Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (EU) x. 508/2014

xx dne 15. xxxxxx 2014

x Xxxxxxxxx námořním x xxxxxxxxx fondu x x xxxxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 2328/2003, (ES) x. 861/2006, (XX) č. 1198/2006 a (XX) x. 791/2007 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 1255/2011

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx xx xxxxxx 42, čl. 43 xxxx. 2, xx. 91 xxxx. 1, xx. 100 xxxx. 2, xx. 173 xxxx. 3, xxxxxx 175 x 188, xx. 192 odst. 1, xx. 194 xxxx. 2, čl. 195 odst. 2 x článek 349 xxxx smlouvy,

s ohledem xx xxxxx Evropské xxxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx x sociálního výboru (1),

s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx (2),

x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Výboru xxxxxxx ze dne 13. července 2011 xxxxxxx „Reforma xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxx xxxxx problémy, xxxx x xxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 2013. X xxxxxxx xx rozpravu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rybářská xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1380/2013 (4). Xxxxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx být dosaženy xxxx xxxxxxx reformy, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 2328/2003 (5), xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 861/2006 (6), xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1198/2006 (7) x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 791/2007 (8) x xxxxxxxx xx xxxxx nařízením.

Uznávajíce, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx mělo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx integrované námořní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 1255/2011 (9).

(2)

Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (ENRF) by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx xxx zachování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto zdrojů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x akvakultury, xxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxx, xxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx, aniž je xxxxxxx prvořadá odpovědnost xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x ustanovením článku 117 Úmluvy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx ze xxx 10. xxxxxxxx 1982 (10) (UNCLOS).

(3)

Úspěch xxxxxxxx xxxxxxxx politiky závisí xx účinném xxxxxxx xxx kontrolu, xxxxxxxx x vynucování, xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. XXXX xx xxxxx xxx tyto xxxxxxxx podporovat.

(4)

Oblast působnosti XXXX by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx operací a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx odvětvími xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XX, xxxxx se xxxx dotýkají, xxxxxxx x xxxxx společné xxxxxxxx politiky a xxxxxxx, xxxxxxxx, územní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxx a cestovního xxxxx. Je nutné xxxxxxxx soudržnost a xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci Xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx moře, Xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Iberského xxxxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxxx ENRF xx xxxxxx xx. 2 xxxx 10 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1303/2013 (11) mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 4 xxxx 30 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013, rybáři xxxx organizace rybářů, xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6)

X xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx 17. xxxxxx 2010, xxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx inteligentní x xxxxxxxxxx růst xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xx dne 3. xxxxxx 2010 nazvaného „Xxxxxx 2020 – Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x udržitelný xxxx xxxxxxxxxxx začlenění“ (dále xxx „xxxxxxxxx Xxxxxx 2020“), xx xx Xxxx x xxxxxxx xxxxx měly xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x udržitelného xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozvoji Xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx soustředěny xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx 2020, x xx xxxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výsledky. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve strategii Xxxxxx 2020 x xx x souladu x xxxxxxxx cíli xxxxxxx hospodářské, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii (xxxx jen „Xxxxxxx x EU“) x Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Smlouva o xxxxxxxxx EU“).

(7)

Aby bylo xxxxxxxxx, xx ENRF xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Evropa 2020, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na omezený xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x podpoře xxxxxxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx uvádění xx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8)

Xxxx xx xxxx ve všech xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx, xxxxx x xxxxxxx proti diskriminaci xx xxxxxxx pohlaví, xxxxxxxx xxxx etnického xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, zdravotního xxxxxxxxx, věku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx a akvakultury xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx udržitelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x sociální rozvoj. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx kromě toho xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx produktivity, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odvětví xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x měla xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx spotřebitelům za xxxxxxx ceny.

(10)

Je xxxxxxxx xxxxxxxx lépe integrovat xxxxxxxxxxxxxxx hlediska xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx a xxxxxxxxx Xxxxxx 2020. Xxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mořských xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx možno xx xxxx 2015 a x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2020 xxxxxx a udrží xxxx populace xx xxxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxx přístup xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx rybolovu. XXXX xx xxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx prostředí, xxx xx stanoveno xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/56/XX (12).

(11)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx námořní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, XXXX, by xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx zjednodušení x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nejvzdálenější regiony, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx by xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a snížení xxxxxxxxxxxxxxx zátěže xxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx a k xxxxxxxx xxxxx soudržnosti x účinnosti poskytované xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x integrované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, XXXX, x xx xxx xxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxxxxx řízení s xxxxxxxxx xxxxx. Sdílené xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx odvětví xxxxxxxx, akvakultury a xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx platby xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx politiku. Xxxxx xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxx xx vědecká xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, dobrovolné příspěvky xx regionální xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, informace x xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx činnosti. Měly xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxx způsobilé xxx xxxxxxxxxxx x XXXX.

(13)

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx přímého řízení. Xx zásadně důležité xxxxxxxx zdroje, xxxxx xxxx xxx přiděleny xx kontrolu a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x zároveň xxxxxxx xxxxxxxx xxxx těmito xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(14)

Xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1380/2013 xx být xxxxxxxx xxxxxxx Unie x rámci XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx biologických xxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx rybářské politiky xxxxx xxxxxx 3 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(15)

Xxxxxxxxxx xxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx, pokud xx se xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx-xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s veřejným xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mořských xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přípustné pro xxxxxxxxxxx x rámci XXXX xxxxx xx xxxxxxxx, xx během xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx hospodářské xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, trestného xxxx xxxx xxxxxxx x xx nebyly xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařazených xx xxxxxx seznam xxxxxxxx provádějících xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx plavidel xxxxxxxxx pod vlajkou xxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto.

(16)

Příjemci xx navíc xx xxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx požadavky xx xxxxxxxxxxx, a xx xx celou xxxx provádění xxxxxxxx x xx xxxx xxxx let po xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platby.

(17)

Pokud xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx xx způsobilosti x xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Pro určení xxxx xxxxxx finanční xxxxxx, je xxxxx xxxx v úvahu xxxxxx, závažnost, délku xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx příjemce x xxxxxx xxxxxxxxx XXXX pro hospodářskou xxxxxxx xxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politiky xx bylo rovněž xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x rámci XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které neplní xxx povinnosti vyplývající x pravidel společné xxxxxxxx politiky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx kontroly. Xxxxx xxxx povinnosti nejsou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx nezjistily xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo nezpůsobilé xxxxxxx.

(19)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platbám x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx upraveno přerušení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx opravy, xxxxx xxxx xxxxxxx x neodvolatelné xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(20)

Xxx xx zlepšila xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytujících podporu x xxxxx politiky xxxxxxxxxxx, xxx je Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx rozvoj (XXXX), Xxxxxxxx sociální xxxx (XXX) x Fond xxxxxxxxxxx, x fondy xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Evropský zemědělský xxxx xxx rozvoj xxxxxxx (XXXXX) x XXXX, xxxx pro xxxxxxx tyto fondy (xxxx jen „xxxxx XXX“) přijata společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013. Xxxxxxxx xx zvláštnostem xxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx k nařízení (XX) č. 1303/2013 xxxxxxx xxxxxxxx doplňující xxxxxxxxxx.

(21)

Xx xxxxxxxx program x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx by xx x xxxxxxxxxxxx x rozsahu státní xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vztahovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(22)

Xxxxxx xx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kritérií xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dostupných xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx by měla xxxxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odvětví xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) č. 1198/2006 a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 861/2006.

(23)

Splnění xxxxxxxxx zvláštních předběžných xxxxxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nanejvýš důležité, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x rybolovné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx kapacitu, umožňující xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx xxx řízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(24)

Xx shodě x xxxxx zjednodušení xx xxxx všechny činnosti XXXX, xxxxx spadají xx působnosti xxxxxxxxx xxxxxx, včetně řízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx jediného xxxxxxxxxx programu xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uspořádáním tohoto xxxxxxxxx xxxxx. Programové xxxxxx xx mělo xxxxxxxxx xxxx od 1. xxxxx 2014 xx 31. xxxxxxxx 2020. Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx měl určit xxxxxxxxx pro splnění xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx třeba, xxx xxxxxxxxxxxx bylo x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Unie a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(25)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rybolov představuje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx svým operačním xxxxxxxxx xxxxxxxx akční xxxx pro rozvoj, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a udržitelnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx rybolovu.

(26)

Aby xxxxxxx státy xxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx kontrolu, xxxxx x x xxxx xxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013.

(27)

Xx účelem vynucení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx měly vypracovat xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx tuto xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx program xxxxxxxxxxx se potřebám x xxxxxxx xxxxxxxx x vynucování xx xxx být kontrolní xxxxx operačních programů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx v politice xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x rámci společné xxxxxxxx xxxxxxxx. Tyto xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxx pružnosti xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx předmětem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx státy xx měly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x shromažďování xxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 199/2008 (13). Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx měly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx shromažďování xxxxx xxx, xx x souladu s xxxxxxxx nařízením xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx podléhal schválení Xxxxxx.

(29)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pomoci Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx definovány xx xxxxxxx xxxx x 5 % xxxxxxxxx x xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx účasti by xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podávání xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(31)

Xxx xxxxxxx konkurenceschopnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a námořních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx investice xx xxxxxxxx xxxxxxxx. XXXX xx proto měl xxxxxxxxxx poradenské xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx vědci x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, celoživotní učení, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zlepšování xxxxxxx výkonnosti x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxxxxx sociální xxxxxx. Xxxxxxxx, manželkám x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činných xxxxxx xx xxxx xxxxxx jejich xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za určitých xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx poskytnuta podpora xxx odbornou xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, šíření xxxxxxxx x navazování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx odbornému rozvoji.

(32)

Ve xxxxx xxxxxx mladým xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x přístupu xx xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx finanční xxxxx, xx XXXX xxx xxxxxxxx program xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x udržitelných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx biologických xxxxxx.

(33)

X xxxxxxx potenciálu, xxxxx xxxxxxx věnujícím xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nabízí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zásadní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xxx XXXX xxxxxxxxxx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx příjmů rybářů xxxxxxxx doplňkových xxxxxxxx, xxxxxx investic xx xxxx, xxxxxxxxxx ruchu x nabídkou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti rybolovu x xxxxxxxxxx činností x xxxxxxx xxxxxxxx.

(34)

Xxxxxxxxx x rozvoj xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mladými xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx přidělování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX. Xxxxx vývoj xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rybolovu x Xxxx. Proto xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Aby xx zajistila xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hospodářských xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx získáním xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx zahájení xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(35)

X xxxxx xxxxxxx zdravotních x xxxxxxxxxxxxxx požadavků xx plavidlech je xxxxxxx, xxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k bezpečnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x hygieně xx xxxxxxxxxx, jestliže podporované xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dočasného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností, xxxxxxxx x tomuto přerušení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zdrojů, s xxxxxxxx stanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx států, xxxx xx důsledkem xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x těmto xxxxxxx. Xxxx pravidla xx měla být xxxxxxxxx rovněž v xxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností.

(37)

Za xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x ENRF do xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx hospodářské xxxxxx xxxxxxxxx nepříznivými xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx akci.

(38)

Za účelem xxxxxxxxxxxx rybolovných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx možné xxxxxxxxxx z XXXX xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv.

(39)

Je nanejvýš xxxxxxxx do XXXX xxxxxxxxxx environmentální xxxxxxxx x podporovat provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx brát při xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx celé Xxxx. Xxx xxxxx účel xx xxxxxxxx přijmout xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(40)

Xxxxxxx by xxx ENRF xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rybolovu xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx ekologických xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ekosystémů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 2020.

(41)

X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx strategie Xxxxxx 2020 xxxxxxxxxxxx xx zmírňováním změny xxxxxxx x energetickou xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxxxxxxx xx lodí a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(42)

X cílem xxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinnosti rybářských xxxxxxxx xx mělo xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pomocných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, pokud jsou xxx výběru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekty zabývající xx xxxxxxx pobřežním xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx jejich přístup x financování, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx snížení xxxxxx xxxxxx.

(43)

Xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politiky, xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx věnovat xx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rybolovných xxxxxxxx.

(44)

X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, který je xxxxxxxx společné rybářské xxxxxxxx, by xxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx nejlepší xxxxxxx nežádoucích xxxxxx xxx a zhodnocení xxxxxxxxxxxx využívaných xxxxxx xxxxxx. X ohledem xx nedostatek zdrojů xx nutné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ulovených xxx, xxxxx by měl XXXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx plavidel x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxx.

(45)

X vědomím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx měl XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice, xxxxxxx zaměřené xx xxxxxxx energetické xxxxxxxxx, xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxx vyložených xxxxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(46)

Xxx Xxxx xx xxxxxxx důležité, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vhodná xxxxxxxx xxx xxxxxxx vnitrozemského xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(47)

X souladu xx sdělením Komise Xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 19. září 2002 xxxxxxxx „Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx evropské xxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Evropskému hospodářskému x xxxxxxxxxx xxxxxx x Výboru xxxxxxx xx dne 29. xxxxx 2013 xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx zásady udržitelného xxxxxxx xxxxxxxxxxx x XX“, xxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Evropa 2020 xx měl ENRF xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sociálně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(48)

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxx úniku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblastí xxxxxxxxxxx xx divoké xxxxxx xxxxxxxx xx XXXX neměla xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x zaměstnanosti v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx ENRF xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx x střední podniky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podílel xx xx uvádění nových xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx podnikání. Xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x podnikání. Xxxxx xx mělo xxx xxxxx xxxxxxxxxx x XXXX inovativní xxxxxxx, xxxxxxxx rozvoj xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně nepotravinářské xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx moři, a xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxxxxx ruch x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vzdělávací činnosti.

(50)

Pro xxxxxxx konkurenceschopnosti x xxxxxxxxxx výkonnosti činností x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx možné xxxxxxxxxx z XXXX xxxxxxxxxxx učení x xxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxxxx xxxxxx znalostí, xxxxx x xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(51)

X cílem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celostátních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx a mapování xxx, jež mohou xxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(52)

X cílem podporovat xxxxxxxxxx, sociálně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx šetrné x životnímu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, využití xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx duchu xx xxx XXXX xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytující zvláštní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(53)

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx mělo být xxxxx z XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xx zmírňovat xxxxxx pro zdraví xxxx a zvířat, xxxxx xxxx chov x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(54)

X poznáním xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx XXXX xxx mít xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx mimořádných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx klimatických xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx nebo xxxxxx rostlin a xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení.

(55)

Vzhledem x xxxx, xx xxxxxxx x místnímu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x venkovských xxxxxxx xxx, že xxxx x xxxxx potřeby xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx podporu x nadále a xx xxxxxxxx ji xxxxxxxxx.

(56)

X odvětví xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vytváření xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, zejména poskytnutím xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx činnostem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx „modrým xxxxxx“ a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(57)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx xx měl xxxxxxxxx x dosažení xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx 2020 souvisejícím s xxxxxxxx sociálního začleňování x xxxxxxxxx chudoby, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx cíle posilování xxxxxx soudržnosti, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Smlouvě x fungování EU.

(58)

Komunitně xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx místních partnerství, xxxxx jsou složena xx zástupců veřejného, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx složení xxxxxx xxxxxxxxxxx. Tito místní xxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx víceodvětvové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx plnit potřeby xxxxxx xxxxxx rybolovné xxxxxxx. Xx důležité xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akčních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx FLAG“) xxxx xxx 49&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxx.

(59)

Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxx místními xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxx důležitým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxx xxx x XXXX podporován.

(60)

Podpora XXXX xxxxxxxxxx oblastem xx xxxx být xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx místního xxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxx xxxxx Unie, x měla by xxxxxxxxx všechny aspekty xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx FLAG, xxxxx x náklady xx oživení xxxxxx xxxxxxx x provoz xxxxxxxx partnerství.

(61)

V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a akvakultury xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1379/2013 (14), x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx pozornost xx třeba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, zpracování a xxxxxxx xx xxx xxxx představují xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx podpory xx měly být xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů x sdružení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxx způsobilé xxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx XXXX xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(62)

Xxxxxxxx (XX) x. 1379/2013 stanoví xxxxxxxxxxx skladování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. X zájmu xxxxxxxxx přechodu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx nové xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx by xx 31. prosince 2018 xxxx xxx ukončena xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx XXXX.

(63)

X xxxxxxxxxx rostoucí xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx být xxxxx podporovat z XXXX xxxxxxxxxxxxx iniciativy, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pobřežnímu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rybám, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x přímým xxxxxxxx xxxxx úlovku.

(64)

Vzhledem x xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx potýkají x xxxxxxxx způsobenými xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx klimatickými podmínkami, xxxx by xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx regionů, xxxxxx x xxxxxx 349 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX.

(65)

Xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx podobným produktům x jiných xxxxxxx Xxxx, Unie xxxxxxx x xxxx 1992 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx období 2007–2013 xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) x. 791/2007. Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx 1. ledna 2014 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx, výroby x pro uvádění xxxxxxxxx xxxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx trh, xxx xxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx.

(66)

X xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x odlovu x xxxxxxxxxx a xx xxxxx poptávku xx třeba xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx vyrovnání xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx příslušná maximální xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx prostředků přidělených xxxxxxxx členským xxxxxx.

(67)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výši vyrovnání x rámci celkových xxxxxxxxxx přidělených příslušnému xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx třeba, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx plány xxxxxxxxx, xxxxx to xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(68)

Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů vyplývajících xx xxxxxxxxxx znevýhodnění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxx úměrná xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx vyrovnává. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxx třeba, xxx xx vzaly x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx intervence, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx dodatečných xxxxxxx.

(69)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx subjekty měly xxxxxxxx prostředky pro xxxxxxxxx kontrol na xxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx udržitelné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxx xxxxx podporovat x XXXX členské xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1224/2009 (15). Vytvořením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx přispívat k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(70)

X duchu xxxxxx jediného xxxxx xx se v xxxxx XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě nařízení (XX) x. 861/2006 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx výdaje xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx kontrolu XXXX.

(71)

X xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx určit xxxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx v rámci XXXX.

(72)

X xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x ENRF xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(73)

Xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, x xx zejména xx xxxxxxx vnitrostátních programů, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X duchu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx v rámci XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nařízení (XX) x. 861/2006 na xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx shromažďováním, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxx XXXX.

(74)

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx činnostmi v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doporučení xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(75)

Xxxxxx xx nutné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx zeměmi, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx stejného xxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vědeckými xxxxxxxx.

(76)

Xxxxx integrované xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx a xxxxxx koordinovaného, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxxx, xxxx, ostrovů, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a sociálnímu xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx ze dne 10. xxxxx 2007 xxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro Evropskou xxxx“.

(77)

Xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx (EU) x. 1255/2011, v xxxxxxxx Xxxx, v xxxxxxxxxx Evropského parlamentu x xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx námořní xxxxxxxx Xxxx je xxxxxxxx trvalé xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx mít významný xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x územní soudržnost.

(78)

ENRF xx xxx přispět x xxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozvoje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx oblasti jednotlivých xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx integrovaného xxxxx xxx xxxxxx společných xxxxxxxx v oblastech xxxxxxxxxxxx evropských moří x xx posílení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx Xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx soudržnosti Xxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměřené xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx xxxxxxxxx přeshraniční x xxxxxxxxxxxxxx spolupráci xxxx xxxxxxxxx službami, xxxx. xxxxxxxx v rámci Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx ochrany, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zkušeností x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

(79)

Xx třeba, xxx měl ENRF xxxxxxx xxxxxx podporoval xxxxx xxxxxx nástrojů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx iniciativami v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx a xxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx posílené x xxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X XXXX xx xxxx xxxxxx xxx financovány xxxxxxx xxxxxxxxxxx x námořním xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxx xxxxx xxxxx V Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(80)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxxx odvětvími xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mechanismů financování xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx XX. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x integrovaná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx rozvoji xxxxxxxx x pobřežních oblastí x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx důležité xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozvoj x xxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2008/56/XX xxxx xxxxx xxxxxxxxx hranice xxxxxxxxxxxxx lidských činností xxxxxxxx dopad na xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx světa x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, šíření a xxxxxxxxxxx xxxxxxx údajů x xxxxx oceánů x moří.

(81)

ENRF by xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, inovace x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx regionů. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(82)

XXXX by se xxx doplňovat a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx i budoucími xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx xx celostátní x xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, ochrany x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, moří x xxxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy a xxxxxx pobřežními, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x přihlédnutím ke xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x pokroku vnitrostátních x xxxxxxxx projektů. XXXX xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zejména xx XXXX, Fond soudržnosti x XXX, jakož x xxxxxxx Xxxxxxxx 2020 zřízený xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1291/2013 (16).

(83)

X xxxxx x xxxxxxxx xxxx společné xxxxxxxx politiky xx xxxxxxxx xxxxxx se Xxxx aktivně podílí xx xxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx, xxx Xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rybolovných xxxxxx xx volném xxxx a xx xxxxxx třetích zemí. X duchu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx v xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nařízení (XX) č. 861/2006.

(84)

Xxx xxxxxxxx správy x xxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nezbytné, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytnuto xxxxxxxxxx x trvalé xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jim xxxxxxxx xxxxxx vykonávat xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx jediného xxxxx xx měla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v rámci XXXX xxxxxxxx podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poradním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 861/2006.

(85)

Xx potřeba, aby XXXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x transparentní xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sítě xxxxxx XXXX xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(86)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x náležité podpory xx xxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx za tato xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx i za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(87)

X souvislosti xx xxxxx operacemi xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx, x xx xxx v xxxxx xxxxxxxxx, tak xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxx Unie řádným xxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx těchto zájmů x xxxxxxxxx kontrolou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx.

(88)

Xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013 x přispívat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013. Xxxxx členský xxxx xxxx subjekt xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx xxxx xx-xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxx xx měla xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přerušit xxxxxx.

(89)

Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx riziku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xx xxxx mít xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty také xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě závažného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxx.

(90)

Xxxxxxxx programy xx xxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hodnocení x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx splnění. Xxxxxx xx měla xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxx zajišťující, xx xxxxxxxxx údaje xxxxx x dispozici xxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxx seznam xxxxxxxxx a aby Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(91)

Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx provádění operačního xxxxxxxx by xxx xxxxxxxx nést xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx účel. X xxxx xx xxxx xxx určeny příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x monitorovacího výboru. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx zasílá Xxxxxx.

(92)

Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podpory, xxxx xx xxx x každém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx portál xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x operačním xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxx podporovaných x xxxxx každého operačního xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx přístupné rovněž x jediné oficiální xxxxxx xxxxxxx Xxxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx přístup x informacím zveřejňovaným xxxxxxxxx státy. Tyto xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx veřejnosti x xxxxxxx daňovým xxxxxxxxxxx Xxxx poskytovat xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x konkrétní xxxxxxxxx x xxx, xxx xx vynakládají xxxxxxxx prostředky Unie x xxxxx ENRF. Xxxxx xxxxxx xxxx xx mělo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sloužit x xxxxx další xxxxxxxxx možnosti xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 95/46/ES (17), xxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnovat xxxxx fyzických xxxx.

(93)

Xx xxxxxx doplnění x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx prvků xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx být xx Xxxxxx přenesena pravomoc xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Smlouvy x xxxxxxxxx EU, xxxxx xxx o určení xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx doby xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx procentuálních xxxxxx xxxxxxxxxx xx orientačního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx způsobilých operací x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jednotlivých xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, zdravotních, bezpečnostních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a obnovu xxxxxx biologické rozmanitosti x ekosystémů v xxxxx udržitelného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx účinnosti rybářských xxxxxxxx, xxxxxxxx kritérií xxx výpočet xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývajících ze xxxxxxxxxx obtíží xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vymezení případů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxx xxxxx xxxxxxxx přerušení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plateb, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx určení xxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx pro používání xxxxxxxxxx oprav xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx rámce xxxxxxxxxx xxxxxxx monitorování x xxxxxxxxx.

(94)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx nařízením (ES) x. 1198/2006 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(95)

Xxx xxxxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx i xx xxxxxxx úrovni. Xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx zajistit, xxx xxxx příslušné dokumenty xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x vhodným xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx.

(96)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx ročního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxx závazky x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v členění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů x jejich xxxx, xxxxxxxxx pracovních plánů xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pomoci x xxxxxxx Komise, xxxxxxxxxxxx xxxx, xx existují xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinností x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx své povinnosti x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx politiky, xxxxx xxxx částečné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zrušením xxxx xxxxxxx Unie xx operační xxxxxxx xxxx její části. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 182/2011.

(97)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx řád, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx X a XX xxxxx XX, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx různých xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, vzor, xxxxx xx xxx členskými xxxxx použit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, stanovení zvláštních xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zasílané xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zdroji xxxxx, xxxxx x předkládání xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, které mají xxx zahrnuty xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx vykonávány v xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) č. 182/2011 x xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(98)

Xx účelem zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxx změnách xxxxxx priorit, stanovení xxxxxxxx xxx předkládání xxxxx poskytovaných xxxxxxxx xxxxxx, technické xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x pokyny xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) x. 182/2011. V xxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx postup.

(99)

Jelikož xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx být x xxxxxxx strukturální xxxxxx, x nimiž se xxxxxxx státy xxxxxxxx xxx rozvoji xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxx xxxxx jich x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Unie, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x XX. V xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx dosažení těchto xxxx.

(100)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nařízení xxxxxxxxx režimy podpory xxxxxxx xxxxxxxxx (ES) x. 2328/2003, xxxxxxxxx (XX) č. 861/2006, xxxxxxxxx (XX) x. 1198/2006, nařízením (XX) x. 791/2007, xxxxxxxxx (XX) x. 1255/2011 x článkem 103 xxxxxxxx (ES) č. 1224/2009. Xxxxxxx nařízení x ustanovení xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx 1. ledna 2014. Xxxxx xxxxxxxxx xx však xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx změny xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx nařízení (ES) x. 1198/2006 nebo xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx xxxxx vztahuje xx xxx 31. xxxxxxxx 2013.

(101)

Je vhodné xxxxx xx xxxxxxx xxxx použitelnosti tohoto xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení (EU) x. 1303/2013. Toto xxxxxxxx xx xx xxxxx mělo použít xx 1. xxxxx 2014,

XXXXXXX TOTO NAŘÍZENÍ:

XXXXX I

PŘEDMĚT, XXXXXX XXXXXXXXXX A XXXXXXXX

Xxxxxx 1

Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx vymezuje xxxxxxxx xxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx mořského práva;

c)

udržitelného xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Územní působnost

Toto xxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx území Unie, xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx stanoveno jinak.

Xxxxxx 3

Definice

1.   Pro účely xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) č. 1380/2013, xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 1379/13, xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009 x článku 2 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013.

2.   Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxx:

1)

„společným xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx“ xxx systémů x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx situační xxxxxxxxxxxxxx x činnostech xx moři;

2)

„xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vzájemně výhodné xxx různá xxxxxxx xxxx odvětvové politiky, xxx xxxx uvedeny xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, a xxxxxxx xxxx možné xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oblastech xxxxxxxx;

3)

„xxxxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx“ xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1224/2009;

4)

„Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxx xxx“ xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx společného a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje;

5)

„xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oblastí“ xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx či xxxxxx xxxx xxxxxxx či xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanosti v xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxxxx, hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx byla xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

6)

„xxxxxxx“ xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx komerční xxxxxxx, jak xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

7)

„xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx používaných xxx xxxxxxx xxx xxxxx;

8)

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2002/413/ES (18);

9)

„integrovanou xxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Unie xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx;

10)

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxx Unie, xxxxxx xxxxx xx podpořit xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx odvětví, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v námořní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce;

11)

„integrovaným námořním xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxxx cílem je xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

12)

„xxxxxxx xxxxxxxxxx námořních xxxxxxx“ xxxxxx, kterým příslušné xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a sociálních xxxx;

13)

„xxxxxxxxx“ xx rozumí xxxxxx xxxxxxx;

14)

„drobným pobřežním xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx menší xxx 12 xxxxx, xxxxx nepoužívají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 3 x xxxxxxx I xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 26/2004 (19);

15)

„xxxxxxxx provozovanými xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rybářského loďstva Xxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXX

XXXXXXXX X

Xxxxxxx Evropského xxxxxxxxx x rybářského xxxxx x jeho cíle

Xxxxxx 4

Zřízení

Zřizuje xx Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx fond (ENRF).

Xxxxxx 5

Cíle

XXXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, ekologicky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx odpovědné;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx a komplexního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx námořní xxxxxxxx Xxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx politiku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx politiku;

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxx Xxxx

XXXX xxxxxxxx xx strategii Xxxxxx 2020 x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politiky. Naplňuje xxxx xxxxxxx priority Xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx činností, které xxxxxxxx xxxxxxxxx tematické xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013:

1)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx omezení;

x)

xxxxxxx x obnova xxxxx xxxxxxxxxx rozmanitosti a xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx kapacitou a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

x)

zvyšování xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx drobného xxxxxxxxxx loďstva x xxxxxxxx bezpečnosti nebo xxxxxxxxxx podmínek;

x)

poskytování podpory xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, inovací xxxxxx xxxxxxxxx energetické xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

rozvoj xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx dovedností x xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

2)

Xxxxxxx environmentálně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx těchto specifických xxxx:

x)

xxxxxxxxxxx podpory xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v případě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxx x obnova xxxxx xxxxxxxxxx rozmanitosti x xxxxxxxx ekosystémů xxxxxxxxxxxxx s akvakulturou x xxxxxxx akvakultury xxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxx x vysokou xxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx, zdraví x xxxxxxx životních xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx;

x)

rozvoj xxxxxxx přípravy, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

3)

Podpora xxxxxxxxx xxxxxxxx rybářské politiky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx:

x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx podpory xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx institucionální xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx zvýšila xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

4)

Xxxxxxxxx zaměstnanosti x územní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x mobility xxxxxxxxxx sil x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závislých xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx odvětví xxxxxxxx x do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5)

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx specifických xxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zpracování x xxxxxxx xx xxx.

6)

Xxxxxxx xxxxxxxxx integrované xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX II

Sdílené a xxxxx xxxxxx

Článek 7

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx, na něž xx vztahuje hlava X, xxxx xxxxxxxxxxx x XXXX x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx Xxxx x členskými xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxx XX, jsou xxxxxxxxxxx x XXXX v xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX III

Obecné xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx

Článek 8

Xxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je xxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx článku, použijí xx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxx x odvětví xxxxxxxx a akvakultury xxxxxx 107, 108 x 109 Xxxxxxx x fungování XX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx 107, 108 a 109 Xxxxxxx o xxxxxxxxx EU xx xxxx nepoužijí xx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx článku 42 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, se xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx I Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx 107, 108 x 109, xxxx Komise x souladu x xxxxxxx 108 Xxxxxxx x fungování XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 349 Xxxxxxx x fungování XX xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx se tím xxxxxxxx xxxxxxxx obtíže xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx regionech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostrovní povahou x xxxxxxxxx polohou.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx ENRF xx xxxxxxx xxxxxxxx předběžné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX.

KAPITOLA XX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx operace

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxxxx žádostí

1.   Žádosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxx podporu x ENRF x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 4 tohoto článku, xxxxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx porušení předpisů xxxxx xxxxxx 42 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1005/2008 (20) xxxx xx. 90 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009;

x)

xxxxxxx xx xxxxxxx, řízení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plavidel xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) x. 1005/2008 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx třetí xxxx podle xxxxxx 33 xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rybářské politiky xxxxxxxx takto v xxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx parlamentem x Xxxxx; xxxx

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/99/XX (21), pokud xx xxxxxx žádost o xxxxxxx xxxxx hlavy X xxxxxxxx XX xxxxxx nařízení.

2.   Příjemce xx xxxxxx xxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx. 1 xxxx. a) xx d) xx xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxx xxxx let xx uskutečnění poslední xxxxxx xxxxxx příjemci.

3.   Žádosti xxxxxx provozovatelem xxxxxx xxxxxxxxx v určeném xxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx příslušným orgánem xxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů Evropských xxxxxxxxxxxx (22) v rámci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ENRF.

4.   Komisi xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x článkem 126, xxxxx xxx x:

x)

xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, trestného xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx jeden xxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dat xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxxx xxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádost x xxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx x xx se x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx XXXX nedopustili xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vnitrostátního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 93 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009 xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytne na xxxxxx xxxxxx členského xxxxx informace xxxxxxxx xx svém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxx je uvedeno x xxxxxx 93 xxxxxxxx (ES) x. 1224/2009.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

V xxxxx ENRF xxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx schopnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx rybářských xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností, xxxx-xx x xxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxx;

d)

xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

f)

xxxxx vysazování xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx ochranu x právním předpisu Xxxx, nebo x xxxxxxx experimentálního xxxxxxxxxx xxx.

HLAVA III

FINANČNÍ XXXXX

Xxxxxx 12

Xxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx ENRF podle xxxxx V xxxxxx xxxxxxxx se xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxxxxx (EU) č. 1303/2013.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxx hlavy XX xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Komise x xxxxxxx s xx. 58 odst. 1 písm. a) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) x. 966/2012 (23).

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxx xxxxx Xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX, Xxxxxxx) č. 966/2012 x xxxxxxxx x článkem 123 xxxxxx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X souladu x články 30 x 53 xxxxxxxx (XX, Xxxxxxx) x. 966/2012 xx použije xxxxxx řádného finančního xxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x ENRF xxx období 2014 xx 2020 v xxxxx sdíleného řízení, xxxx 5 749 331 600 EUR x xxxxxxx cenách x xxxxxxx s ročním xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx XX.

2.   Xxxxxx 4 340 800 000 XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx trh x zpracování x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx členských xxxxx xxxxx kapitol X, XX, III, XX a XXX xxxxx X, x xxxxxxxx xxxxxx 67.

3.   Xxxxxx 580 000 000 XXX z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx kontrolní x xxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx 76.

4.   Xxxxxx 520 000 000 XXX x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx shromažďování xxxxx podle xxxxxx 77.

5.   Xxxxxx 192 500 000 EUR x xxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle kapitoly X hlavy X. Xxxx xxxxxxxxx nepřekročí xx xxx:

x)

6 450 000 EUR xxx Xxxxx x Madeiru,

x)

8 700 000 XXX xxx Xxxxxxxx xxxxxxx,

x)

12 350 000 EUR xxx francouzské nejvzdálenější xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 349 Smlouvy x xxxxxxxxx EU.

6.   Xxxxxx 44 976 000 XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx xxxxx článku 67.

7.   Xxxxxx 71 055 600 XXX z xxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x odstavci 1 xx přidělí xx xxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx xxxxxxx politiky xxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxx V.

8.   Členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4.

Xxxxxx 14

Xxxxxxxxxx prostředky x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx z XXXX xxx období 2014 xx 2020 v xxxxx sdíleného řízení xxxxx xxxxxxxx X x XXX hlavy XX, xxxx 647 275 400 EUR x běžných xxxxxx.

2.   Xxx xxxxx hlavy XX xxxxxxx X x XX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxx cíle xxxxxxx x xxxxxxxx 82 x 85 stanoveno x příloze XXX.

3.   Xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx procentuálních podílů xxxxxxxxx x odstavci 2 v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx maximálně x 5 % hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 126, xxxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX.

Xxxxxx 15

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxx I x XX xxxxxx potřeby xxxxx orientačního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX x do 30. xxxxxx 2017 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx aspektech XXXX.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

1.   Prostředky xxxxxxxx pro závazky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 13 xxxx. 2 xx 7 xxx xxxxxx 2014 až 2020 x xxxxxxx x xxxxxxxx x příloze XX jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx xxx x xxxxx X, x xxxxxxxx článků 76 x 77:

i)

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x odvětvích xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxx,

xx)

úroveň xxxxxxxx x odvětvích xxxxxxxx x mořské x sladkovodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpracování, x

xxx)

xxxxx drobného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

b)

pokud xxx o články 76 x 77:

i)

xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx kontrolována, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxx;

xx)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu, xxx jsou dostupné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx provedených na xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx;

xxx)

xxxxxx xxxxx dotčeného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx loďstva xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx akvakultury, rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx stát xxxxxxx, x

xx)

xxxxxxxx zdroje xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx členského xxxxx týkajících se xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxx zdrojům x xxxxxxxxxx prostředkům xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx shromažďování xxxxx.

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1198/2006 a xxxxxxxxxx spotřeba xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 861/2006.

2.   Xxxxxx přijme xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX X

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx řízení

Xxxxxx 17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxx Unie xxxxxxxxxxx x xxxxxx 6, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x XXXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xx. 18 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxxxx xx 31. xxxxxx 2014 xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx přijímají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 127 odst. 2.

Xxxxxx 18

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxxx prvků xxxxxxxxx x xxxxxx 27 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 xxxxxxxx program xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx situace x xxxxxxxx silných x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x hrozeb x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx nutno xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, případně x xxxxxx přímoří, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx příslušné priority Xxxx stanovené x xxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx, a případně xxxx xxx x xxxxxxx s víceletým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 34 xxxxxxxx (EU) x. 1380/2013, x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx 2008/56/XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zmírňování xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx posuzovány xx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx, s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx příslušných xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxx 27 nařízení (XX) x. 1303/2013 xxxxxxxxxxx, že:

x)

pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx zahrnuté x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx společných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 109 tohoto xxxxxxxx;

xx)

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx priorit Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x analýzy xxxxx písmene x) xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností xxxxx xxxxxx 34 tohoto xxxxxxxx popis xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx rybolovné xxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 22 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013. Xxxxxx se xxxxx xxxxx metody xxx xxxxxxx prémie xxxxxxxxx podle xxxxxx 33 x 34 xxxxxx xxxxxxxx;

xxx)

přidělení finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x dostačuje x xxxxxxxx stanovených xxxx;

x)

případně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx 2000, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 92/43/XXX (24) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ucelené xxxx oblastí obnovy xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 8 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013;

d)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 9 a xxxxxxx XX xxxxxx nařízení x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 19 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013;

x)

popis xxxxxxxxxxxxx rámce xx xxxxxx xxxxxx 22 x xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013;

x)

xxxxxx vybraných opatření, xxxxxxxxxxxx podle priorit Xxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výběr xxxxxxxxxxx x akvakulturních xxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxxx XXX;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlavy X xxxxxxxx III;

x)

x xxxxxxxxx xxxxxxx, kde xxx více xxx 1 000 xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx, konkurenceschopnost x xxxxxxxxxxxx drobného xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x plán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 56 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 x opatření, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

finanční plán, xxxxx xx xxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx 20 xxxxxxxx (XX) č. 1303/2013 a x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx Komise podle xx. 16 xxxx. 2 xxxxxx nařízení x který zahrnuje:

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx celkový příspěvek XXXX plánovaný na xxxxx xxx,

xx)

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky XXXX x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx pomoc; xxxxxxxx xx obecného pravidla xxxxxxxxxxx x čl. 94 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvádí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x míry xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx podporu xxxxxxxx x článcích 33 x 34, xx. 41 xxxx. 2, xxxxxxxx 67 x 70, xx. 76 xxxx. 2 písm. x) až x) x f) xx x), čl. 76 xxxx. 2 písm. x) x článku 77 xxxxxx xxxxxxxx.

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx XXX x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

i)

určení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 123 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 x xxx informaci xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x kontroly;

xx)

xxxxxx xxxxxxxxxxx úloh místních xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx (FLAG), xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx komunitně xxxxxx xxxxxxxxx místního xxxxxxx;

xxx)

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hodnocení, xxxxx x xxxxxxxx složení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxx 48 xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013;

xx)

xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 119 tohoto nařízení;

x)

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013 x xxxxxxxx konzultace x xxxxxxxx;

x)

xxx cíl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 6 bodu 3 xxxx. b) a x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx čl. 17 odst. 3:

x)

xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x vynucování, x xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx a jejich xxxxxx xxxxxxxx vybavení xxx xxxxxxxx, inspekci x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxx, letadel x vrtulníků,

xx)

xxxxxx cíle xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, x využitím xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 109,

iii)

specifické xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x prioritami Xxxx xxxxx xxxxxx 6, x podrobný xxxxx podle kategorie xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx 3 xxxx. x) x x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) č. 199/2008:

x)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xx. 25 odst. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013;

xx)

popis xxxxxxx xxx ukládání xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx;

xxx)

xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x administrativního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů;

Xxxx operačního xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xx xxxxxxxx x souladu x článkem 21 xxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx program xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 67 xxxx. 1 xxxx. x), c) a x) nařízení (XX) x. 1303/2013 x xxxxxxxxxxx nákladů xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x článkem 96 tohoto xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxxxx činností podle xx. 40 odst. 1 a článků 53, 54 x 55, xx. 56 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxx 67 tohoto xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx zahrnuty xxxxxx xxxxxxxxx x předběžných xxxxxxxx pro xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxx 62 xxxxxx xxxxxxxx.

3.   Komise xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jednotlivých částí xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx článku. Xxxx xxxxxxxxx akty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 127 xxxx. 3.

Xxxxxx 19

Xxxxxxxxx operačního xxxxxxxx

1.   X výhradou xxxxxx 29 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx akty, xxxxx schválí xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku Xxxxxx xxxxxxxxx, zda opatření xxxxxxx x čl. 18 odst. 1 xxxx. x) bodu xx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zjištěnou xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 20

Změna xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jimiž xxxxxxx xxxxx operačního programu.

2.   X xxxxx přizpůsobení xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Komise xxxxxxxx xxxxx dva xxxx xxxxxxxxx akty, xxxx xxxxxxx veškeré xxxxx xxxxxxx Unie x xxxxxxx xxxxxxxx vynucování x xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 17 xxxx. 3 x xxxxxxxxxxxxxx způsobilých xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx. Tyto prováděcí xxxx xx přijímají x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 127 xxxx. 2.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx operačních programů x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 tohoto xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přijatý x xxxxxxx x xx. 22 odst. 2.

Xxxxxx 21

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

1.   Xxx xxxxx použití xx. 18 odst. 1 xxxx. x) tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Komisi xxxxxxxx xxxxx shromažďování xxxxx podle čl. 4 odst. 4 xxxxxxxx (XX) x. 199/2008, a to xx 31. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx dosud xxxxx stávající plán, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx těchto xxxxx xxxx xxx x souladu x xx. 4 xxxx. 2 uvedeného nařízení.

2.   Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx schválí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, do 31. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

Xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

1.   Xxxxxx xxxx přijmout xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx:

a)

schvalování xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx změn operačních xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxx x platnost x četnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

c)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx čl. 20 odst. 3,

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx prováděcí xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 127 xxxx. 3.

2.   Xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x případě:

a)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx podmínky, že xxxxxxxxxxxx 10 % xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie;

b)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo zrušení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxx programů xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxx uvedených x xx. 20 odst. 3, jakož x x xxxxxxx dalších xxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xx. 18 odst. 1 xxxx. x).

3.   Odstavec 2 xx nepoužije xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 33, 34 x x xx. 41 xxxx. 2.

XXXXXXXX II

Programování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx 23

Xxxxx pracovní xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx provádění xxxxx XX xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx kapitolách. X xxxxxxx xxxxxxx I x XX xxxxx XX xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 127 xxxx. 3.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx programy xxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, jež xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxx stanovenými x xxxxxxxx 82 a 85. Xxxxxxxx také xxxxxx částky xxxxxxxxx xx xxxxxx činnost, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x informace x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx;

x)

xxx granty x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx stanoví xxx, xxx bylo xxxxx xx nejlépe xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx operačním xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXX I

Udržitelný xxxxxx xxxxxxxx

Článek 24

Specifické xxxx

Xxxxxxx v rámci xxxx kapitoly přispívá x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx Unie stanovené x xx. 6 xxxx 1.

Xxxxxx 25

Obecné xxxxxxxx

1.   Majitel xxxxxxxxxx plavidla, který xxxxxxx xxxxxxx podle xxxx kapitoly, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxx xxxxxxx pěti xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxx podpora xxxxxxxx skutečně xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx období xxxxxxxxx, xxxxxx členský xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx kapitole xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

3.   Celkový xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 33 x 34 x výměnu xxxx xxxxxxxxxxx hlavních nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 41 xxxxxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxxx hodnot:

x)

6 000 000 XXX, nebo

b)

15 % xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xx. 6 xxxxxx 1, 2 x 5.

4.   Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX xx xxxxxxxx xxxxxxx v xx. 29 odst. 4 nepřekročí 5 % xxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

5.   Xxxxxxx majitelům xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 33 se xxxxxx xx xxxxxxx udělené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 34 xx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx

1.   Xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxx projekty xxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx nových xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vybavení, xxxxxx xxxx zdokonalených xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx nebo zdokonalených xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxx.

2.   Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx subjektem xxxxxxx xxxxxxxx státem xxxx Unií. Xxxxx xxxxxxx nebo technický xxxxxxx xxxxxxx výsledky xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Výsledky xxxxxxx financovaných v xxxxx xxxxxx článku xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zveřejňovány x xxxxxxx s xxxxxxx 119.

Xxxxxx 27

Xxxxxxxxxx xxxxxx

1.   V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx posuzující xxxxxxxxxxxxxxx projektů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx podporu xxxxx xxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doporučení x xxxxxxx environmentální xxxxxxxxxxxxx, xx zaměřením na xxxxxxx a pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rybolovných xxxxxxxx xx xxxxxx, suchozemské x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenství v xxxxxxx obchodních x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, akademickými, odbornými xxxx xxxxxxxxxxx subjekty xxxx xxxxxxxx poskytujícími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3.   Podpora xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx rybářů, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.   Xxxxx podpora xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx 4 000 XXX, xxxx xxx příjemce xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zrychleného xxxxxx.

Xxxxxx 28

Partnerství mezi xxxxx a xxxxxx

1.   S xxxxx xxxxxxxx předávání xxxxxxxx mezi xxxxx x rybáři xxxx XXXX xxxxxxxxxx:

a)

xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x partnerství xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjekty x rybáři xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rybářů, x xx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

b)

xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x písmenem x).

2.   Činnosti xxxxxxx x odst. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxx činnosti x oblasti xxxxxxxxxxxxx x správy údajů, xxxxxx, xxxxxxx projekty, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 může xxx xxxxxxxxxx veřejnoprávním subjektům, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx rybářů, xxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxx organizacím.

Xxxxxx 29

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tvorby pracovních xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

1.   X xxxxx podpořit xxxxxx kapitál, xxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxxxx xxxxxx může XXXX xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, šíření xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povahy x inovačních xxxxxxx x osvojování nových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, zdravím, bezpečností, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, inovacemi x xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx sítí a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx mezi muži x xxxxxx, podporu xxxxx xxx v xxxxxxxxxx komunitách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zastoupených xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pobřežního xxxxxxxx xxxx rybolovu xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx;

c)

xxxxxxxx dialog xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx partnerů x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stran.

2.   Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx manželkám nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx – x míře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx – životním xxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx rybářů, xx xxxxxxxx uvedených v xx. 2 písm. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/41/XX (25).

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 písm. x) xxx poskytnout xxx xxxxx xxxxxxx přípravy xxxx mladších 30 xxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“), x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx. Tato xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx rybářské xxxx xxxxxxxxxxx drobný pobřežní xxxxxxx, xxxxx xx xx vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx věku xxxxxxx 50 xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxxxxxx rybolovných xxxxxxxxx x zachování xxxxxxxx biologických xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx obsaženou x xxxxxxxx (EU) č. 1380/2013. Stážisté xxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 50 xxx.

4.   Podpora xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx profesionálním xxxxxxx xx pokrytí xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx poplatky a xxxxxxxx se xx xxxxxxx xx. 65 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 x přihlédnutím k xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu. Tato xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 40 000 XXX xxx xxxxxxx příjemce během xxxxxxxxxxxx období.

Xxxxxx 30

Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx

1.   XXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rybářů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x nabídkou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, environmentálních xxxxxx x oblasti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx rybolovu.

2.   Podpora xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx:

x)

xxxxxxxx podnikatelský xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x)

xxxx xxxxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxxx, xxxxx mohou být xxxxxxx prostřednictvím operací xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 29 xxxx. 1 xxxx. a).

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx x hlavním xxxxxxxxx xxxxxx váží xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.   Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nepřesáhne 50 % xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx žádného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 75 000 EUR.

Xxxxxx 31

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mladých rybářů

1.   XXXX xxxx poskytovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

jehož xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxx 24 xxxxx,

x)

xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx,

x)

jehož xxxxx je xxxx 5 x 30 xxxx, x

x)

jež patří xx skupiny xxxxxxx, x které zpráva x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013 xxxxxxxxx vyváženost x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx tuto xxxxxxx.

3.   Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxx“ xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx rybářské xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx xxx 40 xxx x odpracovaly xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx odborný výcvik. Xxxxxxx státy mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx byli xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 25 % xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx vyšší než 75 000 XXX xx xxxxxxx xxxxxxx rybáře.

Xxxxxx 32

Xxxxxx x xxxxxxxxxx

1.   X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ENRF xxxxxxxxxx investice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2.   Podpora xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx majitelům xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x investici xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx rybářské plavidlo xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx jednou pro xxxxxx druh xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx období. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednotlivců, xxxxxxx xxx téhož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx jednou xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.   Xxxxxx xx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx pravomoci x xxxxxxx x xxxxxxx 126, xxxxx jde x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 33

Xxxxxxx zastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   XXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx:

a)

xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jak jsou xxxxxxx v xxxxxxxx 12 x 13 xxxxxxxx (EU) x. 1380/2013, nebo xxxxxxxx xxx zachování xxxxxx xxxxx článku 7 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx biologického klidu;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxx o partnerství x xxxxxxx udržitelného xxxxxxxx xxxx jejích xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1967/2006 (26) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijatého xxxxx článků 9 x 10 nařízení (XX) č. 1380/2013, xxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxxx poradenství xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 x xx. 2 xxxx. 5 xxxx. a) xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013.

2.   Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 lze x xxxxxx 2014–2020 xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxx měsíců xx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

x)

majitelům xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxx aktivní xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx po xxxx nejméně 120 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx předcházejících xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, nebo

b)

xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx palubě xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxx zastavení, xxxxxxx 120 dnů xxxxx xxxx kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x podporu.

4.   Veškeré xxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx pozastavují. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx dané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x daném xxxxxx xxxxxxxxx zastavení.

Xxxxxx 34

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   XXXX xxxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxx zastavení rybolovných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rybářských xxxxxxxx xx předpokladu, xx:

a)

xxxx xxxxxxxxx xx uvedeno x operačním programu xxxxxxxx x xxxxxx 18; x

b)

trvalé zastavení xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx plánu xxxxx xx. 22 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx není efektivně xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx skupinu.

2.   Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xx xxxx nejméně 90 dnů xx xxx během xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx

b)

rybářům, xxxxx pracovali na xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx plavidla Xxxx, xxxxxxx xx týká xxxxxx zastavení, xxxxxxx 90 xxx za xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x podporu.

3.   Daní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předloží příjemci xxxxxxxxxxx xxxxxx. Vyrovnávací xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx dva xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx 31. prosince 2017.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se vyplatí xxxxx xx trvalém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacity x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xx trvalém xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx zaregistrovat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxx let xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Snížení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rybolovné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vede x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxx II xxxxxxxx (XX) č. 1380/2013.

6.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxx udělit pro xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx jiných xxxxxxxx než komerční xxxxxxx.

Xxxxxx xxx x xxxxx zachování námořního xxxxxxxx udělit xxxxxxx xxx trvalé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxx 35

Xxxxxxxx xxxxx xxx případy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jevů a xxxxxxxxxxxx katastrof

1.   XXXX xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx rybářských xxxxxxxx v případech xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Pro xxxxx xxxxxxxx 1 xx „vzájemným xxxxxx“ xxxxxx systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státem v xxxxxxx s vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jsou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx unijními nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.   Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx:

x)

xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xx fondu x výběry x xxxxx x

x)

xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přidělení xxxxxxxxxxxx za vzniklé xxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro zřízení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména pokud xxx x poskytování xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxxxx klimatických xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx moři xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x xxx xxxxxx xxx dodržováním xxxxxx pravidel. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx x podmínkách xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

6.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ekologické xxxxxx xxxx xxxxxx xx moři xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

7.   Xxxxxxxx příspěvky xxxxxxx x odstavci 1 xx vztahují xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů nejsou xxx podporu způsobilé. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx uplatněním xxxxxx pro každý xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

8.   Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx1 xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nepříznivými klimatickými xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nehodami xx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx během předešlých xxx xxxxxxxxxxxx let.

9.   X XXXX xxxxx přispět xx xxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx.

10.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx rozhodnou xxxxxx xxxxxxx způsobilé xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 36

Podpora systémů xxx xxxxxxxxxxx rybolovných xxxx

1.   Xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rybolovným xxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxx navržení, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx rybolovných práv.

2.   Podpora xxxxx xxxxxx xxxxxx xx poskytuje xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobám xxxx organizacím rybářů xxxxxxx xxxxxxxxxx členským xxxxxx, xxxxxx uznaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 37

Xxxxxxx přípravy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x regionální spolupráce

1.   X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 7, 8 a 11 xxxxxxxx (EU) x. 1380/2013 x xxxxxxxxxx spolupráce xxxxx xxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxxxxx může ENRF xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx, vývoj x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vypracování x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x přípravu x provádění xxxxxxxx xxx zachování zdrojů x regionalizaci.

2.   ENRF xxxx xxxxxxxxxx xxxxx obnovení xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxx obnovení plánováno xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx.

Xxxxxx 38

Omezení dopadu xxxxxxxx xx mořské xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochraně xxxxx

1.   Za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mořské xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výmětů x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx využívání živých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xx. 2 xxxx. 2 nařízení (XX) x. 1380/2013 xxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx druhovou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výměty xxx, xx předcházejí xxxxxxxxxx úlovkům xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx, nebo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úlovky, xxxxx xxxx být xxxxxxxx x souladu x článkem 15 xxxxxxxx (XX) č. 1380/2013;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx nebo mořské xxx;

x)

xxxxxxxx chránícího xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx chráněným xxxxxxxx Xxxx 92/43/XX nebo xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/147/ES (27), xx předpokladu, xx xxx xxxx narušena xxxxxxxxxxx rybolovných xxxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xx. 11 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx regionech xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx x udržitelnému x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx jednou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.   Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 má xxxxxxxxxxxx lepší xxxxx xxxxxxxxx xxxx prokazatelně xxxxx dopad xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx než standardní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátního právního xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1380/2013.

5.   Xxxxxxx xx poskytuje:

x)

majitelům xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxx aktivní plavidla x xxxxx prováděla xxxxxxxxxx činnost na xxxx xx dobu xxxxxxx 60 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx předcházejících xxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx;

x)

xxxxxxx, kteří vlastní xxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx rybářského xxxxxxxx Xxxx xx xxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státem.

Xxxxxx 39

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx mořských xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1.   X cílem xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přechod xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxx s xx. 2 odst. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1380/2013, a xx xxxxxx xxxxxxx dopadu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ENRF podporovat xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx vyvíjet xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx ve spolupráci x vědeckým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uznaným xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx výsledky těchto xxxxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxx subjektu.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vhodně xxxxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxx 119.

4.   Xxxxx xxxxxxxxxx plavidel xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5 % xxxxx xxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxx nebo 5 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x hrubé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxx žádosti. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zdůvodněných xxxxxxxxx a na xxxxxxx doporučení Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx rybářství (XXXXX) xxxxxxxxx rozhodnutím Komise 2005/629/XX (28) xxxx Komise xxxxxxxx projekty, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rybolov pro xxxxxxx účely x xxxxxxx x článkem 33 xxxxxxxx (ES) x. 1224/2009 x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dotčenému xxxxxxxxx xxxxx.

6.   Xxxxx příjmy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 68 xxxx. 6 xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013.

7.   Xxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxx „xxxxx příjmy“ xxxxxx xxxxxx xxxxxx x prvního xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavádění x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 40

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx biologické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x rámci udržitelného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   V xxxxx xxxxxxx a xxxxxx mořské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxx tyto xxxxxxx:

a)

xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx statických xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxx x rozvoji xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x hodnocení;

c)

přispívání x lepšímu řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

d)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx ochranu x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX 2000 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxxxxxxx 2008/56/XX a xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovišť;

x)

řízení, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX 2000 x souladu xx xxxxxxxxxx 92/43/EHS x 2009/147/XX, v xxxxxxx x xxxxxxx rámci xxxxxxxxxxxxx prioritní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 92/43/XXX;

x)

xxxxxx, xxxxxx x monitorování xxxxxxxxxx mořských xxxxxxx x ohledem na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 13 xxxx. 4 xxxxxxxx 2008/56/XX;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rybářů x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx biologické xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx savci a xxxxx chráněnými xxxxxxxxxx 92/43/XXX x 2009/147/XX;

x)

účast xx xxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mořských x xxxxxxxxxx stanovišť xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rybích xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxxxx;

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxxx států. Xxxxxxx xxxxx dále zajistí, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx náhrady xxxx.

3.   Xxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxx vědecké či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, rybáři xxxx organizace xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nevládní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rybářů nebo xx xxxxxxxxx XXXX.

4.   Komisi xx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxx akty v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 126, xxxxx xxx x vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 41

Xxxxxxxxxxx účinnost x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

1.   Xx účelem zmírnění xxxxxx xxxxx klimatu x xxxxxxxx energetické xxxxxxxxx rybářských xxxxxxxx xxxx XXXX podporovat:

x)

investice xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměřené na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx skleníkových xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx způsobilé za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rybolovného xxxxxxxx;

x)

xxxxxx a programy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

c)

studie, jejichž xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohonných xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plavidel.

2.   Podpora xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx motorů xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxx, má-li nový xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx výkon x xX xxxx xxxxx xxxxxxxxx;

b)

pro plavidla x xxxxxxx xxxxx xxxx 12 a 18 metry, xx-xx xxxx nebo modernizovaný xxxxx výkon v xX xxxxxxx x 20 % nižší než xxxxx xxxxxxxxx;

c)

xxx xxxxxxxx x celkové xxxxx xxxx 18 x 24 metry, má-li xxxx xxxx modernizovaný xxxxx xxxxx x xX xxxxxxx x 30 % xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

3.   Podpora xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xx výměnu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx byla xx xxxxxx o xxxxxxxxx kapacitě podle xx. 22 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1380/2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rybolovnými xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx.

4.   Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hlavních xxxx pomocných xxxxxx, xxxxx xxxx úředně xxxxxxx v xxxxxxx x čl. 40 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xX xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx loďstva Xxxx.

5.   Pro xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx, xx podpora xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx poskytuje pouze xxx výměně xxxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxx xxxxxxxxx motoru, xxx xxxxx xxxx shoda xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 41 xxxxxxxx (XX) č. 1224/2009 x xxxxx byly xxxxxxx zkontrolovány s xxxxx zajistit, aby xxxxx motoru xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

6.   Snížení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx písmenech.

7.   Aniž xx xxxxxx xx. 25 xxxx. 3, podpora x XXXX xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyšší x těchto xxxxxxxxx xxxxxx:

x)

1 500 000 XXX, xxxx

x)

3 % finanční xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx priority Unie xxxxxxxxx x xx. 6 xxxxxx 1, 2 x 5.

8.   Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odvětví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xx xxxx 60 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx motorů podle xxxxxxxx 2 xx xxxx programové xxxxxx.

9.   Xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 se xxxxxxxxx pouze majitelům xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx víckrát xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx investice.

10.   Komisi je xxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxx x přenesené xxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 126, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilých xxx podporu xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx článku.

Xxxxxx 42

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nežádoucích xxxxxx

1.   X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ryb xxxx XXXX podporovat:

a)

investice poskytující xxxxxxxxx xxxxxxxx přidanou xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvádění xx xxx a přímý xxxxxx vlastních úlovků;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx uvedená x xxxx. 1 xxxx. x) je podmíněna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lovných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, která xxxxxxxxx rybolovnou xxxxxxx xx moři xx xxxx nejméně 60 xxx během xxxx xxxxxxxxxxxx let xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx.

Xxxxxx 43

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

1.   Xx xxxxxx posilování kvality, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zvyšování xxxxxxxxxxx účinnosti, xxxxxxxxxx x ochraně životního xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ENRF xxxxxxxxxx investice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rybářských xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

2.   Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxx úlovků v xxxxxxx s článkem 15 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013 x xx. 8 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxx (XX) x. 1379/2013, xxxxx i xxxxxx přidané xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxx investice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx vykládky x xxxxxxxxxx.

3.   Za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXXX podporovat xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx modernizace přístřešků.

4.   Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx vykládky xxxx nových xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x rostliny

1.   Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx zdravotních, bezpečnostních x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxx investice:

x)

xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pracovních xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 29, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx;

x)

do xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 32, xx xxxxxxxx stanovených v xxxxxxxx xxxxxx;

x)

do xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx článků 38 x 39, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxxx xxxxx xxxxxx 41, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx ulovených xxx podle xxxxxx 42, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xx xxxxxxxxxx přístavů, xxxxxxxxxx a míst xxxxxxxx podle xxxxxx 43, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx.

2.   XXXX xxxx poskytovat xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxx xxx mladé xxxxxx xxxxx xxxxxx 31 x xx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx, x xxxxxxxx požadavku xxxxx odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

3.   XXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 26, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 27 x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx v xxxxxxx x článkem 28.

4.   X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vnitrozemskými xxxxxx xxxx XXXX podporovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doplňkové xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 30.

5.   Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx rozumí:

x)

odkazy xx rybářská plavidla x xxxxxxxx 30, 32, 38, 39, 41 x 42 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

b)

xxxxxx na xxxxxx prostředí x xxxxxx 38 xxxxxx xx prostředí, xx xxxxxx xxxxxx vnitrozemské xxxxxxxx xxxxxxxx.

6.   Xx xxxxxx xxxxxxx a rozvoje xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxx, obnovu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx soustavy XXXXXX 2000, na xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x souladu xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2000/60/XX (29), xxxxxx xxxx pro xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ryb, xxxx xx dotčen xx. 40 odst. 1 xxxx. e) xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

výstavbu, xxxxxxxxxxx xxxx instalaci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx jejich vědecké xxxxxxxx, monitorování a xxxxxxxxx.

7.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx podporu xxxxx xxxxxx článku, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

KAPITOLA XX

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx 45

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx přispívá k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx stanovených x xx. 6 xxxx 2.

Xxxxxx 46

Xxxxxx podmínky

1.   Xxxxxxx x xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx není v xxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.   Xxx účely xxxxxx xxxxxx předloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx odvětví podnikatelský xxxx, x pokud xx výše xxxxxxxx xxxxx než 50 000 EUR, xxxxxx proveditelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx nezávislé marketingové xxxxxx xxxxx prokáže, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx.

3.   Xxxxx operace spočívají x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx zajištění souladu x xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx, hygienu xxxx xxxxx životní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx Xxxx, může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx do xxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx stanou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4.   Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v oblasti xxxxx geneticky upravených xxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx oblastech, xxxxxx-xx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx by xxxx xxxxxxx měla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx životní prostředí, xxxxx xxxxx patřičně xxxxxxx.

Xxxxxx 47

Xxxxxxx

1.   X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxx operace, xxxxxxx xxxxx xx:

x)

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx snižují xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, zlepšují životní xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx nebo xxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxxxxxx druhy x dobrým xxxxxx xxxxxxxxxxx, nové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nebo zdokonalené xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxxxx řídicí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

zkoumat xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejných xxxx soukromých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx členským xxxxxx x které ověřují xxxxxxxx těchto operací, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 119.

Xxxxxx 48

Produktivní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

1.   XXXX xxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x chovaných xxxxx;

x)

modernizaci xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxx xxxxxxxxxx pracovních a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníků x xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zdravím a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx hospodářství xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopad xxxx posilující xxxxxxxxx xxxxxx xx životní xxxxxxxxx x zvyšující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

f)

xxxxxxxxx xx zvyšování xxxxxxx xxxxxxxx akvakultury xxxx xx xxxxxxxx přidané xxxxxxx těmto xxxxxxxxx;

x)

obnovu xxxxxxxxxxx rybníků nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx zabránit xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx příjmů pocházejících x podniků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx doplňkových xxxxxxx.

x)

xxxxxxxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx díky xxxxxxx xxxxxxxx použité xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x dalších xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx akvakultury;

x)

prosazování xxxxxxxxxx xxxxxxx akvakultury, x xxxxx jsou produkty xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x tím xx xxxxxxxxxxxxxx použití xxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx energetickou xxxxxxxx x podporující xxxxxxx xxxxxxx akvakultury xx obnovitelné xxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx akvakultury, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hlavní xxxxxxxx podniku akvakultury, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nabídkou xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx akvakultury.

3.   Podpora xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx zvýšení produkce xxxx xxxxxxxxxxx existujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nových za xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 34 xxxxxxxx (XX) č. 1380/2013.

Xxxxxx 49

Řídicí, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx akvakulturní xxxxxxxxxxxx

1.   X xxxxx zlepšení celkové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx negativního xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx prostředí může XXXX xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a poradenských xxxxxx xxx akvakulturní xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, právní, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx hospodářství.

2.   Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 písm. x) se vztahují xx:

x)

xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx akvakulturních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx životního prostředí, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostor;

x)

posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2001/42/XX (30) x xxxxxxxx 92/43/XXX;

x)

xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx akvakultury za xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vodních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx předpisů Xxxx x vnitrostátních právních xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odst. 1 xxxx. x) poskytují xxxxxxx xxxx technické xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členským státem xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 písm. x) se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx podnikům xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činným x oblasti akvakultury xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů.

5.   Pokud xxxxxxx nepřekročí částku 4 000 XXX, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

6.   Příjemci neobdrží xxxxxxx xxxx než xxxxxx za xxx xxx každou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

Xxxxxx 50

Podpora lidského xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

1.   X cílem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx ENRF xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx přípravu, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x technické xxxxxx a inovačních xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti akvakultury xx xxxxxxx prostředí;

x)

zlepšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx sítí x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx subjektů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx muži x xxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxxxx x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx velkým podnikům xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Odchylně xx xxxxxx 46 se xxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxx poloveřejným xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxxx státem.

4.   Podpora xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx manželům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx – v xxxx odpovídající rozsahu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy – xxxxxxxx partnerům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. x) xxxxxxxx 2010/41/XX.

Xxxxxx 51

Zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro akvakulturu

1.   X xxxxx přispět x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxx x mapování nejvhodnějších xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x případným xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx zachování xxxxx těchto xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx akvakulturu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx 2009/147/XX xxxx xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 92/43/XXX x xxxxx předcházet xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zvýšeného xxxxx xxxx nákaz podle xxxxxx 10 směrnice Xxxx 2006/88/XX (31). Xxxx xxxxxxxx mohou zahrnovat xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx korýšů, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx podpory xxxxxxxxxx korýšů za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx soukromé xxxxxxxx, xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx svěřil xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 52

Xxxxxxx nových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.   X cílem xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx může XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zahajujícím xxxxxxxxx x xxxxxxx xx předpokladu, xx:

x)

mají xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo malé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx rozvoj xxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx.

3.   Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zahajující xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 50 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 53

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podniků x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx akvakulturu

1.   X xxxxx xxxxxxxx rozvoj xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx může ENRF xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metod xx ekologickou akvakulturu xx xxxxxx nařízení Xxxx (ES) x. 834/2007 (32) x x xxxxxxx s nařízením Xxxxxx (ES) x. 710/2009 (33);

x)

xxxxx x xxxxxxxxx Xxxx pro environmentální xxxxxx xxxxxxx x xxxxx (XXXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) x. 761/2001 (34).

2.   Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x účasti v xxxxxxx XXXX xx xxxx nejméně xxx xxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxx xxx.

3.   Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx finančního xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx ekologickou xxxxxxxx xxxx během přípravy xx účast v xxxxxxx EMAS. Členské xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx vyrovnání xx:

x)

ztráty xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx na ekologickou xxxxxxxx pro operace xxxxxxxxx podle xxxx. 1 xxxx. x); xxxx

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přihlášení x xxxxxx x přípravy xx účast x xxxxxxx EMAS v xxxxxxx operací xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 54

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1.   X cílem xxxxxxxx rozvoj akvakultury xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx služby xxxx XXXX xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx potřebami x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX 2000 x xxxxxxx se xxxxxxxxxx 92/43/XXX x 2009/147/XX;

x)

xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x účastí xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx-xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejnými orgány xxxx xxx jejich xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zlepšování životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oblastí.

2.   Podpora xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxx vyrovnání xx xxxxxxxxxx dodatečné xxxxxxx xxxx xxxx příjmy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx směrnic 92/43/XXX xxxx 2009/147/XX.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přesahují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx předchozím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxx. x) má xxxxx ročního vyrovnání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

5.   Xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx státem vhodně xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 119.

Xxxxxx 55

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví

1.   XXXX xxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přerušení xxxxx xxxxxxxxx měkkýšů, xxxxx k xxxxxx xxxxxxx dojde výhradně x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

2.   Xxxxxxx může xxx přiznána xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx měkkýšů xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx toxiny xxxx přítomnosti planktonu xxxxxxxxxxxx biotoxiny a xxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx více xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx

b)

xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxx obratu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx průměrného xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx kalendářních xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx sběru.

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) mohou xxxxxxx xxxxx xxx společnosti x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, než xxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpočtu.

3.   Xxxxxxxxx xxxx, za kterou xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je 12 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx prodloužit xxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxx na maximální xxxxxxxx délku 24 xxxxxx.

Xxxxxx 56

Opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx životních xxxxxxxx xxxxxx

1.   Xx účelem xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bezpečnost, xxxx XXXX xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xx tlumení a xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx Xxxx 2009/470/XX (35) x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdraví x xxxxxxx životních xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx;

c)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx na snižování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx léčivých přípravcích;

x)

veterinární xxxx xxxxxxxxxxxxx studie x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx správné xxxxxxxxx veterinárních xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x odvětví xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx členskými xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx chovatelům xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 20 % xxxx pokud ztráta xxxxxxxxxxx x přerušení xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu 35 % xxxxxxx obratu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx obratu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx x pozastavení aktivit.

2.   Xxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivých přípravků.

3.   Výsledky xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xxxx členským xxxxxx xxxxxx zveřejňovány x xxxxxxx s xxxxxxx 119.

4.   Podpora může xxx poskytnuta také xxxxxxxxxxxxxx subjektům.

Xxxxxx 57

Pojištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.   X xxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx akvakultury xxxx XXXX xxxxxxxxx xx pojištění populací xxxxxxxxxxx, xxxxx kryje xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobené xxxxxxx jedním x xxxxxx xxxxxxx:

x)

přírodními xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;

c)

xxxxxxx změnami xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx něž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx produkčních xxxxxxxx, xx něž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovit xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx smlouvy x pojištění populací xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx ztráty xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx akvakultury, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx akvakultury xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx došlo.

KAPITOLA III

Trvale xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxx 58

Oblast xxxxxxxxxx

XXXX podporuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx oblastí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx místních komunit xxxxx článku 32 xxxxxxxx (XX) č. 1303/2013.

Xxxxxx 59

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x čl. 6 xxxx 4.

Oddíl 2

Xxxxxxxxx komunitně xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x místní xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx 60

Strategie xxxxxxxxx vedeného xxxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx snaze přispět x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx x xxxxxx 59 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxx odvětví rybolovu x akvakultury na xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobřežních x vnitrozemských oblastí xxxxxxxx a akvakultury;

b)

zajišťuje, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ke svému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nabízí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x rozvoj xxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nejvíce xxxx xxxxxxx potenciál xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxx x potřebami xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx sahat xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx diverzifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx musí xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 61

Xxxxxx akční xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxx xxxxx XXXX xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 32 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013 xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx skupiny x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx XXXX“).

2.   Xxxxxxx XXXX navrhnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 60 xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx zodpovědné xx její realizaci.

3.   Skupiny XXXX:

x)

xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hlavní xxxxxxxx xxx strategie x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyváženého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx soukromého xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rybolovu xxxx xxxxxxxxxxx.

4.   Xxxxx je xxxxxxxxx komunitně xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxxx x z xxxxxx xxxxx než ENRF, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX musí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3.

5.   Xxxxxxx XXXX mohou xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených v xx. 34 odst. 3 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx řídícím xxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 62

Podpora x XXXX na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozvoj

1.   Níže xxxxxxx operace xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 35 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013:

a)

předběžná xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx x náklady xx oživení.

2.   Skupiny FLAG xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx zálohy xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx možnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx záloh nesmí xxxxxxxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x oživení.

Xxxxxx 63

Xxxxxxxxx strategií xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1.   Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx:

x)

xxxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx pracovních xxxx, xxxxxxxxx mladých lidí x podpora inovací xx všech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řetězce produktů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx něj, celoživotní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx akvakultury a xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx pro zmírnění xxxxx klimatu;

d)

podpora xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v rybolovných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx rybolovu a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx komunit do xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx místních xxxxxxxxxxx xxxxxx x námořních xxxxxxxx.

2.   Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kapitolách I, XX a IV xxxx hlavy, s xxxxxxxx xxxxxx 66 x 67, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvody xxx xxxxxx xxxxxx xx místní xxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx těmto xxxxxxxxx, xxxxxxx xx příslušné xxxxxxxx x výše xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx I, XX x XX této xxxxx.

Xxxxxx 64

Xxxxxxxxxx

1.   Podpora uvedená x xx. 35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013 xxxx xxx poskytnuta:

a)

na projekty xxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xx xxxxxxxxxx technickou xxxxxxx xxx xxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, že xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx, xx připravují xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx se „xxxxxxxxxx xxxx územími“ xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x několika xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx x jedním xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

2.   Pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxx jiných xxxxxx XXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxx FLAG x xxxxx XXXX xxxxxx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x soukromého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxx Xxxx xxxx xxxx ni.

3.   V xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx XXXX pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx projektů spolupráce. Xxxxxxxxxx xx dvou xxx xxx xxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxx vnitrostátní xxxx xxxxxxxxxx správní xxxxxx x xxxxxx projektů xxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxx způsobilých nákladů.

4.   Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx spolupráci xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx měsíců xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx státy xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx projekty xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 110.

XXXXXXXX IV

Opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxx x zpracováním

Xxxxxx 65

Specifické cíle

Podpora xxxxx xxxx kapitoly xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx priorit Unie xxxxxxxxxxx x xx. 6 xxxx 5.

Xxxxxx 66

Xxxxx produkce x xxxxxxx produktů xx xxx

1.   XXXX podporuje xxxxxxxx a provádění xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx trh xxxxx xxxxxx 28 xxxxxxxx (XX) x. 1379/2013.

2.   Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x plány xxxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxx způsobilé xxx podporu z XXXX xx xxxx, xx xxxxxxxxx orgány x členském státě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx. 28 odst. 5 xxxxxxxx (XX) č. 1379/2013.

3.   Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx organizaci producentů xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx článku xxxxxxxxxx 3 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx produkce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxx nově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené jejími xxxxx xx trh xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tří xxxxxxxxxxxx xxx.

4.   Dotčený xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x čl. 28 odst. 3 xxxxxxxx (XX) x. 1379/2013 poskytnout xxxxxx xx xxxx 50 % xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx produktů xx xxx.

5.   Podpora uvedená x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 67

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

1.   ENRF xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů x sdružení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx II xxxxxxxx (XX) č. 1379/2013 xx předpokladu, xx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx 30 x 31 xxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výši technických x finančních xxxxxxx xx xxxxxxxx nutné xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

b)

xxxxxx xxxxxxxxx xxx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 15 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx producentů;

x)

finanční xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx 2 % průměrné xxxxx xxxxxxx produkce, xxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 2009–2011.

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx písm. x) xx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx producentů neměli x období 2009 xx 2011 xxxxxx xxxxxxxx uvedenou xx xxx, xxxxx v xxxxx průměrná roční xxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxx v xxxxxxx třech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

2.   Do 31. xxxxxxxx 2018 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxx-xx produkty xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

4.   Členské xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx:

a)

xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stabilizaci x xxxxxxxxxx dotčených xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx každý xxx x xxxxxxxx úrokové xxxxx stanovené každoročně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

Xxxx technické a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx veřejnosti.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kontroly, xxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx skladování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx článku. Xxx xxxxx těchto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx skladní xxxxxxxxxx xxx každou xxxxxxxxx produktů uskladněných x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x lidské xxxxxxxx.

Xxxxxx 68

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx uvádění xx xxx

1.   XXXX xxxx podporovat xxxxxxxx xxx uvádění xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxx, xxxxxxx cílem je:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kapitoly II xxxxxx XX xxxxxxxx (XX) č. 1379/2013;

b)

xxxxxxx xxxx trhy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx:

x)

xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013 x čl. 8 xxxx. 2 xxxx. b) nařízení (XX) č. 1379/2013;

xxx)

xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx produkty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx nařízení (XX) x. 834/2007;

c)

xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx:

x)

xxxxxx o registraci xxxxxx produktu x xxxxxxxxxxxx xx daných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xx shodu a xxxxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1151/2012 (36);

xx)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx udržitelného xxxxxxxx x akvakultury, xxxxxx xxxxxxxx drobného pobřežního xxxxxxxx, x metody xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxx)

xxxxx prodej xxxxxxxx xxxxxxxx prováděného xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rybolovu xxxx xxxxxxxx ze xxxxx;

xx)

xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x transparentnosti xxxxxxxx x trhů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx;

e)

přispívat k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx celounijní ekoznačky xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jak xx uvedeno x xxxxxxxx (EU) č. 1379/2013;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x právem Xxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx zaměřeny xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 69

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

1.   XXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a akvakultury:

x)

xxxxxxxxxxxx x xxxxxx energie xxxx xxxxxxx dopadu xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx bezpečnost, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx být xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vzešlých x xxxxxxxx zpracovatelských xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx se zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 x 7 xxxxxxxx (XX) x. 834/2007;

f)

xxxxxxx x novým xxxx xxxxxxxxxxxx produktům, xxxxx xxxx zdokonaleným xxxxxxxx xx k xxxxx xxxx zdokonaleným řídícím x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Pokud xxx x xxxxxxx xxxx, xxx jsou xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx hlavě IV xxxxxxxx (EU) č. 1303/2013.

KAPITOLA V

Vyrovnání dodatečných xxxxxxx x nejvzdálenějších xxxxxxxxx pro produkty xxxxxxxx a akvakultury

Xxxxxx 70

Režim xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx regionů, uvedených x xxxxxx 349 Xxxxxxx o fungování XX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx dotčený členský xxxx určí xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx x objem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x objemů xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx státy xxxxxx x xxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxx bylo plně x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x akvakultury:

a)

ulovené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx plavidel xxxxxxxxx xxx vlajkou Xxxxxxxxx x operujících xx xxxxxx Unie;

b)

ulovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1;

c)

dovezené xx xxxxxxx zemí.

5.   Ustanovení xxxx. 4 xxxx. x) xx nepoužije, xxxxx xxxxxxxxx kapacita xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx regionu xxxxxxxx xxxxxxxx suroviny xxxxxx xxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx získaly xxxxxxxx xxxxxxxx nebo akvakultury xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na trh;

b)

vlastníci xxxx xxxxxxxxxxxxx plavidel xxxxxxxxxxxxxx v přístavech xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rybolovnou xxxxxxx, xxxx sdružení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx zpracování xxxx uvádění na xxx xxxx sdružení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 71

Xxxxxxx vyrovnání

Vyrovnání xx xxxxxxxxx provozovatelům, xxxxxxxx v xx. 70 xxxx. 6, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx uvedených x xx. 70 xxxx. 1 x:

a)

x xxxxxxx xxxxxxxx rybolovu nebo xxxxxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x)

zohledňuje xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dodatečných xxxxxxx.

Xxxxxx 72

Xxxx xxxxxxxxx

1.   Dotčené xxxxxxx státy předloží Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xx. 70 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx obsahuje xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx a typ xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx 70, úroveň vyrovnání xxxxx článku 71 x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x článku 97. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prováděcích xxxx xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxxx vyrovnání xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxx vyrovnání xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxx změny xxxxxxxx Komisi. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zda xxxx změny plánu xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxx je xxxxxxx přijme xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx přezkumným xxxxxxxx podle xx. 127 xxxx. 3.

4.   Xxxxxx xx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s článkem 126, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dotčených xxxxxxx.

Xxxxxx 73

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx plánů xxxxxxxxx

Xxxxxxx státy mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx financování xxx provádění xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 72. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx součást xxxxxx plánů. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xx smyslu xx. 108 xxxx. 3 xxxxx věty Xxxxxxx x fungování XX.

XXXXXXXX XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx řízení

Xxxxxx 74

Xxxxxx působnost

Odchylně od xxxxxx 2 může xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Unie.

Xxxxxx 75

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xx. 6 xxxx 3.

Xxxxxx 76

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

1.   XXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx kontrolu, inspekci x vynucování xxxxxxxxx x xxxxxx 36 xxxxxxxx (XX) č. 1380/2013 x upřesněného x xxxxxxxx (ES) x. 1224/2009.

2.   Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx technologií, xxxxxx xxxxxxxxxxxx hardwaru x xxxxxxxx, xxxxxxx detekce xxxxxxxx (VDS), kamerových xxxxxxx x XX xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, správu, validaci, xxxxxxx, xxxxxx rizik, xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxx) a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx odběru xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výměnu xxxxx;

b)

xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx počítačového xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx jsou nezbytné xxx xxxxxxxxx přenosu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a orgánům Xxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx prvků xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zaznamenávání a xxxxxxx (ERS), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (VMS) x xxxxxxx automatické xxxxxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx xxx xxxxx kontroly;

c)

vývoj, xxxxx a instalace xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, uvedených x xxxxxx 58 nařízení (XX) č. 1224/2009;

d)

xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřených na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy a xxxxxx xxxxxxx;

e)

xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxx rybolovu xxxxxxx 60 % celkové xxxx svého xxxxxxx xx xxx;

f)

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měření xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zařízení;

g)

vývoj xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx projektů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx XXX ryb a xxxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx x výměnné programy, xxxxxx výměny mezi xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

i)

xxxxxxx xxxxxx nákladů a xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx vynaložených xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx, xxxxxx seminářů x mediálních xxxxxxxx, xx zaměřením xx xxxxxxxx xxxxxxxx rybářů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx jsou xxxxxxxxxx, xxxxxx zástupci x soudci, jakož x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o nutnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

provozní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxx 95 nařízení (XX) x. 1224/2009 x xxxxxxxxxx kontroly x souladu x xxxxxxx 15 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 768/2005 (37);

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx akčního xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 102 xxxx. 4 nařízení (XX) č. 1224/2009, xxxxxx jakýchkoli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů.

3.   Xxxxxxxx uvedená x odst. 2 xxxx. h) xx x) xxxx způsobilá xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

4.   X xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxx. 2 xxxx. x) a h) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx orgány xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 77

Shromažďování xxxxx

1.   ENRF xxxxxxxxx shromažďování, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx je stanoveno x xx. 25 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013 a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 199/2008.

2.   Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx druhy xxxxxxx:

x)

shromažďování, xxxxxx a využívání xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx analýzy a xxxxxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx programů xx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx populací, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx rybářská xxxxxxxx;

x)

monitorování xxxxxxxxxx x rekreačního xxxxxxxx na xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx. mořských xxxxx x xxxxx;

d)

výzkumná xxxxxxx na xxxx;

e)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x regionálních xxxxxx xx regionálních koordinačních xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, jejichž xx Xxxx smluvní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zodpovědných xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx xxxxxxx shromažďování a xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx pilotních xxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx shromažďování x xxxxxx údajů.

XXXXXXXX XXX

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Článek 78

Technická xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXX xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxx 6&xxxx;% z xxxxxxx xxxxxx operačního xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx technické xxxxxx xxxxxxx x xx. 59 odst. 1 xxxxxxxx (EU) č. 1303/2013;

x)

xxxxxxxxx národních xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, budování xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x xxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxx XXXX xx xxxxx členského xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X řádně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může být xxxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 výjimečně xxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx integrované námořní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx 79

Xxxxxxxxxx cíle

1.   Podpora xxxxx xxxx kapitoly xxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxxxx cílů v xxxxx xxxxxxxx Unie xxxxxxxxx x xx. 6 bodu 6, xxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxxxx námořního xxxxxxx x xxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxx prostředí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxx Unie;

b)

podpory xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx například xxxxxxx Natura 2000, xxxx xx xxxxxx xxxxxx 37 tohoto xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx využívání mořských x pobřežních zdrojů, x bližšího vymezení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx mořské xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx 2008/56/ES.

2.   Změny operačního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx mít za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 13 xxxx. 7.

Xxxxxx 80

Xxxxxxxxx xxxxxxx

1.   ENRF xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 79, xxxx xxxxxxxxx operace, které:

a)

umožňují xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx cílů společného xxxxxxxxx xxx sdílení xxxxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxx prostředí, xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx oblastí, xxxx xxxx. lokalit Natura 2000, v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 92/43/EHS x 2009/14/XX;

c)

xxxxxxxx znalosti x xxxxx mořského xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx programy x programy xxxxxxxx xxxxxxx xx směrnici 2008/56/XX, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanovenými x uvedené směrnici.

2.   Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx správních orgánů xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx provozní náklady.

XXXXX VI

OPATŘENÍ XXXXXXXXXXX X RÁMCI PŘÍMÉHO XXXXXX

XXXXXXXX I

Integrovaná xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx 81

Územní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx od článku 2 xx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxx.

Xxxxxx 82

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxxx x xxxxx xxxx hlavy xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx politiky Xxxx. Xxxxx xxxxx xx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx námořní správy,

ii)

xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx států a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxx v xxxxxxx mořských x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx jednotlivých xxxx, xxx xxxxxxxxxx vyváženého xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x ohledem xx xxxxxxxx xxxx mořských x podmořských oblastí, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx strategií;

xxx)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sítí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zahrnujících xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, regionální x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx odvětví xxxxxx xxxxxxx cestovního xxxxx, xxxxxxxxxxxx stran v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x osvědčených xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

v)

xxxxxxxx výměny xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se třetími xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx XXX x xxxxxxx právu (XXXXXX) x příslušných mezinárodních xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxx dotčeny jiné xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXXXX;

xx)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx integrovaného přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zvyšováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a široké xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x rozvoji xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx různá xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxx x xxxxx stávající xxxxxxxx a iniciativy x xxxxxxx x xxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x udržitelného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx efektivity x xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x řádným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx mechanismů a xxxxxxx xxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostor x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pobřežních xxx;

xxx)

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx usnadňuje xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x šíření xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x tím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx tímto xxxxxx xx třeba xx xxxxxxx xxxxxxxx stávající xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx států;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxxx námořních xxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx regionech Xxxx, x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odvětvových x celostátních xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostředí, xxxxxxx jeho biologické xxxxxxxxxxxx x chráněných xxxxxxxx xxxxxxx, například xxxxxxx NATURA 2000, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx hranice udržitelnosti xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx dopad na xxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxx dosáhnout xxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx 2008/56/XX.

Xxxxxx 83

Xxxxxxxxx xxxxxxx

1.   XXXX xxxx podporovat operace x xxxxxxx s xxxx stanovenými x xxxxxx 82, xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxx;

x)

xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx informací, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

d)

xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx;

e)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rozvoje xxxxxxxxx xx xxxxxx jednotlivých xxxx;

x)

xxxxx, provoz a xxxxxx IT systémů x sítí, xxxxx xxxxxxxx sběr, xxxxxx, xxxxxxxxx, analýzu x xxxxxx xxxxx, vývoj xxxxx odběru xxxxxx xxx xxxx údaje, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výměny xxx xxxxxx odvětvími;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměřené xx xxxxxx znalostí x profesní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx profesního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přeshraničních x xxxxxxxxxxxxxxx operací xxxxx čl. 82 xxxx. b) xxxx XXXX xxxxxxxxxx:

a)

xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx integrovaný xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xx podporu xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (XXXX), x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxx xx dohledu x propojující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx politikách, xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxx;

b)

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx nebo xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pobřežních xxx, xxxxxx xxxxxx souvisejících xx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx činnostmi, zřízením x xxxxxxxxxxxx sítě xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřeného xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx umožňujících provádění xxxxxxxx plánování námořních xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x údržba systémů xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x provoz xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx pozorování x sběr dat, xxxxxx cílem xx xxxxxxxx shromažďování xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx získávání, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, opakované použití x xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx společnou rybářskou xxxxxxxx x integrovanou xxxxxxx politiku x xxxxx xxxxxxx řízení

Xxxxxx 84

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx 2 xx tato kapitola xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxx.

Xxxxxx 85

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx politiky, xxxxxxx xxxxx xxx x:

x)

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx vědeckého poradenství x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

dobrovolné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

d)

xxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 86

Vědecké poradenství x xxxxxxxx

1.   ERNF může xxxxxxxxxx zajišťování vědeckých xxxxxxxx, a to xxxxxxx x projektů xxxxxxxxxxxx výzkumu přímo xxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx stanovisek x doporučení xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rybolovu x xxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx druhy xxxxxxx:

x)

xxxxxx x pilotní xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politiky, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx i x rámci xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vědeckými institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

účast xxxxxxxxx xx zasedáních xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, například xx XXXXX, xxxxx i x mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx příspěvky odborníků xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 199/2008 v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx na služby xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx oblast xxxxxxxx a řízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x technických xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx volání x xxxxxxxx souborů x xx přípravné práce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zlepšovat xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx podpoře xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 87

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx

1.   XXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému Xxxx xxx kontrolu, inspekci x vynucování xxxxxxxxx x xxxxxx 36 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013 a xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) č. 1224/2009.

2.   Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tyto xxxxx operací:

x)

xxxxxxxx nákup xxxx xxxxx hlídkových xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx patřícími do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx použity na xxxxxxxx xxxxxxxx alespoň 60 % xxxxxxx doby xxxxxxx během xxxx;

b)

výdaje xxxxxxxxxxx x posuzováním x xxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx technologií x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxx provozní xxxxxx xxxxxxxx xx kontrol x hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politiky, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, inspekčních x xxxxxxxxx xxxx, vybavení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účasti xx xxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx postupů, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx XX xxxx členskými xxxxx, xxxxx i xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků Xxxxxx, x xx podle xxxx XX x X xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009.

3.   Xx xxxxxx xxxxxxxx a sjednocení xxxxxxx může ERNF xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx kontrolu, xxxxxxxx x vynucování xxxxxxx x článku 36 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx druhy operací:

x)

mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxx xx monitorování a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností x xxxxxx xxx xxxx;

x)

xxxxxxxxxx, xxxxxx seminářů x xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Unii.

4.   X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 2 xxxx. x) se jako xxxxxxxx určí xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

Xxxxxx 88

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodním organizacím

XXXX xxxx podporovat xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

a)

xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytované organizacím Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x dobrovolné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxx;

b)

finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nových mezinárodních xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx Unie;

x)

finanční xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx obhajuje xxxxx Xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx spolupráci s xxxxxx partnery x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX xxxx náklady xxxxxx zástupců xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x organizací, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zájmy Xxxx.

Xxxxxx 89

Xxxxxxx xxxxx

1.   ERNF xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 43 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013.

2.   Poradní xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx Unie jakožto xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 90

Xxxxxxxxx x xxxx

XXXX xxxx podporovat xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx jde o xxxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 42 xxxxxxxx (EU) č. 1379/2013.

Xxxxxx 91

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx politiky

ERNF xxxx podporovat:

a)

náklady na xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx související xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx politikou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

x)

xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skupin x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

ii)

xxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx ubytování xxxxxxxxx x zástupců xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xx komunikační xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx, souvisejí-li x xxxxxxxx xxxx xxxxxx nařízení.

XXXXXXXX III

Technická xxxxx

Xxxxxx 92

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxx

XXXX xxxx z xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx ve xxxx 1,1&xxxx;% XXXX:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx pomoci uvedená x článku 58 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013;

x)

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dohod x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx Unie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, náklady na xxxxxxx zaměstnance, xxxxxxxxxx xxxxxxx x veškeré xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx sítě xxxxxx XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, výměnu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podporu xxxxxxxxxx mezi skupinami XXXX. Tato síť xxxxxxxxxxxx xx subjekty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sítí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx místní xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx EFRR, XXX x XXXXX, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx spolupráci.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXX X

Xxxxxx ustanovení

Xxxxxx 93

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxx V.

XXXXXXXX XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Podpora z XXXX

Xxxxxx 94

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 19, kterými xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx ERNF xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxxxxx XXXX použitelnou pro xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxxxxxxx sazba xxxxxxxxx XXXX činí 75&xxxx;% xxxxxxxxxxx veřejných výdajů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXXX činí 20&xxxx;% xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx odstavce 2 xx příspěvek XXXX:

x)

100&xxxx;% způsobilých xxxxxxxxx xxxxxx x podpory x xxxxx podpory xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 67;

x)

100&xxxx;% způsobilých xxxxxxxxx xxxxxx x režimu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 70;

x)

50&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 33 x 34 a xx. 41 xxxx. 2;

x)

70&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů x xxxxxxx uvedené x xx. 76 xxxx. 2 xxxx. x);

x)

90&xxxx;% způsobilých veřejných xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx v xx. 76 odst. 2 xxxx. x) xx x) x x) xx x);

x)

80&xxxx;% způsobilých xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx v článku 77.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx příspěvku ERNF xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxx procentních xxxx, jestliže xx xxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x čl. 6 xxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komunitně xxxxxxxx místního rozvoje.

Xxxxxx 95

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx míru xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 50 % celkových xxxxxxxxxxx xxxxxx xx danou xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx odstavce 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx míru xxxxxxx podpory ve xxxx 100 % xxxxxxxxxxx xxxxxx na danou xxxxxxx, pokud:

a)

příjemcem xx xxxxxxxxxxxxx subjekt nebo xxxxxx xxxxxxxx poskytováním xxxxxx obecného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 106 xxxx. 2 Xxxxxxx o fungování XX, je-li xxxxx xxxxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxx služeb;

x)

xxxxxxx souvisí x podporou xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 67;

x)

xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vyrovnání xxxxxxxx x xxxxxx 70;

d)

xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 77;

x)

xxxxxxx souvisí x podporou xxxxx xxxxxx 33 xxxx 34 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx článku 54, 55 nebo 56;

x)

xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 80.

3.   Odchylně xx xxxxxxxx 1 mohou xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx od 50 % xx 100 % xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx operaci, pokud:

a)

xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx X kapitol X, XX xxxx XX x xxxxxxx xxxxxxx xxxx kritéria:

i)

xxxxx xx x společný xxxxx;

xx)

xxxxx xx x xxxxxxxxxx příjemce;

xxx)

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. x) xxxxxx x), xx) xxxx x xxx) xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxxx.

4.   Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xx xxx specifické xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx I xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx veřejné podpory xxxxx xxxxxxx X.

5.   Komise xxxxxx prováděcí xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx použijí xxxxx xxxxxxxxx body xxxx xxxxxxx podpory x případě, xx xx splněno xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx X. Tyto xxxxxxxxx xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 127 xxxx. 3.

Xxxxxx 96

Výpočet xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo ušlých xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx příjmů, xxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxx xxxxxxxxx výpočty xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx předem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výpočtu.

XXXXXXXX III

Řídicí a xxxxxxxxx systémy

Článek 97

Xxxxxx orgán

1.   Kromě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 125 xxxxxxxx (XX) č. 1303/2013 xxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xx 31. března xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx souhrnné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx konce předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx operace;

b)

zajišťuje xxxxxxxxx operačního programu, x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx partnerů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx rovnosti žen x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací, xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací, x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Unie x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx Unie x xxxxxxxx plní.

2.   Komise xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxx. 1 xxxx. a). Tyto xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx s poradním xxxxxxxx xxxxx xx. 127 odst. 2.

Xxxxxx 98

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1.   Xx 31. xxxxx x 31. července xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx prognózu xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxx předpokládají, xx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xx xxxxxxxxx a následující xxxxxxxxxx xxx.

2.   Komise přijme xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx být xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxx Xxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxxx akt xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 127 xxxx. 3.

XXXXXXXX IV

Kontrola xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy

Xxxxxx 99

Xxxxxxxx opravy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 143 xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x čl. 10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx případy xxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxx částku xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, závažnost, xxxxx xxxxxx x opakování xxxxxxxx povinností nebo xxxxxxxxx činu xx xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxx hospodářskou xxxxxxx xxxxxxxx.

KAPITOLA V

Kontroly prováděné Xxxxxx

Xxxxx 1

Přerušení x pozastavení

Xxxxxx 100

Xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty

1.   Kromě xxxxxxxx umožňujících xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx x čl. 83 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xxxxxxxx (XX, Euratom) x. 966/2012 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x průběžnou xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx své povinnosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, může-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxxxxx výkazu výdajů, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx požadována.

2.   Před xxxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx platbu podle xxxxxxxx 1 přijme Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx poukazující xx xxxxxxxx závažné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx přijetím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stát x xxxxxx důkazech xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příležitost, xxx xx x xxxxxxxxxxx x přiměřené xxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 1, na xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x opakování neplnění xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 101

Pozastavení xxxxxx

1.   Xxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxx 142 xxxxxxxx (XX) č. 1303/2013 xxxx Komise xxxxxxxx xxxxxxxxx akty, xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx politiky, může-li xxxx xxxxxxxx ovlivnit xxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx výdajů, xxx které je xxxxxxxx platba požadována.

2.   Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx Komise xxxxxxxxx xxx, jímž xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spolehlivých xxxxxxxxxxx a členskému xxxxx je poskytnuta xxxxxxxxxxx, aby se x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx.

3.   Xxxxx xx částečné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, na xxx se xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x ohledem na xxxxxx, závažnost, délku xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinností.

Xxxxxx 102

Xxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 126, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxx xxxxxx 100 x xxxxxxx závažného neplnění xxxxxxxxxx podle xx. 101 odst. 1, x to na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx biologických xxxxxxxx zdrojů.

Xxxxx 2

Výměna informací x xxxxxxxx opravy

Xxxxxx 103

Přístup k xxxxxxxxxx

Xxxxxxx státy xxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Unie xxxxxxxxxx xx společné rybářské xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx XXXX.

Xxxxxx 104

Xxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx x Komise xxxxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx důvěrnost xxxxxxxxx sdělených xxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxx na xxxxx xxxx při schvalování xxxxxx závěrky prováděných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 8 nařízení Xxxx (Xxxxxxx, XX) x. 2185/96 (38).

Xxxxxx 105

Finanční opravy xxxxxxxxx Xxxxxx

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 22 xxxx. 7, xxxxxx 85 a xx. 144 odst. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 Xxxxxx xxxxxx prováděcí xxxx, xxxxx provede xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx na xxxxxxxx program nebo xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx, xx:

x)

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 10 xxxx. 2 tohoto xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx nebyly členským xxxxxx opraveny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx tohoto xxxxxxxx;

b)

xxxxxx xxxxxxxx x certifikovaném xxxxxx výdajů jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx členský stát xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 101 xxxxxx xxxxxxxx, x x nichž xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx nezbytná xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx opravy x xxxxxxxxxxxx k povaze, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx členského státu xxxx xxxxxxxx a x významu xxxxxxxxx XXXX xxx hospodářskou xxxxxxx xxxxxxxxx příjemce.

3.   Xxxxx xxxx xxxxx přesně xxxxxxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx použije xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

4.   Xxxxxx xx svěřena xxxxxxxx přijímat xxxx x přenesené xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 126, pokud xxx x stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxx, x kritérií xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 106

Postup

Xxxxxxxx-xx Komise xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 105 xxxxxx xxxxxxxx, použije xx xxxxxxx xxxxxx 145 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013.

KAPITOLA XX

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x cíle xxxxxx systému

Xxxxxx 107

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx monitorování a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti XXXX. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 126, pokud xxx x xxxxx x tvorbu xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx XXXX xx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 6.

Komise může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx Unie. Xxxx xxxxxxxxx akty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 127 xxxx. 3.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Komisi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx monitorování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Komise zohlední xxxxxxx týkající xx xxxxx x synergie xxxx možnými zdroji xxxxx, a zejména xxxxxx případné xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx přijme prováděcí xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro informace xxxxxxxx členskými xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx týkající xx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx x xx. 127 xxxx. 3.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx čtyři xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2017.

Xxxxxx 108

Cíle

Cíli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx je:

a)

prokázat xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politiky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, posoudit celkový xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ERNF;

b)

přispět x cílenější podpoře xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx x integrované xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX, která se xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 109

Společné ukazatele

1.   V xxxxxxx monitorování x xxxxxxxxx podle článku 107 je xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xx úrovni Unie xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx situace x xxxxxx finančního xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx operační program.

2.   Společné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x milníky x xxxx stanovenými v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 6. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pro přezkum xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 21 odst. 1 xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013 a xxxxxx posouzení xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx politiky na xxxxxxx cílů xx xxxxxx Xxxx a xxxxxxxxxxxx programů.

Xxxxxx 110

Elektronický xxxxxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx operaci xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x x dokončených xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx charakteristik xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxx, xxx existoval xxxxxx x xxxxxxxx elektronický xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx informací a xxxxxxxx zpráv o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx 111

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx XXXX xxxxxx xxxxxx XXXX xx zaváží, xx řídícímu orgánu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx subjektům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx funkcí xxxx xxxxxx poskytnou xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x monitorování x xxxxxxxxx operačního xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx 112

Xxxxxxx monitorování

1.   Řídící xxxxx xxxxxxx x článku 97 xxxxxx nařízení x monitorovací xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 47 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx programu.

2.   Řídící xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx operační xxxxxxx prostřednictvím finančních xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx výstupy x xxxxxxxx.

Xxxxxx 113

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx funkcí xxxxxxxxx x článku 49 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 monitorovací xxxxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx a účinnost xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xx xxxxxxxxxxx a xx xxxxx měsíců xx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx operací, xxxxxxx xxxxxxxx kritéria se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx programu;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxx spojená x xxxxxxx specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi;

e)

xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rovnosti xxx x mužů, xxxxxxx příležitostí a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx přístupnosti xxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením.

Monitorovací výbor xxxx konzultován xxxxxxx xxxxxxxxxx plánů xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 21.

Xxxxxx 114

Xxxxxxx xxxxxx x provádění

1.   Xx 31. xxxxxx 2016 a xx 31. května xxxxxxx následujícího xxxx xx do xxxx 2023 a xxxxxx xxxxxx xxxx předloží xxxxxxx xxxxx Komisi xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Zpráva xxxxxxxxxx x roce 2016 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2014 x 2015.

2.   Xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx v xxxxxx 50 xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013, xxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx jednotlivých opatření;

b)

xxxxxxx xxxxxxxx vykonávaných v xxxxxxxxxxx x plánem xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případech xxxxxxxxx porušeních xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 10 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 10 xxxx. 2 tohoto xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 41 odst. 10 xxxxxx nařízení;

e)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých x xxxxx zajistit xxxxxxxxxx příjemců x xxxxxxx x xxxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty.

3.   Komise prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 127 xxxx. 3.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxx

Xxxxxx 115

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx prvky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxx 55 xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x článku 56 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx akty se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 127 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx monitorování x hodnocení dohodnutému x xxxxxxx s xxxxxxx 107, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hodnotitelům jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy zpřístupní xxxxxxxxx zprávy xx xxxxxxxxx x Komise xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 116

Předběžné xxxxxxxxx (xx ante)

Členské xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ERNF, xxxxxx xxxxxxxxxxx analýzy uvedené x xx. 18 xxxx. 1 písm. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx cílů programu.

Xxxxxx 117

Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx-xxxx)

X xxxxxxx x xxxxxxx 57 xxxxxxxx (XX) č. 1303/2013 Xxxxxx v úzké xxxxxxxxxx xx členskými xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 118

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx Komise. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpráv se xxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Oddíl 5

Informace a xxxxxxxxxx

Xxxxxx 119

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx x xx. 97 xxxx. 1 xxxx. x) řídící xxxxx xxxxxxxxx za:

a)

zajištění xxxx, že budou xxxxxxxxx xxxxxx internetové xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x operačním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxx k nim;

b)

informování xxxxxxxxxxxxx příjemců o xxxxxxxxxx financování x xxxxx xxxxxxxxxx programu;

c)

informování xxxxxx Xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ERNF xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x komunikačních xxxxxxxx seznamujících x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxx, xx xx uveřejněn přehled xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx finančních xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XXXX vedou xxxxxxx xxxxx seznam operací xx xxxxxxx XXX xxxx XML, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx internetové xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být uvedeny x seznamu xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x operacích podle xxxxxx 26, 39, 47, 54 a 56, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x informačních opatření xxx žadatele x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx V.

4.   Komise xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx stanoví technické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatření k xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx vytvoření xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx se přijímají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 127 odst. 2.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXX V XXXXX PŘÍMÉHO ŘÍZENÍ

KAPITOLA X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Článek 120

Xxxxxx působnosti

Tato hlava xx použije xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx XX.

KAPITOLA XX

Xxxxxxxx

Xxxxxx 121

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx přijme vhodná xxxxxxxx x zajištění xxxx, xxx finanční xxxxx Xxxx byly xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prevencí xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx zjištěny xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxxx částek a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x Účetní dvůr xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx i kontroly xx xxxxx audit x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx poskytovatelů x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx (XXXX) může xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx toto financování Xxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX, Euratom) x. 883/2013 (39) a x nařízení (Xxxxxxx, XX) č. 2185/96 x xxxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx odstavce 1 x 2, xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxx zeměmi a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x smlouvy xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx xxxx x XXXX x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ve zmíněných xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 122

Audity

1.   Xxxxxxxx Xxxxxx xxxx Účetního dvora xxxx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kdykoli xx xxxxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxx pracovních xxx předem, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx případů, xx dobu xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx provedené Xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a metadat xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními předpisy. Xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zástupci xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx osob xxxxx vnitrostátního práva xxxxxxxxx členského státu. Xxxx xxxx přístup x xxxxx získaným xxxxxxxxxx.

4.   Xxxxx xx jakákoli xxxxxxxx podpora Xxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx třetí xxxxx xxxx konečnému xxxxxxxx xxxxxx, poskytne xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podpory Unie, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 123

Pozastavení xxxxxx, xxxxxxx a zrušení xxxxxxxxxx příspěvku

1.   Xxxxx Xxxxxx xxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx prostředky Xxxx xxxxxx použity x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, oznámí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx lhůtě xxxxxxx měsíce od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx připomínky.

2.   Xxxxx xxxxxxxx neodpovědí xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, Xxxxxx sníží xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo pozastaví xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie. Z xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, se xxxxxx xxxx z xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nařízení (XX, Xxxxxxx) č. 966/2012.

KAPITOLA XXX

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 124

Xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nařízení xxxx pravidelně xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx provádění.

2.   Komise zajistí xxxxxxxxxx nezávislé x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 125

Podávání xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx:

a)

xx 31. xxxxxx 2017 xxxxxx x prozatímním xxxxxxxxx xxxxxxxxx výsledků x x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx nařízení;

x)

xx 31. xxxxx 2018 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx operací xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 126

Xxxxx xxxxxxxxx pravomoci

1.   Pravomoc xxxxxxxx akty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Komisi za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená v xxxxxxxx 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 a 129 xx svěřena Xxxxxx xx dne 31. xxxxxxxx 2020.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx parlament xxxx Rada xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 x 129 xxxxxxxx zrušit. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxx je v xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx platnosti xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě.

5.   Akt x xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatý xxxxx xxxxxx 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 a 129 xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx měsíců xxx dne, xxx xxx xxx tento xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada před xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxx Komisi x xxx, že námitky xxxxxxxxx. X podnětu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xx tato xxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxx.

Xxxxxx 127

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx

1.   Komisi xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx nařízení (XX) č. 182/2011.

2.   Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

3.   Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

Xxxxx xxxxx nevydá žádné xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxx xxxx, který xx xxx xxxxxx xxxxx xx. 95 xxxx. 5, Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xx. 5 xxxx. 4 třetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

HLAVA X

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 128

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je dotčen xx. 129 odst. 2, xxxxxxxx (XX) x. 2328/2003, (ES) x. 861/2006, (XX) x. 1198/2006, (ES) x. 791/2007, (XX) x. 1255/2011 x xxxxxx 103 xxxxxxxx (XX) č. 1224/2009 xx xxxxxxx s xxxxxxx ode xxx 1. ledna 2014.

2.   Odkazy xx xxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxxx xx toto xxxxxxxx.

Xxxxxx 129

Přechodná xxxxxxxxxx

1.   Xxx xx xxxxxxxx přechod x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) x. 861/2006, (XX) x. 1198/2006, (XX) x. 791/2007 x (XX) x. 1255/2011 xx systém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci v xxxxxxx x článkem 126, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, za kterých xxxx xxx podpora xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení začleněna xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hodnocení.

2.   Tímto xxxxxxxxx není dotčeno xxxxxxxxxxx xxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zrušení, až xx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 2328/2003, (ES) x. 861/2006, (XX) x. 1198/2006, (ES) x. 791/2007, (XX) x. 1255/2011 a xxxxxx 103 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxxx, x na tyto xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx podané xxxxx nařízení (ES) x. 1198/2006 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx 130

Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx vstupuje v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxx 1. xxxxx 2014.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech.

X Xxxxxxx xxx 15. xxxxxx 2014.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

předseda

X. XXXXXX

Xx Radu

xxxxxxxx

D. KOURKOULAS


(1)  Úř. xxxx. X 299, 4.10.2012, x. 133 a Úř. xxxx. X 299, 4.10.2012, x. 133.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 391, 18.12.2012, x. 84.

(3)  Postoj Evropského parlamentu xx dne 16. xxxxx 2014 (dosud xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 6. xxxxxx 2014.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 1380/2013 xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 1954/2003 x (XX) x. 1224/2009 x o xxxxxxx nařízení Rady (XX) č. 2371/2002 x (ES) č. 639/2004 a xxxxxxxxxx Xxxx 2004/585/ES (Xx. xxxx. X 354, 28.12.2013, x. 22).

(5)  Nařízení Xxxx (XX) x. 2328/2003 xx xxx 22. xxxxxxxx 2003, xxxxxx se xxxxxx režim vyrovnání xxxxxxxxx nákladů vynaložených xxx uvádění na xxx některých xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx ostrovů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx odlehlosti xxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 345, 31.12.2003, x. 34).

(6)  Nařízení Xxxx (ES) x. 861/2006 ze xxx 22. května 2006, xxxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politiky x xxx oblast xxxxxxxx práva (Xx. xxxx. L 160, 14.6.2006, s. 1).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1198/2006 xx xxx 27. xxxxxxxx 2006 x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X 223, 15.8.2006, s. 1).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 791/2007 ze xxx 21. května 2007, kterým xx xxxxxx xxxxx vyrovnání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx uvádění na xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nejvzdálenějších xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx ostrovů, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx a Réunionu (Xx. xxxx. X 176, 6.7.2007, s. 1).

(9)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1255/2011 xx xxx 30. listopadu 2011 o zavedení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 321, 5.12.2011, x. 1).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o mořském xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX této xxxxxx (Xx. xxxx. L 179, 23.6.1998, x. 3).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1303/2013 xx xxx 17. prosince 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx venkova x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rybářském fondu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Evropském xxxxx xxx regionální rozvoj, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, Xxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx námořním x xxxxxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006 (Xx. xxxx. X 347, 20.12.2013, x. 320).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/56/ES xx xxx 17. xxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Společenství x oblasti mořské xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (rámcová xxxxxxxx x strategii xxx xxxxxx prostředí) (Xx. věst. X 164, 25.6.2008, s. 19).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 199/2008 ze xxx 25. xxxxx 2008 x vytvoření xxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx vědeckého xxxxxxxxxxx pro společnou xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 60, 5.3.2008, x. 1).

(14)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1379/2013 ze xxx 11. xxxxxxxx 2013 x společné xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx nařízení Rady (XX) x. 1184/2006 x (XX) x. 1224/2009 a o xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 104/2000 (Xx. xxxx. X 354, 28.12.2013, x. 1).

(15)  Nařízení Xxxx (XX) x. 1224/2009 xx xxx 20. xxxxxxxxx 2009 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Společenství x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 847/96, (XX) x. 2371/2002, (ES) x. 811/2004, (XX) č. 768/2005, (XX) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (XX) x. 509/2007, (ES) x. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (XX) x. 1300/2008 a (XX) x. 1342/2008 x x xxxxxxx nařízení (XXX) x. 2847/93, (XX) č. 1627/94 x (XX) č. 1966/2006 (Úř. xxxx. X 343, 22.12.2009, x. 1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 1291/2013 ze xxx 11. xxxxxxxx 2013, xxxxxx se xxxxxx Horizont 2020 – xxxxxxx xxxxxxx xxx výzkum x xxxxxxx (2014–2020) x xxxxxxx rozhodnutí č. 1982/2006/XX (Xx. věst. X 347, 20.12.2013, x. 104).

(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 95/46/XX xx dne 24. xxxxx 1995 o xxxxxxx fyzických osob x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx (Xx. xxxx. L 281, 23.11.1995, x. 31).

(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2002/413/XX xx dne 30. xxxxxx 2002 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx v Xxxxxx (Xx. xxxx. X 148, 6.6.2002, x. 24).

(19)  Nařízení Xxxxxx (XX) x. 26/2004 ze xxx 30. prosince 2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Společenství (Xx. xxxx. L 5, 9.1.2004, s. 25).

(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1005/2008 xx xxx 29. září 2008, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx (XXX) x. 2847/93, (XX) x. 1936/2001 x (ES) x. 601/2004 x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1093/94 x (XX) x. 1447/1999 (Úř. xxxx. L 286, 29.10.2008, x. 1).

(21)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/99/XX xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 328, 6.12.2008, x. 28).

(22)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx K.3 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx (Xx. věst. X 316, 27.11.1995, x. 49).

(23)  Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) x. 966/2012 xx dne 25. xxxxx 2012, kterým xx stanoví finanční xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx Unie x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX, Xxxxxxx) x. 1605/2002 (Xx. věst. X 298, 26.10.2012, x. 1).

(24)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 92/43/XXX xx xxx 21. xxxxxx 1992 o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx živočichů x planě xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 206, 22.7.1992, x. 7).

(25)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2010/41/XX xx xxx 7. xxxxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 86/613/XXX (Xx. xxxx. L 180, 15.7.2010, s. 1).

(26)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1967/2006 xx xxx 21. prosince 2006 x xxxxxxxxxx xxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů xx Středozemním moři, x xxxxx xxxxxxxx (XXX) č. 2847/93 x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1626/94 (Xx. xxxx. X 409, 30.12.2006, x. 11).

(27)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/147/ES xx xxx 30. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx žijících xxxxx (Úř. xxxx. X 20, 26.1.2010, x. 7).

(28)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/629/XX xx xxx 26. xxxxx 2005, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 225, 31.8.2005, s. 18).

(29)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/60/ES xx dne 23. xxxxx 2000, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Společenství x xxxxxxx vodní xxxxxxxx (Úř. xxxx. X 327, 22.12.2000, x. 1).

(30)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2001/42/ES xx dne 27. xxxxxx 2001 o xxxxxxxxxx xxxxx některých xxxxx x xxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 197, 21.7.2001, x. 30).

(31)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 2006/88/XX xx dne 24. xxxxx 2006 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x produkty xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 328, 24.11.2006, x. 14).

(32)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (ES) x. 834/2007 xx xxx 28. června 2007 x ekologické xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x x xxxxxxx nařízení (XXX) x. 2092/91 (Xx. xxxx. X 189, 20.7.2007, x. 1).

(33)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 710/2009 xx xxx 5. xxxxx 2009, kterým xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 889/2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 834/2007, xxxxx xxx x stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx pocházejících x xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 204, 6.8.2009, x. 15).

(34)  nařízením Evropského parlamentu x Rady (ES) x. 761/2001 xx xxx 19. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxxx xxxxxx organizací x xxxxxxx Společenství pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x hlediska xxxxxxx životního xxxxxxxxx (XXXX) (Úř. xxxx. X 114, 24.4.2001, x. 1).

(35)  Rozhodnutí Rady 2009/470/XX xx xxx 25. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X 155, 18.6.2009, x. 30).

(36)  Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1151/2012 xx xxx 21. xxxxxxxxx 2012 o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxx (Úř. xxxx. L 343, 14.12.2012, s. 1).

(37)  Nařízení Xxxx (XX) x. 768/2005 ze xxx 26. xxxxx 2005, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x mění xxxxxxxx (XXX) x. 2847/93 x xxxxxxxx kontrolního xxxxxx pro společnou xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 128, 21.5.2005, x. 1).

(38)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (Euratom, XX) x. 2185/96 xx xxx 11. xxxxxxxxx 1996 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx prováděných Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx finančních zájmů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 292, 15.11.1996, x. 2).

(39)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) č. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 o xxxxxxxxxxx prováděném Xxxxxxxxx xxxxxx pro boj xxxxx xxxxxxxx (XXXX) x o xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Xxxx (Euratom) x. 1074/1999 (Xx. xxxx. L 248, 18.9.2013, s. 1).


XXXXXXX I

XXXXXXXXXX MÍRA XXXXXXX

Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx bodů

Xxxxxxx xxxxxxxx se drobného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx o

30

Operace xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Dugi xxxx, Xxx, Mljet x Xxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx x

35

Operace xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxxxxxx regionech mohou xxxxxx zvýšení x

35

Operace xxxxxxxxx organizacemi rybářů xxxx xxxxxx společnými xxxxxxxx xxxx kapitoly XXX xxxxx V xxxxx xxxxxx xxxxxxx x

10

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx o

25

Xxxxxxx podle xxxxxx 76 o xxxxxxxx a vynucování xxxxx xxxxxx zvýšení x

30

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 76 x kontrole x vynucování a xxxxxxxx xx drobného xxxxxxxxxx rybolovu mohou xxxxxx xxxxxxx x

40

Operace xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx o

20

Operace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx podniků se xxxxx x

20


XXXXXXX XX

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXX LET 2014 XX 2020

Xxxxx

Xxxxxx

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Celkem

Xxxxxxx xxxxxx ERNF

(2014-2020)

788 060 689

798 128 031

805 423 852

818 478 098

837 523 233

843 250 018

858 467 679

5 749 331 600


XXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX ROZDĚLENÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX VI XXXXXXX X A XX XXXX XXXXXXXXX CÍLE XXXXXXXXX X ČLÁNCÍCH 82 X 85 &xxxx;(1)

Xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 82:

1)

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx – 5&xxxx;%

2)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx – 33&xxxx;%

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, zaměstnanosti, inovací x xxxxxx xxxxxxxxxxx – 2&xxxx;%

4)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx – 5&xxxx;%

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 85:

1)

Xxxxxxxxxxxxx, správa x xxxxxx vědeckého xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx – 11&xxxx;%

2)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx – 19&xxxx;%

3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizacím – 10&xxxx;%

4)

Xxxxxxx sbory komunikační xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx – 9&xxxx;%

5)

Xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxx – 6&xxxx;%


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxx stanovenou x xxxxxx 14&xxxx;x xxxxxxxx přidělení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 92.


XXXXXXX IV

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx cíl x xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx XXXX/xxxxxxxxx cíl

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx splnění

Xxxxxxxx XXXX:

1.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

Specifické xxxx: x) - x)

Xxxxxxxxx cíl 3: xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (v xxxxxxx XXXXX) a xxxxxxx rybolovu a xxxxxxxxxxx (x případě XXXX)

Xxxxxxxxx xxx 6: xxxxxxxxx a ochrana xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx účinného xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxx 8: xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx pracovních xxxx x mobility xxxxxxxxxx xxx

Xxxxxx x rybolovné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souladu x xx. 22 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1380/2013

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x souladu xx společnými xxxxxx xxxxxxxx Komisí

Rybolovná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx XX nařízení (XX) x. 1380/2013

Xxxxxxxx XXXX:

2.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx cíle: a), x) x c)

Xxxxxxxxx xxx 3: zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (x případě XXXXX) a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx ENRF)

Xxxxxxxxx xxx 6: xxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxx 8: xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx sil

Zřízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 34 xxxxxxxx (EU) x. 1380/2013 do xxxx 2014

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx nejpozději xx xxx předání xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x víceletým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx XXXX:

3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx cíl x)

Xxxxxxxxx xxx 6: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Správní xxxxxxxx: je k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx xx údaje xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 25 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013 x xxxxxx 4 nařízení Xxxx (XX) x. 199/2008

Popis xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx XXXXX a xxxxxx Xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx VTHVR x xxxxxx Xxxxxx

Popis xxxxxxxx x xxxxxxx lidských xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Priorita ENRF:

3.

Podpora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx b)

Xxxxxxxxx xxx 6: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx: je x xxxxxxxxx xxxxxxx kapacita xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxx xxxxxxxx, inspekce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 36 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013 x dále upřesněného x xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx patří:

popis správní xxxxxxxx pro přípravu x provádění xxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx financování na xxxxxx 2014 xx 2020 xxxxx čl. 18 odst. 1 xxxx. x)

popis xxxxxxx xxxxxxxx xxx přípravu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 46 xxxxxxxx (ES) x. 1224/2009

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx vytvořen xxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxx, podle xxxxxx 94 nařízení (ES) x. 1224/2009

 

 

xxxxx správní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 95 nařízení (XX) x. 1224/2009

popis xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x odrazujících xxxxxx xx závažná xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx 90 nařízení (XX) x. 1224/2009

popis xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 92 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009


XXXXXXX X

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXX

1.   Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 119 xxxx obsahovat xxxxxxx x jednom x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx:

xxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx);

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (XXX) xxxxx xxxxxx 10 xxxxxxxx (XX) x. 26/2004 (xxxxxxxx se pouze xxxxx, xxxxx operace xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx);

xxxxx xxxxxxx;

shrnutí xxxxxxx;

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxxxx ukončení xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx provedení xxxxxxx);

celkové xxxxxxxxx xxxxxx;

xxxx xxxxxxxxx Xxxx;

xxxxxxxx xxx xxxxxxx;

xxxx;

xxxxx xxxxxxxx Xxxx;

datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxx veřejnost x xxxxxxxxxx opatření

1.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xx xxxxxxxx mediální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx informačních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx činnost, xxxxx xxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x představuje úspěchy xxxxxxxxxx programu;

x)

vyvěšení vlajky, xxxxxxxxx xxxxx Xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x sídle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

d)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1;

e)

xxxxxxx xxxxxxxx operací x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx internetových stránkách xxxxxxxxxx programu, xxxxx xxxx dostupné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx portálu; xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx úředních xxxxxx Xxxx, xxxxx než xx úřední xxxxx xxxx jazyky xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu;

x)

xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx věnována stručnému xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx informací x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operačního xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx toho, že xxxx uveřejněn xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxxx politiky, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.

X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zapojí xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x propagačních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 5 nařízení (EU) x. 1303/2013;

b)

xxxxxxxxxx střediska x Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

vzdělávací x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx subjektů je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 119 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

3.   Informační xxxxxxxx xxx příjemce x potenciální xxxxxxxx

3.1.   Informační xxxxxxxx pro potenciální xxxxxxxx

1.

Xxxxxx xxxxx zajistí, xxx se xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx financování operačního xxxxxxxx nabízených ERNF xx xxxxxx měřítku xxxxxxxxx x potenciálním xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.

Řídící xxxxx xxxxxxx, xxx potenciální xxxxxxxx byli informováni xxxxxxx x:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx programu;

b)

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

kritériích pro xxxxx xxxxxxx, jimž xx být xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx schopny poskytnout xxxxxxxxx x operačních xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx obsahovat xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx úměrné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnost x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx ze xxxxxx Unie.

3.2.   Informační xxxxxxxx xxx xxxxxxxx

Řídící xxxxx xxxxxxxxx příjemce o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků znamená xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx zveřejňovaném xxxxx xx. 119 xxxx. 2.