Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX EVROPSKÉHO XXXXXXXXXX X RADY (XX) x. 508/2014

xx xxx 15. xxxxxx 2014

x Xxxxxxxxx námořním a xxxxxxxxx fondu x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2328/2003, (XX) č. 861/2006, (XX) x. 1198/2006 x (ES) x. 791/2007 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1255/2011

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x ohledem xx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxx xx xxxxxx 42, xx. 43 xxxx. 2, xx. 91 odst. 1, xx. 100 xxxx. 2, xx. 173 xxxx. 3, xxxxxx 175 x 188, xx. 192 xxxx. 1, čl. 194 xxxx. 2, čl. 195 xxxx. 2 x článek 349 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxxx aktu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxx xxxxxxx (2),

x xxxxxxx x řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (3),

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xx dne 13. xxxxxxxx 2011 xxxxxxx „Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 2013. X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1380/2013 (4). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Aby xxxxx být xxxxxxxx xxxx uvedené reformy, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 2328/2003 (5), nařízení Xxxx (ES) x. 861/2006 (6), xxxxxxxx Rady (XX) x. 1198/2006 (7) x nařízení Xxxx (XX) x. 791/2007 (8) x xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx oceánů x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1255/2011 (9).

(2)

Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (XXXX) by xxxx zahrnovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politiky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, řízení xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x biologických xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx rybářská xxxxxxxx Unie nebo xxxxxx příslušníci členských xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x ustanovením článku 117 Úmluvy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xx xxx 10. xxxxxxxx 1982 (10) (XXXXXX).

(3)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politiky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, inspekce x xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajích, x xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tak xxx xxxxx provádění x xxxxxxxx. XXXX xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4)

Xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX by xxxx xxxxxxxxx podporu xxxxxxxxxxx xxxxxxx politiky, xxxxxx xxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x souvislosti x oceány, moři, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XX, které xx xxxx dotýkají, xxxxxxx x rámci společné xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx soudržnost x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Baltského xxxx, Xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx moře, Biskajského xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxx.

(5)

Xxxxxxxx XXXX xx xxxxxx čl. 2 xxxx 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1303/2013 (11) xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x xx. 4 xxxx 30 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013, rybáři xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx stanoveno xxxxx.

(6)

X xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx 17. xxxxxx 2010, xxxxx byla xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx začlenění, vycházející xx xxxxxxx Xxxxxx xx xxx 3. xxxxxx 2010 nazvaného „Xxxxxx 2020 – Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx růst xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ (xxxx xxx „strategie Xxxxxx 2020“), xx xx Xxxx a xxxxxxx xxxxx měly snažit x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx soustředěny xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx 2020, x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx klimatu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, bojem xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx začleněním, x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výsledky. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do XXXX xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx strategii Xxxxxx 2020 x xx x souladu x obecnými xxxx xxxxxxx hospodářské, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxx x Evropské xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx x XX“) a Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx o xxxxxxxxx EU“).

(7)

Aby bylo xxxxxxxxx, xx XXXX xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx společné xxxxxxxx politiky, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx 2020, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx priorit xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx soudržnosti, k xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(8)

Xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx provádění XXXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx, jakož i xxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx pohlaví, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, věku nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a akvakultury xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro hospodářský x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx toho xxxx přispívat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přiměřené xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xx zajišťovat xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ceny.

(10)

Je nanejvýš xxxxxxxx xxxx integrovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx environmentální xxxxxxxx Unie a xxxxxxxxx Xxxxxx 2020. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx živých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxx xx xxxx 2015 a x xxxxxx případě xx xxxx 2020 xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx zajišťujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnos. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx řízení rybolovu. XXXX xx tudíž xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mořského xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/56/XX (12).

(11)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx námořní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu, XXXX, xx xx xxxx zaměřit na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xx posílit xxxxxxxxx obou xxxxxxx. Xxxxxxxxx sdíleného řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx při shromažďování xxxxx by mělo xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx i členské xxxxx a x xxxxxxxx xxxxx soudržnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(12)

Xxxxxxxx Unie by xxx financovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, XXXX, a xx xxx xxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxx. Sdílené xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx místních xxxxxxx, xxxxx také na xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx trh x xxxxxxxxxxx platby xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kontrolní xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx shromažďování xxxxx, xxxxx x na xxxxxxxxxxxx námořní xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx by xx xxxx xxxxxxxxx xx vědecká xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx regionální organizace xxx xxxxxx rybolovu, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x trhu, operace xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxx operací, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x XXXX.

(13)

Xx xxxxx rozlišovat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx řízení, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx zásadně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx přiděleny xx kontrolu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx kategoriemi xxxxxxxx.

(14)

Xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 1380/2013 má xxx xxxxxxxx podpora Xxxx x xxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politiky xxxxxxxxx státy i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx odrážet xxxxxxxxxxx Xxxx zajišťovat xx veřejném xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 Xxxxxxx x fungování XX.

(15)

Xxxxxxxxxx xxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxx ENRF vyplácela xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx-xxxx nesplňují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měly xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx v rámci XXXX xxxxx za xxxxxxxx, xx během xxxxxx doby před xxxxxxx žádosti x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxx nebo podvodu x že xxxxxx xxxxxxxx xx provozu, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx unijní seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nezákonný, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx plavidel xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(16)

Xxxxxxxx xx xxxxx po xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx měli nadále xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx přípustnost, a xx xx xxxxx xxxx provádění xxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(17)

Xxxxx xxxxxxxx nesplní podmínky xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, měly xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je třeba xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx a opakování xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx strany příjemce x xxxxxx xxxxxxxxx XXXX pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx xx bylo rovněž xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx v xxxxx XXXX xxxxxxxxx členským xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx povinnosti vyplývající x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů a xxxxxxxxx kontroly. Xxxxx xxxx povinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xx členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(19)

Xx účelem zabránění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stimulace členskému xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx upraveno přerušení xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx opravy, xxxxx mají xxxxxxx x neodvolatelné xxxxxxxx, xx xx měly xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(20)

Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (XXXX), Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (XXX) x Xxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxx xxx rozvoj xxxxxxx x námořní x xxxxxxxxx xxxxxxx, což xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pro rozvoj xxxxxxx (XXXXX) x XXXX, byla xxx xxxxxxx tyto xxxxx (xxxx xxx „fondy XXX“) přijata společná xxxxxxxxxx x nařízení (XX) x. 1303/2013. Xxxxxxxx xx zvláštnostem xxxxxxx, na xxx xx vztahuje společná xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx x nařízení (XX) x. 1303/2013 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(21)

Xx xxxxxxxx program x na celý xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyčleněných xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vztahovat xxxxxx proporcionality.

(22)

Komise xx xx xxxxxxx transparentních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx položek xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyjadřující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1198/2006 a historickou xxxxxxxx xxxxx nařízení (XX) č. 861/2006.

(23)

Splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx společné rybářské xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pokud jde x předkládání xxxxxx x rybolovné xxxxxxxx x víceletého vnitrostátního xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx xxx řízení rybolovu x prosadit xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(24)

Xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX, které xxxxxxx xx xxxxxxxxxx sdíleného xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx jediného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx dobu od 1. xxxxx 2014 xx 31. xxxxxxxx 2020. Členské státy xx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx operačních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Každý program xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x souvislosti x prioritami Unie xxx ENRF x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx, aby xxxxxxxxxxxx bylo v xxxxxxx s těmito xxxxxxxxxx Xxxx a xxxxxxx přizpůsobeno xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xx mělo doplňovat xxxx politiky Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(25)

X xxxxx podpory xxxxxxxx xxxxxxxxxx rybolovu xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx drobný xxxxxxxx rybolov xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx složku, xxxx xx xxxx operačním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(26)

Xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx XXXX přispěly x cíli xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x snížit xxxxxxx xx kontrolu, xxxxx x a xxxx chyb, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxx x uplatňování zjednodušených xxxxx grantů xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013.

(27)

Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxx oblast xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx operační xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx potřebám x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx operačních xxxxxxxx xxxxxxxxxx revidován xx xxxxxxx změn priorit Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a vynucování x rámci společné xxxxxxxx xxxxxxxx. Tyto xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx Komise. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu.

(28)

Členské státy xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx nařízení Xxxx (XX) č. 199/2008 (13). Xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx měly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx.

(29)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě cílů x 5 % xxxxxxxxx x řízeny xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovních programů.

(30)

Za xxxxxx zvýšení konkurenceschopnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxx dosažení xxxxx xxxxxx účasti xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxxx pro xxxxxxx.

(31)

Xxx xxxxxxx konkurenceschopnosti x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxx x námořních xxxxxxxx je rovněž xxxxxxxxxxx investice do xxxxxxxx xxxxxxxx. ENRF xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, xxxxxxxxxx mezi vědci x xxxxxx, odbornou xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx šíření znalostí xxxxxxxxx xx zlepšování xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx x xxxxxxxxxx sociální xxxxxx. Manželům, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx by jako xxxxxx jejich xxxxx x rybářských komunitách xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx poskytnuta xxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravu, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxx odbornému rozvoji.

(32)

Ve xxxxx xxxxxx mladým xxxxx, kteří xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x přístupu xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx přetrvávající finanční xxxxx, xx XXXX xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přípravy x xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx biologických xxxxxx.

(33)

X vědomím potenciálu, xxxxx rybářům věnujícím xx drobnému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich zásadní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, by měl XXXX xxxxxxxxxx podporu xxxxxxxxxx přispívajícím x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx investic xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti rybolovu x xxxxxxxxxx činností x xxxxxxx xxxxxxxx.

(34)

Xxxxxxxxx x rozvoj nové xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx rybolovu mladými xxxxxx jsou finančně xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx ENRF. Xxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rybolovu x Xxxx. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx usnadnit xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Aby xx xxxxxxxxx životaschopnost xxxxxx hospodářských činností xxxxxxxxxxxxx XXXX, xxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx získáním xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(35)

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx je xxxxxxx, aby XXXX xxxxxxxxxx investice vztahující xx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rámec xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vnitrostátních právních xxxxxxxx.

(36)

Xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx příspěvků x xxxxxxxxxx náhrad xxx xxxxxx x majitele xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dočasného přerušení xxxxxxxxxxx činností, xxxxxxxx x xxxxxx přerušení xxxxx xxxxxx důsledkem xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rybolovu Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx rovněž v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností.

(37)

Za xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x ENRF xx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx katastrofou x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(38)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rybolovných xxxxxxxx xxxxxxxxxx právům xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx z ENRF xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx přidělování xxxxxxxxxxx xxxx.

(39)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ENRF xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hlediska x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxx xxxx při xxx xxxxx xx xxxxx podmínky xx xxxxxx xxxx Unie. Xxx xxxxx xxxx xx nezbytné přijmout xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(40)

Xxxxxxx xx xxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx dopadu xxxxxxxx xx xxxxxx prostředí, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx biologické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx služeb, v xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX xxx biologickou xxxxxxxxxxx xx xxxx 2020.

(41)

X xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx 2020 souvisejícím xx zmírňováním změny xxxxxxx x energetickou xxxxxxxxx xx mělo xxx možné podporovat x XXXX xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(42)

X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a zvyšování xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zabývající xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke snížení xxxxxx xxxxxx.

(43)

Xxx xxxxxxx x xxxxxxxx cíle xxxxxxxxxxxxx reformy společné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx loďstva, xxxx xx dočasné xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx být xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx udělit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě trvalého xxxxxxxx rybolovných činností.

(44)

V xxxxxxx xx zákazem xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společné rybářské xxxxxxxx, xx xxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměřené xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx využívaných xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx maximalizovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxx XXXX podporovat rovněž xxxxxxxxx do xxxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxx.

(45)

X xxxxxxx důležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice, xxxxxxx zaměřené xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx produktů, x xx zvýšení xxxxxxxxxxx x zlepšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(46)

Xxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx dosažena xxxxxxxxxx rovnováha xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxxx je třeba xxxxxxxx xxxxxx opatření xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(47)

X xxxxxxx xx sdělením Xxxxxx Xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 19. xxxx 2002 xxxxxxxx „Strategie xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ a xxxxxxxx Xxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx, Xxxx, Evropskému hospodářskému x sociálnímu výboru x Xxxxxx regionů xx xxx 29. xxxxx 2013 xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx xxxxxxx akvakultury x XX“, xxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx 2020 xx xxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odvětví xxxxxxxxxxx.

(48)

X xxxxxxx na možný xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx divoké xxxxxx populace xx XXXX xxxxxx poskytovat xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx modifikovaných xxxxxxxxx.

(49)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx XXXX přístupný xxxxxxx pro xxxx x střední podniky x odvětví xxxxxxxxxxx x xxxxxxx se xx xxxxxxx nových xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx do podnikání. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx moři, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxxxxxxx cestovní xxxx x nabídkou rybaření, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx akvakultury xxxx xxxxxxxxxx činnosti.

(50)

Pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx akvakultury xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx by xxxx xxx možné xxxxxxxxxx z XXXX xxxxxxxxxxx učení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx znalostí, xxxxx x poradenské xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(51)

X cílem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx celostátních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(52)

X xxxxx podporovat xxxxxxxxxx, sociálně a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx z XXXX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x životnímu xxxxxxxxx, xxxxxxx podniků x xxxxxxx akvakultury xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ve xxxxxxx duchu xx xxx XXXX xxx xxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(53)

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany spotřebitele xx mělo xxx xxxxx x XXXX xxxxxxxxxxxxx způsobem podporovat xxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xx zmírňovat xxxxxx xxx zdraví xxxx x zvířat, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx akvakultury xxxxxxxx.

(54)

X poznáním xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx by XXXX xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx k pojištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxxxxx přírodních katastrof, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jevů, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx nebo xxxxxx rostlin a xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení.

(55)

Vzhledem x tomu, xx xxxxxxx x místnímu xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx komunit xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx užitečnost xxx xxxxxxx xxxxxxx rybolovu x akvakultury, jakož x venkovských oblastí xxx, že xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj, xx xxxxx poskytovat xxxxxxx x nadále x xx budoucna xx xxxxxxxxx.

(56)

X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podpořit xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, zejména poskytnutím xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k novým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nabízených „xxxxxx xxxxxx“ x xxxxxxx xxxxxxxxx odvětvími.

(57)

Udržitelný rozvoj xxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx by měl xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx strategie Xxxxxx 2020 souvisejícím x xxxxxxxx xxxxxxxxxx začleňování x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x povzbuzováním xxxxxxx xx místní xxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cíle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

(58)

Xxxxxxxxx xxxxxx místní xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx přístupu xxxxx nahoru x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x občanského xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx místní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx víceodvětvové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx místních akčních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx XXXX“) více xxx 49&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxx.

(59)

Xxxxxxxxx rysem tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxx důležitým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxx být x XXXX xxxxxxxxxx.

(60)

Xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx místního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx fondy Unie, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedeného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx skupin FLAG, xxxxx x xxxxxxx xx oživení místní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx partnerství.

(61)

V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x akvakultury xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1379/2013 (14), x na xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvádění xx xxx prováděné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx maximalizovat xxxxxxx xxxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx třeba věnovat xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx dodavatelského xxxxxxx v oblasti xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx na trh xxxx představují xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx podpory xx měly xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx jde x plány xxxxxxxx x xxxxxxx produktů xx trh, měly xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zákazu výmětů xx xxx XXXX xxxxxxxxxx xxxx zpracování xxxxxxxxxxx úlovků.

(62)

Nařízení (XX) x. 1379/2013 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx spotřebě na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx nové xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uvádění xx xxx by do 31. xxxxxxxx 2018 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx strany XXXX.

(63)

X xxxxxxxxxx rostoucí xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx z XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx věnující xx drobnému xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávají přidanou xxxxxxx uloveným rybám, x to zejména xxxxxxxxxxx x přímým xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(64)

Xxxxxxxx x tomu, že xx rybolovné činnosti x nejvzdálenějších xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx klimatickými podmínkami, xxxx by xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx ENRF xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx regionů, xxxxxx x článku 349 Smlouvy o xxxxxxxxx XX.

(65)

Xxx xxxx xxxxx udržet xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rybolovu x akvakultury z xxxxxxxxxxxxxxxx regionů Xxxx xxxx podobným xxxxxxxxx x jiných regionů Xxxx, Xxxx zavedla x xxxx 1992 xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů x odvětví rybolovu. Xxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxx 2007–2013 xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) x. 791/2007. Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2014 xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dodatečných nákladů xxxx, xxxxx, xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx trh, xxx xxx toto vyrovnání xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(66)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx podmínky uvádění xx trh x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx v xxxxxx x populacích a xx xxxxx poptávku xx xxxxx ponechat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx vyrovnání xxx xxxxxxxx rybolovu, xxxxxx příslušná maximální xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx prostředků přidělených xxxxxxxx členským xxxxxx.

(67)

Xxxxxxx xxxxx xx měly xxx oprávněny určit xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx produktů rybolovu x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přidělených příslušnému xxxxxxxxx xxxxx. Je xxxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx to lze xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(68)

Xxxxxxx státy by xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Aby xx xxxxxxxxx nadměrnému xxxxxxxxx, částka xx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx účelem xx xxxx xxxxx, aby xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx dodatečných xxxxxxx.

(69)

Xx xxxxxxxx důležité, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx kontrol xx xxxxxx xxxxxx, a xxx zaručit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx využívání xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx by xxxxx xxx xxxxx podporovat x XXXX xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1224/2009 (15). Vytvořením xxxxxxx dodržování xxxxxxxx xx tato podpora xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(70)

X xxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu xx se x xxxxx ENRF měla xxxxxx podpora xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 861/2006 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx pro kontrolu XXXX.

(71)

X xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x rámci XXXX.

(72)

X xxxxxxx xx xxxxxx spolupráce mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx z XXXX xxx tento účel xxxxxxx.

(73)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, správy a xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, a xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a využívání xxxxx pro vědeckou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rybářské politiky. X duchu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx XXXX pokračovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx členským státům xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 861/2006 xx xxxxxx vynaložené x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxx XXXX.

(74)

Xxxxx x účinná xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxx politiky xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx a socioekonomických xxxxxxxxxx x doporučení xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxx citlivých oblastí.

(75)

Rovněž xx nutné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, případně xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx údajů v xxxxx stejného xxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(76)

Xxxxx xxxxxxxxxxx námořní xxxxxxxx xx podpora xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx rozhodování xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x sociálnímu xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xx dne 10. října 2007 xxxxxxx „Xxxxxxxxxxx námořní xxxxxxxx xxx Evropskou xxxx“.

(77)

Xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 1255/2011, x xxxxxxxx Rady, x xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x xx stanoviscích Xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx integrované xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx se, že xxxxxx námořních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx námořní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x ekonomickou, xxxxxxxx x územní xxxxxxxxxx.

(78)

XXXX xx xxx přispět x podpoře všech xxxxxx integrované námořní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx osvědčených xxxxxxx x dalšího rozvoje x provádění xxxxxxxxx xxx oblasti xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx zaměřeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxx x fondů Xxxx x přispívat x xxxxxxxxxxx, sociální x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx spolupráci xxxx členskými xxxxx xxxxxxxxx přeshraniční x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx službami, xxxx. xxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxx fóra pro xxxxxx xxxxxxxx ochrany, x cílem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx postupů v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x soudržnosti, x xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx.

(79)

Xx xxxxx, xxx měl XXXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx synergií xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx odvětvích s xxxxxxx xx moře, xxxxxx x xxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohledu, xxxxx xxxxx je xxxxxxx námořní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X XXXX xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx působnosti části xxxxx xxxxx X Xxxxxxx x fungování XX.

(80)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mobilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxx systémů, x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x souladu xx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx XX. Územní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přispívají x xxxxxxxxxxxx rozvoji mořských x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x dosažení xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozvoje xxxxxxxxx xxxx x xxxx. Xxxx nástroje xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx různých xxxxxxx xxxxxx pobřeží, moří x xxxxxx s xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2008/56/XX bude xxxxx vymezovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lidských xxxxxxxx xxxxxxxx dopad xx xxxxxx xxxxxxxxx. Dále xx nutné xxxxxxx xxxxxxxx mořského xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx shromažďování, xxxxxxxxxx xxxxxxx, šíření a xxxxxxxxxxx využití xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx.

(81)

XXXX xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxxx námořních xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx technologických xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx podnikatelského xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(82)

XXXX xx se xxx doplňovat a xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x budoucími xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxx xx celostátní x nižší úrovni, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sociálního x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x nejvzdálenějšími xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x pokroku xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx projektů. XXXX xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx, které xxxxx zahrnovat námořní xxxxx, xxxxxxx xx XXXX, Xxxx xxxxxxxxxxx x XXX, jakož x xxxxxxx Horizont 2020 xxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1291/2013 (16).

(83)

X xxxxx o xxxxxxxx cílů společné xxxxxxxx politiky na xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx, xxx Unie xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rybolovných xxxxxx na volném xxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxx. X duchu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx XXXX pokračovat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizacím xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 861/2006.

(84)

Xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx poradním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jim xxxxxxxx účinně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx společné xxxxxxxx politiky. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx měla xxxxxxx poskytnutá xxxxxxxx xxxxxx v rámci XXXX xxxxxxxx podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 861/2006.

(85)

Xx xxxxxxx, aby XXXX formou technické xxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx provádění. Xxxxxxxxx pomoc xx xxxx zahrnovat také xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx XXXX se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(86)

X zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xx třeba xxxxxxxx xx xxxxxxxx informovanost x xxxxxxx Unie x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx odpovědné xx xxxxxx xxxxxx by xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx za tato xxxxxxxx informovanosti a xxxxxxxxx i xx xxxxxxxx informování Xxxxxx x xxxxxxxxxxx přijatých xxxxxxxxxx.

(87)

X xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě tohoto xxxxxxxx, x xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxx přímého xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými státy x Xxxxxx.

(88)

Xxx bylo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (EU) č. 1380/2013 x xxxxxxxxx x dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx, xxxx by být xxxxxxxxx další xxxxxxxxxx x pravidlům x xxxxxxxxx platební xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) č. 1303/2013. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nedodržel xxx xxxxxxxxxx x xxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx Xxxxxx xxxxxx naznačující xxxx nedodržení, Komise xx xxxx mít xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx opatření přerušit xxxxxx.

(89)

Xxx se zabránilo xxxxxxxx riziku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výdajů, Komise xx xxxx mít xxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx.

(90)

Xxxxxxxx xxxxxxxx by xxx být předmětem xxxxxxxxxxxx a hodnocení x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxxxx xx měla xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x dispozici xxxx. X xxxx souvislosti xx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ENRF xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(91)

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx operačního xxxxxxxx by měl xxxxxxxx xxxx řídící xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx. K xxxx xx měly xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx operačního xxxxxxxx xx mělo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx Xxxxxx.

(92)

Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příjemcích podpory, xxxx xx být x xxxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytující xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx seznamu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx xx měly xxx xxxxxxxxx rovněž x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxx, xxx xxx občanům x různých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zveřejňovaným xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx měly xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poplatníkům Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x konkrétní xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxx XXXX. Xxxxx xxxxxx xxxx xx mělo zveřejnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxx je xxxxxxx používání xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 95/46/XX (17), xxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx fyzických xxxx.

(93)

Xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 290 Smlouvy x xxxxxxxxx XX, xxxxx xxx o určení xxxx trvání a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx vztahu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podílů xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nákladů xxx xxxxxxxxx xx rybářských xxxxxxxx xxxx jednotlivých xxxxxxxx, týkající se xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx způsobilých xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x obnovu xxxxxx xxxxxxxxxx rozmanitosti x ekosystémů v xxxxx udržitelného provozování xxxxxxxxxxx činností, vymezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx rybářských xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx skleníkových xxxxx a zvýšení xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vymezení xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nejvzdálenějších xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, vymezení xxxxxxxx xxx určení xxxxxx xxxxxxxx opravy, xxxxx má xxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxx používání xxxxxxxxxx oprav na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx extrapolace x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx společného xxxxxxx monitorování x xxxxxxxxx.

(94)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 1198/2006 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v souladu x xxxxxxx 290 Xxxxxxx o xxxxxxxxx XX v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(95)

Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx vedla xxxxxxxxxxxx konzultace, a xx x xx xxxxxxx úrovni. Při xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx zajistit, aby xxxx xxxxxxxxx dokumenty xxxxxxx současně, xxxx x vhodným xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.

(96)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx měly xxx Xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx ročních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx Xxxxxx, konstatování xxxx, xx existují xxxxxx poukazující xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx, konstatování xxxx, xx členský stát xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx, úplné xxxx částečné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plateb xxxxxxxxxx xx operačního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx opravy zrušením xxxx xxxxxxx Unie xx operační program xxxx její části. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx prováděcí xxxx xxx použití xxxxxxxx (EU) x. 182/2011.

(97)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x předkládání xxxxxxxxxxxx částí xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx změn, roční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx X x XX hlavy VI, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx míry veřejné xxxxxxx, xxxx, xxxxx xx xxx členskými xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx finančních xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxx xxx priority Xxxx, pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x synergie xxxx xxxxxxx zdroji údajů, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x jednotlivé xxxxx, které mají xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx vykonávány x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) x. 182/2011 x xxx by xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(98)

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto nařízení xx Xxxxxx měly xxx dále svěřeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, zahrnující xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx změnách xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, technické xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx vytvoření znaku x xxxxxx standardních xxxxx. Tyto xxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx (EU) x. 182/2011. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx být xxxxxx xxxxxxx postup.

(99)

Jelikož xxxx xxxxxx nařízení xxxxxx xxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, akvakultury x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx finančních prostředků xxxxxxxxx xxxxx, dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx spíše xxxx x xxxxxx rozsahu x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx mají být xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx programů, může xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx o XX. X xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx těchto xxxx.

(100)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxx režimy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 2328/2003, xxxxxxxxx (XX) x. 861/2006, xxxxxxxxx (ES) č. 1198/2006, nařízením (XX) x. 791/2007, nařízením (XX) č. 1255/2011 x článkem 103 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009. Uvedená nařízení x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx být xxxxxxx s xxxxxxx xx 1. xxxxx 2014. Xxxxx xxxxxxxxx xx však nemělo xxx xxxxxxx pokračování xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1198/2006 nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx xxxxx vztahuje xx xxx 31. xxxxxxxx 2013.

(101)

Xx xxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxx použitelnosti tohoto xxxxxxxx s dobou xxxxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1303/2013. Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2014,

XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:

XXXXX I

PŘEDMĚT, XXXXXX XXXXXXXXXX X DEFINICE

Článek 1

Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx vymezuje xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx provádění:

a)

společné xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx mořského práva;

c)

udržitelného xxxxxxx rybolovných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx operace xxxxxxxxx xx území Xxxx, xxxx-xx v tomto xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx

1.   Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx je dotčen xxxxxxxx 2 tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 nařízení (XX) x. 1380/2013, xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 1379/13, xxxxxx 4 xxxxxxxx (XX) č. 1224/2009 x xxxxxx 2 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013.

2.   Xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxx:

1)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx“ xxx systémů x xxxxxxxxxxxxxxxxx strukturou, xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x činnostech xx xxxx;

2)

„meziodvětvovými xxxxxxxxx“ xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx různá xxxxxxx xxxx odvětvové xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dosáhnout xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx oblastech xxxxxxxx;

3)

„xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zaznamenávání x xxxxxxx“ systém xxx xxxxxxxxxxxx zaznamenávání x xxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 1224/2009;

4)

„Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x sběr dat“ xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

5)

„rybolovnou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx moře, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx rybníky či xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, která xx xx zeměpisného, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx byla xxxx xxxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx;

6)

„xxxxxxx“ xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx komerční xxxxxxx, xxx je xxxxxx členským xxxxxx;

7)

„xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx rybolov pod xxxxx;

8)

„xxxxxxxxxxxx řízením pobřežních xxx“ xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2002/413/XX (18);

9)

„xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ se xxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Unie xxxxxxxxxx se oceánů, xxxx a pobřežních xxxxxxx;

10)

„xxxxxxxxxxxx námořní xxxxxxxxx“ xxxxxxxx Xxxx, jejímž xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zejména xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxx x námořní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce;

11)

„xxxxxxxxxxxx námořním xxxxxxxx“ xxxxxxxxxx Unie, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx;

12)

„xxxxxxx xxxxxxxxxx námořních xxxxxxx“ xxxxxx, xxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxx x organizují xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx oblastech xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x sociálních xxxx;

13)

„xxxxxxxxx“ xx rozumí xxxxxx operací;

14)

„xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ rybolov xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plavidly x xxxxxxx xxxxx menší xxx 12 xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vlečná xxxxxxxxx zařízení xxxxxxx x xxxxxxx 3 x příloze X xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 26/2004 (19);

15)

„xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ se rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

XXXXX XX

XXXXXX RÁMEC

KAPITOLA X

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx cíle

Xxxxxx 4

Xxxxxxx

Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx (XXXX).

Xxxxxx 5

Cíle

XXXX přispívá x dosahování xxxxxx xxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx odpovědné;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx oblastí;

d)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, x xx xxxxxxxx doplňujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x společnou xxxxxxxxx xxxxxxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx zvyšování xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Priority Unie

XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx 2020 x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Naplňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx rozvoje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tematické xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013:

1)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x účinně xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx:

a)

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx nežádoucím úlovkům x jejich xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x)

ochrana x xxxxxx vodní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

d)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zabývajících xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx loďstva a xxxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxxxxxx podmínek;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx posilování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, inovací xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

f)

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

2)

Podpora xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx těchto specifických xxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx technologického xxxxxxx, xxxxxxx a předávání xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x případě xxxxxx x středních xxxxxxx;

x)

xxxxxxx x obnova xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x akvakulturou x podpora akvakultury xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxx s vysokou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx;

x)

rozvoj xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto specifických xxxx:

x)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poznatků, xxxxx x zlepšení xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx institucionální xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

4)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx specifického xxxx: podpora xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a podpora xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx sil x xxxxxxxxxx a vnitrozemských xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x akvakultuře, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností x rámci xxxxxxx xxxxxxxx a do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5)

Xxxxxxx uvádění xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx:

x)

xxxxxxxxxx organizace xxxx x produkty xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uvádění xx xxx.

6)

Xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX II

Sdílené x xxxxx xxxxxx

Xxxxxx 7

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx X, xxxx xxxxxxxxxxx x XXXX x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxx řízení xxxx Xxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje hlava XX, jsou financována x ENRF x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX III

Obecné zásady xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Článek 8

Xxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx je xxxxxx odstavec 2 xxxxxx xxxxxx, použijí xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy xxxxxxxx x odvětví xxxxxxxx x akvakultury xxxxxx 107, 108 x 109 Smlouvy x xxxxxxxxx XX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx 107, 108 x 109 Smlouvy o xxxxxxxxx XX xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxxxx x x xxxxxxx s ním, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 42 Xxxxxxx x fungování XX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zavádějící xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx odstavce 1.

4.   U xxxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx I Smlouvy x xxxxxxxxx XX, xx xxx se xxxxxxxx její články 107, 108 a 109, může Komise x xxxxxxx x xxxxxxx 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 349 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxxxxxxx podporu v xxxxxxx produkce, zpracování x uvádění těchto xxxxxxxx na xxx, xxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxx obtíže xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 9

Zvláštní předběžné xxxxxxxx

Xxx ENRF xx xxxxxxx xxxxxxxx předběžné xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx XX.

XXXXXXXX IV

Přípustnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 10

Přípustnost xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx provozovatelem nejsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x XXXX v xxxxxxx časovém období xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx článku, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx provozovatel:

a)

dopustil xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx článku 42 xxxxxxxx Rady (ES) x. 1005/2008 (20) nebo xx. 90 xxxx. 1 nařízení (ES) x. 1224/2009;

b)

podílel xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rybářských plavidel xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provádějících xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 40 odst. 3 xxxxxxxx (XX) x. 1005/2008 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 33 uvedeného xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx porušení pravidel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx aktech xxxxxxxxx Xxxxxxxxx parlamentem x Xxxxx; nebo

d)

dopustil xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2008/99/XX (21), pokud xx xxxxxx žádost x xxxxxxx podle hlavy X xxxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xx xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxx pěti let xx uskutečnění poslední xxxxxx tomuto xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx příslušným orgánem xxxxxxxx, xx se xxxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x článku 1 Xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx (22) x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx XXXX.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 126, xxxxx xxx o:

a)

určení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 3 tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, závažnosti, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx počátečních xxxx koncových xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxxx xxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádost x xxxxx XXXX xxxxxxxx řídícímu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx splňují xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx článku x xx xx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx XXXX nedopustili xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxx operace ověří xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 93 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009 xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údajů.

Pro xxxxx xxxxxxx pododstavce xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx, xxx xx uvedeno x článku 93 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxxxx operace

V xxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapacitu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plavidla xxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxx nových xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx rybářských xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxx trvalé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak;

x)

xxxxxxxxx rybolov;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx podniku;

x)

xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xx ochranu x xxxxxxx předpisu Xxxx, nebo x xxxxxxx experimentálního vysazování xxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 12

Xxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Unie xxxxxxxxx ENRF podle xxxxx V xxxxxx xxxxxxxx xx plní x xxxxx sdíleného xxxxxx x xxxxxxx x článkem 4 xxxxxxxx (XX) č. 1303/2013.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Unie přidělený XXXX xxxxx xxxxx XX xxxxxx nařízení xxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxx x xx. 58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX, Xxxxxxx) x. 966/2012 (23).

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx řízení nebo xxxx části Xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX, Xxxxxxx) x. 966/2012 x případně x článkem 123 xxxxxx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx x xxxxxx 30 x 53 nařízení (XX, Xxxxxxx) x. 966/2012 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxxxx prostředky x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x dispozici xx xxxxxxx x ENRF xxx období 2014 xx 2020 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx 5 749 331 600 EUR x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx II.

2.   Částka 4 340 800 000 XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xx udržitelný rozvoj xxxxxxxx, akvakultury x xxxxxxxxxxx oblastí, xx xxxxxxx na xxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx X, II, XXX, XX x XXX xxxxx X, x xxxxxxxx xxxxxx 67.

3.   Xxxxxx 580 000 000 XXX x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx kontrolní x vynucovací opatření xxxxx xxxxxx 76.

4.   Xxxxxx 520 000 000 XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 77.

5.   Xxxxxx 192 500 000 XXX z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pro nejvzdálenější xxxxxxx xxxxx kapitoly X xxxxx V. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rok:

x)

6 450 000 XXX xxx Xxxxx a Xxxxxxx,

x)

8 700 000 XXX xxx Kanárské xxxxxxx,

x)

12 350 000 XXX xxx francouzské xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxx 349 Smlouvy x xxxxxxxxx XX.

6.   Xxxxxx 44 976 000 XXX z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 67.

7.   Xxxxxx 71 055 600 XXX x xxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx politiky xxxxx xxxxxxxx VIII xxxxx X.

8.   Členské xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4.

Xxxxxx 14

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x ENRF xxx xxxxxx 2014 xx 2020 x xxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx X x XXX xxxxx XX, xxxx 647 275 400 XXX x běžných xxxxxx.

2.   Xxx xxxxx hlavy VI xxxxxxx X x XX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 82 x 85 stanoveno x xxxxxxx III.

3.   Komise xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx procentuálních xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x 5 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 126, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podílů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX.

Xxxxxx 15

Xxxxxxx x xxxxxxxx období

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hlavu XX xxxxxxxx X x XX xxxxxx xxxxxxx xxxxx orientačního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XXX x do 30. xxxxxx 2017 předloží Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxx rozdělení xxx xxxxxxx xxxxxx

1.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 13 xxxx. 2 xx 7 xxx xxxxxx 2014 xx 2020 x xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxx stanoveny xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

a)

xxxxx xxx x xxxxx X, x xxxxxxxx článků 76 a 77:

i)

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x odvětvích xxxxxxxx x mořské x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxx,

ii)

xxxxxx xxxxxxxx x odvětvích xxxxxxxx a mořské x xxxxxxxxxxx akvakultury xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpracování, x

xxx)

xxxxx xxxxxxxx pobřežního xxxxxxxxxx loďstva x xxxxx xxxxxxxxxx loďstva;

x)

pokud xxx x články 76 x 77:

i)

rozsah xxxxxxxxxxx xxxxx dotčeného xxxxxxxxx státu, x xxxxxxxxxxxx k velikosti xxxxxxxxxx loďstva xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx kontrolována, xxxxxx vykládek x xxxxxxx dovozu xx xxxxxxx xxxx;

ii)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vzhledem x xxxxxxx kontrolních xxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x počtu xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx a inspekcí xxxxxxxx;

xxx)

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xx shromažďování xxxxx, x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx akvakultury, xxxxxxx xxxxxxxx vědeckého xxxxxxxxx xx xxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx členský stát xxxxxxx, x

xx)

dostupné xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxxxxxxxxx údajů, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

x)

xxxxx xxx o xxxxxxx opatření, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxx nařízení (XX) x. 1198/2006 x xxxxxxxxxx spotřeba xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 861/2006.

2.   Xxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx se stanoví xxxxx rozpis celkových xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX X

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx 17

Příprava xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 6, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x XXXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx stanoví operační xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 5 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013.

3.   Pro xxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxx x čl. 18 xxxx. 1 xxxx. x) Komise prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx přijme xx 31. května 2014 xxxxxxxxx priority Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxx prováděcí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 127 odst. 2.

Xxxxxx 18

Obsah operačního xxxxxxxx

1.   Xxxxx prvků xxxxxxxxx x článku 27 xxxxxxxx (XX) č. 1303/2013 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, příležitostí x hrozeb x xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx řešit x dané xxxxxxxxx xxxxxxx, případně x xxxxxx xxxxxxx, na xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx stanovené x xxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx, a případně xxxx být x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx akvakulturu uvedeným x xxxxxx 34 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013, a na xxxxxx x dosahování xxxxxxx xxxxx prostředí xxxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 5 směrnice 2008/56/ES. Xxxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx prostředí, zmírňování xxxxx klimatu x xxxxxxxxxxxx se této xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx jsou posuzovány xx xxxxxx x xxxxxxxxx Unie, x xxxxx xxxxxx nejvhodnější xxxxxxxx na úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx oblastí;

x)

popis xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx 27 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 xxxxxxxxxxx, xx:

i)

xxx jednotlivé xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vhodné xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 109 tohoto xxxxxxxx;

xx)

xxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxxxx v příslušném xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 34 tohoto xxxxxxxx xxxxx strategie xxxxxxxx cíle a xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx rybolovné xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 22 xxxxxxxx (XX) č. 1380/2013. Xxxxxx xx xxxxx popis metody xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článků 33 a 34 xxxxxx nařízení;

iii)

přidělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx je odůvodnitelné x xxxxxxxxx x xxxxxxxx stanovených xxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx 2000, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady 92/43/XXX (24) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obnovy xxxxxx populací xxxxx xxxxxx 8 nařízení (XX) x. 1380/2013;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 9 x xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx x x případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 19 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013;

x)

popis xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx 22 x xxxxxxx XX xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013;

x)

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxx používaných xxx xxxxx rybolovných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx V xxxxxxxx XXX;

h)

seznam výběrových xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxxx XXX;

i)

x xxxxxxxxx xxxxxxx, kde xxx xxxx než 1 000 xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx pobřežní rybolov, xxxxx plán xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobřežního xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xx hodnocení x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 56 xxxxxxxx (EU) č. 1303/2013 a opatření, xxxxx mají xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxx 20 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 a v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xx. 16 xxxx. 2 tohoto xxxxxxxx x který xxxxxxxx:

i)

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX plánovaný xx xxxxx xxx,

xx)

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxx spolufinancování x rámci xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 6 tohoto xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 94 xxxx. 2 xxxxxx nařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostředky XXXX x míry spolufinancování, xxxxx xx xxxxxxx xxx podporu xxxxxxxx x xxxxxxxx 33 x 34, čl. 41 xxxx. 2, xxxxxxxx 67 x 70, xx. 76 xxxx. 2 xxxx. x) xx d) x f) xx x), čl. 76 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxx 77 xxxxxx xxxxxxxx.

l)

xxxxxxxxx x doplňkovosti x xxxxxxxxxx x xxxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroji Xxxx x členských xxxxx;

x)

xxxxxxxxx opatření k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x)

určení xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 123 xxxxxxxx (XX) č. 1303/2013 x pro xxxxxxxxx xxxxxxx popis xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx;

ii)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (FLAG), xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx subjektu xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx strategie xxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

xxxxxx postupů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výboru xxxxxxxxx x článku 48 xxxxxxxx (XX) č. 1303/2013;

xx)

xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx programu v xxxxxxx s xxxxxxx 119 xxxxxx xxxxxxxx;

x)

seznam xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 nařízení (XX) x. 1303/2013 x xxxxxxxx konzultace x xxxxxxxx;

x)

xxx cíl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím kontroly xxxxxxx x čl. 6 xxxx 3 xxxx. x) a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatými Xxxxxx xxxxx xx. 17 odst. 3:

i)

seznam xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kontroly, xxxxxxxx x vynucování, a xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vybavení xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x vynucování x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx lodí, letadel x xxxxxxxxx,

ii)

hlavní xxxx xxxxxxxxxxx opatření, která xx xxxx xxxxxxxx, x využitím xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v souladu x článkem 109,

xxx)

xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx podle článku 6, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx programové xxxxxx;

x)

xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xx. 6 bodu 3 xxxx. a) x x xxxxxxx x víceletým xxxxxxxxx Xxxx uvedeným x xxxxxx 3 xxxxxxxx (XX) x. 199/2008:

x)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xx. 25 odst. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013;

xx)

xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx údajů, xxxxxx x využívání xxxxx;

xxx)

xxxxx způsobilosti pro xxxxxxxxxx xxxxxxx finančního x administrativního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

Část operačního xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 21 xxxxxx nařízení.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 67 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 96 tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 40 odst. 1 x xxxxxx 53, 54 x 55, xx. 56 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxx 67 xxxxxx nařízení. X případě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx XXXX podle xxxxxx 62 tohoto xxxxxxxx.

3.   Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx článku. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx přezkumným xxxxxxxx xxxxx xx. 127 xxxx. 3.

Xxxxxx 19

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   X xxxxxxxx článku 29 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 Komise xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx Komise xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xx. 18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zjištěnou nadměrnou xxxxxxxx.

Xxxxxx 20

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx operačního xxxxxxxx.

2.   X xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx přijmout xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx změny xxxxxxx Unie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedené x xx. 17 xxxx. 3 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx operací, xxxxx xx třeba xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx x poradním postupem xxxxx xx. 127 xxxx. 2.

3.   Členské státy xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx priority stanovené x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 tohoto článku. X souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx použije xxxxxxxxxxxx xxxxxx přijatý x xxxxxxx s xx. 22 xxxx. 2.

Xxxxxx 21

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx údajů

1.   Xxx xxxxx použití xx. 18 xxxx. 1 xxxx. x) tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx shromažďování xxxxx podle xx. 4 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) x. 199/2008, x xx xx 31. xxxxx xxxx předcházejícího xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovního xxxxx, ledaže xxxxx xxxxx xxxxxxxxx plán, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x souladu s xx. 4 xxxx. 2 uvedeného nařízení.

2.   Komise xxxxxx prováděcí akty, xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx 31. prosince xxxx xxxxxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 22

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

1.   Xxxxxx může přijmout xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x)

xxxxxxxxxxx x schvalování xxxxxx xxxx operačních xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx předkládání xxxxx xxxxxxxxxxxx období,

x)

předkládání x schvalování návrhů xxxx xxxxx čl. 20 xxxx. 3,

d)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánů pro xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Tyto prováděcí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 127 xxxx. 3.

2.   Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx budou zjednodušeny x xxxxxxx:

a)

změny operačních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx 10 % xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie;

x)

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx;

x)

xxxxx operačních xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxx xxxxxxxxx x xx. 20 xxxx. 3, xxxxx x x případě dalších xxxx xxxxx operačního xxxxxxxx uvedené v xx. 18 odst. 1 xxxx. n).

3.   Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xx opatření uvedená x xxxxxxxx 33, 34 x x xx. 41 odst. 2.

KAPITOLA II

Programování opatření xxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx 23

Xxxxx pracovní program

1.   Pro xxxxx xxxxxxxxx hlavy XX xxxxxx Komise xxxxxxxxxxxxxxx prováděcích aktů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx kapitol I x XX xxxxx XX se xxxx xxxxxxxxx akty přijímají xxxxxxxxxx postupem podle xx. 127 odst. 3.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx financovaných xxxxxxxx x xxxx, jež xxxxxxxxxx xxxxxxxx sledují, xxxxx xxxx být x souladu s xxxx stanovenými x xxxxxxxx 82 x 85. Xxxxxxxx také xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i informace x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx bylo xxxxx xx nejlépe xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;

XXXXX V

OPATŘENÍ XXXXXXXXXXX X RÁMCI SDÍLENÉHO XXXXXX

XXXXXXXX X

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Článek 24

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx přispívá x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx Unie stanovené x xx. 6 xxxx 1.

Xxxxxx 25

Obecné xxxxxxxx

1.   Majitel xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx kapitoly, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx dne, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx bylo xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx členský xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxx na provoz xxxx, x to x poměrné výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxx kapitole xxxx xxxxxxxx stanoveno jinak.

3.   Celkový xxxxxxxx příspěvek z XXXX xx opatření xxxxxxx x xxxxxxxx 33 a 34 x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxxxxx motorů xxxxx xxxxxx 41 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hodnot:

x)

6 000 000 XXX, nebo

b)

15 % xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx v xx. 6 xxxxxx 1, 2 a 5.

4.   Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX na xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 29 xxxx. 4 nepřekročí 5 % xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx jednotlivým členským xxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 33 se xxxxxx xx podpory udělené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 34 na xxxxx plavidlo.

Xxxxxx 26

Xxxxxxx

1.   Za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxx projekty xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x technik, xxxxxx xxxx zdokonalených xxxxxxxx a organizačních xxxxxxx, x xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x uvádění xx xxx.

2.   Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx technickým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx technický xxxxxxx ověřuje xxxxxxxx xxxxxx operací, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu.

3.   Výsledky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx státem xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxx 119.

Xxxxxx 27

Xxxxxxxxxx služby

1.   V xxxxx zlepšení xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ENRF xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx této kapitoly;

b)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx na xxxxxxx a xxxxx xxxxx odstranění negativních xxxxxx xxxxxxxxxxx činností xx mořské, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poradenství x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Studie xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx služby x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, akademickými, odbornými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3.   Podpora xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx rybářů, včetně xxxxxxxxxx producentů xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.   Pokud xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx částku 4 000 XXX, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 28

Xxxxxxxxxxx mezi xxxxx a xxxxxx

1.   X xxxxx xxxxxxxx předávání xxxxxxxx xxxx vědci x rybáři xxxx XXXX podporovat:

a)

vytváření xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rybáři nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxx technických subjektů;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx a).

2.   Činnosti xxxxxxx v odst. 1 písm. x) xxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx, pilotní xxxxxxxx, xxxxxx znalostí x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx veřejnoprávním xxxxxxxxx, xxxxxxx, organizacím rybářů, xxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxx organizacím.

Xxxxxx 29

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tvorby xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

1.   X xxxxx podpořit xxxxxx kapitál, xxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxxxx dialog xxxx XXXX xxxxxxxxxx:

x)

odbornou xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx učení, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vědecké xxxxxx x xxxxxxxxxx postupů x xxxxxxxxxx nových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v námořním xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rovné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx nedostatečně zastoupených xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pobřežního xxxxxxxx xxxx rybolovu uskutečňovaného x břehu;

c)

sociální xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx místní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx partnerů x xxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx xxxxx.

2.   Xxxxxxx uvedená x odstavci 1 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx – x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vnitrostátními právními xxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2010/41/XX (25).

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 písm. x) xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx přípravy xxxx mladších 30 xxx, které jsou x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“), x xx xx xxxx nepřesahující xxx roky. Tato xxxxxxx je omezena xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx lodi xxxxxxxxxxx drobný pobřežní xxxxxxx, která xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 50 let, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx x vlastníkem xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx dotčeným členským xxxxxx, xxxxxx xxxxx x udržitelných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (EU) x. 1380/2013. Xxxxxxxx xxxx xxx xx palubě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 50 let.

4.   Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx poskytuje profesionálním xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx stážisty a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx se xx xxxxxxx čl. 65 xxxx. 4 nařízení (XX) č. 1303/2013 x přihlédnutím x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx daného xxxxxxxxx státu. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 40 000 XXX xxx xxxxxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxxxxx období.

Xxxxxx 30

Diverzifikace x xxxx formy příjmů

1.   XXXX xxxx xxxxxxxxxx podporu xxxxxxxxxx přispívajícím x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doplňkových xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x nabídkou xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxx x výchovných xxxxxxxx x oblasti rybolovu.

2.   Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx rybářům, xxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x

x)

mají xxxxxxxxxxxx profesní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xx. 29 xxxx. 1 xxxx. x).

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx pokud xx k hlavním xxxxxxxxx xxxxxx váží xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4.   Částka xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx 50 % xxxxxxxx předpokládaného x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx žádného xxxxxxxx nepřekročí xxxxxxxxx xxxx 75 000 XXX.

Xxxxxx 31

Xxxxxxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1.   XXXX xxxx xxxxxxxxxx podporu xxxxxx rybářům xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx podle xxxxxx článku xxxx xxx poskytnuta xxxxx xx první xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 24 xxxxx,

x)

xxxxx xx vybaveno pro xxxxxxx na xxxx,

x)

xxxxx xxxxx je mezi 5 x 30 xxxx, x

x)

xxx xxxxx xx skupiny xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x rybolovné xxxxxxxx xxxxx xx. 22 xxxx. 2 nařízení (XX) x. 1380/2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právy dostupnými xxx tuto xxxxxxx.

3.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx „mladými rybáři“ xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a které xxxx v okamžiku xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 40 xxx x odpracovaly xxxxxxx xxx xxx jako xxxxxx nebo získaly xxxxxxxxxx odborný xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx článku xxxxxxxxxx 25 % xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxx případě nesmí xxx xxxxx xxx 75 000 XXX xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 32

Zdraví a xxxxxxxxxx

1.   X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxx investice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jednotlivých xxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva Xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2.   Podpora xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx rybářům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxx operace xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx plavidlo xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx investice xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx příjemce xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx vybavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.   Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akty x xxxxxxxxx pravomoci v xxxxxxx x xxxxxxx 126, xxxxx xxx x xxxxxx druhů xxxxxxx způsobilých xxxxx xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx.

Xxxxxx 33

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností

1.   ENRF může xxxxxxxxxx opatření pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise xx xxxxxxxxxxx opatření členských xxxxx, jak jsou xxxxxxx v xxxxxxxx 12 a 13 xxxxxxxx (XX) č. 1380/2013, xxxx xxxxxxxx xxx zachování xxxxxx xxxxx xxxxxx 7 xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx biologického klidu;

b)

xxxxxxxxxx xxxxxx x partnerství x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle plánu xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1967/2006 (26) nebo podle xxxxxxxxxx plánu přijatého xxxxx xxxxxx 9 x 10 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013, xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx omezení intenzitu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 x xx. 2 xxxx. 5 písm. x) xxxxxxxx (EU) x. 1380/2013.

2.   Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxx x xxxxxx 2014–2020 xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx plavidlo.

3.   Podpora xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx:

x)

majitelům xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx rybolovnou činnost xx xxxx xx xxxx xxxxxxx 120 xxx během dvou xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podání xxxxxxx x podporu, xxxx

x)

rybářům, xxxxx pracovali na xxxx xx palubě xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zastavení, xxxxxxx 120 xxx xxxxx xxxx kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podání xxxxxxx o xxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx danými xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx orgán xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx plavidlo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 34

Trvalé xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   XXXX může xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx rybolovných xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx:

x)

xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x operačním xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 18; a

x)

trvalé zastavení xx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx plánu xxxxx xx. 22 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013, xxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rybolovnými xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx rybářských plavidel Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx moři xx dobu xxxxxxx 90 dnů za xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podání xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx

b)

xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx plavidla Xxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx zastavení, nejméně 90 xxx za xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx.

3.   Daní rybáři xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx zastavení rybářských xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx dva xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx.

4.   Xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2017.

5.   Xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx se vyplatí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rybářského xxxxxxx Xxxx a xx trvalém odejmutí xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx. Příjemce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx pěti xxx xx obdržení xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx trvalého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vede x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rybolovných xxxxxxx uvedených x xxxxxxx II xxxxxxxx (XX) č. 1380/2013.

6.   Odchylně xx odstavce 1 xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx trvalé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx jiných xxxxxxxx než xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx lze x xxxxx xxxxxxxxx námořního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx trvalé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxx 35

Vzájemné fondy xxx případy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx katastrof

1.   XXXX xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx hospodářské xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ekologickou xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx rybářských xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti.

2.   Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx „xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státem v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

3.   Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx článku x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.   Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx:

a)

xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxx xxxxxxxxxxxxx politiku, xxxxx jde x xxxxxx xx fondu x xxxxxx x xxxxx x

x)

mít xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro zřízení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x způsobilost xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx klimatických jevů, xxxxxxxxxxxx nehod či xxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x pro xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sankce xxx případy xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

6.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nehody xx moři podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx příslušným orgánem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uznány.

7.   Xxxxxxxx příspěvky xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxx xxxxx na částky xxxxxxxxx vzájemným xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zřízením xxxxxxxxxx fondů xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx omezit xxxxxxxxxx xxxxxx xxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond.

8.   Příspěvky xxxxxxx x xxxxxxxxx1 xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx nehodami xxxx xxxxxxxx xx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx obrat xx stanoven xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxx xxx kalendářních let.

9.   X XXXX xxxxx přispět xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx omezit xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stropů xxx jednotlivé vzájemné xxxxx, poskytnou ve xxxxx xxxxxxxxxx programech xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 36

Podpora systémů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

1.   Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností rybolovným xxxxxx může ENRF xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx rybolovných práv.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx článku xx poskytuje orgánům xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx fyzickým osobám xxxx organizacím rybářů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně uznaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kolektivního řízení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 37

Podpora xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zdrojů x regionální xxxxxxxxxx

1.   V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxx zachování xxxxxx podle xxxxxx 7, 8 x 11 xxxxxxxx (EU) x. 1380/2013 x xxxxxxxxxx spolupráce xxxxx xxxxxx 18 uvedeného xxxxxxxx může XXXX xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stran x spolupráci mezi xxxxxxxxx státy, xxxxx xxx x přípravu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

2.   ENRF xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 pouze x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx.

Xxxxxx 38

Omezení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx druhů

1.   Za xxxxxx snížení dopadu xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, podpory xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx živých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 nařízení (XX) x. 1380/2013 xxxx XXXX xxxxxxxxxx investice xx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx druhovou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

b)

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odstraňujících výměty xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úlovkům komerčních xxxxxxxx a omezují xx, xxxx nakládajících x nežádoucími xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) č. 1380/2013;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx rybolovu na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx lovná xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 92/43/XX xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/147/ES (27), xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx narušena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

2.   Odchylně xx xx. 11 písm. x) xxxx být xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x nejvzdálenějších xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx období.

4.   Podpora xx xxxxxxx pouze x případě, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 má xxxxxxxxxxxx xxxxx výběr xxxxxxxxx xxxx prokazatelně xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx než standardní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx Unie xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx regionalizace xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013.

5.   Xxxxxxx se xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx po xxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx datu xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx;

x)

xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx vyměněno, a xxxxx pracovali na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx po xxxx xxxxxxx 60 dnů xxxxx xxxx kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 39

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx mořských xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1.   X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výmětů x xxxxxxxxxx úlovků x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx mořských xxxxxxxxxxxx zdrojů v xxxxxxx s xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx predátorů, xxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx vyvíjet nebo xxxxxxx nové technické xx organizační xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rybolovných xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, včetně dokonalejších xxxxxxxxxxx technik x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo dosáhnout xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx článku xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x vědeckým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uznaným xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx výsledky xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektu.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 119.

4.   Podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxx zapojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5 % xxxxx plavidel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 5 % xxxxxxxxxxxx vnitrostátního loďstva x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxx žádosti. Xx xxxxxx xxxxxxxxx státu xx řádně zdůvodněných xxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x hospodářského výboru xxx rybářství (VTHVR) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Komise 2005/629/XX (28) může Xxxxxx xxxxxxxx projekty, xxxxx xxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

5.   Operace, xxxxx xxxxx kvalifikovat xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x článkem 33 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009 x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx nových rybolovných xxxxxxxx nebo metod, xx provádějí v xxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6.   Xxxxx příjmy vzniklé xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 68 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013.

7.   Xxx xxxxx xxxxxxxx 6 se xxxxxx „xxxxx xxxxxx“ xxxxxx xxxxxx rybářů x prvního xxxxxxx xxx xxxx korýšů xxxxxxxxx během xxxxxxxx x testování nových xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx síněmi.

Xxxxxx 40

Xxxxxxx x xxxxxx mořské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ekosystémů x režimy xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   V xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rybolovných činností x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za účasti xxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxx operace:

a)

xxxx xxxxxx x moře xxxxxxxxx rybáři, jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx předmětů;

x)

xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x ochraně x rozvoji xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx vědecké xxxxxxxx a xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

d)

příprava včetně xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x aktualizace xxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX 2000 x územně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx 2008/56/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

e)

xxxxxx, xxxxxx x monitorování xxxxxxx XXXXXX 2000 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 92/43/EHS x 2009/147/XX, v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx prioritní opatření xxxxx xxxxxxxx 92/43/XXX;

x)

xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mořských oblastí x xxxxxxx na xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 13 xxxx. 4 směrnice 2008/56/XX;

x)

zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxxx povědomí xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx mořské biologické xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx úlovcích xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 92/43/XXX x 2009/147/ES;

x)

xxxxx xx xxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovišť na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přípravy a xxxxxxxxx;

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx formálnímu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx kompenzaci škod x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx náhrady xxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vědecké xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členským xxxxxx xxxx nevládní xxxxxxxxxx x partnerství s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx XXXX.

4.   Komisi xx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci x xxxxxxx x článkem 126, xxxxx jde x xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx pro podporu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 41

Energetická xxxxxxxx x zmírňování xxxxx xxxxxxx

1.   Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx klimatu x zlepšení energetické xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plavidel xxxx ENRF xxxxxxxxxx:

x)

investice xx vybavení xxxx xxxxxxxx zaměřené xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx účinnosti rybářských xxxxxxxx. Xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx nenarušují xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

c)

xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx posoudit xxxxxxxx alternativních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Podpora xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx:

a)

xxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx nepřesahující 12 xxxxx, xx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx motor xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xX xxxx xxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxx plavidla x xxxxxxx xxxxx xxxx 12 x 18 metry, má-li xxxx xxxx modernizovaný xxxxx xxxxx v xX xxxxxxx x 20 % xxxxx xxx xxxxx stávající;

x)

xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx 18 a 24 xxxxx, má-li xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xX xxxxxxx x 30 % nižší než xxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx skupiny xxxxxxx, x které xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx kapacitě podle xx. 22 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1380/2013 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx.

4.   Xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx výměnu xxxx modernizaci hlavních xxxx pomocných xxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxxxx v souladu x xx. 40 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx, xx xx požadované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xX xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

5.   Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx podpora podle xxxxxxxx 2 tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx výměně xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ověřena x souladu x xxxxxxx 41 nařízení (XX) x. 1224/2009 x které xxxx xxxxxxx zkontrolovány x xxxxx zajistit, xxx xxxxx motoru xxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovený v xxxxxxxxx k xxxxxxxx.

6.   Snížení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. 2 písm. x) a c) xxxx xxx dosaženo x skupiny xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx písmenech.

7.   Xxxx je xxxxxx čl. 25 xxxx. 3, xxxxxxx x ENRF xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx nepřekročí xxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx:

x)

1 500 000 XXX, nebo

x)

3 % xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státem xx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx v xx. 6 bodech 1, 2 a 5.

8.   Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odvětví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx až do xxxx 60 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx motorů xxxxx xxxxxxxx 2 za xxxx programové xxxxxx.

9.   Xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plavidel x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx investice.

10.   Komisi xx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxx xxxx v přenesené xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 126, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilých xxx xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 42

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nežádoucích xxxxxx

1.   X xxxxx zlepšení přidané xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx XXXX xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rybolovu xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úlovků;

b)

inovativní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lovných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úlovky, x poskytuje xx xxxxx majitelům xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx předcházejících xxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx.

Xxxxxx 43

Rybářské přístavy, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx

1.   Za xxxxxx posilování xxxxxxx, xxxxxxxx a sledovatelnosti xxxxxxxxxx produktů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx zlepšování xxxxxxxxxxx x pracovních xxxxxxxx může ENRF xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vylepšující xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístavů, xxxxxxxx xxxx nebo xxxx vykládky x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx zařízení xx xxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx.

2.   Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x článkem 15 xxxxxxxx (EU) x. 1380/2013 a xx. 8 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx (XX) x. 1379/2013, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx může ENRF xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx přístavů, aukčních xxxx, míst vykládky x přístřešků.

3.   Xx xxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx xxxx ENRF xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavby xxxx xxxxxxxxxxx přístřešků.

4.   Podpora xx nevztahuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx vykládky xxxx xxxxxx aukčních xxxx.

Xxxxxx 44

Vnitrozemský rybolov x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

1.   Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ryb xxxx xxxxxxxx zdravotních, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přípravy xxxx XXXX xxxxxxxxxx investice:

a)

do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 29, xx podmínek xxxxxxxxxxx x uvedeném článku;

x)

do xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení podle xxxxxx 32, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx článku;

x)

xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 38 x 39, xx xxxxxxxx stanovených v xxxxxxxxx článcích;

x)

xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 41, xx podmínek xxxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx;

x)

xx zvýšení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx podle xxxxxx 42, xx podmínek xxxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx;

x)

xx rybářských xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a míst xxxxxxxx podle xxxxxx 43, za podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

2.   XXXX může xxxxxxxxxx xxxxxxx xx investice xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx článku 31 a xx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x uvedeném xxxxxx, x xxxxxxxx požadavku xxxxx odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

3.   XXXX xxxx podporovat xxxxxx x usnadňování xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 26, xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 27 x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 28.

4.   S xxxxx podpořit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vnitrozemskými rybáři xxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vnitrozemských rybolovných xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v článku 30.

5.   Xxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxx:

x)

xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 30, 32, 38, 39, 41 a 42 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

b)

xxxxxx xx xxxxxx prostředí v xxxxxx 38 xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx vnitrozemské xxxxxxxx xxxxxxxx.

6.   Xx účelem xxxxxxx x rozvoje xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx ENRF xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx soustavy XXXXXX 2000, xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti, a xxxxxx vnitrozemských xxx x souladu se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/60/ES (29), xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx druhy ryb, xxxx xx xxxxxx xx. 40 xxxx. 1 písm. e) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx za účasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx statických xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x rozvoji vodních xxxxxxxxx x rostlin, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, monitorování a xxxxxxxxx.

7.   Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxxxxxx, která xxxxxx podporu podle xxxxxx článku, x xxxxxx xxxxxxxx výhradně xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXX II

Udržitelný xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx 45

Specifické xxxx

Xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx specifických xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xx. 6 bodu 2.

Xxxxxx 46

Obecné xxxxxxxx

1.   Xxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx podniky akvakultury, xxxxx není x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jinak.

2.   Pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx odvětví xxxxxxxxxxxxx xxxx, a pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 50 000 XXX, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopadů xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx se poskytne xxxxx v xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx produkt xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.

3.   Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx x xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx životní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxx xxx podpora xxxxxxxxxxx xx xx dne, xxxxxx xx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4.   Nepodporují se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx upravených xxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x chráněných xxxxxxxx xxxxxxxxx, dospěl-li xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, že xx xxxx operace měla xxxxxxx xxxxxxxxx dopady xx xxxxxxx prostředí, xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 47

Xxxxxxx

1.   S cílem xxxxxxxxxx inovace x xxxxxxx akvakultury xxxx XXXX podporovat xxxxxxx, xxxxxxx cílem xx:

x)

xxxxxxxx x akvakulturních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx, podporují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx životní xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

b)

xxxxxxx xxxx xxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxxxxxx druhy x dobrým tržním xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx zdokonalené xxxxxx x organizační systémy;

x)

zkoumat xxxxxxxxxx xxxx ekonomickou xxxxxxxxxxxxxx inovativních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx ověřují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx spolupráci x xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jsou členským xxxxxx xxxxxx zveřejňovány x xxxxxxx s xxxxxxx 119.

Xxxxxx 48

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

1.   XXXX může xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx druhů;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx podmínek pracovníků x xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx x modernizaci xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx hospodářství xxxx xxxxx žijícími xxxxxxxxx;

x)

investice xxxxxxxxx negativní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozitivní xxxxxx xx životní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx využívání zdrojů;

x)

investice xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akvakultury nebo xx dodávání xxxxxxx xxxxxxx xxxxx produktům;

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx využívaných pro xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxx investice s xxxxx xxxxxxxx usazování xxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx příjmů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx snížení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx chemikálií, xxxxxxxxxx x dalších xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, a xx xxxxxx nasazení multi-trofických xxxxxxx akvakultury;

x)

xxxxxxxxxxx uzavřených xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx chovány x xxxxxxxxxx systémech x xxxxxxxxxxx, a tím xx xxxxxxxxxxxxxx použití xxxx;

x)

xxxxxxxxx zvyšující energetickou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx akvakultury xx obnovitelné xxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx doplňkové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podniku xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx rybaření, xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oblasti akvakultury.

3.   Podpora xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxx xxxx modernizaci existujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s víceletým xxxxxxxxxxxxx strategickým xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 34 xxxxxxxx (XX) č. 1380/2013.

Xxxxxx 49

Xxxxxx, xxxxxxx x poradenské služby xxx akvakulturní xxxxxxxxxxxx

1.   V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x konkurenceschopnosti xxxxxxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadu xxxxxx provozu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxx:

a)

xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx poradenských služeb xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 písm. x) xx vztahují xx:

x)

xxxxxxx v oblasti xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx a xxxxxxxxx států x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxxxx plánování xxxxxxxxx prostor;

x)

xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/42/XX (30) a směrnice 92/43/XXX;

x)

xxxxxxx x oblasti xxxxxx akvakultury xx xxxxxx xxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vodních xxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x bezpečnostní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Unie x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx technické xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právnické nebo xxxxxxxxxx poradenství a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4.   Xxxxxxx podle xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 písm. x) se xxxxxxxxx xxxxx malým a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx akvakultury xxxx xxxxxxxxxxx činným x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx producentů x této xxxxxxx x včetně sdružení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.   Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx částku 4 000 XXX, může xxx xxxxxxxx vybrán prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx.

6.   Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxxx xx xxx xxx každou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x odstavci 2.

Xxxxxx 50

Podpora xxxxxxxx xxxxxxxx x vytváření xxxx

1.   X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx může XXXX xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, šíření xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x inovačních xxxxxxx, osvojování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx operací x xxxxxxx akvakultury xx xxxxxxx prostředí;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx postupů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podporujících xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx muži x ženami.

2.   Podpora uvedená x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx sdílení xxxxxxxx x malými x xxxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxxx xx xxxxxx 46 se xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

4.   Podpora podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx chovatelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx – x xxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxx uznání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx chovatelů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx uvedených x xx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx 2010/41/XX.

Xxxxxx 51

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx

1.   S xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxx negativní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxx:

x)

určení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx plánování, x xxxxxx x mapování xxxxxxx, kde by xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx těchto oblastí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx x rozvoj xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxx potenciálu xxxxxxxx xxx akvakulturu a xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx pozemkových xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

c)

opatření xxxxxxx x provedená xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx 2009/147/XX xxxx xx. 16 xxxx. 1 xxxxxxxx 92/43/XXX x cílem předcházet xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx přijatá a xxxxxxxxx příslušnými orgány x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zvýšeného xxxxx xxxx nákaz podle xxxxxx 10 xxxxxxxx Xxxx 2006/88/XX (31). Tato xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx akčních xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ochrany přírodních xxxxxxxxx a oblastí xxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx článku xxxx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Xxxxxx 52

Podpora xxxxxx xxxxxxxxx uskutečňujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.   X xxxxx podpořit xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxx ENRF xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx akvakultury xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že:

a)

mají xxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx x způsobilost;

x)

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx; x

x)

xxxxxxxx podnikatelský plán xxx rozvoj xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3.   Xxx získávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx schopností xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 50 xxxx. 1 xxxx. x).

Xxxxxx 53

Xxxxxxx xx xxxxxxx řízení podniků x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.   X cílem xxxxxxxx xxxxxx ekologické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxx produkce xxxxxxxxxxx x konvenčních xxxxx xx ekologickou xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 834/2007 (32) x x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 710/2009 (33);

x)

xxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx (XXXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 761/2001 (34).

2.   Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx XXXX na xxxx xxxxxxx xxx xxx nebo x xxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx let.

3.   Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx finančního xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx přechodu podniku xx xxxxxxxxxxx produkci xxxx xxxxx xxxxxxxx xx účast x xxxxxxx EMAS. Xxxxxxx xxxxx vycházejí xxx xxxxxxx vyrovnání ze:

x)

ztráty xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxx. x); xxxx

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přihlášení x xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx EMAS x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxx. b).

Xxxxxx 54

Akvakultura poskytující xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1.   S cílem xxxxxxxx xxxxxx akvakultury xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ENRF podporovat:

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx určitými xxxxxxxxx xx řízení xxxxxxxxxxxxx x vymezení xxxxxxx XXXXXX 2000 x xxxxxxx se xxxxxxxxxx 92/43/XXX x 2009/147/XX;

x)

xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x účastí na xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx živočichů ex-situ x rámci xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx biologické rozmanitosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx jejich xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x udržování xxxxxxx x tradičních charakteristik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx podle xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx xxxxxxx vyrovnání za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx směrnic 92/43/XXX xxxx 2009/147/XX.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx plnit xx xxxx nejméně xxxx let xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Unie x xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx operace xx prokazují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prováděným xxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx přínosy xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dodatečné xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

5.   Xxxxxxxx operací, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxxx vhodně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 119.

Xxxxxx 55

Xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví

1.   ENRF xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx chovatelům měkkýšů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x tomuto xxxxxxx dojde výhradně x důvodů ochrany xxxxxxxxx zdraví.

2.   Podpora xxxx xxx přiznána xxxxx x případě, xx xxxxxxxxx sběru v xxxxxxxx kontaminace xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx toxiny xxxx xxxxxxxxxxx planktonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx

x)

xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx přesahuje xxxxxxx 25 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podniku, vypočteného xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podniku xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx došlo k xxxxxxxxx sběru.

Pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) mohou členské xxxxx xxx společnosti x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xx 12 xxxxxx x celém xxxxxxxxxxx období. V xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx dobu xxxxxx prodloužit xxxxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx délku 24 xxxxxx.

Xxxxxx 56

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1.   Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx jiné pokud xxx o prevenci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx XXXX xxxxxxxxxx:

a)

náklady xx tlumení x xxxxxxxxx chorob x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxx 2009/470/XX (35) o některých xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytných x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx plánu;

x)

rozvoj xxxxxxxxxxx postupů a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx druhy, v xxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxx a xxxxxxx životních podmínek xxxxxx v akvakultuře;

c)

iniciativy xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxx farmaceutické xxxxxx x šíření a xxxxxx informací a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na ochranu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxxxxx masové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu 20 % xxxx pokud ztráta xxxxxxxxxxx z přerušení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 35 % xxxxxxx obratu xxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxx obrat xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx obratu tohoto xxxxxxx během xxx xxx, xxxxx předcházejí xxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. d) xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivých přípravků.

3.   Xxxxxxxx xxxxxx financovaných podle xxxx. 1 xxxx. x) jsou členským xxxxxx vhodně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 119.

4.   Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxx subjektům.

Xxxxxx 57

Pojištění populace xxxxxxxxxxx

1.   X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akvakultury xxxx XXXX přispívat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kryje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jedním x xxxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

nepříznivými xxxxxxxxxxxx jevy;

x)

náhlými xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, za xxx xxxx příslušný provozovatel xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx závadami nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

3.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx případně xxxxxx stanovit kritéria, xx xxxxxxx základě xx xxxxxxxx uznání xxxxxxx x xxxxxxxx 2 považováno za xxxxxxx.

4.   Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx na smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 přesahující 30 % xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx akvakultury, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx chovatele v xxxxxxx akvakultury během xxx kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX III

Trvale xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx působnosti a xxxx

Článek 58

Xxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX podporuje udržitelný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx místních xxxxxxx xxxxx xxxxxx 32 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013.

Xxxxxx 59

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxxx v čl. 6 bodu 4.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx komunitně xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x místní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

Článek 60

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místního xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxx x xxxxxx 59 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje:

a)

maximalizuje xxxxx odvětví xxxxxxxx x akvakultury xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vnitrozemských xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx, xxx místní xxxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příležitostí, xxxxx xxxxxx námořní x pobřežní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx námořní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx x potřebami xxxxxxxxxx x této xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 6. Rozsah xxxxxxxxx může xxxxx xx strategií, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, až xx xxxxx strategie xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rybolovných xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxx rámec xxxxx sbírky xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 61

Místní akční xxxxxxx x oblasti xxxxxxxx

1.   Xxx účely XXXX xx xxxxxx akční xxxxxxx xxxxxxx v xx. 32 odst. 2 písm. b) xxxxxxxx (XX) č. 1303/2013 označují xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxx (xxxx jen „skupiny XXXX“).

2.   Xxxxxxx XXXX navrhnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje založenou xxxxxxx na prvcích xxxxxxxxxxx v článku 60 tohoto nařízení, x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx realizaci.

3.   Xxxxxxx XXXX:

x)

xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx strategie x xxxxxxxxxxxxxxx složení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyváženého xxxxxxxxxx xxxxxxxx zúčastněných stran xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx sektoru x xxxxxxxx společnosti;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odvětví xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

4.   Xxxxx je xxxxxxxxx komunitně xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje podporována x x xxxxxx xxxxx xxx ENRF, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX xxx projekty xxxxxxxxxxx ENRF xxxx xxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxxxxx x xxxxxxxx 3.

5.   Xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, které xxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených v xx. 34 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013, pokud xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx řídícím xxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 62

Xxxxxxx z XXXX xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx operace xxxx xxxxxxxxx xxx podporu xxxxx xxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxx 35 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx oživení.

2.   Skupiny FLAG xxxxx požádat o xxxxxxxxx zálohy xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx ustanovena x xxxxxxxxx programu. Xxxx záloh xxxxx xxxxxxxxx 50&xxxx;% veřejné xxxxxxx na provozní xxxxxxx a oživení.

Xxxxxx 63

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místního xxxxxxx

1.   Xxxxxxx pro provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx cíle:

a)

přidávání xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx článcích xxxxxxxxxxxxxx řetězce produktů xxxxxxxx x akvakultury;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx rybolovu i xxxx něj, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx akvakultury x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx klimatu;

x)

xxxxxxx sociálního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx dědictví x xxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx x námořního xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx zapojení xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx rozvoje a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x námořních xxxxxxxx.

2.   Xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx opatření xxxxxxx x kapitolách I, XX x IV xxxx hlavy, x xxxxxxxx xxxxxx 66 x 67, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvody xxx jejich xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx X, XX x XX této xxxxx.

Xxxxxx 64

Xxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxxxx x xx. 35 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013 xxxx xxx poskytnuta:

x)

na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx územími xxxx xxxxxxxxxx spolupráce;

b)

xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podporu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx územími a xxxxxxxxxx spolupráce za xxxxxxxx, xx xxxxxxx XXXX mohou xxxxxxxx, xx připravují xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se „spoluprací xxxx xxxxxxx“ rozumí xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxx a „xxxxxxxxxx spoluprací“ se xxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

2.   Xxx xxxxx xxxxxx článku xxxxx kromě jiných xxxxxx XXXX mezi xxxxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxx XXXX xxxxxx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedeného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxx nebo xxxx ni.

3.   X případech, xxx se xxxxxxx XXXX xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx zavedou xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx projektů xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx dvou xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx operačního xxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx projektů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx způsobilých xxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx spolupráci xx přijmou xxxxxxxxxx xx čtyř měsíců xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 110.

KAPITOLA IV

Opatření xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxxxx

Xxxxxx 65

Xxxxxxxxxx cíle

Podpora xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx v čl. 6 xxxx 5.

Xxxxxx 66

Plány xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx trh

1.   ENRF xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx produktů xx xxx xxxxx xxxxxx 28 xxxxxxxx (XX) x. 1379/2013.

2.   Výdaje xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx způsobilé xxx podporu x XXXX xx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx x členském xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxx v xx. 28 odst. 5 xxxxxxxx (XX) č. 1379/2013.

3.   Xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 3 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx producentů xxxxx předcházejících xxx xxxxxxxxxxxx xxx. Pro xxxxxx nově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepřesáhne xxxxxx xxxxxxx 3 % xxxxxxxx roční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx trh xxxxx předcházejících xxx xxxxxxxxxxxx let.

4.   Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx s xx. 28 odst. 3 xxxxxxxx (EU) x. 1379/2013 xxxxxxxxxx xxxxxx xx výši 50 % xxxxxxxx podpory xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx.

5.   Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 67

Podpora xxxxxxxxxx

1.   XXXX xxxx podporovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx skladují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxxxx (EU) č. 1379/2013 xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx produkty xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 30 a 31 xxxxxxxxx nařízení, x x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx:

x)

xxxx podpory skladování xxxxxxxxxxx výši technických x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx stabilizaci x xxxxxxxxxx dotčených xxxxxxxx;

x)

objemy xxxxxxxxx xxx podporu xxxxxxxxxx nepřesahují 15 % xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx daných do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

finanční xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx 2 % xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedena xx xxx x xxxxxx 2009–2011.

Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x) se x xxxxxxx, že členové xxxxxxxxxx producentů neměli x období 2009 xx 2011 xxxxxx xxxxxxxx uvedenou xx xxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx roční xxxxxxx xxxxxxxx uvedené xx xxx x xxxxxxx třech xxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx.

2.   Do 31. prosince 2018 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx produkty xxxxxxxx x lidské xxxxxxxx.

4.   Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nákladů xx xxxx xxxxx takto:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xx počítají xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx náklady xx xxxxxxxx každý xxx x xxxxxxxx úrokové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členském xxxxx;

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5.   Členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx. Xxx účely xxxxxx xxxxxxx vedou xxxxxxxx xxxxxxx skladování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx znovu xxxxxxxxx xx trh x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 68

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx

1.   XXXX může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxxxx xxxxx xx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sdružení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace uznané xxxxx kapitoly XX xxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x. 1379/2013;

x)

xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx:

x)

xxxxx x tržním xxxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx úlovky komerčních xxxxxxxx vyložené x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, článkem 15 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013 x xx. 8 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) č. 1379/2013;

xxx)

produkty xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx akvakultury ve xxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 834/2007;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xx xxxxxxx:

x)

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušným požadavkům xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 1151/2012 (36);

xx)

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx udržitelného rybolovu x akvakultury, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxx)

xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděného xxxxxx věnujícími se xxxxxxxx xxxxxxxxxx rybolovu xxxx rybolovu xx xxxxx;

xx)

xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a trhů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a studií x závislosti Xxxx xx dovozech;

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x akvakultury, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ekoznačky xxx produkty rybolovu x xxxxxxxxxxx, jak xx uvedeno x xxxxxxxx (XX) č. 1379/2013;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx malé a xxxxxxx xxxxxxx slučitelné x xxxxxx Xxxx;

g)

vést xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx kampaně x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o produktech xxxxxxxxxxxx rybolovu a xxxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 mohou xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, zpracování x xxxxxxx xx xxx.

Xxxxxxx xxxxxxx v xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx zaměřeny xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 69

Zpracování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

1.   ENRF xxxx xxxxxxxxxx investice xx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx:

a)

přispívající x úspoře xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx životní prostředí, xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x pracovní xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ryb, xxxxx nemohou xxx xxxxxx pro lidskou xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx produktů, vzešlých x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx se zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxxx akvakultury xxxxx xxxxxx 6 x 7 nařízení (XX) č. 834/2007;

x)

xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx postupům xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x organizačním xxxxxxxx.

2.   Pokud xxx x podniky xxxx, než jsou xxxx x střední xxxxxxx, xxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v části xxxxx xxxxx IV xxxxxxxx (XX) č. 1303/2013.

XXXXXXXX X

Xxxxxxxxx dodatečných xxxxxxx x nejvzdálenějších xxxxxxxxx xxx produkty xxxxxxxx x akvakultury

Xxxxxx 70

Xxxxx vyrovnání

1.   ENRF xxxx podporovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxxx, xxxxx, zpracování x xxxxxxx na xxx x xxxxxxx xxxxxxxx produktů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx 349 Xxxxxxx x fungování XX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx rybolovu a xxxxxxxxxxx a objem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vyrovnání.

3.   Při xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx xxxxxx x úvahu všechny xxxxxxxxx faktory, zejména xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x akvakultury:

a)

ulovené plavidly xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x operujících xx xxxxxx Xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x přístavu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1;

x)

xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx. 4 xxxx. x) xx nepoužije, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx suroviny xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx výrobní xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx produkty xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na trh;

b)

vlastníci xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x přístavech xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvádění xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 71

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xx. 70 odst. 6, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených v xx. 70 xxxx. 1 x:

x)

x každého xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxxx zohledňuje dodatečné xxxxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

b)

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiný xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 72

Xxxx xxxxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 70 odst. 1 xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x objemy xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x typ xxxxxxxxxxxxx xxxxx článku 70, úroveň vyrovnání xxxxx xxxxxx 71 x xxxxxx xxxxx xxxxxxx v článku 97. Komise xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1. Tyto změny xxxxxxxx Komisi. Xxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxx xxxx xxxxx plánu xxxxxxxxx schválí.

3.   Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx. Xxxx prováděcí akty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 127 xxxx. 3.

4.   Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 126, xxxxx jde x xxxxxxxxx kritérií xxx xxxxxxx dodatečných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx znevýhodnění xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 73

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx plánů xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dodatečné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx plánů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 72. X takových xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx státní xxxxxxx, kterou Komise xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx plánů. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 108 xxxx. 3 první xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX.

XXXXXXXX VI

Doprovodná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxx řízení

Článek 74

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx 2 xxxx xxx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Unie.

Xxxxxx 75

Xxxxxxxxxx cíle

Podpora xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů v xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xx. 6 xxxx 3.

Xxxxxx 76

Kontrola x xxxxxxxxxx

1.   XXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x vynucování xxxxxxxxx x článku 36 xxxxxxxx (XX) č. 1380/2013 a xxxxxxxxxxx x nařízení (XX) x. 1224/2009.

2.   Způsobilé jsou xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx technologií, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX), kamerových xxxxxxx a XX xxxx, xxxxx umožňují xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx rizik, xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx) x výměnu xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx a vývoj xxxxx xxxxxx vzorků xxx xxxx údaje, xxxxx x xxxxxxxxx x meziodvětvovými xxxxxxx xxx výměnu údajů;

b)

vývoj, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx dotčenému xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxx, x to xxxxxx nezbytných xxxxx xxx systémy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx (XXX), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX) používané xxx xxxxx kontroly;

x)

vývoj, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x softwaru, xxxxx jsou xxxxxxxx x zajištění sledovatelnosti xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx 58 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřených na xxxxxx údajů mezi xxxxxxxxx státy x xxxxxx xxxxxxx;

e)

xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx lodí, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx kontrolu xxxxxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxxx xxxx svého provozu xx rok;

x)

nákup xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zařízení;

x)

vývoj xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pilotních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx XXX ryb x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

x)

školení x xxxxxxx programy, xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx státy, xxx xxxxx odpovědné za xxxxxxxxxxxx, kontrolu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx provedených x xxxxxx vynaložených xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, jako jsou xxxxxxxxxx, xxxxxx zástupci x soudci, xxxxx x xxxxxxxx široké xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

k)

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx při provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x souladu x xxxxxxx 95 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009 x koordinace kontroly x souladu s xxxxxxx 15 nařízení Xxxx (XX) č. 768/2005 (37);

x)

xxxxxxxx související s xxxxxxxxxx akčního plánu xxxxxxxxxxxxx x souladu x xx. 102 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů.

3.   Opatření xxxxxxx x xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxxx xxx podporu pouze xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxx činnostem orgánu xxxxxxx xxxx.

4.   X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 2 písm. x) x x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 77

Shromažďování xxxxx

1.   ENRF xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, správu x xxxxxxxxx údajů, xxx xx stanoveno x xx. 25 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013 a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (ES) x. 199/2008.

2.   Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxx operací:

a)

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx společné rybářské xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx a nadnárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx rybářská politika;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rekreačního xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vedlejších xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxx x ptáků;

d)

xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx;

e)

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx regionálních xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx je Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pozorovatelem, xxxx xx xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vědeckého xxxxxxxxxxx.

x)

xxxxxxxx xxxxxxx shromažďování x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

XXXXXXXX VII

Technická xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 78

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx států

1.   ENRF xxxx xxxxxxxxxx z podnětu xxxxxxxxx xxxxx a xx xx výše xxxxxx 6 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx pomoci xxxxxxx x xx. 59 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) č. 1303/2013;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx sítí xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, budování kapacit, xxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x xxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxx FLAG xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X řádně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXXXXX VIII

Opatření týkající xx integrované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx 79

Specifické cíle

1.   Podpora xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx k plnění xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxx priority Unie xxxxxxxxx v čl. 6 xxxx 6, xxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxxxx námořního xxxxxxx x xxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx informací xxx xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxx Unie;

b)

podpory ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Natura 2000, xxxx xx xxxxxx xxxxxx 37 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx vymezení xxxxxx udržitelnosti lidských xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx 2008/56/XX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v souvislosti x opatřeními xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xx xxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 13 xxxx. 7.

Xxxxxx 80

Xxxxxxxxx operace

1.   XXXX xxxx podporovat operace x souladu s xxxx stanovenými x xxxxxx 79, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které:

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx cílů integrovaného xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x chráněných xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx. lokalit Xxxxxx 2000, x souladu x povinnostmi stanovenými xx xxxxxxxxxx 92/43/EHS x 2009/14/XX;

x)

xxxxxxxx znalosti x stavu xxxxxxxx xxxxxxxxx x cílem xxxxxx monitorovací xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 2008/56/XX, v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx správních xxxxxx xx nepovažují za xxxxxxxxx provozní xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX FINANCOVANÁ X RÁMCI PŘÍMÉHO XXXXXX

XXXXXXXX X

Xxxxxxxxxxx námořní xxxxxxxx

Článek 81

Územní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx od xxxxxx 2 xx tato xxxxxxxx použije xxxx xx operace xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxx.

Xxxxxx 82

Oblast působnosti x xxxx

Xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx námořní xxxxxxxx Xxxx. Xxxxx cílem xx:

x)

xxxxxxxxxx rozvoj a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx členských xxxxx x jejich xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xx)

xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx nimi x xxxxxxx mořských a xxxxxxxxx záležitostí, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxx rysy mořských x podmořských xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx makroregionálních strategií;

iii)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a sítí xxxxxxxxxxxxx spolupráce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x místní xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx cestovního xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, občanů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a osvědčených xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

v)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx postupů x xxxxxxx na mezinárodní xxxxxx, včetně dvoustranného xxxxxxx xx třetími xxxxxx, se zohledněním Xxxxxx XXX o xxxxxxx právu (XXXXXX) x příslušných mezinárodních xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx úmluvy, aniž xxxx xxxxxxx jiné xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Unií x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i efektivní xxxxxxx o ratifikaci x provádění XXXXXX;

xx)

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx záležitostem x zvyšováním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, soukromého xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx k rozvoji xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx výhodné xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx odvětvové xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx stávající xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x vychází z xxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx;

ii)

xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx plánování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx;

xxx)

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx základny xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx usnadňuje xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxx zdvojování xxxxx; xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx stávající xxxxxxxx Unie x xxxxxxxxx států;

c)

podporovat udržitelný xxxxxxxxxxx xxxx, zaměstnanost, xxxxxxx a nové xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx námořních xxxxxxx, xxxxx x v xxxxxxxxxx, ostrovních x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx, x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx činností;

x)

prosazovat xxxxxxx xxxxxxxx prostředí, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx oblastí, xxxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX 2000, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx udržitelnosti xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx dopad na xxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx 2008/56/XX.

Xxxxxx 83

Xxxxxxxxx operace

1.   ERNF xxxx podporovat operace x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 82, xxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxx;

x)

xxxxxxxx, včetně zkušebních xxxxxxxx x projektů xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx kampaní, akcí, xxxxxx x správy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx zúčastněných stran;

d)

xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx rozvoje xxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxx, xxxxxx x xxxxxx IT xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx, správu, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx tyto údaje, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx systémů výměny xxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x)

projekty xxxxxxx xxxxxxxx zaměřené xx xxxxxx xxxxxxxx x profesní kvalifikace x opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xx xxxxxx xxxxxxxx specifického xxxx xxxxxxx přeshraničních x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 82 xxxx. b) xxxx XXXX xxxxxxxxxx:

a)

xxxxx a xxxxxxxxx technických nástrojů xxx xxxxxxxxxxx námořní xxxxxx, a xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx decentralizovaného xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (XXXX), s xxxxx xxxxxxxxxx meziodvětvovou x xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxx se dohledu x xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx komunity, xx xxxxxxxxxxx relevantního vývoje x xxxxxxxxxxx politikách, xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vývoji;

b)

činnosti v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi členskými xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx rozvoje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx výdajů souvisejících xx systémy a xxxxxxx xxx sdílení xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx činnostmi, zřízením x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměřeného na xxxxxxxx kapacit členských xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx námořních xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx pozorování moře x xxxxxxxxxxx nástrojů xxx xxxxxxxx, zřízení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx námořní xxxx pro pozorování x xxxx dat, xxxxxx cílem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

Xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx rybářskou xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx přímého řízení

Xxxxxx 84

Územní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx 2 xx tato xxxxxxxx xxxxxxx také na xxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxx Unie.

Xxxxxx 85

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx kapitoly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politiky x xxxxxxxxxxx námořní politiky, xxxxxxx pokud xxx x:

x)

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx vědeckého xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

b)

xxxxxxxxxx opatření xxx kontrolu x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizacím;

d)

xxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx x trhu;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politiky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 86

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

1.   XXXX může xxxxxxxxxx zajišťování xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doporučení pro xxxxx řádného x xxxxxxxx rozhodování xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx jsou zejména xxxx druhy xxxxxxx:

x)

xxxxxx x pilotní projekty xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politiky, včetně xxxxxx x projektů xxxxxxxxxxxx se alternativními xxxxxxx xxxxxx udržitelného xxxxxxxx a akvakultury, x xx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx stanovisek a xxxxxxxxxx vědeckými institucemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradních xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx populací, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx institucemi;

c)

xxxxx xxxxxxxxx xx zasedáních xxxxxxxxxx skupin x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx XXXXX, xxxxx i x mezinárodních poradních xxxxxxxx x na xxxxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxx příspěvky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx;

d)

výzkumná xxxxxxx xx moři xxxxx x. 12 xxxx. 2 xxxxxxxx (ES) x. 199/2008 x xxxxxxxxx, kde xxxxxxxx Xxxx působí xx xxxxxxx dohod x xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx x článkem 31 nařízení (XX) x. 1380/2013;

e)

výdaje vynaložené Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na uspořádání x řízení zasedání xxxxxxxxx na oblast xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, na zpracování xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx souborů x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek a xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx různých xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ukládání, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a řídicí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 87

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

1.   XXXX xxxx podporovat xxxxxxxxx systému Unie xxx kontrolu, inspekci x vynucování xxxxxxxxx x xxxxxx 36 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013 x dále xxxxxxxxxxx x nařízení (XX) č. 1224/2009.

2.   Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx hlídkových xxxxxxxx, letadel a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx zeměpisné xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxxx xxxx xxxxxxx během xxxx;

x)

výdaje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x rozvojem xxxxxx xxxxxxxxxxx technologií a x xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx provádění xxxxxxxx rybářské politiky, x to zejména xxxxxxxxxxx, inspekčních a xxxxxxxxx xxxx, vybavení x odborné xxxxxxxx xxxxxxxx Komise, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo účasti xx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, studií, xxxxxx a dodavatelů XX xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, x xx podle xxxx IX x X xxxxxxxx (ES) x. 1224/2009.

3.   Xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ERNF xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx vytvářet x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, inspekci x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 36 xxxxxxxx (XX) č. 1380/2013, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009.

Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx:

x)

mezinárodní xxxxxxxx odborné přípravy xxx xxxxx xxxxxxxxx xx monitorování a xxxxxxxx rybolovných činností x xxxxxx nad xxxx;

x)

xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx výklad xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxx.

4.   X případě xxxxxxx uvedených x xxxx. 2 písm. x) xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x dotčených xxxxxxxxx států.

Xxxxxx 88

Dobrovolné finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizacím

XXXX xxxx podporovat tyto xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxx:

x)

finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizacím Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxx;

x)

finanční příspěvky xx xxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx;

c)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx programy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, neformálních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx obhajuje xxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacích x xxxxxxxx spolupráci s xxxxxx partnery v xxxxxx organizacích. V xxxx souvislosti xxxx XXXX xxxx xxxxxxx xxxxxx zástupců xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx Unie.

Xxxxxx 89

Xxxxxxx sbory

1.   XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx poradních sborů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 43 xxxxxxxx (EU) x. 1380/2013.

2.   Poradní xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx požádat x xxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cíl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 90

Xxxxxxxxx o xxxx

XXXX může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a šíření xxxxxxxxx o trhu, xxxxx xxx x xxxxxxxx rybolovu a xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx x článkem 42 xxxxxxxx (XX) x. 1379/2013.

Xxxxxx 91

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx politiky

XXXX xxxx podporovat:

x)

náklady xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx související xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx politikou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx včetně:

i)

xxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx uzpůsobených xxxxxxxxxxx potřebám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě,

xx)

xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx, xxxxx mají informovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx politiky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x shromažďovat jejich xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx ubytování xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx;

c)

xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx, souvisejí-li x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

KAPITOLA III

Technická pomoc

Xxxxxx 92

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxxx

XXXX xxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx 1,1 % ERNF:

a)

opatření xxxxxxxxx xxxxxx uvedená x článku 58 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013;

x)

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx rybolovu a xxxxxx Unie x xxxxxxxxxxxx organizacích xxx xxxxxx xxxxxxxx. Mezi xxxx xxxxxxxx patří xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, náklady na xxxxxxx zaměstnance, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vzniklé x souvislosti s xxxxxxxx nebo technickou xxxxxx ze xxxxxx Xxxxxx;

x)

xxxxxxxxx evropské xxxx xxxxxx XXXX xxxxxxxx xx budování xxxxxxx, xxxxxx informací, xxxxxx xxxxxxxxxx x osvědčených xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx XXXX. Xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx subjekty xxxxxxxxxxxxx vytváření xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxx EFRR, XXX x XXXXX, pokud xxx o xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx rozvoje a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX X XXXXX SDÍLENÉHO XXXXXX

XXXXXXXX X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Článek 93

Xxxxxx působnosti

Tato hlava xx xxxxxxxx na xxxxxxxx financovaná x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X.

KAPITOLA II

Prováděcí xxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxx z XXXX

Xxxxxx 94

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 19, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příspěvek XXXX xxxxxx programu.

2.   Příspěvek XXXX xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů.

Operační program xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXXX použitelnou xxx xxxxxxxx Xxxx stanovené x xxxxxx 6. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx 75&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXXX xxxx 20&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx odstavce 2 je příspěvek XXXX:

x)

100&xxxx;% způsobilých veřejných xxxxxx x podpory x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 67;

x)

100&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x režimu xxxxxxxxx uvedeného v xxxxxx 70;

x)

50&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výdajů u xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 33 x 34 x xx. 41 xxxx. 2;

x)

70&xxxx;% xxxxxxxxxxx veřejných výdajů x podpory xxxxxxx x xx. 76 xxxx. 2 xxxx. x);

x)

90&xxxx;% způsobilých xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx x xx. 76 odst. 2 xxxx. x) xx x) x f) xx x);

x)

80&xxxx;% xxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 77.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxx příspěvku ERNF xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx Unie xxxxxxx x deset procentních xxxx, xxxxxxxx xx xxxx priorita Xxxx xxxxxxx x xx. 6 xxxx 4 xxxxxxx prostřednictvím komunitně xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje.

Xxxxxx 95

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx

1.   Xxxxxxx xxxxx uplatňují xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výši 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na danou xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx míru xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 100 % způsobilých xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx:

x)

příjemcem je xxxxxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxx pověřený xxxxxxxxxxxx xxxxxx obecného xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle čl. 106 xxxx. 2 Xxxxxxx x fungování XX, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb;

x)

operace xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 67;

x)

xxxxxxx souvisí s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 70;

d)

xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeným v xxxxxx 77;

e)

xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx 33 nebo 34 nebo x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 54, 55 xxxx 56;

x)

xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx integrované námořní xxxxxxxx uvedenými v xxxxxx 80.

3.   Odchylně xx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx 50 % xx 100 % xxxxxxxxxxx výdajů xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx:

a)

xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx X kapitol X, II nebo XX x splňuje xxxxxxx tato xxxxxxxx:

i)

xxxxx xx x společný xxxxx;

xx)

xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

iii)

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx funkce xx xxxxxx xxxxxx;

x)

operace xx xxxxxxxxx xxxxx hlavy X kapitoly XXX, xxxxxxx jedno z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx. x) bodech x), xx) nebo x iii) xxxxxx xxxxxxxx a poskytuje xxxxxxxxxx přístup x xxxxx xxxxxxxxx.

4.   Odchylně od xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxxxxxxx typy xxxxxxx uvedené x xxxxxxx X použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx X.

5.   Komise xxxxxx xxxxxxxxx akty, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx použijí xxxxx xxxxxxxxx body xxxx xxxxxxx podpory x xxxxxxx, xx xx splněno několik xxxxxxxx x xxxxxxx X. Xxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 127 xxxx. 3.

Xxxxxx 96

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx příjmů, xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, přesné a xxxxxxxxx předem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX XXX

Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx 97

Xxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 125 xxxxxxxx (XX) č. 1303/2013 xxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxxx do 31. března xxxxxxxxx Xxxxxx příslušné souhrnné xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxx charakteristik xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hospodářských x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x mužů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx ekologických organizací, x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nabízí, x x pravidlech pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx operačního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Unie x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx Unie x programu xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx stanoví pravidla xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. a). Xxxx xxxxxxxxx akty xx xxxxxxxxx x poradním xxxxxxxx xxxxx xx. 127 xxxx. 2.

Xxxxxx 98

Xxxxxxxxx finančních xxxxx

1.   Xx 31. xxxxx x 31. července xxxxxxxx členské xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx prognózu xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx žádosti x xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

2.   Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akt, xxxx xxxxxxx xxxx, který xx být při xxxxxxxxxxx finančních xxxxx Xxxxxx xxxxxx. Tento xxxxxxxxx xxx se xxxxxx přezkumným xxxxxxxx xxxxx xx. 127 xxxx. 3.

XXXXXXXX XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 99

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 143 xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013 provedou xxxxxxx xxxxx finanční xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx x xx. 10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx finančních xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx členské xxxxx částku xxxxxx, xxxxx je přiměřená x xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx, délku xxxxxx a opakování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx příjemce x xx význam xxxxxxxxx XXXX xxx hospodářskou xxxxxxx xxxxxxxx.

KAPITOLA X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxx 1

Přerušení x xxxxxxxxxxx

Článek 100

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxx x xx. 83 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) nařízení (XX) x. 1303/2013, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoba xx xxxxxx xxxxxxxx (XX, Xxxxxxx) x. 966/2012 přerušit platební xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x průběžnou xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 přijme Xxxxxx prováděcí xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx důkazy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinností x xxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx. Před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x daných xxxxxxxx xxxx spolehlivých informacích x xxxxxxxxx státu xx poskytnuta xxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx průběžných xxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xx něž xx vztahuje xxxxxx x platbu, musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx, délku trvání x opakování neplnění xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 101

Pozastavení plateb

1.   Xxxxx xxxxxxxxx uvedených v xxxxxx 142 nařízení (XX) x. 1303/2013 xxxx Xxxxxx přijmout xxxxxxxxx akty, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyplácení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx povinnosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx neplnění xxxxxxxx xxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx výdajů, xxx které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

2.   Před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx Xxxxxx prováděcí xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx povinností x xxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděcího xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členský xxxx x daných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx poskytnuta xxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

3.   Úplné xx xxxxxxxx pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxx xx vztahuje xxxxxx o xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x opakování xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 102

Xxxxxxxxx Xxxxxx

Komisi xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx akty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 126, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 100 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 101 xxxx. 1, x xx na xxxxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zachování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx opravy

Xxxxxx 103

Xxxxxxx k xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxxx xx xxxx xxxxxx právní x xxxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxx týkajících xx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxx mají finanční xxxxxxxx pro XXXX.

Xxxxxx 104

Xxxxxxxxx

1.   Členské státy x Komise xxxxxxx xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx, xxx zajistily důvěrnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xx vztahují xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 8 xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx, ES) x. 2185/96 (38).

Xxxxxx 105

Finanční opravy xxxxxxxxx Komisí

1.   Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 22 odst. 7, xxxxxx 85 x xx. 144 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 Xxxxxx xxxxxx prováděcí xxxx, xxxxx provede xxxxxxxx xxxxxx zrušením xxxxxx xxxxxxxxx Unie xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx, že:

x)

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx, x tyto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx tohoto xxxxxxxx;

b)

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx výdajů xxxx xxxxxxxxx případy, x xxxxx xxxxxxx stát xxxxxxxx způsobem nedodržel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx následek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx článku 101 xxxxxx xxxxxxxx, x v nichž xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nápravná xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxx x vynucování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxx xxxxxxxx x xxxx opravy x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxxx, délce xxxxxx x opakování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel společné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx příspěvku XXXX xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dotčeného xxxxxxxx.

3.   Xxxxx xxxx xxxxx přesně xxxxxxxxxxxxx výši výdajů xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rybářské xxxxxxxx xxxxxxxx státem, Xxxxxx použije finanční xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx sazby xxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 4.

4.   Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx přijímat xxxx x xxxxxxxxx pravomoci x xxxxxxx x xxxxxxx 126, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx finančních xxxxx na základě xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 106

Xxxxxx

Xxxxxxxx-xx Komise xxxxxxxx opravu xxxxx xxxxxx 105 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 145 xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013.

KAPITOLA VI

Monitorování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x komunikace

Xxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x cíle xxxxxx xxxxxxx

Článek 107

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx se společný xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx XXXX v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx posuzování xxxxxxxxxx XXXX. X zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Komisi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x přenesené pravomoci x xxxxxxx x xxxxxxx 126, xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx XXXX xx xxxxxxxx xx xxxxxx k prioritám Xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 6.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxxxx akty xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 127 xxxx. 3.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx umožní monitorování x hodnocení dotčených xxxxxxxx. Komise zohlední xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x synergie xxxx možnými zdroji xxxxx, a xxxxxxx xxxxxx případné xxxxxxx xxx statistické xxxxx. Xxxxxx přijme xxxxxxxxx xxxx, jimiž xxxxxxx xxxxxxxx xxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxxxx i pro xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zdroji xxxxx. Tyto prováděcí xxxx xx přijímají x souladu s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 127 xxxx. 3.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx předloží xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx zpráva xxxx xxx předložena xx 31. prosince 2017.

Xxxxxx 108

Cíle

Cíli xxxxxxxxxx xxxxxxx monitorování a xxxxxxxxx xx:

x)

xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výsledky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx námořní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX;

x)

xxxxxxx x cílenější xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x integrované xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx operací XXXX, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 109

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx podle xxxxxx 107 xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx situace x xxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, které xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx program.

2.   Společné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx programech x xxxxxxx x prioritami Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 6. Xxxx xxxxxxxx ukazatele xx xxxxxxx xxx přezkum xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 21 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013 x xxxxxx posouzení xxxxxxx, xxxxxxxxx a účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 110

Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx

1.   Xxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x každé xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxx monitorování x hodnocení, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x projektu, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.   Komise xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x bezpečný xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a správu xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x hodnocení.

Xxxxxx 111

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx XXXX včetně xxxxxx XXXX se xxxxxx, xx xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx subjektům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx.

Xxxxx 3

Monitorování

Článek 112

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx xxxxxxx v článku 97 tohoto xxxxxxxx x monitorovací výbor xxxxxxx x xxxxxx 47 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 monitorují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 113

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x článku 49 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx plnění operačního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxx:

x)

xx xxxxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxx xx rozhodnutí o xxxxxxxxx programu schvaluje xxxxxxxx pro výběr xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx spojené x xxxxxx hodnocení programu;

c)

přezkoumává xxxxxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předběžných xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx x schvaluje xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx Komisi;

x)

xxxxxxxx opatření xx podporu rovnosti xxx x mužů, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx konzultován xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxx 21.

Xxxxxx 114

Xxxxxxx xxxxxx x provádění

1.   Xx 31. xxxxxx 2016 x xx 31. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx 2023 x xxxxxx xxxxxx xxxx předloží xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Zpráva předložená x xxxx 2016 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2014 x 2015.

2.   Xxxxx xxxx, co je xxxxxxx x xxxxxx 50 nařízení (XX) x. 1303/2013, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxx o finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření;

x)

přehled xxxxxxxx vykonávaných x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxx x čl. 10 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xx. 10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 41 xxxx. 10 xxxxxx xxxxxxxx;

e)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých x xxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx X tohoto xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx fyzických osob x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty.

3.   Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přijme xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xx. 127 xxxx. 3.

Oddíl 4

Hodnocení

Článek 115

Xxxxxx ustanovení

1.   Komise xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jimiž xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 55 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013, a xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky na xxxx xxxxxxxxx uvedený x xxxxxx 56 xxxxxxxxx nařízení. Tyto xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 127 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx monitorování x hodnocení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 107, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx státy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a Xxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 116

Předběžné hodnocení (xx xxxx)

Členské státy xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ERNF, xxxxxx xxxxxxxxxxx analýzy xxxxxxx x čl. 18 xxxx. 1 xxxx. x), návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxx programu x xxxxxxxxx xxxx programu.

Xxxxxx 117

Xxxxxxxx xxxxxxxxx (xx-xxxx)

X souladu s xxxxxxx 57 nařízení (XX) č. 1303/2013 Xxxxxx x úzké xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxx hodnocení.

Xxxxxx 118

Xxxxxxx hodnocení

Za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nejpozději do 31. prosince roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Oddíl 5

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Článek 119

Poskytování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X xxxxxxx x xx. 97 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za:

a)

zajištění xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx internetové xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx k nim;

b)

informování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ERNF xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a komunikačních xxxxxxxx seznamujících s xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx programů x xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx členských xxxxx xxxx příjemců, x přijatých nápravných xxxxxxxx, xxxxxxxxx finančních xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XXXX xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx formátu XXX xxxx XXX, xxxxx xx dostupný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx internetové xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx programu.

Seznam xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nejméně xxxxxx xx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx být uvedeny x seznamu xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 26, 39, 47, 54 x 56, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx žadatele x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx prováděcí xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx standardních xxxxx. Xxxx prováděcí xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 127 odst. 2.

HLAVA VIII

PROVÁDĚNÍ X XXXXX XXXXXXX XXXXXX

XXXXXXXX X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 120

Xxxxxx působnosti

Tato xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx financovaná x xxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxx x xxxxx XX.

XXXXXXXX XX

Xxxxxxxx

Xxxxxx 121

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx přijme xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx finanční xxxxx Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx protiprávního xxxxxxx, xxxxxxxx kontrolami, x xxxx-xx zjištěny xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, přiměřenými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxx dvůr xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xx místě xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, dodavatelů xxxx poskytovatelů a xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxx xxx proti podvodům (XXXX) může xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx místě u xxxxxxxxxxxxx subjektů, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxx nebo xxxxxxx týká, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX, Xxxxxxx) x. 883/2013 (39) x x nařízení (Xxxxxxx, XX) x. 2185/96 x xxxxx xxxxxxx, xxx x souvislosti x grantovou xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x grantu xxxx smlouvou x xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx jinému protiprávnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finanční xxxxx Xxxx

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zeměmi a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, grantové xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi, Xxxxxx xxxx x XXXX x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x souladu x xxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 122

Audity

1.   Xxxxxxxx Komise xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx u xxxxxxx financovaných xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pracovních xxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx případů, xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx provedené Xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x výdaji xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxxxx xxxxxxx úkony xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4.   Xxxxx xx jakákoli xxxxxxxx xxxxxxx Unie xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx následně xxxxxxxxx xxxxx osobě xxxx xxxxxxxxx příjemci xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jakožto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příjemce.

Xxxxxx 123

Pozastavení plateb, xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.   Xxxxx Komise xxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx prostředky Xxxx nebyly xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nařízení xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx příjemcům, x xx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx předloží Xxxxxx své připomínky.

2.   Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx uspokojivé, Xxxxxx sníží xxxx xxxxx poskytnutou finanční xxxxxxx xxxx pozastaví xxxxxx. Xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx. X xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx (XX, Euratom) x. 966/2012.

KAPITOLA XXX

Xxxxxxxxx a xxxxxxxx zpráv

Článek 124

Xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxxxxx x xxxxx sledovat xxxxxx xxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx financovaných xxxxxxx.

Xxxxxx 125

Podávání zpráv

Komise xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx:

x)

xx 31. xxxxxx 2017 xxxxxx x prozatímním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení;

x)

xx 31. xxxxx 2018 sdělení x pokračování operací xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nařízení.

HLAVA XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 126

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx pravomoci je xxxxxxx Komisi za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx přijímat xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 x 129 xx xxxxxxx Komisi xx xxx 31. xxxxxxxx 2020.

3.   Evropský xxxxxxxxx xxxx Xxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 x 129 xxxxxxxx zrušit. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx přenesení xxxxxxxxx v xxx xxxxx xxxxxx. Rozhodnutí xxxxxx účinku xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx x xxxxxxxxxx dni, xxxxx xx v xxx xxxxxxxx. Nedotýká xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxx xxxxx xxxxxx 10, 14, 32, 40, 41, 72, 102, 105, 107 x 129 xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx Evropský xxxxxxxxx nebo Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx měsíců xxx dne, kdy xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxx Xxxxxx o xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx.

Xxxxxx 127

Postup projednávání xx výboru

1.   Komisi je xxxxxxxxx Xxxxx pro Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx fond. Tento xxxxx xx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

2.   Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx 4 nařízení (XX) x. 182/2011.

3.   Xxxxxxxx-xx xx na xxxxx xxxxxxxx, použije se xxxxxx 5 nařízení (XX) x. 182/2011.

Xxxxx xxxxx nevydá žádné xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx přijat xxxxx xx. 95 xxxx. 5, Komise xxxxxxxxxx prováděcí akt xxxxxxxx a xxxxxxx xx xx. 5 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 182/2011.

XXXXX X

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 128

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxxx xx. 129 odst. 2, nařízení (ES) x. 2328/2003, (ES) x. 861/2006, (XX) x. 1198/2006, (ES) x. 791/2007, (XX) x. 1255/2011 a xxxxxx 103 xxxxxxxx (XX) č. 1224/2009 xx xxxxxxx s xxxxxxx xxx dne 1. xxxxx 2014.

2.   Odkazy xx xxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 129

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.   Xxx xx xxxxxxxx přechod x režimů podpory xxxxxxxxxx nařízeními (XX) x. 861/2006, (XX) x. 1198/2006, (XX) x. 791/2007 x (XX) x. 1255/2011 xx xxxxxx zavedený xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxx svěřena xxxxxxxx xxxxxxxx akty v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 126, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, za kterých xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx Komisí xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xx podpory poskytované xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x následných hodnocení.

2.   Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx projektů, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx základě xxxxxxxx (XX) x. 2328/2003, (XX) x. 861/2006, (XX) x. 1198/2006, (XX) x. 791/2007, (XX) x. 1255/2011 a xxxxxx 103 xxxxxxxx (ES) x. 1224/2009 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2013 vztahuje, x xx xxxx xxxxxxxx xxxx pomoc xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1198/2006 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx 130

Xxxxx v xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

Toto xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx ode xxx 1. xxxxx 2014.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxx.

V Xxxxxxx xxx 15. xxxxxx 2014.

Xx Xxxxxxxx parlament

xxxxxxxx

X. XXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXXXXX


(1)  Úř. věst. X 299, 4.10.2012, s. 133 x Úř. xxxx. X 299, 4.10.2012, x. 133.

(2)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. C 391, 18.12.2012, x. 84.

(3)  Postoj Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 16. xxxxx 2014 (dosud xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 6. xxxxxx 2014.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1380/2013 ze xxx 11. prosince 2013 o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nařízení Rady (XX) č. 1954/2003 x (ES) x. 1224/2009 a x xxxxxxx nařízení Rady (XX) x. 2371/2002 x (ES) x. 639/2004 x xxxxxxxxxx Xxxx 2004/585/ES (Xx. xxxx. X 354, 28.12.2013, x. 22).

(5)  Nařízení Rady (XX) x. 2328/2003 xx xxx 22. xxxxxxxx 2003, xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vynaložených xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx x francouzských xxxxxxxxxxx Xxxxxx a Réunion x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx regionů (Xx. xxxx. X 345, 31.12.2003, x. 34).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady (ES) x. 861/2006 xx xxx 22. xxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxx práva (Xx. xxxx. X 160, 14.6.2006, x. 1).

(7)  Nařízení Rady (XX) x. 1198/2006 xx xxx 27. xxxxxxxx 2006 o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X 223, 15.8.2006, x. 1).

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 791/2007 xx xxx 21. xxxxxx 2007, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx některých xxxxxxxx xxxxxxxx x nejvzdálenějších xxxxxxx Azor, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx, Francouzské Xxxxxx x Xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 176, 6.7.2007, x. 1).

(9)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 1255/2011 xx xxx 30. listopadu 2011 x zavedení xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx politiky (Xx. xxxx. X 321, 5.12.2011, s. 1).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Organizace spojených xxxxxx o xxxxxxx xxxxx x dohoda x xxxxxxxxx části XX této xxxxxx (Xx. xxxx. X 179, 23.6.1998, x. 3).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 1303/2013 ze xxx 17. prosince 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx zemědělském fondu xxx xxxxxx venkova x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x rybářském fondu, x obecných xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozvoj, Xxxxxxxxx sociálním xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx námořním a xxxxxxxxx fondu a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1083/2006 (Xx. věst. X 347, 20.12.2013, x. 320).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Parlamentu x Xxxx 2008/56/ES xx dne 17. xxxxxx 2008, kterou xx stanoví rámec xxx xxxxxxx Společenství x oblasti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx politiky (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx mořské xxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 164, 25.6.2008, x. 19).

(13)  Nařízení Xxxx (XX) x. 199/2008 xx xxx 25. xxxxx 2008 x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx vědeckého xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. X 60, 5.3.2008, s. 1).

(14)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1379/2013 xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů x xxxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx x x xxxxx nařízení Rady (XX) x. 1184/2006 x (XX) x. 1224/2009 x x xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) č. 104/2000 (Xx. věst. X 354, 28.12.2013, x. 1).

(15)  Nařízení Xxxx (XX) x. 1224/2009 ze xxx 20. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 847/96, (XX) č. 2371/2002, (XX) x. 811/2004, (XX) x. 768/2005, (ES) x. 2115/2005, (XX) x. 2166/2005, (XX) x. 388/2006, (XX) x. 509/2007, (XX) č. 676/2007, (XX) č. 1098/2007, (XX) x. 1300/2008 x (ES) x. 1342/2008 x x zrušení xxxxxxxx (XXX) č. 2847/93, (XX) x. 1627/94 x (ES) x. 1966/2006 (Úř. xxxx. X 343, 22.12.2009, x. 1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 1291/2013 ze xxx 11. xxxxxxxx 2013, kterým xx xxxxxx Horizont 2020 – rámcový xxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx (2014–2020) x xxxxxxx xxxxxxxxxx č. 1982/2006/XX (Úř. xxxx. X 347, 20.12.2013, x. 104).

(17)  Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 95/46/XX xx dne 24. xxxxx 1995 o xxxxxxx fyzických xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů (Xx. věst. X 281, 23.11.1995, s. 31).

(18)  Doporučení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2002/413/XX xx xxx 30. xxxxxx 2002 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxx x Xxxxxx (Xx. věst. X 148, 6.6.2002, x. 24).

(19)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 26/2004 xx xxx 30. xxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 5, 9.1.2004, x. 25).

(20)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1005/2008 ze xxx 29. xxxx 2008, kterým se xxxxxx systém Xxxxxxxxxxxx xxx předcházení, xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a neregulovaného xxxxxxxx, xxxx nařízení (XXX) x. 2847/93, (XX) x. 1936/2001 x (ES) x. 601/2004 x zrušují xxxxxxxx (XX) x. 1093/94 x (XX) x. 1447/1999 (Úř. xxxx. L 286, 29.10.2008, s. 1).

(21)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/99/XX xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 328, 6.12.2008, x. 28).

(22)  Úmluva x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx K.3 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx (Úř. xxxx. X 316, 27.11.1995, x. 49).

(23)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 966/2012 xx xxx 25. xxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o souhrnném xxxxxxxx Xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX, Xxxxxxx) x. 1605/2002 (Úř. xxxx. X 298, 26.10.2012, x. 1).

(24)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 92/43/XXX xx xxx 21. xxxxxx 1992 o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x planě rostoucích xxxxxxx (Xx. věst. X 206, 22.7.1992, x. 7).

(25)  Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/41/XX xx xxx 7. xxxxxxxx 2010 o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx muže x xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 86/613/EHS (Úř. xxxx. L 180, 15.7.2010, x. 1).

(26)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1967/2006 ze xxx 21. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx udržitelného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdrojů xx Středozemním moři, x xxxxx nařízení (XXX) x. 2847/93 x o xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1626/94 (Xx. xxxx. X 409, 30.12.2006, x. 11).

(27)  Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/147/XX xx xxx 30. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxx volně žijících xxxxx (Xx. xxxx. X 20, 26.1.2010, x. 7).

(28)  Rozhodnutí Xxxxxx 2005/629/XX xx dne 26. xxxxx 2005, kterým xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx x hospodářský výbor xxx rybářství (Xx. xxxx. X 225, 31.8.2005, s. 18).

(29)  Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2000/60/XX xx xxx 23. xxxxx 2000, kterou xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 327, 22.12.2000, x. 1).

(30)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/42/XX xx dne 27. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 197, 21.7.2001, x. 30).

(31)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 2006/88/XX xx dne 24. xxxxx 2006 x xxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 328, 24.11.2006, x. 14).

(32)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 834/2007 ze xxx 28. xxxxxx 2007 x ekologické xxxxxxxx x označování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 2092/91 (Xx. xxxx. L 189, 20.7.2007, x. 1).

(33)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 710/2009 xx xxx 5. xxxxx 2009, kterým se xxxx xxxxxxxx (XX) x. 889/2008, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 834/2007, xxxxx xxx x xxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx řas pocházejících x xxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 204, 6.8.2009, s. 15).

(34)&xxxx;&xxxx;xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 761/2001 xx xxx 19. března 2001 x xxxxxxxxxx xxxxxx organizací v xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx podniků a xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx (XXXX) (Xx. věst. X 114, 24.4.2001, x. 1).

(35)  Rozhodnutí Xxxx 2009/470/ES xx xxx 25. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxx výdajích ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X 155, 18.6.2009, x. 30).

(36)  Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1151/2012 xx xxx 21. xxxxxxxxx 2012 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 343, 14.12.2012, x. 1).

(37)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 768/2005 xx xxx 26. xxxxx 2005, kterým xx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx (XXX) x. 2847/93 x xxxxxxxx kontrolního xxxxxx pro společnou xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 128, 21.5.2005, s. 1).

(38)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx, XX) x. 2185/96 xx dne 11. xxxxxxxxx 1996 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx místě xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxx xxxxxxxx a jiným xxxxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 292, 15.11.1996, x. 2).

(39)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX, Xxxxxxx) x. 883/2013 xx dne 11. xxxx 2013 x xxxxxxxxxxx prováděném Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx podvodům (XXXX) x x zrušení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1073/1999 x xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx) x. 1074/1999 (Úř. xxxx. X 248, 18.9.2013, x. 1).


XXXXXXX X

SPECIFICKÁ XXXX XXXXXXX

Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Operace xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx o

30

Xxxxxxx xx odlehlých xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx ostrovech Dugi xxxx, Xxx, Xxxxx x Xxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx o

35

Operace xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x

35

Xxxxxxx xxxxxxxxx organizacemi xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx XXX xxxxx X xxxxx xxxxxx xxxxxxx x

10

Xxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mezioborovými xxxxxxxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx x

25

Operace xxxxx xxxxxx 76 x xxxxxxxx x vynucování xxxxx xxxxxx xxxxxxx x

30

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 76 x kontrole x vynucování x xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx rybolovu xxxxx xxxxxx zvýšení x

40

Operace xxxxx xx. 41 xxxx. 2 týkající xx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hlavního nebo xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx x

20

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podniků xx xxxxx x

20


XXXXXXX XX

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX NA XXXXXXX XX XXXXXX XXX 2014 AŽ 2020

Xxxxx

Xxxxxx

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Celkem

Sdílené xxxxxx XXXX

(2014-2020)

788 060 689

798 128 031

805 423 852

818 478 098

837 523 233

843 250 018

858 467 679

5 749 331 600


XXXXXXX XXX

XXXXXXXXXX ROZDĚLENÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XX KAPITOL X A XX XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX V XXXXXXXX 82 X 85 &xxxx;(1)

Xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 82:

1)

Xxxxxx x xxxxxxxxx integrované xxxxxx xxxxxxxxx x pobřežních xxxxxxxxxxx – 5 %

2)

Rozvoj xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx – 33&xxxx;%

3)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářského xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx – 2&xxxx;%

4)

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx – 5&xxxx;%

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 85:

1)

Xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx politiky – 11 %

2)

Specifická opatření xxx kontrolu x xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx – 19 %

3)

Dobrovolné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx – 10&xxxx;%

4)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx – 9&xxxx;%

5)

Xxxxxxxxx o xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx – 6&xxxx;%


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x článku 14&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 92.


XXXXXXX IV

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxx v xxxxx priority Xxxx xxx XXXX/xxxxxxxxx cíl

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx XXXX:

1.

Podpora xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx: x) - x)

Xxxxxxxxx cíl 3: xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxx EZFRV) x xxxxxxx rybolovu x xxxxxxxxxxx (v xxxxxxx XXXX)

Xxxxxxxxx xxx 6: xxxxxxxxx x ochrana xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxx 8: xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x mobility pracovních xxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 22 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) x. 1380/2013

Xxxxxx byla xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx II xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013

Xxxxxxxx XXXX:

2.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx cíle: x), x) x x)

Xxxxxxxxx xxx 3: xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx malých x xxxxxxxxx xxxxxxx, odvětví xxxxxxxxxxx (v xxxxxxx XXXXX) a odvětví xxxxxxxx x akvakultury (x xxxxxxx XXXX)

Xxxxxxxxx xxx 6: zachování x ochrana xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podpora xxxxxxxx využívání xxxxxx

Xxxxxxxxx xxx 8: xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx článku 34 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013 xx xxxx 2014

Xxxxxxxx strategický xxxx xxx akvakulturu se xxxxxxx Komisi xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxxxx programu

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx s víceletým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánem xxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx XXXX:

3.

Podpora xxxxxxxxx společné rybářské xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x)

Tematický xxx 6: xxxxxxxxx x ochrana životního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxxx

Správní xxxxxxxx: xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 25 xxxxxxxx (XX) x. 1380/2013 a xxxxxx 4 nařízení Rady (XX) x. 199/2008

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx být xxxxxxxxxx XXXXX x xxxxxx Xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přípravu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má být xxxxxxxxxx XXXXX a xxxxxx Komisí

Xxxxx kapacity x oblasti xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx práce xx plnění povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Priorita XXXX:

3.

Xxxxxxx xxxxxxxxx společné xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x)

Tematický xxx 6: xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx: je x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Unie xxx xxxxxxxx, inspekce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 36 nařízení (XX) č. 1380/2013 x xxxx upřesněného x xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

xxxxx správní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x provádění oddílu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kontrolního xxxxxxxx financování xx xxxxxx 2014 až 2020 xxxxx čl. 18 xxxx. 1 xxxx. x)

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akčního programu xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 46 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009

xxxxx správní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx vytvořen xxxxxxxx x xxxxxxxxx členskými xxxxx, podle článku 94 nařízení (XX) x. 1224/2009

 

 

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro přípravu x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 95 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 90 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009

popis xxxxxxx xxxxxxxx pro uplatňování xxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 92 xxxxxxxx (XX) x. 1224/2009


XXXXXXX X

XXXXXXXXX A XXXXXXXXXX OHLEDNĚ XXXXXXX X ERNF

1.   Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 119 musí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxx pole:

xxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx fyzické xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxx právem);

xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx rybářského loďstva Xxxxxxxxxxxx (XXX) xxxxx xxxxxx 10 xxxxxxxx (XX) č. 26/2004 (xxxxxxxx se pouze xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx);

xxxxx operace;

shrnutí xxxxxxx;

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

datum xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dokončení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx);

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

xxxx příspěvku Xxxx;

xxxxxxxx xxx operace;

xxxx;

xxxxx xxxxxxxx Xxxx;

xxxxx poslední xxxxxxxxxxx seznamu xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.

Xxxxxxx stát xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx komunikace xx xxxxxxxxx úrovni.

2.

Členský stát xxxxxxxx xx provedení xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxx x propagačních xxxxxxxx:

a)

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx programového xxxxxx xxxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x sledované xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úspěchy xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx vlajky, xxxxxxxxx xxxxx Unie xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v sídle xxxxxxx xxxxxxxx orgánu;

d)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 1;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx dostupné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx internetového xxxxxxx; xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jazyků Xxxx, xxxxx xxx xx úřední jazyk xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxx, xxx specifická xxxx xxxxxxxx internetových xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

aktualizace xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx členských xxxxx xxxx příjemců, x přijatých nápravných xxxxxxxx, například xxxxxxxxxx xxxxx.

3.

X xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx xxxxxxx x článku 5 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, jakož x zastoupení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx x výzkumné xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx subjektů xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 119 xxxx. 1 písm. x) a b).

3.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příjemce

3.1.   Informační xxxxxxxx xxx potenciální xxxxxxxx

1.

Xxxxxx orgán xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nabízených XXXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx stranám.

2.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx potenciální xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o:

x)

podmínkách způsobilosti xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

b)

popisu podmínek xxxxxxxxxxxx žádostí, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádostí x financování x xxxxxxxxxxx lhůtách;

c)

kritériích xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx osobách xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx, že žádosti xx xxxx obsahovat xxxxx komunikačních xxxxxxxx, xxxxx jsou úměrné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx operace a xxxx xxxxxxx ze xxxxxx Xxxx.

3.2.   Xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx

Xxxxxx orgán xxxxxxxxx příjemce x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zveřejňovaném xxxxx xx. 119 xxxx. 2.