Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X RADY (XX) x. 508/2014

xx dne 15. xxxxxx 2014

x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2328/2003, (XX) č. 861/2006, (XX) x. 1198/2006 x (XX) x. 791/2007 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1255/2011

XXXXXXXX PARLAMENT X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx unie, x xxxxxxx na článek 42, čl. 43 xxxx. 2, xx. 91 odst. 1, xx. 100 odst. 2, xx. 173 xxxx. 3, články 175 a 188, xx. 192 xxxx. 1, čl. 194 xxxx. 2, xx. 195 xxxx. 2 x článek 349 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx návrh Xxxxxxxx xxxxxx,

xx postoupení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx regionů (2),

v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Radě, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x sociálnímu xxxxxx x Výboru xxxxxxx xx xxx 13. xxxxxxxx 2011 xxxxxxx „Reforma xxxxxxxx xxxxxxxx politiky“ xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politiky po xxxx 2013. S xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politika xxxxxxxxxxx nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1380/2013 (4). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx. Aby xxxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 2328/2003 (5), nařízení Xxxx (ES) č. 861/2006 (6), nařízení Rady (XX) x. 1198/2006 (7) x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 791/2007 (8) x xxxxxxxx je xxxxx nařízením.

Uznávajíce, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx evropských xxxxxx x xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxx integrované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1255/2011 (9).

(2)

Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (XXXX) xx xxxx zahrnovat podporu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a akvakultury, xxxxx x xx xxxxxxxxxx x uvádění xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx trh, xxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států xxxx xx provádí xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx článku 117 Úmluvy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů x xxxxxxx právu xx xxx 10. xxxxxxxx 1982 (10) (UNCLOS).

(3)

Úspěch xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx kontrolu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. XXXX xx xxxxx xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4)

Xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xx měla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, moři, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx odvětvími jakožto xxxxxxxx xxxxxxx politik XX, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, zejména x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx politiky x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx politik x xxxxx Xxxxxxxxx xxxx, Severního xxxx, Xxxxxxxxx moře, Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x Černého xxxx.

(5)

Xxxxxxxx XXXX ve xxxxxx xx. 2 xxxx 10 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 1303/2013 (11) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx subjekty podle xxxxxxxx uvedené x xx. 4 bodu 30 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rybářů, xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(6)

V xxxxxxx se xxxxxx Xxxxxxxx rady ze xxx 17. xxxxxx 2010, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx začlenění, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Komise xx xxx 3. xxxxxx 2010 xxxxxxxxx „Xxxxxx 2020 – Xxxxxxxxx xxx inteligentní x udržitelný xxxx xxxxxxxxxxx začlenění“ (xxxx xxx „strategie Xxxxxx 2020“), xx xx Xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx růstu xxxxxxxxxxxxx začlenění a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozvoji Xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx soustředěny xx xxxxxxx cílů xxxxxxxxx Xxxxxx 2020, x xx především xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxx větším xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx XXXX xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx cílům politik xxxxxxxxxx xx strategii Xxxxxx 2020 a xx v xxxxxxx x obecnými cíli xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x sociální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii (xxxx xxx „Xxxxxxx x EU“) x Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX“).

(7)

Xxx bylo xxxxxxxxx, xx ENRF xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx politiky a xxxxxxxxx Xxxxxx 2020, xx xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx hlavních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, konkurenceschopné x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8)

Xxxx xx xxxx ve všech xxxxxx provádění XXXX xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podporu xxxxxxxx xxx x xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx diskriminaci xx základě xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx víry, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, věku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxx cílem xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x akvakultury xxxxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx udržitelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx politika xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx produktivity, přiměřené xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx.

(10)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx lépe xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx rybářské politiky, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx 2020. Xxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx živých mořských xxxxxxxxxxxx zdrojů, které xxxxx možno xx xxxx 2015 a x xxxxxx případě xx xxxx 2020 xxxxxx x xxxxx xxxx populace xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnos. Společná xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. XXXX xx tudíž xxx přispívat x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx stanoveno xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2008/56/XX (12).

(11)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx námořní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, XXXX, xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx politik. Xxxxxxxxx sdíleného xxxxxx xxxxxxxxxx organizací trhu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx shromažďování xxxxx by xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx Xxxx xx xxx financovat xxxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx námořní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, XXXX, x xx xxx xxxxx, xxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx vztahovat xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx rozvoje xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx také xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kontrolní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i na xxxxxxxxxxxx námořní xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx by xx xxxx vztahovat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx organizace xxx řízení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx, operace xxx xxxxxxxxx integrované xxxxxxx politiky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být upřesněny xxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x XXXX.

(13)

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx kontroly a xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx kontrolu x xxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x zároveň xxxxxxx xxxxxxxx xxxx těmito xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(14)

Xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1380/2013 xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Unie x xxxxx XXXX xxxxxxxxx dodržováním xxxxxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mořských xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politiky xxxxx článku 3 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(15)

Xxxxxxxxxx xxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx se finanční xxxxxxx Unie x xxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx-xxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx v rámci XXXX xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nedopustily xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, trestného xxxx xxxx xxxxxxx x xx nebyly xxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plavidel xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provádějících nezákonný, xxxxxxxxx a neregulovaný xxxxxxx xxxx plavidel xxxxxxxxx pod xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto.

(16)

Příjemci xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xx xx celou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx dobu xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(17)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, měly xx xx uplatnit xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Pro určení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, délku xxxxxx x opakování xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxx nebo podvodu xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxx hospodářskou xxxxxxx xxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxx cílů xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxx finanční xxxxxxx Xxxx v xxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx společné xxxxxxxx politiky xxxxxxxxxx xx veřejného zájmu xxxxxxxxx biologických xxxxxxxx xxxxxx, například povinností xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xx členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(19)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platbám a xxxxxxxxxx stimulace členskému xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx by mělo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, coby xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx oblast xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x neodvolatelné xxxxxxxx, xx xx měly xxxxxx pouze xx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx případy xxxxxxxxxxxx.

(20)

Xxx xx xxxxxxxx koordinace x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podporu x xxxxx politiky xxxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (XXXX), Xxxxxxxx sociální xxxx (XXX) a Xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, což xx Evropský xxxxxxxxxx xxxx xxx rozvoj xxxxxxx (XXXXX) a XXXX, byla pro xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx jen „xxxxx XXX“) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politika x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(21)

Xx operační xxxxxxx x xx celý xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx s xxxxxxxxxxxx x rozsahu státní xxxxxx členských xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx proporcionality.

(22)

Komise xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kritérií xxxx xxxxxxxxxx roční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1198/2006 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x. 861/2006.

(23)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nanejvýš xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kapacitě x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a prokázanou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na údaje xxx řízení xxxxxxxx x xxxxxxxx provádění xxxxxxx Unie pro xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(24)

Xx shodě s xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx všechny činnosti XXXX, xxxxx xxxxxxx xx působnosti xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx programu pro xxxxx xxxxxxx xxxx, x souladu s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx mělo xxxxxxxxx xxxx xx 1. ledna 2014 xx 31. xxxxxxxx 2020. Členské státy xx xxx přípravě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx a velikost xxxxxx operačních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x souvislosti x prioritami Xxxx xxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxx opatření. Xx třeba, aby xxxxxxxxxxxx bylo x xxxxxxx s těmito xxxxxxxxxx Xxxx a xxxxxxx přizpůsobeno xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx doplňovat xxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx politiku rozvoje xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(25)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rybolovu xx xxxxxxx státy, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx složku, xxxx xx xxxx operačním xxxxxxxxx připojit akční xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(26)

Xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx ENRF xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x a xxxx xxxx, xxxx xx co nejvíce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx grantů xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013.

(27)

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx programu v xxxxxxx x prioritami Xxxx přijatými Komisí xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx program xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx priorit Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x vynucování x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxx pružnosti xxx programování xxxxxxxx x oblasti kontroly xx revize xxxxxxxxxxx xxxxxx operačního xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx xxxxx xx xxxx vypracovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x shromažďování xxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 199/2008 (13). Xxxxxxx xxxxx by xx xxxxxx měly xxxxxxxxxxx specifickým xxxxxxxx xxxxxxxx xxx shromažďování xxxxx xxx, že x xxxxxxx x xxxxxxxx nařízením xxxxxxxxx xxxxxxxx plán, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

(29)

Xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx definovány xx xxxxxxx xxxx x 5&xxxx;% pružností x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(30)

Xx xxxxxx xxxxxxx konkurenceschopnosti x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxx xx xxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx podávání žádostí x xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(31)

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. ENRF xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx poradenské xxxxxx, xxxxxxxxxx mezi vědci x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx x podporovat xxxxxxxx xxxxxx. Manželům, manželkám x xxxxxxxx partnerům xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx jejich úlohy x rybářských xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx rovněž xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx odbornou xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x navazování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx rozvoji.

(32)

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, kteří xx xxxxxxxxx x nesnázemi x xxxxxxxx na xxx práce x xxxxxxx rybolovu x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx XXXX xxx podpořit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx o udržitelných xxxxxxxxxxx postupech a xxxxxxxxx mořských xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(33)

X xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx věnujícím xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx diverzifikace x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx XXXX poskytovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rybářů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx do xxxx, xxxxxxxxxx ruchu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, environmentálních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx činností x oblasti xxxxxxxx.

(34)

Xxxxxxxxx x rozvoj nové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx rybolovu mladými xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx být zohledněn xxx přidělování x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx x xxxxx XXXX. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx odvětví rybolovu x Unii. Proto xx měla být xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx rybáře xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx usnadnit jim xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx zajistila xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx hospodářských xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nutných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx zahájení xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx rybářského plavidla.

(35)

V xxxxx splnění zdravotních x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx plavidlech xx xxxxxxx, xxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x bezpečnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zdraví x hygieně xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx unijních x vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(36)

Xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx příspěvků x xxxxxxxxxx náhrad pro xxxxxx x majitele xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx zdrojů, s xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx rybolovných xxxx, xxxxxxxx xx stanoveno x některých plánech xxxxxx xxxxxxxx Unie xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x těmto xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx rovněž x xxxxxxxxx trvalého ukončení xxxxxxxxxxx činností.

(37)

Za xxxxxxxx xxxxxxxx by mělo xxx xxxxx xxxxxxxxx x ENRF xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx poskytují xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klimatickými xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx akci.

(38)

Za xxxxxx xxxxxxxxxxxx rybolovných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxxxxxx, vývoj, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(39)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ENRF xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hlediska x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx brát při xxx ohled xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Unie. Xxx tento xxxx xx xxxxxxxx přijmout xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx opatřením.

(40)

Podobně xx xxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mořské xxxxxxxxx, xxxxxxx podporou ekologických xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ekosystémů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 2020.

(41)

X souladu s xxxxxxx cílem strategie Xxxxxx 2020 xxxxxxxxxxxx xx zmírňováním změny xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x ENRF investice xx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(42)

X xxxxx xxxxxxxxxx dopadů xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxx xxxxxx upřednostněny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx drobným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx jejich přístup x xxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx motoru.

(43)

Aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx týkající xx loďstva, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx rybolovných xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx motorů, a xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx trvalého xxxxxxxx rybolovných xxxxxxxx.

(44)

X xxxxxxx se zákazem xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx měl XXXX podporovat xxxxxxxxx xx plavidel xxxxxxxx xx co nejlepší xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx nedostatek xxxxxx xx xxxxx maximalizovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxx XXXX xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxx zvýšit xxxxxxxx hodnotu ulovených xxx.

(45)

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístavů, xxxx xxxxxxxx a přístřešků xx xxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zvýšení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(46)

Xxx Xxxx xx xxxxxxx důležité, xxx xxxx dosažena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, při současném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx odvětví.

(47)

V souladu xx xxxxxxxx Komise Xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 19. xxxx 2002 xxxxxxxx „Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx evropské xxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x sociálnímu xxxxxx x Výboru regionů xx dne 29. xxxxx 2013 nazvaným „Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v XX“, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx Evropa 2020 xx měl ENRF xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odvětví xxxxxxxxxxx.

(48)

X xxxxxxx xx xxxxx xxxxx úniku hospodářských xxxxxx x oblastí xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx XXXX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx modifikovaných xxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx x zaměstnanosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx důležité, xxx xxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xx xxxxxxx nových xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx akvakultury xx xxxxxxxx stimulovat xxxxxxx x podnikání. Proto xx mělo být xxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx podniků x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a akvakultury xx xxxx, a xxxxxxxxx činnosti, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nabídkou xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(50)

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx akvakultury xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx z XXXX xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx znalostí, xxxxx x poradenské služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(51)

X xxxxx xxxxxxx x rozvoji zařízení x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx možné xxxxxxxxxx x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx xxx rozvoj xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(52)

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akvakulturu xx xxxx xxx xxxxx podporovat z XXXX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vysoce xxxxxx x životnímu xxxxxxxxx, xxxxxxx podniků x xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx duchu xx xxx XXXX xxx xxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(53)

X vědomím xxxxxxxxxxx ochrany spotřebitele xx xxxx xxx xxxxx x XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx a zvířat, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(54)

X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx XXXX xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k pojištění xxxxxxxx akvakultury, a xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx mimořádných xxxxxxxxx xxxxx, zejména v xxxxxxxx přírodních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jevů, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(55)

Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxx x místnímu xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx komunit xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx užitečnost pro xxxxxxx xxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx, xxxxx x venkovských xxxxxxx xxx, xx bere x potaz potřeby xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nadále x xx budoucna xx xxxxxxxxx.

(56)

X odvětví rybolovu x xxxxxxxxxxx xx xxx místní rozvoj xx zapojením xxxxxxxx xxxxxxx podpořit xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx x pracovních xxxx, xxxxxxx poskytnutím xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx xxxxxx“ x širšími xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(57)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx 2020 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx pracovních xxxx a xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx místní xxxxxx. Xxxx by xx xxxxxx přispět k xxxxxxxx cíle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(58)

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou složena xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a odrážejí xxxxxx xxxxxxx místní xxxxxxxxxxx. Xxxx místní xxxxxx xxxx nejlepší xxxxxxxx k tomu, xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunitně xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, které xxxxx plnit xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx skupina xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx FLAG“) více xxx 49 % xxxxxxxxxxx xxxx.

(59)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx místními xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx důležitým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxx xxx x XXXX xxxxxxxxxx.

(60)

Xxxxxxx ENRF xxxxxxxxxx oblastem xx xxxx xxx koordinována x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nabízejí xxxxx fondy Xxxx, x měla xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje a xxxxxxxx xxxxxx XXXX, xxxxx x xxxxxxx xx oživení místní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx partnerství.

(61)

V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odvětví xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1379/2013 (14), x na xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvádění xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjekty ve xxxxx maximalizovat hodnotu xxxxxxxx rybolovu a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činnosti dodavatelského xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx metody. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx jde x xxxxx xxxxxxxx x uvádění xxxxxxxx xx xxx, xxxx xx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx. Ve xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výmětů xx xxx XXXX xxxxxxxxxx xxxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(62)

Xxxxxxxx (EU) x. 1379/2013 stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx produktů xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx spotřebě na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxx xx xx 31. xxxxxxxx 2018 xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytovaná xx strany XXXX.

(63)

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx konkurence, xxxxx jsou vystaveni xxxxxx věnující xx xxxxxxxx pobřežnímu rybolovu, xx mělo být xxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx rybáři xxxxxxxx xx drobnému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uloveným rybám, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx.

(64)

Xxxxxxxx x xxxx, že xx rybolovné xxxxxxxx x nejvzdálenějších xxxxxxxxx Xxxx potýkají x xxxxxxxx způsobenými zejména xxxxxx odlehlostí x xxxxxxxxxxxx klimatickými xxxxxxxxxx, xxxx by xxx xxxxx zohlednit x xxxxx ENRF xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx 349 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU.

(65)

Aby bylo xxxxx xxxxxx konkurenceschopnost xxxxxxxx produktů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxx Xxxx, Xxxx zavedla x xxxx 1992 xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rybolovu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx období 2007–2013 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 791/2007. Je xxxxxxxx x nadále xx 1. xxxxx 2014 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxx, xxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx produktů rybolovu x akvakultury x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xx trh, tak xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zachování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(66)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx regionech, xx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx poptávku xx třeba ponechat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx xx vyrovnání xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státům.

(67)

Členské xxxxx xx měly xxx oprávněny xxxxx xxxxxx a množství xxxxxxxxx xxxxxxxx rybolovu x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přidělených příslušnému xxxxxxxxx státu. Xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx upravit xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx to lze xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(68)

Xxxxxxx státy xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxx xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, částka xx xxxx xxx úměrná xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx vzaly x xxxxx další typy xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx dopad xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(69)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, x xxx zaručit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx a zároveň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx proto xxx možné podporovat x ENRF xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1224/2009 (15). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tato podpora xxxx přispívat k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(70)

X xxxxx xxxxxx jediného xxxxx xx xx v xxxxx ENRF xxxx xxxxxx xxxxxxx poskytovaná xx základě xxxxxxxx (XX) č. 861/2006 xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systému Xxxx pro kontrolu XXXX.

(71)

X xxxxxxx x xxxx politiky Xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxxx hlídkových xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx minimální xxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx základ xxx xxxxxxx x rámci XXXX.

(72)

X xxxxxxx xx xxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxx státy x xxxxxxx kontroly xx xxxx být xxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(73)

Xx třeba přijmout xxxxxxxx na podporu xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, x xx xxxxxxx xx xxxxxxx vnitrostátních programů, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x provádění xxxxxxxx rybářské politiky. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx by xxxx v xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 861/2006 xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxx XXXX.

(74)

Xxxxx x účinná xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx činnostmi v xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x rozvoj společné xxxxxxxx politiky, včetně xxxxxxxxxxxxxx citlivých xxxxxxx.

(75)

Xxxxxx xx xxxxx podporovat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, při xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx stejného xxxx, xxxxx x s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vědeckými xxxxxxxx.

(76)

Xxxxx xxxxxxxxxxx námořní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx rozhodování xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, moří, ostrovů, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Evropskému xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxx xx dne 10. xxxxx 2007 xxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx Evropskou xxxx“.

(77)

Xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx (EU) x. 1255/2011, x xxxxxxxx Rady, x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx regionů, xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx politiky xxxx mít významný xxxxx, xxxxx xxx x ekonomickou, sociální x xxxxxx soudržnost.

(78)

ENRF xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x dalšího rozvoje x provádění xxxxxxxxx xxx xxxxxxx jednotlivých xxxx. Tyto strategie xxxx zaměřeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx společných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx Xxxx a přispívat x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x územní xxxxxxxxxxx Xxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lepší xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přeshraniční a xxxxxxxxxxxxxx spolupráci mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx pobřežní ochrany, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx efektivnosti x soudržnosti, a xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxx.

(79)

Xx xxxxx, xxx xxx XXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozvoj xxxxxxxx xxx vytváření synergií xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na moře, xxxxxx x xxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx námořní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X XXXX xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s námořním xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx X Xxxxxxx o fungování XX.

(80)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyžadovat mobilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x v souladu xx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx XX. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x integrovaná xxxxxx xxxxxxxxxx oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x dosažení xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozvoje propojení xxxx x xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx různých xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x oceánů s xxxxx umožnit jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2008/56/XX xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lidských xxxxxxxx xxxxxxxx dopad na xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx světa x povzbuzovat xxxxxxx xxxxxxxxxx shromažďování, svobodného xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx využití xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx.

(81)

XXXX by xxx xxxxxx podporovat xxxxxxxxxx hospodářský růst, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx odvětví x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxxxx důležité xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx růstu v xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x operace xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx technologických xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx potenciálu xxxxxxxx a námořních xxxxxxxx.

(82)

XXXX xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx i budoucími xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx k dispozici Xxxx x xxxxxxx xxxxx na celostátní x xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x udržitelného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx pobřežními, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx regiony, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pořadí xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. XXXX by xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Unie, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx XXXX, Fond soudržnosti x XXX, xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx 2020 zřízený xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1291/2013 (16).

(83)

X xxxxx o xxxxxxxx cílů společné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úrovni xx Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx, aby Xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rybolovných xxxxxx xx volném xxxx a ve xxxxxx třetích xxxx. X xxxxx logiky xxxxxxxx xxxxx by xxxx v xxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 861/2006.

(84)

Pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je nezbytné, xxx poradním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dostatečné x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx roli x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx logiky xxxxxxxx xxxxx xx měla xxxxxxx poskytnutá poradním xxxxxx v xxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx (XX) x. 861/2006.

(85)

Xx xxxxxxx, aby XXXX formou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxx programu x xxxx jiné podporoval xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx by xxxx zahrnovat také xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx FLAG xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, šíření informací, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx partnerstvími.

(86)

V zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xx třeba xxxxxxxx xx nejširší xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxxxx přijatých xxxxxxxxxx.

(87)

X souvislosti se xxxxx xxxxxxxxx financovanými xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx, x xx xxx x rámci xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Komisí.

(88)

Aby xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx (XX) č. 1380/2013 x xxxxxxxxx x dodržování pravidel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pravidlům x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) č. 1303/2013. Xxxxx členský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx nebo xx-xx Xxxxxx xxxxxx naznačující xxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(89)

Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě závažného xxxxxxxxxx pravidel společné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(90)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a hodnocení x cílem zlepšit xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxxxx by měla xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxx zajišťující, že xxxxxxxxx xxxxx budou x xxxxxxxxx xxxx. X této xxxxxxxxxxx xx třeba, aby xxx xxxxx seznam xxxxxxxxx a xxx Xxxxxx vypracovala xxxxxxxxx xxxxxx politiky ENRF xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(91)

Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx nést řídící xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx účel. K xxxx xx měly xxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x monitorovacího výboru. Xxxxxxxxxxxx operačního xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx Xxxxxx.

(92)

Xxx xx zlepšila xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx x každém členském xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x operačním xxxxxxxx, včetně seznamu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx každého xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Příslušné internetové xxxxxxx všech členských xxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx oficiální xxxxxx xxxxxxx Xxxx, xxx xxx xxxxxxx x různých xxxxxxxxx xxxxx usnadněn přístup x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx by xxxx xxxxxx veřejnosti x xxxxxxx daňovým xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx pochopitelnou, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xxx xx vynakládají xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxx XXXX. Xxxxx xxxxxx xxxx xx mělo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx možnosti xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 95/46/ES (17), může xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob.

(93)

Za xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xx Xxxxxx přenesena pravomoc xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x článkem 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx o xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podílů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx způsobilých xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, týkající xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx kritérií xxx xxxxxxx dodatečných xxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx případů xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx způsobit xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprav na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx monitorování x xxxxxxxxx.

(94)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ES) x. 1198/2006 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx na Komisi xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxx x souladu x článkem 290 Xxxxxxx x fungování XX x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(95)

Xxx xxxxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x na xxxxxxx úrovni. Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Komise xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx.

(96)

Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxx svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx změn, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx shromažďování xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Komise, xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx, konstatování xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx částečné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx tyto prováděcí xxxx xxx použití xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

(97)

Xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto nařízení xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci, pokud xxx x předkládání xxxxxxxxxxxx xxxxx operačního xxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xxxxxx a časové xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx program xxxxx xxxxxxx X x XX hlavy XX, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx regiony, xxxxxxx různých xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, vzor, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zasílané členskými xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxx údajů, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s nařízením (XX) x. 182/2011 x xxx by xxx xxxxxx přezkumný xxxxxx.

(98)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx danou xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxx znaku x xxxxxx standardních xxxxx. Xxxx pravomoci xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (EU) x. 182/2011. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx poradní xxxxxx.

(99)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx strukturální xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx rozvoji odvětví xxxxxxxx, akvakultury x xxxxxxxxx odvětví, jakož x z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými xxxxx, xxx xxxxx xxxx x důvodu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx lépe xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x článku 5 Smlouvy o XX. V souladu xx zásadou proporcionality xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxx xxxx.

(100)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxx režimy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 2328/2003, nařízením (XX) č. 861/2006, xxxxxxxxx (XX) x. 1198/2006, nařízením (XX) x. 791/2007, nařízením (XX) x. 1255/2011 x xxxxxxx 103 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx být xxxxxxx x účinkem xx 1. ledna 2014. Xxxxx nařízením xx však xxxxxx xxx dotčeno xxxxxxxxxxx xxx xxxxx pomoci xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx nařízení (ES) x. 1198/2006 xxxx xxxxxx právního předpisu, xxxxx xx na xxxxxxx xxxxx vztahuje xx dni 31. xxxxxxxx 2013.

(101)

Je vhodné xxxxx do souladu xxxx xxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013. Xxxx xxxxxxxx by xx xxxxx xxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2014,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

XXXXX X

XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

Xxxxxx 1

Xxxxxxx

Xxxx nařízení vymezuje xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx provádění:

a)

společné rybářské xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx opatření týkajících xx xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx rybolovných a xxxxxxxxxxxxxx oblast x xxxxxxxxxxxxxx rybolovu; a

d)

integrované xxxxxxx politiky.

Xxxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxx

Toto xxxxxxxx se xxxxxxxx xx operace xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx stanoveno xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx

1.   Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx, a xxxx je dotčen xxxxxxxx 2 tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) č. 1380/2013, xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 1379/13, xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009 x článku 2 xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013.

2.   Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

1)

„společným xxxxxxxxxx pro sdílení xxxxxxxxx“ síť systémů x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx uživateli xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx;

2)

„meziodvětvovými operacemi“ xx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx výhodné xxx xxxxx odvětví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx uvedeny xx Smlouvě x xxxxxxxxx XX, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

3)

„systémem xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx“ systém xxx elektronické zaznamenávání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nařízení (ES) x. 1224/2009;

4)

„Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx dat“ xxx, která začleňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx námořní xxxxxxxx xxx pozorování x xxxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje;

5)

„rybolovnou x akvakulturní oblastí“ xxxxxx, která zahrnuje xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx jezera xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x významnou xxxxxx zaměstnanosti v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, která xx xx xxxxxxxxxxx, hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx byla jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

6)

„xxxxxxx“ xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx komerční xxxxxxx, xxx xx xxxxxx členským státem;

7)

„xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plavidel xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pod xxxxx;

8)

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx“ xxxxxxxxx x xxxxxxxx, jaké jsou xxxxxxxxx uvedeny x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2002/413/XX (18);

9)

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odvětvových xxxxxxx xx úrovni Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx;

10)

„xxxxxxxxxxxx námořní xxxxxxxxx“ xxxxxxxx Xxxx, jejímž xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x soudržné xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx soudržnosti xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, ostrovních a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxx, jakož x xxxxxxxxx odvětví, x xx xxxxxxxxxxxxxxx soudržných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

11)

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx Unie, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx efektivitu x xxxxxxxx činností xxxxxxx x evropských xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx x spolupráce xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

12)

„xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxx, xxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a organizují xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení ekologických, xxxxxxxxxxxx x sociálních xxxx;

13)

„xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

14)

„drobným pobřežním xxxxxxxxx“ rybolov xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx délce xxxxx xxx 12 metrů, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x tabulce 3 x xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 26/2004 (19);

15)

„xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx vodách, která xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

HLAVA XX

XXXXXX XXXXX

XXXXXXXX X

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx námořního x xxxxxxxxxx fondu x xxxx xxxx

Xxxxxx 4

Xxxxxxx

Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx fond (ENRF).

Xxxxxx 5

Xxxx

ENRF xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx životaschopné x xxxxxxxx odpovědné;

b)

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politiky;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx x komplexního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x akvakulturních xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, a xx xxxxxxxx doplňujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x společnou xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx vést xx xxxxxxxxx rybolovné xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxx Xxxx

XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx 2020 a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Naplňuje xxxx uvedené xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje rybolovu x akvakultury a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx příslušné tematické xxxx uvedené x xxxxxxxx (EU) č. 1303/2013:

1)

Xxxxxxx environmentálně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeného xx xxxxxxxxxx x účinně xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx xxxxxx specifických xxxx:

a)

xxxxxxx xxxxxx rybolovu xx xxxxxx prostředí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úlovkům x jejich xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx omezení;

x)

ochrana x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapacitou a xxxxxxxxxx rybolovnými xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

poskytování xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, inovací xxxxxx xxxxxxxxx energetické účinnosti x předávání xxxxxxxx;

f)

rozvoj xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx dovedností a xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

2)

Podpora xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, inovativní x xxxxxxxxxxxxxxxxx akvakultury xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx:

x)

xxxxxxxxxxx podpory xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a předávání xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx konkurenceschopnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zlepšení bezpečnosti xxxx pracovních podmínek, xxxxxxx v případě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x posílení ekosystémů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx akvakultury xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

podpora xxxxxxxxxxx x vysokou xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zdraví x xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxx x veřejného xxxxxx x bezpečnosti;

x)

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx učení;

3)

Podpora xxxxxxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx specifických xxxx:

x)

xxxxxxxxxxx a poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x zlepšení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x efektivní xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

4)

Zvyšování zaměstnanosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx: podpora xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vytváření pracovních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x mobility xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x akvakultuře, xxxxxx diverzifikace xxxxxxxx x xxxxx odvětví xxxxxxxx a do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5)

Xxxxxxx uvádění xx xxx x zpracování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx:

x)

xxxxxxxxxx organizace xxxx x xxxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx;

b)

xxxxxxx investic xx odvětví zpracování x uvádění na xxx.

6)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx

Xxxxxx 7

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx hlava X, xxxx xxxxxxxxxxx x XXXX x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx a společná xxxxxxxx stanovená x xxxxxxxx (EU) č. 1303/2013.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx, na něž xx xxxxxxxx xxxxx XX, xxxx xxxxxxxxxxx x XXXX v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX XXX

Xxxxxx zásady xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx 8

Xxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je xxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx členskými xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 107, 108 x 109 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU.

2.   Články 107, 108 x 109 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX xx xxxx nepoužijí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxx, xxxxx spadají xx xxxxxxxxxx xxxxxx 42 Xxxxxxx x fungování XX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, xx posuzují xxxx celek na xxxxxxx odstavce 1.

4.   U xxxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx I Smlouvy x xxxxxxxxx XX, xx xxx xx xxxxxxxx její xxxxxx 107, 108 x 109, může Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 108 Xxxxxxx x fungování XX xxxxxxxx v nejvzdálenějších xxxxxxxxx uvedených x xxxxxx 349 Smlouvy x fungování XX xxxxxxxx podporu v xxxxxxx produkce, zpracování x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx trh, xxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobené xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx XXXX xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx IV.

XXXXXXXX IV

Přípustnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxxxx žádostí

1.   Žádosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxx xxx podporu x XXXX x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx dotčený xxxxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx porušení předpisů xxxxx xxxxxx 42 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1005/2008 (20) xxxx xx. 90 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009;

x)

xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plavidel xxxxxxxxx xx unijním xxxxxxx xxxxxxxx provádějících xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 40 odst. 3 nařízení (XX) x. 1005/2008 nebo xxxxxxxx plujících xxx xxxxxxx zemí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 33 xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx aktech xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx; xxxx

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/99/XX (21), pokud xx xxxxxx žádost o xxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxxx II xxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxx žádosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xx x) po xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx pěti let xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příjemci.

3.   Žádosti xxxxxx provozovatelem nejsou xxxxxxxxx x určeném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx, že se xxxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx definice x článku 1 Xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (22) v xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx XXXX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxx x přenesené xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 126, xxxxx xxx o:

a)

určení xxxx uvedené v xxxxxxxxxx 1 a 3 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx trvání a xxxxxxxxx závažného xxxxxxxx xxxxxxxx, trestného činu xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než xxxxx xxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx koncových xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 3 tohoto článku.

5.   Členské xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx podávající žádost x xxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx splňují kritéria xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx článku x xx se x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu nebo XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx uvádí xxxxxxxx 3 xxxxxx článku. Xxxxxxx státy před xxxxxxxxxx xxxxxxx ověří xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 93 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009 xxxx xx xxxxxxx jiných xxxxxxxxxx údajů.

Pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxxx členský xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx obsažené xx svém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxx xx uvedeno x xxxxxx 93 xxxxxxxx (ES) x. 1224/2009.

Xxxxxx 11

Nezpůsobilé xxxxxxx

X xxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x)

operace xxxxxxxxx rybolovnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxx trvalé zastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

d)

průzkumný xxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxx xxx, pokud není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na ochranu x xxxxxxx předpisu Xxxx, xxxx v xxxxxxx experimentálního vysazování xxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX RÁMEC

Článek 12

Xxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx XXXX podle xxxxx X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx sdíleného xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxx hlavy XX xxxxxx xxxxxxxx xxxx přímo Xxxxxx x xxxxxxx x xx. 58 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU, Xxxxxxx) x. 966/2012 (23).

3.   Jakékoliv xxxxxxx celého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části Komisí xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX, Euratom) x. 966/2012 a xxxxxxxx x xxxxxxx 123 xxxxxx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx x xxxxxx 30 x 53 nařízení (XX, Euratom) x. 966/2012 se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 13

Rozpočtové prostředky x rámci xxxxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx na xxxxxxx x XXXX xxx období 2014 xx 2020 v xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxx 5 749 331 600 XXX x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx XX.

2.   Xxxxxx 4 340 800 000 XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx trh x xxxxxxxxxx x xx technickou pomoc x xxxxxxx členských xxxxx xxxxx xxxxxxx X, II, III, XX x XXX xxxxx X, x xxxxxxxx článku 67.

3.   Částka 580 000 000 XXX z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 76.

4.   Částka 520 000 000 XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx shromažďování xxxxx xxxxx xxxxxx 77.

5.   Xxxxxx 192 500 000 EUR x xxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x odstavci 1 xx přidělí xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx X xxxxx X. Xxxx vyrovnání nepřekročí xx xxx:

a)

6 450 000 XXX pro Xxxxx x Xxxxxxx,

x)

8 700 000 XXX xxx Xxxxxxxx ostrovy,

c)

12 350 000 EUR xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 349 Xxxxxxx x xxxxxxxxx EU.

6.   Xxxxxx 44 976 000 XXX z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 67.

7.   Xxxxxx 71 055 600 EUR x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxx X.

8.   Xxxxxxx státy xxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4.

Xxxxxx 14

Xxxxxxxxxx prostředky x rámci xxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxxxxx, které jsou x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x ENRF xxx období 2014 xx 2020 x xxxxx sdíleného řízení xxxxx xxxxxxxx X x III hlavy XX, xxxx 647 275 400 EUR x běžných xxxxxx.

2.   Xxx xxxxx hlavy VI xxxxxxx X x XX je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 82 x 85 stanoveno x xxxxxxx III.

3.   Xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx maximálně x 5 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

4.   Komisi je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxx v souladu x článkem 126, xxxxx xxx x xxxxxx procentuálních xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX.

Xxxxxx 15

Přezkum v xxxxxxxx období

Xxxxxx přezkoumá xxxxxxxxx hlavu VI xxxxxxxx X x XX xxxxxx xxxxxxx xxxxx orientačního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX x xx 30. xxxxxx 2017 předloží Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx průběžnou hodnotící xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxx rozdělení xxx sdílené řízení

1.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x čl. 13 xxxx. 2 až 7 xxx xxxxxx 2014 xx 2020 x souladu x xxxxxxxx x příloze XX xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kritérií:

x)

xxxxx jde x hlavu X, x xxxxxxxx článků 76 x 77:

x)

úroveň xxxxxxxxxxxxx v odvětvích xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xx)

xxxxxx xxxxxxxx x odvětvích xxxxxxxx x mořské x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejícího zpracování, x

xxx)

xxxxx drobného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx loďstva x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

pokud xxx x články 76 x 77:

i)

xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxxxxxxxxxx x velikosti xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx oblasti, xxxxx xx být xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx;

xx)

dostupné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx určeny x xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx provedených xx xxxx a inspekcí xxxxxxxx;

xxx)

xxxxxx úkolů dotčeného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx rybářského xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x velikosti xxxxxxxx akvakultury, rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx sledování xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx členský xxxx xxxxxxx, x

xx)

dostupné xxxxxx xxx xxxx údajů xx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

x)

xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, historická xxxxxxxxx finančních prostředků xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1198/2006 a xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) č. 861/2006.

2.   Xxxxxx přijme prostřednictvím xxxxxxxxxxx aktu rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX X

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx financovaných x xxxxx sdíleného xxxxxx

Xxxxxx 17

Příprava xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jediný operační xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx stanovených x xxxxxx 6, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x ENRF.

2.   Členský xxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013.

3.   Pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 18 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přijme xx 31. xxxxxx 2014 xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx prováděcí xxxx xx přijímají poradním xxxxxxxx xxxxx xx. 127 xxxx. 2.

Xxxxxx 18

Obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxx 27 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx situace z xxxxxxxx silných x xxxxxxx xxxxxxx, příležitostí x hrozeb a xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx zeměpisné xxxxxxx, případně i xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x víceletým xxxxxxxx strategickým plánem xxx xxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxx 34 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013, x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prostředí xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 5 xxxxxxxx 2008/56/ES. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx Unie, x xxxxx nalézt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx oblastí;

b)

xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx 27 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 xxxxxxxxxxx, že:

i)

xxx jednotlivé xxxxxxxx Unie zahrnuté x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vhodné cíle xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 109 xxxxxx xxxxxxxx;

xx)

xxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx priorit Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx závěry xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxx odstavce. X xxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 34 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx strategie xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx mají xxx xxxxxxx, v xxxxx snížení rybolovné xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 22 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013. Xxxxxx xx xxxxx popis metody xxx xxxxxxx prémie xxxxxxxxx podle článků 33 a 34 xxxxxx xxxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx priority Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x dostačuje k xxxxxxxx stanovených cílů;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx potřeby oblastí Xxxxxx 2000, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady 92/43/XXX (24) x příspěvek xxxxxxxx xx zřízení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx populací podle xxxxxx 8 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 9 a xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx opatření uvedená x xx. 19 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013;

x)

popis xxxxxxxxxxxxx rámce xx xxxxxx xxxxxx 22 x xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013;

x)

xxxxxx vybraných xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxx používaných xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hlavy X xxxxxxxx XXX;

h)

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx strategie xxxxxxxx xxxxxxx podle hlavy X kapitoly XXX;

i)

x xxxxxxxxx státech, xxx xxx více než 1 000 xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx pobřežní rybolov, xxxxx plán pro xxxxxx, konkurenceschopnost a xxxxxxxxxxxx drobného xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx na hodnocení x xxxx hodnocení xxxxx xxxxxx 56 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 x opatření, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx 20 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 x x xxxxxxx s prováděcím xxxxx Xxxxxx podle xx. 16 xxxx. 2 xxxxxx nařízení x který xxxxxxxx:

i)

tabulku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xx xxxxx rok,

xx)

tabulku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx v xx. 94 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx tato xxxxxxx případně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ENRF x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx použijí xxx podporu uvedenou x xxxxxxxx 33 x 34, xx. 41 xxxx. 2, xxxxxxxx 67 x 70, xx. 76 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x f) xx x), čl. 76 xxxx. 2 xxxx. x) x článku 77 tohoto nařízení.

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxx XXX a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroji Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně:

i)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 123 xxxxxxxx (XX) č. 1303/2013 x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx popis xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx;

ii)

popisu xxxxxxxxxxx xxxx místních xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxx 48 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013;

xx)

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx programu v xxxxxxx s xxxxxxx 119 xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 nařízení (XX) x. 1303/2013 x xxxxxxxx konzultace s xxxxxxxx;

x)

xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 6 xxxx 3 xxxx. b) x x souladu xx xxxxxxxxxx prioritami přijatými Xxxxxx xxxxx xx. 17 xxxx. 3:

x)

xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontroly, xxxxxxxx x vynucování, x xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrolu, xxxxxxxx x vynucování x xxxxxxx rybolovu, xxxxxxx xxxxx xxxx, letadel x vrtulníků,

xx)

hlavní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxx provádět, x xxxxxxxx ukazatelů xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x souladu x článkem 109,

xxx)

specifické xxxx, xxxxxxx xx xxx dosaženo x xxxxxxx s xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxx 6, a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xx účelem xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro udržitelné xxxxxx xxxxxxxx podle xx. 6 xxxx 3 písm. x) x x xxxxxxx x xxxxxxxxx programem Xxxx uvedeným x xxxxxx 3 nařízení (XX) x. 199/2008:

i)

popis xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xx. 25 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013;

xx)

popis xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx;

xxx)

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx řádného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxxx p) xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 21 xxxxxx xxxxxxxx.

2.   Operační program xxxxxxxx metody pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 67 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013 x xxxxxxxxxxx nákladů xxxx xxxxxx příjmů x xxxxxxx x xxxxxxx 96 xxxxxx xxxxxxxx x metodu pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 40 xxxx. 1 x článků 53, 54 a 55, čl. 56 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxx 67 xxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx XXXX xxxxx článku 62 tohoto xxxxxxxx.

3.   Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prováděcích xxxx pravidla pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 127 xxxx. 3.

Xxxxxx 19

Xxxxxxxxx operačního xxxxxxxx

1.   X výhradou xxxxxx 29 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 Xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku Xxxxxx xxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx v čl. 18 odst. 1 xxxx. x) xxxx xx) xxxxx skutečně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 20

Změna xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxx, jimiž xxxxxxx xxxxx operačního programu.

2.   X xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx roky xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Unie x xxxxxxx politiky xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 17 xxxx. 3 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx operací, xxxxx je třeba xxxxxxxxxxxx. Tyto prováděcí xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx postupem xxxxx čl. 127 xxxx. 2.

3.   Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxx změnu xxxxx operačních xxxxxxxx x ohledem xx xxxx priority xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx článku. X xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx se xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx programů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 22 xxxx. 2.

Xxxxxx 21

Pracovní xxxxx xxx shromažďování xxxxx

1.   Xxx xxxxx použití xx. 18 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx shromažďování xxxxx xxxxx čl. 4 odst. 4 xxxxxxxx (XX) x. 199/2008, x to xx 31. října xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ledaže xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx Xxxxxx. Obsah xxxxxx xxxxx xxxx být x xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxx prováděcí xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx 31. xxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

Pravidla xxxxxxxx xx postupů x xxxxxxxxxxxx

1.   Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prováděcích aktů xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx změn xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx programového xxxxxx,

x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx návrhů xxxx xxxxx xx. 20 odst. 3,

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Tyto xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 127 odst. 3.

2.   Xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx zjednodušeny x xxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx 10 % částky xxxxxxxxx xx příslušnou xxxxxxxx Unie;

x)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx opatření xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxx x xx. 20 odst. 3, xxxxx x x xxxxxxx dalších xxxx části operačního xxxxxxxx uvedené x xx. 18 xxxx. 1 xxxx. n).

3.   Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x článcích 33, 34 x x xx. 41 xxxx. 2.

XXXXXXXX XX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxx

Článek 23

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx provádění xxxxx XX xxxxxx Komise xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx stanovenými v xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx X x XX hlavy XX xx xxxx xxxxxxxxx akty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 127 odst. 3.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx pracovní programy xxxxxxxx:

x)

xxxxx financovaných xxxxxxxx x cíle, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sledují, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxx stanovenými x xxxxxxxx 82 a 85. Xxxxxxxx také xxxxxx částky přidělené xx každou činnost, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádění, xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx;

x)

xxx granty a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx stanoví xxx, xxx bylo možno xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX SDÍLENÉHO XXXXXX

XXXXXXXX X

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx 24

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxx přispívá x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x čl. 6 xxxx 1.

Xxxxxx 25

Xxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxxxxxxx plavidla, který xxxxxxx podporu xxxxx xxxx kapitoly, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx po xxxx xxxxxxx xxxx let xxx dne, kdy xxxx xxxx podpora xxxxxxxx xxxxxxxx vyplacena. Xxxxx xx bylo xxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx členský xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx, x xx x poměrné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, během xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x první xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoveno xxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z XXXX na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 33 x 34 x výměnu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx motorů xxxxx xxxxxx 41 nepřekročí xxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx:

x)

6 000 000 EUR, xxxx

x)

15 % xxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx priority Xxxx stanovené x xx. 6 xxxxxx 1, 2 a 5.

4.   Xxxxxxx xxxxxxxx příspěvek x XXXX na xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 29 xxxx. 4 xxxxxxxxxx 5 % xxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxxxx jednotlivým členským xxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 33 xx xxxxxx xx podpory xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 34 na xxxxx plavidlo.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx

1.   Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX podporovat xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx zavádění xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to x na xxxxxx xxxxxxxxxx a uvádění xx xxx.

2.   Operace financované xxxxx xxxxxx článku xx provádějí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx subjektem xxxxxxx xxxxxxxx státem xxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx státem xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 119.

Xxxxxx 27

Poradenské služby

1.   X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ENRF xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx;

x)

poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx udržitelnosti, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx negativních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx mořské, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

c)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Studie proveditelnosti, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx technickými subjekty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3.   Podpora xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx subjektů.

4.   Xxxxx podpora xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxx 4 000 XXX, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 28

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx

1.   X xxxxx podpořit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x rybáři xxxx XXXX podporovat:

a)

xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x partnerství xx sdružení xxxx xxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rybáři nebo xxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx s případnou xxxxxx technických subjektů;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx či sdružení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x písmenem x).

2.   Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxx činnosti x oblasti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx, pilotní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx výzkumu, xxxxxxxx x osvědčené xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx veřejnoprávním xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 29

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx pracovních xxxx a sociálního xxxxxxx

1.   X cílem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx dialog xxxx XXXX xxxxxxxxxx:

x)

odbornou přípravu, xxxxxxxxxxx učení, společné xxxxxxxx, šíření poznatků xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx povahy x inovačních postupů x xxxxxxxxxx nových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x udržitelným xxxxxxx mořských xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, inovacemi x xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zkušeností a xxxxxxxxxxx postupů mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rovné xxxxxxxxxxxx mezi muži x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zapojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rybolovu xxxxxxxxxxxxxxx x břehu;

x)

sociální xxxxxx xx unijní, vnitrostátní, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx, sociálních partnerů x jiných příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx uvedená x odstavci 1 xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx manželkám xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx rybářů xxxx – x míře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2010/41/XX (25).

3.   Xxxxxxx podle xxxx. 1 xxxx. x) xxx poskytnout xxx xxxxx xxxxxxx přípravy xxxx mladších 30 xxx, xxxxx jsou x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“), a xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx stáže xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx drobný xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 50 xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx, včetně kurzů x udržitelných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx biologických zdrojů x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) č. 1380/2013. Xxxxxxxx xxxx xxx xx palubě x xxxxxxxxx profesionálního xxxxxx xx věku xxxxxxx 50 xxx.

4.   Podpora xxxxx xxxxxxxx 3 xx poskytuje profesionálním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx. 65 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 40 000 XXX pro xxxxxxx xxxxxxxx během xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 30

Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx

1.   XXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rybářů xxxxxxxx doplňkových činností, xxxxxx investic xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, environmentálních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x výchovných činností x xxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Podpora xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a

x)

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xx. 29 odst. 1 xxxx. a).

3.   Podpora xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, pouze xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti.

4.   Částka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx 50 % xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 75 000 XXX.

Xxxxxx 31

Podpora xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1.   ENRF xxxx xxxxxxxxxx podporu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxx pořízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxx 24 xxxxx,

x)

které xx vybaveno pro xxxxxxx xx xxxx,

x)

jehož xxxxx xx xxxx 5 x 30 xxxx, x

x)

xxx patří xx xxxxxxx loďstva, x xxxxx zpráva x rybolovné xxxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 2 nařízení (XX) x. 1380/2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx tuto xxxxxxx.

3.   Pro xxxxx xxxxxx článku xx „xxxxxxx rybáři“ xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx chtějí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a které xxxx x xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxxx xxx 40 xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx let jako xxxxxx nebo získaly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx další objektivní xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 25 % xxxxxxx xx xxxxxxxx rybolovného xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx 75 000 XXX xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxx x xxxxxxxxxx

1.   X xxxxx zlepšit xxxxxxx hygienické, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx plavidel xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx předpokladu, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx majitelům rybářských xxxxxxxx.

3.   Xxxxx operace xxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxxx jednotlivců, xxxxxxx xxx téhož příjemce xxxx poskytnuta xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx vybavení xxxxx xxxxxxxxxxxx období.

4.   Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akty v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 126, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx.

Xxxxxx 33

Dočasné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   XXXX může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zastavení rybolovných xxxxxxxx x xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x článcích 12 a 13 xxxxxxxx (EU) x. 1380/2013, nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zdrojů xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx biologického xxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x oblasti udržitelného xxxxxxxx nebo jejích xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx rybolovných xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx přijatého x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1967/2006 (26) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9 x 10 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013, xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 x xx. 2 xxxx. 5 písm. x) xxxxxxxx (EU) x. 1380/2013.

2.   Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx x xxxxxx 2014–2020 xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx šesti měsíců xx xxxxxxxx.

3.   Podpora uvedená x odstavci 1 xx xxxxxxxxx pouze:

x)

majitelům xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx rybolovnou xxxxxxx xx xxxx po xxxx xxxxxxx 120 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x podporu, xxxx

x)

xxxxxxx, xxxxx pracovali xx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zastavení, xxxxxxx 120 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx let xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podání xxxxxxx o xxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx pozastavují. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxx období xxxxxxxxx zastavení.

Xxxxxx 34

Xxxxxx zastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   XXXX může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze prostřednictvím xxxxxxxxx rybářských xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že:

x)

xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x operačním xxxxxxxx xxxxxxxx v článku 18; a

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xx plánováno jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 22 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) č. 1380/2013, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rybolovnými xxxxx dostupnými xxx xxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx rybářských xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx registrována xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx rybolovnou xxxxxxx na xxxx xx dobu nejméně 90 xxx za xxx během dvou xxxxxxxxxxxx xxx předcházejících xxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx, nebo

x)

xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie, xxxxxxx se týká xxxxxx zastavení, xxxxxxx 90 xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx let xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

3.   Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx veškeré xxxxxxxx činnosti. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, začne-li xxxxx xxxxx xxxxxxxxx rybářskou xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx ode xxx xxxxxx žádosti o xxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx poskytuje xx 31. xxxxxxxx 2017.

5.   Xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x rybolovu. Příjemce xxxxxx zaregistrovat nové xxxxxxxx plavidlo xx xxxx xxxx xxx xx obdržení této xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x důsledku trvalého xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx rovnocennému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rybolovných xxxxxxx uvedených v xxxxxxx XX nařízení (XX) x. 1380/2013.

6.   Odchylně xx odstavce 1 xxx udělit xxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx byla xxxxxxxx vrakována, x xx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx zastavení xxxxxxxxx činnosti, aniž xx xxxx plavidla xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plavidel, x xx za xxxxxxxx, že xxxxxx xxxx funkci kulturního xxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxx 35

Xxxxxxxx fondy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx katastrof

1.   XXXX xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nepříznivými xxxxxxxxxxxx jevy, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x za xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx či rybářských xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx moři xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx odstavce 1 xx „xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxx xxxxxx akreditovaný xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, x xxxxx rámci xx xxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxx x xxxx xxx vypláceny xxxxxxxxxx xx hospodářské xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovenými x xxxxxxxx 1.

3.   Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xx zabránilo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podpory podle xxxxxx článku x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nástroji nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.   Xxx xxx xxxxxxxx xxxx způsobilý xxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx:

x)

xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx;

x)

xxx transparentní politiku, xxxxx xxx x xxxxxx do xxxxx x xxxxxx x xxxxx a

x)

xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro zřízení x xxxxxx vzájemných xxxxx, xxxxxxx pokud xxx o poskytování xxxxxxxxxx a způsobilost xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx klimatických jevů, xxxxxxxxxxxx nehod xx xxxxx xx moři xxxxx odstavce 1, xxxxx x xxx xxxxxx nad dodržováním xxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xx xx v xxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxx xxx případy xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

6.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jevy, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nehody xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx uznány.

7.   Xxxxxxxx příspěvky xxxxxxx x odstavci 1 xx vztahují xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx vzájemným xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zřízením xxxxxxxxxx fondů nejsou xxx podporu xxxxxxxxx. Xxxxxxx státy mohou xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro každý xxxxxxxxxx vzájemný fond.

8.   Xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcie1 xx poskytují xxxxx xx pokrytí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klimatickými xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nehodami xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 30 % ročního xxxxxx xxxxxxxxx podniku, xxxxxxx roční xxxxx xx stanoven xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxx xxx kalendářních xxx.

9.   X XXXX nelze xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx základního xxxxxxxx.

10.   Xxxxx xx členské xxxxx xxxxxxxxx omezit xxxxxxx způsobilé xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stropů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, poskytnou xx xxxxx xxxxxxxxxx programech xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 36

Podpora xxxxxxx xxx přidělování xxxxxxxxxxx xxxx

1.   Xx účelem přizpůsobení xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ENRF xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx systémů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušným členským xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zapojených xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 37

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zachování zdrojů x xxxxxxxxxx spolupráce

1.   X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zachování xxxxxx xxxxx xxxxxx 7, 8 a 11 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013 a xxxxxxxxxx spolupráce podle xxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ENRF xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx technických a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx státy, xxxxx xxx x xxxxxxxx x provádění opatření xxx zachování zdrojů x xxxxxxxxxxxxx.

2.   XXXX xxxx xxxxxxxxxx přímé xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxx, že je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zdrojů podle xxxxxxxx xxxx Unie.

Xxxxxx 38

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

1.   Za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx přechodu na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx živých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1380/2013 může XXXX podporovat xxxxxxxxx xx:

x)

xxxxxxxx zvyšujícího xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx selektivitu xxxxxxx xxxxxxxx;

b)

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komerčních xxxxxxxx x xxxxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxxx x nežádoucími xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a biologické xxxxxx rybolovu xx xxxxxxxxx nebo mořské xxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx lovná xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx chráněným xxxxxxxx Xxxx 92/43/XX xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/147/ES (27), xx xxxxxxxxxxx, xx xxx není narušena xxxxxxxxxxx rybolovných zařízení x xx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

2.   Odchylně od xx. 11 xxxx. x) xxxx být xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Podpora xx xxx totéž xxxxxxxx xxxxxxxx Unie x xxx stejný xxx zařízení xxxxxxxxxx xxxx xxx jednou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.   Podpora xx xxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dopad na xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx povolené xxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přijatého x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013.

5.   Xxxxxxx xx xxxxxxxxx:

a)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plavidel Unie, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxx xx xxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx předcházejících xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx;

x)

xxxxxxx, xxxxx vlastní xxxxxxxx, které xx xxx vyměněno, a xxxxx pracovali xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx po xxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx předcházejících xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx rybářů xxxxxxx xxxxxxxx státem.

Xxxxxx 39

Inovace xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx mořských xxxxxxxxxxxx zdrojů

1.   X xxxxx xxxxxxx k postupnému xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx úlovků x xxxxxxxx přechod xx xxxxxxxxx živých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013, a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx mořské xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx cílem xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx znalosti xxxxxxxxx xxxxxx rybolovných xxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx lovných xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mořských xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx článku xx xxxxxxxxx ve spolupráci x vědeckým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx státem xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 119.

4.   Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxx nepřekročí 5 % xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 5 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx loďstva x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx žádosti. Xx xxxxxx členského státu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx doporučení Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x hospodářského výboru xxx xxxxxxxxx (XXXXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx 2005/629/XX (28) xxxx Komise xxxxxxxx projekty, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx odstavci, překračují.

5.   Operace, xxxxx nelze xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx účely x xxxxxxx x článkem 33 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009 x xxxxx spočívají x xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6.   Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 68 odst. 6 nařízení (XX) x. 1303/2013.

7.   Pro xxxxx xxxxxxxx 6 se xxxxxx „čisté xxxxxx“ xxxxxx xxxxxx rybářů x xxxxxxx prodeje xxx xxxx korýšů xxxxxxxxx během xxxxxxxx x testování nových xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 40

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx biologické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   X xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx biologické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x rámci udržitelného xxxxxxxxxxx rybolovných činností x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx ENRF xxxxxxxxxx tyto xxxxxxx:

x)

sběr xxxxxx z moře xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxxxxxx předmětů;

x)

xxxxxxxx, instalace xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mobilních xxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx;

c)

přispívání x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vypracování, xxxxxxxxxxxx x aktualizace xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX 2000 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx 2008/56/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX 2000 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 92/43/EHS x 2009/147/XX, v xxxxxxx x xxxxxxx rámci xxxxxxxxxxxxx prioritní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 92/43/XXX;

f)

xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 13 xxxx. 4 xxxxxxxx 2008/56/XX;

g)

zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxxx povědomí se xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx savci x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 92/43/XXX x 2009/147/XX;

x)

účast xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x posílení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ekosystémových xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx udržitelných xxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxxxx;

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx systémů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx zajistí, xxx xx zabránilo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx kombinace xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx článku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjekty, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x partnerství x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx XXXX.

4.   Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s článkem 126, pokud xxx x vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 41

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx změny xxxxxxx

1.   Xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx klimatu x xxxxxxxx energetické xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ENRF podporovat:

x)

xxxxxxxxx xx vybavení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx skleníkových xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx nenarušují xxxxxxxxxxx xxxxxx rybolovného xxxxxxxx;

x)

xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

c)

studie, xxxxxxx xxxxx xx posoudit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Podpora xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxxxxx motorů může xxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x)

pro xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx nepřesahující 12 xxxxx, xx-xx nový xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx výkon x kW xxxx xxxxx xxxxxxxxx;

b)

xxx xxxxxxxx x xxxxxxx délce xxxx 12 x 18 metry, xx-xx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xX xxxxxxx o 20 % xxxxx než xxxxx stávající;

c)

xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx 18 x 24 xxxxx, xx-xx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx výkon v xX xxxxxxx x 30 % xxxxx než xxxxx stávající.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 určená xx výměnu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx byla xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 2 nařízení (XX) x. 1380/2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s rybolovnými xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx skupinu.

4.   Podpora xxxxx xxxxxxxx 2 tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hlavních xxxx pomocných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1224/2009. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x kW xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

5.   Xxx xxxxxxxx plavidla, xx xxxxx xx nevztahuje xxxxxxx xxxxxx motoru, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx byla shoda xxxxxx motoru xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 41 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009 x které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx motoru xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxxx motoru podle xxxx. 2 písm. x) x c) xxxx xxx dosaženo x skupiny xxxxxxxx x každé xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxx písmenech.

7.   Xxxx xx xxxxxx xx. 25 xxxx. 3, podpora x XXXX xxxxx xxxxxxxx 2 tohoto xxxxxx nepřekročí vyšší x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

x)

1 500 000 XXX, nebo

b)

3 % finanční xxxxxxx Unie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členským xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx v xx. 6 xxxxxx 1, 2 a 5.

8.   Xxxxxxxxx xx řeší xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odvětví xxxxxxxx xxxxxxxxxx rybolovu, x xx až xx xxxx 60 % xxxxxxx xxxxxxx poskytnuté xx xxxxxx výměny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxx programové xxxxxx.

9.   Xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx období xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx než xxxxxx pro stejný xxxx xxxxxxxxx.

10.   Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 126, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx článku.

Xxxxxx 42

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1.   V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx může XXXX xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx rybářům xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx vlastních úlovků;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do plavidel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx selektivních xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úlovky, x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, která xxxxxxxxx rybolovnou xxxxxxx xx xxxx po xxxx xxxxxxx 60 xxx během dvou xxxxxxxxxxxx let předcházejících xxxx podání žádosti x podporu.

Xxxxxx 43

Rybářské xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

1.   Za xxxxxx xxxxxxxxxx kvality, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx produktů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinnosti, přispívání x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zlepšování xxxxxxxxxxx a pracovních xxxxxxxx může XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístavů, xxxxxxxx síní nebo xxxx vykládky a xxxxxxxxxx, xxxxxx investicí xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx odpadu a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx.

2.   Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013 a xx. 8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) x. 1379/2013, jakož x xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx složkám xxxxxx může XXXX xxxxxxxxxx investice xx xxxxxxxxxx přístavů, xxxxxxxx xxxx, míst xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

3.   Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXXX podporovat xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxxxx nových přístavů, xxxxxx xxxx vykládky xxxx nových xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 44

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vnitrozemští xxxxx xxxxxxxxxxx x rostliny

1.   Za xxxxxx xxxxxxx dopadu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pracovních míst x sociálního xxxxxxx xxxxx xxxxxx 29, xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx xxxxxx;

b)

xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 32, xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xx xxxxxxxx x typů operací xxxxx článků 38 x 39, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xx zlepšování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 41, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ulovených xxx podle xxxxxx 42, xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xx xxxxxxxxxx přístavů, xxxxxxxxxx x míst xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 43, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx.

2.   XXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se zahájením xxxxxxxxx xxx mladé xxxxxx xxxxx xxxxxx 31 x za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 2 xxxx. b) uvedeného xxxxxx.

3.   XXXX xxxx podporovat xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxx 26, xxxxxxxxxx služby x xxxxxxx x článkem 27 a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx v souladu x xxxxxxx 28.

4.   X xxxxx podpořit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vnitrozemskými rybáři xxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 30.

5.   Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx:

x)

xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 30, 32, 38, 39, 41 x 42 xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx výhradně ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxx na xxxxxx prostředí x xxxxxx 38 xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx působí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plavidlo.

6.   Xx xxxxxx xxxxxxx x rozvoje xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxx, obnovu a xxxxxxxxxxxx lokalit xxxxxxxx XXXXXX 2000, xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/60/XX (29), xxxxxx xxxx xxx xxxxx ryb x xxxxxxxxxx tras xxx xxxxxxxxx xxxxx ryb, xxxx xx xxxxxx xx. 40 xxxx. 1 písm. e) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx statických xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x ochraně x xxxxxxx vodních xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, monitorování a xxxxxxxxx.

7.   Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx plavidla, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, i xxxxxx působila výhradně xx vnitrozemských xxxxxx.

KAPITOLA II

Udržitelný xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx 45

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přispívá x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx stanovených v xx. 6 xxxx 2.

Xxxxxx 46

Xxxxxx podmínky

1.   Xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx podniky xxxxxxxxxxx, xxxxx není x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2.   Xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x pokud xx xxxx investic xxxxx xxx 50 000 XXX, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx se na xxxxxxx nezávislé xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx slibné x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

3.   Xxxxx operace xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx x budoucími xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx, hygienu xxxx xxxxx životní podmínky xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx do dne, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx stanou xxx xxxxxxx závaznými.

4.   Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx upravených xxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx hodnocení xxxxxx xx životní xxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx, že by xxxx operace xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 47

Inovace

1.   X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx může XXXX podporovat xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je:

x)

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hospodářstvích xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx znalosti, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dopad xx životní xxxxxxxxx, xxxxxxx závislost xx xxxxx xxxx x xxxxx, podporují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxxxxx, zlepšují xxxxxxx xxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx produkce;

x)

vyvíjet xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx druhy x xxxxxx tržním xxxxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkty, xxxx nebo zdokonalené xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x organizační systémy;

c)

zkoumat xxxxxxxxxx nebo ekonomickou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2.   Operace podle xxxxxx článku se xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx technických subjektů, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx ověřují xxxxxxxx těchto xxxxxxx, xxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx vhodně zveřejňovány x souladu x xxxxxxx 119.

Xxxxxx 48

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

1.   ENRF xxxx xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx produkce xxxxxxxxxxx x chovaných xxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

zlepšování x modernizaci související xx zdravím x xxxxxxx xxxxxxxxx podmínkami xxxxxx včetně nákupu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx predátory;

e)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx negativní dopad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a zvyšující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akvakultury nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx;

g)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx využívaných pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx investice s xxxxx xxxxxxxx usazování xxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx vody, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx použité vody xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

prosazování xxxxxxxxxx xxxxxxx akvakultury, x xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx systémech x xxxxxxxxxxx, x xxx xx minimalizováno xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxx zvyšující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx obnovitelné xxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx akvakultury, a xx xx předpokladu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podniku xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx akvakultury.

3.   Podpora xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx existujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nových xx xxxxxxxxxxx, že takový xxxxxx je v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx akvakultury xxxxxxxx x xxxxxx 34 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013.

Xxxxxx 49

Xxxxxx, pomocné x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1.   V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozu na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxx:

a)

zavedení xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro akvakulturní xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx, vědecké, xxxxxx, xxxxxxxxxx a ekonomické xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxx xx:

x)

xxxxxxx v oblasti xxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právními xxxxxxxx Unie x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

b)

posuzování xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2001/42/XX (30) a xxxxxxxx 92/43/XXX;

x)

xxxxxxx v oblasti xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hospodářství s xxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxx x Unie x s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Unie x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx technické xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státy.

4.   Podpora xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx subjektům xxxxxxxx xxxxxxxxxx členským xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx podle xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxx malým a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x oblasti akvakultury xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizací xxxxxxxxxx x xxxx oblasti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx organizací producentů.

5.   Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx částku 4 000 XXX, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx řízení.

6.   Xxxxxxxx neobdrží xxxxxxx xxxx než xxxxxx za rok xxx každou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

Xxxxxx 50

Podpora lidského xxxxxxxx a vytváření xxxx

1.   X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx sítí v xxxxxxxxxxx xxxx ENRF xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx přípravu, xxxxxxxxxxx xxxxx, šíření poznatků xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx a inovačních xxxxxxx, osvojování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx;

b)

zlepšování xxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxxxx bezpečnosti při xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podporujících rovné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxxx xxxxxxx znalostí x malými x xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Odchylně xx xxxxxx 46 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx nebo poloveřejným xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státem.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx chovatelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx – x xxxx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx chovatelů x xxxxxxx akvakultury, xx podmínek xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx 2010/41/XX.

Xxxxxx 51

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx akvakulturu

1.   X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x snížit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx XXXX podporovat:

x)

xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rozvoj xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x procesům xxxxxxxx plánování, x xxxxxx a mapování xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx měla být x xxxxx zachování xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ekosystémů xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx negativních dopadů xxxxxxxxxxx na životní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx pozemkových xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vodních xxxxxx;

c)

xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx 2009/147/ES xxxx xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 92/43/XXX x cílem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx úhynu xxxx xxxxx podle xxxxxx 10 xxxxxxxx Xxxx 2006/88/XX (31). Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx akčních xxxxx xxxxxxxxxx se korýšů, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx podpory xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany přírodních xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx korýšů.

2.   Xxxxxxxx podpory xxxxx tohoto článku xxxx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx svěřil xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 52

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx udržitelnou xxxxxxxxxxx

1.   X xxxxx podpořit xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nově xxxxxxxxxxxx chovateli.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx chovatelům x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zahajujícím xxxxxxxxx x odvětví xx předpokladu, xx:

x)

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x způsobilost;

b)

xxxxxxx poprvé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx akvakultury xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx rozvoj xxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx.

3.   Xxx získávání odpovídajících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zahajující xxxxxxxxx x xxxxxxx využívat xxxxxxx podle čl. 50 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 53

Přechod xx xxxxxxx řízení podniků x xxxxxx x xxxxxxxx ochrany životního xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.   X xxxxx xxxxxxxx rozvoj ekologické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx může XXXX xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxx produkce akvakultury x xxxxxxxxxxx metod xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nařízení Xxxx (XX) č. 834/2007 (32) a x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 710/2009 (33);

x)

xxxxx v xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podniků a xxxxx (EMAS) zavedených xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 761/2001 (34).

2.   Xxxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x účasti x xxxxxxx EMAS na xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxx xxx.

3.   Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vyrovnání xxxxxxx za xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx ekologickou produkci xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx XXXX. Členské xxxxx vycházejí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze:

x)

xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle odst. 1 xxxx. x); xxxx

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xx účast x xxxxxxx XXXX v xxxxxxx operací xxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 54

Akvakultura xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1.   S xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ENRF podporovat:

a)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx NATURA 2000 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 92/43/XXX a 2009/147/XX;

x)

xxxxxxx přímo xxxxxxx x účastí na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ex-situ x rámci xxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxx pod xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochranu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x tradičních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oblastí.

2.   Podpora xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) má formu xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx náklady xxxx xxxx příjmy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících x prováděním xxxxxxx 92/43/XXX nebo 2009/147/XX.

3.   Podpora xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xx xxxxxxxx zaváží xxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx let požadavky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxx Unie x xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx přínosy operace xx xxxxxxxxx předchozím xxxxxxxxxx dopadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxxx xxxxxxxx státem, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx přínosy xxxx xxxxxxx xxx uznané.

4.   Podpora xxxxx xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dodatečné xxxxxxx nebo ušlé xxxxxx.

5.   Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 119.

Xxxxxx 55

Xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxx

1.   XXXX xxxx podporovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měkkýšů xx xxxxxxx přerušení xxxxx chovaných měkkýšů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx výhradně x důvodů xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

2.   Podpora xxxx xxx xxxxxxxx pouze x případě, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z šíření xxxxxxxxx produkujícího xxxxxx xxxx přítomnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx než xxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx z přerušení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vypočteného xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx let, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx.

Pro účely xxxxxxx pododstavce xxxx. x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx společnosti x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla výpočtu.

3.   Xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx 12 xxxxxx v celém xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxxx případech xxx xxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx délku 24 xxxxxx.

Xxxxxx 56

Opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1.   Xx xxxxxx podpory xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvířat x podnicích akvakultury, xxxx xxxx pokud xxx x prevenci x biologickou bezpečnost, xxxx ENRF xxxxxxxxxx:

a)

xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím Rady 2009/470/XX (35) o některých xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, obecných x specifických xxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx životních podmínek xxxxxx x akvakultuře;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx akvakultury xx xxxxxxxxxxxxx léčivých přípravcích;

x)

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx studie x šíření x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx veterinárních chorob x akvakultuře s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx členskými xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx chovatelům xxxxxxx za dočasné xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx výjimečné xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 20 % xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 35 % xxxxxxx obratu xxxxxxxxx podniku, přičemž xxxxx obrat je xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxxxx předcházejí xxxx, xxx xxxxx x pozastavení xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků.

3.   Xxxxxxxx xxxxxx financovaných podle xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 119.

4.   Xxxxxxx xxxx xxx poskytnuta xxxx xxxxxxxxxxxxxx subjektům.

Xxxxxx 57

Xxxxxxxxx populace xxxxxxxxxxx

1.   X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx producentů xxxxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jedním x xxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx katastrofami;

x)

nepříznivými xxxxxxxxxxxx jevy;

x)

náhlými xxxxxxx xxxxxxx x kvantity xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx závadami nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx provozovatel xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xx poskytuje xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 přesahující 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx chovatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx chovatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx roku, x xxxx k hospodářským xxxxxxx došlo.

KAPITOLA XXX

Xxxxxx udržitelný xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxx 58

Xxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX podporuje udržitelný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x akvakultury s xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx komunit xxxxx xxxxxx 32 xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013.

Xxxxxx 59

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Unie xxxxxxxxxxx v čl. 6 bodu 4.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x místní akční xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx

Článek 60

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místního xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx snaze xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v článku 59 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místního rozvoje:

a)

maximalizuje xxxxx odvětví xxxxxxxx x akvakultury xx xxxxxxxxxxx rozvoji pobřežních x xxxxxxxxxxxxxx oblastí xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxxxx využívaly xxxxxxxxxxxx, xxxxx nabízí námořní x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx námořní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx být x souladu s xxxxxxxxx a potřebami xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx a prioritami Xxxx stanovenými x xxxxxx 6. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx sahat xx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx po xxxxx xxxxxxxxx zaměřené xx diverzifikaci rybolovných xxxxxxx. Strategie xxxx xxx nad xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx odvětvových xxxxxxxx.

Xxxxxx 61

Místní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxx xxxxx XXXX xx xxxxxx akční xxxxxxx uvedené x xx. 32 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 označují xxxx xxxxxx xxxxx skupiny x oblasti xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx XXXX“).

2.   Xxxxxxx XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 60 xxxxxx xxxxxxxx, x jsou zodpovědné xx xxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx XXXX:

x)

xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx strategie x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyváženého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx sektoru x xxxxxxxx společnosti;

b)

xxxxxxxxx významné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

4.   Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxx ENRF, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ENRF xxxx xxxxxx splňovat požadavky xxxxxxx v odstavci 3.

5.   Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx rámec minimálních xxxxx uvedených x xx. 34 odst. 3 xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013, xxxxx xxxx jim xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 62

Podpora x XXXX xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx operace xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 35 nařízení (XX) x. 1303/2013:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx strategií komunitně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx x náklady xx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx FLAG xxxxx požádat x xxxxxxxxx xxxxxx řídící xxxxx, pokud je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx záloh xxxxx xxxxxxxxx 50&xxxx;% veřejné xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x oživení.

Xxxxxx 63

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedeného xxxxxxxx xxxxxxx může xxx poskytnuta na xxxx xxxx:

x)

přidávání xxxxxxx, xxxxxxxxx pracovních míst, xxxxxxxxx xxxxxxx lidí x podpora xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řetězce xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x podpora xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx přírodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oblastí x xxxxxxx akvakultury a xxxx zužitkování, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx klimatu;

x)

podpora xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx dědictví x xxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví;

e)

posílení zapojení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x námořních xxxxxxxx.

2.   Xx podpory xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kapitolách I, XX x XX xxxx xxxxx, x xxxxxxxx článků 66 x 67, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvody xxx xxxxxx řízení xx místní úrovni. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx operace xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx I, XX x IV této xxxxx.

Xxxxxx 64

Spolupráce

1.   Xxxxxxx xxxxxxx x xx. 35 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení (EU) x. 1303/2013 může xxx xxxxxxxxxx:

x)

na projekty xxxxxxxxxx mezi územími xxxx nadnárodní spolupráce;

x)

xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podporu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, že skupiny XXXX mohou prokázat, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx „spoluprací xxxx xxxxxxx“ rozumí xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxx x „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx spolupráce mezi xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx více územími xx xxxxxxx zemích.

2.   Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx FLAG xxxx xxxxxxxx xxxxxxx FLAG x rámci ENRF xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, která provádějí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje v xxxxx Xxxx nebo xxxx ni.

3.   V xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx XXXX xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nerozhodnou, xxxxxxx xxxxx zavedou xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spolupráce. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx správní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4.   Správní xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx měsíců xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nadnárodní xxxxxxxxxx x souladu x článkem 110.

KAPITOLA XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxx 65

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xx. 6 xxxx 5.

Xxxxxx 66

Xxxxx produkce x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx

1.   XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxx a provádění xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx 28 xxxxxxxx (XX) x. 1379/2013.

2.   Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxx jsou xxxxxxxxx xxx podporu x XXXX až xxxx, xx příslušné xxxxxx x členském státě xxxxxxx výroční zprávu xxxxxxxx x xx. 28 odst. 5 xxxxxxxx (XX) č. 1379/2013.

3.   Xxxxxxx poskytovaná xx xxxxx xxxxxxxxxx producentů xxxxxx ročně v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů xxxxx předcházejících xxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxx nově xxxxxxx xxxxxxxxxx producentů nepřesáhne xxxxxx podpora 3 % xxxxxxxx roční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx let.

4.   Xxxxxxx xxxxxxx xxxx může x xxxxxxx x xx. 28 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) x. 1379/2013 poskytnout zálohu xx xxxx 50 % xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx produkce a xxxxx xxxxxxx produktů xx xxx.

5.   Xxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 67

Xxxxxxx skladování

1.   XXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x. 1379/2013 za xxxxxxxxxxx, xx tyto produkty xxxx skladovány x xxxxxxx x články 30 x 31 xxxxxxxxx xxxxxxxx, a x výhradou xxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx technických x finančních xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

b)

objemy xxxxxxxxx pro podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 15 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx organizací producentů;

c)

finanční xxxxxxx za xxx xxxxxxxxxxx 2 % průměrné xxxxx hodnoty produkce, xxxxx byla členy xxxxxxxxxx producentů xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 2009–2011.

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) xx v xxxxxxx, že členové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 2009 xx 2011 xxxxxx xxxxxxxx uvedenou na xxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx trh x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

2.   Xx 31. xxxxxxxx 2018 xx podpora xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x lidské xxxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nákladů xx xxxx xxxxx xxxxx:

x)

technické xxxxxxx xx počítají xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stabilizaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx náklady se xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x každém členském xxxxx;

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.   Členské xxxxx xxxxxxxxx kontroly, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podpory xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxx článku. Xxx xxxxx těchto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxxx x později xxxxx xxxxxxxxx na xxx x xxxxxx spotřebě.

Xxxxxx 68

Xxxxxxxx týkající xx uvádění na xxx

1.   XXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uvádění xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx na xxx, xxxxxxx cílem xx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kapitoly XX xxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x. 1379/2013;

b)

nalézat xxxx xxxx x xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x nimž xxxxx:

x)

xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx úlovky komerčních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x technickými xxxxxxxxxx, xxxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) č. 1380/2013 x xx. 8 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení (XX) x. 1379/2013;

iii)

xxxxxxxx xxxxxxxx x akvakultury xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx s malým xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx akvakultury xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 834/2007;

x)

podporovat xxxxxx x přidanou xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx:

x)

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1151/2012 (36);

xx)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx udržitelného xxxxxxxx x akvakultury, xxxxxx xxxxxxxx drobného pobřežního xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx prostředí;

iii)

xxxxx prodej xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rybolovu xxxx xxxxxxxx xx xxxxx;

xx)

xxxxxxxxxx x balení xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x trhů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx Unie xx xxxxxxxx;

x)

přispívat x xxxxxxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ekoznačky xxx xxxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx (EU) č. 1379/2013;

x)

xxxxxxxxxxxx standardní smlouvy xxx malé x xxxxxxx podniky slučitelné x xxxxxx Xxxx;

g)

xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx povědomí xxxxxxxxxx o produktech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dodavatelského xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, zpracování x xxxxxxx xx trh.

Operace xxxxxxx v xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx zaměřeny xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 69

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

1.   XXXX xxxx podporovat investice xx xxxxxxxxxx produktů xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx:

a)

xxxxxxxxxxxx x xxxxxx energie xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hygienu, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ryb, xxxxx nemohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vzešlých x hlavních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxxx akvakultury xxxxx xxxxxx 6 x 7 xxxxxxxx (XX) x. 834/2007;

x)

vedoucí x xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx produktům, novým xxxx zdokonaleným postupům xx k xxxxx xxxx zdokonaleným řídícím x organizačním xxxxxxxx.

2.   Pokud xxx x podniky xxxx, než xxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013.

KAPITOLA X

Xxxxxxxxx dodatečných xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro produkty xxxxxxxx x akvakultury

Xxxxxx 70

Xxxxx vyrovnání

1.   ENRF xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v odvětví xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x uvádění xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx produktů xxxxxxxx x akvakultury x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx 349 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx dotčený členský xxxx určí pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx rybolovu a xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vyrovnání.

3.   Při xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxx x úvahu xxxxxxx xxxxxxxxx faktory, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxx x souladu s xxxxxxxx společné rybářské xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx poskytnuto xx produkty xxxxxxxx x akvakultury:

a)

ulovené plavidly xxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx rybářských plavidel xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x operujících xx vodách Unie;

b)

ulovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednoho x xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1;

x)

xxxxxxxx xx xxxxxxx zemí.

5.   Ustanovení xxxx. 4 písm. x) xx nepoužije, xxxxx stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx odvětví x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx regionu.

6.   Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovatelé:

a)

fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx výrobní xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo akvakultury xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx;

x)

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, kteří x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svou rybolovnou xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 71

Výpočet vyrovnání

Vyrovnání xx vypláceno xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x čl. 70 odst. 6, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 70 xxxx. 1 x:

x)

x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x)

zohledňuje rovněž xxxxxxxx jiný xxx xxxxxxx intervence ovlivňující xxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů.

Xxxxxx 72

Xxxx xxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx předloží Xxxxxx xxx každý xxxxxx xxxxxxx x xx. 70 odst. 1 xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx plán obsahuje xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rybolovu a xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 70, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 71 x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 97. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx vyrovnání xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxx změny xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí, zda xxxx xxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jimiž vymezí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx prováděcí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 127 odst. 3.

4.   Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akty x xxxxxxxxx pravomoci x xxxxxxx x xxxxxxx 126, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx dodatečných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 73

Xxxxxx podpora xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx financování xxx xxxxxxxxx plánů xxxxxxxxx xxxxx článku 72. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx státní xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxx schválit x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx státní podpora xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 108 odst. 3 xxxxx věty Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

KAPITOLA XX

Xxxxxxxxxx opatření xxx společnou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Článek 74

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx od xxxxxx 2 xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxx.

Xxxxxx 75

Xxxxxxxxxx cíle

Xxxxxxx xxxxx této kapitoly xxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx v xx. 6 bodu 3.

Xxxxxx 76

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

1.   XXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému Unie xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxx 36 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013 a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009.

2.   Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx technologií, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx detekce xxxxxxxx (XXX), kamerových xxxxxxx a IT xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxx) a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x vývoj xxxxx odběru xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx;

x)

vývoj, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx dotčenému členskému xxxxx x orgánům Xxxx xx aktérů xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rybolovu xx xxx, a to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx (ERS), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (VMS) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX) používané xxx účely xxxxxxxx;

x)

xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx počítačového xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx sledovatelnosti xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx 58 xxxxxxxx (XX) č. 1224/2009;

d)

provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx a xxxxx hlídkových lodí, xxxxxxx a vrtulníků, xxxxx jsou použity xxx xxxxxxxx rybolovu xxxxxxx 60 % xxxxxxx xxxx xxxxx provozu xx xxx;

x)

nákup jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx motoru a xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

vývoj xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pilotních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kontroly xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx XXX xxx a xxxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kontrolou;

x)

xxxxxxx x výměnné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy, pro xxxxx odpovědné xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx rybolovných xxxxxxxx;

i)

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx a posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx vynaložených příslušnými xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx, xxxxxx seminářů x xxxxxxxxxx nástrojů, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx rybářů x xxxxxx zúčastněných xxxx, jako jsou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nezákonnému, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly populací, xx které xx xxxxxxxx kontrolní x xxxxxxxxx programy xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 95 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009 x xxxxxxxxxx kontroly x xxxxxxx x xxxxxxx 15 nařízení Xxxx (XX) č. 768/2005 (37);

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 102 xxxx. 4 nařízení (XX) x. 1224/2009, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxx x odst. 2 xxxx. x) až x) jsou xxxxxxxxx xxx podporu xxxxx xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxx činnostem xxxxxx xxxxxxx moci.

4.   X xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxx. 2 písm. x) a h) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 77

Xxxxxxxxxxxxx údajů

1.   XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, správu x využívání údajů, xxx xx xxxxxxxxx x xx. 25 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013 x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) č. 199/2008.

2.   Xxxxxxxxx xxxx zejména xxxx xxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x využívání xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx analýzy x xxxxxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx x nadnárodní xxxxxxxx xxxxxxxx odběru xxxxxx, včetně xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx úrovni, za xxxxxxxxxxx, že všechny xxxx programy se xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politika;

x)

monitorování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx, xxxxxx monitorování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx např. xxxxxxxx xxxxx a xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx regionálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx regionálních xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, jejichž je Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx zasedáních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zodpovědných xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

f)

zlepšení xxxxxxx shromažďování x xxxxxx údajů x xxxxxxxxx pilotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX VII

Technická pomoc x podnětu xxxxxxxxx xxxxx

Článek 78

Xxxxxxxxx xxxxx z podnětu xxxxxxxxx států

1.   ENRF xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxx 6 % z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx technické xxxxxx xxxxxxx x xx. 59 odst. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx osvědčených xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx FLAG xx území xxxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxx odůvodněných xxxxxxxxx může být xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXXXXX VIII

Opatření xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx řízení

Xxxxxx 79

Specifické xxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx priority Unie xxxxxxxxx x čl. 6 xxxx 6, xxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxxxx námořního dohledu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí pro xxxxxxx informací xxx xxxxxx xxx námořní xxxxxxx Xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostředí, xxxxxxx xxxx biologické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx například xxxxxxx Xxxxxx 2000, xxxx je dotčen xxxxxx 37 tohoto xxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx udržitelnosti xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx mořské xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx 2008/56/XX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x opatřeními xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx mít xx xxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přídělu xxxxx xx. 13 odst. 7.

Xxxxxx 80

Způsobilé operace

1.   XXXX xxxx podporovat operace x souladu x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 79, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx společného xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jeho biologické xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxx Natura 2000, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stanovenými xx xxxxxxxxxx 92/43/XXX x 2009/14/XX;

x)

xxxxxxxx znalosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 2008/56/XX, x souladu x xxxxxxxxxxx stanovenými x uvedené směrnici.

2.   Náklady xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nepovažují xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X RÁMCI PŘÍMÉHO XXXXXX

XXXXXXXX X

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx 81

Územní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx od xxxxxx 2 se xxxx xxxxxxxx použije také xx operace xxxxxxxxx xxxx území Xxxx.

Xxxxxx 82

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxxx x xxxxx této xxxxx xxxxxxxx x posílení xxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx. Xxxxx xxxxx xx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx členských xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx nebo provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy,

xx)

podporou xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx subjekty x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx záležitostí, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx jednotlivých xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve všech xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx mořských x podmořských xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxx)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx spolupráce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx úrovni, xxxxxxxxxxxx odvětví xxxxxx xxxxxxx cestovního ruchu, xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, občanů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx;

v)

xxxxxxxx výměny xxxxxxxxxxx postupů x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx Xxxxxx XXX o xxxxxxx xxxxx (XXXXXX) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx jiné xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXXXX;

vi)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x námořním záležitostem x zvyšováním povědomí xxxxxxxxx orgánů, soukromého xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vzájemně xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x iniciativy x xxxxxxx z xxxx; xxxxxx nástroji xxxx například:

x)

integrovaný xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx bezpečného, zajištěného x xxxxxxxxxxxx využívání xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxx efektivity a xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, s řádným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx spolupráce;

ii)

xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxx;

xxx)

xxxxxxxx xxxxx komplexní, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, která usnadňuje xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x šíření xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx různými xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx účelem xx xxxxx xx xxxxxxx využívat stávající xxxxxxxx Xxxx a xxxxxxxxx xxxxx;

c)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, zaměstnanost, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odvětví, xxxxx x x xxxxxxxxxx, ostrovních x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Unie, x xx xxxx xxxxxxx zavedených xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX 2000, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x blíže xxxxxxx xxxxxxx udržitelnosti xxxxxxxx činností, které xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx x cílem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx 2008/56/ES.

Xxxxxx 83

Xxxxxxxxx operace

1.   XXXX xxxx xxxxxxxxxx operace x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 82, xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxx;

x)

xxxxxxxx, xxxxxx zkušebních xxxxxxxx a projektů xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kampaně a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx komunikace x xxxxxx informací, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zúčastněných xxxxx;

x)

xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxx setkání;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx rozvoje strategií xx xxxxxx jednotlivých xxxx;

x)

xxxxx, xxxxxx a xxxxxx XX xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, analýzu a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx vzorků xxx xxxx údaje, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx napříč xxxxxxxxx;

g)

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x profesní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx profesního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Za xxxxxx xxxxxxxx specifického xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 82 xxxx. x) může XXXX xxxxxxxxxx:

a)

xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx integrovaný xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xx podporu xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (XXXX), s cílem xxxxxxxxxx meziodvětvovou x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx relevantního vývoje x xxxxxxxxxxx politikách, xxxxx xxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx k jejich xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx xx systémy x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx a monitorování, xxxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x vytvořením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kapacit členských xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plánování námořních xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx, xxxxxxx předmětem xx spolufinancování, nákup x údržba systémů xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, zřízení x provoz xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxx dat, xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x poznatků x xxxxxx, xxxxxx získávání, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, kontrolu xxxxxxx, opakované xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dotčenými xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

KAPITOLA XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx společnou xxxxxxxxx xxxxxxxx x integrovanou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx 84

Xxxxxx působnost

Odchylně xx xxxxxx 2 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx také xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxx.

Xxxxxx 85

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx kapitoly xxxxxxxxx xxxxxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pokud jde x:

x)

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx vědeckého poradenství x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx politiky;

x)

xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politiky;

c)

dobrovolné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizacím;

x)

xxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx o trhu;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 86

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

1.   ERNF xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx stanovisek x xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxx x pilotní projekty xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x akvakultury, x xx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vědeckými institucemi, xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

c)

xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x technických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx XXXXX, xxxxx i x mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx;

d)

výzkumná xxxxxxx xx moři podle x. 12 xxxx. 2 nařízení (ES) x. 199/2008 v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxx působí xx xxxxxxx dohod x xxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx x článkem 31 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx služby xxxxxxx xx shromažďováním, xxxxxxx x využíváním xxxxx na uspořádání x xxxxxx zasedání xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x řízení xxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxx xx vědeckých x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, na zpracování xxxxxxxx volání x xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xx zapojením různých xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx regionalizovaných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx regionální xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx rybolovu.

Xxxxxx 87

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

1.   XXXX xxxx podporovat xxxxxxxxx systému Xxxx xxx kontrolu, inspekci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 36 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013 a dále xxxxxxxxxxx x nařízení (XX) x. 1224/2009.

2.   Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxx:

a)

xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx hlídkových xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx členskými xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx zeměpisné xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxxx doby xxxxxxx během xxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx kontrol x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politiky, x xx zejména xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, uspořádání xxxxxxxx nebo xxxxxx xx nich, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx postupů, xxxxxx, xxxxxx x dodavatelů XX xxxx členskými xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx nákupu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, x to podle xxxx XX x X xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009.

3.   Xx účelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxx provádění nadnárodních xxxxxxxx, xxxxxxx cílem xx xxxxxxxx a xxxxxxxx systémy pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx, inspekci x xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxx 36 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009.

Xxxxxxxxx jsou zejména xxxx druhy xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné přípravy xxx xxxxx xxxxxxxxx xx monitorování x xxxxxxxx rybolovných xxxxxxxx x dohled nad xxxx;

x)

xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx.

4.   X xxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxx. 2 xxxx. x) xx jako xxxxxxxx určí pouze xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 88

Xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx mezinárodním organizacím

XXXX xxxx podporovat tyto xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytované xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx spojených xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jakékoli mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

b)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zájmu Unie;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xx práci xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní organizace x xxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštního xxxxx Xxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (včetně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx v xxxxxxxxxxxxx organizacích a xxxxxxxx spolupráci s xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxx souvislosti xxxx XXXX xxxx náklady xxxxxx zástupců xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zájmy Xxxx.

Xxxxxx 89

Poradní sbory

1.   XXXX xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 43 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013.

2.   Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx subjektivitu xxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxx jakožto xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 90

Xxxxxxxxx o xxxx

XXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x šíření xxxxxxxxx o xxxx, xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx provádí Xxxxxx x souladu x xxxxxxx 42 xxxxxxxx (EU) č. 1379/2013.

Xxxxxx 91

Komunikační xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx politiky x xxxxxxxxxxx námořní xxxxxxxx

XXXX xxxx xxxxxxxxxx:

a)

náklady xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rybářskou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx včetně:

x)

xxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx materiálů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

ii)

xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx politiky a xxxxxxxxxxx xxxxxxx politiky x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx na zasedání;

c)

xxxxxxx xx komunikační xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie, xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx nařízení.

KAPITOLA XXX

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 92

Xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxx Xxxxxx

XXXX xxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ve xxxx 1,1&xxxx;% XXXX:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 58 xxxxxxxx (EU) č. 1303/2013;

x)

xxxxxxxx, monitorování a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx. Mezi xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, zasedání, zapojení xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x veškeré xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vzniklé x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx technickou xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx FLAG xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx skupinami XXXX. Xxxx síť xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sítí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxx byly xxxxxxx EFRR, XXX x EZFRV, pokud xxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx spolupráci.

HLAVA VII

PROVÁDĚNÍ X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXX X

Xxxxxx ustanovení

Článek 93

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx hlava xx vztahuje na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X.

KAPITOLA XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Podpora x XXXX

Xxxxxx 94

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx přijímání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 19, kterými xx schvaluje xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxx programu.

2.   Příspěvek XXXX xx vypočte xx xxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů.

Operační program xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXXX použitelnou xxx xxxxxxxx Unie stanovené x xxxxxx 6. Xxxxxxxxx xxxxx příspěvku XXXX xxxx 75&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x minimální sazba xxxxxxxxx XXXX xxxx 20&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 je příspěvek XXXX:

x)

100&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 67;

x)

100&xxxx;% xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 70;

x)

50&xxxx;% způsobilých xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 33 x 34 a xx. 41 xxxx. 2;

x)

70&xxxx;% xxxxxxxxxxx veřejných výdajů x xxxxxxx xxxxxxx x xx. 76 xxxx. 2 xxxx. x);

x)

90&xxxx;% způsobilých xxxxxxxxx xxxxxx x podpory xxxxxxx x xx. 76 odst. 2 xxxx. a) xx x) a f) xx x);

x)

80&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxx x podpory xxxxxxx x xxxxxx 77.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xx maximální xxxxx xxxxxxxxx ERNF xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx Unie xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Unie xxxxxxx x xx. 6 xxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místního rozvoje.

Xxxxxx 95

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx

1.   Xxxxxxx státy uplatňují xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 50 % celkových xxxxxxxxxxx xxxxxx na danou xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx od xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx míru xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 100 % xxxxxxxxxxx xxxxxx na danou xxxxxxx, xxxxx:

x)

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pověřený poskytováním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 106 xxxx. 2 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX, je-li pomoc xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx souvisí x podporou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 67;

x)

xxxxxxx souvisí x xxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x xxxxxx 70;

x)

xxxxxxx xxxxxxx se shromažďováním xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 77;

e)

xxxxxxx xxxxxxx x podporou podle xxxxxx 33 xxxx 34 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 54, 55 xxxx 56;

x)

xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedenými v xxxxxx 80.

3.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podpory xx výši od 50 % xx 100 % xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx, pokud:

x)

xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx X kapitol X, II xxxx XX x xxxxxxx xxxxxxx tato kritéria:

x)

xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx;

xx)

xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

iii)

xx případně xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxxx XXX, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx. x) xxxxxx x), xx) nebo x iii) xxxxxx xxxxxxxx x poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

4.   Odchylně od xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxxxxxxx typy xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx I xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx body xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy X.

5.   Komise xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx způsob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx procentní xxxx xxxx veřejné podpory x xxxxxxx, xx xx splněno několik xxxxxxxx z xxxxxxx X. Tyto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupem podle xx. 127 odst. 3.

Xxxxxx 96

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ušlých xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příjmů, členské xxxxx zajistí, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výpočtu.

KAPITOLA XXX

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

Článek 97

Xxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 125 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 xxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx souhrnné xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x financování xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příjemce x xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjemců, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx žen x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx organizací, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx propagaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjemců xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx Unie x xxxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx prováděcí xxxx, xxxxx xxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x odst. 1 xxxx. x). Tyto xxxxxxxxx akty se xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 127 xxxx. 2.

Xxxxxx 98

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1.   Xx 31. xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx členské státy Xxxxxx v elektronické xxxxxx prognózu xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx předloží žádosti x platby xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

2.   Komise xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx při xxxxxxxxxxx finančních xxxxx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx přezkumným xxxxxxxx xxxxx xx. 127 xxxx. 3.

XXXXXXXX XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy

Článek 99

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 143 xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013 xxxxxxxx xxxxxxx státy finanční xxxxxx, xxxxx příjemce xxxxxx povinnosti stanovené x čl. 10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx finančních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx částku xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx povinností nebo xxxxxxxxx činu ze xxxxxx xxxxxxxx x xx význam xxxxxxxxx XXXX xxx hospodářskou xxxxxxx příjemce.

KAPITOLA X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx

Oddíl 1

Xxxxxxxxx x pozastavení

Článek 100

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xx. 83 xxxx. 1 xxxx. x), b) a x) nařízení (XX) x. 1303/2013, může xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoba xx xxxxxx xxxxxxxx (XX, Euratom) č. 966/2012 přerušit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o průběžnou xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx své povinnosti x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, může-li xxxx neplnění ovlivnit xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx které je xxxxxxxx platba požadována.

2.   Před xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx. Před přijetím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členský stát x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se x xxxxxxxxxxx v přiměřené xxxxx vyjádřil.

3.   Úplné či xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxx přiměřené s xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 101

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

1.   Kromě xxxxxxxxx uvedených v xxxxxx 142 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 xxxx Xxxxxx přijmout xxxxxxxxx akty, xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx průběžných xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx povinnosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx neplnění xxxxxxxx xxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx Komise xxxxxxxxx xxx, jímž xxxxxxxxxx, xx členský xxxx xxxxxxxx své povinností x xxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a členskému xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, aby xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vyjádřil.

3.   Xxxxx xx částečné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x platbu, xxxx xxx přiměřené x ohledem xx xxxxxx, závažnost, xxxxx xxxxxx a opakování xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 102

Xxxxxxxxx Xxxxxx

Komisi xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx pravomoci x xxxxxxx x xxxxxxx 126, pokud xxx x vymezení případů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 100 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 101 xxxx. 1, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx zachování biologických xxxxxxxx zdrojů.

Xxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx 103

Přístup k xxxxxxxxxx

Xxxxxxx státy sdělí Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx Xxxx týkajících xx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx XXXX.

Xxxxxx 104

Důvěrnost

1.   Xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx, xxx zajistily xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělených nebo xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx na místě xxxx xxx schvalování xxxxxx xxxxxxx prováděných xxxxx tohoto xxxxxxxx.

2.   Na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 8 nařízení Xxxx (Xxxxxxx, XX) x. 2185/96 (38).

Xxxxxx 105

Xxxxxxxx opravy xxxxxxxxx Xxxxxx

1.   Kromě xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 22 xxxx. 7, xxxxxx 85 x xx. 144 odst. 1 xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013 Komise xxxxxx prováděcí xxxx, xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx na xxxxxxxx program nebo xxxx xxxxx, pokud xx provedení nezbytného xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx:

x)

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx výkazu xxxxxx xxxx ovlivněny xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxx xx. 10 xxxx. 2 tohoto xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx tohoto odstavce;

x)

výdaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx výdajů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx členský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx mělo xx xxxxxxxx pozastavení xxxxxx podle xxxxxx 101 xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx nezbytná nápravná xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxx o xxxx opravy x xxxxxxxxxxxx x povaze, xxxxxxxxxx, délce xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxxx x x významu xxxxxxxxx XXXX pro hospodářskou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxx xxxx xxxxx přesně xxxxxxxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx xxxxxxxx státem, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

4.   Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akty x xxxxxxxxx pravomoci x xxxxxxx x xxxxxxx 126, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opravy, xxxxx xx xxx xxxxxxx, x kritérií xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx finančních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 106

Postup

Xxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 105 tohoto xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 145 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013.

XXXXXXXX VI

Monitorování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx společného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x cíle xxxxxx xxxxxxx

Článek 107

Xxxxxx monitorování x xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx se společný xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx XXXX x rámci xxxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX. X zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Komisi svěřena xxxxxxxx přijímat xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 126, xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx dopad XXXX xx posuzuje ve xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 6.

Xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx priority Unie. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx přijímají přezkumným xxxxxxxx xxxxx čl. 127 xxxx. 3.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx poskytnou Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxx a synergie xxxx xxxxxxx zdroji xxxxx, x zejména xxxxxx případné použití xxx xxxxxxxxxxx účely. Xxxxxx xxxxxx prováděcí xxxx, jimiž xxxxxxx xxxxxxxx xxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx prováděcí xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx postupem xxxxxxxx x čl. 127 xxxx. 3.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx předloží xxxxx xxxxx roky Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx článku. Xxxxx zpráva xxxx xxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2017.

Článek 108

Cíle

Cíli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx:

x)

xxxxxxxx pokrok x dosažené výsledky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx celkový xxxxx a zhodnotit xxxxxxxx, účelnost x xxxxxxxxxxxx operací ERNF;

b)

přispět x cílenější podpoře xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x integrované xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x monitorováním x xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx kvalitní, empiricky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 2

Technická ustanovení

Xxxxxx 109

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx monitorování x xxxxxxxxx podle xxxxxx 107 xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xx úrovni Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx situace x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx operační xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x milníky x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x prioritami Xxxx stanovenými x xxxxxx 6. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 21 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 x xxxxxx posouzení xxxxxxx, xxxxxxxxx x účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx na xxxxxx Unie a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 110

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro financování x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příjemce x projektu, xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky.

2.   Xxxxxx zajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x správu xxxxxxxx informací x xxxxxxxx zpráv o xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxx 111

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Příjemci xxxxxxx x xxxxx XXXX xxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx subjektům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx poskytnou xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x hodnocení operačního xxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx.

Oddíl 3

Monitorování

Xxxxxx 112

Xxxxxxx monitorování

1.   Řídící orgán xxxxxxx x článku 97 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx 47 nařízení (EU) x. 1303/2013 monitorují xxxxxxx provádění programu.

2.   Řídící xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 113

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxx 49 xxxxxxxx (EU) č. 1303/2013 xxxxxxxxxxxx výbor xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Za xxxxx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xx xxxxxxxxxxx a xx šesti xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx programu xxxxxxxxx xxxxxxxx pro výběr xxxxxxxxxxxxx operací, přičemž xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx hodnocení xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx;

e)

posuzuje opatření xx podporu xxxxxxxx xxx a mužů, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx osoby se xxxxxxxxxx postižením.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxx 21.

Xxxxxx 114

Xxxxxxx zpráva x xxxxxxxxx

1.   Do 31. xxxxxx 2016 x xx 31. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx do roku 2023 a včetně xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx předložená x xxxx 2016 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2014 x 2015.

2.   Kromě xxxx, co xx xxxxxxx x xxxxxx 50 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013, výroční xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx o finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

přehled xxxxxxxx vykonávaných x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx o opatřeních xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 10 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xx. 10 xxxx. 2 tohoto xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx opatřeních;

x)

xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx dodržení xxxxxxxxxx xx. 41 xxxx. 10 xxxxxx xxxxxxxx;

x)

informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zajistit xxxxxxxxxx příjemců v xxxxxxx x přílohou X tohoto xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxx použitelné xxxxxxx xxxxxxx.

3.   Komise prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxx xx přijímají xxxxxxxxxx postupem podle xx. 127 xxxx. 3.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxx

Xxxxxx 115

Xxxxxx ustanovení

1.   Komise xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jimiž xxxxxxx prvky, xxxxx xxxx obsahovat xxxxxx x předběžném hodnocení xxxxx xxxxxx 55 xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx hodnocení xxxxxxx x xxxxxx 56 xxxxxxxxx nařízení. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 127 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x hodnocení dohodnutému x xxxxxxx x xxxxxxx 107, zajistí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hodnotitelům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnuté systémem xxxxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 116

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx ante)

Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílel xx xxxxxxx xx xxxxxxx vypracování xxxxxxxxxx xxxxxxxx ERNF, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x čl. 18 xxxx. 1 písm. x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 117

Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx-xxxx)

X xxxxxxx x xxxxxxx 57 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 Xxxxxx x úzké xxxxxxxxxx xx členskými xxxxx vyhotoví xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 118

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Za xxxxxxxxxxx shrnutí zpráv x předběžném xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpráv xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. prosince roku xxxxxxxxxxxxx xx předložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Oddíl 5

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxx 119

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx x xx. 97 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za:

a)

zajištění xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x operačním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, jakož i xxxxxxx k xxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx financování x xxxxx xxxxxxxxxx programu;

c)

informování xxxxxx Xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a komunikačních xxxxxxxx seznamujících x xxxxxxxx a dopady xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxx, že xx uveřejněn xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx neplnění povinností xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, například finančních xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z XXXX vedou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx formátu CSV xxxx XXX, xxxxx xx dostupný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stránky xxxx jediného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přehled xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx operací, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x operacích podle xxxxxx 26, 39, 47, 54 a 56, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx a propagačních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx prováděcí xxxx, xxxxx stanoví technické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx vytvoření znaku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxx xx přijímají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 127 xxxx. 2.

XXXXX VIII

PROVÁDĚNÍ V XXXXX XXXXXXX ŘÍZENÍ

KAPITOLA X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 120

Xxxxxx působnosti

Tato hlava xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx přímého xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx XX.

KAPITOLA II

Kontrola

Článek 121

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání, xxxxxxxx kontrolami, a xxxx-xx xxxxxxxx nesrovnalosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částek x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x odrazujícími sankcemi.

2.   Komise xxxx xxxx zástupci x Xxxxxx dvůr xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kontroly xxxxxxxxx i xxxxxxxx xx místě audit x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zhotovitelů, xxxxxxxxxx xxxx poskytovatelů x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxx pro xxx proti xxxxxxxx (XXXX) může provádět xxxxxxxx a xxxxxxxx xx místě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jichž xx toto xxxxxxxxxxx Xxxx přímo xxxx xxxxxxx týká, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX, Euratom) x. 883/2013 (39) a x xxxxxxxx (Xxxxxxx, XX) č. 2185/96 x xxxxx zjistit, xxx x xxxxxxxxxxx x grantovou xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Unií nedošlo x podvodu, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie

3.   Aniž jsou xxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx xxxx x XXXX x provádění xxxxxx, kontrol a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x souladu x xxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 122

Xxxxxx

1.   Xxxxxxxx Xxxxxx xxxx Účetního dvora xxxx xxxxxx zástupci xxxxx xxxxxxxx audity xx xxxxx x xxxxxxx financovaných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, s xxxxxxxx naléhavých xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxx po xxxxxxx platbě provedené Xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx Komise x Xxxxxxxx dvora nebo xxxxxx xxxxxxxx řádně xxxxxxxx x provádění xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx dokladům, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx dotčeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxxx určeným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. Xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx dvora nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx. Xxxx xxxx přístup x xxxxx získaným xxxxxxxxxx.

4.   Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx podpora Xxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx konečnému příjemci xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx příjemce xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx veškeré xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx totožnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 123

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.   Xxxxx Xxxxxx xxxxx k závěru, xx finanční xxxxxxxxxx Xxxx nebyly xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx jiném xxxxxxxxxxx právním předpisu Xxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx příjemcům, x xx xx lhůtě xxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx předloží Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

2.   Pokud xxxxxxxx neodpovědí xx xxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xxxx pokud xxxxxx xxxxxx připomínky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, Xxxxxx sníží nebo xxxxx poskytnutou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Veškeré neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie. Z xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, se xxxxxx úrok x xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x nařízení (XX, Xxxxxxx) x. 966/2012.

KAPITOLA III

Hodnocení a xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 124

Xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx tohoto nařízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx sledovat xxxxxx xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx hodnocení financovaných xxxxxxx.

Xxxxxx 125

Podávání xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx:

x)

do 31. xxxxxx 2017 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx financovaných podle xxxxxx xxxxxxxx;

b)

do 31. xxxxx 2018 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA IX

PROCESNÍ USTANOVENÍ

Článek 126

Xxxxx přenesení pravomoci

1.   Pravomoc xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci xx xxxxxxx Komisi xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx článku.

2.   Pravomoc xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 x 129 xx svěřena Komisi xx dne 31. xxxxxxxx 2020.

3.   Evropský parlament xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x článcích 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 x 129 xxxxxxxx zrušit. Xxxxxxxxxxx o zrušení xx xxxxxxxx přenesení xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx účinku prvním xxxx xx zveřejnění x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxx dni, xxxxx xx x xxx upřesněn. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx již xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx neprodleně xxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatý xxxxx xxxxxx 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 x 129 xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxx námitky ve xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxx tento xxx xxxxxxx, nebo xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx této lhůty xxxxxxxxx Xxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxx.

Xxxxxx 127

Xxxxxx projednávání xx xxxxxx

1.   Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx pro Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx fond. Tento xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

3.   Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, použije xx xxxxxx 5 nařízení (XX) x. 182/2011.

Xxxxx xxxxx nevydá žádné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx aktu, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 5, Xxxxxx xxxxxxxxxx prováděcí xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xx. 5 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení (EU) x. 182/2011.

XXXXX X

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 128

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 129 xxxx. 2, xxxxxxxx (XX) x. 2328/2003, (XX) x. 861/2006, (XX) x. 1198/2006, (ES) x. 791/2007, (EU) x. 1255/2011 x xxxxxx 103 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009 xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx 1. ledna 2014.

2.   Odkazy xx zrušená xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 129

Přechodná ustanovení

1.   Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x režimů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) x. 861/2006, (XX) x. 1198/2006, (XX) x. 791/2007 x (XX) x. 1255/2011 xx systém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 126, jimiž stanoví xxxxxxxx, xx kterých xxxx xxx podpora xxxxxxxxx Komisí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx začleněna xx podpory xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxx xxxxxxxxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, až xx jejich uzavření xxxx xxxxxx schválené Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2328/2003, (ES) x. 861/2006, (XX) x. 1198/2006, (XX) x. 791/2007, (XX) č. 1255/2011 x xxxxxx 103 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xx takovou xxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2013 vztahuje, x xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx použijí xxxxxxx předpisy.

3.   Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1198/2006 xxxxxxxxx x platnosti.

Xxxxxx 130

Vstup v xxxxxxxx x použitelnost

Toto xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dnem xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx ode xxx 1. xxxxx 2014.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Bruselu xxx 15. xxxxxx 2014.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXX

Xx Radu

xxxxxxxx

D. XXXXXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 299, 4.10.2012, x. 133 a Úř. xxxx. X 299, 4.10.2012, x. 133.

(2)  Úř. xxxx. X 391, 18.12.2012, x. 84.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Evropského parlamentu xx xxx 16. xxxxx 2014 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx) x rozhodnutí Xxxx xx dne 6. xxxxxx 2014.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1380/2013 xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxx xxxxxxxx politice, o xxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 1954/2003 x (XX) č. 1224/2009 x o xxxxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 2371/2002 x (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Xxxx 2004/585/ES (Úř. xxxx. X 354, 28.12.2013, s. 22).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2328/2003 xx xxx 22. prosince 2003, xxxxxx se xxxxxx xxxxx vyrovnání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx některých xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx, Xxxxxxx, Kanárských xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx departmentů Xxxxxx a Réunion x xxxxxxxx odlehlosti xxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X 345, 31.12.2003, x. 34).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (ES) x. 861/2006 xx xxx 22. května 2006, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rybářské politiky x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X 160, 14.6.2006, x. 1).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1198/2006 ze xxx 27. července 2006 x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X 223, 15.8.2006, s. 1).

(8)  Nařízení Xxxx (ES) x. 791/2007 ze xxx 21. xxxxxx 2007, xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Azor, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx a Réunionu (Xx. xxxx. X 176, 6.7.2007, x. 1).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1255/2011 ze xxx 30. xxxxxxxxx 2011 x zavedení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxxx xxxxxxx politiky (Xx. xxxx. X 321, 5.12.2011, x. 1).

(10)  Úmluva Organizace xxxxxxxxx xxxxxx o mořském xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx XX xxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X 179, 23.6.1998, x. 3).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 1303/2013 ze xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Evropském xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx zemědělském fondu xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx ustanoveních x Evropském xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1083/2006 (Xx. xxxx. X 347, 20.12.2013, x. 320).

(12)  Směrnice Xxxxxxxxxx Parlamentu x Rady 2008/56/XX xx xxx 17. xxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Společenství x xxxxxxx mořské xxxxxxxxxxxxxxx politiky (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 164, 25.6.2008, x. 19).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (ES) x. 199/2008 ze xxx 25. xxxxx 2008 x vytvoření xxxxx Společenství pro xxxxxxxxxxxxx, správu a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx podporu vědeckého xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 60, 5.3.2008, x. 1).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1379/2013 ze xxx 11. xxxxxxxx 2013 x společné xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxx nařízení Xxxx (XX) č. 1184/2006 x (ES) x. 1224/2009 a x xxxxxxx nařízení Rady (XX) č. 104/2000 (Xx. věst. L 354, 28.12.2013, x. 1).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1224/2009 xx xxx 20. listopadu 2009 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx režimu Xxxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx, x změně xxxxxxxx (XX) č. 847/96, (XX) x. 2371/2002, (XX) č. 811/2004, (ES) x. 768/2005, (XX) x. 2115/2005, (ES) x. 2166/2005, (XX) x. 388/2006, (XX) x. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (XX) x. 1098/2007, (XX) č. 1300/2008 a (XX) x. 1342/2008 x x xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 2847/93, (XX) x. 1627/94 x (ES) č. 1966/2006 (Úř. xxxx. X 343, 22.12.2009, x. 1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) x. 1291/2013 xx xxx 11. xxxxxxxx 2013, kterým xx xxxxxx Xxxxxxxx 2020 – xxxxxxx xxxxxxx xxx výzkum a xxxxxxx (2014–2020) x xxxxxxx xxxxxxxxxx č. 1982/2006/XX (Xx. xxxx. X 347, 20.12.2013, x. 104).

(17)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 95/46/ES xx xxx 24. xxxxx 1995 x xxxxxxx xxxxxxxxx osob x souvislosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X 281, 23.11.1995, x. 31).

(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/413/XX xx xxx 30. xxxxxx 2002 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx v Xxxxxx (Úř. věst. X 148, 6.6.2002, x. 24).

(19)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 26/2004 ze xxx 30. prosince 2003 x rejstříku xxxxxxxxxx xxxxxxx Společenství (Xx. xxxx. X 5, 9.1.2004, x. 25).

(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1005/2008 ze xxx 29. září 2008, xxxxxx xx xxxxxx systém Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, potírání x odstranění nezákonného, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nařízení (XXX) č. 2847/93, (XX) x. 1936/2001 x (XX) č. 601/2004 a zrušují xxxxxxxx (XX) x. 1093/94 x (ES) x. 1447/1999 (Úř. xxxx. X 286, 29.10.2008, s. 1).

(21)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/99/XX xx dne 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 328, 6.12.2008, x. 28).

(22)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx X.3 Xxxxxxx o Evropské xxxx (Xx. xxxx. X 316, 27.11.1995, x. 49).

(23)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX, Xxxxxxx) č. 966/2012 xx xxx 25. xxxxx 2012, xxxxxx xx stanoví finanční xxxxxxxx o souhrnném xxxxxxxx Unie x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX, Xxxxxxx) x. 1605/2002 (Xx. věst. X 298, 26.10.2012, x. 1).

(24)  Směrnice Xxxx 92/43/XXX xx xxx 21. xxxxxx 1992 x xxxxxxx přírodních xxxxxxxxx, xxxxx žijících xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. věst. X 206, 22.7.1992, x. 7).

(25)  Směrnice Evropského parlamentu x Xxxx 2010/41/XX xx xxx 7. xxxxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxx xxxxxx rovného xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice Xxxx 86/613/XXX (Úř. xxxx. L 180, 15.7.2010, s. 1).

(26)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1967/2006 xx xxx 21. xxxxxxxx 2006 x opatřeních xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx Středozemním xxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XXX) č. 2847/93 x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1626/94 (Xx. věst. X 409, 30.12.2006, x. 11).

(27)  Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/147/XX xx xxx 30. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx žijících xxxxx (Úř. xxxx. X 20, 26.1.2010, x. 7).

(28)  Rozhodnutí Komise 2005/629/ES xx xxx 26. xxxxx 2005, xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výbor xxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 225, 31.8.2005, x. 18).

(29)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2000/60/ES xx dne 23. xxxxx 2000, xxxxxx xx stanoví rámec xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. X 327, 22.12.2000, x. 1).

(30)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2001/42/XX xx xxx 27. xxxxxx 2001 o xxxxxxxxxx vlivů některých xxxxx a programů xx životní prostředí (Xx. xxxx. X 197, 21.7.2001, x. 30).

(31)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 2006/88/XX xx xxx 24. xxxxx 2006 x xxxxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 328, 24.11.2006, x. 14).

(32)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 834/2007 xx xxx 28. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x označování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XXX) č. 2092/91 (Xx. xxxx. L 189, 20.7.2007, s. 1).

(33)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 710/2009 xx xxx 5. xxxxx 2009, kterým xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 889/2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení Xxxx (ES) x. 834/2007, pokud xxx x stanovení prováděcích xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 204, 6.8.2009, x. 15).

(34)  nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 761/2001 xx xxx 19. xxxxxx 2001 o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí (XXXX) (Xx. xxxx. X 114, 24.4.2001, x. 1).

(35)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxx 2009/470/ES xx xxx 25. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. L 155, 18.6.2009, s. 30).

(36)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 1151/2012 xx xxx 21. listopadu 2012 x xxxxxxxx xxxxxxx zemědělských xxxxxxxx x potravin (Úř. xxxx. L 343, 14.12.2012, x. 1).

(37)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 768/2005 ze xxx 26. dubna 2005, xxxxxx se xxxxxxx Xxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxx rybolovu x mění xxxxxxxx (XXX) č. 2847/93 x zavedení kontrolního xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. X 128, 21.5.2005, x. 1).

(38)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (Euratom, XX) č. 2185/96 xx xxx 11. xxxxxxxxx 1996 x xxxxxxxxxx a inspekcích xx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (Úř. věst. X 292, 15.11.1996, x. 2).

(39)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU, Xxxxxxx) x. 883/2013 xx xxx 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropským xxxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxx (OLAF) x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 a xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) x. 1074/1999 (Xx. xxxx. X 248, 18.9.2013, x. 1).


XXXXXXX X

XXXXXXXXXX MÍRA XXXXXXX

Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xx drobného xxxxxxxxxx rybolovu xxxxx xxxxxx zvýšení x

30

Xxxxxxx xx odlehlých xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Dugi xxxx, Vis, Mljet x Xxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx o

35

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx x

35

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX xxxxx V xxxxx xxxxxx xxxxxxx x

10

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx x

25

Xxxxxxx podle xxxxxx 76 x xxxxxxxx x vynucování xxxxx využít zvýšení x

30

Xxxxxxx xxxxx článku 76 x kontrole x vynucování a xxxxxxxx xx drobného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x

40

Xxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 2 xxxxxxxx xx, nahrazení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx o

20

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nespadajícími do xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx x

20


XXXXXXX XX

ROČNÍ XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXX XXX 2014 XX 2020

Xxxxx

Xxxxxx

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx XXXX

(2014-2020)

788 060 689

798 128 031

805 423 852

818 478 098

837 523 233

843 250 018

858 467 679

5 749 331 600


PŘÍLOHA XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX PROSTŘEDKŮ XXXXX XXXXX XX XXXXXXX X X XX XXXX PŘÍSLUŠNÉ XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX 82 A 85 &xxxx;(1)

Xxxx stanovené x xxxxxx 82:

1)

Rozvoj x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx – 5&xxxx;%

2)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx – 33&xxxx;%

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářského xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx technologií – 2&xxxx;%

4)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx – 5&xxxx;%

Xxxx stanovené x xxxxxx 85:

1)

Xxxxxxxxxxxxx, správa x šíření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx – 11 %

2)

Specifická xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxx politiky – 19&xxxx;%

3)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizacím – 10&xxxx;%

4)

Xxxxxxx sbory xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx politiky – 9&xxxx;%

5)

Xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx – 6 %


(1)  Procentní xxxxxx se použijí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x článku 14 s xxxxxxxx přidělení stanoveného xxxxx xxxxxx 92.


XXXXXXX IV

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxx priority Xxxx xxx XXXX/xxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx XXXX:

1.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, inovativního x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx: x) - x)

Xxxxxxxxx xxx 3: xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx malých x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx XXXXX) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx XXXX)

Xxxxxxxxx xxx 6: xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx cíl 8: xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pracovních xxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 22 odst. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1380/2013

Zpráva xxxx xxxxxxxxxxx x souladu xx společnými xxxxxx xxxxxxxx Komisí

Rybolovná kapacita xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013

Xxxxxxxx XXXX:

2.

Xxxxxxx environmentálně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx: x), x) x c)

Xxxxxxxxx xxx 3: zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx podniků, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (v případě XXXXX) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx XXXX)

Xxxxxxxxx xxx 6: xxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x podpora xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Tematický xxx 8: xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx strategického xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 34 xxxxxxxx (XX) č. 1380/2013 xx xxxx 2014

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx akvakulturu se xxxxxxx Komisi nejpozději xx dni xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx program xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx XXXX:

3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx cíl x)

Xxxxxxxxx xxx 6: xxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů

Xxxxxxx xxxxxxxx: je k xxxxxxxxx xxxxxxx kapacita xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx údaje pro xxxxxx rybolovu xxxxxxxxx x xxxxxx 25 xxxxxxxx (XX) č. 1380/2013 x článku 4 nařízení Xxxx (XX) x. 199/2008

Xxxxx xxxxxxx kapacity pro xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xx být xxxxxxxxxx XXXXX x xxxxxx Xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx kapacity xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx shromažďování xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx VTHVR x xxxxxx Xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx lidských xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx XXXX:

3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx společné rybářské xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x)

Xxxxxxxxx xxx 6: zachování x xxxxxxx životního xxxxxxxxx x podpora xxxxxxxx využívání zdrojů

Xxxxxxx xxxxxxxx: xx x xxxxxxxxx správní kapacita xxxxxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanoveného x xxxxxx 36 nařízení (XX) č. 1380/2013 x dále xxxxxxxxxxx x nařízení (XX) x. 1224/2009

Mezi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

popis xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx národního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx 2014 xx 2020 xxxxx xx. 18 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akčního xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 46 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx společného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx vytvořen xxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx 94 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009

 

 

popis xxxxxxx xxxxxxxx pro přípravu x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 95 nařízení (ES) x. 1224/2009

popis xxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxx xxxxxxxx, přiměřených x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx závažná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 90 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009

xxxxx správní xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxxx 92 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009


XXXXXXX X

XXXXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXX

1.   Seznam xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 119 musí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx:

xxxxx příjemce (xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx);

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx loďstva Xxxxxxxxxxxx (XXX) xxxxx xxxxxx 10 nařízení (XX) x. 26/2004 (xxxxxxxx xx pouze xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx);

xxxxx operace;

shrnutí operace;

datum xxxxxxxx operace;

xxxxx ukončení xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx);

celkové xxxxxxxxx xxxxxx;

xxxx příspěvku Xxxx;

xxxxxxxx kód operace;

xxxx;

xxxxx xxxxxxxx Xxxx;

datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx operací.

2.   Informace xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx úrovni.

2.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx programového xxxxxx uskutečněná hlavní xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sledované xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

c)

xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx znaku Xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánu;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx internetového xxxxxxx; xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxx xxx xx úřední xxxxx xxxx xxxxxx dotčeného xxxxxxxxx státu;

f)

xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx inovací;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jediného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxx členských xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3.

X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x)

partnery xxxxxxx x xxxxxx 5 xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013;

b)

informační xxxxxxxxx x Xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

vzdělávací x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx subjektů je xxxxx informace xxxxxxx x xx. 119 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

3.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x potenciální xxxxxxxx

3.1.   Informační xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.

Xxxxxx orgán zajistí, xxx se xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxxx xxxxxxxx nabízených XXXX xx xxxxxx měřítku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx stranám.

2.

Řídící xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o:

a)

podmínkách xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx splnit, aby xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx programu;

x)

xxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x financování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

kritériích pro xxxxx operací, xxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx osobách xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx komunikačních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnost x xxxxxx operace x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx.

3.2.   Xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xx. 119 odst. 2.