Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXX ROZHODNUTÍ XXXX 2009/299/XXX

xx xxx 26. xxxxx 2009,

xxxxxx se xxxx rámcová xxxxxxxxxx 2002/584/XXX, 2005/214/XXX, 2006/783/XXX, 2008/909/XXX x 2008/947/XXX x kterým xx xxxxxxxx procesní xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx vydaná x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXX EVROPSKÉ XXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx x Evropské xxxx, x xxxxxxx xx xx. 31 xxxx. 1 xxxx. x) x xx. 34 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxx Republiky Slovinsko, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx království, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx (1),

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropského parlamentu,

vzhledem x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 6 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx. Tento soud xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx účastnit xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x že xxxxxxxx osoba se xx xxxxxxxx podmínek xxxx uvedeného xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx.

(2)

Xxxxx rámcová xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxx uznávání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx neřeší xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo vydáno x soudním jednání, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a narušit xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rámcových xxxxxxxxxxxx nejsou uspokojivá, xxxxx xxx o xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx 2005/214/XXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestů x xxxxx (2), 2006/783/XXX o xxxxxxxxxxx xxxxxx vzájemného xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx (3), 2008/909/XXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx vzájemného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx věcech, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx unii (4) x 2008/947/SVV x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (5) xxxxxxxx vykonávajícímu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odmítnout. Xxxxxxx xxxxxxxxxx 2002/584/XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozkazu x postupech předávání xxxx členskými státy (6) xxxxxxxx vykonávajícímu xxxxxx xxxxxxxxx xx vystavujícího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx mít xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx členském státě x xxxxxx řízení x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxx xxxxxxx přesně xxxxxxxx, xxx xxx výkon xxxxxxxxx.

(4)

Xxxxx xx nezbytné xxxxxxxx jasné x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, kterého xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx zpřesnit xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxx, což by xxxx umožnit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonat xxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxx xxxxxxx dotyčné xxxxx na jednání xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států.

(5)

Takovéto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx provádí xxxxxx vzájemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx ustanovení xx xxxx rovněž xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxxx.

(6)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx rámcová xxxxxxxxxx, stanoví xxxxxxxx, xx xxxxxxx by xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx odmítnuty. Xxxxx xx x alternativní xxxxxxxx; pokud xx xxxxx x podmínek xxxxxxx, xxxxxxxxx vydávající xxxxx vyplněním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zatýkacího xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx rozhodnutích xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxx pro účely xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx zásady vzájemného xxxxxxxx dostatečné.

(7)

Uznání x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx nezúčastnila osobně, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx, x tudíž xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx soudu, xx kterém xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxx pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx datu a xxxxx xxxxxxx soudu xxx, aby bylo xxxxx jednoznačně xxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx soudu xxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xx rozumí, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx „xxxx“, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx předstihu, xxxxx jí xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x účinně xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(8)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx je zaručeno x Úmluvě x xxxxxxx lidských xxxx x základních xxxxxx, xxx xx vykládána Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Toto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby osobně xx účastnit xxxxxxx xxxxx. Aby xxxxx xxx xxxxx uplatnit, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx stát v xxxxxxx xx svým xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zajistit, xxx osoba x xxxxxxx xxxxx věděla, xxxxxxx xx musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dostačující x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx případně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx snaze dotyčné xxxxx xxxxxxxx informace, xxxxx xxxx xx xxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxx jednání xxxxx může x xxxxxxxxxxx xxxxxx zpočátku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx úseku.

(10)

Uznání a xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nezúčastnila xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx x plánovaném xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zástupcem, xxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx pomoc. X této xxxxxxxxxxx xx nemělo být xxxxxxxx, xxx si xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odměňován xxxxxx; xx xx za xx, že dotyčná xxxxx si xxxxxx xxxxxxx zastupování xxxxxxx xxxxxxxxx namísto xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(11)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx mají xx xxx zaručit xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx prvky: xxxxxxx xxxxx má právo xxx xxxxxxxx jednání, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx vést xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(12)

Xxxxx na obnovení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx doručeno, xxx xxxx doručeno xxxxxxxxxx xx předání xxxxx. Xxxxxxxx uvedený případ xx xxxx situace, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx se xxxxx xxxxxxxx spravedlnosti.

(13)

Pokud je xxxxxxxx zatýkací xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx neobdržela žádnou xxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx jí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx osoba xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kopii xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx justiční orgány xx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx hlavních xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx by xxxxxx zdržet xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(14)

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx omezuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jimiž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení, xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na vymezení xxxxxx důvodů pro xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx harmonizace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxx xxxxxxxx rozhodnutím nejsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxx.

(15)

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Nicméně xx xx měly xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vnitrostátním xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx tohoto rámcového xxxxxxxxxx xxxxxxxx procesní xxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci x trestních xxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Účel a xxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx práva xxxx v trestním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x trestních xxxxxx x zejména xxxxxxx xxxxxxxx uznávání xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx státy.

2.   Tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx není dotčena xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx zásady xxxxxxxxx x xxxxxx 6 Xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx nimž xx vedeno trestní xxxxxx, xx xxxxxxxx, x veškeré xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx justičních xxxxxx xxxxxxxxx nedotčeny.

3.   Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx nebo výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx), xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (vydávající xxxxxxx xxxx) v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx dotyčná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx. 5 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2002/584/XXX, čl. 7 odst. 2 xxxx. x) rámcového xxxxxxxxxx 2005/214/XXX, xx. 8 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2006/783/XXX a xx. 9 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2008/909/XXX x xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx rozhodnutí 2008/947/XXX.

Xxxxxx 2

Změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2002/584/XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx 2002/584/XXX xx xxxx xxxxx:

1)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

„Xxxxxx 4x

Xxxxxxxxxx vydaná v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx dotyčná osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx vydaného xx xxxxxx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx ochranného opatření xxxxxxxxx x odnětím xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx nezúčastnila xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém bylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx evropský xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydávajícího xxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxx xxxx

x)

xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx informována x plánovaném xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx vydáno xxxx rozhodnutí, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx informaci x xxxxxxxxxx datu x místu xxxxxx xxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxx možné xxxxxxxxxxx určit, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x

xx)

xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, pokud se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

xxxx

x)

xxxxxx x xxxxxxxxxx jednání xxxxx x xxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, nebo který xx xxx ustanoven xxxxxx, xxx xx xx jednání xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxx xx xxxxxxx soudu xxxxxxxxxx

xxxx

x)

xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx odvolání, xxxxx umožňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a které xxxxx xxxx xx xxxxx původního rozhodnutí:

i)

výslovně xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxx

xx)

xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx

xxxx

x)

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx:

x)

xxxx rozhodnutí xx bude osobně xxxxxxxx neprodleně xx xxxxx předání a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x svém xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podstaty věci xxxxxx nových důkazů x které mohou xxxx xx změně xxxxxxxxx rozhodnutí,

a

ii)

bude xxxxxxxxxxx x lhůtě, ve xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx obnovení xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydán xx xxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odnětím osobní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx. 1 xxxx. x) x dotyčná xxxxx xxxxxxx neobdržela xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx ní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxx, xx byla o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx kopii rozsudku xxxxxxxx xxxxx před xxxx xxxxxxxx. Vydávající xxxxx poskytne hledané xxxxx kopii rozsudku xxxxxxxx xxxx, co xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx prostřednictvím vykonávajícího xxxxxx. X xxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx postupu xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zatýkacího xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx osobě poskytne xxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxx to xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za podmínek xxxxxxxxx v xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx vydávajícího xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx povinnosti, nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx nebo odvolací xxxxxx se xxxxxx x přiměřené lhůtě xx předání.“

2)

V xxxxxx 5 xx xxxxxxx xxxxxxxx 1.

3)

V xxxxxxx („XXXXXXXX XXXXXXXX ROZKAZ“) xx xxxxxxx d) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

Xxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobně xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx dané xxxxxxxxxx:

1.

Xxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx osobně xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx vydáno xxxx xxxxxxxxxx.

2.

Xx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

3.

Pokud xxxx zaškrtli rámeček x xxxx 2, xxxxxxxx prosím xxxxx x xxxxxxxxxxxxx skutečností:

3.1a

dotyčná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx …… (xxx/xxxxx/xxx), a xxxxx xxxxxxxxxx x plánovaném xxxx x místu xxxxxx xxxxxxx soudu, xx xxxxxx xxxx xxxxxx dané rozhodnutí, x byla informována, xx xxxxxxxxxx xxxx xxx vydáno, xxxxx xx xxxxxxx soudu xxxxxxxxxx;

XXXX

3.1x

xxxxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx způsobem skutečně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x místu xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, tak, xx bylo xxxxx xxxxxxxxxxx určit, že x plánovaném xxxxxxx xxxxx věděla, a xxxx informována, xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

XXXX

3.2

xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx soudu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zástupce, kterého xx sama xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx ji na xxxxxxx xxxxx obhajoval, x tímto zástupcem xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx soudu xxxxxxxxxx;

XXXX

3.3

xxxxxxx xxxxx xxxx doručeno xxxxxxxxxx xxx …………….…. (xxx/xxxxx/xxx) x xxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx odvolání, xxxxx umožňují opětovné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx včetně xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx vést ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

xxxxxxx xxxxx výslovně xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

XXXX

xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx odvolání x xxxxxxxxx xxxxx;

XXXX

3.4

xxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx, avšak

dotyčné xxxxx xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx doručeno xxxxxxxxxx xx jejím předání, x

xxxxxxx jí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dotyčná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x svém xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, x xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx řízení nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx ……. xxx.

4.

Xxxxx jste xxxxxxxx xxxxxxx x bodě 3.1x, 3.2 nebo 3.3, uveďte xxxxxx xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

…“

Xxxxxx 3

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2005/214/XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx 2005/214/XXX xx mění xxxxx:

1)

X článku 7 xx xxxxxxxx 2 xxxx takto:

a)

písmeno x) xx xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 4 xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu x xxxx xxxxx xx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxx informována xxxxxx ani prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx“;

x)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxx 4 xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx osobně xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx dotyčná xxxxx x xxxxxxx x dalšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxx xxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx dané xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx skutečně převzala xxxxxx informaci o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx konání jednání xxxxx tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx soudu xxxxxx,

x

xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxx vydáno, xxxxx xx xxxxxxx soudu xxxxxxxxxx,

xxxx

xx)

x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterého xx xxxx zvolila xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxx na jednání xxxxx xxxxxxxxxx

xxxx

xxx)

xxxx, xx xx xxxx doručeno xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx právu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx vést xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxx

xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě;

j)

podle osvědčení xxxxxxxxx v xxxxxx 4 se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx jednání xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, že xx vzdává xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx jednání, a xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

2)

X xxxxxx 7 se xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 x xxxx. 2 písm. x), x), x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx rozhodnutí, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxx požádá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytných xxxxxxxxx.“

3)

X xxxxxxx x) přílohy („XXXXXXXXX“) xx xxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:

„3.

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

Xxx, dotyčná xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx soudního xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

2.

Xx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

3.

Xxxxx xxxx zaškrtli xxxxxxx x xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

3.1x

xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx … (xxx/xxxxx/xxx), x xxxxx vyrozuměna x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxx, že rozhodnutí xxxx být xxxxxx, xxxxx xx jednání xxxxx nezúčastní;

NEBO

3.1b

dotyčná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřední xxxxxxxxx o plánovaném xxxx x místu xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx určit, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx soudu xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx, xx rozhodnutí xxxx xxx vydáno, pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

XXXX

3.2

xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jednání soudu xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zástupce, xxxxxxx si xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx skutečně xx xxxxxxx soudu xxxxxxxxxx;

XXXX

3.3

xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxx … (den/měsíc/rok) a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx informována x xxxx právu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, které umožňují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx vést xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

XXXX

xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x příslušné xxxxx;

XXXX

3.4

xxxxxxx xxxxx poté, xx xxxx výslovně xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x možnosti xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx se xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 3.1x, 3.2, 3.3 xxxx 3.4, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

…“

Článek 4

Změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2006/783/XXX

Xxxxxxx rozhodnutí 2006/783/XXX xx mění xxxxx:

1)

X xxxxxx 8 xx xxxx. 2 xxxx. e) nahrazuje xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx soudního jednání, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx konfiskaci, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx neuvádí, xx xxxx osoba x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxx xxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx o plánovaném xxxx a místu xxxxxx jednání soudu, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx x místu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, aby bylo xxxxx jednoznačně určit, xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x

xxxxxxxxxxx, xx příkaz xx xxxxxxxxxx může xxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx nezúčastní,

nebo

ii)

o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx si xxxx xxxxxxx, nebo který xx byl xxxxxxxxx xxxxxx, aby ji xx xxxxxxx soudu xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx skutečně xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

xxxx

xxx)

xxxx, co xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx informována x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx opětovné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxx nových důkazů x xxxxx mohou xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxxxxxxx xxxxxx, xx příkaz ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxx

xxxxxxxx xxxxx xx obnovení řízení xxxx odvolání x xxxxxxxxx xxxxx.“

2)

X příloze („XXXXXXXXX“) xx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

Xxxxxx, x němž byl xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxx, zda xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx soudního xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx:

1.

Xxx, xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx.

2.

Xx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx konfiskaci.

3.

Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

3.1x

xxxxxxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx dne … (xxx/xxxxx/xxx), x tudíž xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx jednání soudu, xx xxxxxx xxx xxxxx příkaz xx xxxxxxxxxx, a byla xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

XXXX

3.1x

xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobně, xxx xxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o plánovaném xxxx x místu xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, tak, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

XXXX

3.2

xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zmocnila xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx zvolila, xxxx který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x byla xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx soudu xxxxxxxxxx;

XXXX

3.3

xxxxxxx xxxxx xxx doručen xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxx …………. (den/měsíc/rok) x xxxxxxx xxxxx xxxx výslovně informována x xxxx právu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx odvolání, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx důkazů x xxxxx xxxxx xxxx ke změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx;

XXXX

xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

4.

Xxxxx jste zaškrtli xxxxxxx x bodě 3.1x, 3.2 xxxx 3.3, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

…“

Xxxxxx 5

Změny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2008/909/XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx 2008/909/XXX xx mění xxxxx:

1)

X článku 9 xxxx. 1 se xxxxxxx x) nahrazuje xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxxx uvedeného x článku 4 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezenými xxxxxxxxxxxxx právem xxxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxx včas

osobně xxxxxxxxxx, x xxxxx vyrozuměna x xxxxxxxxxx xxxx x místu xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx bylo vydáno xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx způsobem skutečně xxxxxxxx úřední informaci x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx soudu tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx určit, xx x xxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxx,

x

xxxx xxxxxxxxxxx, xx rozhodnutí může xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

xxxx

xx)

x xxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx, kterého xx xxxx zvolila, nebo xxxxx xx xxx xxxxxxxxx státem, xxx xx na xxxxxxx xxxxx obhajoval, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx obhajována

nebo

iii)

poté, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x svém xxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nových xxxxxx x které xxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxxxxxxx uvedla, xx rozhodnutí xxxxxxxxx,

xxxx

xxxxxxxx xxxxx xx obnovení xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

2)

X xxxxxxx i) přílohy X („Xxxxxxxxx“) se xxx 1 nahrazuje xxxxx:

„1.

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednání, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxx rozhodnutí:

1.

Ano, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

2.

Xx, xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednání, xx xxxxxx xxxx vydáno xxxx xxxxxxxxxx.

3.

Xxxxx jste xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

3.1x

xxxxxxx xxxxx xxxx osobně předvolána xxx … (xxx/xxxxx/xxx), x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx soudu, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx informována, že xxxx rozhodnutí může xxx vydáno, pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

XXXX

3.1x

xxxxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxxx osobně, ale xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřední xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx datu x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, tak, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx x plánovaném xxxxxxx xxxxx věděla, a xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx, pokud xx xxxxxxx soudu nezúčastní;

NEBO

3.2

dotyčná xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx soudu věděla x xxxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx zvolila, xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx státem, xxx xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

XXXX

3.3

xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx … (xxx/xxxxx/xxx) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx odvolání, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutkové podstaty xxxx xxxxxx nových xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, x

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx toto xxxxxxxxxx nenapadne;

NEBO

nepodala návrh xx obnovení xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx.

4.

Xxxxx xxxx xxxxxxxx rámečky v xxxx 3.1b, 3.2 xxxx 3.3, xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

…“

Článek 6

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2008/947/XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx 2008/947/XXX se xxxx xxxxx:

1)

X xx. 11 xxxx. 1 xx xxxxxxx h) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

xxxxx xxxxxxxxx uvedeného x článku 6 xx dotyčná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx soudního xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx vydáno xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx v osvědčení xxxxxxx, že tato xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxx vydávajícího státu:

i)

byla xxxx

xxxxxx předvolána, x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx konání xxxxxxx xxxxx tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxx soudu xxxxxx,

x

xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx může být xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

xxxx

xx)

x xxxxxxxxxx jednání soudu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx jednání xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx zástupcem skutečně xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

xxxx

xxx)

xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxxxxxxx uvedla, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxx

xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.“

2)

X příloze X („Xxxxxxxxx“) se xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx:

„x)

Xxxxxx, xxx se xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx soudního jednání, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

1.

Xxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

2.

Xx, xxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednání, ve xxxxxx bylo vydáno xxxx xxxxxxxxxx.

3.

Xxxxx jste xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx skutečností:

3.1a

dotyčná osoba xxxx xxxxxx předvolána xxx … (xxx/xxxxx/xxx), x xxxxx vyrozuměna x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

XXXX

3.1x

xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx skutečně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x místu xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx bylo vydáno xxxx xxxxxxxxxx, tak, xx bylo xxxxx xxxxxxxxxxx určit, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věděla, x xxxx informována, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, pokud xx jednání xxxxx xxxxxxxxxx;

XXXX

3.2

xxxxxxx osoba x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx si sama xxxxxxx, nebo xxxxx xx byl xxxxxxxxx xxxxxx, aby ji xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx zástupcem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;

XXXX

3.3

xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne … (den/měsíc/rok) a xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx informována x xxxx právu xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx důkazů, a

dotyčná xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

XXXX

xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

4.

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 3.1x, 3.2 xxxx 3.3, xxxxxx prosím xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek:

…“

Xxxxxx 7

Xxxxxx xxxxxxxxx

Toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Členské xxxxx xxxxxxx opatření nezbytná xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do 28. xxxxxx 2011.

2.   Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxx xxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vydaných x soudním xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stát xxx přijímání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlásí, xx xx xxxxx xxxxxx se domnívat, xx nebude schopen xxxxxxxxxx xxxxxx rámcového xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx rámcové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx 1. ledna 2014 na xxxxxxxx x výkon rozhodnutí xxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxx členského xxxxx x soudním xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nezúčastnila osobně. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx členský xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxxxxx a výkon xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx jiný xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx nezúčastnila xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, 3, 4, 5 x 6 v xx podobě, v xxxx byla přijata xxxxxxx.

4.   Xx uplynutí xxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 3 xx x xxxxxx xxxxxxx příslušná ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 2, 3, 4, 5 x 6 x xx podobě, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

5.   Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 bude xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx. Xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx státy předají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Rady x Komisi xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx ně vyplývají x tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxx

1.   Do 28. xxxxxx 2014 Komise xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx členských států xxxxx xx. 8 xxxx. 6.

2.   Xx základě xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxxxxx

x)

xx jaké xxxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souladu x xxxxx rámcovým xxxxxxxxxxx x

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.   Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx případně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxx v xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

X Bruselu xxx 26. xxxxx 2009.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXX


(1)  Úř. věst. C 52, 26.2.2008, x. 1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 2005 (Xx. xxxx. X 76, 22.3.2005, x. 16).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx rozhodnutí xx xxx 6. xxxxx 2006 (Úř. xxxx. X 328, 24.11.2006, x. 59).

(4)  Rámcové xxxxxxxxxx ze xxx 27. listopadu 2008 (Xx. xxxx. X 327, 5.12.2008, x. 27).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 27. xxxxxxxxx 2008 (Xx. xxxx. X 337, 16.12.2008, x. 102).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 13. června 2002 (Xx. věst. X 190, 18.7.2002, x. 1).