Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Nařízení Xxxx (ES) x. 1408/71

ze dne 14. xxxxxx 1971

x xxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x rámci Xxxxxxxxxxxx

XXXX XXXXXXXXXX SPOLEČENSTVÍ,

s xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxxxxxx, a zejména xx články 2, 7 x 51 xxxx smlouvy,

s ohledem xx návrhy Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Správní komisí xxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [1],

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu [2],

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx [3],

xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxx x. 3 x xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx pracovníků [4] xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1959, xxx v xxxxxxxx změn xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x přetrvávajícím xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x tomu, xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sloučit xx xxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx 51 Smlouvy xx xxxxxxxx pracovníků, xxxxxx příhraničních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxx působnost, xx xxxxxxxxxx stanovit xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na všechny xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osoby;

vzhledem k xxxx, xx pravidla xxx koordinaci vnitrostátních xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských států, x měla xx xxxxx přispívat ke xxxxxxxx jejich životní xxxxxx x pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx různé xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy a xx xxxxx nároku xx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx pracovníky x osoby xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

xxxxxxxx k xxxx, že těchto xxxx xxxx xxx xxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxx xxx, ke xxxxxx xxxxxxxx různé xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxx a xxxxxxx výše xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx místo xxxxxxxx uvnitř Společenství;

vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx xxx koordinaci xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx 51 Smlouvy xxxx zaručovat xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxx Společenství, xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxx účelem xxxx xxx osoby xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx požívat xxxxx dávek, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx-xx docházet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nároků xx xxxxx, k xxxxx by xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podobných xxx, je xxxxxxxx xxxxxx dávky nejvyšší xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxx xx x xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxxx k xxxx, xx xx snaze xxxxxxx mobilitu pracovních xxx xx zlepšených xxxxxxxx xx napříště xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pomoci x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; že xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx usnadnění xxxxxxx zaměstnání x xxxxxxx členských státech xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxxx státu, které xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle nařízení x. 3 upravující xxxxxxx dávky x xxxxxxx odloučených xxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxx x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx s xxxxxxxxxxxx x obtížím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx rodinné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx xxx x tom, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxxx omezení poskytování xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx výživu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx přihlédnutí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx počtu xxxxxxxx, xx xxxx vhodnější xxxxxxxx společná xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx snahách xx xxxxx xxxx pokračovat , xxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být přijata xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx situaci: xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxx xxxx x vyplácení xxxxxxxxx xxxxxxxx zemí místa xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx;

xxxxxxxx x xxxx, xx obdobně xxxx u řešení xxxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1612/68 ze dne 15. xxxxx 1968 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx [5] xx žádoucí xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pracovníků x zaměstnavatelů k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. 69 xxxx. 4 Xxxxxxx x založení Evropského xxxxxxxxxxxx uhlí x xxxxx,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:

OBSAH:

HLAVA I: OBECNÁ USTANOVENÍ (články 1–12)

HLAVA II: URČENÍ POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (články 13–17)

HLAVA III: ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE RŮZNÝCH KATEGORIÍ DÁVEK

Kapitola 1: Nemoc a mateřství

Oddíl 1: Společná ustanovení (článek 18)

Oddíl 2: Pracovníci a jejich rodinní příslušníci (články 19–24)

Oddíl 3: Nezaměstnané osoby a jejich rodinní příslušníci (článek 25)

Oddíl 4: Žadatelé o důchod a jejich rodinní příslušníci (článek 26)

Oddíl 5: Důchodci a jejich rodinní příslušníci (články 27–34)

Oddíl 6: Různá ustanovení (článek 35)

Oddíl 7: Náhrada mezi institucemi (článek 36)

Kapitola 2: Invalidita

Oddíl 1: Pracovníci, na které se vztahují pouze právní předpisy, podle kterých je výše dávek v invaliditě nezávislá na délce pojištění (články 37–39)

Oddíl 2: Pracovníci, na které se vztahují buď pouze právní předpisy, podle kterých závisí výše dávek v invaliditě na délce dob pojištění, nebo právní předpisy druhu uvedeného v oddíle 1 (článek 40)

Oddíl 3: Zhoršení invalidity (článek 41)

Oddíl 4: Opětné poskytování dávek po pozastavení jejich výplaty nebo odnětí – Změna dávek v invaliditě na dávky ve stáří (články 42 a 43

Kapitola 3: Stáří a úmrtí (důchody) (články 44–51)

Kapitola 4: Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Oddíl 1: Nárok na dávky (články 52–59

Oddíl 2: Zhoršení nemoci z povolání, pro kterou byla dávka přiznána (článek 60)

Oddíl 3: Různá ustanovení (články 61 a 62)

Oddíl 4: Náhrady mezi institucemi (článek 63)

Kapitola 5: Pohřebné (články 64–66)

Kapitola 6: Nezaměstnanost

Oddíl 1: Společná ustanovení (články 67 a 68)

Oddíl 2: Nezaměstnané osoby odcházející do jiného členského státu, než je příslušný stát (články 69 a 70)

Oddíl 3: Nezaměstnané osoby, které během svého posledního zaměstnání měly bydliště v jiném členském státě, než je příslušný stát (článek 71)

Kapitola 7: Rodinné dávky a přídavky pro pracovníky a nezaměstnané osoby

Oddíl 1: Společná ustanovení (článek 72)

Oddíl 2: Pracovníci a nezaměstnané osoby, jejichž rodinní příslušníci mají bydliště v jiném členském státě, než je příslušný stát (články 73–76)

Kapitola 8: Dávky pro vyživované děti důchodců a pro sirotky (články 77)

HLAVA IV: SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ (články 82 a 83)

HLAVA V: PORADNÍ VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ (články 82 a 83)

HLAVA VI: RŮZNÁ USTANOVENÍ (články 84–93)

HLAVA VII: PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (články 94–99)

HLAVA I

OBECNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx:

x) se "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx osoba, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx povinného xxxx xxxxxxxxxxx pokračujícího xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zaměstnané xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx V;

ii) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx událostí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxxxx,

- může-li xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx způsobu, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx

- xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxx volitelného pokračujícího xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pojistné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X x xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx osoby;

iii) je xxxxxxxxxx pojištěna xxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odvětvím, xx xxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, x xxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského státu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx všechny xxxxxxxxx xxxx určité xxxxxxxxx obyvatel, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx povinně pojištěna xxx případ xxxxxx xxxxxxxx události x xxxxx systému xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" rozumí xxxxx pracovník, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx členského xxxxx a má xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx každý xxx xxxx alespoň xxxxxx xx xxxxx; xxxxx příhraniční xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx pracuje, xxxxx jinam xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx členského státu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx čtyři xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx vracet xx xxxxx xxxxxx xxxxxx denně xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx do místa xxxxx xxxxxxxx;

x) se "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xx kterém má xxxxxxxx, za xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, jež x xxxxxx případě xxxxx xxxxxxxxxx osm xxxxxx, x xxxxx zůstává xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxx práce; za xxxxx sezónní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je závislá xx xxxxxxxx ročních xxxxxx x automaticky xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x) xx "uprchlík" xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx 28. xxxxxxxx 1951 v Xxxxxx;

x) xx "osoba xxx xxxxxx příslušnosti" xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx článek 1 Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx 28. xxxx 1954 x Xxx Xxxxx;

x) se "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx dávky xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxx 31 xxxxxxxx xxxxxxxx členského státu, xx xxxxx území xx xxxx osoba xxxxxxxx; xxxxx však xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo člena xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx domácnosti, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odkázána xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xx "xxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx, xx základě kterých xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se tato xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx převážně xxxxxxxx xx zemřelého;

h) se "xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x) xx "xxxxxxx" xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x) xx "právními xxxxxxxx" xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x správní xxxxxxxx x jiná xxxxxxxxxx x všechna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xx odvětví x xxxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxxx v xx. 4 xxxx. 1 x 2.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx již se xxxx xxxxxx či xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx učinilo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo správními xxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx omezení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, na které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Prohlášení xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 96. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx následek xxxxxxxxx systémů, na xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 3, x xxxxxxx působnosti xxxxxx nařízení;

k) xx "xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vícestranná xxxxxx, která xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx vícestranná xxxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx některé xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 x 2, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xx "příslušným úřadem" xxxxxx, pokud xxx x xxxxx členský xxxx, ministr, ministři xxxx jiný xxxxxxxxxx xxxx, jemuž xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx dotyčného xxxxx podléhají xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení;

m) se "xxxxxxx komisí" rozumí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 80;

x) se "xxxxxxxxx" rozumí, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxx xxxx, subjekt xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx:

x) instituce, x xxxxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx, xxxx

xx) xxxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx měli xxxxxxxx xx území členského xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

xx) v xxxxxxx systému, xxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxxx zaměstnavatele ohledně xxxxx uvedených x xx. 4 xxxx. 1, xxx zaměstnavatel, xxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx do xxxx xxxx, nebo pokud xxxxx takový xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx členského státu;

p) xx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx" x "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" rozumějí x tomto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k poskytování xxxxx x místě, xxx xx dotyčná xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k poskytování xxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx instituce xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx instituce;

r) xx "xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxxx doby xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx definované xxxx xxxxxx xx xxxx pojištění právními xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx považují xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx uvedené xxxxxx xxxxxxxx považují xx xxxxxxxxxx dobám xxxxxxxxx;

x) xx "dobami xxxxxxxxxx" xxxxxxxx doby xxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx, podle nichž xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx podobné xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx považují xx rovnocenné dobám xxxxxxxxxx;

x) xx "dávkami" x "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx součástí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx hlava XXX jinak, x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx místo xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxx xxxxxxx xx příspěvky;

u) x) xx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x peněžité xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx x čl. 4 odst. 1 xxxx. h), s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X;

xx) xx "xxxxxxxxx přídavky" xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx příslušníků;

v) xx "xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úmrtí, x výjimkou jednorázových xxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxx x xxxxxxx x).

Xxxxxx 2

Osobní působnost

1. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx státními xxxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx osobami xxx státní xxxxxxxxxxxx xxxx uprchlíky x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx nich.

2. Kromě xxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx států, xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x členských xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x bydlištěm xx území xxxxxxx x členských států.

3. Xxxx nařízení se xxxxxxxx na xxxxxxxx x na osoby, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx postavení, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxxx

1. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx z členských xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podílet xx xx jejich jmenování, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx států, xxxxx xx týkají volitelnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxx-xx x xxxxxxx XX stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx. 7 odst. 2 xxxx. x), x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx čl. 8 xxxx. 1 na xxxxxxx osoby, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxx působnost

1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxx odvětví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) dávky x nemoci x xxxxxxxxx;

x) xxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx x udržení xxxx xxxxxxxx výdělečné schopnosti;

c) xxxxx ve xxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx;

x) dávky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx;

x) xxxxx x nezaměstnanosti;

h) xxxxxxx xxxxx.

2. Toto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx systémy sociálního xxxxxxxxxxx, xx již xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lodi xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

3. Xxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx xx však xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xx povinností xxxxxxxxx lodi.

4. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx systémy dávek xxx oběti války x xxxxxx důsledků, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx úředníky x xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení

Členské xxxxx upřesní x xxxxxxxxxxxx oznámených x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 96 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx uvedené x xx. 4 xxxx. 1 a 2, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 50 x xxxxx xxxxxxx x článcích 77 x 78.

Článek 6

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nahrazené xxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxx 7, 8 x čl. 46 xxxx. 4 nahrazuje xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxx působnosti ustanovení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zavazující xxx

x) xxxxxxxx xxx xxxx více členských xxxxx, xxxx

x) alespoň xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx ostatních xxxxx, xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx případů xxxxxxxx žádná instituce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením

1. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx přijaté Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x platnost;

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dohod x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 1953 xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxx 6 zůstávají xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xx xxx 27. července 1950 x sociálním xxxxxxxxxxx xxxxxxx na Xxxx, xxxxxxxxxx dne 13. xxxxx 1961;

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 9. července 1956 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze XX.

Článek 8

Uzavírání xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. Xxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx potřeby mezi xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x duchu xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxx x souladu s xx. 96 xxxx. 1 xxxxxxxxx úmluvu xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx státem podle xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 9

Xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kteréhokoli xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bydlištěm xx území tohoto xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxx na pracovníky, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx nařízení x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx během xxxxxxxxxx xxxxxx podléhali xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxx.

2. Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx volitelnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx brány x xxxxx x potřebném xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x bydlišti – Xxxxxx povinného pojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxx-xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, starobní x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, úpravám, xxxxxxxxxxx, odnětí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, než xx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx příslušná pro xxxxxx vyplácení.

Předchozí xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na pozůstalostní xxxxxx.

2. Xxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx náhradu příspěvků xxx, že dotyčná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx tato xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx.

Článek 11

Valorizace xxxxx

Xxxxxxxx xxx valorizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se vztahují xx dávky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím x tomuto nařízení.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

1. Toto xxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx nárok xx pobírání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx jednu a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx dávky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx (na xxxxxxx) xxxx nemoci x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx institucemi xxxx nebo více xxxxxxxxx států v xxxxxxx x xxxxxxx 41, čl. 43 xxxx. 2 x 3, články 46, 50 a 51 xxxx čl. 60 xxxx. 1 xxxx. x).

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx xx snížení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x případě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx xxx tento xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Toto ustanovení xx xxxx nepoužije, xxxxxxxx dotyčná xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxx, stáří, úmrtí (xxxxxxx) nebo xxxxxx x povolání, které xxxx přiznány institucemi xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxx s xxxxxx 46, 50 x 51 xxxx xx. 60 xxxx. 1 xxxx. x).

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx, pozastavení xxxx xxxxxx dávek x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx invalidního xxxx xxxxxxxxx poskytovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx současně xxxxxxxxxx xxxxxxx, mohou být xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx x případě, xx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 57 xxxx. 5 xxxx xx. 60 xxxx. 2 xxxx. x) povinna xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x dávkami x nemoci x xxxxxxxx poskytovanými xxxxx xxxxxxxx jiného členského xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

XXXXX II

URČENÍ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 13

Xxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx, na xxxxxxx xx vztahuje xxxx xxxxxxxx, podléhá xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx právní předpisy xx stanoví x xxxxxxx x touto xxxxxx.

2. X xxxxxxxx xxxxxx 14 xx 17

x) xxxxxxxxx zaměstnaný xx xxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x když xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxx podnik xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx xx území jiného xxxxxxxxx státu;

b) osoba xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx členského xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx x osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxx podléhají xxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx;

x) osoba xxxxxxxx xxxx znovu xxxxxxxx xx služby x xxxxxxxxxxx silách xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx statut pracovníka x podléhá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx-xx xxxxx nároku xxxxx těchto právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx této xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx z xx, xxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jako xx xxx x xxxx pojištění xxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxx xxxxxxxxx státu.

Xxxxxx 14

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx uvedené x xx. 13 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výjimek x xxxxxxxxxxx:

x) x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xx vyslán tímto xxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisům prvního xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx x xx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx osobu, které xxxxxxxx doba jejího xxxxxxx;

xx) jestliže xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vykonávané xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx době xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx 12 měsíců, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo subjekt xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx; x tento xxxxxxx xx nutno xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dvanáctiměsíčního xxxxxx. Xxxxxxx xxxx nelze xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx;

x) xxxxxxxxx zaměstnaný x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx nebo xxxx členských xxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnance, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx podniku, jenž xx cizí xxxx xxxxxxx účet xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx po xxxxxxxxx, xxxxxxx, xx vzduchu xxxx xx vnitrozemských xxxxxxx cestách na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx má xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xx xxxxxx xx sídlo, xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnaný xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo stálé xxxxxxxxxx xxxxxx;

xx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx převážně xx xxxxx členského xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx na tomto xxxxx sídlo ani xxxxxxx xxx stálé xxxxxxxxxx;

x) pracovník jiný xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podléhá

i) xxxxxxx předpisům členského xxxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx podniků xxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx sídlo xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

xx) právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx území má xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx, xxxx-xx bydliště xx xxxxx žádného xxxxxxxxx státu, kde xxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx zaměstnaný xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podnikem, jenž xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx přechází xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podléhá xxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xx jehož území xx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx uvedená v xx. 13 odst. 2 xxxx. b) xx použijí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnikem, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx palubě xxxx xxxxxxx xxx vlajkou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx práci xxx xxxxx podnik, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xx xxx xxxxx stanovených x xxxx. 1 písm. x);

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xx lodi xxxxxxx xxx vlajkou jiného xxxxxxxxx státu, ale xxxx členem xxxxxxx, xxxxxxx právním předpisům xxxxx xxxxxxxxx státu;

c) xxxxxxxxx zaměstnaný xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx členského xxxxx x odměňovaný xx xxxx práci xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členského státu, xx-xx xxx xxxxxxxx xx území tohoto xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxx xxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobrovolného xxxxxxxxx xxxx volitelného pokračujícího xxxxxxxxx

1. Xxxxxx 13 x 14 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx více xxxxxxx dobrovolného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinného xxxxxxxxx,

- xxxx nebo xxxx systémů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx dobrovolného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx který xx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxx připojit x xxxxxxx dobrovolného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx souběh xxxxxxxx xxxx mlčky xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx právní předpisy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxx pravidla xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xx. 13 xxxx. 2 písm. x) xx vztahují xx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx diplomatické xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x na xxxxxxx xxxxxxxx x soukromých xxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx právním předpisům xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx volby je xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropských společenství xx mohou xxxxxx, xxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx zaměstnáni, právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx naposled xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxx státními příslušníky, xxxxx jde o xxxxxxx ustanovení, x xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx tyto zaměstnance. Xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx možné xxxxxxxx jen jednou, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxxxx x xxxxxx 13 xx 16

Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx mohou vzájemnou xxxxxxx stanovit xxxxxxx x článků 13 xx 16 v xxxxx některých pracovníků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA III

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX RŮZNÝCH XXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX 1

XXXXX X MATEŘSTVÍ

Oddíl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 18

Sčítání xxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxx předpisy podmiňují xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nabytí xxxxxx xx dávky získáním xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx míře x xxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx kteréhokoli xxxxxx xxxxxxxxx státu, jako xx xxx x xxxx získané xxxxx xxxxxxxx předpisů, které xxxxxxxxx.

2. Odstavec 1 xx vztahuje na xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx xx doby xxxx xxxxxxxxx přerušením xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx pojištěn po xxxx přesahující xxxxx xxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx příslušníci

Článek 19

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxxxxx stát – Xxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 18, xxxxxx xx státě, xxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx poskytované xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xx xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xx x xx byl xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx základě xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bydliště na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxx na rodinné xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je příslušný xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx státu, na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 20

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx – Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx pracovník může xxxx získat dávky xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Tyto dávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jako xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x uvedeném xxxxx. Jeho rodinní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx dávek je xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, podmíněno xxxxxxxxx dohody xxxx xxxxxxxxx státy nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxx instituce.

Xxxxxx 21

Xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx bydliště xx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedení x xxxxxx 19, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, obdrží xxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jako xx tam měli xxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx stejný případ xxxxxx xxxx mateřství xxxx xxxxx pobytem. Xxxx ustanovení xx xxxx nepoužije xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx rodinné xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 19, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, obdrží xxxxx v souladu x právními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, i xxxx již obdrželi xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nemoci xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bydliště.

Xxxxxx 22

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx stát – Xxxxxx xx místa xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx bydliště xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nemoci nebo xxxxxxxxx – Xxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu xxx xxxxx xxxxxx na xxxxx, případně x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx 18, x

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx během xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu nebo

b) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xx xxxxxxxx uvedené xxxxxxxxx x xxxxxxx xx území členského xxxxx, xxx má xxxxxxxx, xxxx k xxxxxxxxxx xxxxx bydliště xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo

c) xxxxx má povolení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx území xxxxxx členského xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx nárok:

i) na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx účet xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx nebo bydliště xxxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xx x xx xxx xxxxxxxx; xxxx, xx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušného státu;

ii) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jí uplatňovaných xxxxxxxx předpisů. Xx xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxx xxxx tyto xxxxx poskytovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx příslušného orgánu x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Povolení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxxx, jen xx-xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx dotyčné xxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx.

Xxxxxxxx požadované xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx odmítnout, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx poskytnuto xxxxxxx osobě xx xxxxx xxxxxxxxx státu, xxx má xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx 1 a 2 se xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx 1 vztahuje xx xxxxxxxxxx, nemá xxxx xx xxxxx xx dávky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 23

Výpočet xxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx stanoví, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx mzdy xxxx platu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx mzdy xxxx xxxxx výhradně xx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dob xxxxxxxxx podle uvedených xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx předpisy xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx vypočítávají xx xxxxxxx xxxxxxxx mzdy xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxx případně x xxxxxxxx xxxxxxxx mzdě xxxx xxxxx xx xxxx získané xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož právní xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx peněžitých xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vezme x xxxxx x xxxxxxx příslušníky dotyčné xxxxx, kteří mají xxxxxxxx xx území xxxxxx členského xxxxx, xxxx xx měli xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx státu.

Xxxxxx 24

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

1. Xxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx pracovníka xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx protézu, xxxxxx xxxxxxxxxxx pomůcku xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dříve, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x instituce jiného xxxxxxxxx xxxxx, uvedený xxxxxxxxx obdrží xxxx xxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx jsou xxxxxxxxxx xx poté, xx xxxx pojištěna x xxxxx instituce.

2. Správní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx odstavec 1.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxxxx osoby x xxxxxx rodinní xxxxxxxxxxx

Xxxxxx 25

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx čl. 69 xxxx. 1 xxxx xx. 71 xxxx. 1 xxxx. x) bod xx) xxxxx xxxx x xxxxx splňuje podmínky xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx dávky, xxxxxxxx x přihlédnutím x článku 18, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx podle čl. 69 xxxx. 1 xxxx. c)

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx členského xxxxx, xxx tato xxxxx xxxxx zaměstnání x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx x ní xxxx pojištěna;

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právních předpisů. Xx základě dohody xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx být xxxxx poskytovány xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx první xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle čl. 69 xxxx. 1 xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx. 71 xxxx. 1 písm. x) xxx xx) xxxx písm. b) xxxx xx) xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x peněžité dávky x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx 18; náklady xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx bydliště.

3. Xxxxx nezaměstnaná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx dávky x xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, případně x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx 18, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx ohledu xx xx, x xxxxxx členském státě xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx pobytu xxxxx jí uplatňovaných xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx.

4. Aniž xxxx xxxxxxx ustanovení právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx prodloužení xxxx, po kterou xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx příslušníci

Článek 26

Xxxxx xx xxxxx dávky x xxxxxxxxx zániku xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx příslušníci xxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx mít nárok xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx, tyto xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xxxxx jsou poskytnuty xxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xx tyto xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právních předpisů xxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx měly xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 18.

2. Xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx má xxxxx xx věcné dávky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx xx dotyčná xxxxx povinna sama xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx během šetření xxxx xxxxxxx x xxxxxx, ztrácí nárok xx xxxxx xxxxx xx uplynutí xxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2; xxxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx dávky, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 28, xxxxxx xx poskytnuté xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx příslušníci

Článek 27

Xxxxxxx vyplácené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x zemi xxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx na pobírání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dvou xxxx xxxx xxxxxxxxx států x xxxxx má xxxxx xx věcné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, případně x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx 18 a xxxxxxx X, xxxxxx xxxxx se svými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xx účet xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx důchodu náležejícího xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx posledně uvedeného xxxxx.

Článek 28

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nárok xx věcné dávky x zemi xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx důchody xxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx dávky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, na jehož xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx přesto xxxx xxxxx pro xxxx x pro xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx 18 x xxxxxxx V, jestliže xx xxx na xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx xxxx alespoň xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x jeho xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxx bydliště, jako xx dotyčná xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx má xxxxxxxx, x xxxx xxxxx na xxxxx xxxxx.

2. V xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx odstavec 1, xxxx náklady xx xxxxx xxxxx instituce xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx:

x) xxxxx má xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nese xxxxxxx příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu;

b) pokud xx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxx, nese xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx právních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pojištění; pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx více xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 29

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiném xxxxx, xxx je xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx – Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx má xxxxxxxx důchodce

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx majícího xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxx je xxxxxxx xxxx, kde xx xxxxxxxx důchodce, xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx nárok xx xxxxx dávky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx. Xxxxx poskytuje xxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx přemístí xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx, i xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx případ xxxxxx nebo mateřství xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 30

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxx 24 se xx důchodce xxxxxxx xxxxxxx.

Článek 31

Pobyt xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, než je xxxx, xx xxxxxx xxxx bydliště

Důchodce xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx důchody xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx států, který xx také xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx států, obdrží xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx příslušníky xxxx xxxxx během pobytu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, než xx stát, kde xx xxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x jí xxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xx účet xxxxxxxxx xxxxx bydliště důchodce.

Xxxxxx 32

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x hrazení xxxxxxx xx xxxxx poskytované xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx rodinným xxxxxxxxxxxx x pozůstalým xx xxxx

Xxxxxxx na dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx 27 x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 27 nebo 31 jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bydliště důchodce x instituci, u xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pracovník xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející dni, xxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx úmrtí.

Xxxxxx 33

Příspěvky xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx provádět tyto xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, x xxxxxxxxxxx důchodů x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx věcné xxxxx podle xxxxxx 27, 28, 31 x 32 xxxxx xxxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 34

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 27 a 33 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx příslušníky, xxxxx xxxx nárok xx xxxxx dávky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx výkonu výdělečné xxxxxxxx. V xxx xxxxxxx xx dotyčná xxxxx xxx xxxxx xxxx kapitoly xxxxxxxx xx pracovníka nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 6

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 35

Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx bydliště xxxx xxxxxx existuje xxxxxxx systémů – Xxxxxxxx xxxxx – Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahrnují xxxxxxx xxxxxxx pojištění xxx případ xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx na základě xxxxxx 19, xx. 21 xxxx. 1, xxxxxx 22, 25, 26, xx. 28 xxxx. 1, čl. 29 xxxx. 1 xxxx xxxxxx 31 xx ustanovení, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx však xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx systém xxx pracovníky x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedenou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx instituce xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx x uplatnění takového xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členského státu xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxx xxxxxxx nemoci, nepoužije xx tato xxxxxxxx xx pracovníky x xxxxxx xxxxxxx příslušníky, xx které xx xxxxxxxx toto nařízení, xxx xxxxxx xx xxxxxxx stát, xx xxxxx území xxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxx x době, po xxxxxx již xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Oddíl 7

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx 36

1. Xxxx xx xxxxxx článek 32, jsou věcné xxxxx poskytované na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednoho členského xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx plně nahrazeny.

2. Xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x xxxxxx 97, buď xx základě prokázaných xxxxxxxxxx výdajů, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx takové, xxx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xx nejvíce xxxxx xxxxxxxxx výdajům.

3. Xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx instituce těchto xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX 2

INVALIDITA

Oddíl 1

Pracovníci, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx dávek x xxxxxxxxxx nezávislá xx xxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxx 37

Obecná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podléhal xxxxxxx předpisům xxxx xxxx xxxx členských xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx dávek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx délce xxx xxxxxxxxx, obdrží dávky x xxxxxxx s xxxxxxx 39. Tento xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx důchodů nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxx, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx 8.

2. Xxxxxxx XXX xxxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx platné xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 38

Xxxxxxx dob xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx získáním xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu x xxxxx pojištění xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx kteréhokoli xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx uplatňovaných xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podmiňují poskytování xxxxxxxxx dávek xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v určitém xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dávek, xxxxx pokud xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx systémů, xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xx stejném povolání xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx dobám xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx okolností.

Xxxxxx 39

Xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx právní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, kdy vznikla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx invaliditou, xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx nároku xx xxxxx, případně s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 38.

2. Osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xxxxxx dávky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xx uplatňovanými právními xxxxxxxx.

3. Osoba, která xxxxxxxxx podmínky uvedené x odstavci 1, xxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 38.

4. Xxxxxxx-xx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3, xx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxx než xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x úvahu xx xxxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxx pouze xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kterých xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx právní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx druhu xxxxxxxxx x oddíle 1

Xxxxxx 40

Obecná ustanovení

1. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx střídavě xxxxxxx xxxxxxx předpisům dvou xxxx více členských xxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx předpisy xxxxx xxxxxxxxx v čl. 37 xxxx. 1, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, která xx použije xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

2. Xxxxx xxxxxxxxx, x nějž xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době, xxx podléhá xxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným v xxxxxxx XXX, obdrží xxxxx x souladu x čl. 37 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxx:

- splňuje-li xxxxxxxx uvedených právních xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x článku 38, ale xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx neuvedených v xxxxxxx III, x

- xxxxxxxxx-xx podmínky požadované xxx xxxxxxx xxxxxx xx dávky v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze XXX.

3. Xxxxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx xx stupně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx XX xx uznána xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx věci xxxxxxxx týkajících xx xxxxxx invalidity.

Xxxxx 3

Zhoršení invalidity

Článek 41

1. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx pobírá xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx použijí xxxx xxxxxxxxxx:

x) jestliže xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx od xx xxxx, xx xxxxxx pobírat xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx prvního xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy;

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo více xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx té xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 37 xxxx. 1 xxxx čl. 40 xxxx. 1 xxxx 2;

x) jestliže celková xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx b) xx xxxxx než xxxxxx xxxxx, xxxxxx dotyčná xxxxx pobírala xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx instituce xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx těmito xxxxx částkami;

d) xx-xx x případě xxxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxxx příslušnou xxx xxxxxxxxx neschopnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) nemoc, xxxxx xxxxxxxxx zhoršení, xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dávek xxxxx nizozemských xxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) tato xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx předpisů členského xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x xx. 60 xxxx. 1 xxxx. x) x

xxx) právní xxxxxxxx jednoho xxxx xxxx států, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx pobírat dávky, xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx XXX, xxxxxxxxx nizozemská xxxxxxxxx nadále xxxxxxxxx xxxxx poté, co xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx, xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx, xx snižuje x xxxxxx nizozemské xxxxx;

x) jestliže x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx dávky xxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx prvního xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x přihlédnutím ke xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx 38.

2. X případě zhoršení xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx pobírá xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx dávky x xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1.

Oddíl 4

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx výplaty nebo xxxxxx – Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx dávky xx xxxxx

Xxxxxx 42

Určení xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávek x xxxxxxxxxx

1. Pokud xx xx pozastavení xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx poskytování, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx x době xxxxxxxxxxx jejich výplaty, xxxx je xxxxxx xxxxxx 43.

2. Xxxxx xx odnětí dávek xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 37 xxxx. 1 xxxx čl. 40 xxxx. 1 xxxx 2.

Článek 43

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxx

1. Xxxxx x invaliditě xx x případě xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisech xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx kterých xxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3.

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x souladu s xxxxxxx 49, xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxx příslušná pro xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dávky v xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx instituci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

3. Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx poskytnuty xxxxx xxxxxx 39, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx. 49 xxxx. 1 xxxx. a), xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx nahradí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xx. 46 odst. 2 písm. x) xxxx dávek x xxxxxxxxxx náležejících xx xxxxxxx instituce.

XXXXXXXX 3

XXXXX X XXXXX (XXXXXXX)

Xxxxxx 44

Xxxxxx xxxxxxxxxx pro přiznání xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx členských xxxxx, xxxx pozůstalých xx xxx xx určují x souladu x xxxxx xxxxxxxxx.

2. S xxxxxxxx xxxxxx 49 xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dotyčnou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x odklad xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx nárok xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx předpokladu, xx se k xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x důchodům x xxxxxxx xxxx ani xx sirotčí důchody xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8.

Xxxxxx 45

Xxxxxxxxxxxx dob xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx podléhal, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nároku xx xxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxx předpisy podmiňují xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nároku xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx uplatňovaných xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx dávek xxxxxxxx xxx pojištění x xxxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx x xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxxx systém xx xxxxxxx povolání xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnání. Nesplňuje-li xx xxxxxxxxxxx x xxxxx získaným xxxxx xxxxxxx xxxxx podmínky xxx pobírání xxxxxx xxxxx, vezmou xx xxxx xxxx x xxxxx pro poskytování xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxx systém, xxxxx xxxxxxx uplatňovaného na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx okolností.

3. Xxxxx právní předpisy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávek xxx, že pracovník xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx délky dob xxxxxxxxx xxx pro xxxxxxxx xxxxxx, ani xxx xxxxxxx dávky, xx každý xxxxxxxxx, xxxxx xxx nepodléhá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx účely této xxxxxxxx stále xxxxxxxxx xx podléhajícího xxx x době, xxx xxxxx x pojistné xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxx tak xxxx, xxxxx může xxxxxxx x dávku xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx členského xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xx však považuje xx xxxxxxxx v xxxxxxx uvedeném x xx. 48 odst. 1.

Článek 46

Přiznání xxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx dávky, xxxx xx nutno xxxxxx xxxxxx 45, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů výši xxxxx xxxxxxxxxxxx celkové xxxxx dob xxxxxxxxx, xx kterým se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x odst. 2 xxxx. x) x x). Xxxxxxxxx xx xxxxx x té xxxxxx, která xx xxxxx.

2. Xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 45, použije xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx předpisům pracovník xxxxxxx, xxxx pravidla:

a) xxxxxxxxx xxxxxxx teoretickou xxxx dávky, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xx vztahovaly, xxxx xxxxxxx x dotyčném xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx dávky. Pokud xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx výše xxxxx xxxx závislá xx xxxxx dob pojištění, xxxxx se tato xxxxxx považuje za xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxx určí xxxxxxxxx xxxx dávky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxxxx pododstavci x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx získaných před xxxxxxx xxxxxxxx události xxxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx délce xxx xxxxxxxxx získaných před xxxxxxx xxxxxxxx události xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx členských států, xxxxxxx se to xxxx.

x) xx-xx celková xxxxx dob pojištění xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxx členských xxxxx, xxxxxxx xx xx týká, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx požadovaná xxxxxxxx xxxxxxxx jednoho x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx plné xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx k uvedené xxxxxxxxx době namísto x celkové xxxxx xxxxxxxxx xxx; xxxxx xxxxxx výpočtu nesmí xxxx x xxxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxxx xx dávku, xxx xx plná xxxxx xxxxxxxxx xx uplatňovanými xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) pro xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stanovených v xxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x dobám, xxxxx xx překrývají, prováděcí xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 97.

3. Dotyčná xxxxx xx nárok xx celkovou xxxxxx xxxxx vypočtenou x xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dávek xxxxxxxxxxx xxxxx odst. 2 xxxx. a).

Pokud xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měla xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx instituce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dávky x xxxxxxx xxxxx určených x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1.

4. Xx-xx x xxxxxxx invalidních, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx celkový součet xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mnohostranné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 6 xxxx. x), xxxxx než xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3, použije xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 47

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

1. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xx. 46 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxxxx tato xxxxxxxx:

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx mzdy xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx pojištění xxxx hrubou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo platem xxxxx pojištěných osob, x xxxxxxxx učňů, xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pouze xx xxxxxxx xxx pojištění xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx uvedeného xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx osoba xxxxx xxxxx xxxxxx dob;

b) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dávky xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx příslušná instituce xxxx x platy, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx x úvahu x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx členských xxxxx, xx základě xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxxxxxxx xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx doby pojištění xxxxxxx podle jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx xxxx platu xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx paušální xxxx xxxx plat xxxx xxxxxxxx částku, xxxxx má xxxx x xxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo paušální xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezd x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx částek odpovídajícím xxxxx xxxxxxxxx získaným xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) pokud xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx členského státu xxxxx vypočítávají xx xxxxxxx doby na xxxxxxx částky xxxx x xxxxx x xx jiné xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxx paušální xxxxxx, xxxxx příslušná instituce x ohledem xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx určené x xxxxxxx s xxxxxxx d) x x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx; xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx mzdy xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxxxxxx instituce mzdu xxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx x úvahu x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx teoretické xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx paušální mzdě xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxx xx přihlíží xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xx to vhodné, xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x souladu s xxxxxxxxx 1, xxxxx xxx o doby xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dávek xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxx příslušná instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x úvahu xx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx bydliště xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx příslušného státu.

Článek 48

Xxxx pojištění xxxxxx xxx xxxxx xxx

1. Aniž xx xxxxxx xx. 46 xxxx. 2, není xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx délka xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxxx právních předpisů xx xxxxx na xxxxx nezískává xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx.

2. Příslušná xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxxxxx čl. 46 xxxx. 2, x xxxxxxxx xxxxxxx x).

3. Xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx xxxxxxxx, xx xx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, přiznávají xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx x těchto xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx v xxxxxxx s xx. 45 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného xxxxx.

Článek 49

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nichž xxxx získány doby xxxxxxxxx

1. Jestliže x xxxx době xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxx xxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 45, ale xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx, xxxxxxx xx xxxx ustanovení:

a) xxxxx z příslušných xxxxxxxxx uplatňující právní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx splněny, xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku dávky x xxxxxxx x xxxxxxx 46;

x) avšak

i) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx přihlížet x dobám xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx pro xxxxx xx. 46 xxxx. 2;

ii) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx, aniž xx xxxxx přihlížet k xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právních předpisů, xxxxxxx podmínky nejsou xxxxxxx, vypočítá xx xxxxxx náležející dávky xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx splněny, x přihlédnutím xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Dávka nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx , xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 automaticky xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 46, xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxx nebo více xxxxxxxxx států, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x článku 45.

3. Xxxx výpočet xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xx xxxxxx čl. 40 odst. 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxx 50

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx částka xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů různých xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx má xxxxxxxx bydliště

Příjemci xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx být xx xxxxx, xx xxxxx xxxxx má xxxxxxxx x xxxxx jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dávka xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx rovná xxxx xxxxx pojištění xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 51

Valorizace x xxxx xxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxx životních xxxxxxx nebo xxxx x úrovni mezd xxxx platů xxxx x jiných xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx upravují xxxxx příslušných xxxxxxxxx xxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, musí xxx xxxx procento xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx 46, xxxx je xxxxx xxxxxxx nový xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Naproti tomu xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, provede xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 46.

XXXXXXXX 4

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxx 1

Xxxxx na xxxxx

Xxxxxx 52

Xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx – Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského státu, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, x který xxxxx pracovní xxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, obdrží xx xxxxx, xx xxxxxx xx bydliště,

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x jí uplatňovanými xxxxxxxx předpisy, xxxx xx u xx xxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx být xxxx xxxxx poskytovány xxxxxxxxx xxxxx bydliště xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 53

Příhraniční pracovníci – Xxxxxxxx pravidlo

Příhraniční xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx také xx xxxxx příslušného xxxxx. Xxxx dávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jako xx xxx xxx pracovník xxxxxxxx.

Článek 54

Xxxxx x xxxxxxxxxx státě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx 52 x který xxxxxx xx území příslušného xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného xxxxx, x když xxxxxxx dávky xx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nevztahuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Pracovník, xx kterého xx xxxxxxxx článek 52 x xxxxx přemístí xxx xxxxxxxx xx xxxxx příslušného xxxxx, xxxxxx dávky x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx pobíral xxxxx už xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bydliště.

Článek 55

Xxxxx mimo xxxxxxxxx stát – Xxxxxx nebo přemístění xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x povolání – Xxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx zjištěna xxxxx x povolání x

x) xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxx

x) xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx má xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx bydliště xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx

x) který xxxxx xxxxxxxx od xxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx stav, má xxxxx

x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx příslušné instituce xxxxxxxxx xxxxx pobytu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s jí xxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxx by u xx xxx pojištěn, xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx tyto xxxxx poskytovány, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu;

ii) na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx dohody xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x institucí xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxxxx na xxxx příslušné xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. b) xxxx xxx xxxxxxxxx, jen xxxx xx xxxxxxxx, xx xx přesun xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx požadované xxxxx xxxx. 1 xxxx. c) nelze xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx léčení xx území xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx.

Článek 56

Úrazy xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx, xx kterým xxxxx xx xxxxx členského xxxxx jiného xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx posuzují, jako xx x nim xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 57

Xxxxx xxx xxxxxx nemoci x xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx, u xxxxx je xxxxxxxx xxxxx z povolání, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou nemoc xxxxx právních xxxxxxxx xxxx nebo více xxxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxx, x které xxxx xxxx xxxxx xxxx pozůstalí xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx posledního x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx splněny, xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xx 5.

2. Je-li xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx x povolání xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx poprvé xxxxxxxx zjištěna xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx zjištěna xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx tato xxxxxxxxxx:

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytování xxxxx x xxxxxxx nemoci x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx skončení poslední xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx kontrole xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle právních xxxxxxxx kteréhokoli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx předpisů dříve xxxxxxxxx xxxxx;

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx z povolání xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vykonávána xx xxxxxxx dobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx míře x xxxxx xxxx, po xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vykonávána podle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxx;

x) náklady xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx rozdělují xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx poměru xxxx délkou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxx právních předpisů xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v den, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxx xxxx jednomyslně na xxxxx Komise xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3.

Xxxxxx 58

Xxxxxxx peněžitých xxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxx, xx výpočet xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx průměrnou xxxx xxxx xxxx výlučně xx základě mezd xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dob získaných xxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxx, xx xxxxxxx peněžitých xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx mzdě xxxx xxxxx, xxxx x úvahu výlučně xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx platů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx peněžitých xxxxx xxxxxx na počtu xxxxxxxxx příslušníků, xxxx x xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx bydliště na xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxx xx xxxxx příslušného xxxxx.

Xxxxxx 59

Xxxxxxx na xxxxxx osoby, která xxxxx pracovní xxxx xxxx u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx právní předpisy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxx pracovní xxxx xxxx u xxxxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx do místa xxxxxx bydliště, xxxx xx nemocnice, xxxxxx xxxx náklady xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, kde má xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx náležitě xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx vyžadováno x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx převoz xxxx xxxxx, xxxxx utrpí xxxxxxxx pracovní xxxx, xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx tyto náklady x souladu x xx uplatňovanými právními xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx 60

1. V xxxxxxx xxxxxxxx nemoci x povolání, xxx xxxxxx pracovník xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxx tato xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx příslušná xxxxxxxxx prvního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx náklady xx xxxxx xxxxx xx uplatňovaných právních xxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx xx zhoršení;

b) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinna uhradit xxxxxxx xx dávky xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx doplatek, xxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxx částkou xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xx byla xxxxxxxx xxxx zhoršením xxxxx jí uplatňovaných xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x povolání xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx státu;

c) xxxx-xx x xxxxxxx uvedeném x písmenu x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo nemocí xxxxxxx xxxxx xx. 57 xxxx. 4 xxxxx na xxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxx státu, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx prvního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xx xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu však xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od příslušné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x přihlédnutím ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dávek, xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vede x uplatnění xx. 57 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxxxx xx tato ustanovení:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 57 xxxx. 1, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx zhoršení;

b) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx důchodů, jsou xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx. 57 xxxx. 3 xxxx. x). Xxxxx však xxxxxxx xxxxx znovu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednoho x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx již vykonávala xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, uhradí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxx ustanovení

Článek 61

Xxxxxxxx pro přihlédnutí x zvláštnostem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx xxxxx, poskytne xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx příslušná xxx xxxxxxxxxxx věcných xxxxx x xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx lékařské služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, má xx xx xx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 52 a xx 55 xxxx. 1 xxxx poskytnuty xxxxxxx xxxxxxxxx službou.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx systém xxxxxxxx se povinností xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xx to, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x článku 52 x čl. 55 xxxx. 1 jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx náhrad xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx stanoví, xx x xxxxxxxxx úrazům xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, k xxxx xxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx přihlíží při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx příslušná xxxxxxxxx tohoto státu xxx x úvahu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání, x xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxx xx x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Xxxxxx 62

Systém uplatňovaný, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx – Maximální délka xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Jestliže xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx bydliště xxxxxxxx více systémů xxxxxxxxx, použijí xx xx pracovníky, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx 52 nebo xx. 55 xxxx. 1, xxxxxxxxxx systému xxx dělníky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxx systém xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, použijí xx xx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx instituce místa xxxxxx xxxx bydliště, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx své xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uplatňuje, vzít x xxxxx všechny xxxx, xx xxxxx xxx dávky poskytovala xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx 63

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 52 x čl. 55 xxxx. 1.

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx určují x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxxxx xxxxxxxx v článku 97 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů.

3. Xxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxx xxxx příslušné xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxx náhrady xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx pravomoci.

XXXXXXXX 5

XXXXXXXX

Xxxxxx 64

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zachování xxxx xxxxxx nabytí nároku xx xxxxxxxx získáním xxx pojištění, přihlíží x nezbytné xxxx x xxxxx pojištění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jako xx byly získány xxxxx xx uplatňovaných xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 65

Nárok na xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členském státě, xxx xx xxxxxxxxx xxxx

1. Jestliže xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo žadatel x důchod xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxx, má xx xx xx, xx k xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx pohřebné xxxxxxxxxx xxxxx xx uplatňovaných xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx oprávněná xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx 1 x 2 xx vztahují x xx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx.

Xxxxxx 66

Poskytnutí xxxxx x xxxxxxx úmrtí xxxxxxxx, xxxxx měl xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx věcných xxxxx

X případě xxxxx xxxxxxxx, který měl xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx více členských xxxxx, jestliže xxx xxxxx důchodce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx poskytovat xx xxxxx dávky xxxxx xxxxxx 28, xxxxxxx xxxxxxxx náležející xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx, jako by xxx xxxxxxx xxxxxxxx x době svého xxxxx bydliště xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx rodinné příslušníky xxxxxxxx.

XXXXXXXX 6

NEZAMĚSTNANOST

Oddíl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 67

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx instituce členského xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získání, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů kteréhokoli xxxxxx členského xxxxx, xxxx xx to xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx zaměstnání, xxxxxxxx x nezbytné míře x dobám pojištění xxxx zaměstnání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx by xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. S xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xx. 71 odst. 1 xxxx. a) xxxx xx) a xxxx. x) bodě xx) se xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

- x xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx pojištění,

- x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx zaměstnání v xxxxxxx x právními xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxx dávky xxxxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxx xxx pojištění xxxx zaměstnání, xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

Xxxxxx 68

Výpočet xxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx výpočet dávek xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx mzdy xxxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx mzdu xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxx x posledním xxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx však xxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, vypočítají xx xxxxx xx xxxxxxx obvyklé mzdy xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x místě, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako xxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx rodinných xxxxxxxxxxx, bere x xxxxx xxx rodinné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Toto ustanovení xx nepoužije, xxxxxxxx x zemi xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xx xxxx osoba nárok xx dávky x xxxxxxxxxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx 2

Nezaměstnané osoby xxxxxxxxxxx do jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx 69

Xxxxxxxx a xxxxxxx xxx zachování xxxxxx xx xxxxx

1. Xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx na xxxxx x který xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx států s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx zachovává xxxxx xx xxxx dávky xx těchto xxxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx x xxxx zůstat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx nejméně xxxx xxxxx xxxx, co xx xxxxx nezaměstnaným. Xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx mohou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx;

x) musí být xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx se xxx xxxxxxxx. Xxxx podmínka xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxx před xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zapíše xxxx xxx xx xxx, xxx xxxxxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx. Xx výjimečných xxxxxxxxx xxxxx příslušné služby xxxx instituce tuto xxxxx prodloužit;

c) xxxxx xx xxxxx je xxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx osoba přestane xxx k dispozici xxxxxxx zaměstnanosti xxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že celkové xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, po xxxxx měla nárok xx dávky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zbývající xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx příslušného státu xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxxx xx dávky xxxxx xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxx nárok na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx; nevrátí-li xx xxx xxxx uplynutím xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušné služby xxxx instituce xxxx xxxxx prodloužit.

3. Xxxxxxxx 1 se lze xxxxxxx xxx jednou xxxx dvěma xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx Belgie, xxxxx nezaměstnaná osoba, xxxxx xx xxx xxxxx xx uplynutí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. x), xxxxx nárok xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxx, xx tam xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx tří xxxxxx.

Xxxxxx 70

Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 69 xxxx. 1 poskytuje xxxxx xxxxxxxxx každého členského xxxxx, xx kterého xxxxxxxxxxxx xxxxx přijede xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nařízením xxxxxxxx x xxxxxx 97, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo paušální xxxxxxx.

3. Dva nebo xxxx členských xxxxx xxxx příslušné úřady xxxxxx států xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx všech xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxx xx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx 71

1. Nezaměstnaná xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnání xxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx, obdrží xxxxx xxxxx těchto ustanovení:

a) x) příhraniční pracovník, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx přechodně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, který xxx zaměstnává, xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu; xxxx xxxxx xx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxxx, obdrží xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx má xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na vlastní xxxx;

x) x) xxxxxxxxx xxxx xxx příhraniční xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx pracovní xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx příslušného xxxxx, xxxxxx dávky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx bydliště na xxxx xxxxx; xxxx xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xx) xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je nezaměstnaný x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu, ve xxxxxx xx bydliště, xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dávky xx xxxxxxx xxxx. Získal-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx právním předpisům xxxxxxxx podléhal, xxxxxx xxxxx xxxxx článku 69. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxx všechny doby, xx které může xxxxx xxxxxx 69 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx uplatňovat xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx bydliště, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx písm. x) bodu i).

XXXXXXXX 7

XXXXXXX XXXXX X PŘÍDAVKY XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx 1

Společná xxxxxxxxxx

Xxxxxx 72

Xxxxxxx xxx zaměstnání

Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dávky xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx míře x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státě, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxx příslušníci mají xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě, než xx xxxxxxxxx stát

Článek 73

Xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx podléhající xxxxxxx předpisům členského xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxx xx nárok xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx by xxxx bydliště xx xxxx území.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx francouzským právním xxxxxxxxx xx nárok xxx rodinné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx Xxxxxxx, xx rodinné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx rodinní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx zaměstnání, xxxxxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

3. Pracovník, xxxxx podléhá francouzským xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 14 xxxx. 1 xxxx. x), xx však xxxxx na rodinné xxxxx xxxxxxxxx francouzskými xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx X x xxxxxxx xx jeho rodinné xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu, kam xx xxxxxx.

Xxxxxx 74

Nezaměstnané xxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxx pobírající xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxx má xxxxx xxx xxx xxxxxxx příslušníky s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx dávky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx, xxxx xx xxxx bydliště na xxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dávky x nezaměstnanosti xxxxx xxxxxxxxxxxxx právních předpisů xx nárok xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x bydlištěm na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx Xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 75

Poskytování dávek x xxxxxx

1. x) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 73 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 74 xxxx. 1 xxxxxxxxx instituce xxxxx, xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxx dávky x xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x předpisy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx státu xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu;

b) pokud xxxx osoba, xxxxx xx xxxx být xxxxxxx dávky xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dávky xx xxxxxxxxxxxxx účinky xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stará, xx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx subjektu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx příslušným xxxxxx xxxx jejich bydliště;

c) xxx nebo více xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx dohodnout x xxxxxxx s xxxxxxx 8, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů jednoho xxxx více xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečně xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. x) Xxxxxxx přídavky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 73 xxxx. 2 x xx. 74 xxxx. 2 instituce místa xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxx-xx xxxx xxx xxxxx uvedených xxxxxxxx předpisů přídavky xxxxxxxxxxx pracovníkovi, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x místě jejich xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příslušníkům;

c) příslušná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx poskytnutých x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pododstavci. Náhrady xx xxxxxx x xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x článku 97.

Xxxxxx 76

Pravidla xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článků 73 x 74 x důvodu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx bydliště rodinných xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx rodinné xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článků 73 x 74 xxxx být xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx příslušníci xxxxxxxx.

XXXXXXXX 8

DÁVKY XXX XXXXXXXXXX DĚTI DŮCHODCŮ X XXX SIROTKY

Článek 77

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

1. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx "dávkami" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx pobírající xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx z povolání, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x takovýmto xxxxxxxx stanovené x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx přiznaných xxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x povolání.

2. Xxxxx xx poskytují xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx důchodce xxxx xxxx bydliště:

a) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednoho členského xxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxxxxx států,

i) x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kteréhokoli x těchto xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx byl xxxxx xx xxxxxxxx x dávek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x čl. 79 xxxx. 1 písm. x), xxxx

xx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxxx získal xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx byl xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx, případně x xxxxxxxxxxxx k xx. 79 xxxx. 1 xxxx. a); jestliže xxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx získán xxxxx nárok xx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx pro získání xxxxxx nároku xxxxx xxxxxxxx předpisů ostatních xxxxxxxxx členských států x xxxxxxxxx pořadí xxxxx xxxxx dob xxxxxxxxx získaných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států.

Článek 78

Xxxxxxx

1. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx byly xxxxxxxx podle systémů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemocí z xxxxxxxx.

2. Sirotčí xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx jehož xxxxx xx sirotek xxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x něj xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pracovníkovi, xxxxx podléhal právním xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx s právními xxxxxxxx uvedeného státu;

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který podléhal xxxxxxx předpisům více xxxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx bydliště, xxxxxxxx byl nárok xx některou x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, případně x xxxxxxxxxxxx x xx. 79 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

xx) v ostatních xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dobu xxxxxxxxx, jestliže byl xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xx. 79 xxxx. 1 xxxx. x); jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx získání xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx pořadí xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 77 xx xxxxxxxx dětí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx důchodce, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx.

Xxxxxx 79

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx

1. Xxxxx ve xxxxxx xxxxxx 77 x 78 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x právními předpisy xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx článků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxxx právních předpisů x na xxxx xxxx, jako by xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx

x) jestliže uvedené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxx pojištění nebo xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx dob xxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxx 45 xxxx článku 72;

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx dávek xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx důchodu xxxx xx závisí na xxxxx dob xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx dávek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výše xxxxxx x xxxxxxx x čl. 46 xxxx. 2.

2. X xxxxxxx, že by xx následkem xxxxxxx xxxxxxxx stanoveného x xx. 77 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xx) x xx. 78 odst. 2 xxxx. x) xxxx xx) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx států, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx 77 nebo 78 v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, jimž xxxxxxxxx podléhal xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xx dávky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx 77 x 78 xx zastaví, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx rodinné xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx výdělečné xxxxxxxx. X tom xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXX KOMISE XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PRACOVNÍKŮ

Článek 80

Složení x xxxxxx xxxxx

1. Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se zřizuje Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx komise"), xxx xx skládá ze xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxx xxxx xxxxx potřeby xxxxxxxxx odborní poradci. Xxxxxxxx xxxxxxx komise xx zúčastňuje x xxxxxxxx hlasem xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

2. Xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx úřad xxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohodou xxxxxx xxxxx.

X otázkách xxxxxxx uvedených v xx. 81 xxxx. x) xxxxxxxxx správní xxxxxx xxxxxxx jednomyslně. Xxxxxxxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Článek 81

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxx správních otázkách xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jakékoli xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx dotyčných úřadů, xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení;

c) podporováním x xxxxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxx xxxxx x cílem xxxxxxxx, x přihlédnutím k xxxxxxx xxxxxxxxx postupů, xxxxxxxxxx dávek, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, stáří x xxxxx (důchody);

e) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxx xxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x uzavírat xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx funkcí xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dohod xxxx xxxxx provedených v xxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx na vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pozdějších xxxxxxxx Xxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXX XXXXX XXX SOCIÁLNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PRACOVNÍKŮ

Článek 82

Vytvoření, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx migrujících xxxxxxxxxx xxxx jen "xxxxxxx výbor"), xxxxxxx x 36 xxxxx xxxxxxxxxxxx x každého xxxxxxxxx státu

a) dva xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx alespoň xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) dva xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxx xxxxxxxx organizací zaměstnavatelů.

Pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx výboru x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Rada, xxxxx xxx výběru xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx usiluje x xx, xxx xxxx xx výboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zastoupení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rada v Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xx funkci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jmenováni.

4. Poradnímu xxxxxx předsedá xxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Předseda nehlasuje.

5. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nejméně xxxxxx xxxxx. Svolává jej xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx žádost musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhy xxxxxxxx xx pořadu xxxxxxx.

6. Xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx výbor xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx k poradě xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zástupci organizací x xxxxxxxxxx zkušenostmi x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Výboru xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxx správní komisi x xxxxxxxxx záležitostech xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mezi Evropským xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Přijímají xx nadpoloviční většinou xxxxxx odevzdaných xxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx svůj xxxxxxx xxx, který xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 83

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx žádost Xxxxxx Evropských společenství xxxx správní xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx obtíže xxxxxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxx 51 Smlouvy;

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x návrhy xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nařízení.

HLAVA XX

XXXXX USTANOVENÍ

Článek 84

Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxxxxx sdělují xxxxxxx xxxxxxxxx týkající se

a) xxxxxxxx přijatých k xxxxxxxxx xxxxxx nařízení;

b) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx xxx x uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx pomoc xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx mohou xxxxxxxxx na náhradě xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Úřady x xxxxxxxxx členských xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x x dotyčnými xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx, instituce x xxxxx členského xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádosti nebo xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx skutečnosti, že xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 81 xxxx. x).

Xxxxxx 85

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx – Xxxxxxxxxx xx ověření

1. Jakékoli xxxxxxxxxx od daní, xxxxx, cel, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx předložení xx požaduje pro xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx státu, se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx předložení xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx spisy, doklady x listiny xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx předložení xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nařízení, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 86

Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx stát

Jakákoli xxxxxx, prohlášení xxxx xxxxxxx prostředek, xxxxx xxxx xxx předloženy xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx členského státu xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stejné xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, instituci xxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx. X xxx xxxxxxx xx xxxx, instituce xxxx xxxx, xxxxxxx jsou xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx buď xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx, xxx xxxx žádost, xxxxxxxxxx nebo opravný xxxxxxxxxx předloženy xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, instituci xxxx xxxxx.

Článek 87

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxx prováděny na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx bydliště xxxxx xxxxxx nárok xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeném x xxxxxx 97, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, za podmínek xxxxxxxxxxx mezi příslušnými xxxxx dotyčných xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 jsou považovány xx xxxxxxxxx provedené xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 88

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx druhého

S xxxxxxxx xxxxxx 106 Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uskutečňují x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejsou x xxxxxxxxx žádné takové xxxxxx, určí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx úřady příslušné xxx xxxxxxxxxxx platby xxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx převodů.

Článek 89

Xxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů

Zvláštní xxxxxxx xxx uplatňování právních xxxxxxxx některých xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.

Xxxxxx 90

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nařízení x platnost

Příspěvky xx xxxxxxx x x xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx příslušný xxxx.

Xxxxxx 91

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost platit xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx důvodu, xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx jeho podniku xx xxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx stát.

Xxxxxx 92

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx instituci xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx xxx xxxxxxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxx xx správním-postupem x se xxxxxxxx x výsadami použitelnými xx vybírání příspěvků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

2. Xxxxxxxxx pravidla k xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 97 xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxx mohou rovněž xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 93

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx stranám

1. Xxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x úrazem, ke xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx úraz xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx pravidly:

a) xxxxx xx instituci příslušnou xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, uznávají xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx státy;

b) pokud xx xxxxxxx instituce xxxx třetí osobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Jestliže xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právních předpisů, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx občanskoprávní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxx xx všechny nároky xxxxxxxxx příslušné xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x případech, xxx xxxxxx odpovědnost xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 94

Různá xxxxxxxxxx

1. Toto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx pojištění a xxxxxxxxx xxxxxxx doby xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxxx xx berou x xxxxx při xxxxxxxxx nároků xxxxxxxxx xxxxx tohoto nařízení.

3. X xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nároku xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx, x když xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx události, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx.

4. Xxxxx dávka, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jejíž xxxxxxx xxxx pozastavena x xxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx bydliště xxxxxxx osoby, xx xx xxxx žádost xxxxxxxx xxxx obnovena xxx xxx xxxxxx xxxxxx nařízení v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx dříve určené xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vstupem xxxxxx xxxxxxxx v platnost, xxxxx být xx xxxxxx dotyčné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx dávky xxxxxxx x xxxxxx 78.

6. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 xxxx 5 podána xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx dotyčné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxx x členských xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxx.

7. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 xxxx 5 podána xx uplynutí xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, nabývají xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx nebyly xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

8. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx čl. 57 xxxx. 3 písm. x) použije xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx rozdělit xxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxx dotyčné xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx tohoto nařízení x xxxxxxxx x xxxxxx neexistence xxxxxx xxxx těmito xxxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxx čl. 73 xxxx. 2 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx. Xx se týče xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx dávky na xxxxxxx dvoustranných dohod x Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, dokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, ani x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Prováděcí xxxxxxxx x těmto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 97.

Článek 95

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx přijatým Xxxxx xx xxxxx Xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx nebo více xxxxxxxxx členských států x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxxx.

Xxxxxx 96

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx některých ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxx v xx. 1 písm. x), xxxxxx 5 x xx. 8 xxxx. 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx společenství. Xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 1 písm. x), den, xx xxxxxxx dne se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zmíněné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Oznámení přijatá x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Článek 97

Prováděcí nařízení

Prováděcí xxxxxxxx x tomuto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 98

Přezkum xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dávek

Před 1. xxxxxx 1973 xxxxxxxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx vyplácení rodinných xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx území příslušného xxxxx, aby xxxxxxx x jednotnému xxxxxx xxx všechny xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 99

Xxxxx v xxxxxxxx

Xxxx nařízení vstupuje x platnost xxxxxx xxxx sedmého xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 97 x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx .

Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení:

- xxxxxxxx Rady x. 3 x sociálním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníků,

- xxxxxxxx Rady č. 4, kterým xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 3 [6], x

- xxxxxxxx Xxxx č. 36/63/EHS xx dne 2. xxxxx 1963 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [7].

Xxxxx články 82 x 83 xxxxxxxx xx vytvoření xxxxxxxxx výboru se xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení xxxxxxxxx x xxxxxx 97.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxx rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxxxx xxx 14. června 1971.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. Xxxxxxx


[1] Úř. věst. 194, 28.10.1966, x. 3333/66 x Úř. xxxx. X 95, 21.9.1968, x. 18.

[2] Xx.xxxx.X 10, 14.2.1968, x. 30 x Xx.xxxx. C 135, 14.12.1968, x. 4.

[3] Xx.xxxx. 64, 5.4.1967, s. 1009/67 x Xx.xxxx.X 21, 20.2.1969, x. 18.

[4] Úř. xxxx. 30, 16.12.1958, x. 561/58.

[5] Xx. věst. 259, 19.10.1968, x. 2.

[6] Xx. věst. 30, 16.12.1958, x. 597/58.

[7] Xx. xxxx. 62, 20.4.1963, x. 1314/63.


PŘÍLOHA I

(čl. 1 xxxx. u) xxxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 1 xxxx. x)

X. XXXXXX

Xxxxxxx.

X. XXXXXXX

Xxxxx.

X. XXXXXXX

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zákoníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxx de xx xxxxxxxx xxxxxxx).

X. XXXXXX

Xxxxx.

X. LUCEMBURSKO

Porodné.

F. XXXXXXXXXX

Xxxxx.


XXXXXXX II

(čl. 7 xxxx. 2 xxxx. x) a čl. 3 odst. 3 xxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odchylně xx článku 6 xxxxxxxx – Ustanovení xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxx

XXXXXX XXXXXXXX

1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v této xxxxxxx.

2. Ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedena x xxxx příloze, xx nadále použitelné, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx zůstávají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 6 nařízení

(čl. 7 xxxx. 2 písm. x) nařízení)

1. XXXXXX – XXXXXXX

x) Xxxxxx 3 x 4 xxxxxxxxxxx protokolu xx xxx 7. xxxxxxxx 1957 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 10. listopadu 1960.

x) Dodatková xxxxxx x. 3 xx xxx 7. prosince 1957 k xxxxxx xxxxxx xx stejného xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx protokolu xx xxx 10. listopadu 1960 (výplata xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx).

2. XXXXXX – XXXXXXX

x) Xxxxxx 13, 16 x 23 xxxxxxxxx xxxxxx xx dne 17. xxxxx 1948 x xxxxxx xxxxxx xx stejného dne (xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx provozech).

b) Xxxxxx dopisů xx xxx 27. xxxxx 1953 (xxxxxxxxxxx xx. 4 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xx xxx 17. ledna 1948).

x) Xxxxxx xxxxxx xx dne 29. xxxxxxxx 1953 o xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. XXXXXX – XXXXXX

Xxxxxx 29 xxxxxx xx xxx 30. xxxxx 1948.

4. XXXXXX – XXXXXXXXXXX

Xxxxxx 3, 4, 5, 6 x 7 xxxxxx xx dne 16. xxxxxxxxx 1959, xx xxxxx úmluvy xx xxx 12. února 1964 (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

5. XXXXXX – XXXXXXXXXX

Xxxxx.

6. XXXXXXX – XXXXXXX

x) Xxxxxxxxxx xx. 11 xxxx. 1, xx. 16 xxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 19 xxxxxx úmluvy xx xxx 10. června 1950.

x) Xxxxxx 9 xxxxxxxxx dohody č. 1 xx dne 10. xxxxxxxx 1950 x xxxxxx xxxxxx xx stejného dne (xxxxxxxxxx v dolech x xxxxxxxxx provozech).

c) Xxxxxxxxx xxxxxx x. 4 xx dne 10. xxxxxxxx 1950 x xxxxxx xxxxxx xx stejného xxx, xx znění xxxxxxx x. 2 xx xxx 18. června 1955.

x) Xxxxx X x XXX dodatku x. 2 ze xxx 18. xxxxxx 1955.

x) Xxxx 6, 7 x 8 xxxxxxxx protokolu ze xxx 10. července 1950 x obecné xxxxxx xx stejného xxx.

x) Xxxxx XX, XXX a XX xxxxxx ze xxx 20. xxxxxxxx 1963 (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx).

7. XXXXXXX – XXXXXX

x) Xxxxxxxxxx čl. 3 odst. 2, xx. 23 odst. 2, xxxxxx 26 x xx. 36 xxxx. 3 úmluvy xx xxx 5. xxxxxx 1953 (sociální xxxxxxxxx).

x) Dodatková xxxxxx xx dne 12. xxxxxx 1953 x xxxxxx ze xxx 5. xxxxxx 1953 (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx).

8. XXXXXXX – XXXXXXXXXXX

Xxxxxx 4, 5, 6, x 7 xxxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxx 1959 (xxxxxxxx sporů xxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx) x čl. 11 xxxx. 2 xxxx. x) úmluvy xx xxx 14. xxxxxxxx 1960 (dávky x xxxxxx a x xxxxxxxxx xxx osoby, xxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxx xxxxxx původu).

9. XXXXXXX – NIZOZEMSKO

a) Xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxxxx xx dne 29. xxxxxx 1951.

b) Xxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxx xxxxxx x. 4 ze xxx 21. xxxxxxxx 1956 x xxxxxx xx xxx 29. xxxxxx 1951 (xxxxxxxx nároků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx získaných x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x období od 13. xxxxxx 1940 xx 1. září 1945).

10. XXXXXXX – XXXXXX

x) Články 20 x 24 obecné xxxxxx ze xxx 31. xxxxxx 1948.

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxx 3. xxxxxx 1956 (xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnané v xxxxxxxxxxx).

11. FRANCIE – XXXXXXXXXXX

Xxxxxx 11 x 14 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 12. xxxxxxxxx 1949 x xxxxxx úmluvě ze xxxxxxxx xxx (pracovníci x dolech x xxxxxxxxx xxxxxxxxx).

12. XXXXXXX – XXXXXXXXXX

Xxxxxx 11 xxxxxxxxx dohody xx xxx 1. xxxxxx 1954 x xxxxxx xxxxxx xx dne 7. xxxxx 1950 (xxxxxxxxxx x dolech x xxxxxxxxx provozech).

13. XXXXXX – LUCEMBURSKO

Ustanovení xx. 18 xxxx. 2 x xxxxxx 24 obecné xxxxxx xx dne 29. xxxxxx 1951.

14. XXXXXX – NIZOZEMSKO

Ustanovení čl. 21 xxxx. 2 xxxxxx úmluvy ze xxx 28. xxxxx 1952.

15. XXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXX

Xxxxx

X

Xxxxxxxxxx úmluv, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxx

(xx. 3 xxxx. 3 nařízení)

1. XXXXXX – XXXXXXX

x) Xxxxxx 3 a 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 7. xxxxxxxx 1957 x xxxxxx xxxxxx xx stejného xxx, xx znění xxxxxxxxxxx protokolu xx xxx 10. xxxxxxxxx 1960.

x) Xxxxxxxxx dohoda x. 3 xx xxx 7. xxxxxxxx 1957 x xxxxxx xxxxxx ze stejného xxx, xx znění xxxxxxxxxxx protokolu xx xxx 10. xxxxxxxxx 1960 (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vstupu obecné xxxxxx x xxxxxxxx).

2. XXXXXX – XXXXXXX

x) Xxxxxx xxxxxx ze xxx 29. července 1953 x xxxxxxxxx xxx starší xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx 23 dodatkové xxxxxx xx xxx 17. ledna 1948 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx (xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx).

x) Xxxxxx xxxxxx ze xxx 27. února 1953 (uplatňování xx. 4 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xx xxx 17. xxxxx 1948).

3. XXXXXX – XXXXXX

Xxxxx.

4. XXXXXX – XXXXXXXXXXX

Xxxxx.

5. XXXXXX – XXXXXXXXXX

Xxxxx.

6. XXXXXXX – XXXXXXX

x) Ustanovení čl. 16 xxxx. 2 x xxxxxx 19 xxxxxx xxxxxx xx xxx 10. xxxxxxxx 1950.

x) Xxxxxxxxx xxxxxx x. 4 xx xxx 10. xxxxxxxx 1950 x obecné xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx x. 2 xx dne 18. xxxxxx 1955.

x) Xxxxx X x XXX xxxxxxx x. 2 xx xxx 18. xxxxxx 1955.

x) Body 6, 7 x 8 obecného xxxxxxxxx xx xxx 10. xxxxxxxx 1950 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dne.

e) Hlavy XX, III x XX xxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxx 1963 (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx).

7. NĚMECKO – XXXXXX

x) Ustanovení xx. 3 odst. 2 a xxxxxx 26 úmluvy xx xxx 5. xxxxxx 1953 (xxxxxxxx xxxxxxxxx).

x) Xxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 12. xxxxxx 1953 x xxxxxx xx xxx 5. xxxxxx 1953 (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxx vstupem xxxxxx v xxxxxxxx).

8. XXXXXXX – LUCEMBURSKO

Články 4, 5, 6 x 7 smlouvy xx dne 11. xxxxxxxx 1959 (xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx x Lucemburskem).

9. NĚMECKO – NIZOZEMSKO

a) Xxxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxxxx xx xxx 29. xxxxxx 1951.

x) Xxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxx xxxxxx x. 4 xx dne 21. xxxxxxxx 1956 k xxxxxx ze xxx 29. xxxxxx 1951 (xxxxxxxx nároků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníky v xxxxx xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx od 13. xxxxxx 1940 xx 1. xxxx 1945).

10. XXXXXXX – ITÁLIE

a) Xxxxxx 20 a 24 xxxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxx 1948.

x) Výměna xxxxxx xx dne 3. března 1956 (xxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zemědělství).

11. XXXXXXX – XXXXXXXXXXX

Xxxxx.

12. XXXXXXX – XXXXXXXXXX

Xxxxx.

13. XXXXXX – XXXXXXXXXXX

Xxxxx.

14. XXXXXX – NIZOZEMSKO

Žádné.

15. XXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXX

Xxxxx.


PŘÍLOHA XXX

(xx. 37 xxxx. 2 xxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xx. 37 xxxx. 1 xxxxxxxx, podle xxxxxxx je xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx délce xxx xxxxxxxxx

X. XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro námořníky xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. NĚMECKO

Žádné.

C. XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx horníky.

D. ITÁLIE

Žádné.

E. XXXXXXXXXXX

Xxxxx.

X. XXXXXXXXXX

Xxxxx xx xxx 18. xxxxx 1966 x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.


XXXXXXX XX

(xx. 40 xxxx. 3 xxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx

XXXXXX

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx uplatňované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx rozhodnutí x rozeznávání xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx horníky

Systém xxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

XXXXXXX

1. Xxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxx XXX (xxxxx péče)

}

Shoda

}

Shoda

}

Shoda

}

Shoda

- skupina XX

- skupina

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx:

- úplná xxxxxx xxxxxxxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

- xxxxxxxxxxxxx obecná xxxxxxxxxx

- stálá xxxx

3. Xxxxxx xxx xxxxxxx:

- xxxxxxxx obecná xxxxxxxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

- xxxxx péče

- xxxxxxxxxx x povolání

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

4. Xxxxxx xxx námořníky:

- xxxxxx xxxxxxxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

- stálá xxxx

- xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

XXXXXX

1. Xxxxxx xxxxxx

- invalidita – xxxxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

- xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx

2. Xxxxxx pro xxxxxxxxx

- neschopnost xxxxx xx moři

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx – dělníci

}

Shoda

}

Shoda

}

Shoda

}

Shoda

Invalidita – xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx uplatňované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx francouzskými xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx rozhodnutí xxxxxxx x xxxxxxx shody

Obecný xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx pro xxxxxxx

Xxxxxx pro námořníky

Skupina X

Xxxxxxx II

Skupina XXX Xxxxx xxxx

2/3 xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx

2/3 obecná xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx z xxxxxxxx

2/3 xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx

Xxxxx xxxx

XXXXXX

1. Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

Xxxx shoda

Není shoda

2. Xxxxxx xxx xxxxxxx:

-xxxxxxxx xxxxxx invalidita

Shoda

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Shoda

Není xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

-xxxxxxxxxx z xxxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx [2]

3. Xxxxxx xxx námořníky

Shoda [1]

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Shoda

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx [1]

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

XXXXXX

1. Xxxxxx systém:

- xxxxxxxxxx - xxxxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

- xxxxxxxxxx - zaměstnanců

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není shod

Není xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

2. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx - xxxxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

Xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

[1] Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx obecná xxxxxxxxxx

[2] Jenom xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x podzemí x xx povrchu

ITÁLIE

Členské xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx invalidity

Systémy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx shody

Obecný xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx

Xxxxxxxxxxx

XXXXXX

1. Xxxxxx systém

Shoda

Shoda

Není xxxxx

2. Xxxxxx pro horníky:

- xxxxxxxx obecná xxxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

- xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

3.Xxxxxx xxx námořníky

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

XXXXXXX

1. Xxxxxx systém:

- xxxxxxx XXX (stálá xxxx)

}

Xxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxx xxxxx

- skupina XX

- xxxxxxx X

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxx xxxxx

- xxxxxxxx xxxxxx invalidita

- xxxxx xxxx

3. Xxxxxx xxx xxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxx xxxxx

- xxxxx xxxx

- xxxxxxxxxx z xxxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

4. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx:

- xxxxxxxx obecná xxxxxxxxxx

}

Xxxx shoda

}

Není shoda

}

Není xxxxx

- XXXXX PÉČE

- xxxxxxxxxx z povolání

LUCEMBURSKO

Invalidita xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx shoda

Není shoda

LUCEMBURSKO

Členské xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx lucemburskými institucemi, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx dělníků

Invalidita xxxxxxxxxxx

XXXXXX

1. Obecný xxxxxx

Xxxxx

Xxxxx

2. Xxxxxx pro xxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxx

- xxxxxxxxxx x povolání

Není xxxxx

Xxxx xxxxx

3. Xxxxxx xxx námořníky

Shoda [1]

Shoda

FRANCIE

1. Xxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxx XXX (xxxxx xxxx)

}

Xxxxx

}

Xxxxx

- xxxxxxx XX

- xxxxxxx X

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxx obecná xxxxxxxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

- xxxxxxxx (2/3) xxxxxx xxxxxxxxxx

- xxxxx xxxx

3. Xxxxxx xxx xxxxxxx:

- xxxxxxxx (2/3) xxxxxx xxxxxxxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

- xxxxx xxxx

- xxxxxxxxxx z xxxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxx

4. Systém xxx xxxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

}

Xxxxx

}

Xxxxx

- stálá xxxx

- xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxx shoda

Není xxxxx

XXXXXX

1. Xxxxxx xxxxxx:

- xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxx

- xxxxxxxxxx zaměstnanců

Není xxxxx

Xxxxx

2. Systém xxx xxxxxxxxx:

- neschopnost xxxxxx xx moři

[1] Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je obecná xxxxxxxxxx


PŘÍLOHA X

(xxxxxx 89 xxxxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X. XXXXXX

1. Ustanovení čl. 1 xxxx. x) xxxx x) nařízení xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx osoby, kterým xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx dne 9. xxxxx 1963 x xxxxxxxx x organizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx případ xxxxxx x invalidity, xxxxx xxx s ohledem xx tuto péči xxxx poskytnuta xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx.

2. Xxx účely xxxxx XXX kapitol 7 x 8 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí xx xxxx považuje xx vychovávané x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

3. Xxx xxxxx xx. 46 xxxx. 2 nařízení se xx doby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1945.

X. XXXXXXX

1. a) Xxxxx xx již xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx úrazů (x xxxxxx x povolání), xx xxxxxx došlo x Xxxxxxx-Xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1919 x za xxxxxxx xxxxxxx nepřevzaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 21. xxxxxx 1921 (Reichsgesetzblatt, x. 1289), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx ní xxxxxxxx x členském xxxxx.

x) Xxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ustanovení, podle xxxxx pracovní xxxxx (x nemoci z xxxxxxxx), x nimž xxxxx mimo území Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx toto území xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx.

2. x) Pro xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx německými xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (Ausfallzeiten) xxxx xx doplňkové xxxx (Zurechnungszeiten) xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxx xx rovné xxxxxxxx příspěvkům xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplynuly xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x pojistnou xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x xxxxx xxxxxxx mezi tato xxx data, xxx xxxx, xx které xxxxxxx xxxxx pobírala xxxxxx.

x) Xxxxxxx x) xx nevztahuje xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Ausfallzeit). Xx xx určují výhradně xx xxxxxxx dob xxxxxxxxx získaných x Xxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxxxxxx) xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxxx podléhá xxxx xxxx podmínce, xx xxxxxxxx příspěvek xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxx xxxxxx xx důchodového xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

x) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxx německé xxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx od xxxxxxx d) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použijí xx xxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxxx xx německém xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx 1. ledna 1948 xx 31. xxxxxxxx 1963; xxx účely xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dobám (Xxxxxxxxxxxx) xx xxxxxx čl. 1251 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení (RVO) xxxx xxxxxxxxxxxxxx ustanoveních, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx nizozemského xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnání xxxx xxxx xxxxxxxx podléhající xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Xxxxx jde x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pokladen, xxxxxxx xxxxxxx příspěvků xxxxxxxxx x čl. 26 xxxx. 2 xxxxxxxx xx odloží, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxx x xxxxxxx.

4. Xxx xxxxxx, xxx xxxx pobírá sirotčí xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 78 xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nezletilému xxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx pobírání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xx-xx xxxxxxxxxxx tohoto nařízení xxxx xxxxxxxxxx nařízení x xxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx být xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx. Spolkový xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx styčné xxxxx (v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx x náhradě po xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svazy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x uskutečnění xxxxxxx xx získají x xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx x poměru x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x důchodu.

6. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxx XXX xxxxxxxxx 7 nařízení xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx pojištěná xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx, která na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dávky x xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, považována za xxxxxxxxxx (xx. 1 xxxx. x) nařízení).

C. XXXXXXX

1. x) Podpora xxx xxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) Totéž se xxxxxxxx x na xxxxxxxxx x osoby xxx státní xxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx doby xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx, Guyana, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx Francouzské republiky.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve francouzském xxxxxxxxx.

3. Xxxxx x. 65-655 xx xxx 10. xxxxxxxx 1965, xxxxx přiznává xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, již xxxxxxxxxx xxxx vykonávali xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxx činnost zakládající xxxxx na dobrovolné xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx státním příslušníkem,

- xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad o xxx, xx buď xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 let, xx xxx xx xxxx jdoucích xxxx xx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx povinně nebo xxxxxxxxx podléhal xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisům.

4. Xx xxxxxx xx. 73 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx "rodinné xxxxx" xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx L 516 xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx (Xxxx de xx xxxxxxxx xxxxxxx);

x) rodinné xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx X 524 x X 531 xxxxxxxx sociálního zabezpečení (Xxxx de xx xxxxxxxx xxxxxxx);

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za zvláštní xxx x příjmu (xxxôx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x článku X 532 zákoníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Code xx xx xxxxxxxx sociale).

Tato xxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx mzda xxxx xxxx pobíraná xxxxx xxxxxxx podléhá xxxx z xxxxxx xx Xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx stanovený v xxxxxx L 533 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxx de xx xxxxxxxx sociale).

D. XXXXXX

Xxxxx.

X. XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx od xx. 94 odst. 2 xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1946 podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x invalidním, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx pro xxxxx xxxxxx právních předpisů xxx x xxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx získávání xxxx xxxxxxxxx až xx 1. xxxxx 1959 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx samotnými xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo v xxxxxxx s dvoustrannými xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx uzavřeny. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x úvahu xxxx pojištění xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx.

X. XXXXXXXXXX

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxxx starobní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x důchod xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xx pro účely xxxxxx 27 nebo 28 xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x věcným xxxxxx, xxxxxxxx případně x přihlédnutím k xxxxxx 9 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx osoby.

b) Příspěvek xx dobrovolné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro starší xxxxx se xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx z dalších xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx x Nizozemsku xx lékařskou xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx nizozemských xxxxxxxx předpisů o xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění

a) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nizozemských xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx starobním pojištění xx xxxxxxxx také xxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1957, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky, xxxxx mu xxxxxxxx, xxx xxxx doby xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxx xx dosažení xxxx 15 xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx jiného členského xxxxx, xxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxx.

x) Xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx má xxx přihlédnuto xx xxxxxxx xxxxxxx a), xx nevezmou x xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx shodují s xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx členského státu x ohledem na xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxx xxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx nizozemských xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx starobním xxxxxxxxx, xxxx manželství xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx členských států, xxxx xxxx xxxxx x xxxxx jako xxxx pojištění, pokud xx xxxx doby xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx pojištění získanými xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů x x xxxx, xx kterým xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a).

d) Xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x), se xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx časově xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, během xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxx xxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx podléhal xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x starobním pojištění, xxxx se má xx xx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) x x) se xxxxxx x úvahu xxx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx dotyčná xxxxx xxxxxxx pod dobu xxxxx xxx xx xxxxx jednoho nebo xxxx xxxxxxxxx států xx dosažení věku xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx má xxxx osoba bydliště xx xxxxx jednoho x xxxxxx členských xxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pojištění xxx xxxxx x xxxxxxx

x) Xxx xxxxxxxxx xx. 46 xxxx. 2 xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx považují xxxx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1959, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxxx během xxxxx, zatímco xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x této zemi.

b) Xxxx, ke xxxxxx xx přihlíží na xxxxxxx xxxxxxx x), xx nevezmou x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx shodují x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Uplatňování nizozemských xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx případ xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) Pro xxxxxxxxx xx. 46 xxxx. 2 nařízení xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pojištění xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo doby xx xxxxxx považované xxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1967.

x) Xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x), se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 37 xxxx. 1 xxxxxxxx.