Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXX XXXXXXXXXX RADY 2009/829/XXX

xx xxx 23. xxxxx 2009

x xxxxxxxxx xxxxxx vzájemného xxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťovací vazby xxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx unie

RADA XXXXXXXX XXXX,

x ohledem xx Xxxxxxx o Evropské xxxx, a xxxxxxx xx xx. 31 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x xx. 34 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (1),

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Evropská xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx prostor svobody, xxxxxxxxxxx x práva.

(2)

Podle xxxxxx zasedání Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 15. x 16. xxxxx 1999, xxxxxxx xxxx 36 těchto xxxxxx, xx třeba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx opatření x provedení xxxxxx xxxxxxxxxx uznávání x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vzájemného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného xxxx xxxxxxxx x. 10.

(3)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx měla xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx, xxx xx xx xxxxx, která má xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, avšak xxxxxxxx xx vůči xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, vztahovala x období xx xxxxxxxx řízení opatření xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx rámcového xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx pohybem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx, kterým xx xxxxxxx široké xxxxxxxxxx, x na xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx představuje současný xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxx vazbu, xxxx xxxxx pohyb xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx více xxxxxx xxxxx xx xxxxx x bezpečí, xxxxx xxxxxx všem xxxxxxx dodržujícím zákony.

(4)

Opatření xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx měla být xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx svobodu x xxxxxxxxx xxxxxx x celé Evropské xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí. X xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx by xxx xxxxx dotyčného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ab initio.

(5)

Pokud xxx x vazbu xxxx, xxxx xxxx xx vedeno xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx ve státě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x osobami, které x xxx bydliště xxxxxx. Xxx hrozí, xx budou ponecháni xx xxxxx do xxxxxxxx řízení x x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxx, v němž xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx evropském xxxxxxxx xxxxx xxx vnitřních xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx s xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x která nemá xxxxxxxx xx xxxxx, x němž probíhá xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx trestní xxxxxx x xxxxx x xxx bydliště xx.

(6)

Xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxx postoupeno xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx uvádět xxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx státě, xxxxx i jakékoli xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx státě.

(7)

Příslušný xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx státě xx xxx informovat xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx státě x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx být xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx, kde musejí xxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx maximální xxxxx xxxx xxxxxx xxxx celkovou xxxxx xxxx, po jejímž xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx zákona možné xxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx.

(8)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nutnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx dohledu by xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx, přezkumu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dohledu. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx státě by xxx xxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx související s xxxxxxxxxxx x opatřeních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vazby. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x porušením xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx hlavnímu líčení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(10)

X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx níž je xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx účelem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dovolit, xxx xxxxxxxxx telefonní konference x xxxxxxxxxxxxxxx.

(11)

Xx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx i procesním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(12)

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dohlíženo xx xxxxxxxxxxxxx státě, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx to, že xx dotyčná xxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady 2002/584/XXX xx dne 13. xxxxxx 2002 x xxxxxxxxx zatýkacím xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (2) (xxxx xxx „rámcové xxxxxxxxxx x evropském xxxxxxxxx rozkazu“).

(13)

Zatímco toto xxxxxxx rozhodnutí zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx konkrétní xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx se xxxxxx xxxx použít x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestných xxxx. Xxxxx by v xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx použita xxxxxxx xxxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozkazu s xxxxxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xx se xxx v takovém xxxxxxx použít xxxxxx xx. 5 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(14)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ve spojení x dohledem nad xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx x slyšení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Možnost, xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx tyto náklady xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo.

(15)

Jelikož xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vzájemného xxxxxxxx xxxxxxxx dohledu x průběhu trestního xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxx rozsahu x xxxxxx xxxx xxx xxxx dosaženo xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx 5 Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 5 Smlouvy x XX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nepřekračuje xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxx cíle.

(16)

Toto rámcové xxxxxxxxxx ctí xxxxxxxx xxxxx x zachovává xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 6 Xxxxxxx x Evropské unii x xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx xxxx. Nic x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx xxx vykládáno xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x opatřeních xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx uložen xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx osobu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, politického xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx že xx xxxx osobě xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(17)

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx každému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx svých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx sdružování, xxxxxxx tisku, xxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyznání.

(18)

Ustanovení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxxx x souladu x právem občanů Xxxx svobodně xx xxxxxxxxx a pobývat xx xxxxx členských xxxxx, xxxxxxxxx článkem 18 Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(19)

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí by xxxx být xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx rozhodnutím Xxxx 2008/977/XXX xx xxx 27. xxxxxxxxx 2008 x ochraně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (3) a x xxxxxxx se xxxxxxxx stanovenými x Xxxxxx Xxxx Xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1981 o xxxxxxx osob se xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxx, xxxxxx všechny členské xxxxx xxxxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx

Xxxx rámcové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jeden xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dohlíží nad xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx

1.   Xxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx:

a)

xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx;

x)

xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v průběhu xxxxxxxxx xxxxxx u xxxx, xxxxx nemají xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx se řízení xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x široké xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx využít x xxxxxxx trestního xxxxxx nevazební opatření xxxx xxxxxxxxxxx vazby. Xx je záležitost, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x procesním xxxxxx státu, v xxxx se trestní xxxxxx xxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx vnitřní bezpečnosti

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, široké xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 33 Xxxxxxx o Evropské xxxx.

Xxxxxx 4

Definice

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí:

a)

„xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx v souladu x vnitrostátním xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx trestního xxxxxx, které xxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ukládá xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

„opatřeními dohledu“ xxxxxxxxxx x pokyny xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)

„xxxxxxxxxxx státem“ xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dohledu;

x)

„vykonávajícím xxxxxx“ xxxxxxx xxxx, x němž xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ctít xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 6 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxx členský xxxx xxxxxxx generální sekretariát Xxxx, který justiční xxxxx xxxx které xxxxxxxx orgány jsou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x situaci, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x aniž je xxxxxx odstavec 3, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určit i xxxx než xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxx uvedená v xx. 18 odst. 1 písm. x) xxxxxxx příslušný justiční xxxxx.

4.   Xxxxxxxxx sekretariát Rady xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxx ústředního xxxxxx

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo více xxxxxxxxxx xxxxxx, dovoluje-li xx jeho právní xxxxxx, které budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Členský xxxx xxxx, je-li xx nezbytné x xxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx orgán nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x článku 10, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. X důsledku toho xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxx případně xx xxxxxx ústředního orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

3.   Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx možností uvedených x xxxxx xxxxxx, xxxxx generálnímu xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ústředním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx všechny xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1.   Xxxx rámcové xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx ve vykonávajícím xxxxx x xxxxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx zdržet se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo vymezených xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vykonávajícím xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx stanoveném xxxxx, xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opuštění xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx hlásit xx v určené xxxx xxxxxxxx xxxxxx;

f)

povinnost xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx spojeny x údajně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

2.   Xxxxx členský xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx těch, xxx xxxx uvedena x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx opatření mohou xxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

povinnost xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jež xxxxx xxx spojeny s xxxxxxx xxxxxxxxxxx povolání xxxx xxxxxxxxxx;

b)

xxxxx řízení xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

3.   Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx zpřístupní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx článku všem xxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x opatřeních xxxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Rozhodnutí o xxxxxxxxxx dohledu lze xxxxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxxxx státu, v xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx osoba xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních, x xxxxxxxx do xxxxxxxxx státu xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx dohledu příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxx stát, v xxxx xxxx osoba xxxxxxx x obvykle xxxxxx, pokud tento xxxxx s takovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určí, xx jakých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx dohledu v xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

4.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx generálnímu sekretariátu Xxxx určení xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxx xxxxxxxx kdykoli xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dá xxxxxxxx informace k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx.

Xxxxxx 10

Postup pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dohledu xxxxxxxx x osvědčením

1.   Postupuje-li x xxxxxxx s xx. 9 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx k xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx formulář xx xxxxxx x xxxxxxx X.

2.   Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dohledu xxxx xxxx xxxxxxx opis xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vykonávajícím státě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pravost. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dohledu nebo xxxx xxxxxxx opis x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx požádání xxxxxx vykonávajícímu xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx.

4.   Xxxxx xxxxxxxx uvedených x xx. 8 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonávající xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xx. 8 xxxx. 2.

5.   Xxxxxxxxx xxxxx vydávajícího státu xxxxxxx:

x)

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx,

x

x)

xxxxxxxxxx předběžnou xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nezbytný, xxxxxxx vezme v xxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

6.   Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx postoupí xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx společně x xxxxxxxxxx vždy jen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

7.   Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxxxxxxx státě, xxxxxxx xxxxx xxxxx veškerá xxxxxxxx šetření, xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx vytvořené společnou xxxx Xxxx 98/428/SVV xx xxx 29. xxxxxx 1998 x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx (4), xxx xx xxxxxxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

8.   Xxxxx xxxxx xx vykonávajícím státě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedeného rozhodnutí, xxxxx xx officio xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 11

Příslušnost xxx xxxxxx nad opatřeními xxxxxxx

1.   Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vykonávajícím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx dohledu, xxxxx xx xxxx postoupeno, x neinformoval příslušný xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve vydávajícím xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x dohledu xxx uloženými xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx dohledu přenesena xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx státě, xxxxx se tato xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxx dotyčná xxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxx x xxxxxxx bydliště x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)

jakmile xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 10 xxxx. 1 podle xx. 13 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx orgánu vykonávajícího xxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx vykonávajícím xxxxx xxxxxx xxxxx xx. 18 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x čl. 8 xxxx. 1, xxxx xxxx ty, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx. 8 xxxx. 2.;

x)

xxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedená x xx. 20 xxxx. 2 písm. x);

x)

xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a informoval x xxx xxxxxxxxx xxxxx ve vydávajícím xxxxx za xxxxxxx xxxxxx 23.

3.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 xx příslušné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxx co xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx státu

1.   Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx dohledu a xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx postoupené x souladu x xxxxxxx 9 a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 10 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jeden x xxxxxx xxx neuznání xxxxxxx x xxxxxx 15.

2.   Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx uznání rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx prodlužuje x xxxxxxx 20 xxxxxxxxxx xxx.

3.   Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není pro xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx státě možné, xxx dodržel xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx zvolí, xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxxxxx státě a xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, jíž xxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx 10, neúplné xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x opatřeních xxxxxxx, xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx opravu xxxxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1.   Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, může je xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x druhy xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na obdobné xxxxxxx xxxx. Přizpůsobené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dohledu, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xx obdržení informace xxxxx čl. 20 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx f) xxxx příslušný xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxx dohled xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx případě xx xxxxx xxxxxxxx x sdělit takové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx nejpozději xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx oznámení.

Xxxxxx 14

Oboustranná xxxxxxxxx

1.   Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx vymezeny právem xxxxxxxxxxxx xxxxx, lze-li xx ně xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx spojené xx zbavením xxxxxxx x horní hranicí xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx:

xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx,

xxxxxx x lidmi,

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxx x omamnými a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x výbušninami,

xxxxxxx,

xxxxxxx včetně xxxxxxx postihujících finanční xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx smyslu úmluvy xx dne 26. xxxxxxxx 1995 x xxxxxxx finančních xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (5),

xxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx,

padělání xxxx xxxxxx xxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxx xxxx xxxxx životnímu xxxxxxxxx, xxxxxx nedovoleného xxxxxxx x xxxxxxxxxx druhy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x odrůdami xxxxxxx,

xxxxxxxxxx při nedovoleném xxxxxxxxxx xxxxxx hranice x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxx, těžká xxxx xx xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx orgány x tkáněmi,

únos, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx a xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxx xxxx ozbrojená xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx statky, včetně xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx,

xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx,

xxxxxxxx platebních prostředků,

xxxxxxxxxx xxxxxx x hormonálními xxxxxxx a jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidly,

xxxxxxxxxx,

xxxxxxxx,

trestné činy, xxxxxxx stíhání xx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

xxxxxxx.

2.   Rada xxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Evropským xxxxxxxxxxx podle čl. 39 xxxx. 1 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx kdykoli xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. X přihlédnutím xx xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 27 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx být xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.

3.   X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, než xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx rozhodnutí xxxx xxxx, xxxxx xxxx rovněž trestnými xxxx podle právních xxxxxxxx vykonávajícího státu, xxxxxxxxx na znacích xxxxxxxx podstaty xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Rady, xx nepoužijí odstavec 1 xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx trestné xxxx xxxxxxx x xxxxx odstavci. Xxxx xxxxxxxxxx xxx kdykoli xxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stažení xx xxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxxx xxx xxxxxxxx

1.   Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 10 je xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx dohledu x xxxxxx doplněno nebo xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 9 xxxx. 1 x 2 xxxx xx. 10 odst. 4;

x)

xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx idem;

x)

xx xxxxxxxxxx o opatření xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 14 xxxx. 3 x, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx prohlášení xxxxx xx. 14 xxxx. 4, x xxxxxxx xxxxxxxx x xx. 14 xxxx. 1, xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebylo trestným xxxxx; xxxxx se xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx věcí, xxxxx xxx jeho xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx druh daně xxx neobsahují xxxxxx xxxxxx, celní a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vydávajícího státu;

e)

xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

g)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonávajícího státu xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx svého xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jednání, pro xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xx x xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx odmítnout xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady 2002/584/SVV xx xxx 13. xxxxxx 2002 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozkazu x postupech xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy (6) (xxxx xxx „rámcové xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozkazu“).

2.   X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. a), x) x c) xxxxxxxxx orgán ve xxxxxxxxxxxxx xxxxx, dříve xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx vhodným způsobem xxxxxxxxx orgán ve xxxxxxxxxxx xxxxx x x případě xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxxxx státu xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x opatřeních xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x něm xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vydávajícího xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 13 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uznat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x něm xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xx dotyčná xxxxx xx xxxxxxx být xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 16

Právo rozhodné xxx dohled

Xxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx právem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Blíží-li xx lhůta uvedená x čl. 20 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx potřebná, xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán vykonávajícího xxxxx x prodloužení xxxxxxx nad opatřeními xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xx. 11 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx státu uvede xxxx, xx kterou xxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx žádosti x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx případech xx xxxx xxxxxx xx. 18 odst. 3.

Xxxxxx 18

Xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx

1.   Xxxx xx xxxxxx článek 3, xx xxxxxxxxx xxxxx ve vydávajícím xxxxx xxxxxxxx vydávat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutím x opatřeních xxxxxxx. Xxxx další rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx:

a)

xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx;

b)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

c)

xxxxxx zatýkacího xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx vykonatelného soudního xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxxxxxxx státu xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx přijatá xxxxx xxxxxxxx 1.

3.   Xxxxxxxx to xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx zajistil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx nemá za xxxxxxxx xxxx přezkum xxxxxx xxx xxxxxxxx.

4.   Pokud xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx státě pozměnil xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. b), xxxx příslušný orgán xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxx xxxx pozměněná xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 13, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxx

x)

xxxxxxxxx dohlížet xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tato opatření xxxxxxx mezi druhy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x čl. 8 xxxx. 1, nebo xxxx xx, xxxxx xxxxxxx dotyčný xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xx. 8 xxxx. 2.

5.   Příslušností xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx spáchanými xxxxx xxxxxx, než jsou xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx založeno xxxxxxxxxx x opatřeních xxxxxxx.

Xxxxxx 19

Povinnosti zúčastněných xxxxxx

1.   Xxxxxxx x průběhu xxxxxxx xxx opatřeními xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vyzvat xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxx xxx opatřeními xxxxx xxxxx xx okolností xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx neprodleně odpoví, xxxxxxxx přijetím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 18 xxxx. 1.

2.   Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x čl. 10 xxxx. 5, xxxxx příslušný xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx porušení opatření xxxxxxx x jakémkoli xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxx x přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x xx. 18 xxxx. 1. Pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedený x xxxxxxx II.

4.   X xxxxxxx xx slyšení xxxxxxx osoby xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x nástrojích xxxxxxxxxxxxx xxxxx x práva Xxxxxxxx unie, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx konferencí x xxxxxxxxxxxxxxx xxx slyšení xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vydávajícího xxxxx stanoví, xx xxxx přijetím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 18 odst. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxx slyšení.

5.   Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxxxx státu o xxxxx xxxxxxxxxxxx uvedených x xx. 18 xxxx. 1 x x skutečnosti, že xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

6.   Pokud xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahujícího xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nařízená xxxxxxxx, xxxxxxx je x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušným orgánem xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 20

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx státu

1.   Xxxxx vykonávajícího xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx příslušný k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx příslušný xxxxx xx xxxxxxxxxxx státě x xxx, xxxxxxx xxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxx x osvědčením xxxxx xx. 10 xxxx. 8 xxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxxx ve vykonávajícím xxxxx uvědomí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemný doklad x:

x)

xxxxxxxx změně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

b)

xxxxxxxxx xxxxx xxxx, po kterou xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vykonávajícím xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx takovou xxxxxxxxx xxxxx stanoví;

x)

skutečnosti, xx x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dohledu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odsouzenou xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx státu xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx vykonávající xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dohledu;

d)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x opatřeních xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxx přizpůsobit opatření xxxxxxx podle článku 13;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dohledu x xxxxxxxx odpovědnost za xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 společně s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 21

Předání xxxxxxx xxxxx

1.   Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx předána x xxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   X xxxx xxxxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx použít xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 1 xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx rámcového xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx, xx rovněž xxxxxxx xx. 2 xxxx. 1 rámcového xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x předání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxx předchozího odstavce xxxx xxxxxxxx xxxxxx x Komisi.

Xxxxxx 22

Xxxxxxxxxx

1.   Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxx orgány xx vydávajícím x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

a)

xxxxx přípravy, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx postoupeno xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx společně s xxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxx 10;

b)

x zájmu xxxxxxxxx hladkého x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxx dohledu;

x)

x xxxxxxxxx, xxx daná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uložená xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Příslušný xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zohlední xxxxxxx xxxxxxxxx x hrozbě, xxxxxx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, poskytnuté xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xx použití xxxxxxxx 1 xx příslušné xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x vykonávajícím xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

x)

informací xxxxxxxxxxxx ověření xxxxxxxxxx x místa bydliště xxxxxxx osoby;

x)

příslušných informací xxxxxxxxx z rejstříků xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx legislativními xxxxxxxx.

Xxxxxx 23

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx

1.   Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxx x xx. 19 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx nějaké xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 18 odst. 1, může xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x přijetí xxxxxxxx rozhodnutí x xxx, xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2.   Pokud xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vykonávajícím xxxxx, může xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dohledu. V xxxxxxxx xxxxxxxxx informuje x svém rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxx dohledu xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx státě xx xxxxxxx xx. 11 xxxx. 2.

3.   Pokud právní xxxxxxxx vykonávajícího xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o poskytnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx odpověď xx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x dané lhůtě, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx zastavit xxxxxx xxx opatřeními xxxxxxx, xxxxxxxx x dané xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx příslušný xxxxx vykonávajícího xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx odpověď xx xxxx novou žádost, xxxx xxxxxx v xxxxxxx x odstavcem 2.

Xxxxxx 24

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx z úředních xxxxxx vykonávajícího xxxxx. Xxxxx členský xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rámcového xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x prohlášení, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx sekretariátu Xxxx, xx bude xxxxxxxx překlad do xxxxxxx xxxx více xxxxxxx xxxxxxxx jazyků xxxxxx Evropské xxxx.

Xxxxxx 25

Náklady

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, x xxxxxxxx nákladů vzniklých xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx stát.

Xxxxxx 26

Xxxxx x xxxxx dohodám x xxxxxxxxx

1.   X míře, x xxxx dohody a xxxxxxxx dovolují, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x pomáhají xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

a)

pokračovat x uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxx vícestranných dohod x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx;

x)

uzavírat dvoustranné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx vstoupí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxx x žádném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx stranami xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx státy oznámí Xxxxxx x Radě xx 1. března 2010 xxxxxxxxx xxxxxx x ujednání xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x), které xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx x Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx měsíců xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do 1. xxxxxxxx 2012.

2.   Xx stejnému xxx předají xxxxxxx xxxxx Xxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xx vyplývají z xxxxxx rámcového rozhodnutí.

Xxxxxx 28

Zpráva

1.   Do 1. xxxxxxxx 2013 vypracuje Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx informací, které xx xxxxxxxxx států xxxxxxxx xxxxx xx. 27 xxxx. 2.

2.   Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx:

x)

xx xxxx xxxx členské státy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxxx x tímto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

b)

xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx rozhodnutí.

3.   Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 29

Vstup v xxxxxxxx

Xxxx rámcové xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

X Lucemburku xxx 23. xxxxx 2009.

Za Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXXÖX


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx.

(2)  Úř. xxxx. X 190, 18.7.2002, s. 1.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 350, 30.12.2008, s. 60.

(4)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 191, 7.7.1998, s. 4.

(5)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. C 316, 27.11.1995, s. 49.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 190, 18.7.2002, x. 1.


XXXXXXX X

XXXXXXXXX

xxxxx článku 10 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2009/829/XXX xx xxx 23. října 2009 x uplatňování xxxxxx xxxxxxxxxx uznávání xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (1)

a)   Vydávající xxxx:

Xxxxxxxxxxxx xxxx:

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxx:

Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx od:

orgánu uvedeného xxxx

xxxxxxxxxx orgánu; pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ústředního xxxxxx:

xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu; pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx název xxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx:

Xxx. x.: (xxxxx xxxx) (xxxxxxx xxxxxxx číslo)

Č. xxxx: (xxxxx xxxx) (národní xxxxxxx xxxxx)

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx):

Xxxxxxxx:

Xxxxx (xxxxx):

Xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx/xxxxxx):

Xxx. x.: (xxxxx xxxx) (xxxxxxx směrové xxxxx)

X. xxxx: (xxxxx xxxx) (národní směrové xxxxx)

X-xxxxxxx xxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx):

Xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx:

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx prosím, na xxxxx xxxxx je xxxxx xx obrátit x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx informací xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dohledu:

orgán xxxxxxx xxx písmenem x)

xxxx xxxxx; xxxxx zaškrtnete xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx orgánu, xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx x)

Xxxxxx:

Xxx. x.: (xxxxx xxxx) (národní xxxxxxx xxxxx)

X. xxxx: (xxxxx xxxx) (xxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

Xxxxx o xxxxxxxxx osobě (xxxxxxxxxxx xxxxxxx):

Xxxxxxxx:

Xxxxx (xxxxx):

Xxxxxxxxx místo (xxxxx/xxxxxx):

Xxx. č.: (xxxxx xxxx) (národní směrové xxxxx)

X. xxxx: (xxxxx xxxx) (xxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

X-xxxxxxx xxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx):

Xxxxxx, x xxxxx je možné xxxxxxxxxxx:

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx:

Xxxxx (xxxxx):

Xxxxxxxx xxxxx příjmení:

Případná xxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení (xx-xx x xxxxxxxxx):

Xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx/xxxxx xxxxxx:

xx xxxxxxxxxxx xxxxx:

xx vykonávajícím xxxxx:

xxxxx:

Xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx dotyčná osoba xxxxxx (jsou-li známy):

Uveďte xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx x dispozici:

Druh x xxxxx dokladu (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx totožnosti, cestovní xxx):

Xxxx a číslo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dohledu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x) z xxxxxx xxxxxx:

xxxxxxx xxxxx má xx vykonávajícím státě xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x dotyčných xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x opatřeních xxxxxxx xxxxxx členskému xxxxx, xxx je xxx, x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxx důvodu (těchto xxxxxx):

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x rozhodnutí x opatřeních xxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxx vyneseno dne (xxxxx: dd-mm-rrrr):

Rozhodnutí xxxxxx xxxxxx moci dne (xxxxx: xx-xx-xxxx):

Xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podán xxxxxxx prostředek xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx … ◻

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xx-xx x dispozici):

(Popřípadě) xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx:

1.

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx: … xxxxxx spáchaných xxxxxxxxx činů.

Shrnutí xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xxxxxx xxx(x) xxxxxxx(x) xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx činu a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx údajně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činů a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vydáno:

2.

Zaškrtněte xxxxxxx rubriku xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx trestné xxxx xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů, xx něž lze xxxxxx xx vydávajícím xxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spojené xx xxxxxxxx osobní xxxxxxx x xxxxx hranicí xxxxx xxxxxxx tři xxxx:

xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxxx,

xxxxxx s xxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami,

nedovolený xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x výbušninami,

korupce,

podvody, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xx smyslu Úmluvy xx xxx 26. xxxxxxxx 1995 o xxxxxxx finančních xxxxx Xxxxxxxxxx společenství,

legalizace xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo ohroženými xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxxx při nedovoleném xxxxxxxxxx xxxxxx hranice x xxxxxxxxxxx pobytu,

vražda, xxxxx xxxx xx xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx orgány x xxxxxxx,

xxxx, xxxxxxxxx osobní xxxxxxx x braní xxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx,

xxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx x vymáhání xxxxx xx xxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxx platebních prostředků,

nedovolený xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxx x odcizenými xxxxxxx,

xxxxxxxxxx,

xxxxxxxx,

xxxxxxx činy, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xxxx xxxxxxx xxxx plavidla,

sabotáž.

3.

Jestliže xxx 2 zcela xxxxxxxxx údajně spáchaný xxxxxxx čin xxxx xxxxxx xxxxxxx činy xxxxxxx x xxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí společně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx členského státu, xxxxx prohlásil, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. 14 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxx úplný xxxxx xxxxxx údajného xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx o xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

1.

Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx prodloužit:

2.

Předběžná xxxx, xx kterou bude xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx zohledněním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxx):

3.

Xxxx opatření xxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx možností):

povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx státě x xxxxxxxx změně xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx trestního řízení;

povinnost xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx lokalit, xxxx xxxx xxxxxxxxxx oblastí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx;

xxxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

xxxxxxxxx hlásit xx ve stanovené xxxx xxxxxxxx xxxxxx;

xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

xxxx opatření, xxx kterými je xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x oznámením xxxxx xx. 8 xxxx. 2 rámcového xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxx xxxxxxxx“, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx trestnými xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx povolání xxxx xxxxxxxxxx;

xxxxx xxxxxx xxxxxxx;

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo poskytnout xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx provést xxxxxx určitého xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x plné xxxx;

xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx léčbě závislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxxxxx xxxxxx xx styku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou spojeny x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činy;

jiné xxxxxxxx (xxxxxxxxx):

4.

Xxxxxxx podrobně opatření xxxxxxx xxxxxxxx/-x v xxxx 3:

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx):

Xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx x osvědčení.

Podpis xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se potvrzuje xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx/xxxxxx):

Xxxxx:

Xxxxxxx značka (xx-xx x xxxxxxxxx):

(Xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx:


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx x úředním xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x jiném xxxxxxx xxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx být xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.


XXXXXXX XX

XXXXXXXX

xxxxx xxxxxx 19 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2009/829/SVV xx xxx 23. října 2009 o xxxxxxxxxxx xxxxxx vzájemného xxxxxxxx xx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx zajišťovací xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx

XXXXXXX X XXXXXXXX OPATŘENÍ DOHLEDU XXXX JAKÝCHKOLIV XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XX XXXXX VÉST K XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, nad xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxx:

Xxxxx (xxxxx):

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx):

Xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx narození:

Adresa:

Jazyk xxxx xxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxx xxxxxx (jsou-li xxxxx):

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x xxxxxxxxxx x opatřeních xxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dne:

Spisová xxxxxx (je-li x xxxxxxxxx):

Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxx:

Xxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxx, který vystavil xxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx):

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxx xxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx osoby:

Zastávané xxxxx (xxxxx/xxxxxx):

Xxxxxx:

Xxx. č.: (xxxxx xxxx) (národní směrové xxxxx)

X. faxu: (xxxxx xxxx) (národní směrové xxxxx)

X-xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx:

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxx xxxxx zjištění, xxxxx xx xxxxx xxxx x přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx xx vykonávajícím xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, zejména za xxxxxx doručování xxxxxxxxxx xx slyšení xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx řízení;

povinnost xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx oblastí xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

xxxxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, případně xxxxx xxxxxxxxx xxxx;

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx omezení ohledně xxxxxxxx xxxxx vykonávajícího xxxxx;

xxxxxxxxx hlásit se x xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu;

povinnost xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx):

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx x xxx, xxxxxx xxxxxxxxx):

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx:

x)&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx údaje x xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xx obrátit x xxxxxxx xxxxxxx dalších xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dohledu:

Příjmení:

Jméno (xxxxx):

Xxxxxx:

Xxx. x.: (číslo země) (xxxxxxx směrové xxxxx)

X. xxxx: (xxxxx xxxx) (xxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

X-xxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxx, xx kterých xx xxxxx komunikovat:

Podpis xxxxxx xxxxxxxxxxxx formulář xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx/xxxxxx):

Xxxxx:

(Xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx:


XXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 14 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x uplatnění xxxxxx xxxxxxxxxx uznávání xx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxx jakožto xxxxxxxxxxx zajišťovací xxxxx, xx čl. 14 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx činy x xxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xx zveřejní x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx unie.


XXXXXXXXXX POLSKA

Xxxxx xx. 14 xxxx. 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jakožto alternativy xxxxxxxxxxx vazby xxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx Polská xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 14 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.


XXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx xx. 14 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vazby xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx Maďarská republika xxxxxxxxxx, že nepoužije xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 14 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxx o „xxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx x xx. 14 xxxx. 4, Maďarsko xxxxxx toto xxxxxxxxxx:

„V xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx smlouvy Maďarsko xxxxxxx xxxx ústavu xxx, xxx byla x souladu s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, včetně nutnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v trestních xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vstoupí x xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx smlouvou. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zásada xxxxxxxxx v xxxxxx 57 xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xx. 14 xxxx. 1 xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxx žádné x uvedených xxxxxxxxx xxxx (xxxx jak xx formulováno x xxxxxxxxxx xxxxxx: nepoužije xx „xxx xxxxxxx xxxxxxx činy“).“


XXXXXXXXXX LITVY

Podle xx. 14 xxxx. 4 xxxxxxxxx rozhodnutí Rady x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx o opatřeních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vazby xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 1 xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx zveřejněno x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx unie.