xxxxxxxxxxx nařízení xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyplácení xxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovenými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kterýkoli jiný xxxxxxx jím xxxxxx xxxxx x jakýchkoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pozastavení xxxx xxxxxx dávek, xxxxxxx xxxxxxx platby. Xxxxx platí x x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx nárok xx xxxxx přemístí xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Vyplácející xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dávky xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx nevyplácení. V xxxxxxx úmrtí xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x případě xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vdovce oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx datum xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 57

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx plateb xxxxxxxxx x xxxxxx 56 xxxxxxxxxxx nařízení

1. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx plateb uvedených x článku 56 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx výplatního xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyplacených xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dávky xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx částka vyjádřená xxxxxxx x slovy x měně členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx sídlo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platbám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx vyplácejícího xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx uskutečňování xxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vyplácení xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x hodnota, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxx prokázaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx proti částkám, xxxxx má zaplatit xxxxxxxx x xxxxx xxxx kapitoly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 58

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dávek, zejména xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxxx získat od xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Článek 59

Oznámení x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členských xxxxx xxxxxxxx xxx bydliště x území jednoho xxxxx xx území xxxxxx xxxxx, oznámí xxxx skutečnost instituci xxxxxxxxx xxx vyplácení xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

KAPITOLA 4

PRACOVNÍ XXXXX X XXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxxxxx článků 52 x 53 xxxxxxxx

Xxxxxx 60

Xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx

1. X xxxxxxxx xxxxxxx dávek xxxxx xx. 52 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx na xxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Potvrzení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxx, předloží xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z povolání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx pracovník xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přímo xx xxxxxxxxx instituce x xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx věcné xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx splňuje xxxxxxxx xxxxxx na xx.

2. Potvrzení xxxxxxx x platnosti, dokud xxxx instituci místa xxxxxxxx oznámeno jeho xxxxxxx. Je-li však xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx jeho xxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx každé xxx xxxxxx.

3. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníkem, xxxxx potvrzení xx xxxxx předpokládanou xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx instituci xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx.

4. Xxx každé xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx dávek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx bydliště.

5. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx, xxx se x ní xxxxx, xxxxx přijetí xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx z nemocnice.

6. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předem příslušnou xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx věcných dávek xx seznamu x xx. 24 xxxx. 2 nařízení, xxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx patnáct xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxx námitka vznesena, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dávky xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx, která xx mohla xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, zejména x skončení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx změně xxxxx bydliště xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx instituci xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx místa xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx nároku xx věcné xxxxx.

8. X xxxxxxx příhraničních xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x malé xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozbory x xxxxxxx prováděny xxxxx x členském xxxxx, xx xxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxx doporučeny x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

9. Dva xxxx více xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx stanoviska xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx prováděcích xxxxxxxxxx.

Článek 61

Peněžité xxxxx xxxx než důchody x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, než je xxxxxxxxx xxxx

1. K xxxxxxxx peněžitých dávek xxxxxx xxx důchodů xx xxxxxxx xx. 52 písm. b) xxxxxxxx se musí xxxxxxxxx xxxxxxx do xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxx právní xxxxxxxx uplatňované příslušnou xxxxxxxxx nebo institucí xxxxx bydliště, potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníka.

2. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx pracovník xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx stanovené xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařsky xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Toto xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx předpokládanou xxxx xxxxxxxx neschopnosti, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. X xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x každém xxxxxxx xx tří xxx xxx dne, xxx xx xx xxx pracovník xxxxxx, xxxxxxxx vyšetřit, xxxx xx xxx u xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře, xx které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tří xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx provede xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx x xx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx instituci, xxxxxxx xxxxx den, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovníkovi xx xxxxxxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx vyhrazuje xxxxx xxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx výběru.

6. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neudělit, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy země xxxxxxxx, xxxx xxxxxx-xx, xx pracovník je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx bydliště.

7. Jakmile xxxxxxxxx znovu nastoupí xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx oznámení xxxxxx xxxxxxxx uplatňované xxxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx, xxxxxxx mezinárodními poštovními xxxxxxxxxx, x uvědomí x xxx instituci xxxxx bydliště x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx vyplácí xxxxxxxxx xxxxx bydliště na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x sdělí xxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx splatnosti x xxxxxxxxx dobu, po xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

9. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx příslušné xxxxx těchto států xx mohou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx 55 xxxxxxxx

Xxxxxx 62

Věcné xxxxx x xxxxxxx pobytu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx

1. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedený x xx. 14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle článku 11 prováděcího xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx potvrzení, xx xxxxxxxx x xxxxxxx nároku xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

2. X xxxxxxxx xxxxxxx dávek xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 14 odst. 1 xxxx. x) nařízení, xxxxx se během xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Potvrzení xxxxx xxxxxxx datum, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zaměstnán uvedeným xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxxx příslušné xxxxxxxxx. U xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx podmínky x xxxxxxx nároku xx věcné xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx pracovník xxxxxxx xx instituci xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ošetřením, xx xxxxxxx xx předložení xxxxxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx pobytu xx xx xxx dnů xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx odstavcích 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx nároku xx xxxxx xxxxx. Instituce xxxxx xxxxxx je xxxxxxx poskytovat xxxxx xxxxx, xxxxx neobdrží xxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx než třicet xxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx ní. Je-li xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx věcné xxxxx x xxxxxxx s xx xxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, a instituce xxxxx xxxxxx pokračuje x xxxxxxxxxxx uvedených xxxxx.

5. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx 2 se xxxxxxxxx xxxxx xx. 36 xxxx. 1 xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2 xxxxx pracovníci xxxxxxx x uvedených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx potvrzení podle xxxxxxxx 7.

7. K xxxxxxxx xxxxxxx dávek xx základě xx. 55 odst. 1 xxxx. a) xxxx x) nařízení, x xxxxxxxx případů, xxx xxxxx domněnka xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx nárok xx xxxxx dávky. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx je instituce xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xx. 60 xxxx. 5, 6 a 9 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Článek 63

Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxx

1. X xxxxxxxx věcných dávek xx xxxxxxx xx. 55 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxx, xx xx nárok xxxxxx xxxxxxx uvedené xxxxx. Potvrzení, xxxxx xxxxxx příslušná instituce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xxxxx být xxxxx dávky xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Potvrzení xxxx xxx na xxxxxx xxxxxxxxxx vydáno xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx předem.

2. Xxxxxxxxxx xx. 60 xxxx. 5, 6 a 9 prováděcího nařízení xx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx uvedeném x xx. 55 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxxxxxxx.

Xxxxxx 64

Xxxx peněžité xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx 61 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxx xx základě čl. 55 odst. 1 xxxx. x) xxxx xx) xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území členského xxxxx, xxx nevykonává xxx xxxxxx profesní xxxxxxx, xxxxxxxxxx oznámení x zastavení práce xxxxxxx x xx. 61 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx článků 52 xx 56 xxxxxxxx

Článek 65

Oznámení, vyšetřování x výměna informací xxxx xxxxxxxxxxx týkající xx pracovního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, než xx xxxxxxxxx stát

1. Xxxxx x pracovnímu xxxxx dojde xxxx xxxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx lékařsky xxxxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, učiní xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx v souladu x právními předpisy xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx kterém xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx oznámení xx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx instituci xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx nebo je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x všechny xxxxxxxx informace, které xxxx posledně uvedená xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Existují-li x případě xxxxx, xx kterému xxxxx xxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx je xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vyšetřovatele x xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jmenováním xxxxx, xxxxx xx má xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

4. Xx xxxxxxxx léčení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx s lékařskými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx zranění xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Příslušnou xxxxxx uhradí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí xx xxxx xxxxxxxxx instituce.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituci xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 66

Pochybnosti, zda xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. Xxxxx v případech xxxxxxxxx x xxxxxx 52 xxxx xx. 55 xxxx. 1 xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úrazů xxxx xxxxxx z povolání, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx věcné xxxxx; xxxx dávky xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx potvrzení nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 20 x 21 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Jakmile xx x této věci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx poskytovala. Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ani nemocí x xxxxxxxx, poskytuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx. Jinak xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pracovníkem x xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx článku 57 xxxxxxxx

Xxxxxx 67

Xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. X případě xxxxxxxx v xx. 57 odst. 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx příslušné pro xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost způsobilou xxxxxxx xxxxxxxx nemoc, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, která oznámení xxxxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx-xx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, že xxxxxxx xxxxxxxxx vyvolat xxxxxxxx nemoc x xxxxxxxx xxxx vykonávána xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx doklady odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, podle xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, zjistí, že xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx. 57 xxxx. 2 x čl. 57 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxx, tato instituce

a) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx jehož xxxxxxxx xxxxxxxx nemocný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dotyčnou xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x);

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobu x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx uvede zejména xxxxxx odmítnutí dávek, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx jejich xxxxxx x xxxxx, xxx byl xxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxx a).

4. Xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyvolat xxxxx x povolání.

Článek 68

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx institucemi v xxxxxxx odvolání proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx — Vyplácení xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

1. Pokud xx xxxxxx odvolání proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dotyčnou nemoc x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci, xxxxx xxxx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 67 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterého xxxx xxxxxxxx.

2. Xxx-xx xxxxx xx xxxxx získán xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x přihlédnutím x xx. 57 xxxx. 2 a 3 písm. a) x xxxx. x) xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx konzultaci x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx podáno. Posledně xxxxxxx instituce nahradí xxxxxx xxxxxxxxxxx záloh, xxxxxxxx je xx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx výše xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 69

Rozdělení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x případech sklerogenické xxxxxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxx xx. 57 xxxx. 3 xxxx. c) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx přiznávají xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 57 xxxx. 1 nařízení (xxxx xxx "instituce příslušná xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přehled x souhrn xxxxx xxx xxxxxxxxx (starobní xxxxxxxxx) xxxxxxxxx nemocným xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx x dotčených xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx postoupí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx starobního pojištění, x xxxxxxx xxx xxxxxxx pojištěn v xxxxxx x těchto xxxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zapíše doby xxxxxxxxx (xxxxxxxx pojištění) xxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx náklady xxxx sebe x xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx; rozdělení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx, zejména x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxx rozdělení;

d) na xxxxx každého kalendářního xxxx zašle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek xxxxx x ostatních dotyčných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx daného xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx každé x xxxx xxxxx xxxxxxxxx stanoveného x xxxxxxx c); každá x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx peněžitých xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx čl. 58 xxxx. 3 xxxxxxxx

Xxxxxx 70

Potvrzení týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx peněžitých xxxxx xxxxxx xxxxxxx

1. X xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 58 xxxxxxxx xxxxxxxx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxx je xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx příslušná xxx přiznávání peněžitých xxxxx.

Xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Ustanovení xx. 25 odst. 2 xxxxxxx x třetího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně.

Namísto xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx instituce xxxxxxxxx xxx přiznání xxxxxxxxxx dávek požadovat, xxx xxxxxxx předložil xxxxxxxxxx listiny o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx rodinných xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxx instituce xxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx rodinní příslušníci xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx žadatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx článku 60 xxxxxxxx

Xxxxxx 71

Xxxxxxxx nemoci x povolání

1. V xxxxxxx uvedeném v xx. 60 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx instituci členského xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx nárok xx xxxxx, xxxxxxx informace xxxxxxxxxx se k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx instituce xx xxxx xxxxxxx xx kteroukoli xxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

2. V xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 60 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek xxxxxx xxxxxxxx dotyčným xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx nést xxxxxxxx uvedené xxxxxxxxx x xxxxxxxx zhoršení, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx částku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx první instituci xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx.

3. V případě xxxxxxxx x xx. 60 xxxx. 2 xxxx. x) první xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx příslušná pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. X xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 60 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxxx se použije xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx. 61 xxxx. 5 nařízení

Xxxxxx 72

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovního xxxxx xxxx xxxxxxxx nemoci x xxxxxxxx

1. X xxxxxxxxx xxxxxx neschopnosti x případě xxxxxxxx x čl. 61 xxxx. 5 nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx pracovní xxxx xxxx kdy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo nemocích x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x době, xxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxxxx na stupeň xxxxxxxxxxxx způsobený xxxxxx xxxxxxxxxxx případy.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nároku xx dávky x xxxxxx xxxx dávek x xxxxx stupeň xxxxxxxxxxxx způsobené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx na kteroukoli xxxxx instituci, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx získala xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobena xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xxxx pracovník xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxx předchozí pracovní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx x pokud xxxxx xxxxxxxx informace, xxxxx by xxxxxxxx xxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxx xx xxxx xxx, xxxxxxx xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx. 62 xxxx. 1 xxxxxxxx

Xxxxxx 73

Instituce, na xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx provozů xxxxxxx, xxxxxxxx pobývají nebo xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx

1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 62 odst. 1 xxxxxxxx, xxxxx jsou x zemi xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxx pracovní úrazy x nemoci z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx dělníky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rovnocenné xxxxxx poskytovaným zvláštním xxxxxxxx xxx pracovníky x dolech a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x členském státě, xx xxxxxx xxxx xxxxx bydliště xxxx xxx pobývají, na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x příloze 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, i xxxx xx nejbližší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se na xxxxxxx v ocelářském xxxxxxxx, a ta xx povinna dávky xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx provozech výhodnější, xxxx tito xxxxxxxxxx xxxxx obrátit se xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx systému, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x členském xxxxx, xx xxxxxx pobývají xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx dělníky v xxxxxxxxxx průmyslu. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxx, xx xxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx příslušnou xxx xxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxx výhodnější xxxxx; xxxxx xx musí xxxxxx název a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx. 62 odst. 2 nařízení

Článek 74

Přihlédnutí k xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx byly xxxxxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxxx státu

Pro xxxxx xx. 62 odst. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx instituci xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx posledně xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx úraz xxxx tutéž xxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx žádostí o xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx za nemoci x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 57 xxxxxxxx

Článek 75

1. X xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx po něm, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx u příslušné xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxx bydliště, xxxxx xxxx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pravidlům:

a) x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x žádost xxxx xxx vyhotovena xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí;

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx připojenými x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx potvrzena příslušnými xxxxxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx území xx žadatel xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznámí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxxxxxxxx xxxxx; kopii xxxxxx xxxxxxxxxx zašle xxxxxxxx xxxxx členského xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx prohlídky

Xxxxxx 76

1. Správní xxxxxxxx x lékařské xxxxxxxxx stanovené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodů xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx území xx xxxxx mající xxxxx xx dávky xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx posledně xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx však xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx mající xxxxx xx dávky xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x každé xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx sirotka, xxxxx xx mohla xxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Článek 77

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx žadatelům x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 53 xx 58 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

KAPITOLA 5

POHŘEBNÉ

Provedení xxxxxx 64, 65 x 66 nařízení

Článek 78

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx, na xxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx instituci, xxxx instituci xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx musí být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx potvrzena příslušnými xxxxxxxx členského státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx bydliště.

Xxxxxx 79

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

1. X xxxxxxxxx článku 64 xxxxxxxx předloží xxxxxxx xxxxxxxxx instituci potvrzení xxxxxxxxx doby pojištění xxxxxxx pracovníkem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx uvedené potvrzení, xxxxxx xx je xxxxxxxxx instituce od xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xx-xx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 obdobně.

XXXXXXXX 6

XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx 67 xxxxxxxx

Xxxxxx 80

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

1. K uplatnění xx. 67 odst. 1, 2 xxxx 4 xxxxxxxx předloží xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvádějící xxxx xxxxxxxxx nebo doby xxxxxxxxxx získané dříve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx podléhal, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx buď xxxxxxxxx příslušná xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx instituce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxxxxxxx-xx uvedené potvrzení, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx instituce od xxxxx xxxx xxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxx.

3. Xx-xx ke splnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu nezbytné xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx získaným xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx 68 nařízení

Xxxxxx 81

Xxxxxxxxx pro xxxxxxx dávek

Pokud xx xxx výpočet xxxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxx x čl. 68 xxxx. 1 xxxxxxxx x pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zaměstnání xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx má xxxxxxx instituce sídlo, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávaného alespoň xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx potvrzení, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx naposledy xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 82

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mají být xxxxx v xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

1. X xxxxxxxxx xx. 68 xxxx. 2 xxxxxxxx předloží dotyčná xxxxx xxxxxxxxx instituci xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků, xxxxx mají xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, než xx xxxx, ve xxxxxx xx uvedená xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx instituce určená xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx tito xxxxxxx xxxxxxxxxxx bydliště. Xxxx potvrdit, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxx výpočtu xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx náležejících xxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx dvanáct xxxxxx xxx dne vydání. Xxxx xxx xxxxxxxx; x xxx xxxxxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxx. Dotyčná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vyžadující změnu xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx nastala.

Provedení xxxxxx 69 xxxxxxxx

Xxxxxx 83

Xxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na dávky, xxxxx nezaměstnaná xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. K xxxxxxxxx nároku na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xx. 69 odst. 1 nařízení xxxxxxxxx xxxxx, xx které xxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx. Příslušná xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

x) xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx nezaměstnané xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu,

b) xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx službám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx podle xx. 69 odst. 1 xxxx. x) nařízení xxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xx kterého xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx dobu x xxxxxxx x xx. 69 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxx, xx kterou je xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx na dávky xxxxxx.

2. Nezaměstnaná xxxxx, xxxxx xx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx hledat xxx xxxxxxxxxx, před xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx potvrzení, xxxxxx xx je instituce xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx instituce. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxx xxxx zajistit, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 69 xxxxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx nezaměstnaná xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx nezaměstnaná osoba xxxxxxx, a datum, xxx xxxx vyplácení xxxxx zahájeno, a xxxxxxx xxxxx příslušného xxxxx postupem stanoveným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba odešla.

Instituce xxxxx, do kterého xxxxxxxxxxxx osoba odešla, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, jako xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx osobu xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx instituci x xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx se x xx xxxxx, x x případech, kdy xxxx dávky xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Příslušná xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxx x od kterého xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nezaměstnané xxxxx na dávku xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx případně xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx takových xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx orgánu.

4. Dva xxxx xxxx členských xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx stanoviska xxxxxxx xxxxxx dohodnout xx zavedení xxxxxx xxxxxxxxxxx pravidel.

Provedení xxxxxx 71 xxxxxxxx

Xxxxxx 84

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx posledního xxxxxxxxxx xxxx bydliště x xxxxx členském xxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxx

1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 71 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx) a xxxx. x) xxxx xx) xxxxx větě xxxxxxxx xx instituce xxxxx bydliště xxxxxxxx xxx účely xxxxxx 80 xxxxxxxxxxx nařízení xx příslušnou instituci.

2. Xxx podání žádosti x dávky xxxxx xx. 71 odst. 1 písm. b) xxxx xx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx potvrzení xxxxxxxxxxx x xxxxxx 80 xxxxxxxxxxx nařízení, xxxxxxxxx xx instituce xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které uvádí, xx xxxx xxxxx xx xxxxx podle xxxxxx 69 xxxxxxxx.

3. Xxx xxxxx xx. 71 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx instituci.

XXXXXXXX 7

XXXXXXX DÁVKY X RODINNÉ XXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx 72 xxxxxxxx

Xxxxxx 85

Xxxxxxxxx x dobách xxxxxxxxxx

1. K xxxxxxxxx xxxxxx 72 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx získané xxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx podléhala.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx instituce xxxxxxxxx xx xxxx rodinných xxxxx členského xxxxx, x kterého xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxxx, vyžádá xx xx xxxxxxxxx instituce xx xxxxx nebo xxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxx potvrzení stanoveného x xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Je-li ke xxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu, použijí xx odstavce 1 x 2 obdobně.

Provedení xx. 73 odst. 1 x čl. 75 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx

Xxxxxx 86

Xxxxxxxxxx podléhající xxxxxxx předpisům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx než Xxxxxxx

1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xx. 73 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx pracovník potvrzení xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úřady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx obnovováno xxxxx xxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanoví, xx xxxxxxx xxxxx mohou xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx pracovníkovi, xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx vypláceny x xxxx bydliště (xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx).

4. Xxxxxxxxx úřady xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx států xx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx postupech xxx xxxxxxxxx rodinných xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 75 xxxx. 1 xxxx. a) x x) nařízení. Xxxx xxxxxx xx sdělují xxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx příslušnou instituci, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- o xxxxx xxxxx situace xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx rodinné xxxxx,

- x každé xxxxx počtu svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx rodinné xxxxx xxxxxxx,

- o xxxxx xxxxx bydliště xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

- x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx rodinné xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xxxx rodinní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx čl. 73 odst. 2 xxxxxxxx

Xxxxxx 87

Xxxxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx

1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 73 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx osvědčující, xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx právních předpisů. Xxxxxxxx pracovník xxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzující, xx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy uplatňovanými xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx rodinných xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx příslušníci xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx po dobu xxx měsíců xxx xxx vydání a xxxx xxx automaticky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

3. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, platí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 po xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mezitím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx.

4. Stanoví-li xxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx území xxxx xxxxxxx příslušníci xxxxxxxx, měsíční xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rodinných xxxxxxxx, zatímco xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoví, xx xxxxx xx xxxxxxx přídavky trvá xx xxxx odpovídající xxxx trvání zaměstnání, xxxx xxxxxxx přídavky xxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bydliště, xxxxxxxxxxx přídavků xx xxxxx xxx odpovídající xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx přídavky na xxxxx xxxxx.

6. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxx xxxx zaměstnání plněné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx pro výpočet xxxxxxxxx přídavků xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxx instituci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dni, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přemístí xxx xxxxxxxx x xxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu.

Instituce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx příslušnou instituci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx na její xxxxxx prohlášení xxxxxxx x odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxx x xxxxx změně své xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx bydliště.

Provedení xx. 74 xxxx. 1 xxxxxxxx

Xxxxxx 88

Xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx členského státu xxx Francie

Článek 86 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xx. 74 xxxx. 1 nařízení.

Provedení xx. 74 odst. 2 nařízení

Článek 89

Nezaměstnané osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx přídavků na xxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xx. 74 xxxx. 2 nařízení xxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v nezaměstnanosti xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná xx věcech nezaměstnanosti xxxx instituce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem xx xxxxxx nezaměstnané xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzující, xx xxxx nárok xx xxxxxxx přídavky podle xxxxxxxx předpisů země xxxxxxxx rodinných příslušníků xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xx. 87 xxxx. 2 až 8 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

KAPITOLA 8

XXXXX PRO XXXXXXXXXX DĚTI DŮCHODCŮ X XXX SIROTKY

Provedení xxxxxx 77, 78 x 79 xxxxxxxx

Xxxxxx 90

1. K xxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx 77 nebo 78 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx instituci xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxx stanovenými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx-xx však xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx sídlo, xxxx svou žádost xxxxx buď xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx instituci xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx žádost postoupí xxxxxxxxx instituci, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx. Toto xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxxx xx uplatňovaných xxxxxxxx xxxxxxxx nárok xxxxxxxxxx, xxxxxxxx neprodleně xxxx xxxxxx spolu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx získal nejdelší xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxx záležitost za xxxxxxxx xxxxxxxx vrácena xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx jehož právních xxxxxxxx xxxxxxxxx získal xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx komise x xxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx doplňkové postupy xxx xxxxxxxx žádostí x dávky.

Xxxxxx 91

1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 77 xxxx 78 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 53 xx 58 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx určí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vyplácení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 77 xxxx 78 xxxxxxxx.

Xxxxxx 92

Každá osoba, xxxxx xxxx vypláceny xxxxx na xxxxxxx xxxxxx 77 xxxx 78 nařízení pro xxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx, uvědomí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto dávek

- x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxx nárok xx xxxxx,

- o xxxxx xxxxx x xxxxx dětí nebo xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

- x každé xxxxx xxxxxxxx dětí xxxx xxxxxxx,

- o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nárok xx rodinné dávky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx sirotky.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 93

Xxxxxxx dávek xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 94 x 95 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě čl. 19 odst. 1 x 2 nařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx členského státu x xxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 22, xx. 25 xxxx. 1, 3 x 4, xxxxxx 26 a xx. 29 xxxx. 1 nebo článku 31 xxxxxxxx nahrazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci, xxxxx uvedené xxxxx xxxxxxxxxxx, xx výši xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené instituce.

2. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 29 xxxx. 1 a x xxxxxx 31 xxxxxxxx x pro xxxxx odstavce 1 xx instituce místa xxxxxxxx důchodce xxxxxxxx xx příslušnou xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 6, určuje se xxxxxx, která xx xxx nahrazena, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx komise posoudí xxxxxxx pro výpočet xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

4. Pro xxxxx xxxxxxx xx neberou x úvahu xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx použitelné na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uplatňovaným xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxxx.

5. Odstavce 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 18 odst. 8 xxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx.

6. Xxx xxxx xxxx členských xxxxx xxxx příslušné úřady xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx stanoviska xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx, zejména xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 94

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a mateřství xxxxxxxx příslušníkům xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx bydliště xx xxxxxxx členském xxxxx xxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle čl. 19 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx příslušníkům xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx paušální xxxxxx xxxxxxxxx xxx každý xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výdajům.

2. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxx rodinu xxxxxxxxx xxxxxx rodin, xxxxx xxxx být xxxxx x úvahu xxxxx xxx, x snížením xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx určí podle xxxxxx xxxxxxxx:

x) průměrné xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx vydělením xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx ročním počtem xxxxxx pracovníků s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx berou x xxxxx, jsou xxxxxxx x příloze 9;

x) xxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx počet rodin, xxxxx xx xx xxxx x úvahu, xxxxx xxxxxxxxxx ročnímu xxxxx pracovníků, xxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx příslušníci xxxx xxxxx na xxxxx dávky, xxxxx xx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxx, xxxxx xx má xxxx x úvahu x xxxxxxx x xxxx. 3 písm. b), xx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx účel institucí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx sporu se xxxxxxxxxx dotyčných institucí xxxxxxxx účetní komisi xxxxxxx v xx. 101 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx nařízení.

5. Správní xxxxxx xxxxxxx metody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 3 x 4.

6. Dva xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxx xx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dohodnout xx xxxxxx metodách xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 95

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx pojištění v xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx

1. Částku xxxxxxx xxxxx poskytovaných xx xxxxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx paušální xxxxxx, která xx xx nejvíce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx důchodce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxx v xxxxx, x snížením xxxxxxxx částky x xxxxxx procent.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx pravidel:

a) průměrné xxxxx náklady xx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ročních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx všem důchodcům, xxxxxxx důchody jsou xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx v úvahu, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx počtem xxxxxxxx; xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx účel xxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxx v xxxxxxx 9;

x) při xxxxxxxxx xxxx institucemi xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx důchodců xxxxxxxxx x xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx, xxxxx mají x xxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xx xxxxx jednoho x xxxxxxxxx xxxxx, nárok xx věcné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx druhého xxxxxxxxx státu.

4. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx v xxxxx xxx odst. 3 xxxx. x), xx určuje xx xxxxxxx vedeného pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí xxxxxxxx xxxxxx komisi xxxxxxx v xx. 101 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx činitelů uvedených x xxxxxxxxxx 3 x 4.

6. Xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají být xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx čl. 63 xxxx. 2 nařízení

Xxxxxx 96

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pojištění xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členského státu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xx. 63 xxxx. 2 xxxxxxxx xx xxxxxx 93 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx použije xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx. 70 xxxx. 2 xxxxxxxx

Xxxxxx 97

Xxxxxxx dávek x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odcházejícím xx xxxxxx xxxxx, xxx zde xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 69 nařízení nahrazuje xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dávky xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené instituce.

2. Xxx nebo xxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxxxx úřady těchto xxxxx xx mohou

- xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx částek, xxxxx xx mají xxxxxxxx, xxxxxxx paušálních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

- xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx rodinných xxxxxxxx vyplacených xxxxx xx. 73 xxxx. 2 x 74 xxxx. 2 xxxxxxxx

Xxxxxx 98

Rodinní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx francouzským xxxxxxx předpisům xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x nezaměstnanosti podle xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx rodinných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx čl. 73 xxxx. 2 a 74 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přídavky xxxxxxxxx, ve xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx x každý x ostatních členských xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx a xxxxx každého z xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx vzájemnou xxxxxxx xxxxxxxx paušální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přídavků. X případě xxxxxxxx xxxxxxx se paušální xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ročním počtem xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxx částky xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) průměrné roční xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx získají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx mají xxxxxxx příslušníci xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nezaměstnaných xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx počtem xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx počet rodin, xxxxx se xx xxxx v xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx počtu pracovníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nezaměstnaných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx uvedeného příslušného xxxxx, xxxxxxx rodinní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přídavky xxxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx mají xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx komise xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxx xxxxxxx x čl. 101 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx nařízení xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3.

5. Francie x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx států nebo xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxx každého x ostatních xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx obdržení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx určování xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx

Článek 99

Správní xxxxxxx

Xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxx xxxx příslušné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx s xx. 84 xxxx. 2 třetí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx dávek xxxxxxxxx v xxxxxx 93 xx 98 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx může xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 100

Xxxxxxxx žádosti

1. Xxx xxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemusí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx tři xxxx xxxx více xxxxx xxxx xxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxx místu xxxx xxxxxxxxx příslušné xxx vyplácení dávek x xxxxxxxxxx státě.

2. X xxxxxxx o xxxxxxxx náhrady xxxx xxxxxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 94 x 95 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Článek 101

Xxxx pohledávek

1. Xxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rok xx xxxxxxx článků 36, 63, 70 x xx. 75 xxxx. 2 nařízení.

2. Xxxxxxx komise xxxx xxxxxx xxxxxxx jakékoli xxxxxxxx vhodné ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1, zejména xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stanovenými x xxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx komise, xxxxx k xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx určí xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx komise.

Xxxxxx 102

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx — Xxxxxx xxx xxxxxxx

1. Účetní xxxxxx

x) shromažďuje xxxxxxxx xxxxx x provádí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx;

x) xxxxxx správní xxxxxx xxxxxxxxxx zprávy o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx užitečné xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a) x x);

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx čl. 94 odst. 4 x xx. 95 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx týkající xx uplatňování xxxxxx 101 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx veškerou práci, xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 36, 63, 70 a čl. 75 xxxx. 2 xxxxxxxx xx uskutečňují xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx xx xxxxxxxx věřitelských xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Subjekty, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx částky, xxxxxxxxxxx xx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx; x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx věřitelským xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komisí.

5. Příslušné xxxxx dvou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx mohou dohodnout xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xx jiných xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 103

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxx všechna nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx účetních xxxxx.

Článek 104

Xxxxx dohod x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx 5

1. Xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 36 odst. 3, čl. 63 xxxx. 3 a xx. 70 xxxx. 3 nařízení a xxxxxxxxxxx xx. 93 xxxx. 6, xx. 94 xxxx. 6 x čl. 95 xxxx. 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x platnost, xxxxxxxxx použitelná, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ustanovením xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x která xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nařízení v xxxxxxxx, xx zapíší xx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx nařízení. Totéž xxxxx x ustanoveních, xxxxx budou xxxxxxxxx xx xxxxxxx čl. 97 odst. 2 x 98 xxxx. 2 prováděcího xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx kontroly x lékařské xxxxxxxxx

Článek 105

1. Xxxxxxx xxxxxxx se správními xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxxx xxx přiznání, xxxxxxxxxxx xxxx přezkoumání dávek xxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxx byly xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxx xxxx xxxx členských xxxxx xxxx příslušné xxxxx xxxxxx členských xxxxx xx však xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx způsobech náhrady, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx se xxxxxx do přílohy 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx vstupu xxxxxxxx x platnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vyplácení peněžitých xxxxx

Xxxxxx 106

Xxxxxxxxx úřady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komisi xx stanovených xxxxxxx x postupy stanovenými xxxxxxxx xxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 107

Xxxxxxxx xxx

1. Xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx měnovými xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx měnovým xxxxxx:

x) xxxxxxxx: xx. 12 xxxx. 2, 3 x 4, xx. 19 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx, čl. 22 xxxx. 1 xxx xx) xxxxxxxx xxxx, xx. 25 xxxx. 1 písm. b) xxxxxxxxxxxx xxxx, xx. 41 odst. 1 xxxx. x) x x), xx. 46 xxxx. 3 x 4, článek 50, xx. 52 xxxx. x) poslední xxxx, xx. 55 xxxx. 1 xxx xx) xxxxxxxx věta, čl. 57 xxxx. 3 xxxx. x), čl. 60 xxxx. 1 xxxx. x), čl. 60 xxxx. 2 xxxx. x), xx. 70 xxxx. 1 x 2 a xx. 71 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xx) xxxxxxxxxxxx xxxx;

x) prováděcího xxxxxxxx: xxxxxx 34, čl. 101 xxxx. 1, xx. 102 xxxx. 1 písm. b) x xx. 119 xxxx. 2.

2. V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx platby.

HLAVA VI

RŮZNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 108

Xxxxxxxx xxxxxxxxx sezónního xxxxxxxxxx

X prokázání, že xx sezónním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x čl. 1 xxxx. x) nařízení xxxx pracovní xxxxxxx xxxxxxxxxx službami zaměstnanosti xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx prací, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx zaměstnání xx xxxxxxx povahu.

Xxxxxx 109

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvků

Zaměstnavatel, xxxxx nemá xxxxx xxxxxxxxx x členském xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx pracovník xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx uzavřít xxxxxx, xx bude xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx placení příspěvků.

Zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členského státu x každém xxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 110

Vzájemná správní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dávek

Navrhne-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxx, která obdržela xxxxx, xxx jí xxxxxxxxxx, xxxxxxxx instituce xxxxx bydliště této xxxxx nebo instituce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxx.

Xxxxxx 111

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxx přezkoumávání xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxx III xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx překračující xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kteréhokoli xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx pro vyplácení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené xxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedenému příjemci. Xxxxxxxx uvedená xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx dávku xxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx, použije xx xxxxxxxx 2.

2. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dávek xxxxxx překračující xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požádat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vyplácení xxxxx xxxxxx příjemci dávek, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku xx xxxxxx, xxxxx příjemci xxxxxxx. Posledně xxxxxxx xxxxxxxxx provede odečet xx xxxxxxxx a x rámci omezení xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x převede odečtenou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx během xxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušné xxx xxxxxxxxx dávek xx prospěch xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x částek, xxxxx xxxx instituce xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx území členského xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx dávky podle xxxxxxxx předpisů jiného xxxxxxxxx státu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, má-li xx xxxxxx xxxxx xx vrácení xxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené osobě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušné pro xxxxxxxxx xxxxxx dávek xx prospěch xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx provede xxxxxx xx podmínek a x rámci omezení xxxxxxxxxxx pro toto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 112

Xxxxx některá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx oprávněné, xxx přímo, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xxxxxxx stane xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx případu, xxx xx neprávem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 113

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Není-li xxxxx xx xxxxx dávky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxxxx domněnky xxxxxxx v xx. 20 xxxx. 2 xxxx x xx. 62 odst. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Výdaje xxxxxxxxxx institucí místa xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx neobrátil xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx věcné dávky, xxx xxxxxxx věcné xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 20 xxxx. 2 xxxx čl. 62 odst. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nahrazuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx instituce určená xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx úřadem dotyčného xxxxxxxxx xxxxx.

3. Příslušná xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx určená xxx xxxxx účel xx zachová xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Uvedené instituce xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x čl. 101 xxxx. 3 prováděcího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 114

Prozatímní platby xxxxx v případech xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx dávky xxxxxxxxxx

Xxxxx xx x případě xxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx pracovníka xx xxxxxxx hlavy II xxxxxxxx xxxx která xxxxxxxxx xx měla xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx žádat xxxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxxxxx, pobírá xxxx xxxxx prozatímně xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx uplatňovanými xxxxxxxxx xxxxx bydliště nebo, xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx žádného x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx uplatňovanými institucí, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx podána xxxxxxxx.

Xxxxxx 115

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx prohlídky prováděné x xxxxx členském xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx stát

Instituce místa xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx 87 xxxxxxxx xxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, požádá xxxxxxxxx xxxxxxxxx x informaci x xxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxx.

Článek 116

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

1. Dohody xxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 92 xxxx. 2 nařízení xx xxxxxxxx xx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx článku 51 xxxxxxxx x. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 prováděcího xxxxxxxx.

Xxxxxx 117

Xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxx

1. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, potvrzení, prohlášení, xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a prováděcího xxxxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dat x xxxxxxxxx státech, xxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x odstavce 1.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 118

Přechodná xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxx

1. Žádosti o xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, jsou vyřizovány xxxxx způsoby:

- xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x nařízením x. 3,

- xx dobu xx xxxxxxxxx xxx x souladu s xxxxxxxxx.

2. Žádost x xxxxx v invaliditě, xx xxxxx a xxx pozůstalé podaná xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx nové posouzení xxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx členských xxxxx, x souladu x nařízením.

Článek 119

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxx uvedené x čl. 94 xxxx. 9 nařízení xxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, se xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx podle článku 41, xxxx xxxxxxx X nařízení x. 3, xxxxx podle xxxxxx 20 nebo xxxxxxx 1 nařízení Xxxxxx 36/63/XXX ze xxx 2. xxxxx 1963 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro příhraniční xxxxxxxxxx [4].

2. Je-li xxxxxx xxxxxxxxx dávek xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxx xxxxxx rodinných přídavků, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 73 xxxx. 2 xxxxxxxx, xx příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušná xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx zakládající xxxxx na tyto xxxxx.

3. Xxxxx mají xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xx. 73 xxxx. 2 xxxxxxxx, zajistí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků vyplácení xxxxxxxxx přídavků v xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členskými xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tomuto článku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 120

Doplňkové prováděcí xxxxxx

1. Xxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx příslušné úřady xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx do přílohy 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx podobné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 platné v xxx předcházející dni xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx jsou uvedeny x příloze 5 xxxxxxxxxxx nařízení.

Článek 121

Povaha x xxxxx xxxxxx

1. Přílohy xxxxxxxxxxx nařízení xxxx xxxx xxxxxxxx součástí.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Komise xx xxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxxx.

3. "7. Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx spojené x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxx x žadatelů x důchod xxxxxxxx xx xxxxxx dávku."

Xxxxxx 122

Xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení

Toto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx sedmého xxxxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 21. xxxxxx 1972.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. Xxxxx


[1] Xx. věst. X 149, 5.7.1971, x. 2.

[2] Xx. xxxx. X 30, 16.12.1958, x. 561/58.

[3] Úř. věst. X 30, 16.12.1958, x. 597/58.

[4] Úř. věst. 62, 20.4.1963, x. 1314/63.


XXXXXXX 1

XXXXXXXXX XXXXX

(xx. 1 odst. 1 xxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

X. BELGIE:

Ministre xx xx prévoyance xxxxxxx, Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx van Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx

(xxxxxxx xxxxxxxx péče Brussel)

B. XXXXXXX:

Xxxxxxxxxxxxxx für Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx

(xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx), Xxxx

X. XXXXXXX:

1. Xxxxxxxx de la xxxxx xxxxxxxx et xx la xxxxxxxx xxxxxxx

(xxxxxxx zdravotnictví a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), Paris

2. Xxxxxxxx du xxxxxxx, xx x'xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx

(xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), Xxxxx

3. Ministre xx x'xxxxxxxxxxx

(xxxxxxx zemědělství), Xxxxx

4. Xxxxxxxx de xx xxxxxx marchande

(ministr xxxxxxxxxx loďstva), Xxxxx

X. XXXXXX:

Xxxxxxxx del Xxxxxx x della Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

(xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx péče), Xxxx

X. XXXXXXXXXXX:

1. Xxxxxxxx du xxxxxxx et xx xx xxxxxxxx xxxxxxx

(xxxxxxx xxxxx x sociálního xxxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx

2. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxx

(xxxxxxx xxx xxxxxxx záležitosti), Xxxxxxxxxx

X. XXXXXXXXXX:

1. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxx

(xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx), Den Xxxx

2. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxëxx

(xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxxxxxxxxx


XXXXXXX 2

PŘÍSLUŠNÉ XXXXXXXXX

(xx. 1 xxxx. o) xxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx nařízení)

A. XXXXXX

1.Xxxxx x mateřství:

a) pro xxxxx xxxxxx 16 xx 29 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx:

xxxxxxxxxxx subjekt, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištěn;

ii) xxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx xx xxxxxxx xx xx prévoyance xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx sous xxxxxxxx belge Xxxx- xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx onder Xxxxxxxxx xxxx, Antwerpen – (Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxx);

x) pro xxxxx hlavy V xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx ziegte- xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Státní xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

2.Xxxxxxxxxx:

x) obecná xxxxxxxxxx (xxxxxxx, zaměstnanci x xxxxxxx):

Xxxxxxxx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx maladie-invalidité, Bruxelles Xxxxxxxxxxxxx xxxx ziegte- xx invaliditeitsverzekering, Xxxxxxx – (Xxxxxx ústav xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx x xxxxxxxxxxxx subjektem, u xxxxxxx je xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxx horníky:

Fonds xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx-xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Národní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx);

x) xxxxxx invalidity xxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx de secours xx xx prévoyance xx xxxxxx des xxxxxx naviguant sous xxxxxxxx belge, Xxxxxx Xxxx- en xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx, Antwerpen – (Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

3. Xxxxx a úmrtí (xxxxxxx):

Xxxxxx national des xxxxxxxx xxxx travailleurs xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Státní penzijní xxxx xxx xxxxxxxxxxx).

4.Xxxxxxxx xxxxx:

x) xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx:

Xxxxx des xxxxxxxxx xx xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx voor arbeidsongevallen, Xxxxxxx – (Fond xxxxxxxxxx xxxxx);

x) xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx:

xxxxxxxxxxxx;

xx) xxx xxxxxxxxx:

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, Bruxelles Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Xxxx xxxxxxxxxx úrazů).

5. Xxxxxx x povolání:

Fonds xxx xxxxxxxx professionelles, Xxxxxxxxx Xxxxx voor beroepsziekten, Xxxxxxx – (Xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx).

6. Xxxxxxxx:

x) pojištění x xxxxxx x x xxxxxxxxxx:

x) xxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Rijksinstitut xxxx xxxxxx- en invaliditeitsverzekering, Xxxxxxx – (Státní xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pojištění) spolu x xxxxxxxxxxxx subjektem x xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx;

xx) pro xxxxxxxxx:

Xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx faveur xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, Anvers Xxxx- xx xxxxxxxxxxxx xxxx zeevarenden onder Xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx – (Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx vlajkou);

b) xxxxxxxx xxxxx:

x) obecně:

pojišťovatel;

ii) xxx xxxxxxxxx:

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xx travail, Xxxxxxxxx Xxxxx voor xxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Xxxx xxxxxxxxxx úrazů);

c) xxxxxx x xxxxxxxx:

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Xxxx nemocí x xxxxxxxx).

7. Nezaměstnanost:

i) xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx xx l'emploi, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx);

xx) xxx xxxxxxxxx:

Xxxx des xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx xxx de xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx – (Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).

8. Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx familiales xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx werknemers – (Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro zaměstnance), x xxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnavatel

B. NĚMECKO

Příslušnost xxxxxxxxx institucí xx xxxx německými právními xxxxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx

1.Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxx xxxxx čl. 25 xxxx. 1 xxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxxx nezaměstnaná xxxxx xxxxxxxxx ke xxx, xxx opustila xxxxx Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o důchod x xxxxxxxx a xxxxxx rodinných příslušníků xx xxxxxxx hlavy XXX kapitoly 1 xxxxxx 4 a 5 xxxxxxxx:

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (Místní obecná xxxxxxxxxx pokladna) nebo x Landkrankenkasse (Venkovská xxxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo xxxxx xxxx pojištěna x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxx Godesberg (Xxxxxx xxxxxx nemocenská xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx), Xxxx-Xxx Xxxxxxxxx;

x) ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

xxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, x které xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pojištěn.

2. Důchodové xxxxxxxxx xxxxxxx, zaměstnanců x xxxxxxx:

Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pro určení xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxx xxxxx, xxxxx xxxx pojištěny, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxx pozůstalé xx xxxx, pokud xxxx tyto xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, s bydlištěm xx xxxxx xxxxx xxxx:

x) pokud byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

— má-li xxxxxxx osoba xxxxxxxx x Nizozemsku xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx), Xüxxxxx,

— xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Belgii xxxx xx belgickým xxxxxxx příslušníkem s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxx pojišťovna oblasti Xxxxxx), Düsseldorf,

— xx-xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx x Xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx), Augsburg,

— xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve Francii xxxx v Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx lucemburským xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s bydlištěm xx xxxxx xxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rheinland-Pfalz (Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxx), Xxxxxx,

Xxxxx xxx-xx xxxxxxxx příspěvek xxxxxxxx Landesversicherungsanstalt Xxxxxxxx (Xxxxxx pojišťovna Sárska), Xxxxxxüxxxx, xxxx Bundesbahnversicherungsanastalt (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), Frankfurt xx Main, nebo Xxxxxxxx (Námořní pokladna), Xxxxxxx:

xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek,

ii) xxxxx xxx poslední xxxxxxxxx xxxxxxxx do:

— xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xüx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx), Berlin,

— xx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxx;

xxx) xxxxx xxx xxxxxxxx příspěvek xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pokud xxxx xxxxx vyžadovaná x xxxxxxx hornického xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Bergmannsrente) je xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx za získanou:

Bundesknappschaft (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), Xxxxxx;

x) pro xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx německých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx pro xxxxxxxxx xx xxxx:

x) xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxx:

— pokud má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, x xxxxxxxx Sárska

nebo

— pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mimo Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx:

— xxx-xx xxxxxxxx příspěvek xxxxx xxxxxxxx předpisů jiného xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxxxx instituci důchodového xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Westfalen (Zemská xxxxxxxxxx Vestfálska), Xüxxxxx,

— xxx-xx xxxxxxxx příspěvek xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx), Xüxxxxxxxx,

— xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx – (Xxxxxx xxxxxxxxxx Švábska), Xxxxxxxx,

— byl-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx lucemburské instituci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rheinland-Pfalz (Xxxxxx xxxxxxxxxx Porýní-Falce), Xxxxxx,

— pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxxxx v Xxxxxx

xxxx

— xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Německo x poslední xxxxxxxxx xxxxx německých xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zaplacen xxxxxxxxx se sídlem x Sársku:

Landesversicherungsanstalt Saarland (Xxxxxx pojišťovna Xxxxxx), Xxxxxxüxxxx.

— pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Seekasse (Námořní xxxxxxxx), Xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Železniční xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxx xx Xxxx:

xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek;

ii) xxxxx xxx xxxxxxxx příspěvek xxxxx německých právních xxxxxxxx xxxxxxxx:

— xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xüx Angestellte (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx), Xxxxxx,

— xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx), Hamburg;

iii) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx horníků xxxx xxxxx doba xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxx) xx získána xxxx je považována xx získanou:

Bundesknappschaft (Spolkový xxxxxxxx pojišťovací xxxx), Xxxxxx.

3. Doplňkové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx), Xxxxxxüxxxx.

4. Xxxxxxx pojištění (xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx):

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx případ.

5. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x rodinné dávky:

Bundesanstalt xüx Xxxxxx (Spolkový xxxx xxxxx), Xüxxxxxx.

X. XXXXXXX

1. Xxx xxxxx xx. 93 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx systém:

Caisse xxxxxxxxx xx l'assurance-maladie (Národní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxx;

x) zemědělský xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), Paris;

c) xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx nationale xx sécurité xxxxxxx xxxx xxx xxxxx (Xxxxxxx nezávislý xxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx), Xxxxx;

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx national xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxx 96 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) obecný xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx xx x'xxxxxxxxx-xxxxxxx (Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dans les xxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx), Xxxxx;

x) xxxxxx xxx námořníky:

Établissement national xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxx zdravotně xxxxxxxxx námořníky), Paris.

3. Xxx účely xxxxxx 98 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx systém:

Caisse nationale x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), Xxxxx;

x) xxxxxxxxxx systém:

Caisse xxxxxxxx x'xxxxxxxxxxx familiales xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzájemný xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx), Xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx de xxxxxxxx sociale xxxx xxx mines (Nezávislý xxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx), Xxxxx;

x) xxxxxx xxx námořníky:

Caisse nationale x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx des xxxxxx xx commerce (Xxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) nebo Xxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xêxxx xxxxxxxx (Národní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx námořního xxxxxxxx), podle xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx vymezené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx:

X. XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

x) xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx):

Xxxxxx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx-xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx);

xx) xxxxxxxxxx:

xx) xxxxxx, s xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx-xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

xxx Paříž x xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxx-xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pojištění), Xxxxx;

xx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x článcích X 365 x X 382 zákoníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxx-xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx;

xxx) xxxxx:

xx) xxxxxx, s xxxxxxxx Paříže x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxx-xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx) (xxxxxxxxxx xxxx nemocenského xxxxxxxxx (odbor xxx xxxxxxxx pojištění)),

pro Paříž x xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxx vieillesse xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx fond starobního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), Xxxxx;

xx) xxxxxxxx xxxxxx stanovený x xxxxxxxx X 365 x L 382 xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx d'assurance-vieillesse (Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx

xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxx-xxxxxxx (Regionální fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx;

xx) xxxxxxxx xxxxx:

xx) dočasná xxxxxxxxxxx:

Xxxxxx primaire x'xxxxxxxxx-xxxxxxx (xxxxxx fond nemocenského xxxxxxxxx);

xx) xxxxxx neschopnost:

— xxxxxxx:

— xxxxx xx 31. 12. 1946:

Caisse xxxxxxxx d'assurance-maladie (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

— xxxxx xxxx 1. 1. 1947:

xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;

— xxxxxxx xxxxxxx:

— xxxxx xx 31. 12. 1946:

Caisse primaire x'xxxxxxxxx-xxxxxxx (xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

— xxxxx xxxx 1. 1. 1947:

Xxxxxx des xxxôxx xx xxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxx);

x) xxxxxxx dávky:

Caisse x'xxxxxxxxxxx familiales (Fond xxxxxxxxx xxxxxxxx);

xx) xxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx travail xx xx la xxxx-x'œxxxx (Departementální xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxx);

x) xxxxxxxxxx systém:

i) xxxxxx, mateřství, úmrtí (xxxxxxxx), xxxxxxx dávky:

Caisse xx xxxxxxxxx sociale xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx vzájemný xxxxxxxx xxxx),

xx) pojištění x invaliditě x xx stáří a xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx centrale xx secours xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), Xxxxx;

xxx) pracovní úrazy:

aa) xxxxxx:

xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;

xx) xxx xxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx xxx xxxôxx xx xxxxxxxxxxxxx (Depozitní xxxxxxxx), Xxxxxxx (94);

xx) xxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx travail xx xx la xxxx-x'œxxxx (Departementální xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxx);

x) xxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx, úmrtí (xxxxxxxx):

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxèxx (Xxxxxxxx podpůrná xxxxxxxxxx);

xx) xxxxxxxxxx, stáří, xxxxx (důchody):

Caisse autonome xxxxxxxxx xx sécurité xxxxxxx dans xxx xxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx), Xxxxx;

xxx) pracovní xxxxx:

xx) dočasná xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xx xxxxxxx minière (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx);

xx) xxxxxx neschopnost

— xxxxxxx:

— xxxxx xx 31. 12. 1946:

Xxxxx régionale xxx sociétés de xxxxxxx xxxxèxxx (xxxxxxxxxx xxxx hornických podpůrných xxxxxxxxxxx),

— úrazy před 1. 1. 1947:

zaměstnavatel xxxx xxxxxxxxxxxx;

— xxxxxxx xxxxxxx:

— úrazy xx 31. 12. 1946:

Xxxxx xxxxxxxxx des xxxxxxxx xx xxxxxxx minières (Xxxxxxxxxx unie hornických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx),

— úrazy xxxx 1. 1. 1947:

Xxxxxx des xxxôxx xx xxxxxxxxxxxxx (Depozitní xxxxxxxx);

xx) xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx des sociétés xx xxxxxxx minières (Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx);

x) nezaměstnanost:

Direction xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx la xxxx-x'œxxxx (Departementální xxxxxxxxxxx xxxxx a pracovních xxx);

x) systém xxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx (xxxxxxxx) a xxxxxxx pro pozůstalé xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo osobách, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxx "Xxxxxx générale xx prévoyance des xxxxxx" xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxx xxxx sociální xxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx záležitosti);

ii) stáří, xxxxx (xxxxxxx):

Xxxxxxx "Caisse xx xxxxxxxx des xxxxxx" xx Xxxxxxxx xxx affaires maritimes (Xxxxxxxxxx penzijní xxxx, xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx);

xxx) rodinné xxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx des xxxxxx xx xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxx rodinných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxxxx) nebo Xxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xêxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx);

xx) xxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx la xxxx-x'œxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a pracovních xxx).

XX. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

x) Xxxxxxx xxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx přídavků:

i) xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx xxxx sociálního xxxxxxxxxxx);

xx) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxx úrazům, xx xxxxxx došlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 1. 1. 1952:

Direction xxxxxxxxxxxxxx xx x'xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx).

x) Xxxxxxx přídavky:

Caisse x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Fond xxxxxxxxx xxxxxxxx);

x) Systém xxx námořníky:

i) všechny xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx "Xxxxxx générale xx xxxxxxxxxx des xxxxxx" du Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx záležitosti);

ii) xxxxx:

Xxxxxxx "Xxxxxx xx retraite xxx xxxxxx" xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx);

xxx) xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx).

X. XXXXXX

1. Nemoc (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x'xxxxxxxxxxxxx contro xx xxxxxxxx (Xxxxxxx ústav xxxxxxxxxxxx pojištění), xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxx nemocenského xxxxxxxxx Xxxxxxx), Bolzano, Xxxxx xxxxx provinciale xx xxxxxxxx xx Xxxxxx (Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Trenta), Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx dotyčná xxxxx pojištěna.

2. Tuberkulóza:

Istituto xxxxxxxxx della previdenza xxxxxxx (Xxxxxxx ústav xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx:

x) obecně:

Istituto nazionale xxx x'xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx infortuni sul xxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxx pojištění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), oblastní xxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx e assistenza xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx péče a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx);

x) xxx námořníky:

námořní xxxx, u kterého xx dotyčná xxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx, stáří x pozůstalí (xxxxxxx):

x) xxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Národní xxxxx xxxxxxxx péče), xxxxxxxx xxxxx;

x) xxx xxxxxxxxxx v zábavním xxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxxx di xxxxxxxxxx x assistenza xxx i xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x pomoci xxx xxxxxxxxxx zábavního xxxxxxxx), Xxxx;

x) xxx řídící xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx nazionale xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx aziende xxxxxxxxxxx (Národní ústav xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx), Xxxx;

x) pro xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx di xxxxxxxxxx per i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx — X. Xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx sociální xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxxxxxx), Xxxx.

5. Xxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx 1, 2 xxxx 3, xxxxx xxxxxxxxx.

6. Nezaměstnanost:

a) xxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx previdenza xxxxxxx (Xxxxxxx ústav xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxx xxxxx;

x) xxx novináře:

Istituto xxxxxxxxx xx previdenza xxx i giornalisti xxxxxxxx — X. Xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxxxxxx), Xxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx previdenza sociale (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxx úřady;

b) xxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx nazionale xx previdenza xxx x giornalisti italiani — X. Amendola (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx X. Amendoly), Xxxx.

X. XXXXXXXXXXX

1. Nemoc x xxxxxxxxx:

x) pro xxxxx xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx;

x) x ostatních případech:

nemocenská xxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxxx pojištěn x důvodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx byl pojištěn xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, stáří x xxxxx (xxxxxxx):

x) xxx zaměstnance, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx (xxx xxxx):

Xxxxxx xx pension xxx xxxxxxxx xxxxxx (Penzijní xxxx xxx zaměstnance x soukromém sektoru);

b) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx l'invalidité (Xxxxxxxxxx ve xxxxx x v invaliditě).

3. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx d'assurance xxxxxx xxx xxxxxxxxx, section xxxxxxxx xx xxxxxxxèxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx zemědělství x xxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxx případech:

Association d'assurance xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Sdružení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx), Luxembourg.

4. Xxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx (Xxxxxx xxxx práce), Xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxx:

x) xxx xxxxx pojištěné x xxxxxxxxx xxxxxxx x odst. 2 xxxx. b):

Caisse x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ouvriers xxèx l'Établissement d'assurance xxxxxx xx vieillesse xx x'xxxxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx při Xxxxxxxxxx xx stáří x x xxxxxxxxxx), Luxembourg;

b) x ostatních případech:

Caisse x'xxxxxxxxxxx familiales xxx xxxxxxxx près xx Xxxxxx xx pension xxx employés xxxxxx (Xxxx rodinných přídavků xxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx), Xxxxxxxxxx.

6. Pohřebné:

pro xxxxx xxxxxx 66 xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx příslušný pro xxxxx xxxxx.

X. XXXXXXXXXX

1. Xxxxx a xxxxxxxxx:

x) xxxxx dávky:

Ziekenfonds (xxxxxxxxxx xxxx), x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx), u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx:

x) xxxxx nárok xx xxxxx existuje xxxx xxxxx nařízení xxxxx xxxxx nizozemských právních xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnavatel pojištěné xxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx Xxxxxxxx Bedrijfsvereniging (Xxxx obecné xxxxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxxx.

3. Xxxxx x úmrtí (důchody):

Sociale Xxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx pojišťovna), Xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxxxx:

x) dávky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx sdružení), x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx xx orgánů xxxxxxx správy:

místní úřad xxxxx místa xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxx:

x) pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx x Nizozemsku:

Raad xxx Xxxxxx (xxxxxxxx xxxx), v xxxxxx xxxxxx má bydliště;

b) xxxxx xx xxxxx xxxxxx nárok na xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxxxx:

Xxxx xxx Xxxxxx (xxxxxxxx xxxx), v xxxxxx obvodu má xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx Verzekeringsbank (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxx.

6. Xxxxxx x xxxxxxxx, na xxxxx xx vztahuje xx. 57 xxxx. 3 nařízení:

pro xxxxx xx. 57 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx:

— pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxx dne xxxx 1. červencem 1967:

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx), Amsterdam;

— xxxxx xxxx xxxxx poskytovány x xxxxxxxxx ode xxx xx 30. xxxxxx 1967:

Bedrijfsvereniging voor xx Xxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx průmyslu), Xxxxxxx.


XXXXXXX 3

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX A INSTITUCE XXXXX XXXXXX

(xx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

X. XXXXXX

X. INSTITUCE XXXXX BYDLIŠTĚ

1. Xxxxx x xxxxxxxxx:

x) xxx xxxxx xxxxxx 17, 18, 22, 25, 28, 29, 30 x 32 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxx xxxxx xxxxxx 31 xxxxxxxxxxx nařízení:

i) xxxxxx:

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xx) pro xxxxxxxxx:

Xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx des xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, XxxxxxXxxx- xx xxxxxxxxxxxx voor zeevarenden xxxxx Xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx – (Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx belgickou xxxxxxx)

xxxx

xxxxxxxxxxx subjekty.

2. Xxxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, horníci):

Institut xxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx, BruxellesRijksinstituut xxxx xxxxxx- en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Xxxxxx ústav nemocenského x invalidního xxxxxxxxx) xxxxxxxx x pojišťovacími xxxxxxxx,

xxx xxxxx xxxxxx 105 prováděcího xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx maladie-invalidité, XxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx- xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brussel – (Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a invalidního xxxxxxxxx);

x) zvláštní xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xx retraite xxx xxxxxxxx-xxxxxxx, XxxxxxxxxXxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx voor xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx);

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx námořníky:

Caisse de xxxxxxx et xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx marins xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, XxxxxxXxxx- xx voorzorkskas xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx vlag, Xxxxxxxxx – (Podpůrný a xxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

3. Xxxxx a xxxxx (xxxxxxx):

Xxxxxx xxxxxxxx des xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, XxxxxxxxxXxxxxxxxxxx voor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brussel – (Xxxxxx xxxxxxxxx úřad xxx zaměstnance).

4. Pracovní xxxxx (xxxxx xxxxx):

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxx z xxxxxxxx:

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, XxxxxxxxxXxxxx voor xxxxxxxxxxxxxx, Brussel – (Xxxx pro nemoci x xxxxxxxx).

6. Xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx, XxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx- en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Státní xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění).

7. Xxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx xx x'xxxxxx, XxxxxxxxxXxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brussel – (Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx);

x) xxx námořníky:

Pool des xxxxxx xx la xxxxxx xxxxxxxxx, AnversPool xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx – (Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).

8. Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, BruxellesRijksdienst voor xxxxxxxxxxxxx xxxx werknemers, Xxxxxxx – (Xxxxxx xxxx rodinných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osoby).

II. XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

1. Xxxxx a xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx, XxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxx xxxx ziegte- xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a invalidního xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx pojišťovacích xxxxxxxx.

2. Pracovní úrazy:

Institut xxxxxxxx x'xxxxxxxxx maladie-invalidité, XxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxx voor xxxxxx- xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brussel – (Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a invalidního xxxxxxxxx) prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxx:

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, XxxxxxxxxXxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Brussel – (Xxxx pro nemoci x xxxxxxxx).

X. NĚMECKO

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xx xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx čl. 19 xxxx. 2 nařízení x článku 17 xxxxxxxxxxx nařízení:

Allgemeine Ortskrankenkasse (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx pobytu xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby,

pro xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx systému xxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx), Xxxxxx;

x) xxx xxxxx xx. 19 odst. 2 xxxxxxxx x xxxxxx 17 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx naposledy xxxxxxxxx, není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxxx pojištěna x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (místní xxxxxx xxxxxxxxxx pokladna), x Xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxxx (Spolková xxxxxxxx pojišťovna): xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx x);

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxx příslušná xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx pojištění; xxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx péče (Xxxxxxxxxx) x xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx místo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx-xx takový fond, Xxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx nemocenská xxxxxxxx) příslušná xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dotyčné xxxxx,

xxx osoby xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxx (Spolková xxxxxxxx pojišťovna), Xxxxxx;

x) xxxxx a peněžité xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxx xxxxxxxxxxx článku 76 prováděcího xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxx profesních xxxxxxxx průmyslu), Xxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) důchodové xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx x Xxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx), Düsseldorf;

ii) xxxxxx x Xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rheinland-Pfalz (Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxx), Xxxxxx, nebo jako xxxxxxxxx instituce xxxxxxx x xxxxxxx 2 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx), Xxxxxxüxxxx;

xxx) xxxxxx x Xxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (Zemská xxxxxxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx;

xx) vztahy x Xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxx), Xxxxxx;

x) xxxxxx x Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Westfalen (Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx), Xüxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xüx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx), Berlin;

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx horníky:

Bundesknappschaft (Xxxxxxxx hornická xxxxxxxxxx), Xxxxxx.

4. Dávky x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxx místa xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X. FRANCIE

I. XXXXXXXXXXXX XXXXXXX:

1. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x rodinné dávky:

a) xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx d'assurance xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx;

x) xxx xxxxx xxxxxx 27 nařízení x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx "Xxxxxx générale de xxxxxxxxxx des marins" xx Xxxxxxxx des xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxx xxxx xxxxxxxx péče xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx námořních xxxxxxxxxxx);

x) xxx xxxxx xxxxxx 35 xxxxxxxxxxx nařízení:

i) xxxxxx systém:

aa) xxxxxx, x výjimkou Paříže x pařížského xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx nemocenského xxxxxxxxx),

xxx Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxx (Regionální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxx;

xx) zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx X 365 až X 382 zákoníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxx régionale x'xxxxxxxxx xxxxxxx (regionální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx;

xx) xxxxxxxxxx systém:

Caisse xx mutualité xxxxxxx xxxxxxxx (Zemědělský xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx);

xxx) xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx autonome xxxxxxxxx xx xxxxxxxx sociale xxxx xxx mines (Xxxxxxx nezávislý fond xxxxxxxxxx zabezpečení horníků), Xxxxx;

xx) xxxxxx xxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx "Caisse générale xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx" xx Xxxxxxxx xxx affaires maritimes (Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx);

x) xxx xxxxx xxxxxx 36 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx, s xxxxxxxx Paříže a xxxxxxxxxx regionu:

Caisse primaire x'xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx nemocenského pojištění),

pro Xxxxx x pařížský xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxx;

xx) xxxxxxxx systém xxxxxxxxx x xxxxxxxx X 365 až X 382 zákoníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx pojištění), Xxxxxxxxxx;

x) xxx xxxxx xxxxxx 35 prováděcího nařízení x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx:

x) obecný xxxxxx:

xx) obecně, s xxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxx, branche "xxxxxxxxxx" (regionální xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx),

xxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx nationale d'assurance xxxxxxxxxx xxx travailleurs xxxxxxxx (Xxxxxx fond xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), Xxxxx;

xx) xxxxxxxx systém xxxxxxxxx x xxxxxxxx X 365 až X 382 xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení:

Caisse xxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx starobního pojištění), Xxxxxxxxxx;

xx) xxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx), Xxxxx;

xxx) xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx autonome nationale xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx (Xxxxxxxxx fond sociálního xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx), Xxxxx;

xx) xxxxxx pro xxxxxxxxx:

Xxxxxxx "Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx marins" xx Quartier xxx xxxxxxxx maritimes (Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx);

x) pro xxxxx xxxxxx 75 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx primaire d'assurance xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

2. Xxxxxxxxxxxxxx:

x) xxx xxxxx xxxxxx 80, 81 x xx. 82 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx nařízení:

Direction xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxx-x'œxxxx (Departementální xxxxxxxxxxx xxxxx x pracovních xxx) místa xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx x potvrzení,

místní xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x'xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx),

xxxxxxx místa xxxxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx;

x) xxx účely čl. 83 odst. 1 x 2 a xxxxxx 97 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx pour l'emploi xxxx x'xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx (XXXXXXX) (Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x průmyslu a x xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx dotyčné xxxxx;

x) xxx xxxxx xxxxxx 84 xxxxxxxxxxx nařízení:

i) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxx x'xxxxxx dans x'xxxxxxxxx xx xx commerce (XXXXXXX) (Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx) xxxxx bydliště dotyčné xxxxx;

xx) xxxxxxxx zaměstnanost:

Direction xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx la xxxx-x'œxxxx (Departementální xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby;

d) pro xxxxx xxxxxx 89 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx départementale xx xxxxxxx et xx la xxxx-x'œxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pracovních sil).

3. Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Fond xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

XX. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX:

1. Xxxx xxxxxxxx xxx rodinné dávky:

a) xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx de xxxxxxxx xxxxxxx (obecný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx);

x) xxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx "Xxxxxx générale xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx" xx Xxxxxxxx xxx affaires maritimes (Xxxxxx xxxx sociální xxxx xxx námořníky, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx);

xx) xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx "Caisse xx xxxxxxxx des marins" xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond, sekce xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx).

2. Rodinné dávky:

Caisse x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx dotyčné osoby.

D. XXXXXX

1. Xxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx nazionale per x'xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), oblastní xxxxx,

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx malattia di Xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx),

Xxxxx xxxxx provinciale xx xxxxxxxx di Trento (Xxxxxxxx fond nemocenského xxxxxxxxx Xxxxxxx).

2. Tuberkulóza:

Istituto xxxxxxxxx xxxxx previdenza xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx péče), xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx úrazy x xxxxxx x xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx per x'xxxxxxxxxxxxx xxxxxx gli xxxxxxxxx xxx lavoro (Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxxx, stáří x xxxxxxxxx (xxxxxxx):

x) xxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx della previdenza xxxxxxx (Národní xxxxx xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxx xxxxx;

x) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxxx di xxxxxxxxxx x assistenza per x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx průmyslu), Xxxx;

x) xxx xxxxxx pracovníky x xxxxxxxxxxxx podnicích:

Istituto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx i xxxxxxxxx xx aziende xxxxxxxxxxx (Xxxxxxx ústav xxxxxxxx xxxx pro řídící xxxxxxxxxx x xxxxxxxx), Xxxx;

x) xxx novináře:

Istituto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx — G. Xxxxxxxx (Národní ústav xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxxxxxx), Xxxx.

5. Xxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 1, 2 xxxx 3, xxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx della xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx:

x) xxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx nazionale xx previdenza xxx x xxxxxxxxxxx italiani — G. Xxxxxxxx (Xxxxxxx ústav xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx X. Amendoly), Xxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx:

Xxxxxxxx nazionale della xxxxxxxxxx xxxxxxx (Národní xxxxx xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxx xxxxx;

x) pro xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx per i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx — X. Xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx péče xxx xxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxxxxxx), Xxxx.

X. XXXXXXXXXXX

1. Xxxxx x xxxxxxxxx:

x) pro xxxxx xxxxxx 19 x 22, xx. 28 xxxx. 1, čl. 29 xxxx. 1 x xxxxxx 31 xxxxxxxx x článků 17, 18, 20, 21, 22, 24, 29, 30 x 31 prováděcího nařízení:

Caisse xxxxxxxxx d'assurance-maladie xxx xxxxxxxx (Národní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), Xxxxxxxxxx;

x) xxx účely xxxxxx 27 xxxxxxxx:

Xxxxxx xx xxxxxxx compétente, xxxxx la xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx la xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx fond, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů příslušný xxx xxxxxxxxxxx částečné xxxxxxx).

2. Xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx (xxxxxxx):

x) xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx (xxx xxxx):

Xxxxxx xx pension des xxxxxxxx xxxxxx (Penzijní xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxx xx vieillesse xx x'xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx ve xxxxx x v xxxxxxxxxx), Luxembourg.

3. Xxxxxxxx xxxxx x nemoci x xxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxxxxx x zemědělství x v xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx x'xxxxxxxxx contre xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx agricole xx xxxxxxxèxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, oddělení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx;

x) v ostatních xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx d'assurance xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx nationale xx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxx xxxxx), Xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxx:

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2 xxxx. x):

Xxxxxx x'xxxxxxxxxxx familiales xxx xxxxxxxx près x'Xxxxxxxxxxxxx d'assurance contre xx vieillesse xx x'xxxxxxxxxx (Xxxx rodinných xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx xxxxx x v xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx des xxxxxxxx xxèx xx Caisse xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx), Xxxxxxxxxx.

X. XXXXXXXXXX

1. Xxxxx, mateřství, pracovní xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx místa xxxxxxxx:

xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx;

xx) xxxxxxxxx místa xxxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxx xxxx nemocenského xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxx xxxxxx profesní xxxxxxxx), Xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx:

x) xxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rámec nařízení:

příslušné Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (profesní xxxxxxxx);

x) x ostatních xxxxxxxxx:

Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxx xxxxxx profesní sdružení), Xxxxxxxxx.

3. Xxxxx x xxxxx (důchody):

pro účely xxxxxx 36 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx:

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx), Postbus 1100, 1180 BH Xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx x Xxxxxx:

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx betreffende (Xxxx xxx xxxxxxxx záležitosti x xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx), Breda;

c) xxxxxx x Xxxxxxxx:

Xxxxxx voor Xxxxxx Xxxxx van xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx xxx Arbeid (Xxxx xxx německé xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx), Nijmegen.

4. Xxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxx pojištění x xxxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxxx;

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

xxxxxx úřad podle xxxxx bydliště xxxx xxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxx:

xxx xxxxx čl. 73 xxxx. 2 x xx. 74 xxxx. 2 xxxxxxxx:

"Xxxx xxx Xxxxxx" (rada xxxxx) x jejímž xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bydliště.


PŘÍLOHA 4

XXXXXX MÍSTA

(čl. 3 odst. 1 x xx. 4 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

X. XXXXXX

Xxxxxxèxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx sociale Xxxxxxxx, Xxxxxxx

(Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx)

X. XXXXXXX

1. Nemocenské xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pokladen), Bonn-Bad Xxxxxxxxx.

2. Úrazové pojištění:

Hauptverband xxx xxxxxxxxxxxx Berufsgenossenschaften (Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx průmyslu), Xxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx:

x) xxx xxxxx xx. 3 xxxx. 2 prováděcího nařízení:

Verband Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxäxxx (Svaz xxxxxxxxx důchodových pojišťoven), Xxxxxxxxx am Main;

b) xxx účely xxxxxx 51 x xx. 53 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx nařízení x xxx názvem "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx x xxxxxx 55 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) vztahy x Xxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Rheinprovinz (Xxxxxx xxxxxxxxxx oblasti Xxxxxx), Xüxxxxxxxx;

xx) vztahy x Xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxx), Xxxxxx, xxxx xxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 2 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (Zemská pojišťovna Xxxxxx), Xxxxxxüxxxx;

xxx) vztahy x Itálií:

Landesversicherungsanstalt Xxxxxxxx (Xxxxxx pojišťovna Xxxxxxx), Xxxxxxxx;

xx) vztahy x Xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx Porýní-Falce), Xxxxxx;

x) xxxxxx s Nizozemskem:

Landesversicherungsanstalt Xxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx), Münster.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xüx Angestellte (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zaměstnance), Xxxxxx.

5. Xxxxxxxx důchodové xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx), Xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro pracovníky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx průmyslu:

Landesversicherungsanstalt Saarland, Xxxxxxxxx Hüttenknappschaftliche Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxx pojišťovna Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pracovníky v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxüxxxx.

7. Dávky x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx xüx Xxxxxx (Xxxxxxx spolkového xxxxx xxxxx), Xüxxxxxx.

X. XXXXXXX

1. Xxxxxx:

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), Paris.

2. Xxx xxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxxxxx, xxxxx a úmrtí (xxxxxxx)]:

Xxxxxx xxxxxxxx nationale xx xxxxxxxx sociale xxxx xxx xxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx horníků), Xxxxx.

X. XXXXXX

1. Xxxxx (x xxxxxxxx tuberkulózy) x xxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx l'assicurazione contro xx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx ředitelství Xxxxxxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx), Xxxx.

2. Pracovní xxxxx a xxxxxx x povolání:

Istituto xxxxxxxxx xxx l'assicurazione xxxxxx xxx infortuni xxx xxxxxx, Direzione xxxxxxxx (xxxxxxxxx ředitelství Xxxxxxxxx xxxxxx xxx pojištění xxxxx xxxxxxxxx úrazům), Xxxx.

3. Xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, tuberkulóza, nezaměstnanost x xxxxxxx přídavky:

Istituto xxxxxxxxx della xxxxxxxxxx xxxxxxx, Direzione xxxxxxxx (xxxxxxxxx ředitelství Xxxxxxxxx xxxxxx sociální péče), Xxxx.

X. XXXXXXXXXXX

X. PRO XXXXX XXXXXX 53 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX:

1. Nemoc x mateřství:

a) pro xxxxx xx. 28 xxxx. 2 xxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro vyplácení xxxxxxx v xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx;

x) x ostatních xxxxxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx pracovník xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx u xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Invalidita, xxxxx x xxxxx (xxxxxxx):

x) xxx zaměstnance, včetně xxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxx (xxx xxxx):

Xxxxxx xx xxxxxxx des xxxxxxxx privés (Xxxxxxxx xxxx xxx zaměstnance x xxxxxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxxx;

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x'xxxxxxxxxx (Pojišťovna ve xxxxx a v xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx.

3. Pracovní xxxxx x nemoci x povolání:

a) pro xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x x lesnictví:

Association x'xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, section agricole xx xxxxxxxèxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a lesnictví), Xxxxxxxxxx;

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx d'assurance xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx úrazového xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxxxx.

4. Nezaměstnanost:

Office xxxxxxxx xx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxx xxxxx), Luxembourg.

5. Xxxxxxx xxxxx:

x) pro xxxxx pojištěné x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 2 xxxx. x):

Xxxxxx d'allocations xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx près x'Xxxxxxxxxxxxx d'assurance contre xx xxxxxxxxxx et x'xxxxxxxxxx (Xxxx rodinných xxxxxxxx dělníků xxx Xxxxxxxxxx xx stáří x x invaliditě), Xxxxxxxxxx;

x) x ostatních xxxxxxxxx:

Xxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxèx xx Xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (Fond xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxx Penzijním fondu xxx zaměstnance x xxxxxxxxx xxxxxxx), Xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx:

x) xxx účely xxxxxx 66 xxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro vyplácení xxxxxxx, která xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx;

x) x ostatních xxxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx x bodě 1 xxxx. x), xxxx 2 xxxx 3, xxxxx toho, xxxxx obor xxxxxxxxx xx příslušný xxx xxxxxxxxx dávek.

II. X XXXXXXXXX PŘÍPADECH:

Inspection générale xx xx xxxxxxxx xxxxxxx (Generální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx.

X. XXXXXXXXXX

1. Xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxx (Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění), Xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx Algemene Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxxx.

2. Xxxxx x xxxxx (xxxxxxx), rodinné dávky:

a) xxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx), Amsterdam;

b) xxxxxx x Xxxxxx:

Xxxxxx voor Xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx zabezpečení), Breda;

c) xxxxxx x Xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxx (Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), Nijmegen.


XXXXXXX 5

XXXXXXXXX USTANOVENÍ XXXXXXXXXXXXX ÚMLUV, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

(xx. 4 xxxx. 5, xxxxxx 5, xx. 53 xxxx. 3, článku 104, xx. 105 xxxx. 2 x xxxxxx 116 x 120 prováděcího nařízení)

Obecné xxxxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x. 3, 4 xxxx 36/63/XXX, xxxxxxxxx se xxxx xxxxxx odkazy na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx použitelná x xxxxxxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxx XX xxxxxxxx.

XX. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x této příloze, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx.

1. XXXXXX — XXXXXXX

x) Xxxxxxx xxxxxxxx x. 2 ze xxx 20. července 1965 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx ze xxx 7. prosince 1957 (vyplácení xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx úmluvy v xxxxxxxx).

x) Část III xxxxxxxx xx xxx 20. července 1965 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství x sociálním zabezpečení xxxxxxxxxxx pracovníků.

c) Dohoda xx xxx 6. xxxxx 1964 o xxxxxxxxx věcných xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx příhraničními xxxxxxxxxx, provádějící xx. 14 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 36/63/EHS x xx. 73 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 4 Rady Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společenství.

d) Xxxxxx xx xxx 29. xxxxx 1969 x xxxxxxxx příspěvků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. XXXXXX — XXXXXXX

x) Ujednání xx dne 22. xxxxxxxx 1951 provádějící xxxxxx 23 dodatkové xxxxxx xx dne 17. xxxxx 1948 (xxxxxxxxxx x xxxxxx x podobných xxxxxxxxx).

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 21. xxxxxxxx 1959, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 22. xxxxxxxx 1951 provádějící xxxxxx 23 xxxxxxxxx xxxxxx xx dne 17. xxxxx 1948 (xxxxxxxxxx v dolech x podobných xxxxxxxxx).

x) Xxxxxx ze dne 8. xxxxxxxx 1964 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 3 xxxxxxxx 36/63/XXX x xx. 73 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 4 Rady Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx X, XX x XXX xxxxxx xx dne 5. xxxxxxxx 1967 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrolách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bydlištěm x Belgii a xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx.

3. XXXXXX — XXXXXX

x) Xxxxxx 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, xx. 24 druhý x třetí xxxxxxxxxxx x čl. 28 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 20. října 1950 xx znění xxxxxx x. 1 xx xxx 10. xxxxx 1952, xxxxxx x. 2 xx xxx 9. xxxxxxxx 1957 x opravy x. 3 xx xxx 21. února 1963.

x) Xxxxxx 6, 7, 8 x 9 xxxxxx xx xxx 21. února 1963 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 3 x 4 Xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. BELGIE — XXXXXXXXXXX

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 16. xxxxxxxxx 1959 xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 16. xxxxxxxxx 1959 pozměněné 12. xxxxx 1964 x 10. února 1966, x xxxxxxxx článků 5 xx 9.

x) Xxxxxx xx dne 24. xxxxxxxx 1964 x xxxxxxxxx věcných xxxxx poskytovaných xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníky, xxxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 36/63/XXX a čl. 73 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 4 Xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1961 o náhradě xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

5. XXXXXX — XXXXXXXXXX

x) Xxxxxx 2, 3, 13, 15, xx. 25 xxxx. 2, xx. 26 xxxx. 1 x 2 x xxxxxx 27, 46 a 48 xxxxxx xx xxx 4. xxxxxxxxx 1957 x xxxxxxxxx xxx xxxxxx nemoci, mateřství, xxxxx (xxxxxxxx), lékařského xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx 6, 9 xx 15 x xx. 17 čtvrtý xxxxxxxxxxx dohody ze xxx 7. února 1964 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

x) Xxxxxx 9, xx. 15 xxxx. 2, xxxxxx 17, 18, 29 a 37 xxxxxx ze xxx 10. xxxxx 1965 x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxx xx dne 21. xxxxxx 1968 x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 25. xxxxxxxxx 1970 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x) Článek 1 dohody xx xxx 22. xxxxx 1964 provádějící xx. 8 odst. 7 x článku 15 xxxxxxxx č. 36/63/XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pracovníky, x xxxxxx 82 xxxxxxxx č. 4.

x) Xxxxxx xx xxx 10. xxxx 1964 x xxxxxxx věcných xxxxx xxxxxxxxxxxxx důchodcům, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx. 14 odst. 3 xxxxxxxx č. 36/63/XXX a xx. 73 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 4.

x) Xxxxxx xx xxx 27. xxxxx 1971 xxxxxxxxxxx xxxxxx 82 xxxxxxxx x. 4.

6. XXXXXXX — XXXXXXX

x) Xxxxxx 2 xx 4 a 22 xx 28 xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 2 xx dne 31. xxxxx 1952 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úmluvu ze xxx 10. ledna 1950.

x) Xxxxxx 1 xxxxxx xx dne 27. června 1963 xxxxxxxxxxx čl. 74 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 4 (xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníkům pojištěnců).

7. XXXXXXX — ITÁLIE

a) Xxxxxx 14, xx. 17 xxxx. 1, xxxxxx 18, 35, xx. 38 xxxx. 1, xxxxxx 39, 42, xx. 45 xxxx. 1 x xxxxxx 46 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 6. xxxxxxxx 1953 xxxxxxxxxxxxx úmluvu xx xxx 5. května 1953 (xxxxxxxxx důchodů).

b) Xxxxxx 1 x 2 xxxxxx xx xxx 27. června 1963 xxxxxxxxxxx čl. 73 xxxx. 4 x xx. 74 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 4 (xxxxxxx xxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníkům pojištěnců).

c) Xxxxxx xx dne 5. listopadu 1968 x náhradě xxxxxx, xxx xxxx spojeny x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěných xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. XXXXXXX — XXXXXXXXXXX

x) Články 1 x 2 xxxxxx xx 27. xxxxxx 1963 o provádění xx. 73 xxxx. 4 x čl. 74 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 4 (xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

x) Xxxxxx xx xxx 9. xxxxxxxx 1969 o xxxxxxxx xx náhrady xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx důchodci, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xx. 14 odst. 2 xxxxxxxx x. 36/63/EHS.

9. XXXXXXX — NIZOZEMSKO

a) Xxxxxx 9, xx. 10 xxxx. 2 xx 5, články 17, 18, 19 x 21 xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 1 xx dne 18. xxxxxx 1954 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 29. března 1951 (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx).

x) Xxxxxx xx xxx 27. xxxxxx 1964 x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx pojištění).

c) Xxxxxx 1 až 4 xxxxxx xx xxx 27. června 1963 xxxxxxxxxxx čl. 73 xxxx. 4, čl. 74 odst. 5 x xx. 75 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 4 (xxxxxxx xxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníkům pojištěnců).

d) Xxxxxx xx xxx 21. ledna 1969 x úhradě příspěvků xxxxxxxxxx pojištění.

e) Dohoda xx xxx 3. xxxxxxxx 1969 o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx pozůstalým xx xxxxxxxxxxxx pracovníku, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xx. 14 xxxx. 2 xxxxxxxx č. 36/63/XXX.

10. XXXXXXX — XXXXXX

Xxxxxx 2 až 4 xxxxxxxxx ujednání xx xxx 12. xxxxx 1950 provádějícího xxxxxxx xxxxxx ze xxx 31. xxxxxx 1948 (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx).

11. FRANCIE — XXXXXXXXXXX

x) Xxxxxx ze xxx 24. února 1969, uzavřená xx xxxxxxx xxxxxx 51 xxxxxxxx x. 3, x správní ujednání xx stejného xxx, xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxx xx xxx 18. xxxxxx 1964 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx důchodcům, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx základě xx. 14 xxxx. 3 nařízení x. 36/63/XXX.

12. XXXXXXX — XXXXXXXXXX

Xxxxxx dopisů xx xxx 5. xxxxxx x 21. xxxxxx 1960 xxxxxxxx xx xx. 23 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx xx náhrady xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům.

13. ITÁLIE — XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xx. 4 xxxx. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 19. července 1955 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

14. XXXXXX — XXXXXXXXXX

x) Ustanovení xx. 9 xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 11 xxxxxxx odstavce xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 11. xxxxx 1955 xxxxxxxxxxxxx obecnou xxxxxx xx dne 28. xxxxx 1952 (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

x) Xxxxxx xx xxx 27. června 1963 provádějící xx. 75 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 4 (xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

15. XXXXXXXXXXX — XXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxx xx xxx 10. října x 7. xxxxxxxxx 1960 xxxxxxxx xx xx. 23 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jejich rodinným xxxxxxxxxxxx.


XXXXXXX 6

XXXXXX PRO XXXXXXX DÁVEK

(čl. 4 xxxx. 6 a xx. 53 odst. 1 prováděcího xxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx míst, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx provádějí x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx příloze.

A. XXXXXX

Xxxxx xxxxxx.

X. NĚMECKO

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dělníků x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx):

x) xxxxxx s Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx:

xxxxx platba;

b) xxxxxx x Xxxxxx x Xxxxxxxxxxx:

xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx (společné uplatňování xxxxxx 53 až 58 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxx 5).

2. Xxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx):

x) xxxxxx x Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx:

xxxxx xxxxxx;

x) vztahy x Xxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxxxx:

xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx uplatňování xxxxxx 53 xx 58 xxxxxxxxxxx nařízení x ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxx 5).

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx x xxxxxxxxx státy:

platba prostřednictvím xxxxxxxx míst (společné xxxxxxxxxxx článků 53 xx 58 prováděcího xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze 5).

X. XXXXXXX

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx systému xxx námořníky:

přímá xxxxxx.

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx dávky xxxxxxxx.

X. ITÁLIE

1. Xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) vztahy x Xxxxxx x Xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx x Xxxxxxxx x francouzskými hornickými xxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x) vztahy x Xxxxxxxxxxxx x Nizozemskem:

přímá xxxxxx.

2. Xxxxxxx za xxxxxxxx úrazy x xxxxxx x xxxxxxxx:

xxxxx xxxxxx.

X. XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx.

X. XXXXXXXXXX

1. Xxxxxx s Xxxxxx:

xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x Xxxxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (uplatňování xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx 5).

3. Xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx:

xxxxx xxxxxx.


XXXXXXX 7

BANKY

(čl. 4 xxxx. 7 x xx. 55 odst. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

X. XXXXXX

Xxxxx.

X. XXXXXXX

Xxxxxxxx Bundesbank (Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), Xxxxxxxxx am Xxxx.

X. XXXXXXX

Xxxxxx xx France (Xxxxxxxxxxx xxxxx), Paris.

D. XXXXXX

Xxxxx Nazionale xxx Xxxxxx (Národní banka xxxxx), Xxxx.

X. XXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxx), Xxxxxxxxxx.

X. XXXXXXXXXX

Xxxxx.


XXXXXXX 8

POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXXX XXXXX

(xx. 4 odst. 8 a čl. 10 odst. 2 xxxx. x) prováděcího xxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xx. 10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx:

— xxxx Německem x Xxxxxxx,

— xxxx Xxxxxxxx x Lucemburskem,

— xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx.


PŘÍLOHA 9

VÝPOČET PRŮMĚRNÝCH XXXXXXX XXXXXXX NA XXXXX DÁVKY

(čl. 4 xxxx. 9, xx. 94 odst. 3 xxxx x) x xx. 95 odst. 3 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

X. XXXXXX

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na věcné xxxxx se xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X. XXXXXXX

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

1. Xxx xxxxx xx. 94 xxxx. 3 xxxx. x) prováděcího xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx nemocenské xxxxxxxx),

x) Landkrankenkassen (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) Betriebskrankenkassen (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx pokladny xxxxxxxxxxxxx xxxxx),

x) Bundesknappschaft (Xxxxxxxx hornická pojišťovna),

f) Xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx),

x) Xxxxxxxxxxxx xüx Xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx),

x) Xxxxxxxxxxxx für Xxxxxxxxxxx (Vyrovnávací pokladny xxx xxxxxxxxxxx),

x závislosti xx pokladně, xxxxx xxxxx poskytla.

2. Xxx xxxxx xx. 95 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxx nařízení:

a) Xxxxxxxxxxxxxxxxx (místní xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) Xxxxxxxxxxxxxxxxx (zemědělské xxxxxxxxxx pokladny),

c) Xxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx),

x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

X. XXXXXXX

Xxx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X. XXXXXX

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xx věcné xxxxx xx berou v xxxxx xxxx xxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx l'assicurazione xxxxxx xx xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx);

2. Systém xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx) pro xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx v zemědělství.

E. XXXXXXXXXXX

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx se berou x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxxxx xx zákoníkem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. XXXXXXXXXX

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx se bere x&xxxx;xxxxx obecný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx se xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx:

1. Xxxxxxxxxxx pojištění ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, X. X. X.);

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nákladům xxxxxxxx s nemocí ( xxxxxxxxxxx xxxxx bijzondere xxxxxxxxxxxx, A. X. X. X.).


PŘÍLOHA 10

INSTITUCE X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

(xx. 4 xxxx. 10 prováděcího nařízení)

A. XXXXXX

1. Xxx účely xx. 14 odst. 1 xxxxxxxx x xxxxxx 11, 13 x 14 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, XxxxxxxxxXxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

2. Xxx účely xx. 14 odst. 2 xxxxxxxx a článku 11 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xx secours xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx des marins xxxxxxxxx xxxx pavillon xxxxx, XxxxxxXxxx- en xxxxxxxxxxxx voor xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx vlag, Xxxxxxxxx – (Xxxxxxxx x sociální xxxx xxx námořníky plavící xx pod belgickou xxxxxxx).

3. Xxx účely xx. 80 xxxx. 2, článku 81, xx. 82 xxxx. 2, 85 odst. 2 x článku 88 xxxxxxxxxxx nařízení:

a) xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx xx x'xxxxxx, BruxellesRijksdienst xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brussel – (Xxxxxx úřad xxxxxxxxxxxxx);

x) xxx xxxxxxxxx:

Xxxx xxx xxxxxx de xx xxxxxx xxxxxxxxx, AnversPool xxx xx zeelieden xxx xxxxxxxxxxx, Antwerpen – (Svaz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).

4. Xxx xxxxx xx. 102 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) Nemoc, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx national x'xxxxxxxxx maladie-invalidité, BruxellesRijksinstituut xxxx xxxxxx- en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Xxxxxx xxxxx nemocenského x xxxxxxxxxxx pojištění);

b) xxxxxx z xxxxxxxx:

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, XxxxxxxxxXxxxx xxxx beroepsziekten, Xxxxxxx – (Fond xxx xxxxxx z xxxxxxxx);

x) nezaměstnanost:

i) obecně:

Office xxxxxxxx xx x'xxxxxx, XxxxxxxxxXxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Státní xxxx xxxxxxxxxxxxx);

xx) xxx xxxxxxxxx:

Xxxx des xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, XxxxxxXxxx xxx xx zeelieden ter xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx – (Xxxx obchodního loďstva);

d) xxxxxxx dávky:

Office xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx travailleurs xxxxxxxx, XxxxxxxxxXxxxxxxxxxx xxxx kinderbijslag xxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx – (Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx).

5. Xxx xxxxx xx. 113 odst. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx d'assurance xxxxxxx-xxxxxxxxxx, XxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx- xx invaliditeitsverzekering, Xxxxxxx – (Xxxxxx ústav xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

X. XXXXXXX

1. Xxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxx xx povaze naposledy xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx dělníků a xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 2 xxx xxxxx členské xxxxx;

x) xxxxx xxxx možné xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 2 pro xxxxx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x obecném xxxxxxx xxxxxxxxx xx stáří (Xxxxxxxx Ouderdomswet), xxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxx xxxxxxxxxxx povinnému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xüx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx), Berlin.

2. Pro xxxxx čl. 11 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx s xxxxxxxxxxx pojištěním:

instituce, x xxxxx jsou xxxxxxxxx;

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xüx Angestellte (Xxxxxxxx pojišťovna pro xxxxxxxxxxx), Xxxxxx.

3. Xxx xxxxx:

x) xx. 13 xxxx. 2 a 3 a čl. 14 xxxx. 1, 2 a 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx (Xxxxxx obecná xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx), Xxxx;

x) čl. 13 xxxx. 4 x xx. 14 xxxx. 4 prováděcího xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx (Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx), Bonn, x xxxxxxxx případu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx).

4. Pro účely xx. 80 odst. 2, xxxxxx 81 x čl. 82 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx (xxxx xxxxx) xxxxxx v Xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx pokud pracovník xxxxx x Xxxxxxx xxx bydliště, xxx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx tu xxxxxxxx, potom Xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxx xxxxx čl. 85 odst. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx obvodu, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx naposledy zaměstnán.

6. Xxx xxxxx xx. 91 odst. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x horníků určené xxxx příslušné xxxxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxxxx B bodu 2.

7. Xxx xxxxx:

x) xxxxxx 36 x 63 xxxxxxxx x xx. 102 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), Xxxx-Xxx Xxxxxxxxx; xxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxx 3 xxxxxx X bodu 2 písm. x); Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), Xxxx;

x) xxxxxx 75 xxxxxxxx x xx. 102 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx für Xxxxxx (Xxxxxxxx úřad xxxxx), Nürnberg.

8. Xxx xxxxx xx. 113 xxxx. 2 prováděcího xxxxxxxx:

x) náhrada věcných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxx Ortskrankenkasse (Spolkový xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), Xxxx-Xxx Godesberg; xxxxxxxxxxxxxxx vyrovnávacího xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxxxxx X xxxx 5 xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx předložení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 62 odst. 2 xxxxxxxxxxx nařízení:

i) x xxxxxxx, kde xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx dávky:

Bundesverband xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (Spolkový xxxx xxxxxxxx nemocenských xxxxxxxx), Xxxx-Xxx Godesberg, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxxxxx X bodu 5 nařízení;

ii) v xxxxxxxxx případech:

Hauptverband der xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Hlavní xxxx xxxxxxxxxx sdružení xxxxxxxx), Bonn.

C. XXXXXXX

1. Xxx xxxxx xx. 6 odst. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx la sécurité xxxxxxx (regionální ředitelství xxxxxxxxxx zabezpečení).

2. Xxx xxxxx xx. 11 xxxx. 1 písm. x) x článku 12x xxxxxxxxxxx nařízení:

a) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx:

x) obecně:

Caisse xxxxxxxx x'xxxxxxxxx-xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx);

xx) xxxxxxxxxx systém:

Caisse xx xxxxxxxxx sociale xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx vzájemný podpůrný xxxx);

xxx) xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxx xx xxxxxxx minière (Xxxxxxxx podpůrná společnost);

iv) xxxxxx xxx námořníky:

Section "Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx" du Xxxxxxxx des xxxxxxxx xxxxxxxxx (Námořnický xxxxxxxx xxxx, xxxxx odboru xxx xxxxxxx záležitosti);

b) Xxxxxxxx departmenty:

i) xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx xx sécurité xxxxxxx (Obecný fond xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx);

xx) xxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx "Xxxxxx de xxxxxxxx des marins" xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, sekce xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx).

3. Xxx xxxxx xx. 13 xxxx. 2 x 3 x xx. 14 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx parisienne (místní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).

4. Pro xxxxx xxxxxx 17 xx spojení x xx. 14 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx Régionale de xx sécurité xxxxxxx (Xxxxxxxxxx ředitelství sociálního xxxxxxxxxxx).

5. Xxx xxxxx xxxxxx 80 a 81, xx. 82 xxxx. 2 x xx. 85 xxxx. 2 prováděcího xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx travail xx xx xx xxxx-x'œxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx) xxxxx zaměstnání, xxx xxxxx xx xxxxxxxx potvrzení,

místní pobočka Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x'xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx),

xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx.

6. Xxx účely xxxxxx 84 prováděcího nařízení:

a) xxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxx l'emploi xxxx l'industrie xx xx commerce (XXXXXXX) (Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx et xx xx main-d'œuvre (Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx sil) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

7. Xxx xxxxx článku 89 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx du xxxxxxx xx de la xxxx-x'œxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pracovních xxx).

8. Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx článků 36, 63 a 75 xxxxxxxx x xx. 102 odst. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx migrants (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxx migrující pracovníky), Xxxxx,

Xxxxxxxxxxx pour x'xxxxxx xxxx x'xxxxxxxxx xx xx commerce (XXXXXXX) (Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx).

9. Pro účely xx. 113 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx nařízení:

Centre xx sécurité xxxxxxx xxx travailleurs migrants (Xxxxxxxxx sociálního zabezpečení xxx migrující xxxxxxxxxx), Xxxxx.

X. XXXXXX

1. Pro xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx x della xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociální xxxx), Xxxx.

2. Pro xxxxx xx. 11 xxxx. 1, xx. 13 xxxx. 2 x 3 a čl. 14 xxxx. 1, 2 a 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx l'assicurazione xxxxxx xx xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx úřady.

3. Xxx xxxxx xx. 38 xxxx. 1 prováděcího xxxxxxxx:

Xxxxxxxx nazionale xxxxx xxxxxxxxxx sociale (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxx xxxxx.

4. Xxx xxxxx xx. 75 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x'xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx pracovním xxxxxx), xxxxxxxx úřady.

5. Xxx xxxxx xx. 80 xxxx. 2, xxxxxx 81, xx. 82 xxxx. 2, xx. 85 odst. 2, xxxxxx 88 x xx. 91 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Národní xxxxx xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxx xxxxx.

6. Xxx xxxxx čl. 102 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) náhrady xxxxx xxxxxx 36 xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x'xxxxxxxxxxxxx xxxxxx le malattie (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), Xxxx;

x) náhrady xxxxx xxxxxx 63 xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x'xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxx), Roma;

c) xxxxxxx xxxxx článků 70 x 75 xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx della previdenza xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx), Xxxx.

7. Xxx xxxxx xx. 113 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx nařízení:

a) xxxxx (x výjimkou xxxxxxxxxxx):

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx l'assicurazione xxxxxx le malattie (Xxxxxxx ústav xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), Xxxx;

x) xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx della xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx péče), Roma;

c) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx l'assicurazione xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx pracovním úrazům), Xxxx.

X. XXXXXXXXXXX

1. Xxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx de pension xxx xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx v soukromém xxxxxxx) Xxxxxxxxxx,

xxxx

Xxxxxxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxx la xxxxxxxxxx xx x'xxxxxxxxxx (Pojišťovna xx xxxxx x x invaliditě), Xxxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx xx. 11 xxxx. 1, xx. 13 odst. 2 x 3 x čl. 14 xxxx. 1, 2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxèxx xx travail xx de xx xxxxxxxx sociale (xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálního xxxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx.

3. Xxx xxxxx čl. 22 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (Xxxxxxx fond nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx), Xxxxxxxxxx.

4. Xxx xxxxx čl. 80 xxxx. 2, xxxxxx 81 a xx. 82 odst. 2 x článku 89 prováděcího xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxx práce), Xxxxxxxxxx.

5. Pro xxxxx xx. 85 xxxx. 2 prováděcího xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Pro xxxxx čl. 91 xxxx. 2 prováděcího xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx (důchody):

i) xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (xxx xxxx):

Xxxxxx xx xxxxxxx des employés xxxxxx (Penzijní fond xxx zaměstnance x xxxxxxxxx xxxxxxx), Xxxxxxxxxx;

xx) x ostatních xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx x'xxxxxxxxx contre la xxxxxxxxxx xx l'invalidité (Xxxxxxxxxx xx xxxxx x x invaliditě), Xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx dávky:

i) xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. x) xxxx xx):

Xxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxèx x'Xxxxxxxxxxxxx x'xxxxxxxxx xxxxxx xx vieillesse xx l'invalidité (Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx xxxxx a x xxxxxxxxxx), Xxxxxxxxxx;

xx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx x'xxxxxxxxxxx familiales xxx xxxxxxxx xxèx la Xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx (Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zaměstnance xxx Xxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx), Xxxxxxxxxx.

7. Xxx xxxxx xx. 102 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxxx:

Xxxxxx nationale x'xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx), Xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx úrazy:

Association x'xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Sdružení xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx xxxxx), Xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx du xxxxxxx (Xxxxxxx xxxx xxxxx), Xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxèx x'Xxxxxxxxxxxxx x'xxxxxxxxx contre la xxxxxxxxxx xx x'xxxxxxxxxx (Xxxx rodinných xxxxxxxx xxx xxxxxxx při Xxxxxxxxxx xx stáří x v invaliditě), Xxxxxxxxxx.

8. Xxx xxxxx xx. 113 odst. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx x'xxxxxxxxx maladie xx xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx), Xxxxxxxxxx;

x) pracovní xxxxx:

Xxxxxxxxxxx x'xxxxxxxxx contre xxx xxxxxxxxx, section xxxxxxxxxxxx (Sdružení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, průmyslová sekce), Xxxxxxxxxx.

X. XXXXXXXXXX

1. Pro xxxxx čl. 6 xxxx. 1, xx. 11 xxxx. 1, xx. 13 xxxx. 2 a 3 x xx. 14 xxxx. 1 x 2 prováděcího xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (Rada sociálního xxxxxxxxx), Den Haag.

2. Xxx xxxxx xx. 14 odst. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnance Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx (xxxxx xxx xxxxx xxxxx):

Xxxxxxxx Nederlands Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx), Xxxxxxx.

3. Xxx xxxxx čl. 82 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), Xxxxxxxxx.

4. Xxx xxxxx čl. 102 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx uvedené x článcích 36 x 63 xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxxxx (Xxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), Amsterdam;

b) xxxxxxx xxxxxxx x článku 70 nařízení:

Algemeen Xxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx), Xxx Haag;

c) náhrady xxxxxxx v xxxxxx 75 xxxxxxxx:

Xxxxxxx Verzekeringsbank (Xxxxxxxx pojišťovna), Amsterdam.