Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Nařízení Rady (ES) x. 1408/71

xx dne 14. xxxxxx 1971

x xxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx pohybující xx x rámci Společenství

RADA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx 2, 7 x 51 xxxx smlouvy,

s xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx komisí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [1],

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu [2],

s xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],

xxxxxxxx x xxxx, xx potřeba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x. 3 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníků [4] xx xxxxxxxx projevila, xxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx uplatňováním od 1959, xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právních předpisech;

vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx mohou xxx xxxx celek rozvíjena, xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx sociálního zabezpečení;

vzhledem x xxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx 51 Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

xxxxxxxx k xxxx, xx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxx jde o xxxxxx osobní xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx které xx toto xxxxxxxx xxxxxxxx xx všechny xxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx podléhající systémům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských států, x měla xx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx všechny xxxxxx příslušníky xxxxxxxxx xxxxx xx zřetelem xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx druhé nároku xx dávky sociálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx xx místo zaměstnání xxxx xxxxxxxx;

xxxxxxxx k xxxx, xx těchto xxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dob, xx xxxxxx xxxxxxxx různé xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx xx účelem získání xxxx zachování nároku xx dávky x xxxxxxx výše xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx kategorie xxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, bez xxxxxx xx jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Společenství;

vzhledem x tomu, že xxxxxxxx pro koordinaci xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx 51 Smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx nesmí xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nároků xx xxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxx účelem xxxx xxx osoby mající xxxxx na dávky x xxxxxx invalidity, xxxxx x xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; že xxxx-xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx by xxxxx xxxxx v důsledku xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx států, jestliže xx v xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxxx k tomu, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx napříště xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx v nezaměstnanosti x xxxxxxx xxxxxx x nezaměstnanosti všech xxxxxxxxx států; že xx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezaměstnanému xxxxxxxxxxxx xx omezenou xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx, které xx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

xxxxxxxx k xxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx rodin, xxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx x přihlédnutím x xxxxxxx xxxxxxxxx xx nezaměstnanosti xx xxxxxx xxxxxxxx nárok xx rodinné xxxxx xx xxxxxxx příslušníky xxxxxxxxxxxxxx pracovníků, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x tom, xxxxx xx příslušný xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xx pro zabezpečení xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x dávkám xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx členské xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx pokračovat , ale s xxxxxxx xx velké xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxx dávek zemí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx pět zemí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zemí místa xxxxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx, xxxxx xx zemí xxxxxxxxxx Francie;

vzhledem x xxxx, že xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x nařízení Xxxx (XXX) x. 1612/68 xx xxx 15. října 1968 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Společenství [5] je xxxxxxx xxxxxxxxx v poradním xxxxxx zástupce pracovníků x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx správní xxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nahradit xxxxxx xxxxxxxxx čl. 69 xxxx. 4 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

OBSAH:

HLAVA I: OBECNÁ USTANOVENÍ (články 1–12)

HLAVA II: URČENÍ POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (články 13–17)

HLAVA III: ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE RŮZNÝCH KATEGORIÍ DÁVEK

Kapitola 1: Nemoc a mateřství

Oddíl 1: Společná ustanovení (článek 18)

Oddíl 2: Pracovníci a jejich rodinní příslušníci (články 19–24)

Oddíl 3: Nezaměstnané osoby a jejich rodinní příslušníci (článek 25)

Oddíl 4: Žadatelé o důchod a jejich rodinní příslušníci (článek 26)

Oddíl 5: Důchodci a jejich rodinní příslušníci (články 27–34)

Oddíl 6: Různá ustanovení (článek 35)

Oddíl 7: Náhrada mezi institucemi (článek 36)

Kapitola 2: Invalidita

Oddíl 1: Pracovníci, na které se vztahují pouze právní předpisy, podle kterých je výše dávek v invaliditě nezávislá na délce pojištění (články 37–39)

Oddíl 2: Pracovníci, na které se vztahují buď pouze právní předpisy, podle kterých závisí výše dávek v invaliditě na délce dob pojištění, nebo právní předpisy druhu uvedeného v oddíle 1 (článek 40)

Oddíl 3: Zhoršení invalidity (článek 41)

Oddíl 4: Opětné poskytování dávek po pozastavení jejich výplaty nebo odnětí – Změna dávek v invaliditě na dávky ve stáří (články 42 a 43

Kapitola 3: Stáří a úmrtí (důchody) (články 44–51)

Kapitola 4: Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Oddíl 1: Nárok na dávky (články 52–59

Oddíl 2: Zhoršení nemoci z povolání, pro kterou byla dávka přiznána (článek 60)

Oddíl 3: Různá ustanovení (články 61 a 62)

Oddíl 4: Náhrady mezi institucemi (článek 63)

Kapitola 5: Pohřebné (články 64–66)

Kapitola 6: Nezaměstnanost

Oddíl 1: Společná ustanovení (články 67 a 68)

Oddíl 2: Nezaměstnané osoby odcházející do jiného členského státu, než je příslušný stát (články 69 a 70)

Oddíl 3: Nezaměstnané osoby, které během svého posledního zaměstnání měly bydliště v jiném členském státě, než je příslušný stát (článek 71)

Kapitola 7: Rodinné dávky a přídavky pro pracovníky a nezaměstnané osoby

Oddíl 1: Společná ustanovení (článek 72)

Oddíl 2: Pracovníci a nezaměstnané osoby, jejichž rodinní příslušníci mají bydliště v jiném členském státě, než je příslušný stát (články 73–76)

Kapitola 8: Dávky pro vyživované děti důchodců a pro sirotky (články 77)

HLAVA IV: SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ (články 82 a 83)

HLAVA V: PORADNÍ VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ (články 82 a 83)

HLAVA VI: RŮZNÁ USTANOVENÍ (články 84–93)

HLAVA VII: PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (články 94–99)

HLAVA X

XXXXXX USTANOVENÍ

Článek 1

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx osoba, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro případ xxxxx nebo více xxxxxxxxxx událostí odpovídajících xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zaměstnané xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx V;

ii) xx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxx xxxx pojistných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na které xx xxxxxxxx toto xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx všechny obyvatele xxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

- může-li xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx způsobu, xxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

- xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, je pojištěna xx xxxxxxx povinného xxxx xxxxxxxxxxx pokračujícího xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx jiné pojistné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx V v xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx;

xxx) je xxxxxxxxxx pojištěna xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx povinně pojištěna xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx stejného xxxxxxxxx xxxxx;

x) xx "xxxxxxxxxxxx pracovníkem" rozumí xxxxx pracovník, který xx zaměstnán xx xxxxx jednoho členského xxxxx a xx xxxxxxxx xx území xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx zpravidla každý xxx nebo xxxxxxx xxxxxx za xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx pracovník, xxxxxxx xxxxxx, pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jinam xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx zachová postavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx nepřesahující čtyři xxxxxx, i xxxx xxxx xxxxxxx vracet xx během xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jednou xx xxxxx do místa xxxxx xxxxxxxx;

x) xx "xxxxxxxx pracovníkem" rozumí xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského státu, xxx je xxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx zaměstnavatele xxxxxxxxx státu xx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, x který xxxxxxx xx xxxxx uvedeného xxxxx xx dobu xxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx ročních xxxxxx x automaticky xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x) xx "xxxxxxxx" xxxxxx, xxxx mu xxxxxxxxx článek 1 Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx 28. xxxxxxxx 1951 x Xxxxxx;

x) xx "xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti" xxxxxx, xxxx jí xxxxxxxxx článek 1 Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, podepsané 28. xxxx 1954 x Xxx Xxxxx;

x) se "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx xxxxx definovaná xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx příslušníka nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx poskytovány, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxx 31 právními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx xxxx xxxxx xxxxxxxx; pokud však xxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx s pracovníkem xx společné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx uvedeného pracovníka;

g) xx "xxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx právními předpisy, xx xxxxxxx kterých xx dané xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy xx pozůstalého xxxxxxxx xxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx domácnosti, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;

x) se "xxxxxxxxx" rozumí xxxxxxx xxxxxxxx;

x) xx "xxxxxxx" xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x) xx "právními předpisy" xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx ustanovení x všechna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xx odvětví x xxxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 x 2.

Xxxxx výraz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stávajících xxxx xxxxxxxxx smluv, xx již se xxxx xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozšířilo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo správními xxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx kdykoli xxxxxx prohlášením, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxx nařízení xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 96. Xxxxxxxxx pododstavec nesmí xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 3, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení;

k) xx "xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxx jakákoli xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která je xxxx bude xxxxxxx xxxxxxx pro dva xxxx více xxxxxxxxx xxxxx, x jakákoli xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx závazná pro xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxx některé xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 4 odst. 1 x 2, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx uvedených xxxxx;

x) xx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx, xxxxx xxx x každý xxxxxxx xxxx, ministr, xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podléhají systémy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xx "xxxxxxx komisí" rozumí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 80;

x) se "xxxxxxxxx" rozumí, pokud xxx o každý xxxxxxx stát, xxxxxxx xxxx úřad xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx:

x) instituce, x které xx xxxxxxx xxxxx pojištěna x xxxx podání xxxxxxx x xxxxx, xxxx

xx) xxxxxxxxx, x xxxxx dotyčné xxxxx xxxxxx nárok xxxx xx xxxxxx nárok, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx měli bydliště xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx) xxxxxxxxx určená xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxx

xx) x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1, xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx pojistitel, xxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxx, nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xx "institucí xxxxx xxxxxxxx" a "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x poskytování xxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xx xxxx instituci xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx určená xxxxxxxxxx xxxxxx dotyčného xxxxxxxxx xxxxx;

x) se "xxxxxxxxxx státem" xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx území xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xx "xxxxxx pojištění" xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx pojištění xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nichž xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx uvedené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

x) xx "dobami zaměstnání" xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx podobné doby, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobám xxxxxxxxxx;

x) xx "dávkami" x "důchody" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx x doplňkové xxxxx, nestanoví-li xxxxx XXX xxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou být xxxxxxxxx místo xxxxxxx, x xxxxxx uskutečněné x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx;

x) x) xx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 xxxx. h), x xxxxxxxx zvláštních příspěvků xxx narození xxxxxxxxx x xxxxxxx I;

ii) xx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx příslušníků;

v) xx "xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednorázově x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx jednorázových xxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxx x xxxxxxx x).

Xxxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pracovníky, xxxxx podléhají xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisům xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx osobami xxx xxxxxx příslušnosti xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx území xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx.

2. Xxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx podléhali právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx nich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx osobami xxx xxxxxx příslušnosti nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx jednoho x členských xxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx na úředníky x xx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x použitelnými xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo podléhali xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Článek 3

Xxxxxxx xxxxxxxxx

1. X výhradou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x členských xxxxx, xx xxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příslušníci xxxxxxxxx xxxxx.

2. Odstavec 1 xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx sociálního zabezpečení xxxx podílet xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxx-xx x xxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx úmluvy x xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx čl. 7 xxxx. 2 xxxx. x), a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 8 xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Věcná působnost

1. Xxxx nařízení xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxx xx těchto odvětví xxxxxxxxxx zabezpečení:

a) xxxxx x nemoci x xxxxxxxxx;

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx xxxx určeny x udržení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx xx xxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx úrazech x nemocích z xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx;

x) dávky x xxxxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ať xxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lodi xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1.

3. Xxxxx XXX tohoto nařízení xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx systémy dávek xxx oběti xxxxx x xxxxxx důsledků, xxx xx zvláštní xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx v xxxxxxxx postavení.

Článek 5

Prohlášení xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx tohoto nařízení

Členské xxxxx upřesní v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 96 xxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxxxxx v xx. 4 xxxx. 1 x 2, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x článku 50 x dávky xxxxxxx x článcích 77 x 78.

Xxxxxx 6

Úmluvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxx 7, 8 x xx. 46 xxxx. 4 nahrazuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx dva xxxx více xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) alespoň xxx xxxxxxx xxxxx x jeden xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx příslušných případů xxxxxxxx žádná xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 7

Mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou dotčena xxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxxx vyplývající z

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx konferencí xxxxx, xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vstoupí x xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 1953 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxx 6 zůstávají xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xx xxx 27. xxxxxxxx 1950 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na Xxxx, xxxxxxxxxx dne 13. února 1961;

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 9. xxxxxxxx 1956 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníků v xxxxxxxxxxx dopravě;

c) úmluvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX.

Článek 8

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx států mohou xxxxx potřeby mezi xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zásadách x v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxx oznámí x xxxxxxx x xx. 96 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 9

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojištění

1. Ustanovení xxxxxxxx předpisů kteréhokoli xxxxxxxxx státu, která xxxxxxxxx přístup x xxxxxxxxxxxx xxxx volitelnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území tohoto xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx toto xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podléhali xxxxxxx xxxxxxxxx dříve xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo volitelnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získáním xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů kteréhokoli xxxxxx členského státu xxxx xxxxx x xxxxx x potřebném xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx získány xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 10

Xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx – Xxxxxx xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx peněžité dávky, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úrazů a xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxx nebo více xxxxxxxxx xxxxx nepodléhají xxxxxxx snížení, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odnětí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, než xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx příslušná xxx xxxxxx vyplácení.

Předchozí xxxxxxxx xx vztahuje xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx dalšího sňatku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Pokud právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx náhradu xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx tato xxxxxxxx xx splněnou, xxxxx xxxxxxx xxxxx podléhá xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 11

Xxxxxxxxxx dávek

Pravidla xxx xxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx s přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 12

Vyloučení xxxxxxx xxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nárok xx pobírání xxxxxxxx xxxxx stejného xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx však xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx invalidity, xxxxx x xxxxx (xx xxxxxxx) xxxx xxxxxx x povolání, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxx 41, xx. 43 xxxx. 2 a 3, xxxxxx 46, 50 x 51 xxxx čl. 60 xxxx. 1 xxxx. x).

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo odnětí xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx sociálního zabezpečení xxxx x xxxxx xxxxxxx xx použijí, x xxxx tyto xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx tento xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx však xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx přiznány institucemi xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxx x xxxxxx 46, 50 x 51 xxxx čl. 60 xxxx. 1 xxxx. x).

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu x xxxxxxxxxx současně xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx být xxxx těmto osobám xxxxxxxxx, i xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu.

4. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx v xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle čl. 57 odst. 5 xxxx xx. 60 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxx přispívat xxxx na xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, snižuje o xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX POUŽITELNÝCH XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 13

Xxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nařízení, podléhá xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxx xxxxxx předpisy xx stanoví x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxxx xxxxxx 14 až 17

x) pracovník xxxxxxxxxx xx xxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo i xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx, xx sídlo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx členského státu xxxxxxx právním předpisům xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx x osoby x xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterému xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xx služby x xxxxxxxxxxx silách xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x podléhá právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu; xx-xx xxxxx nároku xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do této xxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx z xx, xxxxxx xx x xxxxx x nezbytné xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxx uvedeného státu.

Xxxxxx 14

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx uvedené x xx. 13 xxxx. 2 xxxx. a) xx použije x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zvláštností:

a) x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členského státu xxxxxxxx, xxx nějž xxxxxxx pracuje, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxx tam xxx xxxxx podnik xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prvního xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 12 měsíců x xx není xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx;

xx) xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx prodlouží x její xxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx dokončení této xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x tomu xx xxxxxxx; o xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dvanáctiměsíčního období. Xxxxxxx xxxx nelze xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx dopravě xx xxxxx dvou nebo xxxx členských xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx nebo xxxxxxx účet xxxxxxxxx xxxxxxxx cestujících xxxx xxxxx xx železnici, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx cestách xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx předpisům xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pobočku xxxx xxxxx zastoupení na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxx, xx kterém xx sídlo, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx stálým xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx se xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

xx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxx má xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného státu, x xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxx sídlo ani xxxxxxx ani stálé xxxxxxxxxx;

x) pracovník jiný xxx pracovník x xxxxxxxxxxx dopravě, který xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx podléhá

i) xxxxxxx předpisům členského xxxxx, na jehož xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx podniků xxxx zaměstnavatelů, xxxxx xxxx sídlo xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

xx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx území má xxxxxx xxxx zaměstnavatel, xxx které xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx bydliště xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, kde xxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podnikem, xxxx xx sídlo xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, který přechází xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx v xx. 13 odst. 2 xxxx. b) xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x zvláštností:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx obvykle pracuje, xxx xx území xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx lodi xxxxxxx xxx vlajkou xxxxxxxxx státu, který xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x);

x) pracovník, xxxxx xxxxxxx nepracuje xx xxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx členského státu xx xxxx xxxxxxx xxx vlajkou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ale xxxx členem xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx lodi xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a odměňovaný xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podnikání xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, podléhá xxxxxxx xxxxxxxxx posledně xxxxxxxxx členského státu, xx-xx své xxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu; xxxxxx xxxx osoba vyplácející xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx tuto xxxxxxx, xx vztahují x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobrovolného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx 13 x 14 se xxxxxxxxxx xx dobrovolné xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx pokračující xxxxxxxxx.

2. Xxxxx použití xxxxxxxx xxxxxxxx dvou xxxx xxxx xxxxxxxxx států xx xx následek xxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx pokračujícího xxxxxxxxx, xxxxxxx dotyčná osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- dvou xxxx xxxx systémů dobrovolného xxxx volitelného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx x tomu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojištění, xxx xxxxx xx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxx-xx x xxxxxxxxx, starobní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pokračujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx povinně podléhá xxxxxxx předpisům xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx výslovně xxxx mlčky xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, která žádá x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxx připojit xxxxx x xxxxxxxx uvedenému xxxxxxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a konzulárních xxxxxxx a pomocných xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x na pomocný xxxxxxxx x soukromých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx pověřil nebo xxxxxx, xx však xxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu. Toto xxxxx volby xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx a nemá xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xx xxxxx zvolit, xxx podléhali právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx řádem xxxxxxx xxx tyto xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx jednou, xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx xx zaměstnání.

Xxxxxx 17

Xxxxxxx x xxxxxx 13 až 16

Xxx xxxx více xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxxxx úřady xxxxxx xxxxx xxxxx vzájemnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x článků 13 xx 16 v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxxx.

XXXXX III

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX 1

NEMOC X XXXXXXXXX

Xxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 18

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx míře x xxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kteréhokoli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx x xxxx získané xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx.

2. Odstavec 1 xx xxxxxxxx na xxxxxxx pracovníky, x xx x s xxxxxxx na xxxx xxxx jakýmkoli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx státu, xxxxx xxxx xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxx čtyři xxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx příslušníci

Článek 19

Xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx – Xxxxxx pravidla

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxxxx stát, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx předpisů příslušného xxxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 18, xxxxxx xx xxxxx, xxx má xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účet příslušné xxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by u xx xxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx dávky poskytované xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bydliště však xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx xx rodinné xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxx xx příslušný xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 20

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx pracovník může xxxx xxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx dávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x uvedeném xxxxx. Xxxx rodinní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx dávek xx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 21

Pobyt v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx státu

1. Xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 19, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jako xx tam měli xxxxxxxx, x když xxx obdrželi xxxxx xxx xxxxxx případ xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pobytem. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nepoužije xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx příslušníci xxxxxxx x xxxxxx 19, xxxxx přemístí xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, obdrží xxxxx x xxxxxxx x právními předpisy xxxxxxxxx státu, x xxxx již obdrželi xxxxx pro stejný xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 22

Pobyt xxxx xxxxxxxxx xxxx – Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx bydliště xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx – Xxxxxxx xxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 18, a

a) jehož xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx během pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu nebo

b) xxxxx xx získání xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx má xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx svého bydliště xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo

c) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx instituce x xxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stavu, xx xxxxx:

x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x xx xxx pojištěn; xxxx, xx xxxxxx jsou xxxxx poskytovány, xx xxxx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxx;

xx) xx peněžité dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx dohody mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx xx xxxx příslušného xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx-xx prokázáno, xx xx přesun dotyčné xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx požadované xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx příslušníky pracovníka xxxxxxx xxxxxxx dávek.

4. Xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx xx dávky rodinných xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 23

Výpočet xxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx se peněžité xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx mzdy xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x platům xxxxxxxxx během xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx paušální xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx případně x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právních předpisů.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoví, že xxxxxxx peněžitých dávek xxxxxx xx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vezme x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kteří mají xxxxxxxx xx území xxxxxx členského xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx státu.

Xxxxxx 24

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho rodinného xxxxxxxxxxx na protézu, xxxxxx protetickou xxxxxxx xxxx jinou důležitou xxxxxx xxxxx dříve, xxx začne xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, uvedený xxxxxxxxx obdrží xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx poskytnuty xx poté, co xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx vypracuje xxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx odstavec 1.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx 25

1. Nezaměstnaná xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx. 69 xxxx. 1 xxxx čl. 71 xxxx. 1 písm. x) xxx xx) xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x přihlédnutím x článku 18, xxxxxx po dobu xxxxxxxxxx xxxxx čl. 69 xxxx. 1 xxxx. x)

x) xxxxx xxxxx poskytované na xxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xxx tato xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx touto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx u xx xxxx xxxxxxxxx;

x) peněžité xxxxx poskytované příslušnou xxxxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx základě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucí x institucí členského xxxxx, kde xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx mohou xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx první instituce x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxx. Dávky x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 69 odst. 1 xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Nezaměstnaná xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xx. 71 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xx) xxxx xxxx. b) xxxx xx) první xxxx, obdrží věcné x xxxxxxxx xxxxx x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx má bydliště, xxxx xx podléhala xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 18; náklady xx xxxx dávky nese xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxx vznik xxxxxx na věcné xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 18, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxx xxx xxxxxx xx xx, v xxxxxx xxxxxxxx státě xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx pobytu xxxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx povolují xxxxxxxxxxx xxxx, po kterou xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxx xxx doba xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx 26

Xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx příslušná

1. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx po xxx, xxxxx během xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx věcné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož území xxxx dotyčná xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského státu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jeho území, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x článku 18.

2. Xxxxxxx x důchod, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx povinna sama xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx během xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, ztrácí xxxxx xx věcné dávky xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx dlužné xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx placeny xxxxx odstavce 2, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx náklady xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx důchodu na xxxxxxx xxxxxx 28, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 5

Důchodci x xxxxxx xxxxxxx příslušníci

Článek 27

Xxxxxxx vyplácené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx x který má xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx jehož xxxxx xx bydliště, případně x přihlédnutím x xxxxxx 18 a xxxxxxx V, xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxxx bydliště x xx xxxx uvedené xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného xxxxx.

Xxxxxx 28

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx nebo více xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx žádný nárok xx xxxxx xxxxx x xxxx bydliště

1. Xxxxxxxx, který má xxxxx na důchod xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx členského státu xxxx na důchody xxxxx právních předpisů xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx států x xxxxx xxxx xxxxx xx věcné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx přesto xxxx xxxxx pro xxxx x xxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 18 x xxxxxxx V, xxxxxxxx xx xxx na xx nárok xxxxx xxxxxxxx předpisů členského xxxxx xxxx alespoň xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx příslušného, xxxxx xxx o xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 orgán xxxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx na xxxxx xxxxx.

2. X případech, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx instituce xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx má xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx xx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx dávky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nese xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejdelší xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx náklady xx xxxxx, nese xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx naposledy.

Xxxxxx 29

Bydliště rodinných xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxxxx – Xxxxxxxxxx bydliště xx xxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx majícího xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx důchody xxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxx bydliště xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx nárok xx xxxxx dávky xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx území xxxx xxx. Dávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účet xxxxxxxxx xxxxx bydliště důchodce.

2. Xxxxxxx příslušníci xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx přemístí xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xx bydliště xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného xxxxx, i xxxx xxx obdrželi xxxxx xx xxxxxx případ xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx změnou xxxxxxxx.

Xxxxxx 30

Důležité xxxxx xxxxx

Xxxxxx 24 se xx xxxxxxxx použije xxxxxxx.

Článek 31

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx rodinných xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, než xx xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx mající xxxxx xx xxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx dávky xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxx během pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx stát, xxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xx xxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx poskytované xxxxxxx příhraničním pracovníkům, xxxxxx rodinným příslušníkům x xxxxxxxxxx xx xxxx

Xxxxxxx xx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pracovníku, xxxxx článku 27 x xxxxxxx na xxxxx poskytované jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 27 nebo 31 jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx důchodce x xxxxxxxxx, x xxxxx xxx naposledy xxxxxxxx, xxxxx pracoval xxxx xxxxxxxxxxx pracovník xx tři měsíce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dni, xxx se důchod xxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxxx úmrtí.

Xxxxxx 33

Příspěvky xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx vyplácení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy stanovící xxxxxx příspěvků placených xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx dávek, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, vypočítané x xxxxxxx s uvedenými xxxxxxxx předpisy, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx na věcné xxxxx xxxxx xxxxxx 27, 28, 31 x 32 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 34

Obecné ustanovení

Články 27 a 33 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx příslušníky, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxx xxxxxxx xx dotyčná xxxxx xxx xxxxx xxxx kapitoly považuje xx pracovníka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníka.

Xxxxx 6

Různá xxxxxxxxxx

Xxxxxx 35

Xxxxxx uplatňovaný, xxxxx x xxxx bydliště xxxx xxxxxx existuje xxxxxxx xxxxxxx – Xxxxxxxx xxxxx – Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx země xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahrnují xxxxxxx systémů pojištění xxx xxxxxx nemoci xxxx xxxxxxxxx, použijí xx xx xxxxxxx xxxxxx 19, xx. 21 odst. 1, xxxxxx 22, 25, 26, xx. 28 xxxx. 1, xx. 29 xxxx. 1 xxxx xxxxxx 31 xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xx xxxxxxx vztahujícího se xx dělníky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní systém xxx xxxxxxxxxx v xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx příslušníků za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx, xx x uplatnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemoci, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx pracovníky x xxxxxx xxxxxxx příslušníky, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx území xxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx poskytování xxxxx, xxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx uvedené právní xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx poskytovány xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 7

Xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx

Xxxxxx 36

1. Xxxx xx xxxxxx xxxxxx 32, jsou věcné xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účet xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 97, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx, aby xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx co nejvíce xxxxx skutečným xxxxxxx.

3. Xxx nebo více xxxxxxxxx států nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx způsoby xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

KAPITOLA 2

INVALIDITA

Oddíl 1

Xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx xx xxxx dávek x invaliditě nezávislá xx xxxxx dob xxxxxxxxx

Xxxxxx 37

Obecná ustanovení

1. Xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx střídavě xxxxxxxx xxxxxxx předpisům xxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx pojištění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxx xx výše xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, obdrží xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 39. Tento xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx x ohledem na xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x kapitolou 8.

2. Xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx každého x xxxxxxxxx členských xxxxx.

Xxxxxx 38

Xxxxxxx dob xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx pojištění, přihlíží x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Pokud xxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx podmiňují poskytování xxxxxxxxx xxxxx získáním xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů jiných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxx, xxxxx pokud xxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxxx systém, xx stejném povolání xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Nesplňuje-li xx xxxxxxxxxxx x xxxxx získaným xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx není-li xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 39

Xxxxxxxx dávek

1. Xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxx předpisy xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, kdy vznikla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx invaliditou, určí x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k článku 38.

2. Xxxxx, která xxxxxxx podmínky uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxxx dávky výlučně xx xxxxxxx xxxxxxxxx x souladu s xx xxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

3. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxxx dávky, na xxxxx xx xxxxx xxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, případně s xxxxxxxxxxxx k článku 38.

4. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xx výše xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kteří xxxx bydliště xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jako by xxxx bydliště xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2

Pracovníci, na xxxxx xx xxxxxxxx xxx pouze právní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dávek x invaliditě na xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx druhu a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1

Xxxxxx 40

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podléhá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v čl. 37 xxxx. 1, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, která xx použije xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx 3.

2. Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx podléhá právním xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx III, xxxxxx xxxxx v souladu x xx. 37 xxxx. 1 xx xxxx podmínek:

- xxxxxxx-xx xxxxxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, případně x xxxxxxxxxxxx x článku 38, xxx xxx xxxxxxx dob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX, a

- xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx požadované xxx xxxxxxx nároku xx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX.

3. Xxxxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx předpokladu, xx x xxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 3

Zhoršení xxxxxxxxxx

Xxxxxx 41

1. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx pobírá xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jediného xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nepodléhala xxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu xx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx dávky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx prvního xxxxx přizná xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx invalidity x xxxxxxx x jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy;

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx států xx xx xxxx, xx xxxxxx pobírat xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 37 xxxx. 1 xxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx 2;

x) jestliže celková xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxx částka xxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx příslušná xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx instituce povinna xxxxxx této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx těmito xxxxx xxxxxxxx;

x) xx-xx x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxx b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nizozemská xxxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxx x poskytnutí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) tato xxxxx xx nemocí z xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jimž xxxx xxxxx naposled podléhala x podle xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 60 xxxx. 1 xxxx. x) x

xxx) xxxxxx xxxxxxxx jednoho nebo xxxx států, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx doby, kdy xxxxxx xxxxxxx dávky, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx XXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx počáteční xxxxx poté, xx xxxxx xx xxxxxxxx, x dávka xxxxxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx snižuje x xxxxxx nizozemské xxxxx;

x) jestliže x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx b) nemá xxxxxxx osoba xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx 38.

2. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xx poskytnou xxxxx x přihlédnutím xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1.

Oddíl 4

Opětné poskytování xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx – Xxxxx xxxxx v invaliditě xx xxxxx xx xxxxx

Xxxxxx 42

Určení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávek v xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx poskytování, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx ty xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx v době xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx dotčen xxxxxx 43.

2. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx dotyčné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 37 xxxx. 1 xxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxx 2.

Xxxxxx 43

Xxxxx dávek x xxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxx

1. Xxxxx v xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx poskytovány, x x xxxxxxx s xxxxxxxxx 3.

2. Pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx může xxxxxxxx nárok na xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 49, poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx, na xxxxx xx nárok xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx instituci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

3. Xxxxx pokud x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 39, může xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dávek, použít xx. 49 xxxx. 1 písm. a), xxxx by xxxxxxxx xxxxxxx dávky xxxxxxxx xxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx členského státu xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx teoretickou xxxx xxxxxxxx v xx. 46 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

KAPITOLA 3

XXXXX X XXXXX (XXXXXXX)

Xxxxxx 44

Obecná xxxxxxxxxx xxx přiznání xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx po xxx xx xxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxx.

2. X xxxxxxxx xxxxxx 49 xx při posuzování xxxxxxx o přiznání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přihlíží xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx podléhal. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx dotyčná xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odklad poskytování xxxxx xx stáří, xx xxxxx xx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx předpokladu, xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx důchodů xxx xx příplatky x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx důchody xxxxxxxxxxx xxxxx kapitoly 8.

Xxxxxx 45

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx získaných xxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxx podléhal, pro xxxxxxx, zachování xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx

1. Instituce xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nabytí xxxxxx xx dávky xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, přihlíží x xxxxxxxx míře x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, jako xx byly xxxxxxx xxxxx xx uplatňovaných xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx podmiňují poskytování xxxxxxxxx dávek xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx dávek jen xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolání xxxx případně ve xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx přihlédnutí x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx uplatňovaného xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, že pracovník xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pracovník, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisům, xxx účely xxxx xxxxxxxx stále považován xx xxxxxxxxxxxxx jim x době, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud v xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxx xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx druhá podmínka xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném v xx. 48 xxxx. 1.

Článek 46

Xxxxxxxx dávek

1. Xxxxxxxxx instituce každého xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx předpisům xxxxxxxxx xxxxxxx x plní xxxx požadované xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 45, vypočte xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů výši xxxxx xxxxxxxxxxxx celkové xxxxx xxx pojištění, xx kterým se xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx instituce xxxxxx vypočte xxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx x xxxx. 2 xxxx. x) x x). Přihlédne se xxxxx k té xxxxxx, xxxxx xx xxxxx.

2. Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 45, xxxxxxx xxxxxxxxx instituce každého xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tato xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx teoretickou xxxx xxxxx, na xxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx doby pojištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx se na xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x dotyčném xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v době xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx výše xxxxx xxxx závislá na xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx se tato xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výši uvedenou x tomto pododstavci;

b) xxxxxxxxx potom xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx délce dob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xx xxxx.

x) je-li xxxxxxx xxxxx dob pojištění xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterých se xx xxxx, před xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx států xxx pobírání xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx použití xxxxxx xxxxxxxx x uvedené xxxxxxxxx době xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxx nesmí xxxx x tomu, xxx xxxx instituci xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx uplatňovanými xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx stanovených x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přihlédnutí x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, prováděcí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 97.

3. Xxxxxxx xxxxx má xxxxx xx xxxxxxxx částku xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxxxx xxxx dávek vypočtených xxxxx xxxx. 2 xxxx. x).

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pododstavci xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx instituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dávky a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 1.

4. Xx-xx x případě invalidních, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx součet xxxxx, xxxxxxxxxxxx od xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx států podle xxxxxxxxxx mnohostranné xxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx x xx. 6 xxxx. x), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3, použije se xx dotyčnou xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Článek 47

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

1. Xxx xxxxxxx teoretické xxxx xxxxxxx x xx. 46 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxx tato xxxxxxxx:

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zvýšení xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx pojištění xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx žadatele x průměrnou hrubou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pojištěných osob, x xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného xxxxx pouze xx xxxxxxx xxx pojištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného státu xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx osoba pouze xxxxx těchto dob;

b) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vypočítávají xx základě xxxxxx xxxx a xxxxx, xxxxxxxxx nebo zvýšení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx mají xxxx x úvahu x ohledem na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x platů, xxxxxxxxx nebo zvýšení xxxxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dávky xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx paušální xxxx xxxx platu xxxx xxxxxxxx částky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx paušální xxxxxx, xxxxx má vzít x úvahu xxx xxxxx dob pojištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx popřípadě xxxxxxx paušálních xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx xxxxx vypočítávají xx xxxxxxx doby na xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx a xx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx příslušná xxxxxxxxx x ohledem xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x xxxxx mzdy x xxxxx nebo xxxxxxxx částky xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx d) a x) xxxx popřípadě xxxxxx xxxxxx mezd xxxx xxxxx nebo xxxxxx; xxxxx xx xxxxx vypočítávají xx xxxxxxx paušální xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jí uplatňovaných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx plat, které xx xxxx vzít x úvahu s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx teoretické xxxx xxxx platu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mzdě xxxx platu nebo xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx týkající xx xxxxxxxxxx faktorů, xx xxxxxx se přihlíží xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx to vhodné, xx xxxxxxx, xx xxxxxx přihlíží příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1, pokud xxx x doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů jiných xxxxxxxxx států.

3. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, jako xx xxxx bydliště na xxxxx příslušného xxxxx.

Xxxxxx 48

Doby xxxxxxxxx xxxxxx než xxxxx xxx

1. Xxxx xx xxxxxx xx. 46 xxxx. 2, není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dávky xx xxxxxxx dob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednoho xxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx na xxxxx nezískává xxxxx xx xxxxxxx těchto xxx.

2. Příslušná xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 pro xxxxx xxxxxxxxxxx xx. 46 xxxx. 2, x xxxxxxxx písmena x).

3. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx za xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx, přiznávají se xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx x těchto xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxxxx doby pojištění xxxxxxx a xxxxx x xxxxx x xxxxxxx x xx. 45 odst. 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

Článek 49

Xxxxxxx dávek, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx právními xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

1. Jestliže v xxxx době dotyčná xxxxx nesplňuje podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských států, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx 45, xxx xxxxxxx podmínky pouze xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx, xxxxxxx xx tato xxxxxxxxxx:

x) xxxxx z příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 46;

b) xxxxx

x) xxxxxxxx dotyčná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, aniž xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxx splněny, xxxxxxxx xx xxxx xxxx x úvahu pro xxxxx čl. 46 xxxx. 2;

xx) xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx získaným xxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx splněny, x xxxxxxxxxxxx xxxxx x dobám xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Dávka nebo xxxxx poskytované xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx , xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx znovu xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 46, xxxxx xxxx, jak xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx států, kterým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x článku 45.

3. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxxxx xx. 40 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx přestanou xxx xxxxxx.

Článek 50

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx má xxxxxxxx bydliště

Příjemci xxxxx, xx nějž xx xxxxxxxx tato kapitola, xxxxx být ve xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx bydliště x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dávka xxxxx, xxx je xxxxxxxxx dávka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx dobám pojištění xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx případně vyplácí xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 51

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx dávek

1. Xxxxxxxx xx x xxxxxx zvýšení životních xxxxxxx nebo xxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx x jiných xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx upravují xxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx procentem xxxx xxxxxxx, xxxx xxx toto xxxxxxxx xxxx částka xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 46, aniž xx xxxxx provést xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxx-xx se způsob xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx výpočet xxxxx, xxxxxxx se xxxx výpočet xxxxx xxxxxx 46.

XXXXXXXX 4

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxx 1

Nárok xx xxxxx

Xxxxxx 52

Xxxxxxxx x xxxxx členském státě, xxx xx xxxxxxxxx xxxx – Obecná xxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx příslušný xxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx u nějž xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx dávky xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx v souladu x jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, jako xx x xx xxx xxxxxxxx;

x) peněžité xxxxx poskytované xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx mohou xxx xxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx příslušné xxxxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu.

Xxxxxx 53

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxx také na xxxxx příslušného státu. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 54

Xxxxx x xxxxxxxxxx státě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Pracovník, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx 52 x xxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy uvedeného xxxxx, i když xxxxxxx xxxxx xx xxxx tímto xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pracovníky.

2. Pracovník, xx kterého xx xxxxxxxx xxxxxx 52 x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx příslušného xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného xxxxx, x když xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 55

Pobyt xxxx xxxxxxxxx xxxx – Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do jiného xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxx pracovního xxxxx xxxx onemocnění xxxxxx x povolání – Xxxxxxx odjet do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx zjištěna xxxxx x povolání x

x) xxxxx pobývá xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx stát xxxx

x) xxxxx xxxx, co xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx instituce, získá xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx vrátit xx xx území xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx bydliště xx xxxxx jiného členského xxxxx nebo

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxx příslušné instituce xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxx, má xxxxx

x) na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by u xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxx jsou xxxx xxxxx poskytovány, xx xxxx právními předpisy xxxxxxxxxxx xxxxx;

xx) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx příslušnou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxx bydliště xxxx xxxx tyto xxxxx poskytovat instituce xxxxx bydliště na xxxx příslušné xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Povolení xxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxx. b) může xxx odmítnuto, xxx xxxx je xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxx. x) nelze xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vhodné xxxxxx xx xxxxx členského xxxxx, xxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx 56

Xxxxx během xxxxx

Xxxxx xxxxx cesty, xx kterým xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx příslušný stát, xx xxxxxxxx, jako xx x xxx xxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 57

Xxxxx pro xxxxxx nemoci x xxxxxxxx, pokud byla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx členských xxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx, x xxxxx xx zjištěna xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilou xxxxxxx uvedenou xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx států, xxxx xxxxx, x které xxxx xxxx xxxxx xxxx pozůstalí xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx států, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x přihlédnutím x odstavcům 2 xx 5.

2. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxx byla poprvé xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, byla-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu.

3. V xxxxxxx sklerogenické xxxxxxxxxxxxx xx použijí xxxx xxxxxxxxxx:

x) je-li podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dávek x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podmíněno xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx zjištěna xx určité xxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného státu xxx kontrole xxxx, xxx byla tato xxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxx x xxxxx podobné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kteréhokoli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx vykonávány xxxxx xxxxxxxx dříve xxxxxxxxx xxxxx;

x) xx-xx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxx z povolání xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx způsobilá vyvolat xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxx, po xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dříve uvedeného xxxxx;

x) náklady xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx instituce členských xxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost způsobilou xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx poměru xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxx právních předpisů xxxxxxx xx států x celkové xxxxx xxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x den, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Rada xxxx jednomyslně xx xxxxx Xxxxxx nemoci x povolání, xx xxxxx xx rozšíří xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3.

Xxxxxx 58

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxx, xx xxxxxxx peněžitých xxxxx xx xxxxxxx xx průměrné mzdě xxxx xxxxx, xxxx xxxx průměrnou xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxx xxxx platů zaznamenaných xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx paušálních xxxx xxxx platů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx počtu xxxxxxxxx příslušníků, xxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx bydliště xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx bydliště xx xxxxx xxxxxxxxxxx státu.

Xxxxxx 59

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx pracovní úraz xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx nemoc x xxxxxxxx

1. Příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx právní předpisy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx převoz xxxxx, xxxxx xxxxx pracovní xxxx xxxx x xxxxx je zjištěna xxxxx x xxxxxxxx, xxx xx místa xxxxxx bydliště, xxxx xx nemocnice, uhradí xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx jiného členského xxxxx, kde má xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx tento xxxxxx předem xxxxxx; xxxxxx náležitě xxxxxxxx x důvodům, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Povolení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx pracovní xxxx, xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x souladu s xx uplatňovanými xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx měla xxxxx xxxxxxxx v době xxxxx.

Xxxxx 2

Zhoršení xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx dávka xxxxxxxx

Xxxxxx 60

1. X xxxxxxx zhoršení nemoci x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pobírá dávku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx tato xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx vyvolat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx příslušná xxxxxxxxx prvního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dávky podle xx uplatňovaných xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx xx zhoršení;

b) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx povinna uhradit xxxxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx instituce druhého xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx rovná xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xx uplatňovaných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx tato xxxxx x xxxxxxxx nastala xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) nemá-li x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxx trpící sklerogenickou xxxxxxxxxxxxxx nebo nemocí xxxxxxx xxxxx xx. 57 odst. 4 xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státu, xx xxxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu však xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx částkou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx důchodů xxxxxxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxx prvního xxxxx x xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx zhoršení xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx. 57 odst. 3 xxxx. x), použijí xx xxxx ustanovení:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 57 xxxx. 1, je xxxxxxx xxxxxxxxxx dávky xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx xx zhoršení;

b) xxxxxxx xx peněžité xxxxx, xxxxxx důchodů, jsou xxxxxx děleny xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx o náklady xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 57 odst. 3 xxxx. x). Xxxxx však xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x povolání, xxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx právních xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, uhradí xxxxxxxxx xxxxx takového xxxxx xxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx náležely xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 61

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx pracovník xxxxx xxxxxx, xxxx existuje-li xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx žádná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx dávek, xxxxxxxx xxxx dávky xxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx příslušná xxx xxxxxxxxxxx věcných dávek x xxxxxx.

2. Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podmiňují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lékařské xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xx za xx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 52 a xx 55 odst. 1 xxxx poskytnuty takovou xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se povinností xxxxxxxxxxxxxx, xx se xx xx, xx xxxxx dávky poskytnuté x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 52 x čl. 55 xxxx. 1 jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx svou xxxxxxx xxxxxxxx povinného xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx dávky xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx stanoví, že x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx přihlíží xxx xxxxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, x xxxx došlo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podle jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 62

Xxxxxx uplatňovaný, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx bydliště xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx – Maximální xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx více xxxxxxx xxxxxxxxx, použijí xx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxx 52 xxxx xx. 55 xxxx. 1, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dělníky x xxxxxxxxxx průmyslu. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, pokud xx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx své nároky, xxxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, po kterou xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vzít x xxxxx všechny xxxx, xx xxxxx xxx xxxxx poskytovala xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx.

Oddíl 4

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx 63

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je povinna xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx dávky xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 52 x xx. 55 xxxx. 1.

2. Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x xxxxxxxxx postupem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x článku 97 po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Dva xxxx více xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxx institucemi, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX 5

XXXXXXXX

Xxxxxx 64

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx státu, jehož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nabytí xxxxxx xx pohřebné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, přihlíží x nezbytné míře x xxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jako xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx uplatňovaných xxxxxxxx předpisů.

Článek 65

Xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo žadatel x důchod anebo xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxx zemře xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, má xx za xx, xx x úmrtí xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx oprávněná xxxxx bydliště xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, než xx xxxxxxxxx stát.

3. Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, kdy x xxxxx dojde x xxxxxxxx pracovního xxxxx xxxx xxxxxx x povolání.

Článek 66

Poskytnutí dávek x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx věcných xxxxx

X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx měl xxxxx xx důchod xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx náležející podle xxxxxxxx předpisů xxxx xxxx xxxx členských xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx důchodce xxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxx xxxx, xxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 28, vyplatí xxxxxxxx náležející podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx by xxx xxxxxxx důchodce x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx rodinné příslušníky xxxxxxxx.

XXXXXXXX 6

XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 67

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nároků na xxxxx xxxxxxxx dob xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx míře k xxxxx pojištění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxx pojištění xxxxxxx podle xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, přihlíží x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. S výjimkou xxxxxxx uvedených x xx. 71 odst. 1 xxxx. a) xxxx xx) a xxxx. x) xxxx xx) xx odstavce 1 x 2 xxxxxxx xxx podmínkou, xx dotyčná osoba xxxxxxxx získala

- v xxxxxxx odstavce 1 xxxx pojištění,

- x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxx pojištění xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx odstavec 1 xxxx 2.

Článek 68

Výpočet dávek

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx stanoví, že xx xxxxxxx dávek xxxxxxx na výši xxxxxxxx mzdy xxxx xxxxx, xxxx x xxxxx výhradně xxxx xxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx však xxxx xxxxxxx xxxxx xx svém posledním xxxxxxxxxx xxxx než xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx dávky xx xxxxxxx obvyklé xxxx xxxx xxxxx odpovídajícího x xxxxx, xxx xx nezaměstnaná xxxxx xxxxxxxx nebo kde xxxxxx, stejnému xxxx xxxxxxxxx zaměstnání, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx stanoví, xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx rodinných xxxxxxxxxxx, xxxx v xxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx mají xxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx měli xxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx nepoužije, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx má xxxx osoba xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx příslušníkům.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx příslušný xxxx

Xxxxxx 69

Xxxxxxxx a omezení xxx zachování xxxxxx xx xxxxx

1. Pracovník, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx států s xxxxx hledat zaměstnání, xx zachovává nárok xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxx:

x) před xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx evidence uchazečů x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxx xxxxxxx čtyř xxxxx xxxx, co xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx však xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxx;

x) musí xxx xxxxxx xx evidence xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxx zaměstnanosti každého xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx se xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx považuje za xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zapíše xxxx xxx po xxx, xxx xxxxxxxx xxx x dispozici xxxxxxx zaměstnanosti ve xxxxx, který opustí. Xx xxxxxxxxxxx případech xxxxx příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx xx dávky xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx měsíců xxx dne, xxx xxxxxxx osoba přestane xxx x dispozici xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx opustí, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dávek xxxxxxxxxx xxxxxx, po xxxxx xxxx nárok xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx má xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. c), trvá xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx; xxxxxxx-xx se xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, ztrácí xxxxxxx nároky xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx dvěma dobami xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xx xxxxxxxxxx státem Belgie, xxxxx nezaměstnaná xxxxx, xxxxx xx tam xxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xx poté, xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx měsíců.

Xxxxxx 70

Xxxxxxxxxxx dávek x xxxxxx

1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 69 xxxx. 1 poskytuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterého xxxxxxxxxxxx xxxxx přijede xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dávek.

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx určují x xxxxxxxxx postupem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 97, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx států xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx se mohou xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 3

Nezaměstnané xxxxx, xxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx 71

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx je xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx dávky xxxxx xxxxxx ustanovení:

a) x) příhraniční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx přechodně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx zaměstnává, obdrží xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx státu; xxxx xxxxx xx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xx) příhraniční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území má xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx v době, xxx byl naposled xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxxx instituce místa xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx;

x) x) xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx přechodně xxxxxxxxxxxx xxxx nezaměstnaný x xxxxxxx x dispozici xxxxx zaměstnavateli xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx příslušného xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů uvedeného xxxxx, jako by xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xx) xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx x který xx x dispozici službám xxxxxxxxxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx zaměstnán, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx předpisům xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx podle xxxxxx 69. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx doby, xx xxxxx xxxx xxxxx článku 69 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx dávky na xxxxxxx xxxx. 1 xxxx. x) bodu x) nebo písm. x) bodu x).

XXXXXXXX 7

XXXXXXX DÁVKY X XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx 1

Společná ustanovení

Článek 72

Xxxxxxx dob zaměstnání

Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na dávky xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx získaným x xxxxxxxxxx jiném xxxxxxxx státě, xxxx xx byly xxxxxxx xxxxx jí uplatňovaných xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxx mají xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě, xxx xx xxxxxxxxx stát

Článek 73

Xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxx má xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx, xxxx xx xxxx bydliště xx xxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx francouzským xxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx xxx rodinné xxxxxxxxxxx x bydlištěm xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, než xx Xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, kterými xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

3. Pracovník, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisů xx xxxxxxx xx. 14 xxxx. 1 xxxx. x), má xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx X x xxxxxxx xx xxxx rodinné xxxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx.

Xxxxxx 74

Nezaměstnané osoby

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxx pobírající xxxxx x nezaměstnanosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxx Xxxxxxx xx xxxxx xxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx rodinné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, jako by xxxx xxxxxxxx xx xxxx území.

2. Nezaměstnaná xxxxx pobírající xxxxx x nezaměstnanosti podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nárok pro xxx rodinné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, než xx Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 75

Xxxxxxxxxxx dávek x náhrad

1. x) Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 73 odst. 1 x 3 xxxxxxxxx příslušná instituce xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 74 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezaměstnaná osoba xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx. Dávky jsou xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, pobývá xx xx bydliště xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která se x xxxxxxx příslušníky xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x tomuto xxxxx příslušným xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 8, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovala rodinné xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečně starají, xxx přímo, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 73 xxxx. 2 x xx. 74 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx uplatňovanými xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxx-xx xxxx xxx xxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyplácí xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečně stará x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxxx potřeby xxxxx xxxxxxxx příslušníkům;

c) příslušná xxxxxxxxx nahradí xxxxx xxxx přídavků poskytnutých x souladu x xxxxxxxxxxx pododstavci. Xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x xxxxxx 97.

Xxxxxx 76

Pravidla xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo rodinné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 73 x 74 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle článků 73 x 74 xxxx být pozastaven, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx výdělečné činnosti xxxxxxx dávky xxxx xxxxxxx přídavky xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX 8

XXXXX PRO XXXXXXXXXX XXXX DŮCHODCŮ X XXX XXXXXXX

Xxxxxx 77

Xxxxxxxxxx xxxx důchodců

1. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx, x zvýšení nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx doplatků přiznaných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazů x xxxxxx z xxxxxxxx.

2. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx následujících xxxxxxxx, xxx ohledu xx xx, xx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx důchod xxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxxxxx státu příslušného xxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxxxx pobírá xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxxx států,

i) x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx, jestliže xxx xxxxx xx xxxxxxxx x dávek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx podle právních xxxxxxxx uvedeného xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx. 79 xxxx. 1 xxxx. x), nebo

ii) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx získal xxxxxxxx dobu pojištění, xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xx. 79 xxxx. 1 xxxx. a); xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebyl xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pořadí xxxxx délky dob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 78

Xxxxxxx

1. Xxx xxxxx tohoto článku xx "dávkami" rozumějí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemocí x xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx jehož xxxxx xx sirotek xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx o něj xxxxxxxx xxxxx, bydliště xxxx sídlo:

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx více xxxxxxxxx států,

i) x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx byl xxxxx xx xxxxxxxx z xxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx. 79 xxxx. 1 xxxx. a), xxxx

xx) x ostatních xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx na některou x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného xxxxx, xxxxxxxx x přihlédnutím x xx. 79 xxxx. 1 xxxx. x); jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx podmínky xxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx dob pojištění xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx použitelné na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x článku 77 xx prospěch xxxx xxxxxxxx však xxxxxxxx xxxxxxxxxx po úmrtí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx sirotkům xx xxx.

Xxxxxx 79

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pro xxxxxxx

1. Xxxxx ve xxxxxx xxxxxx 77 x 78 xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x na xxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxx.

Xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 45 xxxx článku 72;

x) xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx důchodu xxxx xx závisí xx xxxxx xxx pojištění, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx dávek na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v souladu x čl. 46 xxxx. 2.

2. X xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 77 odst. 2 xxxx. x) xxxx xx) x xx. 78 xxxx. 2 xxxx. b) xxxx xx) xxxxx xxxxxxxxxxx několik států, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxx xxxxxx 77 xxxx 78 v xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xx dávky xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxx 77 x 78 xx zastaví, jestliže xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výdělečné činnosti. X tom xxxxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXX XXX SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 80

Složení x xxxxxx xxxxx

1. Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx Xxxxxxx komise xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx komise"), xxx xx skládá ze xxxxxxxx xxxx všech xxxxxxxxx států, xxxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

2. Xxxxxxx xxxxxx xx x odborných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Mezinárodní xxxx xxxxx xxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx mezi Xxxxxxxxx hospodářským xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx organizací xxxxx.

3. Jednací xxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

X otázkách xxxxxxx uvedených x xx. 81 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx útvary Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 81

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx komise xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkladu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx nařízení nebo x xxxxxxxx dohody xxxx úpravy provedené x jejich xxxxx, xxxx xx dotčeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a osob xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xx xx xxxxx stanovené právními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx překladů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žádajícími x dávky podle xxxxxx nařízení;

c) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména pokud xxx x xxxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu;

d) xxxxxxxxxxxx x rozvíjením xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx správních postupů, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx náležejících podle xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, stáří x xxxxx (důchody);

e) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxx je xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx vyúčtování xxxx xxxxxx institucemi;

f) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx její xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dohod nebo xxxxx provedených x xxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx přezkoumání tohoto x pozdějších xxxxxxxx Xxxxxx Evropského hospodářského xxxxxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX ZABEZPEČENÍ XXXXXXXXXXX PRACOVNÍKŮ

Článek 82

Xxxxxxxxx, xxxxxxx a postup xxxxx

1. Zřizuje xx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxxxxxx x 36 xxxxx xxxxxxxxxxxx x každého xxxxxxxxx státu

a) dva xxxxxxxx vlády, z xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx komise;

b) dva xxxxxxxx odborů;

c) xxx xxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxx x těchto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx náhradník xx xxxxx členský stát.

2. Xxxxx xxxxxxxxx výboru x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx, xxxxx xxx výběru xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx, aby xxxx xx výboru dosaženo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odvětví.

Seznam xxxxx x jejich náhradníků xxxxxxxxxx Rada x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx období xxxxx x jejich xxxxxxxxxx xx dvouleté. Xxxxx xxx jmenováni xxxxxxxxx. Xx uplynutí xxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xx funkci, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxx xxxxx nejsou xxxxx jmenováni.

4. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nehlasuje.

5. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nejméně jednou xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx z vlastního xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx žádost xxxxxxx xxxxx třetiny xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhy xxxxxxxx se pořadu xxxxxxx.

6. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx případech rozhodnout, xx x xxxxxx xxxxx přizvány xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx je xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxx xxxxxxx xxxxxx x odborných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxx dohod xxxxxxxxxx mezi Evropským xxxxxxxxxxxx společenstvím x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce.

7. Xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxx xxx odůvodněny. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxx členů xxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx Rada po xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Článek 83

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx správní komise xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx

x) zkoumat obecné xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx 51 Smlouvy;

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x návrhy xx možnou revizi xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 84

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Příslušné xxxxx xxxxxxxxx států si xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxx nařízení;

b) xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxx xx uplatňování xxxxxx xxxxxxxx.

2. Pro xxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxx by xxx x uplatňování jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx mohou xxxxxxxxx na náhradě xxxxxxxxx nákladů.

3. Xxxxx x instituce xxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxx sebou a x xxxxxxxxx osobami x xxxxxx zástupci.

4. Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx členského xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx postupují xxxxx xx. 81 xxxx. x).

Xxxxxx 85

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx – Osvobození xx ověření

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx, cel, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx snížení xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx spisy, xxxxxxx x listiny xxxxxxxxxx xxxxx, jejichž předložení xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx nařízení, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgány.

Xxxxxx 86

Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx opravné prostředky xxxxxxxxxx xxxxx, instituci xxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu, než xx xxxxxxxxx stát

Jakákoli xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx přípustné, jestliže xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stejné doby xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx. X xxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxxxx jsou xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx předloženy, xxxxxxxxxx zašlou xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx dříve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadů dotyčného xxxxxxxxx xxxxx. Xxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx za xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx 87

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxx prováděny xx xxxxxx příslušné instituce xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 97, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxx dotyčných xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx považovány xx prohlídky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 88

Převody xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx členského státu xx xxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxx 106 Smlouvy xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx převodu. Xxxxx xxxx xxxxx členskými xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx žádné xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Článek 89

Zvláštní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.

Xxxxxx 90

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx zavedené po xxxxxx tohoto xxxxxxxx x platnost

Příspěvky xx xxxxxxx a v xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx.

Článek 91

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx neusazených x příslušném státě

Zaměstnavateli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 92

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx splatné instituci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx vybírány xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxxxx x xx zárukami x xxxxxxxx použitelnými xx vybírání příspěvků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, prováděcí xxxxxxxx uvedené x xxxxxx 97 nebo xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 93

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx třetím stranám

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx jednoho členského xxxxx x souvislosti x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx nároky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx povinné úraz xxxxxxxxx xx řídí xxxxxx pravidly:

a) xxxxx xx xxxxxxxxx příslušnou xxx dávky xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx, jež má xxxxxxxx vůči xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx práv xxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx xx xxxxxxx instituce xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, uznávají xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státy.

2. Jestliže xxxxx obdrží dávky xxxxx právních předpisů xxxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx území xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx instituce ustanovení xxxxxxxxx právních předpisů, xxxxx určují, v xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zaměstnaných.

Odstavec 1 xx xxxx vztahuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 94

Různá xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx všechny xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx se berou x úvahu při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. X výhradou odstavce 1 se nároku xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx, x když xx xxxxx nárok xxxx pojistné xxxxxxxx, xx které xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

4. Xxxxx dávka, xxxxx nebyla přiznána xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx pozastavena x xxxxxx státní příslušnosti xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xx xx xxxx žádost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx dne vstupu xxxxxx nařízení v xxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peněžitým vyrovnáním.

5. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx dotyčné osoby xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxxxx také xx xxxx xxxxx uvedené x xxxxxx 78.

6. Xx-xx žádost xxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 xxxx 5 xxxxxx xx xxxx let xxx xxx vstupu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, nabývají xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx dotyčné osobě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx států xxxxxxxx xx propadnutí xxxx xxxxxxx xxxxxx.

7. Xx-xx žádost uvedená x xxxxxxxxxx 4 xxxx 5 xxxxxx xx xxxxxxxx dvou xxx xx vstupu xxxxxx nařízení x xxxxxxxx, xxxxxxxx nároky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx podání xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

8. X xxxxxxx sklerogenní xxxxxxxxxxxxx xx čl. 57 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx tohoto nařízení x xxxxxxxx x xxxxxx neexistence xxxxxx xxxx xxxxxx institucemi.

9. Xxxxxxxxxxx xx. 73 xxxx. 2 nemá xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vstupu tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xx týče xxxx, xxxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dávky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dohod x Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx tyto dohody xxxxxxxxxx xx tyto xxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxx xxxxx, xxx x xxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Prováděcí pravidla x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v článku 97.

Článek 95

Xxxxxxx tohoto xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx mohou být xxxxxxx nařízením přijatým Xxxxx xx xxxxx Xxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx členských států x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 96

Xxxxxxxx týkající xx některých xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx uvedená v xx. 1 písm. x), xxxxxx 5 x xx. 8 xxxx. 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx dotyčných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. x), xxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx členských xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Článek 97

Prováděcí xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x tomuto xxxxxxxx stanoví další xxxxxxxx.

Xxxxxx 98

Xxxxxxx otázky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx 1. xxxxxx 1973 xxxxxxxxx Xxxx na xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x jednotnému řešení xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Článek 99

Vstup x xxxxxxxx

Xxxx nařízení vstupuje x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx vyhlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 97 x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx .

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxx Xxxx x. 3 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx migrujících xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx Xxxx č. 4, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 3 [6], x

- xxxxxxxx Xxxx x. 36/63/XXX xx xxx 2. xxxxx 1963 o xxxxxxxxx zabezpečení příhraničních xxxxxxxxxx [7].

Avšak články 82 a 83 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ode dne xxxxxxxxx prováděcího nařízení xxxxxxxxx v xxxxxx 97.

Xxxx nařízení je xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx.

X Lucemburku xxx 14. června 1971.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. Cointat


[1] Xx. věst. 194, 28.10.1966, x. 3333/66 a Xx. xxxx. C 95, 21.9.1968, x. 18.

[2] Xx.xxxx.X 10, 14.2.1968, x. 30 x Xx.xxxx. C 135, 14.12.1968, s. 4.

[3] Xx.xxxx. 64, 5.4.1967, s. 1009/67 x Xx.xxxx.X 21, 20.2.1969, x. 18.

[4] Úř. xxxx. 30, 16.12.1958, x. 561/58.

[5] Úř. xxxx. 259, 19.10.1968, x. 2.

[6] Xx. xxxx. 30, 16.12.1958, x. 597/58.

[7] Úř. věst. 62, 20.4.1963, s. 1314/63.


PŘÍLOHA X

(xx. 1 xxxx. u) xxxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxx při narození xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx působnosti xxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 1 xxxx. u)

A. XXXXXX

Xxxxxxx.

X. XXXXXXX

Xxxxx.

X. XXXXXXX

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxx xx xx xxxxxxxx sociale).

D. XXXXXX

Xxxxx.

X. XXXXXXXXXXX

Xxxxxxx.

X. XXXXXXXXXX

Xxxxx.


XXXXXXX XX

(xx. 7 xxxx. 2 xxxx. x) x xx. 3 xxxx. 3 xxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 6 xxxxxxxx – Ustanovení xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje nařízení

OBECNÉ XXXXXXXX

1. Pokud ustanovení xxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jiných úmluv, xxxxxxxxx xx tyto xxxxxx xx odpovídající xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

2. Ustanovení x xxxxxxxx obsažené v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx příloze, xx xxxxxx použitelné, xxxxx xxx x xxxxxxx ustanovení.

A

Ustanovení xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx článku 6 xxxxxxxx

(xx. 7 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení)

1. BELGIE – NĚMECKO

a) Xxxxxx 3 x 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 7. xxxxxxxx 1957 x xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 10. xxxxxxxxx 1960.

x) Dodatková xxxxxx x. 3 xx xxx 7. prosince 1957 k xxxxxx xxxxxx xx stejného xxx, xx znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 10. xxxxxxxxx 1960 (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x platnost).

2. XXXXXX – XXXXXXX

x) Xxxxxx 13, 16 x 23 xxxxxxxxx xxxxxx ze dne 17. xxxxx 1948 x xxxxxx xxxxxx xx stejného dne (xxxxxxxxxx v xxxxxx x podobných xxxxxxxxx).

x) Xxxxxx dopisů xx xxx 27. února 1953 (uplatňování xx. 4 odst. 2 xxxxxx úmluvy ze xxx 17. xxxxx 1948).

x) Xxxxxx dopisů xx xxx 29. xxxxxxxx 1953 x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. XXXXXX – XXXXXX

Xxxxxx 29 xxxxxx xx xxx 30. xxxxx 1948.

4. BELGIE – XXXXXXXXXXX

Xxxxxx 3, 4, 5, 6 x 7 úmluvy xx xxx 16. xxxxxxxxx 1959, xx xxxxx úmluvy xx xxx 12. xxxxx 1964 (příhraniční xxxxxxxxxx).

5. XXXXXX – NIZOZEMSKO

Žádné.

6. XXXXXXX – XXXXXXX

x) Xxxxxxxxxx xx. 11 xxxx. 1, čl. 16 druhého pododstavce x xxxxxx 19 xxxxxx xxxxxx xx xxx 10. xxxxxx 1950.

x) Xxxxxx 9 xxxxxxxxx dohody č. 1 xx dne 10. července 1950 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx).

x) Xxxxxxxxx dohoda x. 4 ze xxx 10. července 1950 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dne, xx xxxxx dodatku x. 2 xx xxx 18. xxxxxx 1955.

x) Xxxxx X x XXX dodatku x. 2 xx xxx 18. xxxxxx 1955.

x) Xxxx 6, 7 x 8 xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 10. xxxxxxxx 1950 x xxxxxx xxxxxx xx stejného xxx.

x) Hlavy XX, XXX x XX xxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxx 1963 (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxx).

7. XXXXXXX – XXXXXX

x) Xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2, xx. 23 xxxx. 2, článku 26 x xx. 36 xxxx. 3 xxxxxx xx xxx 5. xxxxxx 1953 (xxxxxxxx xxxxxxxxx).

x) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 12. xxxxxx 1953 x xxxxxx xx xxx 5. května 1953 (xxxxxxx důchodů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx předcházející xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx).

8. XXXXXXX – XXXXXXXXXXX

Xxxxxx 4, 5, 6, a 7 xxxxxxx ze xxx 11. xxxxxxxx 1959 (xxxxxxxx sporů xxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx) x čl. 11 xxxx. 2 xxxx. x) úmluvy xx xxx 14. xxxxxxxx 1960 (xxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxx xxxxxx původu).

9. XXXXXXX – NIZOZEMSKO

a) Xxxxxxxxxx čl. 3 xxxx. 2 xxxxxx xx xxx 29. xxxxxx 1951.

x) Xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxxx xxxxxx x. 4 xx xxx 21. xxxxxxxx 1956 x xxxxxx xx xxx 29. xxxxxx 1951 (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 13. května 1940 xx 1. září 1945).

10. XXXXXXX – XXXXXX

x) Články 20 x 24 xxxxxx xxxxxx ze xxx 31. xxxxxx 1948.

x) Xxxxxx dopisů xx xxx 3. xxxxxx 1956 (xxxxx x xxxxxx pro sezónní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx).

11. XXXXXXX – XXXXXXXXXXX

Xxxxxx 11 a 14 dodatkové xxxxxx xx dne 12. xxxxxxxxx 1949 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dne (pracovníci x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx).

12. XXXXXXX – NIZOZEMSKO

Článek 11 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 1. xxxxxx 1954 x xxxxxx xxxxxx xx xxx 7. xxxxx 1950 (xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx).

13. XXXXXX – XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xx. 18 odst. 2 x xxxxxx 24 xxxxxx xxxxxx xx xxx 29. xxxxxx 1951.

14. XXXXXX – XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xx. 21 xxxx. 2 xxxxxx úmluvy xx xxx 28. xxxxx 1952.

15. XXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXX

Xxxxx

X

Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx

(xx. 3 xxxx. 3 xxxxxxxx)

1. BELGIE – XXXXXXX

x) Xxxxxx 3 x 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 7. xxxxxxxx 1957 k xxxxxx xxxxxx xx stejného xxx, xx znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 10. listopadu 1960.

x) Xxxxxxxxx xxxxxx x. 3 xx xxx 7. prosince 1957 x xxxxxx xxxxxx xx stejného xxx, xx znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 10. xxxxxxxxx 1960 (výplata důchodů xxxxxxxxxxxx za období xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x platnost).

2. XXXXXX – XXXXXXX

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxx 29. xxxxxxxx 1953 x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx 23 dodatkové xxxxxx xx xxx 17. xxxxx 1948 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dne (xxxxxxxxxx x xxxxxx x podobných xxxxxxxxx).

x) Xxxxxx dopisů xx xxx 27. února 1953 (uplatňování čl. 4 xxxx. 2 xxxxxx úmluvy xx xxx 17. ledna 1948).

3. BELGIE – XXXXXX

Xxxxx.

4. BELGIE – XXXXXXXXXXX

Xxxxx.

5. XXXXXX – XXXXXXXXXX

Xxxxx.

6. XXXXXXX – XXXXXXX

x) Ustanovení xx. 16 odst. 2 x článku 19 xxxxxx xxxxxx ze xxx 10. července 1950.

x) Xxxxxxxxx dohoda x. 4 xx xxx 10. xxxxxxxx 1950 x xxxxxx xxxxxx ze stejného xxx, xx znění xxxxxxx č. 2 xx dne 18. xxxxxx 1955.

x) Xxxxx X a XXX xxxxxxx x. 2 xx xxx 18. xxxxxx 1955.

x) Body 6, 7 a 8 obecného xxxxxxxxx xx xxx 10. xxxxxxxx 1950 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx.

x) Hlavy XX, XXX a XX xxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxx 1963 (xxxxxxxx zabezpečení x Sársku).

7. XXXXXXX – XXXXXX

x) Ustanovení xx. 3 xxxx. 2 x xxxxxx 26 xxxxxx ze xxx 5. xxxxxx 1953 (xxxxxxxx xxxxxxxxx).

x) Xxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 12. května 1953 k úmluvě xx xxx 5. xxxxxx 1953 (výplata xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx vstupem xxxxxx v xxxxxxxx).

8. XXXXXXX – LUCEMBURSKO

Články 4, 5, 6 x 7 smlouvy xx dne 11. xxxxxxxx 1959 (xxxxxxxx xxxxx mezi Německem x Lucemburskem).

9. XXXXXXX – NIZOZEMSKO

a) Xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxxxx xx xxx 29. března 1951.

x) Xxxxxx 2 x 3 dodatkové xxxxxx x. 4 xx xxx 21. xxxxxxxx 1956 x xxxxxx ze xxx 29. xxxxxx 1951 (xxxxxxxx xxxxxx získaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx od 13. xxxxxx 1940 do 1. xxxx 1945).

10. XXXXXXX – XXXXXX

x) Xxxxxx 20 x 24 xxxxxx úmluvy xx xxx 31. xxxxxx 1948.

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxx 3. xxxxxx 1956 (xxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxx pracovníky xxxxxxxxxx x zemědělství).

11. XXXXXXX – XXXXXXXXXXX

Xxxxx.

12. XXXXXXX – XXXXXXXXXX

Xxxxx.

13. XXXXXX – XXXXXXXXXXX

Xxxxx.

14. XXXXXX – NIZOZEMSKO

Žádné.

15. XXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXX

Xxxxx.


XXXXXXX XXX

(xx. 37 xxxx. 2 xxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 37 xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x invaliditě xxxxxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxxx

X. XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. NĚMECKO

Žádné.

C. XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx sociálního zabezpečení xxx xxxxxxx.

X. XXXXXX

Xxxxx.

X. XXXXXXXXXXX

Xxxxx.

X. NIZOZEMSKO

Zákon xx xxx 18. února 1966 x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.


XXXXXXX XX

(xx. 40 xxxx. 3 nařízení)

Shoda xxxxxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx

XXXXXX

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx, xxxxx přijaly xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx belgickými xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

XXXXXXX

1. Obecný xxxxxx:

- skupina XXX (xxxxx péče)

}

Shoda

}

Shoda

}

Shoda

}

Shoda

- xxxxxxx XX

- xxxxxxx

2. Zemědělský xxxxxx:

- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

- xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

- xxxxx péče

3. Xxxxxx xxx xxxxxxx:

- xxxxxxxx obecná invalidita

}

Shoda

}

Shoda

}

Shoda

}

Shoda

- xxxxx xxxx

- xxxxxxxxxx x povolání

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

4. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

- stálá xxxx

- xxxxxxxxxx z xxxxxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

ITÁLIE

1. Xxxxxx xxxxxx

- xxxxxxxxxx – xxxxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

- xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

LUCEMBURSKO

Invalidita – dělníci

}

Shoda

}

Shoda

}

Shoda

}

Shoda

Invalidita – xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx francouzskými xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx systém

Systém pro xxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxxxx XX

Xxxxxxx III Xxxxx xxxx

2/3 xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx

2/3 xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx z xxxxxxxx

2/3 xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx x povolání

Stálá xxxx

XXXXXX

1. Obecný systém

Shoda

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

2. Xxxxxx xxx horníky:

-částečná xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není shoda

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

-xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není shoda

Není xxxxx [2]

3. Xxxxxx xxx námořníky

Shoda [1]

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx [1]

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není shoda

Není xxxxx

XXXXXX

1. Xxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxxxx - xxxxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

- xxxxxxxxxx - zaměstnanců

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

2. Xxxxxx pro námořníky: xxxxxxxxxxx služby xx xxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx - xxxxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

Xxxxxxxxxx - zaměstnanců

Není shoda

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

[1] Xxxxx xxxxxxxxxx uznaná xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx

[2] Xxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníka xxx xxxxx x xxxxxxx x xx povrchu

ITÁLIE

Členské xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx italskými institucemi, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx shody

Obecný xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx

Xxxxxxxxxxx

XXXXXX

1. Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

2. Xxxxxx pro xxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

- xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

3.Xxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

XXXXXXX

1. Xxxxxx systém:

- xxxxxxx XXX (xxxxx xxxx)

}

Xxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxx xxxxx

- xxxxxxx XX

- xxxxxxx X

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxx xxxxx

- xxxxxxxx xxxxxx invalidita

- xxxxx xxxx

3. Systém pro xxxxxxx:

- xxxxxxxx obecná xxxxxxxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxx shoda

- xxxxx xxxx

- xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

4. Xxxxxx pro xxxxxxxxx:

- částečná xxxxxx xxxxxxxxxx

}

Xxxx xxxxx

}

Xxxx shoda

}

Není xxxxx

- XXXXX PÉČE

- xxxxxxxxxx z xxxxxxxx

XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není shoda

LUCEMBURSKO

Členské xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx lucemburskými xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXX

1. Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx

Xxxxx

2. Xxxxxx xxx xxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxx invalidita

Shoda

Shoda

- xxxxxxxxxx x povolání

Není xxxxx

Xxxx shoda

3. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxx [1]

Shoda

FRANCIE

1. Xxxxxx systém:

- skupina XXX (xxxxx xxxx)

}

Xxxxx

}

Xxxxx

- xxxxxxx XX

- xxxxxxx X

2. Xxxxxxxxxx systém:

- xxxxx obecná invalidita

}

Shoda

}

Shoda

- xxxxxxxx (2/3) xxxxxx xxxxxxxxxx

- xxxxx péče

3. Xxxxxx xxx xxxxxxx:

- xxxxxxxx (2/3) xxxxxx xxxxxxxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

- xxxxx xxxx

- xxxxxxxxxx z xxxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

4. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxx invalidita

}

Shoda

}

Shoda

- xxxxx xxxx

- invalidita x xxxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

XXXXXX

1. Xxxxxx xxxxxx:

- invalidita xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxx

- invalidita zaměstnanců

Není xxxxx

Xxxxx

2. Systém pro xxxxxxxxx:

- neschopnost xxxxxx xx xxxx

[1] Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je obecná xxxxxxxxxx


XXXXXXX V

(článek 89 xxxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X. XXXXXX

1. Ustanovení xx. 1 písm. x) xxxx x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxx na xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xx xxx 9. xxxxx 1963 x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxx případ xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx hlavy XXX xxxxxxx 7 x 8 nařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx vychovávané x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx má xxxxxxxx.

3. Xxx xxxxx xx. 46 xxxx. 2 xxxxxxxx xx xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získané podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1945.

X. XXXXXXX

1. x) Xxxxx to již xxxxxxxxx německé právní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy rovněž xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx úrazů (a xxxxxx z povolání), xx kterým došlo x Xxxxxxx-Xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1919 x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rady Xxxxxxxxxxx národů xx xxx 21. xxxxxx 1921 (Reichsgesetzblatt, x. 1289), xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xx ní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

x) Článek 10 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (x nemoci x xxxxxxxx), x xxxx xxxxx mimo území Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo, x doby xxxxxxx xxxx toto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx jen xx předpokladu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx oprávněná xxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx.

2. x) Pro xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx považované německými xxxxxxxx předpisy xx xxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx) xxxx za doplňkové xxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxx x úvahu jako xxxxxx, xxxx povinné xxxxxxxxx placené podle xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx v rámci xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx rovné xxxxxxxx příspěvkům xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a pojištění x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx důchodového pojištění.

Při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx a pojistnou xxxxxxxx, xx xxxxxxx x úvahu xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx mezi tato xxx xxxx, xxx xxxx, xx které xxxxxxx xxxxx pobírala xxxxxx.

x) Xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx). Ty xx určují xxxxxxxx xx základě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx německých xxxxxxxx xxxxxxxx byl placen xx důchodového xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

x) Pro xxxxx přihlédnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxx německé právní xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx od xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použijí xx osoby xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxxx xx německém xxxxx xxx xxxxxxxxxxx správou x době od 1. xxxxx 1948 xx 31. července 1963; xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x německým xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxxxxx) xx smyslu xx. 1251 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxx pojištění ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pokladen, xxxxxxx xxxxxxx příspěvků xxxxxxxxx x xx. 26 xxxx. 2 xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx není přijato xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x důchody.

4. Xxx určení, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 78 nebo xxxxxx xxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxxx xxxxx francouzských xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ve Xxxxxxx považováno xx xxxxxxxxxx pobírání sirotčího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

5. Má-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nařízení x sociálním xxxxxxxxxxx xx následek xxxxxxxxx xxxxxx u některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nahrazeny. Spolkový xxxx místních nemocenských xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx x náhradě po xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svazy nemocenských xxxxxxxxxx. Zdroje xxxxxxxx x uskutečnění xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx osob x xxxxxxx.

6. Xx-xx xxxxxxxxxx institucí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx III xxxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx osoba xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xx xxxxxxx takového pojištění xxxxx xxxxxxxx dávky x xxxxx nemocenského xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx (čl. 1 xxxx. x) xxxxxxxx).

X. XXXXXXX

1. x) Xxxxxxx xxx starší xxxxxxxxxxx xx poskytuje, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx francouzskými xxxxxxxx předpisy, xxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx v době xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx podobné xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx a Xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx Francouzské xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x hornictví jsou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx x. 65-655 xx xxx 10. xxxxxxxx 1965, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, možnost xxxxxxxx xx x dobrovolnému xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxx členských států xx těchto xxxxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxxxx zakládající xxxxx xx dobrovolné xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x současnosti xxx v minulosti xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx území, xxx xx xxxxx členského xxxxx, jehož xx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušníkem,

- xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxx xxx bydliště xx Xxxxxxx po dobu xxxxxxx 10 xxx, xx xxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xx, xxxx xx xx xxxxxxx dobu xxxxxx povinně xxxx xxxxxxxxx podléhal xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Ve xxxxxx čl. 73 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx

x) podpory x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X 516 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxx xx xx xxxxxxxx sociale);

b) rodinné xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx X 524 x L 531 xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx (Xxxx de xx xxxxxxxx xxxxxxx);

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxx x příjmu (xxxôx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxx X 532 zákoníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxx xx xx securité sociale).

Tato xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže mzda xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vyslání xxxxxxx xxxx z příjmu xx Francii;

d) xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X 533 xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx (Xxxx xx la xxxxxxxx xxxxxxx).

X. ITÁLIE

Žádné.

E. XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xx čl. 94 odst. 2 xxxxxxxx se doby xxxxxxxxx xxxx xxxx xx takové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1946 xxxxx xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx pozůstalostním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx získávání xxxx xxxxxxxxx xx xx 1. xxxxx 1959 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxx nebo jež xxxxx uzavřeny. Xxxxx xx použitelných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úmluv, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

X. NIZOZEMSKO

1. Nemocenské xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x důchod xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx 27 xxxx 28 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x věcným xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxxx xx dobrovolné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Nizozemsku xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

a) Xx xxxx pojištění xxxxxxx podle nizozemských xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx před 1. lednem 1957, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx, xxx tyto doby xxxx považované xx xxxx pojištění, bydliště xx území Xxxxxxxxxx xx dosažení xxxx 15 xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx bydliště na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxx x této xxxx.

x) Doby xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x), xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxx xxx x vdanou xxxx, xxxxx manžel xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx nizozemských xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx starobním pojištění, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx bydlela na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx vzaty x úvahu jako xxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxx manželem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x x xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a).

d) Doby, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx x), se xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ženě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxx pojištění, xxxx x xxxxxx, během xxxxxxx pobírala xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxx jde o xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx manžel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx základě písmena x), předchozí dva xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

x) Doby xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x) se xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx členských států xx dosažení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x pokud má xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx členských xxxxx.

3. Uplatňování nizozemských xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxx

x) Xxx xxxxxxxxx xx. 46 xxxx. 2 xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o obecném xxxxxxxxx xxx vdovy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1959, xxxxx kterých xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Nizozemska xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx zaměstnán x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx.

x) Xxxx, ke kterým xx přihlíží xx xxxxxxx xxxxxxx x), xx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx na pozůstalostní xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx neschopnosti

a) Xxx xxxxxxxxx xx. 46 xxxx. 2 nařízení xx za doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pojištění xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxx xxxxxxxxxx nebo doby xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Nizozemsku xxxx 1. červencem 1967.

x) Doby, xx xxxxxx xx přihlíží xx základě xxxxxxx x), xx xxxxxxxx xx xxxx pojištění xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx uvedených v xx. 37 xxxx. 1 nařízení.