Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX PARLAMENTU X XXXX (XX) x.&xxxx;1935/2004

xx xxx 27. října 2004

x xxxxxxxxxxx a předmětech xxxxxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx směrnic 80/590/XXX x 89/109/XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX EVROPSKÉ XXXX,

x&xxxx;xxxxxxx na Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx 95 xxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (1),

x&xxxx;xxxxxxx s postupem xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 251 Xxxxxxx (2),

xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx Xxxx 89/109/XXX xx xxx 21.&xxxx;xxxxxxxx 1988 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx (3) zavedla xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx rozdílů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnic xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx materiálů a předmětů (xxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xx xx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 89/109/XXX xxxxxx xxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx malý xxxxxxx xxx uvážení při xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx často podléhají xxxxxx, xxxxx xx xxxx rychle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx zařadit x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Směrnice 89/109/XXX xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxx, x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, který je xxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx zabránilo přechodu xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx potravin xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4)

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx („aktivní xxxxxxxxx x předměty xxxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx“), xxxxxx xx xxx podstaty xxxxxxxx, xx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx nových xxxxxxxxx x předmětů mají xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx („xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx určené pro xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx“). Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do styku x&xxxx;xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxx jasnosti x právní jistoty xx proto xxxxxxxx, xxx aktivní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx určené xxx xxxx s potravinami xxxx xxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx. Xxxxx požadavky by xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx seznamy ověřených xxxxx xxxx xxxxxxxxx x předmětů x xxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(5)

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx určené pro xxxx s potravinami xxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx „aktivní“ xxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx které xxxx naopak xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx. Xxxx xx xxx rozlišovány xx materiálů x xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx druhů xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6)

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx měnit xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze, xxxxx jsou xxxx xxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Společenství xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx 89/107/XXX x potravinářských xxxxxxxxxx xxxxxxx (4). Xxxxxx xxxxx, jako xxxx xxxxxxxxxxxxx přídatné látky, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx určených xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx prostředí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx obklopuje, xx především měly xxx povoleny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x měly xx xxxxxxxx i xxxxxx pravidlům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informace xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxx x inteligentní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, by neměly xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx aktivní xxxxxxxxx x předměty xxxxxx xxx styk x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jako jsou xxxxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx potraviny. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx měnit xxxxxx xxxxxx, by mohly xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx by xxxxxx xxx povoleny xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxx potraviny, která xx mohla xxx xxx spotřebitele xxxxxxxxxx.

(8)

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x předměty xxxxxxxx xxxx starožitnosti xx však měly xxx xxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxx s potravinami xx tudíž xxxxxxx.

(9)

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, by xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx by xx však mělo xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx ovoce, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx konzumaci x&xxxx;xxxxx potravinou.

(10)

Je nezbytné xxxxxxxx xxxxx druhy xxxxxxx a xxxxxxxx xxx používání xxxxxxxxx x xxxxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx opatřeních, xxxxx souvisejí s technologickými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx.

(11)

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x.&xxxx;178/2002 xx dne 28.&xxxx;xxxxx 2002, kterým se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx potravinového xxxxx, zřizuje xx Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx bezpečnosti potravin (5), xx xxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxx“) xxxxx, než xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, jež xxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx.

(12)

X&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v rámci Xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx s potravinami, by xxxx xxxx látky xxxxxx posouzením bezpečnosti xxxxx, než xxxxx xxxxxxxx. Posouzení bezpečnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, povolování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x správními xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx určených xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx volnému xxxxxx xxxxxx materiálů a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nerovné x xxxxxx soutěže. Xxxxxxxxxx proces xx xx tedy xxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. V zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx látek xx xxxx posuzování xxx xxxxxxxx xxxx.

(14)

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxx xxxxxxx toho, xxx xx se tyto xxxxx xxxx zapsat xx xxxxxx látek xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

(15)

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxx opomenutí xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx by xxxxxx být dotčena xxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx referenčního xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx.

(16)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživatele xx správném xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxx užívané xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx lišit xxxxx xxxxxxxxx.

(17)

Xxxxxxxx Xxxxxx 80/590/XXX (6) xxxxxxx xxxxxx, kterým xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x předměty xxxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx. Xxxxx symbol xx xxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx tohoto xxxxxxxx.

(18)

Xxxxxxxxxxxxxx materiálů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx tak xxxx xxxxxxxxx kontrola, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vymezení xxxxxxxxxxxx. Provozovatelé xxxxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých x xx kterých xxxx materiály x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx.

(19)

Xxx kontrole xxxxx xxxxxxxxx a předmětů x&xxxx;xxxxx nařízením je xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx pak xxxxxxx rozvinutých xxxx. Xxxxxx xxxx nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 882/2004 xx xxx 29. dubna 2004 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx dodržování právních xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (7) xxxxxxx, xxx podporovala xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a předmětů, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx s potravinami. X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx, xxxxx by se xxxx vztahovat také xx materiály x xxxxxxxx přicházející xx xxxxx s potravinami.

(20)

Je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření x&xxxx;xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx předmět xxxx xxxxxxxxxxxx vážné xxxxxx xxx lidské zdraví.

(21)

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1049/2001 xx dne 30.&xxxx;xxxxxx 2001 x přístupu xxxxxxxxxx k dokumentům Xxxxxxxxxx parlamentu, Rady x Xxxxxx (8) xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx.

(22)

Xx xxxxxx chránit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x především xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx povoleno xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(23)

Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx laboratoře Xxxxxxxxxxxx a jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx, aby přispívaly x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsledků. Xxxxxx cíle bude xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x.&xxxx;882/2004.

(24)

Xxxxxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx používání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a předmětů, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zajistí bezpečnost xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Tyto požadavky xx xxxx být xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xx technologické xxxxxxxxxx xxxxxxx skupin xxxxxxxxx x předmětů xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx I. Xxxxxxxx xx měla xxx xxxx harmonizaci pravidel x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a předmětech, neboť xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx by xxxxx xxx xxx xx nejdříve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(25)

Xxxxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxxxx nařízení x xxxxx xxxxxx X x XX tohoto xxxxxxxx by xxxx xxx přijímána x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx Xxxx 1999/468/XX xx xxx 28.&xxxx;xxxxxx 1999 o postupech xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisi (9).

(26)

Členské xxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx za porušení xxxxxx nařízení x xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx uplatňovány. Xxxx sankce xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

(27)

Xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx přizpůsobit xx některým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx.

(28)

Xxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx států vzhledem x&xxxx;xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, a xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx dosaženo xx xxxxxx Společenství, xxxx Xxxxxxxxxxxx přijmout xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 5 Xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxx toho, xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(29)

Xxxxxxxx 80/590/EHS x 89/109/XXX xx proto xxxx být xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:

Xxxxxx 1

Xxxx x xxxxxxx

1.   Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx trh Xxxxxxxxxxxx a stanovit xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochrany lidského xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

2.   Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x inteligentních xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxx a xxxxxxxx“), xxxxx x xxxxxxxx xxxxx:

x)

jsou xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx;

xxxx

x)

xxx jsou xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx pro xxxxx xxxx určeny;

xxxx

x)

xx u xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx že při xxxxxx běžném xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx složek xx xxxxxxxx.

3.   Toto nařízení xx xxxxxxxxxx xx:

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x povlaky, xxxxxxxxx látky pokrývající xxxxxx sýra, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxxx potraviny x xxxxx mohou xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

1.   Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx definice xxxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 178/2002, x xxxxxxxx definic „xxxxxxxxxxxxxxx“ x „xxxxxxx na xxx“, xxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx:

x)

„xxxxxxxxxxxxxxx“ xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, zpracování x xxxxxxxxxx;

x)

„xxxxxxxx xx xxx“ xx xxxxxx držení xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx prodeje, xxxxxx xxxxxx nabízení x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx formy xxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx:

x)

„aktivními xxxxxxxxx x předměty určenými xxx styk x xxxxxxxxxxx“ (xxxx xxx „aktivní xxxxxxxxx x xxxxxxxx“) xx xxxxxxxx materiály x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Jsou navrženy xxx, xxx záměrně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx potraviny xxxxxxxxx;

x)

„xxxxxxxxxxxxxx materiály x xxxxxxxx určenými xxx xxxx x xxxxxxxxxxx“ (xxxx xxx „inteligentní xxxxxxxxx x xxxxxxxx“) xx xxxxxxxx materiály x xxxxxxxx, které sledují xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx obklopuje;

x)

„xxxxxxxx“ se xxxxxx jakýkoliv podnik, xxxxxxx xx neziskový, xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxxx nebo veřejný, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s kteroukoliv xxxx xxxxxx, zpracování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx;

x)

„xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba odpovědná xx dodržování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v podniku, xxx nímž xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Obecné požadavky

1.   Xxxxxxxxx x předměty, xxxxxx xxxxxxxxx a inteligentních xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxx se správnou xxxxxxx praxí tak, xxx xx obvyklých xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, která xx xxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxxx xxxx;

xxxx

x)

způsobit xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx potravin;

xxxx

c)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Označování, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Zvláštní požadavky xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

1.   Xxx xxxxxxxxx xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) x xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx materiály a xxxxxxxx způsobovat xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx 89/107/XXX x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkách a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx neexistují, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

2.   Xxxxx nebudou xxxxxxx další pravidla x xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx aktivní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx aktivních xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx do prostředí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx povolují a xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx použitelnými xx xxxxxxxxx x xxxx být x  xxxxxxx x tímto xxxxxxxx x prováděcími xxxxxxxxxx x xxxx.

Xxxx xxxxx xx považují xx xxxxxx ve xxxxxx čl. 6 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxxxx 2000/13/ES Směrnice (10).

3.   Aktivní xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx změny xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxxxx, xxxxx xx mohlo xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

4.   Xxxxxxxxxxxx materiály x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxx, které xx mohly xxx xxx spotřebitele xxxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx materiály x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx styku x xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nejedlé xxxxx.

6.   Xxxxxxx x inteligentní xxxxxxxxx x předměty xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx označeny tak, xxx uváděly, xx xxxx materiály xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx skupiny xxxxxxxxx x předmětů

1.   Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx těchto materiálů x předmětů, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx. 23 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

x)

xxxxxx látek, jejichž xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx x předmětů xx xxxxxxxx;

x)

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx materiálech nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx s potravinami xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x);

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, x xxxxx jsou použity;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx k jiným xxxxxx xxxxxxx styku x xxxxxx složkami;

f)

xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx potravin xxxx xx xx;

x)

xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx ochrana xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mohla vyplývat x orálního kontaktu x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 x 4;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxx s písmeny x) až x);

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx kontrole xxxxxxx s písmeny x) xx x);

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx odchylky xx xxxxxxxxx článku 17;

x)

xxxxx xxxxxxxxxx x označování xxxxxxxxx a inteligentních xxxxxxxxx a xxxxxxxx;

m)

xxxxxxxxxx, xxxxx Komisi uloží xxxxxx x xxxx xxxxxxx přístupný xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (dále jen „xxxxxxx“) všech xxxxxxxxxx xxxxx, postupů, xxxxxxxxx xxxx předmětů;

x)

xxxxxxxx procesní xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx postup xxxxxxx x xxxxxxxx 8 xx 12 anebo xxxxx jej xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx některých xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx postupů xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo předmětů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx postupy xxxxx xx. 23 xxxx. 2.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 5, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy, xxxxx budou v souladu x xxxxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro bezpečnost xxxxxxxx

Xxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx konzultaci x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx „xxxx“.

Xxxxxx 8

Obecné xxxxxxxxx xx povolování xxxxx

1.   Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x) x b) xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx látky na xxxxxxx xxxxx neuvedené xxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 9 odst. 1.

2.   Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebude xxxxxxxxxxxxx způsobem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyhovuje požadavkům xxxxxx 3 x 4, xxxx je xxxxxxxx podmínkám, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Žádost x xxxxxxxx xxxx xxxxx

1.   X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 8 xxxx. 1 xx xxxxxxx tento xxxxxx:

x)

xxxxxx xx podává xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx s těmito xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx:

x)

xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,

xx)

technická xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx látky x xxxxx vydá xxxx,

xxx)

xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace;

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x):

x)

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx žádosti,

xx)

bez odkladu xxxxxxxxx úřad

x

xxx)

xx žádost x xxxxxxxxx informace xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxx o žádosti xxx xxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xx xxx k dispozici xxxxxx x doplňkové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Xxxx zveřejní xxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxxx a podávání xxxxxxx (11).

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxxx xxxxx

1.   Xxxx xxxx xx šesti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx k tomu, zda xxxxx za xxxxxxxx, x xxxxx má být xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 a 4.

Xxxx xxxx uvedenou lhůtu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx zdržení xxxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zdůvodní.

2.   Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti, x xx ve lhůtě, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stanovená x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx do xxxx, xxx xxxx informace xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx dána x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.   Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx:

x)

xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x dokumenty xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s čl. 9 xxxx.1 písm. x); x xxxxxxx případě xx xxxxxx považuje xx xxxxxxx x úřad xxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x 4;

x)

xxxxxxxxx žadatele, Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx žádost xxxx xxxxxx.

4.   Pokud úřad xxxx souhlasné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látku, xxxx xxxxxxxxxx obsahuje:

x)

xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jejích xxxxxxxxxxx;

x

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxx používání xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo předmětu, xxxxx ji obsahuje;

x

c)

xxxxxxxxx, xxx xx navrhovaná xxxxxxxxxx metoda vhodná xxx účely zamýšlené xxxxxxxx.

5.   Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

6.   Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poté, xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx důvěrné x xxxxxxx x xxxxxxx 20.

Xxxxxx 11

Povolení pro Xxxxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření. Xxxxxx vypracuje případný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo látky xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

2.   X xxxxxx zvláštního opatření xxxx být zohledněno xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Společenství x další xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx věc. X xxxxxxxxx, xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Komise xxx xxxxxxx podá xxxxxxxxxx xxxxxx odchylek. Pokud Xxxxxx nezamýšlí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, co xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx odkladu x xxx uvědomí xxxxxxxx x xxxx xx vysvětlení.

3.   Xxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 23 xxxx. 2.

4.   Xxxx, xx xxxx látka xxxxxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxxxx, musí každý xxxxxxxxxxxx podniku, který xxxxxxx povolenou látku xxxx materiály xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, dodržovat xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx spojená s tímto xxxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx látky xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxx obsahující povolené xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxx xxx xxxx xx posouzení xxxxxxxxxxx povolené xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx to xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a trestní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniku xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolené xxxxx x k potravinám, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx materiály xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxx, pozastavení xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx materiály xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx obsahující, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 1 o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Žádost xxxx obsahovat xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx:

x)

xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahující xxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxx xxxxxxxxx v čl. 9 xxxx. 2;

x)

xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxx x xxxxxxxxx podnětu nebo xx žádost xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stále xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx článku 10. Pokud xx xx xxxxx, může xxxx xxxxxxx žadatele x konzultaci.

4.   Xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxx má xxx xxxxxxx.

5.   Xxxxx zvláštního opatření, xxxxxx se mění xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

6.   Konečné xxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx povolení xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 23 xxxx. 2.

Xxxxxx 13

Příslušné orgány xxxxxxxxx xxxxx

Všechny členské xxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxx názvy x xxxxxx a styčná xxxxx xxxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx odpovědných xx xxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxx xxxxxxxxx v článcích 9 xx 12 xx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx zveřejní xxxxxx názvů a xxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx těchto pravomocí xxxx přezkoumat Xxxxxx x xxxxxxxxx podnětu či xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx osoby, xxxxx se to xxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx v tomto xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx nebo opomenutí.

Xxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx případně xxxxxxxxx, xxx úřad zrušil xxxx xxx xxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxxxxxxx

1.   Xxxx xxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 5, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx uvedení xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx:

x)

xxxxx „xxx xxxx x xxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx lžíce, xxxx xxxxxx znázorněný v příloze XX;

x

x)

xxxxx xx to xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mají xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx užívání;

x

c)

jméno xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, zpracovatele nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx uvádění xx xxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx

x

d)

odpovídající xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 17;

a

x)

v případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, například xxxxx x xxxxxxxx látek xxxxxxxxxxxx aktivní xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx používají xxxx materiály x xxxxxxxx, xxxxx dodržet xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, nebo pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.   Informace xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) však xxxxxx povinné pro xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx, aby přicházely xx styku x xxxxxxxxxxx.

3.   Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx zřetelně xxxxxxx x nesmazatelné.

4.   Maloobchodní prodej xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxx. 1 písm. x), b) a x) xxxxxxx v jazyce, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5.   Xx xxxx xxxxx xxxx členský stát, xx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo předmět xxxxx na trh, x xxxxxxx x xxxxxxxx Smlouvy xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

6.   Xxxxxxxx 4 a 5 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

7.   Xx fázi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxxx na:

a)

xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo na xxxx obalu;

xxxx

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx k jeho xxxxx;

nebo

x)

upozornění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx předmětů, xxxxx xx xxx kupujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx uvedených v odst. 1 xxxx. x) xxxx tato možnost xxxxxxxx v úvahu pouze xxxxx, xxxxx nemohou xxx informace nebo xxxxxx s nimi x xxxxxxxxxxx xxxxxx připevněny k materiálům xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx uvádění xx xxx.

8.   Xx xxxx uvádění xx xxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxxx na:

x)

xxxxxxxxxxx dokumentech;

xxxx

x)

etiketách xxxx xxxxx;

nebo

x)

xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

9.   Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx:

x)

kritéria xxxxxxx v článku 3 x, pokud xx xxxxxxx, x článku 4

x

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 5 xxxx, xxxxx xxxxxx přijata, xxxxxxxxxxxx předpisy použitelné xx tyto materiály x xxxxxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxxxx o xxxxx

1.   Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxxx, xx k materiálům x xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx jsou x xxxxxxx s předpisy, xxxxx xx na xx vztahují.

Musí xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Tato dokumentace xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx.

2.   Pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxx státům, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx, xxxxx upraví xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxxxxxxxxxxx

1.   Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předmětů xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx fázích procesu, xxx byla usnadněna xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx spotřebitele x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2.   S přihlédnutím x xxxxxxxxxxxxxx možnostem jsou xxxxxxxxxxxxx podniků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxxxxx podniků, které xxxxxx nebo jimž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, případně xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, použité xxx xxxxxx výrobě. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxx, pokud x xx požádají.

3.   Xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx identifikovatelné odpovídajícím xxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxx sledovatelnost s použitím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informací.

Xxxxxx 18

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nových informací xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx je v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx uplatňování daných xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx omezení.

2.   Komise co xxxxxxxx, a xxxxx xx je xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx stanovisko úřadu, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 23 odst. 1, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx a přijme xxxxxx xxxxxxxx.

3.   Xxxxx má Xxxxxx xx xx, xx xx nezbytné xxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxx xxxx xxxxxxxxx ochrana xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx změny xxxxxxxx xxxxx čl. 23 xxxx. 2.

4.   Členský xxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 19

Přístup veřejnosti

1.   Žádosti x xxxxxxxx, doplňkové xxxxxxxxx xx žadatelů x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxxx x xxxxxx 38, 39 x 41 xxxxxxxx (XX) č. 178/2002.

2.   Xxxxxxx xxxxx vyřizují xxxxxxx x xxxxxxx k dokumentům, xxxxx obdržely na xxxxxxx tohoto xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx 5 xxxxxxxx (ES) x. 1049/2001.

Xxxxxx 20

Xxxxxxxxx údajů

1.   Xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1, xx. 10 xxxx. 2 x xx. 12 xxxx. 2 xxxx xxx považovány xx důvěrné, neboť xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvést xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

2.   Xx důvěrné se xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx:

a)

jméno a xxxxxx žadatele x xxxxxxxx xxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

c)

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx metody.

3.   Komise xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx s žadatelem, které xxxxxxxxx xx xxxx xxx považovány za xxxxxxx, a x xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

4.   Xxxx xx xxxxxxxx poskytne Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx veškeré informace, xxxxx xx k dispozici.

5.   Komise, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx utajení xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx nařízení, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxx v zájmu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

6.   Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx žádost zpět, xxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxx x členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a průmyslových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, na jejichž xxxxxxxxxx xx Xxxxxx x xxxxxxx neshodli.

Xxxxxx 21

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx podané x xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1, čl. 10 xxxx. 2 x čl. 12 xxxx. 2 je xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx úřad xx xx, xx xxx x stejnou xxxxx xxxx xxxx xx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx původní xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx x povahy xxxxxxxx, x pokud xx druhý xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx žadatelem, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx být použity.

Xxxxxx 22

Xxxxx příloh X x XX

Xxxxx xxxxxx X x XX xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 23 odst. 2.

Xxxxxx 23

Xxxxxx projednávání xx xxxxxx

1.   Komisi xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxx potravinový řetězec x xxxxxx zvířat, xxxxxxx xx. 58 xxxx. 1 nařízení (XX) x. 178/2002.

2.   Odkazuje-li xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx 5 a 7 xxxxxxxxxx 1999/468/XX x xxxxxxx xx xxxxxx 8 zmíněného xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx v čl. 5 odst. 6 xxxxxxxxxx 1999/468/XX xx xxx xxxxxx.

3.   Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx.

Xxxxxx 24

Kontrolní opatření

1.   Členské xxxxx provádějí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

2.   V případě xxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxxx pomáhá xxxx xx xxxxxx technických xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx koordinovaného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

3.   Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Společenství xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx (XX) x. 882/2004 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, a xx tím, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx kvalitě x jednotnosti xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 25

Sankce

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pravidla x xxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x přijmou opatření xxxxxxxx k zajištění jejich xxxxxxxxxxx. Stanovené xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení Xxxxxx xx 13. května 2005 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxx.

Xxxxxx 26

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx směrnice 80/590/XXX x 89/109/XXX.

Odkazy xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx toto xxxxxxxx x xxxxxxx xx srovnávací xxxxxxxx x xxxxxxx XXX.

Xxxxxx 27

Přechodná xxxxxxxx

Xxxxxxxxx x předměty, které xxxx xxxxxxx xx xxx x souladu x xxxxxxxx xxxx 3. xxxxxxxxxx 2004, mohou xxx xx xxxx xx vyčerpání xxxxx.

Xxxxxx 28

Vstup x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx dnem po xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 17 xx xxxxxxx xxx xxx 27. xxxxx 2006.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx Štrasburku xxx 27. xxxxx 2004.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXX XXXXXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. C 117, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 31.&xxxx;xxxxxx 2004 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx Xxxx xx dne 14.&xxxx;xxxxx 2004.

(3)  Úř. xxxx.&xxxx;X&xxxx;40, 11.2.1989, x.&xxxx;38. Směrnice xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1882/2003 (Xx. xxxx.&xxxx;X&xxxx;40, 11.2.1989, s. 38).

(4)  Směrnice Xxxx 89/107/EHS xx xxx 21. prosince 1988 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx použití x&xxxx;xxxxxxxxxxx určených k lidské xxxxxxxx (Xx. xxxx.&xxxx;X&xxxx;40, 11.2.1989, x.&xxxx;27). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) x.&xxxx;1882/2003.

(5)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, x.&xxxx;1. Nařízení xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x.&xxxx;1642/2003 (Xx. xxxx.&xxxx;X&xxxx;31, 1.2.2002, x.&xxxx;1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx 80/590/XXX xx xxx 9.&xxxx;xxxxxx 1980, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx a předměty xxxxxx xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx (Xx. věst. L 151, 19.6.1980, x.&xxxx;21). Xxxxxxxx xxxxxxxxx pozměněná aktem x xxxxxxxxxxx x xxxx 2003.

(7)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx.&xxxx;X&xxxx;165, 30.4.2004, x.&xxxx;1. Nařízení xx xxxxx xxxxxx x Xx. xxxx.&xxxx;X&xxxx;165, 30.4.2004, x.&xxxx;1.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. L 145, 31.5.2001, x.&xxxx;43.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. L 184, 17.7.1999, x.&xxxx;23.

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2000/13/XX xx xxx 20.&xxxx;xxxxxx 2000 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29). Směrnice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2003/89/XX (Xx. věst. L 109, 6.5.2000, x.&xxxx;29).

(11)&xxxx;&xxxx;Xx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx najít xxxxxxxxx x&xxxx;„Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx potraviny x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxx v materiálu určeném xxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx látka xxxx xxxxxxxxx“. — xxxx://xxxxxx.xx.xxx/xxxx/xxxx/xx/xx/xxx/xxx82_xx.xxx.